Generatie 17 — Kwartierstaten Marcel Wissenburg

Generatie 1   < Generatie 16   Generatie 18 >   Generatie 145IndexNamen


78.600   Aelbert BOOY

FamilienaamIndex 78.600 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren De Kaag voor 1485


Huwt De Kaag voor 1510

78.601   N.N.

Index 78.601 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. N., Zie 39.300
 2. Arij (*ca. 1510 +De Kaag na 1573), gehuwd ca. 1573 met Barbara Claesdr; hielden (weer) herberg aan het Noordeinde van De Kaag nadat zij ca. 1573 door de oorlog gedwongen werden buiten Leiden te wonen. Barbara Claesdr was eerder gehuwd met de herbergier Dirck Gerrits Bos, ouders van Gerijt Dircx Bos, enig kind, gehuwd met Marijtgen Cornelisdr die voor 1609 was hertrouwd met Faes Cornelisz Tuernout.
 3. Cornelis, woont (10e penning 1561) vier deuren van zijn broer Symon aan Nieuweland in de Molensteeg Leiden

TerugBegin van generatie


78.984   Doen BEIJENSZ

FamilienaamIndex 78.984Vader 157.968Moeder 157.969

Geboren Poortugaal ca 1444
Overleden Poortugaal voor 17-12-1515 (waarschijnlijk 16-12-1515)

Alias Doeden. Leenman van de Hofstad Putten te Poortugaal. Doen Beijensz. werd op 28-01-1485 beleend door de Hofstad van Putten met de goederen van zijn vader. In 1491 en 1507 was hij schepen van Poortugaal. Hij was de fondateur van de “Grote Memorielanden” aldaar. Hij testeerde op 06-01-1513. Doen Beyens: “Disponeerende van syne goederen heeft gewild, dat op den oudsten en naasten van syne Descendenten tot een eeuwige memorie soude succederen seeckere omtrent een en twintig gemeten lants, geleegen in Poortugaal; Mitsgaders nog seeckere omtrent veertien gemeten lants, geleegen als vooren, omme bij denselven als patroon of patronesse geconfereert te worden, aan yemand van de descendenten, van den voorgeschreven fondateur omme den zelven uit het innekomen viccary te laten stuydeeren, bequam te maken en onderhouden tot een priester”. Op de secretarie van Poortugaal werd in de 17e en 18e eeuw een parenteelstaat (afstammingslijst) bijgehouden van bovengenoemde landerijen, de zogenaamde “Grote Memorielanden”. Doen Beijensz was tweemaal gehuwd: eerst met Neeltje Wollebrant Janszndr en daarna met Haesken N.


Huwt (1) 1465

Neeltje Wollebrant JANSDR

FamilienaamIndex

Geboren ca 1444
Overleden ca 1467

Alias Bout. Dochter van Jan Wollebrant en Lijsbeth (bron: P.Verhagen)


Huwt (2) ca. 1467

78.985   Haesken N.

Index 78.985 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Haesken alias Aeskin stichtte voor zichzelf een memorie op een huis en erf, staande beneden het dorp Poortugaal, destijds bewoond door haar zoon Cornelis. Eveneens met hem een memorie in de kerk van Poortugaal.

Kinderen

 1. Cornelis Doensz, tr. Baartje Jansdr Zie 39.492
 2. Lidewij Doensdr, tr.(1) Willem Claasz, tr.(2) Lambrecht
 3. Beijen Doensz, tr.(1) Maritge Claesdr, geb ca 1480, tr.(2) Neeltge Lenerts
 4. Aert Doensz
 5. Neeltje Doenen huwt Pieter Mathijsz
 6. Willem Doensz, geboren ca 1475

TerugBegin van generatie


78.988   Mathijs Peter DIRVEN

FamilienaamIndex 78.988Vader 157.976Moeder 157.977

Geboren Princenhage 1453
Overleden Breda tussen 9-4-1499 en 1-3-1502

ORA Breda (inv 415 fol 99v dd 9-4-1499) Mathijs Peter Dirvenzone heeft met recht bedingdt en gecoft uut sHeeren hant. En Cornelis Maesz heeft het bunder beemden voir ons scepenen opgegeven en laten varen om der dijckkagien wille, dairt bunder beemden mee belast was op dees tijt.

ORA Breda (inv fol 169v-171v dd 7-2-1520) Willem en Jan wijlen Mathijs Peter Dyrvenz sonen, Lijsbeth Mathijs Peter Dyrvenzdr met voogd Maes Jan Dyrvensone, en Alaert Wouter Dyrvensone (of Jan Schelkens?) als voogd en Peter Mathijs Dyrvensone als toesiender van Neelken Jan Jan Schelkens wijlen Jan Schelkens dochter, bekennen dat Bouden Mathijs Peter Dyrvenzzone tegens hen gedeelt is na de doot van Mathijs Peter Dyrvenz en van Anthonie zijn weduwe (volgt specificatie van het geërfde): huis, vier bunder twee gemeten land te Essen, nog twee lopensaet grond naast Maes Jan Dyrven, en nog diverse lapjes grond en pachten. (fol 170v) Bouden en Jan, zonen wijlen Mathijs Peter Dyrven, Lysbeth Mathijs Peter Dyrven met Maes Jan Dyrven, verklaren dat aan Willem Mathijs Peter Dyrven bij deling van de nalatenschap is toegedeeld... (volgt specificatie: diverse lapjes grond en pachten). (fol 171r) Aan Jan Mathijs Peter Dyrven wordt toegedeeld... (etc.) Aan Lijsbeth Mathijs Peter Dyrven komt toe ... (etc.). (fol 171v) Aan de voogden van Neelken Jan Jan Schelkens via haar oudvader en oudmoeder (kennelijk een dochter van Mathijs Peter Dyrvenz) komt toe ... (etc.). Bouden geeft vervolgens nog een erfpacht.

Zoon Peter Mathijs wordt vermeld in ORA Breda (vestbrieven) op o.a. 26-11-1510, 9-3-1512, 26-1-1514, 25-4-1514. Dochter Lysbeth Mathijs Peter op 7-2-1520. Zoon Willem Mathijs Peter op o.a. 1 en 3-10-1522. Zoon Bouden Mathijs Peter op 31-5-1513, 17-6-1516, 19-1-1518 en 26-3-1521; dien zoon Peter Bouden Mathijs Dyrven ook op 1-5-1570 en 24-1-1571


Huwt 1473

78.989   Anthonie Bouden van der VEEKEN

FamilienaamIndex 78.989Vader 157.978Moeder 157.979

Overleden tussen 1516 en 1520

ORA Breda (inv 415 fol 341 dd 1-3-1502) Adriaen Willem Godens verkoopt aan Anthonie weduwe Mathijs Peter Dirvenz een roggepacht.

ORA Breda (inv no 415 fol 403v dd 10-1-1503) Anthonie weduwe Mathijs Peter Dirvenz verkoopt aan Goys Goessen Wayenberchsz een bunder beemd, die ze gelooft te vrijen met acht en een vijfde gouden Arnoldsguldens.

ORA Breda (inv 417 fol 330 dd 17-3-1506) Peternelle Cornelisdr van den Veken met haar man Peter Cornelisz van Meer verkoopt aan Anthonie Boydendr van den Veken, weduwe Mathijs Peter Dyrven, voir heur selven en tot behoef van heur kynderen, een recht vierendeel van een beemd groot een bunder.

ORA Breda (inv no 417 fol 347 dd 28-7-1506) Andriaen Jan Hanenz is schuldig aan Anthonie weduwe Mathijs Peter Dirvensone een erfpacht op twee stukken grond te lossen met twee respectievelijk drie Arnoldsguldens.

ORA Breda (inv 418 fol 49v-50 16-1-1509) Jan Meeus Jan Willemszone heeft vercoft aen Anthonie Boudensdr van den Veken, wedue van Mathijs Peter Dyrvenz een beemd genaamd tStipvoort groot en hal vierendeel buynder; eerder gekocht van Jannis Peter Conincxz.

ORA Breda (inv 419 fol 232v dd 26-11-1510) Jan Jacopsz van Hijlair, Anthonie Mathijs Peter Dyrven wedue met heur soon Bouden, Peter Mathijs Peter Dyrvenzone en Merten Adriaen Jan Sijmonsz bekennen achtervolgende dat zij een erfpacht sculdich sijn aen Kerstine Damendr (doorghaald: huisvrouw van Gielis Meeussen).

ORA Breda (inv 421 fol 121v dd 4-5-1513) Anthonie Mathijs Peter Dyrven vermeld

ORA Breda (inv 421 fol 127 dd 31-5-1513) Cornelis Jacobs van Ceters verkoopt aan Bouden Mathijs Peter Dyrven als voogd van zijn moeder Anthonie een stuk beemd van circa een bunder in Cryendonck.

ORA Breda (inv 422 fol 143v dd 13-6-1514) Lijsbeth Jan Graeuwen weduwe Hubrecht Wijts (met zoon Adriaen als voogd) verkoopt aan Bouden Mathijs Peter Dyrven ten behoeve van zijn moeder Anthonie een halve bunder weidegrond.

ORA Breda (inv 422 fol 144v dd 20-6-1514) Wouter van Goirle, Willem van Bernagien de oude en Cornelis Loomans, als capelmeesteren van de capelle van Sint Joost opt Ghinnekenseijnde bynnen Breda, hebben met consent van deken en capittel van Breda een erfchijns vercoft aen Bouden Mathijs Peter Dyrvenz tot behoef van diens moeder Anthonie Mathijs Peter Dyrvenz wedue, groot fl 9.-.-.

ORA Breda (inv 424 fol 333 dd 17-6-1516) Bouden Ghijsbrechtsz verkoopt aan Bouden Mathijs Peter Dyrven als voogd van zijn moeder Anthonie de rechte helft van een halve bunder beemd achter de Eemeren (?). De andere helft behoort toe aan Jan Mathijs Peter Dyrven.

ORA Breda (inv 424 fol 151v dd 15-12-1517) Jacobb Willem Meeusen verkoopt aan Claes Meeus Jansen een erfpacht van 13 stuivers; belending land o.a. Mathijs Peter Dyrven en erven.

Kinderen

 1. Kathelijn (*Hage 1473 +Teteringen ca. 1545), huwt ca. 1500 Jan Jan Schelckens (*Teteringen ca. 1470 +Teteringen 1519)
 2. Kinderen
  1. Jan Jan Schelkens (+voor 1520), vader van Neelken Jan Jan Schelkens
 3. Peter
 4. Bouden, huwt N.N.
 5. Kinderen
  1. Peter, vermeld ORA Breda 1579, 1580
  2. Mathijs, vermeld ORA Breda 1577, 1580
 6. Lijsbeth (*Hage 1477 +Teteringen ca. 1550) huwt 1510 Peter Gielis Wrijters (*Teteringen ca. 1475 +Teteringen ca. 1545)
 7. Willem
 8. Jan Mathijs Peter Zie 39.494

TerugBegin van generatie


78.990   Jan Willemsz van den BEEMDEN

FamilienaamIndex 78.990Vader 157.980Moeder 157.981

Geboren Breda ca. 1475

Volgens BL 1954:64 ‘scipman’, schepen; in 1524 hoefslager. Kennelijk verwant aan Mathijs Emondts van Chaem – waarschijnlijk aan moederskant.

ORA Breda (inv 417 fol 166v dd 28-4-1507) Adriaen Cornelissen, Jacob Slachregen, Henrick Vinck en Jan Willemsz van den Beemden maken afspraken over toegang en gebruik door Jan Willemsz van den Beemden van aan elkaar gelegen erf en hof.

ORA Breda (inv 419 fol 149v dd 15-5-1510) Jan Willemsz van den Beemden heeft aan Henrick zoon wijlen Jan van Eijdmer een erfcijns afgelost met drie gouden vranckrijksche oude schilden.

ORA Breda (inv 421 fol 122 dd 4-5-1513) Jan Willemsz van den Beemden als man van Marie Adriaen Henrick Emondtszdr heeft opgewonnen een huis met hof en erf ... wegens achterstallige pacht.

ORA Breda (inv 424 fol 215 dd 11-4-1516) Merceliss Hericx Koecx is schuldig aan Jan Willem van den Beemden drie en een halve (?) Rijngulden en geeft daarvoor pand.

ORA Breda (inv 424 fol 243 dd 3-9-1516) Adriaen Cornelissen de naeyer heeft een half huis bij de Vleeshal vercoft (voor fl 117.12.0) aen Cornelis van Arendonck de barbyer. Behoudelic Jacop Slagregens zijn recht de kelder onder het vercofte half huys te gebruycken; Dyrck Lubbairt mach achterwairt uutwegen over erve van Jan Mr. Willem van den Beemdensone erve en neven Sint Jans capelle ter strate toe.

ORA Breda (inv.no 430 fol 42 dd 9-5-1524) Erfdeling tussen Cornelie Claeus Wyelantsdr, weduwe Mathijs Emondts van Chaem enerzijds; en anderzijds Wouter Mathijs Emondtszone van Chaem; Jan wijlen Willemssone van den Beemden als voogd van Emondt en Mariken, wettige kinderen van Mathijs Emondts van Chaem; Jacop Boudenssone van Apselt als vriend en toeziender van de kinderen van moederszijde. Aelbrecht Ghorysz was bij testament van de vader voogd van Wouter Mathijs Emondtszone van Chaem, maar die voogdij is nu afgehandeld.

De weduwe behoudt de goederen die ze bij haar huwelijk inbracht: de huysinge, huys, hovinge en erve gelijc sij die nu ter tijt besit en bewoont opt Ghinnekenseijnde, met een beemdt achter ‘t huys , hof en erve gelegen, (…) een vertel lants bij de Rundmolen (…); een erfpacht van 3 1/2 vertel rogs in mindernisse van 7 vertel rogs die Steven Cornelissone tot Chaem uutreijct; een erfpacht van 2 vertel rogs die ten Rijen onder Ghilze geheven worden; een erfchijns van 32 1/2 st, die Marie Dyrcxdr, wed wijlen Anssem Adriaenssen uutreijct uut hueren huyse opt Ghinnekenseijnde; en een erfchijns van 9 st en 1 ort op Jan Zebrechts huys opt Ghinnekenseijnde. De kinderen krijgen een erfpacht van 1 zester rogs “dwelc wijlen hon vader te hijlic ingebracht hadde, in mindernisse van 2 zester rogs, die Wouter Jan Leijten erffg uutreijcken uut zeker onderpande in de Haghe”.

Uit de gezamenlijke bezittingen van de ouders krijgt de moeder een erfpacht van de andere 3 1/2 vertel rogs in mindernisse van de 7 vertel rogs, die Steven Cornelissone tot Chaem uutreijct; een erfpacht van 14 lop rogs, ter quijtinge de vertel met 10 rijnsgld, die Mathijs van der Oever tot Chaem uutreijct; een erfchijns van 4 rijnsgld en 10 st die Melis Smitsz uutreijct in de Vucht in de moeren; een erfchijns van 3 rijnsgld (tegen 16 penn) die Jan Boghe opten Aert uutreijct; een erfchijns van 35 st (tegen 16 penn) die geheven worden op een huys en erve opten Haegdijc omtrent den Manhuys aldair dwelc Henrick Koec toe plach te behoiren; en de helft van een erfchijns van 6 rijnsgld en 2 1/2 st die Cornelie toebehoren, ingebracht in het huwelijk, geheven opt huys en erve toebehoirende Marie, wed van Anssem Adriaenssen opt Ghinnekenseijnde.

De kinderen krijgen een erfpacht van 1 zester rogs in mindernisse van 2 zester rogs op goeden van Wouter Jan Leijtenz in de Haghe (…); een erfpacht van 1 vertel rogs op Lijsbeth Buycx goede in de Haghe; een erfpacht van 3 vertel rogs, ter quijtinge met 30 rijnsgld, die geheven worden op zeker goeden opt Gheertbroeck tot Ghinneken; een erfchijns van 4 rijnsgld op een huys en erve opten Fellenoort dat Dyrck Willem Dyrcxsone toe plach te behoiren; een erfchijns van 3 rijnsgld en 10 st (tegen 20 penn) uit 1 vertelsaet land van Jan van Apselt in den Teteringschendijck; de wederhelft van een erfchijns van 6 rijnsgld en 2 1/2 st op Marie, wed van Anssem Adriaen Andriessen; en een erfpacht van 1 halster rogs, ter quijtinge met 17 rijnsgld, dat men ter Heijden heffende was, die hun vader oorspronkelijk per testament had nagelaten aan zijn natuurlijke dochter Henricke.

Moeder voor de helft, en de drie kinderen voor de helft, houden ongedeeld in bezit een weide in de Haghe t’ Eijndoven ; een een vertelsaet lants ook daar; en een 1/2 bdr lants in de Haighsche acker.

De roerende zaken (huisraad, rogge, runderen etc) zoals die in het jaar 1519 in huis gemeen waren, waren 1603 rijnsgld, 4 st en 1 ort st waard; daarvan gaat de helft (801 rijnsgld, 12 st en 1/2 ort st) naar de kinderen, plus een reeds bestaande schuld van 99 rijnsgld, 18 st en 3 1/2 ort st aan de kinderen.

ORA Breda (inv.no 430 fol 43v dd 9-5-1524) Verdere deling tussen Wouter Mathijs Emondtsz van Chaem, zoon van wijlen Mathijs Emondtsz van Chaem (krijgt een erfpacht en vijf erfcijnzen) en Jan Willemssone van den Beemden, hoefslager, als voogd van Emondt en Marie, broer en zus van Wouter; met Jacop Boudenssone van Apselt als maag van moederszijde voor die kinderen (Emondt krijgt drie erfpachten en vier erfcijnzen; Marie idem). Deel neemt ook Cornelie Claes Wyelantsdr, de moeder, met Cornelis Peter Merensone, haar huidige man en voogd; zij houdt de helft, de kinderen de ongedeelde andere helft, van 1 bunder land de Spellenheijninge en 1 vertelsaet lants Vlassaert, beijde tot Eijndoven in de Haghe; 1/2 bdr lants in de Haighsche acker; en een erfpacht van 1 vertel rogs, die Faes Closkens tot Ghinneken uutreijct.

ORA Breda (inv 472 dd 11-4-1567 fol67v) Adriane Jan Willem van den Beemden en haar zoon Jan Jan Mathijs Dirven verkopen Cornelis Henrick Jan Beijkens een erfcijns van 35 stuivers en drie oort ‘s jaars, ter kwijting van een schuld van de nazaten van Frans Jan Willem van den Beenden; de erfcijns komt van wijlen haar zus Lijsbeth als vrouw van Aert Puelnicx (?); ook een tweede rente (kennelijk afkomstig van de erven Jan Mathijs Dirven) wordt verkocht.


Huwt

78.991   Maria Adriaen Henricsdr EMONDS

FamilienaamIndex 78.991Vader 157.982Moeder 157.983

Alias Maria Heems Henricsdochter

Kinderen

 1. Adriana Zie 39.495
 2. Frans (+voor 1567), huwt N.N.
 3. Kinderen
  1. Anna
  2. Marie
  3. Mathijs
  4. Willem
  5. Henrick
 4. Lijsbeth (+voor 1566), huwt Aert Puelnicx
 5. N
 6. N

TerugBegin van generatie


79.008   Cornelis Mertensz van ALPHEN

FamilienaamIndex 79.008 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1470

Mogelijk Cornelis Merten Janssensone van der Honsdonck, vermeld ORA Princenhage 1498, 1501, Ginneken 1500. Of misschien Cornelis Merten Jan Mertensz, met broer Jan vermeld ORA Chaam 1501.

(Mogelijk) ORA Breda (Princenhage inv no 417 fol 359r dd 4-11-1506) Dyrck Henricxz van Vucht bekent dat Pauwels Cornelis Merten Janszsone een erfpacht van zes vertel rogge heeft afgelost. Voort bekent Dyrck Henricxz van Vucht dat aen sijn vader Henrick Dyrckxz van Vucht t’anderen tijden oic 2 vertel rogs sijn afgelost.

Etten (Genea Databank Klein ORA 282 fol 1 dd 16-9-1508) Merten Cornelisz van Alphen is voogd over Clays van Alphen syns brueders kynderen.

ORA Breda ( fol 109v ff dd 4-7-1508) Claeus Cornelis Mertensz heeft vercoft aen sijn brueder Cornelis Cornelis Mertensz een vierde van een huis etc. (...) En oft opte goeden namaels meer commers quame van den Hove van de Brake boven de 4 stuvers erfchijns, dair men nu kennis van heeft, sal Claes een vierendeel dair van vergelden.


Huwt ca. 1490

79.009   N.N.

Index 79.009 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Mogelijk Kathelijn I of II Henrick Nout Oenolfsdr (ORA Breda 11-11-1507), maar de namen uit deze gezinnen komen niet terug bij Van Alphens kinderen.

ORA Breda: Katelijn Heynrick Nout Oenolfsdr weduwe Peter Jan Petersz te Rijsbergen, vermeld 30-11-1504, 03-12-1504, 03-12-1504, 03-09-1507 (ook als weduwe Cornelis Mertens). Op 20-7-1502 Geertruyt, gehuwd met Jan Willem Graeuwen te Rijsbergen, Kathelijn fol 11-11-1507 (enkel als weduwe Cornelis Mertens); Kinderen Peter van Diependaal en Margriet etc, overdracht van een erfrente op grond naast Kathelijne weduwe etc. ORA Breda (inv no 417 3-9-1507: fol 238) Kathelijn weduwe Peter Jan Petersz, die voogd was van Henrick Gorys Henrick Nout Oelofsz; overdracht van diverse roggepachten waaronder een aan Kathelijn Henrick Nout Oelofsz haar zuster (sic) weduwe Cornelis Mertens; aan Kathelijn en Geertruijt, zusters en kinderen van Henrick Nout Oelofsz, aan wijlen Margriet (met zoon Peter Petersz van Diependale), idem; en aan Henrick Gorys Henrick Nout Oelofsz.; (238v) Henrick Gorys Henrick Nout Oelofsz had voorheen als voogd wijlen Peter Jan Petersz; voor diens weduwe lost hij met anderen nu verschillende renten af.

Kinderen

 1. Claes Zie 39.504
 2. Maartje huwt Jan Allertsz (+1519?)
 3. Lijsbeth huwt Simon Cornelisz (+na 1546)
 4. Cornelis
 5. Pauwels (+voor 21-11-1508), huwt Berthele Jan Berthelsdr
 6. Merten

TerugBegin van generatie


79.010   Cornelis Anthonisz VEIJS

FamilienaamIndex 79.010Vader 158.020Moeder 158.021

Geboren Etten ca 1465

Soms ook Weijs, Beijs.

Etten (Genea Databank Klein ORA 266 4v dd 2-1-1486) Cornelis Thoen Veys vermeld in een belending

Etten (Genea Databank Klein ORA 282 fol 12v dd 1509) Cornelis Thoen Veys, Aert Cornelis Thonisz, Peter, Grieten, Cornelis dochter met Joo Maechs...

Etten (Genea Databank Klein ORA 284 fol 105 dd 23-3-1511) Jan van Berchen als gevolmachtigde van jonkvrouw Van Etten zijn huisvrouw verkoopt aan Cornelis Thonis Veys en zijn erfgenamen een stuk land van circa 2 bunder aan de weg int Vossenhof

Etten (Genea Databank Klein ORA 285 fol 2 dd 22-11-1511) Adriaen Willem Coppen Ymmen voogd van Maria Wouter van Goore verkocht aan Cornelisse Thonis Veys een bunder land op de Donck, en nog drie vierendelen gemeen en ongedeeld aan de Riole.

Etten (Genea Databank Klein ORA 285 fol 66v dd 1513) Jan de Roo is schuldig aan Cornelis Thonis Veys fl 40 te betalen over een jaar.

Etten (Genea Databank Klein ORA 285 88v dd 26-3-1513) Cornelis Wouters verkoopt aan Aerde Cornelis Thonis Veys een erf.

Etten (Genea Databank Klein ORA 285 88v dd 15-2-1514) Adriaen Goort Dorens heeft verkocht aan Cornelisse Thonis Veys een jaarrente van fl 6.

Etten (Genea Databank Klein ORA 286 fol 52 dd 2-6-1515) Cleys Cornelis Martens voogd van Maria Cornelis Thonis Veys zijn huisvrouw heeft verkocht aan Jasper Joosz een halve bunder land aan de monicken-strate.

Etten (Genea Databank Klein ORA 286 fol 62v dd 7-12-1515) Cornelis Woutersz van Goore heeft verkocht aan Cornelis Thonisz Veys een bunder weidegrond op de Doncke.

Etten (Genea Databank Klein ORA 295 fol 13 dd 28-2-1527) Cornelis Cornelis Thonis Veijs geeft Nys Amels Heymrics een jaarrente van fl 5

Etten (Genea Databank Klein ORA 300 fol 42 d d 22-2-1532) Cornelis Cornelis Thonissen Veys, Pier Cornelis Thonen Veys, Cornelis Cleys Cornelis van Alphen ook voor zijn broers en zusters, Thoen Cornelis Thonen Veys als voogd van Aert Cornelis Thonis Veys, bekennen dat Thoen Cornelis Thonen Veys is bedeeld met een gemet land in de Banackeren

Etten (Genea Databank Klein ORA 303 fol 79v en 90v dd 7-6-1536) [Cornelis, MW] Cornelis Thonis Veijs schuldig aan Jan Grote Coppens 19 Rijnguldenvan 15 stuivers voor een paard, te betalen op St Martinus.


Huwt ca. 1490

79.011   N. Simon Aert Meusz CONINCK

FamilienaamIndex 79.011Vader 158.022Moeder 158.023

Volgens Genealogie Klein

Kinderen

 1. Maria Zie 39.505
 2. Cornelis
 3. Peter
 4. Antonius
 5. Aert, volwassen voor 1511 (+ ca. 1532
 6. Cornelie Cornelis Thoen Veys (+ca. 1530), volgens genealogue Klein

TerugBegin van generatie


79.012   Heer Anthonis Goijertsz EIJCK

FamilienaamIndex 79.012Vader 158.024Moeder 158.025

Geboren ca 1450
Overleden Etten voor 1530

Priester en notaris te Etten

ORA Breda (inv no 416 fol 82v dd 14-11-1503) Adriaen van Strijbeeck heeft een erfpacht vercoft aen Heer Anthonis Godert Eijcxz, priester.


Buitenechtelijke relatie ca. 1480

79.013   N.N.

Index 79.013 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Goijert Zie 39.506

TerugBegin van generatie


79.014   Claes Pier WISSEN

FamilienaamIndex 79.014Vader 158.028Moeder 158.029

Gegoed te Etten.

Etten (Genea Databank Klein ORA 269 fol 16 dd 14-2-1491 ) Clais Pier Wissen in een belending vermeld

Etten (Genea Databank Klein ORA 269 fol 52 dd 15-4-1491) Adriaen Adriaen Wouter Mys is schuldig aan Claes Peter Wissen XX gulden van X stuivers.

Etten (Genea Databank Klein ORA 269 fol 81v dd 25-7-1491 & ORA 275 135v dd 25-7-1491) Marie Godert Ansems dochter met Claes Peter Wissen haar man geeft Jan Aertsz van Berghen een jaarrente van een viertel rogge te lossen met XX gulden, op pand van vier gemeten land aan de Vietvaart.

Etten (Genea Databank Klein ORA 264 fol 6 dd 19-6-1497) Clais Pier Wissen in een belending vermeld

Etten (Genea Databank Klein ORA 278 fol 47 dd 17-4-1502) Claes Pier Wissen verklaart dat Claes Henric Ceters een jaarrente van fl 4 (van X stuivers) heeft afgelost

ORA Breda (inbv no 416 fol 299 dd 1-9-1506) Claeus Peter Wissenz en Jan Claeus Rubbenszone sijn pariter et in solidem fl 70 debet aen Jan Geldolfzone de Hoge.

ORA Breda (inv no 415 fol 191v ff dd 16-12-1505) Kathelijn weduwe Merten Godert Peterssen met voogd Clays Peter Wissensone verkoopt aan Anssem Jacopszone een half huis. En Cornelis Gerit Anssemzone als voogd van Jan, Godert, Anthonis, Cornelie, Katelijn, Marie en Dingne haar onmundige kynderen, en namens Peter en Lijsbeth volwassen kynderen, gaat akkoord.

Etten (Genea Databank Klein ORA 284 fol 39 dd 17-3-1509 ) Claes Pier Wissen is schuldig aan Meerten Thonys Cleermaker fl 50

Etten (Genea Databank Klein ORA 285 fol 2 dd 27-11-1511) Meus die Coninc verkoopt aan Clais Peer Wissen een gemet land

Etten (Genea Databank Klein ORA 285 fol 22 dd 19-6-1512) Cornelis Pier Luijten als man van Cornelia Adriaen Tacs verkoopt aan Claes Pier Wissen anderhalf bunder land aan de Braamberch.

Etten (Genea Databank Klein ORA 285 29v dd 18-1-1512) Claes Pier Wissen is schuldig aan Cornelis de Hoone CLXXX gulden.

Etten (Genea Databank Klein ORA 285 86v dd 1-3-1513) Claes Pier Wissen bezet 800 roeden land op de Braemberch

Etten (Genea Databank Klein ORA 286 55v dd 4-9-1515) Anthonis Pier Meesen verkoopt aan Clays Pier Wissen een bunder beemd in het Elshout.

ORA Breda (fol 328 dd 18-3-1516) Rombout Anthonis Rombout Graeuwensone zoon wijlen Anthonis Rombout Graeuwen de oude heeft verkocht aan Claeus Peter Wissensone een erfchijns van fl 4.

Etten (Genea Databank Klein ORA 293 fol 51 dd 18-9-1526) Lau[reys] Clays Pier Wissen in een belending

Etten (Genea Databank Klein ORA 295 fol 21 dd 14-3-1527) Coppen Domaes Pier van Ghoore verkoop Claeus Pier Wissen een huis met hof

Etten (Genea Databank Klein ORA 303 fol 87v dd 24-8-1536) Thonis Claes Pieter Wissen verkoopt aan Goirden Eyck tbv de weeskinderen van Anthonys Huygen een jaarrente van fl 6.

Etten (Genea Databank Klein ORA 306 24v dd 14-2-1538) Lam Cornelis Heyn Tacx wordt voogd van de weeskinderen van wijlen Cornelis de Bruyn [Thoonken, Maayken en Lau], waar de moeder van was Mary Claes Pier Wissen.

Etten (Genea Databank Klein ORA 307 55v dd 16-1-1539) Deling tussen de erven Goirt Dorens; daaronder Adriaen Thonissen als man van Janneken Adriaen Goirt Dorens, dochter van Ycken Claes Pier Wissen.


Huwt (1) ca 1485

79.015   Maijken Godert ANSSEMS

FamilienaamIndex 79.015Vader 158.030Moeder 158.031

Geboren voor 1465
Overleden na 1490


Huwt (2)

Geertruida Jans van MEGEN

FamilienaamIndex


Zij huwt (1)

N. van den BROEK

FamilienaamIndex


Zij huwt (3)

39.658   Adriaen BOUDEWIJNS

FamilienaamIndex 39.658Vader 79.316Moeder 79.317

Zie 39.658

ORA Breda (inv no 483 fol 71 dd 24-3-1579) Marie Adriaen Wouters vrouw van Anthonis Claes Peter Wissen te Etten; akte aangaande een rente van fl 90 die haar man eertijds aan Adriaen Boudewijns had verkocht, op gped van Anthomis’ overleden moeder die Adriaen Boudewijns vrouw was, Geertruijde Jans van Megen.

Kinderen

 1. (uit 1) Thoonken Zie 39.507
 2. (uit 2) Anthonis Claes Peter Wissen,gehuwd met Marie Adriaen Wouters
 3. Mary Claes Pier Wissen, huwt Cornelis de Bruyn
 4. Kinderen
  1. Thoonken
  2. Maayken
  3. Lau(reijs)
 5. Ycken (+na 21-1-1523), huwt Adriaen Goirt Dorens
 6. Kinderen
  1. Janneken, huwt Adriaen Thonissen

TerugBegin van generatie


79.016   Adriaen Aertsz van den VOIRSTBOSCH

FamilienaamIndex 79.016Vader 158.032Moeder 158.033

Overleden tussen 19-2-1516 en 10-12-1516

ORA Breda (inv 415 fol 276v dd 26-1-1501) Adriaen Aertssen van den Voortbosch koopt van Rut Willemsz een erfcijns van anderhalve schilt

ORA Breda (inv 415 fol 241v dd 21-11-1502) Jan Aert Loddersz verkoopt aan Adriaen Aertsz van den Voortbosch een erfpacht van een sester rogge.

ORA Breda (inv 415 fol 254 dd 1-3-1503) Adriaen Aertssone van den Voortbosch heeft vercoft aen Adriaen Cornelis Cheel Damenz een half huis. En Marie wedue Korstiaen Aertsz van den Voortbosch, met voogd Heinrick Wagemaker, Gerit Jansz namens sijn huysfrou Yene, en Willem Aertsz van den Voortbosch, bekenden dat Aert tegens hen opt half huys geërfdeelt is.

ORA Breda (inv 416 fol 17v dd 8-2-1504) Yene Henrick Maesdr, met man Gerit Jansz, verkoopt aan Adriaen Aertssen van den Vortbosch een derde deel van een weide.

ORA Breda (inv 419 fol 20v dd 29-4-1511) Adriaen Aertssen van den Vortbosch met Jacoppe zijn vrouw draagt over aan Cornelia Geryts van Mal weduwe Bouyden Hagaerts een stuk grond; Cornelia geeft aan Adriaen een erfcijns.

ORA Breda (inv 422 dd 28-3-1514) Naes wijlen Cornelis Gijs Wagenmackerszone verkoopt een roggepacht aan Adriaen Aertssen van den Voortbosch.

ORA Breda (inv 423 fol 212 dd 10-7-1515) Jan Gielis Bruynen geeft een erfpacht op grond; zijn zuster Marie en Adriaen Aertssen van den Vortbosch zijn op andere delen gedeeld en stemmen toe.

ORA Breda (inv 424 fol 324v dd 19-2-1516) Adriaen Aertssen van den Vortbosch verkoopt aan Adriaen Faesz een erfpacht van een halve (maat?) rogge.

ORA Breda (inv 424 fol 318 dd 10-12-1516) Aert zoon wijlen Adriaen Aertssen van den Vortbosch geeft een erfcijns van de helft van anderhalve oude schilt aan Wouter Wouter Aertszoon.


Huwt voor 1495

79.017   Jacoba N.

Index 79.017 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 10-12-1523

Mogelijk een Van Malle, zuster van Willem: ORA Breda (inv no 415, blad 069r dd 8-1-1501) Willem Huybrecht Vinckenz, als gemechticht van Gerit Willemssone van Malle, en Adriaen Aertssen van den Voortbosch als voogd van Katelijn Willemsdr van Malle, noch ombejairt sijnde, bekenden vanwege Gerit Willemssone van Malle en Katelijn Willemsdr van Malle de halve erfchijns te betalen aen Michiel Michiel Koxz. En als Michiel Michiel Koxz de halve erfchijns lost, sullen Willem Huybrecht Vinckenz en Adriaen Aertssen van den Voortbosch de andere helft oick lossen.

Kinderen

 1. Aert Zie 39.508
 2. Marie Adriaen Aertszdr, huwt Anthonis Betten (+voor 3-6-1511)
 3. Kinderen
  1. Engel, huwt Cornelis Jacop Willemsz (vermeld als ‘zwager’ van Marie op 3-6-1511)

TerugBegin van generatie


79.018   Adam CLAESZ

FamilienaamIndex 79.018Vader 158.036Moeder 158.037

Overleden Breda voor 1528

In 1516 kapelmeester van de kapel van Merckendal.

ORA Breda (inv 417 fol 78 dd 7-3-1508) Marie Jan Rombout Graeuwendr met man Daem Claeuszone verkoopt aan Lijsbeth Thomaes Gielisdr, de baghine, een erfcijns van fl. 9. (Marge:) afgelost 10-2-1508.

ORA Breda (inv no 417 fol 50v-51r dd 15-11-1508; Breda, Princenhage, Utrecht) De brueders Sijmon Claeuszone en Daem Claeuszone, poirteren van Breda, zijn bij Lijsbeth Lambrechts van Rijn geweest; te kennen gevend hoe dat sij in (...) volcomen gewijst sijn, en dat de saeck gecommiteert is den Deken des grenen capelle in de Haghe, soe is Godert van Nyspen, onse medescepen, borge van Sijmon Claeuszone en Daem Claeuszone, en heeft goed verbonden.

ORA Breda (inv 417 fol 52v dd 2-12-1508) Daem Claeusz verkoopt een erfcijns van fl. 9 aan Peter Rombout Cheeusz.

ORA Breda (inv 419 fol 152r dd 15-6-1510 Adriaen Willemsz , wonende opten Haighdijck, is debet aen Kathelijn weduwe Lambrecht Brouwers, sijn zweger, negen pond vlaams. Borghe is Daem Claeusz.

ORA Breda (inv 420 fol 135v dd 2-10-1512) Wouter Willemssen van Goirle verkoopt een erfcijns van negen lopen rogge aan Daem Claeuszone.

ORA Breda (inv 423 fol 167 dd 13-2-1515) Daem Claeussen heeft een erfchijns van fl. 6 op de rechte helft van drie bunder weide (waarvan zijn broer Sijmon de andere helft heeft) vercoft aen Jan Roeloffssone, die men noompt Jan Heij, als voogd en tot behoef van Jan, Berthel en Jenneken, wittige onmundige kynderen wijlen meester Godert Roelofsz.

ORA Breda (inv 423 fol 89 dd 6-11-1515) Alsoo Daem Claessen voir Jan sone Joost Jan de Laetssone borge geworden is voor 18 pond, en om Daem Claessen wel te versekeren dat hij als borge voir de leste termijn nyet bescadigt wordt, gelooft Joost Jan de Laetssone alias Gasseler om Daem Claessen van deselve altijt scadeloos te houden.

ORA Breda (inv 423 fol 91v dd 22-11-1515) Jan Joost Gaffelerszone, te kennen gevende dat hij Jan Anthonis Ghoorberchszone 14 (pond of gulden?) vlaams te betalen heeft, en dat Daem Claeussen de Zeelmaker dair voir borge geworden is, heeft al zijn goeden en het schip in handen geset van Daem als wairborge.

ORA Breda (inv 424 fol 204 dd 23-2-1516) Adriaen Cornelis Cheel Damenz is schuldig aan Daem Claeussen fl 70.

ORA Breda (inv 424 fol 232v dd 5-7-1516) Sophie Cornelis Damen, weduwe Anthonis Holtemans, is schuldig aan Jan Jan Droeghensone en Daem Claeussen, kapelmeesters van de kapel van Merckendal fl 73.5.0.

ORA Breda (inv 424 fol 237 dd 30-7-1516) Sophie Cornelis Damen, weduwe Anthonis Holtemans, verkoopt aan Hendrik de Bont een erfcijns van fl 5 op pand van haar huis. Jan Jan Droeghensone en Daem Claeussen, kapelmeesters van de kapel van Merckendal verklaren dat hun erfcijns ‘te bijpande geset’ is.

ORA Breda (inv 425 fol 47v dd 20-6-1517) Joris Janssone Verheijden te Vijfhuijsen is schuldig aan Daem Claeussen fl. 18.

ORA Breda (inv 425 fol 150 dd 24-11-1517) Daem Claeussone de zeeldrayer verkoopt aan Mr Willem Jan Godertsz, schepen, een stuk land groot een lopensaet.

ORA Breda (inv 426 fol 171v dd 30-6-1518) Cornelie Lenaertsdr van Ryele met haar man Aert Goossens, Jan Janssen van Ham met machtiging van Katherijne Mathijs Corneliszdr verkopen aan Adam Clayssen een weide groot een buynder, belast met een rente. (Marge: rente van 2 pond afgelost 2-3-1540)

ORA Breda (inv 426 fol 61 dd 3-9-1518) Daem Claeussen de zeeldrayer is fl 145 schuldig aan Jan Jansen van Ham t.b.v. Aert Goossens en Katherijne Mathijsdr en hun mede-erven; borg is Claes Jan Rombout Graeuwensz.

ORA Breda (inv 426 fol 178v dd 10-11-1518) Daem Claeussen de zeeldrayer verkoopt aan Willem Wiltens een erfcijns van fl 6.10.0 op pand van o.a. drie stukken beemd.

ORA Breda (inv 427 fol 12v dd 19-1-1519) Aert Goossens als man van Cornelie Lenaertsdr van Ryele, Henric Severijnszone van Ryele voor zichzelf, en Jan Wouter Janssen als man van Barbara Severijnsdr van Ryele, hebben van Adam Claeuszone de zeeldrayer ontvangen fl 72.10.0 voor de verkoop van een stuk land. En als Adam last toequame van Jan Janssone Willemssen, buyten slants wesende, dan sullen vercooperen hem scadeloos houden.

ORA Breda (inv 428 fol 179 dd 7-3-1520) Adam Claeuszone de Zeeldraeyer heeft een erfchijns van fl 8 vercoft aen Willem Petersz van Airde, mede tot behoef van zijn kynderen die hij heeft bij wijlen Anthonie Cornelis Sijmon Byerszdr. (Marge) Anthonis, Cornelis en Peter wijlen Willem Peter Kocxsone sonen, Heijlwich Willem Peter Kocxsone dochter met man Daniel Anthonis Schoondonck, Clara Willem Peter Kocxsone dochter... 4 rijnsgulden bij Daem Claessen erfgenamen bynnen den leven van Willem Peter Kocxsone, en d’ ander 4 rijnsgulden nu bij Jan Mercelis Jan Mertensz, nu ter tijt besitter van den onderpandt (13-3-1562).

ORA Breda (inv 428 fol 28 dd 9-3-1520) Adam Claeuszone de zeeldraaier verkoopt een erfcijns van zeven schellingen aan Willem van Barnagien de oude.

ORA Breda (inv 428 fol 193 dd 3-7-1520) Marie Jan Rombout Graeuwendr met haar man Adam Claeusz de Zeeldraeyer, heeft een erfpacht van tien en een half viertel rogge vercoft aen Michiel Cornelis Michiels tot behoef van diens oudemoeder Heijlwich Jan Conincxdr.

ORA Breda (inv 429 fol 242 dd 10-12-1521) Jorys Jan Verheijden is schuldig aan Daem Claeuszone de zeeldrauyer fl 15.

ORA Breda (inv 472 fol 211r-v dd 9-12-1567) Anthonie Andries Anthonis Wiltens en haar man Willem van Naerssen verkopen Daem Jan Daemsz ten behoeven van Adries, Jan, Lijnken en Anneke, zijn kinderen bij wijlen Kathelijn Andries Cornelis Jan Willemsdr, jhun aandeel in drie erfrentes.

ORA Breda (inv no 474 fol 16v dd 27-1-1569) Hubrecht Jan Willem Roeverszoon heeft een schuld aan Adriana Peter Willem Roeversdr: erfcijns van fl 18.0.0, met als pand grond, belend door Jan Aerts van den Voirtbosch. (…) Adriana Peter Willem Roeversdr weduwe Jan Daem Claesz met Adam haar zoon; Adam, Claes en Peter (oud 18, met Adam als curator), gebroeders voor zichzelf; dochter Marie; ook in naam van hun broer Adriaen; verkopen een stuk land van een half buynder aan Adam de Graeuw.

ORA Breda (inv 474 fol 17 dd 27-1-1569) Adam Jan Adam Claesz en Adriaen, Simon en Jan, zonen wijlen Joris Andriesz, verkopen twee stukken land aan Adam de Graeuw, natuurlijke zoon van Cornelis de Graeuw, priester. Adam is schuldig aan Adriana Peter Willem Roevers, weduwe Jan Daem Claesz, en aan Adam, Adriaen, Claes, Peter en Marie hun kinderen, fl 105.-.-


Huwt

79.019   Marie Jan Rombout GRAUWEN

FamilienaamIndex 79.019Vader 158.038Moeder 158.039

Kinderen

 1. Godelt Zie 39.509
 2. Jan (+na 1550, voor 1569), huwt Adriana Peter Willem Roevers (+na 1569) Zie 79.020
 3. Kinderen
  1. Adam (=Daem)
  2. Claes
  3. Peter (*1551)
  4. Adriaen
  5. Marie

TerugBegin van generatie


79.020   Willem Peter ROOVERS

FamilienaamIndex 79.020Vader 158.040Moeder 158.041

Geboren voor 1445
Overleden voor 13-5-1503

Verver. Schepen van Breda 1476, 1478; zegelde met drie zespuntige sterren en een antiek molenijzer (NL Heraut 1887:128).

ORA Breda (inv no 415 fol 39v dd 20-12-1499) Katelijn Jan Blerinxdr, weduwe van Claeus Mertensz, met voogd Anssem Koeck, verkoopt aan Gheijle, huysfrou van Heinrick Willem Peter Roeversz, een huis en erf in Breda.

ORA Breda (inv no 416 fol 64 dd 13-6-1503) Huybrecht Willem Peter Roeversz verkoopt aan zijn broer Cornelis een erfcijns, aangekomen van wijlen hun vader Willem Peter Roever.

ORA Breda (inv 424 fol 150v dd 1-12-1517) Adriaen Willem Peter Roeverszsone wijlen Willem Peter Roeverssone heeft een gerecht sesterdeel van de ... hoeve van Honsdonk ...onder Hage dat hij van Cathelijn Willem Peter Roevers erfde, uutgegeven aen zijn brueder Jan Willem Peter Roeverszsone om een erfchijns van fl 30.10.0. (...)

ORA Breda (inv 424 fol 152v dd 22-12-1517) Jan Willem Peter Roeversz geeft Godert Cornelisz van Bavel twee zesterdelen van de hoeve van Honsdonk, naast Adriaen zijn broer, geërfd van Cathelijn zijn zuster; voor een erfcijns van fl 12.10.0; erfcijns die zijn broers Peter en Cornelis met de kinderen van Willem Beens heffen. Zijn zuster Margriet, met haar man Godert Cornelisz van Bavel, is borg met haar zesde deel.

ORA Breda (inv 425 fol 145 dd 7-1-1518) Huigh Willem Roeverssone verkoopt aan Cornelis Jacops van Ceters ten behoeve van Kathelijn Laureijsdr van den Velde een erfpacht van fl 5 uit zijn zesde deel van de hoeve te Honsdonk.

ORA Breda (inv no 429 fol 86 dd x-x-1522) Henric Cornelis Willem Roevers, zoon Cornelis Willem Peter Roevers, beiden verwers; houdt met zijn zus Adriana een erfcijns (dd 23-6-1497) van wijlen zijn moeder Henricke Henricx Koecxdr op het huis van zijn vader Opten Haighdijck, doen ter tijt neven Anssem Koecx huys op een zijde en Jan Woutersz van Lubeeck huys op d’ander zijde. Hij verkoopt deze nu aan Jan Loofrijs. “Voort heeft Adriane Cornelis Verwersdr met man Cornelis Scheijf de screijnwercker, bekent dat broer op de chijns gedeelt is. En Gielis Baysz ziet af van zijn opgewonnen recht.”

ORA Breda (Vestbrieven inv no 429 folio 224r dd 10-11-1523) Peter Willem Peter Roeverszone, wijlen Willem Peter Roevers zoon, bekent, alsoe zijn zwager Henric Michiel Jan Aertssensone erfchijns van 6 rijnsgulden aen Jan Jan Godertsz vercoft heeft, en Michiel Jan Aertssen zijn huys te onderpande heeft geset, dat hij als borg voor Michiel Jan Aertssen zal optreden, als Henric Michiel Jan Aertssensone gebreckelic vyele.

ORA Breda (inv no 430 fol 71 dd 30-6-1524) Cornelis Willem Peter Roeverssone een huys en erve metten weghe dair neven, en mette verwhuyse en bachuyse, en metten hove dair achter aen staende en liggende, in alder manieren gelijc CWPR die beseten heeft: den Blaeuwen Leeuw opten Haigdijc, west neven Anssem Kocx huys en erve, oost Jan Claeusz van den Brand huys en erve,streckende achter tot opte Marck. CWPR houdt het huis tot zijn dood in gebruik, de scoonzoon en dochter erven cijnsplichten.

ORA Breda (inv no 474 fol 16v dd 27-1-1569) Hubrecht Jan Willem Roeverszoon heeft een schuld aan Adriana Peter Willem Roeversdr: erfcijns van fl 18.0.0, met als pand grond, belend door Jan Aerts van den Voirtbosch. (…) Adriana Peter Willem Roeversdr weduwe Jan Daem Claesz met Adam haar zoon ; Adam, Claes en Peter (oud 18, met Adam als curator), gebroeders voor zichzelf; dochter Marie; ook in naam van hun broer Adriaen; verkopen een stuk land van een half buynder aan Adam de Graeuw.


Huwt (1) voor 1475

Odilia van de WATER

FamilienaamIndex

Overleden voor 1481

Volgens aantekeningen Hans Vogels. Vermoedelijk is Henrick een kind van haar. Verder is onduidelijk in welke volgorde de kinderen werden geboren.


Huwt (2) mogelijk

Agnese Aert van LOET

FamilienaamIndex


Huwt (3)

79.021   Kathelijn Henrick Huijbrechts van den EMELENBERGE

FamilienaamIndex 79.021Vader 158.042Moeder 158.043

ORA Breda (inv 418 fol 80v-81 dd 24-4-1509) Kathelijn Henrick Hubrechtsdr weduwe Willem Peter Roeversz, met zoon en voogd Peter Willem Peter Roeversz, verkoopt aan Cornelis Willem Peter Roeversz een huis en hof die haar was aangekomen na overlijden van haar broer Anthonis Henrick Hubrechtsz.

Kinderen

 1. (uit 1) Cornelis (+voor 1522), huwt Henrikske Henrick Koeckx
 2. Kinderen
  1. Henric
  2. Adriana
 3. (uit 3) Jan Willemsz Zie 39.510
 4. Peter (+na 1524), huwt Kathelijn Goderts
 5. Kinderen
  1. Adriana (+na 1569), huwt Jan Daem Claesz (+voor 1569) Zie 79.018
 6. Cathelijn (+voor 1517)
 7. Adriaen
 8. Maria
 9. Margriet, huwt Godert Cornelisz van Bavel
 10. Huigh
 11. Henrick (+na 13-7-1518 voor 15-6-1521), huwt Gheyle Claeus Mertensdr. Zij huwt (2) Willem Willem Vincxz
 12. Johanna, huwt Willem Cornelis Beensz
 13. Kinderen
  1. Neelken
  2. Willemken
 14. (uit 2) Meester Roeland, priester in de Oudenhof te Gilze (1515)
 15. Agneeze (+na 1517) huwt Jan Adriaen Coecksz
 16. (uit 2) (hypothetisch) Johanna Willem de Roovere (*8-1-1484 +1-1-1530); huwt Breda 13-8-1497 (sic, 13 jaar oud) Henrick Severijn Montens (1463-1548)
 17. Kinderen
  1. Agneese (+1562)
  2. Anna (+voor 1576)
  3. Catharina (+ca. 1573)
  4. Engelbrecht (+1575)
  5. Johanna (+voor 1591)
  6. Margriet (+voor 1576)
  7. Marie (+1548)
  8. Severijn (+voor 1562)
  9. Willem (+1545)
  10. Anthonie (*1509 +1578)
  11. Henrick (*voor 1519 +voor 1559)

TerugBegin van generatie


79.022   Anssem Sr Marcelis COECK

FamilienaamIndex 79.022Vader 158.044Moeder 158.045

Geboren voor 1460
Overleden voor 1508

Molenaar te Breda.

Anssem (Mercelis Heinricxz ) Coeck treedt in het ORA Breda met zeer grote regelmaat op als voogd voor vrouwen - onder meer: 08-01-1499, 13-02-1499, 15-02-1499, 15-03-1499, 06-06-1499, 06-09-1499, 27-09-1499, 20-12-1499, 31-01-1500, 08-02-1500, 06-05-1500, 28-05-1500, 15-09-1500, 06-10-1500, 09-11-1500, 13-12-1500, 06-05-1501, 03-02-1501, 01-04-1501, 07-05-1501, 14-05-1501, 29-05-1501, 22-06-1501, 19-07-1501, 07-08-1501, 10-09-1501, 22-09-1501, 26-11-1501, 01-02-1502, 05-02-1502, 15-02-1502, 26-03-1502, 29-04-1502, 30-04-1502, 10-05-1502, 14-06-1502, 25-06-1502, 23-07-1502.

ORA Breda (inv 415 fol 136 dd 24-12-1499) Jan Meeus Romboutsz verkoopt aan Anssem Anssemszoon Koeck een erfcijns van fl 4.

ORA Breda (in 415 fol 52v dd 20-5-1500) Roelof Loefsz is schuldig aan Anssem Koeck fl 7.16.0 ten behoeve van Luitgaerd weduwe Aert Aertsz.

ORA Breda (inv 415 fol 58v dd 13-8-1500) Lijsbeth Laureijs Aert Janszdr vrouw van Anssem Anssemsz Koeck verkoopt aan Wouter Geritsz de rechte helft van een stuk weiland. Vader Anssem Coeck verschijnt ook, stelt zich borg voor nog door zijn schoondochter te betalen schulden.

ORA Breda (inv 415 fol 211 dd 13-10-1501) Anssem Mercelis Koecxz geeft een erfcijns van 20 stuivers aan Mechtelt Anthonis Heinrick Mertenszdr

ORA Breda (inv 415 fol 388v dd 11-02-1502 Breda) Anssem Mercelis Koexz de oude heeft erfpacht A. en erfchijns C. vercoft aen sijn brueder Mercelis Mercelis Koexz. En Anssem Mercelis Koexz de oude bekent dat Mercelis Mercelis Koexz tegen hem in voirdelen tijden geërfdeelt is op 1 halster rogs uut B., en op 1 gulden en 1/3 stoeter uut D.

ORA Breda (inv 415 fol 354v dd 22-3-1502) Anssem Mercelis Koexz verkoopt een erfcijns van fl. 5 aan heer Laureijs Cornelis Huygh Diericxsoonsz, priester.

ORA Breda (inv 415 fol 367 dd 31-5-1502) Hadewigh Peter Huygendr met Heinrick Koeck als voogd, en met toestemming van haar man Jacop Engbrechtsz, verkoopt aan Anssem Mercelis Koexz den ouden. Agnees Peter Cornelisdr (met Anssem Anssemsz Koeck als voogd) bevestigt dat Hadewig dit erfde bij de dood van Beatrijs, weduwe Gielis de Dreijer.

ORA Breda (inv 415 fol 232v dd 22-6-1502) Jan Willem Cloetsz geeft een erfcijns aan Anssem Anssemsz Koeck van fl. 8.

ORA Breda (inv 415 dd 9-10-1502) Mathijs Mercelis Koecxz heeft een huis en hof etc. vercoft aen Cornelis Anssem Koexz, natuerlijke zoon. En Anssem Mercelis Koecxz de jonge, Mercelis sijn brueder, en beijde oic namens hun brueder Anssem (sr), Mercelis Heinrix Koexz, Leijssche Mercelis Koecxdr met voogd Anssem Koeck, Katelijn Mercelis Koexdr met man Peter van Molle, Lijsbeth Pauwelsdr met Jan de Hoghe, N. Robbrecht Mercelis Koecxdr met haar man Jan Henrick Emonts, ook voor Lijsbeth Robbrecht Mercelis Koecxdr, Kerstijn Robbrecht Mercelis Koecxdr met Cornelis Wouters haar man, Jan Henrick Emonts ook voor Mechteld Robbrecht Mercelis Koecxdr, Jan en Cornelis voor Joostje Robbrecht Mercelis Koecxdr; Henrick en Adriaen Pauwels, Adriaen ook voor Mercelijn zijn broeders kinderen, en Gertrude zijn zuster; kennelijk allen om te bevestigen. Cornelis Anssem Koexz geeft zijn oom Mathijs Mercelis Koecxz vervolgens een erfcijns van fl 0.10.0.

ORA Breda (inv 415 fol 388v dd 11-10-1502 Anssem Mercelis Koexz de oude verkoopt een erfpacht en een erfcijns aan zijn broer Mercelis Mercelis, en bekent tegen hem geërfd te zijn in nog een halster rogge en eengulden en een derde stoeter uit ander goed.

ORA Breda (inv 416 fol 1v dd 30-10-1503) Jan Loyer is schuldig aan Anssem Anssem Koecxz fl 12.0.0.

ORA Breda (inv 417 fol 34 dd 20-8-1504) Anssem Anssem Koecxz en sijn suster Cornelie, met brueder en voogd Anssem Anssem Koecxz, bekennen dat Michiel Michiel Kocxz na de dood van hun vader Anssem Koecxz tegen hen geërfdeelt: hij kreeg fl 8 en heeft daarvan nog fl 4 tegoed.

ORA Breda (inv 416 fol 171 dd 08-05-1505 Breda): Mercelis Mercelis Koexz ter eenre en sijn suster Lauerijs Mercelis Koexdr, met heur brueder Anssem Mercelis Koecxz de jonge als voogd, ter andere siden, hebben geërfdeelt. Partij Mercelis Mercelis Koexz krijgt A. tot en met E., en Laureijs Mercelis Koexdr krijgt F. En om F te bat te versekeren heeft Mercelis Mercelis Koexz te bijpande geset G. Verder worden genoemd Adriaen van Bruheze en Anssem Mercelis Koexz de oude.

ORA Breda (inv 417 fol 11 dd 9-2-1508 Breda) Mercelis Anssem Koecxzone voir hem selven, en namens sijn brueder en susteren, bekende dat Henrick Koeck in voirleden tijden beijde erfchijnsen gelost heeft. B. was Alijt Henrick Mertensdr gecomen bij de deylinge tusschen heur en Lijsbeth Henrick Mertensdr en hun brueder, na doode van hun ouders.

ORA Breda (inv 417 fol 42 dd 26-08-1508 Breda: Henricke Anssem Koecxdr, wittige dochter van Anssem Koecx de oude, met man Jan Willemsen, bekent dat heur oom Mercelis Mercelis Koecx de erfchijns heeft afgelost.

ORA Breda (inv 417 fol 46 dd 27-9-1508 Breda) Henricke Anssem Koecxdr, dochter van Anssem Koecx de oude, met man Jan Willem Peter Roeversz, heeft de erfchijns vercoft aen Bouden Andriesz, op welcke 5 gulden erfchijns Henricke Anssem Koecxdr geerfdeelt was tegens heur bruederen en susteren na doode van heur vader Ansem Koecx de oude en heur moeder Lijsbeth Henrick Mertsendr.

ORA Breda (inv 419 fol 211 dd 14-5-1510 Breda: Mercelis Anssem Koeck de oude sone heeft de erfchijns vercoft aen Ghijsbrecht Peter Elincxz.

ORA Breda (inv 423 fol 170v dd 24-4-1515) Anthonis Anssem Koecx den ouden sone heeft vercoft aen Adriaen Ruelen de Scherrderssone een beemd, hem aangekomen na de dood van Marcelis Anssems Koeck, zijn broer. Henricke Anssem Koecxdr met haar man Jan Willem Verwersz, Lijsbeth Anssem Koecxdr met haar man en voogd Peter Henric Willemsz, bevestigen zijn recht. En oick Hadewich, Marie en Anneken, Anssem Koecx dochteren, met als voogd hun oom Mercelis Koeck de oude, bekenden dat hun brueder opt goed aengeerfdeelt is.

ORA Breda (inv no 424 dd 10-03-1516 Breda) Cornelis Anssem Koecxz, natuerlick soon van wijlen Anssem Koeck de oude, alsoo hij A. vecregen heeft van sijn brueder Anthonis Anssem Koecxsone wittich sone van Anssem Koeck de oude, bekende dat hij erfchijns schuldich is aen Anthonis Anssem Koecsone.

ORA Breda (inv no 424 fol 17 dd 14-02-1517 Breda) Marie wijlen Anssem Koecx de oude dochter, met man Anthonis Adriaenssone van Wijck, heeft de erfchijns vercoft aen Henrick Janssone van Belooy.

ORA Breda (inv 426 fol 140 dd 30-12-1519) Margriet Anssem Koecx de jonge dr, met man Mercelis Mercelis Pauwelszone, heeft een erfpacht vercoft aen Adriaen Adriaen Ghijb Gheenensone. En Jan Anssem Koecx de jonge sone, mede voir zijn broer Mercelis, Mercelis Mercelis Koecxzone, Mercelis Henric Koecxsone, Adriaen Pauwels Molenerensone, dair moeder af was wijlen Lijsbeth Mercelis Koecxdr, mede in name van Lijsbeth zijnre suster, en van wijlen Mercelis en Henrick zijnre brueder kynderen, Henricke Anssem Koecx de oude dochter, met man Jan Willem Roeverszone, mede in name van Marie, Haeyken, Anne en Lijsbeth, heure susteren, Joost Robbrecht Koecxsone, Lijsbeth Robbrecht Koecxdr met man Jan van de Molen, en Kerstijne Robbrecht Koecxdr met man Cornelis Wouters, bekenden allen dat Margriets Anssem Jr op de erfpacht gedeelt is, na de doot van Jan Mercelis Koecxz, hun oom, en broer van Mercelis Mercelis Koecxzone.

ORA Breda (inv no 427 fol 4v dd 03-01-1520 Breda) de zusters wijlen Anssem Koecx de oude dochteren: Lijsbeth met man Peter Henrick Wildenz, Henricke met man Jan Willem Roevers, Hadewych met voogd Jacop van Byestraten, Marie weduwe van Anthonis van Wijck en Anne met voogd Merten Jan Kocxsone, hebben de goeden geerfdeelt, hen aen bestuorven hun alder brueder Anthonis Anssem Koecx de oude zoon. Vestbrieven 1520, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 427, blad 004v

ORA Breda (inv 427 fol 77-78 dd 5-9-1520) Mercelis Henric Koecxzone in 1e parthije, in 2e parthije Jan en Mercelis wijlen Anssem Koecx de jonge zonen, en Mercelis Mercelis Pauwelsz als man van Margriet Anssem Koecx de jonge dr; derde partij: Henricxke Anssem Koecx de oude dr wijlen Anssem Koecx de oude dochter met man Jan Willem Roeversz, Marie Anssem Koecx de oude dochter, wedue van Anthonis van Wijck, Hadewich Anssem Koecx de oude dr met voogd, en Anne Anssem Koecx de oude dr met voogd Merten Jan Kocxzone, in 4e parthije Adriaen Pauwels Molenerenz dair moeder af was Lijsbeth Mercelis Koecxdr, mede namens zijn zus Lijsbeth en de kynderen van broers Mercelis en Henrick; Vijfde partij: Joost Robbrechts Koecx, Christine Robbrechts Koecx met man Jan van der Molen, Mechtelt Robbrecht Koecx met Joost haar broer als voogd, Cornelis Wouter Jans dochter van wijlen Lijsbeth Robben Koecx met Peter Henric Jans haar man, ook voor Cathrijn ...?); allen tesamen erven van de onlangs gestorven Mercelis Mercelis Koecx, wonend aan de Molengracht; erfdeling.

ORA Breda (inv 428 fol 26v-27r dd 26-2-1521) Lijsbeth Anssem Koecx den ouden dr met man Peter Henric Willemsz, Henricke Anssem Koecxdr wijlen Anssem Koecx de oude dochter, met man Jan Willem Roeverssone, Marie Anssem Koecxdr wedue van Anthonis van Wijck, Hadewich Anssem Koecxdr dochter met voogd Jacop van de Byestraten, en Anne Anssem Koecxdr dochter met voogd Merten Jan Kocxz; delen de nalatenschap van wijlen hun oom Mercelis Mercelis Koecx.

ORA Breda (429 fol 114 dd 27-11-1522) Cornelis Raessen verkoopt aan Anne Anssem Anssem Koecx, wettige dochter van Anssem Anssem Koecxz woonende tot Breda opte Haighdijc, een erfchijns van 2 rijnsgulden uut zijn huys gelijc hij dat nu bewoont tot Breda aen de Havermerct, neven Adriaen Adriaensz huys en Jan Pauwelsz des cremers huys op d’ ander zijde, achter aen Godert Jan Cheeusz erfgenamen en Cornelis Symon Vuersz huysen.

ORA Breda (429 fol 138v dd 14-1-1523) Jan Anssem Koecxz en Mercelis Anssem Koecxz, zonen van wijlen Anssem Koecx den jongen, en hun zus Margriet Anssem Koecxdr met man Mercelis Mercelis Pauwelsz, verdelen de goederen die hen toevielen na de dood van hun oom Mercelis Mercelis Koecxzone [lants opten Molengracht west ander erve van Jan Anssem), oost Anne Anssem Koecx den ouden dochter erve; 1 loepensaet lants dair bij (W voirsceven erve van Anne, O erven van Mercelis en Margriet Koecks); en 1 bunder weijden opten Molengracht in de Loenensdonc (Z Henric de Bye erve, N Heer Jan van den Zande priesters erve]; plus een erfpacht van 10 loepen rogs, eertijts aen hun vader aengedeelt na de doot van diens oom Mathijs Koeck, op onderpand van een half bunder lants opte Molengracht tot Snijders Chaem.

ORA Breda (430 fol 72v dd 28-6-1524) Vier groepen verkoopen aan Laureijs zoon wijlen Pauwels Schelkenszone de huysinge, schuere, hovinge, boghaert en erve, dair wijlen Mercelis Mercelis Koecxsone uutgestorven is, die wijlen Margriet, Mercelis Mercelis Koecx wed, in tochten beseten heeft heur leven lanck (gelegen opte Molengracht, west aen de weijde nabescr en aen Jan van Dorst erve, oost aen Mercelis Henric Koecxz erffg erve, zuid oic aen Mercelis Henric Koecxz erffg erve dair den Molenvloet tusschen loopt.); plus de rechte helftscheijdinge van een weijde, ongedeelt mette wederhelft, toebehoirende den erffg wijlen Margriet, Mercelis Koecx wed, gelegen oost de huysinge en erve voirs, zuid en west Jan van Dorst erve, noord aen de strate. Er rusten enkele lasten op.

De groepen zijn (1) Jan en Mercelis, zonen wijlen Anssem Koecx de jonge met Margriet Anssem Koecx de jonghen dochter, hon suster, met man en vgd Mercelis Mercelis Pauwelssone;

(2) Lijsbeth Anssem Koecx den ouden dochter met man en vgd Peter Henricx Wilensoon, Hadewich Anssem Koecx den ouden dochter met heuren vgd Jacop van de Byestraten, Henricke Anssem Koecx den ouden dochter met man en vgd Jan Willem Roeverssone, Marie Anssem Koecx den ouden dochter met man en vgd Jan Pauwels Piggensone;

(3) Joost Robbrecht Koecxsone, Lijsbeth Robbrecht Koecxdr de jonge met man en vgd Jan Henric Emondtsz, Mechtelt Robbrecht Koecxdr, woonende tot Berghen opten Zoom, met Joost Robbrecht Koecxsone, heuren brueder voirs en vgd, alle voir hen selven, de voirs Joost Robbrecht Koecxsone als gemechtich van Peter Henricxsone, arbeijder poorter tot Berghen opten Zoom, als man en vgd van Cornelie Woutersdr, dair moeder af was wijlen Lijsbeth Robbrecht Koecxdr d’ oude, de voirs Joost Robbrecht Koecxsone noch als gemechtich van Aert van Veltwijck als vgd, en van meester Henrick Bouwens als toez van Quirijne wittich soon Robbrecht Wouterssen, bij consente van den schoutet, borgemeesteren en scepenen van Berghen opten Zoom als oppervoighden van alle weesen bynnen die stadt, de voirs Joost Robbrecht Koecxsone hebbende volcomen macht alsoo hij dede blijcen bij een opene procuratie metten segele der stadt van Berghen voirs in date 1524/04/23, Kerstijne Robbrecht Koecxdr met Cornelis Wouterssone, woonende opte Steenoven, heuren man en vgd;

(4) Adriaen Pauwels Molenerenz, Lijsbeth Pauwels Molenerenzdr met Jan de Roever heuren vgd, Lenairt en Mercelis gebruederen wijlen Mercelis Pauwels Molenerenz sonen, Lijsbeth Mercelis Pauwels Molenerenzdr met Jan Janssone van Ham heuren vgd, en met heur Frans Anthonis Matheeussone als een van de pachters van de byeracchijnse der stadt van Breda van de verleden jaer, die der voirs Lijsbeth Mercelisdr gedelt in de goeden nabescr met recht opgewonnen hadden, Mercelis Henric Pauwels Molenerensone voir hem selven, en oic in den name van Jehenne Henric Pauwels Molenerenzdr zijnre suster, mits d’ absentien van Wouter Janssen der selver Jehenne man, die siec te bedde lach, Adriaen Henric Pauwels Molenerenz, oudt omtrent 16 jaeren, metten voirs Adriaen Pauwels Molenerensone, zijnen oom en gecoren vgd, Lijsbeth Henric Pauwels Molenerenzdr met man en vgd Godert Janssone de Smit, Cornelie Henric Pauwels Molenerenzdr met man en vgd Jacop Anthonis Godertszone;

(5) Thomaes van Breempt als vgd met recht gegeven van wijlen Mercelis Henric Koecxz onm kindr, en Jan Roelofsz als borgemeester der stadt van Breda in de plaetze van den toez der zelver kindr, bij advys van de wethouderen in Breda.

ORA Breda (Vestbrieven inv no 429 fol 63 dd 16-8-1522) Henricke Anssem Koecxdr, wijlen Anssem Koecx den ouden dochter, met man Jan Willem Roeversz de verwer, heeft vercoft aen Adriaen Meeus onse mede scepen in Breda: stuc lants opte Molengracht (noord Lambrecht Mathijsz kinderen; oost Jan van Dorst; zuid aen de Molenvloet; west Lijsbeth Pauwels Molenerendr. Met chijns die Heijlken Cornelis Jan Engbrechtsdr heft op zeker ander goeden die Jan Willem Roeversz en Henricke Anssem Koecxdr in handen hebben, dwelc Adriaen Meeus tzijner last neemt.

ORA Breda (vestbrieven inv no 429 fol 87 dd 16-8-1522) Henricxken Anssem Koecxdr, wijlen Anssem Koecx den ouden dochter, met man Jan Willem Roevers den wever, heeft de erfchijns vercoft aen Jan Anthoniszone van den Put tot behoef van Kathelijn Jan Conincxdr, groot 3 rijnsgulden op een stuck weijden opte Molengrecht (oost en zuid Dyrc van Oosterzeel erve; west Anthonie Michielsdr van Hijlaer erve; noord Jouffrou Anne Pols erve)

ORA Breda (inv. No 489 fol 72 dd 15-6-1588) Jan, Pauwel en Anssem, wijlen Jan Pauwel Piggenzonen; Maerten, Jan Enneken, kinderen van wijlen Anna Jan Pauwel Piggen en Gijsbert Maerten Claes Stirvers (?), ook voor Goris hun broer die in het buitenland is; (klein)kinderen wijlen Anna Anssems Coeck, voor een eerste part. Cornelis Peter Goeijaerts, vleeshouwer, oom en voogd van Cornelis Henric Peter Goeijaerts, zoon van wijlen Libbeken Peter Wils, dochter van wijlen Libbeken Anssem Coecx (gehuwd met Peter Wils), voor een tweede part. Jan van Merwijck, oudvader en van Willem en Jan, zonen wijlen Willem Jan Roevers, bij wijlen Gertrude dochter van Jan van Merwijck; Godert Maerten Claesz van Alphen man van Cathelijn Jan Aerts van den Voortbosch, ook voor Lijsbeth en Marie, zijn schoonzusters, en voor de kinderen van wijlen Cornelis Jan Roevers, voor Anneke Jan Roevers weduwe Peter Willem Peters de Visscher; Jehenne wijlen Adriaen Jan Aertsz van Voortbosch met Harman Jansz van Dussen, kuiper, haar man; Peter Jans Spaen voogd van de kinderen van Peter Jansz Wagenmaecker bij Lijsbeth Willem Roover; Cornelis Jacob Sprong man van Marie Huijbrecht Jan Roovers; ook met Jehenne Peter Rovers en ook voor Henrickske en Huybrechtje kinderen wijlen Huybrecht Jan Rovers; en nog voor Peter en Marie [Huijbrecht Jan Roovers], broer en zus van zijn huisvrouw; Marie Henric Jan Roevers (met Maerten Jan Claesz) voor zich en voor Godert, Jan en Lijsbeth, haar broers en zuster; allen kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen van Henrickske Anssem Coeck; voor een derde part. De drie groepen zijn erfgenamen van Marie Anssem Coeck, zuster van de voorzegde Anna (Jan Pauwel Piggen) en Libbeken en Henrikske (Anssem Coeck); zij verkopen aan Cathelijn Peter Jan Visschers een jaarrente van 19 stuivers. (Marge: afgelost 24-2-1682.)


Huwt

79.023   Lijsbeth Henrick MERTENS

FamilienaamIndex 79.023Vader 158.046Moeder 158.047

Overleden Breda voor 1508

Kinderen

 1. Anna, huwt Jan Pauwels Piggensone
 2. Kinderen
  1. Jan
  2. Pauwel
  3. Anssem
  4. Anna (+voor 1588), huwde Gijsbert Maerten Claes Stirvers, ouders van Maerten, Jan Enneken en Goris
 3. Hadewich Anssem Koecx den ouden, gehuwd met Jacop van de Byestraten; kennelijk voor 1588 zonder nageslacht gestorven
 4. Marie Anssem Koecx den ouden (+voor 1588), huwt Anthonis van Wijck
 5. Lijsbeth Anssem Koecx den ouden (alias Libbeken), gehuwd met Peter Henricx Wilensoon (Alias Peter Wils)
 6. Kinderen
  1. Libbeken (+voor 1588), huwt Henric Peter Goeijaerts, ouders van Cornelis (minderjarig in 1588)
 7. Hendrickske Zie 39.511

TerugBegin van generatie


79.024   Claes Peter STEVENSZ

FamilienaamIndex 79.024Vader 158.048Moeder 158.049

Geboren ca. 1450
Overleden Teteringen voor 5-6-1522

ORA Breda (inv 416 fol 32 dd 2-8-1504) Claeus Peter Stevensz heeft opgewonnen een soms die wijlen zijn vader Peter Stevensz in zijn huis had gevest (?).

ORA Breda (inv 417 fol 164 dd 29-3-1507) Magdalene Rombout Bootsdr (met Jacop Reyniers van de Byestrate, voogd) verkoopt aan Claeus Peter Stevensz een stuk land genaamd Langenacker.

ORA Breda (inv 419 fol 148v dd 7-5-1510) De voogden van de kinderen van Jan Jan Mertensz verklaren dat Claes Peter Stevensz te Teteringen een erfcijns van fl. 25 afgelost heeft.

Breda ORA (inv no 420 fol 55 dd 16-12-1512) Pauwels Gheryt Janssensone verkoopt aan Claeus Peter Stevens een huis met toebegiren en circa 5,5 lopen land

ORA Breda (inv 420 fol 23 dd 25-5-1512) Godert Willem Jacobs verkoopt aan Claeus Peter Stevenssone een halve bunder heide.

ORA Breda (inv 420 fol 54v dd 17-12-1512) Claeus Peter geeft goed ter waarde van fl. 100 aan zijn zoon Cornelis Claeus Peter Stevensz, die een roggepacht belooft.

ORA Breda (inv 422 fol 33v dd 31-3-1514) Claeus Peter Stevensz in een belending vermeld.

Breda ORA (inv no 427 fol 98 dd 23-11-1520) Claeus Peter Stevenszone heeft vercoft aen zijn wittigen sone Adriaen Claeus Peter Stevensz drie stukken land.

Breda ORA (inv no 430 fol 95 dd 2-9-1524) Peter Claes Peter Stevenssone heeft eerder vercoft aen zijn vader Claes Peter Stevensz een huis en hof met toebehoren te Teteringen op Poeleijnde


Huwt voor 1480

79.025   N.N.

Index 79.025 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Adriaen Zie 39.512
 2. Cornelis (vermeld o.a. ORA Breda 24-4-1522), huwt Yene Gabrielsdr van den Corput
 3. Peter (vermeld ORA Breda 13-1-1522; 9-4-1522; 5-6-1522; 25-5-1524; 2-9-1524)

TerugBegin van generatie


79.032   Jan Laureijs WAEGEMAECKERS

FamilienaamIndex 79.032 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1450
Overleden voor 1532

ORA Tilburg (inv no 264/7910 Fol 28v dd 14-1-1514) Jan Jan Laureijs die men heijt die Wagemaker verkoopt een stuk land naast Henrick Jan Laureijs die men heijt die Wagemaker en Ghijsbrecht Jan Laureijs die men heijt die Wagemaker, zijn broers, aan zijn broer Henrick.

ORA Tilburg (inv no 7914/268 Fol 36v, 8-1-1519) Jan en Willem broers, zonen wijlen Matijs van Gorp, Elisabeth hun zuster met man Aelwijn Jan Peter Ghijsberts en anderen, dargen over een stukje land in Veldhoven aan Jan wijlen Jan Laureijs alias die Wagemaker.

ORA Tilburg (inv no 276 / 7921 Fol 33 dd 26-2-1529) Katelijn weduwe Jan die Wagemaker haar recht en tocht in huis, hof en erf aan de Kerk te Tilburg, aan haar kinderen Peter, Cornelis, Gijelis, Laureijs, Deijken X Peter Willem Huijbrecht

ORA Tilburg (inv no 277 /7922) Fol 20 dd 29-1-1530) Peter wijlen Jan Laureijs die Waegemaker heeft een schuld aan Gijsbert wijlen Gerrit Bacx van Rfl 6; ook vermeld de broers Cornelis en Gijel.

ORA Tilburg (inv no 277 /7922) Fol 41 dd 21-2-1530) Cornelis Jan die Wagemaker weduwnaar Haijwich Gherit Peter Eelkens enerzijds, zijn broer Laureijs en schoonvader anderzijds, voogd en momboir van dochter Jenneken, maken een erfdeling.

ORA Tilburg (8 januari 1539 n.st. - R. 285/25 r) Gherit Jan en Wouter, broers, Cornelis zoon van wijlen Gherit Hermans als man van Jenneke, allen kinderen van Vranck Gherit Lemmens, verkopen aan Cornelis zoon van wijlen Jan die Wagemaker een huis, hof en erf, gelegen te Tilburg in die schijve bij de kerk tussen: een gebuerweechsken een zijde; Jan Cornelis Spapen ander zijde; een gebuerweechsken een einde; Vranck Lemens ander einde. Hieruit te betalen jaarl. 3 blanck erfcijns aan de persoonschap van Oisterwijk. Verder te onderhouden een gemeijn voetpat.

ORA Tilburg (7 november 1539 - R 286/19vso-20r.) Henrick zoon van wijlen Jan de Wagemaker heeft verhuurd aan Reijner zoon van wijlen Jan die Groot een stuk land, groot 1 lopensaet, voor een termijn van 4 jaar, waarvan het 1ste jaar is ingegaan nu ter zaaitijd lestleden. Het stuk land is gelegen te Tilburg in die Schijve bij de Corvelsche Moelen tussen (…)

ORA Tilburg (25 januari 1540 n.st. - R 286/37vso.) Bastiaen zoon van wijlen Peter Rubbens verkoopt aan Ghielis zoon van wijlen jan die Wagemaecker een huis, hof en erf, gelegen te Goirle in die Abcoven tussen (…)

ORA Tilburg (5 mei 1540 - R 287/10r-10vso.) Gielis ut supra (Jan Zwagemakers) verkoopt aan Cornelis Jan Zwagemakers een huis, hof en erf gelegen te Tilburg bij die kerck tussen: Ghijsbrecht de Wagemaker een zijde; Cornelis Jan Zwagemakers ander zijde; Peter Jan Zwagemakers een einde gemeijn straet ander einde (…) (Idem fol 10v) Cornelis voors. (Jan Zwagemakers) verkoopt aan Gielis voors (Jan Zwagemakers) de helft in een stuk land, gelegen te Tilburg in die Schijve, aenden Dorenboem, het hele stuk tussen: Jan Cornelis Spapen en Henrick Crillaerts een zijde, Convent van Tongerlo ander zijde, Willem die Bie en Jan Cornelis Spapen een einde, gemeijn kerckwech ander einde. Hieruit te gelden jaarlijks aan de zusters achter de Tolbrug in ‘s Hertogenbosch: een mud rogge erfpacht in de maat van den Bosch daar te leveren.

ORA Tilburg (1541, november 21 – 288/23v.) Willem zoon van wijlen Laureijs en Jan Aert Reijnbout als kerkmeesters van de kerkfabriek van Tilburg uit kracht van zeker privilege van de Bisschop van Luik aan de voors. kerk gegeven en verleend hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Cornelis Aert Reijnbouts een stuk erf, de kerk toebehorende, nu gelegen in land, groot ca 4 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die schijve op het einde van dat Hovelstraetke tussen: erfenis van Ghijsbrecht Jan Laureijs een zijde; erfenis van de kinderen van Willem Scellekens ander zijde; erfenis van Jan vanden Wouwer een einde; het voors. straetke ander einde; welk erf Laureijs zoon van wijlen Wouter Aert Emmen verkregen had middels een erfruil met Henrick zoon van wijlen Jan Laureijs en wat Henrick voors. gekocht had van Jan zoon van wijlen Jan Laureijs, die men noemt die Wagemaker, en wat Margriet weduwe van Laureijs Wouter Aert emmen aan de kerk vermaakt had en wel 1/3 deel daarvan en de andere 2/3 delen had de kerk gekocht van Wouter Smits in Goirle. Waaruit Cornelis voors. moet betalen 1 blanck erfcijns of 1 philippus Penning aan het kapittel van Beek. (Idem) Cornelis zoon van wijlen Jan die Wagemaker als man en momber van Jenneke dochter va wijlen Peter Meeus heeft erfelijk en wettelijk en overgegeven aan Amelis zoon van wijlen Peter Meeus, zijn zwager, 2 weiden naast elkaar liggende, waar een Waterlaat tussendoor gaat, samen groot ca 10 lopensaet min 11 roeden, gelegen in de parochie van Tilburg aan het Voertveecken tussen: de erfenis van Willem Ghijskens een zijde; de gemeijn straat ander zijde; de gemeijn straat een einde; erfenis van de Heilige Geest van den Bosch; ‘sHeren schouwen te onderhouden.

ORA Tilburg (1544, februari 1 n.st. - R 290/38v) Peter zoon van wijlen Jan Zwagemakers heeft verkocht aan Jacop Ghijsbrecht de Wagemaker een huuis, hof met grond en toebehoren gelegen in de parochie van Tilburg bij die kerck tussen: Peter voors., waarvan dit afgepaald is - een zijde; Gherit Jacop Huijben - ander zijde; Cornelis Claeus van Ghierl - een einde; die gemeijn straat - ander einde. Hieruit te gelden 4½ karolus gulden van 20 stuivers erfcijns aan Aleijd vande Velde weduwe van Goijaert vande Velde, te los met 75 karolus gulden. (Idem) Quo facto is gestaan voor schepenen Jacop voors. en heeft geloofd als schuldenaar op verbintenis van het huis, hof, grond en toebehoren voors. en voorts op al zijn goederen, hebbende en namaals verkrijgende, dat hij die 4½ karolus gulden na sint Jacobsmis a.s. jaarlijks zal betalen aan Aleijd voors. en haar nakomelingen en met de somma voors. zal aflossen, zodat Peter voors.noch zijn goederen daarin bewaard zullen zijn, noch ook zijn nakomelingen.

ORA Tilburg (1548 januari 4 n.st. - R. 294/27r-27vso.) Anna weduwe van Peter de Wagemaker dochter van wijlen Jan Leijten draagt over aan Gielis zoon van wijlen Jan Zwagemakers als momber en Joest zoon van wijlen Jan Leijten als toeziener van Joest, Willem, Cornelis en Jan, gebroeders, en Kathelijn, Marike en Corneliske, gezusters, onmondige kinderen van wijlen Peter de Wagemaker en Anna voors. ten behoeve van die kinderen, met afgaan en vertijen, haar tocht en recht van tochtenwege, wat ze bezat na de dood van Peter haar man voors., in een stuk land gelegen te Tilburg in die Schijve aan die Hoghe Zoeije tussen: (....) De voornoemde Gielis als momber en Joest als toeziener in de naam van de onmondige kinderen voors., daar ze voor instaan en geloofd hebben en dat in tegenwoordigheid van Joest de oudste zoon van wijlen Peter de Wagemaker en Anna diens vrouw voornoemd en toestemming gevende tot hetgeen hier volgt in zoverre in hem was en zich en zijn goederen daarin verbindende, verkopen het voors. huis etc. ut supra aan Frans Ghijsbrecht Zwagemakers met afgaan en vertijen en Gielis en Joest, de momber en toeziener voornoemd, hebben geloofd op verbintenis van de goederen van de onmondige kinderen voors. nu hebbende en later verkrijgende te waranden, behalve dat Frans voors. daaruit met betalen: 2 lopen rogge erfpacht aan de Persoon van Tilburg of aan diegenen, die daarop recht hebben. 5 karolus gulden erfcijns aan de altaristen in de kerk van Oisterwijk, die te los staan met 100 karolus gulden volgens de brieven, die ze zeiden, die daarvan zijn en die ze beloofden te leveren. Gelovende verder dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. en alle andere kommer en calangie daar op komende zelf allemaal af te doen, behalve ook , dat dit voors. huis en het huis van Anna de weduwe van Peter de Wagemaker met haar kinderen altijd met zoveel lege plaats zal blijven, dat Frans koper voors. en zijn nakomelingen daar door en over zullen mogen rijden, gevoeglijk en ongehinderd, het zij met een vracht hooi, koren of anderszins, zoals het hem nodig zal zijn en als het huis van Anna en haar kinderen voors. hem Frans voors. te dicht bij zou staan en hem zou hinderen om daar over te rijden, dan moeten Anna voors. en haar kinderen zoveel van hun huis afbreken zodat Frans en zijn nakomelingen daar over gevoeglijk en ongehinderd kunnen rijden zoals voors. staat. (Idem fol 27vso.) Quo facto constitutus est coram scabinis infrascriptis dictus Franciscus (dit gedaan zijnde is gestaan voor schepenen ondergeschreven de voornoemde Frans) en heeft geloofd op verbintenis van het voornoemde huis etc. en verder op zich en al zijn goederen, die hij nu tegenwoordig heeft en nog namaals zal mogen hebben en verkrijgen, dat hij van nu af aan de voors. 2 lopen rogge erfpacht en de 5 karolus gulden erfcijns zal betalen ter plaatse en termijn daartoe gezet en ook de voors. 5 karolus gulden erfcijns zal lossen met de voornoemde som en volgens de brieven die daarvan zijn, zodat er voor Anna de weduwe van Peter de Wagemaker en haar kinderen en nakomelingen noch hun goederen daar ooit hinder of last van komen zal in de toekomst en alle kommer en calangie daarvan komende zelf geheel af te doen.

(ORA Tilburg 1561, november 17 - R 307/25v-26r) Cornelis zoon van wijlen Cornelis van Steenbergen als man en momber van Marie zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peter Jan Zwagemakers, legitime et hereditarie vendidit en supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Peter zoon van wijlen Adam Wijten simul cum omnibus literis (samen met allle brieven) in zoverre die dit aangaande benoemd zullen worden en met al het recht hem daarin enigszins toebehorende, met afgaan en vertijen etc, al alzulk deel, recht en toezeggen, te weten het 7e gedeelte in een huis, hof, grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, zo groot en klein als dat gestaan en gelegen is in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd dij de Kerck, aldaar tussen: erfenis van Frans Ghijsbrecht Zwagemakers eenz ijde; de gemeijn Kerckstraet ander zijde en een einde; erfenis van Jacop Ghijsbrecht Zwagemakers ander einde. Welk deel aan de voornoemde Cornelis na de dood van Peter de vader van zijn huisvrouw voors aangekomen en verstorven is geweest zoals hij zeide. (…)

ORA Tilburg (inv no 312 f 21V, 16.10.1566) Joost ende Jan gebruederen sonen wilner Peter Jan Zwagemakers twee zeste gedelte gedeelte hen respective toebehoorende in een huijs hof metten gronden en erffenisse dair toe behoorende t voirs: huijs gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aende Kerck aldaer, tusschen de huijssinge ende effenisse genaampt t Zwert, Frans Ghijsbrecht Zwagemakers toebehoorende d een zijde ende (…)


Huwt Tilburg ca. 1475

79.033   Catharina Peter VERSCHUREN

FamilienaamIndex 79.033Vader 158.066Moeder 158.067

Geboren ca. 1450
Overleden na 1501

ORA Tilburg Goirle (0014_7898_0254_f017 dd 2-5-1501) Cornelis s. (doorgehaald: w.) Adriaen Smolders x Cornelisen d.w. Peter vander Schueren versterf als hom verstorven is van w. Peter vander Schueren ende noch versterven mach van yde wed. w. Peter voers verk. Jan s.w. Jan Lauwreys diemen heit de Wagemeker.

ORA Tilburg_Goirle_0014_7898_0254_f015 dd 17-5-1501) Yde wed. w. Peter Verschueren tocht in haef ende erfelicke gueden daer w. Peter Verschueren in bestorven is verk. Lauwreys horen soen, Jan Lauwereys die Wagemecker x Katelyna, Jan Martens x Johanna, Jan Henricx van Gestel x Elizabet ende Willemen d. w. Peter Verschueren voers. Proles promiserunt Yde voers rente alsoe lange als sy leven sal wtte gueden voers 17/05/1501.

Kinderen

 1. Gijsbert Zie 39.516
 2. Peter (*voor 1510 +voor 1561), huwt Anna Jan Leijten
 3. Kinderen
  1. Joost, onmondig in 1567
  2. Willem, onmondig in 1567
  3. Cornelis, onmondig in 1567
  4. Jan, onmondig in 1567
  5. Catherina, onmondig in 1567
  6. Mariken, huwt Cornelis Cornelis van Steenbergen
  7. Corneliskenen, onmondig in 1567
 4. Cornelis (*voor 1510 +voor 1550), huwt Jenneke Peter Meeus
 5. Gielis (*voor 1510), vermeld o.a. 1535-1550
 6. Henrick Jan Laureijs (*voor 1515)
 7. Jan Jan Laureijs, die men noemt die Wagemaker (*voor 1515)

TerugBegin van generatie


79.034   Jacop Peter AELWIJNS

FamilienaamIndex 79.034Vader 158.068Moeder 158.069

Geboren voor 1450

Schepen van Tilburg in 1499, 1501.

ORA Tilburg (no 44 dd 1497 0014.Sch.Tlb,7897,007r-01 p. 13 folio 7 (2 maal)) Peter Adriaenss heeft ghegeven? goeth? ende volcomen machten? Jacob Aelwijns om te heffen ende te boren allen sijn erfpachten chijnsen ende erfpenningen? te ontfangen quyten? te gheven? heet hij in wat platse dat die mogen sijn ende allen scepenen brieven wt scepenen te halen ende te brengen awen sijn hant ende Peteren voers. van sijnen ontfang ende rekeninge te doen ess hij des begheert datum anno xCvij xx february sch. Jan Peter ..a.. elen.

ORA Tilburg (no 12 dd 1499 april 17 0014.Sch.Tlb,7897,002v-01) Jacob Peter Aelwyns heeft gheloeft als een principael sculder op hom ende op allen sijn gueden hebbende ende vercrygende hom te gheven ende te betalen Peter Adriaenss xvi ½ peter xix stuver voir den peter gherekent den enckele gulden voer xxvij st dat cinerysser? drie blancken ende ander ghelt na advenant van onser Vrouwen dach Lichtmisse naestcomende over een jaer met enen halven mud rogge te betalen den selven datum xvij-sten dach april sch. Jasn Peyman ende Jan van Dun - portatum pro scabinis

ORA Tilburg (7898, oud 254 dd 18-4-1501 fol 13v) Jan van Haestricht heer van Tilb ende Goerl alsulken recht ende toeseggen als hom vander heerlicheyt voers ennichsyns aencomen is van w. Kathelyne natuerlicke d. w. Heer Willem Panis verk. Jacob Aelwyns tbv Jan natuerlick s.w. Willem Panis voers.

ORA Tilburg (inv no 7918/272 Fol 26 dd 22-9-1522) Peter wijlen Jacob Peter Aelwijns, Giijsbert Jan Lauwreijs man van Katharina Jacob Peter Aelwijns, Jan Jansz van Son man van Digna Jacob Peter Aelwijns verkopen drie vierendelen van een brouhuijs in Corvel te Tilburg aan Hendrik Jan Lauweijs.

ORA Tilburg (inv no 7918/272 Fol 43 dd 7-1-1523) Kathelijn X Ghijsbert Jan Laureijs, Dingna X Jan Jan van Son, Adriana X Henrick Jan Laureijs, kinderen van Jacob Peeter Aelwijns, verkopen drie delen van een beemd waarvan het vierde deel hun broer Peter toebehoort, aan Peter.

ORA Tilburg (inv no 274 / 7920 Fol 64 dd 30-12-1528) Jan wijlen Jan van Son met zijn moeder Elijsabeth als borg beloven aan Jacob Peter Aelwijns een jaarlijkse roggepacht van een mud, te lossen met Rfl 50 van xx styuivers het stuk. Cornelia, dochter van Jacob van Erp en Dijmpna Jacob Aelwijns, houdt anderhalve mud roggepacht (te lossen met Rfl 3?), geërfd van haar moeder.

ORA Tilburg (1533, september 1 - R 281/6v) Luijtgaert weduwe van Jan Feijten en met haar Marij en Gerit, gezusters, haar dochters, hebben beloofd als principaal schuldenaressen te betalen aan Henrick Jan Zwagemakers ten behoeve van Peter zoon van wijlen Jacop Aelwijns een jaarlijkse en erfelijke pacht van 4 lopen rogge uit een huis, hof en erfenis daaraann liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd inden Berckdijck bij Corvel, aldaar tussen: erfenis van Geertruijt weduwe van Peter Thonis van Boerden een zijde en een einde; de gemeijn straat ander zijde; erfenis van Henrick Jan Zwagemakers ander zijde; onder voorwaarden, dat als er in de toekomst schepenbrieven gevonden worden sprekende van 4 lopen rogge erfpacht slaande op het huis etc voors dan zullen deze brieven nietig verklaard zijn.


Huwt ca. 1475

79.035   N.N.

Index 79.035 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Kathelijn Zie 39.517
 2. Peter, vermoedelijk gehandicapt of handelingsonbekwaam
 3. Digna, huwt Jan Jansz van Son
 4. Adriana, huwt Henrick Jan Laureijs

TerugBegin van generatie


79.036   Lambert Henrick WEIJMERS

FamilienaamIndex 79.036 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 409.692

79.037   N.N.

Index 79.037 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 409.693

TerugBegin van generatie


79.038   Michiel Henrick ROELOFS

FamilienaamIndex 79.038Vader 158.076Moeder 158.077

Overleden na 1504, voor 20-5-1512

Mychiel Henric Roeloffs, Heylich Gheest meester van Tilburg (1499).

BP (1263 fol 371v dd 24-4-1494) Michael Henrici Roeloffs en Mathias Henrici Beerten, armmeesters van de tafel van de H.Geest in Tilburg

ORA Tilburg (7897 oud 253 no 9. 1499 januari 20 0014.Sch.Tlb,7897,002r-02) Michiel z.w. Jan Cockelberchs een stuck beempts seestalff lopensaet off daeromtrent hom toebehoerende ghelegen inder prochyen van Tilborch ter stede gheheyten dat Broeck van Huesden aen den ouden dreyboem tusschen der erffJan Jan Borchmans z. deen sijde ende tusschen der edrff Jans vanden Bunt op die ander syde streckende vanden ghemeynen stroem totten erff Jan Maes Gheenen ende die voirs. Michiel vercregen hadde [doorgehaald van] Michiele z. wilner Jasns vande Velde ut pt in litteris supt Michiele Henric Roeloffs zoen sil? cum litteris ende promiserunt dit opdragen overgheven vast ende stentich te houwen ende allen commer ende calangie hierop comende van synen wegen altemael aff te doen den selven datum xx januario sch. Thijs Barth. Aelwijns

ORA Tilburg (inv. nr. 7898, 1501 - 1502 Oud nummer 254 02/10/1501 f028v) Steven Huyben stuck lands ghelegen in die pchien van Tilb ter platsen gheheyten den bedboir aen erff Anthonis van Borden aen erff Huyb Smytten aen erff Jan Leyten ende erff Jan van Aerl noch ut erfs ghelegen aldaer aen erff Huyb Smitten en Lauwreys Mutsaerts aen erff der kynd. Lemmen Weymers verk. Goyaert Mutsaerts Hier is by gestaen Jan Stycke? heeft gheloeft den commer te waren. Want Willem z.w. Lauwreys vander Straten syn tocht in landts ghelegen in die pchie van Goel aen erff Katerina Sbonten aen erff Adriaen Heymans rente welcke rente Gherit z.w. Jans vanden Sande gheloeft hadde Willem s.w. Lauwen Vander Straten van enen huyse ende hoeve met synen gronde ghelegen in die pchie van Goerl ter steden gheheyten dat dorp aen erff Gosens van Brecht ende aen erff Claeus van Wyck aenden hovel van Goerl Is ghestaen Lauwreys voers ende van Willem vanden Hoeve x Luygaerden d.Willems voirs stuck lands ende rente voers overgegeven Michiel Roloffs deen helft - Bartholomeus Wythen dander 15/11/1501.

ORA Tilburg-Goirle (inv no 7898, oud 254 fol 43 dd 8-3-1504) Henr Baeyens heeft gheconsentert Michiel Henr Roloeff enen erffwech - te varen.

ORA Tilburg (inv no 263 / 7909 dd 20-5-1512) Michiel Henric Roeloffs enerzijds, Agnes Peter van Boerden weduwe Gherit Adriaen Smolders anderzijds, maken huwelijkse voorwaarden (al zijn ze evident al lang getrouwd). Michiel zegt de kinderen van Gerrit Smolders de helft van de nalatenschap toe (met specificatie van enig goed). (in marge: herroepen 28-2-1517)

ORA Tilburg (inv no 263/7909 fol 24 dd idem) Testament Michiel Henrick Roelofs, waarin hij zijn eventuele nakinderen bij Agnes hun deel geeft, en schulden betaalt aan Jan Jan van de Wouw (31.20.0), Jan Brekelmans (12 lopen rogge) etc. (ook doorgehaald)

ORA Tilburg (inv no 264/7910 Fol 3v dd St Paulus (25-1-)1513) Michiel Henrick Roeloffs belooft dat Jan Mathijs van den Brekel en nazaten te allen tijden een roggepacht van 12 lopen mag aflossen aan hem of zijn nakinderen bij Agnes met 24 gouden peters.

ORA Tilburg (inv no 7913/267 Fol 16v dd St Gregoriusdag (12-3) 1518 ) Michiel Henrick Roeloffs als man van Agnes Peter van Boerden (ook haar 2e huw) en vader van haar nakinderen bij hem, verkoopt een stukje erf van twee lopensaet in de Holssum in Tilburg aan Jan, zijn wettige voorzoon.

ORA Tilburg (inv no 7919/273 Fol 71v dd 29-5-1527) Michiel Henrick Roelofs aan Lauwereijs Lambert Weijmers een lopensaats lands in de Scijve onder Tilburg.

ORA Tilburg (inv no 7919/273 Fol 71v dd 29-5-1527) Erfdeling tussen enerzijds Michiel Henrick Roelofs man van Agnes Gerit Adriaen Smolders (sic), anderzijds Lauwereijs Lambert Weijmers man van Elisabeth Gerit Adriaen Smolders, en Peter Adriaen Smolders.

ORA Tilburg (inv no 276 / 7921 Fol 60, 17-3-1527) (Kennelijk een afschrift) Michiel Roeloffs en Agnees zijn huisvrouw, testament op de langstlevende, met provisie voor het bezit van hun dochter Heijlwich X Goijaert Jan Vets

ORA Tilburg (inv no 277 /7922) Fol 37 dd 11-2-1530) Wijlen Michiel Roeloffs kinderen Jan, Arijaen, Juet X Henrick Lemmen Weijmers verkopen grond

ORA Tilburg (1531, juli 3 - R 279/11v) Jan en Arijaen, gebroeders, kinderen van wijlen Henrick Roelofs voor de helft, Lambert en Claeus, gebroeders, Peter Peter Claeus Zegers als man van Heijlwich, Cornelis zoon van wijlen Jan Reijnen als man van Eva, Margriet hun zuster, allen kinderen van Hanrick Lambert Weijmers, die Hanrick verkregen had bij Jutta zijn vrouw, dochter van wijlen Michiel zoon van wijlen Hanrick Roelofs, en Peter Meeus voor hemzelf en voor zijn broers en zusters, verkopen aan Laureijs zoon van wijlen Hanrick Lambert Weijmers en Goijaert Jan Michiels elk zijn deel in het derde deel van het stuk land ut supra. Hieruit gaan jaarlijks 10 lopen rogge erfpacht aan diegenen, aan wie men dat van rechtswege schuldig is te gelden.

ORA Tilburg (1532, juni 23 - R 280/9r-9v) Gekomen zijn voor schepenen Jan en Arijaen, gebroeders, zonen van wijlen Michiel Roelofs, Jutta hun zuster weduwe van wijlen Hanrick zoon van wijlen Lambert Weijmers, dochter van wijlen Michiel voors, met Peter zoon van wijlen Claeus Zegers haar huidige man; Laureijs, Lambrecht en Claeus, gebroeders; Cornelis zoon van wijlen Jan Reijnen als man van Anna; Peter Peter Zegers als man van Heijlwich, allen kinderen van wijlen Hanrick zoon van wijlen Lambert Weijmers en Jutta zijn huisvrouw; Peter Jan Meeus voor zichzelf en Embert zijn broer en Hanricka zijn zuster, die Jan Meeus gewonnen had bij Cornelia zijn huisvrouw, dochter van wijlen Hanrick Lambert Weijmers en Jutta voors en ze hebben onderling bij raad van hun vrienden een erfdeling gemaakt van de erfgoederen, die hun aangekomen zijn na de dood van Michiel zoon van wijlen Hanrick Roelofs, hun vader en grootvader. Zo zal Jan voors hebben, houden en erfelijk blijven bezitten een weiland genaamd Coppenweij gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aenden Herstal, aldaar tussen: erfenis van Gerit Hanrick Smolders een zijde en een einde; de gemeijn straat ander zijde; erfenis van Gerit Gerit Smolders ander einde. Een stuk land genaamd Schelkens Hoeck gelegen als voor tussen: erfenis van Gerit Gerit Smolders een zijde; de gemeijn straat ander zijde en een einde; erfenis van Marten Jan Gerits ander einde. Een stuk land genaamd dat Vijnstuck, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in die Schijve bij de Bedbuer, aldaar tussen: erfenis van Jan Neel Huijben een zijde; erfenis van Willem Peters ander zijde; erfenis van Arijaen Leijten een einde; een gemeijne weg en de Bedbuer ander einde. Een stuk beemd genaamd den Groten Beempt, gelegen in de parochie voors int Broeck van Huesden aenden Ouden Dreijboem, aldaar tussen: erfenis van de weduwe van Arijaen Stappaerts een zijde; erfenis van de weduwe van Hanrick Weijmers, hiertegen gedeeld ander zijde; erfenis van meester Jan van Vladracken een einde; die Leije ander einde. Nog een stuk beemd genaamd de Bijster gelegen in de parochie voors bij den Ouden Dreijboem, aldaar tussen: eerfenis van Arijaen Michiel Roelofs een zijde; erfenis van de weduwe van Hanrick Weijmers, beide hiertegen; gedeeld ander zijde; erfenis van heer Jan Boen een einde; de gemeijnt van Tilburg ander einde. Hieruit te gelden, uit de beemd genaamd den Groten Beempt en uit de beemd genaamd de Bijster een derde deel in 9 stuivers erfcijns min ongeveer 1 oert te betalen aan de Heer van Tilburg. De schouw van de Leije te verwaren.Uit de voors wei ook de schouw te verwaren. Mocht er enige kommer op komen, hier niet genoemd dan zulen de andere deelslieden meebetalen. (Idem fol 9v) Arijaen voors zal hebben, houden en erfelijk blijven bezitten een stuk land genaamd den Elsacker, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd op die Vlasstraet, aldaar tussen: erfenis van Jan die Vet een zijde; erfenis van Willem Arijaen Mutsaerts ander zijde; erfenis van Jan Michiel Roelofs een einde; de gemeijne waterlaat ander einde. Nog een stuk beemd genaamd den Groten Beempt, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd int Broeck van Huesden bij de Ouden Dreijboem, aldaar tussen erfenis van Jan Elen Mutsaerts een zijde; erfenis van de weduwe van Hanrick Weijmers, hiertegen gedeeld ander zijde; erfenis van wijlen Gerit Jan Maes Geenen een einde; die Leije ander einde. Uit de bunder beemden te gelden een derde deel van 9 stuivers erfcijns min 1 oert te betalen aan de Heer van Tilburg. De schouw van die Leije te verwaren. (Idem fol 9v-10r) Hiertegen zal Jutta voors hebben een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve after Claeus Heijn Peter Aerts, aldaar tussen: erfenis van Peter Denis Mutsaerts de Oude een zijde en een einde; erfenis van Claeus Heijn Peter Aerts ander zijde; erfenis van Peter Weijmers ander einde. Een stuk land genaamd dat Geerken, gelegen in de parochie voors in die Schijve voor aan die Kerckstraet tussen: erfenis van Heijn Leijten een zijde; de gemeijne Kerckwech ander zijde; erfenis van Jan Leijten een einde; erfenis van Goijaert die Vet ander einde. Nog een stuk land genaamd die Steltacker, gelegen als voor tussen: erfenis van Laureijs Hanrick Weijmers een zijde; erfenis van Peter Gerit Smolders en meer anderen ander zijde; erfenis van Goijaert Jan Vet een einde; erfenis van Hanrick Jan Zwijsen ander einde. Eeen stuk beemd genaamd de Bijster, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd de Oude Dreijboem, aldaar tussen: erfenis van Jan Michiel Roelofs, hiertegen gedeeld een zijde; de gemeijnt van Tilburg ander zijde en een einde; erfenis van heer Jan Boen ander einde. Nog een stuk weiland genaamd Goeens Weij gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd aenden Herstal bij Coppenhecken, aldaar tussen: erfenis van Gerit Hanrick Smolders een zijde; erfenis van Hanrick Leijten ander zijde; erfenis van meester Jan van Vladracken een einde; een gemeijne weg ander einde. Nog een stuk beemd gelegen in de parochie als voor ter plaatse genaamd int Broeck van Huesden bij den Ouden Dreijboem, aldaar tussen: erfenis van Jan Michiel Roelofs een zijde; erfenis van Arijaen Michiel Roelofs ander zijde; erfenis van wijlen Gerit Jan Maes Geenen een einde; die Leije ander einde. Nog een stuk beemd genaamd de Bijster gelegen als voor bij de Oude Dreijboem tussen: erfenis van Jan Michiel Roelofs hiertegen gedeeld een zijde; erfenis van de erfgenamen van wijlen Dierck Zibben ander zijde; erfenis van Meeus Rubbens een einde; die Leije ander einde. Uit de beemden te gelden een derde deel van 9 stuivers min 1 oertstuiver te betalen aan de Heer van Tilburg. De schouw van de Leije te verwaren. Jutta mag haar leven lang in de Bijster borring steken, zoveel ze nodig heeft en mag dat na de hooitijd over het andere deel wegen.

ORA Tilburg (1532, augustus 21 - R 280/12r) Agnees de weduwe van Michiel Roelofs dochter van wijlen Peter van Boerden heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Goijaert Jan Vet, haar zwager, al haar tocht en recht van tochtenwege, dat ze had en bezat in een stuk land, groot ongeveer 10 lopensaet en 8 roeden, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in Creijenvens Acker, aldaar tussen: erfenis van de weduwe van Jan Sijmons een zijde; erfenis van de weduwe van Jan Embert Eelkens en meer anderen ander zijde; erfenis van Vranck Lemmens en meer anderen een einde; erfenis van Cornelis van Spaendonck en van Gerit; Hanrick Beijkens ander einde. (Idem fol 12) Gekomen zijn voor schepenen Goijaert Jan Vet als man van Heijlwich zijn huisvrouw, dochter van wijlen Michiel Roelofs ter ener zijde en Gerit Hanrick Beijkens als man van Dimpna zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Claeus Zegers ter andere zijde en ze hebben een erfruil gemaakt. Goijaert Jan Vet zal hebben een erfenis in land, groot ongeveer 4 lopensaet en 11 roeden, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Creijenvenschestraet in die Langen Acker, aldaar tussen: erfenis van de weduwe van Jan Embert Eelkens een zijde; erfenis van de erfgenamen van Gerit Jan Crillaerts ander zijde; erfenis van Cornelis Nouwens en meer anderen een einde; die Creijenvenschestraet ander einde. Hieruit te gelden aan de erfgenamen van Hanrick Eemmen in Oisterwijck te betalen 1 oert stuiver erfcijns. (Idem fol 12v) Hiertegen zal Gerit voors hebben, houden en erfelijk bezitten een stuk erfenis gelegen in land, groot ongeveer 10 lopensaet en 7 roeden, gelegen als in de tochtbrief voors. Hieruit te gelden 3 blanck erfcijns aan de erfgenamen ut supra.


Huwt (1)

79.039   N.N.

Index 79.039 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt (2)

Agnes Peter van BOERDEN

FamilienaamIndex

Overleden na 1532

ORA Tilburg (inv no 261 /7907 Fol 1, 15-4-1509 ) Anthonis en Agnes kinderen wijlen Peter Daniels van Boerden, dragen hun erfenis en al wat zij nog van hun nog leven de moeder zullen verkrijgen over aan Anthonis Meeus Biekens, man van hun zuster Luijtgard. AMB betaal hiervoor Rfl 37, te betalen bij de dood van Kathelijn van Boerden.


Zij huwt (1) voor 1499

Gerrit Adriaen SMOLLERS

FamilienaamIndex

Zoon van Adriaen Gerrit Smollers Zie 409.696

ORA Tilburg (inv no 7897 oud 253 no 107 dd 1-5-1499 fol 16) Andries soen wilner Willems vander Vloet ut tutor Hartoeboreneman sijns wijfs dochter wilner Harmans van Boerden xx lopen rogge jaerlics ende erffelijc pachts hoer toebehorende solvende anno qelitatye in die purificatione ut na.. wt ende van enen erf mtette tymmeringe daerop staende ghelegen in der prochye van Tilborch ter plaetse gheheyten aen dieRuybraecken < erfff Herman van Heyst ende meer anderen teen sijde > ende tussen erff Andries van Boerden ende meer anderten dander sijde ende welck xx lopen rogge erfpacht voers. Herman dochter wilner Hermans van Boerden tegen Ghijsbrecht z.w. Ghijsbrecht van Boerden vercregen hadde ende hiertoe xviij lopen rogge erfpacht hem toebehorende wier welcke Wouter z.w. Jan Meeus gheloeft hadde Harmanne dochter w. Hermans van Boerden ut p.. in div. litteris supt Gheritden z.w. Adriaens Smolders etc. ende heeft gheloeft van sijnen weghen daeraff te doen datum 1-a may Peter van Boerden Thijs Berthen

ORA Tilburg (inv no 7898 / oud 254 fol 41 dd 17-12-1502) Gherit Adriaen Smolders rente Ghysbrecht Somers tbv der gulden van Sint Peters inden kercke van Tilb rente welcke Ghysbrecht z.w. Ghysbrecht van Boerden Harman z.w. Hermans van Boerden - diversis lris heeft Gherit gheloft die oude brieff daeraff de gulden die altyt te bate te comen om hon recht mede te vorderen

Uit dit huwelijk een zoon Peter en dochter Elisabeth (huwt Lauwereijs Lambert Weijmers) ORA Tilburg (inv no 276 / 7921 Fol 40, 19-3-1529) Lauwereijs wijlen Henrick Lemmen Weijmers man van Elijsabeth Gherit Smolders, en zijn zwager Peter, een stuk beemd van 10 lopensaet dat hen toekwam van hun moeder Agnes Peter van Boerden, aan Henrick wijlen Aerts van der Hoeven.

ORA Tilburg (inv no 264 / 7910 Fol 6v, 3-2-1713) Jan, Cornelis, Adriana X Jan Andries van Boerden, kinderen van Adriaen die Molder zaliger, en Elisabeth dochter van Gherit zoon van Adriaen die Molder ook voor haar nog onmondige broer Peter verkopen een hofstadt door Adriaen Smolders gekocht van heer Goijaert Zegers, priester aan Peter Jan Zwijsen.

Kinderen

 1. (uit 1) Jan
 2. (uit 1) Adriaen
 3. (uit 1) Jutta Zie 39.519
 4. (uit 2) Heijlwich, huwt Goijaert Jan Vet

TerugBegin van generatie


79.232   Dirk Pieters van den EYNDE

FamilienaamIndex 79.232 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Waarschijnlijk de Dirck Pieters van den Eynde (vandaar mijn hypothese over zijn patroniem) met een graf in de Oude Kerk van Delft (OV 1994: 204, Noord XVIII:12, 1420-70, idem Wapenheraut 1910:240-241), in 1470 op een Pieter van Eynde gekomen; Pieter zelf heeft graf 13.

Een Jacob Dirks, samen met broers Pieter, Willem en Walich, komen voor in OV 1987:488 in verband met een erfenis in Delft in 1506. Een andere Jacob Dirks in Delft in 1450 (OV 1987:623), en een rond 1420 (OV 1984: 574, 585). Een Doe van Eynde in een erfdeling uit 1532 (OV 1984:583) en een rente uit zijn woning in De Lier in 1515 (OV 1979:16). Heineman (1420) bij Haastrecht (OV 1983:176). Balen (p. 156) meldt nog een Lysbet van den Eynde, in 1425 meesteresse van het oude vrouwenhuis in Dordrecht.

Beleningen in Oostzaan aan een aantal mogelijk verwante Van den Eyndes (Willem Simonsz, etc) komen voor in 1347-1427 (OV 1987:527).

GHB meldt nog een Jan Jansz van den Eynde en ‘de zonen van wijlen Jan van den Eynde’ die op 9-7-1408 zijn resp. hun rechten op de erfenis van hun dode zus Luitgard, echtgenote van Jan Bloys, overdragen aan Yvan van den Berghe (GHB 1906:292)

Op 4 morgen land in Voorschoten (noord: de Veenweg, zuid: de heer van Wassenaar, oost: Jacob Simon Ghibenz., west: Jan Simon Ghibenz., jaarlijks 4 pond 10 s. waardig en belast met 2 d. dijkgeld.) op 30-9-1517: Mr. Pieter van Eynden vermeld (OV 2005: 180).


Huwt

79.233   N.N.

Index 79.233 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jacob Zie 39.616
 2. N., huwt voor 1510 Michiel Michielsz Vosmaer, ridder van Jeruzalem (ontleend aan Kwartierstaat Van der Tas)
 3. Kinderen
  1. Cornelis Vosmaer (+Delft 9-3-1564), brouwer, schepen en raad van Delft (diverse malen in 1533-61), thesaurier (1545-1548), weesmeester, kerkmeester van de Oude Kerk, binnenhavenmeester, burgemeester (1552); huwt (1) Delft 18-4-1520 (voorwaarden) Anna Tielmans (+Delft 4-3-1559); huwt (2) Hillegonda Gout; uit eerste huwelijk met Anna Tielman van den Heuvel vader van (1) Michiel Cornelisz Vosmeer (*Delft 13-10-1522, veertigraad in 1534, +25-5-1605), huwelijkse voorwaarden 28-1-1544 met Margaretha Jan Sasboutsdr (+Utrecht 18-12-1573, dochter van Jan Sasbout Dirksz. Sasbout en Elysabet Joost Aemszoonsdr. van der Burch); (2) Aeltgen, huwelijkse voorwaarden 12-2-1561 met Gerrit Claesz; (3) Tielman, huwelijkse voorwaarden 12-2-1561 met Grietge Pietersdr; (4) Margaretha, huwt Maertijn Henricxsz Storm van Weena; (5) Jacob Cornelisz. Michiel Cornelisz Vosmeer is vader van Michael Vosmerus (*23-8-1545 +17-4-1617), historicus, auteur van Principes Hollandiae et Zelandiae, Domini Frisiae (Antwerpen Plantijn 1578) en Historia Belgica (Frankfurt Sigismund Feierabend 1583)
 4. (hypothetisch) Margriette Dirrick van Endensdr, registreert op 22-9-1536 een origineel afschrift van de huwelijkse voorwaarden van 13-1-1529 tussen Aper Jacobsz., brouwer, en Margriete Jan Lourijsdr.
 5. jonge Fijtgen Dirckxdr.,vermeld 1569 als oorspronkelijke eigenaar van een rente die Jacob II van den Eynde hield

TerugBegin van generatie


79.234   Dirck WOUTERSZ

FamilienaamIndex 79.234 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1430

Hypothese, gebaseerd op het vermoedelijke patroniem van Margriete, en de herkomst van haar bezittingen.

Archief klooster Koningsveld (regest no 339 dd. 26-4-1510) Pieternelle Gijsbrecht Cornelis’ zoons wed. en Gijsbrecht Cornelis’ zoons kinderen verkoopen aan het klooster Coninxvelt 8 morgen land in Ketel en 3½ morgen in Spangen. Met de zegels van Frans Duyst Jacopsz. en Pieter Dirck Woutersz. in groene was.

Inventaris van het archief van het klooster Sint Agatha (NA Den Haag 1916; no 436 dd 20-5-1529) Claes Vranckenz. op de Zoute Veen huurt van het klooster St. Aechte 13 morgen land aldaar voor 26 carolusguldens voor den tijd van 9 jaar. (…) Met het zegel Jan de Heyuter, schout van Delft, in roode, en dat van Pieter Dirck Woutersz. In groene was en geschonden.


Huwt voor 1440

79.235   N.N.

Index 79.235 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Margriete Zie 39.617
 2. Pieter Dirc Woutersz (*voor 1470), eigenaar van de helft van het huis van Jacob Dircks van den Eynde; vermeld in een losse charter dd 12-3-1538 als schepen van Delft

TerugBegin van generatie


79.236   Doede Jansz van der SLUYS

FamilienaamIndex 79.236Vader 158.472Moeder 158.473

Geboren ca. 1435
Overleden Rotterdam 1495

Raad en geneesheer van de hertog van Bourgondië (NL 1990:335).

Kreeg in 1457 schoutambt van Rotterdam toegezegd; man van Schieland (1464), klerk met huis op Westvierendeel Rotterdam (1466), leenman, schepen (1478). Bron OV Zuidhol. Gen. II 1991. Kocht op 3-9-1459 huis Bolgerstein (OV 1986:176).

Beleend met de helft van de koren- en smaltienden van West-IJsselmonde na overdracht door Johan van der Boeckhorst (2-12-1473, Regesten IJsselmonde, GA Rotterdam inv nr 1825; vidimus 5-1-1494 door schout etc van Rotterdam, inv nr 1834).

ORA Rotterdam (Regesten inv no 1500 dd 3-9-1459: Reg. Principium fo. 77v.) Doede Jansz. beleend met een rente van 8 pond 15 sc. Holl. uit 2 huizen te Rotterdam, gekomen van Katherijn Jansdr.

ORA Rotterdam (Regesten inv no 1500 dd 15-10-1464: 4e memoriaal van Swieten, ie deel fo. 58.) De procureur versus Doe Jansz., Jacob Jansz. c.s., mannen van Schielant, wegens de berechting door de baljuw en mannen van Schielant van Willem Boudijnsz., die voor de onnatuurlijke en onmenselijke zonde van zodomie “mitten brande is gejusticieerd”. Het vonnis is gewezen door Doe Jansz., Jacob Jansz., Jan van Duvenvoirde, Willem die Weldige, scout tot Ouderscie, Matthijs Kerstantsz., Willem Jansz., Pieter Heynenz., Gerryt Jacobsz. scout tot Cappelle, Heynric Brantsz. scout tot Nyeuwerkerck, Willem van der Hoeve scout tot Berge, Vranck Jan Dolen en meer anderen, als mannen van de vierschaar van Schielant.

ORA Rotterdam (Regesten inv no 1500 dd 6-11-1464: 4e memoriaal van Swieten fo. 90v,1e deel) Jan van Duvoirde, Willem van Hove scout van Hillegartsberch, Heinric Brantsz. scout van der Nyeuwerkerck, Willem die Weldich scout van Ouderscie, Geryt Jacobsz. scout van der Cappelle, Willem Dircxz. aan Bueckelsdijck, Jacob Jansz., Doede Jansz., Gerijt Meeusz., Bartout Hugenz., Steffen Baertsz., Jan Gerytsz., Heynrick van der Houve, Jan Willemsz., Geryt Heynricxz., Floris Florisz., Jan Boon, Pieter Heynricxz., Willem Jansz., Jan Kerstenz., Cop Zoet Heynricxz. en Dirck Robbrechtsz., mannen van Schielant, maken Dirc Claesz. tot hun procureur in de zaak tegen de verwanten van Willem Boudijnsz.

Schuldboek Rotterdam (inv no 759; OV 1984; fol 8 dd 10-11-1489) Burgemeesters en Schepenen van Rotterdam oorkonden dat Doe Jansz., Willem Venijn Danckertsz., Florys Jansz. vlasman, Symon Harpertsz. en Jonge Hubrecht van Zulen, onze medepoorters, hun verzochten om een getuigenis tegen Harman de Vos. Welke Harman de Vos is zeggende dat Rotterdamme gewonnen is geweest van de stalmeester ‘craftelic ende geweldelic mit stormenderhant’, hetgeen waarachtig zo niet is geweest, maar dat de stalmeester met gemoede in de stad is gekomen. Ook de bewering dat Harman vsz. 6 weken lang de goederen van vsz. personen bezeten heeft is niet waar.

Schuldboek Rotterdam (inv no 759 fol 159 dd kort voor 9-11-1491) Claes Dircxz. alias Claes Blanck verklaart verkocht te hebben Jonffrou Geertrwt Doe Janszoons wijf een hee waarin hij nu woont in de Nupoort, nn. NZ en nn. ZZ. Voor van de halve straat tot achter in de sloot. Hij verklaart betaald te zijn van de koopsom.

Schuldboek Rotterdam (inv no 759 fol 218 dd 27-4-1492) Doe Jansz. poorter tot Rotterdam heeft gekocht 1 tonne boter en 250 hoge kazen. In Jan Pauwen hoye geladen.

Schuldboek Rotterdam (inv no 759 fol 252 dd 4-10-1492) Joest Jacobsz. Bakenisse deb. Jonffrou Geertrwt Doe Janszoons wijf 5 pond holl. Losrente per jaar, sprekende op zijn 2 huizen en erven in de Middeldam, waar hij woont, Bouwijn Jacobsz. de vleishouwer OZ en Jonge Hubrecht WZ. Voor van de straat tot achter op de sluis. Te lossen de penning met 16 penningen. En deze rente vanwege de koop van deze huizen.

Schuldboek Rotterdam (inv no 759 fol 259 dd 8-11-1492): Jonffrou Geertrwt Doe Janszoons huisvrouw en Katrijn Pieter Carrendr. maken machtig Willem Biscop Pietersz. voor alle arrestatie die Jan Dwck (Duuck) Wten Hage heeft gedaan onder hun pachters vanwege zekere lijfrenten die hem zouden verschenen zijn. Eerbare geminde vrunden, wij schrijven aan uwe eerbaarheden hoe dat Willem Biscop Pietersz., Jonffrouw Geertrwt en Katrijn Pieter Carrendr., onze medepoorter en poortersen, te kennen hebben gegeven hoe een genaamd Jan Dwck Wten Hage hun pachters van landen gearresteerd en bekommerd heeft van zekere lijfrenten, hem verschenen zijnde op de stede van Rotterdam. Reden waarom wij U schrijven en zeer vriendelijk begeren dat gij aldus enige nieuwigheden niet wilt laten geschieden, want iets dergelijks ons nooit gebeurd is in al mijn heren landen. Aan de schout en buren in ‘t Lant van Charloes.

Weeskamer Rotterdam (inv no 578/102v 24-5-1493 [zie OV 1983, blz. 289 e.v.]) Willem Fijck Adriaensz. (overleden); e.v. (Margriet) Doe Jansz.dr. van der Sluys (overleden); Kind: Ariaen(tge).


Huwt (1) ca. 1464

79.237   Lysbeth Jansz de WITTE

FamilienaamIndex 79.237Vader 158.474Moeder 158.475

Geboren voor 1444
Overleden voor 1480


Huwt (2) 1480

Geertruyt JACOBS

FamilienaamIndex

Jonkvrouwe, dochter van Jacob Willemsz, en weduwe van Joseph Dirck Aemsz.

OA Rotterdam (Memorieheren Rotterdam, oud 493 nieuw 494, transcriptie A.M. Verbeek fo. 131, acte 314 - 13-6-1509) Huijch Claesz. en Arien IJsbrantsz., schepenen in Rtd., oorkonden dat Zaer Joestenz. de dregher schuldig is Joffrou Ghertruijt Doe Jansz.’s weduwe een losrente van 1 pond holl. per jaar op zijn hee op de Corte Spoijevaert, Jacob de metselaer nz en Saer Joestenz. zelf zz. Strekkende voor uit de Spoijevaert tot achter aan Aert Jan Aertsz.’s erf. Van deze rente geven wij de vicecureijt 16 scellingen en dat te nemen van Joffrou Gheertruijt haar ouders. nu Trijn Claes appelcoepster.

Kinderen

 1. Martijn Doe Jansz van der Sluys (*voor 1480 +na 1506), medisch doctor, leenman.
 2. Jan Doens van der Sluys Zie 39.618
 3. Katrina Doensdr van der Sluys (*voor 1480 +1509/11), huwt Jan van Zijl Willem Foytgensz (+voor 1498); wonen te Leiden, zij als weduwe te Rotterdam.
 4. Margriete Doensdr van der Sluys (*voor 1475) huwt voor 1493 Willem Adriaensz Fyck te Rotterdam
 5. Machtelt Doensdr van der Sluys (*voor 1480), huwt Aerent Pietersz Uytten Hage, te Rotterdam.
 6. Maritgen Doensdr van der Sluys (*voor 1480), huwt (1) Symon Lange Gijssen (+voor 1502); huwt (2) Dirck Claesz van Delft.

TerugBegin van generatie


79.238   Willem Florisz GRIJP

FamilienaamIndex 79.238 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vgl. NL 1991:461.

Schepen in 1473, 1499, 1501, 10-6-1503, daarna burgemeester van Delft. Bron NL 1953:290-3: genealogie van een Delftse regentenfamilie uit c.1600. Volgens andere bronnen (Fölting, De Vroedschap van ‘s-Gravenhage) gehuwd met Corstiaen Dircks van Alckemade, ouders van Dirck Kerstantsz, gehuwd met Cornelia van den Eynde. Echter, die Maria is weer dochter van Michiel Pouwelsz (OV Jaarboek 1956:59).

Delft klooster Sint Anna (regest no 106 dd. 10-11-1473) Mees Heynricxz. verkoopt aan het klooster St. Anna het land, vermeld in den brief d.d. 1473 Februari 6, waardoor deze gestoken is (zie no. 102). Met de zegels van Willem Florysz. en Costijn Jansz in groene was.

(Delft, St. Hippolytusparochie, Archiefnummer 438, Inventarisnummer 249, Charternummer 7271 dd 6-11-1481) Pieter Arent Rutgairtsz en Wigger Pietersz, schepenen in Delft, oorkonden dat Cornelis Willems, Pieter Jansz van Buyten als man en voogd van Aefgen, meester Willem Gryp Florysz als man en voogd van Marrytgen en de voogden van de kinderen van Kors Claesz met toestemming van de raden van Delft verkocht en overgedragen hebben aan Claes Heyn Willemsz hun aandeel van drie delen van een huis en erf zoals in de doorstoken brief vermeld, waarvoor de verkopers vrijwaring beloven.

Delftse Statenkloosters St. Bartholomeus (regest nr 279 dd 19-12-1499) Vrouwe Dirck Willemsz. wed. op Honselersdijck verkoopt aan mr. Jacop Meeman, priester, 11 hont land in Naeltwijck. Met de zegels van Costijn Jansz. en Willem Grijp Florysz., schepenen in Delff, in papier genaaid).

Delftse Statenkloosters St. Bartholomeus (regest nr. 287 dd 15-4-1501) Tyeman Barthoutsz. verkoopt aan mr. Jacop Meeman, priester, de helft van 8 morgen land in Ouderschie. Met de zegels van Willem Grijp Florysz. en Cornelis Engebrechtsz. in papier genaaid).


Huwt ca. 1470

79.239   Maria Wilmsdr van SAINT JUC

FamilienaamIndex 79.239Vader 158.478Moeder 158.479

Geboren Delft ca. 1440


Zij huwt (1)

Corstiaen CLAESZ

FamilienaamIndex

Geboren Delft ca. 1440
Overleden ca. 1470

Kinderen (Grijp)

 1. Pietertje Zie 39.619
 2. Cors, huwt Cathrijn Joostendr
 3. Floris (+voor 1538), huwt Maritgen Jansdr (+na 1538)
 4. Kinderen
  1. Jan Florijsz. Grijp, huwelijkse voorwaarden Delft 14-12-1538 met Marijtgen Jorijs de Bijedr

TerugBegin van generatie


79.240   Daniel NIEULANT

FamilienaamIndex 79.240Vader 158.480Moeder 158.481

Overleden Gent 16-11-1483

Gaillard: Échevin van Dendermonde, vermoord vanwege zijn partijschap voor Filips de Schone.

Schepen van Dendermonde (15-7-1481 - 12-9-1483)

(Stevens 2013) II. DE NIEUWBURG BIJ DENDERMONDE Daniel Nieulandt tient ung fief dudict Michiel acause de sondit fief contenant trois verges et demy de pret et vault par an xLviij s. – nihil.

(Stevens 2013) XVIII. HAMME Danel Nieuwelant tient ung fief de mondit seigneur de sadite maison et court de tenremonde contenant vj journelz de terre et en sont tenus trois hommaiges cy apres nommez et vault ledict fief par an iiij livres xvj s. par. (…) Danel van der Beke tient ung fief dudict Danel Nieuwelant vj mesures appelle vaetzaet et vault par an xxxvj s. par. (…) Danel Nieuwelant ung fief contenant trois mesures appelle vaetzaet et vault par an iij livres par. – nihil (…) Danel Nieuwelant en tient ung fief contenant vj journelz appelle DEECHOUT et vault par an vj livres vj s. par. – nihil.

(Stevens 2013) XX. SINT-GILLIS Danel Nieuwelant tient ung fief de mondit seigneur contenant vj journelz en bois et vault par an vj livres par. – nihil (…) Danel Nieuwelant en tient deux fiefz contenant vij journelz et demy valent par an --------- nihil (…) Premiers Danel Nieuwelant en tient ung fief contenant en bois iij journelz et vault par an iij livres par.

(Stevens 2013) XXI. DENDERBELLE Danel Nieuwelant en tient ung fief et est une rente assigne sur les fiefz de Adrien van den Denderen et vult par an vij livres par. (Volgende geschrapte tekst [Danel Nieuwelant tient un fief tenu deux fiefs v livres par.] ledit Daniel ung fief et rente tenu dudit Charles assigne sur ledit ij fiefz v livres par. ])

(Stevens 2013) XXIII. OPWIJK Danel Nieuwelant tient ung fief de mondit seigneur de sadicte maison et court de tenremonde contenant six bonniers et demy appelle LE HAULT ET LE BAS et vault par an xxij livres xvj s. par. – tauxe xiij livres xiij s. par.

(Stevens 2013) 4412 Pieter de Ruwe doet verhef van zijn leen van zes dagwand waarvan de ene helft toebehoort aan de leenhouder en de andere helft aan de wezen van Jan de Ruwe. Het leen paalt aan N vuyten Eechoute en de erfgenamen van Daneel Nieulande. Het leen heeft een jaarlijkse geschatte waarde van tien schellingen groot. Het rapport werd door de leenhouder gezegeld op 4 april 1513 voor Pasen.

(Stevens 2013) 3639 (...) Olivier Nieulant over Daneel Nieulant houdt zeven dagwand geldt achtien schellingen groot - men houdt van deze leen een vijfschoof en zeven hoenderen.(…) Danel Nieuwelant en tient ung fief contenant ung journel et vault par an xx s. par. – nihil

(Stevens 2013) 4227 Daniel Nieulant doet verhef van zijn leen van zes bunders en half gelegen nabij DEN HOVE TEN EEKEN en bij DEN VORSTPUTTE op de zijde TE CUTSERODE. Het rapport werd gezegeld door Merten van Huvelde op verzoek van de leenhouder op 1 augustus 1440.


Huwt 1456

79.241   Anna HALLIN

FamilienaamIndex 79.241Vader 158.482Moeder 158.483

Volgens kwartierstaat d’Udekem: Margarita van Damme

Kinderen

 1. Josse Nieulant Zie 39.620
 2. Cornelis, secretaris van Brugge in 1490
 3. Daniel (hypothetisch), schepen van Dendermonde (9-9-1485 - 17-6-1486, ook 1489/90)

TerugBegin van generatie


79.242   Godefroy van GHYSEGHEM

FamilienaamIndex 79.242Vader 158.484Moeder 158.485

Volgens Herckenrode: Laurent, heer van Schellebelle

Godevaard van Ghiseghem, schepen van Dendermonde (25-6-1454 - 30-7-1455, 21-3-1463 - 3-3-1464, 2-5-1468 - 25-6-1469, 14-9-1470 - 3-6-1471)

(Stevens 2013) II. DE NIEUWBURG BIJ DENDERMONDE 4143 Eduaert van Ghiseghem, zoon van Godevaerts, doet verhef van zijn leen TGOET TE CRAYENEM genoemd en is vijf bunders groot en ligt in de parochie van den NOUBORCH. Het leen is gelegen langs de dijkskens van het meulenwater en geeft een jaarlijkse geschatte opbrengst van drie ponden tien schellingen groot. Het rapport werd ondertekend en gezegeld door de leenhouder op 4 maart 1514

(Stevens 2013) V APPELS Daniel van Ghisseghem [tenetur Ghillein] tient ung fief de mondit seigneur contenant quatre bonniers et xv verges de terre dont Godevart son frere tient la moictie a ressoit et vault par an par dessus les despens du dicaige xij livres xij s. tauxe vij livres xj s. par.(...)

(Stevens 2013) 3466 Daneel van Ghiseghem zoon van Pieter doet verhef van zijn leen van vier bunders groot gelegen in SINT ONOLFS BROUC in Appels aan de SANDVOREN bij het hof. Het rapport werd gezegeld door de vader van Pieter van Gijseghem op 3 juli 1430.


Huwt

79.243   Isabella de KETELBOETERE

FamilienaamIndex 79.243Vader 158.486Moeder 158.487

Kinderen

 1. Elisabeth van Ghyseghem Zie 39.621

TerugBegin van generatie


79.246   Charles UUTENHOVE

FamilienaamIndex 79.246Vader 158.492Moeder 158.493

Overleden Friemersheim (Gelre) 1580 bIssum (Dld)

Heer van Markeghem, Nieulant, Hoyen, Oosthoek, en l’Espier van Ruppelmonde. Studeerde in Basel tot 1525, daarna Padua en in 1528 terug in Basel; politicus in en voor Gent sinds 1532, partijdig voor de Reformatie, correspondeerde met Erasmus. In ballingschap sinds 1557, met een korte terugkeer in Gent in 1578. Cf. De Kerckhove dit van der Varent (2012:309ff). Kwartieren oorspronkelijk ontleend aan Herckenrode en homepage Van Waesberghe.

Grafschrift (volgens Wikipedia “een résumé van zijn leven en (…) weergave van zijn levensbeschouwing): ‘Ecce nunc in pulvere dormio; et exspecto donec veniat immutatio mea. Redimet enim Dominus animas servorum suorum; et creatura liberabitur a servitute corruptionis, in libertatem gloriae filiorum Dei. Reposita est haec spes in sinu meo’. (Zie, nu slaap ik in het stof, wachtend op mijn transformatie. Want de Heer zal de ziel van Zijn knechten verlossen, en Zijn schepping bevrijdt van de slavernij van de vergankelijkheid, in de glorieuze rijkheid van de kinderen Gods. Deze hoop is in mijn schoot gelegd.)


Huwt (1)

79.247   Anna de GRUUTERE

FamilienaamIndex 79.247Vader 158.494Moeder 158.495


Huwt (2)

Elisabeth WIER

FamilienaamIndex

Geboren Kleef

Kinderen

 1. Nicholas, huwt Quintine de Gruutere
 2. Jacques (+Frankfurt 15-3-1604), protestant, humanist, vluchteling; huwt 19-1-1574 Margarita Rhym (+Frankfurt 13-1-1601)
 3. Kinderen
  1. Justine
  2. Marie
  3. Adrienne
 4. Charles (*mei 1536 +Keulen 31-8-1600), humanist en dichter; huwt Ursula van Vlodorp
 5. Antoine
 6. Catherine
 7. Adrien
 8. Jean
 9. Gerard
 10. Anna Zie 39.623

TerugBegin van generatie


79.248   Albrecht van LOO

FamilienaamIndex 79.248 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1440
Overleden ca. 1511

Gepromoveerd jurist (JUD). Pensionaris van Dordrecht (Navorscher 1865:214), deurwaarder in 1467, 1471. Ook aangeduid als Arent Gerrits van Loo (vgl Navorscher 1865:117 (volgens deze gehuwd met Catharina van Amerongen), 1890:122, 212, van der Aa), in 1477 en 1481 door keizer Frederik naar Friesland gezonden (van der Aa: ook 7-5-1478, voor Ooster- en Westergo); raad fiscaal en ambassadeur, ridder, voor het eerst als keizerlijk gezant (rentmeester, rechter, muntmeester etcetera) in Friesland genoemd 22-12-1464. Ook als deurwaarder abdij Rijnsburg vermeld in 1465.

Volgens Rietstap (Patriciaat, Aanhangsel), die verder een verwarde versie van de eerste generaties geeft, ook zoon van een Gerrit die omstreeks 1400 zou zijn overleden - chronologisch niet geheel haalbaar.

Vanwege de verbanden met Friesland en Groningen en de missie naar Oost-Friesland wordt in het CBG dossier wel gespeculeerd dat Van Loo uit Duitsland (Saksen) komt; echter de huwelijken van kinderen en kleinkinderen met Zuid-Nederlanders wijzen ook naar een mogelijke andere oorsprong. Een N. Van Loo te Den Haag tekent voor het Hof van Holland op 18-7-1417 een akte over een Van Doornick (GHB 1907:93).

OV 1989:110: 7-4-1486: Albert van Loo voor Lodewijk van Brugge, heer van Gruuthuse, ridder, bij een overdracht van land (lenen Kennemerland); 5-9-1488: hetzelfde stuk grond verpand door Roeland le Fèvre Jasper van Bouchain, koopman van Florence, bevestigd door Albert van Loo, procureur.

OV 1989 meldt ook in de lenen van de Amstel te Ijsselstein een tiende genaamd tiende van Tyrant bij de Marne, op 15-8-1324 aan Ye van der Loo, later (13XX) Ye uter Loo, en 30-12-1351: Ye uter Loo zoals zijn ouders.

Schölvinck: procureur (2-3-1486) namens de zes voornaamste steden van Holland in een proces aangespannen door Quinten de Goede bij de Grote Raad te Mechelen (p. 68). Procureur (15-3-1496, 27-6-1496) voor de magistraat van Leiden in een proces aangespannen tegen Pieter Dierycz uit Delft (p. 73). Procureur (17-4-1497, als Aelbrecht van Loo de Oude) voor Leiden in een proces aangespannen door Karel de Latre uit Rijssel tegen de vijf grote steden van Holland (p. 75), terwijl zijn zoon Karel de Latre vertegenwoordigt.

1490-95 vermeld als procureur voor de abdis van het klooster Rijnsburg

Westfries Archief (Westwoud, Oudijk, en Binnenwijzend)

Nr 52: Akten waarbij de deurwaarder Albert van Loo verslag geeft van zijn verrichtingen naar aanleiding van de bouw van het stadhuis, 1467. Hierin nr. 13: 1467 februari 9 (1466 na den loep ‘s hoefs van Hollant) Aelbert van Loo, deurwaarder van het Hof van Holland, verklaart dat hij krachtens zijn akte van commissie op verzoek van de burgemeesters van Westwoude, Oesterblocker en Westerblocker naar de schout en schepenen van voornoemde dorpen is gegaan en hen heeft bevolen vanaf heden de vierschaar te spannen in het nieuw gebouwde stadhuis, hetgeen schout en schepenen hebben beloofd. Inv.nr. 52; nr 14: 1467 februari 11 (1466 na den loep ‘s hoefs van Hollant) Aelbert van Loo, deurwaarder van het Hof van Holland, verklaart dat hij krachtens zijn akte van commissie naar zekere personen is gegaan waarvan de namen hem zijn gegeven door burgemeesters van Westwoude, Oesterblocker en Westerblocker, en hen heeft bevolen om terstond hun aandeel te betalen in de kosten van de bouw van het stadhuis, hetgeen zij hebben geweigerd. Hij heeft hen daarop gedagvaard op sacramentsdag (10 april) in de herberg in Den Hage om de volgende dag voor het Hof de redenen van hun weigering te geven. Inv.nr. 52

Oud Archief Den Haag, invnr 5901, nr50: Het Hof van Holland bepaalt naar aanleiding van het mandement van Maximiliaan en Maria van 1481 Oct. 1, dat vrijgesteld zullen zijn van contributie in de bede van den Haag alle dienaren, officieren en personeel, gerekend tot de “escroen” van den huyse van de hertog en hertogin en de ordinaris en extra-ordinaris raden van Holland, de procureur, advocaat en griffier van Holland, Adam van Cleve en Vranck van Nesse secretarissen ordinaris, Ghijsbrecht van der Mije, Floris Oem van Wijngaerden, Joost Willemszoen en Mr. Cornelis van Scheveningen, secretarissen extra-ordinaris, “alle ridderen,kerckelicke of gheestelicke luyden, alle doctoeren, licentiaten, ende advocaeten, die doctoeren oft licentiaten zijn, zes van de procureurs postulant voor den voorscreven Hove, bij namen Jan Meynert zoen, Ailbrecht van Loo, Willem de Latter, Mr. Melis Zael, Duyst Pieterszoen ende Anthonis Jansoen; ses exploictiers, bij namen Jan Wouterszoen, Lourys Ghijsbrechtszoen, Harpar Claeszoen, Jan Aerntszoen, Dirick van Vuytwyck ende Heynrick van Cralinghen ende dat bovendien oick vrij ende exempt blijven ende weesen sal Jan Schout als deurwaerder ende bewaerer van de voorscreven Camere van den Raide ende vier boden te weten Symon Claeszoen, Jan Kempenzoen, Coppin van Billenborch, ende Geryt Tack”. Wanneer echter die van Den Haag te eniger tijd assistentie nodig hebben tegen iemand anders van de secretarissen, advocaten etc. etc., zal het Hof hun alle assistentie, die nodig is, verlenen. 1482 Maart 11 (op ten XIen dach in maerte in ‘t jairO.A.M.CCCC. een ende tachtich, nae den loop ‘s hoofs van Hollandt).

Idem 26 (zoon) Keizer Maximiliaan en Karel, aartshertog van Oostenrijk etc. geven aan de graaf van Egmond, gouverneur, Mr. Nicolaas Everardi, president van de raad in Holland, Vincent Cornelisz. rekenmeester, en Aelbrecht van Loo, advocaat van de Staten van Holland, kennis, dat zij, naar aanleiding van het appèl van Willem Oem van Wyngaerden op de Grote Raad te Mechelen betreffende ‘s Keizers ordonnantie op de gemeente en neringen van Den Haag (zie Reg. no. 125), genoemde ordonnantie confirmeren en gelasten Willem Oem en alle anderen desnoods met geweld tot gehoorzaamheid te dwingen. 1514 Maart 31 (den laetsten dach van Maerte - duysent vijfhondert ende dertiene voer Paesschen. Mechelen).

Idem 128 Willem Oem van Wyngaerden verklaart voor het Hof van Holland zich neer te leggen bij de submissie tussen hem en die van Den Haag gedaan, afstand te doen van het baljuwschap, en zijn appèl tegen de ordonnantie van “onsen genadige Vrouwe” (de gouvernante) in te trekken en dat de waerdijns en andere officieren van de draperie van Den Haag door de president, Mr. Vincent Cornelisz. en Aelbrecht van Loo als commissarissen van onsen genadige Vrouwe daartoe gesteld, geordineerd hun ambacht aanvaarden en uitoefenen mogen. 1514 April 19 (upten XIXen dach in April anno XVc. ende XlIII nae Paesschen. Den Haag).


Huwt voor 1470

79.249   Dieuwertje van EGMOND VAN KRANENBROEK

FamilienaamIndex 79.249Vader 158.498Moeder 158.499

Geboren voor 1450
Overleden na 1519

Uit het huis Egmond (hoewel...), soms foutief geschreven als Cranenburg. In Nav. 1888:62-3 worden haar als mogelijke kwartieren Cranenbroek, Beets, Egmond en Grevelingen toegeschreven. Dek vermeldt echter geen alliantie Kranenbroek-Egmond.

Kinderen

 1. Aelbrecht Zie 39.624
 2. Willem (hypothetisch), gehuwd met Katharina ‘sBocx, bellend in 1490 met land in Sleeuwijk (OV 1997:84).
 3. Ida (hypothetisch), volgens CBG dossier gehuwd met N. Block uit Vlaanderen.
 4. Catharina van Loo (+Gent 1555), huwt Cornelis Boulin (*Holland voor 1470 +Gent 21-5-1525), zoon van Jan Boullin (*Kortrijk voor 1435 +Gent 1500) en Beatrijs van Namen (+Gent 1522), secretaris van het Hof van Holland (1460-1464, 1467-71), secretaris en procureur van Karel van Charolais te Holland(=Karel de Stoute; ook 1463-4, 1467-71), ontvanger van de exploten van de Raad van Vlaanderen (Gent 1477-1489); kort procureur-generaal van Vlaanderen; 1486-87 baljuw van de Kamer van de Hoofdredeninge. Cornelis Boulin was (1495-1504) ontvanger van de exploten van de Raad van Vlaanderen te Gent, (1504) substituut-griffier van het Hof van Holland; (1505) griffier idem; (1505-11) rekenmeester in de Rekenkamer van Holland en Zeeland; (1511-1525) Griffier van de Raad van Vlaanderen. Kinderloos (op drie gelegitimeerde bastaarden na) (Verfaille, 2014)

TerugBegin van generatie


79.250   Pieter ZWINTERS

FamilienaamIndex 79.250 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1450

NL 135 (2018/4 p. 201): er is geen contemporain bewijs in de Dordtse bronnen voor de familienaam S/Zwinters.


Huwt

79.251   Catharina Borre van AMERONGEN

FamilienaamIndex 79.251 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Volledig hypothetisch. NL 135 (2018/4 p. 201):waarschijnlijker is (afgaande op de wapens bij het graf van dochter Catharina van Loo) een afkomst uit een familie Beets.

Mogelijk een dochter van Dirck, burgemeester van Utrecht (NL 1978:191), en nazaat van Borre van Amerongen (*ca 1325) en Elisabeth van Arkel (gehuwd ca. 1365); vgl NL 1978:355ff en Navorscher 1865:146. Voor andere Borres vgl Leenen van Gaasbeek pp. 70, 77, 79, 107, 120, 172, 206.

Het CBG dossier Borre Van Amerongen geeft twee mogelijke afstammingen. In de eerste is Heer Borre van Amerongen, ridder, vader van Dirk, vader van Hendrik, richter te Rhenen, gehuwd met Maria van Amerongen, vermeld 1348. Zij zouden ouders zijn van Dirck, gehuwt met Corstina van Zijl (Zulen), vermeld 1391, 1400, 1403 en 1405. Dirck was weer vader van Jacob (+14-4-1441?) gehuwd met Dina van Trinden (+27-5-1491), ouders van Dirk (+1526, gehuwd met (1) Clementia Sloyer (+1483) en (2) Maria van Snellenburg (+1540)), en drie andere kinderen waarover geen gegevens voorradig zijn: Jacob, Maria en Catharina (sic).

De tweede stamreeks volgt uit beleningen door o.a. de Domproosdij van Utrecht. Hierin wordt een Jan vermeld (24-5-1400), opgevolgd door een Hendrik gehuwd met Timan Peter Scarcen(?)dochter (14-3-1409), opgevolgd door Jonge Hendrik Hendriksz (leeft nog 14-5-1457) en zijn broer Jan (1433); in 1420 wordt ook een Jacob vermeld als getuige van de vrede tussen Utrecht en Bourgondië; en Peter (6-8-1438) gehuwd met Jan Dircxsdr van Wely (18-12-1456).

Een Francisca Borre van Amerongen gehuwd met Gysbert Botter van Snellenburg is moeder van een Hendrik, rond 1570 gehuwd met de weduwe Adriana van Nijenrode. Zijn huwelijksvrienden zijn dan o.a. Georgius van Rattaler en Willem van Diemen (GHB 1913:198, 1914:253, 263). Zij zal ca. 1510 geboren zijn.

Regesten regulierenklooster Vredendaal (RA Utrecht) nr 114 (1484 april 8) Loeff Reyer Spijkerszoen, schout, en Henrick Wouterszoen, Reyer van Hilhorst, Gerijt Janszoen en Jan Gerijtszoen van Zweten, buuraden buiten Wittevrouwenpoorte bij Utrecht, oorkonden dat mr. Peter van Amerongen, kanunnik van S. Marie, mr. Johan van Amerongen, kanunnik van S. Jan, Willem van Amerongen met Magdaleen zijn vrouw, en Ghijsbert en Nyewenroede Splinterszoen met Geertruyt zijn vrouw, en Ghijsbert van Nyuwenroede Splinterszoen met Geertruyt zijn vrouw, aan Vredendaal hebben overgedragen de achterste helft van een hof gelegen buiten Wittevrouwenpoorte tegenover het Heilige Kruis, waarvan de voorste helft aan de Steenwech ligt. Zij verklaren dat mr. Jacob Taets van Amerongen, hun broer, zodra hij in Utrecht kwam, al zijn rechten op de halve hof eveneens zou overdragen aan het convent. Met het zegel van de schout (beschadigd). (NB: nr 118, 1487 dec. 13) Wouter Reyers. van Hilhorst, schout, en Gherit Jansz., IJsbrant Jacopz., Reyer van Hilhorst en Ghijsbert Heiricks., buurraden buiten Wittevrouwenpoorte bij Utrecht, oorkonden dat mr. Jacop Taets van Amerongen, kanunnik van S. marie, aan Vredendaal heeft overgedragen zijn rechten op de achterste helft van een hof gelegen buiten Wittevrouwepoorte zoals bedoeld in regest nr. 114. Met het zegel van de schout.

Idem nr 98: (1471 mei 25) David van Bourgondië, bisschop van Utrecht, beleent na het overlijden van Henric die Witte, Dirick borre van Amerongen met vier morgen land gelegen in die Wierse.

Idem 99 (1471 dec. 17) Willam van Snellenberch, schout, en Jan Kruyff, Jan de Croninck, Willam de Voss en dirck Bor van Amerongen, schepenen van Utrecht, oorkonden dat Tyman van Heersel en Alijt zijn vrouw hebben overgedragen aan heer Steven Witvoet, priester en vicaris in de dom, een jaarlijkse rente van 5½ pond uit een huis gelegen in de Gruterstege, dat Henrick Coep vroeger in erfpacht had en nu Heinrick Lambertssoen.

De zegels van schout en schepenen zijn verloren.

St Agnietenklooster te Rhenen, nrs 94 en 95

Akte van overdracht door Roelof van Meerten Ghevert Moelmanssoen en zijn vrouw Hildegonde aan Dirc Borre van Amerongen van de helft van het erfpachtrecht van gespecificeerd opgegeven hofsteden, erven en land bij De Lede, op de Ruemst, de Wetering, de Hogeweg en de hofstede van Middelwijk in De Mars aan de overzijde van de Rijn bezuiden Rhenen, 1392 april 22

Akte van ontvangst in erfpacht door Hubert Wolff Geverssoen van Henric Borre van Amerongen van 26 morgen gespecificeerd opgegeven land bij De Lede, de Hoge Weg, De Camp, de hofstede van Middelwijck, op de Ruemst, aan Die Oplage, de Liendenseweg, de Wetering, de Veerplaats en de Rijn, in tijns gehouden van de hof te Rijnwijk van de hertog van Gelre en gelegen in De Mars, in het kerspel Rhenen, 1417 juni 10

In het onvoltooide Repertorium op de lenen van de Abdij St Paulus door JC Kort komt ook een clan Borre van Amerongen voor, gegoed in Rhenen: Hendrik, Dirk, Margaretha en Agnes, generatiegenoten en broers/zusters en/of ooms/tantes rond 1457-75, Dirk (+1423), vader van Hendrik, Agnes, Jacob en Frederik.

Vermelding Catharina Borre van Amerongen in “De Friesche Adelaar” nr.2 1887 nog niet kunnen nazien

Dirck Borre van Amerongen (*ca. 1438 +1526 oud 88 of 89; voor portret en biografie zie Hogenda) was gildebroeder van de gaauwerkers (pelswerkers), overste ouderman 1475, 1477, 1483, schepen van Utrecht 1471, 1473, 1477, 1479, burgemeester 1475, 1487, beleend met een hofstede te Vleuten 1476, overl. 1527, begr. Utrecht (Buurkerk), zoon van Jacob Borre van Amerongen, gildebroeder van de merseluden (kooplieden), vermeld als burger Utrecht 1437, en Dyne Trinde. Huwt (1) Clementia Jans Sloyer voor 1473; huwt (2) 1486 met Maria Snellenberg (Snellenberch), geb. ca. 1465, overl. 1540 (waarschijnlijk in februari), begr. Utrecht (Buurkerk)), dochter van Willem van Snellenberch, gildebroeder van de coorncopers, raad en rentmeester van van bisschop David van Utrecht, en Margriet de Gruter. Bij de dood van Maria verviel een halfjaarlijkse lijfrente van L 13.-.-. per “Victoris ende Paeschen”. Volgens de aantekeningen van de eerste Kameraar heeft zij de Victoris-termijn 1539 genoten en de Paas-termijn 1540 niet meer. Over het eerste huwelijk: akte van transport door Dirck Bor van Amerongen en zijn vrouw Clemeyns, dochter van Jan Sloyer, aan Heynrick van Gent van een erfrente van 8 Beierse gld., nader omschreven in een getransfigeerde akte, 1473 Datering: 1473 NB: Afkomstig uit de verzameling Booth. Hun kinderen: 1. (uit 1) Johan Borre van Amerongen (*ca. 1475); 2. (uit 2) Dina Dircksdr Borre van Amerongen (*na 1475), huwt Hendrik van der Burch; 3. (uit 2) Wilm Borre van Amerongen (*ca. 1485 +1562), huwt Cunera van Rijsenborgh

Jacob (*ca. 1400 +1439) was een zoon van Dirck Borre van Amerongen (onbekende afkomst; ca. 1360-1412) & Corstina van Zijl (*ca. 1370), alias Corstina Zulen, Kerstine van Zuylen, Christine van Zuijlen (*voor 1400), dochter van Frederik van Zuijlen, heer van Blikkenburg and Foyse Sophie Poth. (Copie van? Ridderen en? Knapen die aen eenen Landtbrieff des Stichts gezegelt hebben ao 1406, ten tijden Bisschops Frederick van Blanckenheim: (...) Dirck Bor van Amerongen (knaap); Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 5(1882) p 25ff) ; In Idem (p 30 anno 1436) Jacob Borre van Amerongen en Frederick Borre van Amerongen.

Dyne Trinde (ca. 1400-1491) was een dochter van Frederik Trinde (ca. 1375-1400) (Moeder Lantscroon?) en Keteler, Fie (ca. 1375-in of na 1445)

Kinderen

 1. Maria Zie 39.625
 2. Beatrijs (+Delft na 1528)

TerugBegin van generatie


79.252   Dirck van BEEST VAN HEEMSKERK

FamilienaamIndex 79.252Vader 158.504Moeder 158.505

Geboren voor 1445
Overleden voor 1502

Dijkgraaf, kerkmeester van de Oude Kerk van Delft in 1477 (Wapenheraut 1903) - reden aan te nemen dat hij toen al volwassen was.

Regesten Delftse Statenkloosters (St. Bartholomeus no 182 dd 14-6-1474) Dirck Diricxz. van Beest en Yda Heynricxdr. van den Hout, zijn vrouw, geven aan het klooster der Kartuseren buiten Delft hun aandeel in 9 morgen land in Wateringen en in 5 morgen 1½ hont land in Rijswijck en een rente van 13 pond 6 schellingen 8 penningen Hollandsch jaarlijks uit 12½ morgen 68 roeden land in Charloys, geheeten mr. Arents land, losbaar met den penning 17, waarvan het klooster jaarlijks 1 pond Vlaamsch moet uitkeeren aan de St. Jacops kapel in het Zuyteinde, geheeten de Diefskapel, voor twee missen wekelijks.(Het opschrift luidt: “Littera Dirck Dirxz., civis Delfensis de III Lb gr. VI. datis domui in terris et redditibus quae domus levavit multis anuis, ipso adhuc vivente”)


Huwt

79.253   Ida Hendriks Duyst van VOORHOUT

FamilienaamIndex 79.253Vader 158.506Moeder 158.507

Geboren voor 1460

Aangeklaagd als weduwe (in beroep) bij de Grote Raad van Mechelen in 1502, vertegenwoordigd door haar zoon Dirk (Schölvinck p. 225).

Kinderen

 1. Willem
 2. Arent (van der Does? Vertegenwoordigt zijn ‘moeder’ in het proces van 1502)
 3. Dirck Zie 39.626

TerugBegin van generatie


79.254   Vranck van DIEMEN

FamilienaamIndex 79.254Vader 158.508Moeder 158.509

Overleden Delft 24-6-1482

Overlijden (en deels ook de kinderen en kwartieren) volgens Balen p. 1037, gestorven St Jacobsdag 1482. Vgl Nav. 1888:353.

Erfrenten Delft (Hogenda, 1472 - 1565, bewerking Ronald van der Spiegel) 1477 [fol.9v] Martius (...) Catrina Vranck van Diemendr nu mr.Dirck van Beest nu mr.Gerrit van Loo 24 pond


Huwt

79.255   Margaretha Huygensdr BUSSCHAERT

FamilienaamIndex 79.255Vader 158.510Moeder 158.511

Kinderen

 1. Catharina (+Delft voor 1522), bagijn (Navorscher 1870:123)
 2. Agatha (+Delft 29-9-1497), huwt (1) Klaas Meeusz, huwt (2) Arend Cornelisz Boot
 3. Mary, bagijn in Delft, 1522
 4. Frank, mogelijk de schepen van Delft Vranck Vrancken die 11-11-1485 een akte zegelt (OVB 1969:134).
 5. Margareta
 6. Clara, zuster in St Ursulaklooster te Delft
 7. Geertruit Zie 39.627
 8. Huych (+Delft 31-1-1545), burgemeester, raad en in 1517 schepen van Delft (OV 1969:134)
 9. Mechtelt (+Delft 4-1-1541), huwt Boudijn Hart van Abbenbroek (+voor 1541)

TerugBegin van generatie


79.256   Cornelis DAMMASZ

FamilienaamIndex 79.256Vader 158.512Moeder 158.513

Geboren 1447
Overleden Dordrecht 1530, oud 82

In de Informacie v Holland & Westfriesland (24-1-1514) vermeld als schepen oud 66 jaar.

Burgemeester van Dordrecht in 1489-93, 1496-7, 1499-1500, 1502-3, 1506-10 (Balen p. 247), schepen 1484. Kwartieren volgens Balen p. 923. In 1474 als hopman naar de belegering van Neuss bij Keulen gestuurd door de stad, om te vechten aan de zijde van hertog Karel (Balen p. 783). Beleend 20-9-1487 met het recht van vogelarij en visserij in Oostbarendrecht (OV 1978:57), over op zijn neef Pieter Dammasz (die hem ‘oom paternel’ noemt’). Mogelijk ook beleend met 2.5 morgen in Oostbarendrecht (naast land van Pieter Dammasz) in 1534 vermeld, OV 1978:61

Volgens Nav. 1874:114 is de echtgenoot van Elisabeth van Bruhesen Cornelis Dammasz van der Velde, burgemeester in 1490, gestorven 1530, stichter van een kapel in de kerk, etc. Bron collectie van Spaen bij de Hoge Raad van Adel (?). Het kan hier dus om twee verschillende personen gaan, maar ook om de ‘verloren gegane’ adelijke voorouder van de Van der Mijles.


Huwt

79.257   Elisabeth Pieters van BRUHESEN

FamilienaamIndex 79.257 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vermeld in Balen, en waarschijnlijk zo ook in het CBG dossier Van der Mijle terechtgekomen.

Kinderen

 1. Cornelis Zie 39.628
 2. Margrieta, huwt Jan Adriaens van Slingeland
 3. Sophia, huwt Willem Damasz van der Lind; ouders van Dammas Willemsz en grootouders van (1) Adriaen, burgemeester van Den Haag; (2) Willem (*1525 +1588), laatste inquisiteur van de Nederlanden en eerste bisschop van Roermond
 4. Hendrik, zich noemende Hendrik Cornelisz van der Eyck (met gelijknamige nazaten), huwt Margriete Ogiersdr
 5. Jacomina, huwt Jan Joosten Reedgeld
 6. Petronella, moeder van klooster Mariënborn gedurende 25 jaar.

TerugBegin van generatie


79.258   Aernt Willems van CRAYENSTEIN

FamilienaamIndex 79.258 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1430

Een Arnout van Kraaienstein beleend met een tiende bij Sliedrecht (1320: OV 1997:52; NL 1927:11), een Herbaren met het ambt Oversliedrecht (1329, OV 1977:190). Huis (en land) bij Hardinxveld zouden verdronken zijn (Nav. 1884:172).


Huwt

79.259   Fije N.

Index 79.259 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hillegont Zie 39.629

TerugBegin van generatie


79.260   Willem Jan Reyerszoon van ALBLAS

FamilienaamIndex 79.260Vader 158.520Moeder 158.521

Geboren ca. 1450
Overleden Dordrecht 1502

Op de grafsteen van Cornelis Willemsz staan diens kwartieren: Alblas, Drenckwaert, Hallinc, Pallaes (Timaretes 1777).

In 1496 ambachtsheer van der Mijl, Dubbeldam en St Anthonispolder, na aankoop van Hendrik van der Mijle (Balen p. 920), zoon van Claes Claesz alias Klaas Paap Heyn van der Mijle. Schepen (1484, 1492) en herhaaldelijk burgemeester van Dordrecht (Balen p. 247 noemt 1494-6, 1498), beleend in 1490 met een hofstede en 12 morgen land in Oud-Alblas. Ook beleend (OV 1979: 48) met twee kwart van het leen van Gerard van Muijlwijk op 3-4-1492, na verkoop door Gerard Boon mr. Jansz., na zijn dood overgedragen op 17-11-1502 aan zijn zoon Adriaan Willem Jan Reinerszz, en na diens dood op Jan (21-7-1519). Op 22-12-1501 koopt hij de andere helft van Thomas Beukelaar (OV 1979:49); zijn zoon Willem erft dit deel op 17-12-1502.

Op straat vermoord (volgens Batavia Illustrata in 1502) door pastoor Van der Does: “In ‘t Iaar 1502. Werde Willem van Alblas, Heeren Jansz, korts te voren Burgermeester der Gemeente van Dordrecht, door N. van der Does, Priester, op Straat, omtrent S.Jakobs Gasthuys, inde Wijk, of Buurt van de Groote-Kerk, doorsteken. Voorgevende, dat deie Burgermeester hem een Rechts-vordering hadde doen verliezen. En dat hy ook trachte ten Hove, daar het gebracht was, het zelve te wege te brengen. Hier over gevangen, Ontwijd zijnde, werd voor ‘et Stadhuys metten Zwaarde Gerecht, en Onthoofd.”

Vergelijk ook de stamboom in Balen p. 919 ff. Hierin is dochter Clementia claris te Hoogstraten, en Maria gehuwd met Zegwaard.


Huwt (1)

79.261   Maria van DRENCKWAERT

FamilienaamIndex 79.261Vader 158.522Moeder 158.523


Buitenechtelijke relatie (2) met

N.N.

Index

Kinderen

 1. Cornelis (+Dordrecht 22-12-1540), in 1535 deken van de grote kerk van Dordrecht (Balen p. 84, geeft ook zijn kwartieren)
 2. Willem (+30-6-1550), schepen van Dordrecht, huwt Cornelia Jacobs Oem, kinderloos.
 3. Margrieta (+1558 of 1-11-1552), huwt Pieter Symonsz van der Mark; zij bezit (1541-58) de halve leen van Gerard van Mijlwijk, geërfd van haar broer Willem.
 4. Geertruyd, reguliere non in het st Agatha klooster te Delft
 5. Cornelia, reguliere non in het st Agatha klooster te Delft
 6. N., reguliere non in het st Agatha klooster te Delft (Balen kent haar voornaam niet)
 7. Jan Zie 39.630
 8. Adriaen (+1518)
 9. Clementina, clarisse in Hoogstraten
 10. Maria, huwt 1507 Meynaert Bartholomeusz van Segwaert, schepen van Dordrecht
 11. Anna, huwt (1) Jan Barthoutsz van Nuyssenburg; huwt (2) Huybrecht Tack
 12. (uit 2) Frans (+na 1542), natuurlijke zoon, kanunnik van de grote kerk in Dordrecht (Balen p. 87), na dood vader in 1496 (sic) beleend met de hofstede en land in Oud-Alblas die hij in 1542 verkoopt. Had een natuurlijke zoon Willem bij Commertje Snouck.

TerugBegin van generatie


79.262   Adriaen Aerts de JOODE

FamilienaamIndex 79.262Vader 158.524Moeder 158.525

Geboren voor 1445
Overleden Dordrecht 1505

Volgens Van Nierop (171) een adelijk geslacht. Navorscher 1892:273 identificeert hem als vader van Maria, schepen (tussen 1488-1502; vgl Balen p. 302), tresorier (1497-1505, Balen p. 382) en burgemeester van Dordrecht 1504-5 (NL 1951:159, Balen p. 248). Volgens Balen (p.170) ook meester van het Blindengasthuis in 1487.

Volgens een manuscript van Booth (vgl ook Navorscher 1892:272ff.) komt de Hardinxveldse tak De Joode (de Jeude) uit een Nijmeegs regentengeslacht (ca. 1350-1500) dat weer uit Keulen afkomstig is (oudste vermelding daar 1248) - maar OV 1996:315 meldt een leen van Pieter de Jeude in Holland; Pieter is dan (1330) net overleden als balling. In OV 1997 (o.a. pp. 23, 31, 38, 53, 151, 595) komen diverse beleningen voor aan de Hardinxveldse De Joodes (de Jeudes); Adriaen zou een broer of eventueel kleinzoon van Bruysten de Jeude en Machtelt van Gent kunnen zijn (vermeld o.a. 1453). Batavia Illustrata (993) geeft een genealogie De Joode die aanvangt met Aart de Joode (te Besoyen, +ca. 1450), vader van de genoemde Bruysten, vader van Arent, heer van Hardinxveld en kapitein van de Zuid-Hollandse troepen tegen Gelre (+voor 1503), gehuwd met Margaretha Monnix uit de regio Den Bosch (mogelijk de vader van Adriaen Aerts de Joode). Bruysten kocht de heerlijkheid Hardinxveld in 1460 van zijn schoonvader en zou ca. 1465 zijn gestorven. Zijn schoonvader was Arent van Gent, ridder, heer van Giessenburg, Wijngaarden en Hardinxveld, gehuwd met N. Van de Merwede; zoon van Arent van Gent heer van Wijngaarden en N. Van Polanen. Batavia Illustrata impliceert dat Aart de Joode verwant is aan Jan de Joode, vermeld in Dordrecht in 1400, en Gerard de Joode, vermeld aldaar 1357.

Navorscher 1871:630 meldt een Guillaume le Juif of De Jeude, voorschepen van Gendt in 1301, met een wapen gelijk aan dat van Hardinxveld en van een familie Haeck de Jeude: gebroken wapen, drie zwarte meerlen in het hoofd.


Huwt voor 1490

79.263   Cornelia Oem van WIJNGAARDEN

FamilienaamIndex 79.263Vader 158.526Moeder 158.527

Geboren Dordrecht ca. 1445
Overleden Dordrecht ca. 1520


Zij huwt (2) na 1505

Hendrik Klaasz de VEER

FamilienaamIndex

Baljuw van Putten, afkomstig van Gorkum (Balen p. 1173).

Kinderen

 1. Maria Zie 39.631
 2. Margriete, huwt Jacob Willemsz Hallincq te Dordrecht
 3. Cornelia (vermoedelijk), moeder van klooster Mariënborn in Dordrecht rond 1530 (Balen p. 145)
 4. Mechteld (vermoedelijk), priorin van het St. Agnietklooster in Dordrecht rond 1535 (Balen p. 149)
 5. Godschalk (+Dordrecht voor 6-5-1561), huwt voor 20-12-1525 Cornelia Adriaensdr van Beaumont (+Dordrecht na 6-5-1561), dochter van Govert Adriaensz van Beaumont (+voor 1504), houthandelaar te Dordrecht, en Beatrix Philipsdr van der Does (vgl OV 2006).

TerugBegin van generatie


79.312   Gerrit Bertels EVERAERTS

FamilienaamIndex 79.312Vader 158.624Moeder 158.625

Geboren voor 1470
Overleden Ginneken voor 5-7-1520

Heiliggeestmeester van Ginneken.

Zoon Peter vermeld ORA Breda 13-12-1518, 23-08-1522, 2-1-1523

ORA Breda (inv 415 fol 76v dd 13-12-1498, Ulvenhout) Gerit Berthel Everaertsz heeft een erfpacht grrot een halfter rogge ‘s jaars op 116 lopen rogge onder Ulvenhout, en een halve bunder aan de Bullens Voort, vercoft aen Jan Jan Peterssone van Ghilse. En Gerit Berthel Everaertsz gelooft geen hout van de onderpanden houwen sal, voir aen de tijt dat de erfpacht gelost sal sijn, tensij met consente van Jan Jan Peterssone van Ghilse.

ORA Breda (inv 417 fol 232 dd 2-8-1507, Ginneken) Gerit Berthel Everaertszone heeft vercoft aen Cornelis Mathijs de Valcxzone een buynder beemd met daaraan gelegen 102 lopensaet hoylant en 100 lopensaet busken ()

ORA Breda (inv 423 fol 152v dd 26-6-1515, Ulvenhout) Jan Anssem Godertssone heeft vercoft aen Lijsbet Peter Gheeusdr huysfrou van Gheeryt Bertel Everaertssoon een huis en hof aan de Hovel in Ulvenhout. En Gheeryt Bertel Everaertssoon consenteert dat het goed staen sal ten selven recht als de oude vaderlicke en moederlicke erven van Lijsbet Peter Gheeusdr.

ORA Breda (inv 423 fol 152v dd 10-7-1515, Ulvenhout) Gheryt Berthel Everaertssone heeft vercoft aen Wouter Jan Keijserssone een huis en hof met toebehoren aan de Mannendijk in Ulvenhout.

ORA Breda (inv no 428 fol 179 dd 23-4-1521, Ginneken) Jacop Buys en Henric Wouterszone van den Keessel als Heijligeestmeesters der Tafelen sHeijlichs Gheests van Ghinneken, hebben opgewonnen van wijlen Gheryt Berthel Everaertszone een soms geld uit zijn nalatenschap (?).

ORA Breda (inv no 428 fol 180 dd 7-5-1521, Ginneken) Jan Anssem Godertszone heeft opgewonnen (verkocht) erfgoed van wijlen Gheryt Berthel Everaertszone. En Jacop Buys en Henric Wouterszone van den Keessel, heijligeestmeesters der Tafelen sHeijlichs Gheests van Ghinneken, alsoo Jan Anssem Godertszone hen hantvollinge gedaen heeft, dragen al hon recht op de goeden over aen Jan Anssem Godertszone.

ORA Breda (inv no 427 fol 64r dd 5-7-1520) Jan Bouden Merenz die men noompt Jan Berthels, dair moeder af was Cornelie Berthel Everaertsdr, Cornelis Geryt Berthelsz oic namens zijn broers en zusters, Lenaert, Anthonis en Adriaen wijlen Dyrck van Dongen sonen, Engele Dyrcxdr van Dongen met man Matheeus van Heze, Margriet Dyrcxdr van Dongen met ... (...) Cornelis en Rombout Jan Berthels (...) Engeltje Jan Berthels (...) erven Margriete Berthels weduwe Mr Jan van Westbaden: erfdeling

ORA Breda (inv no 426 fol 27r-v dd 8-3-1519) Peter Gheryt Berthelszone heeft vercoft aen Mathijs Claeussen een huis en erf. Met erfchijns aen Willeme Claeus Willemssendr en Aechte heur zuster. En Cornelis Gheryt Berthelszone als oom en voogd, en Jan Cornelis Boonenz als naiste vrindt van Hubrecht, Dingman en Jeenken Peter Gheryt Berthelszone en Woutere Jansdr kynderen, affimeerden de vercoop.


Huwt

79.313   Lijsbet Peter GHEEUS

FamilienaamIndex 79.313Vader 158.626Moeder 158.627

Overleden na 1515, voor 5-7-1520

Kinderen

 1. Cornelis Zie 39.656
 2. Peter, schipper op een kogge, huwt (1) Woutera Jansdr; huwt (2) Marie Claus van den Brande (+voor 23-8-1522)
 3. Kinderen
  1. Hubrecht
  2. Dingman
  3. Jeenken

TerugBegin van generatie


79.316   Boudewijn GIJSBERTS

FamilienaamIndex 79.316Vader 158.632Moeder 158.633

Geboren voor 1450
Overleden Breda na 17-6-1516, voor 26-1-1517

Vermeld als stadthouder van de schoutet tot Breda 3-3-1508; 30-4-1508, 26-5-1509; 20-1-1514; 26-4-1514; 14-11-1514; 4-8-1515; 9-11-1515. Alleen 6-5-1513 als schout.

Op 1-4-1511: vermeld (namens sijn soon Adriaen) als rectoir van de beneficie in de capelle van Onser Liever Vrouwe ter Teteringen.

Op 10-3-1506: Rentmeester van Jan Willemsz van Dongen

Niet getranscribeerd: ORA akten van 16-4-1499, 31-3-1501, 7-6-1502, 23-4-1504, 8-5-1506, 22-12-1507, 3-3-1508, 30-4-1508.

ORA Breda (inv no 415 fol 78v dd 2-1-1499; Princenhage) Anthonis Anthonis Bettenz, woenende in de Hage, heeft een erfchijns vercoft aen Bouden Ghijsbrechtsz groot Fl 7 van 20 stuivers ‘t stuk.

ORA Breda (inv no 415 fol 81 dd 9-1-1499; Princenhage) Bouden Ghijsbrechtsz heeft, met consent van Mercelis Jan Pauwels Damenzsone, om een somme van gelde die Adriaen Dyrck Moelenerenz in nootoirbaoir van Mercelis Jan Pauwels Damenzsone vol en al betailt heeft, vercoft aen Adriaen Dyrck Moelenerenz een weyde van omtrent een buynder. Goeden bliven medepant van een stuck erfs, aldair gelegen, als van de wederhelft van 2 sester rogs erfpacht.

ORA Breda (inv no 415 fol 81 dd 9-1-1499; Princenhage) Adriaen Dyrck Molenerenz is schuldig aan Bouden Ghijsbrechtsz 97 en een halve Rijnsgulden.

ORA Breda (inv no 415 fol 83v dd 17-1-1499; Princenhage) Jan Boudensz en Adriaen de Writer sijn pariter et in solidem een som debent aen Peter van der Daesdonck. Borge is Anthonis Cornelis Peter Noutszsone. En als aen de principalen en oft de borge gebreck ware, soe heeft Bouden Ghijsbrechtsz gelooft te doen als een goet borge.

ORA Breda (inv no 415 fol 84 dd 17-1-1499; Princenhage) Peter Jan Joenenz is de som van Rfl 20 debet aen Bouden Ghijsbrechtsz.

ORA Breda (inv no 415 fol 85 dd 1-2-1499; Princenhage) Gorys Jannisz van Nyspen is de som van 27 en een halve gulden van 20 st elk debet aen Jan Sibben. Borge is Bouden Ghijsbrechtsz.

ORA Breda (inv no 415 fol 38v dd 14-12-1499) Heinrick Jan Heinrixz, sijn zoon Adriaen, en Cornelis van Bavel sijn pariter et in solidem de som van Rfl 105 debent aen Bouden Ghijsbrechtsz.

ORA Breda (inv no 415 fol 42v dd 23-1-1500) Bouden Ghijsbrechtsz Heeft een erfchijns van Rfl 2 van Cornelie Jan de Ruysenersdr met recht bedingdt en gecocht uut sHeeren hant (Marge:) Dese 2 gulden sijn gelost soo ten folio inserto breeder te sien is. En hij heeft met recht bedingdt en gecocht uut sHeeren hant alle panden van Peter van Ypelair en Cornelie Jan de Ruysenersdr.

ORA Breda (inv no 415 fol 148v dd 25-1-1500; Princenhage) Joost van Wijck, drosset van Engelen en van Vlymen, heeft een erfchijns vercoft aen Bouden Ghijsbrechtsz van Rfl 10. (Marge:) Doot en te nyet, dair om doirslagen.

ORA Breda (inv no 415 fol 182v dd 12-2-1500) Merten Cornelisz is vel latori de som van 80 Rijnsguldens en 16 stuivers debet aen Bouden Ghijsbrechtsz. Borgen sijn Peter van Gendt en Sijmoen Claeusz de zeelmaker.

ORA Breda (inv no 415 fol 153v dd 17-3-1500; Princenhage) Peter Peter Jannisz van Overa heeft een erfpacht vercoft aen Bouden Ghijsbrechtsz van zes viertelen rogge. (Marge:) Solvit vestgelt.

ORA Breda (inv no 415 fol 182v dd 22-4-1500) Cornelis Erenbout en Jan Domaes Boonenz sijn pariter et in solidem de som vel latori debent aen Bouden Ghijsbrechtsz van Rfl 29.

ORA Breda (inv no 415 fol 50v dd 29-4-1500) Heer Florys Thielmansz priester, met voogd Jan de Ledege, heeft een hofstede in de Visserstraat vercoft aen Heer Heinrick van Etten priester en cannonick tot Breda. En Bouden Ghijsbrechtsz heeft aen Heer Heinrick van Etten gelooft dat hij den commer uutgaende uut Bouden Ghijsbrechtsz hofstad, gelegen achter die hofstede, betalen sal, soe dat Heer Heinrick van Etten nyet bescaedt wordt.

ORA Breda (inv no 415 fol 182v dd 30-11-1500) Claeus Michielsz is vel latori de som van Rfl 30 debet aen Bouden Ghijsbrechtsz.

ORA Breda (inv no 415 fol 273v dd 5-1-1501; Princenhage) Adriaen Heinrick Vrientsz is vel latori de som van Rfl 18 debet aen Bouden Ghijsbrechtsz.

ORA Breda (inv no 415 fol 274 dd 12-1-1501; Princenhage) Zoete Willem Wouwendr, met man Adriaen Gorys Sweertsz, heeft een erfpacht van 6 lopen rogge vercoft aen Bouden Ghijsbrechtsz. Behoudelic Margriet Jorys van Ursvelt wedue huer recht aen 2 loepen rogs erfpacht in mindernisse van de 6 loepen rogs erfpacht heur leven lanck geduerende.

ORA Breda (inv no 415 fol 286 dd 18-3-1501; Princenhage) Michiel Mathijsz van de Byestraten heeft vercoft aen Bouden Ghijsbrechtsz twee stukken weide, aaneengelegen, 101 buynder groot. En Adriaen Mathijsz van de Byestraten, oic namens Jan Gerit Pauwelsz zone, Pauwels en Cornelis Gerit Pauwelsz sonen, Marie Mathijsdr van de Byestraten met man Jan Hagaerts, Engbrecht Jan Mathijsz, oic namens sijn suster Katelijn, en Hillegondt en Marie, Jan Mathijsz dochteren, met voirscreven (schepen) Ghijsbrecht als voogd, en voirscreven Ghijsbrecht als voogd en voirscreven Engbrecht als toesiender van de ombejairde Adriane Jan Mathijssendr, Lijsbeth Jan Mathijszdr, met man Lambrecht Maesz, ..... Jan Cornelis Peter Zegerszzone voir hem selven, en Gheertruydt en Juette gesusteren Cornelis Peter Zegersz dochteren, met voirscreven Ghijsbrecht als voogd, bekenden altesamen dat Michiel hierin was gedeeld na de dood van heer Peter Mathijsz van de Byestraten.

ORA Breda (inv no 415 fol 198 dd 16-4-1501) Godert Doeren is de som van Rfl 156 en nog Rfl 57 en een half vel latori debet aen Bouden Ghijsbrechtsz. Bouden Ghijsbrechtsz is 350 (derdalf hondert) viertelen rog vel latori debet aen Godert Doeren.

ORA Breda (inv no 415 fol 208 dd 30-7-1501) Joufrou Geneveve van Oisterzeel, wedue van Anssem van Steenhuysen, met soon Otte als voogd, heeft een huis en erf in de Vissersstrate achter de Nieuwe Korenmarkt vercoft aen Bouden Ghijsbrechtsz. Bepalingen hoe breed de weg sal sijn die sij beijde onderhouden moeten. En Geneveve van Oisterzeel sullen de poort aen de straet mogen betymmeren 10 1/2 voet breet..

ORA Breda (inv no 415 fol 305v dd 7-9-1501; Princenhage) Heinrick Steven Rybairtsz heeft erfchijns van fl3 (a 20 st) vercoft aen Bouden Ghijsbrechtszone. En om die te versekeren heeft Heinrick Steven Rybairtsz te bijpande geset sijn lant.

ORA Breda (inv no 415 fol 210 dd 11-9-1501) Henrick Blerinck is schuldi aan Bouden Ghijsbrechtszoon Rfl 13 erfpacht; en debet aan Bouden Ghijsbrechtszoon Rfl 192 wegens een peinding en RFl 88 voor nog een schuld.

ORA Breda (inv no 415 fol 210 dd 11-9-1501) Bouden Ghijsbrechtszoon verkoopt Cornelis van den Corput een huis en hof. Cornelis van den Corput bekent dat hij in rechter erfvorwairden een erfchijns van Fl 5 (a 20 st) uutreijct aen Bouden Ghijsbrechtszoon.

ORA Breda (inv no 415 fol 267 dd 14-11-1501) Bouden Ghijsbrechtsz is vel latori debet aen Jan Bastaert van Nassou, casteleijn tot Huesden het geld van 300 viertelen rogge.

ORA Breda (inv no 415 fol 316v dd 20-11-1501; Princenhage) Bouden Ghijsbrechtsz heeft een erfchijns vercoft aen Lijsbeth van Hasselhout vsan Rfl 10 elk 15 stuivers (Marge: Doot.)

ORA Breda (inv no 415 fol 343 dd 1-3-1502; Princenhage) Bouden Ghijsbrechtsz heeft erfchijns van fl 5 (van 20 st) vercoft aen Michiel Mathijssen van der Byestraten. En om A. te bat te versekeren heeft Bouden sijn huys bij de Haighkercke met 101 lopen land te bijpande geset.

ORA Breda (inv no 415 fol 349v dd 23-3-1502; Princenhage) Peter Peter Jannisz is vel latori de som van Rfl 24 debet aen Bouden Ghijsbrechtsz.

ORA Breda (inv no 415 fol 349v dd 8-3-1502; Princenhage) Bouden Ghijsbrechtsz heeft gewonnen de efenissen van Jan Goossen Gheijsterssone die pand stonden.

ORA Breda (inv no 415 fol 379 dd 27-6-1502; Princenhage) Bouden Ghijsbrechtsz heeft met recht bedingdt en gewonnen een erfcijns van fl5 van 20 stuiver het stuk.

ORA Breda (inv no 415 fol 379 dd 27-6-1502; Princenhage) Bouden Ghijsbrechtsz als gemechticht sijnde van Margriet Jan Jan Jacopszdr, heeft met recht bedingdt en gewonnen een erfpacht van 14 lopen rogge.

ORA Breda (inv no 415 fol 377 dd 2-8-1502; Princenhage) Jan Meeus Oppersz heeft met recht bedingdt en gecoft uut sHeeren hant alle erfenissen en panden die Bouden Ghijsbrechtsz had gesteld op een brief van Rfl 6.

ORA Breda (inv no 415 fol 403v dd 10-1-1503; Princenhage) Anthonie Mathijs Peter Dirvenz wedue, met voogd Bouden Ghijsbrechtssone, heeft goed vercoft aen Gorys Goessen Wayenberchsz.

ORA Breda (inv no 415 fol 266 dd 4-3-1503) Voor schepenen van Breda en Hage heeft Katelijn Jan Wouterssendr, met voogd Jan Jansz van Overbroeck heur bij consente heurs mans Joos Jansz gegeven, een erfchijns vercoft van tien guldens 20 stuivers het stuk, aen Bouden Ghijsbrechtsz. En Katelijn Jan Wouterssendr heeft ook een goed te bijpande geset.

ORA Breda (416 fol 52v dd 11-4-1503) Jacop Peter Snellenz is debet aen Bouden Ghijsbrechtsz Rfl 63.15.0. Borge is Gielis Jan Writersz.

ORA Breda (416 fol 57 dd 9-5-1503; Princenhage) Heinrick Petersz van der Daesdonck heeft vercoft aen Jan bastaert van Nassouw, casteleijn tot Huesden een stuk beemd groot 102 buynder. Gevest Bouden Ghijsbrechtsz tot behoef van Jan bastaert van Nassouw.

ORA Breda (416 fol 77v dd 10-10-1503; Princenhage) Peter Mathijs Peter Dirvenz heeft een erfpacht van een half (lopen?) rogge vercoft aen Bouden Ghijsbrechtsz.

ORA Breda (416 fol 82 dd 7-11-1503; Princenhage, Prinsenbeek) Cornelis Jan Heinrick Maeszone heeft vercoft aen Bouden Ghijsbrechtssone een stuk erf groot een lopen land op de beeck opt Moleneynde.

ORA Breda (inv no 416 fol 16v dd 20-1-1504) Anthonis Boyden Hagaertsz is Rfl 105 debet aen Bouden Ghijsbrechtsz, tot behoef van Veredrick van Nisse, scoutet tot Dyest. Borge is Peter van Arendonck.

ORA Breda (inv no 416 fol 133 dd 25-1-1504; Princenhage) Bouden Ghijsbrechtsz heeft met recht bedingdt en gewonnen een erfcijns van Rfl 6.

ORA Breda (inv no 416 fol 101 dd 1-2-1504; Princenhage) Jan Dyrck Lemmensz en sijn soon Wouter sijn pariter et in solidem som A. debent aen Bouden Ghijsbrechtsz. En Jan Dyrck Lemmensz bekent dat Bouden Ghijsbrechtsz B. gepacht en betailt heeft, behoudelic oft Jan Dyrck Lemmensz aen Bouden Ghijsbrechtsz C. betailt bynnen 14 dagen na Paesschen, soe sal Jan Dyrck Lemmensz B. aen hem selven mogen houden.

ORA Breda (inv no 416 fol 111 dd 5-3-1504; Princenhage) Anthonis Cornelis Jacop Jansz is de som debet aen Bouden Ghijsbrechtsz Rfl 100 van 15 stuivers elk.

ORA Breda (inv no 416 fol 120v dd 28-4-1504; Princenhage) Bouden Ghijsbrechtsz heeft met recht bedingdt en gewonnen 7 vierentelen 2 lopen 3 grtn[?] van een lopen erfpacht die pand is in een schepenbrief.

ORA Breda (inv no 416 fol 143 dd 24-9-1504; Princenhage) Jan Peterssen van Eijssel bekent een erfpacht schuldich te sijn aen Peter Sijmoen Sperwersz, en hij set grond te bijpande. (Marge) 4-2-1511 bekende Bouden Ghijsbrechtsz dat Jan Jacop Leijttenz als gronthouder de pacht heeft afgelost, welcke Bouden Ghijsbrechtsz vercregen heeft van Peter Sijmoen Sperwersz op 11-6-1505. (R 416 fol 234r ).

ORA Breda (inv no 416 fol 146-146v dd 29-10-1504; Princenhage, Prinsenbeek) Marie Jan Alaertsdr, met man Jan Goessen Gheijsterssone, heeft een erfpacht vercoft aen Bouden Ghijsbrechtsz. [inktschade; lastig lezen]

ORA Breda (inv no 416 fol 206v dd 30-1-1505; Princenhage) Bouden Ghijsbrechtsz heeft vier stukken land uutgegeven aen Heinrick Michiel Scheperssone om een erfchijns af te lossen. Behoudelic datse onderpande bliven alsoe verre se waren doen se Huygh Jan Huygenz te onderpande sette aen Bouden Ghijsbrechtsz. En Heinrick Michiel Scheperssone heeft nog een stuk land te bijpande geset.

ORA Breda (inv no 416 fol 221v dd 10-4-1505; Princenhage) Emondt Heinrick Emondtsz van Kaem verkoopt aan Bouden Ghijsbrechtsz drie lopensaet.

ORA Breda (inv no 416 fol 221v dd 10-4-1505; Princenhage) Bouden Ghijsbrechtsz verkoopt aan Aelbrecht Gorysz een lopensaet lands.

ORA Breda (inv no 416 fol 221v dd 10-4-1505; Princenhage) Bouden Ghijsbrechtsz verkoopt aan Wouter Jan Leijtenz twee stukken land samen een buynder groot.

ORA Breda (inv no 416 fol 234 dd 11-6-1505; Princenhage) Sijmoen Peter Sperwersz heeft een erfpacht van drie viertelen rogge vercoft aen Bouden Ghijsbrechtsz. (Marge:) Sijmoen Peter Sperwersz, als gemechtich van Heer Joncker Henrick van Halmalen, heeft bekent dat Nuyt? Aert Bruerszone en sijn huysfrou Anne Sebastiaen Pauwels Hanendr de erfpacht hebben afgelost. Actum 18-8-1612.

ORA Breda (inv no 416 fol 246v dd 17-9-1505; Princenhage) Katelijn Jan Hansschoenmakersdr, met voogd Godert van den Sande bij consente heurs mans Joos Jansz, heeft vercoft aen Bouden Ghijsbrechtsz een huis en erf in Breda. (Marge:) Dese vest overgeleet en niet ontfangen.

ORA Breda (inv no 416 fol 185 dd 22-10-1505) Heer Geronimus van Oisterzeel, priester en cannonick tot Breda, met voogd Jan de Ledege, heeft een hofstede in de Kerckstraet vercoft aen Bouden Ghijsbrechtsz. En omdat er een thijns van Rfl 3 op rust, heeft Otte van Galen gelooft dat hij de erfchijnsen betalen sal. En om Bouden Ghijsbrechtsz versekert te sijn dat hij niet bescaedt wordt van die thijns, soe heeft Heer Geronimus van Oisterzeel nog iets te wairborge geset.

ORA Breda (inv no 417 fol 274 dd 7-1-1506) Anssem Jacop Godert Geritsz en Jan de Becker sijn pariter et in solidem debent aen Bouden Ghijsbrechtsz Rfl 194 voor een erfpacht van 300 viertelen rogge die hijn hun weer debet is.

ORA Breda (inv no 417 fol 274 dd 7-1-1506) Gysbert van Boymer debet aan Bouden Ghijsbertsz 4 pond en 13 schellingen

ORA Breda (inv no 417 fol 274 dd 9-1-1506) Willem Nijs Ketelersz is een som debet van 4 pond (oud goud?) en 6 scellingen aen Bouden Ghijsbrechtsz.

ORA Breda (inv no 417 fol 274v dd 12-1-1506) Ghijsbrecht van Boymer is de som van 4 pond 13 schellingen debet aen Bouden Gijsbrechtsz. Borghe is Jan Woutersz van Lubeeck.

ORA Breda (inv no 417 fol 319 dd 10-2-1506; Princenhage) Marie Jan Alaertszdr met man Jan Goessen Gheijstersz, heeft een erfpacht ven een sester rogge vercoft aen Bouden Ghijsbrechtsz.

ORA Breda (inv no 417 fol 294 dd 1-7-1506; doorgehaald) Bouden Ghijsbrechtszone ter eenre, en ter andere side Gielis Cornelissen alias Rijnssaert, comen de vermelde punten overeen – betreft regeling tussen buren, met beider huizen achter de Kerk op de Nieuwe Korenmarkt.

ORA Breda (inv no 417 fol 297 dd 4-8-1506) Gielis Cornelis Beensz is de som van Rfl 13 van 40 groten Vlaams debet aen Bouden Gijsbrechtsz.

ORA Breda (inv no 417 fol 355v dd 30-9-1506; Princenhage) Bouden Ghijsbrechtszone heeft een huis, hof met land uutgegeven aen Geryt Ghijsbrechtszone van Hijlair om een erfchijns af te lossen.

ORA Breda (inv no 417 fol 304v dd 27-10-1506) Henrick Jacopssen van Bladel is de som van Rfl 96 debet aen Bouden Gijsbrechtszone tot behoef van Willem Spierincx. Borge is Cornelis Adriaenssen van de Maze.

ORA Breda (inv no 417 fol 307v dd 18-12-1506) Heer Adriaen van der Vucht priester, met zwager Peter Boudenszone als voogd, heeft een efrente van fl 4 vercoft aen Bouden Gijsbrechtszone; hij kreeg die van Hubrecht van Vucht uit deling van hun ouders’ nalatenschap. In marge: Adriaen Boudewijns bekent dat de rente, die hem na sijn ouders doot tegens sijn brueders en susters aengedeelt is, bij Heer Jan Matheeussen van Beerse priester gelost is. Actum 28-8-1544.

ORA Breda (inv no 417 fol 309 dd 22-12-1506) Aert Janssen die men heet Scrap van de Leur is de som van Rfl 35 debet aen Bouden Gijsbrechtszone.

ORA Breda (inv no 417 fol 151 dd 16-1-1507) Gielis Cornelisz Rijnssaert heeft een huis en hof achter de kerk aan de nieuwe Koemarkt naast Boudens eigen huis vercoft aen Bouden Ghijsbrechtssone, die een erfcijns aan Peter Danenz overneemt soe dat Gielis Cornelisz Rijnssaert nyet bescaedt wordt.

ORA Breda (inv no 417 fol 161v dd 17-3-1507) Barbel van Oesterzeel weduwe Jan de Roever, met voogd Michiel van Hijlair, bekent dat Bouden Ghijsbrechtsz een erfchijns van Rfl 3 heeft afgelost.

ORA Breda (inv no 417 fol 161v dd 17-3-1507) Bouden Ghijsbrechtssone heeft vercoft aen Gielis Cornelissone die men heyt Rijnsschaert een huis met erf.

ORA Breda (inv no 417 fol 190 dd 1-12-1507; Breda, Princenhage) Alsoe Bouden Ghijsbrechtszone erfpacht een viertel rogge uutreijckende was aent Gasthuys opt Gasthuyseijnde buyten Breda, soe heeft Bouden Ghijsbrechtszone alnu een andere pacht overgegeven aen Henrick Wagemaker en Peter van Ypelair, als gasthuysmeesteren en tot behoef van den voirscreven Gasthuys.

ORA Breda (inv no 417 fol 58Ar dd 4-1-1508; Princenhage) Jan Bouwen Gijsbrechtszone bekent dat A., behoudelijck dat Jan Bouwen Gijsbrechtszone behouden sal B., wairop Jan Bouwen Gijsbrechtszone erfchijns aen de capellanen en aent capittel moet geven. En Jan Bouwen Gijsbrechtszone bekent dat hij van sijn vader Bouwen Gijbrechtssen C. ontfangen heeft. Vermeld: Jans moeder Katelijn Jorys van Uvensvelt.

ORA Breda (inv no 417 fol 93v dd 28-3-1508; Princenhage) Alaert Wouter Dyrvenzone en Adriaen Cornelis Berthelszone, als heijligeestmeesteren in de Haghe, bekennen dat bij consente des Eerweerdigen Heer Echairt van de Marck, bisscop tot Ludick, en oic bij consent van schoutet en scepenen van de Haghe, Bouden Ghijsbrechtsz een erfpacht van een viertel rogge heeft afgelost.

ORA Breda (inv no 417 fol 31Ar dd 6-6-1508; Breda, Teteringen, Rijen) Lijsbeth Boudensdr van den Bergh met Anthonis van den Corput tutore, bekent dat Bouden Ghijsbrechtsz tegens heur gedeelt is, na doode van Cornelis Bouden, op diverse goedrren en dat sij dair tegen verlijct is.

ORA Breda (inv no 417 fol 121 dd 20-6-1508; Princenhage) Bouden Ghijsbrechtszone heeft met recht bedingt en gecocht uut sHeeren hant een huys met tien lopensaet land van wijlen Claeus de Potter.

ORA Breda (inv no 417 fol 39v dd 8-8-1508; Breda, Teteringen, Rijen) Lijsbeth Boudensdr van den Berge, met voogd Anthonis van den Corput, Geertruyt Herman Peterssen huysfrou met voogd Bouden van Loon heur bij consent van heur man Herman Peterssen gegeven, Hubrecht Keijen als man van Cornelie Jan Boydenzdr, Lyedwij Jan Boydenszdr met man Jacop Peter Elincxz, Joachim Jan Boydenszoon, Bouwen Jacop Boudenz, Bouden van Loon voir hem selven en namens sijn brueder Jan van Loon, en Henrick Anthonisz van den Corput, oic namens sinen bruederen dair moeder af was Alijt Jan Boudendr, alle als erfgenamen van wijlen Cornelis Boydensz van den Berge, bekennen dat Bouden Ghijsbrechtsz tegen hen gedeeld was na de dood van Cornelis.

ORA Breda (inv no 417 fol 39v dd 8-8-1508; Breda, Teteringen) Adriaen Jacopsz van den Kyeboom is som Rfl 77.10.0 debet aen Bouden Ghijsbrechtsz voor 1 een vierde buynder land. Des eest vorwairt dat Adriaen Jacopsz van den Kyeboom iets betalen sal aen Godert Jan Geritsz. (Marge:) Dese scultbrief is doot en Bouden Ghijsbrechtsz heeft belieft dat men uut scrappen soude, als blijcte bij sinen scrift opten scultbrief gescreven.

ORA Breda (inv no 417 fol 40 dd 16-8-1508; Breda, Teteringen) Bouden Ghijsbrechtsz heeft een viertelsaat lands uutgegeven aen Peter Jacopssen van Mer om erfchijns een erfcijns van 25 stuivers af te lossen. En Peter Jacopssen van Mer blijft aen Bouden Ghijsbrechtsz debet de som van 10 rijnsgulden.

ORA Breda (inv no 417 fol 121 dd 26-9-1508; Princenhage) Bouden Ghijsbrechtszone heeft met recht bedingt en gecocht uut sHeeren hant een huys met tien lopensaet land van wijlen Claeus de Potter.

ORA Breda (inv no 417 fol 45v dd 26-9-1508) Bouden Ghijsbrechtsz verkoopt een huis in Breda aan Heer Mathijs Peterssen van Kaem priester, met voogd Jan Gijsbrecht van Ypelair; deze bekent een erfchijns van tien en een halve gulden sculdich te sijn aen Bouden Ghijsbrechtsz. En Heer Mathijs Peterssen van Kaem met sijn voogd is de som van Rfl 14 debet aen Bouden Ghijsbrechtsz.

ORA Breda (inv no 417 fol 129v dd 8-12-1508; Princenhage) Cornelis Godert Diericxz van Bavel heeft vercoft aen Bouden Ghijsbrechtsz een half buynder beemd.

ORA Breda (inv no 418 fol 57 dd 31-1-1509; Princenhage) Lijsbeth, wedue van Gheryt Keijsers, met voogd Jan Henricxzone, heeft de erfchijns vercoft aen Bouden Ghijsbrechtszone. En Jan de Keijser als voogd van Cornelie en Alijt Gheryt Keijsers ombejairde kynderen, bekende dat bij sinen consente is dat Lijsbeth de erfchijns vercoft heeft.

ORA Breda (inv no 418 fol 57v dd 6-2-1509; Gilze) Bouden Ghijsbrechtsz heeft een erfpacht vercoft aen Jan van Peterschem tot behoef van den capittel en van de capellanen van Breda half en half. En Heer Mathijs Petersz van Chaem priester, met voogd Dyrck Godertszone van den Corput, bekende voir sijn mede erfgenamen van wijlen sijn suster Dingne Petersdr van Chaem, huysfrou van Cornelis Boudenz van den Berghe.

ORA Breda (inv no 418 fol 66v dd 6-3-1509; Princenhage) Anthonis Cornelis Jacop Janssenzone heeft vercoft aen Bouden Ghijsbrechtszone een stuk weideland.

ORA Breda (inv no 418 fol 14 dd 14-3-1509) Bouden Ghijsbrechts heeft aen Ghijsbrecht Jan Piggenzone erfchijnsen vercoft.

ORA Breda (inv no 418 fol 77v dd 3-4-1509; Princenhage) Bouden Ghijsbrechtszone bekent dat Merten Adriaen Jan Sijmonsz hem de erfchijns heeft afgelost.

ORA Breda (inv no 418 fol 79 dd 17-4-1509; Princenhage) Bouden Ghijsbrechtszone heeft een erfchijns vercoft aen Willem Willem Ruttenzone

ORA Breda (inv no 418 fol 81v dd 2-5-1509; Baarle) Henrick Driens van Bladele, als gemechtich van Mr. Aert Zandelijn, heeft een erfchijns vercoft aen Bouden Ghijsbrechtszone. En hij heeft een tweede erfpacht dairvoir te bijpande geset.

ORA Breda (inv no 418 fol 85 dd 18-5-1509; Princenhage) Joos Jan Laetsz en sijn huysfrou Kathelijn Jan Wouter Hanschoemakersdr hebben vercoft aen Bouden Ghijsbrechtsz een vierendeel buynder lands.

ORA Breda (inv no 418 fol 27v dd 26-6-1509) Joost Aert Bijendr, met soon en voogd Peter Willemssen van Overacker, is debet aen Bouden Ghijsbrechts Rfl 325 voor 500 viertel rogge die Bouden verkocht.

ORA Breda (inv no 418 fol 97v dd 19-9-1509) Bouden Ghijsbrechtsz heeft een erfchijns vercoft aen Claeus Schut, schoutet in de Haghe.

ORA Breda (inv no 419 fol 177 dd 15-1-1510; Princenhage) Soete Andries Michielssendr, met man Mathijs Cornelissen, Cornelie, Margriete, Dingne en Marie wijlen Andries Michielssen dochteren, met voogd Gheryt Janssen, bekennen dat met hun consente is dat hun moeder Marie een erfpacht vercoft heeft aen Bouden Ghijsbrechtssone.

ORA Breda (inv no 419 fol 185 dd 5-2-1510; Prinsenbeek) Berthel Cornelis Berthelsz heeft een erfchijns vercoft aen Henrick Koeck. (Marge:) Gelost bij Bouden Gijsbrechts van Berthelen wegen alsoe Henrick Koeck bekende op de betaildach 11-11-1513.

ORA Breda (inv no 419 fol 139 dd 19-2-1510) Bouden Ghijsbrechtsz heeft vercoft aen Jan Willem Zangersz en Mathijs Claeusz, beijde wonend opte Leeghe Zwalue een roggepacht van zes (lopen?). Zij zijn hem nu schuldig Rfl 116.

ORA Breda (inv no 419 fol 201 dd 6-4-1510; Princenhage) Jan Bouden Ghijsbrechtszsone heeft een erfchijns vercoft aen Gorys Anthonis Conincxz.

ORA Breda (inv no 419 fol 204 dd 9-4-1510; Princenhage) Alijt Gheryt Willemsdr van Buersteden, met voogd Jan de Ronde, heur bij consente heurs mans Jan Wouters gegeven, heeft vercoft aen Bouden Ghijsbrechtsz. En Willem Gerytssen van Buersteden bekende dat sijn suster Alijt Gheryt Willemsdr van Buersteden tegens hem opt huys geërfdeelt is na doode van hun vader en moeder.

ORA Breda (inv no 419 fol 208v dd 7-5-1510; Princenhage) Anthonis Cornelis Nyeulaetssone heeft een erfchijns vercoft aen Ghijsbrecht Jan Piggenz. Gevest Bouden Ghijbrechts tot behoef van Ghijsbrecht Jan Piggenz.

ORA Breda (inv no 419 fol 209 dd 14-5-1510; Princenhage) Willem Gerytsz van Buersteden, die men heyt Willem Bogemakers, heeft vercoft aen Bouden Ghijsbrechts een stuk land.

ORA Breda (inv no 419 fol 215v dd 18-6-1510) Ghijsbrecht Bouden Ghijsbrechtssone bekent dat sijn vader Bouden Ghijsbrechtssone, na de doot van sijn moeder Katheline Jorys van Ursveltsdr, die huysfrou was van Bouden, gedeelt is op twe erfenissen, en dat Ghijsbrecht Bouden Ghijsbrechtssone verlijct is met een derde. En oic heeft Ghijsbrecht Bouden Ghijsbrechtssone iets gecregen van sijn kyntsdeel, en de andere kynderen van Bouden krijgen dat na de doot van Bouden.

ORA Breda (inv no 419 fol 219 dd 3-9-1510; Rijsbergen) Bouden Ghijsbrechtssoon heeft vercoft aen Philips Willemssone alias Jan Blerincx vier buynder grond, plus nog wat grond.

ORA Breda (inv no 419 fol 221 dd 10-9-1510; Princenhage)Gielis Claeus Elyaessone de verwer heeft vercoft aen Bouden Ghijsbrechtsz. En Claeus Claeus Elyaesz priester en Lambrecht Rusener als gemechtich van den Godshuyse van Vredenberch tot Boeymer in de prochie van de Hage, bekenden dat Gielis Claeus Elyaessone tegens hen opte weijde gedeelt is na doode van sinen neve Peter Jansz van Mer.

ORA Breda (inv no 419 fol 234Ar dd 10-12-1510) Rutgheer Goryssen bekent dat hij gehuert heeft tegens Boutten Ghijsbrechts ...

ORA Breda (inv no 419 fol 11 dd 19-2-1511) Cornelis Woutersz van Chaem is een som debet aen Bouden Ghijsbrechtsz. Borge voir d’ een helft is Henrick Fray, en NN, wonend in de Haghe, is borge voir d’ ander helft.

ORA Breda (inv no 419 fol 11 dd 25-2-1511) Aert Janssen van Berghen is een som debet aen v. Borgen sijn Henrick van Ots voor d’ een helft en Henrick Sceper voir d’ ander helft.

ORA Breda (inv no 419 fol 11 dd 25-2-1511) Marie Heijmerick Heijmericxzdr, wedue van Aert van Wijck, met voogd Anthonis Jacopszone, heeft goed vercoft aen Bouden Ghijsbrechtssone. En Merten Jan Cocxzone als roeydrager bekende dat int vercundigen van de veijlingen van dit goed mede vercundigt is geweest oft yemant meer geven woude dan Bouden Ghijsbrechtssone, dat die de naiste sijn soude.

ORA Breda (inv no 419 fol 16v dd 1-4-1511) Bouden Ghijsbrechtszone heeft vercoft aen Jan Mercelis Adriaenssensone een huis en erf. Jan is hem Rfl 18 schuldig.

ORA Breda (inv no 419 fol 82 dd 1-4-1511; Ginneken) Bouden Ghijsbrechtssone namens sijn soon Adriaen als rectoir van de beneficie in de capelle van Onser Liever Vrouwe ter Teteringen, heeft grond uutgegeven aen Jan Peter Nijsz om een erfchijns van 30 stuvers

ORA Breda (inv no 419 fol 18 dd 5-4-1511; Lage Zwaluwe) Peter Damen die vleeshouwer bekent dat hij een gors in huer genomen heeft van Bouden Ghijsbrechts, regent en gemechticht van Jan van Donghen, vier jair langh elcx jair om 90 pont hollants, elck pont tot 17 stuvers current

ORA Breda (inv no 419 fol 87v dd 15-4-1511; Prinsenbeek) Berthel Cornelis Berthelssone heeft een erfpacht vercoft aen Bouden Ghijsbrechtszone.

ORA Breda (inv no 419 fol 35v dd 21-7-1511) Aert van Lyer is een roggepacht debet aen Bouden Ghijsbrechtsz.

ORA Breda (inv no 419 fol 47 dd 8-10-1511) Jan Hermans bekent dat hij een som ondergenomen heeft van Bouden Ghijsbrechtsz en Anthonis Boyden Hagaertsz als kersluyden? van den ongevalle dat t’ anderen tijden geschiet is in de persoon van Adriaen Dyrcx bij toedoen van Heer Cornelis Jan Hagaertsz priester. Borghe voir Jan Hermans is Adriaen Gheryt Denijsz.

ORA Breda (inv no 420 fol 64 dd 13-1-1512; Princenhage) Jan Bouden Ghijsbrechtszone bekent een erfchijns sculdich te sijn aen sijn vader Bouden Ghijsbrechtsz. En om deze wel te versekeren heeft Adriane Adriaen Heijnric Dyrvenzdr, met man Jan Bouden Ghijsbrechtszone , te onderpande geset een tweede erfpacht.

ORA Breda (inv no 420 fol 65 dd 13-1-1512; Princenhage) Jan Bouden Ghijsbrechtszone, te kennen gevend dat sijn vader hem t’anderen tijden land aengeërfdeelt heeft, dair uutgaet X, en dat Bouden hem gecort heeft in de coop van verder land, die Jan tesamen geërft hadde om een erfchijns te dekken, heeft pacht X selve tot sijn last genomen.

ORA Breda (inv no 420 fol 65 dd 13-1-1512; Princenhage) Wouter Jan Dyrck Lemmenszsone heeft grond uitgegeven aan Bouden Ghijsbrechtsz vanwege een erfcijns.

ORA Breda (inv no 420 fol 89 dd 16-3-1512; Princenhage) Bouden Ghijsbrechtssone bekent erfpachten en erfchijnsen sculdich te sijn aen Cornelis Jacopssen als rentmeester van den clooster van Sinte Kathelijnendale der orden van den premonstreijten bij Breda.

ORA Breda (inv no 420 fol 92v dd 22-3-1512; Princenhage) Bouden Ghijsbrechtssone verkoopt Hubrecht Domaes Boonenzone een buynder land. Hubrecht Domaes Boonenzone is debet aen Bouden Ghijsbrechtssone Rfl 18. (Marge 15-10-1524 de vijf lopen rogge afgekocht aan Yde weduwe Bouden Ghijsbrechts)

ORA Breda (inv no 420 fol 92v dd 22-3-1512; Princenhage) Bouden Ghijsbrechtssone verkoopt Jacop Claeus Jacopsz een huis en erf. Jacop blijft Bouden debet de som van 59 rijnsgulden en 10 stuvers.

ORA Breda (inv no 420 fol 92v dd 22-3-1512; Princenhage) Bouden Ghijsbrechtssone verkoopt Cornelis Cop Ulvenhouts gronfl Cornelis blijft debet de som van 7 rijnsgulden.

ORA Breda (inv no 420 fol 92v dd 22-3-1512; Princenhage) Bouden Ghijsbrechtssone verkoopt Cornelis Wouter Ryebaertssone grond; Cornelis blijft debet de som van 9 rijnsgulden.

ORA Breda (inv no 420 fol 93 dd 22-3-1512; Princenhage) Bouden Ghijsbrechtssone verhuurt aan Jan Jan Woutersz land voir 4 jair langh, elcx jairs om 19 gulden en 7 1/2 stuver. En Jan moet het lant het leste jair in stoppelen laten, en alsoe hij het nu ledich aenveerdt, soe sal hij die int afscheijden ledich laten.

ORA Breda (inv no 420 fol 93 dd 22-3-1512; Princenhage) Bouden Ghijsbrechtssone verhuurt aan Jan Mercelis Adriaensz voir 6 jair langh, elcx jairs om 17 gulden en 2 1/2 stuver. En Jan mach 3 jaren lang sayen en de leste 2 jair sal hij het moeten weijden, en als hij het zayt sal hij het 2 jair moeten missen.

ORA Breda (inv no 420 fol 93 dd 22-3-1512; Princenhage) Bouden Ghijsbrechtssone heeft land uutgegeven aen Jan Jan Ceel Damenz, die men heyt Jan Blerincx, voor een erfpacht. En om deze wel te versekeren heeft Jan noch te bijpande geset sijn goed.

ORA Breda (inv no 420 fol 93 dd 22-3-1512; Princenhage) Bouden Ghijsbrechtssone verhuurt aan Jan Jan Ceel Damenz, die men heyt Jan Blerincx, voir 4 jair langh, elcx jairs om 6 1/2 gulden, met vorwairde dat Jan den schouwgracht van het lant houden sal gelijck hij die nu custbairlicgemaict heeft.

ORA Breda (inv no 420 fol 94 dd 22-3-1512; Princenhage) In afbewijsinge van (...) heeft Bouden Ghijsbrechtsz aen Adriaen van den Kyeboom alias Heij, en Anthonis Boyden Haghaertsz, heijlicgeestmeesters van Breda, goed overgegeven.

ORA Breda (inv no 420 fol 20Ar dd 26-4-1512) Joncker Wijnandt Masschereel, heer tot Herwijnantzrade, drossaet slants van Breda, sal een som betalen aen Jan de Roever op conditie . Zo niet, sal Jan de Roever aen Wijnandt Masschereel een som x betalen. Als Jan de Roever dat niet doet sullen Bouden Gijsbrechtsz en Jan Jan Ghijsbrechtsz namens hem betalen, en sal Jan de Roever x aen hen sculdich sijn.

ORA Breda (inv no 420 fol 21Ar dd 12-5-1512) Aert N. bekent een beemd gehuert te hebben van Bouwen Gijsbrechtssoen, 6 jair lanck en achtereenvolgende, dairt jerste jair ingynck in 1512.

ORA Breda (inv no 420 fol 46v dd 12-11-1512) Bouden Ghijsbrechts bekent dat hij een erfchijns sculdich is aen Heer Dyrck van Mer, priester en capellaen tot Breda, Mr. Gabriel van Mer, doctor in beijde rechten, Gielis van Mer en aen Jan Anthonis van Mer wijlen Anthonis van Mersoon

ORA Breda (inv no 420 fol 94v dd 23-3-1512; Princenhage) Henrick Scheper bekent thienden gehuert te hebben van Bouden Ghijsbrechts sess jair langh elcx jair om 14 sester en 2 vertel rogs en om 5 loepen boeckweijt en 50 schobben stroos. Zijn borghen sijn Adriaen Jan Hagaertsz en Claeus Cornelis Graeuwenz pariter et in solidem.

ORA Breda (inv no 420 fol 46 dd 5-11-1512) Bouden Ghijsbrechtsz is een som debet aen Heer Dyrck van Mer priester en dat oic bij consente van Heer Adriaen.

ORA Breda (inv no 421 fol 7 dd 5-1-1513) Bouden Ghijsbrechtsz en Anthonis Godert Dorenssone bekennen dat zij een comanscap gedaen hebben, alsoo dat Bouden aen Anthonis rogge? sal leveren, en dat Anthonis sal betalen.

ORA Breda (inv no 421 fol 14 dd 11-2-1513) Willem Gerytssen van Buersteden, die men noempt Willem Boghe, heeft vercoft aen Bouden Ghijsbrechtsz circa 10 roeden lands.

ORA Breda (inv no 421 fol 106 dd 11-6-1513; Princenhage) Cornelis Jacopssen van Ceters, als gemechtich vant Godshuys van Sinte Kathelijnendale der orden van Premonstreijten bij Breda, bekende dat de executoirs van wijlen Jan de Ledigen tot behoef van Henrick Reijnersz van Ghilze, als gronthouder, afbewesen hebben C., en dat Bouden Gijsbrechts voirtijts D. afbewijst heeft, en dat van de rest Joost van Wijck E. geldende is, en Jan Jan Cheel Damenz die men noompt Jan Blerincx is F. geldende, als hij zelf voir ons scepenen verclaerde.

ORA Breda (inv no 421 fol 69 dd 17-10-1513) Bouden Ghijsbrechtssone bekende een roggepcht vercocht te hebben en Jan van Bedaf bekende die gecocht te hebben.

ORA Breda (inv no 422 fol 136v dd 21-2-1514; Princenhage) Willem van Bernagien de oude heeft de erfpacht vercoft aen Bouden Ghijsbrechtsz tot behoef van Jan van Brecht, de soon van Gooswijn van Brecht.

ORA Breda (inv no 422 fol 44 dd 27-5-1514) Aert van Lyer is een som debet aen Bouden Ghijsbrechtsz en dat bij overgeven van Godert van den Dijck, aen welcke Godert van den Dijck, de soon van Aert van Lyer, de som in wijn en dranck verschult hadde.

ORA Breda (inv no 422 fol 189v dd 14-11-1514; Baarle) Bouden Ghijsbrechtssone, stadthouder van den schoutet van Bairle, heeft de erfchijns vercoft aen Henrick van den Keessel, scepen tot Breda, tot behoef van diens huysfrou Marie Godertsdr van Besooyen. En Henrick van den Keessel consenteert dat de erfchijns sal succederen als oude vaderlyke goeden van Marie Godertsdr van Besooyen

ORA Breda (inv no 423 fol 170v dd 26-4-1515; Princenhage) Bouden Ghijsbrechtssone heeft opgewonnen. En Cornelie Aert Thielsdr met man Jan Godert Lijbensone bekent dat Bouden Ghijsbrechtssone tegens huer het lant gecocht heeft, en dat bij heur consente is dat Bouden Ghijsbrechtssone het lant heeft opgewonnen.

ORA Breda (inv no 423 fol 60Ar dd 20-7-1515) Cornelis Cornelis Cop Uulvenhousone die men heyt Cornelys Cornelys Bomaertssen, laet van Joost van Wyel, bekent een som sculdicht te zijn aen Bouden Gijsbrechtssoon.

ORA Breda (inv no 424 fol 225v dd 3-6-1516) Bouden Ghijsbrechtssone treedt op als gecommiteerde van den sterfhuyse van wijlen Adriaen van Bruheze, rentmeester was slants van Breda.

ORA Breda (inv no 424 fol 333 dd 17-6-1516; Princenhage) Bouden Ghijsbrechtssone heeft vercoft aen Bouden Mathijs Peter Dyrvensone als voogd en tot behoef van zijn moeder Anthonie, wedue van Mathijs Peter Dyrvenz

ORA Breda (inv no 424 fol 10 dd 26-1-1517) Yde, wedue van Bouden Ghijsbrechtsz, met voogd Roelof Heijmanssone, Ot van Gale als voogd en Henrick Adriaen Dyrvenz als toesiender van Henric, Peter, Adriaen, Cornelis en Lijnken, onmundige kynder van Jan Bouden Ghijsbrechtsz, Hubrecht Keijen als gemechtich van Ghijsbrecht Bouden Ghijsbrechtsz zone, en Ot van Gale en Roelof Heijmanssone beijde als gemechtich van Mr. Adam Bouden Ghijsbrechtsz sone, Kerstijne Bouden Ghijsbrecht dochter met man Adriaen M…. Ketelersz, Gheryt Heij als voogd van Anne Bouden Ghijsbrechtsz dochter, in hare kynderbedde liggende, Cornelie Bouden Ghijsbrechtsz dochter met man Mercelis van Gendt Frans?sone, Kathelijn Bouden Ghijsbrechtsz dochter met voogd Raes van Boeymer, en Claeus Ghijsbrechtsz als voogd en Peter Adriaen Oomenz als toesiender van Adriaen, Wijnandt en Jenneken onmundige kynder van Bouden Ghijsbrechtsz, hebben vercoft aen Henrick Montens rentmeester slants van Breda het huis De Struys in Breda.

ORA Breda (inv no 424 fol 134v-135r dd 11-2-1517) Yde, Bouden Ghijsbrechtsz wedue, met voogd Merten Jan Kocxz, Kerstijn Bouden Ghijsbrechtsz dochter met man Adriaen Mercelis Ketelersz, Anna Bouden Ghijsbrechtsz dochter met man Geryt Heij, Cornelia Bouden Ghijsbrechtsz dochter met man Mercelis van Ghent, Kathelijn Bouden Ghijsbrechtsz dochter met voogd Hubrecht Keijen, Ot van Gale als gemechtich van Mr. Adam Bouden Ghijsbrechtsz sone, en Hubrecht Keijen als gemechtich van Ghijsbrecht Bouden Ghijsbrechtsz sone (procuraties van Breda), en Ot van Gale oic als voogd van Henrick, Cornelis en Lijnken wijlen Jan Bouden Ghijsbrechtsz sone onmundige kynderen, en Claeus Ghijsbrechts als oom en voogd van Adriaen, Wijnandt en Jenneken Bouden Ghijsbrechtsz wijlen onmundige kynderen en [niet ingevuld] hebben goed uutgegeven aen Peter Ghijsbrechtssone de metser om een erfchijns te lossen. En zij bekenenn oic iets anders aen Peter Ghijsbrechtssone overgegeven te hebben.

ORA Breda (inv no 424 fol 16v dd 13-2-1517) Adriane Eemondt Henricxzdr van Chaem met man Gielis Rijnfiert, bekent dat Yde, wedue van Bouden Ghijsbrechtsz, heur de erfpacht heeft afgelost.

ORA Breda (inv no 424 fol 26v dd 13-3-1517) Peter Cornelis Heijssone heeft een erfchijns vercoft aen Yde wedue wijlen Bouden Ghijsbrechtsz

ORA Breda (inv no 424 fol 54 dd 17-7-1517) Ghijsbrecht Bouden Ghijsbrechtsz wijlen Bouden Ghijsbrechts sone en Kerstijne Bouden Ghijsbrechts dochter met man Adriaen Mercelis Ketelerssone, bekenden, navolgende de testamente van vader Bouden Ghijsbrechts Rfl 5 ontfangen te hebben, en dat zij Yde, Bouden Ghijsbrechts wedue, alles andere aengeerfdeelt hebben, behalve het huis De Struys, en hebben elc van Yde 42 rijnsgulden ontfangen.

ORA Breda (inv no 424 fol 81v dd 22-12-1517) Ott van Gale als voogd en Henric Adriaen Dyrvensone als toesiender van Henrick, Adriaen, Cornelis, Peter en Kathelijn onmundige kynderen van wijlen Jan Bouden Ghijsbrechtsvoirzone, bekennen dat zij voldaen zijn met hun deel van de nalatenschap, metgaders Ghijsbrecht Bouden Ghijsbrechtszvoirsone en Kerstijne Bouden Ghijsbrechtsvoirdr met man Adriaen Keteler, en Yde, wedue van Bouden Ghijsbrechtssone, hebben getaxeert alle goeden van Bouden Ghijsbrechtssone uutgesceijden het huis De Struys, van welc huys dat vercoft is aen Henrick Montens, testont na de doot van Yde te aenvaerden, de voirscreven onmundige kynderen hun kyntsdeel van de penningen te weten een thiende deel.behouden.

ORA Breda (inv no 425 fol 75v dd 15-12-1518) Henric Montens, rentmeester slants van Breda, bekende in betalinge van den coop van huis De Struys in Breda, dat hij een erfchijns van Rfl 13 heeft overgedragen aen Yde, de wedue van Bouden Ghijsbrechtsz voir heur selven en tot behoef van de kynderen van Bouden.

ORA Breda (inv no 426 fol 146 dd 29-12-1518) Peter Ghijsbrechtssone de metser heeft vercoft aen Yde wedue van Bouden Ghijsbrechtsz een erfpacht

ORA Breda (inv no 426 fol 3ff dd 29-12-1518) Yde, Bouden Ghijsbrechtsz wedue, met voogd Merten Jan Kocxsone, partij 1; en partij 2, alle haar kinderen: Anna Bouden Gijsbertsz met man Gheryt Cornelis Heijssone; Cornelie Bouden Gijsbertsz met man Mercelis Peterssone van Ghent; Kathelijn Bouden Gijsbertsz met voogd Raes van Boeymer; Roelof Heijmanssone en Otte van Gerle namens Mr Adam Bouden Gijsbrechtszoon, en Claeus Ghijsbrechtszone als oom en voogd en Peter Adriaen Oomensone als toesiender van Adriaen, Wijnken en Jenneken wijlen Bouden Gijsberts onmundige kynderen, bekenden dat zij in bijwesen van goede mannen minlic geerfdeelt hebben alle de goeden die Bouden heeft achtergelaten. Voorts: dat Yde eerder de voirkynderen van wijlen Bouden Gijsberts als Ghijsbrecht, Kerstijne en Jan Boudensz kynderen uutgecoft heeft uuten goeden dair zij inne gericht waren, te weten het huys genaempt De Struys en een erfchijns.

ORA Breda (inv no 426 fol 178v dd 23-12-1519; Princenhage) Cornelis Anthonis Coppen Nyeulantszsone heeft een erfchijns vercoft aen Yde, wedue van Bouden Ghijsbrechtszoon

ORA Breda (inv no 427 fol 178 dd 2-3-1520; Princenhage) Heijlwich Cornelis Claeus Laureijszdr met man Domaes Jan Ghijbenzone, heeft een erfpacht vercoft aen Yde, de wedue van Bouden Ghijsbrechts. En onse mede scepen Cornelis Claeus Laureijssen, vader van Heijlwich, heeft een onderpand gezet.

ORA Breda (inv no 427 fol 218ff dd 13-3-1520; Rijsbergen) Cornelie wijlen Anthonis Ghorys Janssendr, met man Daem Aertszone van Bedaf, heeft een erfpacht van een half rogs vercoft aen Yde, de wedue van Bouden Ghijsbrechtsz.

ORA Breda (inv no 429 fol 4v-5r dd 9-1-1522) in een belending: de weduwe en erfgenamen wijlen Bouden Ghijsbrechts.

ORA Breda (inv no 429 fol 85v-86r dd 22-8-1522) Chijnsen en pachten zijn Jan van Mer, Heer Dyrck, mr Gabriel en wijlen Gielis van Mer, zijne oomers, na de doot van wijlen Engele van de Poorten, tegens heure mede erfgenamen aengedeelt. Vermeld: Bouden Ghijsbrechtsz

ORA Breda (inv no 429 fol 110v-111 dd 15-11-1522) Cornelis Boelen en zijn frou Hillegondt Henric Noutendr hebben een erfchijns vercoft aen Kathelijn Bouden Ghijsbrechtsdr wijlen Bouden Ghijsbrechtsdr.

Niet overgenomen ORA Breda: oa 12-12-1509, 27-11-1509, 31-8-1509, 26-5-1509, 8-5-1509, 26-2-1509, 2-1-1509.


Huwt (1) ca. 1475

Katheline Jorys van URSVELT

FamilienaamIndex

Vermeld 18-6-1510


Huwt (2) voor 1495

79.317   Yde Adam MATHIJS

FamilienaamIndex 79.317Vader 158.634Moeder 158.635

ORA Breda (inv no 428, fol 31r dd 4-3-1521, Breda) Kathelijn Adam Mathijssendr wijlen Adam Mathijssendochter, met man Cornelis Henric Mermanssone, en Yde Adam Mathijssendr bekenden dat hun vader Adam Mathijssen eertijts de erfchijns vercoft had aen Lambrecht Mathijssen heuren oom tot behoef van zijn onmondige kynderen Thijsken en Lijnken.

Kinderen

 1. (uit 1) Ghijsbrecht, huwt N.N.
 2. Kinderen
  1. Kathelijn Boudewijns, huwt Adriaen Hendrick Claesz. van der Mijl (+voor 16-9-1551), zoon van Adriaen Hendrick Claesz. van der Mijl (*ca. 1463 +Breda voor 24-7-1540, lakenkoper, ambachtsheer van der Mijle, Dubbeldam en St. Anthonispolder (beleend 29-5-1487), en Kattelijn Anthonis Claes Verwerszndr. Ouders van Boudewijn en Jan van der Mijl te Breda. Boudewijn van der Mijl was schepen van Breda 1574-75, tienman 1576-78, schepen 1579, 1582-83, burgemeester 1584, schepen 1585; weesmeester 1586-88, burgemeester 1588 (Van Goor, 1744).
 3. (uit 1) Kerstijne, huwt Adriaen Marcelisz Keteler
 4. (uit 1) Jan (+na13-1-1512, voor 15-11-1514), huwt Adriane Adriaen Heijnric Dyrvenzdr
 5. Kinderen
  1. Henrick, onmondig in 1517
  2. Adriaen, onmondig in 1517
  3. Cornelis, onmondig in 1517
  4. Peter, onmondig in 1517
  5. Kathelijn, onmondig in 1517
 6. (uit 2) Anna Bouden Gijsbertsz, huwt voor 1517 Gheryt Cornelis Heijssone
 7. (uit 2) Cornelie Bouden Gijsbertsz, huwt Mercelis Peterssone van Ghent
 8. (uit 2) Kathelijn Bouden Gijsbertsz
 9. (uit 2) Mr Adam Bouden Gijsbrechtszoon, priester
 10. (uit 2) Adriaen Zie 39.658
 11. (uit 2) Wijnken (Wijnandje)
 12. (uit 2) Jenneken

TerugBegin van generatie


79.320   Aert van den CORPUT

FamilienaamIndex 79.320 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca 1435

ORA Breda (inv no 422 fol 80r dd 19-12-1514) Kathelijn Aerts[ Claussen]dr van den Corput, met man Robbrecht [Jansz] van Heusden, bekent dat heur Jan van Donghen de cleedermaker een erfchijns van Cfl 6 gelost heeft. En Kathelijn Aertsdr van den Corput en Robbrecht van Heusden sullen Jan van Donghen altijt scadeloos houden tegens hun kynder. Wijlen Kathelijn Laureijs Janssendr was huysfrou van Jan van Donghen en moeder van Kathelijn Aertsdr van den Corput.

ORA Breda (10-01-1520 Ginneken): Cornelis Gabrielszone van den Corput, Aert Gabrielszone van de Corput, Dyrc en Aert wijlen Gabrielszonen van den Corput, Yene Gabrielsdr van den Corput met man Cornelis Claeus Peter Stevensz, Lijsbeth Gabrielsdr van den Corput, met voogd Jan Janssen van Ham, [1559: Lijnken Gabriel Aertssen van den Corput]


Huwt

79.321   N. HENDRIKSKLEINDOCHTER

FamilienaamIndex 79.321 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Onzeker. Jan Peter Henricxsone is oudoom van Aert Aert Aerts van de Corput (*c 1490), dus oom van zijn vader of moeder (*c 1465), dus broer (*c 1440) van zijn vaders moeder, of moeders moeder (de moeders vader Van der Voort kan het niet zijn). In delk geval niet verwarren met een twee generaties jongere JPH: in een vestbrief van 19-6-1515 te Chaam komt een Jan Peter Henricxsone voor als broer van Kathelijn Peter Henricxzdr, Thomaes Peter Henricxzsone en de ombejairde (sic) Cornelis Peter Henricxzsone (dus *na 1490).

ORA Breda (Hulten, inv no 417 fol 69ff dd 17-2-1508) Merten Aert Willemsz heeft vercoft aen Henrick Jan Jacopszone een stuk land van 100,5 (of anderhalf) buynder (?) te Halmen (?); nog drie vierde buynder elders, nog een derde stuk, met erfpacht die ter quijtinge staet na doode van Yde Jan Peter Henrics wedue.

ORA Breda (inv no 426 fol 124r dd 22-3-1519; Ginneken) Peter Claeus Peterszone van den Corput en Gheryt Jan Danenz als regeerders van der capellen tot Hoezenout, bekenden, alsoo wijlen Jan Peter Henricxsone de capelle een stuk land gelaten heeft, tot behoef van een misse in de capelle, consenteren dat dit stuk naer de cappele gaet, en een ander stuk naer partij Aert Aertszone van den Corput als erfgenaam van Jan Peter Henricxsone zijn [oud]oom.

ORA Breda (inv no 426 fol 120r dd 11-1-1519; Ginneken) Aert Aertssone van den Corput wijlen Aert van den Corput sone, om te voldoen aen het testament van wijlen zijn outoom Jan Peter Henricxsone, heeft een erfpacht van zes lopen rogge overgedragen aen Laureijs Henric Slaetszone.

Jan Peter Hendriksz (+voor 1519), vermeld ORA Breda (Ginneken) 3-1-1503; een Henrick werd vermeld ORA Breda (Alphen en Chaam, 6-8-1499) als broer van een Jan Peter Heinricxz en neef van een Jan Jan Snellincxz.

Kinderen

 1. Aert Zie 39.660
 2. Gabriel; huwt N.N.
 3. Kinderen
  1. Cornelis Gabrielszone van den Corput
  2. Aert Gabrielszone van de Corput
  3. Dyrc
  4. Aert Jr
  5. Yene, huwt Cornelis Claeus Peter Stevensz
  6. Lijsbeth Gabrielsdr van den Corput (=1559: Lijnken Gabriel Aertssen van den Corput)
 4. Claes, huwt N.N.
 5. Kinderen
  1. Kathelijn, huwt Robbrecht Jansz van Heusden

TerugBegin van generatie


79.322   Peter Aertsen van der VOORT

FamilienaamIndex 79.322 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Niet verwarren met Peter Aerts Ysacxz, vermeld ORA Princenhage 18-12-1498, verkoopt huis en erf aan Lijsbeth Willems van Oeckel; verder 1499-1500-1507-1517-1518-1519-1520-1521. Diens zoon Aert, priester, leeft nog in 1546.

ORA Breda (inv no 430 fol 103v dd 20-9-1524) Adriane Aert Schuermansdr, met vgd Jan Jansz van Ham, heeft bekent dat Yene Peter Aertsdr, wed wijlen Jan de Hoghe, heur moeye, een erfchijns voor haar heeft afgelost.

ORA Breda (inv no 429 fol 205 dd 2-9-1523) Peter Aert Schuermans zoon van Lijsken Aert Peter Aertssendr bekent dat zijn moeye Yene Peter Aertssendr wedue Jan de Hoghe een erfchijns heeft afgelost

ORA Breda (inv no 429 fol 134-v dd 30-12-1522) Zussen Adriane en Kathelijn Aert Schuermansdr, dair moeder af was wijlen Lijsbeth Peter Aertsdr, met voogd Jan Jansz van Ham, bekennen dat hon moeye Yene Peter Aertsdr wijlen Peter Aertsdr, wedue van Jan de Hoghe, tegens hen gedeelt is op een goed.

ORA Breda (inv no 428 fol 72r-v dd 6-8-1521; Breda, Terheijden) Peter Aert Schuermanszone, Cornelie Aert Schuermansdr met man Adriaen Adriaen Ghijb Gheenenzone, Lenaert Pauwels Schelckenssone namens zijn frou Jehenne Aert Schuermansdr, Lenaert Henric Lenaertsz namens zijn frou Lijsbeth Aert Schuermansdr, bekennen geerfdeelt te hebben aen Yene Peter Aertszdr, wedue van Jan Jacop Hoghen, heurder moeye.

ORA Breda (inv no 430 fol 85v-86v dd 13-8-1524) Jan Jan Belgiaertssone, wijlen Jan Belgiaert sone, in d’ een parthije, en Yeve Peter Aertsdr, wed wijlen Jan de Hoghe, met Jan van Dorst heuren vgd, in d’ andere parthije, bekenden dat alsoo eertijts een deylbrief gepasseert is voir scepenen in Oosterhout tusschen Hillegonde Dyrcxdr van Triere mette voirs Jan Jan Belgiaertssone heuren man en vgd, ten eenre, en Aert Denijs Aertssen als vgd en Peter van Triere als toez van Adriaen en Lijsbet, Aert Peter Aertssen en des voirs Hillegonde wittige kindr, doen ter tijt noch onm zijnde, ter andere zijde, in den welcke onder andere verclairt staet dat de voirs Hillegonde gedeelt was op de helft van de goeden, vercregen in staende hijlic van voirs Aert Peter Aertssen en voirs Hillegonde, en de voirs heure kindr op d’ andere helft, na uutwijsen des deylbriefs van daten 1507-03-01, en deselve goeden in de deylbrief nyet bescreven zijn, soe hebben Jan Jan Belgiaertssone en Yeve Peter Aertsdr, om alle twisten te schouwen, verclairt dat de goeden nabescr vercregen zijn staende den hijlic van wijlen Aert Peter Aertssen en Hillegonde van Triere zijnre huysfrou voirs.: A. met sHeeren chijnse. B. dair geen commer alnu uutgaet dan sHeeren chijnse en 5 1/4 lop rogs, die Anthonis van den Corputs kindr nu ter tijt heffen. C. dies sal Yeve Peter Aertsdr gehouden zijn uter helft van dese helftsceijdinge uut te reijcken de helft van 5 vertel rogs, en van de Heeren chijnse, na uutwijsen eens briefs van ter Heijden van daten 1510-12-24, die Jan Jan Belgiaertssone in zijn behout heeft, en dair en boven heeft Yeve Peter Aertsdr aen Jan Jan Belgiaertssone betailt de helft van alsulcken 10 rijnsgld als dezelve Jan Jan Belgiaertssone voir dese leste helftsceijdinge uut zijn borsse heeft moeten betalen. Voort bekenden Jan Jan Belgiaertssone en Yeve Peter Aertsdr dat de deyling was in desen manieren dat: Jan Jan Belgiaertssone heeft de helft van goed A. en sal behouden de helft van goed C. gelegen ter Heijden in de Croight, en de helft van goed B. gelegen aen de Strickberghe.


Huwt

79.323   N.N.

Index 79.323 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Yene Zie 39.661
 2. Lijsbeth, huwt Aert Schuermans
 3. Kinderen
  1. Adriana
  2. Peter
  3. Kathelijn
  4. Cornelie, huwt Adriaen Adriaen Ghijb Gheenenzone
  5. Jehanne, huwt Lenaert Pauwels Schelckenssone
  6. Lijsbeth, huwt Lenaert Henric Lenaertsz
 4. Aert Peter Aertssen (+na 1504, voor 1507), huwt Hillegonde Dyrcxdr van Triere; zij huwt (2) Jan Jan Belgiaertssone
 5. Kinderen
  1. Adriaen (*na 1483)
  2. Lijsbet (*na 1483)

TerugBegin van generatie


79.324   Gerrit van den BROEK

FamilienaamIndex 79.324 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1445
Overleden Breda voor 1516


Huwt ca. 1470

79.325   N.N.

Index 79.325 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 39.662

TerugBegin van generatie


79.332   Hendrik van der VOORT

FamilienaamIndex 79.332Vader 158.664Moeder 158.665

Geboren ca. 1480
Overleden na 1545

Wonen op kasteel Aldendriel; mogelijk afkomstig van kasteel De Voert onder Groeningen, want Hendrik voert hetzelfde wapen als deze familie.

Bron Henk van de Weem, “Vrienden van Myllesheem”, geciteerd op de website van Peter van Lieshout.

ONA Aldendriel bij Mill (10 okt. 1545) Schepenen Jan Lamberts en Jan Celen, Heymraden in ‘t Hollanderbroek getuigen, dat voor hen is gekomen Henrich van der Voert en juffr. Bertha, die opdroegen aan Bertolt Heyrichs van der Voert en juffr. Anna een hofstat met land + 5 Hollandse morgen. 2 zegels Jan Lamberts, pikkende vogel. 20 x 13. details...

Jan Lange in BHIC forum (15-9-2010) ND 10091 (cijnsboek Mill 1580-90) meldt dit cijnsplichtig lijstje: Vincentius Vaeck gehuwd met Clara, van Hubert van Bergen, bastaard van jonkvrouw Anna van Grevenbroeck gehuwd met Jacob, van Bertout van Driel, van Willem. Juffer Clara is in 1560 weduwe van Vincentius Vaeck en is naast Berthold en Hendrik een kind van Hendrik van der Voort en Beerte van Driel, mogelijk dochter van Dirck van Driel en Beel.

Mogelijk verwant: ORA Land van Cuijk(inv no 248, Vierlingsbeek, no 55 dd 30-11-1532) Schepenen te Vierlingsbeek oorkonden, dat Swer van Merwyck en joffer Gertruydt e.l. aan Henrich vander Voirt en Luytge e.l. opgedragen hebben twee erfbrieven met 3 transfixbrieven, waar deze brief ook doorgestoken is en die gewag maken van een op 30 november te betalen rente van 19 malder rogge en gevestigd op de hofstad, genaamd die Voirt.


Huwt

79.333   Bertha Dircks van DRIEL

FamilienaamIndex 79.333Vader 158.666Moeder 158.667

Kinderen

 1. Hendrik Zie 39.666
 2. Clara, huwt Vincent Vaeck (+voor 1560)
 3. Kinderen
  1. Henrick
  2. Jan
 4. Barthold, huwt (1) 15-1-1542 Anna van der Velde; huwt (2) Gijsberta Storm
 5. Kinderen
  1. (uit 1) Aelbrecht van der Voort
  2. (uit 1) Christina van der Voort
  3. (uit 1) Jan van der Voort
  4. (uit 1) Bertha van der Voort
  5. (uit 2) Elisabeth van der Voort
  6. (uit 2) Hendrick van der Voort
  7. (uit 2) Hadewijch van der Voort
  8. (uit 2) Maria Magdalena van der Voort
  9. (uit 2) Adolph van der Voort
  10. (uit 2) Anna van der Voort
 6. Henrick, huwt Henrica van Eyck
 7. Gerburg, huwt Johan v Galen
 8. Aleijt, huwt Jacob van Galen

TerugBegin van generatie


79.334   Wouter Gijsberts de COCQ VAN DELWIJNEN

FamilienaamIndex 79.334Vader 158.668Moeder 158.669

Geboren ca. 1475
Overleden Zuilichem 1537/8

Op 30 juni 1538 maken de schepenen van Zuilichem, Wolff van Zwijffel en Jan de Cocq van Delwijnen in een oorkonde bekend, dat Heylken, weduwe van Wouter Gijsbertsz., en Hillegond, weduwe van Ariën [Adriaen] die Cocq [van Delwijnen], (wier nicht zij is) zijn overeengekomen elkaar alle schuldbekentenissen, die de een van de ander heeft, te zullen teruggeven. (Mac.reg.nr.59). Bron Genealogie De Cocq van Delwijnen.

Stees van Hemert is schuldig aan Wouter Gijsberts erven, te betalen uit 3 morgen land te Delwijnen. (Geld.leenreg.(302-304)p.674,675) en OANed.Hemert, inv.nr.305, 10-12-1545). Bron Genealogie De Cocq van Delwijnen.


Huwt

79.335   Heylken N.

Index 79.335 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1544

Kinderen

 1. Adriana de Cocq van Delwijnen (*ca. 1517 +voor 1578); huwt (1) Reyner van Hillensberch (+voor 1545), hieruit drie kinderen; huwt (2) Ariën Jan Ariëns van Tiel (+voor 1564), hieruit twee kinderen; huwt (3) Huygman Robberts van Heusden (+voor 1577), hieruit drie kinderen; huwt (4) Cornelis Baldewijnsz van Oudheusden (+voor 1583), schepen van Zaltbommel (1566-1573); kinderloos.
 2. Anna Zie 39.667
 3. Gijsbertge de Cocq van Delwijnen, huwt (1) Joost van de Wetering (+voor 1545); huwt (2) Adriaen van Clootwijck (+voor 1557)
 4. Kinderen
  1. Wolter van de Wetering (+voor 1557?) te Zaltbommel; huwt Maria de Raeth (+1579), dochter van Roelof de Raeth en Elisabeth de Cocq van Delwijnen (dochter van Elias en Petronella Hack)
 5. Peterke de Cocq van Delwijnen (+voor 1559), huwt Jan Staesse van Hemert (*ca. 1500 +voor 1535, alias Jan Sluymers, schepen van Nederhemert in 1527, zoon van Staes Dircks van Hemert. Ouders van 4 of 5 kinderen.

TerugBegin van generatie


79.712   Wourick van STEENHUIJSE

FamilienaamIndex 79.712Vader 159.424Moeder 159.425

Geboren ca. 1440

Alias Wemberik. Raad van Dordrecht 1487, 1488, 1489, 1500, schepen 1492, 1493, 1496, 1497

Repertorium op de leenhof van Wassenaar (C. Hoek, OV 1978, 1986), nummer 128B. 3 morgen land in ‘s-Gravenland buiten Sciedamme, belend ten westen: de watering (…), ten oosten: de Schie, ten noorden: vroeger heer Daniël van Matenesse (…) en ten zuiden: vroeger Claes de Vriese. 5-11-1507: Jan Oom, schout te Dordrecht, na overdracht door Jan van Spierincxhoeck; 8-7-1523: Jonkvrouwe Mergriete Dirck Oomsdochter, voogd: Cornelis Wouwericxz., bij dode van haar broer Jan Oom Dircxz.; 13-9-1524: Cornelis Wouwericxz. bij dode van zijn tante jonkvrouwe Margarite Dirck Oemsdochter; 29-3-1531: Wouderick Cornelisz., onmondig, hulde door Willem Bouwensz., bij dode van zijn vader Cornelis Woudericxz.; 23-5-1544: Wouderick Cornelisz. doet zelf hulde; 6-4-1560: Tielman Oem Danielsz. na overdracht door Wourick van Steenhuysen Cornelisz.

ORA Dordrecht (inv. 728, f. 130 dd 1-4-1571) Boudewijn van Drenckwaert, burgemeester van Dordrecht, Wourick van Drenckwaert, schepen in wette van Dordrecht, beiden voor zichzelf, Wilhelmijna van Drenckwaert, voor zichzelf, Adriaen van Moesienbrouck Govertsz., namens zijn kinderen, verwekt bij Adriana van Drenckwaert, en jonkheer Henrick van Heermale, als man van Elijsabeth van Drenckwaert, samen erfgenamen van wijlen Willem van Drenckwaert, geven procuratie aan Jan Lambrechtsz., gezworen bode van Dordrecht, om voor hen te innen hetgeen men hun schuldig mag zijn.]


Huwt (1)

79.713   Anna Margaretha Elisabeth OEM

FamilienaamIndex 79.713Vader 159.426Moeder 159.427

Geboren ca. 1444


Huwt (2)

Elisabeth Jacobs de VRIESE

FamilienaamIndex


Zij huwt (1)

Jan Dircks OEM

FamilienaamIndex

Ridder van Jerusalem, ambachtsheer van der Linde.

Kinderen

 1. Cormelis Zie 39.856
 2. Dirck
 3. Cornelia (+voor 3-9-1554), huwt Willem van Drenckwaert Boudewijnsz., heer van Giessenburg en half Puttershoek, erfwatergraaf van Nederwaard, burgemeester van Dordrecht; hij huwde (1) Catharina Jaspers van Hoogelande; (2) Janneken Suys.
 4. Kinderen
  1. Boudewijn (*ca. 1515 +1578), burgemeester van Dordrecht (1560-71), kennelijk de laatste katholieke burgemeester van Dordrecht

TerugBegin van generatie


79.716   Pieter Hendriks van SLINGELAND

FamilienaamIndex 79.716Vader 159.432Moeder 159.433

Overleden voor 1512

Raad van Dordrecht (1484, 1510); havenmeester 1501.


Huwt

79.717   Cornelia van der MEIJE

FamilienaamIndex 79.717 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1528

Kinderen

 1. Jan Zie 39.858

TerugBegin van generatie


79.718   Simon van CAPELLE

FamilienaamIndex 79.718 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Dordrecht 8-3-1500

Vgl. OV 1981:114: in 1487 lid houtkopersgilde Dordrecht


Huwt ca. 1487

79.719   Geertruid Cornelis BOGAART

FamilienaamIndex 79.719Vader 159.438Moeder 159.439

Kinderen

 1. Maria Zie 39.859

TerugBegin van generatie


79.810   Peter MEEUS

FamilienaamIndex 79.810Vader 159.620Moeder 159.621

Geboren ca. 1465
Overleden voor 30-4-1521

ORA Breda (inv no 415, blad 014r dd 25-3-1499) Peter Meeussone heeft een erfchijns van Cfl 4 per jaar vercoft aen Peter Janssen de mesmaker, op zijn huis op de nieuwe koemarkt. Te lossen met Cfl 16.

ORA Breda (inv no 415, blad 041r dd 16-1-1500) Jan Boot is Rfl 44 debet aen Heinrick van Uden. En Peter Meeussen heeft gelooft dit te betalen aen Heinrick van Uden, en Jan Boot sal mer de tweedeel gehouden sijn te betalen, en ongelast sijn van die schuld.

ORA Breda (inv no 415, blad 237 dd 9-9-1502) Peter Meeusz heeft verkocht aan Jan Aertsz van den Sande een huys? dat hij belooft te vrijen met Rfl 3. Jan geeft een jaarrente van Fl 10.

ORA Breda (inv no 415 fol 386 dd 19-9-1502) Beatris Alaertsdr, met heur zoon Peter Meeuszone als voogd, bekent dat Katelijn Heinrick Sterckendr een erfpacht heeft afgelost van een? sester rogge.

ORA Bredan (inv no 416 fol 4v dd 9-8-1503) Peter Meeusz is schuldig aan Peter Jansz de mesmaker Cfl 4 op zijn huis in de Visscherstraat. (Marge: 1541-03-09 bekende Kathelijn Peter Janssen, wedue des mesmakers, dat Lijsbeth Koec, huysfrou van Mr. Adriaen Clinckers, dit heeft afgelost. En Adriaen Gorys Matheeussen, de cledermaker, en sijn huysfrou Cornelie Peter Janssendr, bekennen dat ...

ORA Breda (inv no , blad 026v dd 23-5-1504) Peter Meeus is debet aan Jehenne Anthonis Blerinxdr Car:fl 87.10.0

ORA Breda (inv no 417v fol 290 dd 27-5-1506) Matheeus Jan Bonsaertsz en Gielis Gerit Druytsz, voogd en toesiender kinderen Jan Bonschaerts, verkopen aan Peter Meeusz een stuk lsand groot drie lopen

ORA Tilburg (inv no 7911/265 Fol 7 dd 14-2-1514) Bertelomeeus, Jan, Mechteld X Wouter Peter Willem Gerits, kinderen wijlen Peter Meeus bij Elisabeth Jan Reijnen, een half mud roggepacht uit twee lopen aan de Hasselt, geërfd van hun moeder, beloofd aan Gijsbert wijlen Jan Veer.

ORA Breda (inv no 429, blad 186r, 186v dd 10-6-1523) Aert Peter Meeuszone, wijlen Peter Meeus zone, (moeder was wijlen Barbara Aert Blerincxdr), en Jorys Benedictussone de man van Anthonie Peter Meeuszdr, en Hillegondt en Jehenne Peter Meeus dochteren, en oic namens de onmondige kinderen van wijlen Alijt Peter Meeuszdr, bekenden dat Lijsbeth Peter Meeus dochter en heur man Peter Janssen op een chijns gedeelt zijn.

ORA Breda (inv no 459 fol 78 dd 23-5-1554) zoons Anthonis en Benedictus en dochter Cornelie zijn erfgenamen van Aert en Hillegonde Peter Meeus, hun oom en moeye.


Huwt ca. 1490

79.811   Barbara Aert BLERINCX

FamilienaamIndex 79.811Vader 159.622Moeder 159.623

Overleden voor 1523


Zij huwt (2)

Nout Pauwel Giels GRAEUWEN

FamilienaamIndex

Overleden voor 1567

Kinderen

 1. Aert
 2. Anthonie Zie 39.905
 3. Hillegondt
 4. Jehenne
 5. Aleijt (*voor 1500 +voor 1523), huwt Matheeus Peters
 6. Kinderen
  1. Hanneken, in 1523 onmondig
  2. Peterken, in 1523 onmondig
 7. Lijsbeth, huwt Peter Jan Cuypersz

TerugBegin van generatie


79.812   Peter Jan BOUSSCHAERTS

FamilienaamIndex 79.812Vader 159.624Moeder 159.625

Geboren ca. 1460
Overleden voor 1521

Heeft mogelijk een broer Anthonis Jan Bonsschaertsz (met zoon Peter, ORA Breda 6-8-1527) te Chaam. Daar wordt in 1504 ook een Peter Jan Anssemsz vermeld.

ORA Breda (inv no 417, fol 167v dd 30-4-1507) Peter Boussaerts is de som van Rfl 7, 18 viertelen rogge, twee viertelen haver en nog twee viertelen graan en vier pond bonen en 24 g.. gort en ... debet aen Jan Corneliszone.

ORA Breda (inv no 428, blad 026v dd 25-2-1521) Anssem Peter Bonsschaertszone heeft zijn derdendeel van het goed dat hij had geerfd van Adriana Peter Bonsschaerts weduwe, zijn moeder, vercoft aen zijn brueder Adriaen Peter Bonsschaertszone, en aen Jacop Oppers als voogd van meester Jan Peter Bonsschaertsz priester zijnen brueder. Hoofdbestanddeel is een derde in een huis in de Poortstraat.

ORA Breda (inv no 429, blad 167r, 167v dd 18-4-1523) Adriaen Wouter Deckersz heeft op het huys dat hij ooit kocht van Maes Adriaen Dyrcxz voir een chijns uutgegeven aen Willem Wijnricxz van Wylden den gareelmaker. (Marge: Kathelijn Peter Bonsschaertsdr met man Henric ..ken Cornelissen, heeft bekent dat Merten Lievynsz van sKeijsersweert het laatste deel gelost heeft 7-11-1574).


Huwt voor 1490

79.813   Adriana N.

Index 79.813 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Mr Jan, priester
 2. Adriaen (+na 6-4-1566), kuiper, verm. ORA Breda 17-11-1520.
 3. Anssem Zie 39.906
 4. Kathelijn Peter Bonsschaertsdr, huwt Henric ..ken Cornelissen

TerugBegin van generatie


79.814   Adriaen Wouter DECKER

FamilienaamIndex 79.814Vader 159.628Moeder 159.629

Overleden na 1624

ORA Breda (inv no 415, blad 038r dd 10-12-1499) Adriaen Wouter Deckersz, voogd voor Lijsbeth Jan Bontendr, weduwe Cornelis Jan Claeusz, bij een verkoop aan haar zwager Otte van Gael.

ORA Breda (inv no 415, blad 044r dd 3-2-1500) Adriaen Wouter Deckersz, Meeus Adriaenssen en Huybrecht van der Hulst sijn pariter et in solidem de som van Rfl 60 debent aen Peter van der Daesdonck.

ORA Breda (inv no 415, blad 061v dd 1-9-1500) Sebrecht Mercelissen is een roggepacht van 50 (..tel) debet aen Adriaen Wouter Deckersz. Borge is Cornelis Jan Godertssen.

ORA Breda (inv no 415, blad 266v dd 1-6-1502) Jan Aertsz van den Sande is vel latori een som van Rfl 64 debet aen Florys van Nyspen. Borgen sijn Adriaen Wouter Deckers, Heinrick Janssen van de Hulst en Jan Godertsz.

ORA Breda (inv no 415, blad 263v dd 28-5-1503) Adriaen Wouter Deckersz is de som van Rfl 163 vel latori debet aen Adriaen Kock.

ORA Breda (inv no 416, blad 035v dd 24-9-1504) Jan Cornelis Witbolsz en Jan Sebrecht Roeversz sijn pariter et in solidem de som van Rfl 696 debent aen Adriaen Wouter Deckersz.

ORA Breda (inv no 416, blad 205v dd 28-1-1505) Jan Maesz verkoopt een erfpacht van een sester rogge uit een pacht van twee sester aan Adriaen Wouter Deckersz. (Even verderop:) Adriaen Wouter Deckersz is schuldig aan Jan Maesz Fl 150 van xx stuivers en een sester rogge erfpacht.

ORA Breda (inv no 417, blad 276v dd 24-1-1506) Adriaen Wouter Deckerszone is debet aen Godert van den Zande, tot behoef van Dyrck van Oisterzeel, een som van 101 gouden konvorster (?) cijns gulden.

ORA Breda (inv no 418, blad 086v dd 31-5-1509, Ginneken) Kathelijn Merten Kocxdr met man Anthonis Steessoen, heeft een erfpacht van een sester rogge ‘s jaars vercoft aen Adriaen Wouter Deckerssone.

ORA Breda (inv no 419, blad 189r dd 26-2-1510, Princenhage) Jacop Gherytsz van Eijsel verkoopt aan Adriaen Wouter Deckersz een stuk land. Adriaen Wouter Deckersz bekent twee erfpachten sculdich te sijn aen Jacop Gherytsz van Eijsel, Joos Robbrecht Koecxz en de susters Kerstine en Lijsbeth Robbrecht Koecx dochteren. (Marge: Op 5-10-1519 bekende Jan Henric Evertsz, als man van Lijsbeth Robbrecht Mercelis Koecxdr, dat Adriaen Wouter Deckersz van de eerste pacht 4 vertel gelost heeft. Lijsbeth Robbrecht Mercelis Koecxdr is op die pacht gedeelt op 17-2-1514.)

ORA Breda (inv no 420, blad 043r dd 18-10-1512) Adriaen Wouter Deckersz bekent aen Jan Jan Frayszone vercoft te hebben een erfpacht van 12 viertelen rogge ‘s jaars.

ORA Breda (inv no 424, blad 347r, 347v dd 5-2-1516 Rijsbergen) Adriaen Wouter Deckerssone als voogd van Kathelijn Noyt Stijn Noutsdr weduwe Jacop Jan Ghorysz, en als voogd van hun onmondige kinderen Jan, Adriaen, Jacop, Mathijsken, Meeusken, Petere, Marie, Margrietken en Lijnken, verkopen iets.

ORA Breda (inv no 424 fol 18v dd 18-2-1517) Willem Godscalck Willemssen, woonende tot Ghilze, is debet aen Adriaen de Decker als gemechtich en tot behoef van Henrick Montens, rentmeester tot Breda Cfl 16.8.0.

ORA Breda (inv no 424, blad 047v dd 20-6-1517) Michiel de Bont bekent, dat hij om Adriaen Wouter Deckerssoon te ontlasten, een pacht vercoft heeft aen Adriaen Wouter Deckerssoon, alsoo dat Henrick van der Hulst, Hubrecht van der Hulst en Jehenne de wedue van Adriaen Smits, dair over kunnen weghen.

ORA Breda (inv no 425, blad 189v dd 18-5-1518, Rijsbergen) Lijsbeth wijlen Peter Rombout Merten Beertssoonsdr met man Jaspar Rombout Graeuwensone heeft een erfpacht van een halfter rogge uit een zester rogge vercoft aen Adriaen Wouter Deckerssone (gelost 18-6-1532).

ORA Breda (inv no 425, blad 042v, 043r dd 9-6-1518) Adriaen Wouter Deckerssone heeft vercoft aen Jan Ghijsbrecht Bornmanssone een huis en erf met grond buiten de St Mertenspoort. De sloot t’ eijnden dit erve gelegen mag men nyet vullen noch stoppen. (Idem:) Jan Ghijsbrecht Bornmanssone bekent een erfchijns van Rfl 7 sculdich te zijn aen Adriaen Wouter Deckerssone. Borge is Claeus Boudenssone van Apselt. Als de erfchijns half gelost is, zijn de andere goeden van Jan Ghijsbrecht Bornmanssone, en de goeden van Claeus Boudenssone van Apselt, vrij van medepantscap. (...)

ORA Breda (inv no 425, blad 075v dd 15-12-1518) Adriaen Wouter Deckerssone heeft goed uutgegeven aen Henrick Zebrechtssone van Loon om een erfchijns te lossen. Behoudelic dat Adriaen Wouter Deckerssone (?) sal hebben over dat goed.

ORA Breda (inv no 426, blad 054v dd 11-7-1519) Henric Gheryt Luyterssone heeft een erfchijns van Rfl 3 vercoft aen Adriaen Wouter Deckerssone.

ORA Breda (inv no 426, blad 056v-57 dd 11-7-1519) Jacop Henric Slachregensz, Adriaen Godertszone van Bavel, Adriaen Wouter Deckersz, Adriaen Henric Merensone, Adriaen Jan Laetszone en Wouter Cornelis Rijckensone zijn borg en betalen nu voor Cornelis Jacop van Ceters een schuld van Rfl 10. Zij spreken af dat ieder zijn deel van de scult snel zal voldoen, om de andere nyet te bescadigen.

ORA Breda (inv no 427, blad 009v dd 21-2-1520) Gielis wijlen Anthonis Bayssone heeft vercoft aen Jan Loofrijs een huis en erf in de Hanghstraat. Behoudelic Adriaen Wouter Deckerszone (buurman) zijns weghen over tvercoste erve gelijc hij toen tegens wijlen Michiel de Bont te anderen tijden gecoft heeft.

ORA Breda (inv no 427, blad 022v dd 28-2-1520) Jan Adriaen Dyrcxzone woonende tot Rij[sbergen?] te Tichelt, als oom en voogd en Cornelis Anthoniszone van den Broeck als oom en toesiender van Bernaert en Dingne wijlen Maes Adriaen Dyrcxz onmundige kynderen (bij Marie Anthonisdr van den Broeck), hebben vercoft aen Adriaen Wouter Deckersz een huis en erf op de Hargh(?)dijck dat Maes toebehoorde.

ORA Breda (inv no 427, blad 097r, 097v dd 20-11-1520) Voor scepenen van Breda en Haghe heeft Adriaen Wouter Deckerszone een erfchijns van RFl 2 vercoft aen Henrick Montens rentmeester slants van Breda, en set te bijpande een stuk land bij de Hangstraat. Gevest Cornelis Wouter Keijenz tot behoef van Henrick Montens.

ORA Breda (inv no 428 fol 37v dd 25-3-1521) Henric Gheryt Luytensz heeft vercoft aen Jan Ghijsbrecht Bornmanszone, wijlen Ghijsbrecht Bornmanszone, en zijn huysfrou Lijsbeth Jan Alaertsdr, een huis en hof in Breda buiten de St Mertenspoort, waarop een rente rust aan Adriaen de Decker.

ORA Breda (inv no 429, blad 136r, 136v dd 2-11-1523) Jan Ghijsbrecht Bornmans geloofde van wege Adriaen Wouter Deckersz de som van Rfl 22 te betalen aen Reijn Jan Adriaensen tot behoef van Margriet Jan Oirlmansdr en Cornelis Jan Oirlmansz.

ORA Breda (inv no 429, blad 167r, 167v dd 18-4-1523) Adriaen Wouter Deckersz heeft op het huys dat hij ooit kocht van Maes Adriaen Dyrcxz voir een chijns uutgegeven aen Willem Wijnricxz van Wylden den gareelmaker. (Marge: Kathelijn Peter Bonsschaertsdr met man Henric ..ken Cornelissen, heeft bekent dat Merten Lievynsz van sKeijsersweert het laatste deel gelost heeft 7-11-1574).

ORA Breda (inv no 430, blad 113v, 114r dd 13-10-1524) Kathelijn Cornelis de Bestdr, met vgd Adriaen Wouter Deckersz, voir heur selven, en Adriaen Wouter Deckersz oic als vgd van Jenneken wijlen Cornelis de Best wittige onm dochter, en Aert Cornelis Fraeyssone als toez van de selve Jenneken, hebben goed vercoft aen Luyck Jan Sijmons.


Huwt

79.815   N.N.

Index 79.815 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Cornelie Zie 39.907

TerugBegin van generatie


80.768   Jan van ALTFORST

FamilienaamIndex 80.768 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Megen voor 1507

Bosch Protocol (inv no 1277 fol 2v dd 20-10-1507) Jan (filius quondam Johannes) van Audtforst & Gerardus & Jacobus liberi ... vander Aelfforst Jansz; promisit 10 gl jl Megen aan Lambertus de Wolff? Bosch Protocol (inv no 1277 fol 3 dd 20-10-1507) De selve Jan van Audtforst cum suis Indemniteijt; Jan van Arntfort Cums: prom: 10 gl: jl: Meegen Losbaer met 167:0:0


Huwt

80.769   N.N.

Index 80.769 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 40.384
 2. Gerardus
 3. Jacobus

TerugBegin van generatie


80.828   Gerrit de HARDT

FamilienaamIndex 80.828 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 70v no 318 dd 22-5-1544; 24-5-1564) 318 Coram eisden is comen AIRDT DE HAIRDT GERITSS, ende heeft bekent schuldich te sijn erffelick ende alle jair HERMAN JORDENSS, vijffentwintich stuver, wair aff den iersten taeldach sijn sal op ons Lieffs Heiren Hemelvairt dach nae datum van deesen, ende soe voirt alle jair, wt huijs ende hoff dair hij woent, gelegen binnen MEGEN, deen sijde Henrick de Becker Henricxz, dander sijde Mechtelt weduwe Jans de Smit met hoiren kijnderen, voir aende Steen straet, achter aenden winterdijck, ende voirts wt alles goits dat hij heeft ende vercrijgen mach, wt te peijnden alle jair gelijck verwonnen schult. Op conditie dat hijt altijt lossen mach met vijffthien Philippus gulden ende metten pacht off vijffentwintich stuver voir elcken Philippus gulden. (Actum anno XLIIII, op ons Lieffs Heeren Hemelvairt dach. ) Kantl.: opten XXIIIJen maij anno LXIIIJ heeft ... Jan Marceliss gequeten ende gelost dinhalt van desen brieff aen handen Jenneken …. man Jordenss ... . , in presentie Jan Berwer ..... , ergo geroijeert.


Huwt

80.829   N.N.

Index 80.829 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Henrick Zie 40.414
 2. Aert Gerritsz, schepen van Megen 1541-45 en mogelijk later

TerugBegin van generatie


80.830   Aert DIRCX

FamilienaamIndex 80.830 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 162v no 692 dd 13-5-1542) Coram eisden sijn comen SIJMON AELBERT SIJMONSS ende JAN HENRICK DIE LANGSOEN als man ende mombair IJKEN AELBERT SIJMONSdochter, sijnder huijsvrouwen, ende MARIJ AELBERT SIJMONSdochter, ende hebben tsamelijcken erffelijcken vercoft AERT AERT DIRICXZ ende JANNEN AERT DIRICXZ, gebrueders, het vijffte gedeelt van een huijs ende hoffstadt gelegen tot HAREN, noch ongescheijden ende ongedeijlt, deen sijde Jan Huberts, dander sijde Jan vanden Cant, met beijden eijnden aende gemeijn straet, met het vijffte gedeelt van alsulcke erffpachten, dijcken, weteringen, als met recht van weegen AERT DIRICX ende LIJSKEN sijnder huijsvrouwen, op hon vercoepers gedeelt van alles goets hon vanden voirs. Aert Diricx ende Lijsken sijnder huijsvrouwen voirs. aenbestorven ende aongedeijlt sijn, den selven commer Aert ende Jan voirs. hebben gelooft op hoir ende alle hoir gueden, hebbende ende vercrijgende, te dragen, dat de voirs. vercoepers noch hoir erven dair schaij noch commer aff crijgen en sullen, nu noch tot geenen dagen. Ende Sijmon, Jan ende Marij voirs. hebben dit voirs. vijffte gedeelt Airden ende Jannen voirs. voir opgedragen ende nae halmelick dair op vertegen etc., gelovende sij vertijders voirs. op hon ende honne gueden, hebbende ende vercrijgende, alle commer van hoiren twegen hier in aff te doen.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 171v no 736 dd 6-12-1543) Coram eisden sijn comen SIJMON AELBERT SIJMONSS, HENRICK WILLEM BACXZ man ende mombair MARIJEN AELBERT SIJMONSdochter, sijnder huijsvrouwen, ende JAN DE LANGEN man ende mombair IJKEN AELBERT SIJMONSdochter, sijnder huijsvrouwen, ende hebben tsamelijcken erffelijcken vercoft AIRDEN AIRDT DIRICXZ ende AELKEN HENRICK DE HAIRDTS dochter, eenen hondt landts off dair omtrent, metten halven tijl willigen dair boven aengelegen, inde prochie van HAREN opte MORSTFORT, deen sijde Henrick de Hairdt, dander sijde Dirick Airts erffgen., deen eijndt Airdt Diricx voirs., dander eijndt de Leijgraeff. Ende de voirs. vercoepers hebben den voirs. hondt landts den voirs. coepers voir opgedragen ende nae halmelick dair op vertegen tot behoeff den coepers voirs. Gelovende sij vertijders voirs. op hon ende op alle honne gueden, hebbende ende vercrijgende, deesen voirs. hondt landts te weren jair endach ende ewelick als een vrij erve, vrij van alle commer. (Actum anno XLIII, den VIen decembris.) Coram eisden sijn comen de voirs. SIJMON, HENRICK ende JAN voirs., ende hebben tsamelijcken erffelijcken vercoft JANNEN AERT DIRICXZ ende AIRDEN AIRT DIRICXZ, gebrueders, het dordedeel van een stuck erffs geheijten de OFFERT naest den BOEIJENBERCH aen, soe sij dat gedeijlt hebben, te weeten in breijden de driedeelen te sijn lancx doir effen breet, deen sijde Jan Voss met meer anderen, dander sijde Jan Artss voirs., deen eijndt Jan Crul, dander eijndt Lijntken weduwe Gijsbert Berntss. Ende sij vercoepers hebben dit voirs. erve Jannen ende Airden voirs. voir opgedragen ende nae halmelick dair op vertegen tot behoeff den coipers voirs. Gelovende sij vercoepers op hon ende op alle bonne gueden, hebbende ende vercrijgende, dit voirs. erve te weren vrij etc.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 175v no 755 dd 2-7-1543) 755 Wij Goert Sebertss ende Claes Seberts, Scepenen, tugen dat voir ons comen is HILLEKEN ALAIRT FRANCKENdochter, echte huijsvrou JAN AERT DIRICXZ, ende heeft gemact, ende mits deesen scepenen brieff mact, dat HILLEKEN FRANCK ALAIRTSdochter, hoir nichte, sal staen in hoirs vaders plaets ende mede sal deijlen in alles goets dat sij heeft liggende ende ruerende inden lande van Megen, nae hoir doot, gelijck off FRANCK ALAIRTS, hoir vader, selver in leven weer, insgelijcx dat JAN ende GOBBEL echte kijnderen van JAN HEIJNEN ende BEELKEN ALAIRT FRANCKENdochter, oeck sullen staen inde plaetse hoire moeder voirs., ende inde voirs. Hilleken Alairt Franckendochter gueden, gelegen inden Greeffscappe van Megen, rede ende onreede mede deijlen gelijck off Beelken voirs. selver in leven weer. Ende ingevalle enighe vanden drien voirs. afflijvich wordt eer Hilleken Alairt Franckendochter voirs., dat dan de kijnderen des selven afflijvigen sullen vervullen ende staen inde plaetsse des afflivigen, allet sonder argelist.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62fol 172 no 737 dd 16-5-1543) Coram eisden is comen AELKEN AERT DIRICXdochter naegelaten weduwe GIJSBERT JAN GIJSBERTSS, ende heeft erffelijcken vercoft JANNEN AIRT DIRICXZ, hoiren brueder, eenen acker landts gelegen inder prochie van HAREN opt SANDT, deen sijde Jan Seberts, dander sijde Jan Heijnen, deen eijndt den dijck, dander eijndt den Leijgraeff. Ende Aelken voirs. heeft dit voirs. erve Jannen voirs. voir opgedragen ende nae halmelick dair op vertegen tot behoeff Jans voirs. Gelovende Aelken voirs. op hoir ende op alle hoir goet, hebbende ende vercrijgende, dit voirs. erve te weren vrij van alle commer ende onraet.

Schepenprotocollen Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 63 fol 347 dd 14-5-1554) Jan Goossens van Lendt de oude als aangewezen (?) momber van Corsken Aert Aert Dircksdr; en Henrick de Hardt Gerritsz als momber van Aelken en Jenneken zijn dochters verwekt bij Meriken Aert Dircksdr delen de nagelaten hofstede van Dirck Aert Dircks en Lijsbeth zijn huisvrouw.


Huwt

80.831   Lijsken N.

Index 80.831 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Marieken Zie 40.415
 2. Aert (+voor 1554), huwt N.N.
 3. Kinderen
  1. Corsken
 4. Jan Aert Diricxz, huwt Hilleken Alairt Francken
 5. Aelken Aert Diricxdr, huwt Gijsbert Jan Gijsberts (+voor 1543)
 6. Dirck (+voor 1554), huwt Lijsbeth N.; kinderloos

TerugBegin van generatie


83.712   N. VERWAEIJE

FamilienaamIndex 83.712 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren rond 1425


Huwt

83.713   N.N.

Index 83.713 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren rond 1425

Kinderen

 1. Hendricus, geboren rond 1450, Zie 41.856
 2. Rutger, geboren rond 1455

TerugBegin van generatie


85.158   Goossen van LIJNDEN

FamilienaamIndex 85.158 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1460

Vermoedelijk niet deze Goossen maar een verwant (oom?): ORA Nederbetuwe (inv no 102, transcriptie Spies deel 1 p 43) gerichtsman Goissen van Lienden 9-12-1476; (p 46) idem 6-1-1477; (p 48) idem, gevraagd om een schriftelijk vonnis; (p 53) idem, 5-5-1477 vermaning vonnis te schrijven; (p. 84) idem, 4-5-1478 Goissen heeft brieven bezorgd bij verschillende Van Culenborchs

ORA Nederbetuwe (inv no 102 d.d. 6-7-1562, transcriptie Philip van Dael): Aelbert van Lijnden, pastoor tot [Op]heusden, spreekt aan: Goesen van Ewick van Lijnden en Gerrit van Ewick van Lijnden, of zo zij christelijk genoemd zijn, en zegt dat hij van Janna van Lijnden, weduwe van wijlen Cornelis van Groetfeldt, Anthonis zijn ‘maijn’, Goessen Roelofsen van Lijnden, Aelbert van Rijnssen [kan dit Alart v Rinsom X Margaretha Heij zijn, met Margaretha dochter van Jan?] en Harman van Ewick, en voorts de gezamenlijke erfgenamen van zaliger heer Steven van Lienden, .., aan zich gekocht en geworven heeft een hofstad lands met huis gelegen in de kerspel van [Op]heusden.

[vervolg naar PD Spies deel 2:361] de hofstad behoorde oorspronkelijk Steven van Lienden toe en verviel bij zijn dood aan zijn zusters, waarvan Janna nu nog in leven is; de verdere verkopers zijn kinderen (van de zuster of zusters, sic MW). Goossen en Gerrit weigeren te vertrekken (niet en hebben willen ruijmen); Aelbert vraagt het gerecht ze een dwangsom van 500 goudguldens op te leggen als ze niet vertrekken.

ORA Nederbetuwe (inv no 102 dd 10-5-1563, Spies 2:457) Antwoord op een kennelijk eerder geveld tussenoordeel: Goossen en zijn zoon Gerrit bekleedden functie voor de Vicarie van het altaar van de Heilige Drievuldigheid (collator resp. vicarius), die deze hofstad vanouds gebruikte; ze zou daarom 'gemortificeert goet' zijn en geen andere status hebben dan andere bezittingen van de Vicarie; ergo zijn zij gerechtigd op het goed te blijven.

ORA Nederbetuwe (inv no 102 dd 19-7-1563, Spies 2:495) zaak aangehouden.

ORA Nederbetuwe (inv no 102 dd 27-9-1563 Spies 2:510) de partijen zullen "op Sunte Victoersdach neestkomende enen fruntelicken dach sullen halden tot Huesden".

Hof van Gelre en Zutphen (archief 124 inv no 821 Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen no 5938 dd 29-3-1569) Missive van het hof aan den ambtman van Nederbetuwe. Naar aanleiding van het hierbij gaande request van Roeloff Zegerss van Lijnden moet hij Aelbert van Lijnden, pastoor te (Op)heusden, gelasten den suppl. het land in questie 3 jaren te laten gebruiken uit kracht van het door den suppl. overgelegde contract


Huwt voor 1485

85.159   N.N.

Index 85.159 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Steven (+voor 1562), pastoor van Opheusden
 2. Janna Zie 42.579
 3. N., ten minste een verdere dochter met nageslacht

TerugBegin van generatie


85.344   Jan Gerrits UDENTS

FamilienaamIndex 85.344Vader 170.688Moeder 170.689

Geboren ca. 1435
Overleden na 1506

Hypothetisch; ontleend aan Genealogie Van der Linden. De chronologie gaat hier mank: zoon Cornelis zou ca. 1500 moeten zijn geboren maar in 1476 is er al een ‘zuster’ Ulandt. Twee huwelijken? Dat is de optie die ik hier dan maar kies.

In augustus 1462 wordt Johan Ude na opdracht door zijn broer Rutger Ude beleend met 7 hond land op de Perrick. Na verzuim wordt zijn vader Geryt Ude, ten behoeve van diens kleindochter Ulant Janss Ude, beleend op 4 juni 1476. Bron AHC 4774, folio 120 verso.

Op 14 januari 1465 draagt Jan Ude Gerytss 4 morgen land op het Breedslag, ten Oosten van de Koopsestraat, op aan Henrick van de Waijde Wolterss. Bron AHC 4775, folio 237.

7 februari 1482 wordt Johan Ude, na het overlijden van zijn vader Gerit Ude beleend met een hofstad met 2 hond land in de Wijkermaat. Johans vrouw Johanna van der Eem Willemss heeft de lijftocht. Op 20 januari 1506 wordt Johan Ude hiermee opnieuw beleend. Het leen zal na diens dood vererven op zijn jongste dochter Cornelia. Bron AHC, 4775, folio 237.

Op 18 november 1510 wordt Jan Uydens en Denys Aelberts, als kerkmeesters ten behoeve van de kerk van Maurik beleend met 7 hond land in de Maurikerweerd te Maurik. Bron Arch Huis Soelen en den Aldenhaagh, leenkamer 3.

Johan Ude wordt als belener vermeld bij de Britten een uiterwaard. (dr. J.C. Kort, lenen van Maurik p 118)

In 1562 pacht Cornelis Jansz voor 6 jaar voor 2/3 deel en zijn broer Gerrit Udo Janss voor 1/3 deel 13 morgen land op het Oosterveld te Maurik. (Gerrit Udo Janss is voor zijn deel opgevolgd door Henrick Gerrits. (Bron AHC nr 5637)

Lenen van Culemborg in Maurik (J.C. Kort, ‘Genealogische Bladen’ 2 (1993); Hogenda 2021) 164. 7 hond op de Parrik, boven: Pieter van Darthesen, beneden: Steven van Poelwijk.; 5-8-1462: Johan Ude, die hield van Hendrik van Maurik, 4774 fol. 120v.; 4-6-1476: Gerard Ude voor Uland, dochter van Johan Ude, zijn zoon, na verzuim en Gerard zal gebruiken tot Ulands schuld gedelgd is, 4774 fol. 123v en fol. 120v, 4775 fol. 140; 10-5-1504: Pons Gerardsz. voor Uland Ude, zijn vrouw, 4775 fol. 140.

Archief van de Heren en graven van Culemborg (Gelders Archief, Toegang 0370, inv no 5476) Stukken betreffende een proces tusschen den momber en den graaf van Culemborg over de uitoefening van de jurisdictie in de gerichten van Eck en Maurik, 1654; “Extract vuyt den quoyer van den settonghe der pantschattongen in den ampte van Nederbetuwe uytgeseth. Assumptionis Marie anno XVc XL [1540]. Berustende in Con. Ma.s register camer tho Arnhem.”: Gerrit Udo Janssen III oort st

Spies (2019 deel 2 p. 59 dd 23-10-1559) Gerit Udo Janssen, getuige in een zaak voor het gerecht tussen de graaf van Culemborg en Gerith van Hattum.

Spies (2019 deel 2 p. 72 dd 23-10-1559) De zaak tussen Alidt Jansdochter en Cornelis Jansen blijft staan tot de volgende gerechtsdag.

Spies (2019 deel 2 p. 118 dd 13-5-1560) Gerit Ude Jansen, getuige in een zaak voor het gerecht tussen de graaf van Culemborg en Gerith van Hattum.

Spies (2019 deel 2 p. 130 dd 10-6-1560) Aernt van Hemert met volmacht van de ambtman spreekt aan Cornelis Jansen te Maurik die door zijn zuster Alidt is aangeklaagd omdat hij niet heeft willen uitvoeren een onderlinge overeenkomst; ze eist een in de overeenkomst opgenomen ‘pene’ van 100 goudgulden.

Spies (2019 deel 2 p. 494 dd 19-7-1563) Alit Jansdochter met Ariën Joesten als gekoren momber spreekt aan haar broeder Cornelis Jansen over een minnelijke schikking van hun onderlinge twist. Volgens die schikking moest Cornelis haar helpen hun goed en boekweit op het land binnen twee jaar te verkopen; quod non; ze vraagt het gerecht nu hen te dwingen of CFl 600 plus CFl 600 schade te laten betalen.

Spies (2019 deel 2 p. 510 dd 27-9-1563) iuridice suspensum ad primam diem iuridicam tuschen Ali Jansdochter und Cornelis Jansen.

Spies (2019 deel 2 p. 561 dd 1-5-1564) Gisbert Geerloffzen verschenen tegen Gerrit Janssen en Cornelis Janssen gebruideren.

Spies (2019 deel 2 p. 565 dd 1-5-1564 ) Gisbert Geerloffsen met volmacht van Adriaen van Hattem kwijt zich vrij van Gerrit Udo Jansen en Cornelis Janssen.

Spies (2019 deel 2 p. 588 dd 10-7-1564) Arndt van Hemert met volmacht van Claes Vijgh de ambtman spreekt aan Cornelis Janssen te Maurik als beklaagd zijnde door zijn zuster Alidt (etc. zie volgende akte) op straffe van 100 goudguldens.

Spies (2019 deel 2 p. 589 dd 10-7-1564) Arndt van Hemert met volmacht van Claes Vijgh de ambtman spreekt aan Alidt Jansdochter te Maurik,die haar broer Cornelis Jansen ‘beklaagd’ heeft omdat hij een uitspraak tussen haar en hem dd 20-7-1557 niet wil uitvoeren, op straffe van 100 goudguldens. Hij eist dat ze haar klacht hard maakt. [Marge: Gisbert Geerloffzen heeft de aanspraak in schrift gevraagd voor Cornelis Jansen, en ook Alidt vraagt daarom.]

Spies (2019 deel 4 p 52 dd 1-7-1588) De weduwe van Hanrick Geridtsen wacht Hanrick Ponsen om te getuigen over het versterf van zaliger Gerit Udens

Spies (2019 deel 4 p 124 dd 2-6-1589) Johan Viegh spreekt aan Gertruijdt Ariënsdochter weduwe Hanrick Geridtsen als boedelhoudster erfgenaam van Gerudt Udo voor Cfl 8.15.6 binnenjaarse rente en voor zes jaar achterstallige rente, en nog voor Cfl 180.5.0 ‘hioefftgelts vermoegens zegell und brieve hercomende van borchtall und verwillekuerde eijgen proper schult, und voerts voer XXV gulden die hij daerbij tho schaeden kompth’.


Huwt (1) voor 1475

Johanna Willems VEREEM

FamilienaamIndex


Huwt (2) voor 1500

85.345   N.N.

Index 85.345 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. (uit 1) Ulant
 2. (uit 1) Cornelia
 3. (uit 2) Gerrit
 4. (uit 2) Cornelis Zie 42.672
 5. (uit 2) Alidt
 6. (uit 2) Cornelia, vermeld 1506

TerugBegin van generatie


85.360   Aalbert HENDRIKS

FamilienaamIndex 85.360Vader 170.720Moeder 170.721

Overleden Maurik na 1488, voor 1-2-1490

Bron Kwartierstaat Voerman-de Kruiff. 1-2-1490: Bartraet, weduwe van Aelbert Henrixz, erkent in erfpacht genomen te hebben van Everwiin, oom tot Culenborch, 7 morgen land onder Maryck, genaamd de Pulmaet [Archief Heren en graven van Culemborg]

Lenen van Culemborg (J.C. Kort, OV 1987; Hogenda 2021) 438 (anno 1476). 4 hont in de maalschap Ingen, strekkend van de heerstraat door de bandijk, west: Albert Hendriksz., oost: Dirk van Rijn, waarbij 12 roeden dijk behoren.

Lenen van Culemborg (J.C. Kort, OV 1987; Hogenda 2021) 443B (anno 1459). 3 morgen 2 hont in Maurikerweerd, boven: Gerard uten Weerde Jansz. (1488: Albert Hendriksz.), oost (1488: zuid!): de bandijk, west: kinderen Albert Hendriksz., noord: de boomgaard; 4 hont tussen de Slijk en de Koedijk, strekkend tot het Wielse zand; 4 hont in Maurikerweerd, strekkend van de bandijk tot de Doornik (1462: Doornhegge), boven: kinderen Hendrik Albertsz., beneden: Otto Jansz.

Lenen van Culemborg (J.C. Kort, OV 1987; Hogenda 2021) 443D (anno 1462). Een akker in Maurik in de Winkel, strekkend van (1570: door) de bandijk tot de Winkelgraaf, zuid: Otto sKempen (1640: beneden: Dirk Jansz. ‘broeders’ kinderen), noord: Albert Hendriksz. (1548: boven: de Winkelgraaf), (1570: oost: de Eckse wetering), (1548: vermeerderd met 1½ morgen; 1570: zijnde bijeen 2 morgen, jaarlijks ƒ 12.- waardig).

Lenen van Culemborg (J.C. Kort, OV 1987; Hogenda 2021) 461. De Doornik met toebehoren, Bongaertakker en de Gockwaard in de Rijn, alles in Maurik, (1570: groot 12 morgen, boven: Albert Hendriksz. en Hendrik van Maurik, beneden: erven heer Hendrik van Meer, de Peetweerd en de Ledegraaf, zuid: de bandijk, noord: Hendrik van Bollick).

Lenen van Culemborg (J.C. Kort, OV 1987; Hogenda 2021) 472. 9 morgen in Maurik in de Oude Weide, boven: Jan van Eck Willemsz., beneden: Gerard uten Weerde, (1423: waarvan 3 morgen; 1476: strekkend van de ene straat tot de andere; boven; 1476: oost; de wetering van Eck, beneden: 1476: west: Jan Gerardsz.; 1453: Albert Hendriksz. en Gerard heer Thomasz.; en 1 morgen, boven: Jan Gerardsz., beneden: de kerk van Maurik en Steven van Zuilen, en 5 morgen, boven: de kerk van Maurik en Steven van Zuilen, beneden: Reiner van Maurik; 1453: de twee percelen bijeen 6 morgen, strekkend van de straat tot de Homoetse weg, boven: Albert Hendriksz. en Gerard heer Thomasz., beneden: Gerard van Culemborg).

Lenen van Culemborg (J.C. Kort, OV 1987; Hogenda 2021) 474. 9 morgen in Maurik in de Oude Weide, oost: Albert Hendriksz., zuid: de Homoetse weg, west: de vrouw van Otto uten Weerde en kinderen, noord: de Eckse straat.


Huwt Maurik voor 1450

85.361   Bartraet N.

Index 85.361 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Maurik na 1490

Kinderen

 1. Willem Aalberts Zie 42.680
 2. Jan Aalberts (+voor 12-1-1506)

TerugBegin van generatie


85.364   Olivier Jansz WTENWEERDE

FamilienaamIndex 85.364Vader 170.728Moeder 170.729

Geboren ca. 1430
Overleden Maurik ca. 1505

Pachter van verscheidene tienden van de heer van Maurik tussen 1449 en 1479, gerichtsman tussen 1459 en 1505.

In 1449-1452 pacht Olivier Wtenweerde de OverPark tiende van de Heer van Maurik. In 1453-1455 pacht hij de Huismaten- en Mente tiende. In 1458-1459 pacht hij de Raaptiende, de Middel Park tiende en de Maurikse Gersttiende. In 1459-1460 pacht hij de Broektiende en in 1459-1461 de Smaltiende, samen met zijn broer Federick. In 1469-1470 pacht hij samen met Otto Wtenweerde Jans de Hoeve- of Weerdtiende. In 1476-1477 pacht hij samen met Gerrit Ponss de Smaltiende. In 1477-1479 pacht hij de Raaptiende en de Gersttiende [A.J.G. Hogendoorn, De Maurikse familie Wtenweerde in de 14e, 15e en 16e eeuw, Stukken en Brokken, p.141-142]. 21-12-1459 [op sunte Thomas’ dach des heilighen apostel]: Gheryt Uten Weerde, richter te Eck en Mauderic, namens jonker Everwiin van Culenborch, oorkondt, dat Olifier Uten Weerde en zijn vrouw Ide overdragen aan Henric Doys van Mauderic, ten behoeve van Gheryt, heer tot Culenborch, een akker land in Mauderic in Wykermaet [Regestenlijst Heren en Graven van Culemborg nr.1596]. 22-1-1460: Olivier Wtenweerde, getrouwd met Ida, wordt beleend met een akker land in de Over Wijkermaat. 1470: Olijfier Uijtenweerde krijgt een rente uitgekeerd van het St.Catharina altaar in Maurik, gesticht in 1396 door Herick van Mauderick en Catharina van Aalst [Hogendoorn, p.141]. 21-1-1472: Olivier Wtenweerde wordt, na overdracht door de gasthuismeesters van Culembirg, beleend door de Heer van Maurik met 4 morgen in de Huismaten. Idem met 8 hond in het Nieuwe Slag [Hogendoorn, p141]. 1474..1504: Olivier Wtenweerde pacht een akker van 1½ morgen in de Huismaten [Hogendoorn, p.141]. 31-10-1477 [op Alreheiligenavont]: Gherartt, heer tot Culenborch etc, Herman van Leuwen, Oliphier Uten Weerde en Wilhem van Hattem erkennen schuldig te zijn aan Wychart Ten Have 95 rijnsche guldens en 7½ stuiver [Regestenlijst Heren en Graven van Culemborg nr. 2176]. 7-6-1481: Olivier Wtenweerde wordt beleend met 4 morgen in de Huismaten [Hogendoorn, p.142]. 1497-1498: Olivier Wtenweerde ontvangt 3½ schelling van de Heer van Maurik [Hogendoorn, p.143]. Bron Kwartierstaat Voerman-de Kruiff

Lenen van Culemborg (J.C. Kort, OV 1987; Hogenda 2021) 574. Een akker in het kerspel Maurik in (1571: Over-) Wijkermaat, strekkend van Willem Gerardsz. (1571: de Bosgraaf) tot de bandijk, boven: Herman Engelsz. (1571: Hendrik van Oordt; 1655: Zweder van Utenweerde), beneden: Gijsbert Dirksz. (1571: Olivier Wtenweerde; 1655: Zweder van Utenweerde). 22-1-1460: Olivier uten Weerde, gehuwd met Ida, bij opdracht, 4773 fol. 80, 4774 fol. 107, 4775; 248, 1787 fol. 206v.

Lenen van Culemborg (J.C. Kort, OV 1987; Hogenda 2021) 493. 4 morgen in Maurik in de Huismaten, (1443: strekkend van de meente tot het Nieuwe Slag), boven: Heimerik Roelandsz. (139.: Roeland Heimeriksz.; 14..: Jan van der Lede en Gerard Boekelsz.; 1443: kinderen Herman Schakel en Hendrik Gerard Borkelsz.; 1452: Gerard Tengnagel), beneden: heer Saffentijn Ude (139.: de kerk van Eck; 1443: Hendrik Gerard Borkelsz.; 1452: Gerard Ude), (1570: jaarlijks een deel van 16 daalders waardig). (...) 21-1-1472: Olivier uten Weerde bij overdracht door de gasthuismeesters te Culemborg, 4775 p. 261.; 7-6-1481: Olivier uten Weerde, 4775 p. 261.; 14-12-1517: Doys uten Weerde voor Gerard, zijn zoon, bij dode van zijn vader met lijftocht van Doys en Janna, zijn vrouw, en Gerard zal bij meerderjarigheid Gerard, diens zuster, ƒ 100.- geven, 4775 p. 261.

504. 3 morgen in Maurik in het Nieuwe Slag, boven: de gemene Tochtgraaf, beneden: de leenman, (1570: jaarlijks ƒ 13.- Karolus waardig). (...) 15-11-1488: Olivier uten Weerde voor Dirk Doys, zijn zoon, bij overdrcaht door Hendrik Nikolaas Engelsz., 4775 p. 244.; 7-7-1553: Cornelis Rudolfsz. te Maurik voor Maria Doys bij dode van Dirk Doys Oliviersz. uten Weerde, haar vader, volgens testament, 4777 fol. 184, 3553 fol. 32v.; 22-4-1570: Govert Herbertsz. voor Maria uten Weerde, zijn moeder, met ledige hand, 4778 fol. 117v.; 19-6-157.: Willem Hendriksz. van Royen voor Herbaren Govertsz., onmondig, bij dode van Maria uten Weerde en Govert Herbarenz., haar zoon, 4777 fol. 184.

Archief van de Heren en graven van Culemborg (Gelders Archief, Toegang 0370, inv no 5476) Stukken betreffende een proces tusschen den momber en den graaf van Culemborg over de uitoefening van de jurisdictie in de gerichten van Eck en Maurik, 1654; “Extract vuyt den smaelschatboeck berustende in Co. Ma.ts. register camer van Gelderlandt gt. Intituleert vuytsettinge van den schattongen in over ende nederbetuwen in den jaere ons heeren duysent IIIIc LXVI [1466] Jacobi apl die de buermrs ter tijt bij oeren geswoeren eede overgeleverdt hebben und vuytgelaten elck in sijnen dorpe tot gesynnen Gijsbrech van Ran..[?] landtrentmr ende Aelbert van Bemmel, Schatmeesteren ten behoef der hoogen durluchtigen fursten und heeren Adolph hertoghe van Gelre etc.”: Olifier Vuyttenweerde II st.

Spies (2019 deel 1 p 67 maandag na ‘Alre Kijnderendach’ 29-12-1477) Een vondeniss gevraecht Olijfijer Uijttenwerd, die des sijnen varst nam.

Spies (2019 deel 1 p 74 dd 20-4-1478) Roiloff van der Eem Henrickxen heeft zich vrijgepleit van Olifier Uijttenweerde.


Huwt ca. 1455

85.365   Ide N.

Index 85.365 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Genoemd wordt Doys van Maurick – maar een man met die naam zit aantoonbaar (ook) een paar generaties terug.

Kinderen

 1. Arnt Zie 42.682
 2. Doys, huwt Janna
 3. Kinderen
  1. Gerard (*voor 1517)
  2. Maria (+voor 19-6-157x), huwt Herbert N.

TerugBegin van generatie


85.366   Sweder van CULEMBORG

FamilienaamIndex 85.366Vader 170.732Moeder 170.733

Geboren ca. 1430
Overleden Maurik tussen 1492 en 6-4-1503

Bastaard. 17-11-1486: Zweder Hubertsz, bastaard, wordt bij overdracht door Gerard van Culemborg, zijn broer, beleend met 3 morgen in Maurik in de Huismatenkamp, eventueel op die te komen. Op 6-4-1503 wordt Adriaan van Maurik voor Hase Zwedersdr, zijn vrouw, bij dode van Zweder Hubertsz. haar vader, hiermee beleend, met op 10-5-1504 lijftocht van Beatrijs, weduwe Zweder Hubertsz, en Elisabeth en Hubert, haar kinderen [J.C. Kort, Repertorium op de lenen van de hofstede Culemborg]. Bron Kwartierstaat Voerman-de Kruiff


Huwt

85.367   Beatrijs N.

Index 85.367 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Maurik na 3-5-1504

Kinderen

 1. Hadewich Zie 42.683
 2. Elisabeth
 3. Hubert

TerugBegin van generatie


93.440   Jacob VERMEER

FamilienaamIndex 93.440 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1436
Overleden na 14-2-1515

Vermeld in ORA Overbetuwe met een aanspraak (1507) en getuigenis (St.Valentijnsdag 1515).

Bron (overige akten) Stamboom Vermeer.

ORA Nederbetuwe (inv no 241 fol 91 dd 13-1-1495) Jacop Vermeer neemt zijn verstop? en voorspraak tegen de ambtman.

ORA Nederbetuwe (inv no 242 fol 18 dd 5-10-1500) Jacop Vermeer en Peter Bruijsken spreken aan Henrick Hermansen; deze heeft zeven jaar lang een stuk land tegen Jacobs wil gebruikt alsof hij het van zijn vrouw Stijneken had geërfd. Jacop wil dat hij vertrekt en de schade van rond 800 goudgulden betaalt. (fol 18v: Henrick Hermenssen bestrijdt de klacht)

ORA Nederbetuwe (inv no 242 fol 33 dd 19-1-1501) De zaak tussen Jacop Vermeer en de kerk van Zetten is doorgeschoven naar de volgende gerechtsdag. (Verder niets over deze zaak aangetroffen.)

ORA Nederbetuwe (inv no 242 fol 75v dd 19-4-1502) Jacop Otten dingt zich vrij jegens Jacop Vermeer. (Verder niets over deze zaak aangetroffen.)

ORA Overbetuwe (Valburg inv no 211 fol 82 dd 1524) Henriske Vermeer, aangesproken wegens en wandaad lijf en goed betreffende, wordt uitgenodigd haar landrecht te verborgen.

ORA Overbetuwe (Valburg inv no 211 fol 119 dd 1527) Henriske Vermeer met haar momber tegen Jan van Wees.

ORA Overbetuwe (Valburg inv no 211 fol 119v dd 1527) Jan van Wees vordert betaling van Jan Henriske Vermeer voor geleverde graan.


Huwt

93.441   N.N.

Index 93.441 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Johan (*ca. 1461 +na 1527), huwt ca. 1483 Fijke N.
 2. Kinderen
  1. Arndt
  2. Franck
  3. Otto
 3. Arend Zie 46.720
 4. Henrikske

TerugBegin van generatie


96.320   Aellert van RINSUM

FamilienaamIndex 96.320Vader 192.640Moeder 192.641

Geboren ca. 1420
Overleden na 1496, voor 5-10-1500

De reconstructie van de generaties voor Alart van Rinsum (1552-1630) is veredeld giswerk: generatie op generatie telt ten minste één Alart die kennelijk eerst ‘de jonge’ en later ‘de oude’ heet. Ik heb gekozen voor de meest economische reconstructie waarin toch alle akten uit ORA Overbetuwe een logische en chronologisch verantwoorde plek krijgen, en waarin landbezit van (kennelijk) dezelfde stukken grond in rechte lijn overgeërfd worden.

ORA Nederbetuwe (inv no 241 fol 115 dd 5-6-1496) Berndt Haccfoirdt spreekt aan Allaert en Aellert van Rinsen, Rodolph, Gairdt en Henrick van Rinsen, Henrick de Leij man van Lijsbeth, en Jan van Meerten als momber van zijn vrouw, rechte erfgenamen van Ysentruutss huisvrouw van zaliger Jan Haicforts voor 15 Rijngulden, van 20 stuiver de gulden en 2 enkele (guldens) binnenjaarse pacht twee jaar achterstallig, en nog voor 100 gulden kosten en schade.

ORA Nederbetuwe (inv no 241 fol 116v dd 5-6-1496, dinsdag na Jubilato) Allaert, Aellert Rodolph, Gaidert en Henric van Rinsen, Wilhem Jacopsen, Henrick die Leij, hebben hun verst? genomen op de voorspraak tegen Bernt Hacfoirt.

ORA Overbetuwe (inv no 241 fol 117 dd Dinsdag na Jubilato [1496?]) Aellert van Rijnssen ende Gaidt van Rinsen separingt [?].

ORA Nederbetuwe (inv no 242 fol 18 dd 5-10-1500) Willem van Eymeren en Alert van Rinsen hebben getuigd dat zij niets weten over en in de zaak van Gijsbert van Beijnum tegen Rutgher van Weli.


Huwt ca. 1450

96.321   N.N.

Index 96.321 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aellert Jr Zie 48.160
 2. N., huwt Jan van Meerten
 3. Rodolph van Rinsen
 4. N., huwt Wilhem Jacopss
 5. Jan van Rinsen
 6. Lysbeth, huwt Henric die Ley
 7. Gardt van Rinsen
 8. Henric van Rijnssen
 9. Isentrude (*voor 1470 +voor 1496), huwt Jan van Hacfort (+voor 1496)

TerugBegin van generatie


102.400   Vranck Gerit LEMMENS

FamilienaamIndex 102.400Vader 204.800Moeder 204.801

Geboren Tilburg voor 1470
Overleden na 29-4-1538, voor 23-10-1538

28-1- 1538: Vranck Lemmens en Jan Aerts, voor de kerk van Tilburg; 29-4-1538. Vranck Gherit Lambrechts en Jan Reijnbouts kerkmeesters van de kerkfabriek van Tilburg

ORA Tilburg (inv no 262/7908 Fol 33v dd 2-12-1510) Vranck Gerit Lemmens en zijn vrouw Elijsabeth Jan Willem Mutsaerts, een huis en hof met toebehoren aan de Ruybraecken in Tilburg; nog een stuk erf groot 24 lopensaet; hem (als voogd van zijn vrouw) in de erfdeling van zijn schoonvaders nalatenschap ten deel gevallen; overgedragen aan Adriaen Jacops van den Brekel. Adriaen belooft een jaarlijkse roggepacht hiervoor;

ORA Tilburg (inv no 7913/267 fol 4v dd 1-2-1518) Jan wijlen Jan van Raeck aan Vrank zoon wijlen Gherit Lemmens een mud roggepacht

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort; inv no 7914 fol 15 dd 21-5-1518) Afstand en verkoop: Lauwreijs weduwe Jan Cornelis Sijmons van Maerle t.b.v. haar kinderen, kinderen verkopen aan Vrack Gherit lemmens. Lauwreijs weduwe wilner (wijlen) Jan Sijmons cum tutore (met haar voogd) allen alsulcken tocht ende recht van tochte weege als sij besittende is in een stuck lands gelegen ut infra (als hier onder) supportavit (heeft overgegeven) haeren wittige kijnderen et promisit (en beloofd) van tochte weege ut moris est (zoals gebruikelijk is) (…) Cornelis, Sijmon, Jan, ende Eelen gebroeders zoenen wilner (wijlen) Jan Sijmons zoen van Maerle voer hen selve ende voer Marie hen suster niet tegenwoordich sijnde daer Cornelis cum suis voers voer geloeft hebben een stuck lands hen toebehorende twe lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende, gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetse geheijten in die Hasseltse Acker, tussen erffe Vranck Lemmens deen sijde ende tussen erffe Aleijt die weduwe Gerit Jan Maes Gheene cum pueris (met haar kinderen) dander sijde, streckende vande erffe Embrecht Eelkens totte ghemeijnde zoeije toe ende welck stuck lands voers Cornelis Daneels zoen erffelijcken vercocht ende opghedragen heeft Lauwreijs die weduwe Jan Sijmons ter tochte ende haer wittige kijnderen ten erve ut patet in literis de Tilborch supportaverunt (zoals blijkt uit brieven van Tilburg hebben overgegeven) Vrancken Gherit Lemmens zoen simul cum literis et promisit (samen met de brieven en heeft beloofd) commer van henne weege aff te doen datum scabini ut supra (xxi meij scabini Vermee, Berijs).

ORA Tilburg (inv no 7916/270 Fol 22/47 dd 16-12-1520) Vranck Gerit Lemmens gaf Cornelis Cornelis Herman Daniels die trouwt met zijn dochter Cornelia 16 Rijngulden van 20 st het stuk, bruidsgift.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort; inv no 7919 fol 65v dd 30-4-1526) Verkoop: Henrick Cornelis Appels aan Vranck Gherit Lemmens. Henrick soen wilner (wijlen) Cornelis Appels een huijs hoff hem toebehorende met sijn gronde ende erffe daer aen liggende ende daer toe behorende heij weij ende eenen heesterbosch daer aen liggende alsoe groet ende cleijn als dit tsamen aldaer gelegen is inde parochie van Tilborch ter plaets geheijten in die Stockhasseltsche straet tussen erffe die weduwe Jan Gherit Wouters cum pueris (met haar kinderen) deen sijde ende die Stockhasseltsche straet aen die ander sij hodende metten eenen eijnde aen erffe Wouter Willem Segers totte gemeijne straten toe geheijten die Stockhasseltsche straet als hij zede supportavit (heeft overgegeven) Vrancken soen wilner (wijlen) Gherit Lemmens et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) loss ende vrij dempto (behalve) een half mud rogge erffpachs int clooster opte Baseldonck buijten den Bosch te leveren, ende noch twee ... tuijnen erffschijns aen die gesworen van Tilborch te betalen, ende allen anderen commer ende calaengie daer in wesende altemael aff te doen den selven datum xxx aprilis scabini Zwijsen ende Joest.

ORA Tilburg (inv no 277 /7922) fol 62 dd 13-4-1529) Erfdeling tussen de kinderen van Jan Reijnen: Daneel, Cornelis, Marij X Laureijs Merten Gerits, Arijana X Ghijb Ghijben van Boerden, Aleijd X Jan Vranck Gerit Lemmens en Cornelis. Vergelijk ook: ORA Tilburg (inv no 277 /7922) Fol 60v dd 1-4-1529) Hilleken weduwe Jan Reijnen, haar tocht in huis en hof met 16,5 lopensaet grond in Tilburg, Stoof(?)hasselt, verkoop aan haar zoon Cornelis Jan Reijnen.

ORA Tilburg (280 fol 16 dd 5-11-1532) Vranck zoon van wijlen Gerit Lemmens heeft wettelijk en erfelijjk verkocht en overgegeven aan Cornelis zoon van wijlen Cornelis Daniëls een huis, hof, schaapskooi met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Stockhasselt, aldaar tussen erfenis van Arijaen Zomers een zijde, erfenis van Jan Vranck Lemmens ander zijde, erfenis van Jan Vranck Lemmens met meer anderen een einde, de gemeijn straat ander einde. Hieruitt te betalen aan Marij de weduwe van Jan Verschueren van Loen half mud rogge erfpacht. Aan Vranck Gerit Lemmens 3 mud rogge erfpacht.

(Idem) Cornelis zoon van wijlen Cornelis Daniëls heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Vranck zoon van wijlen Gerit Lemmens een jaarlijkse en erfelijke pacht van 3 mud rogge uit een huis, hof, schaapskooi en erfenis daaran liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Stockhasselt, aldaar tussen: erfenis van Arijaen Zomers een zijde, erfenis van Jan Vranck Lemmens ander zijde, erfenis van Jan Vranck Lemmens en meer anderen een einde, de gemeijn straat ander einde. Noch uit een stuk erfenis gelegen in weiland, gelegen in de parochie en plaats voors, groot ongeveer 4 lopensaet, aldaar tussen: erfenis van Hadewich Reijnkens een zijde en een einde, de gemeijn straat ander zijde, een gebuurweg ander einde. (…) Staat te los na de dood van Vranck voors en niet eerder met 50 karolus gulden per mud rogge erfpacht minstens.

ORA Tilburg (280 fol 17 dd 7-11-1532) Erfruil tussen Vranck zoon van wijlen Gerit Lemmens en Bastiaen Jan Elen Mutsaerts van hun erfenissen en erfpachten zoals hierna volgt. Vranck voors zal hebben, houden en erfelijk blijven bezitten een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd bij die Kerck, aldaar tussen: een gebuurweechske een zijde en een einde, erfenis van Jan Cornelis Spapen ander zijde, erfenis van Jan Elen Mutsaerts ander einde. Welk huis Bastiaen voors gekocht had van Jan zoon van wijlen Elen Mutsaerts zijn vader. Hieruit moet Vranck voors gelden aan Jan zoon van wijlen Arijaen Smolders een jaarlijkse en erfelijke cijns van 3 karolus gulden van 20 stuivers per stuk, te los staande met 50 karolus gulden. Aan Goijaert Verschueren een erfcijns van 56 stuivers en 1 oertstuiver per jaar, te los staande met 50 karolus gulden van 20 stuivers per stuk.Aan de Persoonschap van Oisterwijk ongeveer 3 blanck erfcijns. (…) Hiertegen zal Bastiaen voors hebben, houden en erfelijk blijven bezitten een jaarlijkse en erfelijke pacht van 5 lopen rogge uit een stuk land genaamd de Hoge Weije, groot ongeveer 5 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in dat Creijenven aldaar tussen: erfenis van Jan Willem Mutsaerts een zijde, de gemeijn straat ander zijde, welke erfpacht van 5 lopen rogge Jan zoon van wijlen Willem Mutsaerts gekocht had van Jan zoon van wijlen Sijmon van Maerle, die Jan Sijmon van Maerle gekocht had van Viva dochter van Erijt Jan Mutsaerts en van Jan Claeus, haar man, en die aan Vranck aangekomen waren als man van zijn huisvrouw van de kinderen van wijlen Jan Willem Mutsaerts.

ORA Tilburg (280 fol 28 dd 24-12-1532) Erfruil tussen Marten zoon van wijlen Jan Gerit Wouters en Bastiaen Jan Eelen Mutsaerts van het huis, hof en erfenis en een erfpacht zoals hieronder beschreven. Marten voors zal hebben een erfpacht van 5 lopen rogge uit een stuk land genaamd die Hooge Weije, groot ongeveer 5 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in het Creijenven, aldaar tussen: erfenis van Jan Willem Mutsaerts een zijde, de gemeijn straat ander zijde. Welke vijf lopen rogge erfpacht Bastiaen voors gekocht en in erfruil verkregen had van Vranck zoon van wijlen Gerit Lemmens, die Vranck als man van zijn huisvrouw ten deel gevallen was tegen de broers en zusters van zijn huisvrouw en verstorven was van wijlen Jan Willem Mutsaerts, hun vader, en die Jan voors gekocht had van Jan zoon van wijlen Sijmon van Maerle en wat deze laatse Jan gekocht had van Viva dochter van wijlen Erit Jan Mutsaerts en van Jan Claeus haar man.

ORA Tilburg (280 fol 38 dd 1-2-1533) Korstiaen zoon van wijlen Willem Stelaerts heeft beloofd als en schuldenaar te betalen aan Cornelis zoon van wijlen Cornelis Daniëls een jaarlijkse en erfelijke pacht van 1 mud rogge uit de helft van een huizing, hoeving en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in den Beerckdijck,, aldaar tussen: (…) Staat te los na de dood van Vranck zoon van wijlen Gerit Lemmens met 50 karolus gulden van 20 stuivers per stuk.

ORA Tilburg (281 fol 23 dd 30-1-1534) Peter zoon van wijlen Cornelis Hermans heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Vranck zoon van wijlen Gerit Lambrechts een jaarlijkse en erfelijke pacht van 2 mus rogge uit een huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aen die Heijdsijde, aldaar tussen: erfenis van Goijaert Pulskens een zijde, erfenis van Herman Cornelis Hermans ander zijde, erfenis van Goijaert Pulskens een einde, de gemeijn straat ander einde. Nog uit een stuk weiland gelegen als voor tussen: erfenis van Herman Cornelis Hermans een zijde, erfenis van Ghijsbrecht Vels en de gemeijnt van Tilburg ander zijde, erfenis van Goijaert Pulskens een einde, de gemeijnt van Tilburg ander einde. Hier is bij gestaan Pauwels zoon van wijlen Cornelis Hermans en hij heeft beloofd op have en erve, nu hebbende en later verkrijgende, dat als aan Vranck voors door Peter voors en zijn onderpanden niet werd betaald, dat dan Pauwels zou betalen. Staat te los over 12 jaar met honderd karolus gulden van 20 stuivers per stuk.

ORA Tilburg (281 fol 36 dd 31-1-1534) Marten zoon van wijlen Jan Gerits heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Vranck zoon van wijlen Gerit Lemmens een jaarlijkse en erfelijke pacht van 5 lopen rogge uit een stuk land genaamd de Hooghe Weije, groot ongeveer 5 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in Creijenvenne, aldaar tussen: (…) Welke pacht Marten voors in een erfruil met Bastiaen Jan Elen Mutsaerts verkregen had, welke Bastiaen voors ook in een erfruil met Vranck zoon van wijlen Gerit Lemmens verkregen had, wat Vranck voors in een erfdeling met zijn broers en zusters ten deel gevallen en hem verstorven was van wijlen Jan Mutsaerts hun vader, wat Jan hun vader gekocht had van Jan zoon van wijlen Sijmon van Maerle, wat die weer gekocht had van Viva dochter van wijlen Erit Jan Mutsaerts en van Jan Claeus haar wettige man

ORA Tilburg (281 fol 40 dd 23-3-1534) Bastiaen Jan Elen Mutsaerts heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Vranck zoon van wijlen Gerit Lemmens een huis, hof met de grond en de erfenis ut supra.

ORA Tilburg (282 fol 8 dd 25-5-1535) Peter zoon van wijlen Cornelis Herman Heijsten had beloofd aan Vranck zoon van wijlen Gherit Lambrechts een jaarlijkse en erfelijke pacht van 2 mud rogge, die te los staat met 100 karolus gulden volgens een schepenbrief van 30 januari 1533, en Arijaen zoon van wijlen Arijaen Zomers belooft nu, dat hij die 2 mud rogge van nu af elk jaar aan Vranck en zijn nakomelingen zal betalen een ook zal aflossen.

ORA Tilburg (284 fol 44 dd 3-2-1536) Jan Jan van Zon heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Vranck Gherit Lemmens een jaarlijkse en erfelijke cijns van 25 stuivers uit een huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aen die Kerck aldaar tussen: (…) Staat te los ten schoonste altijd met Lichtmis met 20 karolus gulden van 20 stuivers per stuk, samen met de jaarcijns en alle achterstand.

ORA Tilburg (283 fol 32 dd 27-1-1537) Peter, zoon van wijlen peter Andries bekent schuldig te zijn aan vranck, zoon van wijlen Gerit Lemmens een jaarl. erfcijns van 25 st. uit huis, hof en erf, groot 1 lopensaet, gelegen te Tilburg, in die Schijve, Theijnden die Kerckstraet. (…) Staat te los met 20 karolusgulden van 20 st.

ORA Tilburg (285 fol 11 dd 23-10-1538) Erfdeling van de goederen van Vranck zoon van wijlen Gherit Lemens, weduwnaar van Elijsabeth dochter van wijlen Jan Willem Mutsaerts, tussen: 1. Gherit Vranck Gherit Lemans; 2. Jan Vranck Gherit Lemens; 3. Wouter Vranck Gherit Lemens; 4. Cornelis zoon van wijlen Cornelis Daniels, man van Cornelis Vranck Gherit Lemens; 5. Cornelis zoon van wijlen Gherit Hermans, man van Johanna Vranck Gherit Lemens. Vranck Gherit Lemens zal zijn leven lang hebben 5 mud rogge erfpacht, betaald door Jan Vranck Gherit Lemens, die te los staan; 3 mud rogge erfpacht, betaald door Cornelis Cornelis Daniels die te los staan; 6 Kar. gulden en 5 st. erfcijns betaald door Ariaen Denis Mutsaerts, die te los staan met 100 kar. Gulden; Verder 1 Philippus gulden erfcijns betraald door Peter Dries, te los met 20 karolusgulden. Ook nog een huisje met de hoeve daarbij, groot ½ lopensaet, gelegen te Tilburg bij de kerck aen die Schijven op de hoek tussen 2 kerkwegen. Dit had Vranck gekocht van Bastiaen Jan Eelkens. Zijn leven lang zal Vranck hebben en beuren van zijn 5 kinderen van elk van hen 4 pond boter, 25 eieren jaarlijks zijn leven lang in Mei te leveren, los, vrij, ondergehouden, beedevrij, lot of schot, de beden etc. te betalen door de kinderen. Als enige van de pachten of cijnsen gelost zouden worden binnen het leven van Vranck, dan zal hij die weer uitzetten, zodat ze zijn kinderen ten erve blijven. Alle goederen, die niet aan Vranck ten deel gevallen zijn komen toe aan zijn 5 kinderen.

ORA Tilburg (285 fol 25 dd 8-1-1539) Gherit Jan en Wouter, broers, Cornelis zoon van wijlen Gherit Hermans als man van Jenneke, allen kinderen van Vranck Gherit Lemmens, verkopen aan Cornelis zoon van wijlen Jan die Wagemaker een huis, hof en erf, gelegen te Tilburg in die schijve bij de kerk tussen: (…)

ORA Tilburg (287 fol 12 dd 26-4-1540) Cornelis zoon van wijlen Gherit Hermans als voogd van Johanna zijn vrouw, dochter van Vranck Lemmens voor hemzelf en als gemachtigde van Cornelis zoon van Cornelis Daniëls als man van Cornelia, dochter van Vranck voors. had bij gebrek van betaling van een erfpacht van 4 mud rogge op doen winnen de onderpanden van de pacht, te weten huis, hof en erf in Tilburg aan de Ruijbraecken aenden Hazennest eertijds toebehorend aan Jacop vanden Brekel, en had de koopt van recht daarvan genomen. Zo is hij gekomen voor schepenen en heeft de koopt van recht overgedragen aan Jan Michiels ten behoeve van de erfgenamen van Ambrosius vanden Hanenberch behalve de erfpacht van de 4 mud rogge daarop

ORA Tilburg (287 fol 22 dd x-x-1540) Cornelis zoon van wijlen Gherit Hermans als man van Jennijken, dochter van Vranck Gherit Lemmens verkoopt aan Cornelia weduwe van Cornelis Cornelis Daniëls, haar te tochten en haar kinderen ten erve de helft in een jaarlijkse en erfelijke pacht van 4 mud rogge uit: 1) Huis, hof en erf, gelegen te Tilburg in die Ruijbraecken tussen: (…); 2) Nog uit een stuk erf groot 24 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Ruijbraecken tussen: (…) welke helft van de 4 mud rogge Cornelis voors. ten deel gevallen is in een erfdeling met de kinderen van Vranck Gherit Lemmens, en welke 4 mud rogge Vranck voors. gekocht had van Arijaen Jacop vanden Brekel.

ORA Tilburg (298 fol 78 dd 1-2-1553) Anthonis zoon van wijlen Jan Adriaen Smolders heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Wouter zoon van wijlen Vranck Lemmens een jaarlijkse en erfelijke cijns van 5 karolus gulden en 15 stuivers

ORA Tilburg (298 fol 88 dd 10-2-1553) Wouter zoon van wijlen Vranck Gherit Lemmens heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan Jan Zomers met afgaan en vertijen een huis, grond en hof met toebehoren, hem toebehorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd bij die Kerck in die Ackerstraet tussen: erfenis van Frans Ghijsbrecht Zwagemakers een zijde, verder rondom aan die gemeijn akkerwegen aldaar, zoals hij zeide. (…)

(Idem) Wouter zoon van wijlen Vranck Gherit Lemmens heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Cornelis zoon van wijlen Gherit Hermans, zijn zwager, met afgaan en vertijen, ¼ deel hem toebehorende in een stuk erf in beemd en heide liggende in alle grootte zoals dat gelegen is in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd de Hoge Schooten, het gehele stuk erf tussen: erfenis van Gherit Denijs Meijnaerts een zijde, erfenis van Peter Wouter Nouwen van Beeck ander zijde, de gemeijnt van Tilburg beide einden, zoals hij zeide.

(Idem) Cornelis voors. heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Wouter voors. een jaarlijkse en erfelijke cijns van 52½ stuiver, elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit huis, hof, schuur met de grond en andere timmeringen daarop staande en uit de erfenis daaraan liggende, groot ca 1½ lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt tussen: (…) Te mogen lossen na de dood van Wouter voors. en niet eerder en daarna altijd met lichtmis met 40 karolus gulden, 20 stuivers of de waarde daarvan in ander goed gevalueerd geld voor elk karolus gulden voors. te rekenen, samen met de jaarcijns en alle achterstel, die dan ten achter is en onbetaald staat.

ORA Tilburg (305 fol 22 dd 26-7-1559) Jan zoon van wijlen Jan Zomers legitime et hereditarie rursus vendidit et supportavit aan Joest zoon van wijlen Denijs Adriaen Mutsaerts, simul cum dictis literis et jure, met afgaan en vertijen etc, een huis, grond en hof met het toebehoren, hem toebehorende, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd bij die Kerck in die Ackerstraet in alle grootte zoals dat aldaar gelegen is tussen: erfenis van Frans Ghijsbrecht Zwagemakers een zijde, verder rondom aan die gemeijn akkerwegen aldaar; welk huis, grond, hof met toebehoren voors de voornoemde Jan Jan Zomers gekocht en verkregen had van Wouter zoon van wijlen Vranck Gherit Lemmens zoals dat in schepenbrieven van Tilborch, daarop gemaakt, meer volkomen is begrepen. (…)

ORA Tilburg (306 fol 33 dd 2-12-1560) Bekend zij aan eenieder, dat gekomen en gestaan zijn geweest voor schepenen ondergeschreven Herman, Gerijt, Jan en Cornelis, gebroeders, zonen van wijlen Cornelis Gerijt Hermans door deze Cornelis uit wijlen Jenneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Vranck Lammens samen verwekt, voor henzelf en Herman Gerijt Hermans als momber en Gerijt zoon van wijlen Vranck Lammens als toeziener van Adriaen en Peter, gebroeders, en Lijsbet hun zuster, minderjarige en niet tegenwoordig zijnde kinderen van wijlen Cornelis en Jenneke, beiden voornoemd, daar ze als momber en toeziener voors voor instonden en gelofte deden, en ze hebben van zekere erfelijke goederen, hun gezamelijk van Cornelis en Jenneke, hun ouders voors aanbestorven zijnde, een zekere erfscheiding en erfdeling gedaan en gemaakt zoals hierna volgt. Tengevolge hiervan zullen de voornoemde Herman, Gerijt en Cornelis, gebroeders, zonen van wijlen Cornelis Gerijt Hermans, samen hebben, houden en erfelijk voor hun deel blijven bezitten een stede met huis, hof, schuur, schaapskooi met een brouwhuis en met de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tijlborch ter plaatse genaamd de Hasselt, aldaar tussen: (…) Nog een stuk erf in zaailand en weiland liggende, waar een gemeenschappelijke gebuurweg doorloopt, gelegen in de parochie en ter plaatse voors, aldaar tussen: (…) Nog een stuk erfenis gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd de Hasselt Acker, aldaar tussen: (…) Nog een stuk erfenis gelegen in de parochie en ter plaatse voors, aldaar tussen: (…) Nog de helft in een stuk beemd genaamd de Grooten Beempt gelegen in de parochie van Rijen ter plaatse genaamd de Gheeren, aldaar de gehele beemd gelegen tussen: (…) Nog een stuk beemd genaamd den Drijehoeck, gelegen in de parochie en ter plaatse voors, aldaar tussen: (…) Nog de helft in een bunder beemd onbedeeld gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd voor den Elsbeempt, aldaar tussen: (…) Nog een derde deel in een bunder beemd gelegen in de parochie van Tijlborch ter plaatse genaamd de Vier Buender bij Lichtenberch, aldaar tussen: (…) Nog de helft onbedeeld in een bunder beemd gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd Dalem, aldaar tussen: (…) Nog het derde deel in zes lopensaet beemd gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd aenden Cleijnen Werffbosch bij de Buenten, aldaar tussen: (…)

ORA Tilburg (306 fol 36 dd 2-12-1560) Hiertegen is aan de voors Herman en Gerijt als momber en toeziener van Adriaen en Peter, gebroeders, en Lijsbet hun zuster, minderjarige en niet tegenwoordige kinderen van wijlen Cornelis en Jenneke, beiden voornoemd, ten behoeve van deze minderjarige kinderen voors gezamelijk ten deel gevallen een stede met huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 6 lopensaet, gelegen in de parochie van Tijlborch ter plaatse genaamd de Hasselt, aldaar tussen: (…) Nog een stuk erf ook groot ongeveer 6 lopensaet, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd den Roijenberch, aldaar tussen: (…) Nog een stuk erfenis groot ongeveer twee en een halve lopensaet, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd Sterts Hoeve, aldaar tussen: (…) Nog een stuk zaailand ook groot ongeveer 2½ lopensaet, gelegen in de parochie voors ter plaats genaamd de Langen Acker, aldaar tussen: (…) Nog een stuk beemd groot ongeveer 18 lopensaet, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd bij de Dongensche Koeijweijen, aldaar tussen: (…) Nog een halve bunder beemd gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in Daelhem tussen: (…) Nog een halve bunder beemd gelegen aan Maesdijck, aldaar tussen: (…) Nog een halve bunder beemd gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd de Blootbeempden, tussen: (…) Nog hierbij de helft van tien lopensaet beemd gelegen in de parochie van Ghilze ter plaatse genaamd d`Oude Moelen, aldaar met Jan Gerijt Hermans onbedeeld gelegen tussen: (…) En nog hierbij een jaarlijkse pacht van achttien lopen rogge of zoveel meer of minder als men jaarlijks daarvan beurt op de goederen van Margriet weduwe van Peter Mathijs van Eijnde, te los staande volgens inhoud van de brieven, die daarvan zijn, zoals ze zeiden. (…)

ORA Tilburg (306 fol 37 dd 2-12-1560) Hiertegen is aan de voornoemde Jan zoon van wijlen Cornelis Gerijt Hermans ten deel gevallen twee mud rogge Bredase maat jaarlijkse en erfelijke pacht, die men jaarlijks en erfelijks geldende is, naar vermogen van zekere schepenbrieven van Tijlborch, daarop gemaakt, uit zekere onderpanden gelegen onder de parochie van Tijlborch ter plaatse bij de Hoeve van Lichtenberch, genaamd die Vijer Buender, die nu tegenwoordig deels aan de broers van Jan voors in deze erfdeling ten deel gevallen zijn en deels aan anderen toebehoren; hiertoe nog een mud rogge per jaar erfelijke pacht, dat men jaarlijks heft uit een erfenis dat eertijds toebehoorde aan Wouter Willem Beijen en nu de weduwe en haar kinderen van Wouter voors gebruiken volgens zekere schepenbrieven van Tijlborch die daarvan zijn, zoals ze zeiden. (…)

Tilburg ORA (311: 68 dd 9-3-1565) Herman wijlen Gerit Hermans (?) voogd van Adriaen, Goosen, Corneliske, Lijske, Andriaenkje kinderen wijlen Gerit Vranck Gerit Lammens bij Danielken zijn laatste huisvrouw wijlen Goossen van den Ackers dochter; ook voor Cornelis dochter wijlen Vranck Gerrit Lemmens; Jan, Adriaen en Gijsbert zonen van wijlen Jan Vranck Gerits ook voor Jenneke, dochter van hun zuster (?) Magdalena vrouw van Huibert Jans van Raeck; de kinderen van Gerrit Hermans bij Jenneke Vranck Gerits, etc etc, geven een erfpacht


Huwt voor 1515

102.401   Elisabeth Jan Willem MUTSAERS

FamilienaamIndex 102.401Vader 204.802Moeder 204.803

Geboren voor 1490

Kinderen

 1. Gerit Zie 51.200
 2. Jenneke, huwt Cornelis Gerit Hermans van Heijst (+voor 1560)
 3. Kinderen
  1. Herman
  2. Gerijt
  3. Jan
  4. Cornelis
  5. Adriaen
  6. Peter
  7. Lijsbet
 4. Wouter
 5. Jan, huwt Aleid Jan Reijnen
 6. Kinderen
  1. Jan, vermeld ORA Tilburg 1560
  2. Adriaen
  3. Ghijsbrecht
  4. Magdalena, huwt (1) Huijbrecht Jan van Raeck; huwt (2) Willem Jan Mutsaers
 7. Cornelia, huwt Cornelis Cornelis Daniel van Beurden
 8. Kinderen
  1. Jan
  2. Yda

TerugBegin van generatie


102.402   Goossen Laureijs van den ACKER

FamilienaamIndex 102.402 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 2-5-1535, voor 17-1-1540

Alias Inden Acker

Bosch Protocol (inv no 1312 fol 82v dd 26-1-1530 (Paasstijl 1529) Goeswini fs qd Laurentij van den Acker verkoopt aan A. fs qd Johannes Melissen 1 malder rog Tilborg losbaar met Cfl 18:0:0

ORA Oisterwijk (282? fol 3 dd 2-5-1535) Peter zoon van wijlen Anthonis van Boerden heeft als een principaal schuldenaar beloofd te geven, te gelden en wel te betalen aan Goessen zoon van wijlen Laureijs inden Acker een jaarlijkse en erfelijke pacht van 9 lopen rogge, waarvan de eerste termijn van betaling is met Lichtmis a.s. over een jaar, dus nu met Lichtmis a.s. niet meer dan 6 lopen rogge, uit een stuk land genaamd den Ruetschenacker, groot ongeveer 3½ lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aen die Heijdsijde, aldaar tussen: (…) Staat te los ten schoonste altijd met Lichtmis, samen met de jaarpacht en alle achterstand, met 24 karolus gulden van 20 stuivers per stuk.

ORA Oisterwijk (282? fol 43 dd 3-2-1563) Marten en Denijs, gebroeders, zonen van wijlen Pauwels Peters, Laureijs Goessen vanden Acker als man en momber van Margriet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Pauwels Peters, die Pauwels gewonnen had bij wijlen Oeijke zijn huisvrouw; Heijlwich de weduwe van Henrick Willem sBeren met Arijaen Goessen vanden Acker haar huidige man; Cornelis zoon van wijlen Peter sBeeren als momber en Marten Pauwels Peters als toeziener voor de vier kinderen van wijlen Henrick Willem sBeeren en Heijlwich zijn huisvrouw; Aert Pauwels Peters en Peter zijn dochter voor henzelf en met Marten Pauwels Peters zijn broer voor IJke en Marija, gezusters, dochters van Aert voors, nog onmondig zijnde, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Cornelis zoon van wijlen Jan van Spaendonck hun zwager elk hun recht en deel in een stuk beemd, de gehele beemd gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Bloeck, aldaar tussen: (…)

ORA Oisterwijk (286 fol 34 dd 17-1-1540) in een belending: de weduwe van Goessen inden Acker een einde.

ORA Oisterwijk (286 fol 40 dd 28-1-1540) Heijlwich weduwe van Goessen inden Acker draagt over haar tocht en recht van tocht dat ze bezat na de dood van haar man in de helft van 1/6 deel van alle goederen, die ze samen bezaten, aan haar zoon Laureijs zoon van wijlen Goessen inden Acker. (Idem) Laureijs zoon van wijlen Goessen inden Acker verkoopt aan Ariaen, Aert en Ghijsbrecht, gebroeders en aan Arijken hun zuster, kinderen van wijlen Goessen inden Acker en aan Gherit Vranck Lemmens zijn zwager 1/6 deel in alle erfgoederen hem verstorven van Goessen zijn vader en hem aangekomen van Heijlwich zijn moeder. Hieruit te gelden alle oude commer: 31 stuivers en 1 oertstuiver erfcijns aan Jan Goijaerts te los met 25 karolus gulden; ½ mud rogge erfpacht aan Aert Jan Melis, ook te los met 25 karolus gulden. (Idem) Ariaen, Aert, Ghijsbrecht en Arijken, kinderen van wijlen Goessen inden Acker en van Heijlwich voors. met Gherit Vranck Lemmens hun zwager en hebben toegestaan dat Heijlwich hun moeder haar leven lang haar tocht zal hebben in het voors. Erfdeel.

ORA Tilburg (288 fol 23 dd 21-11-1541) Heijlwich weduwe van Goessen inden Acker heeft overgegeven aan Adriaen haar zoon verwekt door wijlen Goessen haar man en dat tot Adriaens portie en kinds deel en niet meer alle tocht en recht van tochtenwege, dat ze bezat na de dood van haar man in alle havelijke erfelijke goederen. (Idem) Adriaen zoon van wijlen Goessen inden Acker heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Aert zoon van wijlen Goessen en Heijlwichs voors., zijn broer, zijn versterf, recht en deel, wat hem toebehoorde in alle havelijke en erfelijke goederen, hem verstorven van wijlen Goessen zijn vader en wat hem nog versterven zal van Heijlwich weduwe van Goessen voors. zijn moeder. (Idem) Quibus ita factis (dit alles zo gedaan zijnde) is verschenen voor schepenen Aert voors. en heeft toegestaan als schuldenaar en heeft geloofd aan Heijlwich zijn moeder, dat ze rastelijk en vredelijk zal blijven bezitten haar leven lang tocht en gebruik de helft van het versterf en de havelijke en erfelijke goederen hem heden door Adriaen zijn broer verkocht, niettegenstaande, dat zij haar tocht hierin overgegeven had. (Idem) Item Aert voors. heeft beloofd op al zijn goederen hebbende en verkrijgende aan Adriaen voors. zijn broer te betalen de som van 92½ karolus gulden van 20 stuivers, de enen helft te betalen op lichtmis a.s. en de ander helft de 1e lichtmis na de dood van Heijlwich weduwe van Goessen inden Acker, zijn moeder.

ORA Oisterwijk (290 fol 59 dd 11-3-1544) Henrick zoon van wijlen Melis Weijmers heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Heijlwich weduwe van Goessen inden Acker een jaarlijkse en erfelijke cijns van 33½ stuiver uit huis, hof, schuur en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende groot ca 11 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg in die Heijdsijde tussen: (…) [Toegevoegd:Gedood bij consent van Aert Goessens met zijn broers, Gherit Vrancken en Jan Thomaes de Bruijn anno 53.] Te mogen lossen tot 3 maal, elke keer met 1/3 deel van 26 karolus gulden van 20 stuivers samen met de jaarcijns en achterstel.

ORA Oisterwijk (292 fol 72 dd 17-2-1546) Heijlwich de weduwe van Henrick Jacop sberen met Adriaen zoon van wijlen Goessen inden Acker, haar huidige man, draagt over aan Peter en Cornelis, gebroeders, en Heeske hun zuster, kinderen van wijlen Henrick Jacop sBeren en Heijlwich voors. en aan Denijs Jan van Schie als man van Willem dochter van wijlen Henrick en van Heijlwich voors., haar tocht en recht van tochtenwege, wat ze bezat na de dood van Henrick haar man in een huis, hof met grond en erf daaraan liggende gelegen te Tilburg in die Heijdsijde tussen: (…); Nog in een stuk land gelegen als voor tussen: (…); Nog in een stuk land gelegen als voor tussen: (…); Nog in een stuk land, gelegen als voor, tussen: (…).

(Idem) Peter en Heeske, broer en zuster,kinderen van wijlen Henrick Jacop sBeren, en Denijs Jan van Schie, als man van Wilrem dochter van wijlen Jacop sBeren, die Henrick verwekt had bij Heijlwich zijn vrouw, dochter van wijlen Pauwels Peter sdecker, verkopen aan Cornelis zoon van wijlen Henrick Jacop sBeren, hun broer en zwager, elk hun deel in een huis, hof, grond en erf daaraan liggende, gelegen te Tilburg in die Heijdsijde, het gehele huis etc. tassen erven ut supra als in de tochtbrief, en verder hun deel in de drie stukken land, zoals in dezelfde tochtbrief begrepen staat. Uit het gehele huis,hof,grond en erf zal Cornelis betalen: de helft in 25 lopen rogge erfpacht aan diverse personen, zowel in den Bosch als in Tilburg; Nog de helft van ca 4 stuivers en I Hollandse penning aan de Heer van Tilburg, de gezworenen van Tilburg en de Heilige Geest van Tilburg; Nog de helft in 2 karolus gulden erfcijns aan Adriaen Zomers, die te los staan met 32 karolus guldens; Nog 10 lopen rogge erfpacht aan de erfgenamen van wijlen Joest Berijs Eelkens te los staand met 25 karolus guldens; Nog 4 lopen rogge erfpacht aan de kinderen van wijlen henrick Wouter Goeens te los staand met 11 karolus guldens. (Idem) Cornelis zoon van wijlen Henrick Jacop sberen heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Peter zoon van wijlen Henrick Jacop sBeren, zijn broer, een jaarlijkse ene rfelijke cijns van 25 stuivers, uit huis, hof, grond en erf daaraan liggende en ook uit de drie stukken land uit supra, zoals in de tochtbrief gespecificeerd. (Idem) Staat te los met 20 karolus gulden van 20 stuivers samen met de jaarcijns en achetrstle, met Sint Jansmis tevoren op te zeggen. (Idem) Item Cornelis voors. heeft insgelijks beloofd aan Heeske zijn zuster een jaarlijkse ene rfelijke cijns van 16½ stuiver en 1½ oirtstuiver uit de onderpanden ut supra. (Idem) Staat te los met 15 karolus gulden van 20 stuivers ook met Sint Jansmis tevoren op te zeggen.

(Idem) Daar Heijlwich de weduwe van Jacop Henrick sberen met Adriaen zoon van wijlen Goessen inden Acker, haar huidige man, heden overgegeven had aan haar kinderen haar tocht en recht van tochtenwege, wat ze bezat in een huis, hof, grond en erf daaraan liggende, gelegen te Tilburg in die Heijdsijde tussen: Marten Pauwels Deckers een zijde, Heijlwich voors. hier afgedeeld ander zijde, met nog 3 andere stukken land ook aldaar gelegen, zoals dat breder staat in schepenbrieven van Tilburg, daarom zijn gestaan voor schepenen Peter, Corv nelis, gebroeders, en Heeske voors en Denijs Jan van Schie als man van Willem, dochters van wijlen Henrick voors. en hebben geloofd super se et bona sua etc. aan dezelve Heijlwich, dat ze rastelijk en vredelijk zal blijven bezitten in tochten, haar leven lang, een schuur met grond en erf daaraan liggende, gelegen te Tilburg in die Heydsijde tussen (…); Nog drie stukken lald gelegen als voor, het eerste stuk tussen: (…); Het andere stuk tussen: (…); Het derde stuk tussen (…); Hieruit zal Heijlwich gelden: De helft in 25 lopen rogge erfpacht aan diverse personen in den Bosch en in Tilburg.; De helft van 4 stuivers en oirtstuiver aan de Heer van Tilburg, de gezworenen van Tilburg en de Heilige Geest van Tilburg.; Nog de helft in 2 karolus gulden erfcijns aan Adraien Zomers, te los staand met 32 karolus guldens.

ORA Oisterwijk (293 fol 56 dd 31-1-1547) Aertd zoon van wijlen Goessen Laureijs inden Acker verkoopt aan Ghijsbrecht zijn broer alle versterf, recht en deel, dat hem verstorven is van wijlen Goessen zijn vader en van wijlen Heijlwig zijn moeder, in de erfelijke goederen hierna verklaard, te weten in huizing, hovingo land, zand, weiden en heiden, moervelden en beemden, waar die ook gelegen zijn binnen de parochie van Tilburg of daarbuiten. Nog hiertoe het versterf, recht en deel, als dezelfde Aerdt destijds gekocht had van Adriaen zijn broer in alle erfelijke goederen als voor gespecificeerd vol gens schepenbrieven van Tilburg die daarvan zijn. Aerdt voors. heeft geloofd super se et bona sua etc. dit verkopen, overgeven, opdragen afgaan en vertijen altijd vast etc. en nooit meer naar het voors. versterf, recht en deel te talen of te doen talen etc. en alle kommer en calangie van zijnentwege daarop komende af te doen, behalve dat Aerdt voors. heeft behouden zijn deel in de havelijke goederen en ook in de erfpachten, erfrenten, lospachten en losrenten, zo die daar enige bevonden mochten worden.

ORA Oisterwijk (294 fol 37 dd 31-1-1548) Anthonis zoon van wijlen Jan die Bruijn als man van Ariaena dochter van wijlen Goessen inden Acker heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Cornelis zoon van wijlen Wouter Cornelis Spapen ten behoeve van Lijsbet weduwe van Wouter voors. zijn moeder, haar te tochten en haar kinderen door wijlen Wouter voors. uit haar verwekt ten erve te blijven, een jaarlijkse en erfelijke pacht van 9 lopen rogge elk jaar te betalen met lichtmis et pro primo solutionis termino a purificationos proxime futuro ultra annum (en voor de eerste termijn van betaling op de dag van lichtmis a.s. over een jaar) uit 1/5 deel hem toebehorende in een huis, hof, schuur en erfenis daaraan liggende het gehele huis groot ca 3 mudsaet, gelegen te Tilburg aan die Heijdsijde tussen: (…) Nog uit 1/5 deel in een stuk erf tot land en heide liggende gelegen als voor aan de Rugdijck, het gehele stuk groot ca 28 lopensaet, aldaar tussen: (…) Te mogen lossen altijd met lichtmis met 26 karolus gulden van 20 stuivers of die waarde in ander goed geld daarvoor samen met de jaarpacht en achterstel en met Sint Jansmis tevoren op te zeggen etc.

ORA Oisterwijk (295 fol 5 dd 25-5-1549) Aerdt zoon van wijlen Goessen Laureijs inden Acker als man van Marija dochter van Daniël zoon van wijlen Cornelis Hermans heeft wettelijk en erfelijk vertegen ten behoeve van Jan zoon van wijlen Wouter Gherits op alle naarderschappen en recht als hij zei gedaan te hebben en wat hem toebehoort in een half mud rogge jaarlijke en erfelijke pacht, welk half mud rogge eertijds Wouter zoon en Peter zijn dochter als schuldenaars geloofd en gevest hadden aan Huijbrecht zoon van wijlen Jan sBonten, te betalen elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis, uit en van een huis en hove met zijn gronden en toebehoren gelegen in de parochie van Tilburg in een plaats genaamd die Heijdsijde tussen: (…)

Tilburg ORA (310:11 dd 1564) Henrick zoon wijlen Gerit Hermans en Gijsbert wijlen Goosen van den Acker ook voor de kinderen van Adriaen Goosens, Lijsken en Adriaentje zusters, kinderen van Gerit Vrancken en Danielken Goosen van den Acker, deling.

ORA Tilburg (.7965 f 11, 4.9.1574) Jan soen wilner Jan Willems Verschueren d oude heeft geloeft als een principael schulder, Goesswijnen ende Jenneken, bruer ende suster, kijnderen wijlen Aert Goessens inden Acker bijden zelven wijlen Aert, ende vuijt Marie zijnder huijsvrouw dochter wijlen Daniel Cornelis Hermanss tsamen verwect ende vercregen zijnde, ende Ghijsbert Goessens inder Acker, ende Adrianen Daniel Cornelis Hermanss momboir ende toesiender van Jannen onmondige ende ombeiairde soen wijlen Aerts ende Marie voirs:, tot behoeff desselffs Jans voirs: elcken tot zijnen dordendeel toe. Die soem van 36 k gulden den gulden tot 20 stuver brabants gerekent zijnde, te betalen terstont nae der afflevicheijt van Marie dir zelver kijnderen moeder voirs:, tegenwoordige huijsvrouwe van Jannen gelover voirs: verbijndende dair voor die zelve Jan zijn stede metten erve die hij gecocht ende vercregen heeft van Adrianen Ceel Hermanss gelegen binnen der parochie van Tilborch aldair aen die Ruijbraken, ende voorts: zijnen persoen ende alle zijne goeden haeffelijcke ende erffelijcke beruerlijcke ende omberuerlijcke hebbende ende vercrijgende sonder argelist

ORA Tilburg (.7965 f 11, 4.9.1574) Goesswijn ende Jenneken, brueder ende susteren kijnderen wijlen Aert Goessens inden Acker, bijden zelven Aert, ende vuijt Marie zijn huijsvrouwe, dochter wijlen Daniel Cornelis Hermanss tsamen verwect ende vercregen zijnde, hebben hen bedanct ende bedancken hen midts desen van Ghijsbert Goessens inden Acker ende van Adriaenen soen wijlen Daniel Cornelis Hermanss henne momboir ende toesiender goeder momboringe administratie ende bewijnde, die zij luijden als momboir ende toesiender voirs: hebben gehadt over hare personen ende over alle henne goeden, bedanckende hen oock goeder rekeninge bewijs ende relicua, gelovende op hen zelven ende op alle henne goeden hebbende ende vercrijgende den voirs: momboir noch toesiender ter sake van dijen nu noch nimmermeer te moeijen noch te molesteren metten recht noch dair buijten in geender manieren sonder argelist.

ORA Oisterwijk (304 fol 20 dd 6-11-1588) Marie weduwe van wijlen Aerdt Goessens inden Acker, dochter van wijlen Daniël Cornelis Hermans, cum tutore (met haar voogd) etc legitime et hereditarie supportavit (heeft wettelijk en erfelijk overgegeven) aan haar wettige kinderen door de voors wijlen Aerdt uit haar verwekt, simul cum dictis litteris et jure (samen met de genoemde brieven en het recht) etc, het vruchtgebruik en al het recht dat ze had en bezat in een grond en erfenis gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd die Heijdsijde buiten den Dreijboom, aldaar tussen: (…) Welke grond en erfenis voors met een huis daar toentertijd opstaande de voornoemde Aerdt zoon van wijlen Goessen Laureijs inden Acker als man en momber van Marie suae uxoris (zijn huisvrouw) ook voornoemd toen hij leefde verkregen had met het recht van naarderschap van Willem zoon van wijlen Jan Aben, wat Willem voors gekocht en verkregen had van Daniël zoon van wijlen Cornelis Hermans, (…) (Idem) Quo facto constituti sunt coram scabinis infrascriptis Adriaen zoon van wijlen Goessen inden Acker als momber en Adriaen zoon van wijlen Daniël Cornelis Hermans als toeziener van Goessen en Jan, gebroeders, en Jenneke hun zuster, onmondige kinderen van wijlen Aerdt en Marie voornoemd, waar de momber en toeziener voors voor instonden en gelofte deden, en ze hebben de voors grond en erfenis, gelegen, verkregen en verkocht als boven, wettelijk en erfelijk overgegeven en opgedragen aan Cornelis zoon van wijlen Henrick sBeren, simul cum dictis literis et jure etc, met afgaan en vertijen etc, terwijl deze momber en toeziener voornoemd beloofden op verbintenis der goederen van de voors onmondige kinderen, nu hebbende en nog later te verkrijgen, dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden en in de naam van de onmondige kinderen voors te doen houden zonder enig wederzeggen en alle kommer en calangies van hunnentwege en vanwege Aerdt Goessens inden Acker vs daarop komende allemaal voor hem af te doen.

ORA Oisterwijk (304 fol 41 dd 31-1-1559) Adriaen en Jan, gebroeders, zonen van wijlen Daniël Cornelis Hermans, Cornelis zoon van wijlen Henrick Willems als man en momber van Peterke de Oudste suae uxoris (zijn huisvrouw), Jan Peter Gherit Jans als man en momber van Cornelis suae uxoris (zijn huisvrouw) en Adriaen zoon van wijlen Cornelis Peter Mutsaerts als man en momber van Peterke de Jongste suae uxoris (zijn huisvrouw), dochters van wijlen Daniël voornoemd, Marie weduwe van Aerdt Goessens inden Acker, dochter van wijlen Daniël voors cum tutore (met haar voogd) etc voor haar tocht en recht en met haar Adriaen zoon van wijlen Goessen inden Acker als momber en de voors Adriaen Daniëls als toeziener van Goessen, Jan, gebroeders, en Jenneke hun zuster, onmondige kinderen van wijlen Aerdt en Marie voors, waar Adriaen en Adriaen voors voor instonden en gelofte deden, met Adam zoon van wijlen Henrick Adams en Bertholomeus zoon van wijlen Steven Meeus Stevens in de plaats van de momber en toeziener van Heijlwig en Margriet, onvolwassen dochters van wijlen Daniël Cornelis Hermans en Cornelia voors, waar Adam en Bertholomeus voors zich ook sterk voor maakten en gelofte deden, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt aan Willem zoon van wijlen Marcelis Ghijsbrechts met afgaan en vertijen etc, een stuk heiveld hun gezamelijk toebehorende, groot ongeveer acht lopensaet min negen roeden, gelegen in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Heijdsijde achter die Corte Cameren, aldaar tussen: (…) (Idem) Dezelfden allen met de naam en in de naam ut supra (als boven) legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt aan Ghijsbrecht Jan van Ghierl, met afgaan en vertijen etc, een stuk heiveld, hun toebehorende, groot ongeveer zes en een halve lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) die Heijdsijde aenden Rugdijck aldaar tussen: (…)

ORA Oisterwijk (309 fol 33 dd 4-2-1563) Marie weduwe wilner Aert Goessens vanden Acker met Jannen Jan Willems hoeren tegenwoordigen man en momboir der zelver hoer tocht ende allet recht van tochten wegen dat zij hebbende en besittende is in huijs, hof, schuer metten gronde ende erffenisse daer aenliggende ende daer toebehorende ca. 4 lopensaet gelegen inder prochie van Tilborch ter plaetse geheijten die Stockhasselt aldaer, tussen erffenisse Jutta weduwe wijlen Jan Reijnen metten kinderen d een zijde ende d een eijnde en tussen erffenisse Cornelie weduwe Cornelis Daniels cum pueris d ander zijde, Streckende metten anderen eijnde aende gemeijn straet, noch in een stuck erffs ca. 6 lopensaet gelegen inder prochie ende ter plaetse voirs:, tussen erffenisse Jutta weduwe met haren kinderen voern: aen beijde zijden ende aen beijde d eijnde aen liggende, ende noch in een stuck lants ca. 2 lopensaet gelegen inder prochie ende ter plaetse ook voirs: tussen erffenisse Cornelie weduwe Cornelis Daniels cum pueris voirs: d een zijde en tussen erffenisse Jans Jan Vranck Lemmens d ander zijde, Streckende vander gemeijnder straten totter erffenisse Peters Jan Reijnen zoo hij seijde legitime et hereditarie et supportaverunt Ghijsbrechts soen wilner Goessens inden Acker en Adrianen soen wilner Daniel Cornelis Hermans als momboir ende toesiender van Goessenen, Jannen en Jennekenen brueders en sustere onmondige kinderen wilner Aerts Goessens vanden Acker ende haer Marijen voorn: tot behoef der zelver kinderen voorn: met afgaen ende des sullen zij daer uit gelden den gewoonlijcken ende behoorlijcken commer , welck alsoo gedaen ende geschiet zijnde zoo hebben de voirs: momboir en toesiender geloeft haer Marien voirs: dat zij haer ten recompensie van haer der tochten sullen uit reijcken de som van 25 k. gulden eens te betalen tot Onsser Vrouwen Lichtmisse dach nu naestcomende met welcke 25 gulden de voirs: Maria sal mogen doen haren vrijen wil sonder toeseggen van iemand den daer voor de zelve momboir en toesiender der onmondige kinderen goeden hebbende en vercrijgende verbijndende sonder argelist ,


Huwt

102.403   Heijlwich Jr Jacob Aert van den BREKEL

FamilienaamIndex 102.403Vader 204.806Moeder 204.807

Overleden na 11-3-1544, voor 31-1-1547

Kinderen

 1. Daniella Zie 51.201
 2. Gijsbrecht
 3. Laureijs, huwt Margriet Pauwels Peters
 4. Arijaen, huwt Heijlwich Pauwels Peters, weduwe van Henrick Willem (ook: Jacob) sBeren
 5. Aert (+voor 6-1-1588), huwt Marija Daniël Cornelis Hermans
 6. Kinderen
  1. Goessen
  2. Jan
  3. Jenneke
 7. Arijken alias Ariaena, huwt Anthonis Jan die Bruijn

TerugBegin van generatie


102.404   Peter Niclaes SPAPEN

FamilienaamIndex 102.404Vader 204.808Moeder 204.809

Geboren Tilburg ca. 1470
Overleden Tilburg na 4-2-1550, voor 3-6-1551

In 1550 nog vermeld als levend (erfenis van Peter die Paep en kinderen), in 1551 dood in belendingen, RA Tilburg.

RA Tilburg R280 fol 5r (10-4-1532): Jan zoon van wijlen Dierck Tielmans als principaal en met hem Willem en Jan, gebroeders, zonen van Peter die Paep, Claeus en Jenneke, gezusters, dochters van Peter voors en Ansem zoon van wijlen Ansem die Leeu als man van Elijsabeth dochter van Peter voors, hebben beloofd als schuldenaars te betalen super se et bona (op zich en hun goederen) etc aan Bertholomeeus zoon van wijlen Anthonis Verbunt ten behoeve van hemzelf en ten behoeve van de wettige kinderen van wijlen Jan Crillaerts de somma van 30 karolus gulden van 20 stuivers de eerste Lichtmis na de dood van Peter die Paep, hun vader en elke Lichtmis hiervoor te betalen de cijns te weten voor elke karolus gulden 1 braspenning te cijns, zolang Peter voors zal leven. (Idem volgende inschrijving) Jan zoon van wijlen Dierck Tielmans als man van Anna dochter van Peter die Paep heeft in handen gezet en opgedragen aan Willem en Jan, gebroeders, Claes en Jenneke, gezusters, kinderen van Peter die Paep en aan Ansem zoon van wijlen Ansem die Leeu alle versterf en recht van versterven, dat Jan als voogd van zijn vrouw versterven zal van Peter die Paep, de vader van zijn vrouw.

Nog hiertoe alle havelijke goederen, die Jan nu ter tijd bezit tot de tijd dat hij Willem met zijn broer en zusters ontheven zal hebben van de dertig karolus gulden en daartoe zal Jan voors de jaarlijkse cijns van de som betalen, zodat Willem en de zijnen daarvan geen schade zullen hebben.

RA Tilburg R284 fol 22v (28-12-1537) Jan zoon van wijlen Dierck Helmans, alias Pals, bekent schuldig te zijn aan Cornelis van Baerl, tot behoef van zijn moeder, de som van 15 karolus gulden van 20 stuivers, onder borg van al zijn goederen en van de goederen, die hij erven zal van Peter die Paep, de vader van de vrouw van Jan Pals, te betalen terstond na de dood van Peter die Paep.

Idem fol 11v dd 15-11-1537 Jan zoon van wijlen Dierck helmans bekent schuldig te zijn aan Wouter zoon van wijlen Jan Wouter Denijsz, een jaarlijkse cijns van 20 stuiver. Moet gelost worden de eerste Lichtmis na de dood van Peter die Paep, zijn zwager met 12 karolus gulden van 20 stuivers.

RA Tilburg R 294 fol 15r (3-10-1547) Jan zoon van wijlen Goessen Wouters als man van Jenneke dochter van Peter Claeus die Paep, die Peter voors. verwekt had bij wijlen Barbara zijn vrouw, dochter van wijlen ……….….(niet ingevuld), heeft geboden zijn blijkende penningen, die hij zeide zijn eigenste te zijn, te weten godspenning, lijfkoop, briefgeld en hoofdsom, om te lossen en te kwijten met recht van naarderschap de twee stukken land met huis, hof en zijn gronden en toebehoren gelegen te Tilburg, zoals Jan en Jacop, gebroeders, zonen van wijlen Cornelis Heijmericks, gekocht hadden van Otto van Asperen en Vueren als man van jonkvrouwe Henricka wettige dochter van wijlen Willem zoon van wijlen Henrick Pijlijsers, het eerste stuk land genaamd de Looacker gelegen naast Jan Smit een zijde, Herman inden Hout, nu ter tijd het Convent vanden Baseldonck ander zije, die straat een einde. Het ander stuk groot ca 6 lopensaet gelegen naast Lucas van Amerzoijen een zijde, Gherit Smits ander zijde, voor aan die straat een einde. Het huis, hof met grond en toebehoren gelegen aan de Hoevel in Tilburg tussen: Jan Meeus dochter, nu ter tijd Jan vanden Hoevel IJewaens een zijde, Lijsbet Tijriaens en haar kinderen en nu Jan Goijaert Robben ander zijde voor aan de Hoevel een einde, Welke percelen eertijds Willem zoon van wijlen Henrick Pijlijsers gekocht had van Margriet weduwe van Jan nat. zoon van wijlen Jan Back en wat de voors. Otto van Vueren als man voornoemd toegedeeld is geweest in een erfdeling gemaakt tussen de kinderen van wijlen Willem Pijlijsers, zoals begrepen staat in schepenbrieven van Tilburg en Heusden. Verder heeft Jan eerstgenoemd geboden en geloofd daartoe te doen al wat een naarderman wettelijk moet doen en dat te doen tot de tijd als hij het van rechtswege schuldig zal zijn te doen.

ORA Tilburg (nw inv no 7947 dd 1556, juni 8 - R 302/9v-10r) Jan zoon van wijlen Goeswijn Wouters en met hem Jenneke zijn wettige huisvrouw, dochter van wijlen Peter Spapen, hebben gezamelijk en wettelijk verkocht en als eerst aansprakelijke schuldenaars gelofte gedaan te gelden, te geven en wel te betalen aan Heer Jan van Zichenen, pastoor in Tilburg, ten behoeve van mijn Heer de Prelaat van Tongerloe een jaarlijke en erfelijke cijns van acht karolus gulden, per stuk tot twintig stuivers gerekend of ander goede betaling daarvoor, elk jaar te betalen op de eerste dag van mei en vrij van alle beden, loten en schoten en ander ongeld om welke reden ook, wat zij jaarlijks in Alphen op Nuweleijn moeten leveren en voor de eerste termijn op de eerste dag van mei nu aanstaande en dat van en uit een huis, hof, schuur met de grond en uit de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, Heer Jan met zijn huisvrouw voors. samen toebehorende, groot ca drie lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aen die Commerstraet, aldaar tussen:

ORA Tilburg (nw inv no 7955 oud R.310 f 33v, 20.1.1564) Peter ende Jan gebruederen sonen wilner Jan Dierck Thielmans, Thomaes soen wilner Henrick Joirdaens als man ende momboir Lijskens zijnder huijsvrouwe ende Peter soen wilner Peter Martens als man ende momboir Diercxkens zijnder huijsvrouwe gesusteren dochteren wijlen Jan Dierck Thielmans voirs:, Ende de zelve ijerste genoempde Peter noch ende met hem Lenairt soen wilner Peter Wouter Smoelders als metten heere geordineerde momboir ende toesiender van Peteren, Bertelmeeusse, Jannen, Peterkens, Heijlwegen ende Aleijden, brueders ende susteren onmondige ende onbeiairde kinderen Korstiaens soen wilner Wouter Smoelders die de zelve Korstiaen verwect ende vercregen hadde bij ende vuijt wijlen Marien zijnder huijsvrouwe oock dochter wilner Jans Dierck Thielmans voirs: daer zij als momboir ende toesiender voirs: hen sterck voor maeckten ende geloeffden welcke kijnderen de zelve Jan Dierck Thielmans verwect ende vercregen hadde bij ende vuijt wijlen Anna zijnder huijsvrouwen dochter wilner Peter Claes Spapen, Alle alsulcken versterff ende recht van versterve wegen als hen van wijlen Anna hender moeder voirs: was aencomen ende bestorven in alle ende eene ijegelijcke erfflijcke goeden zoo waer die gelegen zijn off bevonden sullen mogen wordden tzij in hoogen in (R.310 f 34) leeghen in herden in weecken in diepen off in droogen off zoo waer men die eenichsins in hoeren naem binnen der prochie van Tilborch bevijnden sall mogen egeene vuijtgescheijden zoo zij seijden legitime et hereditarie supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk overgegeven)Jannen soen wilner Peter Claes Spapen hennen oom simul cum omnibus literis et jure (samen met de genoemde brieven en het recht) met affgaen ende verthijen etc: et promisidt dicti venditores nomine quo supra (de verkopers hebben belooft op zich en hun goederen als boven) op hoer ende op alle hen goeden ende de voorn: momboir ende toesiender onder de verbijntenisse der onmondiger kijnderen voirs: goeden hebbende ende vercrijgende dit overgeven opdragen affgaen ende verthijen voirs: altijt etc: ende alle commer ende calangie van hennen twegen ende vander voirs: onmondiger kijnderen wegen dair op comende altemael aff te doen, Item hijer zijn bij gestaen Willem soen wilner Peter Claes Spapen ende Adriaen soen Jan Peters als naeste vrinden ende gebueren vanden onmondige kijnderen voirs: ende hebben op henne eeden door manisse des schouteths geattesteert ende getuijcht dat t voirs: versterff voor de onmondige kijnderen voirs: beter ende prouffijtelijcken was vercocht dan gehouden,

ORA Tilburg (nw inv no 7955 oud R.310 f 52, 27.2.1564) Adriaen soen wilner Goessen Wouters ende Willem soen wilner Peter Spapen als metten heeren geordineerde momboir ende toesiender van Goessenen, Adrianen, Barbara, Peterkens ende Luijtgarden brueders ende susteren onmondige ende onbeiairde kinderen Jans soen wilner Goessen Wouters bijden zelven Jannen ende vuijt wilner Jennekens zijn huijsvrouwe dochter wilner Peter Spapen tsamen verwect ende vercregen zijnde daer zij als momboir ende toesiender voirs: hen sterck voor maeckten ende geloeffden, Een stuck lants 4 ½ lopensaet vel circiter (ongeveer) gelegen inder prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten inde Commerstraet aldair, tusschen erffnisse Jacop Henrick Sberen d een zijde ende tusschen erffnisse Peters van Gestel d ander zijde, Streckende vander gemeijnder herbanen totter gemeijnder straten toe geheijten die Commerstraet voirs: tot welck stuck erffs voirs: de voorn: momboir ende toesiender tot behoeff der zelver onmondiger met coope van recht waren gecomen gelijck als dat in scepene verborch brieven van Tilborch daerop gemaeckt volcomelijcker was begrepen legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soen wilner Goessen Wouters vader vanden selven onmondigen kinderen voirs: met affgaen ende verthijen etc: et promiserunt dicti tutores super bona impuberen etc: (en de voogden van de onmondige hebben beloofd te waren zoals gebruikelijk) warandiam ende dit vercoopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen etc: ende alle commer ende calangie dair op comende altemael aff te doen vuijtgenomen dat de voirs: Jan sall onderhouden een halff roije dijkx opten Veedijck zoo dit erve de zelve halffve roije schuldich is ende behoort tonderhouden, Item hijer zijn bijgestaen Jan Peter Spapen ende Korstiaen Wouter Smolders als naeste gebueren vande onmondige kinderen voirs: ende hebben lieffelijck aenden heijligen geattesteert dat dat voirs: stuck lants nutter ende prouffijtelijcker is voorde onmondige kinderen voirs: vercocht dan gehouden sonder argelist.


Huwt voor 7-1-1495

102.405   Barbara Willem PIJLIJSER

FamilienaamIndex 102.405Vader 204.810Moeder 204.811

Overleden Tilburg voor 3-10-1547

Kinderen

 1. Niklaesken, huwt Peter Goijart Hendrick Pulskens (+voor 16-3-1572)
 2. Anna, huwt voor 1532 Jan Dirck Thielmans (+na 7-5-1544) alias Pals
 3. Lijsbeth,huwt voor 1532 Ancem Ancem de Leeuw
 4. Jenneken, huwt Jan Goossen Wouters (+na 3-10-1547)
 5. Kinderen
  1. Goessen
  2. Adriaen
  3. Barbara
  4. Peterke
  5. Luijtgard
 6. Willem
 7. Jan Zie 51.202

TerugBegin van generatie


102.406   Dirck Henrick OPPERS

FamilienaamIndex 102.406Vader 204.812Moeder 204.813

Overleden Tilburg voor 4-4-1552

Bron Coolen

ORA Tilburg (290 fol 41 dd 1-2-1544) Jan zoon van wijlen Ghijsbrecht Diercks heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Willem zoon van Reijner Gherit Reijnen een jaarlijkse en erfelijke pacht van 2 mud rogge uit 2 hoeven met alle toebehoren, te weten huizen, hoven, schuren en andere huizingen en toebehoren, land, weiden, beemden en heivelden zoals Jan heeft liggen in Tilburg in Oerl en en Broeckhoven, zoals Dierck Oppers en Jan Denijs Mutsaerts als laten van Jan voors. deze hoeven gebruiken en handplichten.

ORA Tilburg (291 fol 23 dd x-1-1545) Peter zoon van Henrick Willem Vos als man van Dijmpna dochter van wijlen Wouter Jan Heijsten verkoopt aan Dierck zoon van wijlen Henrick Oppers een huis, hof, schuur en erf, gelegen te Tilburg aan het Stappegoer tussen: Wouter Jan Daniëls een zijde en een einde; Jan Laureis Waeijten ander zijde; gemeijn straat ander einde.; Hieruit te betalen : 6 lopen rogge erfpacht in een erfpacht van 12 lopen rogge aan Wouter Jan Daniëls, te los de,12 lopen rogge met 32 karolus gulden. Nog 2/3 deel in 47 st en 1 ortstuiver erfcjns aan dezelfde Wouter, de gehele cijns te los met 42 karolus gulden. Nog 18 stuiver erfcijns aan dezelfde Wouter te los met 12 karolus gulden.

ORA Tilburg (297 fol 90 dd 4-4-1552) Aleijt weduwe van Dierck Henrick Oppers met haar voogd heeft overgegeven aan Wouter zoon van wijlen Michiel Quaps als man en voogd van Aleijt, Jan zoon van wijlen Peter Spapen als man van Jenneke, dochters van wijlen Dierck Henrick Oppers en Aleijt diens vrouw voornoemd en aan Andries en Jan, gebroeders, zonen van Laureijs Jan Bertouts, die deze Laureijs voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Anthonia zijn vrouw, dochter van wijlen Dierck en van Aleijt voornoemd, samen met de brieven en recht, met afgaan en vertijen, haar tocht en alle recht van tochtenwege, wat ze bezat in een huis, hof, schuur en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende gelegen in de parochie van Tilburg ter plaats genaamd aan het Stappegoer tussen: erfenis van Wouter Jan Daniëls een zijde en einde; erfenis van Jan Laureijs Waeijten ander zijde; die gemeijn straat ander einde. Welk huis etc. Dierck Henrick Oppers met haar voogd heeft overgegeven aan Wouter zoon van wijlen Michiel Quaps als man en voogd van Aleijt, Jan zoon van wijlen Peter Spapen als man van Jenneke, dochters van wijlen Dierck Henrick Oppers en Aleijt diens vrouw voornoemd en aan Andries en Jan, gebroeders, zonen van Laureijs Jan Bertouts, die deze Laureijs voors. verwekt en verkregen had bij wijlen anthonia zijn vrouw, dochter van wijlen Dierck en van Aleijt voornoemd, samen met de brieven en recht, met afgaan en vertijen, haar tocht en alle recht van tochtenwege, wat ze bezat in een huis, hof, schuur en erfenis daaraan liggende en dartoe behorende gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan het Stappegoer tussen: erfenis van Wouter Jan Daniëls een zijde en einde; erfenis van Jan Laureijs Waeijten ander zijde; die gemeijn straat ander einde. Welk huis etc. Dierck zoon van wijlen Henrick Oppers voornoemd gekocht had van Peter Henrick Willem Voss als man en voogd van Dijmpna dochter van wijlen Wouter Jan Heijsten, zoals dat in schepenbrieven van Tilburg, daarop gemaakt, uitvoeriger is begrepen. Aleijt met haar voogd heeft geloofd als schuldenares super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen etc. en nooit meer van tochten etc. en alle kommer en calangies van harentwege daarop komende allemaal voor hen af te doen.

ORA Tilburg (297 fol 90 dd 4-4-1552) Wouter voors. als man en voogd van Aleijt, Jan voors. als man en voogd van Jenneke, dochters van wijlen Dierck Henrick Oppers, die Dierck voors. verwekt en verkregen had bij Aleijt zijn vrouw, dochter van wijlen Jan vanden laer, Andries en Jan, gebroeders, zonen van Laureijs Jan Bertouts, die deze Laureijs voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Anthonia zijn vrouw, dochter van wijlen Dierck en Aleijt voors. zijn huisvrouw, hebben het voors. huis etc. ut supra in de tochtbrief wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Wouter zoon van wijlen Jan Daniëls met de genoemde en alle andere brieven en recht met afgaan en vertijen. In welk huis etc. voors. Aleijt wed. van Dierck Henrick Oppers voornoemd haar tocht en alle recht van tochtenwege, wat zij daarin had, overgegeven en opgedragen had aan Wouter en Jan, haar schoonzoons, en aan Andries en Jan, gebroeders, haar kleinzoons voornoemd, zoals in verschillende brieven van Tilburg. Wouter, Jan, Andries en Jan verkopers voornoemd hebben geloofd als schuldenaars super se et bona sua etc. dit verkopen, overgeven etc. altijd vast en stendig etc. en alle kommer en calangies van hunnentwege daarop komende allemaal af etc.


Huwt ca. 1500

102.407   Alijdt Jan van de LAER

FamilienaamIndex 102.407Vader 204.814Moeder 204.815

Kinderen

 1. Jenneken Zie 51.203
 2. Alijdt, huwt Wouter Michiel Jan Quaps (*ca. 1501)
 3. Antonia (+voor 4-4-1552), huwt ca. 1525 Laureijs Jan Berthouts Spijckers (+voor 10-3-1554), weduwnaar Hendricksken Gijsbert Beerthen (uit dit huwelijk Lenaert Laureijs Jan Berthout Spijckers, huwt Catharina Goyaert Crillaerts; en Gijsbert Laureijs Jan Berthout Spijckers, huwt (1) Jenneken Cornelis Crillaerts; huwt (2) Marie Niclaes de Cock)
 4. Kinderen
  1. Jan Laureijs Jan Berthout Spijckers, huwt (1) Engelken Lenaert Verschueren; huwt (2) Barbara Gerit Jan Brock
  2. Andries Laureijs Jan Berthout Spijckers, huwt Adriana Hendrick van de Sandt
  3. (mogelijk uit het eerste huwelijk) Anthonis Laureijs Jan Berthout Spijckers; huwt (1) Aleijd Adam Jacob Poeynenborch; huwt (2) Marij Goyaert Jan de Veth

TerugBegin van generatie


102.416   Adriaan Jan SOMERS

FamilienaamIndex 102.416Vader 204.832Moeder 204.833

Volgens Coolen


Huwt voor 1510

102.417   Margriet Jan SANDERS

FamilienaamIndex 102.417 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Adriaan
 2. Yken
 3. Jan Zie 51.208
 4. Marie
 5. Margriet Adriaen Jan Zomers (*na 1520 +voor 1617), non in het Convent van Sinte Catarinaberch.

TerugBegin van generatie


102.418   Henrick Willem EELKENS

FamilienaamIndex 102.418Vader 204.836Moeder 204.837

Geboren voor 1465
Overleden Tilburg voor 3-12-1532


Huwt voor 1490

102.419   Christina Jan LEEMANS

FamilienaamIndex 102.419Vader 204.838Moeder 204.839

Kinderen

 1. Engelken
 2. Jan
 3. Joost
 4. Marij Zie 51.209
 5. Pauwels
 6. Peter
 7. Willem

TerugBegin van generatie


102.420   Cornelis Aert REIJNBOUTS

FamilienaamIndex 102.420Vader 204.840Moeder 204.841

Geboren ca. 1510
Overleden kort na 18-4-1592

ORA Tilburg (nw inv nr 7932 29 maart 1540 n.st. R 287/72r.) Elijsabet weduwe van Jan Willem Berijs en met haar Peter en Adriaen, haar zonen, voor henzelf en voor Gherit en Jan, gebroeders, Kathelijn, Margriet, Willemke en Heijlke, gezusters, onmondige kinderen van wijlen Jan Willem Berijs en Elijsabet voors. vernaarderen een huis, hof, schuur, grond en erf, gelegen te Tilburg bij de kerk, tussen: een kerkhofmuur een zijde; Claeus Henrick van Ghierl ander zijde; Henrick van Lieshout een einde; gemeijn kerckwech ander einde; wat Heijliger, zoon van wijlen Jan Willem Berijs, Cornelis, Geertuijt en Willemke, zusters, dochters van wijlen Jan Willem Berijs, die Jan verwekt had bij wijlen zijn 1ste vrouw, Kathelijn, dochter van wijlen Henrick van Ghierl, alsmede voor Heer Jan priester, hun broer, verkocht hadden aan Cornelis Aert Reijnbouts.

ORA Tilburg (nw inv nr 7934 1542, juni 15 - R 289/13v) Cornelis Aert Reijnbouts heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Laureijs zoon van wijlen Henrick Zwijsen een jaarlijkse en erfelijke cijns van 75 stuivers uit een stuk erf in land en weide, groot ca 4 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve aan het Hovelstraetke tussen: IJke weduwe van Willem Joest Beren een zijde; Ghijsbrecht de Wagemaker ander zijde; Jan IJewaens vanden Hoevel een einde; dat Hovelstraetke ander einde. (…) Staat te los altijd met lichtmis met 60 karolus gulden van 20 stuivers, samen met de jaarcijns en achterstel, met sint Jansmis tevoren van beide zijden op te zeggen.

ORA Tilburg (nw inv nr 7934 1542, november 29 - R 289/28v-29r) Erfruil tussen: Gherit zoon van wijlen Jacop Huijben en Cornelis Aert Reijnbouts. Cornelis voors zal hebben een huis, hof en erfenis daaraan liggende gelegen in de parochie van Tilburg bij de kerk tussen: Peter de Wagemaker een zijde; Cornelis Ghijsbrecht de Wagemaker ander zijde; Cornelis Jan Zwagemaker een einde; de Kerckstraat ander einde, wat Gherit gekocht had van de kerkmeesters van Tilburg. Waaruit Cornelis zal gelden de oude kommer door de kerkmeesters daarop gegroot en benoemd. Nog een jaarlijkse en erfelijke cijns van 43½ stuiver aan Jan Jan Zomers te los met 34 karolus gulden van 20 stuivers. Toegevoegd: Gherit zal hiertegen hebben een klein lapje of stukje erf, maar hij hoefde daarvoor geen brief, daarom is dit niet geprotocolleerd.

ORA Tilburg (nw inv nr 7937 1546 januari 25 n.st. R 292/45vso) Cornelis Aerdt Reijnbouts heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Lenaert zoon vanwijlen Ariaen Mutsaerts en Jan Henrick van Lieshout,als dekens van het Gilde van Sint Anna altaar in de kerk van Tilburg,ten behoeve van dat Gilde, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 28 stuivers en 3 oirtstuivers uit huis, hof en erf daaraan liggende groot ca 1 lopensaet gelegen te Tilburg aan die kerk tussen: Cornelis Ghijsbrecht Zwagemakers een zijde; Anna de weduwe van Peter de Wagemaker ander zijde; Cornelis Jan Zwagemakers een einde; die gemeijn straat ander einde. Nog uit een stuk erf in land en weide, groot ca 4 lopensaet, gelegen te Tilburg aan het Hoevelstraetke tussen: Frans Ghijsbrecht Wagemakers een zijde; IJken de weduwe van Willem Joest Beeren ander zijde; Jan vanden Hoevel IJewaens een einde; Het Hoevelstraetke voors. ander einde. (…) Staat te los met 23 karolus gulden van 20 stuivers samen met de jaarcijns en achterstel, met Sint Jansmis tevoren op te zeggen, en als het Gilde de voors. hoofdpenningen nodig zal hebben en als dat dan door de dan regerende dekens met Sint Jansmis gezegd zal worden aan Cornelis Voors. of zijn nakomelingen, zo heeft hij geloofd die som met Lichtmis daarna op te brengen.

ORA Tilburg (nw inv nr 7942 1551, juni 15 R 297/21r.) Cornelis Aert Reijnbouts heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Laureijs zoon van wijlen Henrick Zwijsen een jaarlijkse en erfelijke cijns van 30 stuivers elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis, waarvan de eerste termijn zal zijn lichtmis a.s. uit een huis, hof met de grond en toebehoren groot ca 1 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die kerk tussen: erfenis van Anna weduwe van Peter de Wagemaker met haar kinderen een zijde; erfenis van Cornelis Ghijsbrecht Zwagemakers ander zijde; de gemeijn straat een einde; erfenis van Jenneke weduwe van Cornelis de Wagemakers met haar kinderen ander einde, zoals hij zeide. Hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk en het voors. huis etc. altijd goed, zeker genoeg en weldogende etc. en alle kommer en calangies daarop komede allemaal af te doen. In margine: Non passatum ergo vacat. (niet gepasseerd dus vervallen)

ORA Tilburg (nw inv nr 7942 1551, juni 15 R 297/21r.) Te mogen lossen met lichtmis met 24 karolus gulden van 20 stuivers of die waarde daarvan in ander goed geld, nu gevalueerd, samen met de jaarcijns en achterstel, behalve dat Cornelis voors. of zijn nakomelingen dit een half jaar tevoren op moeten zeggen etc. en ook als het Laureijs voors. gelieven zal de voors. hoofdsom te hebben en dat aan Cornelis voors. of zijn nakomeling een half jaar tevoren opgezegd zal hebben, dan zullen Cornelis of zijn nakomelingen gehouden zijn met lichtmis daarna de voors. hoofdom samen met alle onbetaalde achterstand op te brengen etc. wat de voors. Cornelis super se et bona sua etc. zo ook geloofd.

ORA Tilburg (nw inv nr 7957 R.312 f 53, 21.2.1566) Cornelis soen wilner Aert Reijnbouts Een stuck lants hem toebehoorende geheijten Pijpenhoeffken zess lopensaet ende een roije vel circiter gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse opte Cruijsstraet achter den Hoevel aldaer,tusschen erffenisse Aert Aertss de Smit alias Valck d een zijde ende tusschen erffenise Meeuskens wedue Jan Crillaerts metten kijnden d ander zijde Streckende vander erffenisse meester Anthonis Henricx Wouter Adriaens totter gemeijnder straten toe die Cruijstraet voirs: geheijten welck stuck lants voirs:, Jan soen wilner Aert Reijnbouts zijn brueder, vercocht ende gevest hadde Adriaen soen wilner Lenaert Aertss de Raijmaker ende tot welck stuck lants de voorn: Cornelis metten rechte van nairderschappen was gecomen gelijck als dit all in scepenen literen van Tilborch daer op gemaeckt volcomelijcker was begrepen legitime et hereditarie vendiderunt et supportavit Meester Anthonisse soen Henrick Wouter Adriaens simul cum dictus literis et jure met affgaen ende verthijen etc: et promisit super se etc: dit vercoopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen etc: ende alle commer ende calaengie van zijnen twegen dair op comende altemael aff te doen den zelven

ORA Tilburg (inv no 7991, blad 48r en 48v dd 21-11-1600) Jan zoon Hermen Peterssoon van Heijst en Peter zoon wijlen Jan Henricx Vermee met procuratie van Anna dochter wijlen Frans van Veen (?) en nagelaten weduwe Cornelis Aert Reijnbouts, ook uit kracht van hun testament dd 18-4-1592; verkopen een huis en hof met drie lopensaet grond achter de Kerk te Tilburg tussen Goyaert Cornelis Aert Reijnbouts en Henrick Jans Vermee met zijn voorkinderen, strekkend van de erfenis van Michiel Goyaerts Vet tot de straat, aan Willem zoon wijlen Jan Willem Mudtsaerts (...) Dezelfden verkopen nog een stukje erf groot tien royen in Tilburg achter de Kerk in de Katerstrate (?) tussen Willem zoon wijlen Jan Willem Mudtsaerts en erfenis Joost Pieter Wagemakers, strekkend van Michiel Goyaerts Vet tot de straat, aan Goyaert Cornelis Aert Reijnbouts en zijn kinderen en kindskinderen verwerkt met Niclaesken zijn huisvrouw dochter van Steven Wilbrecht (?)


Huwt ca. 1555

102.421   Anna Frans Gerard van UDEN

FamilienaamIndex 102.421 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1600, voor 1602

Kinderen

 1. Goyaert Zie 51.210
 2. Anneken Cornelis Aerdt Reijnbouts (bTilburg 25-9-1604)

TerugBegin van generatie


102.422   Jan Steven Willem van den HOVEN

FamilienaamIndex 102.422Vader 204.844Moeder 204.845

ORA Tilburg (inv no 277/7923 Fol 25v dd 10-2-1530) Steven Willem Stevens aan zijn zoon Jan een huis en hof met twee lopen grond in Clein Hasselt aan NN

ORA Tilburg (nw inv no 7925 1533, februari 5 n.st. - R 280/43v) Arijaen Steven Willem Stevens heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan Steven Willems een stuk land groot ongeveer 2½ lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve in de Moelenhoeck, aldaar tussen: erfenis van Jan Arijaen Smolders een zijde; erfenis van Jan Steven Willems ander zijde; erfenis van Anthonis Jan Arijaen Smolders een einde; erfenis van Wouter Thonis Diercks ander einde.

ORA Tilburg (nw inv no 7928 1537, januari 10 N.St. R 283/ 22 vso) Jan Steven Willems als man van Geertruijd, dochter van Claeus Lemmens Weijmers, verkoopt ana Herman Peter Hermans zijn zwager een jaarlijkse erfpacht van 5½ lopen rogge als deel van 2½ mud en 4 lopen rogge uit een hoeve, eigendom van Willem Willem Gherits Beerijs, gelegen te Tilburg te Oerle.

ORA Tilburg (nw inv no 7928 1537, januari 10 N.St. R 283/22 vso) Laureijs Claeus Weijmers en Jan Steven Willems, als man van Geertruijd, dochter van Claeus Lemmens Weijmers, maken openbaar bekend, dat aan elk van hen toevallen zal een derdedeel in een pacht van ½ mud rogge van Claeus Lemmen Weijmers, dat hij jaarlijks beurt uit een pacht van 2½ mud en 4 lopen rogge uit een hoeve, land, beemd, het en wei in Oerle Tilburg, toebehorende aan Willem Gherit Beerijs. Ze beloven deze erfenis na de dood van Claeus Weijmer niet te verkopen dan aan Herman z.v. Peter Hermans hun zwager, voor 4½ karolus gulden van 20 st.

ORA Tilburg (nw inv no 7932 4 januari 1541 n.st. R 287/37r.) Jan Willem Stevens, weduwnaar van Gheertruijt dochter van wijlen Claeus Lambrecht Wijmers verkoopt aan zijn wettige kinderen alle tochten recht van tochtenwege, dat hij na de dood van zijn vrouw bezat in een huis, schuur en erf, gelegen te Tilburg in die Velthoven tussen: Henrick Crillaerts een zijde; weduwe van Jan Beijkens ander zijde; weduwe van jan Beijkens een einde; gemeijn straet ander einde.

ORA Tilburg (nw inv no 7932 4 januari 1541 n.st. R 287/37r.) Ariaen Steven Willem Stevens als momber en Laureijs Claeus Lambrecht Weijmers als toeziender van Hillegont, Ariaena en Claeuske, zusters, dochter van Jan Steven Willems (Stevens) en van wijlen Geertruijt dochter van wijlen Claeus Lambrecht Weijmers verkopen aan Peter Steven Willems (Stevens) huis, hof, schuur en erf ut supra. Hieruit jaarlijks te betalen aan: de kerk van Tilburg 1 kan wijn; Peter Huijb Smitten 5 karolus gulden en 5 stuivers te los met 82½ karolus gulden aan de kinderen van Jan Steven Willems (Stevens); 6 karolus gulden te los met 100 karolus gulden van 20 stuivers ‘sHeeren schouwen te onderhouden.

ORA Tilburg (nw inv no 7932 4 januari 1541 n.st. R 287/37r.) Peter Steven Willem Stevens bekent schuldig te zijn aan Ariaen Steven Willems en Laureijs Claeus Lemmens een jaarlijkse en erfelijke cijns van 6 karolus gulden van 20 stuivers uit huis, hof en schuur ut supra, ten behoeve van Hillegonda, Ariaena en Claeusken voors. In Margine: De schuldbrief is uitgereikt na Lichtmis anno 1541 eens van deze heffers.

ORA Tilburg (nw inv no 7936 1545 januari 23 n.st. R 291/31vso) Anthonis en Aerdt, gebroeders, zonen van wijlen Wouter Thonis Diercks, met Heijliger zoon van wijlen Jan Crillaerts als man van IJken, dochter van wijlen Wouter voors., verkopen aan Jan Steven Willems een stuk land groot ca 3½ lopensaet, 4½ roede en 1½ voet, gelegen in Tilburg in de Schijve omtrent den Eijck tussen: Ariaen Jan Peter Ghijben een zijde; Thonis Jan Ariaen Smolders ander zijde; Heilige Geest van Tilburg en Jan Steven Willems een einde Marten Jan Gheenen ander einde. Hieruit te betalen 2 lopen rogge erfpacht uit een erfpacht van ½ mud rogge aan Jenneke de weduwe van Peter Crillaerts.

ORA Tilburg (nw inv no 7938 1547 januari 20 n.st. R. 293/49r.) Jan Steven Willems zoon verkoopt aan Peter Denijs Crillaerts zoon een stuk land groot ca 2½ lopensaet en 3½ roede min anderhalve voet, gelegen te Tilburg in die Schijve omtrent de Eijck tussen: Adriaen Jan Peter Ghijben een zijde; Thonis Jan Ariaen Smolders ander zijde; de Heilige Geest van Tilburg een einde; Jan Steven Willems voors. ander einde. Welk stuk land voors. Jan Steven Willems bij koop verkregen had van Anthonis en Aerdt, gebroeders, zonen van wijlen Wouter Thonis Diercks, en van Heijliger zoon van wijlen Jan Crillaerts als man van IJke dochter van wijlen Wouter voors.

ORA Tilburg (nw inv no 7946 1556, maart 11 n.st. - R 301/76r) Marie weduwe van Joest Gherits van Ethen met Jan zoon van Steven Willems, haar tegenwoordige man en momber supportavit (heeft overgeven) aan haar wettige kinderen, die ze gewonnen en verkregen had bij de voornoemde wijlen Joest Gherit van Ethen, haar eerste man voornoemd, met afgaan en vertijen, haar tocht en al het recht van tochtenwege, dat Marie voors. had en bezat in een huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende in alle grootte als dat gelegen is in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Cleijn Hasselt, aldaar tussen: erfenis van jonkheer Kaerl van Malsen, Heer van Onsoirt een zijde; erfenis van dezelfde jonker Kaerl voors. Met meer anderen ander zijde; de gemeijn straat aldaar een einde; erfenis van Aerdt zoon van wijlen Wouter Thonis met ook nog anderen ander einde ut dicebat (zoals zij zeide) terwijl dezelfde Marie met Jan haar tegenwoordige man beide voors. als principaal schuldenaars geloven op hen en op al hun goederen, hebbende en verkrijgende, dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies van harentwege daarop komende allemaal af te doen, dezelfde datum.

ORA Tilburg (nw inv no 7946 1556, maart 11 n.st. - R 301/76r) Quo facto constituti coram scabinis infrascriptis (Dit gedaan zijnde zijn gestaan geweest voor schepenen ondergeschreven) Jan en Cornelis, gebroeders, zonen van wijlen Joest Gherit van Ethen en van Marie voornoemd, Claes zoon van wijlen Willem Damen als man en momber van Heijlwich sue uxoris (haar man) en Jan zoon van Laureijs Aerdt Lensen als man en momber van Jenneke sue uxoris (zijn huisvrouw) dochters van wijlen Joest en Marie voors en ze hebben het voors. huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende voors. wettelijk en erfelijk verkocht, overgegeven en opgedragen aan Jan zoon van Steven Willem Stevens samen met alle brieven en het recht etc., met afgaan en vertijen etc. en de verkopers voornoemd hebben geloofd als principaal schuldenaren super se et bona sua etc. (op zich en hun goederen) dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig te houden en in hun naam te doen houden etc. en daarnaar nooit meer te talen of te doen talen met geen enkel recht etc. en alle kommer en calangies van harentwege daarop komende allemaal voor hem af te doen.

ORA Tilburg (nw inv no 7947 1556, april 28 - R 301/3r) Jan Steven Willem Stevens heeft beloofd als een eerst aansprakelijke schuldenaar te gelden, te geven en goed te betalen aan Steven voors. zijn vader een jaarlijkse en erfelijke pacht van twee en twintig lopen rogge, te vergelden elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis en voor de eerste termijn van Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis nu a.s. over een jaar en dat uit en van een huis, hof met de grond en erfenis daar aan liggende en daartoe behorende, groot ca vijf en een halve lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Cleijn Hasselt, aldaar tussen: erfenis van jonkheer Kaerl van Malsen, Heer van Onsenoirt beide zijden de gemeijn straat een einde; erfenis van Aerdt Wouter Thonis ander einde, ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) en het voors. huis, hof, grond en erfenis daaraan liggende voors. altijd goed, zeker genoeg en van waarde te maken etc. en alle kommer en calangies, daar op komende, allemaal voor hem af te doen

ORA Tilburg (nw inv no 7947 1557, februari 7 n.st. - R 302/40r-40v) Jan Steven Willem Stevens weduwnaar van Geertruda suae uxoris (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Claes Lemmens supportavit (heeft overgegeven) aan Adriana, zijn dochter, uit wijlen Geertruda zijn eerste huisvrouw verwekt, met afgaan en vertijen etc, het vruchtgebruik en al het recht vanwege vruchtgebruik, dat hij had en bezat in een derdedeel van een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) in die Schijve in den Moelenhoeck, het gehele stuk voors gelegen aldaar tussen: erfenis van Anthonis Jan Adriaens een zijde; erfenis van Peter Jan Mariens ander zijde; erfenis van Laurijs Jan Laureijs een einde; erfenis van de Heilige Geest van Tilburg en van Adriaen Jan Peter Ghijben ander einde ut dicebat (zoals hij zeide) belovende als eerst aansprakelijke schuldenaar super se et bona sua (op zich en zijn goederen) etc dit overgeven, opdragen, afgaan etc. en vanwege vruchtgebruik daarop nooit meer aanspraak te maken nog te doen maken voor geen enkele rechtbank, geestelijk noch wereldlijk.

ORA Tilburg (nw inv no 7947 1557 februari 7 n.st. - R 302/40v) Quo facto constitutus est coram scabinis infrascriptis (Dit gedaan zijnde was gestaan voor schepenen ondergeschreven) Laureijs Henrick Moels als man en momber van de voors Adriana, sua uxoris (zijn huisvrouw), dochter van Jan en Geertruij voors en hij heeft het voors derde deel van het stuk land voors. wettelijk en erfelijk verkocht, overgegeven en opgedragen aan Laureijs Jan Laureijs Eelkens voornoemd met alzulke weg en recht van wegen, dat van rechtswege aan het voors derdedeel van het stuk land voors toebehoort, met afgaan en vertijen etc. Laureijs verkoper voornoemd heeft beloofd als eerst aansprakelijke schuldenaar warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden en in zijn naam en die van zijn huisvrouw voors. te doen houden etc en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.

ORA Tilburg (nw inv nr 7952 1561, december 31 - R 307/40r) Jan Steven Willems weduwnaar van Geertruijda zijn huisvrouw, dochter van wijlen Claes Lammens, legitime et hereditarie supportavit aan Goiaird Cornelis Aert Reijnbouts als man en momber van Niclaeske zijn huisvrouw, dochter van Jan Steven Willems voors, met afgaan en vertijen etc, het vruchtgebruik en alle recht vanwege vruchtgebruik, dat hij heeft en bezit in het derde deel van een stuk land groot ongeveer 5½ lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd inde Schijve bij den Moelenhoeck, het gehele stuk aldaar tussen: erfenis van Laureijs Jan Lauwen een zijde en een einde, erfenis van Peter Jan Martens ander zijde, erfenis behorende tot de Taeffelen des Heijligen Geests, in Tilborch ander einde, zoals hij zeide. Et promisit super se et sua (en hij heeft beloofd op zich en op zijn) etc dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd etc en nooit meer vanwege vruchtgebruik in zoveel als dat derde deel dat aangaat te talen noch te laten talen, voor geen enkele rechtbank, geestelijk of wereldlijk en alle kommer en calangie van zijnentwege daarop komende allemaal voor hem af te doen. Quo facto constitutus coram scabinis infrascriptis dictus Godefridus en hij heeft het voors derde deel in het stuk land voornoemd wettelijk en erfelijk verkocht, overgegeven en opgedragen aan Goiairt zoon van wijlen Jan Henricx als man en momber van Barbara diens huisvrouw, dochter van Jan Steven Willems voors, zijn medezwager, met afgaan en vertijen etc, warandiam more solito ([belovende] te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen,afgaan en vertijen voors altijd etc en alle kommer en calangie daarop komende allemaal voor hem af te doen.


Huwt (1)

102.423   Geertruid Niclaes Lemmen WEIJMERS

FamilienaamIndex 102.423Vader 204.846Moeder 204.847

Overleden na 7-11-1537, voor 4-1-1541


Huwt (2) voor 17-1-1545

Marie Jan CRILLAERTS

FamilienaamIndex


Zij huwt (1)

Joost Gerrits van EETHEN

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. Hillegont
 2. Ariaena, huwt Laureijs Henrick Moels
 3. Niclaesken Zie 51.211
 4. Barbara, huwt voor 1541 Jan Henricx

TerugBegin van generatie


102.424   Anthonis Jan Adriaensz SMOLDERS

FamilienaamIndex 102.424Vader 204.848Moeder 204.849

Overleden Tilburg voor 23-9-1560

1537: deken van het gilde van het St. Barbara altaar in de kerk van Tilburg. Volgens Coolen ook wel aangeduid als De Keijser.

ORA Tilburg (inv no 7918/272 Fol 21 dd 'Karsamet' = Kerst 1521) Jan Adriaen Smolders verhuurt zijn zoon Anthonis een hoeve onder Goirle voor 8 jaar

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort; inv no 7923 fol 14v dd 5-12-1530) Verkoop: Anthonis Jan Arijaen Smolders aan Jan Henrick van Lieshout. Anthonis Jan Arijaen Smolders soen een huijs hooff torffscop ende mette erffe daer aenliggende ende daer toebehorende in alder groote hem toebehorende inde parochie van Tilborch ter plaetssen gheheijten die Hoeven bij die Steenen Camer tusschen erffe Willem Mutsaerts cum pueris (met zijn kinderen) ende Henrick Vermee deen sijde ende tusschen erffe Jan Elen Willems dander sijde hodende metten eenen eijnde aen erffe Anthonis voers daer eenen ghemeijnen voetpat tusschen beij gaet ende metten anderen eijnde aen die ghemeijn straet ut dicebat supportavit (zoals hij zeide heeft overgegeven) Jannen Henricks soen van Lieshout et promisit warandiam more solito dempto (en heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk behalve) een mud rogge erffpachts te betalen aende rector van Sinte Crispijn ende Crispiaen inde kercken van Oesterwijck ende tot Tilborch te leveren ende noch aen Anthonis voers jaerlijcks eenen erffschijns van LXXII stuijvers te betalen die te loss staen met LX Rijnsgulden ... ende allen anderen commer aff te doen den selven date den vijfden december scabini Joest ende Zwijsen.

ORA Tilburg (inv no 7925 fol 6 dd 26-4-1532) Lenaert zoon van wijlen Adriaen Mutsaerts heeft beloofd als een principaal schudelnaar te betalen aan Anthonis Jan Arijaen Smolders een jaarlijkse en erfelijke pacht van 17 lopen rogge uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in Corvel, aldaar tussen: erfenis van Claeus die Wijse een zijde erfenis van Denis Claeus Crillaerts ander zijde erfenis van Willem Wouters een einde de gemeijn straat ander einde. Staat te los met 50 karolus gulden van 20 stuivers per stuk.

ORA Tilburg (inv no 7925 fol 30 dd 9-1-1533) Cornelis zoon van wijlen Gerit Herman Heijsten heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Anthonis Jan Adriaen Smolders, zijn zwager, de helft van een erfcijns van 6 karolus gulden van 20 stuivers per stuk uit een stuk beemd groot ongeveer 11½ bunder, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd in die Ghilse Vucht in die Hoeven, aldaar tussen: erfenis van de erfgenamen van wijlen Gerit Reijnen en meer anderen, westwaarts een zijde, erfenis van Marten Jan Gerits, oostwaarts ander zijde, erfenis van de erfgenamen van wijlen Wouter Jans, noordwaarts een einde, erfenis van Nicodemus Wouter Nijcken, zuidwaarts ander einde. Nog uit meer onderpanden. Welke helft van de cijns voors aan Cornelis ten deel gevallen is tegen zijn broers en zusters en hem verstorven was van wijlen Gerit Herman Heijsten, zijn vader, welke cijns Gerit voors gekocht had van meester Jan van Hulten, borgemeester van de stad van Breda en deze zelfde meester Jan had hem gekocht van Jennijke dochter van wijlen Jan Jan Nouwen en met Henrick Cornelis Aert Appels haar man. (Idem) Anthonis Jan Arijaen Smolders als man van Marij dochter van wijlen Gerit Herman Heijsten heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan en Cornelis, gebroeders, kinderen van wijlen Gerit Herman Heijsten, zijn zwagers een derde deel in een stuk beemd gelegen in de parochie van Tilborch in die Ghilse Vucht after dat Hoeff van Dongen, het gehele stuk tussen: erfenis van Jan Wouter Naes een zijde, erfenis van Arijaen Wevers ander zijde, een schouwsloot genaamd die Vaert een einde. Welk stuk beemd Gerit zoon van wijlen Herman Heijsten, zijn schoonvader, gekocht had van Lijsbet Wouter Sprengers en van Wijerick vanden Haensberge haar man, wat Lijsbet toegekomen was van haar vader Wouter Sprengers. Uit de gehele beemd gaat jaarlijks 10 lopen rogge erfpacht in Breda te leveren in de maat aldaar. Nog 12 stuiver en 1 oertstuiver erfcijns ook in Breda te leveren.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7926 fol 25v dd 31-1-1534) Gherit zoon van wijlen Jan Peter Ghijben heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Anthonis Jan Arijaen Smolders een stuk land, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve, aldaar tussen: erfenis van Peter Jan Martens d’Ou een zijde, erenis van Wouter Thonis Diercks ander zijde, erfenis van Hanrick Crillaerts een einde, erfenis van Jan Willem Stevens ander einde.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7927 fol 39 dd 22-1-1536) Anthonis Jan Arijaen Smolders als man en momber van Marij zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gherit Herman Heijsten heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Peter zoon van wijlen Huijb Smitten een jaarlijkse en erfelijke pacht van een half mud rogge uit een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Corvelsche Ackeren, aldaar tussen: erfenis van Marten vande Zande beide zijden, erfenis van Gherit Peter Naes zijn zweager een einde, erfenis van Kathelijn Zwitten ander einde. Nog uit een stuk eerfs groot ongeveer 5 lopensaet, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd Oerl, aldaar tussen: erfenis van Jan die Wijse een zijde, erfenis van Aert Zibben ander zijde. Wat aan Anthonis als man en momber van Marij zijn huisvrouw aangekomen was van wijlen Gherit Herman Heijsten in een erfdeling met zijn zwagers en wat Sijmon Herman Heijsten gekocht had van Peter Gherit Smits die Cuijper en Peter voors had dat gekocht van Gherit Peter Gherit Smits zijn zoon en aan Gherit was dat aangekomen en verstorven van Dijmpna dochter van wijlen Bertelmeeus Bont Bastaerts zijn moeder en aan Dijmpna was dit verstorven van Berthelmeeus haar vader en Berthelmeeus had dat gekocht van Dierck Gherit vande Laer. (idem) Peter zoon van wijlen Huijb Smitten heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Anthonijs Jan Arijaen Smolders een stuk land groot ongeveer 3½ lopensaet en 2 roeden, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve, aldaar tussen: erfenis van Wouter Thonis Diercks en Henrick Crillaerts een zijde, erfenis van Peter Gherit Smolders en Jan Arijaen Smolders ander zijde, erfenis van Jan Arijaen Smolders een einde, erfenis van Marten Jan Ghenen en van Jutta de huisvrouw van Jan Crillaerts ander einde

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7928 fol 53 dd 19-3-1537) Jan, zoon van wijlen Goijaert Jans bekent schuldig te zijn aan Aert Veramelvoert, Mathijs Willem Laureijsz., Anthonis Jan Ariaen Smolders en Sijmon Willem vande Gheijn, dekens van de gulde van St.Barbara autaer in de kerck van Tilburg, een jaarlijkse cijns van 68½ st. ter zake van een weekmisse, gemaakt en geordonnerd door Marije, dochter van wijlen Peeter Beerthen uit een stuk land, groot 11 lopensaet, gelegen te Tilburg, Aent Ven.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7928 fol 43v dd 20-2-1537) Peter zoon van wijlen Meeus Hendricksz verkoopt aan Jan zoon van wijlen Arijaen Smolders een mud rogge erfpacht jaarlijks uit huis, hof, grond en erf, groot 6 lopensaet, gelegen te Goirle Int Dorp. Belendingen: Een gemeijn kerkwech een zijde Michiel Soffaerts ander zijde, Jan Wouters een einde, gemeijn straet geheten dat dorp ander einde. Willem Hendrick Eelkens. Staat te los. Heeft 2 achterstallige pachten

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7930 fol 12v dd 9-11-1538) Jan zoon van wijlen Elen Wijllems bekent schuldig te zijn aan Anthonis Jan Arijaen Smolders ten behoeve van Ghijsbrecht zoon van wijlen Ghijsbrecht van Boerden, een jaarl. en erf. cijns van 78 st. uit: 1. huis, hof, schuur, schaapskooi en erf, groot 10 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Hoven. Belendingen. erfgen. van wijlen Wijllem Pijlijsers een zijde, gemeijn straet ander zijde, idem een einde Steven Claus Stevens (Reijnen) ander einde. 2. een stuk land genaamd Huijbenlandt, groot 12 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Schijve. Belendingen: erfgen. van Wijllem Pijlijsers een zijde, Anthonius Jan Smolders ander zijde, idem een einde, gemeijn straet ander einde. Staat te los met 65 kar. gulden van 20 st.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort; inv no 7932 fol 5v dd 19-4-1540) Verkoop: Jan Peter Huijbrecht Smitten aan Anthonis Jan Ariaen Smolders. Jan Peter Huijbrecht Smitten verkoopt aan Anthonis Jan Ariaen Smolders een stuk land, groot 6½ lopensaet, 5 roeden en ¼ saets, gelegen te Tilburg in die Cleijn Hasselt tussen: Henrick Willem Pijlijsers en anderen een zijde; Anthonis Jan Ariaen Smolders ander zijde en een einde; Jan Peter Huijben, waar een arm van de waterlaat tussen gaat ander einde; er moet een voetpad over gaan. Jan Vos heeft Peter zijn vader gereleveerd van de gelooften.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7932 fol 27 dd 29-11-1540) Steven zoon van wijlen Claeus Stevens en Anthonis Jan Ariaen Smolders bekennen schuldig te zijn aan heer Jan Boen, priester, 17 karolus gulden van 20 stuivers, te betalen 1/3 deel op Lichtmis a.s. over een jaar, 1/3 deel met Lichtmis over 2 jaar en 1/3 deel over 3 jaar en dit terzake van 3 pachten waarvan er 2 verschenen zijn Lichtmis l.l. en de derde verschijnen zal Lichtmis a.s. van een jaarlijkse en erfelijke pacht van 2 mud rogge min 1 lopen, die Jan voors. jaarlijks beurde van Claeus Piggen en zijn gronden, en op zijn erfgenamen. Item Willem Peter Leemans en Claeus Jan Peters beloven super se etc. Steven en Anthonis voors. van de geloofte voors. te releveren, kosteloos en schadeloos.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7935 fol 26v dd 20-1-1544) Jan en Cornelis, gebroeders, zonen van wijlen Gherit Hermans, en Anthonis Jan Ariaen Smolders als man van Marija dochter van wijlen Gherit Hermans voors. hebben verkocht aan Peter zoon van wijlen Peter Zegers een stuk heiveld groot ca 3 lopensaet en 3 roeden, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse achter het Creijenven tussen: Peter Gherit Jan Maes Gheenen - een zijde, Peter Wouter Vermee - ander zijde, Jan van Ghierl - een einde, Peter Peter Zegers - ander einde. ‘sHeren schouwen te onderhouden van de waterlaat door het voors.heiveld lopende. (…)Cornelis zoon van wijlen Gherart Hermans heeft verkocht aan Anthonis zoon van Jan Ariaen Smolders de helft in een stuk beemd gelegen in de Ghilsche Vucht te Rijen, de gehele beemd groot ca 2 bunder gelegen tussen: Jacop Henricks van Ghestel oostwaarts, Cornelis Gherit Hermans voors. en zijn broers westwaarts, de Schauleije noordwaarts. Nog de helft in een stuk beemd genaamd die Gheer gelegen als voor tussen: Cornelis Wouter Jan Wouters oostwaarts, erfgenamen van Jan Truijen uit Dongen noordwaarts, de schauleije zuidwaarts. Welke 2 beemden Cornelis Gherit Hermans gekocht had van Michiel Jan Wouter Naes. Met voorwaarden als Anthonis voors.meer vastigheid wil hebben van de helft van de 2 stukken beemd in het land van Breda of waar dat moet, zo heeft Cornelis geloofd daar te compareren en te vesten aan Anthonis voors.op kosten van Anthonis voors.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7938 fol 26v dd 18-10-1546) Steven zoon van wijlen Claeus Stevens en Anthonis Jan Ariaen Smolders hebben overgegeven en opgedragen aan Heer Goessen zoon van wijlen Laureijs Groijs priester, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 2 rijnsguldens van 20 stuivers of de recht waarde daarvoor in andere betaling voor elke rijnsgulden gerekend in munten als op de termijn van betaling in de stad van den Bosch gewoonlijk ten beurze zal gaan, welke cijns eertijds Wouter zoon van wijlen Peter Faessen als schuldenaar geloofd had aan Adriaena dochter van wijlen Adriaen van Vucht te betalen uit al zijn havelijke en erfelijke goederen, waar die ook gelegen zijn, en welke cijns de voornoemde Steven en Anthonis gekocht hadden van Jan zoon van wijlen Jan de Beer als man van Ariaena dochter van wijlen Ariaen van Vucht voornoemd, zoals dat duidelijk begrepen staat in schepenbrieven van Oisterwijk en Tilburg. Ze verkopen dat samen met de voors. schepenbrieven en voorwaarden, daarvan gewag makende en met derechtsvordering, die ze daarom en daarop in Oisterwijk begonnen zijn, samen ook met 3 achterstallige cijnsen, die Steven en Anthonis daarbij ten achter zijn.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7941 fol 27v dd 30-9-1550) Anthonis zoon van wijlen Jan Ariaen Smolders heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts voornoemd met afgaan en vertijen een stukje land hem toe behorende groot ca 24 roeden min 1 vierde roede gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Cleijn Hasselt aan die Steenen Camer tussen: erfenis van de voors. Anthonis een zijde en een eindeerfenis van Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts ander zijde, waar echter een arm van een waterlaat tussen door loopt ander einde. Hij heeft beloofd te waren en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen, behalve dat Willem koper voors. sHeren schouwen van de arm van de waterlaat voors. moet onderhouden naar oude gewoonte.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7942 fol 40v dd 23-12-1551) Steven zoon van wijlen Willem Stevens, Claeus zoon van wijlen Henrick van Spaendonck, Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts, steven zoon van wijlen Claeus Stevens en Anthonis zoon van wijlen [Jan, MW] ariaen Smolders, dekens en provisoren nu ter tijd zijnde van het Gilde van Sint Peter in de kerk van Tilburg,

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7942 fol 81v dd 2-3-1552) Peter Steven Willem Stevens heeft overgegeven aan Anthonis zoon van wijlen Jan Adriaen Smolders samen met alle brieven en recht, met afgaan en vertijen, een stuk land hem toebehorende, groot ca 1½ lopensaet en 10½ roeden gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Schijve tussen: erfenis van Huijbrecht Jan Leijten een zijde en einde, erfenis van het Convent van Tongerloe, Steven Willem Stevens en ook Peter zijn zoon voornoemd met nog meer anderen ander zijde, een gemeijn akkerweg genaamd de Hoevensche Kerckwech ander einde. Welk stuk land Peter voors. gekocht had van Jan de oude, Goijaert, Jan de jonge en Adriaen, gebroeders, Barbara en Heijlwich, gezusters, en Cornelis Wouter Cornelis als man en momber van Anna, allen dochters van Marten zoon van wijlen Jan Ghenen prout latius in literis de Tilborch (Zoals uit voeriger in brieven van Tilburg). Peter voors. heeft geloofd als schuldenaar super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voorschreven altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies van zijnentwege daar op komende voor hem allemaal af te doen.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7942 fol 81v dd 2-3-1552) Anthonis voorschreven heeft het voorschr. stuk land hem toebehorende grout supra in proximo contracto (zoals boven in voorgaand contract) wettelijk en erfelijk overgegeven aan Adriaen zoon van wijlen Jan van Ghestel, samen met de brieven en recht, met afgaan en vertijen, welk stuk land voors. Anthonis voorschreven heden bij overgeven en opdragen verkregen had van Peter zoon van Steven Willem Stevens en wat Peter voors. gekocht had van de kinderen van wijlen Marten Jan Ghenen proulatius in diversis literis de Tilborch (zoals uitvoeriger in verscheidene brieven van Tilburg). Deze Anthonis voors. heeft geloofd als schuldenaar super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies van zijnentwege daarop komende voor hem allemaal af te doen.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort; inv no 7943 fol 7v dd 17-5-1552) Verkoop: Geertruijt weduwe van Willem Willem Mutsaerts aan haar kinderen. De kinderen verkopen weer aan Anthonis Jan Adriaen Smolders. Geertruijt weduwe van Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts met haar voogd heeft overgedragen aan Adriaen, zoon van haar en van wijlen Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts, en aan Cornelis zoon van wijlen Willem Mutsaerts als momber en Jan zoon van wijlen Wouter Gherits als toeziener van Peter, Jacop en Jan, gebroeders, Barbara, Vijver en Marike, gezusters, onmondige kinderen van Geertruijt en wijlen Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts voors. ten behoeve van deze kinderen, met afgaan en vertijen, haar tocht en recht van tochtenwege, wat ze bezat in 2 stukken beemd, samen groot 9 lopensaet, 1 vierdevaetsaet en ½ roede gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in Dalem, het ene stuk gelegen aldaar tussen: erfenis van Steven Claeus Stevens een zijde; erfenis van Goijaert Jan Gherit Reijnen ander zijde; de Leije aldaar een einde; erfenis van Claeus Jan Claeus en Goijaert voors. met nog meer anderen ander einde. Ze heeft beloofd super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc. en van tochtenwege daarnaar nooit meer te talen etc. en alle kommer en calangies van harentwege daarop komende allemaal voor hen af te doen. (… doorverkocht aan Jan zoon van wijlen Gherit Reijnen en aan Goijaert voornoemd, diens zoon) Dezelfde Geertuijt met haar voogd etc. heeft overgegeven aan Adriaen zoon van haar en van de voors. wijlen Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts en aan Cornelis zoon van wijlen Willem Mutsaerts en aan Cornelis zoon van wijlen Willem Mutsaerts als momber en Jan zoon van wijlen Wouter Gherits als toeziener van Peter, Jacop en Jan, gebroeders, Barbara, Vijver en Marike, gezusters, onmondige kinderen van Geertruijt en van wijlen Willem Willem Mutsaerts voors. ten behoeve van de voornoemde kinderen, met afgaan en vertijen etc., haar tocht en recht van tochten etc. in een stuk land genaamd de Bonten Acker groot ca 4 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Steenen Camer tussen: een gemeijne waterlaat daar lopende een zijde; erfenis van Jan Aert Verhoeven ander zijde; erfenis van jonkheer Adriaen van Malsen een einde; die gemeijn straat ander einde, zoals ze zeide. (…) Quo facto constituti coram scabinis (dit gedaan zijnde waren gestaan voor schepenen) de voors. Adriaen zoon van wijlen Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts en met hem Cornelis en Jan, momber en toezienr pro-ut supra preicta pagina (zoals bovengenoemde pagina) en ze hebben het voors. stuk land, dat aan de voornoemde kinderen van wijlen Willem Willem Mutsaerts toebehoort, wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Anthonis zoon van wijlen Jan Adriaen Smolders, met afgaan en vertijen. (…)

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7943 fol 78 dd 1-2-1553) Anthonis zoon van wijlen Jan Adriaen Smolders heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Wouter zoon van wijlen Vranck Lemmens een jaarlijkse en erfelijke cijns van 5 karolus gulden en 15 stuivers, te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis en voor de eerste termijn van lichtmis nu a.s. te weten van morgen over een jaar uit een huis, hof, schuur, schaapskooi met de grond en erfenis daaraan liggende groot samen ca 28 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Hoeven bij het Slot aldaar tussen: erfenis van jonker Goeswijn ander Lauwick een zijde, erfenis van Geertruijt weduwe van Willem Willem Mutsaerts met haar kinderen en nog anderen ander zijde, erfenis van Cornelis Wouter Cornelis en Peter Gherit Smolders een einde. die gemeijn straat ander einde, zoals hij zeide. Hij heeft geloofd te waren zoals gebruikelijk en het voors. huis etc. altijd goed, zeker genoeg en weldogende te maken etc. en alle kommer en calangies daarop komende voor hem allemaal af te doen. In margine: Jan Cornelis van Heijst heeft bekend dergelijkheid van deze rente met alle achterstel daarvan tesamen afgelost en gekweten te zijn, gelovende etc. datum 6 februari 1621 n.st. (Idem fol 78) Te mogen lossen over 8 jaar en niet eerder en daarna altijd met lichtmis met 100 karolus gulden, 20 stuivers voor de karolus gulden voors. te rekenen of die waarde in ander goed gevalueerd geld daarvoor, te weten gevende in de voors. lossing de gouden karolus gulden voor 20 stuivers, de Philippus gulden voor 25 stuivers, de gouden Keurvorster gulden voor 28 stuivers, het dubbel vuerijser voor 2 stuivers en 1oirt en andere gouden en zilveren munten naar hun waarde, samen met de jaarcijns en achterstel en met sint Jansmis tevoren op te zeggen als men met lichtmis voors. los zal willen doen. (idem fol 78) Idem Anthonis supra natatus promisit persolvere annuum et heredatarium censum de quique florenis karoli en quindecim stuferis Nicolao filio quondam Henrici de Ghierl ad pus Judoci filii qwuondam Gherardi Zuermonts, solvendum anno quolibet in festo purificationis beatae Mariae virginis et pro primosolutionis termino a festo purificationis beatae Mariae virginis proximo futuro est pote a crastino die ultra annum (Idem Anthonis bovenvermeld heeft geloofd te betalen een jaarlijkse en erfelijke cijns van 5 karolus gulden en 15 stuivers aan Claeus zoon van wijlen Henrick van Ghierl ten behoeve van Joest zoon van wijlen Gherit Zuermonts, te betalen elk jaar op het feest van Onze Lieve Vrouwe lichtmis a.s. dat is van morgen over een jaar) uit huis, hof, schuur, schaapskooi met de grond en erfenis daaraan liggende, groot ca 28 lopensaet etc. alles als boven in de voorgaande brief en hij heeft geloofd te waren zoals gebruikelijk en het voors. huis etc. altijd goed, zeker genoeg etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen. Te mogen lossen altijd met lichtmis met 100 karolus gulden, 20 stuivers voor elke karolus gulden voors. te rekenen of met die waarde in ander goed gevalueerd geld daarvoor, samen met de jaarcijns en achterstel, behalve dat Anthonis voors. of zijn nakomelingen gehouden zullen zijn dit met sint Jansmis tevoren op te zeggen als ze met lichtmis daarna de voors. los zullen willen doen

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7944 fol 60v dd 16-3-1554) Goijaert zoon van wijlen Peter Crillaerts als momber en Anthonis zoon van wijlen Jan Ariaen Smolders als toeziener van Jenneke en Anneke, gezusters, onvolwassen kinderen van wijlen Cornelis zoon van wijlen Peter Peter Crillaerts, (etc.)

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7945 fol 10 dd 20-6-1554) Anthonis zoon van wijlen Jan Adriaen Smolders heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Steven zoon van wijlen Willem Stevens met afgaan en vertijen een stuk land hem toebehorende groot ca 1½ lopensaet en 10½ roede gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve in de Molenhoeck tussen: erfenis van Anthonis verkoper voors. een zijde, erfenis van Peter Steven Willems ander zijde, erfenis van Geertruijt weduwe van Willem Willem Mutsaerts met haar kinderen een einde, erfenis van Jan Steven Willems met de kinderen uit zijn eerste huwelijk ander einde, zoals hij zeide. Hij heeft geloofd te waren zoals gebruikelijk en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7944 fol 48 dd 17-1-1555) Cornelis Wouter Cornelis heeft wettelijk en erfelijk verkocht aan Anthonis zoon van wijlen Jan Adriaen Smolders met afgaan en vertijen etc. een stuk land hem toebehorende in alle grootte als dat gelegen is in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve aan die Hoghe Zoeije tussen: erfenis van Peter Gherit Smolders een zijde, erfenis van jonkheer Goeswijn vander Lauwich, opvolger van wijlen Willem Pijlijsers ander zijde, de Hoevensche Kerckwech een einde, erfenis van Joest Jan Leijten ander einde, zoals hij zeide en hij heeft geloofd te waren zoals gebruikelijk en dit verkopen, overgeven etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7944 fol 54 dd 30-1-1555) Servaes zoon van wijlen Wouter Henricks heeft gelofte gedaan als schuldenaar te gelden, te geven en goed te betalen aan Anthonis zoon van wijlen Jan Adriaen Smolders als voogd van de onmondige kinderen bij name van Jenneke en Anneke, dochters van wijlen Cornelis Peter Crillaerts ten behoeve van deze kinderen voors., een jaarlijkse en erfelijke cijns van 6 karolus gulden, 20 stuivers of die waarde in ander goed geld zoals ten tijde van de betaling in het algemeen koers en gang zal hebben voor elke karolus gulden voors. te rekenen, te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis en voor de eerste termijn van Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis nu a.s. over een jaar uit en van een huis, (etc)

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort; inv no 7947 fol 5 dd 23-5-1556) Verkoop: De kinderen van Claes Henrick Smolders en Jenneke Henrick Leijten aan Anthonis Jan Adriaen Smolders en aan Jan Elen Jan Sijmons. Marie dochter van wijlen Claes Henrick Smolders cum tutore (met haar voogd) etc. pro se (voor zichzelf) en Henrick zoon van wijlen Gherit Henrick Smolders als momber en Jan zoon van wijlen Henrick Leijten als toeziener van Adriaen, Henrick, Jan, Bernaerd en Bernaerd, gebroeders, Barbara, Anneke, en Kathelijn, gezusters, onvolwassen en onmondige kinderen van wijlen Claes Henrick Smolders voors, door deze Claes uit wijlen Jenneke suae uxoris (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Henrick Leijten voors. verwekt, waar ze als momber en toeziener voor instonden en gelofte deden, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Anthonis zoon van wijlen Jan Adriaen Smolders met afgaan en vertijen etc. een stuk land, aan de voors. kinderen van wijlen Claes Henrick Smolders toebehorende, groot ca vier lopensaet min dertien voet, gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) in die Schijve, aldaar tussen: erfenis van Jan Peter Huijben en Anthonis Jan Adriaen Smolders een zijde; erfenis van jonkheer Goeswijn vanden Louwich ander zijde; de gemeijn straat waar echter een waterlaat tussen door loopt een einde; erfenis van jonkheer Goeswijn en Anthonis Jan Adriens voors ander einde, ut dicebant (zoals ze zeiden). En Marie met haar momber voors. als eerst aansprakelijke schuldenaresse op haar en op al haar goederen en de voors. Henrick als momber en Jan voors. als toeziener op de goederen van de onvolwassen en onmondige kinderen, hebbende en verkrijgende, warandiam more solito dempto (te waren zoals gebruikelijk behalve) dat Anthonis koper voors. daar uit moet gelden twee smaal hoenders grondcijns aan de nakomelingen van wijlen Lucas van Amerzoeijen en daarbij ‘sHeren schouwen van de waterlaat, voor en achter aan het voors. stuk land lopende, te onderhouden naar oude gewoonte, terwijl de verkopers en verkoopster voornoemd verder beloven op verbintenis als voor dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. etc. en alle andere kommer en calangies daar op komende allemaal voor hem af te doen. Datum de 23e mei, schepenen Meijnaerts en Ghierl. (…) Dezelfde Marie cum tutore (met haar voogd) ut supra (als boven) en Henrick en Jan als momber en toeziener van de onvolwassen en onmondige kinderen voors. pro ut supra (zoals boven) legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan zoon van wijlen Elen Jan Sijmons met afgaan en vertijen etc. een huis, hof, schuur met de grond en toebehoren en met de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, toebehorende aan de voornoemde kinderen van Claeus Henrick Smolders voors., groot ca acht lopensaet en zeventig roeden min een vierde roede, gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) die Cleijn Hasselt bij tHuijs van Tilborch, aldaar tussen: erfenis van Geertruijt de weduwe van Willem Willem Mutsaerts met haar kinderen een zijde; en ook waar een waterlaat tussendoor loopt een einde; erfenis van de kinderen van wijlen Gherit de Bont ander zijde; de gemeijn straat aldaar ander einde, ut dicebant et promiserunt (…)

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7944 fol 5v dd 23-5-1556) Wij Meijnaerts en Ghierl, schepenen in Tilburg en Goirle doen kond en verifieren bij deze, dat op heden dato van deze voor Jan vanden Hoevel, onze schout, en voor schepenen bovengenoemd gecompareerd en gestaan zijn geweest in eigen persoon Anthonis Jan Adriaen Smolders, Goijaert zoon van wijlen Jan Michiels en Jan zoon van wijlen Aerdt Verhoeven, allen als geburen van wijlen Claes Henrick Smolders toen hij leefde en ze hebben in de handen van de schout bij ede verklaard en getuigd, dat de goederen, door Henrick zoon van wijlen Gherit Henrick Smolders als momber en door Jan zoon van wijlen Henrick Leijten als toeziener van de onvolwassen en onmondige kinderen van wijlen Claes voors., heden verkocht en gevest, ter meerdere nutte en profijt voor de onvolwassen en onmodige kinderen voors. verkocht zijn geweest dan wanneer ze behouden waren, certificerende ook wij schepenen bovengenoemd, dat dezelfde goederen voors. hun veiling op drie opeenvolgende zondagen hebben gehad volgens de ordinantie, door onze Heer de Keizer daarop verleend.

ORA Tilburg (inv no 7948 oud 303 fol 58v dd 4-3-1558) Anthonis zoon van wijlen Jan Adriaen Smolders heeft gelofte gedaan als principaal schuldenaar te gelden, te geven en goed te betalen aan Henrick zoon van wijlen Gherit Henrick Smolders als momber en aan Jan zoon van wijlen Henrick Leijten als toeziener van Adriaen, Henrick, Jan, Bernaert en Lenaert, gebroeders, en aan Barbara, Anneke en Kathelijn, gezusters, onvolwassen kinderen van wijlen Claes Henrick Smolders, een jaarlijkse en erfelijke cijns van zes en een halve karolus gulden, twintig stuivers of de waarde daarvan in ander goed gangbaar geld voor elke karolus gulden voors te rekenen, elk jaar te vergelden op Onze Lieve vrouwe dag Lichtmis uit en van een stuk land, groot ca. 4 lopensaet min dertien roeden, gelegen in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) in die Schijve, aldaar tussen: erfenis van Jan Peter Huijben en van de voors; Anthonis Jan Adriaen Smolders een zijde; erfenis van jonkheer Goeswijn van Louwich ander zijde; de gemeijne straat, waar echter een waterlaat tusendoor loopt een einde; erfenis van jonkheer Goeswijn en van Anthonis voorschr. ander einde; ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te waren zoals

gebruikelijk) en het voors stuk land altijd goed, zeker genoeg en waardevast te maken etc en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af etc.

ORA Tilburg (inv no 7948 oud 303 fol 71v dd 12-3-1558) Anthonis zoon van wijlen Jan Adriaen Smolders heeft gelofte gedaan als principaal schuldenaar te gelden, te geven en goed te betalen aan Anthonis zoon van wijlen Denijs Meijnaerts een jaarlijkse en erfelijke cijns van zes karolus gulden en tien stuivers, de karolus gulden voors gerekend zijnde tot twintig stuivers, elk jaar te vergelden op Onze Lieve Vrouwendag Lichtmis van en uit een huis, hof, schuur met de grond en ander toebehoren en uit de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, aan de eerstgenoemde Anthonis toebehorende, groot ca dertig lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hoeven, aldaar tussen:(...) Anthonis zoon van wijlen Jan Adriaen Smolders voornoemd heeft beloofd als principaal schuldenaar super se et bona sua (op zich en zijn goederen) etc aan Anthonis zoon van wijlen Denijs Meijnaerts voornoemd deze cijns van de zes karolus gulden en tien stuivers voors te waren more solito (zoals gebruikelijk) en het voors huis, hof, schuur met de grond en toebehoren en erfenis daaraan liggende altijd goed, zeker etc en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.

ORA Tilburg (inv no 7948 oud 303 fol 71v dd 12-3-1558) Te mogen lossen ten schoonste altijd op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis met honderd karolus gulden, twintig stuivers of de waarde daarvan in ander gangbaar geld dat ten tijde van de aflossing gang en loop heeft voor elke karolus gulden voors te rekenen, simul cum censu (samen met de cijns) etc. behalve dat Anthonis Janszoon voors en zijn nakomelingen gehouden zullen zijn dat met sint Jansmis tevoren op te zeggen etc.

ORA Tilburg (inv no 305 fol 13v dd 1-6-1559) Geertruijt weduwe van Willem Willem Mutsaerts cum tutore (met haar voogd) legitime et hereditarie supportavit (heeft wettelijk en erfelijk overgegeven) aan haar wettige kinderen door deze wijlen Willem Willem Mutsaerts voors uit haar verwekt, met afgaan en vertijen etc, haar tocht en al het recht van tochtenwege dat zij bezittende was in een huis, hof, schuur en schaapskooi met de grond en toebehoren en met de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 16 lopensaet en een vierdevaetsaet, gelegen in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hoeven bij ‘t Huijs van Tilborch, aldaar tussen: erfenis van Anthonis Jan Adriaen Smolders een zijde; erfenis van de erfgenamen van wijlen Jan Elen Jan Sijmons; en van de kinderen van Gherit de Bont ander zijde; de gemeijn straat een einde; erfenis van Anthonis Jan Adriaen Smolders voornoemd ander einde.

ORA Tilburg (inv no 305 fol 89 dd 12-4-1560) Gherit zoon van Anthonis zoon van wijlen Jan Adriaen Smolders deels voor hemzelf en deels als man en momber van Cornelia zijn huisvrouw, dochter van wijlen Dionijs Peter Crillaerts legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Pauwels zoon van wijlen Peter Crillaerts met afgaan en vertijen etc een stuk land groot ongeveer vier en een halve lopensaet gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd in de Schijve aen de Bossch tussen: (...) Welk voors stuk land de voornoemde Gherit bij koop verkregen heeft van Herman Gherit Hermans voor de ene helft en voor de andere helft was dat hem aanbestorven van wijlen Dionijs zijn schoonvader voors, (...) Tradatur Jan Anthonis Jan Adriaen Smolders ex approximatione (Overgegeven aan Jan Anthonis Jan Adraiens Smolders vanwege naarderschap).


Huwt voor 1533

102.425   Maria Gerrit Herman HEIJSTEN

FamilienaamIndex 102.425Vader 204.850Moeder 204.851

Overleden voor 1561

NB: Coolen heeft deze Anthonis en Maria als ouders niet grootouders van Anna.

Kinderen

 1. Antonis Anthonis Jan Adriaensz Wijvens Zie 51.212
 2. Jan, vermeld 1560
 3. Gherit, vermeld ORA Tilburg 11-8-1559, huwt voor 1557 Cornelia Dionijs Peter Crillaerts
 4. Sijmon, vermeld ORA Tilburg 1-7-1559
 5. Marten, vermeld ORA Tilburg 9-9-1557, 4-5-1558

TerugBegin van generatie


102.426   Joost JOOSTEN

FamilienaamIndex 102.426 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1576

Processen in civiele zaken (Tilburg) no 1133a. Aelbrecht Joosten, Jan Peijnenborch, als man van Peeterke, Anthonis Antonisse de Molder, als man van Cornelia en Geertruijt, weduwe van Jan Buckincx, erfgenamen van Goijaert Joost Joosten, contra Jenneke, weduwe van Dionijs Crillarts, haar zoon Jan en Gerit Anthonis, betreft kwestie over penningen betaald aan Dionijs Crillarts, in zijn leven voogd van Goijaert Joost Joosten, n.a.v. de verkoop van goederen uit de nalatenschap van Joost Joosten, 1576-1577.

Mogelijk: ORA Loon op Zand (R 58 f 458v d.d. 2-3-1569) Adriaen Adriaensse, Corst zijn broer, Anna en Hendrickske hun susteren met haeren gecoren momboir, Arnt Willems als man en momboir van Marijke Adriaensdr., Cristoffel Lauwerijssen als man en momboir van Toenisken Adriaensdr., Adriaen Arntsse als man en momboir van Aleijten Adriaensdr., Cornelis Willem Jacops als oom en momboir van Anneke ende Jacopken Arnt Willem Jacops kijnder, onmondig sijnde, allen kijnder ende gerechte erfgenamen van Adriaenen Jansse van den Boonen ende Peeterke sijnder huijsvrouwe, hebben verkocht Diricken Joisten een erffenisse metter timmeringe daerop staende opt Craenven gelegen, oostwaerts aen een steege, suijtwaerts aen Dirick Francken, westwaerts aen Robbert Adriaense (v.Grevenbroeck) ende noortwaerts aen sheerenstraet. Nog eene acker oock aldaer gelegen oostwaerts aen Joost Aen Loijenzn. suijtwaerts aen sheerenstraet, westwaerts aen Adriaenen de Pruijser ende noortwaerts aen Art Ariaen Loijenzn. ende meer anderen. Nog eene acker oock aldaer gelegen, oostwaerts aen Adriaen Arntssen ende meer anderen, suijtwaerts aen de verkopers, westwaerts aen een steege ende noortwaerts aen Dirick Wouters ende meer anderen. Ende nog een stuk erven, heij ende lant sijnde oock aldaer gelegen, oostwaerts aen Robberten voorn. suijtwaerts aen Jan Peeter Faessen, westwaerts aen Dirick Francken ende noortwaerts aen Adriaen Arnts ende meer anderen, daer Dirick Franssen door sal mogen wegen ten naesten velden. Alsoo sij seeden hen aenbestorven te zijn van haeren voorgen. ouders. Ende hebben ‘t hem opgedragen ende gelooft te waeren tot lichtmis toe lestleden voor 2 1/2 st. en 1 penning. Nog 10 1/2 loopen rogs erffelijck den susteren van Waelwijck. Nog 2 gld. ‘s jaers loschijns den erfgenamen van Jan Melis. Nog 20 st. Jacoppe Jansse de Bont. Nog Aleijten Arnts 20 st. ‘s jaers loschijns. Nog 3 1/2 st. ‘s jaers den heijlige geest ten Bosschen. Testes, Rob en Jan. Actum den 2e mert 1569. Onder bijgeschreven: Dirick voorn. heeft dit goet opgedragen Jenneke weduwe Henrick Steevens. Testes, Jacop en Jan. Actum 17-2-1572. (…) Dirick Joisten heeft gelooft te betalen den voorgen. verkopers 280 ca. gld. op twee termijnen, den eerste van paessen naestcomende over een jaer de eene helft ende des paessens daerna de andere helft. Onder conditien dat ofte hij ten zelven dag niet betaelt, die verkopers dan elcke dag op sijnder costen sullen mogen verteeren 5 st. Daer borge voor zijn Joist Joisten ende Adriaen zijn broeders, ter causen van hen voorschr. erfgoet. Testes et actum ut supra.

ORA Loon op Zand. (R 58 f 485r d.d. 16-5-1571.) Meester Antoenis voorn. heeft oock verkocht Jannen Arntsse de Meijer 7 lps. moers gelegen oostwaerts aen de heer van Tilburch, zuijtwaerts Jan Jan Peeter Faessenzn., westwaerts aen de heer van Loon ende noortwaerts aen Arnt Tielen. Alsoo hij zeede te zijn het zeventiende lot in de 26 looten komende uit noorden zuijtwaerts op. Ende heeft gelooft te waren als voor. (…) Jan Arntse de Meijer heeft gelooft als voor Meester Antoenissen voorn. te betalen 276 gld. en 10 st. daer borge voor is Adriaen Jan Josten, Dirick Josten, Henrick Appels, Willem Mertens ende Joist Josten Testes et actum ut supra.

Mogelijk deze: RAT. Loon op Zand. ( R 58 f 522r d.d. 25-1-1573. Bewerking Lia Stadhouders- van den Broek; Snoerman Fonds) Cornelis Gijsbertsse ende Joost Joostenzn. hebben verkocht Jan Danielsse van Tilburg twee lps. ende 17 roeijen metter torven daer op staende zonder gront aen de zuijden zijde van de rechte dijck, oostwaerts aen de Egmont, zuijtwaerts Daeniel Adriaensse, westwaerts Jan ende Willem Cauwenberch ende noortwaerts aen Willem Paijns, alzoo zij zeede. Ende hebben hem opgedragen ende gelooft te waren.


Huwt

102.427   N.N.

Index 102.427 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aelbrecht
 2. Peterke, huwt Jan Peijnenborg
 3. Cornelia Zie 51.213
 4. Geertruid, huwt Jan Buckinckx (+voor 1576)
 5. Goijaert (+ver voor 1576)

TerugBegin van generatie


102.428   Aert Gijsbrecht LEYTEN

FamilienaamIndex 102.428 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 18-2-1560

Mogelijk verwant met (ORA Tilburg 279 fol 36 dd 20-1-1532) Huijbert Jan Leijten, man van Kathelijn Jan van Gestel; verwant aan Hanrick Jan Peters man van Lijsbeth Jan Embert Aert Leijten.

ORA Tilburg (280 fol 10v dd 22-7-1532) Jan Jacop van Dessel als momber en Aert Ghijsbert Leijten als toeziener van de onmondige kinderen van wijlen Jacop Jacop van Dessel te weten IJke, Kathelijn en Jacoba, gezusters, en Cornelis hun broer en ze hebben om beters wil en tot groter profijt van de kinderen macht en autoriteit gegeven en verleend aan Jan Jacop van Turnhout, dat deze zal mogen houden en erven in de naam van de kinderen de portie en het deel, dat aan de onmondige kinderen verstorven is van wijlen Jacop van Turnhout, hun grootvader, havelijke en erfelijke goederen, (…)

ORA Tilburg 1560: erfenis van de weduwe van Aert Ghijsbrecht Leijten een zijde

ORA Tilburg (300 fol 1 dd 6-4-1554) Aert Ghijb Leijten en Geertruijt zijn wettige huisvrouw, dochter van Wouter van Aesvoirt testeren op de langstlevende; [dat] dit stedeke voors. voor de ene helft zal gaan en blijven aan de wettige kinderen van Aert voors. en de andere helft van dit stedeke voors., aan Geertruijt toebehorende; en verder ook alle andere goederen van Geertruijt voors., het zij gereed of ongereed, die Geertruijt voors. zullen overschieten en die ze na haar dood zal achterlaten, heeft deze Geertruijt voors. met toestemming en goedvinden van Aert voors. haar man vermaakt en om Gods wil en in pure aalmoes gegeven aan Leenke haar natuurlijke dochter woonachtig in Breda en aan haar kinderen, in geval dat Leenke voors. tevoren zou sterven en dat alles om merkelijke redenen, die Geertruijt voors. met Aert voors. haar man daartoe bewegen, vermakende ten dien einde uit al haar goederen, gereed en ongereed voornoemd, aan al diegenen, die zouden willen pretenderen haar erfgenamen te zijn, 1 Oude Groten of de waarde daarvan, die hun samen ééns uitgereikt moeten worden, willende en begerende daarom, dat dit hun tegenwoordig maaksel en uiterste wil vast en onverbrekelijk onderhouden zal worden zonder iemands tegenzeggen of beletten, ook zonder wederroepen door Aert en Geertruijt voors. alles zonder arglist.

ORA Tilburg (307 fol 75 dd 20-2-1563) Ghijsbrecht zoon van wijlen Aert Leijten legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Sebastiaen zoon van wijlen Aert Leijten, zijn broer, met afgaan en vertijen etc, al alzulk versterf, recht en deel dat hem mag aankomen en na de dood van wijlen Aert zijn vader voors verstorven en vervallen mag zijn in alle erfelijke goederen. zo waar en tussen wie deze goederen voors gelegen of in vaders naam bevonden zullen mogen worden, zowel in de parochie van Tilborch als daar buiten, niets uitgezonderd zoals hij zeide.(…)

ORA Tilburg (307 fol 75 dd 20-2-1562) Sebastiaen zoon van wijlen Aert Leijten als man en momber van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Matheeus Adriaen Stalpaerts legitime et hereditarie vendidit et supportavit aan Engelke en Matheeuske, gezusters, dochters van wijlen Matheeus Henrick Stalpaerts [moet zijn Matheeus Adriaen Stalpaerts], zijn schoonzusters, (…) het derde deel in twee jaarlijkse en erfelijke losrenten, elk van drie karolus gulden, de ene op de goederen van Jan Andries Loeijen op Brakell en de andere op de goederen van Jan Adriaen Stalpaerts, welke voors 2 renten aan de voors Seabastiaen in de naam van zijn voors huisvrouw en aan Engelke en Matheeuske haar zusters tegen hun andere mede condividenten en deelslieden aangekomen en ten deel gevallen waren na de dood van Lijsbeth dochter van wijlen Wouter Stalpaerts, hun grootmoeder (…)


Huwt (1)

102.429   N.N.

Index 102.429 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt (2)

Geertruida Wouter van AESVOIRT

FamilienaamIndex

Overleden na 1560

ORA Tilburg (300 fol 46 dd 11-1-1555) Wouter zoon van wijlen Jan van Aesvoert en Anna dochter van wijlen Henrick Nauwen, zijn tegenwoordige wettige huisvrouw, en ze hebben eendrachtig als hun testament en uiterste wil gemaakt en bepaald hetgeen hierna beschreven staat. (…) Op de langstlevende (…) en daarna (…) dat één derde deel daarvan zal hebben Marike dochter van Jan natuurlijk zoon van Wouter voors., aan wie ze dit om Gods wil en in pure aalmoes vooruit gegeven hebben en bij deze geven. Het andere derde deel zal hebben Geertruijt, huisvrouw van Aert Leijten, wettige dochter van Wouter voors. alleen in tocht, haar leven lang en niet langer te bezitten en na de dood van Geertruijt voors. aan de wettige kinderen van Jan natuurlijk zoon van Wouter voors. onderling te delen. Het derde deel aan dezelfde wettige kinderen van Jan voorschr. in de erfelijkheid na de dood van de langstlevende te hebben (…)


Buitenechtelijke relatie (1) van Geertruida met

N.N.

Index

Kinderen (Leyten)

 1. Laureys Zie 51.214
 2. Gijsbrecht
 3. Sebastiaan, huwt Jenneke Mattheus Adriaen Stalpaerts
 4. Peter, vermeld ORA Tilburg 1538

Kinderen (N.)

 1. Leenke, in 1554 te Breda

TerugBegin van generatie


102.430   Dierck Die LUWE

FamilienaamIndex 102.430 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 3-4-1542

Waarschijnlijk een voorouder: Convocatielijst Staten van Brabant, kort na 1 december 1406 (Damen 2016): p. 104 no. 306 Theodoricus de Luwe, no. 307 Daem de Luwe, frater ejus

ORA Tilburg (279 fol 24v dd 11-12-1531) Jan zoon van wijlen Henrick Aerts heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Wouter zoon van wijlen Jan Soffaerts en diens kinderen een stuk erf zowel heide als weide, genaamd de Smalendijck, gelegen in de parochie van Goirle ter plaatse genaamd in de Smalen Dijck (...) Hieruit te betalen (…) aan Dierck die Luwe van den Bosch 1½ st. erfcijns. (…)

ORA Tilburg (284 fol 40 dd 20-2-1538) Jan zoon van wijlen Jan Wouter vande Kerckhoff verkoopt aan Wouter zoon van wijlen Jan Panis (…) de helft in een stuk beemd, gelegen te Goirle en die Hogeh Vondere. (…) Hieruit te gelden jaarlijks de helft van 2 stuivers erfcijns aan Dirck die Luwe.

ORA Tilburg (284 fol 48ff dd 8-3-1538) Erfdeling van de erfgoederen van Wouter Jan Soffaerts en van wijlen Jenneke Michiel vande Velde, zijn overleden vrouw. (…) Aan Michiel Wouter Soffaerts en Jan Gherit Lambrechts is ten deel gevallen: (…) 12) een stuk erf bestaand uit beemd en weide, gelegen te Goirle aenden Smalendijck. (…) Hieruit te betalen jaarlijks: ½ oude groten en een half smael hoen aan Dierck die Luwe; [ook vermeld 1539]

ORA Tilburg (286 fol 52v dd 6-1-1540) Engel dochter van wijlen Wouter Smit verkoopt aan Matheeus zoon van wijlen Wouter Smit, haar broer, ¼ deel in een stuk land, gelegen te Goirle aan die Watermoelen tussen: (…) Hieruit te gelden jaarlijks: (…) ¼ deel in een oude groten cijns aan Dierck die Luwe.

ORA Tilburg (286 fol 65 los) (…) Die schepenen van Tilborch en Goirle hebben bekend, dat het vonnis gegeven tussen Cornelis die Luwe en Jonker Wolfaert van Brederode op zijn borge is verborcht geweest van Cornelis voors. wegen soet vonnis................ geleert hadde, en nijet van Jonker Wolfaert voors.

ORA Tilburg (291 fol 29 dd 17-1-1545) Dierck zood van wijlen Peter Jan Panis verkoopt aan Willem zoon van wijlen Bastiaen Mutsaerts, zijn zwager, 1/8 deel in een stuk beemd gelegen te Goirle in die Smalendijcken, (…) Uit de gehele beemd te betalen: ca 3 st erfcijns en 2 hoenders aan de erfgenamen van wijlen Dierck Luws.

ORA Tilburg (291 fol 34 dd 24-1-1545) Dezelfde personen ut supra verkopen aan Heer Peter Wouter Sof- faerts, priester, (…) Nog hiertoe een stuk erf in weide en heide, gelegen te Goirle in die Smalendijcken (…) Uit het stuk erf aan de Smalendijcken te betalen (…) Ca 1½ ortstuiver erfcijns aan de erfgenamen van Dierck de Luwe.

ORA Tilburg (292 fol 21v dd 8-10-1545) Peter zoon van wijlen Ariaen Diercks verkoopt aan Cornelis zoon van wijlen Daniël Dries een stuk erf in beemd, heide en weide, gelegen te Goirle in de Cromme Beempden tussen (…) Cornelis moet daaruit gelden ca 1 stuiver erfcijns aan de nakomelingen van Dierck die Luwe.

ORA Tilburg (293 fol 72; dd 21-2-1547) Hiertegen zal Michiel voors. hebben 6 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht elk jaar met lichtmis te betalen uit een huizing, hoving met grond en toebehoren gelegen te Goirle tussen: (...) Nog zal hij hebben een jaarlijkse en erfelijke pacht van een half mud rogge in de maat van Goirle elk jaar te betalen met lichtmis uit 3 stukken erf gelegen te Goirle, waarvan het ene, genaamd de Mispeler, gelegen is tussen: Goijaert die Luwe een zijde (...)

Momboirboeken Den Bosch (1554ff fol 165, 168 dd 30.07.1563 & 22.06.1563) Heer Jacop van Bruegel, priester, Jan Peter Degens, Gerart Hermans van Arnhem en Govaert Diricx de Luwe, momboirs over de kinderen van wijlen Henricx Degens. Beheer van een huis op het Ortereijnd, de kinderen aangekomen bij testament van hun grootvader Peter Degens.


Huwt

102.431   N.N.

Index 102.431 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Beatris Zie 51.215
 2. (hypothetisch) Goyaert

TerugBegin van generatie


102.432   Jan Claess BROCK

FamilienaamIndex 102.432Vader 204.864Moeder 204.865

Overleden voor 1517

Ook Brocken, woont te Haaren. Vgl. Brabantse Leeuw 1999


Huwt

102.433   Margriet Gerits van den STAECK

FamilienaamIndex 102.433Vader 204.866Moeder 204.867

Overleden na 1534


Zij huwt (1)

Gielis Jan GIELIS

FamilienaamIndex

Overleden voor 1523

Eerste huwelijk onzeker: zijn er twee Margriets?

BP (1523 juni 13 sH,R.1299,228) Margriet d.w. Gerit van de Staak wede Gielis z.w. Jan Gielis afstand tiocht in jeec 6 gld aan zoon Jan Gielisse welke rente gekocht van Claas Claas Maaszoon uit huis erf hof par. Otw < Wychman Henrik Thijssen > Mathijs de Gruyter

ander huis erf hof en aangelag 3 L par. Otw < Jan van Amerzoyen > Claas Heyen. supt Jan z.w. Gielis en Margriet die aan Henricus de Boecxtel z.w. Johannes. (Ook vermeld 1559 november 18 sH,R.1378,279)

Droeg in 1517 een hoeve in Berkel en land in Udenhout over aan haar kinderen. Weduwe Margriet van Jan Brocken belooft in 1534 een cijns van 1 caroli gulden (losbaar na 4 jaar voor 17 gulden) aan Ghijsbrecht van Vught in Udenhout (BL 1954:165).

Kinderen

 1. Gherit Brock Jans Zie 51.216
 2. Ariaen Jans Brock, huwt Deenken Marten Ghijben
 3. Aleyt Jans Brock (+Berkel 1577)
 4. Jenneken Jans Brock

TerugBegin van generatie


102.434   Wouter Wouters van HAREN

FamilienaamIndex 102.434Vader 204.868Moeder 204.869

Geboren ca. 1475

Waarschijnlijk zoon van de kerkmeester van Enschot in 1480, vermeld in Brabantse Leeuw 1999.

RA Tilburg 12-7-1558 fol 18v: Marie weduwe van Claes Wouter Goeens dochter van wijlen Wouter van Haren, nu tegenwoordig wettige huisvrouw van Jan zoon van wijlen Peter Laureijs van Gestel met de voors Jan haar tegenwoordige man en momber, legitime et hereditarie supportavit aan haar wettige kinderen, door de voornoemde Claes haar eerste man uit haar verwekt, (…) het vruchtgebruik en al het recht, dat zij had en bezat in een derde deel van een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht uit en van anderhalf mud rogge erfpacht, elk jaar erfelijks op het hoogtij van Onze Lieve Vrouw Lichtmis de maagd uit en van een stuk land, dat voorheen van Jan van Wijslit was, gelegen in de parochie van Tilborch (…) Tot welk derde deel van dat mud rogge erfpacht voors de voors Marie gekomen was bij versterf en successie van wijlen Wouter van Haren, haar vader, en aan Wouter van Haren voors was dit geheel mud rogge erfpacht nagelaten en bij testament vermaakt door Adriaen Anthonis Meeus zoals ze zeiden. (…)

(Idem fol 19) (…) Wouter zoon van wijlen Claes en Marie voors voor hem zelf en ook voor Dingen en Zuzanna, zijn zusters, dochters van Claes en Marie voors, die absent waren en ook minder van jaren, waar Wouter voors zich sterk voor maakte en gelofte deed, mede ook zich sterk makende en gelofte doende voor Korstiaen, hun broeder, en voor zijn nakomelingen in zoverre hij of zij alsnoch in levende lijve bevonden mochten worden, legitime et hereditarie vendidit et supportavit het voors derde deel hen toebehorende in het mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht voors uit en van anderhalf mud rogge erfpacht voors aan Gherit zoon van wijlen Jan Brocken (…)

RA Tilburg 7-12-1562 (308:43) Jan zoon van wijlen Henrick Lambrechts door deze Henrick en uit Heijlwig diens huisvrouw, dochter van wijlen Mathijs Matheeus samen verwekt en verkregen, welke Heijlwich de voors Mathijs verwekt en verkregen had bij en uit wijlen Margriet diens huisvrouw, dochter van wijlen Wouter van Haren; Jan en Peter, gebroeders, zonen van wijlen Mathijs Jans als in Oirschot door de Heer aangestelde momber en toeziener zoals het bleek uit een zekere missive inhoudende attestatie door de hand van Ruthgher Jan van Kerckoerle, schepenklerk aldaar, geschreven en getekend, die wij schepenen ondergeschreven gezien hebben en horen lezen, van Marten onmondige en minderjarige dochter van wijlen Henrick en Heijlwig voornoemd en Gerit zoon van wijlen Jan Brocken en Wouter zoon van wijlen Michiel Jans als door de Heer aangestelde momber en toeziener van Lijske onmondige en minderjarige dochter van wijlen Peter Pauwels, die deze Pauwels verwekt en verkregen had bij en uit wijlen Lijsbetke zijn huisvrouw, ook dochter van wijlen Wouter van Haren voornoemd, (...) verkocht aan Jan Gerit Jan Brocken (...) alle goederen zo waar en tussen wie deze alleen binnen de parochie van Ghoerll en niet verder gelegen zijn of bevonden mogen worden, het zij in harde, in weke, in hoge, in lage, in diepe of in droge of zo waar men die enigszins binnen de parochie voors zal mogen bevinden, niets uitgezonderd, zoals ze zeiden. (Etc. )

RA Tilburg 4-2-1562 (307:86v) Jan zoon van wijlen Mathijs Matheeus door deze Mathijs en uit wijlen Margriet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Wouter van Haren samen verwekt en verkregen, voor hemzelf, en dezelfde Jan nog uit de naam en vanwege Peter zijn broer (...) aan Jan zoon van Gerit Jan Brocken, al alzulk versterf en gedeelte hem van wijlen Margriet zijn moeder voors aangekomen en verstorven en daartoe nog de helft van het versterf aan de voornoemde Peter zijn broer ook insgelijks bestorven in alle erfelijke cijnsgoederen, hoedanig die mogen zijn en waar en in welke plaats die gelegen, bevonden of vergolden mogen worden, binnen de parochie van Ghoerll en geen andere, zoals ze zeiden.

RA Tilburg 13-7-1561 (307:8v) Aleijt dochter van wijlen Jan Vruenmans, die deze Jan verwekt en verkregen had bij wijlen Geertruijt zijn wettige huisvrouw van zijn tweede huwelijk, dochter van wijlen Wouter van Haren cum tutore (met haar voogd) etc, Jan Bloems als momber en voogd van Geertruijt en Marie, gezusters, minderjarige kinderen van Anthonis vanden Velde en van wijlen Catherijna zijn wettige huisvrouw, dochter van wijlen Gommair van Tuldere door deze Gommar en uit wijlen Geertruijt zijn wettige huisvrouw van het eerste huwelijk, dochter van wijlen Wouter van Haren voornoemd, samen verwekt en verkregen, en de voornoemde Anthonis vanden Velde als momber en voogd van Adriaen minderjarige zoon van Jan Bloems ook voornoemd, die dezelfde Jan verwekt en verkregen had bij en uit wijlen Marie zijn wettige huisvrouw, dochter van wijlen Gommair en Geertruijt voors uit hetzelfde eerste huwelijk, voor welke minderjarige kinderen de voornoemde Jan Bloems en Anthonis vanden Velde zich sterk voor maakten en gelofte deden uit kracht van zekere letteren van certificatie inhoudende deze momborij respectievelijk voor borgemeesteren, schepenen en Raad van de stad van Zichem gepasseerd zijnde, die wij schepenen ondergeschreven gezien hebben en horen lezen, (...) verkopen aan Jan Gerijt Jan Brocken (...) alzulk versterf, recht en gedeelte als aan de voors Aleijt en de minderjarige kinderen aangekomen en verstorven is van wijlen Wouter van Haren, hun grootvader en overgrootvader, in alle erfelijke goederen hoedanig die zijn mogen en waar die ook gelegen zijn of vergolden worden, hetzij in harde, in weke, in hoge, in lage, in diepe of in droge binnen de parochie van Tilborch en ook buiten de parochie voors, niets daarin uitgezonderd, zoals ze zeiden.

Bosch Protocol 351 (x-7-1533; 1317:386) Wouter z.w. Wouter van Haren 1 gld; Haaren

Idem 412 (8-10-1534 1321,1) Alsoe Wouter van Haren verthoondt en verlijdt heeft Geritden vanden Broeck Lambrechts hem tot zijn rechte die mansscap van eenen halven stuck landts 8 L te Hoeklem in par. Otw t t Broes Janss v erf Willem Lous? t Gerit van Doy? en deselve Wouter van Haren te houden van sijnen naecomelingen tot een rechten erfleen inne eenen franchijnen brieff metten zegele Wouters van Haren voors. alst scheen bezegelt daerop; zo zijn gestaan Matthijs Quirijn gent Crijn gebr. krn w. Lenaerts die Bont hebben de voorn. manscap van het halve stuk land in de Hoeclemsche ackeren geheten den Loenacker t wede Jan Poeynenborch W t erf Adriaan Willems v vrouwe Adriaen van Wylick wede Jan Backs ridders Z t gem. wech N opgedragen Rolofen d.w. Cornelis Dicbier


Huwt ca. 1500

102.435   Dingen Jan ROELOF

FamilienaamIndex 102.435Vader 204.870Moeder 204.871

Kinderen

 1. Odilia Zie 51.217
 2. Margriet (+voor 1562), huwt Mathijs Matheeus (+voor 1562)
 3. Lijsbetke (+voor 1562), huwt Peter Pauwels (+voor 1562); hij hertrouwt Anna (+na 1562)
 4. Geertruijt (+voor 1561), huwt (1) Gommar van Tulder (+voor 1561); huwt (2) Jan Vruenmans (+na 1561), woonde mogelijk te Zichem
 5. Jenneke (+na 1550), huwt Adriaen Aerdt Verhoeven (+na 1550, bastaardzoon)
 6. Jan, met losse handjes: RA Tilburg 25-11-1542 (289:50 los blad) Zoenbrief. Dode Jan Thonis Gerit backs, misdadige Jan Wouter van Haren. Volledige verbanning voor een, gedeeltelijke verbanning voor nog vier jaar.
 7. Marie, huwt (1) Claes Wouter Goeens (+voor 1558), huwt (2) Jan Peter Laureijs van Gestel (+na 1558)

TerugBegin van generatie


102.436   Jan van BOERDEN

FamilienaamIndex 102.436 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1509

RA Tilburg 9-9-1535 (282:17v) Aert zoon van wijlen Jan van Boerden verkoopt aan Jan zoon van wijlen Peter Laureijs van Gestel een jaarlijkse en erfelijke pacht van 1 mud rogge uit een erfpacht van 2 mud rogge uit een vijfde deel van een huis, hof met de grond en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot in het geheel 22 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Oerl, en uit een stuk land groot ongeveer anderhalf lopensaet, gelegen als voor. Welk 2 mud rogge Aert zoon van wijlen Jan van Boerden gekocht had van Jan zoon van wijlen Jan van Boerden zijn broer.

Toegevoegd hieraan is een vidimus van een akte van 1-6-1525: Jan zoon van wijlen Jan van Boerden heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Aert zoon van wijlen Jan van Boerden, zijn broer, een jaarlijkse en erfelijke pacht van 2 mud rogge uit een vijfde deel van een huis, hof met de grond, het geheel groot ongeveer 22 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Oerle, nog uit een stuk land groot ongeveer 11/2 lopensaet, gelegen aldaar; verder uit een stuk land groot ongeveer 2 lopensaet, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in Corvel Acker, en uit een stuk weiland gelegen als voor aen ‘t Sanche Hecken. (NB: de belendingen maken duidelijk dat dit het stukje land aan de Oude Dreijboem betreft).


Huwt

102.437   N.N.

Index 102.437 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 51.218
 2. Aert (+na 1535), voogd van de kinderen van Jan in 1533

TerugBegin van generatie


102.438   Gerrit Peter EELKENS

FamilienaamIndex 102.438Vader 204.876Moeder 204.877

Overleden Tilburg tussen 2-3-1539 en 6-11-1539

Alle (zwaar gecorrigeerde) gegevens afkomstig van Paul Moors. Zeker geen broer van Beris Peter Eelkens. Vermeld 1527-39.

ORA Tilburg (inv no 7919/273 Fol 107v, 14-1-1527) Gerit Peeter Eelkens en Elisabeth Goijaert van Spull testeren op de langstlevende. Legaten voor enkele schoonzonen (dochter [Jenneke] X Gijelis van Aaken van Beeck, dochter [Hadewijg] X Cornelis Jan die Wagemaker, dochter [Lijsbeth] X Jan Reijnen, dochter [Kathelijn] X Arijaen Beij) en zoon Peter.

Tilburg RA 1544, februari 1 n.st. | R 290/47v: Jan zoon van wijlen Jan van Grevenbroeck heeft verkocht aan Cornelis zoon van wijlen Jan Zwagemakers ten behoeve van Jenneke zijn dochter, die hij verwekt en verkregen had bij wijlen Hadewig zijn vrouw, dochter van wijlen Gherit Peter Eelkens, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 22 stuivers en 1/2 stuiver, die Adraien Jan Brocken als schuldenaar geloofd had aan Aleijt weduwe van Jan van Ethen, haar te tochten en Jan haar zoon en Embrecht en Heijlwich haar dochters ten erve blijven, samen met 3 verschenen ena chaterstallige cijnsen, uit een huis, hof en erfenis in land en weide, groot ca 18 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg aan die Velthoven tussen: de gemeijn straat genaamd die Heijstraet - een zijde Peter zoon van wijlen Gherit Peters - ander zijde Kostiaen Jan Korstkens - een einde die gemeijn straat - ander einde. Welke cijns Jan zoon van wijlen Jan van Grevenbroeck verkregen had van Aleijt en haar kinderen voors.


Huwt (1)

102.439   Elisabeth Goijaerts van SPULL

FamilienaamIndex 102.439Vader 204.878Moeder 204.879


Huwt (2)

N.N.

Index

De relatie is onzeker; er is een Gerrit Gerrit Eelkens vermeld met twee bastaardzonen, beiden Peter geheten.

Kinderen

 1. (uit 1) Peter Sr. (*ca. 1485 +Tilburg voor 1550), huwt Jenneke Jan van de Pas (+ca. 1556/57)
 2. Kinderen
  1. Lijsbet, huwt Adriaen Peter Timmermans
  2. Margriet, huwt Willem Gielis Aerdts (+voor 1557)
  3. Adriana, huwt Aerdt Jan Henricks
  4. Claesken, huwt Adriaen Anthonis Wijten; hij huwde (1) Cornelia Matheus Gerits
  5. Henricka (+voor 1556), huwt Pauwels Claes, ouders van Claeske, onmondig in 1556
 3. Peter Jr. (+ca. 1534), huwt Lijsbet Jan Adriaens (+voor 1537)
 4. Kinderen
  1. Jenneke huwt Thonis Wouter Thonis [Diercks]
  2. Goijaert
  3. Henrick(je), huwt Gijsbrecht Jan Gijsbrechts van Poppel
  4. Leenken, huwt Gerit Jan Gerits van Poppel
 5. Kathelijn, huwt Adriaen Beijen
 6. Kinderen
  1. Anthonis
  2. Adriaen
  3. Magdalena
  4. Sebastiaen
  5. Cornelis
  6. Anna
  7. Jenneke
  8. Elisabeth
 7. Lijsbeth (+na 1547, voor 1553), huwt Jan Gerit Reijnen (+voor 1547)
 8. Kinderen
  1. Goijaert
  2. Adriaen
  3. Hadewich (+voor 1662), huwt Marten Adriaen Dionijs Mutsaerts
  4. Geritken, huwt Willem Marcelis [Ghijb Wijten] Haermans
  5. Kathelijn, huwt Adriaen [Daniel] Peter Hermans
 9. Geritken Zie 51.219
 10. Hadewig (+voor 1529), huwt Cornelis Jan Zwagemakers
 11. Kinderen
  1. Jenneken, huwt zonder toestemming van haar vader met Jorijs Cornelis Meeus terwijl ze verloofd was met Willemke Antonis Gerit Beerthen (ORA Tilburg 24-3-1545)
 12. Jenneke, huwt Gielis Peter van Aken
 13. Kinderen
  1. Willem, vermeld 1539

TerugBegin van generatie


102.444   Willem Bartholomeus VERLIJNDEN

FamilienaamIndex 102.444Vader 204.888Moeder 204.889

Overleden voor 24-1-1545


Huwt voor 1507

102.445   Jenneken Ansem de LEEUW

FamilienaamIndex 102.445Vader 204.890Moeder 204.891

Overleden na 17-3-1557

Alias Ansems sLeeuwen

ORA Tilburg (1545 februari 22 R 291/49vso/50r) Verschenen zijn voor schepenen Claeus zoon van wijlen Henrick Verhoeven en Jenneke zijn (SCHOON, MW)zuster, weduwe van Willem Verlijnden, nen hebben elk geordineerd, in hun plaats gesteld en gemachtigd bij dezen Jan zoon van Claeus voors. en Bertolomeus zoon van Jenneke en van wijlen Willem voors., gevende dezelven te weten elk zijn zoon vrij en volkomen macht, autoriteit en bijzonder bevel om in hun naam en van hunnentwege te manen, te eisen, te beuren en te ontvangen alle hun constituents schulden, cijnsen, pachten, renten en resten, die men hen schuldig is of zullen worden, waarvan zij in gebreke van betaling zijn of mogen komen, van welke persoon of zaak het ook zij, kwijtschelding en kwitantie daarvan te geven en tedoen en diezelve schulden, onbetaalde cijnsen, pachten, renten en resten voors. en verder alle ander hun constituanten zaken, kwesties en geschillen met alle manieren en wegen van recht voor alle heren,rechters, justitien en officieren in wat voor hoven of banken, dat dat zij, geestelijk of wereldlijk, als aanleggers of verdedigers, te vervolgen, te bedingen, te winnen, te verliezen, uiterlijke vonnissen en uit- spraken daarvan te verwachten, te begeren en aan te horen, die te accepteren, daartegen te protesteren, te appelleren en te vervolgen en speciaal alles daarin te doen, dat de orde van recht vereisen en begeren zal daarin gedaan te worden, wat zij constituanten voors., indien ze overal present zouden zijn, kunnen en mogen doen. Met ook volkomen macht een of meer procureurs van gelijke of gelimiteerde macht in dezelfde zaken voors. van hun kant te substitu- eren en in hun plaats te stellen. Gelovende de voors. constituanten in goeder trouw et super se et bona sua etc., dat wat door de voors. procureurs en hun gesubstitueerden gedaan, gehandeld en gekeerd zal worden, voor goed, vast en onverbrekelijk te houden en hen en elk van hen van alle kosten en schade, hierom te lijden, te releveren en schadeloos te houden. Behalve dat de geconstitueerden en hun gesubstitueerden gehouden zullen zijn op vermanen van de constituanten wettige rekening, bewijs et reliqua te doen van al hetgeen ze ontvangen, ondervonden en gehanteerd zullen hebben, gedurende alleen deze procuartie, tot weder opzeggen door de constituanten en niet langer.

Idem (1546 mei 28 R. 293/7r.) Jenneke de weduwe van Willem Verlijnden draagt over aan Adriaen en Bertolomeus, gebroeders, haar wettige zonen, haar tocht en recht van tochten wege, wat ze bezat na de dood van Willem haar man in een huis, hoeve en erfenis daarbij. weiden en beemden, gelegen te Tilburg in Loven in die Broeckstraet op de Zwartrijt en verder in alle andere stukken en percelen van erven, tot land, weiden, beemden of anderszins. gelegen, als wijlen Willem Verlijnden en Jenneke voors., toen ze samen leefden, bezaten, hoedanig dat huis, hoeve, erfenis daaraan liggende en de andere stukken en percelen van erve mogen zijn en waar deze in Tilburg en Enschot gelegen zijn. Claeus Henrick Verhoeven een zijde, de kinderen van wijlen Nuijb Jan Huijben, Hentick de Bont en Marten Thonis Smolders ander zijde, de gemeijn Heerbaan een einde, de Pelgromswech ander einde.

Nog een akkerland genaamd de Huffelen gelegen op de Pelgromswech tussen:de Felgromswech een zijde, Cornelis Brocken ander zijde, de waterlaat genaamd de Zwartrijt een einde, Jan Henrick Verhoeven ander einde.

Nog een stuk erf in weide en beemd, gelegen in Enschot over de Zwartrijt voors. tussen: Lenaert Sijmon Theuss, Wijtman Jan Groten en meer anderen een zijde

(Idem 7r-7vso.) Gekomen zijn voor schepenen Adriaen en Bertolomeus, gebroeders, zonen van wijlen Willem Verlijnden, die Willem voors. verwekt had bij Jenneke zijn vrouw, dochter van wijlen Ansem sLeeuwen, en ze hebben een erfdeling gemaakt van de goederen, die hen verstorven waren van wijlen Willem Verlijnden, hun vader, en waarin Jenneke de weduwe van Willem voors. heden haar tocht overgegeven heeft, op de manier als volgt. Adriaen voors. zal hebben een stuk land genaamd de Hautacker met het nieuwe huis daarop gezet genaamd de Nieuwe Stede, gelegen te Tilburg in Loven bij de Broeckstraet tussen: Claeus Henrick Verhoeven een zijde, Ghijsbert Jan vanden Pasch ander zijde, ( niet ingevuld) een einde, een gemeijn straatje ander einde. Nog een akkerland genaamd die Bocht gelegen te Tilburg in het Sonderlock tussen: De Zwartrijt ander zijde, een gemeijne stroom genaamd die Leije een einde, die Broeckstraet ander einde., Nog een stukje beemd gelegen te Tilburg in Calvenwiel tussen: de stroom die Leije een zijde Aert Marcelis van Vessem ander zijde en een einde, Jan Cornelis Heijmericks ander einde. Op welk stuk land met het nieuwe huis daarop staande, 2 andere stukken akkerland, stuk erf en stuk beemd voors. Bertolomeus voors. vertegen heeft ten behoeve van Adriaen voors. zijn broer zoals gewoonte en recht is. Waaruit Adriaen voors. zal gelden: de helft in 1 mud rogge erfpacht in de maat van ‘sHertogenbosch aan Henrick Ghijselen in den Bosch te leveren. de helft in een half mud rogge erfpacht in de maat voors. aan de erfgenamen van Lijsbet Stricks in den Bosch te leveren. de helft in 12 lopen rogge erfpacht aan de erfgenamen van meester Jan Lombaerts ook in den Bosch te leveren in de maat aldaar. de helft in 2 mud rogge erfpacht aan Peter Verlijnden zijn leefdagen lang, welke 2 mud rogge erfpacht na de dood van Peter Verlijnden vervallen zullen op Adriaen en Bertolomeus, delers voornoemd. de helft in de cijns als men de Heer van Tilburg moet betalen. de helft in ca 2 thuijn erfcijns aan de Heer van Loon. de helft in ca 5 Hollandsche penningen aan de erfgenamen van wijlen Lucas van Amerzoijen in Oisterwijk te betalen. de helft in een half blanck erfcijns aan vrouw van Erpe in Oisterwijk. de helft in een half blanck etfcijns aan de persoonschap van Oisterwijk. de helft in ca 4 stuivers erfcijns te betalen in Berkel op de hoeve, waar Ghijb Zegers nu ter tijd als laat op woont. Over het stuk erf in weide en beemd, liggende over de Zwartrijt, te laten wegen zekere beemden toebehorende aan Wijtman Jan Groten met de zijnen en Jonker Wolfaert van Brederode en ook over het stuk land genaamd de Huffelen voors. aan het een einde naast de Zwartrijt te laten wegen hen, die daartoe recht hebben. ´s Heren schouwen te onderhouden. (…)

Idem (8r.) Hiertegen zal Bertolomeus hebben een stede te weten huizing, hoving en erfe nis daaraan liggende, genaamd de Oude Stede, gelegen te Tilburg in Loven in die Broeckstraet tussen: Claeus Henrick Verhoeven een zijde en een einde, ene gemeijn waterlaat genaamd die Zwartrijt ander zijde, die Broeckstraet voors ander einde., Nog een stuk land genaamd de Corck acker gelegen in het Sonderlock tussen: Cornelis Willem Loeven en Claeus Henrick, Verhoeven een zijde, de Heilige Geest van Tilburg ander zijde, Wouter Michiel Quaps en Henrick Ghijselen een einde ,de gemeijn heerbaan ander einde. Nog een stuk land genaamd de Dries gelegen als voor tussen: de gemeijn heerbaan een zijde, de erfgenamen van wijlen Jan Korstiaen van Gorp ander zijde, Henrick de Bont een einde, de Zwartrijt voors. ander einde. Nog een stuk land genaamd de Enschotsche Acker gelegen in Enschot in die Enschotsche ackeren tussen: Lenaert Sijmon Theuss een zijde, de erfgenamen vanwijlen Jan Korstiaen van Gorp ander zijde, Henrick Jans een einde, de gemeijn Heerbaan ander einde. Op welke Stede, huizing, hoving, erfenis daaraan liggende en de andere percelen voornoemd Adriaen voors. vertegen heeft ten behoeve van Bertolomeus zijn broer. Waaruit Bertolomeus zal gelden de helft in alle pachten en cijnsen als in de deelbrief van Adriaen voors. gespecificeerd staat ende ad longie hic in extendo has repetas.(en welke breder hier op het einde genoemd zijn) ´s Heren schouwen te onderhouden.(…)

Idem (8r-9r.) Daar Jenneke de weduwe van Willem Verlijnden haar tocht en recht van tochten, wat ze bezat na de dood van Willem haar man voors. overgegeven had in huizing, hoving en erfenis etc. ut supra, zoals in de tochtbrief begrepen staat, daarom zijn gekomen voor schepenen Adriaen en Bertolomeus haar zonen voornoemd en hebben goedgevonden voor Jenneke hun moeder, dat ze rastelijk en vredelijk haar leven lang in tocht zal blijven bezitten, heffen en beuren 5 lopen rogge erfpacht, die men jaarlijks heft op Adriaen de Canter op zekere onderpan- den gelegen te Tilburg in de Berckdijck. Nog 4 lopen rogge erfpacht, die men heft op Heer Claeus, pastoor in,Alphen, uit zekere onderpanden gelegen in Alphen Oisterwijk. Nog 4 karolus gulden jaarlijkse en erfelijke rente, die jaarlijks gelden Pauwels Cornelis Hermans en Jan Peter Rijnen uit zekere onderpanden gelegen te Tilburg in de Heijdsijd, welke rente te los gtaat met 60 karolus gulden. Adriaen en Bertolomeus hebben ten behoeve van Jenneke hun moeder vertegen op deze pachten en rente, haar te tochten haar leven lang. Item hebben nog Adriaen en Bertolomeus voors. geloofd dezelfde Jenneke hun moederte betalen en te geven ieder van hen een jaarlijkse en erfelijke cijns van 6 karolus gulden van 20 stuivers uit de onderpanden, in Tilburg gelegen en die in elke deelbrief als boven begrepen staan, daaruit men die onderpanden in het uitmaken van deze brief in het lang alhier verhalen zal als dat moet. Item hebben nog geloofd Adriaen en bertolomeus voors., dat Jenneke hun moeder haar woning zal hebben bij een van haar zonen, waar het haar gelieven zal, op de Oude of Nieuwe stede, en daartoe te hebben een stoel in de haard en zoveel brandstof als ze nodig zal hebben en daartoe het derde deel van al het fruit, dat op beide steden jaarlijks zal groeien. Mocht Jenneke gebrekkig worden door ziekte of ouderdom en zichzelf niet kan behelpen, dan moet degene, bij wie ze woont, haar onderhouden in heffen en leggen, in wassen en wringen, en van alles wat ze nodig zal hebben om haar gerief te doen, zoals een kind zijn moeder moet onderhouden. In dat geval zal degene, bij wie ze inwoont, door de andere, zijn broer, eerlijk beloond worden op verklaring van Jenneke of ter goeder mans zeggen. Item Jenneke zal al wat voors. staat bezitten vrij van alle ‘s Heren beden, loten, schoten en ander onraad. Als ze op enige last, kommer, bede. lote, schote of ander onraad gezet wordt zo hebben haar zonen beloofd dit af te doen en te betalen. Item in het geval het voor Jenneke nodig mocht zijn en zij zich niet bedruipen kan met de jaarlijkse profijten, pachten, renten en cijnsen, haar door haar kinderen toegewezen, dan mag ze zoveel hiervan verteren of verkopen en de penningen, daarvan komende, aanvaarden, verteren en daarvan betamelijk te leven, zoner tussenkomst van haar kinderen, zodat ze geen gebrek lijdt behalve dat de voors. kinderen van haar daravan altijd hun los zullen hebben en de voors. pachten, renten en cijnsen voors. mogen lossen met zoveel geld als Jenneke daarvoor ontvangen zal hebben. Wat er na haar dood overblijft zullen Adriaen en Bertolomeus voors. samen minnelijk delen.

Kinderen

 1. Adriaen (+voor 16-10-1560)
 2. Bartholomeus Zie 51.222

TerugBegin van generatie


102.446   Wouter Jan SOFFAERTS

FamilienaamIndex 102.446Vader 204.892Moeder 204.893

Geboren ca. 1459
Overleden voor 28-1-1541

Oud 77 in 1536. Schepen van Tilburg 1503-7. Vermeld ORA Tilburg 253c:15v in een belending; 312:35 (mogelijk, nog niet nagezien).

ORA Tilburg (inv no 7902 Fol 33v dd 6-11-1505 ) Wouter Soffaerts voor zijn vrouw Jenneken Michiel van de Veldt, hofstede


Huwt

102.447   Jenneken Michiel Jan van de VELDEN

FamilienaamIndex 102.447Vader 204.894Moeder 204.895

Overleden voor 8-3-1538

Kinderen

 1. Michiel
 2. Bertken Zie 51.223
 3. Christina
 4. Peter, priester
 5. Kathelijn
 6. Jan, priester

TerugBegin van generatie


102.448   Jan Gerrit Bastaerts de BONT

FamilienaamIndex 102.448Vader 204.896Moeder 204.897

Geboren voor 1470
Overleden voor 12-11-1523

Schepen van Tilburg 1500-7, 1511-12, Van Dijk: R258:1508 (32v); blijkens transcriptie van een akte uit 1537 een bastaard (maar of het origineel deze lezing bevestigt?). Paul Moors vermoedt (gezien de kennelijke leeftijdsverschillen in het gezin van Gerrit Bastaerts de Bont) dat Jan een kleinzoon van deze Gerrit is, via een bastaardzoon Gerrit.

Bosch Protocol 1470 vermeldt een Johannes zoon wijlen Gerardus Bonten met een half huis naast de pastorie van Oisterwijk. Zijn zoon (sic) Gerardus doet afstand van het recht van vernadering. Is dat deze Gerard?

Henk Coolen geef hier het echtpaar Jan Goyaert Claus die Bonte en Christijn Hubrecht Gestelmans. Dit kan echter, gezien de geschiedenis van het grondbezit, niet kloppen.

RA Tilburg mei 1553 (los blad bij 2999:12) afschrift van een verklaring van 1-4-1507 door Celen Peters, Jan Vels, Jacop Aelwijns, Peter van Boerden, Jan die Bont, Claeus Stevens en Wouter Soffaerts, schepenen in Tilburg en Goirle in hun tijd, over een twist en geding tussen jonkvrouwe Heijlwich van Bochoven versus Cornelis Peters en Laureijs Martens ter anderer zijde

Jan Gerrit Bastaerts had in ieder geval grond in Stockhasselt (die zijn zoon Gerrit erfde):

RA Tilburg 6-2-1557 (302:34v): belender van de erven van wijlen Cornelis Willem Mutsaerts, met hun huis, hof en grond groot ca 1 mudsaet aen die Hasselt naast erfenis de weduwe van Jan sBonten en haar kinderen een zijde; erfenis van de kinderen van Aerdt Goebeles ander zijde; de gemeijn straat beide einden,(...) Idem 12-10-1549 (295:15v; erfenis van de weduwe van Jan Bonten met haar kinderen). Bij verkoop aan Cornelis zoon van wijlen Willem Mutsaerts als man van Peter de jongste, dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen, door de erven van Claes.

RA Tilburg 6-2-1545 (291:59) Denijs zoon van wijlen Peter crillaerts verkoopt aan Laureijs zoon van wijlen Henrick Zwijsen een jaarlijkse en erfelijke pacht van 1/2 mud rogge in een jaarlijkse en erfelijke pacht van 1 mud rogge, welke pacht van 1 mud rogge voors. eertijds Wouter en Peter de jongste, gebroeders, zonen van Jan zoon van wijlen Wouter Back Onmaten, erfelijk verkocht hadden aan Ghijsbrecht zoon van wijlen Ghijsbrecht Huijsmans, elk jaar te betalen uit een stuk beemd groot ca 1 bunder, eertijds toebehorende aan Wouter en Peter voors., (...) welke erfpacht van 1/2 mud rogge voors. Denijs voors. gekocht had van Joestke dochter van wijlen Henrick Lamberts van Gorcum, weduwe van Peter vanden Pasch, en ook van Peter en Andries, gebroeders, Aleijd en Geraertke, gezusters, kinderen van Joestke en van wijlen Peter vanden Pasch, en van Andries Hoevelmans als man van Heijlke dochter van Joestke en Peter vanden Pasch voots., zoals blijkt uit diverse brieven van Oisterwijk.

Item hiertoe verkoopt aan dezelve Denijs zoon van wijlen Peter Crillaerts als man van Jenneke dochter van wijlen Nicolaeus zoon van wijlen Jan Zwijsen zijn deel, actie en toezeggen, wat hem competeert in 10 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht, die eertijds Claeus en Jan, zonen van wijlen Jan Zwijsen, en Jan de Bont als man van Katherijn en tot behoef van Margriet Jan Zwijsen, gekocht hadden van Peter zoon van wjlen Jan Wouter Back Onmaten uit een stuk land genaamd de Witten Acker, groot ca 3 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Stockhasselt.

RA Tilburg 15-1-1543 (239:43v) Adriaen zoon van wijlen Jan Zwijsen heeft verkocht aan Laureijs zoon van wijlen Henrick Zwijsen 10 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht, samen met de onbetaalde pacht, uit een stuk land genaamd de witten Acker, groot ca 3 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg in die Stockhasselt (...) welke 10 lopen rogge erfpacht Claeus en Jan zonen van wijlen Jan Zwijsen ten behoeve van hen en van Laureijs Henrick Zwijsen en Jan de Bont als man van Kathelijn en ten behoeve van Margriet Jan Zwijsen gekocht hadden van Peter zoon van wijlen Jan Wouter Back, welke pacht nu geldende is Jan Vranck Lemmens. Vergelijk ook de verkoop hiervan door zijn zoon Gherit en anderen, RA Tilburg 20-2-1540 (286:67).

Daarnaast treffen we hem op grond die zijn kleinzoon Jan Gerrit Jans nog bewerkt:

RA Tilburg 16-1-1540 (286:32) Dierck zoon van wijlen Jan Thielen krijgt in een erfdeling 4 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht uit 8 lopen rogge erfpacht uit een stuk land, groot 3 lopensaet, genaamd Hagaerts acker, gelegen te Tilburg in Teetenbraeck, belend door o.a. Aleijdt Aert Hermans en Peter die Bont, en door Jan die Bont; welke 4 lopen rogge Jan zoon van wijlen Ghijsbrecht van Ghierl gekocht had van Henrick zoon van wijlen Cornelis Appels en Henrick vrs. had die verkregen in een erfruil met Cornelis Wouter Wouters.

Ten slotte zijn er twee stukken grond (blijkbaar) naar andere erven gegaan:

RA Tilburg 23-12-1538 (285:17v): Kinderen van jan Bont, belenders van een derde deel van 3/4 bunder beemd, gelegen in de Ghilsche Vucht in Sijmons Hoeve, verkocht door Laureijs wed. van Jan Sijmons aan Jan Jan Sijmons en Marij Jan Sijmons voor hen en voor de kinderen van wijlen Sijmon Jan Sijmons en aan Gherit Henrick Smolders ten behoeve van Jan onmondige zoon van wijlen Elen Jan Sijmons

RA Tilburg 22-1-1537 (283:15): diverse erven Crillaerts en van Gierl verkopen aan Rutger zoon van wijlen Jan Crillaerst en stuk weiland, gelegen te Tilburg aan ‘t Fen.Belender is o.a. Heer Arijaen die Bont, priester. Dit was geërfd van wijlen Jan Peter Crillaerts hun vader, die het gekocht had van Heer Anthonis Leenaerts, priester en van Jan die Bont als curator (?) van heer Arijaen die Bont, priester, die het verkregen hadden van Jan Gerit Bont, bastaard eensdeels en andersdeels van Huijbrecht Meus Jans.


Huwt voor 1490

102.449   Katherijn Jan Henrick ZWIJSEN

FamilienaamIndex 102.449Vader 204.898Moeder 204.899

Geboren voor 1470
Overleden na 1557 (op hoge leeftijd)

De volgende twee (Bastaert) de Bonts zijn waarschijnlijk geen kinderen van Jan en Katherijn:

Henrick, verkoopt 13-12-1545 (292:35) aan Henrick Zwijsen ten behoeve van Claeus zoon van wijlen Willem Verhoeven een stuk erf in weide met een boomgaard of hof groot ca 7 lopensaet min 51/2 roede, gelegen in Tilburg in Loven.

Huijbrecht, ontving een pacht; vermeld RA Tilburg 25-5-1549 (295:5) en 8-1-1545 (291:36), 17-1-1533 (280:31).

Kinderen

 1. Gerrit Zie 51.224
 2. Jan, leeft nog in 1537, huwt Jenneke Laureijs Wouter vander Straeten; vermeld in verkoop door erven van Laureijs en Marij Jan Hoeffkens RA Tilburg 280:22, 7-12-1532.
 3. Peter Jan Gherit, vemeld ORA Tilburg
 4. Aleijt (+na 1540), huwt Jan van Ethen (+voor 1540), draagt 12-6-1540 (RA 287:14) haar tochtrechten op een huis, hof en erf in land en weide, gelegen in die Velthoven over aan haar kinderen, die het verkopen aan Ariaen Jan Brocken.
 5. Heijlwig (+voor 1553) huwt Jan Aert van Dun (+ voor 1553; hun dochter Engel verkoopt 27-3-1553 (298:118v) aan Peter zoon van wijlen Michiel Soffaerts (...) alle versterf, deel en recht van versterven, wat haar Engel voors. aangekomen en verstorven is van wijlen Jan Aert van Dun en van Heijlwig diens huisvrouw, voor een pacht van 1 mud rogge, eventueel te lossen met 42 karolus gulden.
 6. Elisabeth (+na 1537) huwt Peter Berthouts (+voor 1537), kinderen verkopen hun erfdelen aan Joest, zoon van wijlen Cornelis Backs en aan Willem zoon van wijlen Arijaen van Boerden, hun zwagers (16-11-1537, 284:14v); twee van haar kinderen beloven haar kost en inwoning etc. (7-11-1537, 284:14v). Op 30-9-1535 (282:23v) verkoopt Lijsbeth Bont Bastaerts aan Jutta weduwe van Claeus Bernaerts, voor haar in vruchtgebruik om voor haar wettige kinderen ten erve te blijven, een jaarlijkse en erfelijke pacht van 2 lopen rogge uit en van een stuk erf groot ongeveer 1 lopensaet in Corvel.
 7. Goijaert, koopt een pacht van een half mud rogge uit een huis, hof met de grond en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 2 lopensaet, gelegen in de parochie van Goirle ter plaatse genaamd bij de Gebuerhovel, met zichzelf als belender, van Aert Bastiaen Mutsaerts (12-1-1534 281:19v).
 8. Marij (+voor 1531); op 29-4-1531 meldt haar weduwnaar Jan zoon van wijlen Anthonis Zijb Betten met Steven Jan Martens, hoe ze in verleden tijden gecomenscapt hadden alzulk versterf en recht van versterven, dat aan Jan voors als man van Marij, zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan die Bont toegekomen en verstorven was van wijlen Claeus die Bont, oom van zijn vrouw, in alle havelijke en erfelijke goederen, waar ook gelegen.

TerugBegin van generatie


102.450   Arndt Peter BUCKINCKS

FamilienaamIndex 102.450Vader 204.900Moeder 204.901

Overleden na 1518, voor voor x-3-1520

1503-12 schepen van Oisterwijk

Vermeld RA Tilburg 283:27 (januari 1537) als vader van Elisabeth en broer van Hadewijch. Verdere bron ook Van Dijk: R 278 - 1530 - 47.

ORA Oisterwijk (203 fol 23 dd 3-9-1498) Jan z.w. Willem Vendics en Aert z.w. Peter Buckincs een mud rogge jeep hon toebehorende op Lichtmis uit huyse hove tussen die Kerckstraet > die Hoochstraet ^erf Ghisb. Werners Gheritss welke erfpacht Jan en Aert voors. gecoft en verkregen hebben tegen Peter z.w. Willems vande Heyen - supt. Adriaen z.w. Adriaens vande Hoeven tbv sijnen en tbv Juetee sijnre sustere te weten elk een half mud - datum et scabini ut supra

ORA Oisterwijk (205 fol 55 dd 1-10-1501) Adriaen z.w. Ariaens vande Hoeve jeep 1 1/2 mud rogge op Lichtmis uit eender helft in een huys en hoff gronde en toebehoorten geheyten den Moriaen bvvo < ^ erf Henrick Willem Emmen [56r] > gem. stege gaende ter Vloet waert v aen die Kerckstraet welke 1 1/2 mud rogge Aert z.w. Peter Buckincks Adriane voirs. geloeft had in sch.br. Otw - supt Arnoldo Buckincks voirs. (…) Aert voirs. heeft geloeft als princ. sculdenaer hem te gelden Adrianen voors. jeep 4 L rogge te betalen op Lichtmis uit de helft vanden huyse en hoeve voors. (…) Adriaen voors. heeft geconsenteert en wederom geloeft dat Aert voirs. dese 4 L rogge erfpacht altijd zal mogen lossen met 9 1/2 peter van 18 st (…) (Idem 2-10-1501) Adriaen voirs. [z.w. Ariaen vander Hoeve] heeft gegeven en verleent met dese brieve geeft ende verleent Aerden voirs. en Aerden z.w. Henricks vande Wiel volkomen macht om te heffen en bueren en met recht te vervolgen alle pachten renthen en ev. te mogen verkopen als hij hen dat van Rome screijven sal en dat de penningen die hem de scouth van Tilburg sculdig is te moegen bueren ende die wederom van zijnen wege te beleggen tot wederzeggen van Adriaen voors.

Bosch Protocol 3-3-1502 (1270,410v): zuster Mechtelt van Boxtel moeder Dympna de Boxtell procuratrix Wilhelma Hoesdens Jutta d.w. Adriani z. Johannes Gijsberts vander Hoeven alias die Mesmaker conventualen namens zusters van den Uilenburg in sBosch met frater Hubertus van Herentals confessor namens zuster Jut d. Adriaen Jan Gijsbrechts van der Hoeve alias Mesmaker dragen op het deel van Jut in twee huizen erven hoven vroeger van Willem nat.z. Henric Nellen bvvo bij de kerk < ^ hr Claas Witten pbr > straat v straat Adriaan Jan Gijsbrechts van der Hoeven had deze huizen etc. verkregen van Willem nat.z. Henric Nellen in sch. br. Otw; belast met 1 mud rogge 1 R dijk, supt Aert z.w. Peter Buckinc; Aert Buckinc 1 mud rogge jaarlijks uit voorn. onderpand aan de zusters

Idem, 12-10-1506 (1276,64v) Aart z.w. Peter Buckinc vendt Elizabeth d.w. Mathee Stuppelmans? jeec 25 st op Allerheiligen uit huis erf hof par. Otw gent den Moriaen bij de kerk < ^Henric Emmen > v straat belast met 1 mud rogge

Idem, 14-03-1494 (1263 / 361-3) Petrus Willelmi van der Heijden verkocht aan Johannes Willelmi Vendix en aan Arnoldus Petri Buckinck een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een huis, erf en tuin, in Oisterwijk op de hoek van de Kerkstraat, tussen deze straat en tussen die Hoogstraat, strekkend achter tot aan Ghijsbertus Gerardi Wernaerts. (361-4) En hij kan weder verkopen met 31 gulden.

ORA Oisterwijk (217 fol 21 dd 24-5-1513) Claes z.w. Gielis Coelen heeft geloeft die hij nu heeft en verkrijgen mag Aerde z.w. Peter Buckincks xvij Rgld van St Jans dach baptist a.s. over een jaar noch vier daeraff van St Jans dach a.s. over 2 jaar item over 3 jaar ook 4 en de andere 5 over 4 jaar tot betaling van de 17 Rgld.

ORA Oisterwijk (219 fol 5 dd 12-2-1515) susteren Elisabeth Scellens moeder Mari Jacops ondermoeder Elisabeth van Herentals procuratersse Sophy Jans dochter Mechtelt van Beeck Margriet Sgruyters Barbara van Goubergen ende Heylwych Scilders conventualen des goidshuys der zusteren vanden dorden regule van sinte Franciscus gelegen binnen die vryheit van Oesterwyck met consent van hr Reyner Croes priester haren pater ende biechtvader: een stuck lants tot weyen liggende den voirs. godshuys behorende in par. Otw ter stede in die Hupperinge < erf Wouter Thomaes Wouterss W > erf der Claeren vanden Bosch O [6r] ^ N gem. stege v Z erf Aert Buckincks; aankomst als Willem Nellen de voors goidshuys in zijn test. gemaect hadde volgens instrument. Overgedragen Aerde z.w. Peter Buckincks, belast met 1/2 mud rogge erfpacht tafel H.Geest tot Otw nog 6 scelling payments de persoen en altaristen KvOtw

ORA Oisterwijk (220 fol 18 dd 15-3-1516) Henrick z.w. Henrick Emmen heeft geloeft aan Airdez.w. Aert Myerdmans 2 Rgld op Pinxten a.s. nog 19 Rgld st Michielsdach [18v] quo facto zijn gestaan Laureys en Aert voors. ook voor Jan hoeren broeder deze 9 L rogge erfpacht overgegeven Wouter z.w. Goeyart Jan Goeyartss van Gerrit hoirs vaders en van Jan hoirs broeders voors. wegen, waarna Wouter deze 9 L rogge erfpacht opgedragen Aerde z.w. Peter Buckincks.

ORA Oisterwijk (221 fol 45 dd 4-12-1517) Cont zij want Claes z.w. Gielis Coelen geloeft hadde Aerde z.w. Peter Buckincks 17 Rgld in 4 termijnen volgens sch.br.Otw overmits vonnis sch.Otw aen een tresoir een vrouwen hoeyck een bedde en aen zekere andere cleynen huysraset Claesse en Kathelijn zijn naewijve toebehorende als Kathelijn voors. openbaerlijcke bekende; soe zijn gestaen voor sch. Aert en Kathelijn voors. en hebben om meer zekerheid [kwijtschelding; hierbij ook gestaan Lucas Lamberts vanden Bosch die in heer Daems gasthuys in de stad sBosch gelegen te wonen plach heeft ook tbv Aert op deze huisraad vertegen voor zover hij daarin gerecht zou zijn.

ORA Oisterwijk (222 fol 5 dd 16-2-1518) Anchem Willem en Goeyart gebr. en Beatris hen zuster krn w. Dirck Luys metten momb. Beatrys dair toe van haer gecoiren voor hen zelven en voor Elisabeth hen zuster noch onmondich: een stuck lants hen toebehoirende 4 L in par. Otw after die kercke in die Huyklumse ackeren < erf Cornelis Dicbier O > erf Pauwels die Cremer W ^ N erf Jan Andries Lambrechts v erf vrouwe Ariaen wede w. heer Jan Backs ridder ende haer dochter; vercoft Aerde z.w. Peter Buckincks met een losbrief mentie maeckende van 1/2 mud rogge erfpacht; belast met 1/2 mud rogge erfpacht Aelbrecht Willems staande te los met 18 gouden peters van 19 st tstuck ende met negendalve stuivers en nog daarover wegen alle rechthebbenden en daar houden een gedeelt int hecken voir die acker hangende.

ORA Oisterwijk (231 fol 34 dd 16-8-1527) Peter z.w. Jacops vanden Doeren? man van Haywigen zijn hvr d.w. Aert Buckincks heeft geloeft Wouter z.w. Goeyaert Pluym jaarlijkse erfcijns 2 ka gld op St Jacop apostel uit twee huyse met hoeren gronden en toebehoren hem toebehorende in de vrijheid Oisterwijk omtrent der kercken aldaar < ^ erff Henrick Willem Emmen soen O > ^ gem. straat W; losbaar met 40 ka gld

ORA Oisterwijk (236 fol 14 dd 18-2-1531) Peter z.w. Jacop van Doren man van Hadewich zijn hvr d.w. Aert Peter Buckincx de helft hem toebehorende in 22 L rogge jeep op Lichtnmis uit een huyse en hoeve gronden en toebehroen in par. Tilborch aan de Hasselt; aankomst Hadewich na dood van haar vader en Aert z.w. Peter Buckincks tegen Reyner z.w. Ariaen Reyners Crillaerts en Reyner van Geritden z.w. Reyner Crillaerts zijn oem en Gerit voors. gecoft van Cornelis z.w. Peter Zegers in sch.br. Tilborch; opgedragen Gerit z.w. Jan Bonten man van Elysabeth d.w. Aert Peter Buckinc. (…) (Idem) Gheryt voers. als man van Elyzabette voers. de helft hem toebehorende in 12 L rogge jeep op Lichtmis uit die vier gedeelten te weten huys en hoff met zijne toebehoorten in par. Tilborch geheyten die Ryt etc. die nutertijd Jan …. heeft Cornelis Huybrecht Smitten z. welke helft in de 12 L Elizabeth na dood Aert Peter Buckincx huer vader bij succ. en Aert voors. tegen Peter Crillaerts en Peter voors. van Peter z.w. Jan Bey die tegen Govarden Starts man van Adriaene zijns wijfs en daerafff die 2 L rogs van deze erfpascht verkregen zijn van de fabriek van de kerk van Tilborch en de 12 L voors. Ermgaert d. Claes Bonten gelijck als dat in sch.br.l; heeft hij overgegeven aan Peter z.w. Jacop van Doren man van Hadewich voors. (…) (Idem) Gerit voors. als man van Elysabeth de helft in stuk land 5 L in par. Otw in de Hipperinge aldaer < erf Jan Andries Lambrechts > erf Elyzabeth wede Willem die Loze en krn ^ erf der susteren van Oisterwijck v erf erfgen. w. Peter Hollen aankomst welke helft Elyzabeth na dood w. Aert Peter Buckincx bij verstertf en Aert voors. tegen Ghijsbrecht z.w. Jan Melis met cope in sch.br.Otw; de helft in stuk land tot weye hem ook toebehorende waarvan de andere helft behoort Peter voors. man van zijn hvr voorn. tpl. voors. < erf Wouter Thomaes Wouters W > erf der Claren vanden Bosch O; aankomst als Elysabeth en Hadewich haar zuster na dood van hun vader bij succ. en Aert Peter Buckincx voors. tegen de susteren van Oesterwijcvk met overgeven en Willem Nellen den goidshuys van de susteren voorn. in zijn testament gelaten had in sch.br.Otw; de helft in huys en hoeve met een cleyn huysken en schuere daarbij met huere grond en toebehoren hem toebehorende daer dandere helft aff toebehorende is Peter voors. man van zijn hvr bvvo omtrent der kercke aldaer < erf erfgen. w. Henrick Willem Emmen W > gem.stege ter Vloetwaert gaende O; aankomst Elysabeth en haar suster bij succ. na dood Aerde huere vader en Aert voors. de helft tegen Ariaen z.w. Ariaens vander Hoeven met overgeven in sch.br.Otw en de andere helft tegen de susteren van den Ulenborch binnen stad vanden Bosch met overgeven in sch.br. sBosch; overgegeven Peter z.w. Jacops van Doren man van Hadewige zijn hvr d.w. Aert Peter Buckincx voorn.

ORA Oisterwijk (236 fol 15 dd 17-2-1531) sch. Otw condt dat wij sommige scepenen brieven van Tilborch nyet gecaseert nyet geabolieert nyet gecancelleert met den gehelen zegel der scepenen bezegeld akls volgt - Henrick z.w. Joest Kepken van Nulant heeft geloeft Peter z.w. Jan Crillaert 2 1/2 mud 4 L rogge jeep op Lichtmis uit stuk land 12 L in par. Tilborch ter stede Broechoven etc. aan het Eselvenne; huyse en hoeve etc.; sch. oorkonde in Tilborch en in Goerle Peter Nouwen en Willem vande Kerchove die den zegel hoers gemeyns scependoms 1486 5 juni; Peter z.w. Jan Crillaerts deze 2 1/2 mud rogge en 4 L rogge op Lichtmis uit akkerland 22 L in par. Tilborch tpl. Broechoven etc., uit huis etc.; aankomst als Peter verkregen had van Henrick Joest Kepkens van Nulant. Opgedragen Aerden z.w. Peter Buckinck sch. Tilburg 1506 den lesen dach augusti. Henrick z.w. Claes Truyen heeft geloeft Aerden z.w. Peter Buckincks 1 mud rogge op Lichtmis uit stuk land 5 L gent die Crombocht in par. Tilborch in Broechoven ackeren sch. Tilborch 1515 januari 11 soe is gestaan Peter z.w. Jacops van Doren ook tbv Geritden z.w. Jans Bonten en Elysabeth zijn hvr d.w. Aerts Peter Buckincks.

ORA OIsterwijk (238 fol 32 dd 9-5-1534) Geridt .w. Jacob de Bont man van Elysabeth d.w. Aerdt Peter Buckinx 22 L rogge jeep op Lichtmis uit een huyse en hove gronden den toebehoren in de par. Tylborgh aan die Hasselt etc. aankomst deels bij versterf en deels tegen Peter z.w. Jacops van Doeren? man van Hadewigh d.w. Aerdt Peter Buckincx voors. tegen Reyner Adriaen Reyners Cryllaerts met overgeven tegen Cornelis z.w. Peter Zegers met cope in sch.br. Tilburg en Otw supt Ghijsbrecht Janss van de Meer.


Huwt voor 1490

102.451   Aleid Peter CRILLAERTS

FamilienaamIndex 102.451Vader 52.088Moeder 52.089

Kinderen

 1. Elisabeth Zie 51.225
 2. Haijwich (volgens Van Dijk), huwt Peter Jacops vanden Doeren

TerugBegin van generatie


102.452   Jan Jan Meus VERAMELVOIRT

FamilienaamIndex 102.452Vader 204.904Moeder 204.905

Geboren ca. 1445
Overleden Tilburg 1523

Vgl. Van Amelsvoort (2011:481ff)


Buitenechtelijke relatie (1) rond 1470

N.N.

Index


Huwt (2)

102.453   Geertruyt N.

Index 102.453 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. (uit 1) Heylwich
 2. (uit 2) Willem Zie 51.226
 3. Cornelis
 4. Aert

TerugBegin van generatie


102.454   Gerrit Jan Reijnen CRILLAERTS

FamilienaamIndex 102.454Vader 204.908Moeder 204.909

Overleden Tilburg tussen 18-3-1532 en 21-11-1533

Ook Hagaerts genoemd. Had mogelijk een oudere halfbroer (uit vaders eerste huwelijk) Gerrit Sr. Diverse vermeldingen in archief dorpsbestuur, nog niet nagezocht. In 1512 gevangen genomen te Bommel tijdens een expeditie om de Bommelaars te straffen voor het plunderen en platbranden van diverse dorpen in de Meierij.

ORA Tilburg (262:4 dd 27-1-1512) Gerit wijlen Jan Reijner Crillaerts (voor)…kinderen (van Jan Reijnen, MW) bij Engelbert Aerts van den Brekel geeft erfpachten aan Jacop Aert van den Brekel

ORA Tilburg (inv no 263/7909 Fol 25v dd 24-8-1512) Gherit Jan Reijnen van Broechoven met zijn kinderen Gherit, Reijner, Denijs, Jan, Engelbertken X Claus Henrick van Ghierl, Huijbrecht en Dingna verkopen een stuk heiveld aan Jan Wouters Verschueren

ORA Tilburg (inv no 263/7909 Fol 30 dd St Nicolaes 1512) Gherit Jan Reijnen van Broechoven met zijn kinderen Gherit, Reijner, Denijs, Jan, Engelbertken X Claus Henrick van Ghierl, Huijbrecht en Dingna verkopen een stuk land aan het reij? geheten den hoogen acker aan Jan Jan Zomers. Deze belooft daarvoor Cfl 49 te betalen.

ORA Tilburg (inv no 264/7910 Fol 4 dd x-1-1513) Gherit zoon wijlen Jan Reijnen Crillaerts bij Engelbertken Aerts van de Brekel, 19 lopen rogge erfpacht uit een pacht van twee mud, hem toegekomen in de erfdeling van Elisabeth van den Brekel; overdracht aan Jacob Aerts van de Brekel zijn oom. Verder draagt Gherit aan hem over een erfpacht van twee mud uit een pacht van acht mud, die hem en Jan Reijnier Crillaerts erfelijk toekomen uit de nalatenschap van Elisabeth van de Brekel en haar man Peter Nouwen.

ORA Tilburg (inv no 264/7910 Fol 16 28-2-1513) Gherit Jan Reijnen van Broechoven met zijn kinderen Gherit, Reijner, Denijs, Jan, Engelbertken X Claus Henricx van Ghierl, ook voor Huybrecht en Dingna; beloven aan Willem Huybrechts van de Mortel Cfl 40 over 4 jaar.

(ORA Tilburg inv 279 fol 58v dd 18-3-1532) Daar Peter dochter van wijlen Gerit Jan Reijner Crillaerts, die Gerit gewonnen had bij Kathelijn zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gerit Jan Wouters, vermaakt en nagelaten had haar recht en deel in een huis, hof ene rfenis daaraan liggende en daar toe behorende, welk deel Peter voors verstorven was van Gerit haar vader, gelegen in de Hasselt, waar Gerit woonde, aan de kinderen van Goeijaert Aert Goeijaerts, die Aert verkregen had bij Kathelijn voors, zijn huisvrouw, zoals staat in het testament van Peter voors, zo is gestaan voor schepenen Goeijaert voors als momber van zijn kinderen voors en het voors recht en deel van het voors huis hof en erfenis heeft hij wettelijk verkocht aan Willem zoon van wijlen Jan Veramelvoert als man van Engel, aan Jan Jan Vet als man van IJke en aan Heeske hun zuster, allen dochters van wijlen Gerit Jan Reijner Crillaerts en Kathelijn voors.

(ORA Tilburg inv 282 fol 35v dd 12-1-1536)Heeske dochter van wijlen Gerit Jan Crillaerts en Jan Jan Vets als man en momber van IJke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gerit voors, welke kinderen Gerit voors verkregen had bij Kathelijn zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gerit Jan Wouters, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Willem zoon van wijlen Jan Veramelvoert hun zwager twee derde delen in een stuk land, het gehele stuk groot ongeveer anderhalf lopensaet, een half vierdevaetsaet en zeven en een halve roede, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd in die Hasselt, aldaar tussen: erfenis van Kathelijn weduwe van Gherit Jan Crillaerts, wat zij in vruchtgebruik bezit een zijde; erfenis van Heeske voors ander zijde; erfenis van Lemmen Willem Lemmens, waar een gebuurweg tussendoor gaat een einde de Creijenvenschestraet ander einde; nog twee derde delen in een stuk land, het gehele stuk groot ongeveer 2½ lopensaet en 16½ roede, genaamd den Veecken Acker gelegen in de parochie voors te plaatse genaamd in Sterts Hoeve, aldaar tussen (etc.); nog twee derde delen in een stuk land, het gehele stuk groot ongeveer 2 lopensaet en 1 roede, gelegen in de parochie en plaats voors tussen (etc.). Koper voors moet de verkopers laten wegen over het laatste stuk land van 2 lopensaet.

Dezelfde dag (fol 36) volgen (van Heeske Crillaerts en Willem aan Jan Jan Vets) tweederde in huis en schuur in de Hasselt, tweederde in een stuk land, idem in een stuk land in de Grote Acker, en nog tweederde in een stuk land. Schoonvader Crillaerts’ weduwe behoudt hieruit voor haar verdere leven nog een klein stukje in gebruik. Tenslotte (fol 36v) dragen Willem en Jan aan Heeske over tweederde in stukken land in de Hasselt, in de Grote Acker en ergens elders.

ORA Tilburg (283 fol 43 dd 19-2-1537) Uitspraak in een geschil tussen: 1. Goijaert zoon van wijlen Aert Goijaert als man van Kathelijn, dochter van Gherit Jan Wouters, eerder wed. van Gherit Jan Reijnen Crillaerts.; en 2. de kinderen van wijlen Gherit Crillaerts en Kathelijn wouters, te weten: Willem jan Veramelvoert als man van Engelen Crillaerts Jan Jan van Vels als man van IJken Crillaerts over 40 kar. gulden, die Goijaerts verkregen had uit de goederen van voornoemde kinderen, over eikenbomen op het goed van de kinderen en over roerende goederen. De kinderen hebben afgezien van hun eis op bovengenoemde zaken maar Hadewich Crillaerts, Willem Veramelvoert en Jan Vels zullen na de dood van Kathelijn Wouters erven: een bed, wegende 6 steen; een lopen; een nuijser, een seef; een heekel en een tafellaken

Tilburg ORA (336:9 dd 21-3-1589) Erven Wilem Jan Veramelvoirt: Willem Nicolaes Henricks  Verhoeven, Dirck Willem Willems Geelmans genoemd de Bije, nagelaten weduwnaar Catharina Nicolaes Hendricks, Jan zoon wijlen Gerrit Jansz de Bondt man van Jenneke en Denijs Henrick Wouters man van Adriana, dochters Jan Willem Veramelsvoirt bij Engel Gerit Jan Reijnen Crillaerts; Cornelis en Gherit, broers, kinderen Jan Willem Veramelsvoirt; Adriaen zoon wijlen Aert Adriaen man van Cornelia Goyaert Aertsen, Wouter Herman Wouter Willem Bogaert en Nicolaes Henrick Jan Claessoon mombers van Jan, Peter, Marcelis, Marya en Digna onmondige kinderen Gherit Jan Goyaertsz bij Barbara Pieter Steven Willemsz; Nicolaas ook voor Lucia … dochter wijlen Jan Pluym, (… nog een pagina verdere comparanten), allen erfgenamen van Jan Claes Henricx Verhoeven en Heeswich Gerit Jan Reynier Crillaerts, maken een erfdeling


Huwt

102.455   Kathelijn Gerrit Jan WOUTERS

FamilienaamIndex 102.455Vader 204.910Moeder 204.911

Overleden na 5-9-1549


Zij huwt (2)

Goeijaert Aert GOEIJAERTS

FamilienaamIndex

ORA Tilburg (281 fol 10 dd 21-11-1533) Goijaert van wijlen Aert Goijaerts als man en momber van Kathelijn zijn huisvrouw, dochter van Gerit Jan Wouters heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan zoon van wijlen Gerit Hermans een vijfde deel in de voornoemde beemden en een vijfde deel in een stuk land, het gehele stuk gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Teetenbraeck, aldaaar tussen: erfenis van Herman Gerit Hermans een zijde; erfenis van Jan Gerit Hermans en meer anderen ander zijde.

ORA Tilburg (297 fol 11 dd 2-5-1551) Goijaert zoon van wijlen Aert Goijaerts, wduwnaar van Kathelijn dochter van wijlen Gherit Jan Wouters heeft overgegevn aan Peter Stevens Willems als man van Gherit dochter van Goijaert en wijlen Kathelijn voornoemd, met afgaan en vertijen, zijn tocht en recht van tochtenwege wat hij bezat in de helft van een stuk land, het gehele stuk land groot ca 3 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Stockhasseltschestraet tussen: (…) (Idem) Dit gedaan zijnde is gestaan voor schepenen de genoemde Peter als man en momber van Gherit voornoemd en heeft de helft van het voors. stuk land wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Corneliske dochter van Goijaert en Kathelijn voornoemd met afgaan en vertijen. Hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk is en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies daarop komende voor haar allemaal af te doen

Kinderen (Crillaerts)

 1. Peter (+na 1532) (dochter)
 2. Heeswich (+na 22-6-1557), huwt na 1536 Jan Claus Henrick Verhoeven, vermeld (RA Tilburg inv 297 fol 5-6) op 4-5-1551 bij vestiging van een cijns van ruim 6 Caroli gulden
 3. Ijken (+na 1536), huwt Jan Jan Vets
 4. Engelken Zie 51.227
 5. Gerrit (Van Amelsvoort 2011:190)
 6. Jan (Van Amelsvoort 2011:190)
 7. Huybert (Van Amelsvoort 2011:190)
 8. Dingena (Van Amelsvoort 2011:190)
 9. Denis (Van Amelsvoort 2011:190)
 10. Reynier (Van Amelsvoort 2011:190)

Kinderen (Goeijaerts)

 1. Goeijaert, vermeld 1532
 2. Gerritje, huwt Peter Stevens Willems
 3. Corneliske

TerugBegin van generatie


102.456   Peter Peter CRILLAERTS

FamilienaamIndex 102.456Vader 52.088Moeder 52.089

Overleden vermoedelijk 1533, in ieder geval voor 4-7-1542

RA Tilburg 24-12-1555 (301:32v) Sebastiaen zoon van wijlen Peter Crillaerts aan Pauwels zijn broer: een stuk beemd hem toebehorende, welke hij onlangs gekocht en verkregen had tegen Dionijs zoon van wijlen Peter Crillaerts, gelegen in de parochie van Tilburg tussen den Ouden Dreijboom en die Heijdschestraet, tussen: erfenis van Pauwels zoon van wijlen Peter Crillaerts zijn broer, noordwaarts een zijde.

RA Tilburg 16-3-1554 (299: 60v) Goijaert zoon van wijlen Peter Crillaerts als momber en Anthonis zoon van wijlen Jan Ariaen Smolders als toeziener van Jenneke en Anneke, gezusters, onvolwassen kinderen van wijlen Cornelis zoon van wijlen Peter Peter Crillaerts, door de vrienden daartoe gekozen en door de Heer daartoe gezet en bepaald zijnde, waar de momber en toeziener voors. voor instonden en geloofden, hebben overgegeven aan Pauwels zoon van wijlen Peter Crillaerts de helft in 2 stukken beemd genaamd die Strijpbeemden (etc.).

Idem, 19-2-1554 (299:52) Goijaert, Peter Pauwels en Sebastiaen, gebroeders, zonen van wijlen Peter Peter Crillaerts, Willem Reijner Gherit Reijnen als man en momber van Jenneke dochter van wijlen Peter Peter Crillaerts voors., zowel voor henzelf en de voornoemde Goijaert als momber en Anthonis zoon van wijlen Jan Adriaen Smolders als toeziener, door de vrienden daartoe gekozen en door de Heren daartoe bedwongen, van Jenneke en Anneke, gezusters, onmondige en niet tegenwoordige kinderen van wijlen Cornelis zoon van wijlen Peter Peter Crillaerts voornoemd, waar de momber en toeziener voors. voor instonden en geloofden, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Gielis zoon van wijlen Jan Zwagemakers, samen met de genoemde brieven en het recht, met afgaan en vertijen, de helft in een stuk erf, te weten de helft oostwaarts gelegen , de andere helft toebehorende aan Laureijs zoon van wijlen Henrick Zwijsen, zoals deze andere helft door de voors. Laureijs als man en momber van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Jacops, van deze helft gedeeld en afgepaald is, het gehele stuk erf voors. gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in Stappegoer (...) Welke helft in het stuk erf voors. eertijds Peter Peter Crillaerts de jonge gekocht en verkregen had van Adriaen Jacops vanden Kieboom als man en momber van Engelberen dochter van wijlen Jan Jacops, zoals in brieven van Tilburg, en welek helft voors. de voornoemde verkopers aangekomen en vertorven was van wijlen Peter Peter Crillaerts de jonge, hun vader voornoemd, zoals ze zeiden.

Idem, fol. 52v: Gielis voornoemd heeft geloofd als schuldenaar op zich en op al zijn goederen, havelijk en erfelijk, roerend en onroerend, nu hebbende en nog later te verkrijgen, en in het bijzonder op verbintenis van de helft in en stuk erf gelegen in Stoppegoer, zoals dat aan hem, Gielis, heden ten dage door de kinderen en ergenamen van wijlen Peter Peter Crillaerts in schepenbrieven van Tilburg voors. is verkocht en opgedragen, te betalen aan Peter de zoon van wijlen Peter Peter Crillaerts voors. in 4 termijnen 12 karolus gulden (...)

RA Tilburg 3-10-1559 (296:28v) (Henrick en Jan, gebroeders, zonen van wijlen Huijbrecht Jan Leemans, Dingen hun zuster dochter van wijlen Huijbrecht voors. met haar voogd, Denijs zoon van wijlen Pauwels Peters als man en mom ber van IJke, Jan zoon van wijlen Steven Huijben als man en momber van Jenneke en Thonis zoon van wijlen Jan dei Beer als man en momber van Martina, allen dochters van Huijbrecht Jan Leemans voors. welke kinderen deze Huijbrecht voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Adriaena zijn vrouw dochter van wijlen Willem Huijbrecht Scheenkens, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgege ven aan Cornelis zoon van wijlen Peter Crillaerts met afgaan en vertijen etc. een stuk land genaamd de Looacker met een bosje, dat daar op het einde westwaarts aan ligt, in alle grootte zoals dit stuk land met het voors. bosje samen gelegen zijn in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Corvel acker tussen:) Diezelfde personen allen ut supra hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Cornelia weduwe van Cornelis Cornelis Daniëls, haar tot haar recht van tochten en haar wettige kinderen, door wijlen Cornelis haar man voors. toen hij leefde uit haar verwekt, ten erve te blijven, met afgaan en ver tijen, een stuk beemd hen toebehorende in alle grootte als het gelegen is in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Blootbeempden tussen: erfenis van Cornelia weduwe van Cornelis Cornelis Daniëls met haar kinderen een zijde, erfenis van Jenneke weduwe van Peter Crillaerts. Idem, fol 28v: Dezelfde personen allen bovengenoemd behalve Dingen voors. hebben wettelijk verkocht en overge geven aan Dingen dochter van wijlen Huijbrecht Jan Leemans weduwe van Henrick Peter Goijaert Ceelen, met afgaan en vertijen, elk het recht en deel , dat elk van hen toebehoort, in een stuk heiveld in alle grootte als dat gelegen is in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd op het einde van het Laer tussen: erfenis van de weduwe van Peter Peter Crillaerts een zijde, erfenis van Peter Wouter Mutsaerts ander zijde, een gemeenschappelijk straatke een einde, erfenis van Cornelis Peter Crillaerts ander einde.

RA Tilburg 1-2-1546 (292:62) Erven Denijs Jan Peijmans verkopen aan Anthonis zoon van wijlen Wouter Thonis een stuk erf gelegen in land, weide en heide, gelegen te Tilburg aan die Velthoven in die Molenstraat. Anthonis moet daaruit gelden: ca 2 stuivers erfcijns aan de Heer van Tilburg en 5 karolus gulden erfcijns aan de erfgenamen van wijlen Peter Crillaerts, te los staand met 100 karolus gulden. Etc.

RA Tilburg 23-1-1545 (291:31v) Anthonis en Aerdt, gebroeders, zonen van wijlen Wouter Thonis Diercks, met Heijliger zoon van wijlen Jan Crillaerts als man van IJken, dochter van wijlen Wouter voors., verkopen aan Jan Steven Willems een stuk land groot ca 31/2 lopensaet, 41/2 roede en 11/2 voet, gelegen in Tilburg in de Schijve omtrent den Eijck (...) Hieruit te betalen 2 lopen rogge erfpacht uit een erfpacht van 1/2 mud rogge aan Jenneke de weduwe van Peter Crillaerts.

RA Tilburg 22-6-1543 (290:12v) Henrick Huijbrecht van Antwerpen en anderen hebben verkocht aan Henrick Laureijs Zwijsen samen met alle achterstallige renten en pachten, 7 rijnsgulden jaarlijkse en erfelijke rente toebehorende aan Marija Damijens, die Peter zoon van wijlen Peter Crillaerts geloofd had aan Jan Peter van Balen te tochten en Cristoffel en Peter, gebroeders, en Heijlwich, Anna, Lijsbet en Cornelia, gezusters kinderen van Peter Huijbrecht van Balen voor de helft en Peter Wouter Anthonis Frans voor de andere helft ten erve, uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende, gelegen in de parochie van Tilburg in de Berckdijck (...)

RA Tilburg 4-7-1542 (289:16v) Jenneke weduwe van Peter Crillaerts heeft overgedragen aan Goijaert, Peter, Cornelis, Pauwels, Bastiaen, gebroeders, en Jenneke hun zuster, haar wettige kinderen verkregen bij wijlen Peter haar man, haar tocht en recht van tochtenwege, wat ze bezat na de dood van Peter haar man in: huis, hof en erfenis daaraan liggende, gelegen in de parochie van Tilburg er plaatse genaamd Corvel (...) Nog in een stuk land genaamd Heijl van Balen Stede, gelegen in de parochie voors. in de Berckdijck bij Corvel tussen: Goijaert Peter Crillaerts en Reijner Jan sGroten een zijde (etc.); Nog in een stuk land genaamd de Hazenacker, gelegen in de parochie voors. in Corvel Acker bij het Zansche Hecken, het stuk land genaamd de Hazenacker (...); Nog in een stuk land genaamd de Bellick gelegen als voor (...);Nog in een stuk land genaamd het Zandsche Landt gelegen als voor (...); Nog in een stuk land genaamd het Cort Ackerke gelegen als voor; Nog in een stuk land genaamd die Bocht gelegen als voor (...); Nog in een stuk land genaamd de Lange Acker gelegen als voor tussen: Denijs Crillaerts een zijde, Mathijs de weduwe voors. ander zijde, die Herbaen een einde, Denijs Crillaerts voors. ander einde; Nog in een stuk land gelegen in de parochie voors. op de Gruenewech (...); Nog in drie stukjes weivelden naast elkaar gelegen, genaamd de Poelacker (...). Zij zal hieruit blijven heffen 2 mud rogge erfpacht haar leven lang, te los na haar dood elk mud met 50 karolus gulden. Nog zal zij behouden haar leven lang het gebruik van de kamer naast de straat in het Oude huis en daartoe zoveel huizing, waar ze haar brandstof droog in kan leggen, daartoe 3 roeden hof, daartoe de ene Ermgaerd boom op de Heijl in Balen Stede en een noteboom op de Oude stede en daartoe nog, dat elk van haar kinderen haar elk jaar zal geven 2 voeder droge turf en ze zullen haar vrij houden van alle beden, loten en schoten.

RA Tilburg 4-7-1542 (289:17) Daar Jenneke weduwe van Peter Crillaerts had overgegeven aan haar wettige kinderen alle tocht en recht van tochten, wat ze bezat in huis, hoeve en erfenis daar aanliggende en daartoe behorende, gelegen in Tilburg ter plaatse genaamd in Corvel (...), Nog in een stuk land genaamd Heijl van Balen stede, in een stuk land genaamd de Hazenacker, in een stuk land genaamd de Bellick, in een stuk land genaamd het Zansche Land, in een stuk land genaamd het Cort Ackerke, in een stuk land genaamd de Bocht, in een stuk land genaamd de Lange Acker, in een stuk land gelegen op de Gruenenwech en in drie stukken weiveld genaamd die Poelen, zo zijn gestaan voor schepenen de voors. kinderen bij name Goijaert, Peter, Cornelis, Pauwels, Bastiaen, gebroeders, en Jenneke hun zuster en ze hebben beloofd aan hun moeder, dat ze rastelijk en vredelijk zal houden, haar leven lang in tocht te bezitten, alle beemden, door wijlen Peter Crillaerts haar man laten, waar ook gelegen, daartoe een half mud rogge erfpacht, dat men jaarlijks heft op Wouter Jans en zijn gronden, nog een half mud rogge erfpacht, dat men jaarlijks heft op................. en zijn gronden gelegen in Hulten. Nog hiertoe zal ze haar leven lang behouden het gebruik van de kamer naast de straat in het oude huis en daartoe zoveel huizing, waar ze haar borring droog in leggen kan, nog drie roeden hof op de Oude Stede, een Eermgaerd boom op Heijl van Balen Stede en een notenboom op de Oude Stede. Nog zullen haar kinderen elk jaar bezorgen 2 voeder droge turf en ze zullen haar vrij houden van alle beden, loten en schoten. Uit de voors. beemd zal ze gelden de kommer, die er van rechtswege uitgaat, behalve een beemd gelegen aan de Blootbeemden, waaruit men jaarlijks geldt 1 mud rogge, welke beemd met de kommer de kinderen voors. tot zich genomen hebben en tot hun last.

RA Tilburg 4-7-1542 (289:17v) Peter en Bastiaen, gebroeders en Jenneke hun zuster, kinderen van wijlen Peter Crillaerts hebben verkocht aan Goijaert, Cornelis en Pauwels, hun broers, elk hun deel in een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende en voorts in alle percelen ut supra als in de tochtbrief. daaruit moeten de kopers gelden te weten uit het huis etc. het deel van de verkopers in 2 mud rogge erfpacht in de maat van den Bosch en in den Bosch te leveren aan diegene, aan wie men van rechtswege schuldig is te betalen. Nog 261/2 stuiver erfcijns aan de Heer van Tilburg.

Nog 4 lopen rogge erfpacht aan de kerk van Riel uit de Hazenacker voors. Uit Heijl van Balen Stede 2 lopen rogge erfpacht aan de rector van Onze Lieve Vrouwe altaar in het Nieuwe Koor in de kerk van Tilburg. 1lopen rogge erfpacht aan de persoon en altaristen in die kerk. Nog 2 of drie lopen rogge erfpacht aan de rector van Onze Lieve Vrouwe altaar voor het Hoge Koor in diezelfde kerk. Nog 3/4 pond peper erfcijns in Breda aan Jan van Nerven. Ca 1 baspenning erfcijns aan de Heer van Tilburg. Nog 7 karolus gulden erfcijns te los met 140 karolus gulden aan de erfgenamen van Bernardijn Damiens te Antwerpen te betalen. Nog te onderhouden dat deel, dat men van rechtswege moet onderhouden in het Zansche Hecken en ‘sHeren schouwen te onderhouden. Nog hiertoe hun moeder te laten volgen haar leven lang het gebruik van de kamer naast de straat in het Oude Huis en zoveel huizing, waar ze haar leven lang haar borring leggen mag, 3 roeden hof en een notenboom op de Oude Stede,en een Eermgaertboom op Heijl van Balen Stede ook haar leven lang te gebruiken.

RA Tilburg 4-7-1542 (289:18) Gekomen zijn voor schepenen Goijaert. Cornelis en Pauwels, gebroeders, zonen van wijlen Peter Crillaerts, die Peter verwekt en verkregen had bij zijn vrouw, dochter van wijlen Goijaert Hessels, en ze hebben een erfdeling gemaakt van zekere erfgoederen, hen verstorven eensdeeld van wijlen Peter voors., hun vader, en waarin Jenneke hun moeder heden haar tocht in overgegeven had, en wat ze deels hadden gekocht van hun andere broers en zusters en wel als volgt.

Goijaert voors. zal hebben een stuk land genaamd Heijl van Balen Stede, gelegen in de parochie van Tilburg in de Berckdijck bij Corvel ter reengenoten ut supra. Nog een stuk land gelegen in de parochie voors. in Corvel Acker op de Gruenewech; Nog een stuk weiland gelegen als voor aan de poel. Waaruit Goijaert zal gelden: 2 lopen rogge erfpacht aan de rector van Onze Lieve Vrouwe altaar in het Nieuwe Koor in de kerk van Tilburg. 1 Lopen rogge erfpacht aan de persoon en altaristen in dezelfde kerk. 2 of 3 Lopen rogge erfpacht aan de rector van Onze Lieve Vrouwe altaar voor het Hoge Koor in de kerk voors. Nog 3/4 peper erfelijks aan Jan van Nerven in Breda. 7 Karolus gulden erfcijns te los met 140 karolus gulden aan de erfgenamen van Bernardijn Damiens in Antwerpen te betalen. 1 Braspenning erfcijns aan de Heer van Tilburg. ‘sHeren schouwen te onderhouden. Jenneke zijn moeder te laten volgen haar leven lang een Eermgaard boom staande op Heijl van Balen Stede. Voorwaarde is, mocht er voor Goijaerts enige andere kommer in de toekomst komen hierop, hier niet genoemd, dan zullen de andere deelsluiden kinds-kindsdeel elkaar helpen dragen en betalen.

Hiertegen zal Cornelis voors. hebben een huis genaamd het Nieuwe Huis met de grond en schop en varkenskooien daarop staande en erfenis daartoe behorende en daaraan gelegen, van de Oude stede afgepaald, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Corvel; Nog een stuk land genaamd de Hazenacker, Nog de helft van een stuk land genaamd die Bocht, Nog hiertoe een stuk weideveld gelegen in die Poelen. Hieruit zal Cornelis Gelden: de helft van 261/2 stuiver erfcijns aan de Heer van Tilburg. 1 Mud rogge erfpacht in een erfpacht van 2 mud rogge in de maat van den Bosch in den Bosch te leveren aan diegene, die daar recht op hebben. Uit de Hazenacker 4 lopen rogge erfpacht aan de kerk van Riel. Dat deel in het voors. hek als men schuldig is te onderhouden. ‘sHeren schouwen te onderhouden. Nog hiertoe zijn moeder jaarlijks te gelden 1 mud rogge haar leven lang en na haar dood te lossen. voorwaarden als voor.

Hiertegen zal Pauwels voors. hebben een huis, hof, schuur, schaapskooi met de gronden genaamd de Oude Stede van de Nieuwe Stede afgepaald, Nog een stuk land genaamd de Bellich, gelegen en ter reengenoten ut supra in de tochtbrief. Nog een stuk genaamd Het zansche Landt en daartoe een stuk land genaamd het Cort Ackerke, Nog de helft in een stuk land genaamd die Bocht, Nog een stuk weide gelegen in die Poelen. Hieruit zal Pauwels Gelden: De helft van 261/2 stuiver erfcijns aan de Heer van Tilburg. 1 Mud rogge erfpacht in een erfpacht van 2 mud rogge in de maat van den Bosch te leveren aan diegenen, die daarop recht hebben. ‘sHeren schouwen te onderhouden. Nog zijn moeder haar leven lang te stellen 1 mud rogge erfpacht en na haar dood te lossen. Nog haar te laten volgen de kamer naast de straat in het voors. huis en daartoe huizing, waar zij borring mag leggen en 3 roeden hof met een notenboom. Voorwaarden als voor:

Cornelis en Pauwels hebben geloofd als schuldenaar te geven aan Jenneke weduwe van Peter Crillaerts elk van hen een jaarlijkse en erfelijke pacht van 1 mud rogge elk uit zijn onderpanden zoals in de deelbrief etc. (In margine: gelost anno 52.) (fol 19v: Te mogen lossen elk mud rogge erfpacht na de dood van Jenneke hun moeder en niet eerder met 50 karolus gulden van 20 stuivers met sint Jansmis te voeren op te zeggen, van welke lossing Cornelis Pauwels hun portie zullen hebben, in houdende zoveel in de voors. hoofdpenningen als die geleet zullen hebben, in houdende zoveel in de voors. hoofdpenningen als die geleet zullen worden als in alle verlopen pachten, die na de dood van Jenneke voors. zullen vervallen.

Belending: RA Tilburg 10-2-1542 (288:57) Heijlwich weduwe van Marten Jan Dries aan Jan haar zoon Engel en Aleijt haar dochters, een huis, hof, schuur en erfenis daaraan liggende groote 8 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse in Corvel tussen: (...)erfenis van Jenneke weduwe van Peter Peter Crillaerts met haar kinderen een einde

Belending: RA Tilburg 29-11-1539 (286:22v) Erven Elen Peter Eelkens verkopen aan Claeus zoon van wijlen Jan Claeus Aelwijns elk zijn recht en deel in een stuk land genaamd de Bellick, gelegen in Tilburg in die Corvelsche Ackeren tussen: (...) Jenneke weduwe van Peter Crillaerts een einde, gebuerackerwech genaamd die Scheijdtsteechde ander einde.

Belending: RA Tilburg 9-2-1538 (284:36) Gherit zoon van wijlen Thomaes van Enschot koopt in naarderschap van Peter zoon van wijlen Willem Beerijs een erf met de timmering daarop, gelegen te tilburg aan dat Eselven. Belendingen: eertijds Peter Crillaerts een zijde, gemeijn straetken ander zijde, Peter Crillaerts een einde, gemeijnt ander einde.

Belending RA Tilburg 9-1-1537 (283:21v) Dijmpna, dochter van wijlen Jan Gielis verkoopt aan Jan zoon van wijlen Wijllems vander Heijden een jaarl. cijns van 10 st. en 1 oirt st. uit huis, hof en erf, gelegen te Tilburg in Corvel. Belendingen: Jennijken, wed van Peter Crillaerts een zijde, Ghemeijn straet ander zijde, Jennijken Peter Crillaerts een einde. Idem, fol. 22: Dijmpna, d.v. wijlen Jan Gielis bekent schuldig te zijn aan aan Henrick Lajureijs Zwijsen een jaarl. en erfel. cijns van 71/2 mud rogge uit een huis etc. gelegen te Tilburg, te Corvel. Belendingen: Jennijken, wed. v. Peter Crillaerts een zijde, Ghemeijn straet ander zijde, Jennijken Peter Crillaerts een einde, Reijn die Groot en de straet ander einde

Belending RA Tilburg 1537 (nr? Fol?): erven Ghijsbrecht Beerthen die Jonge aan Jan zoon van wijlen Huijbrecht Smitten 2/10 deel in de helft van een stuk errfs in heide en weiland, gelegen te Tilburg in dat Stappegoer bijden Cabbautschendijck. Belendingen (...) Laureijs Henrick Zwijssen en de erven van Peter Crillaerts ander einde.

Belending RA Tilburg 1-2-1537 (283:36) Jan, zoon van wijlen Mathijs van Gorp bekent schuldig te zijn aan Jan zoon van wijlen Huijbrecht Smitten, een erfcijns van 47 st. jaarlijks uit: (...) een stuk land, groot 41/2 lopensaet, gelegen te Tilburg in Corvelsche Ackeren. Belendingen: Wed. van Peter Crillaerts een zijde (...)

RA Tilburg 30-8-1536 (283:8) Belending: Willem Peter Mercks van Thuernhout als man van Engel, dochter van wijlen Ghijsbrecht Beerthen den Ouden, verkoopt aan Jan zoon van wijlen Huijbrecht Smitten, een stuk erfs, weiland en heide, gelegen in dat Stappegoer bij denRabboutschen Dijck.(...) de ergenamen van Peter Crillaerts en

Laureijs Henrick Zwijsen ander einde.

Belending RA Tilburg 1-4-1536 (282:62v) Diversen aan Claeus Jan Claeus Aelwijns hun zwager elk zijn recht en deel in (...) een stuk erfenis in land en weiland, groot ongeveer 2 lopensaet min 10 roeden, genaamd Backen Dries, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in de Poelstraet, aldaar tussen: erfenis van Peter Jan Eelkens een zijde, erfenis van Jenneke weduwe van Peter Peter Crillaerts. (...) en een stuk land genaamd den Hoghen Acker, groot ongeveer 31/2 lopensaet, gelegen ut supra (als voor) tussen: erfenis van Jenneke weduwe van Peter Peter Crillaerts met haar kinderen een zijde.

RA Tilburg 1-2-1536 (282:43v) Adriaen zoon van wijlen Jan die Wijse heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jen de weduwe van Peter Crillaerts, voor haar in vruchtghebruik te bezitten en voor haar wettige kinderen verkregen bij Peter Crillaerts ten erve te blijven, een stuk land genaamd den Hoeck gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aent Sansche Hecken, aldaar tussen: de gemeijn straat een zijde, erfenis van Jen de weduwe van Peter Crillaerts ander zijde en een einde, die Scheijtsteechde ander einde.

Belendingen RA Tilburg 22-12-1535 (282:32): Engel weduwe van Aert Henrick Verhoeven dochter van wijlen Elen Willem Eelkens heeft wettelijk en erfelijk overgegeven aan haar wettige kinderen verkregen bij Aert voors al haar tocht en recht van tochtenwege dat ze heeft en bezit in (...) nog in een stuk land gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd aen ‘t Sanche Hecken, aldaar tussen (...) erfenis van de weduwe van Peter Crillaerts ander zijde (....)nog in een stuk land gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd inden Hazenacker, aldaar tussen (...)erfenis van de weduwe van Peter Crillaerts (...)

Belending RA Tilburg 29-5-1535 (282:5): kinderen van wijlen Jan Beerijs Eelkens en Jennijke dochter van wijlen Peter Beerthen, aan Jan zoon van wijlen Huijbrecht Smitten de helft van een stuk erf bestaande uit moer, heide en weiland, het gehele erf gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd dat Stappegoer, aldaar tussen: (...)erfenis van Laureijs Henrick Zwijsen en de erfgenamen van Peter Peter Crillaerts ander einde.

Belending RA Tilburg 16-1-1534 (281:20): Korstiaen zoon van wijlen Willem Stelaerts aan Jan zoon van wijlen Mathijs van Gorp een stuk land, groot 31/2 lopensaet min 5 roeden en 1 vierdevaetsaet, Corvel Acker, aldaar tussen: (...) erfenis van de weduwe van Peter Crillaerts ander zijde (...)

RA Tilburg 8-3-1533 (280:54v) Gerit zoon van wijlen Thomaes van Enschot als momber en Claeus zoon van wijlen Wouter Goeens als toeziener van Jan zoon van wijlen Claeus zoon van wijlen Thomaes van Enschot, die Claeus voors gewonnen had bij wijlen Willem zijn huisvrouw, dochter van wijlen Wouter Goeens, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Peter zoon van wijlen Peter Crillaerts een stuk erf gelegen in heide aan Jan voors toebehorende, gelegen in de parochie van Tilborch en Goirle, waar een waterlaat door gaat (...). Hieruit moet koper gelden 1/2 blanck erfcijns te betalen aan de Heer van Tilburg. Hij moet de waterlaat en `sHeren schouwen onderhouden.


Huwt

102.457   Jenneke Goijaert HESSELS

FamilienaamIndex 102.457Vader 204.914Moeder 204.915

Overleden na 1550

Kwartieren volgens Henk Coolen

Kinderen

 1. Goijaert Zie 51.228
 2. Peter Denijs Crillaerts, huwt Daniëlla Daniël Claeus Jan Huijb Melis
 3. Cornelis (+na 1550 maar voor 1554)
 4. Pauwel (+na 1562 maar voor 1583)
 5. Bastiaen, huwt Marija Claeus Henrick Peter Aerts
 6. Jenneke, huwt Willem Reijner Gherit Reijnen

TerugBegin van generatie


102.458   Thomas Maerten BUCKINKS

FamilienaamIndex 102.458Vader 204.916Moeder 204.917

Geboren ca.1470
Overleden na 13-5-1547, voor 12-12-1552, vermoedelijk voor 1550

Alias Thomaes Martens van Beeck (ORA Tilburg 1540). Vgl ook Gens Nostra (2019/3 162ff.): natuurlijke zoon, koopman te Hilvarenbeek, buitenpoorter van Leuven.

Charterverzameling Oisterwijk (no 155 dd 18-12-1528, Moergestel: Lauwreys van der Polle aan Thomaessen Marten Buck, erfcijns) Wij Jan Henrick (onleesbaar).ende Jan Peter Ansemss scepen(en) in Gestel bij Oesterwijck tuijgen onder [onsen] gemeijne(n) segel, dat voer ons comen is Lauwreijs van de(r) Polle ende heeft erfeleijck [verco]ft Thomassen Marten Buck (onleesbaar) en(de) (onleesbaar) en(de) een(en) halve (onleesbaar) half blanck tsiaers (onleesbaar) lichtmisse dach (onleesbaar) te betalen vut eene(n) acker ge[heijten] (onleesbaar) daer (onleesbaar) wesen(de) acht en(de) een een (onleesbaar) (onleesbaar)en inder (onleesbaar) [Moer]gestel metter ender sijde (onleesbaar) Jannen de (onleesbaar) metter anderen zijde [aende] erve Jan Bo[rc]hmans metten (onleesbaar) ijnde (onleesbaar) de erfg(enam)en Geraert G(onleesbaar) metten andere(n) eijnde aen erve Elisabet weduwe Art Celen waer vut nu te (onleesbaar) een half mud erf roggen ende Laureijs voers(chreven) heeft voert geloeft op hem ende op alle sijn gueden hebbende ende vercrijgende Maessen voers(chreven dese voers(chreven) erve altijt goet en(de) waeldogen(de) te make(n) als voir die twee en(de) veertich st(uijver)s en(de) (onleesbaar) en(de) een half blanck [geschreven) e(onleesbaar) voers(chreven) gegeve inden jaer ons heren [geboerten] dusent vijfhondert en(de) acht en(de) [tweije]tigh (onleesbaar) achtiensten dach van decembris. (Achterkant:) Dese brieff is voorts int geheel gecasseert en(de) bij (onleesbaar).

ORA (Tilburg 292 fol 4v dd 27-4-1545) Dents zoon van wijlen Peter Crillaerts heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Goijaert zoon van wijlen Peter Crillaerts ten behoeve van Thomaes Martens van Beeck een jaarlijkse en erfelijke cijns van 3 karolus gulden van 20 stuiver uit een huis, hoeve en erf daaraan liggende,groot ca 10 lopensaet, gelegen te Tilburg in Corvel tussen Lenaert Mutsaerts een zijde; Anthonis Denijs Meijnaerts ander zijde; Mathijske weduwe van Peter Jan Eelkens een einde; de gemeijn straat ander einde. (…) Staat te los met 50 karolus gulden van 20 stuivers samen met de jaarcijns en achterstel met Bamis van tevoren op te zggen als met Lichtmis daarop gelost wordt.

ORA Tilburg (295 fol 28 dd 17-12-1549) Roelof en Peter , gebroeders, zonen van wijlen Wouter Roelof Peijnenborchs, Adriaen zoon van Thomaes Martens als man van IJke en Jan zoon van wijlen Willem Rijsbroecks als man van Adriaena, dochters van wijlen Wouter Roelofs Peijnenborchs voors., voor henzelf en ook voor Cornelia onmondige dochter van Peter zoon van Claeus Timmermans, die de laatstgenoemde Peter verwekt en verkregen had bij wijlen Marike zijn vrouw dochter van wijlen Wouter voornoemd, waar Roelof en Peter, gebroeders, Adriaen en Jan voornoemd als naaste vrienden en mombers voor instaan en geloofd hebben en dat in tegenwoordigheid van Peter zoon van Claeus Timmermans, vader van Cornelia voors., hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Ghijsbrecht Willem vanden Gheijn met alle wegen, die wettelijk daartoe behoren, met afgaan en vertijen, 3 percelen en stukken beemd aan elkaar gelegen, hen toebehorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd achter Broeckhoven (…)

ORA Tilburg (inv 295 fol 41v dd 31-1-1550) Gelden zoon van wijlen Peter Jan Eelkens heeft geloofd als schuldenaar op hem en al zijn goederen, die hij nu heeft en nog later hebben en zal mogen verkrijgen, aan Adriaen Thomas Martens te betalen van lichtmis nu a.s. over een jaar tijdig 100 karolus gulden van 20 stuivers per stuk of die waarde in ander goed geld daarvoor en daartoe nog 6 dezelfde karolus guldens als cijns. (…) (Idem fol 43v dd 1-2-1550) Jan zoon van wijlen Claeus Stevens heeft geloofd als schuldenaar op hem en al zijn goederen, die hij nu tegenwoordig heeft en nog later hebben en verkrijgen zal, te betalen aan Adriaen Thomas Martens van Oesterwijck tijdig van lichtmis a.s., dat is morgen, over een jaar 100 karolus gulden van 20 stuivers per stuk, of die waarde in ander goed geld daarvoor, met 6 gelijke karolus gulden dan als cijns.

ORA Tilburg (299 fol 20 dd 27-10-1553) Kond zij eenieder, daar Thomaes Martens van Beeck zaliger in zijn tijd hefte een jaarlijkse cijns van 30 stuivers op een huis en hof gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Kerck, welke cijns voors. te los staat volgens de losbrief, die eertijds daarvan gepasseerd was, en omdat Jan zoon van wijlen Jan Jan Zomers dit huis en hof verkocht heeft aan Gherit zoon van wijlen Jan Willem Berijs en deze daarop benoemd hebbende de voors. cijns daaruit te betalen zonder hem daarvan te kunnen leveren de voors. losbrief, waarvan Jan zoon van wijlen Jan Jan Zomers voors. verklaarde, dat hij die niet wist te verkrijgen, zo is op datum van deze voor schepenen ondergeschreven gestaan Jan zoon van wijlen de voors. Thomaes Martens als nu meester en bezitter van de jaarlijkse cijns van de 30 stuivers voors. en hij heeft bekend, dat de voors. cijns niet hoger te los staat dan met 27 karolus gulden, 20 stuivers per stuk of met de waarde daarvan in ander goed gevalueerd geld daarvoor, gelovende super se et bona sua etc. ten behoeve van degenen, die dit zal mogen aangaan, dat hij in de lossing van de voors. cijns niet meer zal ontvangen van de hoofdsom voors. dan die 27 karolus gulden voors., behalve echter, dat degene, die de voors. cijns zal willen lossen, gehouden zal zijn dit een half jaar tevoren op te zeggen en behoorlijk te verkondigen zonder arglist.


Huwt voor 1500

102.459   Catelijn Jan BLANCKAERTS

FamilienaamIndex 102.459 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Volgens Genealogie Coolen geboren in Zierikzee

Kinderen

 1. Aleid Zie 51.229
 2. Adriaen, huwt IJke Wouter Roelof Peijnenborch
 3. Jan Sr
 4. Marten
 5. Cornelis
 6. Jan Jr
 7. Catelijn, huwt Jan van de Voert

TerugBegin van generatie


102.462   Aert Aert Niclaes STERTS

FamilienaamIndex 102.462Vader 204.924Moeder 204.925

Overleden voor 30-8-1541

ORA Tilburg (288:13v dd 30-8-1542) Aert en Jan, broers, zonen wijlen Jan Melis van Loon, Kathelijn hun zuster, en Yken idem, Claes en Peter zonen wijlen Aert Sterts, Aert en Jan zonen wijlen Jan Melis van Loon ook als toezienders van Jenneke en Ariaenke dochters wijlen Aert Sterts bij Yken, geloven aan Gijsbert Janss van de Pas man van Goyaertken wijlen Aert Sterts, Aert wijlen Claes Bertrams man van Lijsbeth wijlen Jan Melis van Loon, Aert en Jan (van Loon) mombers en Joost Peter Hermans voor de kinderen van wijlen Peter Jan Melis bij Aleydis Peter Hermans (…)een stuk land.

ORA Tilburg (289 fol 31v dd 9-12-1542) Kathelijn weduwe van Aert Aert Sterts uit kracht van testament haar door haar man Aert Aert Sterts gegeven heeft verkocht aan jan zoon van wijlen Ghijsbrecht van Ghierl, samen met 2 mud rogge achterstel de helft in een jaarlijkse en erfelijke pacht van 1 mud rogge, welke pacht Helena weduwe van Marten Peter Gherits dochter van wijlen Jan Jueten, jan en Gherit gebroeders en Marie hun zuster, kinderen van Helena en wijlen Marten Peter Gherits voors. gevets hadden aan Peter Jan emmen uit een stuk beemd genaamd die Sporct gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd da Groot Goer op het einde tot Dongewaarts gelegen, groot ca 2 bunder afgemeten van 10 bunder beemd, (…) Nog uit een stuk land groot ca 3 lopensaet, gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in de Bochamer (…) Welke helft van dat mud rogge erfpacht Aert zoon van wijlen Aert Sterts verkregen had van Jan zoon van wijlen Peter Emmen.

ORA Tilburg ( 295:18 ) Niet aangetroffen.


Huwt (1)

102.463   Ijken Jan Melis van LOEN

FamilienaamIndex 102.463Vader 204.926Moeder 204.927

Overleden na 1557


Huwt (2)

Kathelijn N.

Index

Weduwe Aert Aert Sterts, vermeld 1542, kan een ander zijn.

Kinderen

 1. Maria Zie 51.231
 2. Adriana, (+voor 9-12-1562), onmondig in 1541, huwt voor 1550 Jan Reijner Gherit Reijnen
 3. Jenneken, onmondig in 1541, huwt voor 1550 Willem Jan Willems van Breheeze
 4. Goijaertken, waarschijnlijk de vrouw van Ghijsbrecht Janssoen vande Pas (vermeld 1541)

TerugBegin van generatie


102.502   Anthonis Adriaens de WEERT

FamilienaamIndex 102.502Vader 205.004Moeder 205.005

Geboren voor 1480
Overleden Loon op Zand na 3-5-1544, voor 15-2-1545

RAT. Loon op Zand. (R 55 f 5r d.d. 24-4-1504. Bewerking Lia Stadhouders- van den Broek; Snoerman Fonds) Heilwich weduwe wilner Jan Claessoon, ende met haer Art haer soon als haer momber voor haer ende voor Dirck ende Gherit kijnderen, Henrick Jansse als man en momber van Aleijten, heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Anthonis Adriaensse eene jaerlijckse ende erffelijcke pacht van een halve mud rogge alle jaer te betalen tot lichtmis ende tot Loen te leveren, uit ende van eene huijs met sijnen gronden ende toebehoirten gelegen in de prochie van Venloen ter stede geheiten dat Craenven tussen erffenis Claes Verhoeven de eene sijde, de andere sijde Dirck Melis, streckende metten eene eijnde aen Willem Maes Gijben, de andere eijnde aen sheerenstraet alsoo hij seede. Item noch uit eene hoeve gelegen in de prochie van Venloen bij die oude kerck in haerder grote als wilner Jan Claessoon te besitten plach. Ende gelooft die voors. vercopers als principaele schuldenaeren sup se et bona te waren als men erfpacht schuldig is te waren. Testes scabini te Venloen, Gherit Wouters ende Pelgrom Henrickssoon. Actum 24-4-1504. Item: hier af eene losbrief ende dat half mud rogge te mogen quijten met 16 peters elcke peter tot 18 st. gereckent ende gelt soo ‘t totten dach van betalingen coers ende loop heeft.

RAT. Loon op Zand. (R 55 f 17v d.d. 24-12-1505. Bewerking Lia Stadhouders- van den Broek; Snoerman Fonds) Korst soon wilner Korst Henricks heeft uitgegeven tot eene erfpacht Anthonis soon wilner Ariaen de Weert, een hoff lants metten timmeringe daerop staende gelegen in de prochie van Venloen teijnde aen het eijnde ende is geheiten de seicbosch, metten zuijden zijde aen sheerenstraet, die noorden zijde aen Adriaen Nouwen ende Lijsbet Jan Tijs ende Henrick Ver… huijsvrouw, dat oosten eijnde Henrick Wieroeck, dat westen eijnde Lijsbet Jan Tijs, als hij seede. Welck hoef voorschr. Korstsoon aencomende van Gerit de Weert, ende sommige stucken heeft Korst voorschr. self gekocht gelijck schepenenbrieven van Venloen daerop gemaeckt volcomentlijcker begrepen. Van de voors. Coper ende een recht erfrecht te hebben ende te besitten voor eene jaerlijcke ende erffelijcke pacht Claes Gerit 2 ½ lopen te betalen tot lichtmisse ende den heilige geest van Venloen 2 lopen, ende onser vrouwe altaer in der selven prochie een lopen ende onser vrouwe altaer sjaers een stuijver, ende Gherit Swerts gasthuijs ten Bosch 2 ½ gld. ende sheeren cijns met recht daer uit gaende, ende Korstiaen voorschr. een half mud rogge. Ende heeft gelooft Korst voorschr. sup se etc. te waren voor de erfpacht ende erfcijns voorschr. ende andere commer af te doen. Ende Thonis voorschr. Wederom gelooft op hem ende op sijn goet, dat hij die pachten voorgen. alsoo gelden ende betalen sal datter Korst ende sijn naecomelingen nimmermeer commer of schade af comen en in egheene toecomende tijden. (…) Item: hier af eene losbrief ende dat half mud rogge van Korstiaen voorschr. te mogen lossen met 20 gld. altijt tot sijnen scoensten metten verschenen pacht.

RAT. Loon op Zand. (R 56 f 9r d.d. 21-2-1536. Bewerking Lia Stadhouders- van den Broek; Snoerman Fonds) Anthonis soon wilner Adriaens die Weert heeft gelooft als een principael schuldenaer hem te geven ende te gelden Jannen soon wilner Willems van der Schueren eene jaerlijckse ende erffelijcke cijns van drie carolus gulden tot 20 st. stuck te betalen alle jaere tot lichtmis ende te Venloen te betalen uit ende van sijn hoeve lants met allen de timmeringe daerop staende gelegen in die prochie van Venloen aent eijnde, metten eenre sijde neve Gisbrecht Lemmen sMeijersse met andere sijde neve Aleijt, Heijn Geritsse, streckende van sheerenstraet totten erffenisse Ariaen Nouwen ende meer anderen. Ende heeft hem opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijden als recht is. Gelovende als een principael schuldenaer op hem ende op allen sijn goet Jannen voorschr. den voorschr. cijns te waren. Daar is bijgestaen Henrick Scuermans ende is borch geworden voor Thonis voorschr. en voor den voorschr. penningen ende of Jan sijn penningen terug wil, soo sal hij Thonis een half jaer te voren op seggen, ende dan gelooft Thonis, Jannen die penningen te betalen metten verschenen cijns. Testes, Ariaen Henricks ende Meeus Jansse. Anno 1536 den 21e dach in februari. Item: Thonis sal dese cijns afquijten opte lichtmis avont als hem op gesegt is met 50 car. gld. Voor elcke car. gld. 20 st. in andere gevalueerden gelden ende metten verschenen rente. Ende of Thonis eer afquijten woude soo sal hij Jannen eene half jaer te voren op seggen.

RAT. Loon op Zand. (R 56 f 9r d.d. 21-2-1536. Bewerking Lia Stadhouders- van den Broek; Snoerman Fonds) Wij Adriaen Henricksoon ende Meeus Jansse, schepenen in Venloen doen condt allen luijden dat voor ons comende is Tielman Thonisse ende heeft gelooft op hem ende op allen sijn goet Anthonissen sijnen vader costeloos ende scadeloos te houden van alsulcke losrente als zijn vader Jannen Verschueren gevest heeft ende die rente daeraf jaerlijcks te betalen ende die hooftpenningen af te leggen ten daege als dat geboden sal. Ende datter zijn vader ofte sijn goet, nimmer scade afcomen en sal, want Tielman daeraf ontvangen heeft 5 karolus gulden dat hij zijn stede niet gevrijt heeft.

RAT. Loon op Zand. (R 56 f 17v d.d. 25-1-1537. Bewerking Lia Stadhouders- van den Broek; Snoerman Fonds) Jan soon Heijn Jan Gosens als man ende momboir Willeme sijns wijfs dochter wilner Peter Leijten ende voorts voor Peteren Adriaen Leijten nog onmondig daer Jan voor instaet en gelooft, heeft wetelijck ende erffelijck verkocht Anthonis soon wilner Adriaens die Wert, een stuck heijvelts 7 ½ lps. en 15 roijen en 5 voet, in zijnder grote, gelegen aent eijnde metten oosten sijde neve Adriaen Nouwen ende oock dat noorden eijnde, de andere sijde neve Thonis Adriaens ende oock dat suijden eijnde, van Thonis voorschr. dit stuck heijvelts in een recht erfrecht te hebben ende te besitten. (…)

RAT. Loon op Zand. (R 56 f 19r d.d. 24-3-1537. Bewerking Lia Stadhouders- van den Broek; Snoerman Fonds) Anthonis soon wilner Adriaens die Wert heeft gelooft als een principael schuldenaer op hem ende op allen sijn goet Dinge weduwe wilner Adriaen Thonisse te betalen nu tot lichtmis aestcomende 16 gulden. In marge: is betaelt.

RAT. Loon op Zand. (R 56 f 26r d.d. 13-11-1538. Bewerking Lia Stadhouders- van den Broek; Snoerman Fonds) Item dese voorschr. erfgenamen hebben nog wettelijck ende erffelijck verkocht Anthonis Ariaen Swertssoon een stuck heijvelts geheiten t Fen gelegen in die prochie van Venloon aent eijnde, metten noorden sijde neve Willem Peter Jan Lemmens ende suijtwaerts aen sheeren gemeijnt, oost ende west aen Thonisse voorschr. Hier sal hij erffelijck uit gelden 2 … ende voorts soo gelooft dese erfgenamen Thonis te waren.

RAT. Loon op Zand. (R 56 f 31v d.d. 13-7-1539. Bewerking Lia Stadhouders- van den Broek; Snoerman Fonds) Anthonis soon wilner Adriaen die Wert heeft gelooft als een principael schuldenaer hem te geven ende te gelden Claes Jan Gosens eene jaerlijckse ende erffelijck pacht van ses lopen rogge die mate van Venloon te betalen alle jaeren op onser lieve vrouwe dach visitatie ende te Loon te leveren uit ende van sijn hoeff lants metten timmeringe daerop staende, gelegen in die prochie van Venloen aent eijnde metten eenre sijde neve sheerenstraet, metten andere sijde neve erffenis Reijn Petersse ende neer anderen, dat eene eijnde aen Gib de Meijer ende oock dat eijnde. Ende heeft hem opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijen als recht is. Gelovende etc. te waren. Testes, Peter Faessen ende Meeus Jansse. Anno 1539 den 134e dach in juli. Item: desen pacht van ses lopen rogge mach thonis afquijten ten eijnde van drie jaeren met 15 carolus guldens of voor elcke gulden 20 stuijvers ende den philips gulden voor 25 st. ende alle andere gelt nae advenant op onser lieve vrouweavont visitatie (2 juli).

RAT. Loon op Zand. (R 56 f 47r d.d. 3-2-1540. Bewerking Lia Stadhouders- van den Broek; Snoerman Fonds) Anthonis soon wilner Adriaen de Wert heeft gelooft als een principael schuldenaer hem te geven ende te gelden Aerden Jansoon van Broechoven eene jaerlijckse ende erffelijcke cijns van drie ka. gld. Of 20 st. voor elcke te betalen alle jaere tot lichtmis, uit ende van zijnder stede gelegen in die prochie van Venloen op die Vaert, metten eenre zijde neve erffenisse die weduwe Vranck Henricksoon, de andere sijde neve een gemeijne wech, dat noorden eijnde aen sheerenstraet, dat zuijden eijnde aen die weduwe Vrancken voorschr. Ende heeft hem opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijen als recht is. Gelovende als een principael schuldenaer op hem ende op allen zijn goet dat hij nu heeft ofte vercrijgen mach, Aerden voorschr. den voorschr. te waren als men erfcijns schuldich is te waren ende het onderpant voorschr. altijt goet te maken voor die betalingen des erfcijns voorschr. (…) Item: te lossen met vijftich karolus gulden of voor eclke ka. gld. 20 st. in gevalueerden gelden ende metten verschenen renten ende een vierdeel sjaers te voren op te seggen.

RAT. Loon op Zand. (R 56 f 47r d.d. 3-2-1540. Bewerking Lia Stadhouders- van den Broek; Snoerman Fonds) Anthonis soon wilner Adriaen die Wert heeft gelooft als een principael schuldenaer op hem ende op allen zijn goet dat hij nu heeft ofte vercrijgen mach Joost Petersse te betalen tot behoef de erfgenamen Cristiaen Jansse nu onser vrouwe lichtmis avont naestcomende de somme van 34 karolus gulden of voor elcke gld. 20 st. in gevalueerden gelden met 13 lopen rogge in den sack.

RAT. Loon op Zand. (R 56 f 62v d.d. 5-2-1541. Bewerking Lia Stadhouders- van den Broek; Snoerman Fonds) Antonissoon wilner Ariaen Swerts een hoefken lants met allen timmeringen daeop staende gelegen in de prochie van Venloen omtrent der vaert metter eene sijden ende metten eene eijnde aen die erffenisse der weduwe Vranck Henrickssoon met andere sijden neve eene gemeijne wech, dat noorden eijnde aen sheerenstraet, gelijckerwijs dat Peter Henrickssoon die Weert toe te behoren plach, heeft Anthonis voorschr. opgedragen ende overgegeven Henrick Pauwels Quapssoon met brieven daeraf mentie makende ende heeft er voorts op vertegen als gewoonlijck ende recht is. Gelovende Anthonis als een principael schuldenaer op hem ende allen sijn goet, Henrick voorschr. dese erffenisse metter timmeringe te waren voor sheerencijns ende die erfgenamen van Korst Jansse 4 ½ karolus gulden daer jaerlijcks uit te betalen nae uijtwijsen den brieven die daeraf sijn ende heeft Henrick gelooft op hem ende allen sijn goet dat hij dese cijns ende renten alsoo betalen sal dat Anthonisse nimmermeer schade af komen en zal.

RAT. Loon op Zand. (R 56 f 56r d.d. 3-11-1541. Bewerking Lia Stadhouders- van den Broek; Snoerman Fonds) Aert soon wijlen Jans van Broechoven drie ka. gld. jaerlijcks ende erffelijcke chijns tot hem behorende die Anthonis Ariaens die Weert hem schuldig is ende gelooft heeft te gelden alle jaer op onser liever vrouwe dach Lichtmisse uit ende van sijnder steede metten land daeraen ligende, gelegen in die parochie van Venloen op die Vaert metter eene sijden neve erffenis Ariaen die Vever ende weduwe Vranck Henricx metter andere sijden neve eene gemeijne wech dat noorden eijnde aen sheerenstraet, dat suijden eijnde aen erffenis die weduwe Vranck Henricx. Gelijck dat in eene schepenbrief van Venloen daer op gemaeckt, volcomentlijcker begrepen is, heeft Aert voorschr. desen chijns voorschr. opgedragen ende overgegeven Berten Jans Corten dochter metten brieven daeraf mentie makende ende heeft er voorts op vertegen als gewoonlijck ende recht is. Gelovende Aert als een principael schuldenaer op hem ende op allen zijn goet, dit opdragen, overgeven ende vertijden eeuwelijck, vast ende van waerden te houden ende allen commer van sijnre wegen af te doen. Oirconden hebben hier over geweest.

RAT. Loon op Zand. (R 56 f 94v d.d. 26-5-1543. Bewerking Lia Stadhouders- van den Broek; Snoerman Fonds) Wij Peter Gijben Dircxsse ende Goessen Henricksse, schepenen in Venloen doen condt allen luijden dat voor ons comende is Antonis Adriaensse ende Geertruijt sijn wettige huijsvrouwe. Ende hebben gemaeckt Cornelis hennen soon buijten die andere kijnderen voor uit voor zeckere diensten die die selver Cornelis sijnen ouders gedaen heeft nae den doot van hen beijden, die somme van vijftich karolus gulden eens voor uit te hebben van den aller gereetste goederen die nae hun doot achter blijven sullen. In kennissen der waerheijt soo hebben wij schepenen boven geschreven onse segelen hier aen gehangen. Anno 1543 den 26e dach meije.

RAT. Loon op Zand. R 56 f 115r d.d. 3-5-1544. Bewerking Lia Stadhouders- van den Broek; Snoerman Fonds) Anthonis Adriaensse heeft gelooft als een principael schuldenaer op hem ende op allen zijn goet dat hij heeft ofte verkrijgen mag te betalen Jan Gijsbertsse 43 kar. gld. en 5 st. op twee paessens waeraf den eerste betaaldag was te lestleden anno 1544 en den andere daerna volgende tot dat die 43 gld. en 5 st. betaelt zijn. Testes, Bartolomeus Jansse ende Goessen Henricx. Actum ut supra.

RAT. Loon op Zand. (R 56 f 167r d.d. 16-2-1545. Bewerking Lia Stadhouders- van den Broek; Snoerman Fonds) Cornelis Anthonisse, Cornelis Cornelis Leijtensoon als man ende momber Heijlke sijnder huisvrouwe, Eelandt Jansse cum tutore Margriet zijnder huijsvrouwe, Gerit Gijsbertsse als momber Elizabeth zijn wijfs, Lambert Toenissen als man Margriet sijns wijfs, Henrick Pauwels als man ende momber Katerijna zijns wijfs, allen kijnderen Anthonis Adriaensse Swerts, ende die weeskijnderen Tielman Toenissen die daer niet tegenwoordich ende waren, daer Cornelis ende Cornelis voors. ende Willem Aertsse van Weert als gerechte momboirs voor instaen ende geloven, hebben wettelijck ende erffelijck verkocht Joosten Petersse een stuckske erffenisse metten timmeringe daerop staende, gelegen in die prochie van Venloon aen deijnde, metten oosten zijde neffen erffenisse Meeus Willemsse, metter westen zijde neffen Jan Geldens, streckende van sheerenstraete aen Meeus voors. alzoo zij zeede. (…)

RAT. Loon op Zand. (R 56 f 170r d.d. 14-3-1545. Bewerking Lia Stadhouders- van den Broek; Snoerman Fonds) Cornelis Anthonis Swerts voor hem zelven, ende Cornelis Cornelis Leijten als man ende momboir Heijlken zijnder huijsvrouwe, Henrick Pauwels als man ende momboir Katerijna zijnder huijsvrouwe, Lambert Anthoenis als man ende momboir Elijzabeth zijnder huijsvrouwe, allen wettige kijnderen Anthoenis Adriaen Swerts ende Geertruijden zijn huijsvrouwe, ende die weeskijnderen Tielman Anthoenisse die daer niet tegenwoordich ende waren, daer Cornelis Anthonisse ende Cornelis Cornelisse ende Willem Artsse voor instaen ende geloven als gerechten momboiren daer toe van den rechter gecoiren alzoo recht is. Alsulcke ses loopen rogge erfpachts ofte zoo veele minnen als dat is tot hen behoirende, als zij heffende sijn op Claes Gijben erffenisse in Udenhout, gelijck dat in schepenen brieven van den Bosch ende van Oisterwijck begrepen is. Welcke erfpacht van de voors. erfrogge hen aenbestorven is van Anthonis Adriaensse ende Geertruijden zijn huijsvrouwe, hen ouders, hebben deesen voors. Cornelis ende Cornelis, Henrick, Lambert, Gerit ende die weeskijnderen met haere gerechte momboiren opgedragen ende overgegeven Eelantden Jansse hen medeswager metten brieven daeraf mentie makende ende hebben daer voort op vertegen alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende als principael schuldenaers op hen ende op allen hen goet etc. dit opdragen, overgeven ende vertijen altijt vast ende van waerden te houden ende allen commer van hennen wegen af te doen ende de weeskijnderen tot hueren mondige dagen te doen vertijen.

RAT. Loon op Zand. (R 56 f 130v t/m 133r d.d. 22-5-1545. Bewerking Lia Stadhouders- van den Broek; Snoerman Fonds) Wij Peeter Gijsbertsoon ende Bartolomeus Jansoon, schepenen in Venloon doen condt allen luijden dat voor ons comende sijn Cornelis Toenissoon, Gerit Gijsbertsoon als man ende momboir Lisbetten zijnder huijsvrouwe een dochter van Toenis Adriaensoon, Eelen Jansoon als man ende momboir Margriet zijnder huijsvrouwe, Cornelis Cornelisse als man ende momboir Heijl zijnder huijsvrouwe, Henrick Pauwelsoon als man ende momboir Katerijna zijnder huijsvrouwe ende Lambert Toenissoon als man ende momboir Margrieten zijnder huijsvrouwe, allen dochteren Toenis Adriaensoon (van Weert) ende Art Tielensse ende Eerken Tielen beijden weeskinderen noch onmondich met Cornelis Toenissen, Willem Aert van Weert ende Cornelis Leijten haer gerechten momboiren hen van den rechter gegeven als recht is. Ende hebben gemaeckt een erfscheidinge ende erfdelinge van allern en alsulcke goederen als Anthoenis Adriaens (van Weert) ende Geertruij zijn huijsvrouwe hen luijden achtergelaten heeft.

Overmits welcke erfdelingen Cornelis Antonisse metten lot te deel gevallen is een derden gedeelte van den woonhuijse metten gehele cleijne hof, (…) Noch den delacker, (…) Nog hiertoe half die lange acker (…) Noch hiertoe een heijvelt metter eender zijde oostwaerts neffen Jan Jan Melis, metter ander zijde neffen Lambert Toenissoon, ende metten noorden eijnde metten andere eijnde aen Cornelis Toenissoon. Noch hiertoe een heijvelt metter eender zijde oostwaerts neffen Gerit Gijsberts, metten andere zijde neffen Lambert Toenissoon, metten eender eijnde noort aen Gerit Geldens bloickxken ende metten andere eijnde aen den heer van Loon. Noch hiertoe het 7e gedeelte van eender rente van 2 ½ gld. die hen ouders heffende waren op poeldonck. Noch hiertoe het 7e gedeelte van 6 lopen rogge jaerlijcks pacht op Claes Gijben. Noch hiertoe het 7e gedeelte in een erffenisse metter timmeringe daer op staende metter eender sijde oostwaerts ende metten noorden eijnde aen Meeus Willemsoon metter andere zijde neffen Jan Geldens metten andere eijnde aen sheerenstraete. Noch sal Cornelis voors. hier toe af stecken van den gronden die een helft van der voorste banck moers metten beijde zijde aen sheeren dellen, metter andere zijde noortwaerts aen Lambert Toenissoon, alzoo zij zeede. (…)

Overmits welcker erfdelingen Geritden Gijsbertsoon als man ende momboir Elijsabetten zijns wijfs metten lot te deele gevallen is een derden gedeelte int woonhuijs. Noch die helft van den delacker ende omtrent een vierdelvatzaedt meer dan die helft van den delacker dat Cornelisse te deel gevallen was, daer Gerit voorschr. hem den hoff voor gelaten heeft, (…) Noch die helft van den langen acker metter eender zijde oostwaerts neffen Cornelisse voorschr. metter ander zijde neffen die weeskijnderen Tijelman Toenissoon, metten eene eijnde noortwaerts aen Geritde voorschr. ende metten andere eijnde op totten waterlaet toe. Noch een heijvelt (…) Noch hiertoe een heijvelt (…) Noch hiertoe die helft van der middelste banck moers (…) Noch hiertoe het 7e gedeelte van eender jaerlijckse rente van 2 ½ carolus gulden die hen ouders heffende waren op Poildonck. Noch hiertoe het 7e gedeelte van 6 lopen rogge jaerlijckse pacht op Claes Gijben. Noch hiertoe het 7e gedeelte in een erffenisse metter timmeringe daerop staende (…)

Overmits welcke erfdelinge Henrick Pauwelsoon als man ende momboir Katerijna zijns wijfs metten lot te deel gevallen is, een sesde gedelte int woonhuijs. Noch een vierendeel in die schuere. Nog een derdendeel in den grote hoff metter oosten zijde ende metten noorden eijnde neffen den waterlaet, metter ander zijde neffen die weeskijnderen Tielman Toenissoon, metten zuijden eijnde aen Cornelis Toenissoons cleijnen hoff. Noch die helft van den zoemer acker metter eender zijde oostwaerts metten graft hoil neffen Cornelis Toenissoon, metter andere zijde neffen die weeskijnderen Tielman Toenissoon, metten noorden eijnde aen den waterlaet ende metten andere eijnde aen sheerenstraete. Noch hier toe die helft van den qualsterboom acker, metter eender zijde oost neffen die weeskijnderen Tielman Toenissen metter andere zijde neffen Eelen Jansoon, metten zuijden eijnde aen den waterlaet ende metten andere eijnde aen Henricken voorschr. Noch een heijvelt metter oosten zijde neffen die weeskijnderen voorschr. metter andere zijde neffen Adriaen Maes, metten zuijden eijnde aen Henricken voorschr. ende metten andere eijnde aen Peter Artsoon. Noch een heijvelts metter oosten zijde neffen die weeskijnderen voorschr. metten andere zijde neffen Cornelis Leijten, metten zuijden eijnde aen den heer van Loon, ende metten andere eijnde aen den waterlaet. Noch hiertoe die helft van der middelste banck moers metten oosten zijde aen des heere van Loons dellen, metter andere zijde neffen Gerit Gijsberts, metten zuijden eijnde aen Eelen Jansoon ende metter andere eijnde aen Cornelis Leijten. Noch hiertoe het 7e gedeelte van een jaerlijckse rente van 2 ½ karolus gld. die hen ouders heffende waren op Poildonck. Noch hiertoe het 7e gedeelte van 6 lopen rogge jaerlijckse pacht op Claes Gijben. Noch hiertoe het 7e gedelte in een erffenisse metter timmeringe daerop staende, metter eender zijde oostwaerts ende metten noorden eijnde aen Meeus Willemsoon, streckende van sheerenstraet aen Jan Geldens, alzoo zij zeijden.

Overmits welcke erfdelinge Cornelis Cornelisse Leijten als man ende momboir Heijlke zijns wijfs metten lot te deel gevallen is, die helft van der schueren het westen eijnde staende op Henrick Pauwels gedeelte. Noch een huijs staende op Eelen Jans gedeelte. Noch het derden gedeelte van den grote hoff met half die steege (…) Noch die helft van Swerts ackerke, (…) Noch die helft van den heijacker metten heijvelt daer aen liggende, (…) Noch een heijvelt metter eender zijde oostwaerts neffen Eelen voorschr. (…) Noch hiertoe een heijvelt (…) Noch hiertoe die achterste banck moers met beijden den eijnde endemetter noorden sijde in sheeren van Loons dellen ende metter zuijden zijde neffen Geritden ende Henricken voorschr. Noch hiertoe het 7e gedeelte in een erffenisse metter timmeringe daerop staende metter eender zijde oostwaerts ende metten noorden eijnde aen Meeus Willemsoon, streckende van sheerenstraete aen Jan Geldens, alzoo zij zeijden. Noch hiertoe het 7e gedeelte van eender jaerlijckse rente van 2 ½ carolus gulden die hen ouders heffende waren op Poildonck. Noch hier toe het 7e gedeelte van 6 lopen rogge jaerlijckse pacht op Claes Gijben. Ende hebben het hem opgedragen ende overgegeven ende voorts gelooft te waren als voor.

Overmits welcke erfdelinge Artden ende Erken, beijden weeskijnderen Tielman Toenissoon metten lot te deel gevallen zijn een sesde gedeelte int woonhuijs. Noch een vierendeel in die schuere. Noch een derdendeel in den grote hoff, metter oosten sijde neffen erffenisse Henrick Pauwelsoon, metter ander zijde neffen Cornelis Leijten, metten noorden eijnde aen den waterlaet ende metten andere eijnde aen Cornelis Toenissoon. Noch half den zoemer acker metter eender zijde oostwaerts neffen Henrick voors. metter andere zijde neffen Eelen Jansoon, metten noorden eijnde aen den waterlaet ende metten andere eijnde aen sheerenstraete. Noch half den qualsterboom acker, metter oosten zijde metten graft ende hoil neffen Gerit Gijsbertsoon, metter andere zijde neffen Henrick voorschr. Metter noorden zijde aen Cornelis Leijten ende metten andere eijnde aen den waterlaet. Noch een heijvelt metter eender zijde oostwaerts neffen Cornelis voorschr. metten andere zijde neffen Henrick voorschr. metten noorden eijnde aen Peter Artssoon ende metten andere eijnde aen die weeskijnderen voors. Noch een heijvelt metter oisten zijde neffen Lambert Toenissoon, metter andere zijde neffen Henrick voorschr. metten noorden eijnde aen den waterlaet ende metten andere eijnde aen den heer van Loon. Noch hiertoe het 7e gedeelte van allen den moeren van Toenis Adriaens voorschr. Noch hiertoe het 7e gedeelte van een erffenisse metten timmeringe daerop staende metter oosten zijde ende metten noorden eijnde aen Meeus Willemsoon, streckende van sheerenstraete aen Jan Geldens alzoo zij zeijden. Noch hiertoe het 7e gedeelte van eender jaerlijckse rente van 2 ½ carolus gulden die hen ouders heffende waren op Poildonck. Ende nog hiertoe het 7e gedeelte van 6 lopen jaerlijckse pacht op Claes Gijben. Ende hebben het hem opgedragen ende overgegeven voorts gelooft te waren als voor.

Overmits welcke erfdelinge Lambert Toenissoon als man ende momboir Grietken Toenis Adriaensdochter metten lot te deel gevallen is, een ackerlants metten hoff ende metter timmeringe daerop staende, die Toenis Adriaens hen vader gekocht hadden van den erfgenamen van Lijsken van Eijgen, daer Gijsbert Lambertsoon de andere helft af heeft, metter oosten zijde neffen erffenisse Gijsbert voorschr. metter andere zijde neffen Reijn Petersoon ende neffen den waterlaet, metten noorden eijnde aen Jan Jan Melis ende metten andere eijnde aen sheerenstraete. Noch een heijvelt metter eender zijde oost ende metten eene eijnde neffen Cornelis Toenissoon, metter andere zijde neffen Gerit Gijsbertsoon ende metten noorden eijnde aen Jan Jan Melis. Noch een heijvelt metter oosten zijde neffen Cornelisse voors. metter andere zijde neffen die weeskijnderen Tielman Toenissoon metten noorden eijnde aen den waterlaet ende metten andere eijnde aen den heer van Loon. Noch hiertoe die andere helft van der voorste banck moers daer Cornelis voorschr. de andere helft af heeft. Noch hiertoe het 7e gedeelte in een erffenisse metter timmeringen daerop staende, metten oosten zijde ende metten noorden eijnde aen Meeus Willems, streckende van sheerenstraete aen Jan Geldens, alzoo zij zeijden. Noch hiertoe het 7e gedeelte van een jaerlijckse rente van 2 ½ carolus gulden die haer ouders heffende waren op Poildonck. Ende noch hiertoe het 7e gedeelte van 6 lopen rogge jaerlijckse pacht op Claes Gijben. Ende hebben het hem opgedragen ende overgegeven ende voorts gelooft te waren als voor.

RAT. Loon op Zand. (R 57 f 26v d.d. 9-4-1548. Bewerking Lia Stadhouders- van den Broek; Snoerman Fonds) Eelandt wilner Jan Gijsbertszn. zijn tochte ende recht van tochten wegen dat hij hebbende is in eene halve acker landts daer Adriaenke Gijsberts weduwe de andere helft af hebbende is gelegen in de parochie van Venloon aen de Cromstraete metter oisten zijde met half den graft ende metten noorden eijnde geheel den graft aen Bartolomeus Willemsse metter westen eijnde neffen Arijken voorschr. ende zuijden eijnde aen Joist Henricxzn. alzoo hij zeede, heeft Eelandt voorst. opgedragen ende opgegeven Anthonissen ende Tielman, gebroeders, Geertruijtden, Angneesken ende Arijke, gesusters, alle kijnderen Elandts voorschr. die hij verweckt hadden in eene wettige bedde bij Margrieten Antoenis Adriaens dochter ende heeft er voorts op vertegen alzoo gewoonlijck ende recht is om die voorschr. helft te mogen verkopen ende vesten Cornelisse Anthoeniszn. Gelovende Elandt voorst. op hem ende op allen zijn goederen, hebbende ende verkrijgende, dit opdragen, overgegeven ende vertijen altijt vast ende van waerde te houden ende nimmermeer van tochten wegen daer nae te taelen ofte doen taelen met enige rechte, geestelijcke ofte wereltlijck. Toen dit aldus geschiet was zoo zijn komende Anthoenis, Tielman, Geertruijt, Agnees ende Arijken voorschr. met Jan Jan Gijbenzn. ende met Cornelis Cornelisse als met hueren gerechten momboirs hen van den rechter gegeven, alzoo gewoonlijck ende recht is. Cornelis Cornelis Leijtenzn. als man en momboir Heijlke zijnder huisvrouwe, Gerit Gijsbertszn. als man en momboir Elisabeth zijnder huijsvrouwe, Lambrecht Anthoniszn. als man en momboir Margriete zijnder huijsvrouwe, Art Tielmanzn. ende Eerken zijn zuster nog onmondig wesende, daer Willem Arts ende Cornelis Cornelisse als momboirs voor instaende ende gelooft hebben. Ende Caterijna met Adriaen, Jan ende Grietken met Peeteren Pauwelszn. als met hueren gerechte ende gecoiren momboir hebben wettelijck ende erffelijck verkocht Cornelis Anthoenis Adriaensse den voorschr. halve acker landts ende hebben hem opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijen alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende de voorst. verkopers op hen ende op allen hen goederen, hebbende ende verkrijgende, Cornelissen den voorschr. halve acker te waren alzoo men erffenisse schuldig is te waren ende allen commer van hueren wegen af te doen. Dies zal Cornelis Anthonisse jaerlijckx uit voorschr. halve acker betalen der kercken van Venloon drie loopen rogge lospachts ofte die te mogen lossen ende aff quijten met negen carolus guldens eens ofte 20 st. voor elcke gulden ende metten verschenen pachten.


Huwt

102.503   Geertruida GIELIS

FamilienaamIndex 102.503Vader 205.006Moeder 205.007

Overleden Loon op Zand na 26-5-1543, voor 15-2-1545

Kinderen

 1. Margriet Sr (+voor 1548), huwt Eelandt Jan Gijsbertszn
 2. Kinderen
  1. Anthonis
  2. Tielman
  3. Geertruijt
  4. Angneesken
  5. Arijke
 3. Cornelis
 4. Heijlke, huwt Cornelis Cornelis Leijtenzn
 5. Elisabeth, huwt Gerit Gijsbertszn
 6. Margriet Jr Zie 51.251
 7. Catharina (+voor 1548), huwt Henrick Pauwelsoon, kennelijk kinderloos
 8. Tielman (+na 21-2-1536, voor 1548), huwt N.N.
 9. Kinderen
  1. Art Tielmanzn
  2. Eerken

TerugBegin van generatie


102.656   Willem Laureijs ANCEMS

FamilienaamIndex 102.656Vader 205.312Moeder 205.313

Overleden voor 1537

Willem Laureijs de jongere Ancems. Vermoedelijk kuiper. Verdere kwartieren deels ontleend aan BL 1994:110 en verder.

Tilburg ORA (265:8 dd 28-2-1513) Willem Willem Laureijs Ansems en Dirck Willem Sceppers man van Kathelijn Willem Lauers delen en verkopen de nalatenschap van wijlen Lijsbeth wijlen Goyaert N. (?).

ORA Tilburg (inv no 7911/265 Fol 8 dd 28-1-1514) Willem en Katherijn (gehuwd met Dirck Willem Sceppers), kinderen van Willem Laurens Ancems gewonnen bij wijlen Lijsbeth Goijaerts van Ellaer dragen hun erfenis over aan hun vader. Vader Willem geeft zijn zoon en schoonzoon elk een jaarlijkse roggepacht van 20 lopen.

RA Tilburg 11-2-1556 (301:96) Jan zoon van wijlen Cornelis Veramelvoirt als man en momber van zijn huisvrouw erft een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht, eertijds geweest zijnde in de maat van Oisterwijk en nu zijnde in de maat van Tilburg en dat uit en van een erfpacht van drie mud rogge, te vergelden elk jaar op sint Thomas dag apostel en dat uit en van een huis, hof met zijn grond en toebehoren, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aent Broeck, groot ca vijf en twintig lopensaet, waar wijlen Willem Laureijs op wonende is geweest (...) welk mud rogge erfpacht voors. de voors. deelslieden aangekomen en verstorven is van de voors. Willem Peter sBrouwers, hun vader, schoonvader en grootvader, en waarvan nu ter tijd uitreikende en betalende is Willem Willem Laureijs zoals ze zeiden.

RA Tilburg 7-2-1547 (293:65v) Daar Willem Laureijs Ansems eertijds als schuldenaar geloofd had aan Heer Jan zoon van Jan Back, priester en rector van Sint Anthonis altaar in de kerk van Tilburg ten behoeve van dat altaar een mud rogge erfpacht elk jaar te betalen met lichtmis uit huis, hof met zijn grond en toebehoren gelegen te Tilburg aan die Breocksijde en daar de voors. Heer Jan aan Willem voors. aan de erfpacht van dat mud rogge zekere los verleend had, te weten, dat Willem voors. of zijn nakomelingen dat mud rogge altijd zouden mogen lossen met 38 rijnsgulden van 20 stuivers per stuk en 81/2 stuiver in munten zoals die laatstelijk in Brabant gangbaar waren, en daar nu Jan zoon van wijlen Denijs Ariaen Mutsaerts als man van Jenneke dochter van Gherit zoon van wijlen Jan Peter Ghijben, verwekt door Gherit voors. uit wijlen Margriet zijn vrouw, dochter van wijlen Willem Laureijs Ansems voornoemd, als opvolger van Willem voors. en als betaler nu van de voors. erfpacht, gereed zijnde om die erfpacht te lossen en de voors. Heer Jan als rector van het voors. altaar verklaarde, dat hij de erfbrief van het voors. mud rogge niet had, noch wist te verkrijgen, zo is gestaan voor schepenen Heer Jan voors. en heeft bekend, dat aan hem als rector van het voors. altaar deugdelijk is gelost dat mud rogge erfpacht samen met de achterstel volgens de losbrief (etc.)

RA Tilburg 1-2-1547 (293:59) Jan zoon van wijlen Denijs Ariaen Mutsaerts de jonge als man van Jenneke dochter van Gherit Jan Ghijben, door Gherit voors. uit wijlen Margriet zijn vrouw, dochter van wijlen Willem Willem Laureijs Ansems, (moet zijn: Willem, MW) verwekt, heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Michiel zoon van Willem zoon van wijlen Willem Laureijs Ansems, een jaarlijkse ene rfelijke cijns van 621/2 stuiver uit huis, hof met grond en toebehoren en uit de erfenis daaraan liggende, groot ca 51/2 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Donckerstraet aan het Voertveeken (...)

RA Tilburg 24-9-1546 (293:24) Peter, Adriaen en Gherart, gebroeders, zonen van wijlen Jan Willem Berijs, voor henzelf en Peter zoon van wijlen Willem berijs als momber en Willem zoon van wijlen Willem Laureijs als toeziener van Jan, Kathelijn, Grietke, Willemke en Heijlke, broer en zusters, onmondige kinderen van wijlen Jan Willem Berijs welke kinderen voors. wijlen Jan Willem Berijg verwekt had bij wijlen Elijsabet zijn vrouw, dochter van wijlen Willem Laureijs, verkopen aan Heijliger zoon van wijlen Jan Willem Berijs uit het eerste huwelijk een stuk beemd gelegen te Tilburg in Athtermall

RA Tilburg 29-1-1544 (290:33) Aert zoon van wijlen Goijaert Gielis (etc.) hebben verkocht aan Cornelis zoon van wijlen Gherit Backs elk hun deel, te weten de helft in een huis, hoeve met grond en toebehoren, groot in het geheel ca 1/2 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg bij die ekrcke aan die Hoecht (...) Nog uit het deel en versterf, dat Jan zoon van wijlen Willem Berijs nog versterven zal van Willem Laureijs Ansems, zijn schoonvader, welke cijns voors. Jan zoon van wijlen Willem Berijs als schuldenaar geloofd had aan Jutta weduwe van Jan Naes.

RA Tilburg 21-5-1543 (290:9v) Willem zoon van wijlen Jan Meeus en andere erven van Jan hebben vertegen ten behoeve van Jan zoon van wijlen Jan van Grevenbroeck op hun deel en alle tocht, waar ze enigszins recht op hebben, in 9 lopen rogge erfpacht, die de voors. erfgenamen van wijlen Jan Meeus voors. heffen op de stede, die wijlen Gherit Emmens bezat, gelegen in Tilburg aan het Ven, op een stuk beemd gelegen in Achtermal, wat Jan zoon van wijlen Jan van Grevenbroeck verkregen had in recht van naarderschap van wijlen Willem Laureijs Ansems, wat Willem voors. gekocht had van Jan zoon van wijlen Gherit Emmen, en ze hebben geloofd nooit meer naar de voors. 9 lopen rogge te talen.

RA Tilburg 3-2-1542 (288:55) Peter en Adriaen, gebroeders, zonen van wijlen Jan Willem Berijs, zowel voor hen als voor Gherit en Jan hun broers en Margriet, Willemke en Heijlke hun zusters, onmondige kinderen van Jan Willem Berijs, in bijzijn van Willem zoon van wijlen Willem Laureijs Ansems als oom en toeziener van de onmondige wettige kinderen hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Peter zoon van wijlen Willem Berijs van Oerle een stuk land voors., groot ca 2 lopensaet, onder voorwaarde, dat de onmondige kinderen voors. zullen vertijen waneer ze volwassen zullen zijn.

Jan zoon van wijlen Willem Berijs als man van Elijsabet dochter van wijlen Willem Laureijs Ansems bekent schuldig te zijn aan Wouter zoon van wijlen Willem Wouter Baeijens een jaarlijkse en erfelijke cijns van 22 stuivers uit een stuk land, groot 8 lopensaet genaamd de Malcker, gelegen te Tilburg in Broeckhoven; nog uit een halve buender beemd, genaamd Malgat, gelegen te Tilburg in Achtermal tussen (oa) Willem Willem Laureijs ander zijde.

RA Tilburg 7-1-1539 (285:19v) Erfdeling van de goederen van wijlen Willem Laureijs Anssems en van zijn huisvrouw wijlen Heijlwich dochter van wijlen Claeus Truijen, tussen Willem Willem Laureijs Anssems, Willem zoon van wijlen Pauwels Borchmans als man van Elijsabeth Willem Laureijs Anssems, Jan zoon van wijlen Willem Berijs van Oerle als man van Elijsabeth Willem laureijs Anssems en Adriaen zoon van wijlen Jan Peter Gijben als momber en Willem Willem Laureijs Anssems als toeziender van Jenneke onmondige dochter van Gherit zoon van wijlen Jan Peter Ghijben en van wijlen Margriet Willem Laureijs Anssems.

Willem Willem Laureijs Anssems zal hebben een stede, te weten huis, hof schuur, schaapskooi en erf, genaamd Dou Strede, gelegen te Tilburg aan die Broecksijde, de helft in een stuk land, genaamd de Rijtakker in de broecksijde (de andere helft hiertegen gedeeld); hieruit te betalen jaarlijks: 4 st. en 1/2 oerst. erfcijns aan de Heer van Tilburg, 1 braspenning erfcijns aan convent van Tongerlo, 1/2 mud rogge erfpacht in Oisterwijk te betalen, 4 rijsg. erfcijns aan zekere persone in den Bosch te los met 64. kar. gulden van 20 st., 4 lopen rogge erfpacht aan de altaristen in de kerk van Tilburg te los met 40 kar. gulden van 20 st. verder het schouwen van de waterlaat.

Willem Pauwels Borchmans als man van Elijsabeth Willem Laureijs Anssems is ten deel gevallen: de helft in een stuk land, genaamd de Rijtacker, gelegen te Tilburg in die Broecksijde; een stuk beemd, gelegen te Tilburg aenden gemeijnen dijck; hieruit te gelden jaarlijks 1/2 mud rogge erfpacht te Oisterwijk te betalen, 12 lopen rogge erfpacht aan Jan Ariaen Smolders te los met 26 kar. gulden van 20 st., 5 kar. gulden erfcijns aan het kapittel van St. Jan in Den Bosch te los met 100 kar. gulden van 20 st.

Hiertegen zal Jan Willem Berijs (van Oerle) als man van Elijsabeth Willem Laureijs Anssems hebben een stuk land, genaamd de Malacker, gelegen te Tilburg aen die Malstraet; een stuk beemd groot 1/2 bunder gelegen te Tilburg in achtermal; een stuk beemd, groot 2 lopensaet, gelegen te Tilburg in Achter mal; hieruit te gelden jaarlijks: 6 lopen rogge erfpacht aan de Tafel van de H. Geest te Tilburg.

Jenneke onmindige dochter van Gherit Jan Peter Ghijben en van wijlen Margriet Willem Laureijs Anssems is ten deel gevallen een stede, huis, hof, torfschop en erf, gelegen te Tilburg aent Voortveken; een stuk beemd met een eiland, gelegen te Tilburg aenden Veedijck en een erfpacht van 12 lopen rogge betaald door willem Jan van Baest en de erfgenamen van Cornelis Rugdijks. Hieruit te gelden jaarlijks: 1/2 lopen rogge erfpacht aan Willem Pijnappel te den Bosch, 1 mud rogge erfpacht aan de rector van St. Anthonis altaar in de kerk van Tilburg, te los met 38 karolus gulden, 4 lopen rogge erfpacht aan de Jan de Groot, te los met 9 karolus gulden, 1 Kan wijn aan de kerk van Tilburg op Paasdag violgens testament van Willem Laureijs Anssems.

RA Tilburg 9-11-1537 (284:60v) Zoenbrief, een jaar volledige en drie jaar gedeeltelijke verbanning uit Tilburg voor Laureijs zoon van wijlen Willem Laureijs Anssems die Herman Gerit Herman van Boerden doodsloeg.

RA Tilburg 17-1-1533 (280:31) Willem zoon van wijlen Willem Laureijs Anssems als toeziener van Jenneke Gerit zoon van wijlen Jan Peter Ghijbendochter, onmondige, die Gerit gewonnen had bij wijlen Margriet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Willem zoon van wijlen Laureijs Anssems.

RA Tilburg 2-2-1532 (279:36, los blad) Anno 1531 (o.st.) met Lichtmis is het mud gezet 31/2 braspenning geld op 5 rijnsgulden en 6 stuivers. Hieronder: Willem Laureijs de Jonghe 10 mud en 6 lopen.

Tilburg ORA 284:1v (8-4-1537; na Pasen): Dirck zoon van wijlen Willem Sceppers verkoopt aan Willem zoon van wijlen Willem Laureijs Anssems een jaarlijkse en erfelijke pacht van 10 lopen rogge uit een pacht van 20 lopen rogge jaarlijks uit huis, hof, grond en toebehoren en uit goederen, die Willem Laureijs Anssems eertijds bezat en verkregen had van Dirck Willem Sceppers als man en momber van Katherijn, dochter van Willem Sceppers, gelegen te Tilburg in Oerle. Dirck Willem Sceppers had die 20 lopen rogge gekocht van Willem laureijs Anssems. De 10 lopen rogge staan te los.


Huwt (1)

Heijlwig Niclaes TRUIJEN

FamilienaamIndex

Overleden voor 7-1-1539


Huwt (2) ca. 1480

102.657   Lijsbeth Goijaerts van ELLAER

FamilienaamIndex 102.657Vader 205.314Moeder 205.315

Geboren ca. 1460

Volgens BL een tweede huwelijk, maar waarschijnlijk juist het eerste huwelijk.

ORA Tilburg (inv no 7911/265 Fol 8 dd 28-1-1514) Willem en Katherijn (gehuwd met Dirck Willem Sceppers), kinderen van Willem Laurens Ancems gewonnen bij wijlen Lijsbeth Goijaerts van Ellaer dragen hun erfenis over aan hun vader. Vader Willem geeft zijn zoon en schoonzoon elk een jaarlijkse roggepacht van 20 lopen.

Kinderen

 1. Elisabeth de Oudere (+voor 1542), huwt Jan Willem Berijs (+1540/2)
 2. Kathelijn, huwt Dirk Sceppers
 3. Elisabeth de Jongere (+na 1539), huwt Willem Pauwels Borchmans (+na 1539)
 4. Willem Zie 51.328
 5. Margriet (+voor 1533), huwt Gherit Jan Peter Ghijben (+na 1547)
 6. Mathijs (hypoythetisch): Mathijs Willem Laureijsz., vermeld als een der dekens van de gulde van St.Barbara autaer in de kerck van Tilburg, 19-3-1537 (283:53); dit zou eventueel ook een heel jonge Mathijs Willem Willem Laureijs kunnen zijn.
 7. Laureijs, sloeg in 1537 Herman Gerit Herman van Boerden dood; nadien blijkbaar onterfd.
 8. Willem jr (+voor 1535)

TerugBegin van generatie


102.658   Mathijs Hendrick BEERTHEN

FamilienaamIndex 102.658Vader 205.316Moeder 205.317

Overleden voor 1520

Schepen van Tilburg 1505-13

ORA Tilburg (inv 263: 20 dd 1512) Mathijs Henrick Beerthens en met hem Henrick zijn (vader?) borg voor een schuld van fl 100 bij Henrick Henrick van Ghils.

ORA Tilburg (inv no 264/7910 Fol 23v dd 27-8-1513) Mathijs Henrick Beerthen als man en momber van wijlen zijn vrouw Katelijn Jan Smeets; tocht en recht in 9 lopen roggepacht aan zijn dochters Johanna, Aleijt, Katelijn, Elisabeth X Jan Laurens, ten behoeve van Marij en Marij, hun zusters. De dochters verkopen de pacht (die hun moeder had geërfd samen met haar broer Jan en zus Elisabeth van haar vader Jan Smeets) aan Adriaen Anthonis Backs.

ORA Tilburg (inv no 7911/265 Fol 7v dd 16-2-1514) Henrick zoon van wijlen Mathijs Henrick Beerthen en wijlen Katelijn, als hun erfgenaam, verbindt aan een schuldbrief van Fl 78 a 20 stuivers het stuk twee lopen rogge jaarlijks uit vier lopen. (Marge: betaald door Lauwreys Scoemaker 5-5-14)

ORA Tilburg (inv no 7912/266) Fol 31 (onnozele kinderendag?=) 28-11-1516) Jan Laureijs Scuermans als man van Elijsabeth, Willem Willem Laureijs die Jonghe als man van Aleijt; Lenaert Adriaen Mutsaerts als man van Katharina, en Marij hun zuster, dochters van Mathijs Beerthen beloven Ghijsbert Beerthen tot behoef van Henrick natuurlijke zoon van Henrick wijlen Mathijs Beerthen 23.5 lopen rogge 's jaars. Met conditie indien en wanneer hun vader overlijdt.

ORA Tilburg (266:31 dd 1517) Jan Laureys man van Elisabeth; Willem Willem Laureys de jonge met Aleijdt zijn vrouw, Lenaert Adriaen N. met Mary zijn vrouw, dochters wijlen Mathijs Beerthen, geven een roggepacht ten behoeve van Henrickske nagelaten dochter Henrick Mathijs Beerthens.

ORA Tilburg (inv no 7915/269 Fol 15v 4-4-1520) Willem Willem Laureijs de Jongh als man van Aleijt Mathijs Henric Beerthen belooft aan zijn zwager Jan Laureijs Scuermans man van Elijsabeth Mathijs Henrick Beerthen tot behoef van de wettige kinderen en nakomelingen van Mathijs Henric Beerthen 20 lopen roggepacht die Mathijs Henric Beerthen door Anthonis Denijs Meyaerts? waren beloofd.

ORA Tilburg (inv no 7916/270 Fol 28/53 dd 30-12-1520) Willem Willem Lauwereijs die jongste man van Aleijt Mathijs Beerthen, Adam Henrick Wijten man van Marij Mathijs Beerthen, en Lenaert Ariaen Mutsaerts man van Katelijn Mathijs Beerthen een stuk land aan Lenaert Ariaen Willem Mutsaerts

ORA Tilburg (inv no 7916/270 Fol 32/57 dd 30-3-1521) Elisabeth met man Jan Laureijs Scuermans van Gilse en Marie met man Adam Henric Witten. kinderen van Mathijs Beerten en Katelijn Willem Laureijs Verstraten (dat zal een verschrijving zijn: aan WLV?) verkopen een roggepacht.

ORA Tilburg (270:32 dd 30-3-1521) Jan wijlen Laureys Schuurmans van Gilse voor zijn vrouw Elisabeth en Adam Henrick (Wijtens?) voor Marie, dochters Mathijs Beerthen, Mathijs N.(beschadigd), man van Kathelijn Willem Laureys, geven de helft van een mud rogge jaarpacht aan (?) de kinderen van Laureys Henrick Smeijssen(?).

ORA Tilburg (inv no 7918/272 Fol 26v dd 28-9-1522) Adam Henrick Witen X Marie Mathijs Beerthen belooft een vierde van een beemd groot 12 lopensaet aan Willem zoon Willem Laureijs Ancems die Jonghen. Willem zoon Willem Laureijs Ancems die Jonghen belooft Elen wijlen Peter Crillaerts een jaarrente van Rfl 6 op huis en hof in Tilburg aan de Broeckzijde. Te lossen met 20 Philipsguldens.

ORA Tilburg (inv no 278 /7923 Fol 49 dd 20-2-1530) Mathijs Beerten met kinderen: (1) Katelijn X Lenaert en (2) Lijsbeth X Jan Laureijs [laatste regel niet te lezen]

ORA Tilburg 301:95 (11-2-1556): erfdeling Willem sBrouwers, waarin genoemd: een jaarlijkse en erfelijke pacht van negen lopen rogge te vergelden elk jaar op Onze Vrouwendag Purificatio uit en van een stuk land, groot ca drie en een halve lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg (...) erfelijk verkregen ... van de kinderen en erfgenamen van wijlen Mathijs Henrick Beerten en Katherijna suae uxoris (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Jan Smeets en de voors. Kathelijn dochter van wijlen Jan Smeets met Jan haar broer en Elijsabet haar zuster (...)


Huwt

102.659   Katharina Jan SMEETS

FamilienaamIndex 102.659Vader 205.318Moeder 205.319

Overleden voor 1556

Kinderen

 1. Kathelijn
 2. Alijth Zie 51.329
 3. Marij
 4. Elisabeth, huwt Jan Laureys Schuurmans van Gilse
 5. Hendrick
 6. Johanna
 7. Marij, huwt Adam Henrick Witten

TerugBegin van generatie


102.660   Beris Peter EELKENS

FamilienaamIndex 102.660Vader 205.320Moeder 205.321

Geboren voor 1460
Overleden voor 20-12-1520

Aangevuld en verbeterd door Paul Moors.

ORA Tilburg (inv no 7902 Fol 22v dd 20-4-1505 ) Berijs Peter Eelkens X Elisabeth Henric Hagaerts; hun kinderen Peter en Jan; grondoverdracht.

ORA Tilburg (inv no 262/7908 Fol 9v dd 14-4-1510) Peter Berijs Eelkens heeft vertegen tot behoef van Joest Berijs Eelkens, recht op huis en hof en alle overige have nagelaten door Berijs Eelkens en zijn naehuijsfrouw Elisabeth.

ORA Tilburg (253c:20 dd 5-6-1512) onleesbare vermelding

ORA Tilburg (inv no 7912/266) Fol 22v dd 7-5-1516 ) Joest zoon wijlen Berijs Peter Eelkens ook voor zijn moeder Elijsabeth belooft een mud roggepacht uit een pacht van 3,5 mud die Henrick Henrick Weijmers heeft beloofd; aan Jan wijlen Jan Snellen.

ORA Tilburg (inv no 7916/270 Fol 30/55 dd 19-12-1520) Peter zoon wijlen Beris Peter Eelkens verkoopt land. Ook vermeld Jan Berijs Peter Eelkens, NN een dochter X Laureijs die Wijse, en NN een dochter X Peter Thonis van Boorden.

ORA Tilburg (inv no 7918/272 Fol 75 dd 27-2-1522) Hubert wijlen Gerit Jan R... belooft Joost wijlen Beris Eelkens ten behoeve van zijn moeder Elijsabeth 14 lopen rogge erfpacht.

ORA Tilburg (inv no 7919/273 Fol 107, 27-2-1527) Jan wijlen Beris Eelkens, borg voor een roggepacht van twee mud die broer Peter had beloofd aan Aertken weduwe wijlen Jasper Back.

ORA Tilburg (279 fol 16 dd 16-10-1531) Aleijt de weduwe van Cornelis zoon van wijlen Goeijaert Claeus vanden Gheijn dochter van Peter zoon van wijlen Beerijs Eelkens, draagt over aan Goeijaert haar zoon alle tocht en recht van tochtenwege dat ze had en bezat in een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd inden Berckdijck, aldaar tussen: (...). Arijaen zoon van wijlen Goeijaert Claeus vanden Gheijn als momber en Peter zoon van wijlen Beerijs Eelkens als toeziener van Goeijaert zoon van wijlen Cornelis zoon van wijlen Goeijaert Claeus vanden Gheijn, onmondige, die Cornelis voors verkregen had bij Aleijt zijn huisvrouw, dochter van Peter Beerijs Eelkens, in tegenwoordigheid van Jan Beerijs Eelkens en Jan Ghijsbert van Gierl als vrienden en magen van Goeijaaert voors, onmondig kind van Cornelis en Aleijt voors, verkopen aan Anthonis zoon van wijlen Ghijsbert Beerthen de Oude een huis, hof en erfenis daar aanliggende ut supra. Welk huis, hof en erfenis aan Goijaert voors verstorven was van Cornelis voors zijn vader en van Aleijt voors zijn moeder en wat Cornelis voors gekocht had van Peter zoon van wijlen Beerijs Eelkens. (…) Als Goijaert zal komen tot zijn mondige jaren zal hij vertijen op dat huis etc voors, dan zullen zijn momber en toeziener ongehouden zijn van wat ze in deze gedaan hebben. (...) Arijaen zoon van wijlen Jan Mutsaerts heeft beloofd als een principaal schuldenaar te gelden aan Arijaen Goeijaert Claeus vanden Gheijn, aan Peter Beerijs Eelkens en aan Jan Ghijsbert van Ghierl ten behoeve Aleijt weduwe van Cornelis zoon van wijlen Goeijaert Claeus vanden Gheijn, voor haar in vruchtgebruik, terwijl het erfrecht daarvan moet blijven aan Goeijaert haar zoon, die zij gewonnen had bij wijlen Cornelis haar man, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 5 rijnsguldens en 8 stuivers, elke rijnsgulden te rekenen voor 20 stuivers per stuk, uit en van een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd inden Berckdijck, tussen: (…) Nog uit een stuk land genaamd de Rijacker, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in die Schijve, aldaar tussen: (…) Staat te los met 90 rijnsgulden van 20 stuivers per stuk, of geld naar de laatste valuatiën te weten de karolus gulden van 20 stuivers per stuk.

Tilburg ORA 282:5 (29-5-1535) erfdeling tussen de kinderen van Jan Berijs Eelkens. Noemt onder meer een overdracht aan Joost Berijs van een stuk beemd gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd den Haensberch,


Huwt (1)

N.N.

Index


Huwt (2)

102.661   Elisabeth Hendrick HAGAERTS

FamilienaamIndex 102.661Vader 205.322Moeder 205.323

Hoeft niet de moeder van Jan te zijn, wel van Joost.

Kinderen

 1. Engelbertken
 2. N., dochter, huwt Laureijs die Wijse
 3. Aleijt
 4. Jan (+voor 1535), huwt Jennijke Peter Beerthen
 5. Kinderen
  1. Beris
  2. Jan
  3. Anna, huwt na 1535, voor 1538 Korstiaan Huijbrecht Matheus van St Geertruidenberg
  4. Jenneke (+voor 24-11-1558), huwt voor 1535 Jan Aert Rombouts; hij hertrouwt (2) Anna Adriaen Crillaerts
  5. Lijsbeth, huwt Jan Jan Meijs
 6. Peter, huwt Kathelijn Peter Willem Ceelen (+voor 31-1-1540)
 7. Kinderen
  1. Beris
  2. Elisabeth, huwt voor 1541 Jan Wouter Smits
  3. Anthonia, huwt Jan Henrick Vermee
  4. Cornelis, huwt (1) voor 1544 Martina Thomas Michiels (+na 1556); huwt (2) voor 1559 Margriet Peter van Spaendonck
  5. Gerrit, priester
 8. Joost Zie 51.330
 9. Willem (hypothetisch), vader van een Jan vermeld ORA Tilburg 9-2-1534

TerugBegin van generatie


102.662   Jan Gerit Hendrick van GORP

FamilienaamIndex 102.662Vader 205.324Moeder 205.325

Geboren voor 1480
Overleden voor 1531

van Dijk: Hilvarenbeek: R 24 - 1532 - 199 en 203 e.v. Volgens de site Coolen moet dit zijn: Jan Gerit Jan van Gorp, zoon van Gerit Jan Geenen van Gorp en Heilwich Henrick Appels.

ORA Tilburg (24. 1499 februari 3 0014.Sch.Tlb,7897,004r-03) Harman Aert Noeyens: een stuck beemps hem toebehorende ghelegen in die Loeyensvoert < erff Heylwych Goyaert Jan Ghenen deen sijde > erff Michiel van Goerl dander sijde ^ v aen beyde eynden aen die gemeynt als hij sede supt Jan Gherits z. van Gorp ende put warandam wtgh. een blanck chijns … allen anderen commer aff te doen datum sch. ut supra

ORA Tilburg (27. 1499 februari 3 0014.Sch.Tlb,7897,004v02) Jan Gherits z. voersz. heeft gheloeft Michiele van Goerl xxxvii ½ R?gld xx st voerden gulden geors? Gulden xij ½ st wtg. ? aldaer? xxv st vuuryser drie blancken ende ander ghelt daermen erffghelt mede sculdig is te betalen ende teghen xxxvi peters xix st voer den peter een md rogge den pacht nae advenant op onser Vrouwen dach Lychmisse te betalen datum sch. ut supra [met aantekening in de marge: no fiat? ka? d… script… p..]

ORA Tilburg (139. 1499 juli 10 ? 0014.Sch.Tlb,7897,021r-01 pag. 41 fol. 21 (2x) ) Lijsken weduwe Gherits sBonten supt hoer tocht ut infra hoeren dochteren Aleyt ende Elizabet Aleyt ende Elizaveth ut sup. cum tutore voer hen selven ende voer Sadrianen ende Leonaerts goeren bruiederen daer Aleyt ende Elizabethvoer gheloeft hebben een stuck beempts ghelegen in die prochye van Goirl in die Breyde Avoert romntom ghelegen in Jans van Gorp erve ut dicebat supt Janne z.w. Gherits van Gorp etc. wtyghenomen den gront chijns Jan promisitr Aleyte ende Elisabet sup bona sua vij ½ Rgld van onser Vrouwen conceptie? dach naestcomende over ij jaer ende hierben bynnen te betalen iij ½ L over metten pacht sc. datum supra

Tilburg ORA 279:46 (5-2-1532): Snel Jan Snellen, principaal schuldenaar, aan Hanrick zoon van wijlen Jan Gerit van Gorp een jaarlijkse en erfelijke cijns van 3 karolus gulden van 20 stuivers per stuk uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende (...) in de Berckdijck buiten de Dreijboem.

Idem fol 54v (4-3-1532): Wouter Korstiaen vanden Langhrijt als man van Heijlwich dochter van wijlen Jan Gerit van Gorp, aan Joest zoon van wijlen Beerijs Eelkens, zijn medezwager, zijn deel in een erfpacht van 1 mud rogge, dat men jaarlijks heft op Wouter zoon van wijlen Jan Daniëls en zijn gronden, en een erfpacht van 1 mud rogge, dat men jaarljks heft op Laureijs Jan Claeus Hoeffs alias van Goerl; en nog in een erfpacht van 14 lopen rogge, die men jaarlijks heft op zekere gronden gelegen onder Beeck bij de Spulse Straet, welke 14 lopen rogge Pauwels Willems verkocht had aan Joest zoon van wijlen Beerijs Eelkens en welke 2 mud rogge erfpacht voors de kinderen van wijlen Jan Gerit van Gorp verstorven waren van wijlen Lijsbeth dochter van wijlen Gerit van Gorp, hun moeije, en welke gedeelten voors in die erfpachten voors samen belopen 5 lopen rogge en een vijfde deel van 1 lopen rogge erfpacht.

Idem, fol 17 (23-1-1531): Wouter Hanrick Andries Huijben van Riel heeft beloofd te betalen aan Hanrick zoon van wijlen Jan Gerit van Gorp een jaarlijkse en erfelijke cijns van 52 stuivers uit een stuk beemd, groot ongeveer 3 bunder, in Tilburg in Lievegoer.


Huwt ca. 1500

102.663   Katharina Wynrick van GOROP

FamilienaamIndex 102.663Vader 205.326Moeder 205.327

Kinderen

 1. Elisabeth Zie 51.331
 2. Gerrit
 3. Hendrick
 4. Katelijn
 5. Heilwich, huwt Wouter Korstiaen vanden Langhrijt

TerugBegin van generatie


102.664   Vranck Jan VRANCKEN

FamilienaamIndex 102.664Vader 205.328Moeder 205.329

Geboren voor 1470
Overleden voor 1532

Bijgenaamd Vranck Poppen (o.a. 1532). Grootvader genoemd door Peter Peter Vrancken (1560). Echter… deze kwartieren lijken niet te kloppen (vg;. Opmerking bij zoon hierover).

Charters Tilburg 26-4-1499 Vranck Jan Vrancken gelooft aan Elisabeth Jacob Melis Vrancken voor haar zuster Johanna een roggepacht van vier lopen.

ORA Tilburg (272: 35v dd 1522) Peter wijlen Peter Vrancken met Elisabeth zijn zuster, testeren, vermelding van een zuster Maria gehuwd met Dirck …mans.

RA Tilburg 22-12-1537 (284:22v) Luijtgaerd, dochter van wijlen Vranck Jan Vrancken koopt in naarderschap van Jan Henrick Jans: huis, hof en erf, gelegen in Tilburg te Loven, belendingen: Wijllem Jan Vrancken een zijde en ander zijde; de helft in een beemd, gelegen te Tilburg aan Calenwiel.; belendingen: Peter Vrancken een zijde. Wijlen Vranck Jan Vrancken had deze percelen verkocht aan Jan Henrick Jans.

RA Tilburg 25-1-1538 (284:29v) Dirck zoon van wijlen Wijllem Vrancken bekent schuldig te zijn etc.

RA Tilburg 21-11-1537 (284:16) Jan zoon van wijlen Vranck Jan Vrancken verkoopt aan Jan Henrick Jans: een huis, hof en erf, gelegen te Tilburg in Loven en een beemd, gelgen te Tilburg, after Calenwiel..Jan Vrancken had beide gekocht van Ghijsbrecht zoon van Arijaen Huijben en van Jan Henrick Verhoeven. Idem fol. 16v: waartoe Jan Henrick Jans beloofde te betalen aan Jan Vrancken voors. 3 karolus gulden van 20 stuivers, te betalen binnen een jaar in 4 termijnen, nl 15 stuivers per termijn, tenzij dat Jan Vrancken het eerder nogig heeft. Verder nog te betalen 25 karolus gulden van 20 stuivers met 1 gulden smaels of zoveel als Jan Vrancken nodig heeft om te leven, onder voorwaarde, dat Jan Henrick Jans die 25 karolus gulden zal mogen onderhouden en Jan Vrancken van elke karolus gulden jaarlijks een braspenning pacht zal geven, tenzij dat Jan Vrancken het nodig heeft om van te leven. Dan moet Jan Henrick Jans hem uitreiken en betalen zoveel nodig is van de 25 karolus gulden en wat hij mag korten van de 25 karolus gulden en op jaarcijns na advenant. Verder heeft Jan Henrick Jans beloofd aan voornoemd huis een kamer te bouwen of op het erf een woonplaats te timmeren, waarmede Jan Vrancken tevreden zal zijn om in te wonen, zijn leven lang. Verder borringe te leveren, waar hij zich op kan warmen naar redelijkheid. Verder nog zijn lijnzaad wassen en wringen en hem te haven naar zijn staat.

RA Tilburg 19-12-1533 (281:16) Ghijsbrecht zoon van wijlen Arijaen Huijben heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan zoon van wijlen Vranck Jan Vrancken een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in Loven


Huwt

102.665   N.N.

Index 102.665 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Peter Zie 51.332
 2. Jan, zoon wijlen Franck Jan Franck Poppen (vermeld 9-9-1532; ook 1537)
 3. Luitgaard, (vermeld 1532, 1537, 3-2-1545 (291:40v), Loven Acker, en 4-6-1552 (RA 298:10v) aan de Hixpoirs Ackeren)
 4. Elisabeth (+voor 1522), hypothetisch
 5. Marie (+na 1522), hypothetisch

TerugBegin van generatie


102.666   Jan Sr Jan LEEMANS

FamilienaamIndex 102.666Vader 204.838Moeder 204.839

Overleden voor 1561

Van Dijk: R 323 - 1577 - 10 en 18v; R 617bis - 1578 - 9v.

ORA Tilburg (292 fol 2 dd 16-4-1545) Jan zoon van wijlen Jan Leemans en Aleijdt dochter van wijlen Aert Gherits, zijn vrouw, beiden gezond van lichaam zoo het scheen, en wel bij verstand zijnde en hebben eendrachtig met beider goedvinden hun testament gemaakt (…) Ten eerste heeft Jan voors. verklaard, hoe hij in verleden tijd eerlijk en deugdelijk een scheiding gemaakt heeft met zijn voorkinderen, die hij verwekt had bij wijlen Maria, zijn eerste vrouw, dochter van wijlen Goijaert Pluijmen, welke voorkindern met hem gedeeld hebben de helft in alle havelijke goederen, die Jan en Marie voors. samen bezaten en waarin Marie voors. verstorven was en dat tot de laatste lepel toe. Daarom heeft de voors. Jan en met hem Aleijdt zijn huidige vrouw eendrachtig geordineerd en elkaar vermaakt de langstlevende van hen beiden alle havelijke en erfelijke goederen, (…)

RA Tilburg 24-1-1561 (396:57) Bekend zij aan eenieder, dat gekomen en gestaan zijn geweest voor schepenen ondergeschreven Goiairt en Jan, gebroeders, zonen van wijlen Jan Jan Lemans, door deze Jan en uit wijlen Marie zijn huisvrouw, dochter van wijlen Goiairt Pluijm, samen verwekt; Lenaert Adriaen Mutsaerts als man en momber van Aleijt zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan en Marie beiden voornoemd en de voornoemde Goiairt nog en met hem Claes Claes van Beeck als door de heer aangestelde momber en toeziener zoals ze zeiden van Michiel, Claes, Henrick en Gerijt, gebroeders, Cornelia en Marike, gezusters, kinderen van wijlen Henrick zoon van wijlen Jan Jan Lemans en Marie daar ze als momber en toeziener voors zich sterk voor maakten en gelofte deden, en nog dezelfde Goiairt en met hem Jan Cornelis Peters als door de heer aangestelde momber en toeziener, zoals ze zeiden, van Adriaen en Marike, broer en zuster, kinderen van wijlen Anthonis zoon van wijlen Jan en Marie beiden voornoemd, Pauwels en Marike de Jongste, broer en zuster, kinderen van wijlen Peter Vrancken, door deze Peter en uit wijlen Margriet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan en Marie eerstgenoemd, de voorgaande Marie met haar voogd; Jan Jacops van Buell als man en momber van Marie de oudste, zijn huisvrouw; Lenaert Baijen Henrick Baijens als man en momber van Cornelia zijn huisvrouw, Jan Pauwels Verhoeven als man en momber van Aleijt zijn huisvrouw, Cornelis Henrick Smoelders als man en momber van Peterke zijn huisvrouw, gezusters, kinderen van wijlen Peter Vrancken en Margriet diens huisvrouw, beiden voornoemd, en dezelfde Cornelis nog in de naam en als het recht hebbende van Jan zoon van Peter en Margriet, beiden voornoemd, daar Cornelis uit kracht van een zekere opdracht van versterven hem door Jan zijn zwager voors gedaan, zich sterk voor maakte en gelofte deed, en ze hebben van de erfelijke goedren, hen gezamelijk van Jan Jan Leemans en Marie diens huisvrouw voornoemd toegekomen en bestorven, een zekere erfdeling en erfscheiding gedaan en gemaakt (...)

De verdeelde goederen: de Oude Stede met huis, hof, schuur, schop met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer zes lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd `t Rijlaer; Nog een stuk akkerland genaamd den Leegen Acker, groot ongeveer 11 lopensaet, gelegen in de parochie en ter plaatse voors; Nog een stuk akkerland genaamd de Heijningen, groot ongeveer 13 lopensaet, gelegen in de parochie en ter plaatse voornoemd; Nog een stuk land genaamd `t Heijblock, groot ongeveer 4 lopensaet, ook gelegen in de parochie en ter plaatse voors; alles met diverse pachten bezwaard; “Hiertegen is aan Jan zoon van wijlen Jan Jan Leemans, Lenaert Adriaen Mutsaerts en aan de kinderen van Henrick zoon van wijlen Jan Jan Leemans ten deel gevallen de Nijewe Stede, te weten een huis, hof, schuur, schop met de grond en met de erve daaraan liggende en daartoe behorende, samen groot ongeveer 18 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborgh ter plaatse genaamd `t Rijlaer”; Nog een akkerland groot ongeveer zes lopensaet, genaamd de Heijningen, gelegen in de parochie en ter plaatse voors; Nog ongeveer 2 lopensaet gelegen in de parochie en ter plaatse voors genaamd d`Block; Nog ongeveer vier lopensaet land gelegen in de parochie en ter plaatse voors; ook hier enige pachten.

Tilburg ORA (323:18ff dd 22-4-1577) Erven Goyaert N. aan nazaten van Marie wijlen Anthonis Jan Jan Leemans, Aleyt Jan Jan Leemans  en anderen, kennelijk een transport (kopie moeilijk te lezen).


Huwt (1)

102.667   Maria Goyaert PLUYMEN

FamilienaamIndex 102.667Vader 205.334Moeder 205.335

Overleden voor 1561


Huwt (2)

Aleijt Aert Gerrit van de LAER

FamilienaamIndex

Volgens van Dijk stammen alle kinderen uit het eerste huwelijk. In akte 1545 heeft hij echter twee kinderen uit tweede huwelijk.

Kinderen

 1. (uit 1) Goyaert (+na 1561)
 2. (uit 1) Aleijt (+na 1561), huwt Lenaert Adriaen Mutsaerts
 3. (uit 1) Antonis (+voor 1561), huwt N.N.
 4. (uit 1) Hendrick (+voor 1561), huwt N.N.
 5. (uit 1) Margriet Zie 51.333
 6. (uit 1) Jan (+na 1561)

TerugBegin van generatie


102.668   Gijsbert Goessens van BEURDEN

FamilienaamIndex 102.668Vader 205.336Moeder 205.337

Overleden Tilburg voor 27-2-1520

Vader en grootvader ontleend aan AJP van Beurden en dhr Fase.

ORA Tilburg (258bis: 7v dd 1507) Gijsbert verkoopt met twee anderen een hofstede in Tilburg.

ORA Tilburg (inv 262:13 dd 10-6-1510) Marten Gijsbert Goossen van Beurden en zijn zuster Peterke verkopen een stuk grond; belend door o.a. Adriaen Gijsbert Goessens.

Tilburg ORA (269:12 dd 1513?) Gijsbrecht Joost en Goosen broers, zonen wijlen Gijsbert Goossens van Boerden, delen de nalatenschap van hun vader en (ongenaamde) moeder.

ORA Tilburg (270:21 dd 10-12(?)-1520) Adriaen zoon wijlen Gijb Goessens, Sibbe Denis man van Peterjen Gijb Goessens, Peter Pulkskens man van Aleyt Gijb Goessens, Joost Gijb Goessens etc verkopen een stuk land aan Gijsbert Jans Segers

ORA Tilburg (inv no 280 fol 60v dd 29-6-1531) Gekomen zijn voor schepenen Denis zoon van wijlen Jan Reijnen ter eenre en Peter zoon van wijlen Jan Reijnen als momber en Jan zoon van wijlen Goessen Ghijb Goessens als toeziener van Arijaena onmondige dochter van Denis voors die Denis gewonnen had bij wijlen Arijaena zijn huisvrouw, dochter van wijlen Goessen Ghijb Goessens voors ter andere zijde in tegenwoordigheid van Sijmon Reijnkens, Arijaen Ghijb Goessens en Marten Ghijb Goessens als naaste vrienden en magen van Arijaena onmondige dochter van Denis voors vanwege haar vader Denis vs, Willem en Denis, gebroeders, zonen van wijlen Arijaen Mutsaerts als naaste vrienden en magen van Arijaena onmondige dochter van Denis voors vanwege haar moeder, en ze hebben om beters wil en tot meeste profijt van Denis voors en Arijaena voors, diens dochter, en ook om alle twits, discorde en altricatie, die tussen hen tweeën in enige toekoemnde tijden opstaan of gebeuren mochten, om die te schouwen en te verhinderen, een minnelijke en eerlijke erfdeling en erfscheiding gedaan van de havelijke en erfelijke goederen hierna beschreven. (…)

ORA Tilburg (inv no 287 fol 11 dd 7-5-1540) Zoenbrief terzake van doodslag op Andries vrouw van Adriaen Ghijsbrecht Goessens door Claeus Anthonis Meeus Otten alias Biekens, om welke doodslag te zoenen hebben goede mannen en vrienden gewerkt, zodat een minlijke dag gegeven is en op deze dag hebben goede mannen en vrienden over en weer gegaan tussen de partijen, hebben vele en diverse gesprekken gehad en hebben en het zover gebracht, dat beide partijen zich onderworpen hebben aan 4 arbiters, te weten van de zijde der dode: Laureijs Henrick Zwijsen en Jan Claeus Steven Reijnen. Van de zijde der misdadige Jan IJewaens vanden Hovel en Cornelis Jan Zwagemakers en beloven te onderhouden op zoen en Land recht zich te zullen houden aan de uitspraak van de arbiters, en vinden ook goed, dat Laureijs Henrick Zwijsen en Jan IJewaens vanden Hovel als schepenen hierover zouden staan, niettegenstaande ze arbiters zijn geweest. Na rijp beraad hebben de arbiters de volgende uitspraak gedaan: (…) 2) De misdadige moet een voetval doen voor de vrienden van de dode volgens oudergewoonte met een waskaars van 1 pond en die te offeren voor het H. Sacrament in de kerk van Tilburg en de voetval te doen op de laatste Pinksterdag a.s.; 3) De misdadige moet ter ziele lafenis en de vrienden ter beternis een Vrijdagsmis laten doen een jaar lang voor het H. Kruis in de kerk van Tilburg, daarbij 100 kloostergewinnen of zielemissen te laten doen en goed bewijs te brengen, dat ze gedaan zijn tussen nu en Sacramentsdag a.s. en daarbij 2 toortsen van 20 stuivers te brengen in de kerk van Tilburg, tussen nu en Sacramentsdag a.s.; 4) De misdadige moet ter bedevaart naar het H.Bloed te Boxtel nu in de overgang a.s. en moet daarvan bewijs brengen. 5) Verder moet de misdadige 4 jaar lang uit het dorp van Tilburg blijven en mag daar niet anders zijn dan gastgewijze. 6) Als hij buiten het dorp toevalling in een herberg komt en daar zijn vrienden van de dode of iemand van hen, moet hij wijken en opstaan met een kan bier alleen te drinken, hetzij, dat de vrienden van de dode na hem erin komen. 7) De misdadige of iemand in zijn naam moet de vrienden van de dode geven eens 10 karolus gulden van 20 stuivers te betalen voor St. Jansmis a.s. 8) Verder is uitgesproken, dat Claeus, misdadige, niet mag komen of verblijven in geen enkele deling die van zijn vrouws wege gebeuren mag, maar zijn vrouw mag daar komen voor haar deel, en dat deel mag hij slechts in tochten bezitten. (….) Na deze uitspraak hebben de vrienden en verwanten van beide zijden deze geprezen en hebben be-loofd: Ariaen Ghijsbrecht Goessens als man van de dode Reijnen, Ghijsbrecht en Jan, zijn zonen, Reijner en Cornelis, zonen van wijlen Sijmon Reijnkens, Gherit, Reijner, Denijs en Jan, gebroeders, zonen van wijlen Gherit Reijnen, Denijs, Peter en Wouter, gebroeders, zonen van wijlen Jan Reijnkens, Reijner Jan Groten, Ghijsbrecht Cornelis Jan van Boerden, Heer Jan Custers, priester; Daniel en Cornelis zonen van wijlen Jan Reijnen, Pauwel Neel Hermans, Marten Ghijb Goessens, Wouter die Raeijmaker, Claeus Gherit van Oeckel, Peter Goijaert Pulskens, allen vrienden en magen van de dode. Deze uitspraak en zoen te onderhouden. En insgelijks Anthonis Meeus Otten als vader van de misdadige Claeus voors. en met hem Cornelis Jan Zwagemakers, vrienden van de levende, hebben gezamenlijk beloofd al de voors. vrijdagsmissen, 100 kloostergewinnen, 2 toortsen, en 10 karolus gulden te doen leveren ter plaatse en termijn voors., ook op zoen en zoenrecht voor al hetgeen hem persoonlijk aanging te weten de voetval, de bedevaart voor het H. Bloed te Boxtel, uit het dorp Tilburg te blijven en te wijken waar de vrienden van de dode zullen zijn en zijn vrouws deel alleen te mogen bezitten in tochten en in de deling van zijn vrouws wege zich niet te vertonen.


Huwt

102.669   N.N.

Index 102.669 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ORA Tilburg (258bis: 14 dd 1507) Gijsbert als man van NN, met haar broers Peter, Rutgerus (?), Adam (?) en Marten Jansz?, geven een rente aan Margriete weduwe Jans Ger…

Kinderen

 1. Adriaen, huwt (1) Andriesken Reijnier Jan Reijnen (vermoord door Claeus Anthonis Meeus Otten alias Biekens; zoen 7-5-1540); huwt (2) Margriet Claes Wouters
 2. Kinderen
  1. Gijsbert
  2. Jan
 3. Peterken, huwt Sibbe Denis Sibben
 4. Joost, huwt ca. 1520 Ycken Jan Heerden
 5. Marten Zie 51.334
 6. Goeswijn (+voor 17-1-1538), huwt Lijsbeth Arijaen Willem Mutsaerts (*ca. 1470)
 7. Kinderen
  1. Ariana (+voor 1531), huwt Denis Jan Reijnen, ouders van de in 1531 onmondige Ariana
 8. N., huwt Leonart Aryaen Mutsaerts
 9. Gijsbrecht

TerugBegin van generatie


102.670   Claes Jan Huijb Melis BOOTS

FamilienaamIndex 102.670Vader 205.340Moeder 205.341

Overleden na 1533, voor 1543

ORA Tilburg (301 fol 90 dd 20-3-1556) Jutta weduwe van Claes Jan Huijb Melis cum tutore etc. supportavit aan haar kinderen al haar vruchtgebruik en recht van vruchtgebruik, wat ze bezat in alle erfelijke goederen, waar wijlen Claes haar man voors. toen hij leefde uit bestorven is en waarin Jutta voors. tot nu toe is blijven zitten, waar deze goederen voors. mogen liggen of vergolden mogen worden binnen de heerlijkheid en parochie van Tilburg en ook buiten de heerlijkheid en parochie voors. ut dicebat (zoals zij zeide), gelovende als principaal schuldenaresse met haar voogd voors. op haar en op al haar goederen, hebbende en verkrijgehnde, dit overgeven, opdragen, afgaan etc. en vanwege vruchtgebruik daarop nooit meer aanspraak te maken noch te doen maken met geen enkel recht, geestelijk noch wereldlijk, behalve voor haar Jutta voors. gereserveerd en te behouden haar woning en onderhoud van al hetgeen zij haar leven lang behoeven zal in en op het oude huis, hof en erfenis daaraan liggende, gelegen in Loven, waar Claes en Jutta voors. samen op plachten te wonen, door de bewoners van dit huis, hof en erfenis voors. toegelaten en uitgereikt te worden, wat haar voors. kinderen en schoonzoons bij name ut infra sequentur (zoals die onder zullen volgen) haar gezamelijk alzo wederom beloofd hebben zonder arglist.

ORA Tilburg (inv no 302 fol 98v dd 9-1-1557) Gherit zoon van wijlen Jan Cocks als man en momber van Joestke suae uxoris (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Marten Ghijb Goessens legitime et hereditarie vendidit et supportavit aan Dierck Willem Jan Oerlmans, anders genaamd Dierck Willems de Bie, met afgaan en vertijen etc, een stukje land hem toebehorende in alle grootte als dat gelegen is in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) in Loven Acker, aldaar (…) ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen en ook dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden en in zijn naam en die van zijn huisvrouw te doen houden zonder enig wederzeggen.

RA Tilburg 21-11-1559 (305:34v), vier lopen rogge erfpacht, uit de goederen van wijlen Claes Jan Huijb Melis en van Jutta suae uxoris (zijn huisvrouw), gelegen onder Tilborch onder Loven, die nu ter tijd gebruikt worden door en erfelijk in bezit zijn van Peter Peter Vrancken.

RA Tilburg 9-1-1557 (302:96) Adriaen zoon van wijlen Jan Brocken als man en momber van Daniël suae uxoris (zijn huisvrouw), Peter zoon van wijlen Peter Vrancken als man en momber van Margriet suae uxoris (zijn huisvrouw) en Gherit zoon van wijlen Jan de Cock als man en momber van Joestke suae uxoris (zijn huisvrouw), dochters van wijlen Marten Ghijb Goessensz door deze Marten uit wijlen Heijlwich suae uxoris (zijn huisvrouw) dochter van wijlen Claes Jan Huijb Melis samen verwekt; hebben onder elkaar van de goederen, aan hen nagelaten en gebleven door de voors. Claes Jan Huijb Melis en Jutta diens huisvrouw, (welke goederen) hen tegen hun mede erfgenamen en kinderen van wijlen Daniël Claes Jan Huijb Melis ten deel gevallen waren, wederom een onderverdeling en erfscheiding gedaan en gemaakt.

Adriaen krijgt: een stuk erf in weide en land liggende, genaamd de Bleck, in Loven, Nog hiertoe een stuk land gelegen in de parochie voors. in Loven Acker, Nog hiertoe een stuk land genaamd Hermans Stede, gelegen ter plaatse laatstgenoemd, belast met veertien lopen rogge erfpacht aan Lijsbet weduwe van Joest Berijs Eelkens

Peter krijgt: een huis en hof met het oostelijke einde van de schuur en een schaapskooi met de gehele grond en erfenis daaraan liggende in Loven, Nog een stuk land gelegen in Loven Acker, Nog hiertoe een stuk land groot ca anderhalf lopensaet, gelegen ter plaatse laatstgenoemd; belast met vier lopen rogge aan Dierck Willem Colen, vier lopen aan Cornelis Peter Diercks en nog vier lopen rogge, alle erfpachten, te betalen aan Willem Jan Verschueren. Nog drie stuivers en een halve oirtstuiver grondcijns aan de Heer van Tilburg en drie oirtstuivers grondcijns te betalen aan het klooster vande Baseldonck.

Gerrit krijgt: een stuk erf in land en weide liggendein Loven; Nog een stuk land genaamd de Pass, groot ca een zestersaet en twee roeden, Nog een stuk land gelegen in de parochie voors. in Loven Acker, Nog een stuk land genaamd Haeijen Stuck, Nog een stukje land gelegen in Loven Acker voors, Hiertoe is nog de voors. Gherit ten deel gevallen het westelijke eind van een schuur en daarbij een paardestal staande op de Oude Stede en grond, aan Peter Peter Vrancken in deze deling toebedeeld. Lasten: een half mud rogge erfpacht te betalen aan de Rector van sint Jans altaar in de kerk van Tilburg en daartoe een lopen rogge erfelijks aan de Vier Biddende Orden. Item nog twee blancken min een penning hollantsch erfgrondcijns, te betalen deels in ‘sHerthogen cijns op sint Thomasdag in Oisterwijk en deels aan de Heer van Tilburg op sint Stevensdag te betalen. RA Tilburg 9-1-1557 (302:96) Adriaen zoon van wijlen Jan Brocken als man en momber van Daniël suae uxoris (zijn huisvrouw), Peter zoon van wijlen Peter Vrancken als man en momber van Margriet suae uxoris (zijn huisvrouw) en Gherit zoon van wijlen Jan de Cock als man en momber van Joestke suae uxoris (zijn huisvrouw), dochters van wijlen Marten Ghijb Goessensz door deze Marten uit wijlen Heijlwich suae uxoris (zijn huisvrouw) dochter van wijlen Claes Jan Huijb Melis samen verwekt; hebben onder elkaar van de goederen, aan hen nagelaten en gebleven door de voors. Claes Jan Huijb Melis en Jutta diens huisvrouw, (welke goederen) hen tegen hun mede erfgenamen en kinderen van wijlen Daniël Claes Jan Huijb Melis ten deel gevallen waren, wederom een onderverdeling en erfscheiding gedaan en gemaakt.

Adriaen krijgt: een stuk erf in weide en land liggende, genaamd de Bleck, in Loven, Nog hiertoe een stuk land gelegen in de parochie voors. in Loven Acker, Nog hiertoe een stuk land genaamd Hermans Stede, gelegen ter plaatse laatstgenoemd, belast met veertien lopen rogge erfpacht aan Lijsbet weduwe van Joest Berijs Eelkens

Peter krijgt: een huis en hof met het oostelijke einde van de schuur en een schaapskooi met de gehele grond en erfenis daaraan liggende in Loven, Nog een stuk land gelegen in Loven Acker, Nog hiertoe een stuk land groot ca anderhalf lopensaet, gelegen ter plaatse laatstgenoemd; belast met vier lopen rogge aan Dierck Willem Colen, vier lopen aan Cornelis Peter Diercks en nog vier lopen rogge, alle erfpachten, te betalen aan Willem Jan Verschueren. Nog drie stuivers en een halve oirtstuiver grondcijns aan de Heer van Tilburg en drie oirtstuivers grondcijns te betalen aan het klooster vande Baseldonck.

Gerrit krijgt: een stuk erf in land en weide liggendein Loven; Nog een stuk land genaamd de Pass, groot ca een zestersaet en twee roeden, Nog een stuk land gelegen in de parochie voors. in Loven Acker, Nog een stuk land genaamd Haeijen Stuck, Nog een stukje land gelegen in Loven Acker voors, Hiertoe is nog de voors. Gherit ten deel gevallen het westelijke eind van een schuur en daarbij een paardestal staande op de Oude Stede en grond, aan Peter Peter Vrancken in deze deling toebedeeld. Lasten: een half mud rogge erfpacht te betalen aan de Rector van sint Jans altaar in de kerk van Tilburg en daartoe een lopen rogge erfelijks aan de Vier Biddende Orden. Item nog twee blancken min een penning hollantsch erfgrondcijns, te betalen deels in ‘sHerthogen cijns op sint Thomasdag in Oisterwijk en deels aan de Heer van Tilburg op sint Stevensdag te betalen.

RA Tilburg 20-3-1556 (301:90v) Marten zoon van wijlen Daniël Claes Jan Huijb Melis alias Boots en Peter Denijs Crillaerts als man en momber van Daniëlla suae uxoris (zijn vrouw) dochter van wijlen Daniël Claes voors. ter ener en Adriaen zoon van wijlen Jan Brocken als man en momber van Daniëlla suae uxoris (zijn vrouw), Peter zoon van wijlen Peter Vrancken als man en momber van Margareta suae uxoris (zijn vrouw) en Gherit zoon van wijlen Jan de Cock als man en momber van Joest suae uxoris, zijn vrouw, dochters van wijlen Marten Ghijb Goessens, door deze Marten uit wijlen Heijlwich suae uxoris (zijn vrouw) dochter van wijlen Claes Jans voornoemd samen verwekt ten anderen zijde en ze hebben van de goederen, hen achtergelaten en verstorven van de voors. wijlen Claes Jansz en waarin Jutta weduwe van Claes voorschr. heden van haar vruchtgebruik afgegaan is, een zekere erfdeling en erfscheiding gedaan en gemaakt. Hieruit gaan naar Marten Daniëls en Peter Denijs Crillaerts twee stukken beemd, het ene stuk daarvan gelegen aenden Veedijck, Het ander stuk beemd ook aldaar gelegen omtrent het einde aan de erfenis van het Gilde van sint Peters altaar voors. De andere erven krijgen gezamenlijk de rest, incluis een half mud rogge erfpacht, wat men heft op Wouter Jan Hessels en zijn gronden gelegen in Udenhout onder Oesterwijck bij die Creijte Moelen.


Huwt

102.671   Jutte N.

Index 102.671 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1557

RA Tilburg 9-1-1557 (302:98) Daar Jutta weduwe van Claes Jan Huijb Melis op de 20e maart anno vijf en vijftig laatstleden haar vruchtgebruik in al haar erfelijke goederen overgegeven en opgedragen had aan haar kinds-kinderen (...) zo is op heden voor schepenen ondergeschreven gestaan Peter zoon van wijlen Peter Vrancken (...) en hij heeft gelofte gedaan (...) dat hij voor de voors Jutta doen zal woning en onderhoud van al hetgeen voor haar haar leven lang durende nodig zal zijn, volgens inhoude van de brieven voors, die haar daarvan verleend zijn, derhalve zullen de voors Adriaen en Gherit deze Peter voors jaarlijks ten bate komen en bijleggen elk een derde deel in 14 karolus gulden per jaar, per stuk tot 20 stuivers gerekend, waarvoor Peter bekend gemaakt heeft, dat hij deze Jutta voors aangenomen en beloofd heeft te onderhouden zoals voors staat, en hij maakte daarenboven ook bekend, dat hem door de vs Adriaen en Gherit voldaan is van de 14 gulden voors tot van nu mei a.s. over een jaar toe en dat alsdan het voors bijleggen eerst zal aangaan. Dus zo is voorwaarde, dat als de voors Jutta zou komen te overlijden binnen de voors tijd van nu mei a.s. over een jaar, waarvoor hij voldaan is zo hij bekend maakte zoals voors staat, dan zal hij de voors Adriaen en Gherit restitutie doen van de penningen navevant de tijd, dat hij haar niet onderhouden zal hebben.

Item zo is in tegenstelling ook voorwaarde, dat als de voors Jutta ziekelijk raakte of anderszins armelijk zou worden, zodat hij haar niet zou kunnen helpen, maar dat men haar zou moeten heffen en leggen, leiden en dragen, dat dan Adriaen en Gherit voors in dat geval Peter voors zullen bijstaan met geld en andere zaken en dat boven de 14 gulden per jaar voors en in zoverre als dat goede mannen zullen zeggen te behoren, opdat Jutta voors haar gerief mag hebben en betamelijk onderhouden mag worden zoals voors staat, wat ze elkaar en de een voor de ander op verbintenis als voor zo ook beloofd hebben zonder arglist.

Kinderen

 1. Heijlwich Zie 51.335
 2. Daniel

TerugBegin van generatie


102.672   Gerrit Aerts VERHOEVEN

FamilienaamIndex 102.672Vader 205.344Moeder 205.345

Overleden na 28-4-1503

ORA Oisterwijk (187 no 20 fol 4 dd 24-8-1481) Gherit z.w. Aerts vande Hoeven: een stuck lants hem toebehorende 6 L in par. Haren in loco dicto Hollenhoeck < erf Aert Hollen > ^ comm. plateam v erf Cornelys Hollen; vendt Willemen nat.z. w. Jans Zomers uitgenomen 12 L rogs erfpacht de gene voors. dat wt sal bliven heffen na inhout sch.br. dat Willem voors. den graft tusschen dit voors. en Cornelis Hollen erve ghelegen alsoe beheymen sal dat daer nodelijck beesten voer zullen bliven; Willem voors. promist te gelden Gheryden voors. 12 L rogge jeep op Lichtmis uit voors. stuk land scab. Henric Kepken en Wiele datum xxiiij augusti

ORA Oisterwijk (190 fol 18 no 120 dd 3-7-1484) Gherit z.w. Aert vander Hoeven promisit te ghelden Peter z.w. Willem vande Heyen 1 mud rogge jeep op Lichtmis uit een stuck lants 3 L sitis in par. de Haeren < erf Ghijsbrecht Coppen > erf St Katelinen outaer in eccl. de Oesterwijc ^erf Wouter Poinenborch v Gruenstraeten; en een stuck lants 2 L sitis als voor < erf Dirc Bloemkens > Adriaen Goeyaert ^ Berckweghe v erf Anthonys Aerts z. vander Hoeven

ORA Oisterwijk (232 fol 36v dd 18-9-1528) Loey z.w. Henrick die Lepper: een stuck lants hem behorende 4 L in par. Haren ter stede optie List < erf Ghijsbrecht Huysmans nu toebehorende Ariaen Berckelmans > erf Aleyt wede Gerits Verhoeven met haar krn nu toebehorende Jan Willen ^ gem. straat geheyten die Doirenstraet v erf Haeywych d.w. Wouter Poeynenborchs nu toebehorende Lambrecht Poeynenborchs

ORA Oisterwijk (244 fol 7 dd 9-2-1540) Wouter z.w. Gerit Verhoeven gelooft Jan die Molder in den Cuyl en Willem z. Gijsbrecht Zegers zijn zwager jeec 3 gld op Lichtmis uit huis en hof met zijnen gronde en toebehoirten en erff daaraan 24 L in par. Otw te Berkel aen die Leempoelen (…) voorn. Wouter z.w. Gerit Verhoeven man van Meriken d.w. Ariaen Wouter Schoemaickers jeep 1/2 mud rogge op St Servaas uit huyse en hove met zijnen gronde in par. Enschot etc. ; aankomst van haar ouders; supt Johannes de Molder inen Cuyl en Willelmo Zegers


Huwt (1)

N.N.

Index

De vermoedelijke moeder van Wouter, die niet onder de kinderen van Aleyt werd vermeld


Huwt (2)

102.673   Aleyt Aert BELNIYS

FamilienaamIndex 102.673Vader 205.346Moeder 205.347

Overleden na 18-9-1528

ORA Oisterwijk (212 fol 36v dd 4-9-1508) Jan ende Aert gebruederen Cornelis z.w. Anthonis vande Hoevel man van Aleyten zijn hvr Claes Gelden Claes sz als man van Petere zijn hvr gesusteren krn w. Gerit Heyen Jan sz w. Jan Luytincks van Jan voors. ende wt w. Katelijn zijn hvr d.w. Jan Heyen tsamen wettelijk gewonnen: een stuck lants hen behorende 4 L in par. Haren in stede geheyten optie List < erf Ghijsbrecht Huysmans > erff Aleyt wede w. Gerit Verhoeven met haar krn ^ gem. straat geheyten die Doerenstraet v erff Hadewych d.w. Wout Poeynenborch

ORA Oisterwijk (218 fol 42 dd 25-9-1514) Aleyt wede w. Gerits Verhoeven d.w. Aert Belniys met haeren momber de tocht in twee stucken lants in par. Haren ter stede aen die Doirenstraet dat enen < erff Loey die Lepper > erff Peter Brocken ^ Doirenstraete voors. v errf Jacop Ghijben; dat andere stuk aldaar < erff Andries z.w. Wouter Peters > erff Jan Aert Willen sz ^ Doirenstraete voors v erf der krn w. Jan Poeynenborchs; overgegeven Aerde Janne Geryde Pauwelse en Dingene haere wittige krn Roelove z.w. Roever Roloffs [er stond doorgehaald Peter Reyners] man van Anthonise zijn hvr Henricke z.w. Peter Reyners man van Jenneken zijn hvr en Geryde z. Huybrecht Janss man van Margriet zijn hvr gesusteren drs w. Gerits ende Aleyten voors. (…) quo facto hebben Airt Jan etc. c.s. deze twee stukken land overgegeven Jan z.w. Airt Willen. Belast met 12 L rogge erfpacht Joesten Roeloffs soen

Kinderen

 1. (uit 1) Wouter, huwt Meriken Ariaen Wouter Schoemaickers
 2. (uit 2) Aert
 3. (uit 2) Jan
 4. (uit 2) Gerrit Zie 51.336
 5. (uit 2) Dingen
 6. (uit 2) Antonia, huwt Roelove Roever Roloffs
 7. (uit 2) Jenneke, huwt Henrick Peter Reyners
 8. (uit 2) Margriet, huwt Gerit Huybrecht Janss

TerugBegin van generatie


102.674   Wouter Peters BROCKEN

FamilienaamIndex 102.674Vader 103.968Moeder 103.969 • Tevens 51.984

102.675   N.N.

Index 102.675 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 51.985

TerugBegin van generatie


102.756   Jan GOOSSENS

FamilienaamIndex 102.756 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ORA Alphen en Chaam (inv no 765 p 292 dd 15-9-1551) Cornelis Jan Goossens geeft Jan Gherit Jan Goossens een jaarrente van 35 stuivers van dfrie groten brabants het stuk.

ORA Alphen (inv no 766, pp 219ff dd 11-2-1556) Cornelis Jan Goossenszone bekent dat zoo wel hij als wijlen zijn vader over 50 jaer uutgereijct hebben, en dat hij alnoch schuldich is uut te reijcken een erfpacht aan Margriet Gherit Willem Molenerendr vrouw van Merten Henrick Stijnenz. Cornelis heeft de grond zelf zo’n veertig jaar in handen gehad. Evengelijck uutgaende de 6 lop rogs met noch 2 vertel rogs die Wilboort Jan Gherit Willem Molenerenz heft nae uutwijsen van de brief oick op huyden gepasseert ( R766, fol 219r/219v ), naest alsulcken commer als daer met recht schuldich is. Van de 2 vertel en de 6 lop tesamen is eertijts een brief geweest die men nu nyet vinden can.


Huwt

102.757   N.N.

Index 102.757 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Cornelis Zie 51.378
 2. Gerrit, huwt N.N.
 3. Kinderen
  1. Jan, vermeld 1551

TerugBegin van generatie


102.800   Jan Peters van GINHOVEN

FamilienaamIndex 102.800Vader 205.600Moeder 205.601

Overleden na 1509

Waarschijnlijk wonend in Ginhoven (bezuiden Alphen, onder Baarle-Hertog, nu België)

ORA Breda (Baarle inv no 416, fol 139v dd 27-8-1504) Anthonis Anthonis Peter Wouterszsone verkoopt een erfpacht van een halster (?) rogge aan Jan Petersz van Ghinhoven. Pand is een bunder land onder Ginhoven.


Huwt voor 1485

102.801   N.N.

Index 102.801 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Peter Zie 51.400
 2. (hypothetisch) Merten, vermeld in ORA Breda 10-5-1519

TerugBegin van generatie


102.802   Jan Matheus WOLFS

FamilienaamIndex 102.802 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Mogelijke vader, broers Adriaen en Henrick en zusters Jehanne en Marie vermeld ORA Breda 1499ff.


Huwt

102.803   Marie Henrick ANDRIES

FamilienaamIndex 102.803 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1527

Kinderen

 1. Kathelijn Zie 51.401
 2. Henrick (+na 1548)

TerugBegin van generatie


102.804   Jan van GESTEL

FamilienaamIndex 102.804 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vrijwel zeker niet de Jan van Gestel (+Chaam voor 9-4-1532), gehuwd met Kathalijn N. (+Chaam na 6-4-1535), ouders van Aert (+voor 9-4-1532), huwt Jenneken Jan Matheeus Snijdersdr (+Chaam na 7-6-1550); Cornelie (+na 24-1-1553), huwt Wilboort Adriaenszoon van Triere (+Chaam voor 24-1-1553); Lijsbeth Jansdr van Ghestel, huwt Peter Gheryt Petersz; Jan, vermeld 1533; en Kathelijne, huwt Stoffel Peter Wilssone, vermeld 1527 met Lijsbeth, Cornelie, Jan en Aert maar niet met Adriaen.


Huwt

102.805   N.N.

Index 102.805 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Adriaen Zie 51.402

TerugBegin van generatie


102.806   Willem Meeus van BEDAF

FamilienaamIndex 102.806 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 102.868

Overleden voor 27-4-1521

Identificatie Jan als zoon van deze Willem is (nog) niet geheel zeker.


Huwt

102.807   N.N.

Index 102.807 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 102.869

Niet verwarren met Dingne Willem Sulsdr, weduwe Willem van Bedaf, vermeld als weduwe Breda ORA 4-7-1515, 13-4-1520 en 27-4-1521

Kinderen

 1. Geertruid Zie 51.403
 2. Kathelijn
 3. Jan, Zie 51.434
 4. Lijsbeth, huwt Gherit (?) Jan Martens, vermeld 1520

TerugBegin van generatie


102.820   Pauwel OTTEN

FamilienaamIndex 102.820 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Te Alphen rond 1480-1500. Hypothetisch.


Huwt ca. 1480

102.821   N.N.

Index 102.821 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Henrick Zie 51.410
 2. Claes Pauwels Otterssone, eigenaar sinds 10-3-1488 van een erfpacht die de man van Kathelijn Henrick Pauwels in 1538 verkoopt; kennelijk kinderloos gestorven, met drie broers als erven
 3. Aert Pauwels (+voor 1538), zijn kinderen houden 3/10 van de erfpacht
 4. Adriaen (+voor 1538), zijn kinderen houden 4/10 van de erfpacht

TerugBegin van generatie


102.824   Jan van AERLE

FamilienaamIndex 102.824 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1430
Overleden voor 1499

Zoon Gijsbrecht vermeld ORA Breda (inv n0 415, fol 94r dd 12-3-1499; 179r dd 17-11-1500; 279v ddc 16-2-1501; 412v dd 21-02-1503; inv 417 fol 72v dd 29-2-1508; fol 80r/v dd 14-03-1508; inv 419 fol 111 dd 16-9-1511). Gegoed in Baarle aan de Heesboom (1500, 1503).

Mogelijk Jan Petersz van Aerle, nog vermeld ORA Breda 1508.


Huwt ca. 1460

102.825   N.N.

Index 102.825 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Bartholomeus Zie 51.412
 2. Gijsbert

TerugBegin van generatie


102.828   Peter BEEMSTRAET

FamilienaamIndex 102.828 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1430
Overleden Breda voor 1505

ORA Breda (inv no 417 fol 325 dd 3-3-1506) Heijlwich Peter Beemstraten wedue met voogd Jan Godertsz van der Veken verkoopt aan Gijsbrecht Matheeus Wolfszone ...

ORA Breda (inv no 417 fol 325 dd 3-3-1506) Gijsbrecht Matheeus Wolfszone bekent dat hij in rechter erfvorwairden een erfpacht van thien lopen rogge sculdich is aen Heijlwich Peter Beemstraten wedue.

Niet verwant: ORA Breda (inv no 419 fol 231A dd 19-11-1510) Peter Lippen Beemstraets is een erfpacht schuldig aan Dirrick Goeyaertssen van den Corputte.

ORA Breda (inv no 417 fol 91 dd 28-3-1508) Aert Ruts als voogd en Jan Lodder als toesiender van Thonis en Gielis, ombejairde kynderen van Gielis Gielis Jegersz, hebben diverse percelen vercoft aen Jan Peter Beemstraetszone.

ORA Breda (inv no 417 fol 95v dd 11-4-1508; Plaats: Alphen en Chaam) Gerit Pauwelsz als voogd en Jan Peter Beemstraetsz als toesiender van Adriane, wittge onmundige dochter van Peter Janszone, hebben vercoft aen Goessen Henrick Peter Goessensz. En Kathelijn Peter Beemstraetsdr, met man Henrick Joos Schuermansz, bekende dat de voogd en toesiender van heur dochter Adriane opt huys geërfdeelt sijn.

ORA Breda (inv no 419 fol 175 dd 8-1-1510; Alphen) Lenart Peter Beempstraetsdr, met man Pauwels Denijsz, heeft vercoft aen Sijmon Anthonissone van Ghilze een stuk land van ca 100 hont.

ORA Breda (inv no 425 fol 208v dd 22-12-1518; Alphen) Dingne Peter Beempstraetsdr, wedue van Jan Ghijsbrecht Ghijselsz, met voogd Thomaes Gielis Weghensone, heeft opgewonnen. En Aert en Willem wijlen Ghijsbrecht Ghijsels zonen, Ghijsbrecht Wouter Ghijselszone, oic namens zijn brueder Adriaen, Faes van Olmen als voogd van Cornelie Ghijsbrecht Ghijsels

ORA Breda (inv 763 fol 7 dd 20-2-1532; Alphen) Magdalene Peter Beemtstraets met Peter Pauwels Denysz, Kathelijn Peter Beemtstraetsdr met soon en vgd Joost Henrick Schuermans, heur bij consente van Henrick Joost Schuermansz heuren man met recht gegeven en Marie Peter Beemtstraetsdr met vgd Jan Adriaen Michiel Zibsz hebben goed vercoft aen Philips Cornelis Willem Mertensz.


Huwt ca. 1460

102.829   Heilwich Jans van COUDELAIR

FamilienaamIndex 102.829Vader 205.658Moeder 205.659

Geboren ca. 1440
Overleden na 1509

ORA Breda (inv no 416 fol 232 dd 20-4-1505; Alphen en Chaam) Heijlwich Peter Beemdtstraten wedue, met voogd Jan Godertszone van den Veken, heeft met recht bedingdt en gewonnen een erfpacht van zes lopen rogge ten laste van Symen Jansz.

ORA Breda (inv no 418 fol 69v dd 22-5-1509; Alphen) Heijlwich Jansdr van Coudelair, wedue van Peter Beemstraets, met voogd Wilbord Willem Meeusz, heeft een erfpacht vercoft aen Henrick Henrick Peter Goessensz van drie viertelen (?) rogge uit een pacht va 8 viertelen.

ORA Alphen (inv no 417 fol 325r dd 3-3-1506) Heijlwich Peter Beemstraten wedue, met voogd Jan Godertszone van den Veken, heeft vercoft aen Ghijsbrecht Matheeus Wolfszone een huisinghe etc.

ORA Alphen (inv no 417 fol 325r-v dd 3-3-1506) Gijsbrecht Matheeus Wolfszone bekent dat hij in rechter erfvorwairden een erfpacht sculdich is aen Heijlwich Peter Beemstraten wedue van tien lopen rogge te lossen met fl 20 en zes lopen te lossen met fl 33.

ORA Breda (inv no 418 fol 69v dd 13-3-1509; Alphen) Wouter Woutersz van der Molen bekent als gronthouder van de goeden een erfpacht van acjht vierstelen sculdich te sijn aen Heijlwich Jansdr van Coudelair, wedue van Peter Beempstraets.

De erfpacht is in voirleden tijden wijlen Peter Beempstraets aengeërfdeelt, en na diens doot aen Heijlwich Jansdr van Coudelair aengeërfdeelt tegens heur kynderen.

ORA Breda (inv no 418 fol 69v dd 13-3-1509; Alphen) Heijlwich Jans etc etc verkoopt aan Henrick Henrick Peter Goessenszone drie viertelen rogge uit de acht van Wouter Wouters van der Molen

ORA Breda (inv no 419 fol 120v dd 18-11-1511; Alphen en Chaam) Willem Willem Cuyperssone heeft met recht doen gedaghen alle die ghene die hen rechts vermeten mochten aen de goeden (een beemd van anderhalf buynder en andere stukken). Onder de belenders worden genoemd Peter van Coudelair en de erven Peter Beempstraets.

Kinderen

 1. Jan Zie 51.414
 2. Kathelijn Peter Beemstraetsdr (+na 1539, voor 1565), huwt (1) Peter Janszone (+voor 1508); huwt (2) Henrick Joos Schuermansz (+na 1532, voor 1539)
 3. Kinderen
  1. (uit 1) Adriana Peter Jansz
  2. (uit 2) Joost Henrick Schuermans (*voor 1508)
 4. Lenart (Magdalene) Peter Beempstraetsdr (+na 1532), huwt Pauwels Denijsz (+voor 1532)
 5. Kinderen
  1. Peter (*voor 1508)
 6. Dingne Peter Beempstraetsdr, huwt Jan Ghijsbrecht Ghijselsz (+voor 1518)
 7. Marie Peter Beemtstraetsdr (+na 1565)

TerugBegin van generatie


102.866   Jan Michiel LEMMENS

FamilienaamIndex 102.866 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ORA Alphen (R762, folio: 147r/147v dd 24-3-1531) Henrick Gheryt Godertszone als oom en vgd, met recht gegeven, van Adriane, Mechtelt en Margriet gesusteren wijlen Pauwels Gheryt Godertszoons dochteren, en oic als oom en vgd van Gheryt, Lijnken, Mariken en Jenneken, des voirs wijlen Pauwels Gheryt Godertsz onm kindr en kende dat hij met Jan Gielis Lemmenssone en Gheryt Peter Lijbensone als toesienders der voirs kindr het goed vercoft heeft aen 2.1. Adriaen Michiel Beckersz A. Huysinge, schuere, hovinge en erve onder lant en driesch, 2 bdr B. stuck lants de Mortel, 1/2 bdr C. 1/2 bdr beemden; A. tot Alfen ter Oever oost sHeeren strate zuid de Ackerstrate west en noord Goos Michiel Beckersz B. dair omtrent noord Henrick Peter Wilsz oost voirs Adriaen Michiel Beckersz west Meus Jan Ruelensz C. aen den Nerwel noord en zuid sHeren vroente oost Wouter Claesz van Loon west Michiel Beckers erffg Te vrijen met 3 zester en 9 lop rogs die in verscheijden parceelen geheven worden, en met sHeeren chijnse, behoudelic datse medepandt bliven sullen van 1 zester rogs dwelc Meus Jan Ruelensz uutreijct uut een stuck lants geheijten Den Grooten Acker, dwelc hij eertijts van voirs Pauwels Geryt Godertsz vercregen heeft.


Huwt

102.867   N.N.

Index 102.867 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Marie Zie 51.433
 2. Hillegonda, huwt Jan Wouterssen van der Voort, vermeld ORA Alphen 21-5-1504, 18-2-1511

TerugBegin van generatie


102.868   Willem Meeus van BEDAF

FamilienaamIndex 102.868 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 102.806

102.869   N.N.

Index 102.869 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 102.807

TerugBegin van generatie


103.008   Goijaert Dircks CROMMEN

FamilienaamIndex 103.008Vader 1.650.004Moeder 1.650.005 • Tevens 825.002

103.009   Aleijt N.

Index 103.009 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 825.003

TerugBegin van generatie


103.012   Gielis Gielis CRIJNS

FamilienaamIndex 103.012Vader 206.024Moeder 206.025

Geboren ca. 1410
Overleden Oirschot voor 1463

NB: waarschijnlijk worden hier twee Gielissen door elkaar gehaald, een dood in 1463, de ander nog levend in 1505.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 158 nos 179-80 dd 8 en 12-4-1472) Komen is Gerard Jan Coppens als man van Heijlwig wettige dochter van wijlen Henrick van der Bocht en verkoopt aan Korstiaen Gielis Crijns en diens zusters Lijsken, Agnees en Heijlwig een stuk land genoemd de Aelmissen, groot een half lopenzaad gelegen onder Ameijden, b.p. Gielis Crijns, Jan Bruijstens, de gemeenschappelijke straat. (…) (Idem 180) Komen is Gielis Jan Rogielen, onze medeschpen die voor hemzelf handelt en voor zijn broer Rutger en verkopen aan Korstiaen Gielis Crijns en stukje land van 22 roedes gelegen onder Ameijden, b.p. Margriet Rogielen, Marie van den Mortsel en haar kinderen. (…).

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 52 no 53 dd 31-1-1487) Elisabeth dochter van Gielis Crijns met haar voogd, voor haarzelf handelend en voor haar zuster Agnese, verder Daniel Schepens als man van Mechteld en Wouter Goijaert Keijmps als man van Henrick, hebben afstand gedaan van hun aanspraken ten behoeve van hun broer en zwager Korstiaen en ten behoeve van Katarina met haar voogd en ten behoeve van Henrick Henrick Loijen als voogd over Jan, Agnes en Heijlwig kinderen van Ansem Loijen, inzake een stuk land genoemd de Gaetschen Ekker, (…) een huis, tuin etc., groot 2 lopenzaad, (…) een stuk land genoemd de Laet, (…) een stuk beemd genoemd de Mortel (…) een zesterzaad land genoemd de Heije gelegen onder Ameijden hier (…) een stuk land genoemd de Cremersakker, (…) een beemd genoemd de Erdbruggen (…). De kinderen van Ansem (Loijen, JT) krijgen een zesterzaad land genoemd de Heije, b.p. Daniel waarvan is afgedeeld, Henrick Wouters van de Bocht, Rutger Mathijssen, genoemde Korstiaen. Nog krijgen ze anderhalf lopenzaad land in de Cremersakker, b.p. genoemde Korstiaen, de kinderen van Aleijt Bruijstens, genoemde Daniel, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgen ze de helft van een beemd genoemd Erdbruggen, b.p. genoemde Korstiaen, de kinderen van Jan Coppen, Willem van de Schoet, de kinderen van Henrick van de Maerselaer. (…) Genoemde Lisbeth en Agnees krijgen een huis, tuin etc. groot ca. 5 lopenzaad, b.p. de kinderen van Jan Eessen, genoemde Korstiaen, genoemde Daniel. Nog krijgen ze een stuk beemd genoemd (…).

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 4 nos 19-22 ff dd 28-1-1505 e.v.) Willem Michiel Spoermekers als man van Agnees en Aert Willems van Esch als man van Katarijn, Pauwels Aerts van Seelst als man van Henrick, Goijaert Wouter Keijmps voor hemzelf handelend en voor zijn zuster Heijlwich, nog Gielis Corsten Gielis en Aert Corsten Gielis en deze Gielis en Corsten ook nog voor hun zusters en broer, verkopen samen aan Daniel Heijmerick Schepens die een beemd genoemd de Berendonk, zoals ze die hebben geerfd van Lisbeth Gielis Crijns en van haar zuster Agnees, gelegen tussen herdgang Straten en de Notel, b.p. Rutger Cluijstermans en diens erfgenamen, de kinderen van Dirck van Onstaden, Peter Bierkens, de kinderen van Dirck Dirck Hoppenbrouwers.

ORA Oirschot (Toirkens 133b fol 121v no 384 dd 7-10-1539) Jenneken wettige dochter van wijlen Corsten Gielis (Crijns) met mij als haar voogd, verkoopt hierbij een jaarlijkse rente van 2 gouden Karolusguldens met de lopende termijn, waarbij ze de vervallen termijnen voor zichzelf reserveert, welke rente Corstiaen zoon wijlen Gielis Corstiaens voor hemzelf handelend en voor zijn zusters Margriet en Agneese aan genoemde Jenneken had beloofd, steeds vervallend op St. Petrusdag op onderpand van een huis, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Henrick Mortels, Goijaert Hoppenbrouwers, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 26 juli 1535. Ze verkoopt deze rente nu aan Adam Marcelis Weijlaerts en de verkoopster belooft alle lasten hierin van haar kant af te handelen, behalve wat betreft de aflossing ervan.


Huwt (1)

103.013   Agnes Jan Gielen van den SNEPSCHEUT

FamilienaamIndex 103.013Vader 206.026Moeder 206.027

Volgens Genealogie Goossens. Over de samenstelling van het gezin verschillen we kennelijk van inzicht.


Huwt (2)

N.N.

Index


Buitenechtelijke relatie (3) met

Mechteld Jan Gielen van den SNEPSCHEUT

FamilienaamIndex

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 52v no 103 dd 15-4-1464) Verschenen is Jan de Wit en en heeft beloofd om voortaan aan Jan natuurlijke zoon van Gielis Crijns die deze Gielis heeft verwekt bij Mechteld dochter van Jan Gielen van den Snepschuet, die voortaan een jaarlijkse pacht van een mud rogge te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een stuk land genoemd de Tiendelozen akker, gelegen in Oirschot herdgang Straten, (…).

Kinderen

 1. (uit 1) Gielis, huwt Agnees Jan Gielis van den Snepschuet (sic - waarschijnlijk zus van…), vermeld 1474; vermeld ORA Oirschot 1528 (in een handeling rond 1475)
 2. (uit 1) Corsten Zie 51.506
 3. (uit 1) Agneese
 4. (uit 1) Henrica (+voor 1498), huwt (1) voor 1485 N.N.; huwt (2) voor 1485 Wouter Goijaert Keijmps (*voor 1460 +voor 1510); ouders van Jacob, Heilwich en Goijaert
 5. (uit 1) Lisbeth
 6. (Uit 1) Heijlwig, vermeld 1472 (+voor 1487)
 7. (uit 1) Joerden
 8. (uit 2) Margriet (+voor 1480), huwt voor 1463 Daniel Daniel Joerden Timmermans (+na 1480), ouders van de in 1480 volwassen Jan, Gielis, Huijbrecht, Wouter en Gijsbrecht
 9. (uit 2) Kathelijn, vermeld 1463 en 1467, voor 1467 huwt Mertens Mertens Luijens
 10. (uit 2) Mechteld (+voor 1467), had natuurlijke zoon Willem bij Jan van Oudenhoven
 11. (uit 3) Jan, huwt voor 1467/68 Agnese Henrick Rutgers van Oudenhoven

TerugBegin van generatie


103.014   Aert Aert SMEETS

FamilienaamIndex 103.014Vader 206.028Moeder 206.029

Overleden voor 21-2-1477

BP 1223 (Oirschot okt 1452 – sept 1453 folio 42v) Aert Aert Smeeds

BP 1225 (Oirschot okt 1454 – sept 1455 folio 383v) Aert Aert Smeeds; Jan Willem Moermans man van Bertha dochter wijlen Jan Rademeker

BP 1227 (Best okt 1456 – sept 1457 folio 372v Aerle) Aert Aertss die Smyt; Jan Henrix van den Schoet; Aert Henrick Smeeds (schoonbroer van Jan Henrix van den Schoet)

BP 1231 (Best okt 1460 – sept 1461 folio 63v Aerle) Aert Aertss die Smijt; Gerit Janss van Onstaden en zijn voogd Henrick van Onstaden

BP 1252 (Oirschot okt 1482 – sept 1483 folio 415v) Aert Aerts die Smijt; Gielis Dirx Stanssart

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 103 nos 41-2 dd 21-2-1477) Komen zijn Aert zoon van wijlen Aert de Smijt en zijn broer Korstiaen, verder Heijlwig, Aleijt en Elisabeth gezusters en kinderen van wijlen Aert de Smijt met hun voogd en verkopen aan Heijmerick Schepens die de helft van 3 stukken land die hun eigendom zijn. Een stuk is genoemd de Grotenakker, het andere genoemd de Streep en het derde genoemd het Verloren Land, alles in herdgang Aerle. Die helft hadden ze geerfd van hun oom wijlen Henrick de Smijt zoals is vermeld in diens testament.

(Idem 42) Komen zijn Aert zoon wijlen Aert de Smijt, zijn broer Korstiaen, verder Heijlwig, Aleijt en Elisabeth gezusters en alle kinderen zijnde van wijlen Aert de Smijt met hun voogden en hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van wijlen hun vader Aert en wijlen hun moeder Margriet hebben geerfd. Genoemde Aert en Korstiaen krijgen samen een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Straten, b.p. Dirck de Hoppenbrouwer de jonge, de gemeenschappelijke straat, Willem Ceelen. (...) Genoemde Heijlwig en Aleijt krijgen samen twee stukken land, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, waar tussenin een weg loopt, b.p. Adriaen van den Doeren met meer anderen, de erfgenamen van Henrick Daniels met meer anderen. Nog krijgen ze een stukje land genoemd de Castaert ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Jan van Best, Heijmerick Schepens. (…) Genoemde Elisabeth krijgt de helft van een stuk beemd genoemd de Oijendonk gelegen in de gemeente Boxtel onder Liempde daar, b.p. Heijlwig van Meijensvoort, Heijlwig Lucas, Bartholomeus van Beerwinkel, Jan van Hulst. (…)

Idem (fol 105 nos 53-4 dd 20-4-1477) Komen is Korstiaen zoon wijlen Aert Smeets en verkoopt het door hem geerfde bezit afkomstig van zijn ouders, waar dat bezit zich ook bevindt nu aan zijn broer Aert zoon wijlen Aert Smeets. (...) (Idem 54) Komen is Aert zoon wijlen Aert Smeets en belooft zijn broer Korstiaen die voortaan jaarlijks een mud rogge te gaan betalen, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Straten, b.p. Willem Wouters, Dirck de Hoppenbrouwer de jonge, de gemeijnte.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 283v no 279 dd circa 2-11-1481) Verschenen is Lisbeth dochter van Aert Aerts Smeets, verder Korstiaen Gielis Crijns als man van Heijlwich en Henrick Willems als man van Aleijt, voor henzelf handelend en voor hun zwager Korstiaen, en verklaren dat ze door hun broer Aernt zijn voldaan voor alle bezit dat hij van hen heeft gekocht dat eerder hun gezamenlijke eigendom was en als Korstiaen hen de afrekening overlegt moet Aert hem ook kwijting geven inzake de eerdere belofte die ze voor Korstiaen hebben gedaan.

ORA Oirschot (Toirkens 124BA no 167-9 fol 352 dd voorjaar 1483) Komen is Korstiaen Gielis Crijns als man van Heijlwig, verder Henrick Willems van der Heijden van Oitserwijk als man van Aleijt, dochters van Aert Smeets en verkopen aan hun zwager Aert Aert Smeets 2 stukken land gelegen in herdgang Straten waar een weg doorheen loopt, b.p. Adriaen van den Doeren, het erf waarvan is afgedeeld, Henrick Daniels en meer anderen. Nog verkopen ze een stuk land genoemd de Castaert, b.p. Jan van Best. Die percelen waren hun vrouwen toebedeeld volgens de brief ervan en de verkopers beloven alle lasten af te handelen, behalve de lasten die in de deelbrief waren vermeld. (Idem 168) Genoemde Aert belooft aan Henrick die per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 24 peters te betalen, elke peter tegen 18 stuivers, met een rente van 1 mud rogge voor elke 28 peters, maat van Oirschot. (...) (Idem 169) Genoemde Aert belooft aan Korstiaen die per a.s. Maria Lichtmisdag over 7 jaar een bedrag van 38 peters te betalen, met de zelfde rente als in de vorige akte.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 167v no 129-130 dd 15-2-1489) Corstken zoon wijlen Aert Smeeds verkoopt met schepenbrieven van Oirschot aan zijn broer Aert Aert Smeeds die een pacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag, welke pacht Aert Aert Smeeds eerder aan genoemde Corstken had beloofd voor diens kindsdeel in een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Straten, b.p. Willem Wouters, Dirck Hoppenbrouwers, de gemeijnte. (Idem 130) Aert Aert Smeeds beloofd aan Corsten Peter Corstens ten behoeve van diens wettige vrouw Aert dochter van wijlen Jan Thijs een rente van 2 rijnsguldens te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Straten zoals in de vorige akte is vermeld.

ORA Oirschot (Toirkens 126b fol 8v nos 54-55 dd 20-2-1497) Aert Aert Smeeds dien men ook wel de Nagelmaker noemt, heeft aan Cornelis Smeeds beloofd ten behoeve van de misviering die werd gesticht door heer Joerden als kanunnik destijds om daarmee missen op te dragen op het Hoogaltaar na de Metten een jaarlijkse pacht van 13 lopen rogge te gaan betalen, maat van Oirschot. De pacht steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in herdgang Straten, b.p. de gemeenschappelijke straat, Dirck Hoppenbrouwers, Henrick van Best. Ook nog op onderpand van een stuk land genoemd de Wetering, groot ca. 6 lopenzaad, b.p. Peter Alaerts, de straat, Jan Henrick Luppen. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. (Idem 55) De pacht uit de vorige akte is altijd aflosbaar, mits er een half jaar vooraf is opgezegd, tegen betaling van 29 peters, elke peter gerekend tegen 18 stuivers.


Huwt

103.015   Margriet N.

Index 103.015 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aert (nagelmaker in 1497)
 2. Corsten
 3. Heijlwig Zie 51.507
 4. Aleijt, huwt Henrick Willems van der Heijden van Oitserwijk
 5. Elisabeth

TerugBegin van generatie


103.016   Jan Henricks van den SCHOET

FamilienaamIndex 103.016Vader 412.496Moeder 412.497 • Tevens 206.248

103.017   N.N.

Index 103.017 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 206.249

TerugBegin van generatie


103.020   Aert SMETSERS

FamilienaamIndex 103.020Vader 206.040Moeder 206.041 • Tevens 206.408

Geboren voor 1450
Overleden voor 1-1-1524

ORA Oirschot (Toirkens 124BA no 145 dd 16-3-1483) Daniel zoon wijlen Aert Michiels ook wel Steemetsers genoemd, verkoopt met een schepenbrief van Oirschot aan heer Willem Vos, priester, die een pacht van 9 lopen rogge, maat van Oirschot die hij heeft gekocht van Dirck Jan Ansems en welke pacht Willem Joerden Everaerts eerder had beloofd aan Jan Dirck Ansems, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk beemd genoemd de Diepenbeemd gelegen in herdgang de Notel, b.p. genoemde Willem, het erf van Henrick van Onstaden genoemd de Vinkendonk, de gemeijnte, Gerard Shaesten.

ORA Oirschot (Toirkens 124BA no 261-2 fol 359v dd St Jacob 1483) Komen is Aert Daniel Aert Michiels alias Metsers als man van Margriet dochter van wijlen Aert van der Hoeve en belooft aan Lisbeth dochter van wijlen Jan van Cuijck die voortaan een jaarlijkse pacht van 6 lopen rogge, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen op onderpand van een huis, tuin etc., groot ca. 9 lopenzaad, gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. de gemeenschappelijke straat, Goijaert Ackermans, Jacop Willem Jacop Keijmps, Het erf van Jan Seijkens dat eerder van Crijn Vreijssen was. (Idem 262) De pacht uit de vorige akte is binnen 4 jaar aflosbaar tegen betaling van 13 peters, elke peter tegen 18 stuivers, samen met de volle termijn etc.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 48 no 11 dd St Sebastiaan 1487) Komen is Aert zoon wijlen Daniel Steemetsers en belooft aan Margriet Belaerts ten behoeve van de Broederschap van St. Katarina te Oirschot, om daarmee haar beeld te versieren en te verlichten en missen mee te doen, een jaarlijkse rente van 2 pond paijment, steeds op St. Katarinadag op onderpand van een huis, tuin etc., groot ca. 10 lopenzaad, gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. de straat, Jan Seijkens, Jacop Willem Jacops. Diegeen die lichtmeester is, nu of in de toekomst zal deze 2 pond altijd ontvangen, maar is wel aflosbaar op St. Katarinadag tegen betaling van 13 peters, elke peter gerekend tegen 18 stuivers.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 17 no 87 dd 27-5-1495) Aert zoon wijlen Danel Metsers verkoopt met schepenbrief van Oirschot aan Daniel Aerts van der Meijden en diens vrouw Marie dochter van Jan Vos daarvan het vruchtgebruik krijgen zolang die leven en waarvan Aert als wettige zoon van deze Daniel en Marie het erfrecht krijgt, een pacht verkocht van 2 en een halve mud rogge, Oirschotse maat, welke pacht Daniel Daniel Metsers had beloofd aan zijn broer Aert Daniel Metsers, op onderpand van een huis, tuin, beemd etc., gelegen in herdgang de Notel. Maar zolang zijn vader Daniel en Marie zullen leven, zal hun zoon Aert Daniels deze pacht nog niet ontvangen. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 126b fol 5 no 21 dd 20-2-1498) Jan Gijsbrecht Lebbens en Gijsbrecht zijn zoon, verpachten nu aan Aert Daniel Smetsers als ´halfwin´ de schuur en het huis, die ze ook samen zullen gebruiken met de pachter. Verder verpachten ze een stuk land dat bij de schuur ligt en ook de dries aan de schuur, te weten het heiveld en het stuk land eraan, welk heiveld eens in de 6 jaar mag worden afgemaaid als de heide hoog genoeg is. Nog verpachten ze een beemd genoemd de Hanendonk en ook het Busselken als het geschikt is om te weiden en het vee mag geen schade aan het hout veroorzaken. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 149v no 5,6 dd 25-1-1511) Aert Daniel Smetsers belooft aan Mathijs Jan Mathijssen duie voortaan een rente van 25 stuivers te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. groot 20 lopenzaad gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Henrick Peter Agnesen, Peter Ruelens, Aert Ceelen, de straat. (idem 6) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag over 3 jaar, mits er met St. Jansdag vooraf is opgezegd, tegen betaling van 20 rijnsguldens.

ORA Oirschot (Toirkens 129b fol 368 no 87-9 dd 1-1-1524) Jacop Aert Smetsers verkoopt aan zijn broers Aernt, Joorden en Willem en aan Elisabeth en Mechteld, zijn zusters, en aan Thomas wettige zoon van Jan Aert Smetsers, al zijn geërfd bezit dat hij na de dood van zijn ouders heeft geërfd. (Idem 88) Aernt, Joerden en Willem, broers, verder Elisabeth, Mechteld en Berta, gezusters, wettige kinderen van Aernt Smetsers met Willem de Metser als hun voogd, voor henzelf handelend en ook voor hun neef Thomas Jan Aert Smetsers, beloven aan hun broer Jacop Aernt Smetsers die over een jaar een bedrag van 11 gulden te betalen, zonder rente. (Idem 89) Aert, Joerden, en Willem, broers, verder Elisabeth, Mechteld en Bertha, gezusters en allen wettige kinderen van Aernt Smetsers met hun voogd Willem de Metser, voor henzelf handelend en voor hun neef Thomas Aernt Smetsers, verkopen aan Corstiaen Ansems van Creijelt 6 vierdevat en het 6/7e deel van een vierdevat rogge per jaar, uit een pacht van 2 mud rogge die men jaarlijks ontvangt uit een huis, tuin etc. gelegen in herdgang de Kerkhof, eerder eigendom van Henrick Peter Agnesen.

Vermeld ORA Oirschot 13-2-1526 (Toirkens 130a fol 201 no 253) … huis met grond etc. genoemd de Kemmersstede, dat heden ten dage wordt gebruikt door Reijnier die Riemsleger, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. de kinderen van wijlen Daniel Smetsers, wijlen Aert Smetsers, Willem Colen, de gemeijnte.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 268 no 63 dd 29-1-1527) Aert, Willem en Joirden, broers en wettige kinderen van wijlen Aert Smetsers verwekt bij zijn wettige vrouw Margriet, hebben aan Elisabeth en aan Mechteld hun zusters, die hun erfdeel verkocht van een huis, tuin, grond etc., waarin hun ouders zijn gestorven, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Peter Ruelens, de gemeenschappelijke straat, de erfgenamen van Henrick Peter Agnesen, de gemeijnte daar aan de heide. Dat bezit hadden ze als kinderen van hun ouders wijlen Aert en Margriet geerfd. Lasten uit het totaalbezit zijn 2 mudde rogge per jaar aan heer Henrick van Esch, als rector van het St. Eloijaltaar, nog een mud rogge per jaar aan meester Balthasar van Vlierden, nog aan de kinderen van Margriet Lanen 14 en een half lopen rogge, nog 9 lopen rogge aan de kinderen van wijlen Katalijn Berten, nog 3 lopen rogge per jaar aan de O.L.Vrouwekapel te Oirschot, nog een rente van 25 stuiver per jaar aan Mathijs Janssen aflosbare rente, nog 9 stuivers als chijns. Verder moet men zorgen voor onderhoud van wegen en waterlopen. Verder hebben genoemde personen , zowel de koper als de verkopers verklaard dat ze nog een broer Daniel hebben die al wel 10 jaar in het buitenland verblijft. In het geval die nog leeft of terugkeert, hebben deze personen, zijnde Elisabeth met haar voogd Willem Smetsers, verder Mechteld met Jan Gevarts (van Ostaden) als haar vertegenwoordiger en voogd, zijnde nog in ondertrouw met hem en weliswaar nog niet getrouwd en ook verder nog met haar voogd Willem Smetsers, (haar broer) hebben samen beloofd om restitutie te doen, ieder tot zijn deel toe, aan hun broer Daniel inzake diens erfdeel in het verkochte bezit. Men zal elkaar daarvoor vrijwaren en ze zullen ook samen alle nog onbekende lasten hierin afhandelen, op onderpand van het bezit van hen. (Idem no 64) Genoemde Mechteld en Elisabeth met hun voogden hebben aan hun broer Aert beloofd die voortaan een jaarlijkse rente van 2 en een halve Rijnsgulden te gaan betalen, ieder jaar op Maria Lichtmisdag, maar voor de eerste keer zal dat slechts 2 gulden zijn. De rente wordt betaald op onderpand van hun vijfde delen in het genoemde (In marge : Jan Gevarts (van Ostaden) is ondertrouwd en niet getrouwd.) bezit van hiervoor. (Idem no 65) Mechteld en Elisabeth uit de vorige aktes met hun voogd hebben hun broer Willem beloofd die voortaan een jaarlijkse rente van 2 en een halve gulden te gaan betalen, maar voor de eerste keer slechts 2 gulden, op onderpand van het 1/5e deel van de genoemde hoeve (…) (Idem no 66) Genoemde Mechteld en Elisabeth met hun voogden hebben beloofd om hun broer Joirden die ook een jaarlijkse rente van 2 en een halve gulden te gaan betalen op onderpand van het 1/5e deel van de hoeve etc.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 16 no 42 dd 27-1-1528) Aert Willem Smetsers voor hemzelf handelend en verder namens zijn broers Daniel en Jacop, verder Willem Aert Smetsers voor hemzelf handelend en voor Aert, Jacop, Joerden als broers en voor Elisabeth en Berta gezusters, verder voor Jan Gevarts (van Ostade) als man van Mechteld, zijnde zijn broers en zusters, verder Daniel Jan Smetsers handelend voor zichzelf en ook voor Willem Smeets, Goijaert Roest, Jan Goens en Happo Jacop Keijmps, zijn zwagers als echtgenoten van hun vrouwen en kinderen zijnde van genoemde Jan Smetsers, en verder nog handelend dvoor Anna dochter van genoemde Jan Smetsers, (doorgestreept is Henrick Scuetmans voor hemzelf handelend en voor Mechteld dochter van wijlen Joerden die Metser), verder Rutger Bierkens als man van Marie dochter van Joerden Smetsers, die voor hemzelf handelt en ook voor zijn andere erfgenamen, hebben samen volmacht gegeven aan Aert de Crom en aan Philips van den Doeren om namens hen hun kwestie te behartigen hetzij als eisende hetzij als verdedigende partij in de nalatenschap van wijlen Elisabeth de vrouw van Henrick Peter Agnesen, waarin ze aanspraken menen te hebben.

ORA Oirschot (Toirkens 131a fol 5 no 16 dd 13-1-1530) Jan Gevaerts als man van Mechteld, dochter van wijlen Aerdt Smetsers, voor een vierde deel, verder Claes Henrick Hoppenbrouwers als man van Berten, ook dochter van Aert Smetsers voor een gedeelte, verder Aerdt Ardt Smetsers voor een gedeelte namens hemzelf en als voogd ook over het min derhjarige kind van Jan Aert Smetsers zijnde diens broer, verder de zelfde Claes, Ardt en Jan ieder handelend voor hun deel in het deel van Danel Ardt Smetsers die nu in het buitenland is, verkopen hierbij een huis, tuin etc. aan Jan Jan Lebbens, gelegen in herdgang de Kerkhof aan het Molenein de aldaar, b.p. Peter Ruelens, de gemeenschappelijke straat, de erfgenamen van Henrik Peter Agnesen, de gemeijnte. Van dit bezit heeft Jan Gevaerts de 3 gedeeltes verkregen van Willem, Joerden en Elisabeth, kinderen van genoemde Ardt Smetsers en de andere gedeeltes hebben vermelde Jan, Claes en Ardt voor een deel ieder geerfd bij het overlijden van Aert die Metser en diens vrouw Margriet, hun vader en moeder. Wijlen genoemde Ardt had het bezit verkregen van Goijaert Meeus Jan Essen als man van Heijlwich dochter van Marchelis van der After en genoemde Jan had de drie vierde delen verkregen van Ard Marchelis van der After , van Willem Daems als man van Mechteld dochter van wijlen Marchelis en van Willem van der Achter als voogd van Hadewijch, minderjarigedochter van genoemde Marchelis. De lasten op het bezit zijn 2 mudde rogge aan de rector van het St. Eloy altaar in de kerk van Oirschot, nog een mudde rogpacht aan de erfgenamen van meester Baltasar van Vlierden, nog 14 en een half lopen rogge pacht aan de kinderen van Margriet Lanen, nog 9 lopen rogge per jaar aan Wouter Scoefs, nog 3 lopen rogge aan de kapel van O.L. Vrouw te Oirschot, nog een jaarlijkse rente van 25 stuivers aan de erfgenamen van Mathijs Janssen, nog een jaarrente van 2 en een halve gulden aan Elisabet dochter van Ardt Smetsers, nog jaarlijks 2 en een halve gulden aan Joerdan Ard Smetsers, nog 9 stuivers chijns en te moeten zorgen voor onderhoud van wegen en waterlaten. (Is overgedragen aan Willem en Ardt, kinderen van Ardt Smetsers en aan hun neef Thomas.)

ORA Oirschot (Toirkens 131a fol 244v no 71 dd 9-2-1531) Aert zoon wijlen Aert Smetsers voor hemzelf voor 1/3e deel van 1/3e, als voogd over Thomas minderjarige zoon van wijlen zijn broer Jan Aert Smetsers, voor 1/3 deel van 1/3e, verder Beatrix weduwe van Willem Aert Smetsers met haar voogd Jan die Haest, wat betreft het vruchtgebruik van 1/3 deel van 1/3e, en genoemde Aert Aert Smetser als voogd van Aert minderjarige zoon van wijlen diens broer Willem en genoemde Beatrix, wat betreft het erfrecht van dat laatste gedeelte, waarbij Aert belooft deze minderjarige Thomas en Aert verder groot te zullen brengen totdat ze volwassen zijn en hen later alsnog afstand van het bezit te laten doen, verkopen hierbij aan Willem Henrick Aelbrechts, het huis, tuin etc. zoals is afgemaakt en gelegen in herdgang de Kerkhof aan het Moleneinde. b.p.de gemeenschappelijke straat,. het erf van de koper, Jan Geverts en Willem Colen, de gemeijnte daar. Dat erf en meer ander bezit had Aert Aert Smetsers en wijlen diens broer Willem voor henzelf handelen en voor genoemde minderjarige zoon Thomas, verkregen van Jan Jan Lebbens en Jan op zijn beurt had het verkregen van Jan Gevarts als man van Mechteld dochter van wijlen Aert Smetsers en van Claes Henrick Hoppenbrouwers als man van Berta dochter van genoemde Aert Smetsers, en nog van Aert als als verkoper. Genoemde Jan Gevarts heeft dat deels verkregen van Willem, Joerden en Elisabeth kinderen van wijlen Aert Snetsers, zoals vermeld in schepenbrieven van Oirschot en deels werden geerfd van wijlen Aert die Metser en diens vrouw Margriet, zijnde hun ouders. Lasten hieruit zijn 2 mudde rogge per jaar aan de rector van het St. Eloijsaltaar in de St. Peterskerk te Oirschot, nog een mud rogge per jaar aan de erfgenamen van meester Balthasar van Vlierden, nog 9 lopen rogge per jaar aan de kinderen van Wouter Schoefs, nog 3 lopen rogge aan de kapel van O.L. Vrouw in Oirschot, nog 2 en een halve gulden jaarrente aan Elisabeth Aert Smetsers, nog 2 en een halve gulden aan Joerden Aert Smetsers, verder 9 stuivers als chijns en te moeten zorgen voor onderhoud van wegen en waterlopen.

ORA Oirschot(Toirkens 131b fol 91 no 294 dd 21-9-1532) Aert en Joerden, broers en kinderen van wijlen Aert Smetsers, verder hun zuster Elisabeth met Willem Smetsers als haar voogd, nog Jan Quants als man van Mechteld, Claes Hernick Hoppenbrouwers als man van Berten, zijnde allen dochters van genoemde wijlen Aert Smetsers, voor henzelf optredend en nog voor Thomas minderjarige zoon van wijlen Aert Smetsers en ook namens Aertken minderjarige zoon van wijlen Willem Aerts Smetsers, verder Baet Jan Heesters als weduwe van wijlen genoemde Willem Aert Smetsers met haar vader Jan hierbij, hebben met een schepenbrief van Den Bosch en nog een van Oirschot aan Wouter Aert Lemmens van Wolfswinkel, die een jaarlijkse pacht verkocht van 8 lopen rogge met de lopende termijn, uit een pacht van 10 lopen rogge. De oorspronkelijke pacht hadden zij als verkopers zoals ze zeiden van hun vader Aert Daniel Smetsers geerfd en Aert had die verkregen van heer Bartholomeus de Brouwer, priester en heer Bartholomeus weer verkregen van Goijaerden Bartholomeus Jan Eessen als man van Heijlwich dochter van wijlen Marcelis van der After en was Goijaert Bartholomeus Jan Eessen in de deling met de andere erfgenamen toebedeeld geweest. Deze pacht van 10 lopen rogge had Henrick Peter Agneesen beloofd aan Marcelis van der After die daarvan het vruchtgebruik kreeg en zijn wettige kinderen daarvan het erfrecht, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land met een schuur daarop, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Henrick van den Chaem, Henrick Agnesen, de gemeenschappelijke straat, alles conform schepenbriven van Den Bosch en van Oirschot. De verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen. Hierbij is ook nog aanwezig Willem Willem Smetsers en heeft nog nadrukkelijk verklaard dat hij die jaarlijkse pacht van de 8 lopen verschuldigd is uit zijn huis, tuin etc., gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof aan het Moleneinde, b.p. Benedictus van Berendonk, Jan Gevarts, de gemeijnte daar. Willem verklaart ook nog dat hij toen hij dat huis en de grond had gekocht, dat daarbij toen die rogpacht was vermeld geweest en dat het een goede pacht is en zal de pacht blijven betalen.

ORA Oirschot (Toirkens 133a fol 51 no 108-9 dd 14-5-1538) Jan Dirck Verbraecken als wettige man van Betaricen eerder weduwe van Willem Aert Smetsers, doet hierbij afstand van het recht van vruchtgebruik van zijn vrouw in een jaarlijkse rente van 20 stuivers die eerder Willem Henrick Aelbrechts aan deze Beatrice had beloofd, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, grond etc., gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof aan het Moleneinde, b.p. de gemeenschappelijke straat, Jan Gevarts, conform schepenbrief van Oirschot d.d. 9 februari 1531. Hij doet er nu afstand van met de lopende en een vervallen termijn, ten behoeve van Joirden Aert Smetsers, ten behoeve van Claes Henrick Hoppenbrouwers als man van Berten, ten behoeve van Jan Gevarts als man van Mechteld allen wettige ochters van wijlen Aert Smetsers en nog ten behoeve van Thomas zoon van Jan Aert Smetsers. (Idem 109) Claes Henrick Hoppenbrouwers, Jan Gevarts, en Thomas zoon wijlen Jan Aert Smetsers uit de vorige akete, verkopen hun drie vierde delen van de rente van 20 stuivers met een vervallen en de lopende termijn, nu aan Joirden Aert Smetsers. Ze hebben deze rente geerfd bij de dood van Aert Willem Aert Smetsers zoals ze zeiden en daarvan had hun moeder Beatrijs afstand van haar recht van vruchtgebruik gedaan. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. Actum als boven.

VERMOEDELIJK: Aert Daniel, broer van Daniel Daniel (+voor 1526?), broer van Juet (minderjarig in 1526), broer of vader van Willem en Jan (moordenaars in 1526).

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 54 no 91 dd 19-4-1526) Heer Jan van der Ameijden, priester en kanunnik van de St. Katharinakerk te Eindhoven, en verder Margriet weduwe van meester Aert van der Ameijden, zijnde diens broer, en verder haar wettige zoon Daniel verwekt bij deze meester Aert, voor henzelf handelend en voor hun mede-erfgenamen, hebben verklaard dat Daniel Daniel Smetsers aan hen een pacht van 3 en een halve mud rogge heeft afgelost, die deze heer Jan en meester Aert hadden geerfd van Daniel Aerts van der Ameijden, zijnde hun vader en die hun vader had verkregen (gekocht) van Aert Daniel Smetsers en welke pacht Daniel Daniel Smetsres aan diens broer Aert Daniel Smetsers had beloofd op onderpand van een stuk land en bezit gelegen in herdgang de Notel, waarin hun vader Daniel Smetsers is gestorven en waarvan de originele brieven verloren zijn geraakt.

Niet verwarren met: Jan en Gerart, broers en wettige kinderen van wijlen Aert Smetsers, verwekt bij diens vrouw Katalijn dochter van Jan Peter Zannen (ORA Oirschot 1527).


Huwt voor 1475

103.021   Margriet Aerts van der HOEVEN

FamilienaamIndex 103.021Vader 206.042Moeder 206.043 • Tevens 206.409

Overleden voor 1-1-1524

Naam vermeld 1489; in 1529 van Hove.

Kinderen

 1. Aert (+na 1531), vader van Willem, Aert, Jacop, Joerden, Elisabeth, Berta en Mechteld
 2. Jan (+voor 1531), huwt Elisabeth Wouter van de Ven, ouders van Daniel, Heijlwich (gehuwd met Jan zoon wijlen Goijaert Willems), Mechteld (gehuwd met Goijaert Willem Roestenborchs Zie 103.046), Stijn (+voor 1534, huwt Happo Jacop Keijmps), Anna, N. (huwt Willem Smeets) en Thomas (vermeld 1538)
 3. Willem Zie 103.204
 4. Mechteld, huwt 1527 Jan Gevaerts van Ostaden
 5. Berta, huwt Claes Hendrick Hoppenbrouwer (+na 1538); niet meer vermeld als erfgenaam in 1527
 6. Joorden Zie 51.510
 7. Elisabeth
 8. Daniel, verbleef in 1527 al tien jaar in het buitenland
 9. Jacob, alleen vermeld 1524

TerugBegin van generatie


103.022   Jan Jan de RONDE

FamilienaamIndex 103.022Vader 206.044Moeder 206.045

Geboren voor 1429
Overleden Oirschot na 16-3-1506, voor 1-12-1506

Alias sRonden; natuurlijk kind. Ook BP 1481 (fol 277) met vrouw Lijsbeth Dircks Neve.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 147v nr 87-92 dd 8-12-1478) Komen is Jan zoon wijlen Jans Ronden als man van Elisabeth dochter van wijlen Dirck Neven en verkoopt aan Peter Gielis Snellaerts die een stuk beemd gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Jan van der Heijden, Roelen Gijben Goijaerts, Henrick van der Heijden en meer anderen. Nog verkoopt hij hem een stuk land ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Jan Meeus Dekkers, Mathijs …., de straat. (…) (Idem 88) Peter uit de vorige akte belooft aan Jan de Ronde uit dit bezit die jaarlijks een pacht van 8 lopen rogge te betalen, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag. Verder zal hij aan de H. Geest van Macharen die jaarlijks een pacht van 14 lopen rogge betalen, zodat Jan en zijn bezit daarvoor verder gevrijwaard blijft. Verder zal Peter aan Jan hem per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 27 en een halve peter betalen, elke peter gerekend tegen 18 stuivers. (Idem 89) Jan de Ronde uit de vorige akte belooft aan Peter dat die binnen 3 jaar de pacht van 8 lopen rogge mag aflossen tegen betaling van 27 en een halve peter per Oirschots mud rogge. (Idem 92) Genoemde Jan de Ronde verklaart dat als Jan en Aleijt, beide komen te overlijden dat Gerit Peters van Gerwen dan niet langer gehouden is de pacht van 1 mud rogge te betalen die Gerit eerder aan Jan had beloofd ten zijnen behoeve en ten behoeve van genoemde Aleijt volgens schepenbrief van Oirschot op onderpand van zijn huis etc., gelegen onder Spoordonk zoals hiervoor is vermeld.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 17 no 64 dd 28-2-1480) Verschenen is Philips natuurlijke zoon van heer Philips van Geldrop, priester en verder Pauwels Dionijs als voogd over Jan zoon van genoemde heer Philips en ze verkopen nu aan Jan zoon wijlen Jans de Ronde een stuk land gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Henrick Timmermans, Margriet Lodewijks, de Lerpt, het gasthuis van Oirschot. Dat stuk land was hen in het testament van heer Philips van Geldrop vermaakt en die had het weer verkregen van Peter Dielis Maerschalks, en Peter op zijn beurt van Dirck Gijben Dircks.

Idem (fol 28 bo 177-8 dd x-10-1480) Verschenen is Jan natuurlijke zoon van Gerart die natuurlijke zoon was van Jan Wouter Neven en verkoopt nu met schepenbrieven van Oirschot aan Jan de Ronde die een stuk land gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. het Hertogenland, Peter Jan Gerarts waarvan is afgedeeld, de gemeenschappelijke straat, Willem Rutgers van Oudenhoven. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Marge: Anno 25-4-1481 heeft Jan de Ronde dat stuk land weer verkocht aan Jan Gerarts en doet er afstand van.) (Idem 178) De koper uit de vorige akte belooft aan Jan als verkoper die per a.s. Maria Lichtmisdag 20 peters te betalen, zonder rente, elke peter tegen 18 stuivers en als de koper dan niet betaalt, moet hij per Maria Lichtmisdag erna betalen samen met de rente volgens Oirschots recht te weten voor elke 28 peters kapitaal een pacht van 1 mud rogge.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 270 no 146 dd 25-4-1481) Jan natuurlijke zoon van Gerartt Jan Peters verhuurt aan Jan de Ronde die voor ´30 jaar en dagen´een akker gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Peter Jan Gerarts waarvan is afgedeeld, de gemeijnte, het erf dat eerder van Willem Rutgers van Oudenhoven was. De pacht is 8 lopen rogge per jaar te betalen aan Daem Roompot en voor een bedrag van 18 peterse te betalen per a.s. Maria Lichtmisdag met een mud rogge als rente daarvoor. Na de termijn van 30 jaar zal Jan Gerarts aan Jan de Ronde het geld weer teruggeven en die mag dan het bezit weer aanvaarden.

ORA Oirschot (Toirkens 124BA no 153-156 fol 350v dd 20-3-1483) Komen is Embrecht zoon wijlen Embrecht van de Berselaer en verhuurt aan Jan Jans de Ronde die een huis, tuin etc., gelegen bij het O.L. Vrouwekerkhof hier, genoemd de Zwaan, ook met een ´hoeve´achter het erf van Rutger Janssen. De verhuur is voor ´100 jaar en dagen´ tegen betaling van de grondchijns en de lasten die erop drukken die door de pachter moeten worden betaald. Ook moet Jan zorgen voor het onderhoud en de reparatie en mag het ´meerderen of minderen´. Als hij er zelf in wonen wil of aan iemand anders wil verhuren, is dat ook toegestaan. Embrecht belooft deze verhuur altijd na te komen en als Jan de Ronde verbeteringen aan het huis aanbrengt of uitbreidt dan zal Embrecht dan aan hem vergoeden en als er meer schulden op drukken dan nu bekend is, dat zal Embrecht ook aan Jan vergoeden. (Idem 154) Genoemde Embrecht verkoopt aan Aerden Vught het huis uit de vorige akte samen mert de ´hoeve´achter het erf van Jan Rutgers, welk huis etc. Aert eerder had verkregen van Jan van Espe en Jan van Espe had laten uitwinnen als gemachtigde voor deze Aert vanwege diens achterstallige vordering op het bezit volgens de brieven ervan. De verkoper belooft alle lasten af te handelen behalve dat Aert aan genoemde Jan de Ronde het bezit zal laten huren zoals is vermeld in de vorige akte, n.l. voor ´100 jaar en dagen´. (Idem 155) Komen is Aert zoon wijlen Gerit van Vught en verpacht aan Jan Jan Ronden die een huis, tuin etc. met de betimmering etc., gelegen in herdgang de Kerkhof bij het O.L. Vrouwekerkhof, b.p. Jan Ronden, de gemeenschappelijke straat. Nog een stuk land ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. Rutger Janssen, Jan Crommen onze collega-schepen, Henrick van Riel, de straat. De verpachting is voor de jaarlijkse grondschijns van 8 oude en 4 denarii aan Willem Hinckaert, nog een oude grote aan de O.L. Vrouwekapel en voor 28 hoenderen aan de broers van Merode. Verder nog tegen een jaarlijkse pacht van 3 mud rogge maat van Oirschot en in Oirschot te leveren aan de erfgenamen van wijlen Daniel van Vlierden. Jan de Ronde moet die lasten steeds op die platsen en tijden betalen zoals dat hoort, verder nog tegen een jaarlijkse pacht van 3 mud rogge, maat van Oirschot aan genoemde Aert van Vucht steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag. Aert belooft deze verpachting gestand te doen en alle lasten af te handelen. Daarna is verschenen genoemde Jan de Ronde en belooft aan Aert van Vught dat hij hem de genoemde 3 mud rogge jaarlijks zal betalen. Als onderpand geeft Jan het genoemde huis van hiervoor in onderpand. Als Jan de Ronde het bezit zou worden ontnomen dan hoeft Jan de pacht niet meer te betalen en zal Aert hem 18 peters terugbetalen elke peter tegen 18 stuivers. (Idem 156) Jan de Ronde uit de vorige akte mag de 3 mud binnen 20 jaar aflossen, in delen of ineens, elk mud gerekend tegen 25 peters, samen met de volle termijn en restanten, elke peter gerekend tegen 18 peters of in ander goed geld.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 141 no 362 dd 31-1-1488) Komen is Jan Jan Ronden en verhuurt voor 100 jaar en dagen aan Goijaert Goijaert Roestenbergs, een huis, tuin etc., genoemd de Boer voor een pachtsom van 4 rijnsguldens per jaar. Jan Ronden belooft deze verpachting gestand te doen behalve dat Joerden de Metser de achterste kamer in dit huis zal mogen blijven gebruiken vanaf a.s. Maria Lichtmisdag voor een kroon van 24 stuivers (en Goijaert moet zorgen voor een bed = doorgestreept).

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 59v no 290 dd 10-8-1493) Schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Gerard Mathijs Huijskens en Dirck de Hoppenbrouwer onze collega-schepenen, verder Claes Thomas van Oudenhoven als eerdere schepen, en verklaren onder ede dat zij er zeer goed mee bekend zijn dat de heer van Oirschot tegen Dirck Neefs toen een verklaring heeft afgelegd. Het was toen zo dat Dirck Neefs een proces voerde over een ´einde´ in de straat bij Dirck Neefs gelegen naast diens huis en dat er toen zo langdurig over geprocedeerd is geweest dat toen genoemde Dirck Neven voor hen als schepenen is verschenen en dat ze hem toen kwijting hebben gegeven. (…) Verder verklaarde Aert de Crom (vaak aangeduid als Aert de Slootmaker) dat hij een slot heeft gemaakt voor het genoemde ´einde´ in opdracht van de deken en Daniel van der Ameijden en dat ze hem daarvoor hadden betaald. Want Jan de Ronde, die deze getuigenverklaring heeft gelijdt, heeft toen tegen de heer vanwege dat ´einde´ geprocedeerd en heeft niet willen getuigen hetgeen de heer hem wel had verzocht te doen. Wij als schepenen bepalen nu bij vonnis dat Jan de Ronde kwijtschelding wordt verleend voor hetgeen de heer op Jan te vorderen meende te hebben, te weten de kosten van de schouwing, die de heer inzake dat ´einde´ had laten doen en waarvoor hij Jan de Ronde aansprakelijk had gesteld. En verder bepalen wij ook dat het ´einde´ gehandhaafd wordt. Verder hebben wij als zekerheid op verzoek van Jan de Ronde deze brief van ons schependomszegel laten voorzien.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 20 nos 109-110 dd 1-8-1495) Jan de Ronde heeft beloofd om voortaan aan Henrick Wouters van den Dijck die een rente van 18 stuivers per jaar te gaan betalen, steeds op St. Jansdag midden in de zomer, op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Goijaert Roestenbergs, de gemeenschappelijke straat. Hij belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. (Idem 110)

De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar tegen betaling van 15 peters, elke peter tegen 18 stuivers of in enkele andere muntsoorten.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 17 no 103-5 dd 30-4-1496) Jan Jan Ronden verhuurt nu aan Aernt Henricks van der Ameijden die voor 100 jaar en dagen een huis, tuin, betimmering etc., gelegen in herdgang de Kerkhof, genoemd de Zwaan, b.p. de kerkmuur van het O.L. Vrouwekerkhof, het erf van Goijaert Roestenbergs, de steenweg, de gemeenschappelijke straat. (…) (Idem 104 dd 4-5-1496) Jan Jan Ronden verkoopt nu aan Aernt Henricks van der Ameijden een huis, tuin, betimmering etc., gelegen in herdgang de Kerkhof, genoemd de Zwaan, b.p. het O.L. Vrouwekerkhof, het erf van Goijaert Roestenbergs, de steenweg, de gemeenschappelijke straat. Daaruit moet de koper jaarlijks 3 mud rogge betalen aan Willem Moel Haubraken, maat van Oirschot, nog een oude grote aan de O.L. Vrouwekapel en 21 hoenderen aan de heer van Merode. (…) (Idem 105) Aernt Henricks van der Ameijden uit de vorige akte belooft aan Jan Jans Ronden dat hij vanaf nu de pacht van 3 mud rogge, een oude grote en de 21 hoenderen zodanig zal gaan betalen dat Jan de Ronde en zijn nakomelingen daarvoor verder gevrijwaard zijn, behalve dat ze samen tot aan Maria Lichtmisdag deze lasten ieder voor de helft zullen betalen.

Idem (fol 18 no 111 dd 15-5-1496) Jan de Ronde heeft beloofd aan Aernt Henricks van der Ameijden dat hij hem zal vrijwaren voor alle aanspraken die iemand zou mogen hebben op het huis en herberg genoemd de Zwaan, welk bezit Aert van Jan heeft gekocht, staand aan het O.L. Vrouwenkerkhof. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 126b fol 22v no 118 dd St Joris 1498) Jan de Ronde verkoopt nu aan meester Daniel van Hersel een weg van 7 voet breedte aan het einde van het eeuwsel van de verkoper, b.p. het Hertogenland daar, het eeuwsel, verder komende vanaf de gemeenschappelijke weg tot aan het erf van de koper. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 126 fol 34v no 148 dd 15-11-1500) Jan Jans de Ronde verhuurt voor 100 jaar en dagen aan Willemke zoon van wijlen Merten Heijnen Loijs die een schuur met de grond die erbij hoort, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Peter Coppens waar tussenin een voetpad loopt, Jenneke weduwe van Jans van Aerle en haar kinderen, de Nieuwstraat, meester Jan Balious. Jan belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, maar Jan zal geen verantwoording hebben voor het derde deel van het hek dat daar voor aan de Nieuwstraat hangt maar zal Willemke wel altijd zijn eigendomsbrief overhandigen als hij die nodig heeft.

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 8v no 36-7 dd 15-3-1501) Jan de Ronde en diens dochter Lisbeth beloven voortaan aan Henrick Gijsbrecht Lebbens en aan Gijsbrecht Gielis Cremers die een jaarlijkse pacht van 7 lopen rogge te betalen, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag te voldoen op onderpand van een stukje land gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Daniel de Leeuw, het erf eerder van Rutger Janssen, Jan de Crom, de gemeenschappelijke straat. (Idem 37) De pacht uit de vorige akte is altijd aflosbaar tegen betaling van 17 peters, elke peter gerekend tegen 18 stuivers.

Idem (fol 12 no 63 dd 28-3-1501) Jan de Ronde verklaart dat hij is voldaan door Willem Mertens voor een bedrag van 52 peters, welk bedrag Willem schuldig was en aan Jan had beloofd voor de aankoop van Jan van een schuur en perceel grond aan de Nieuwstraat hier, welke perceel Willem van Jan had gehuurd voor 100 jaar en dagen voor dat bedrag van 52 peters.

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 13v no 82-3 dd 11-3-1502) Jan de Ronde belooft aan Jan Gijsbrecht Lebbens die voortaan jaarlijks een rente van 2 pond piajment te betalen, elke pond tegen 7 stuivers, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk beemd gelegen in herdgang Hedel, b.p. de erfgenamen van Peter Jacobs van Esch, heer Henrick Vos, priester, de erfgenamen van Jacop Ansems, Ervaert Willem Rutgers. (Idem 83) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op Maria Lic htmisdag tegen betaling van 14 peters, mits er een half jaar vooraf is opgezegd.

Idem (fol 33bis no 196 dd 2-8-1502) Jan de Ronde belooft aan Aecht dat hij de helft van die 2 ponden per jaar steeds zal betalen zodat Aecht en haar bezit en erfgenamen daarvoor verder gevrijwaard zijn, omdat hij de helft van dat geld zelf heeft ontvangen.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 166 no 151-3 dd 16-3-1506) Jan de Ronde en met hem zijn zoon heer Jan, die optreedt voor hemzelf en voor zijn zusters Henrick en Lijsken, verkopen aan Daniel de Leeuw die een huis, tuin etc., gelegen aan de Hovel hier, b.p. de erfgenamen van Willem van den Borgakker, Claes Schepens, Dingen Schoets, de gemeenschappelijke straat, welk bezit eerder van Jacop van Dormalen was toen hij leefde. Nog verkopen ze hem een beemd met een weiland genoemd het Proostbroek, b.p. de Papenvoort daar, de erfgenamen van Willem Borgakkers, Frank van den Doren. Lasten hieruit zijn 3 mud rogge en 3 oude groten aan Jan van Geldrop, nog 2 mud rogge aan het St. Sebastiaensaltaar, nog 2 mud rogge aan Lisbeth Stouwen, 2 pond paijment aan de St. Petruskerk, 6 stuivers per jaar aan de H. Geest en 12 oude denarii aan het kapittel van Oirschot. (Idem 152) Jan de Ronde en heer Jan zijn zoon verklaren dat Daniel de Leeuw binnen twee jaar na de dood van genoemde Lisbeth Stouwen die pacht van 2 mud rogge per jaar op Maria Lichtmisdag mag aflossen die Lisbeth heft zolang ze leeft, elk mud ervan met 28 peters, elke peter tegen 18 stuivers samen met alle achterstand ervan. (Idem 153) Daniel de leeuw uit de vorige akte belooft aan Jan de Ronde of diens kinderen de pacht die Lisbeth Stouwen ontvangt uit het bezit van Jacop van Dormalen, na haar dood en niet eerder zal aflossen op Maria Lichtmisdag binnen twee jaar na haar dood.

Idem (fol 200 no 287 dd 1-12-1506) Heer Jan de Ronde, priester, verder zijn zusters Elisabeth en Henrickca alle wettige kinderen van Jan Jans Ronden verwekt bij Elisabeth wettige dochter van Dirck Janssen van Ellaer, met hun voogd Jasper van Esch, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze na de dood van hun ouders hebben geerfd. Genoemde heer Jan krijgt een heiveld gelegen aan de Langendijk hier, b.p. de gemeenschappelijke weg, Jan Colen, Jan van Ostaden, Heijn Peter Agnesen, de kinderen van Rutger Belaerts waarvan is afgedeeld. Nog krijgt hij een beemd genoemd dat Popelbosch, b.p. heer Henrick Vos, de kinderen van Peter Jacops van Esch, de H. Geest van Oirschot, Dirck de Bresser, Oda Ansems en haar kinderen, Willem Rutgers, samen met een weg over het erf van Ervaert. Lasten hieruit zijn 2 dukaten als chijns en een halve oude grote uit het Popelbosch aan de erfgenamen van Willem Hinckaerts en nog een halve oude grote. Verder moet hij aan Herman Cleijnael 6 lopen rogge betalen, nog een rente van 18 stuivers per jaar aan de kinderen van Henrick van den Dijck, aan Jan Gijsbrecht Lebbens 2 pond paijment Bosch geld. Verder ontvangt hij zelf van Daniel de Leeuw een pacht van 2 mud rogge uit het huis dat eerder van Jacop van Dormalen was en welke pacht deze Daniel had beloofd aan Jan Jan Ronden. Genoemde Elisabeth krijgt een stuk land genoemd de Lerpt, groot 10 lopenzaad samen met de straat gemeten, b.p. de straat, de kinderen van Corsten van de Velde, Andries Bierkens, de Lerptloop, waar tussenin een voetpad loopt. Lasten hieruit zijn een Bosch mud rogge in Den Bosch te leveren aan de erfgenamen van Matheeus Kuijst. Nog krijgt ze een tuin met een schuur erop, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Goijaert Keijmps, Aert van der Vloet, de erfgenamen van Jan Crommen, de straat. Nog krijgt ze een stuk land, groot 3 lopenzaad gelegen nabij de Lange Willigen, b.p. het Hertogenland, de kinderen van Jacop Ansems van Lieveld, de straat, Jan Moermans. Lasten uit de tuin met de schuur zijn 6 lopen rogge aan Henrick Lebbens, nog 6 lopen rogge aan Aert Seijkens uit het genoemde akkertje … lopen rogge aan Adam Roompot. Genoemde Henrika dochter wijlen Jan Ronden krijgt een huis, tuin etc. gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Rutger Jan Gijsbrechts van Kerkoerle, de straat. Lasten hieruit zijn een stuiver een oort als chijns aan de erfgenamen van Willem Hinckaerts, nog een mud rogge aan de erfgenamen van Aert van Vught.

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 95 no 114 dd 30-5-1509) Heer Jan zoon wijlen Jan de Ronde en met hem Lisbeth weduwe van Joerden Smetsers hebben beloofd om voortaan aan Gerard zoon wijlen Peter Roefs die een jaarlijkse rente van 2 peters te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Aert van der Vloet, Goijaert Goijaert Keijmps, Daniel de Leeuw, de gemeenschappelijke straat. Nog op onderpand van een beemd en heiveld genoemd het Papenbosch gelegen in herdgang Hedel, b.p. heer Henrick Vos, de erfgenamen van Peter Jacops van Esch en meer anderen, Ervaert Willem Rutgers.

ORA Oirschot (Toirkens 128b fol 8 nos 40-41 dd 20-5-1510) Heer Jan de Ronde, priester en met hem zijn zuster Lisbeth die weduwe is van Joerden Smetsers, hebben beloofd om voortaan aan Lisbeth weduwe van Henrick Thomas van der Ameijden, die een jaarlijkse pacht van 10 lopen rogge te gaan betalen, waarvan zij het vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen van Henrick daarvan het erfrecht. De pacht steeds op Maria Lichtmisdag te betalen op onderpand van een stuk land groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. het Hertogenland, Dirck Jacop Ansems, de gemeenschappelijke straat, Henrik van Riel. Lasten uit dit bezit zijn 8 lopen rogge per jaar. Nog op onderpand van een heiveld gelegen aan de Langedijk hier, b.p. de erfgenamen van Rutger Belaerts, Henrick Peter Agnesen, Jan Colen, de straat. (Idem 41) De pacht uit de vorige akte is aflosbaar op Maria Lichtmisdag, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 24 peters.

Idem (fol 217 v no 135 dd 21-3-1510) Heer Jan de Ronde priester en diens zuster Elisabeth kinderen van Jan Ronden verhuren nu aan Heijlwich dochter van Andries van de Laeck weduwe van Henrick de Crom een huis, tuin etc. samen met de ´weilaet´(?) van de schuur daar om er turf in te leggen, gelegen in herdgang de Kerkhof aan de Pensenpoel, b.p. de kinderen van Jan Crommen, Goijaert Keijmps, de straat. De huur geldt voor de tijd dat ze leeft en niet langer. Heer Jan en Elisabeth moeten wel het dak van het huis repareren en alle pachten en lasten etc. Betalen. Als zekerheid daarvoor stelt heer Jan de Ronde een beemd in onderpand genoemd het Popenbosch gelegen in herdgang Hedel, b.p. heer Henrick Vos, Erf Rutgers, de kinderen van Peters van Esch, de H. Geest en meer anderen.

ORA Oirschot (Toirkens 131a fol 68v no 252 dd 1-7-1530) Elisabeth dochter van Jans Ronden met haar voogd Jaspar van Esch als partij ter ener zijde verder Rutger Gerits als man van Heijlwich en Jan Goijaerts van Ginhoven als man van Geertrui, zijnde dochters van wijlen Jan Jongen verwekt door deze Jan bij Henrieken Jans Ronden, namens henzelf en ook handelend voor hun broer Mathijs, zoon van genoemde Jan en Henrieksken, partij ter andere zijde, hebben een boedeldverdeling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd van heer Jan Jans Ronden, behalve wat betreft de aanspraken die de kinderen van Jans Jongen volgens hun bescheiden hebben zoals ze zeggen op de Soperdonck. Genoemde Elisabeth krijgt de helft van een perceel genoemd de Soperdonck met alle toebehoren waarvan Henrick Scoetmans de andere helft bezit, gelegen in herdgang Hedel, b.p. voor het totale perceel een perceel genoemd Knijnenberch, Peter Ruelens, de gemeenschappelijke straat. De lasten hieruit zijn de helft van 7 stuivers aan de kapelanen in Oirschot, nog de helft van 4 Wilhelmus tuin als hertogelijke chijns en nog een aflosbare rente van een peter per jaar aan de fabriek in Oirschot, welke rente was vermaakt door Ansem Thijs aan deze fabriek. Verder krijgt ze nog 7 gulden contant geld eens te ontvangen van genoemde Jan Goijaerts en Rutger Gerits die hebben beloofd dat meteen te zullen voldoen. Rutgher en Jan ten hunnen behoeve en als gemachtigden krijgen een heiveld genoemd de Langendijck, gelegen in herdgang de Notel, b.p. Jan Colen, de kinderen van Rutger Belaerts, de gemeenschappelijke straat, Willem Colen met meer anderen. De lasten hieruit bedragen een halve braspenning als grondchijns. Verder krijgen ze nog een akker genoemde de Heer Jans Srondenbuchten, gelegen in herdgang de Kerkhof in de Moelsbroeken daar, b.p. meester Daniel van Hersel, een gemeenschappelijke weg aan het Hertogenland, een weg. Lasten hieruit zijn een mud rogge per jaar aan Henrick Belaerts, en men moet overpad verlenen aan het erf van meester Daniel van Herzel. Verder zijn ze verplicht om 7 gulden te betalen aan Elisabeth Jans Sronden zoals in in hun brief staat vermeld.

ORA Oirschot (Toirkens 131a fol 263 no 104 circa 1-3-1531) Er is een meningsverschil ontstaan tussen enerzijds Elisabeth dochter van Jans Ronden enerzijds en Rutger Gerits als man van Heijlwich voor hemzelf handelend en voor Jan Goijaerts van Ghijnhoven als man van Geertrui, beide dochters van wijlen Jan Jongen verwekt door deze Jan bij Henrieksken dochter van Jans Ronden, ter andere zijde en verder nog Jan Wouters als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Rutger Servaes Bierkens diens broer (halfbroer) als derde partij hierin. Hierbij wordt ook de hulp en advies gevraagd van Henrick Stockelmans, Henrick van Ostaden, Werner den Beeldsnijder, als naaste vrienden van genoemde minderjarige kinderen. Het conflict handelt over de helft van een beemd genoemd de Soperdonck, welke helft heer Jan de Ronde voor notaris en getuigen had overgedragen aan Heijlwich en aan Geertrui, dochters van Jan Jongen. Ook gaat het conflict over de helft van een bedrag van 30 peters dat Rutger Servaes Bierkens gegeven zou hebben aan genoemde Heijlwich en Geertrui, nog handelt het over een jaarrente van anderhalve gulden die wijlen heer Jan de Ronde had beloofd aan genoemde Rutger Servaes Bierkens op onderpand van een beemd genoemd dat Popenbosch. Sommige vrienden of familie beweren dat er daarvoor niets gegeven zou zijn noch ook vanwege de boedelverdeling tussen Elisabeth, Rutger en Jan inzake die Soperdonck,. noch is er iets gegeven voor het huis, tuin, huisraad etc. dat eigendom van de minderjarige kinderen is. Om dat conflict tussen partijen op te lossen zijn er nu goede mannen aangewezen en die hebben geadvisserd om arbiters te benoemen. Dat zijn Willem Loijwijchs van Hersel en Jan Rutgers (van Kerkoerle). De voogd op onderpand van het bezit der kinderen en Elisabeth met haar voogd Jasper van Esch, beloven alles na te komen wat door de arbiters zal worden afgesproken. Na deze bemiddeling hebben de arbiters, na beraadslaging hierover met de goede mannen, vastgesteld dat de verdeling die er heeft plaatsgehad voor schepenen van Oirschot, tussen Elisabeth, Rutger en Jan zal blijven gehandhaafd en de aanspraken in de zelfde brief door de kinderen van Jans Jongen op die Soeperdonck, zal teniet worden gedaan. De rente van anderhalve gulden per jaar en de helft van de 30 peters zullen eveneens daarvoor wegvallen. Daarbij zal Elisabeth Sronden aan Rutger 3 en een halve gulden eens betalen danwel zal ze dat bedrag inbrengen in de schuld aan wijlen heer Jans Sronden en de genoemde minderjarige kinderen krijgen ook 3 en een halve gulden eens. Verder zullen de minderjarige kinderen na de dood van deze Elisabeth in de plaats staan van wijlen hun moeder Marie, zijnde de dochter van deze Elisabeth, inzake al het bezit dat Elisabeth vandaag de dag in eigendom heeft en dat bij haar dood nog over is gebleven. Daarmee hebbende arbiters hun uitspraak beeindigd. De 3 partijen beloven de overeenkomst ten alle tijde na te zullen komen en Rutger mede ook names Jan doet afstand van aanspraken op de helft van de 30 peters en Jan als voogd doet afstand van de anderhalve gulden rente per jaar. In marge:Niet gepasseerd.

ORA Oirschot (131b fol 27 no 99 dd 19-2-1532) Elisabet dochter van wijlen Rutger Bierkens verwekt door deze Rutger bij Marie dochter van wijlen Joirdens de Metser, met Jan Wouters als haar gekozen voogd hierin en Henrick Scoetmans als zijnde voogd van haar broers en zusters, hiertoe door de rechter gevraagd zijnde met ook Henrik Goijaerts hierin als toeziende voogd, welke Elisabeth voor haarzelf optreedt maar ook voor haar zuster Mariken en haar broer Faes die beiden nog minderjarig zijn en waarvoor die voogden beloven die tot meerderjarigheid te brengen om later alsnog afstand te doen, verkopen hierbij een huis, tuin, grond etc., met een schepenbrief van Den Bosch en een van Oirschot, nu aan Willem Henricks van de Velde. Het huis is gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Thomas Rutgers, de gemeenschappelijke straat. Elisabet, Marieke en Faes haden dat geerfd bij de dood van hun ouders en hun vader Rutger Bierkens had het weer gekocht van heer Jan die Ronde, priester en heer Jan op zijn beurt weer van Mathijs, Heijlwich en Geertrui, kinderen van wijlen Jan Jacops Smets verwekt door deze Jacop bij diens vrouw Henrik dochter van wijlen Jans SRonden. Genoemde dochter Henrik had het weer geerfd van haar vader Jans Sronden en van haar moeder Elisabeth dochter van Dirck Janssen van Ellaer en was Henrik toebedeeld geworden in de verdeling tussen de wettige kinderen van Jans Sronden en genoemde Elisabeth en op zijn beurt had wijlen Jan Ronden het bezit verkregen van Adriaen Henriks van den Doeren en Adriaen deels van van Henrick Peter Aert Daniels en deels van Elisabeth dochter van Lupprecht Jan Srademakers met haar voogd en Lupprecht op zijn beurt had het verkregen van Jan Henricks van Eijk en daarvoor was het door Godevaert Janssen van Roede gepacht van Godevaert Godevaert Delien zoals blijkt uit dievers schepenbrieven van Den Bosch en van Oirschot. Elisabeth met haar voogd etc. belooft voor haarzelf en ook namens haar broer en zus, deze verkoop altijd gestand te zullen doen en ze zal alle lasten daarin van haar kant etc. afhandelen, behalve een mud rogge per jaar aan Elisabeth Hoppenbrouwers, nog een half mud rogge per jaar aan de kinderen van Aert Daniel van der Meijen, nog 18 stuivers per jaar aan de erfgenamen van Henrick van den Dijck, nog een braspenning als grondchijns, verder mag Elisabeth Jans Sronden zolang ze leeft in het huis wonen en moet de koper jaarlijks meehelpen in het onderhoud van de put aan de steenweg en andere wegen en waterlopen onderhouden. Willem als koper zal de pachten etc. gaan betalen met ingang van Maria Lichtmsdag anno 1531, Luikse tijdsstijl en wel zodanig dat de kinderen van Rutger Bierkens daarvoor verder gevrijwaard blijven.

Idem (fol 89v no 290 dd 28-8-1532) Voor de rechter en voor ons schepenen is verschenen Gerart Henricks van der Ameijden als gemachtigde voor zijn zuster Marieken en heeft met schepenbrieven van Oirschot een achterstallige vordering aangetoond inzake een pacht van 10 lopen rogge per jaar, die 3 jaar onbetaald is gebleven zoals hij zei. Deze pacht had Marieken geerfd van wijlen Elisabeth als weduwe van genoemde Henrick van der Ameijden en was haar in de deling met haar broer en zusters toebedeeld geworden. Dze rente had heer Jan die Ronde priester en met hem Lisbeth weduwe van Joerden Smetsers aan genoemde Elisabeth beloofd die daarvan het vruchtgebruik kreeg en haar wettige kinderen verwekt bij Henrik van der Ameijden daarvan het erfrecht, steeds te betalen met Maria Lichmisdag op onderpand van een stuk land groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. het Hertogenland, Dirck Jacop Ansems, de gemeenschapplijke straat, Henrick van Riel. Ook nog op onderpand van een stuk heiveld gelegen aan de Langendijk, b.p. Rutger Belaerts, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 20 mei 1510. Daarop hebben wij op aanwijzing van de rechter een vonis afgegeven zodat Gerart zijn vordering op het onderpand kan verhalen. Dat betreft de genoemde akker en het genoemde heiveld en voor de uitwinning is gemachtigd Philips van den Doeren en daarna is het perceel in het openbaar voor 3 herbergen geveild. Daar is verschenen genoemde Geart Henricks van der Ameijden en heeft een bod uitgebracht voor de achterstand etc. en heeft vervolgens de koop verworven. Er is bij de finale niemand meer met een hoger bod gekomen.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1224 (Oirschot) okt 1453 – sept 1454 folio 85r: Adriaen zoon wijlen Henrick van den Doeren, kremer; Lijsbeth Lippert Jan Rademekers; Jan natuurlijke zoon wijlen Jan die Ronde; Jan Henrix van den Doren

BP 1227 (Oirschot) okt 1456 – sept 1457 folio 86v: Jan Janss die Ronde

BP 1231 (Oirschot) okt 1460 – sept 1461 folio 127v: Ghijsbert Janss van der Lijnden man van Kathelijn Jan van der Schueren, Rutger Henrick Belarts, Jan Janss die Ronde

BP 1245 (Oirschot) okt 1475 – sept 1476 folio 361r: Jan natuurlijke zoon wijlen Jan die Ronde heeft opgedragen aan Jan Ghijsbert Lebben soen 1 bunder hei bij Eckensrijt, 11 april 1476, non solvit

BP 1246 (Oirschot) okt 1476 – sept 1477 folio 278v: Jan natuurlijke zoon wijlen Jan die Ronde alias die Raedemeker, Heer Henrick priester, Heijlwich en Margriet, kinderen van Henrick Belarts

BP 1249 (Oirschot) okt 1479 – sept 1480 folio 279v: Dirck Goossen Neven soen, Jan Janss die Ronde, Pauwels Nijs, Philips van Geldrop de bastard

BP 1249 (Oirschot) okt 1479 – sept 1480 folio 228v: Willem Henrix van den Dijck, Peter Gielis Snellarts van Spull, Jan Jan Srondensoen

BP 1251 (Oirschot) okt 1481 – sept 1482 folio 377r: Jan Janss die Ronde man van Lijsbeth Dirck Neve; Heer Henrick, priester, Heilwich en Margriet kinderen van wijlen Henrick Belarts

BP 1252 (Oirschot) okt 1482 – sept 1483 folio 51v: Willem Janss van Meijelsvoert man van Katherijn Aerts van Vucht ziet af van vernadering van ‘t huis “den Swaen”, 19 september 1483, in herdgang Kerkhoff etc. (Jan Janss die Ronde had dat huis verkregen van Aert van Vucht)

BP 1254 (Oirschot) okt 1484 – sept 1485 folio 127v: Jan die Ronde zoon wijlen Jan Martenssn. man van Lijsbeth Dirck Jan van Ellaer; Henrick Henrick Lodewichss; Jacop van Dormalen

BP 1257 (Oirschot) okt 1487 – sept 1488 folio 92r: Jan Janss die Ronde verkoopt aan Lambert Janss van der Leyten ‘t huis, erf en hof “den Boer” (verhuurd aan Goijart Roestenbechts) in herdgang Kerkhof

BP 1260 (Oirschot) okt 1490 – sept 1491 folio 356r: Jan Janss die Ronde, man van Lijsbeth Dirck Jan van Ellaer; Lijsbeth Tijmmermans dochter wijlen Rutger Hoijart

BP 1260 (Oirschot) okt 1490 – sept 1491 folio 479r: Lambert Janssen van der Leijten; Jan die Ronde; Goijart Goijartss Roestenberch folio 479v


Huwt voor 1478

103.023   Elisabeth Dirck Jansen van ELLAER

FamilienaamIndex 103.023Vader 206.046Moeder 206.047

Kinderen

 1. Jan (+na 1528, voor 1-7-1530), priester en kapelaan (1528), rector van het St. Sebastiaensaltaar (1526), vermeld ORA Oirschot 1526-1533
 2. Elisabeth Zie 51.511
 3. Henrieksken, huwt Jan Jongen (vermeld 1530-31) en Jacob Smets (vermeld 1532); heeft al drie volwassen en gehuwde kinderen in 1530: Geertruy, Heilwich en Mathijs

TerugBegin van generatie


103.024   Lambert van WOLFSWINKEL

FamilienaamIndex 103.024 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Mogelijk deze: Bosch Protocol (inv no 1285 fol 191 dd 23-11-1514) Lambertus Fs qd Reynierie Lamberts van den Wolfswinckel, verkoopt land Breugel.

Over zijn zoon Jan Willems van Wolfswinkel alias van Sittard:

Bosch Protocol (1263 (Best) okt 1493 – sept 1494 folio 276r): Ysabell Claes Thomas van Audenhoven; Thomas en Henrick zonen van Claes van Audenhoven; Jan Willemss van Wolfswinckel; Peter Denijs Scoemeker

Bosch Protocol (1232 (Oirschot) okt 1462 – sept 1463 folio 365v) Aert en Jan zoons van wijlen Willem die Cremer en hun schoonbroers Jan Lambert van Wolfswinkel, man van Margriet en Marcelis Matheeus van Zittart, man van Lijsbeth; (Willem Die Cremer alias vd Schueren)

Over zoon Gijsbert:

ORA Oirschot (Toirkens 129a no 203 dd 9-4-1518) Jan Joerden Sbrouwers als man van Heijlwig heeft beloofd om aan Goijaert Gijsbrecht Hoppenbrouwers ten behoeve van hem en ten behoeve van diens vrouw Katalijn dochter van Gijsbrecht Lambrechts van Wolfswinkel, die een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Straten, b.p. Gijsbrecht Hoppenbrouwers waarvan is afgedeeld, Jan Stijnen, Gijsbrecht Henrick Hoppenbrouwers en Gerit Jan Stijnen, de gemeenschappelijke straat.

ORA Oirschot (Toirkens 138a fol 12 no 51 dd 30-1-1556) Jacop zoon Philips van den Schoet als man van Margriet dochter van wijlen Gijsbert Lamberts van Wolfswinkel, verder Frans Jan Gijsbrechts voor hemzelf en ook optredend voor zijn mede familie, verkopen een stuk land gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Barbara weduwe en kinderen Gijsbert Peter Gijben, het erf van de koper, de weduwe en kinderen van Gijsbert Hoppenbrouwers, de weduwe en kinderen van Jan Dircks. Het perceel wordt nu voor een helft verkocht ten behoeve van Jan Dielis Hoppenbrouwer en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen.


Huwt

103.025   N.N.

Index 103.025 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aert Zie 51.512
 2. Jan, huwt Margriet Willem Jan van der Schueren alias De Cremer; vermoedelijk ouders van Willem en grootouders van Margriet
 3. Gijsbert, huwt N.N.
 4. Kinderen
  1. Katalijn, huwt voor 1518 Goijaert Gijsbrecht Hoppenbrouwers
  2. Margriet (+na 1556), huwt Jacop Philips van den Schoet

TerugBegin van generatie


103.026   Wouter MARTENS

FamilienaamIndex 103.026 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1490

ORA Oirschot (Toirkens 125b fol 12 no 98 dd 14-4-1490) Aert zoon wijlen Lambrecht van Wolfswinkel als man van Aleijt dochter van Wouter Mertens en Heijmerick zoon van genoemde Wouter Mertens, die daarbij ook handelen voor Lisbeth dochter van Wouter Mertens, verkopen nu aan Jan zoon Willem Houbraken een huis, tuin etc., groot ca. 22 lopenzaad, gelegen in Oirschot, herdgang Aerle, b.p. de kinderen van Willem Goijaert Roestenbergs, Aelbrecht van de Maerselaer, de straat. Nog verkopen ze een stuk land groot ca. 2 lopenzaad genoemd de Oude Ekker, b.p. genoemde Aelbrecht, Geenken Willekens, een stuk weiland genoemd de Geelrijt en meer anderen. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve 6 en een halve mud rogge per jaar en de grondchijns.

ORA Oirschot (Toirkens 132a fol 43v no 131 dd 6-4-1535) Aleijt dochter van Wouter Martens, met Jan Rutgers als haar voogd verkoopt hierbij een jaarrente van een rijnsgulden die ze heeft geerfd of haar werd vermaakt door haar zuster Elisabeth dochter van Wouter Martens en welke rente eerder door Gerart Jan Gerarts en diens kinderen Jan en Peter en nog door Gijsbrecht Gijsbrecht Hoppenbrouwers als man van Mechtelden dochter van genoemde Gerart Jan Gerarts was beloofd aan genoemde Elisabeth, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd de Gheelst gelegen in Oirschot herdgang Straten, groot ca. 5 lopenzaad, b.p. Henrick Jan Henrick Corstens, Joen die Maelder, het erf dat eerder van heer Amelrijck Boots was, de gemeenschappelijke straat, conform een schepenbrief van Oirschot dd 25 januari 1525. Nog verkoopt ze een rente van 2 gulden per jaar die Aleijt ook van haar zuster Elisabeth heeft geerfd en welke rente Peter Gerart Jan Gerarts aan deze Elisabeth had beloofd, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een beemd genoemd de Heijn Nevenbeemd, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Daniel Heijn Deenkens, de Zengdonck, nog op onderpand van een akker ter zelfdet plaatse gelegen, groot ca. 3 lopenzaad, b.p. Jan Joerdens, Gijb Berten, Joest weduwe van Maes Theeuws, nog op onderpand van een huis en tuin etc., bijna een lopenzaad groot zijnde, ter zelfder plaatse gelegen als hiervoor, b.p. Lisbeth Gijsbrechts aen die Molen, de straat, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 28 januari 1513. Ze verkoopt de rentes nu aan Lambrecht Aert Lemmens en de verkoopster belooft alle lasten van haar kant daarin af te handelen, de rentes zijn wel aflosbaar. Datum 6 april 1535, getuigen Hovel, Aert en Ven.


Huwt

103.027   N.N.

Index 103.027 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aleijt Zie 51.513
 2. Heijmerick
 3. Lisbeth (+voor 1535), vermeld 1527-34 met een dozijn opgenomen leningen
 4. Cornelis (+na 1533)

TerugBegin van generatie


103.028   Gijsbert Jan QUANTS

FamilienaamIndex 103.028Vader 206.056Moeder 206.057

Geboren voor 1442
Overleden voor 1513

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 444 no 58 dd 20-2-1485) Verschenen is Gijsbrecht Jan Quants en heeft beloofd om voortaan Peter Aert Zwevers die jaarlijks 1 mud rogge te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Aerle aan het Maerselaer daar, b.p. Katalijn van de Maerselaer en haar kinderen, de gemeijnte, Henrick Thomas van de Snepschuet. Hij belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. Hij mag de rogpacht binnen nu en 4 jaar aflossen tegen betaling van 29 peters van elk 18 stuivers samen met de achterstallige termijnen.

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 10 nos 62-3 dd 27-2-1502) Gijsbrecht Jan Quants belooft aan Aert Jacop Smollers die voortaan een jaarlijkse rente van 18 stuivers te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Aerle, groot 24 lopenzaad, b.p. Henrick van de Maerselaer, de gemeijnte, Henrick Thomas van den Snepschuet. (Idem 63) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 15 peters, mits er vooraf met Kerstmis wordt opgezegd.

Idem (fol 12v no 74 dd 1-3-1502) Henrick zoon wijlen Claes Thomas van Oudenhoven en Jan Bergers als man van Katarina, nog Jan Dirck Sweerts als man van Isabel, gezusters en dochters van genoemde Claes Thomas van Oudenhoven, verkopen aan Gijsbrecht Jan Quants een stuk beemd groot een halve bunder genoemd de Nijenbeemd, gelegen in herdgang Verrenbest, b.p.de koper, de kinderen van Jan Houbraken, Lup Verhagen en meer anderen, de kinderen van Claes Thomas, de gemeijnte. Lasten hieruit zijn 3 stuivers als gebuurchijns en een halve oude grote aan de hertog. Er moet overpad aan anderen worden verleend en er zijn waterlaten over het erf.

Idem (fol 36 no 217 dd 27-9-1502) Gijsbrecht Jan Quants belooft aan Lisbeth dochter van Wouter van den Bogaert die voortaan een jaarlijkse rente van 2 pond paijment te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk beemd genoemd de Oijendonk gelegen in herdgang …, b.p. de gemeijnte, Beertram Jans van den Spijker, Daniel van der Ameijden.

ORA Oirschot (Toirkens 129a fol 177v no 138-9 dd 23-10-1521) Jan Gijsbrecht Quants en Claes Adriaen Smollers als man van Lisbeth dochter van genoemde Gijsbrecht Quants, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd na de dood van Gijsbrecht en zijn wettige vrouw Beela dochter van Jan Roever Janssen. Genoemde Jan krijgt een huis, tuin, schuur en schaapskooi etc.met de grond gelegen in herdgang Aerle, genoemd het Maerselaer, b.p. Henrick van de Maerselaer de oude, de gemeijnte, heer Thomas van den Snepschuet, Lupprecht Henricks van den Schoet. Lasten hieruit zijn 7 en een halve rijnsgulden per jaar aan het St: Katharina-altaar te Eindhoven en 2 en een halve oude groten als grondchijns aan de hertog. Genoemde Claes als man van Lisbeth krijgt een stuk beemd genoemd de Broekbeemd, gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. de gemeijnte, Beertram van den Spijker, Aert Scepens. Lasten hieruit zijn 7 en een halve stuivers als chijns aan de hertog die men ook wel gebuurchijns noemt en nog een oude grote als grondchijns, verder nog 14 stuivers per jaar aan Lijsken van den Bogaard die men meestel Lijsken Roestelmans noemt. (Idem 139) Jan Gijsbrecht Quants belooft aan Claes Adriaen Smollers als man van Lisbeth dochter van Gijsbrecht Quants die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar een bedrag van 80 rijnsguldens te betalen. (doorgehaald)

ORA Oirschot (Toirkens 129b fol 394v no 242 dd 14-5-1524) Jenneken dochter van Gerit Goukens weduwe van Antonis Michiels Verwaerden met haar voogd Jan Goossens van der Hoeven verkoopt aan Jan Gijsbrecht Quants die een huis, tuin etc. groot 8 lopenzaad, genoemd de Gorter, gelegen in herdgang Aerle aan de Grootdonk, b.p. Goijaert Ketelbueters en meer anderen, Jan Lambrechts, de gemeijnte. (…).

ORA Oirschot (Toirkens 131a fol 92v no 321 dd 13-12-1530) Jan Gijsbrecht Quants heeft voor ons verklaard dat hij van het bezit dat was ingebracht door Gerit zijn wettige vrouw en dochter van wijlen Henrick Swolfs, zoveel heeft verkocht gehad dat hij daarmee aan Claes Adriaen Smollers als man van Lisbeth dochter van genoemde Gijsbrecht Quants die erbij aanwezig is, 80 gouden guldens heeft betaald en daarmee deze Claes heeft uitgekocht uit diens vaders bezit. Daarmee zal volgens het recht, zijn voorzoon Henrick verkregen bij zijn eerste vrouw Aleijt dochter van wijlen Henrick Stockelmans na zijn dood en die van zijn vrouw zolang niet mogen meeparten, totdat zijn nakinderen ook deze 80 gulden vooruit zullen hebben gehad of de waarde ervan in ander bezit.

ORA Oirschot (Toirkens 131c fol 19 no 65 dd 7-2-1533) Claes Ariaen Smollers als man van Elisabeth dochter van wijlen Gijsbrecht Quants, eerder weduwe van Rutger Goijaert Ervaerts doet hierbij afstand van het recht van vruchtgebruik inzake een beemd genoemd de Nuwenbeemd, gelegen in Oirschot in het Besterbroek, b.p. Claes van den Spijker, het gemeenschappelijke broek, de kinderen van Cornelis van Peelt. Hij doet er nu afstand van ten behove van Ervaerden en Kathalijn wettige kinderen van genoemde Rutger en Elisabeth. Claes belooft alle lasten hierin van zijn kant en van de kant van Elisabeth af te handelen.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1251 (Oirschot) okt 1481 – sept 1482 folio 171r: Ghijsbert Janss Quant, Zebert Andriess van den Laeck

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1250 (Best) okt 1480 – sept 1481 folio 261v: Henrick Truijden, Gijsbert Quants

BP 1254 (Best) okt 1484 – sept 1485 folio 47r Ghijsbert Janss Quant (bezitter van ´t huis “Morselaer”in Aerle), Gielis Henrick Ansems

BP 1267 (Best) okt 1498 – sept 1499 folio 336r: Ghijsbert Jan Quants, Jacop Willem Jacopsz, Ghijsbert Jan Beertkens van den Spijker, Goijart Janss die Ketelbueter


Huwt

103.029   Bele Jan Jans ROVERS

FamilienaamIndex 103.029Vader 206.058Moeder 206.059

Overleden na 1481, voor 1521

Kinderen

 1. Jan Zie 51.514
 2. Elisabeth, huwt (1) Rutger Goijaert Ervaerts (+voor 1530); huwt (2) Claes Ariaen Smollers

TerugBegin van generatie


103.030   Hendrick de WOLF

FamilienaamIndex 103.030Vader 206.060Moeder 206.061 • Tevens 104.598

Geboren voor 1450
Overleden voor 1-4-1505

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 6v no 34-6 dd 25-1-1508 Jenneke weduwe van Henrick Swolfs en haar dochter Gerard samen met Rutger Cluijstermans als hun voogd, welke Gerard ook handelt namens de andere twee zusters Heijlken en Anna, hebben beloofd om voortaan aan Henrick Henricks van Best die een rente van 2 rijnsguldens per jaar te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Straten, b.p.. Henrick als koper, Aert Wouter Thijssen, de gemeenschappelijke straat, het erf eerder van Dirck Hoppenbrouwers. (Idem 35) De rente uit de vorige akte is aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 32 rijnsguldens, elk gulden tegen 20 stuivers. (Idem 36) Genoemde Jenneken uit de vorige akte belooft aan Margriet dochter van wijlen Henrick van Onstaden die voortaan een rente van 20 stuivers per jaar te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van het bezit uit de vorige akte. (Idem 37) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag, tegen betaling van 16 rijnsguldens, mits er met St. Jansdag vooraf is opgezegd.

ORA Oirschot (Toirkens 128a los perkament 11 van 27-5-1511 in ONA 1513; ook Toirkens 128a fol 243 no 155 dd 27-5-1511) (…)voor ons is verschenen Jenneke dochter van Jan Janssen, weduwe van Henrick Swolfs, Jan Gijsbrecht Quants als man van Gerit, Heijmerick Claes Schepens als man van Heijlwig en nog Anna dochter van Henrick Swolfs met haar voogd Rutger Huijskens, zijnde alle wettige kinderen van genoemde Henrick Swolfs en hebben een deling gemaakt.

ORA Oirschot (Toirkens 131a fol 3v no 13 dd 9-1-1531) Anna Henrick Swolfs weduwe van Henrick Lupprechts van Herzele, met Heijmerick Scepens als haar voogd, daarvoor volledig gemachtigd volgens het testament van wijlen haar man, zoals ons duidelijk als schepenen is gebleken, verder vergezeld van Jan Lupprechts van Herzele als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen diens broer Henrik,.waarvoor hij hier belooft die tot meerderjarigheid te brengen, verkopen hierbij aan Philips Loijwichs Mesmekers het 1/4e deel van een beemd etc. genoemd de Gemeijnen Beemd, gelegen in herdgang Spoordonck, b.p. de rector van het St. Anna altaar te Oirschot, Marten Santmans. Dat 1/4e deel heeft wijlen genoemde Henrik verkregen van Marten Jan Willems van Aelst.

ORA Oirschot (Toirkens 138b fol 79 no 299 dd 17-11-1558) Embrecht zoon wijlen Niclaes Scepens, diens vrouw Heijlken dochter van Henrick die Wolf, hebben met wederzijdse goedkeuring hun testament opgemaakt. Ze willen dat na hun overlijden hun bezit zal toevallen aan hun wettige kinderen waarbij de dode partij met de levende moet delen, waarbij de kindskinderen altijd in de plaats van hun ouders komen, ongeacht uit welk huwelijk die zijn, hetzij van het eerste tweede of derde huwelijk. Verder willen ze dat de voor- en nakinderen van hun zoon Niclaes ook zullen medelen in alle vaste en roerende bezittingen die genoemde Niclaes in zijn periode dat hij weduwnaar was heeft verworven en ook in de periode van zijn laatste huwelijk. Als de voorkinderen van deze Niclaes daar niet mee akkoord gaan, dan wensen zij als testateurs dat de nakinderen of het nakind van Niclaes uit het bezit van de testateur net zoveel krijgen als dat genoemde bezit waard is, en daarna maar niet eerder, vervolgens daarbij in de plaats van hun vader meedelen. Daarbij moet dit nakind of de nakinderen van Niclaes aan de voorkinderen een bedrag van 100 gulden betalen, welk bedrag genoemde Niclaes aan zijn vrouw Cathalijn dochter van Meeus Mercks eerder had vermaakt, welk bedrag dan samen gedeeld mag worden. Verder willen ze dat als enig kind of kleinkind zich tegen dit testament verzet, dat die dan van deze erfenis wordt uitgesloten met een oude grote eens.


Huwt

103.031   Jenneke Jan JANSSEN

FamilienaamIndex 103.031 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 104.599

Overleden na 27-5-1511

Kinderen

 1. Geertruida Zie 51.515
 2. Heijlke Zie 52.299
 3. Anna, huwt Henrick Lupprechts van Herzele (+voor 1531)

TerugBegin van generatie


103.040   Jan Henricks van GESTEL

FamilienaamIndex 103.040Vader 206.080Moeder 206.081 • Tevens 105.746

Geboren voor 1472
Overleden na 1531, voor 1533

Vermeld ORA Oirschot 1527. Kennelijk verwant aan Willem Hubrechts van der Schoet alias Van Gestel (1504).

ORA Oirschot 1533 meldt in een belending aan herdgang Kerkhof “het huis dat eigendom is van de weduwe en kinderen van wijlen Jan van Gestel (=Rijckersluiske)”

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 5 no 38 dd 15-2-1496) Aernt Nulaets als man van Eva dochter van wijlen Dirck van der Rijt en met hem deze Eva ook, verkopen nu met een schepenbrief van Oirschot aan Jan Henriks van Gestel die de helft van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Kerkhof aan de steenweg daar, b.p. de erfgenamen van Daniel Jan Deenen, de straat. Daaruit moet de koper de grondchijns betalen aan de hertog van Brabant en aan de kinderen van Willem Hinckaerts 6 vlaamschen per jaar en een half Bosch mud rogge aan de zusters te Ortten in Den Bosch te leveren, nog 4 pond paijment aan de erfgenamen van Henrick Willems van den Vloet.

ORA Oirschot (Toirkens 126b fol 20 no 120 dd 23-6-1497) Jan Henricks van Gestel belooft aan Aernden Michiels dat hij op de bekende tijdstippen etc. een rente van 4 pond paijment per jaar zal gaan betalen, welke rente Henrick Vervloet die men ook wel Heijn Schers noemt eerder en daarna Elisabeth zijn vrouw en haar kinderen steeds hebben betaald op onderpand van een huis, tuin etc., genoemd de Hoogbrugge, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Daniel Jan Deenen, de gemeenschappelijke straat, welk huis etc., Jan had gekocht van genoemde Aernt. Jan belooft die 4 pond voortaan zelf zodanig te gaan betalen dat Aernt en zijn bezit voor zover dat mede onderpand is voor de genoemde 4 pond daarvoor verder gevrijwaard blijven. Als er enige schade zou ontstaan over die 4 pond voor Aernt, dan zal Jan dat betalen.

ORA Oirschot (Toirkens 126b fol 18 nos 93-4 dd 27-3-1498) Jan Henricks van Gestel heeft beloofd om voortaan aan Geertruiden dochter van Daniel Aert Daniels, die jaarlijks een pacht van 8 lopen rogge te betalen, waarvan zij er het vruchtgebruik van krijgt zolang ze leeft en na haar dood gaat de pacht over op Geertruiden haar minderjarige en natuurlijke dochter die ze heeft verwekt bij genoemde Jan. De pacht steeds te betalen op St. Jansdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Lisbeth Daniels en haar kinderen, het voorste einde aan de steenweg daar, de straat. Deze belofte is gedaan voor de ontmaagding door genoemde Jan bij Geertruit. (Idem 94) De pacht uit de vorige akte is altijd aflosbaar op St. Jansdag mits hij 3 maanden vooraf opzegt tegen betaling van 8 peters, elke peter gerekend tegen 18 stuivers en het geld aan te wenden ten behoeve van het kind waarvan de moeder het vruchtgebruik krijgt. Als het kind komt te overlijden zonder wettig nageslacht te hebben, dan versterft de pacht weer op genoemde Jan of op diens ergenamen na hem.

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 44v no 271-4 dd 7-12-1502) Willem Hubrechts van Gestel verkoopt aan Jan Henricks van Gestel die een stuk land gelegen in herdgang de Kerkhof aan de Lerpt, groot 6 lopenzaad, b.p. de kinderen van Peter Jacobs van Esch, de straat, het erf van het gasthuisaltaar, Lisbeth van de Velde, een pad. (…) (Idem 273) Jan zoon wijlen Henrick van Gestel belooft aan Willem Huben van Gestel die voortaan een jaarlijkse rente van 3 peters te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van het genoemde stuk land uit de vorige akte genoemd de Lange-eik. (Idem 274) De rente iuit de vorige akte is aflosbaar per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, elke peter rente tegen 15 peters, mits er een half jaar vooraf is opgezegd.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 8 no 46 dd 3-2-1504) Willem Hubrechts van den Schoet alias van Gestel verklaart dat Jan Henricks van gestel aan hem een rente van een peter heeft afgelost uit een rente van 3 peters, welke rente Jan van Gestel eerder aan Willem had beloofd.

Bosch Protocol (inv no 1274 fol 240 dd 24-5-1504) Jan Henricks van Gestel promisit Lambert de Wolf 9 gl jl Esch losbaar met 150:0:0

Idem (fol 26 nos 145-148 dd 12-6-1504) Jan Henricks van Gestel verkoopt aan Willem Henricks van den Hoef een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Henrick van Gestel, de straat, Henrick Greven. Lasten hieruit zijn een half pond paijment per jaar uit een rente van anderhalf pond aan heer Henrick van Esch, priester. Het bezit was door heer Henrick van Esch uitgewonnen voor die rente van anderhalf pond per jaar maar Willem zal voortaan aan heer Henrick van Esch slechts dat half pond per jaar betalen. (Idem 146) Willem Henricks van der Hoef verkoopt aan Jan Henricks van Gestel de helft van een pacht van 13 lopen rogge per jaar, welke pacht Henrick Joerdens van der Braeken eerder had beloofd aan Rutger Aerts van Ellaer, op onderpand van een huis, tuin, hofstad etc., gelegen in herdgang Hedel, b.p.de erfgenamen van Henrick Gerards van Berse, de gemeenschappelijke straat. Die helft van de 13 lopen was Willem Henricks van der Hoef toebedeeld en de andere helft was toebedeeld aan Jan Dircks van Onstaden en zijn kinderen die hij had verwekt bij Margriet dochter van Henricks van der Hoef volgens een vonnisbrief van Oirschot. (Idem 147) Willem Henricks van der Hoef heeft beloofd om aan Jan Henricks van Gestel die voortaan een rente van 14 stuivers per jaar te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Kerkhof, zoals hij dat bezit vandaag heeft gekocht van genoemde Jan, b.p. Henricks van Gestel, de straat, Henrick Henrick Greven. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. (Idem 148) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 10 peters, elke peter gerekend tegen 18 stuivers.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 53 no 280 dd 23-12-1505) Voor ons is verschenen Hap Vos en vezoekt aan de schout een verhoor te hebben afgenomen voor schepenen. (…) Happo Vos heeft vervolgens aan Henrick Belaerts en meester Aert van der Meijden als schepenen de vraag voogelegd of het niet zo is dat zij als schepenen ermee bekend zijn dat Jan Henricks van Gestel eerder borg is geweest voor Willem de Blokmaker ten behoeve van Happo Vos, voor door Happo Vos aan Willem de Blokmaker verkocht hout en waarbij was afgesproken dat als genoemde blokmaker het hout zou wegvoeren dat Jan dan borg zou staan, en voor het geval het hout niet werd meegenomen maar hij gewoon niet kon betalen dat Jan daar eveneens voor in zou staan. (In marge: Als niet geschreven zijnde)

Bosch Protocol (inv no 1276 fol 45 dd 6/1507) Elisabeth fa qd Joannes de Ronde vidua Jordan de Metzer, promisit Joannes fs qd Henrici de Gestel 2 gl: jl: Oirschot, losbaer met 32:0:0.\\

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 72 no 28-31 dd 13-2-1509) Meester Jan Balious, chirurg te Oirschot, verkoopt aan Jan Henricks van Gestel die een huis, tuin etc. gelegen in herdgang de Kerkhof, groot 3 lopenzaad, b.p. Jan van de Velde, Everaert Marcelis, Lisbeth weduwe van Willem Vos en haar kinderen, het erf dat meester Jan Balious eerder al had verkocht, de Koestraat daar: Lasten uit dit bezit zijn 15 lopen rogge aan de diakonie te Oirschot en 2 gulden per jaar aan Claes Koenen in Den Bosch, nog 2 ponden paijment aan Heijlken van den Broek in Den Bosch aflosbaar met 12 en een halve peter. (…) (Idem 29) Genoemde meester Jan Balious uit de vorige akte belooft aan Jan van Gestel zonder kosten voor Jan van Gestel, dat hij hem een vidimusakte zal bezorgen over de weg die meester Jan eerder had verkocht aan Willem Vos, zijnde een stuk land van 6 lopen groot, en in welke brief Willem Vos jaarlijks had beloofd 5 lopen rogge te zullen betalen aan de diakonie en 15 lopen aan de natuurlijke kinderen van Aleijt Mercelis die Aleijt heeft verwekt bij heer Jan van der Lulsdonk of aan diegene die er recht op hebben. Verder zal meester Jan hem nog een kopie geven van het testament van heer Willem van Geldrop. (Idem 30) Jan Henricks van Gestel heeft beloofd om aan Peter Goijaert Bierkens die voortaan jaarlijks een rente van 2 rijnsguldens te gaan betalen, steeeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land groot 7 lopenzaad gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. de kinderen van Peter Jacops van Esch, het altaar van het gasthuis van Oirschot, de erfgenamen van Gevaert Janssen van Geldrop, de kinderen van Corsten van de Velde (Idem 31) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag, tegen betaling van 32 gulden, mits er met Kerstmis vooraf is opgezegd.

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 276 no 122 dd 31-3-1512) Jan Henricks van Gestel verkoopt aan Jan Janssen van Hersel een huis, tuin etc. gelegen in herdgang de Kerkhof in de Koestraat daar, b.p. de kinderen van Jan van den Velde, Ervaert Mercelis, Elisabeth weduwe van WillemVos en haar kinderen, het erf waarvan is afgedeeld, de straat. Dat huis etc. had Jan Henricks van Gestel gekocht van meester Baliuus en meester Jan weer van de uitvoerders van het testament van heer Willem van Geldrop. (…)

Bosch Protocol (inv no 1284 fol 530 dd 10/1513) Jan Hendriks van Gestel belooft Arnold Danielsz van den Hameyden 2:0:0 jaarlijks, Oorschot, losbaar met 32:0:0.

Bosch Protocol (inv no 1287 fol 104 dd 2/1517) Jan Henrici van Gestel promisit 21:0:0 (nauwelijks leesbaar)

ORA Oirschot (Toirkens 129a fol 7v no 44-5 dd 1-2-1518) Jan Henricks van Gestel heeft beloofd om aan Willem Huijben van Gestel die voortaan een rente van 3 en een halve peter te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. de erfgenamen van Daniel Jan Daniels, de gemeenschappelijke straat, de Steenweg daar. Nog op onderpand van een akker genoemd de Langakker, b.p. de kinderen van peter Jacops nvan esch, het gasthuis van Oirschot, de erfgenamen van Dirck Jan Timmermans, Dirck Corstens van de Velde. Datum 1 februari 1518, getuigen Belaerts, Jan Goossens en Goossen Ruelens. (Afgelost 8-2-1523) (Idem 45) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar na 4 jaar, mits er met Kerstmis vooraf is opgezegd tegen betaling van 56 peters.

ORA Oirschot (Toirkens 129a fol 84v no 23-4 dd 8-2-1519) Jan Henricks van Gestel belooft aan Gevaert Janssen van Onstaden ten behoeve van Willem Gevarts van Onstaden die voortaan een jaarlijkse rente van 2 en een halve rijnsgulden te betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. de kinderen van Daniel Jan Daniels, de Steenweg daar, de straat. Nog op onderpand van een akker genoemd de Langakker, groot 7 lopenzaad gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. de kinderen van Peter Jacops van Esch, het gasthuis van Oirschot, Dirck Corstens van de Velde, Dirck de Lubber. (Idem 24) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 40 rijnsguldens, mits er met St. Bavodag vooraf is opgezegd.

ORA Oirschot (Toirkens 129b fol 320 no 161 dd 6-6-1523) Jan Henricks van Gestel, draagt aan zijn dochter Geertruit een rente over van 14 stuivers, welke rente Willem Henricks van den Hoef eerder aan genoemde Jan had beloofd, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Henrick van Gestel, de straat, Henrick Henrick Greven.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 11 no 24-25 dd 22-1-1528) Goijaert Gijsbrecht Neven als man van Elisabeth dochter van Gerart Jan Gerarts, verder Jan en Peter broers, en nog Gijsbrecht Gijb Hoppenbrouwers als man van Mechteld zijnde allen wettige kinderen van Gerart Jan Gerarts verwekt bij Elisabeth dochter van Jan van der Hoeven, hebben aan Jan Henricks van Gestel die de helft van een beemd verkocht, waarvan de andere helft eigendom is van Aert die Wit, genoemd de Elsbroeck, gelegen in herdgang Straten, b.p. Henrick Coppens, de gemeenschappelijke straat, Ijken weduwe van Jan Hoppenbrouwers, heer Gerart van der Schaut. Lasten hieruit zijn de helft van een halve oude grote als chijns aan de hertog. Verder moet er worden gezorgd voor onderhoud van wegen en waterlopen. De helft van deze beemd hadden de verkopers van wijlen hun moeder Elisabeth geerfd en hun vader had daarvoor afstand van zijn recht van vruchtgebruik gedaan. (Idem 25) Jan Henricks van Gestel heeft beloofd om aan Dirck Groet Jans die 28 gouden Karolusguldens te gaan betalen (…)

Idem (fol 13 no 32-33 dd 26-1-1528) Eerder had Gerart Jan Gerarts met diens kinderen aan Elisabeth Wouter Martens die een jaarlijkse rente van 20 stuivers beloofd, op onderpand van de helft van een beemd genoemd de Elsbroeck, of uit een akker genoemd de Geelst, aflosbaar tegen 20 gulden. Daarom is hier nu verschenen Jan Henricks van Gestel, want die heeft de helft van deze beemd genoemd de Elsbroeck eerder onlangs verkregen en deze belooft deze rente van 20 stuiver voortaan zelf te zullen gaan betalen. (idem 33) Goijaert Gijsbrecht Neven als man van Elisabeth dochter van Gerart Jan Gerarts, verder Jan en Peter als broers, en Gijsbrecht Gijb Hoppenbrouwers als man van Mechteld allen wettige kinderen van Gerart Jan Gerarts verwekt bij diens vrouw Elisabeth dochter van Jan van der Hoeven, hebben samen verklaard dat de hiervoor vermelde rente van 20 stuivers aflosbaar is met 20 gulden en ze doen daarom ook afstand van deze aflossingsbrief ten gunste van Jan Henricks van Gestel.

Idem (130b fol 17v no 60 dd 27-1-1529) Jan Henricks van Gestel heeft beloofd om voortaan aan Goijaert Gijsbrecht Neven die een jaarlijkse rente van 2 gouden Karolusguldens te gaan betalen, op onderpand van een huis, tuin etc., genoemd Rijkersluijs gelegen in herdgang de Kerkhof, b,.p. de straat, Willem Scomakers, Philips van Herzel, Heijn die Cuijper.

ORA Oirschot (Toirkens 131a fol 10 no 37-8 dd 20-1-1530) Jan Henricks van Gestel heeft aan Jan Huijskens de helft van een beemd verkocht genoemd Desbroek, gelegen in herdgang Straten, b.p. voor het geheel Henrick Coppens, de gemeenschappelijke straat, de heer Gerart van der Schaut. Jan als verkoper heeft dit bezit verkregen van Goijaert Gijsbert Neven als echtgenote en van Jan en Peter, broers en kinderen van Gerart Jan Gerarts en ook van Gijsbrecht Gijb Hoppenbrouwers als echtgenoot van zijn vrouw. (idem 38) Jan Huiskens heeft beloofd om aan Jan Henricks van Gestel die 66 carolus guldens te gaan betalen in twee termijnen, n.l. 32 gulden per Vastenavond a.s. en nog 34 gulden per a.s Maria Lichtmisdag samen met 2 gulden als rente.

Idem (fol 25 no 101 dd 6-2-1530) Hierbij verklaren wij dat wij een schepenbrief van Oirschot te hebben gezien, met onze zegel erop, geheel intact, met de volgende woorden. Wij, Dirck die Hoppenbrouwer, Jan Goessens, Dirck Corstiaens, Gerart Jan Henricks, Denis Peters, Willem Henrick Aelbrechts en Joest Michiels van der Waerden verklaren hierbij dat Jan Henricks van Gestel aan Goijaert Gijsbrecht Neven een jaarlijkse rente van 2 gulden belooft, op onderpand van een huis, tuin etc., genoemd Rijckersluijs, herdgang de Kerkhof, b.p. de straat, Willem Scomakers, Philips van Herzel, Heijn die Cuper. Gegeven in het jaar 27 januari 1529. Daarom is nu voor ons hier verder verschenen Jan Everaert Princen en heeft verklaard deze originele brief daarvan in bezit te hebben. Hij belooft nu aan Goijaert Gijsbrecht Neven dat hij hem deze originele rentebrief altijd zal overhandigen zodat Goijaert daar zijn eigen vordering mee kan verhalen. Zodra Goijaert daarmee zijn vordering heeft geincasseerd, moet hij daarna die originele brief weer overhandigen aan Jan tenzij de brief door brand of ander ongeval in het ongerede raakt, dan vervalt deze verplichting.

ORA Oirschot (Toirkens 131a fol 224 no 32 dd 26-1-1531) Goijaert Gijsbrecht Neven heeft verklaard dat Jan Henricks van Gestel aan hem een rente van een gulden heeft afgelost uit een rente van 2 gulden en heeft daarvoor van Jan 20 guldens gekregen. De rente van 2 gulden had Jan Henrick eerder beloofd aan genoemde Goijaert op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang de Kerkhof, genoemd Rijckerssluijs.

Idem (fol 279 no 134 dd 29-3-1531) Jan Henricks van Gestel, Jan Mengelen, Willem van Aelst en Jacop Daniel Smetsers, borgen voor Marten Jan Willems van Aelst, die meester Jan Aert Goijwerts ter dood heeft gebracht.

Mogelijke vader en grootvader: idem (fol 313 no 206 dd 27-6-1531) Voor ons is vandaag verschenen Rutger Huijskens en heeft ermee ingestemd dat de schepenbrief van 3 gulden die hij jaarlijks uit zijn huis moet betalen, opnieuw bij het transport mag worden overgedragen danwel daarover een nieuwe brief te maken en te laten zegelen. De rente wordt betaald op onderpand van een huis, etc., gelegen in herdgang de Kerkhof, te betalen aan de erfgenamen van heer Antonis Bruinincks, en die had de rente verkregen van heer Henrick zoon van wijlen Gerit van Gestel, priester. Deze rente had heer Gerart Mengelen, priester, eerder aan deze heer Henrick beloofd op onderpand van het genoemde huis en toen Rutger op zijn beurt dat huis had gekocht van deze heer Gerard Mengelen, heeft hij toen de verplichting van die rente van 3 gulden overgenomen. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 134a fol 29 no 109-112 dd 18-2-1540) Heijlwich weduwe van Jans van Gestel met mij als haar voogd, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake het vierde deel van een huis, tuin, grond etc., gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, aan de Vrijthof aldaar, b.p. Aert Henricks,Daniel Aert Celen, Philips Henrick Jacops, de Vrijthof zelf, Joestken van den Eijnde. Ze doet er nu afstand van ten behoeve van haar wettige zoon Loijwich verwekt bij genoemde Jan vanGestel. (Idem 110) Goijaert, ( = Goijaert Jan Goijaerts) weduwnaar van Aleijt wettige dochter van wijlen Jacops van Hersele, doet hierbij afstand van het recht van vruchtgebruik inzake het vierde deel van het huis met tuin etc. zoals is vermeld in de voorgaande akte en wel ten behoeve van Jan en Aerden zijn wettige kinderen verwekt bij genoemde Aleijt. (Idem 111) Loijwich zoon wijlen Jans van Gestele wat betreft de drie vierde delen, verder Jan en Aert gebroeders en wettige kinderen van Goijaert zoon wijlen Jan Goijaerts, daarvan wat betreft het vierde deel, verkopen die respectievelijke delen van het huis, tuin, grond etc. zoals is vermeld in de voorgaande brief, nu aan Mathijs zoon wijlen Jan Eijmbrechtszoon en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve 4 kannen Rijnwijn per jaar en nog 4 kapoenen per a.s. St. Jansdag over 6 jaar aan de wettige kinderen van Jan Mortseijn. (Idem 112) Mathijs zoon wijlen Jan Eijmbrechts heeft beloofd om aan Heijlwich weduwe van Jan van Gestele die daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen daarvan het erfrecht, die een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op St. Jansdag van elk jaar en voor de eerste keer per a.s. St. Jansdag op onderpand van het huis etc. uit de voorgaande akte.


Buitenechtelijke relatie (1) rond 1497 met

Geertruida Daniel Aert DANIELS

FamilienaamIndex

ORA Oirschot (Toirkens 126b fol 20 nos 127-8 dd 18-7-1499) Henrick zoon wijlen Thomas Aerts van der Meijden de jongste, heeft beloofd aan Geertruiden dochter van wijlen Daniel Aert Daniels en haar natuurlijke dochter Geertruid die deze had verwekt bij Jan Henricks van Gestel, die voortaan zo lang ze leven een pacht van 7 lopen rogge, Oirschotse maat (…) (idem 128) De pacht uit de vorige akte kan altijd worden afgelost op St. Jacopsdag, mits er 3 maanden vooraf wordt opgezegd, tegen betaling van 8 peters, elke peter tegen 18 stuivers gerekend etc.


Huwt (2) voor 1507

103.041   Heijltje van HERSEL

FamilienaamIndex 103.041Vader 206.082Moeder 206.083 • Tevens 105.747

Overleden na 1546, voor 1551

Alias van Herlaer.

ORA Oirschot (Toirkens 131b fol 13 no 44 dd 30-1-1532) Heijlwich weduwe van Jan van Gestel met haar broer en voogd Philips van Hersel, heeft beloofd om aan Goijaert Borcouts als man van Geertrui dochter van geneomde Jan en Heijlwich, die voortaan een jaarlijkse rente van 2 gouden Karolusguldens te gaan betalen, zolang als Heijlwich leeft en niet langer, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van haar persoon en bezit en haar rentes, huisraad etc.

Waarschijnlijk zuster, mogelijk dochter van Jacob van Herlaer (alias Hersele), vader van Aleijt, +voor 1540, huwt Goijaert Jan Goijaerts.

ORA Oirschot (Toirkens 133b fol 104v no 337 dd 11-8-1539) Er is een bepaalde twist ontstaan tussen Henrick van der Vloet als weduwnaar van Beelen dochter van wijlen Jans die Harnismaker partij ter ener zijde en Heijlwich als weduwe van Jan van Gestel ter andere zijnde en wel vanwege het strooien dak op het huis van genoemde Heijlwich dat onlangs is gedekt, staande te Oirschot aan de steenweg hier, waarvan de ‘vuist’ van het dak te dichtbij komt bij het huis van genoemde Henrick wiens huis en dat van zijn kinderen uit het eerste huwelijk daarmee ook deels overdekt is. Om alle processen tussen deze buurlui daarover te vermijden zijn nu samengekomen Loijwich Jans van Gestel en Peter van den Ecker als wettige man van Nelleken dochter van wijlen genoemde Jan van Gestel, voor henzelf handelend en voor genoemde Heijlwich als partij ter ener zijde en Henrick als weduwnaar voor zichzelf handelend en voor diens kinderen uit het eerste huwelijk, nochtans ook in aanwezigheid van Jan van der Vloet zijnde diens vader en met Adriaen die Harnismaker en Aert Thomas van den Ven als partij ter andere zijde. Door bemiddeling van goede mannen en buurlui is nu het volgende afgesproken, waarmee beide partijen zich akkoord hebben verklaard. Als Henrick als weduwnaar of diens kinderen hun dak willen dekken van hun huis aan de steenweg, staande nabij het huis van genoemde Heijlwich, dat Loijwich van Gestel en genoemde Peter dan de ‘vuesten’ zullen intrekken of laten intrekken zodat Henrick en zijn kinderen daar geen schade door zullen lijden. Verder is afspraak dat partijen op hun beider rekening en kosten, zo snel als mogelijk is een houten goot zullen laten maken, die komt te hangen onder de waterafvoer van het dak tussen hun beider huizen en waarvan het einde van die goot uitkomt aan de steenweg daar, waardoor het water zijn afvoer kan hebben en verder weg kan lopen, zodat het niet stil blijft staan en ook geen schade aan de huizen zal kunnen veroorzaken.

ORA Oirschot (Toirkens 135b fol 58 no 340 dd 13-12-1546) Heijlken weduwe van Jans van Gestel heeft verklaard dat Henrick Schoetmans toen hij nog leefde aan haar een jaarlijkse rente van twee gulden heeft afgelost, welke rente Elisabeth weduwe van Joerden Smetsers eerder had beloofd aan haar man Jan Henricks van Gestel, op onderpand van een stuk akkerland groot ca. 10 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, steeds vervallend op St. Jansdag van elk jaar zoals blijkt uit een schepenbrief van Den Bosch van het jaar 1507. Heijlken geeft daarvoor nu kwijting.

Idem (fol 33v no 215 dd 17-5-1546) Voor ons is verschenen Lodewijk Janssen van Gestel en heeft verklaard dat hij van Jacopmijnen van Gestel, zijn zuster, een bedrag van 100 gulden heeft ontvangen om daarmee zijn wettige kinderen te kunnen onderhouden, welk bedrag Lodewijk weer aan haar terug zal betalen zodra hun moeder Heijlwich van Herle (Herlaer?) komt te overlijden. Hierbij is bepaald dat als Lodewijk eerder komt te overlijden dan zijn moeder Heijlwich dat in dat geval diens kinderen daarvoor in de plaats komen vanwege deze 100 gulden. Daarmee zal dan de overdracht van bezit komen te vervallen die Lodewijk eerder heeft gedaan op 9 maart 1545 ten behoeve van genoemde Jacopmijnen. Indien Lodewijk langer leeft dan genoemde Heijlwich dan zal deze overdracht van zijn bezit die op d.d. 9 maart 1545 werd gedaan, van kracht blijven. (Idem 216) Voor ons is verschenen Lodewijk Janssen van Gestel en verkoopt nu aan Jacopmijnen van Gestel, zijn zuster, wettige echtgenote van meester Willem van Waelhem, een jaarlijkse rente van twee gulden die hij heeft afgelost aan Natael Vos als man van Jozijnen zoals dat staat vermeld in een schepenbrief van Oirschot d.d. 13 maart 1538. De rente vervalt steeds op St. Remijsdag van elk jaar en was eerder door Jan Henricks van Gestel verkocht aan meester Simon van Coudenborch ten behoeve van meester Aerts van der Ameijden op onderpand van een stuk land groot ca. 7 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, zoals staat vermeld in een schepenbrief van Den Bosch d.d. 6 oktober 1513.

ORA Oirschot (Toirkens 136b fol 62 no 309 dd 4-9-1550) Lupprecht Goijaert Borcots met Gijsbrecht Willem Corstiaens van den Hovel als zijn voogd, in aanwezigheid van diens vader Goijaert Borcots die hierover zijn advies is gevraagd, verkoopt hierbij een jaarlijkse rente van twee gulden welke rente hij heeft geerfd bij de dood van zijn moeder Geertruid, en welke rente wijlen Jan van Gestel, zijn grootvader zijnde, die in diens testament had vermaakt aan wijlen genoemde Geertruid zoals ons als schepenen is gebleken, en welke rente eerder door Mathijs Dirks van Dinter, barbier, was verkocht aan genoemde wijlen Jan van Gestel, steeds vervallend op St. Jansdag van elk jaar op onderpand van een stuk veld groot ca. 4 bunders, gelegen in de gemeente Vught op de Oelen aldaar, conform een schepenbrief van Den Bosch. De rente wordt nu met twee vervallen en de lopende termijn verkocht aan Jan Wouters van de Sande en de verkoper belooft voor zichzelf en ook namens wijlen genoemde Jan van Gestel alle lasten af te handelen. De rente blijft aflosbaar.

ORA Oirschot (Toirkens 137a fol 33v no 170 dd 15-4-1551) Voor de voltallige schepenbankvergadering is verschenen Nelleken wettige dochter van wijlen Jan van Gestel weduwe van Peter van den Ecker met Thomassen Rutgers als haar voogd en heeft haar beklag uitgesproken dat ze veel schulden heeft en daardoor in grote nood is geraakt en wel tijdens de ziekte van haar moeder toen er een bijdrage voor de brandheffing betaald moest worden en anderzins vanwege de kosten waarvoor ze beboet is geweest in de stad Den Bosch en wel zodanig dat ze nergens meer kan komen of ze wordt beboet of vastgezet op de poort in de gevangenis. Ze is slechts vruchtgebruikster en kan niet uit deze problemen geraken dan met hulp van de wet ofwel van haar enige dochter Katarijn die echter nog minderjarig is en ook hier aanwezig samen met haar daarbij aangestelde voogd. Deze is daartoe ook bereid en ze hebben nu aan de stadhouder van Kempenland gevraagd op welke wijze zij uit de problemen kunnen raken. Na aanwijzing hierover van de stadhouder hebben wij als schepenen daar een aantekening bij gemaakt dat zij bewijs moet overlegen van haar schulden want verder is er door getuigenverklaringen alhier voldoende gebleken dat Nelleken in de stad Den Bosch samen met de kosten etc. meer dan 29 gulden schuldig is. Daarop hebben wij na aanwijzing van de stadhouder toegestaan en bepaald dat genoemde Katalijn met haar voogden om haar moeder te helpen het is toegestaan om haar erfelijke bezittingen zover te mogen verkopen of belasten dat daarmee die 29 gulden ofwel niet meer dan 32 gulden betaald kunnen worden. (marge: Duplikaat aan Joffrouw Jacomijnen van Walem (haar nichtje; MW).

Kinderen

 1. (uit 1) Geertruida, natuurlijke dochter
 2. (uit 2) Henrick Zie 51.520
 3. (uit 2) Lodewijk (+na 1557, voor 23-8-1568), huwt N.N., vader van Hadewich, gehuwd met Daniel Wouters
 4. (uit 2) Jacomijntje, huwt meester Willem van Waelhem, ouders van o.a. Jacobmijntje, gehuwd (?) met heer en meester Jan Charles, ouders van jonker Jaspaer Charles (vermeld 1615)
 5. (uit 2) Geertruid Zie 52.873
 6. (uit 2) Nelleke, alias Peternella (ORA Oirschot 1573), huwt Peter van den Ecker
 7. (uit 2) Jennneke, vermeld 1552
 8. (uit 2) Marcelis (hypothetisch, vermeld 1532), huwt Katarijn Gijsbrecht Vlemminck
 9. (uit 2) Heijlwich (hypothetisch, vermeld 1537), huwt Henrick Pauwels Zutricks (Suetricks etc., +voor 1537)

TerugBegin van generatie


103.042   Dielis Corsten Dielis CRIJNS

FamilienaamIndex 103.042Vader 51.506Moeder 51.507

Geboren voor 1480
Overleden Oirschot na 1532, voor 1536

Alias Gielis, Carijns of Karijns; in 1615, onder verwijzing naar een oude en zoekgeraakte schuldbrief (grond: Pollenland onder Straten bij Oirschot), nog aangeduid als Quirijns.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 22 nos 123-6 dd 1-4-1505) Daniel Daniel Lanen als voogd over de minderjarige kinderen van Aernt Bernts verwekt bij Lisbeth dochter van Daniel Lanen verkoopt aan Gielis Corsten Gielis Crijns een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Straten, b.p.de gemeenschappelijke straat, Jenneken weduwe van Henrick Wolfs en haar kinderen, de straat. Lasten hieruit zijn de grondchijns en een philipsdenarius, nog een mud rogge aan Aert Jacops en nog een mud rogge eerder betaald aan Maes Gielis en nu aan Henrick de Hoze. (Idem 124) Aert Jacops staat toe aan Gielis Corsten Gielis Crijns dat hij het mud rogge uit de vorige akte per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar mag aflossen tegen betaling van 33 peters, mits er met Allerheiligen vooraf is opgezegd. (Idem 125) Daniel Daniel Lanen heeft beloofd om aan Gielis Corsten Gielis die per a.s. Maria Lichtmisdag 10 peters te betalen en nog 4 lopen rogge, waarmee aan Henrick de Hoze een pacht van een mud rogge kan worden afgelost, met welk bedrag en rogge zodra Daniel dat aan Gielis heeft gegeven, men dat mud rogge moet aflossen ofwel jaarlijks zodanig zal gaan betalen, dat Daniel en zijn bezit en zijn zuster Lijsken en haar kinderen daarvoor gevrijwaard blijven. (Idem 126) Genoemde Daniel verklaart van Gielis Corstens boven het voorgaande, nog 12 rijnsguldens te hebben ontvangen.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 38 no 161-2 dd 27-9-1507) Gielis zoon wijlen Corsten Gielis Crijns belooft aan genoemde Lisbeth uit de vorige akte (weduwe van Wouter Loij Timmermans) die daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar kinderen het erfrecht, die voortaan jaarlijks een rente van 20 stuivers te gaan betalen, steeds op St. Bavodag op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Straten, b.p.de kapel van Straten, Heijn de Smit, Jenneken Wolfs, de straat. Hieruit betaalt hij jaarlijks zelf een mud rogge als Oirschotse maat. (...) (Idem 162) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar tegen betaling van 16 gulden, elke gulden tegen 20 stuivers.

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 162v no 66-7 dd 28-7-1511) Gielis Corsten Gielis van den Snepschuet belooft aan Aernt Schellekens ten behoeve van Henrick dochter wijlen Henrick Schellekens en ten behoeve van haar zuster Juet, die voortaan een rente van anderhalve peter te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land gelegen in herdgang Straten onder Ameijden bij Erdbruggen, b.p. de weduwe ven Gerard Vos, de weduwe van Jan van Best, de erfgenamen van Jan Henricks van de Schoet, Pauwels van Seelst. De eerste Maria Lichtmisdag zal men niet meer dan de halve termijn ervan betalen. (Idem 67) Aert Schellekens verklaart op onderpand van al het bezit van Henrick en Juet als kinderen van wijlen Henrick Schellekens dat Gielis Corsten Gielis van hiervoor altijd op Maria Lichtmisdag mag aflossen, tegen betaling van 16 peters voor elke peter rente gerekend, mits Gielis hem Aernt Schellekens vooraf met Kerstmis opzegt.

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 244 no 158-61 dd 1-6-1511) Gielis Corsten Gielis belooft aan Aert Jacop Smollers die voortaan een jaarlijkse rente van 2 gulden te gaan betalen, elke gulden van 20 stuivers, steeds op St. Jansdag in de zomer op onderpand van een stuk land genoemd´t Steeland, gelegen in herdgang Straten, b.p. Henrick van Best, Dirck Gijsbrecht Hoppenbrouwers, Gielis Hoppenbrouwers en de weduwe en kinderen van Dirck Dirck Hoppenbrouwers. (Idem 159) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op St. Jansdag tegen betaling van 32 gulden van elk 20 stuivers, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd. (Idem 160) Adriaen Peters van den Doeren en Uman Umans van Keirsp als man van Elisabeth wettige dochter van genoemde Peter van den Doeren, verkopen aan Gielis Corsten Gielis een huis, tuin etc., met een nieuwe stal gelegen in herdgang Straten, b.p.de straat, Peter van der Ameijden waarvan is afgedeeld, Katalijn van Doerne, Marcelis Jan Mercelis. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. (Idem 161) Gielis Corsten Gielis uit de vorige akte belooft aan Adriaen en aan Uman die 14 dagen voor a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 56 gulden te betalen, elke gulden tegen 20 stuivers samen met de halve rente tegen de penning zestien.

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 253 no 205-6 dd Maria Boodschap 1511) Gielis Corsten Gielis verkoopt aan Wouter Wouters van Heerbeeck die een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Straten, b.p. Henrick Gerard Sroijen en meer anderen, de kapel van Straten, Jenneken Swolfs en haar kinderen, de straat. Als het bezit, zijnde een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Straten, binnen een jaar van Gielis wordt ontnomen dat Gielis heeft gekocht van de kinderen van Peter van den Doeren dan mag Gielis het geld weer teruggeven aan genoemde Wouter, welk bedrag Wouter aan Gielis had gegeven en betaald had of nog moet betalen, zijnde totaal een bedrag van 35 peters, elke peter tegen 18 stuivers. Als dat bedrag van 35 peters weer aan Wouter is betaald, zal Gielis weer zijn bezit van hierboven mogen aanvaarden zonder tegenspraak van Wouter, welk huis Gielis vandaag hier aan Wouter heeft verkocht gehad. (Idem 206) Wouter Wouter van Heerbeeck belooft aan Gielis Corsten Gielis die 11 peters te betalen per a.s. Maria Lichtmisdag samen met de halve rente van de penning zestien.

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 301 v nos 179-180 dd 1-6-1513) Gielis Corsten Gielis belooft aan Jan Joris Volders die voortaan jaarlijks een rente van 15 stuivers te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Straten, b.p. Aert van Doeren, Peter Ruelens, Ceel Jan Gielis, de straat. (Idem 180) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar tegen betaling van 16 gulden, mits er in de Kerstdagen vooraf wordt opgezegd.

ORA Oirschot (Toirkens 129b fol 371 no 115 dd 7-2-1524) Gielis Corsten Gielis verkoopt aan Goijaert Jans Crommen die een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Straten, b.p. de straat, Peter van der Meijen, Katalijn van Doerne, Marcelis Jan Gielis.

Idem (fol 386v no 216 dd 5-5-1524) Gielis Corsten Gielis Crijns als man van Margriet dochter van Corsten Peters van den Hovel verkoopt aan Goessen Claes Schepens een stuk land groot 3 lopenzaad, gelegen in herdgang Straten genoemd dat Steeland, b.p. Dirck Hoppenbrouwers, de kinderen van Henrick van Best, Gielis Hoppenbrouwers, een gemeenschappelijke weg, de kinderen van Dirck Dirck Hoppenbrouwers. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 130b fol 98 nos 337-8 dd 22-12-1529) Heijlwich dochter van Corsten Gielis (Crijns) met haar voogd Jan Rutgers heeft aan haar broer Dielis Corsten Gielis haar erfdeel verkocht van alle roerende en onroerende bezit dat Heijlwich had geerfd bij de dood van haar moeder Heijlwich, speciaal ook het bezit dat haar moeder had achtergelaten waarvoor ze het recht van vruchtgebruik had bij de dood van Corstiaen haar vader. Ze verkoopt eveneens een rente van een gulden per jaar die ze van haar moeder heeft verkregen en die wordt betaald door Pauwels van Seelst (Verschueren). Hierbij is niet inbegrepen het andere bezit dat Heijlwich heeft behouden of dat van haar moeder is afgedeeld op een andere wijze heeft verkregen, dat houdt ze voor zichzelf. (Idem 338) Gielis Corsten Gielis heeft aan zijn zuster Heijlwich beloofd die voortaan een rente van 2 gouden Karolusguldens te gaan betalen, op onderpand van het 1/4e deel van een huis etc., groot 7 lopenzaad, gelegen in herdgang Straten nabij Ertbruggen, b.p. Elisabeth van Best, het erf van Gielis zelf, Goijaert Henrick Hoppenbrouwers.


Huwt voor 1505

103.043   Margriet Corsten Peters van den HOVEL

FamilienaamIndex 103.043Vader 206.086Moeder 206.087

Geboren voor 1480
Overleden na 1547

ORA Oirschot (Toirkens 134c fol 12 no 26-27 dd 24-1-1542) Margriet weduwe van Dielis Corstens met mij als haar voogd, doet afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake het derde deel van alle vaste en roerende bezittingen die door wijlen genoemde Dielis zijn nagelaten, hetzij gronden, huis, rentes, pachten etc. Ze doet er nu afstand van ten behoeve van Everaert Henrick Mortels als man van Agneese, wettige dochter van genoemde Dielis en Margriet. (Idem 27) Everaert Henrick Mortels als wettige man van Agneese wettige dochter van Dielis Corstiaens, verkoopt hierbij zijn erfdeel en aanspraken zijnde het derde deel inzake alle vaste en roerende bezittingen zoals is vermeld in de voorgaande akte. Hij verkoopt dit bezit nu aan Corstiaen Dielis Corstiaens en de verkoper belooft alle lasten ook namens zijn echtgenote af te handelen.

Kinderen

 1. Margriet Zie 51.521
 2. Corstiaen Dielis Corstens (+na 1569), huwt Marieke Frederik Goijaert Fredricx (+na 1595)
 3. Agnes, huwt (1) Everaert Henrick Mortels (+na 1542); huwt (2) voor 1563 Jan Dirck Handschoenmakers Zie 25.800

TerugBegin van generatie


103.044   Henrick Daniel DANIELS

FamilienaamIndex 103.044Vader 206.088Moeder 206.089

Overleden na 1530, voor 1534

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 20 no 99 dd 26-3-1503) Henrick Daniel Daniels verkoopt aan Daniel Daniels en aan Jacop Augustijn Mengelen als man van Delien, na de dood van zijn moeder die een pacht van 3 lopen rogge, maat van Oirschot, welke pacht hun vader Daniel Daniels en hun moeder Marie eerder in eigendom hadden en jaarlijks wordt betaald door Aleijt Wreijssen op onderpand van een beemd genoemd de Eelsdonk. Dirck Daniels, zijnde de broer van Henrick zal nimmermeer met geestelijk of met wereldlijk recht enige aanspraken maken op deze 3 lopen rogge. (Idem 100) Henrick Daniels uit de vorige akte belooft zijn moeder Marie en ook aan zijn broers en zusters, dat hij haar in de kost zal nemen en haar voorzoen van eten, drinken etc. volgens haar status en verder haar voorzien zal van kleding, schoenen, bewassing, wringen, vuur en licht in zijn huis en in alles hetgeen ze nodig heeft zolang ze leeft, alles zodanig dat de rest van haar kinderen daarvoor gevrijwaard blijven. (Idem 101) Daniel Daniels die voor hemzelf handelt en Jacop Augustijn Mengelen als man van Delien, die voor hemzelf handelt en ook voor zijn schoonouders, verkopen aan Henrick Daniels die een huis, tuin etc. gelegen in herfgang Straten, b.p. Jan Joris Volders, Henrick van Strijp, de gemeenschappelijke straat. Nog verkopoen ze hem een stuk land genoemd de Braeck, b.p. Willem Goijaert Beckers, Henrick Gijsbrecht Hoppenbrouwers, de gemeenschappelijke straat, de kinderen van Gijsbrecht Dirck Hoppenbrouwers. Lasten hieruit zijn alle chijnsen en pachten die men jaarlijks uit het totale bezit betaalt. Verder krijgt Henrick Daniels ook alle huisraad die hun moeder Marie vandaag de dag bezit.

ORA Oirschot (Toirkens 129b fol 360 no 30-2 dd 12-1-1524) Henrick Daniel Daniels, daarin wat betreft zijn recht van vruchtgebruik, verder zijn wettige zoon Daniel en Jan Goijaert Meeus als man van Jenneke dochter van genoemde Henrick Daniel Daniels wat betreft het erfrecht daarin, beloven aan Jan Daniel Schepens die voortaan jaarlijks een rente van een rijnsgulden te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Straten, b.p. Henrick van Strijp, Jan Joris Volders, de gemeijnte. (…) (Idem 31) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag, tegen betaling van 16 rijnsguldens. (Idem 32) Jan Goijaert Meeus uit de vorige akte als echtgenoot belooft aan zijn zwager Daniel Henrick Daniels de rente van een rijnsgulden jaarlijks zo te betalen dat Daniel ervoor gevrijwaard blijft.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 370 no 213-5 dd 12-6-1527) Jan Goijaert Meeus als man van Jenneke dochter van Henrick Daniels verwekt bij Dirck wettige dochter van wijlen Rutger van Herzel, heeft afstand gedaan ten behoeve van Daniel Henrick Daniels inzake alle roerende en onroerende bezit, waar dan ook gelegen etc. die Jan als verkoper hier in hoedanigheid als echtgenoot van Jenneke heeft geerfd van Dirck dochter van wijlen Rutger van Herzel, zijnde de moeder van Jenneke en ook inzake het bezit dat hij nog zal erven bij de dood genoemde Henrick Daniels, die van dat bezit nog het vruchtgebruik behoudt. Hij doet afstand van alle aanspraken terzake, behalve wat betreft de huisraad en het geld dat Henrick Daniels zal nalaten waarin Jan zijn deel wenst te behouden. Lasten uit dit bezit zijn een gulden per jaar aan Jan Scepens, die aflosbaar is. (Idem 214) Daniel Henrick Daniels uit de vorige akte belooft aan Jan Goijaert Meeus die 44 gulden en 10 stuivers te zullen betalen en wel meteen. Nog heeft Daniel beloofd om aan Jan nog eens 50 Karolusguldens en 12 en een halve stuiver te betalen na de dood van Henrik Daniels maar niet eerder. (Idem 215) Daniel Henrick Daniels uit de vorige akte is verplicht zijn vader Daniel een eerlijke uitvaart te laten hebben zonder dat genoemde Jan daarin hoeft mee te betalen of diens vrouw.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 1 no 1 dd eind december 1527) Henrick Daniels weduwnaar van wijlen zijn vrouw Dirck heeft op de volgende manier afstand van zijn vruchtgebruik gedaan ten behoeve van zijn zoon Daniel. Dat betreft het vruchtgebruik in een huis, tuin etc, groot een zesterzaad gelegen in herdgang Straten, b.p. Henrick van Strijp, Jan Joris, de gemeijnte. Ook nog het vruchtgebruik in een stuk land van 4 lopenzaad, genoemd de Braeck. Voorwaarde is dat Daniel op dat bezit een maximale rente van een gulden per jaar mag opnemen, maar niet meer dan dat waarvoor Henrick zich hiervoor akkoord heeft verklaard.

ORA Oirschot (Toirkens 131a fol 49v no 183-4 dd 1-4-1530) Henrick Daniels weduwnaar van Dirck , heeft afstand gedaan van zijn recht van vruchtgebruik ten behoeve van zijn zoon Daniel, terzake van een huis, tuin etc. groot een zesterzaad, gelegen in herdgang Straten, b.p. Henrick van Strijp, Jan Joris, de gemeijnte.Nog inzake een stuk land 4 lopenzaad, genoemd die Braecke, ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. Henrick Peters van de Ven, Dirck Gielis, Goijaert Jan Hoppenbrouwers, de gemeenschapprlijke straat. Afspraak is dat zoon Daniel op dit bezit een jaarrente van 2 gulden mag vestigen van Cornelis van beerwinckel, maar niet meer dan dat. (idem 184) Daniel Henrick Daniels heeft beloofd om voortaan aan Cornelis van Beerwinckel die een jaarlijkse rente van 2 gouden karolusguldens te gaan betalen, steeds op St. Geertruidadag half maart op onderpand van het bezit uit de vorige akte. De rente kan worden afgelost op St. Geertruidadag tegen betaling van 32gouden karolus guldens, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd.

ORA Boxtel (inv 61 fol 166-166v dd 24-5-1532) Jan, Thijs, Henric en Peter, wettige zonen van Jan Thijs Jan, en de echtgenoten van hun zusters, verkopen aan Henrick Daniels een huis en erf etc. in Boxtel.

ORA Oirschot (Toirkens 132a fol 26 nos 85-86 dd 4-2-1534) Jan Goijaert Meeus die men ook wel Brunenbaaert noemt, als man van Jenneken dochter van wijlen Henrik Daniels, verkoopt hierbijn het erfdeel van zijn vrouw, inzake alle roerende en onroerende bezit ook levende have etc. dat hij heeft geerfd van wijlen genoemde Henrrick Daniels. Hij verkoopt de aanspraken nu aan zijn zwager Daniel Henrik Daniels en de verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. (Idem 86) Daniel Henrick Daniels uit de vorige akte heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan den Brunenbaert die 3 en een halve Karolusgulden te zullen betalen waarvan anderhalve Karolusgulden pe a.s. halfvasten en de andere twee gulden met a.s. Oirschot kermis.

ORA Oirschot (Toirkens 135a fol 100v no 266 dd 29-11-1543) Voor de voltallige schepenbank vergadering is verschenen Gijsbrecht Vlemmings die optreedt namens Henrick zoon wijlen Willem Michiels Crommen en heeft met een schepenbrief van Oirschot zijn achterstallige en onbetaalde vordering aangetoond inzake een jaarlijkse rente van 20 stuivers die onbetaald is voor een bedrag van 4 gulden en 17 stuivers zoals hij zei en welke rente deze Henrick heeft geerfd en toebedeeld was bij de dood van zijn vader Willem en deze Willem weer had verkregen van Daniel Henrick Daniels. De rente was eerder door Lisbet weduwe van Jan Jans van Best met Henrick Jans van Best, de oom van haar kinderen als voogd, beloofd aan Henrick Daniel Daniels, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. de erfgenamen van Rutger Huijskens, de erfgenamen van Corsten Gielis, de Lange Straat, conform een schepenbrief d.d. 25 januari 1516. Nadat wij dit hebben gekonstateerd hebben wij na aaanwijzing hierover van de heer van Oirschot bij vonnis bepaald dat genoemde Gijsbrecht als gemachtigde zijn vordering op het onderpand mag verhalen waarbij de rechten van anderen daarbij gerespecteerd dienen te worden. Daarop is er beslag gelegd op het onderpand in kwestie en welk huis nu wordt bewoond door Henrick Eliaes Mortels en daarop is de procedure voortgezet waarbij wij als schepenen hebben bepaald dat het pand teruggekocht en afgelost kan worden zoals dat nodig is. Daarna is het voor 3 herbergen in het openbaar te koop aangeboden en daar is verschenen Elisabeth echtgenote van Gijsbrecht Vlemmincks en heeft een bod uitgebracht ter hoogte van de jaarrente van 20 stuivers en de achterstans zijnde 4 gulden 17 stuivers en nog de kosten van de procedure en daarop is nog een uiterste termijn gesteld van 3 dagen en omdat er niemand een hoger bod heeft uitgebracht is de koop aan genoemde Elisabeth gegund. In het vonnis is nog bepaald dat voor zover de heer van Oirschot enige vordering op dit huis etc. heeft dat dat huis daarvoor dan als onderpand zal dienen voor zover wij daar zeggenschap in hebben.


Huwt

103.045   Dirckje Rutger van HERZEL

FamilienaamIndex 103.045Vader 206.090Moeder 206.091

Overleden voor 1527

Kinderen

 1. Daniel Zie 51.522
 2. Jenneke, huwt Jan Goijaert Meeus (Bartholomeus) den Brunenbaaert
 3. Heijlwich, vermeld ORA Boxtel 1533

TerugBegin van generatie


103.046   Goort Willems van der HOEVEN

FamilienaamIndex 103.046Vader 206.092Moeder 206.093 • Tevens 103.048, 103.388

Overleden Oirschot tussen 14-4-1545 en 15-12-1545

Alias Roestenborch en Roesten.

ORA Oirschot (Toirkens 125b fol 288 no 60 dd 24-4-1492) Goijaert Willem Goijaert Roestenborgs verkoopt aan zijn broer Henrick die een stuk beemd genoemd de Scomdonk, groot ca. een bunder, gelegen onder Ameijden hier, b.p. de gemeijnte, Boijen Pauwels te Liempde, Peter van de Ven, Dirck van Onstaden. Dat bezit was Goijaert in een boedeldeling toebedeeld geweest met de andere erfgenamen.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 27v no 154 dd 20-7-1504) Goijaert Willem Goijaerts verkoopt aan Katarijn weduwe van Aert Aelbrechts Scabroeks die daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar wettige zoon Aelbrecht verwekt bij genoemde Aert ten behoeve van hem en ook zijn broers en zusters daarvan het erfrecht, de helft van een stuk land groot 13 lopenzaad, welk perceel Gerard van der Amervoort als man van Geerborg dochter van Dirck Jan Eijssen had verkocht aan Willem Goijaert Wouters ook wel genoemd Roestenborgs. Het perceel is gelegen in herdgang de Notel, b.p. Melis Peters van den Schoot, de gemeenschappelijke straat, Aleijt Sutericks, Matheeus Kuijsten, conform de schepenbrief d.d. 28 januari 1487.

Bosch Protocol (inv no 1296 fol 196 dd 6/1522) Goijart Willems Roestenbergs promisit Philips Henric van den Schoet 1:10:0 jaarlijks Oorschot, losbaar met 27:0.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 263 no 53 dd 28-1-1527) Goijaert Willem Roestenburgs heeft beloofd aan Jan Aert Jacops ten behoeve van diens zuster Katalijn, die voortaan een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, op onderpand van een huis, tuin etc., samen 5 lopenzaad groot gelegen in herdgang Straten, b.p. Jan Colen, Jan Dirck Bollen, de gemeenschappelijke lopende straat, de gemeijnte daar genoemde den Loijen hoeck

Idem (fol 303 no 124 dd 17-2-1527) Al degenen die deze brief zullen zien en lezen, gegroet! Wij als schepenen verklaren hierbij plechtig dat op 17 februari 1527 hier in eigen persoon voor ons zijn verschenen Goijaert Peters van den Doeren, Goijaert Hoppenbrouwers, Henrick die Verwer, Jan Aerts, Gijsbrecht Vlemmincks, Jan die Harnismaker, Hans metter Stelten, overlendere, Dirck Corstiaens van den Velde, Willem Corstens, Jan Ansems, Rutger Huijskens, Ansem van Lieveld, Willem Jacops, Gerart Jan Henricks, Marten Jan Willems van Aelst, Jan Meus, Thomas Gielis, Thomas Hoppenbrouwers, Willem Gerits en Claes Ariaens, inwoners en bierverkopers te Oirschot. Daarna zijn op 22 februari voor ons schepenen verschenen Goijaert Willems van der Vleuten, Goijart van den Hoevel, Geerlack Peters, Aert Henricks en Aelbrecht Wellens, ook inwoners en bierverkopers te Oirschot. En daarna zijn op 24 februari voor ons verschenen Bartholomeus Dirck Corstiaens van den Velde en Jan Lucas van den Schoet, ook inwoners en bierverkopers te Oirschot en zij allen hebben nu machtiging gegeven aan Thomas Hoppenbrouwers als stadhouder voor de schout van Kempenland en aan Ansem Jacops van Lievelt samen en ieder hoofdelijk, om te verschijnen voor de heer kanselier van de Raad van Brabant en andere functionarissen daar, om daar verweer te doen inzake een eis die is ingediend door de edele jonker Henrick van Merode, heer te Pietershem, Herlaer, Oirschot etc. en Jan van Vlierden, welke aanspraken deze menen te hebben contra de brouwers en bierverkopers te Oirschot en zoals met een Zondagse oproep is gepubliceerd. (…)

Idem (fol 344 no 181 dd 13-5-1527) zelfde eisers, …zijnde allen inwoners van Oirschot en brouwers of bierverkopers. Ze voldoen hiermee aan het verzoek van Wouter van Olmen, zijnde procureur verbonden aan de Raad van Brabant, die optreedt namens jonker Henrik van Merode, heer te Pietershem met ook Jan van Vlierden, die een verzoek daartoe heeft ingediend tegen Jan de Greve als gemachtigde voor de genoemde brouwers en bierverkopers. Er wordt gevraagd dat ieder van de brouwers of bierverkopers een eed zal afleggen of zij of hun voorzaten ooit de gruitrechten hebben betaald waarvan hier kwestie is. De genoemde brouwers hebben daarom alsnog onder ede, die door de rechter is afgenomen, verklaard dat de eisende partij in Oirschot nooit enig geld hebben ontvangen over bier van buiten Oirschot, maar dat de brouwers en bierverkopes daarvoor altijd vrijgesteld zijn geweest. Inzake het hopbier hebben ze onder ede ook verklaard dat zij nooit en te nimmer enige overeenkomst hebben afgesloten met de eisers, noch ooit per ton bier hebben afgerekend of een vastgesteld bedrag hebben betaald gehad, maar om problemen en procesvoering te vermijden hebben zij als brouwers en bierverkopers slechts onderhandeld en afgerekend per brouwsel en soms ook werd per jaar afgerekend. Ze hebben meestal per brouwsel 10,12 of 14 amen en meer gebrouwen en daarvoor soms 2 en een halve stuiver gegeven, soms 3 stuivers, soms 4 en soms 5, min of meer. En als ze per geheel jaar afrekenden betaalden ze soms 1 gulden, soms 2, soms 3, en soms zelfs 4 gulden of daaromtrent. Omgerekend was de belasting zo weinig dat ze geen moeite hadden om die kosten te betalen. Verder is het ook waar dat de vroegere gruitmeesters aan de echtgenotes van de brouwers of bierverkopers om de lieve vrede te bewaren en twisten te vermijden hen daarvoor bepaalde giften deden. En verder zijn er zelfs bierverkopers in Oirschot geweest die aan de eisende partij of hun pachters, nooit geen heffing hebben betaald voor hun hopbier of niet hebben willen geven. Dat zijn met name Philips van Herzel, Goijaert Hoppenbrouwers en meer anderen. Ze verklaren verder ook nog dat het hen lange tijd niet bekend was dat ze in de vrijheid Oirschot vrijstelling hadden voor die bierheffing op het hopbier of van bier van buiten Oirschot en dat die vrijstelling voor de inwoners van de gemeente Oirschot aan hen was verleend door wijlen Vrouwe Johanna, als hertogin van Brabant. (1355-1404). En als ze eerder hadden geweten wat ze nu bekend is, dan zouden ze ongetwijfeld nooit geen bierheffing hebben betaald. Ze verklaren dat ze als bierbrouwers alles onder ede nog willen bevestigen voor de Raad van Brabant in deze kwestie contra Jonker Henrick van Merode, heer te Pietershem etc. en contra Jan van Vlierden. en ze geven hierbij machtiging aan Jan de Greve, als procureur verbonden aan de Raad van Brabant , aan Thomas Hoppenbrouwers, aan Ansem van Liefveld en aan Gerard Jan Henricks, samen en ieder hoofdelijk van hen, om alles voor hen te doen dat ze zelf ook gedaan zouden hebben indien ze daar zelf tegenwoordig zouden hebben kunnen zijn. (…)

Idem (fol 483 no 342 dd 29-10-1527) Zelfde partijen, (…) en deze hebben hierbij machtiging gegeven aan Jan die Greve die verbonden is aan de Raad van Brabant. Ze geven hem volmacht om namens hen een beedigde verklaring te laten opmaken in de Raad van Brabant in de kwestie die nog onbeslist is tegen jonker Henrick van Merode, heer van Pietershem etc. en Jan van Vlierden die de zaak aanhangig hebben gemaakt en wel als volgt. (…) Goijart van den Hoevel heeft in Oirschot wel 20 jaar lang bier gebrouwen en per jaar gemiddeld meer dan 12 brouwsels gemaakt en per keer 10 tonnen. Hij heeft soms per jaar afgerekend, en dan 2 en een halve Rijnsgulden gegeven en soms ook 3 gulden maar nooit meer. Soms heeft hij per brouwsel afgerekend en een keer 4 stuivers betaald en een andere keer 4 en een halve stuiver, maar hij heeft nooit per ton of per vat betaald en men heeft hem ook nooit gevraagd hoeveel tonnen hij gebrouwen had. Van zijn ouders heeft hij ook altijd begrepen dat ze op de zelfde manier hadden afgerekend maar hoeveel precies weet hij niet. (…) De genoemde opdrachtgevers hebben daarom in Oirschot nooit geweten of gehoord dat men in Oirschot of in Kempenland peilingen heeft gedaan van de hoevelheden bier en daarom geven ze ieder van hen en samen machtiging aan genoemde Jan de Greve om voor hen in deze zaak in de Raad van Brabant op te treden en alles te doen wat nodig is en wel zodanig alsof ze zelf daarbij aanwezig waren geweest. Ieder van hen belooft om datgene na te komen wat door hun gemachtigde in de zaak besloten zal worden danwel door diens plaatsvervangers en ze zullen Jan daarvoor ook vrijwaren, ieder voor hun gedeelte daarin.

ORA Oirschot (Toirkens 131a fol 50v no 187 dd 6-4-1530) Jan Jan Willem Goijaerts heeft hierbij machtiging gegeven aan zijn oom Goijart Roestenbergs, om namens hem in diens afwezigheid een verdeling tot stand te brengen met zijn broers en zusters volgens Oirschots recht, voor zover Jan als machtigingsgever rechten heeft in het nagelaten bezit van zijn overleden ouders. De gemachtigde moet het lot in ontvangst nemen en afstand doen van aanspraken op het overige bezit.

ORA Oirschot (Toirkens 131a fol 297v no 175-7 dd 27-5-1531) Goijaert Willem Roestenborchs weduwnaar van Engel dochter van wijlen Jan Peters heeft afstand gedaan van zijn recht van vruchtgebruik ten behoeve van Daniel Henrick Daniels als man van Katalijn dochter van genoemde Goijaert en Engel, inzake het 1/6e deel van een huis, tuin etc., in totaal groot 1 mudzaad gelegen in herdgang de Notel, b.p.de kinderen van Dirck Pennincks en meer anderen, de kinderen van Philips Geraerts, Willem Jan Brouwers, de gemeenschappelijke straat. Hij doet er afstand van zodat Daniel op dat zesde deel een jaarrente kan opnemen van 25 stuivers en niet meer dan als zodanig. (..) (Idem 176) Daniel Henrick Daniels als man van Katalijn uit de vorige ake heeft beloofd om aan Jan zoon wijlen Jan Willem Goijaerts die een jaarlijkse rente van 25 stuivers te gaan betalen, op onderpand van het 1/6e deel van het bezit uit de vorige akte. Daniel en samen met hem Jan en Henrick als broers en kinderen van Goijaert Willem Roestenbochs en verder Henrick Jan Bogaerts als man van Elisabeth dochter van genoemde Goijaerts hebben samen en ieder hoofdelijk beloofd om deze belofte na te zullen komen. (…) (Idem 177) Daniel Henrick Daniels uit de vorige akte in diens hoedanigheid heeft beloofd om de 25 stuivers per jaar zodanig te betalen dat Jan, Henrik en Henrik uit de akte daarvoor gevrijwaard blijven.

ORA Oirschot (Toirkens 131b fol 39 no 145 dd 26-3-1532) Jacop Aert Smetsers heeft beloofd om voortaan aan Goijaert Roestenborgs die men ook wel Verhoeven noemt, die een jaarlijkse rente van 25 stuivers te gaan betalen, steeds met Pasen en voor de eerste keer per a.s. Pasen over een jaar, op onderpand van een weiland groot ca. 7 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. de weduwe en kinderen van Daniel van Gerwen, de kinderen van Aert Scellekens, Aert van Bantsvoort, Jaspar van Esch. Jacop belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. De rente is altijd aflosbaar met Pasen, tegen betaling van 20 gouden Karolusguldens.

ORA Oirschot (Toirkens 131c fol 10v no 32, 34 dd 22-1-1533) Simon de Cort als pachter van de hoeve van de heer van Petershem gelegen in herdgang Spoordonk over de sluis in de rivier de Aa, en met hem Willem de Cort en Frans van Esch als zijn borgen hebben beloofd aan Jaspaer van Esch als rentmeester voor de heer van Petershem voor de pacht van die hoeve, die daarvoor 8 mud rogge en 8 mud gerst per jaar te betalen, beide van goede kwaliteit en nog 15 Karolusguldens en nog 100 pond boter, zolang de pacht duurt. Dat alles volgens de pachtovereenkomst zoals die is opgesteld door Jan Rutgers als onze beedigde klerk en vandaag ondertekend. Verder zijn voor ons schepenen verschenen Goijaert Willem Roestenberg als pachter van de hoeve van de heer van Petershem, aan de ene kant van de sluis in de rivier de Aa gelegen en met hem Michiel Jans Verhoven en Willem Jans Verhoeven als zijn borgen en hebben hoofdelijk en samen beloofd aan Jaspar van Esch als rentmeester van de heer van Petershem, die jaarlijks 7 en een half mud rogge te gaan betalen en 7 en een half mud gerst, nog 7 Karolusgulden en nog 100 pond boter en wel alles alles volgens de pachtovereenkomst zoals die is opgesteld door Jan Rutgers als onze beedidigde klerk en vandaag ondertekend.Alle genoemde personen hebben zich garant gesteld met hun persoon en bezit om de overeenkomsten na te komen. (Idem 34) Vervolgens ook heeft Goijaert Willem Roestenborgs beloofd om al de verplichtingen van de pacht zodanig na te komen dat zijn borgen hiervoor zijn gevrijwaard. Voor het geval hij zou komen te overlijden geeft hij zijn borgen de helft van al zijn vee en huisraad in onderpand dat hij zal nalaten.

Idem (fol 39 no 145 dd 26-3-1533) Peter Jan Haexks de jonge verkoopt hierbij het vijfde deel van een beemd genoemd ‘t Cleijn Seelster waarvan de vier andere delen in handen zijn van Rutger Willem Henricks en welke beemd ‘rijdend’ is. gelegen in Oirschot in de Vluet daar, b.p. Goijaert van den Hovel, ‘t Groet Seelster, de Scaepsbuenre, de Vleutrstraat daar. Hij verkoopt dat perceelsdeel nu aan Goijaert van den Hoevel en de verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve twee stuivers als grondchijns per jaar.

Bosch Protocol (inv no 1317 fol 330v dd 6/1533) Goijart Willems Roestenbergs, promisit Henric Philips van den Schoet 1:0:0 jaarlijks, Oorschot, losbaar met 18:0:0

ORA Boxtel (inv 61 fol 235v-236 dd 1-2-1535) Jan, Henric, Willem en Peter, wettige zonen van Goyaert van den Hoeven (=Roestenberg), plus Daniel Henrick Daniels man van Kathelijn, Henric (?) Jan van der Hoogne... man van Elisabeth, dochters van Goyaert, verkopen aan Jan Andries Jans een huis en erf in Boxtel voor fl 180. (Idem:) Henric Goyaert van den Hoeven et al aan Jan Goyaert van den Hoeven een erfpacht. (Idem:) Jan, Henric, Willem en Peter, Daniel Henrick Daniels man van Kathelijn, Henric en Jan Andries Jans aan Peter Jan Peters een schepenbrief van Boxtel met een landverkoop.

ORA Oirschot (Toirkens 132c fol 16 no 36 dd 26-1-1537) Goijaert Willem Roestenbergs als man van Mechteld verkoopt hierbij een rente van een gulden uit een rente van twee gulden waarvan de andere gulden al is afgelost door Daniel Jan Smetsers, welke rente deze Daniel eerder aan Goijaert had beloofd, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, boomgaard etc., gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. de kinderen van Henrick Pennincks, Henrick van de Ven, verder nog op onderpand van een akker genoemd de Diestronk, conform schepenbrief van Oirschot d.d. 23 november 1534. Hij verkoopt de rente nu aan Henrick Philips van den Scoet, onze collega-schepen en de verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve wat betreft de aflossing.

ORA Oirschot (Toirkens 133a fol 119v no 292 dd 27-11-1538) Goijaert Willem Roestenbergs heeft beloofd om voortaan aan Jan Henrick Gijsbrechts Hoppenbrouwers die een jaarlijkse rente van 17 en een halve stuiver te gaan betalen, steeds vervallend op St. Jacopsdag en voor de eerste keer per a.s. St. Jacopsdag op onderpand van een akker groot ca. 3 en een halve lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Jan van den Maerselaer, Gijb Roefs, de gemeijnte, heer Gerart van der Schaut, Thonis Henricks van den Vloege. Hij belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. De rente is altijd aflosbaar op St. Jacopsdag tegen betaling van 14 gouden Karolusguldens.

ORA Oirschot (Toirkens 132bb fol 20v nos 66-70 dd 31-1-1536) Goijaert zoon wijlen Willem Roestenbergs die men ook wel Verhoeven noemt, weduwnaar van Engelen dochter van Jan Peters (Neven), doet hierbij afstand van het recht van vruchtgebruik inzake het zesde deel van huis, tuin, grond etc., gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. de kinderen van Dirck Pennincks, de kinderen van Goijaert Lippen en meer anderen, de gemeenschappelijke straat, de kinderen van Willem Sbrouwers. Nog inzake het zesde deel van een akker genoemd de Erdboer en inzake een akker genoemd dat Streepken onafgemaakt aan elkaar gelegen, ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. de kinderen van Willem Sbrouwers, de kinderen van Gerart Lippen, Thomas van der Meijen, Jan Zuetricks, de gemeenschappelijke straat en meer anderen. Ook nog inzake het zesde deel van een weilandje ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Thomas van der Meijen, de gemeenschappelijke straat, nog inzake het zesde deel van een beemd genoemd de Scomdonk, gelegen in Oirschot onder Ameijden. Hij doet er nu afstand van ten behoeve van Daniel Henrick Daniels als wettige man van Katalijnen dochter van genoemde Goijaert en wijlen Engelen en Goijaert belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. (Idem 67) Daniel Henrick Daniels als wettige man van Katalijnen dochter van Goijaert Roestenberg, draagt hierbij het zesde deel van een huis, tuin, grond etc. over, zijnde het erfdeel van zijn vrouw, gelegen zoals in de vorige akte beschreven. Ook nog het zesde deel van een akker genoemd de Erdboer en de akker genoemd het Streepken, aan elkaar gelegen ok zoals in de vorige akte beschreven. Nog het zesde dele van een weilandje en het zesde deel van de beemd genoemd de Scomdonk gelegen onder Ameijden, b.p. Henrick van de Ven, Henrick van de Velde, het gemeenschappelijke broek, een dijk daar. Hij draagt dit nu over aan Jannen Goijaert Roestenberg in de vorm van een ruil en het bezit is te aanvaarden na de dood van zijn vader Goijart Roestenbergs en niet eerder. Daniel belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. (Idem 68) Jan Goijaert Roestenbergs uit de vorige akte die men ook wel Verhoeven noemt, draagt hierbij het zesde deel over van een huis, tuin, grond etc., gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. Willem Happen, het erf dat eerder van Dirck Moermans was, Dirck Willems van Berse, de gemeijnte. Nog draagt hij het zesde deel over van een beemd genoemd Scauteth, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. de kinderen van Henrik Philips van Heersel, verder rondom in de gemeijnte daar. Dat zesde deel etc. had hij geerfd bij de dood van zijn ooms Gerard, Antonis en Jan, kinderen van wijlen Peter Neven en hij hij draagt die aanspraken nu over aan Daniel Henrik Daniels. Jan belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. (Idem 69) Peter Goijaert Roestenbergs verkoopt zijn zesde deel en erfrecht in het huis en bezit uit de vorige akte, nu eveneens aan Daniel Henrik Daniels en het bezit is direkt te aanvaarden. De verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. (Idem 70) Daniel Henrick Daniels heeft beloofd om voortaan aan Peter Goijaert Roestenbergs die men meestal Verhoeven noemt, die een jaarlijks rente van 4 gouden Karolusguldens te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van het gehele huis, tuin, grond etc., zoals is vermeld in de vorige akte. (Marge: Deze belofte is met instemming van de kinderen van Goijaert Peter Goijaerts doorgehaald. Datum 17 februari 1638). De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 72 gouden Karolusguldens.

ORA Oirschot (Toirkens 133b fol 106 no 345 dd 3-9-1539) Thomas Peters van der Ameijden heeft verklaard aan Goijaert Roestenrborgs die men meestal Verhoeven noemt, die een bedrag van 26 gouden Karolusguldens schuldig te zijn. Genoemde Goijaert op zijn beurt heeft bekend dat hij uit zijn bezit aan Thomas jaarlijks een pacht schuldig is van 6 lopen rogge en ze hebben nu over en weer daarover de volgende afspraken gemaakt. Zolang als Thomas de genoemde 26 Karolusguldens nog niet aan Goijaert heeft terugbetaald, zal Goijaert niet verplicht zijn om de 6 lopen rogge per jaar te betalen. Maar zodra Thomas wel de 26 gulden heeft betaald, moet Goijaert of zijn erfgenamen daarna direkt weer de 6 lopen rogge per jaar gaan betalen uit zijn bezit zoals in de oorspronkelijke brief staat vermeld. Beide partijen beloven deze overeenkomst na te zullen komen.

ORA Oirschot (Toirkens 135b fol 55 no 284 dd 14-4-1545) Peter zoon Goijaert Willems Verhoeven heeft beloofd om aan zijn vader Goijaerden Verhoeven, die daarvan het vruchtgebruik krijgt en zijn 5 kinderen en de kinderen van Daniel Henrick Daniels in plaats van Kathalijnen dochter van Goijaert Verhoeven die daarvan het erfrecht krijgen, die voortaan een jaarlijkse rente te gaan betalen van 9 guldens, steeds vervallend op St. Servaasdag en voor de eerste keer per a.s. St. Servaasdag, op onderpand van het zesde deel van een stuk beemd, genoemd de Scomdonck, en uit zijn erfdeel waarop hij recht heeft, waar dat bezit ook gelegen zal zijn in Oirschot of elders. Dit doet hij vanwege het feit dat zijn vader roerend en onroerend bezit had gekocht en welke rente hij Peter Heijn (?) Goijaerts had beloofd volgens de cedullen daarover en geschreven zijnde en ondertekend door Gijsbrecht Mollers. Peter belooft deze onderpanden in voldoende goede staat te houden voor de betaling van deze jaarlijkse rente. (…) Genoemde Goijaert Willems van der Hoeven staat toe dat zijn zoon Peter deze rente altijd op St. Servaasdag van elk jaar zal mogen aflossen (…)

Idem (fol 83 no 379 dd 15-12-1545) Willem zoon wijlen Goijaert Roestenborchs die men ook wel Verhoeven noemt, weduwnaar van Ijken dochter van wijlen Happo Vos, doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik inzake het zesde deel van het navolgende huis en grond etc. Eerstens inzake een huis, grond en tuin, gelegen in herdgang de Notel, b.p. Jan Pennincks, de straat, Henrick Peters van den Ven, Alaert Lippen. Nog inzake een akker groot ca. 3 lopenzaad, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. de kinderen van Garart Lippen, Alart Lippen, Dirck Henrick Joordens. Nog inzake een stuk land genoemd de Streep ter zelfder plaatse gelegen, b.p. de kinderen van Gerart Lippen, Thomas Peterssn. van der Ameijden, Dirk Henrick Joordens, de gemeijnte. Ook nog inzake een stuk land genoemd den Erdborn, ook ter zelfder plaatse gelegen, b.p. b.p. Dirk Henrick Joordens, Daniel van der Ameijden, Marie weduwe van Jan Zuetricks, de gemeenschappelijke straat. Verder nog inzake een weiland ter zelfder plaatse gelegen, b.p. b.p. Henrick Cluijstermans, Thomas Peterssn. van der Ameijden, Marie weduwe van Jan Zuetericks, de gemeijnte. Nog inzake een beemd genoemd de Schomdonck gelegen ter Ameijden, b.p. Henrick van den Ven, de weduwe en kinderen van Rutgers van den Velde, Henrick Gevaerts, de gemeijnte. Hij doet er nu afstand van ten behoeve van al zijn wettige kinderen verwekt bij wijlen genoemde Oijken en belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 380) Jan zoon wijlen Goijaert Roestenborchs die men ook wel Verhoeven noemt, voor hemzelf en ook optredend voor zijn zwager Daniel Henrick Daniels, verder Henrick en Peter, broers en wettige kinderen van wijlen genoemde Goijaert Roestenborchs, en verder Henrick Bogaerts als man van Elisabeth dochter van wijlen genoemde Goijaert Roestenborchs, genoemde Jan en nog Jan Happo Vos resp. als voogd en toeziende voogd over de minderjarige kinderen van Willem zoon wijlen Goijaert Roestenborchs verwekt bij Oijken dochter van Happo Vos, verkopen het huis met tuin etc. zoals vermeld staat in de voorgaande akte nu aan Gerard Henrick Pennincks. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve 4 stuivers als jaarlijkse grondchijns aan de hertog, nog twee en een halve stuivers grondchijns aan het kapittel in Oirschot, nog twee hoenderen grondchijns aan de heer van Petershem, nog 4 lopen rogge per jaar aan de rector van het St. Katarina altaar, nog 4 lopen rogge per jaar aan de rector van het St. Barbara altaar, nog 4 lopen rogge per jaar an de rector van het St. Jansaltaar, nog 7 lopen rogge per jaar aan de O.L. Vrouwekapel, nog 6 lopen rogge per jaar aan Thomas Peters zoon van der Ameijden die betaald moeten worden door Gerard zodra die een bedrag van 26 gulden zal hebben betaald en niet eerder. Verder moet er aan Barbara dochter van Jans Svolders en haar kinderen een jaarlijkse rente van een gulden worden betaald en verder het deel van de kosten van de brandheffing en de dorpslasten.

ORA Oirschot (135b Toirkens, fol 25v nos 147-150 dd 26-2-1546) Voor ons zijn verschenen Jan en Peter, wettige kinderen van Goijaert van der Hoeven en Henrick Jan Bogaerts als man van Elisabeth dochter van genoemde Goijaert van der Hoeven en verkopen nu aan Henrick zoon van genoemde Goijaerts van der Hoeven hun erfdelen die ze hebben geerfd bij het overlijden van Goijaert inzake een beemd, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. de jonge Dirck Bomans ( ? ), de kinderen van Peter Ansems, de Jonker van Oirschot, de gemeijnte. (…) (Idem 148) Voor ons is verschenen Willem Goijaerts van der Hoeven en doet hierbij afstand van zijn recht van vruchtgebruik aan Jan Goijaerts ten behoeve van zijn wettige kinderen die hij, Willem, heeft verkregen bij zijn vrouw Oda inzake de beemd uit de vorige akte en ook inzake een jaarlijkse pacht van de helft van een mudde rogge, waarvan zijn kinderen na zijn dood daarvan het erfrecht krijgen. (…) (Idem 149) Voor ons is verschenen Jan Goijaerts als voogd over de kinderen van genoemde Willem Goijaerts en verkoopt nu aan Henrick Goijaerts het kindsdeel waarop deze kinderen recht hebben en ze hebben geerfd bij het overlijden van hun grootvader en grootmoeder inzake de beemd uit de vorige akte. (…) (Idem 150) Voor ons is verschenen Willem Goijaerts en heeft verklaard dat hij volledig betaald is voor een bedrag van 25 gulden die hem zijn nagelaten door Goijaert van der Hoeven en geeft daarvoor kwijting aan zijn zwager en de genoemde kinderen.

ORA Oirschot (Toirkens 137b fol 57v no 266 dd 17-4-1553) Daniel zoon Henrick Daniels doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik waaarop hij recht heeft inzake een jaarlijkse rente van 25 stuivers, welke rente Jacop Aert Smetsers eerder had beloofd aan Goijaerden Roestenborchs die men ook wel Verhoeven noemt, steeds vervallend met Pasen op onderpand van een weiland groot ca. 7 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. de weduwe en kinderen van Daniels van Gerwen, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 26 maart 1532. Deze rente had genoemde Daniel als man van Katherijnen dochter van genoemde Goijaert Roestenborchs toen zij leefde voor wat betreft het vruchtgebruik daarvan en zijn wettige kinderen verwekt bij deze Kathalijn, daarvan het erfrecht toebedeeld gekregen conform een schepenbrief van Oirschot. Hij doet er nu afstand van ten behoeve van die genoemde wettige kinderen. (Idem no 267) Antonis Joosten van Roije als man van Marieken dochter van Daniel Henrick Daniels, verder Jan Goijaert Henricks, Goijaert Roestenborchs en Henrick Jan Bogaerts vanwege Henrieksken, Dircksken, Engelken en Anne allen kinderen van genoemde Daniel waarvoor zij optreden, verkopen hierbij de jaarlijkse rente van 25 stuivers die Jacop Aert Smetsers eerder had beloofd aan Goijaerden Roestenborchs die men ook wel Verhoeven noemt, steeds vervallend met Pasen op onderpand van een weiland groot ca. 7 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. de weduwe en kinderen van Daniels van Gerwen, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 26 maart 1532. De rente wordt nu verkocht aan Jan Peter Dielisssen.


Huwt ca. 1510

103.047   Engel Jan PETERS

FamilienaamIndex 103.047Vader 206.094Moeder 206.095 • Tevens 103.049, 103.389

Overleden Oirschot voor 27-5-1531


Huwt (2)

Mechteld Jan SMETSERS

FamilienaamIndex

Overleden na 1534

Vermeld o.a. in erfdeling van haar vaders bezit in 1534, onder meer (Toirkens 132a fol 103 no 321 dd 23-11-1534) Daniel zoon wijlen Jan Smetsers voor hemzelf handelend en ook voor zijn zuster Heijlwich, en ook namens Jan Goijaert Willems als man van Heijlwich en verder namens Goijaert Willem Roestenborchs als man van Mechtelden, zijnde deze Heijlwich en Mechteld zijn zusters en kinderen van genoemde Jan Smetsers en van Elisabeth dochter van Wouter van de Ven, verder Happo Jacop Keijmps weduwnaar van Stijnen dochter van wijlen genoemde Jan en Elisabeth, en nog Goijaert Jacop Keijmps als voogd over de wettige minderjarige kinderen van genoemde Happo en Stijnen, waarvoor de voogd later belooft hen deze overdracht alsnog goed te laten keuren bij meerderjarigheid, hebben met elkaar een boedeldeling gemaakt van het bezit dat ze van hun ouders hebben geerfd.

Bij deze verdeling krijgt Daniel het huis met grond boomgaard, eeuwsel een akker alles aan elkaar gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. de kinderen van Henrick Pennincks, Henrick van de Ven, de gemeenschappelijke straat, Henrik Mathijs Huijskens. Verder krijgt hij een akker genoemd de Stronck, met recht van overpad over Antonis Corstens en over het erf van de kinderen van Cornelis van Beerwinkel en van Gerit Lippen, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. de kinderen van Jan Bressers, Jan Gijskens en de kinderen van Cornelis van Beerwinkel, de kinderen van Gerit Lippen, Henrick van de Ven. Hieruit jaarlijks 28 stuivers te noeten betalen aan Antonis Belaerts, nog een gouden Andriesgulden per jaar aan genoemde Antonis, nog een rente van 21 stuivers en een oort per jaar te betalen aan de kapel van O.L. Vrouw te Oirschot, nog 25 stuivers per jaar aan een persoon die in Zon woont, nog een vierde pond was per jaar aan onze keizer als hertog van Brabant, nog 2 en een halve stuiver als grondchijns aan de hertog, nog 2 Philippus penningen aan het kapittel te Oirschot, nog een mud rogge per jaar aan de erfgenamen van wijlen Jan van Esch, nog een half mud rogge per jaar aan de rector van het altaar van de H. Drievuldigheid en met moet overpad verlenen aan degenen die er recht op hebben.

Jan Dirck Hanscomekers voor de helft en Happo Jacop Keijmps die daarvan het vruchtgebruik krijgt en Goijaert Jacop Keijmps als voogd ten behoeve van de minderjarige kinderen van hiervoor voor de andere helft krijgen samen een beemd genoemd ‘t Helmenneken, of ook de Nijewe Scoet, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. de steenrijt daar, Willem Zutericks, een voort daar. Nog krijgen ze een akker genoemd de Hoeve, met recht van overpad over het erf van Jacop Willems en dat van Henrick van de Ven, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Henrick van de Ven, Jacop Willems, Aert Jacops. Hieruit jaarlijks 10 lopen rogge te moeten betalen aan Jenneken Hoppenbrouwers, nog een gulden per jaar aan Hilleken meester Ricalts (van Merode) en het erf van de tafel van de H Geest te Oirschot, nog een halve stuiver chijns aan de hertog. Verder moet men overpad verlenen aan degenen die er recht op hebben.

ORA Oirschot (Toirkens132bb fol 11v no 35 dd 20-1-1536) Jan, Henrick en Willem, broers en wettige kinderen van Goijaert Roestenbergs verwekt door deze Goijaert bij wijlen diens vrouw Engelen dochter van Jan Peters, verder Daniel Henrick Daniels als man van Katalijn, Henrick Bogaerts als man van Elisabeth beide dochters ook van genoemde Goijaert en Engelen, ieder voor hun deel ervan, verkopen een jaarlijkse rente van 2 Rijnsguldens met de lopende termijn die ze hebben geerfd van Gerard Jan Peters, hun oom en welke rente Gerart Jan Geraerts eerder aan Gerard hun oom had had beloofd, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van van een dries een weiland gelegen in Oostelbeers, b.p. de heer van Tongerloo, Jan Bogaerts, conform een schepenbrief van Beerse d.d. 10 januari 1515. Ze verkopen hun rechten daarin nu aan Peter zoon Goijaert Roestenborgs en de verkopers beloven alle lasten van hun kant en hun vrouwen etc. af te handelen.

Kinderen

 1. Jan, voogd (1542) van de kinderen van Kathalijn; heeft natuurlijk kind Gerard bij Katalijn Peter Ruelens (vermeld ORA Oirschot 1532)
 2. Peter Zie 51.524
 3. Elisabeth, huwt voor 1546 Henrick Jan Bogaerts
 4. Henrick, huwt Lijntken Aert Schellekens (+voor 1573); doet in 1573 afstand van zijn goed aan zijn kinderen Jan, Aerden en Aleijt; is voogd (1542) van de kinderen van Kathalijn
 5. Willem, huwt Oda alias Oijken, Iken Happo Vos; alias “Willem Goijaert Roestenborchs die men ook wel Verhoeven noemt” (ORA Oirschot 1540); in 1522 vader van een kennelijk al volwassen wettige zoon Goijaert bij Bertha Peter Speecks. Vader van een natuurlijke zoon Gerrit (vermeld ORA Oirschot 1556) en van een natuurlijke zoon Jan bij Barbara Jan Wouters (vermeld o.a. ORA Oirschot 134b fol 13 no 48 dd 31-1-1541; idem fol 93 no 298 dd 1-7-1541; 142c fol 387v no 141 dd 21-5-1582)
 6. Kathalijn Zie 51.523

TerugBegin van generatie


103.048   Goort Willems van der HOEVEN

FamilienaamIndex 103.048Vader 206.092Moeder 206.093 • Tevens 103.046, 103.388

103.049   Engel Jan PETERS

FamilienaamIndex 103.049Vader 206.094Moeder 206.095 • Tevens 103.047, 103.389

TerugBegin van generatie


103.050   Jan Daniels in HEERBEEK

FamilienaamIndex 103.050 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1539

Vermeld met patroniem in 1530.

ORA Oirschot (Toirkens 137b fol 54v no 223 dd 1-4-1554) Goijaert zoon Corstiaen Oomen draagt de verhuur over van twee derde delen van een akker van in totaal groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in herdgang Straten onder Ameijden aldaar, b.p. Adriaen Roelofs, Henrick Bierkens, de lopende straat, welke huur hij heeft verkregen van Aerden Willem Smetsers als man van Anna dochter van wijlen Ansem Goossens, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 24 juli 1548. Ook draagt hij de huur over van het derde deel van de zelfde akker, welke huur hij heeft overgenomen van Adriaen Ansem Goossens, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 6 juli 1548. Hij draagt de huur met alle voorwaarden daarvan nu over aan Jacop en Adriaen gebroeders en wettige kinderen van wijlen Jans van Heerbeeck. Goijaert belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve dat Jacop en Adriaen gedurende de huurtermijn elk jaar verplicht zijn 7 lopen rogge, Oirschotse maat, te betalen aan Rutger Lenaerts, nog een gulden per jaar aan Goessen Ansem Goessens, nog een gulden per jaar aan Aerden Willem Martens. (Idem 224) Jacop en Adriaen gebroeders en wettige kinderen van wijlen Jans van Heerbeeck, hebben als schuldenaars beloofd om aan Goijaerden Corsten Oemen die een bedrag van 81 gulden te zullen gaan betalen per a.s. Pinksteren.

ORA Oirschot (Toirkens 139a fol 77 no 262 dd 9-6-1561) Jan Janssoen van Heerbeeck verkoopt hierbij zijn kindsdeel en aanspraken waarop hij enigermate recht zal hebben inzake een huis, tuin, grond etc. groot ca. een zesterzaad, gelegen onder Ameijden, b.p. de lopende straat, een beemd genoemd de Houtmans, Jacop Janssen van Heerbeeck. Ook nog zijn erfdeel inzake een akker genoemd de Middelste Akker groot ca. een zesterzaad, ook ter Ameijden gelegen, b.p. de lopende straat, een pad, Adriaen Roelofs, genoemde Jacop Janssen van Heerbeeck, welke percelen Jan heeft geerfd bij de dood van Adriaen Janssen van Heerbeeck. Hij verkoopt deze percelen nu aan Peeter Goijaert Roesten en aan Jacop Janssen van Heerbeeck en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een jaarlijkse pacht van 8 lopen rogge aan de tafel van de H. Geest te Oirschot, nog 3 en een halve lopen rogge per jaar aan Heijn Groot Lijnen ( of Lijven), nog 20 stuivers per jaar aan Aert van Genuchten.


Huwt

103.051   Grietje VERLOIJEN

FamilienaamIndex 103.051 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Haar naam vermeld 1591 bij boedelscheiding van haar dochter. Mogelijk deze: ORA Oirschot (Toirkens 129b fol 20 no 161 dd St Jacob 1525) Jan van Heerbeeck als man van Margriet dochter van Goijaert Jan Beckers, verder Emken dochter van genoemde Goijaert Jan Beckers met Jan Mercks als voogd over Katelijn dochter van genoemde Emken, verkopen aan Henrick Gijsbrecht Hoppenbrouwers, hun 2/3e deel van een pacht van 17 lopen en van een pacht van 19 lopen rogge per jaar, die hen in een testament waren vermaakt door Aleijt Claes Beckers zijnde hun oudtante.

Kinderen

 1. Heijlken Zie 51.525
 2. Jacob (+voor 1594), vermeld o.a. 1539; ook 1577 als ‘alias Verloijen’
 3. Adriaen (+na 9-1-1560, voor 1561), huwt Jenneken Reijniers
 4. Jan
 5. Daniel, vermeld ORA 1539, 1554, 1555

TerugBegin van generatie


103.052   Roelof ROBBEN

FamilienaamIndex 103.052 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1480
Overleden voor 1540

Kennelijk niet gegoed te Oirschot, mogelijk van Tongelre.


Huwt voor 1505

103.053   Maria N.

Index 103.053 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Hypothese op basis van naamgeving kinderen.

Kinderen

 1. Adriaen Zie 51.526
 2. Jan, hypothetisch, mogelijk vermeld ORA Oirschot 1612

TerugBegin van generatie


103.054   Jan Jordaen HAPPEN

FamilienaamIndex 103.054Vader 51.566Moeder 51.567

Geboren voor 1485
Overleden voor 15-5-1533

ORA Oirschot (Toirkens 136a fol 33v no 165 en vele volgende dd 19-3-1548; zie ook no 306 dd 6-7-1548) (Erven van Jordaen Happen en Mechteld Willems van der After, waaronder …) Adriaen zoon wijlen Roelof Robben als man van Katalijn wettige dochter van wijlen Jan zoon wijlen genoemde Joirden Happen en Mechteld, voor henzelf optredend en ook voor Willem zoon van wijlen Jan zoon genoemde Joirden Happen en van genoemde Mechteld, (…) verkopen hierbij een weiland genoemd de Borcht, groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. een pad, het erf van heer Amelrijck Boots gasthuis, de gemeenschappelijke straat. Ze verkopen het perceel nu aan Marten Dircks van der Heijden (…).


Huwt voor 1510

103.055   Catalijn Willem SCHOETMANS

FamilienaamIndex 103.055Vader 51.508Moeder 51.509

Overleden na 1533

Kinderen

 1. Catalijn Zie 51.527
 2. Jenneke, huwt Gielis Jan Gielissen (+voor 1537), ouders van Jan, Wouter en Margriet (vermeld ORA Oirschot 1537)
 3. Willem
 4. N.N., impliciet: zoon Willem verkoopt een vierde deel van grond aan zijn zwager.

TerugBegin van generatie


103.064   Dirck Dirck de MESMAKER

FamilienaamIndex 103.064Vader 206.128Moeder 206.129

Kwartieren ontleend aan Henk Coolen.


Huwt

103.065   Hillegond Mathys Bartholomeus van den NUWENHUYSEN

FamilienaamIndex 103.065Vader 206.130Moeder 206.131

Kinderen

 1. Dirck Zie 51.532
 2. Aleyt

TerugBegin van generatie


103.066   Willem Dirck SCHEIJFVE

FamilienaamIndex 103.066Vader 206.132Moeder 206.133

Geboren Hilvarenbeek ca. 1470
Overleden voor 1526

Kwartieren ontleend aan Henk Coolen.


Huwt voor 1500

103.067   Lijsbeth MIJS

FamilienaamIndex 103.067Vader 206.134Moeder 206.135

Kinderen

 1. Digna
 2. Steven
 3. Lijsbeth Zie 51.533
 4. Dirck

TerugBegin van generatie


103.072   Henrick Anthonis ROOSEN

FamilienaamIndex 103.072Vader 206.144Moeder 206.145

Geboren ca. 1490
Overleden Moergestel ca. 1536 (voor 16-11-1556)

Bosch Protocol (inv no 1314 fol 145 dd 27-4-1531) Hendrik [filium quobdam Anthonij] Roosen (pro sua uxoris A Petri Ansems) promisit Jacob fil quondam Theodorus Jans: 1 mud rog Haven losbaar met: 40:0:0

ORA Moergestel (inv no 294 fol 163v no 539 dd. 16-11-1556) Mijnheer Jan van Brecht ende Mathijs Henrick Claes Voss Jan Rosen Geerit Rosen? dieselve Gerit als gemechtigd van Goyarden Rosen en Anthonis Rosen ende Ariaen Pauwels man van Margriet zijn hvr hebben tesamen bekent Willem Mathijs Rosen ende Cornelis Jacoppss van Doren elck van hen besunder sal hebben een eerff wech met hennen beesten over ende doer een bempt gent den Tilborchsen bempt noch onbedeeld liggende aenden cant van mijnheer Jan van Brecht Bosche zoe wijt ende breet en in alder manieren dien wech te gebruycken; en mijnheer Jan van Brecht ridder en Mathijs Henrick Claess Voss en die erfgen. voorn. van Henrick Rosen heben vort gelooft dit gunnen ende believen ewelijck vast ende stenich te houden scabini xvC ende Lvi den xvi novembris Gerit Janss vande Raeck ende Dierick Peeter Tolincss (Idem 540) mijnheer Jan van Brecht ende Mathijs Henrick Claes Vossz hebben tesamen bekendt dat de erfgenamen van Henrick Rosen te weten Jan Rosen Gerit Rosen en deselve Gerart als gemechtigt van Goyarden zijnen broeder ende Anthonis Rosen ende Ariaen Pauwels man van Margriet zijn hvr [nog in marge: nagenoeg onleesbaar ... van Doren ... thijs Rosen] elck van hen besunder sullen hebben en gebruiken een erfweg om die te gebruiken met varen ende stouwen met hennen beesten over ende duer den bempt achter tBosch gelegen van mijnheer Jan van Brecht gent den Tilborchsen bempt aenden cant van mijnheer Jan van Brecht Bosch [geen datum noch schepenen] (Idem 541) [in marge: niet gepasseert] Jan Rosen Gerit Rosen ende dieselve als gemechtigt van Goyarden sijnen broeder Anthonis Rosen ende Adriaen Pauwels als man van Margriet zijn hvr alle gerechte erfgen. van Henrick Rosen hebben te samen en elck van hen besunder openbaerlijck bekendt dat Willem Mathijs Rosen ende Cornelis Jacopss vande Doren elck van hen besundere ende henne naecomelingen sullen hebben houden ende gebruycken een erfwech om d..... te gebruycken etc. als voor [geen datum geen schepenen] (Idem 542) Willem Mathijs Rosen Cornelis Jacopss van den Do[ren] Mathijs Henrick Claes Voss Jan Rosen Gerit R[osen] mede voor Goy[art] sijnen broeder en Antonis Rosen en Ariaen Pauwels man van Margriet zijn hvr hebben tesamen tbv mijnheer Jan van Brecht en zijn nakomelingen ... doer mijnheerr Jan van Brecht bosch als sij seden? - actum testes ut supra. (Idem 543) mijnheer Jan van Brecht heeft gegeven Willem Mathij Rosen Cornelis van Doren Mathijs Henrick Claes Voss en de erfgen. Henrick Rosen dat zij en hun nakomelingen zullen varen ende stouwen met hunne testes een straetken toebehorende mijn heer Jan van Brecht streckende beneven Willem Aelbert Appels bempt totten gemelden straten toe wt gent die Houtvort < deen sijde mijnheer Jan van Brecht Bosch > Willem Albert Appels erffne den Heyligeest erffne vanden Bosch – actum testes ut supra

ORA Moergestel (inv no 294 fol 169v no 569 dd. 17-1-1557) Ansem z.w. Peeter Anssems heeft opgedragen Andriessen Jans Mesmakerss: een huys schuer hoff en erff daeraen in par. Gestel aen Heyende als Anssem verkregen hadde vande wittige kynderen Henrick Anthonis Rosen wtgenomen eenen ecker dese huysinge schuer hoff metten erff vorgen. geleghen < Wouter die Cort > gem. straat ^ erfgen. Jost Wouter v gem. straat; belast met aan Anssem en Jacop zn w. Peter Anssems 1 mud rogge te lossen met 40 ka gld nog 4 L rogge mr Henrick Lauwerijs Swijsenss te lossen volgens de losbrief; hiertoe nog een heyvelt gelegen op Goer ?; dat hen van de wittige krn Henrick Antonis Rosen opgedragen es geweest xLix vij januari (Idem 570) Anssem z.w. Peeter Anssems voorn. om godtswill ende om puerder aelmissen gegundt verleent ende gegeven Andriess Janss Messmakerss dat die selve Andries dat mud rogghe erfflycks waer aff Anssem competerende es jaerlijcx xij lopen rog welcke 12 L rogge na doot van Anssem ende sijnder huyssvr. niet meer gelden es sal mer sal zij doot ende te niet naden doot voorsz ende indien die selve Andries voorgen. dese selve mud rogge affleet voorde doot van Anssem oft zijnder huysvr. dat als dan Andries sal hebben van Anssem vorgen. 30 L rogge.

ORA Moergestel (inv no 295 fol 49v no 268 dd. 23-9-1559) Antonis Henrick Roosen heeft openbaerlijck bekent ende geleden dat Geerit Henrick Roosen aen hem geloest ende gequeten heeft jee rente van 3 ka gld tsjaers in minderinge van 6 gld tsjaers als Geerit Henrick Roosen ten anderen tijde heeft denselven voors. Antonisse geloeft gehad alle Lichtmisse in sch.br. van Gestel onder date xvC negen ende veertich den xix-t octobris van welke 3 gld sjaers voors. deselve Antonis Geerarden zijnen broeder quijt scilt etc. den xxiij septembris 1559 scabini ut supra (Idem 269) Matheus Aert Cele Aertss heeft geloeft Antonisse ....Roosen jee rente van 3 en een....[halve] .. ka gld van 20o st alle Lichtmisse uit stuk beempts gent datermyte ? inde ..... aenden Houtvoirt ^ ..... doostensijde aen erffenisse Geeraert Peter Ariaenss ......erffenis Aent deynde derffgen. Peter Verbruysten ....... zijde Antonis Mathijs Roeffs waer uyt ....gaende es twe st ? min 1 ort gewinchijns .....gronde ende Matheus heeft voirt geloefft .....Hieronder: op huyden den ix-t februarij anno xvC ende Lxij heeft Antonis .....gekent ende geleden dat Matheus dese 1/2 gld tsjaers met....... stel aen hem gelost ende gerqueten heeft Hij mag dese 3 1/2 ...... lossen alle Lichtmisse als hij heyt 1/2 jaar tevoren opzegt mette somme van .....vijftich ka gld

ORA Moergestel (inv no 297 fol 49 no 136 dd. 17-2-1568) Cornelis Machielss Hermanss heeft met alle rechten hem daer inne toebehorende opgedragen Jacoppe Geraert Loyenss: een stuck bempts in voors. prochie ter plaetse inde Heijstraet ^ Gerit Henrick Roosen met sijn krn v erff Adriaen Pauwels Wijnants < > erf Jacop Jan Waters??, belast met onderhoud van de waterlaat en over den beemd wegen beyde de beemden daar beneffens liggend toebehorende Jacoppe Jan Wouters; welk stuk beemd zijn erfweg heeft over erf van Henrick Roossen en zijn krn ter strate uit – den 17 febr. 68 scabini Laet Doeren (idem 137) Gheeraert Henrick Roosenss heeft geloeft Ott Wouter Willem Ottenss te Lichtmis a.s. 1/2 mud rogge gestelse maat de somme van 27 ka gld – actum testes ut supra; hieronder – op huyden den 29 febr. 71 noch verlengt twe jaar scabini Gilss Boer

ORA Moergestel (inv no 300 fol 24v no 38 dd. 30-4-1584) Henrick Lambert Goiaert gebr. zn w. Geerardt Henrick Roosen en Reyner Aerdt Jacobss man van Marye zijn hvr d.w. Geerits voors. ende Arndt Jan Martenss ende Henrick Geerit Roosen als met den heer geordineerde momboir en toesiender van Willemen onm. z.w. Jans van Spaendonck dmaw w. Jenneken zijn hvr oock d.w. Geerart Henric Roosen voors.: een stede te weten huys hoff schop Mette…


Huwt

103.073   Anneke Peter ANSEMS

FamilienaamIndex 103.073Vader 206.146Moeder 206.147

Geboren ca. 1495
Overleden ca. 1533 (+voor 1549)

ORA Moergestel (inv no 293 fol 1v no 3 dd 24-1-1549) .... als momb. der onm. krn Henrick .... ... hem Jan Peter Ansems als toesiender der .... voers. te weten int jaer van .... leden opten sevenste dach in jannuario vercoft ..... lijcke overgegeven hebben gehadt Corsten Peter Cors ..... Antonisse ende Margriete wittige kynderen Henrick ...ú al alsulcke een stuck beemps gelegen in de In ......... vuytwijsen der scepenbrieven daer aff gemaeckt .... d daet voers. Soe sijn alnu comn huyden .....datum des brieffs Antonis ende Margriet wittige ..... Henricke Antoniss Rosen voers. ende hebben vertegen ende .... ut mor. Margriet met haer mombaer dat sij sullen .... ende geloven te onderhouden den coop bij Gerard ..... Rosen ende Jan Peter Ansems tanderen tijde Corstiaen .... vercoft van wegen Antonisse ende Margriete voers. ..... van werden ende vast te houden dinhout dess ..... des coeps voers. geloven voert nimmermeer te .......tie noch te doen spreken op Corstiaen noch op sijn nae[co]melingen noch opte selve stuck beempts noch op Gerite? Antonis noch op Janne Peters als vercopere voers in egeenre nanieren met egeen recht recht geestelijck noch werlick als vanden coop desselfs stucks voers. geloven voers. ut mor. rest dit soe voers staet vast ende stedich te houden ten ewige dage actum testes ut sup.

ORA Moergestel (inv no 293 fol 1v no 4 dd 24-1-1549) Antonis z.w. Henrick Antonis Rosenz. ende met hem Margriet zijn wittige zuster alle wittige krn Henrick Antonis Rosen die hij verweckt hadde bij Peterke w.d. Peter Ansems heeft opgedragen Ansem Peter Ansems: huys scuer hoff en erff daaraan ca 9 L in par. Gestel aent Heyeynde < Wouter die ort > die gemeyn herstrate ^ erfgen. Joest Wouters v gem. straet; belast met aan Ansem en Jacop zn w. Peter Ansems 1 mud rogge dat te lossen staat net 40 ka gld en nog cijns eruit van rechtswegen nog 4 L rogge aan mr Henrick Laureys Swijsen te lossen volgens de losbrief; nog een akker 1 zesterzaad in den Inslach met een heyveldeken daaraan in par. Gestel in den Inslach < Art Corstens cum alys > erfgen. Peter Heyn Gosens en Jan die Bresser ^de susteren van Orten v Lambert Ghijsse; [2r] nocheen heyvelt gelegen opt .............. Matijs Henrick Godtstouwen .........Ansem voers....... etc. Marge: Laureys Jan Verheyen man van Margriet bekent voldaan te zijn behalve 16 gld actum anno Liij xa febr. Haren Hessels en hieronder betaelt anno Lij opte een april Wit Haren. Ansem voers. heeft geloeft Antonisse voers ..... te betalen op Lichtmisse 40 gld etc.

Of dit betreft een andere Henrick Roosen, of de naam van de moeder is volkomen verbasterd, of er was een twede huwelijk met daaruit vijf kinderen: ORA Moergestel (inv no 294 fol 177v no 600 dd. 6-2-1557) Gerit Goyart Jan Anthonis en Adriaen Pauwels man van Margriet zijn hvr alle wittige krn Henrick Rosen die hi verweckt had bij Lijsbeth zijnder wittige huysvr. d.w. Jan Wustenberch hebben tesamen een erfdeling gedaan van alle achtergelaten goederen bij Lisbet henne moeder aftergelaten. Aan Gerarden en Goyarden gebroederen inden irsten: 1/3 in beemd gent den Tilborschen bempt in de par. Gestel achter mijn heer Jan van Brecht Bosch aan deen zijde ^N Cornelis van Doren v erf Z onss vrouwen altaer erff < O die Groot Aa > west erf mijnheer Jan van Brecht waardoor dezelfve Goyart en Gerit wegen moeten illem Mathijs ende Cornelis van Doren, waaruit gaende es 3 1/2 st chijns den pastor van Tilborch; 2/5 in een halve beempt deen vijfde gedeelte gelegen metter eender sijde aen erff Willem Albert Appels erff > erf Ariaen Pauwels ^ die gemeyn Heystraet v erfgen. Lambert Lambert Rosen; dander vijfde gedeelte < erve Ariaen Pauwels > Anthonis Henrick Rosen ^ gem. Heystraet v erff erfgen.? Gerit Tonis Rosen, welk eerste vijfde gedeelte wegen moet allen? den genen die daar wegen met recht noch 10 L rogge jaarlijcx alle Lichtmisse uit jeep van eenen ... rog als die als de krn tesamen heffende waren op Cornelis Corstenss van Gorp – scabini Raeck Toelinck den vi t februari Lvij xvC. Hiertegen es Janne ende Ariaen vors. te deel gevallen tesamen een stuck bempts gent den Grooten Sadel par. voors. tpl. de Opslach < Steven ? Lemvan? cum prolibus > Anthonis Rosen ^ Marcelis Hoffmans cum prolibus v den Catuysers van Colen ende ? Merten int Broeck ?? ende Anthonisa hennen broeder? te wegen; twee vijfde gedeelten in een halven beemd in de Herstraet? < Gerit Rosen en Goyarde zijnen broeder > ^ erf Gerit Tonis Rosen en Gerit Lamberts v gem. Heystraet; hiertoe nog 6 L erff rogge alle Lichtmisse verschijnende uit een jeep van een mud rogge daar Gerit en Goyart de 10 L aff hebben vorts. op Corneliss Corstenss van Gorp; hiertoe nog 4 L rogge erffrogge op Lichtmis verschijnende tot Tilborch en dat uoit een pacht van twee mud daar die vier L wtgedeylt zijn. Hiertegen es Anthonis te deel gevallen en stuck bempts gent den Cleynen Sadelaerts in par. en tpl. voors. opte Opslach < erff Merten int Broeck > Jan Driess ^ erf erfgen. Lambert Rosen v Ariaen Pauwels; hieruit moet hij gelden een bras dr gewincijns den heer vanden dorp en hiertoe nog 1/5 in een halve beempt [178] in de Heystraat < aan erf Adriaen Pauwels > Gerarde en Goyarde ^ erf Gerit ....v gem. Heystraet; nog jeep 9 L rogge erfrogge lichtmisse verschijnende tot Beek? ... den erfgen. Peter Stevens. (Idem 601) alzoe Jan en Ariaen tesamen te deel is gevallen ...... als dat breder blijkt in den deylbrieff – zij delen samen aan Jan: ... bempt gent den grooten Sadelaert < .... Leuwen > Ariaen Pauwels ^Marcelis .... v erf die Catuijsers van Colen; ... in een halve bempt aende Heystraet; als Ar..... ontfangen hadde hiertoe noch 3 L erfrogge op Corneliss Corstenss van Gorp de helft van 6 .... sij tesamen ontfangen hadden en dat uit een pacht van een mud ..... hiertoe nog die helft van 4 L rogge erfrogge. (In marge: welcke sijnen wech hebben sal met? getijdige? vrou? over Jan Rosen erffne ende die te gebruycken gelijck hen wegen schuldich es te gebruycken). Hiertegen sal Arien hebben houden en erff besitten van Jan .. sijnen swager: de helft van een stuck bempts gent den den gr..... sadel inde Opslach < erf Jan Rosen > Antho.... Rosen ^Merten Aelbroeck? v Marcelis van ho?....; 1/5 in een halve beemd aende Heystraet ... .zij te samen ontfangen hebben inde erfdeling; de helft in 6 L rogge op Lichtmis en dat uit de pacht van .... toggen op Cornelis Corstens van Gorp; hiertoe nog de helft van ..... erffrogge tot Tilborch op Wouter Machiels te leveren – ut supra. (Idem 602) Jan z. Henrick Rosen heeft opgedragen Ariaen zijnen zwager 1/5 in een halven bempt als de kinderen tsamen aangedeeld is geweest en dezelfde Jan en Ariaen tsamen toegedeeld is geweest 2/5 gedeelt < Goyaert Goyaert ? Henrick Rosen > idem ^ gem. Heystraet v erfgen. Gerit Anthonis Rosen actum testes ut supra. (Idem 603) Anthonis Henrick Rosensz heeft opgedragen Ariaen zijn broeder 1/5 in een halve beemd < erf Ariaen Pauwels > Gerit en Goyart Rosen ^ die gem. straet v erfgen. Gerit Tonis. actum testes ut supra

Kinderen

 1. Jan
 2. Gerard (+na 1568, voor 1584)
 3. Kinderen
  1. Henrick
  2. Lambert
  3. Goiaert
  4. Marye, huwt Reyner Aerdt Jacobss
  5. Jenneken (+voor 1584), huwt Jans van Spaendonck, ouders van Willem.
 4. Goyard
 5. Anthonis Zie 51.536
 6. Margriet, huwt voor 1553 Laureys Jan Verheyen ; huwt mogelijk (2) Ariaen Pauwels

TerugBegin van generatie


103.076   Jan Dircks BRESSERS

FamilienaamIndex 103.076Vader 206.152Moeder 206.153

Overleden Oirschot 1519

Vermoord door Wouter Jan Toirkens (BL 2003:93; ORA Oirschot Toirkens 129a fol 114 no 170).

De doodslag (gezoend op 1-4-1519) wordt tien jaar later nog eens herinnerd: ORA Oirschot (Toirkens 130b fol 45 no 161 dd 30-3-1529) Dirck Dirck Bressers als voogd over het minderjarige kind van wijlen zijn broer Jan Bressers, door deze Jan verwekt bij diens vrouw Margriet dochter van Mathijs Huijskens, als partij ter ener zijde en verder hierbij Pauwels Oppers namens zijn zoon Goossen, die betrokken was bij een ongelukkig voorval waarbij Jan Bressers om het leven is gebracht, als partij ter andere zijde, hebben door bemiddeling van 7 goede mannen en vrienden etc. een eeuwige zoenovereenkomst gemaakt tot troost van de ziel van de overledene, wiens ziel God genadig moge zijn en ook zodanig dat er geen wraak uit zou voortvloeien. Genoemde Dirk Bressers heeft, omdat het een welbekend feit is dat Goessen aan de dood van zijn broer niet in grote mate schuldig was, deze Goessen om der wille Gods daarom diens daad vergeven, maar Goessen moet wel altijd en eeuwig wijken voor Dirck en de kinderen van Jan, voor zover mogelijk is en moet ook uit de herberg vertrekken waarin Dirk en de kinderen van Jan daar voor het eerst waren en als zulks hem bekend was. Verder heeft Pauwels beloofd, namens zijn zoon Goessen aan genoemde Dirck ten behoeve van de vermelde kinderen die 15 Karolusguldens eens te geven, te betalen per a.s. Pinksteren, ter compensatie voor het verdriet etc. rond de dood van Jan, zelfs al is het niet geheel zeker dat Goessen daar volledig schuldig aan was.

ORA Oirschot (Toirkens 131c fol 44v no 165 dd 17-4-1533) Wouter Jan Toirkens heeft beloofd om voortaan aan Dirck en Jan, broers en kinderen van wijlen Jan Bressers, die een rente van 25 stuivers per jaar te gaan betalen, steeds vervallend op St. Jorisdag en voor de eerste keer per a.s. St,. Jorisdag, op onderpand van een huis, tuin etc., groot ca. 2 en een halve lopenzaad, gelegen in Oirschot onder Ameijden hier, b.p. de gemeenschappelijke straat, Jan Joirdens, Jan Verhoven. Wouter belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de rente. Hiermee hebben Dirck en Jan Bressers verklaard dat ze zijn voldaan voor de zoenovereenkomst inzake wijlen hun vader. (marge 1: Aert de Leeuw verklaart dat Arien Jan Aerts als man van Heijlken dochter van wijlen Henrick Goort Hoppenbrouwers aan hem deze rente van 25 stuivers per jaar heeft afgelost, samen met de achterstand ervan. Datum 18 februari 1611. Marge 2: Genoemde Arien Jan Aerts had het bezit van hiernaast waarop de rente is gevestigd verkregen van de kinderen van Arien Henrick Seijkens. De rente is altijd aflosbaar op St. Jorisdag tegen betaling van 20 gouden Karolusguldens.

ORA Oirschot (Toirkens 133a fol 46v no 95 dd 29-4-1538) Dirck zoon wijlen Jan Bressers, voor hemzelf handelend en voor zijn broer Jan, heeft verklaard dat Werner Snoecks aan hem de jaarlijkse rente van 10 stuivers heeft afgelost, die Werner tot nu kreeg betaald door deze Dirck en Jan, waarvan de originele brief in het ongerede is geraakt zoals hij zei. Indien die brief in de toekomst alsnog aan het licht zou komen, zal die niet langer geldig zijn en ze geven Werner hiervoor nu kwijting. Dirck belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 140b fol 412 no 156 dd 7-11-1569) Aert zoon wijlen Wouter (Lamberts = doorgestreept) Aerts als man van Marieke, dochter van wijlen Willem Elias Schilders verwekt bij Margriet dochter van Mathijs Huijskens, verder Cathelijn dochter van wijlen Willem Elias Schilders en genoemde Margriet, weduwe van Jan Daniel Smetsers met haar voogd Jan die Bresser, verder Mathijs Gijsbert Mathijssen en Geerit Pennincks als aangestelde voogden over Rutger, Heijlken en Willemken, minderjarige kinderen van wijlen Mathijs zoon wijlen Willem Elias Schilders, hebben een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat ze door het overlijden van genoemde Willem Elias Schilder en Margriet hebben geerfd. Bij deze verdeling krijgt Aerden Wouter Aerts een akker genoemd de Braeck, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Willems van de Ven, Daniel die Metsere, Philips Gerits Philips. Hij heeft het recht van overpad over het perceel van Roelof Jacob Smetsers en meer anderen. Uit dit bezit moet jaarlijks een rente van 6 gulden en 5 stuivers worden betaald aan Heijlken Cluijstermans, nog vijf vierde deel van een pond was, nog twee en een halve gulden per jaar aan Mathijs Gijsbrechts die aflosbaar is volgend de brieven daarvan. Bij deze verdeling krijgt Kathalijn een huis, tuin, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. de tafel van de H. Geest en meer anderen, Henrick van Gestel, de gemeijnte. Verder krijgt ze een jaarlijkse pacht van 3 lopen rogge te ontvangen van de erfgenamen van Rut Verhoeven. Uit dit erfdeel moet jaarlijks 9 lopen rogge en 5 lopen gerst worden betaald aan het kapittel van Oirschot, nog twee gulden per jaar aan de O.L. Vrouwekapel te Oirschot, nog een half vuurijzer jaargeld, nog 3 stuivers en 3 oort chijns, nog 3 gulden per jaar aan diverse personen. Bij deze verdeling krijgen de minderjarige kinderen samen een akker genoemd den Vuijtvanck, groot ca. vier en een halve lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. de kinderen van Gijsbert Thijssen, Jan die Buiser, de gemeijnte. Uit dit erfdeel moet jaarlijks twee stuivers grondchijns worden betaald en verder moet er worden gezorgd voor onderhoud van wegen etc. volgens oud gebruik.


Huwt

103.077   Margriet Mathijs Gerit HUIJSKENS

FamilienaamIndex 103.077Vader 51.610Moeder 51.611

Geboren ca. 1493
Overleden Moergestel na 1554, voor 7-11-1569


Zij huwt (2)

Willem Elias SCHILDERS

FamilienaamIndex

Overleden voor 2-3-1563

Weduwnaar Marie Ard Houtlocx

Kinderen (Bressers)

 1. Jan Zie 51.538
 2. Dirck

Kinderen (Schilders)

 1. Marieken, huwt voor 1570 Aert Wouter Aerts, vermeld ORA Oirschot 1570
 2. Cathelijn, huwt Jan Daniel Smetsers (+voor 1569), vermeld ORA Oirschot 1570
 3. Mathijs(+voor 1569), huwt N.N., ouders van Rutger, Heijlken en Willemken (allen minderjarig in 1569)

TerugBegin van generatie


103.078   Jan Jan Daniel GOOSSENS

FamilienaamIndex 103.078Vader 206.156Moeder 206.157

Overleden na 1553

Kerkmeester van Moergestel 1553


Huwt

103.079   Jenneken Willem KEIJMPS

FamilienaamIndex 103.079Vader 52.156Moeder 52.157

Overleden voor 1545

Kinderen

 1. Beatrix Zie 51.539
 2. Cathalijn, ongehuwd in 1545

TerugBegin van generatie


103.080   Henrick van der WOUW

FamilienaamIndex 103.080 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Het is chronologisch onwaarschijnlijk dat Henrick, vader van Joost, ook de vader is van de al in 1550 overleden Gerit (*voor 1505) met volwassen zoon Willem (dus *voor 1525). De ongeveer te zelfder plaatse gegoede Marie en Jan (vermeld 1570) kunnen makkelijk broer en zuster van deze Gerit zijn geweest. Ook Peter (+voor 1571, met ruim volwassen kinderen) zal waarschijnlijk geen broer zijn geweest.

54. 1550 maart 1 847.Sch.Otw,R.254,23 tsaterdaeghs post Invocavit Willem z.w. Gerits Henricx van den Wouwe vendt Adriaen zijn bruer z. Gerit Henricx vors jeec 36 st brabants op St Mathijsdach apostel uit # - verkopers huyse gront hoff eenene schuere daarbij staende en den lande daaraan tsamen 7 L par. Otw tpl. Huekelem bij den watermolen t erf Peter Huyben t molenstroom v gemeynt van Huekelem t erf Wilem Swaen # - acker lants 7 L tpl. voors. t erf Peter Huyben t erf Wouter Cornelis v die Marsse t gem. wech belast met 5 L rogge erfpacht altaristen KvOtw jeep 20 L rogge eenre wede binnen stad sBosch jeep ½ mud rogge Peter van Ballickom marge: cancell

93. 1571 januari 2 847.Sch.Otw,R.274,48 Jan en Pauwels gebr. zn w. Pauwels Jan Hessels dmaw Elysabeth d.w. Melis Claes Truyen jeep ½ mud rogge Bossche maat als Jan en Heylwich krn w. Peter Henrick van de Woude geloofd hadden aan Ghijsbert van Ouckel z.w. Janss op Lichtmis uit # - beemd 1 bunder par.Otw. tpl. Udenhout # - de helft in beemd als voor te Huyckelem t erff Willem de Lu t krn Willem de Lu en zij na dood Elisabeth huerder moeder d.w. Melis voorn. supt Joachim z.w. Jacop de Brouwer margo: Joachim deze pacht tbv heer Gerit van Beeck pbr 19-1-1570 [o.st.]

75. 1571 november 13 847.Sch.Otw,R.275,36v Jan voorn. [z. Willem de Becker man van Jenneke d.w. Jan Claes Timmermans dmaw Anna d.w. Jan Verheyen] ½ mud rogge als Jan en Gerit gebr. krn w. Henrick van de Wouw ook voor Marie hun zuster geloofd hadden aan Jan z.w. Roy van Olmen uit # - de helft in hofstad en de helft in erf in par.Otw. ter stede Huyckelem t erff Henrick Willems daer de stroom tussen gaet t erff Gijsbert Reymbouts # - stuk land 4 L tpl. voorn. en Jan voorn. in erfdeling met andere erfgen. Jan Claes Timmermans en Anna sch.Otw. supt Jan voorn. [z.w. Rutger Timmermans de jonge]


Huwt voor 1550

103.081   N.N.

Index 103.081 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Joost Zie 51.540

TerugBegin van generatie


103.084   Jacob Goossen Daniel GOOSSENS

FamilienaamIndex 103.084 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ORA Moergestel inv.nr. 292, dd 1543 augustus 19 822.Sch.Mgt,R.292B,164-Iv-2) Henrick z. Bartholomeeus Daniels ook voort Lijnken en Margriet met hun momboors en Gosen Daniel Gosenss en met hem Jan Peter Ansemss als mombaren en toesienders der onm. krn Bartholomeeus voors. te weten Tonisken Ariken en Willemken ende Lijsken noch onmondich sijnde daer Henrick voers. Lijnken en Margriet met huer mombaeren en Gosen Daniel Gosenss en Jan als mombaer en toesienders hen gelijckerhant en elck bij sonder; overgegeven Janne van Grevenbroeck een rente van 6 Rgld sjaers erfgels uit een jaaerlijkse rente van 15 ka gld welke 15 ka gld Jan van Boerden saliger geloeft hadde Janne Ansemss en dat uit zekere erven in die Caterstraet volgens de schepebrieven


Huwt

103.085   N.N.

Index 103.085 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jacob Zie 51.542

TerugBegin van generatie


103.086   Jan Wouter de CORT

FamilienaamIndex 103.086Vader 206.172Moeder 206.173

ORA Moergestel (1529 februari 24 822.Sch.Mgt,R.290,9v-1) Jan Wouter Cortten heeft geloeft Gerarden Wouter Corttenss sijnen brueder 3 peters tsjaers erfgeld te 19 st tstuck op Lichtmis uit # huys hof en erff daaraan inde par. Ghestel aen den Stockeynde < erf den susteren van Ortten > erve Willem die Cort ^ straat v erve Willem die Cort voors. te lossen op Lichtmis met 1/2 jaar tevoren opzeggen met 50 ka gld; actum op sunte Matijs dach in februario ts Jan Jenrick sWitten en Henrick Jan sWittenss

ORA Moergestel (1555 december 2 822.Sch.Mgt,R.294,170v-1) Cornelis z.w. Goyart Aertss man van Henrick d.w. Jan Wouter Corten die hij verwekt had bij Mary zijn wittige hvr heeft vercoft opgedragen ut moris Jacoppen Goessen Danielss alsulck een kintsgedeelt als zijn hvr aenbestorven is van haar ouders voorn. In # een huys hoff en erf daaraan metter koeweye nog onbedeeld liggende in par. Gestel aent Colckvenne bij de hove der susteren van Orten toebehorende aen onss Vrouwen stoxken? metten eender eynde van die gem. straet dander eynde aen erff Merten Jans Switte .... < erff Heijl Willem de Cort > erff toebehorende die susteren van Oorten mma; en Cornelis heeft voort geloeft ut moris - actum den tweden dach decembris Lv scabini Jan Gerit Diericss ende Ghijsbert Hoppenbrouwer [met onleesbaar geworden aantekening in marge] waarna Jacop Goossen Danielss heeft geloeft te betalen Cornelisse voors. te Lichtmisse over een jaar de somme van 183 ka gld mette pacht tegen hondert ses

ORA Moergestel (1556 februari 4 822.Sch.Mgt,R.294,137r-2) Jan Lauwereys Hoeffkens man van .... Ansem Peter Anssens [sic] man van .... zijn hvr heeft op[gedragen] Anssem? Par? Anssems man van .... zijn hvr en Anssem Gerit Switten man van ... Anthonis zijn hvr en Cornelis Goyaert A...... man van Henrick zijn hvr en Jaco[p] .... Daniels man van Eeuken? zijn [hvr] alle wittige krn Jans de Cort die jij[verwekt] hadde bij Marye zijn hvr heeft opgedragen de vier andere voergen. krn een gedeelte hebbende en bezittende van zijn hvr ouders in # een stede en lant .... koeweye aende Colcvenne ^ gem. straat v Merten Eyssz mma < Adriaen Geert Huyben > Heijl Cort? ... ende Jan Lauwereyssz Hoeffkens man van .... zijn hvr heeft voert geloeft ut moris - Hopp.... Adriaen van Haeren d. iiij februari xvC ende Lvi


Huwt

103.087   Maria N.

Index 103.087 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Emken Zie 51.543
 2. Hendrikje, huwt Cornelis Goyaert Aerts
 3. Kinderen
  1. Jan Cornelis Goyaerts
 4. N., huwt Anssem Par(…) Anssems
 5. Anthoniske? huwt Anssem Gerit Switten

TerugBegin van generatie


103.104   Jan Gijsbrecht HOPPENBROUWER

FamilienaamIndex 103.104Vader 206.208Moeder 206.209

Geboren voor 1430
Overleden zeker na 11-6-1493, mogelijk na 1498

Zeer waarschijnlijk deze: ORA Oirschot (Toirkens 126b fol 44 no 236 dd St Andries 1498) Joerden Dielis Hoppenbrouwers, onze collega-schepen verkoopt nu met schepenbrieven aan Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers een jaarlijkse rente van 40 schillingen, welke rente Joerden voor de helft heeft gekocht van Willem van der Heijden en voor de andere helft van Jan Willems van der Heijden, welke rente Willem van der Heijden had verkregen van Joerden Willem Joerdens van der Braecken, en deze Joerden op zijn beurt had gekocht van Daniel Henrik Crommen. De rente was eerder door Henrick Heijsen beloofd aan genoemde Daniel Henrick Crommen, op onderpand van een beemd in Oirschot aan de Schomdonk daar, genoemd de Schomdonksbeemd, steeds met Pinksteren te betalen, b.p. de beemd van de kinderen van Willem Suetricks.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 18 no 107 dd 12-2-1470) Verschenen is hier Goijaert Goijaert Eckermans en verkoopt nu aan Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers die een pacht van 1 mud rogge per jaar, Oirschotse maat die hij heeft geerfd van zijn vader Goijaert en Goijaert op zijn beurt weer had geerfd van Wouter van den Langeneep als man van Listbet zijnde deze Lisbet de wettige zuster van wijlen genoemde Goijaert en zoals Goijaert als verkoper de pacht was toebedeeld volgdens de brief daarvan. Op zijn beurt had Wouter van de Langeneep de pacht gekocht van Henrick van Horn, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van de beemd genoemd de Buenre, gelegen in Oirschot onder Best, b.p. Jan van Horn en diens zuster Lisbeth, Willem van Dormalen, Jan Everaerts, Henrick Gijsbrecht Cuijpers alls volgens schepenbrief van Oirschot.

Idem (fol 27v no 171 dd 27-5-1470) Verschenen is Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers en heeft beloofd om aan Willem Goijaert Beckers die per a,.s. Maria Lichtmisdag anno 1471 een bedrag van 40 peters en 15 stuivers te gaan betalen, elke peter tegen 18 stuivers samen met 16 lopen rogge, Oirschotse maat als rente.

Idem (fol 48 no 284 dd 9-12-1470) Verschenen is hier Jan Jans van Tijenroede en verkoopt met schepenbrief van Oirschot aan Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers die een pacht van een half mud rogge, Oirschotse maat, welke pacht hij heeft gekocht van Jan de Wit van Straten. De pacht vervalt steeds op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Henrick Mathijs van Beerwinkel, de gemeenschappelijke straat, Heijmerick Daniel Scepens, de gemeijnte, alles volgens schpenbrief van Oirschot. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

Idem (fol 60v no 351 dd 3-11-1470) Verschenen is Willem Dirck Cuijpers en verkoopt nu aan Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers een eeuwsel genoemd ‘t Huijsven, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Gielis Oemen (?) en zijn kinderen, de kinderen van Andries Smollers, de kinderen van Dirck van Straten, Cleijs Beckers, de gemeijnte. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een mud rogge Oirschotse maat aan Jan Daniels van de Dijck en nog de chijns.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 171 no 178 dd 3-3-1478 in 1479) Komen is Jan zoon wijlen Gijsbrecht Hoppenbrouwers en belooft aan Jan zoon wijlen Gielis Crijns die een pacht van een half mud rogge, maat van Oirschot, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. met een stuk land eraan groot 5 en een halve lopenzaad, gelegen in herdgang Straten, b.p. Henrick zoon wijlen Gijsbrecht Hoppenbrouwers, Henrick Hoogneven, Heijmerick Aerts, de gemeenschappelijke straat.

ORA Oirschot Idem (fol 198 no 260 dd 3-3-1472) Komen is Joerden Ansems van Lieveld met zijn broer Tonis en Gerard Jan Switten en verkopen met schepenbrieven van Oirschot aan Jan zoon Gijsbert Hoppenbrouwers een huis, tuin etc. groot ca. 6 lopenzaad, gelegen in herdgang Straten, b.p. de straat, Henrick van Zomeren, Heijmerick Schepens. Dat bezit hadden ze eerder verkregen van Jan de Wit van Straten en zij zullen elkaar helpen in het overdragen van het bezit volgens de certificatie ervan.

Idem (Toirkens 124b fol 253r no 21 dd omstreeks 1-5-1481; ook fol 275 dd 6-5-1481) Verschenen zijn Jan en Joerden, broers en kinderen van wijlen Gijsbrecht Hoppenbrouwers en verder Dirck Hoppenbrouwers en hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze samen hebben gekocht van meester Goijaert van der Heijden. (…) Genoemde Jan krijgt een stuk land genoemd het Ijndgat, b.p. Jan van Best, Dirck Mathijssen, het erf eerder van Aert Smeets. Nog krijgt hij een stuk land genoemd dat Heijlaer, b.p. Peter Korstiaens, Henrick van Best, Adriaen van den Doeren, de weg. Nog krijgt hij het achterste stuk van een perceel land genoemd dat Duevenbroeksken zoals daar is afgepaald, b.p. Henrick Jans van Best, Heijmerick Scepens, genoemde Joerden zijnde zijn broer waarvan wordt afgedeeld, de kinderen van Jan Henrick Roefs. Nog een stuk beemd genoemd de Elsdonk, b.p. Heijmerick Scepens waarvan eerder is afgedeeld, meester Aert van Weijlhuijsen, Matheeus van de Venne, meester Dirck Crommen, alles gelegen in herdgang Straten. Nog krijgt hij de helft van een stuk land genoemd de Nageldonk, zijnde het voorste deel, b.p. Willem Wouters, de gemeijnte, Dirck Hoppenbrouwers waarvan is afgedeeld. Nog krijgt hij het derde deel van de Sleebosch zijnde het voorste stuk, b.p. Jan Wolfs, de hoeve ten Dommelen, Jan van Berckt, genoemde Joerden waarvan is afgedeeld. Hieruit het 1/3e deel te betalen van 7 oude groten als grondchijns, uit de Sleebosch 7 lopen rogge en 8 lopen aan de hertog. Uit de Nageldonk een mud rogge aan Claes de Becker, uit de Elsdonk 2 lopen rogge Oirschotse maat aan het begijnhof in Den Bosch, uit het Duivenbroeksken 11 stuivers paijment aan de H. Geest in Oirschot en aan meester Goijaert van der Heijden uit al het bezit 2 mud 8 lopen rogge per jaar, Oirschotse maat.

ORA Oirschot (Toirkens 124BA no 302-3 fol 362v dd 17-9-1483) Jan zoon wijlen Gijsbrecht Hoppenbrouwers belooft Jan Willem van der Heijden voortaan een pacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk beemd en eeuwsel genoemd de Bijvink gelegen in herdgang Aerle, ter plaatse genoemd aan het Hagelaer, b.p. Dirck Gijsbrecht Hoppenbrouwers zijnde zijn oom en diens kinderen, de kinderen van Jan Daniels van den Dijck, de gemeijnte. (...) De langstlevende van Jan of diens vrouw Aleijt mogen met dit mud rogge naar keuze handelen. (Idem 303) Genoemde Jan van der Heijden staat aan Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers toe dat die de pacht per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar mag aflossen tegen betaling van 28 peters, elke peter tegen 18 stuivers of in ander goed geld, samen met de volle termijn en restanten.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 116 no 277 dd 31-1-1488) Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers verkoopt aan Jan, Claes en Bert, resp. broers en zuster en kinderen van Jan van Best een stuk land gelegen in de Castaert aan een beek daar, zoals is afgepaald, b.p. het erf van de koper, de verkoper, Henrick Henricks van Best. (...)

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 167 no 158 dd 8-5-1506) Jan de Crom verkoopt aan Goijaert en Gijsbrecht, broers en kinderen van wijlen Jan Gijben Hoppenbrouwers ten behoeve van hen en ten behoeve van de andere kinderen van genoemde Jan, die een pacht van een half mud rogge uit een pacht van 2 mud en 2 lopen, die genoemde Jan Gijben Hoppenbrouwers jaarlijks betaalde toen hij leefde en na hem diens kinderen betaalden aan deze Jan de Crom op onderpand van hun bezit.

NB: Elsdonck blijft in bezit van zoon en kleinzoon, Heijlaer bezit ook kleinzoon Goijaert nog.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 7 dd 21-5-1463) vermeld in een belending naast Willem Wouter Colen in Straeten.


Huwt

103.105   Aleijt N.

Index 103.105 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vermeld 1483.

Niet verwarren met een Kerstijn te Best: ORA Oirschot 19-10-1493: Kerstijn weduwe van Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers in een belending. Eenverschrijving, want (6-3-1502) Joest zv wijlen Jan Henrick Hoppenbrouwers verwekt bij Kerstinen Loijen.

Ook niet verwarren met: Lijsbeth N. gehuwd met Jan Gijsbert (Dircks? 1503)

Op 4-7-1501: verkoop aan Lisbeth weduwe van Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers, waarvan zij er het vruchtgebruik van krijgt en haar wettige kinderen verwekt bij genoemde Jan daarvan het erfrecht, een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Straten; een stuk land genoemd de Huijst; een stuk heiveld genoemd dat Venne.

Op 24-1-1502 (126c akte 11) Lisbeth weduwe van Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers samen met haar kinderen Goijaert en Gijsbrecht, verkoopt aan Lupprecht Henricks van den Schoet die een stuk eeuwsel, genoemd de Bijvink, gelegen in herdgang Aerle, b.p. Dirck Lucassen, Daniel Daniels, de straat, Willem Goijaert Beckers. Lisbeth met haar kinderen is gemachtigd door wijlen haar man om deze verkoop te mogen doen.

Idem (nrs 17-18 dd 25-1-1502) Lisbeth weduwe van Jan Hoppenbrouwers met haar zoons Goijaert en Gijsbert verkoopt aan Gielis Dirck Cremers die een stuk beemd genoemd de Elsdonk, gelegen in herdgang Straten, (…) (18) Lisbeth weduwe van Jan Hoppenbrouwers uit de vorige akte en Goijaert en Gijsbrecht haar zoons verkopen aan Gielis Dirck Cremers een perceel genoemd het Huijsvenne, groot een halve bunder, gelegen in herdgang Straten (…)

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 55 no 290 dd 18-12-1503) Lisbeth weduwe van Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers [NB als weduwe; haar man is kennelijk verwant aan Huijskens] met haar voogd Henrick de Hoppenbrouwer en verder Heijlwig dochter van wijlen Dirck Mathijs Huijskens met haar voogd Goijaert de Hoppenbrouwer, verder Gielis Jan Crijns als man van Katarijn en Jan zoon wijlen Henrick Dirck Matjhijssen met Henrick van Best en Mathijs Gerard Mathijssen als zijn voogden, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd van Dirck Mathijs Huijskens. (…)

Kinderen

 1. Gijsbrecht Zie 51.552
 2. Goijaert, hypothetisch, vermeld ORA Oirschot 1513
 3. N., geïmpliceerd in 1506
 4. N., geïmpliceerd in 1506

TerugBegin van generatie


103.112   Wouter Henrick TOIRKENS

FamilienaamIndex 103.112Vader 206.224Moeder 206.225

Geboren ca. 1450
Overleden voor 22-5-1501

Vermeld ORA 1485


Buitenechtelijke relatie (1) met

103.113   N.N.

Index 103.113 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt (2)

Margriet Jan HEIJLIGEN

FamilienaamIndex

Overleden na 1509

Mogelijk dochter van Jan Heijligen Zie 825.402

Uit de relevante akten valt niet met perfecte zekerheid op te maken of Margriet nu wel of niet de (buitenechtelijke) moeder van Jan was. In 1501 heet ze moeder van Henrick, wettige zoon.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 48 no 13 dd St Sebastiaan 1487) Komen is Henrick Dircks van de Hagelaer de oudste en Wouter Henrik Toerkens en beloven als schuldenaars om aan Gijsbrecht Henricks van der After die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, een bedrag van 18 peters te betalen, elke peter gerekend tegen 18 stuivers, samen met een rente van 8 lopen rogge maat van Oirschot.

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 18v no 93 dd 20-3-1503) Margriet weduwe van wijlen Wouter Henricks van den Toerken en haar wettige zoon Henrick verwekt bij genoemde Wouter verkopen aan Jan Henricks van der Vloeten ten behoeve van Henrick zoon Jan Henricks van der Vloeten die een pacht van 8 lopen rogge, maat van Oerle, welke pacht Wouter had gekocht uit een pacht van 3 mud en 9 lopen, (…) (Idem 94 dd 23-4) Henrick Jan Henricks van der Vloeten uit de vorige akte verkoopt de pacht van 8 lopen rogge weer door aan Joerden Dirck Hoppenbrouwers.

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 168 no 7 dd 5-2-1512) Henrick zoon van wijlen Wouter Henrick Toerkens verkoopt aan Jan natuurlijke zoon van genoemde Wouter Henrick Toerkens, zijnde zijn natuurlijke broer, het geerfde bezit dat hij heeft geerfd van Iken Henrick Toerkens, zijnde zijn tante, zowel het roerend als onroerend bezit waarin hij enigermate recht heeft.

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 14 no 86-88 dd 14-2-1508) Jan zoon wijlen Henrick Toirkens heeft beloofd om aan Gevaert Janssen van Onstaden die voortaan een rente van 20 stuivers per jaar te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk beemd gelegen in herdgang de Notel, (…) (Idem 87) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 16 rijnsguldens, elke gulden tegen 20 stuivers. (Idem 88) Jan natuurlijke zoon van Wouter Henrick Toerkens als gemachtigde voor zijn broer Henrick, die Wouter had verwekt bij Margriet Jan Heijligen, in welke machtiging hij het recht heeft om al het bezit van genoemde Henrick te beheren, verklaart dat Jan Henricks van den Toirken aan hem een rente van 18 stuivers heeft afgelost, welke rente Jan eerder aan Margriet had beloofd, die daarvan het vruchtgebruik kreeg en haar zoon Henrick daarvan het erfrecht. Genoemde Jan Wouters van den Toirken belooft aan Jan Henrick van de Toirken dat hij het kapitaal van 18 peters dat hij voor de rente van 18 stuivers per jaar heeft ontvangen, weer aan genoemde Henrick zal geven, zodanig dat Jan daarvoor gevrijwaard blijft.

Kinderen

 1. (uit 1) Jan Zie 51.556
 2. (uit 2) Henrick, huwt Jenneken Dirck Knoep

TerugBegin van generatie


103.114   Thomas Aert van der AMEIJDEN

FamilienaamIndex 103.114Vader 206.228Moeder 206.229

Geboren voor 1427
Overleden voor 1501

Kennelijk ook van der Meijden. Vgl Karel de Grote site, reeks 21 (Neggers)

ORA Oirschot (toirkens 123a fol 132 nos 41-43 dd 10-3-1472) Komen is Lupken wettige dochter van Wouter Zeelen Gijsbrechts van Baesschot met haar voogd en verkoopt met schepenbrief van Oirschot aan Thomaes Aerts van der Ameijden de oude, een huis, tuin etc., gelegen in herdagng de Notel, aldaar ´begraven bij een beloekt´ en vedre vrondom ind egemeijnte, welk bezit eerder het eigendom van Henrick Ansems was en Wouter Zeelen dat eerder vanwege zijn vrouw had geerfd en daarna had Lupken na de dood van haar vader Wouter en van haar moeder Hadewijch dat geerfd en van welk bezit Lupken het deel nog daarvan hadden verkregen van haar zwager Peter Bliecks die wettige man was van Katarijn zijnde de zuster van Lupken, volgens schepenbrief van Oirschot. Dat bezit had Aleijt Luppen van Hersel eerder in pacht verkregen van Henrick Hannen Bollaerts van den Notelen en Jan Luppen Hermans verder hadden verkregen van Aleijt Luppen van Hersel voor de pacht van een half mud rogge, maat van Oirschot en voor 40 s. payment, zoals steeds was betaald door Henrick Hannen Bollaerts volgens schepenbrief van Oirschot. (…) (Idem 42) Komen is Thomas Aerts van der Ameijden de oude en belooft als schuldenaar aan Lupken wettige dochter van Wouter Zeelen die per a.s. Maria Lichtmisdag na datum van deze brief over twee jaar, een bedrag van 20 peters te betalen, elke peter gerekend tegen 18 stuivers, en onderwijl steed een rente van 9 lopen rogge per jaar, maakt samen 27 lopen. (Idem 43) Komen is genoemde Thomaes uit de vorige akte en belooft aan Lupken en aan haar zwager Peter Bliecks die per a.s. Maria Lichtmisdag 41 peters te zullen betalen, elke peter tegen 18 en een halve stuiver gerekend, welk bedrag Lupken eerder aan haar zwager had beloofd volgens schepenbrief van Oirschot op Maria Lichtmisdag te voldoen.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 172v no 51 dd 23-3-1473) Komen is Wouter Rutten en belooft als schuldenaar aan Thomaes van der Ameijden de oudste die per a.s. St. Jacopsdag een bedrag van 2 peters te gaan betalen samen met 3 mud rogge, maat van Oirschot en elke peter gerekend tegen 18 stuivers.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 136 nr 3 dd 30-1-1478) Komen is Willem Henricks van de Velde en met hem Henrick en Rutger, broers die voor henzelf handelen en voor hun broers en zusters en verkopen met schepenbrief van Oirschot aan Thomas Aerts van der Meijden de jongste, een jaarlijkse pacht van 4 lopen rogge welke pacht door Claes de Becker wordt betaald op onderapodn van een stuk land dat ereder van Jan van Zonne was, gelegen in herdgang Straten, b.p. Gielis Cremers, Claes Beckers, de srtraat. Nog op onderpand van twee delen van een perceel genoemd het Cloetken, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Jan Everaerts, Aert Nouwens, de weg.

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 5v no 19-20 dd 7-3-1501) Ida weduwe van Thomas Aerts van der Meijden met Cornelis Smeets als haar voogd hierin, verkoopt aan haar wettige zoon Henrick verwekt bij genoemde Thomas, ten behoeve van hem en ten behoeve van zijn zusters en broers verwekt bij Thomas en genoemde Ida, die het te erven bezit van Willem Borgakkers en van diens vrouw Lisbeth, zijnde de ouders van genoemde Ida. Voorwaarde is dat Henrick en zijn zusters en broer aan hun moeder Ida die 30 rijnsguldens zullen moeten betalen, waarmee ze naar eigen keuze kan handelen, voordat ze samen een boedeldeling zullen maken na de dood van hun vader. Maar Henrick mag dat bezit wel onmiddelllijk aanvaarden en daarover in rechte procederen alsof het zijn eigen bezit was. Hierbij zijn ook aanwezig Jan als broer van genoemde Henrick en Goijaert Goijaert Mesmakers als man van Margriet en gaan akkoord met de genoemde voorwaardes. (Idem 20) Cornelia dochter van Willem Borgakkers verwekt bij diens vrouw Lisbeth, geeft hierbij machtiging aan Henrick zoon wijlen Thomas Aerts van der Ameijden, om het beheer over het bezit te hebben dat ze zal erven van Willem van den Borgakker, zijnde haar vader.

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 32 no 154 dd 18-5-1503) Daniel Aerts van der Meijden verkoopt aan Henrick zoon wijlen Thomas Aerts van der Meijden ten behoeve van hem en ten behoeve van zijn zusters en broers, een stuk land groot 3 lopenzaad en 10 roedes. Dat stuk land had Daniel gekocht van Thomas de Crom ook wel Spoermakers genoemd, en wordt gebruikt door Iken weduwe van Thomas Aerts van der Ameijden, en dat is volledig betaald geweest door Thomas toen hij nog leefde. Het stuk is gelegen in herdgang de Notel, b.p. Daniel als verkoper, de koper, de Bogaert, de gemeenschappelijke straat.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 17 nos 98-99 dd 21-2-1504) Thomas Aerts van det Meijden de oude en diens zoon Henrick hebben beloofd om aan Jan Thomas van det Meijden de jongste die voortaan een pacht van een half mud rogge te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., genoemd de Lippart, gelegen in herdgang de Notel, b.p. de gemeijnte, Rutger Cluijstermans. (Idem 99) De pacht uit de vorige akte is aflosbaar tegen betaling van 15 peters, elke peter gerekend tegen 18 stuivers.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 9 no 49 dd 4-2-1505) Jan, Daniel en Frank, broers, nog Rutger Jan Gijsbrechts van Kerkoerle als man van Marie, Jan Wouter Toerkens als man van Henrick en Goijaert Goijaert Keijmps als man van Margriet, voor henzelf handelend en voor hun broer Willem, allen wettige kinderen van Thomas Aerts van der Meijden, hebben aan Henrick Thomas Aerts van der Ameijden beloofd de verkoop na te komen die door genoemde Henrick namens hen was gedaan, inzake een pacht van 4 Bossche muddes rogge per jaar, welke pacht Antonis Meeussen, Lijsken van den Schoer en Peter Priem en meer anderen hadden afgelost en waarvan het geld door Henrick was ontvangen, die zijn broers en zusters daarvan het geld heeft overhandigd.

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 168 nos 8-10 dd 15-2-1512) Peter en Franck, broers, Jan natuurlijke zoon van Wouter Toerkens als man van Henrick, Rutger Jan Gijsbrechts van Kerkoerle als man van Marie, Goijaert Goijaert Keijmps als man van Margriet, zijnde alle wettige kinderen van Thomas Aerts van der Ameijden, welke personen voor henzelf handelen en ook voor Geritken, Thomas, Merieken, Lijsken en Katarijnken, jonge minderjarige kinderen van hun broer Henrick Thomas van der Ameijden die hij had verwekt bij Lisbeth, verder nog handelend voor Roelof en Adriaen, broers en kinderen van wijlen hun

zuster Lisbeth verwekt bij Gijsbrecht Roelofs, waarvoor ze beloven dat als die meerderjarig zullen zijn, ze hen alsnog afstand van het bezit te laten doen, verkopen samen aan hun broer Jan zoon wijlen Thomas Aerts van der Ameijden een huis, tuin etc. gelegen in herdgang de Notel, (…) een akker genoemd de Bekkersakker groot 5 lopenzaad, (…) een beemd, b.p. de Langendijk, (…) een rente van een peter per jaar die ze hebben hebben geerfd van hun broer Daniel, die jaarlijks wordt betaald door Theeuwen van Diessen. Verder zal Jan als koper ook alle roerend en onroerend bezit krijgen dat door hun moeder Ijken is nagelaten. (…) (Idem 9) Jan zoon wijlen Thomas van der Meijden uit de vorige akte belooft aan zijn broers Peter en Franck, aan Jan Wouter Toerkens als man van Henrick, aan Rutger Jan Gijsbrechts van Kerkoerle als man van Marie, elk van hen die voortaan een pacht van een mud rogge per jaar te gaan betalen en aan Gerit en Thomas broers en Merieken, Lijsken en Katarijn, gezusters en alle wettige kinderen van Henrik Thomas Aerts van der Ameijden, samen ook een pacht van een mud rogge per jaar, nog aan Roelof en Adriaen broers en wettige kinderen van Elisabeth dochter van wijlen Thomas Aerts van der Meijden ook samen een mud rogge per jaar, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van het huis, tuin etc. uit de vorige akte. (Idem 10) Jan Thomas van der Ameijden uit de vorige akte mag elk mud aflossen tegen betaling van 30 rijnsguldens, steeds op Maria Lichtmisdag, mits er met Allerheiligen vooraf wordt opgezegd. Verder zal Jan Thomas van der Ameijden voor 4 personen aflossen aan Jan Toerkens.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 272 no 69-71 dd 30-1-1527) Peter van der Ameijden, voor hemzelf optredend en voor de wettige kinderen van wijlen zijn broer Jan, en namens de wettige kinderen van wijlen zijn zuster Elisabeth, allen wettige kinderen van wijlen Thomas van der Ameijden verwekt bij diens vrouw Yda wettige dochter van wijlen Willem Borchakkers, verder Goijart Keijmps als man van Margriet ook wettige dochter van genoemde Thomas en Ijken, verder Gerard Henricks van der Ameijden, voor hemzelf handelend en voor Mariken, Elisabeth en Katalijn zijnde zijn zusters, wettige kinderen van wijlen Henrick van der Meijen wettige zoon van genoemde Thomas en Ijken, verder Thomas en Jan, broers , voor henzelf handelend en voor hun zuster Willem, zijnde wettige kinderen van wijlen Rutgers Janssen van Kerkoerle verwekt bij Marie die een wettige dochter was van wijlen genoemde Thomas en Ijken, nog Dirck Dirck Bressers als man van Katalijn wettige dochter van genoemde Rutger van Kerkoerle, zijnde allen wettige erfgenamen van wijlen genoemde Thomas en Ijda dochter van Willem van den Borchakker, verkopen nu aan Jan Toirkens als man van (Henrieksken dochter van Thomas van der Ameijden), hun zesde gedeeltes waarvan Jan als koper al het zevende bezit. Het betreft hun delen in een stuk land groot 8 lopenzaad, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. de kinderen van Peter van Gestel, Henrick meeus, Cornelia dochter van Willem (voetnoot) van den Borchekker, waarvan het is afgedeeld. Lasten hieruit zijn anderhalf Bosch mudde rogge en 2 zesters, in Den Bosch te leveren aan Gerard van den Broeck, nog een mud rogge en 5 en een halve lopenzaad rogge aan het kapittel van Oirschot, nog een mud rogge en een pont payment aan de kapelaans in Oirschot. (Idem no 70) Jan Wouter Toirkens uit de vorige akte heeft beloofd om de genoemde pachten voortaan zelf zodanig te gaan betalen dat de verkopers van het perceel daarvoor verder gevrijwaard blijven. (Idem no 71) Alle genoemde personen en verkopers uit de vorige akte, hebben aan Jan Wouter Toerkens die een jaarpacht verkocht van 6 Bossche zesters rogge, behalve een zevende deel van die zelfde rogpacht, dat al in bezit is van genoemde Jan als man van Henrieken dochter van wijlen genoemde Thomas van der Ameijden en Ijda Borchakkers. Ze verkopen hun delen van die 6 Bossche zesters samen met de achterstand erin van 6 jaar zoals ze zeiden, welke pacht onderdeel is van een pacht van 3 en een halve Bossche muddes rogge, en deze 6 zesters worden betaald door Mathijs Brugmans als inwoner van Den Bosch of diens erfgenamen na hem en ze hebben deze zesters rogge geerfd van Ijda wettige dochter van wijlen genoemde Willem Borchakkers.

Akte 1540 betreft een kleinzoon: ORA Oirschot (Toirkens 134a fol 13v no 49 dd 29-1-1540) Thomas Peters van der Ameijden als wettige man van Annen wettige dochter van wijlen Jan van Esch heeft beloofd om aan Rutger zoon wijlen Mathijs Huijskens die een jaarlijkse rente van 15 stuivers te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, grond etc. groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Aerdt Verhoven, Goijaert Verhoven, Jan Zuetericks, de straat.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1222 (Oirschot) okt 1451 – sept 1452 folio 24r: Thomas Aertss van der Ameijden

Roelof Willem Janss van der Ameijden; Michiel Geritss van Melcrode

BP 1240 (Oirschot) okt 1470 – sept 1471 folio 262r: Henrick Bloijs zoon wijlen Claes van den Dael, Jan Bruijstens van Andel, Thomas Aertss van der Ameijden man van Yda (folio 261v) dochter van Willem zoon wijlen Henrick van den Borchakker en van Yda die dochter was Peters van Baest en van wijlen Lijsbeth Franck van Kuijck

BP 1241 (Oirschot) okt 1471 – sept 1472 folio 85r: Jan Jan Hacken, Thomas Aertss vander Ameijden, Lippert Wouter Hacken

BP 1242 (Oirschot) okt 1472 – sept 1473 folio 233v: Jan Peter Lodewijk Nevensoen, Claes Claes Geritss van der Lulsdonck, Thomas de jonge zoon wijlen Aert van der Ameijden, Anthonis Roelofss van der Ameijden, Daniel Aertss van der Ameijden

BP 1247 (Oirschot) okt 1477 – sept 1478 folio 257v: De zusters van Bethanië in Den Bosch

Thomas van der Ameijden, wonende in Oirscot

BP 1251 (Oirschot) okt 1481 – sept 1482 folio 595v: Jan Berijs, Dirck van Gruenendael, Thomas van der Ameijden


Huwt

103.115   Ida Willem BORCHAKKERS

FamilienaamIndex 103.115Vader 206.230Moeder 206.231

Overleden na 22-7-1503, voor 1505

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 36v no 193 dd 2-7-1503) Lisbeth dochter van wijlen Thomas Aerts van der Meijden verklaart te zijn voldaan door haar moeder Iken dochter van Willem van den Borgakker voor hetgeen ze heeft geerfd van haar vader en Lisbeth geeft daarvoor kwijting aan haar moeder. Lisbeth belooft dat ze na de dood van haar moeder niemand meer lastig zal vallen met verdere aanspraken inzake het bezit dat haar moeder Iken van haar vader Willem van den Borgakker heeft geerfd.

Kinderen

 1. Peter (+na 1543, voor 1545), huwt Beatrix N., ouders van Thomas (gehuwd met Anna Jan van Esch) en Cathelijn (+na 1570), gehuwd met Antonis Bartholomeus van Esch (+na 1570); in 1534 schepen, tussen 50 en 60 jaar oud; testeert 6-9-1534
 2. Jan (+voor 1527), had nageslacht
 3. Elisabeth (+voor 1512), huwt Gijsbrecht Roelofs, ouders van Roelof en Adriaen (minderjarig in 1512)
 4. Margriet, huwt Goijaert Goijaert Keijmps
 5. Hendrik (+voor 1512), huwt ook Marieke Antonis Vos, uit dit huwelijk Antonis, Thomas en Aert (vermeld 1533); vader van een in 1527 volwassen Gerard Henricks van der Ameijden, met Mariken, Elisabeth en Katalijn (zijn zusters); vader (bij Lijsken) van Geritken, Thomas, Merieken, Lijsken en Katarijnken
 6. Marie, huwt Rutgers Jan Gijsbrechts van Kerkoerle (+voor 1527), ouders van de volwassen Thomas en Jan met zuster Willem, en zus Katalijn, gehuwd met Dirck Dirck Bressers
 7. Henrieksken Zie 51.557
 8. Willem
 9. Daniel
 10. Frank

TerugBegin van generatie


103.120   Jan Jan Dirks LEEMANS

FamilienaamIndex 103.120Vader 206.240Moeder 206.241

Geboren ca. 1450
Overleden na 1500, voor 1511

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 1154 no 109 dd 14-9-1477) Komen is Henrick weduwe van Gielis Snellen met haar voogd en doet afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake alle bezit dat haar is nagelaten door Gielis Snellen, waar dat bezit zich ook bevindt. Ze doet afstand ten behoeve van haar zoon Peter en ten behoeve van Jan Jan de Leenman als wettige man van Aleijt zijnde haar zwager (…)

ORA Oirschot (Toirkens 124BA no 2 fol 336v dd St Thomas 1483) Komen is Thomaes Aerts van der Ameijden als gemachtigde voor Daniel van der Ameijden zijnde zijn broer en heeft zijn achterstallige vordering aangetoond met schepenbrieven van Oirschot inzake een pacht van een mud rogge, die 6 jaar onbetaald is, welke pacht Mathijs en Willem, broers en kinderen van wijlen Henrick van de Dijck aan genoemde Daniel hadden verkocht, steeds te ontvangen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in Verre-Spoordonk, b.p. Henrick Wouters, Willem van der Heijden, de gemeijnte, volgens de brief d.d. 13 augustus 1475. Jan van Espe heeft de uitwinning verzorgd en het bezit is ook in Den Bosch gepubliceerd geweest en is verkocht aan Jan Jan Leemans voor de achterstalligheid etc.

ORA Oirschot (Toirkens 124BA no 263-5 fol 359v dd St Jacob 1483) Komen is Peter zoon wijlen Roelof van den Toerken en met hem Roelof, Peter en Willem, broers verder Jenneken en Ida, gezusters, nog Meeus Claes Jan Claessen als man van Lisbeth dochter van genoemde Peter van de Toerken (…) (Idem 265) De zelfde personen verhuren nu voor ´100 jaar en dagen´ aan Jan Jan Leemans een stuk land genoemd de Gijzenhove, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. de koper, Henrick Wouters Verheijden, de gemeijnte. Ze beloven de verhuur gestand te zullen doen en alle lasten af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 124BA no 287 fol 360v bis dd 31-8-1483) Komen is Jan de Leenman en belooft Henrick Henrick Wouters die per a.s. Maria Lichtmisdag over 6 jaar een bedrag van 28 peter te betalen, elke peter tegen 18 stuivers, met onderwijl steeds een rente van 1 mud rogge elk jaar, maat van Oirschot.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 406v nos 130-1 dd 2-5-1484) Komen is Jan zoon wijlen Jan Leemans en belooft heer Henrick Belaerts ten behoeve van hem en ten behoeve van zijn wettige zusters Heijlwig en Margriet, die voortaan jaarlijks een rente van 2 rijnsgulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Joerden van der Vloet, Henrick Wouters, Peter Roefs, Loijch Timmermans, Henrick van der Heijden, de gemeijnte. (…) (Idem 131) Jan mag de rente uit de vorige akte aflossen tegen betaling van 16 rijnsguldens voor elke gulden rente, samen met de volle termijn en restanten.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 416v no 226 dd 13-2-1484) Peter Roelofs van den Toerken, verder Roelof, Peter en Willem, broers, nog Jenneken en Ida gezusters, zijnde alle kinderen van geneoemde Peter Roelofs, verklaren dat ze van Jan de Leenman een bedrag van 35 peters hebben ontvangen, elke peter tegen 18 stuivers, vanwege de huur van een akker die Jan van hen had gehuurd volgens de schepenbrief, welke akker is gelegen in herdgang Spoordonk en de Gijsenhoeve wordt genoemd.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 36 no 299 dd St Thomas 1486) Jan zoon wijlen Jan Leemans verkoopt aan Peter Gielis Snellaerts het erf dat hij eerder heeft gekocht van Jan van Espe als vorster van Oirschot dat Jan van Espe had laten uitwinnen als gemachtigde voor Daniel van der Meijden volgens de brief ervan. De verkoper belooft alle lasten af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 29 no 161 dd 21-6-1495) Jan de Leenman van Vessem verpacht hierbij zijn hoeve onder Spoordonk aan Jan Dircks voor een termijn van 8 jaar als halfwin en de pacht kan na 4 jaar door elk der partijen worden beeindigd. De pachter krijgt alle vee voor de helft en ook alle oogstgewassen voor de helft en als huurprijs zal hij per jaar 6 rijnsguldens betalen en 15 pond boter leveren steeds op St. Bavodag te voldoen. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 249 no 187-9 dd 4-11-1511) Willem Jan Slaats als man van Henrick dochter van Jan Sleemans verkoopt aan zijn zwager Jan Jan Sleemans die het 1/3e deel van een hoeve met heiveld etc., gelegen in de gemeente Gestel (Moergestel?), welke bezit de 3 kinderen van Jan Leenmans hadden geerfd na de dood van hun vader Jan de Leenman en het bezit dat ze nog zullen erven na de dood van hun moeder in herdgang Spoordonk. (Idem 188) Jan Jan Slemans belooft zijn zwager Willem Jan Slaats uit de vorige akte die voortaan jaarlijks een pacht van 5 mud rogge te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van de 2/3e delen van een hoeve met toebehoren en een heiveld dat erbij hoort gelegen in de gemeente Gestel. Dat bezit had Jan van zijn vader geerfd en deels gekocht van zijn zwager Willem Jan Slaats met schepenbrieven van Oirschot. De pacht te betalen op onderpand van het huis en tuin te Spoordonk, b.p. de kinderen van Loij Timmermans, de gemeijnte. Nog op onderpand van de Sluijsakker met een eeuwsel eraan, b.p. de gemeijnte, de kinderen van Loij Timmermans, Thijs Peter Roefs. Nog op onderpand van een akker groot 2 lopenzaad, b.p.de weduwe van Jan van der Heijen, Claes Verheijen. Nog op onderpand van de Coppensbeemd, b.p. de kinderen van Loij Timmermans, Pauwels Vlemmincks, de Vloet daar, de gemeijnte. Nog op onderpand van een dries, genoemd dat Venne, b.p. de kinderen van Loij Timmermans, Wouter Loij Timmermans. Nog op onderpand van een beemd genoemd de Achterste Weije, b.p.de Clarissen in Den Bosch, Thonis Brievinks en meer anderen, Willem van Elsen, de gemeijnte. Nog op onderpand van een heiveld aan het Wippenhout daar, b.p. de kinderen van Peter Gielis, de gemeijnte. Verder nog op onderpand van het heiveld in de gemeente Gestel dat ook tot die hoeve hoort. (Idem 189) De pacht uit de vorige akte is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 27 gulden per mud, mits er een half jaar vooraf is opgezegd.

In 1498 (Kapittel Oirschot) doet een Johannes Leemans vrijwillig afstand van de kosterij van Wintelre en Vessem. ORA 1481 meldt een Jan Jan Leemans die grond koopt in Spoordonk.

Mogelijk neef van steven dircks leenman van vessem, huwt voor 1467 Heijlwich Rutger van der Vloeten

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1240 (Oirschot) okt 1470 – sept 1471 folio 187r: Jan Jan Loenman (MW: Leenman?), Henrick Jorden Brant, bezitter van ‘t goed ten Boeterwijc”, Sint Claraklooster in Den Bosch.

BP 1243 (Oirschot) okt 1473 – sept 1474 folio 251r: Steven Dirck Loenmans, Steven Henrix van der Donck, Rutger Belarts, Jan Jan Dirck Loenmanss

BP 1246 (Oirschot) okt 1476 – sept 1477 folio 112r: Steven Dirck Leenmans van Vessem, Gerit Willemss die Rode, smid, Jan Jan Dirck Leenman (folio 112v)

BP 1248 (Oirschot) okt 1478 – sept 1479 folio 47r: Willem Henrix van den Dijck, Jan die Leenman

BP 1253 (Oirschot) okt 1483 – sept 1484 folio 167v: Jan Janss die Leenman; Heer Henrick Belarts, priester, Heilwich en Margriet , zijnde alle kinderen van wijlen Henrick Belarts


Huwt

103.121   Aleijt Gielis SNELLEN

FamilienaamIndex 103.121Vader 206.242Moeder 206.243

Kinderen

 1. Jan Zie 51.560
 2. Henrica, huwt Willem Jan Slaats
 3. N.

TerugBegin van generatie


103.122   Thomas Geerlicks van de MELCKROTH

FamilienaamIndex 103.122Vader 206.244Moeder 206.245

Geboren ca. 1450

Al volwassen (ruim) voor 1480. Schepen 1482

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 395 nos 38-40 dd 13-2-1484) Komen is Thomaes Geerlicks van de Melcroth en belooft aan Aelbrecht zoon van wijlen Geerlicks Henrick van de Schoet ten behoeve van diens moeder Katarina die daarvan het vruchtgebruik krijgt en genoemde Aelbrecht, Henrick en Dirck als broers en Henrick en Heijlwig als gezusters, voor het 5/6e deel en Jan en Henrick, broers en Lisbeth als kinderen van Jan zoon van genoemde Katalijn daarin voor 1/6e deel het erfrecht krijgen, ….. op onderpand van een stuk land genoemde Afterste Ekker gelegen onder Best, b.p. de erfgenamen van Denis van Engeland, de Melcrothse Stege. Nog op onderpand van een stuk land genoemd het Geloekt, b.p. de Broekstraat, zijn zwager Peter Vreijssen waarvan is afgedeeld, de boomgaard daar. Nog op onderpand van het 1/4e deel van een stuk beemd genoemd de Melcrotse Stege, ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. de gemeijnte, de kinderen van Geerlack van de Melcroth, Wouter Coelen, Gerit …… Nog uit het 1/3e deel van een beemd genoemd de Baenrijt, b.p. genoemde Gerit, de Outstege daar, de Bree-Eikstraat, Gerit Geerlicks, Wouter Coelen, Geerlack dochter van Geerlicks. (…) (Idem 39) Genoemde Thomaes belooft zijn broer heer Henrick die jaarlijks een pacht van 3 mud rogge te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer op de eerste Maria Lichtmisdag na de dood van zijn moeder Claes op onderpand van de Afterste Akker en het Geloekt uit de vorige akte. (…) (Idem 40) De pacht uit de vorige akte is aflosbaar tegen 28 peters per mud rogge, elke peter tegen 18 stuivers samen met de volle termijn en restanten.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 33 nos 268-9 dd 22-10-1486) Thomaes Geerlicks van de Melcroth belooft Arnden Schepens die voortaan een pacht van 10 lopen rogge te gaan betalen, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. Gelegen onder Best, b.p. de gemeenschappelijke straat, Michiel Steemetsers, Gerard Geerlicks. Actum als boven. (Idem 269) De zelfde Thomaes mag de pacht aflossen binnen 3 jaar tegen elk mud gerekend voor 28 peters, elke peter tegen 18 stuivers.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 163v nos 89-90 dd 3-1-1489) Thomas zoon wijlen Geerlick van de Melcroth belooft aan Clara wettige dochter van Willem van Dormalen voortaan een rente van 2 en een halve peter te betalen, elke peter tegen 18 stuivers, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Naastenbest, b.p. de gemeijnte, Michiel Smetsers, Gerard Geerlicks waarvan is afgedeeld. (Idem 90) De rente uit de vorige akte is aflosbaar binnen 6 jaar op Maria Lichtmisdag, mits er een half jaar vooraf is opgezegd, maar men moet in ieder geval aan het einde van de 6 jaar aflossen tegen betaling van 40 peters, elke peter gerekend tegen 18 stuivers.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 165 no 149 dd 5-8-1506) Thomas Geerlicks van den Melcroth belooft aan Jan Dirck Heijligen die per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 27 peters te zullen betalen.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 151 no 80-1 dd 8-9-1506) Jan zoon wijlen Jan Dirck Heijligen verkoopt aan Thomas Geerlicks van de Melcroth en diens zoon Geerlick en dochter Lisbeth, een mud rogge met een achterstand van 8 mud en 5 lopen, welke pacht heer Henrick Geerlicks van den Melroth, priester, eerder had verkocht aan Jan Dirck Heijligen de jongste.

De pacht wordt betaald op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Aerle,b.p. Adriaen Conincks, Jan Willem Houbraken, Aelbrecht van de Maerselaer, de gemeijnte. (Idem 81) Thomas Geerlicks van de Melcroth en Geerlick zijn zoon, waarbij de laatste optreedt vor zijn zuster Lisbeth, beloven aan Jan zoon wijlen Jan Dirck Heijligen die per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 27 peters te betalen en aan Thomas Gielis een bedrag van 25 stuivers, (… doorgehaald) (Erboven: Op Onnozele Kinderdag 1508, heeft Thomas Geerlicks deze 27 peters betaald aan Ijken als weduwe van Thomas natuurlijke zoon van Aert Schomakers).

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 41b no 179 dd 24-12-1507) Thomas Geerlicks van den Melcroth en zijn wettige zoon Geerlick, en nog zijn dochter Lisbeth met Loijwich van Hersel als haar voogd hierin, beloven aan Henrick Joerden Hoppenbrouwers die voortaan een rente van 2 rijnsguldens te gaan betalen, steeds met Kerstmis op onderpand van een heiveld gelegen in herdgang Naastenbest in het Melcroth daar, b.p. Wouter Colen, Lupprecht Verhagen en zijn erfgenamen, de gemeijnte. Nog op onderpand van een beemd genoemd de Melcrotsche stege, gelegen in herdgang Naastenbest, b.p.de erfgenamen van Gerard Geerlicks, Wouter Colen, de gemeijnte. Nog op onderpand van een huis, tuin etc. groot 15 lopenzaad, gelegen in herdgang Naastenbest, b.p. de Meijenstraat, Lupprecht Verhagen. (Idem 180) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar door hem of zijn kinderen na 6 jaar tegen betaling van 30 rijnsguldens.

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 280ff nos 149-154 dd 25-7-1512) Thomas Geerlicks van de Melcroth doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik zoals hij daar recht op heeft na de dood van zijn vrouw Elisabeth dochter van Jan Jan Bruijstens. Dat betreft het vruchtgebruik in het bezit dat Elisabeth heeft nagelaten en ze had geerfd na de dood van haar ouders, gelegen in Oirschot. Hij doet nu afstand ten behoeve van zijn wettige kinderen Geerlick en Elisabeth verwekt bij genoemde Elisabeth Jan Jan Bruijstens. (Idem 150) Geerlick zoon van Thomas Geerlicks van den Melcroth en diens zuster Elisabeth met Jaspar van Esch als haar voogd hierin, verkopen aan Jenneken weduwe van Joerden de Brouwer, die daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen verwekt bij genoemde Joerden het erfrecht, al het bezit, van welke aard dan ook, dat Geerlick en Elisbeth na de dood van hun moeder Elisabeth dochter van Jan Jan Bruijstens hebben geerfd en waarvoor hun vader Thomas Geerlicks van den Melckroth afstand van zijn recht van vruchtgebruik heeft gedaan. (Idem 151) Jenneken weduwe van Joerden de Brouwer met haar wettige zoons Jan en Joerden verwekt bij genoemde Joerden de Hoppenbrouwer, beloven aan Geerlick en Elisabeth kinderen van Thomas Geerlicks van de Melcroth die 100 gulden te betalen per a.s. Maria Lichtmisdag zonder rente. (Idem 152) Jan en Joerden kinderen van Joerden de Brouwer, voor henzelf handelend en voor hun broers en zusters, beloven aan Thomas Geerlicks van den Melcroth die daarvan het vruchtgebruik krijgt en Geerlick en Elisabeth zijn wettige kinderen verwekt bij Elisabeth dochter van Jan Jan Bruijstens daarvan het erfrecht, die een jaarlijkse rente van 6 gulden en 5 stuivers te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisadg en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen onder Ameijden, b.p. Dirck Stans, Jan Wouters van Gestel, Peter Lanen, de straat. (Idem 153) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 100 gulden, mits er een half jaar vooraf is opgezegd. (Idem 154) Geerlick en Elisabeth kinderen van Thomas Geerlicks met Jaspar van Esch als voogd voor Elisabeth, beloven dat ze voor de heer en het hof zullen verschijnen, inzake het mangoed dat ze vandaag aan Jenneken weduwe van Joerden de Brouwer hebben verkocht, wanneer Jenneken of haar kinderen dat wensen, zonder kosten voor hen.


Buitenechtelijke relatie (1) Met

N.N.

Index


Huwt (2) ca. 1475

103.123   Elisabeth Jan Jan BRUIJSTEN

FamilienaamIndex 103.123Vader 206.246Moeder 206.247

Overleden voor 1512

Kinderen

 1. (uit 1) Goijaert (+voor 1551), natuurlijke zoon, vermeld ORA Oirschot 1524, 1532
 2. (uit 2) Geerlick (*voor 1482 +na 1513, voor 1528), huwt Anna Jans van Hersel (vermeld 1528); vermeld als broer van Goijaert ORA Oirschot 4-4-1524; ouders van Ida (vermeld 1530)
 3. (uit 2) Lijsbeth Zie 51.561

TerugBegin van generatie


103.124   Lucas Jan van den SCHOET

FamilienaamIndex 103.124Vader 103.016Moeder 103.017

Geboren voor 1420
Overleden voor 1-10-1467

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 66v no 4 dd 1-1-1471) Komen zijn Gerard Peter Mercks, verder Jan, Dirck en Gielis als broers en wettige kinderen van wijle Lucas van de Schoet voor henzelf handelen en voor hun moeder Heijlwig zijnde de weduwe van genoemde Lucas, verder Marieke en Aleijt, gezusters en wettige kinderen van Jan Jans van der Heijden met hun voogd, die voor henzelf handelen en voor hun moeder Lisbeth als weduwe van Jan Jans van der Heijden en hebben een deling gemaakt van een beemd die hun vader en genoemde Gerard samen hadden gekocht van Jan Wouter Bruijstens volgens de schepenbrief ervan. Bij deze deling krijgt Gerard Peter Mercks het 1/3e deel van een stuk beemd van 4 bunders met elkaar te delen zodat de stukken voor en achter even breed zijn, gelegen in herdgang Aerle, b.p. Jorden Dirck Jan Henricks, Jan natuurlijke zoon van Dirck Jan Henricks zijnde diens broer, de kinderen van Lucas van de Schoot waarvan is afgedeeld, de Elsdonk, de gemeijnte. (…) Genoemde Jan, Dirck en Gielis krijgen samen het 1/3e deel van de genoemde beemd van 4 bunders, ter zelfder plaatse als hiervoor (…) Genoemde Marij en Aleijt krijgen samen het 1/3e deel van een beemd van 4 bunders, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen (…)

ORA Oirschot (Toirkens 128b fol 16 nos 82-84 dd 4-11-1510) Dirck en Gielis, broers en kinderen van wijlen Lucas van de Schoet verkopen nu aan Jan Jan Lucas (van de Schoet) en diens zuster Heijlwich verwekt bij Juet Janssen van de Laeck, een huis, tuin etc., groot ca. 4 en een halve lopenzaad, gelegen in herdgang Straten, b.p. het erf van de kopers, Mathees Henricks van Diessen, de straat. De lasten hieruit zijn de grondchijns en een lopen .... aan de kapel van O.L. Vrouw te Oirschot. De verkopers beloven alle lasten af te handelen, maar de kopers moeten aan de verkopers wel die elk een mud rogge per jaar gaan betalen zoals die vandaag wordt beloofd. (Idem 83) Jan Jan Lucas van de Schoet en diens zuster Heijlwich met haar voogd Cornelis Smeets hebben beloofd aan hun oom Gielis Lucas van de Schoet die voortaan jaarlijks een mud rogge te gaan betalen, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van het huis, tuin etc. gelegen in herdgang Straten, groot 9 of 10 lopenzaad, b.p. Matheeus van Diessen, de kinderen van Gielis Cremers, de gemeijnte. (Idem 84) Jan Jan Lucas van de Schoet en diens zuster Heijlwich hebben beloofd om aan hun oom Dirck Lucas van de Schoet die een mud rogge per jaar te gaan betalen op onderpand van hetzelfde huis uit de vorige akte.

ORA Oirschot (Toirkens 131a fol 256 no 97 dd 15-2-1531) Er is een bepaalde twist ontstaan tussen Lucas Jan Lucassen met Jan Huijskens als man van Oijken dochter van genoemde Jan Lucassen (van den Schoet) als partij enerzijds en alle wettige kinderen van wijlen Dielis Lucassen van den Schoet ter andere zijde. Het handelt over het nagelaten bezit en testament van wijlen Dirck Lucassen (van den Schoet) en ook vanwege een bepaalde schepenbrief van Oirschot die wijlen deze Dirck had gegeven aan zijn broer Dielis Lucassen (van den Schoet). Genoemde Lucas en Jan enerzijds en Michiel Dielis Lucassen (van den Schoet) nog Peter Jan Haecks (soms ook Scomekers genoemd) als man van Heijlwich, Willem Pauwels als man van Elisabeth, Dirck Jan Leemans als man van Margriet en Goessen Emmen as man van Clara, zijnde allen wettige dochters van Dielis Lucassen als partij ter andere zijde hebben de bemiddeling ingeroepen van goede mannen om hun geschil op te lossen. Ze hebben daarom arbiters gekozen waarbij Lucas en Jan kiezen voor Goijart Hoppenbrouwers en Henrick Philips van de Schoet onze collega schepen, en de kinderen van Dielis Lucassen kiezen hierbij Andries van de Laeck onze collega schepen en Henrick Joirden Hoppenbrouwers. Partijen beloven zich aan de uitspraak van die arbiters te houden. Daarop hebben deze arbiters langdurig beraadslaagd en de uitspraak is als volgt. In de eerste plaats zal men het testament van wijlen Dirck Lucasen in alles nakomen en men zal daar geen verweer meer tegen doen. Ieder van de partijen zal voor nu en altijd dat testament in alles respecteren in hetgeen deze Dirck aan hen had vermaakt. Verder is afgesproken dat Lucas en Jan Huiskens verplicht zijn om aan de kinderen van wijlen Dielis Lucassen die 45 gouden guldens te betalen per a.s. Maria Lichtmisdag zonder rente zodat men daarmee jaarrentes kan aflossen. De schepenbrief van 9 gulden eens die Dirck Lucassen aan zijn broer Dielis had gegeven, zal van kracht blijven zoals die nu wordt geheven en hiermee hebben de arbiters het geschil opgelost en partijen beloven zulks na te zullen komen.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1211 (Oirschot) okt 1440 – sept 1441 folio 49v: Lucas Jan Henrix van den Schoet; Jan Peterss van den Nuwenhuijs weduwnaar van Christijn Henrix van den Schoet en hun zoon Peter; Henrick en Aert zoons van Aert die Smyt en van Lijsbeth Henrix van den Schoet

BP 1222 (Oirschot) okt 1451 – sept 1452 folio 172v: Dirck Dirx van Aerle, Jan Janss van der Heijden, Gerit Peter Mercx, Jan Wouter Bruijstens, Lucas Janss van den Schoet

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1225 (Best) okt 1454 – sept 1455 folio 60v (Aerle) Jan Balijaert, overleden (bezat de hoeve “Nuwenrot”), Lucas Janss van den Schoet, Gerit Henrix van den Broec

BP 1225 (Best) okt 1454 – sept 1455 folio 375r (Aerle) Meeus Meeus die Cromme, Lucas Janss van den Schoet, Jan zoon wijlen Goossen Moedel zoon wijlen Jan van Yngen

BP 1236 (Best) okt 1466 – sept 1467 folio 229r (Aerle) Henrick Aert Smeeds, Dirck Meeus sCrommen zoon, Wouter Goijartss van Esch en de kinderen van wijlen Lucas van den Schoet bezitten ‘t goet “ten Schoet”

BP 1246 (Best) okt 1476 – sept 1477 folio 280v (Aerle) Lucas Janss van den Schoer, Meeus Meeus die Cromme, Jan zoon wijlen Goossen Moedel zoon wijlen Jan van Yngen


Huwt voor 1480

103.125   Heijlwich Dirck HOPPENBROUWER

FamilienaamIndex 103.125Vader 206.250Moeder 206.251

Overleden na 1471

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 250v no 253-4 dd 29-7-1468) Verschenen is hier Henrick Moel Habraken Janszoon als man van Margriet dochter van wijlen Daniel van Vlierden en verkoopt nu aan Heijlwich weduwe van Luacs van den Schoet ten behoeve van haar en haar wettige kinderen die een jaarlijkse rente van 2 gouden kronen, munt van de koning van Frankrijk, uit een grotere rente van 16 kronen, steesd vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een perceel land genoemd het Nuwe Rot, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, eerder eigendom van Jan Baliaert. b.p. de kinderen van Bartholomeus Crommen, de gemeenschappelijke straat, Lambrecht Janssen van Beerze, de Hagestraat daar, Willem heijmans. Hij had die rente gekocht van zijn zwager Jan Jueten. Henrick als verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. (Idem 254) Verschenen is hier Jan Luacs van de Schoet, voor hemzelf handelend en voor zijn broer Gielis, zijnde wettige kinderen van Lucas van de Schoet en ze verkopen nu aan Joerden Dirck Hoppenbrouwers, zijnde hun neef, een jaarlijkse rente van een gouden kroon, munt van Frankrijk, uit een rente van 2 kronen per jaar, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een perceel land gelegen in herdgang Aerle, genoemd het Nuwe Rot, eerder eigendom van Jan Baliaert, b.p. de kinderen van Bartholomeus Crommen, alles zoals in de vorige akte beschreven. Jan belooft de rente en het onderpand te garanderen.

Kinderen

 1. Dielis Zie 51.562
 2. Henrick (hypothetisch), vader van Henrick Henrick Lucassen van de Schoot, schepen van Oirschot 1563-5, 1575
 3. Dirck, huwt Ida Henricks van Best
 4. Jan (+voor 1508), huwt Jutta Jan van den Laeck (+na 1508); ouders van Jan en Heijlwich
 5. Lucas, hypothetisch, vader van Jan Lucassen van den Schoet (*ca. 1494/1499), schepen van Oirschot 1554-8, 1563-5 (president-schepen), 1539, 1542 (oud ca. 48), 1545; gezworene 1559, dan oud ca. 60

TerugBegin van generatie


103.126   Michael Willem WILNEVEN

FamilienaamIndex 103.126Vader 206.252Moeder 206.253

Geboren voor 1406
Overleden kort na 19-9-1481 (0900 uur)

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol. 185 no 216 dd 1506 of mogelijk 1507) Voorlezing van het testament in Latijn van Michiel Wilneven en Liesbeth Thomas van Oudehoven. “Het testament is van 19 september 1481, opgeschreven om 9 uur voormiddag.”

Ook Neven; Michiel Jan Wilneven (in 1470 bij erfdeling schoonvader) - worden hier twee mensen door elkaar gehaald? Want Michiel is zeker zoon van Willem.

NB in ORA 1474 ook eenmaal genoemd als wijlen Michiel Wilneven (in een belending). In 1476 nog in leven.

Gesisnaleerd door Peter van Son in Bosch Protocol in 1432/33 (fol 78), 1433/34 (f 122), 1435/36 (f7), 1438/9 (192v, 135v, 60v), 1461/2 (170v), 1482/3 (303).

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1252 (Best) okt 1482 – sept 1483 folio 303r: Michiel Wilneven, Goijart Henrick Jacopss man van Margriet Henrick Herman Daemss, Jacop Jacops Keijmps

Vermeld ORA Oirschot 1470-73, 1480, 1490, 1493; 1466 met patroniem

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 223v nos 120-1 dd 2-11-1468) Verschenen is hier Aert Wouter Houtappels en verkoopt nu aan Michiel en Jan, broers en wettige kinderen van wijlen Willem Wilneven, die een stuk land genoemd de Braken, groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in Oirschot onder Best, b.p. Wouters van den Arensnest, Jacop Keijmps, Mechteld Smollers en haar kinderen, genoemde Michiel en Jan zelf. Aert had dat bezit verkregen vanwege een achterstallige vordering die op het onderpand drukte en hij belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve de grondchijns. (idem 121) Verschenen is genoemde Michiel zoon Willem Wilneven, voor hemzelf handelend en voor diens broer Jan en hij belooft om aan Willem Dircks van Dormalen die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, een bedrag van 33 peters te zullen betalen en verder de gebruikelijke rente volgens Oirschots recht.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 117 no 268 dd 28-5-1471) Komen is Michiel Wilneven en belooft als schuldenaar aan Gielken Zwevers die per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 14 peters te betalen, elke peter tegen 18 stuivers of in ander goed geld. Samen met een rente van 1 mud rogge, maat van Oirschot.

Idem (fol 122v no 304 dd april 1471) Komen zijn Michiel Wilneven, Gielken Zwevers en Henrick Stockelmans en kopen van Jan van Gruenendael, koster van Oirschot, een hoeveelheid van 20 mud rogge, maat van Oirschot, afkomstig van heer Aert van Merode. Van die rog is 5 mud voor Michiel, 5 mud voor Gielken en 10 mud voor Henrick. Genoemde kopers beloven aan Jan van (Gruenendael) ten behoeve van genoemde heer Aert samen en hoofdelijk voor deze 20 mud rogge dat als die rogge die hij in Oirschot heeft liggen, gelost en verkocht is op 2 of 3 zolders en zoals de rogge van hand tot hand gaat tot op die zolder, daarvan zal die rog betaald moeten binnen 14 dagen nadat die rogge op die zolders is gelost, behalve bij een ongeval, brand of oorlog, in dat geval zal worden gehandeld zoals gebruikelijk is. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 177v no 82 dd 22-4-1473) Komen is Michiel Wilneven en belooft aan Wouter Thomaes van de Ven een jaarlijkse pacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen onder Best, b.p. Jacop Jacop Keijmps, Claes Geerlicks, Herman van Aerle, de gemeijnte.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 267 nos 122-3 dd 1-4-1481) Verschenen is Rolof Henrick Wouters en verkoopt aan Michiel Wilneven een stuk beemd genoemde de Cluijsbeemd, gelegen onder Best, b.p. het erf van de koper, verder rondom in de gemeijnte. Rolof belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve de grondchijns te weten een braspenning. (Idem 123) De zelfde Michiel Wilneven belooft aan Gielis Lucas van de Schoot die voortaan een pacht van 1 mud rogge te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van het stukje beemd uit de vorige akte.

ORA Oirschot (Toirkens 124BA no 379 fol 388v dd St Barbara 1483) Komen is Gielis Lucas van de Schoet als man van Sophie dochter van wijlen Michiel Wilneven, verder Aert Thomas van de Ven namens zijn dochter Katarina, nog Goijaert Gielis Janssen als wettige man van Margriet dochter van Aert Vrients, zijnde wettige erfgenamen van genoemde Michiel en hebben hun achterstallige vordering aangetoond met schepenbrieven van Oirschot inzake een pacht van 6 mud en 8 lopen rogge, die 35 mud achterstallig is, welke pacht Goessen Thomaes van Oudenhoven eerder aan Michiel had beloofd, (...) bezit is verkocht aan Jan Beertkens.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 447v no 98 dd 14-3-1485) Verschenen is Dielis zoon wijlen Lucas van de Schoet als man van Sophie dochter van wijlen Michiel Wilneven, verder Henrick Thomas van de Ven als voogd over zijn nicht Katharina dochter van Aert Thomas van de Ven die deze Aert had verwekt bij Margriet dochter van wijlen genoemde Michiel en met hem ook deze Aert zelf en ze beloven nu dat deze Katherina de volgende deling ook zal goedkeuren. Verder is aanwezig Goijaert Gielis Jan Gielis als man van Margriet Aert Vrients die deze Aert had verwekt bij Heijlwich dochter van genoemde Michiel Wilneven vergezeld ook door deze Margriet en hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd of hen was vermaakt in een testament door wijlen Michiel Wilneven en diens wettige vrouw Lisbeth dochter van Thomas van Oudenhoven.

Bij deze deling krijgt Gielis de oude hofstad waarin Michiel is gestorven te Best, samen groot ca. 21 lopenzaad, b.p. de kerkpad, het erf van Kathalijn van de Venne genoemd dat Brekelen. Nog krijgt hij een stuk land groot 3 lopenzaad gelegen op de Braecken daar, b.p. Jacop Jacop Keijmps, Hadewich dochter van Wouter van den Arennest. Nog krijgt hij het 1/3e deel van alle beemden waarin Michiel is ´bestorven´ en die zal men per a.s. oogsstijd delen of zodra er het hooi van is afgehaald of ieder diens pacht heeft beeindigd. Nog krijgt hij van Arnden van den Gruijthuijse 2 mud rogge, idem te Knegsel anderhalf mud rogge, van Jan van de Kerkhof te Woensel 5 lopen rogge, van Goijaert Goessens van Oudenhoven te Oirschot 2 mud en 6 lopen rogge, nog uit het geerfde bezit 21 lopen rogge, van Willem Vos 7 lopen rogge te Woensel, alles volgens schepenbrieven ervan. Hieruit zal hij jaarlijks de grondchijns betalen. Nog uit de erfenis van Dirck Vlemmincks en van Wouter Thomas van de Venne de helft van 17 mud rogge, nog aan Henrick Henrick Hermans de helft van een mud rogge, aan Aleijt Mathijs Keijmps de helft van een mud rogge, aan de erfgenamen van Henrick Belaerts de helft van 8 lopen rogge, aan de H. Geest van Berze (?) de helft van 3 lopen rogge, aan Jan van de Hove te Eindhoven de helft van 2 lopen rogge, aan Iken Gheenen de helft van 2 lopen rogge en aan Gielis Janssen (?) de helft van 1 mud rogge. Nog aan de St. Odulphuskapel te Best de helft van 6 lopen rogge per jaar.

Genoemde Katharina krijgt een huis etc. met de houtopstand op de gemeijnte daar, groot ca. 3 en een halve lopenzaad, b.p. de gemeijnte met meer anderen, Berthen van Gheenen, Lemmen Aerts en diens kinderen. Nog krijgt ze een stuk land genoemd dat Brekelaer groot ca. 11 lopenzaad, b.p. genoemde Gielis, Jacop Jacop Keijmps. Nog krijgt ze een stuk land genoemd dat Bruijnsel ca. 6 lopenzaad, b.p. Everaert van der Hoeven, de kerkpad, de gemeijnte. Nog krijgt ze een stuk land genoemd de Braeken groot ca. 4 lopenzaad, b.p. Lambrecht Aerts, Jacop Jacop Keijmps. Verder krijgt ze een pacht van 2 mud rogge te ontvangen van Aernden van den Gruijthuijse te Woensel, nog van Jan de Coster te Woensel 15 lopen rogge en het derde deel van 1 lopen rogge. Nog van Heijn Alen te Woensel 6 lopen rogge, nog van Goijaert Goessens van Oudenhoven .... van 8 lopen rogge en uit een pacht van iemand te Woensel geerfd van Willem Vos 7 lopen rogge te Woensel. Nog krijgt ze het derde deel van alle beemden die door Michiel zijn nagelaten, af te delen per a.s. oogsttijd als er gehooid is. Ze moet uit haar erfdeel de grondchijns betalen voor zover ieder voor diens erfdeel verplicht is te betalen.

Genoemde Goijaert krijgt een stuk land genoemd de Helfterdonk, nog een stuk land van een lopenzaad genoemd de Huijst, nog een stuk land genoemd de Hoelbraecken groot ca. 3 en een halve lopenzaad, nog van Jan Karreman (?) te Woensel anderhalf mud rogge, van H... van den Gruijthuijse 5 lopen rogge per jaar, van Goijaert Goessens de helft van 1 mud rogge per jaar, nog uit de erfenis van Willem Vos 7 lopen rogge per jaar. Hieruit moet hij jaarlijks de grondchijns betalen. Maar diegene die de meeste grondchijns uit zijn erfdeel betaalt, waarover een uitspraak is gedaan voor notaris en getuigen en zoals ook is vermeld in het testament van wijlen Michiel Wilneven en van Lisbeth Willem Vos (is ze dan de tweede vrouw van Michiel?; JT) dat zal blijven gehandhaafd, maar het verschil daarin moet door de anderen worden bijbetaald volgens Oirschots recht en ieder zal die lasten gelijkelijk dragen. Datum 14 maart 1485, getuigen Claes en Franck.

Idem (fol 476r no 257-8 dd St Agathedag 1486) Schepenen verklaren hierbij plechtig dat voor ons is verschenen Katharina dochter van Aert van de Venne verwekt bij Margriet dochter van Michiel Wilneven, met haar voogd en verklaart dat haar oom en voogd Henrik Thomas van de Venne en met hem Aert Thomas van de Venne, zijnde de vader van genoemde Kathalijn samen het bewind hebben gevoerd over haar bezit. Die hebben zich eerder verplicht ook voor Katharina al haar kwesties te behartigen en wel inzake ook de kwestie tussen Katharina en Gielis Lucas van de Schoot, als man van Sophie dochter van wijlen Michiel Wilneven en Goijaert Gielis Janssen (op een andere plaats heet hij Goijaert Gielis Peters. JT) als man van Margriet dochter van Aert Vrients die deze had verwkt bij Heijlwich dochter van Michiel Wilneven, inzake het bezit en testament van deze Michiel en diens vrouw Lisbeth. Daarover is eerder uitspraak gedaan door arbiters. Verder verklaart ze dat genoemde Henrik en Aert een deling hebben gemaakt ten opzichte van Gielis en Goijart inzake het bezit dat Katharina Aerts van de Venne had geerfd, waar dat bezit zich ook mag bevinden of haar waren vermaakt in het testament van Michiel en Lisbeth of waarover een andere uitspraak is gedaan. Ze verklaart ook dat Henrick en Aert eerder een deling hebben gemaakt van het erf dat eigendom van Kathalijn was en dat door hen is verkocht. Daarom is genoemde Kathalijn hier nu verschenen en verklaart dat ze wettelijk door haar oom Henrik en haar vader Aert is voldaan voor alle rentes, chijnsen, eikenhout, roerend en onroerend bezit, vee etc. dat ze tot aan vandaag de dag toe heeft bezeten en ze geeft hen kwijting en eenieder die kwijting behoeft. Ze bedankt het beiden voor het gevoerde bewind en de afrekening ervan. Ze belooft ook dat ze alle beloftes en overeenkomsten zal nakomen en ook de deling goed te keuren zoals die door haar oom Henrick en Aert is gedaan namens haar en wel alsof ze daar zelf bij aanwezig zou zijn geweest en zal zich hier ook niet tegen verzetten, noch met geestelijk noch met wereldlijk recht en zal hen altijd vrijwaren voor de gedane beloftes namens haar etc. Datum op St. Agathedag (?) 1486. (Idem 258) De zelfde Kathalijn uit de vorige akte met haar voogd verkoopt nu aan haar vader Aernt al haar aanspraken en erfdeel inzake een beemd genoemd de Zwartvoort gelegen in herdgang de Notel, b.p. Embrecht van de Berzelaer, de erfgenamen van Joerden Willems, de gemeijnte. De verkoopster belooft alle lasten van haar kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 110 no 178-9 dd 4-5-1509) Hierbij verklaren wij plechtig dat de fabriekmeesters van de kapel jaarlijks op het bezit van Goijaert Goossens van Oudenhoven een pacht heffen van 2 en een half mud rogge, welke pacht Gielis Lucas van den Schoet als compensatie aan die fabriek had overgedragen voor een pacht die Michiel Wilneven en diens erfgenamen eerder aan de kapel plachtten te betalen alles volgens een schepenbrief. Omdat die rogpacht aflosbaar is zoals Michiel Wilneven dat aan zijn zwager Goossen Thomas van Oudenhoven had toegestaan in schepenbrieven, is hier verschenen heer Henrick van Esch, priester en heeft beloofd dat als die 2 en een half mud rogge worden afgelost aan de fabriekmeesters, dat bij dat geld dan een bedrag van 5 peters door hem zal worden bijgelegd en dat zal Gielis dan ontheffen van zijn belofte die hij aan heer Henrick van Esch heeft gedaan. Indien men later het testament alsnog van Michiel Wilneven en diens vrouw Lisbeth kan vinden en men dat aan heer Henrick overhandigt, zal heer Henrick van Esch ontheven zijn voor die verplichting. (Idem 179) Op de zelfde dag als hiervoor heeft Maes Gielis aan Gielis Lucas het bezit en de vonnisbrief overgedragen, welk bezit Michiel Goijaert Gielis eerder had laten uitwinnen.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1251 (Oirschot) okt 1481 – sept 1482 folio 21v: Jan Jan Bierkens, Goossen Thomass van Audenhoven, Michiel Jan Neven, Willem Vos


Huwt (1) voor 1465

103.127   Lijsbeth Thomas OUDENHOVEN

FamilienaamIndex 103.127Vader 206.254Moeder 206.255

Overleden voor 1485

Kinderen vermeld in BP (tip Peter van Son) 1490 (fol 91v), 1484/5 (125v, 213, 125v)


Huwt (2)

Lisbeth Willem VOS

FamilienaamIndex

Vermeld in BP (tip Peter van Son) 1490 (f91)

Kinderen

 1. Sophia Zie 51.563
 2. Margriet (+voor 1485), huwt Aert Thomas van de Ven, ouders van Katharina
 3. Heijlwich (+voor 1485, huwt Aert Vrients, ouders van Margriet, volwassen en gehuwd met Goijaert Gielis in 1485

TerugBegin van generatie


103.128   Peter STOEPKENS

FamilienaamIndex 103.128 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 208.872

Geboren ca. 1425
Overleden Oirschot voor 1499

Alias Peter Leijten, alias de oudere (om te onderscheiden van zijn zoon).

Ofwel Peter was zelf een bastaard (maar niets in de vermeldingen in ORA waarin hij met zijn gezin genoemd wordt, ondersteunt die hypothese rechtstreeks), of hij had een gelijknamige bastaardbroer. ORA 1463 vermeldt een Peter natuurlijke zoon van Peter Leijten als man van Jannen; in 1479 belooft Peter natuurlijke zoon van Peter Leijten een rente aan zijn wettige dochter Katalijn en haar natuurlijke dochter Henrick verwekt bij Goijaert Heijmerick Schepens, en in 1487 verschijnt een (kennelijk al volwassen) Jan natuurlijke zoon van Peter (*voor ca. 1440) natuurlijke zoon van Peter Peter Leijten (*voor ca. 1415) verwekt bij Lisbeth van Esch. In 1484 wordt ook vermeld Andries natuurlijke zoon van Peter Peter Leijten - dit kan er een van alledrie de Peters zijn…

Vermeld in diverse belendingen ORA Oirschot 1478, 1484, 1487.

ORA Oirschot (Toirkens 122 fol 94v no 31 dd 30-12-1465/1464) Verschenen is Willem Everaerts Roelofs en verkoopt nu met schepenbrieven aan Peter Peter Leijten die een huis met tuin, grond etc., gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. Jan Gerits, de kinderen van Aert Vos, Willem van Oudenhoven, de gemeenschappelijke straat. Willem had dat bezit verkregen van Jan Henricks ban Oudenhoven en op zijn beurt had Jan het verkregen van Peter Meijs Luijten en Peter weer van diens vader Meijs. Meijs op zijn beurt had het verkregen van Jan en Henrick, kinderen van Michiel Jan Michiels, alles volgens schepenbrieven van Oirschot. De verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 124 fol 79v no 45 dd 23-4-1476) Komen is Peter Jacop van der Hamsvoort en verkoopt aan zijn vader Jacop die de helft van een pacht van 18 lopen rogge waarvan Jacop van der Hamsvoort het vruchtgebruik heeft en welke pacht wordt betaald door Peter zoon wijlen Peter Leijten die men ook wel de Neve noemt. De pacht te betalen uit bepaalde onderpanden.

ORA Oirschot (Toirkens 124 fol 287 no 318 dd 5-12-1481) Verschenen is Jan van der Heijden en verkoopt nu aan Peter Stoepkens die een stuk beemd gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Peter Pels, de gemeenschappelijke straat, Jan de Cort, de Tijmerdonk. De verkoper belooft alle lasten af te handelen behalve 1 stuiver als grondchijns.

ORA Oirschot (Toirkens 124 fol 477v no 267 dd 1-7-1485) Jan zoon wijlen Jacops van der Hamsvoort uit het eerste huwelijk verkoopt met schepenbrieven van Den Bosch aan zijn broer Jan uit het laatste huwelijk een pacht van 9 lopen rogge per jaar, Oirschotse maat, welke pacht eerstgenoemde Jan van zijn vader Jacop heeft geerfd. Die pacht hadden Joerden van den Vloet en Peter Peter Leijten genoemd Stoepkens jaarlijks beloofd met schepenbrief van Den Bosch.

ORA Oirschot (Toirkens 128 fol 50v nos 244-5 dd 31-3-1508) Peter Stoepkens de oude doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik ten behoeve van zijn dochter Luijschije inzake een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Spoordonk, b.p.. Henrick Verwers, de kinderen van Gerit van …, Rutger van Oudenhoven, de straat. Nog inzake een halve bunder broekland, gelegen in de Gemeijnen Beemden, zelfde herdgang als hiervoor, b.p. het erf van de rector van het St. Anna-altaar, Marten Heijn Soutmans, de gemeijnte, Lisbeth van Bantsvoort en haar kinderen. (Idem 245) Luijschije Peter Stoepkens met haar man Jan van Moerkerken ook wel genoemd de Lubber, verkopen aan haar wettige kinderen die ze eerder heeft verkregen van haar eerste man Jacop Vijmmans, zijnde haar zoon Peter Vijmmans, verder Jacop, Jan, Cornelis, Peter en Marie zijn broers en zusters, een huis, tuin etc., dat ze heeft geerfd van haar vader Peter en nog een halve bunder broekland, zoals is beschreven in de vorige akte.

ORA Oirschot (Toirkens 128 fol 214v no 119 dd 10-2-1510) Willem Lupprechts van Berze als man van Heijmbrecht heeft kwijting gegevn aan Peter en Simon, kinderen van Peter Stoepkens inzake een eerdere belofte die hun vader Peter had gedaan aan Katarina zijnde de moeder van [H]Eijmbrecht, zijnde hun zuster. Willem geeft hen daarvoor nu kwijting en verklaart te zijn voldaan.

ORA Oirschot (Toirkens 128 fol 202 no 97 dd 13-9-1513) Een verhoor gehouden op 13 september 1513 op verzoek van Willem Huben van Gestel. (…) Daarop heeft Willem Hubrechts van Gestel de vraag voorgelegd of het in Oirschot recht is dat als een man of vrouw die in het bezit is van een jaarlijkse pacht of rente te staat heffen op onderpand van bepaald bezit, zijnde voor 10, 20, 30 , 40 jaar of meer, dat die rente of pacht dan ook verder steeds verschuldigd blijft tot het moment toe dat er met rechtsmiddelen wordt uitgewonnen. De schepenen verklaren zulks voor recht en willen er een verordering van hebben.

Verder legt Willem aan de goede mannen het punt voor of ze ermee bekend zijn dat er 20, 30 jaar of langer namens Jan van Meerwijck steeds een pacht van een half mud rogge is ontvangen van eerder Jan zoon Peter Stoepkens de oude die in Spoordonk woont en daarna door diens erfgenamen is betaald.

Dirck Moermans verklaart dat Jan van Meerwijk meer dan 35 jaar lang van genoemde Peter Stoepkens een pacht van 6 lopen rogge heeft ontvangen en dat hij in die tijd heeft ingewoond bij Jan van Meerwijck. Geerit dochter van Ansem van Liefveld verklaart dat ze ermee bekend is dat Jan van Meerwijck voor een periode van 36 jaar van Peter Stoepkens en nog lang erna, een pacht heeft ontvangen van 6 lopen rogge per jaar. Ze verklaart ook nog dat op in de tijd dat Jan van Meerwijk die pacht heeft geheven, dat de oude Peter Stoepkens dan placht te zeggen : “Ik betaal deze rogpacht niet graag, maar zal ze wel betalen en ik zal het aan mijn kinderen zeggen te doen na mijn dood want ik ben die rogge schuldig”. Ze is ermee bekend omdat ze 13 jaar lang de vrouw is geweest van genoemde Jan van Meerwijk. Steven van Hersel verklaart dat hij namens Willem Huiben als erfgenaam van Jan van Meerwijk, steeds eerst van de oude Peter Stoepkens die pacht heeft opgehaald en daarna van diens zoon Simon en wel minstens 4 keer, waarvan de laatste termijn geweest is 5 jaar geleden. Jan de Schoteldreijer verklaart dat hij dikwijls heeft horen zeggen voor meer dan 30 jaar, dat Jan van Meerwijk steeds van Peter Stoepkens die pacht van 6 lopen rogge heeft ontvangen. Jan Henricks verklaart dat hij namens Willem Huijben sinds 15 jaar terug jaarlijks 6 lopen rogge van de oude Peter Stoepkens heeft ontvangen. Henrick de Riemsleger verklaart dat hij meer dan 8 jaar ongeveer namens Willem Huijben van de oude Peter Stoepkens jaarlijks 6 lopen rogge heeft ontvangen en dat Simon zoon van Peter Stoepkens de rog dan voor hem heeft afgemeten.

Bosch Protocol (inv no 1323 fol 375r dd 3/1536 = Paasstijl 1535) Petrus fs qd (prs?) Stoepkens promisit Theodorus fs qd Henrici Storckelmans 1:0:0 jaarlijks Oorschot, losbaar met 16:0:0

Bosch Protocol (inv no 1324 fol 227v dd 5-7-1536) Peter en Johanna Stoepkens, kinderen wijlen Peter Stoepkens, promisit 2 gulden jaarlijx Oirschot, aan Aleydt fa qd Henrici Lambertss; gecasseert, losbaer met 32:0:0.

ORA Oost- en Middelbeers (Jan Toirkens, inv no 582 fol 149v no 548 dd 10-4-1499) Henrick Dirck Gerards als gemachtigde heeft zijn achterstallige vordering aangetoond met een schepenbrief van Beerze inzake een pacht van 3 lopen rogge, maat van Beerze, die …achterstallig is, welke pacht Peter Leijten bij de een Linden (?) eerder had beloofd aan Marcelis Dirck Ceelen, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen, n.l. 1 lopen rogge per jaar aan de persoonschap van Beerze en de andere 2 lopen aan diegene die de ´bedeklok´ in de avond zal ´trekken´ te Oostelbeers (de klok luiden dus, JT), op onderpand van een ´gelage´met het huis erop te Middelbeers, b.p. de kinderen van Henrick Vos, verder rondom in de gemeijnte, volgens de brief d.d. 28 november 1459. Henrick Dirck Gerards heeft het onderpand uitgewonnen en het bezit is verkocht aan Henrick Janssen van Aelst voor de achterstalligheid.

KINDEREN:

ORA Oirschot (Toirkens, inv no 125b fol 2v no 15 dd 24-1-1490) Eerder had Wouter Wouters Thijs Backs beloofd binnen 8 dagen een huis, tuin etc., te verkopen aan Jan Merten Goijaert Stevens, groot ca. 7 lopenzaad, gelegen in Middelbeers, b.p. de straat, Nijs Janssen van Oudenhoven, maar omdat later bleek dat Jan het geld daarvoor niet meteen kon betalen, is afgesproken dat Wouter als verkoper het huis zal overdragen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, en daarvoor moet Jan dan een half mud rogge betalen, waarvoor Peter Peter Leijten als oom van genoemde Jan zich borg stelt. (…) (Idem no 16) Jan Merten Goijaert Stevens belooft zijn oom Peter voor diens borgstelling te zullen vrijwaren en later zo te zullen betalen dat Peter ervoor gevrijwaard blijft.

ORA Oost- en Middelbeers (Jan Toirkens, inv no 582 no 159 dd 24-8-1490) Henrick Henrick van Aelst en zijn wettige zoon Peter verkopen aan Jan Peter Leijten die een stuk beemd welk perceel Peter Henrick van Aelst door Mathijs Henricks was toebedeeld in een deling, genoemd de Vloetbeemd gelegen onder Oostelbeers, b.p. de kinderen van Jan Ceelen, Jan van der Aa of diens erfgenamen met meer anderen, de Wuestenbeemd, de Vloet daar. De verkopers beloven alle lasten af te handelen. Datum 4 dagen na St. Bartholomeusdag 1490, getuigen Cort en Henrick.

ORA Oost- en Middelbeers (Jan Toirkens, inv no 582 no 200 dd 10 dagen in de oogstmaand september 1491) Willem Peter Leijten verkoopt aan Goijaert Peters van Aelst een stuk land groot ca. 3 en een halve lopenzaad, gelegen te Middelbeers, b.p. genoemde Goijaert zelf, genoemde Willem, de straat, de weduwe van Jan Peter Leijten en haar kinderen. De verkoper belooft alle lasten af te handelen, behalve 1 mud rogge per jaar aan Jan Willems en nog 5 lopen rogge aan de H. Geest van Middelbeers. De eerste termijnen ervan te betalen per a.s Maria Lichtmisdag over een jaar.

ORA Oost- en Middelbeers (Jan Toirkens, inv no 582 fol 50 no 210 dd x-x-1492) : Willem Peter Leijten belooft zijn broer Peter 5 lopen rogge, maat van Beerze, (niet afgemaakte akte, rest bladzijde is blanko, JT)

ORA Oost- en Middelbeers (Jan Toirkens, inv no 582 fol 51 no 213 dd 14-1-1492): Willem Peter Leijten belooft zijn broer Dirck die voortaan een jaarlijkse pacht van 5 lopen rogge, maat van Beerze steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen te Middelbeers, b.p. Henrick Willems van Aelst, Herman van den Borgelen, de gemeijnte. Nog op onderpand van een stuk land groot ca. 3 lopenzaad, b.p. Goijaert Peters van Aelst, Heijn Smollers, de gemeijnte. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht.

ORA Oost- en Middelbeers (Jan Toirkens, inv no 582 fol 120v no 442 dd 7-2-1497) Luitgaerd Peter Leijten met haar man Lambrecht van de Hugevoert doet afstand van haar recht van vruchtgebruik ten behoeve van haar wettige kinderen die ze eerder heeft verwekt bij haar eerste man Merten Goijaert Stevens, inzake een stuk land genoemd de Bersebeemd gelegen te Oostelbeers, b.p. Goijaert Peters, Wouter Nijs waarvan is afgedeeld, de rivier de Aa, de straat. Luijtgaerd belooft alle lasten hierin af te handelen. Datum 7 dagen in de sprokkelmaand 1497, (…) (Idem no 443) Jan, Peter en Goijaert, broers en kinderen van wijlen Merten Goijaert Stevens verwekt bij Luijtgaerd dochter van Peter Leijten, verder Peter Jan Peter Loijen als man van Lisbeth dochter van genoemde Merten en nog Margriet dochter van genoemde Merten met haar voogd, verkopen aan Dirck Peter Leijten een stuk land zowel heide, weide etc. genoemd de Bersbeemd te Oostelbeers, b.p. Goijaert Peters, de gemeijnte, de rivier de Aa, Wouter Nijs waarvan is afgedeeld. Daarvoor heeft genoemde Luijtgaerd samen met haar wettige man Lambrecht van de Hugevoort afstand van haar recht van vruchtgebruik gedaan. De verkopers voor henzelf handelend en voor hun broer Claes en hun zuster Engelen beloven alle lasten van hun kant af te handelen.

ORA Oost- en Middelbeers (Jan Toirkens, inv no 582 no 549 dd 15-4-1499) Henrick Janssen van Aelst verkoopt het bezit uit de vorige akte weer door aan Goijaert Peters van Aelst die daarvan het vruchtgebruik krijgt en zijn kinderen verwekt bij Katarina dochter van Peter Leijten daarvan het erfrecht.


Huwt ca. 1450

103.129   Katarina N.

Index 103.129 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 208.873

Kinderen

Kinderen

 1. Derk Zie 104.436
 2. Jan (+tussen 24-8-1490 en 10-9- 1491), huwt N.N.
 3. Willem
 4. Peter, te Oirschot, alias Peter Jr (*voor 1460, +na 1528, voor 1532), ook Peter Peter Leijten of Aleijten, vermeld ORA Oirschot 1485, 1487, 1490, 1495, 1497, 1505, 1522, 1523, 1524, 1528; huwt Ida Aert Vos (+na 1534); ouders van Aert, Peter (gehuwd met Elisabeth Jan Geverts), Willem (gehuwd met Kathrijnen Jans Sbonten), Ida (gehuwd met Corstiaen Aerts), Jenneken en Elisabeth
 5. Simon, te Oirschot (*voor 1460 +vermoedelijk na 1519, voor 1522); huwt Elisabeth Goossen de Bruijn (+na 1526); hadden kinderen
 6. Katarina
 7. Luitgaard, huwt (1) Merten Goijaert Stevens; huwt (2) Lambrecht van de Hugevoert
 8. Kinderen
  1. Jan
  2. Peter
  3. Goijaert,
  4. Lisbeth, huwt Peter Jan Peter Loijen
  5. Margriet
  6. Claes
  7. Engelen
 9. Aert (*voor 1461), vermeld 1485, nazaten vermeld in 1559
 10. Jacob Zie 51.564
 11. Lucia, vermeld 1508; huwt (1) Jacop Vijmmans; bij hem moeder van Peter, Jacop, Jan, Cornelis, Peter en Marie; huwt (2) Jan van Moerkerken alias De Lubber
 12. Eijmbrecht
 13. Johanna

TerugBegin van generatie


103.132   Dirck Happen van der AMEIJDEN

FamilienaamIndex 103.132Vader 206.264Moeder 206.265

Geboren voor 1419
Overleden Oirschot voor 7-3-1500

Vgl BL 1998

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 413v no199 dd St Mathijs 1484) Komen is Amelis Peters van de Schoet en verkoopt aan Dirck Happen Reijnen een stuk land genoemd het Boelant, groot ca. 4 lopenzaad gelegen onder Ameijden hier, b.p de Heerstraat, Lisbeth Bierkens en haar kinderen, Goijaert van Berckt (?), Merten Steemetsers.

ORA Oirschot (Toirkens 126 fol 11v nos 43-46 dd 7-3-1500) Wreijs Dirck Happen verkoopt met schepenbrief aan Dirck Simon Willems het bezit dat hij van zijn vader Dirck Happen heeft geerfd en van zijn moeder Aleijt, waar dat bezit ook in Oirschot is gelegen etc., en zoals dat erfdeel aan hem was toebedeeld. Als er later meer lasten op het bezit blijken te drukken dan zal hij dat voor zijn deel aan de koper vergoeden. (Idem 44) Dirck Simon Willems uit de vorige akte en met hem Margriet dochter van Dirck Happen met Jan Henricks van Kuijck als haar hierbij gekozen voogd, hebben beloofd om aan Wreijs Dirck Happen die jaarlijks een Rijnsgulden te gaan betalen, steeds op St. Jansdag midden in de zomer, op onderpand van een stuk land, groot ca. 3 lopenzaad gelegen onder Ameidjen hier, b.p. Aert Driessen, een pad, de straat daar, Heijn Gerarts. De schuldenaars beloven het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. (Idem 45) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op Sint Jansdag tegen betaling van 16 Rijnsguldens. (Idem 46) Henrick Janssen van Kuijck als man van Heijlwich, Peter Henrick Weijten als man van Katalijn en Aleijt met haar voogd zijnde gezusters en kinderen van wijlen Dirck Happen, verkopen met alle brieven ervan aan Joerden Dirck Happen al hun aanspraken in het bezit dat ze hebben geerfd van hun vader Dirck Happen en hun moeder Aleijt, waar dat bezit zich ook in Oirschot bevindt. De verkopers beloven alle lasten af te handelen en als er later meer lasten op het bezit blijken te drukken dan nu bekend, dan zullen ze samen betalen.

Idem (fol 24v no 106 dd 3-4-1500) Laureijs Dirck Happen en zijn broer Joerden verkopen nu aan Lupprecht Henricks van de Schoet die een stuk land groot ca. 2 en een halve lopenzaad, genoemd het Hagelaer met recht van overpad over de straat daar, gelegen in herdgang Aerle, b.p. het erf van de koper, de erfgenamen van Jan Haubraken, Willem van Dormalen en Daniel Verclonen. Hieruit jaarlijks anderhalf oort als grondchijns te betalen.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1213 (Oirschot) okt 1442 – sept 1443 folio 188v: Henrick Peterss van der Bocht man van Kathelijn dochter wijlen Henrick Doyts; Dirck zoon wijlen Hap van der Ameijden

BP 1214 (Oirschot) okt 1443 – sept 1443 folio 41v: Everart, Lijsbeth en Kathelijn kinderen van wijlen Jorden Smeeds en hun schoonbroer Dirck Happen van der Ameijden man van Aleijt

BP 1216 (Oirschot) okt 1445 – sept 1446 folio 167r: Claes zoon wijlen Goossen Willem Eelkens; Dirck Aert Ydenss. van Meijelsfoirt; Dirck Happen zoon van der Ameijen

BP 1224 (Oirschot) okt 1453 – sept 1454 folio 199r: Dirck zoon wijlen Hap van der Ameijden; Henrick Peterss van der Bocht; Dirck Ghijsbert Dirxsoen; Jorden Doyts


Huwt voor 1460

103.133   Aleijt Joerden SMEETS

FamilienaamIndex 103.133Vader 206.266Moeder 206.267

Kinderen

 1. Laureijs (+voor 1511), huwt Jutta Arnt van de After.
 2. Margriet
 3. Heijlwich, huwt Henrick Jan van Cuijk
 4. Katrijn, huwt Peter Henrick Weijten
 5. Aleijt
 6. Jordaen Zie 51.566

TerugBegin van generatie


103.134   Willem Aerts van den AFTER

FamilienaamIndex 103.134Vader 206.268Moeder 206.269

Geboren ca. 1430
Overleden Oirschot voor 1492

ORA Oirschot (Toirkens 136a fol 33v nos 165 e.v. 1548): Erfdeling en verkoop door 21 nazaten. Rutger en Willem, gebroeders en wettige kinderen van wijlen Marcelis van der After, verder Peter Wauter Sraijmakers als wettige man van Henrieksken dochter van wijlen genoemde Marcelis, verder Mechteld wettige dochter van genoemde Marcelis, met haar wettige zoon Peter als haar voogd, verder Willem Claesssen als man van Baten wettige dochter van genoemde Marcelis van der After, nog Hadewijch, Bele en Katalijn, gezusters en wettige kinderen van Emont Henricks verwekt bij deze Emonden en bij diens vrouw Margriet dochter van genoemde Marcelis van der After, met Peter Willems van Brogel als hun gekozen voogd, optredend voor henzelf en ook voor hun broers Marcelis en Henrick, verder Marcelis zoon wijlen Hermans van Aerle verwekt bij deze Herman van Aerle en bij wijlen Henrieksken dochter van wijlen Willems Verafter, verder Aert zoon wijlen Willems de Metser als man van Katalijnen dochter van genoemde Henrick ( moet zijn Herman van Aerle ), verder Wouter Bernaerts van den Weijer verwekt bij deze Bernaert en bij diens Aleijt dochter van genoemde Henrick ( moet zijn Herman van Aerle ), verder Matheeus Joost Matheussen als man van IJken dochter van genoemde Herman van Aerle en Henrieksken, nog Willem en Antonis, gebroeders en Bartolomeus Antonis Bartolomeussen als man van Willemken, nog Gijsbrecht Goijaerts van den Doeren als man van Elisabeth, zijnde alle vier wettige kinderen van wijlen Wouter Hermans van Aerle, nog Jan en Dirck gebroeders en wettige kinderen van wijlen genoemde Aert Hermans ( van Aerle ? ), nog Joirden Aert Smetsers namens Henrick Aert Hermans mede namens Peter Gerits als man van Ijken wettige dochter van genoemde wijlen Aert Hermans, nog Willem en Joirden gebroeders, nog Elias Lebbens als man van Baten, Willem Henrick Goijaerts als man van Aleijt, zijnde vier wettige kinderen van wijlen Joirden Happen verwekt bij deze Joirden en bij wijlen mechtelden dochter van wijlen Willems van der After, voor henzelf optredend en voor hun broer Dirck, verder Joirden en Peter, gebroeders en nog Willem Henricks van Geenen als man van Heijlwich, Dirk Willems van der Hamsvoort als man van Marie, verder Joris Jan Thijssen als man van Aleijten, nog Dielis Alaerts als man Elisabeth en nog Beate, zijnde 7 wettige kinderen van Bartolomeus zoon van wijlen genoemde Joirden Joirden Happen en van Mechteld Willems van der After, waarbij deze Beate is vergezeld van haar voogd en haar broer Joirden, verder Adriaen zoon wijlen Roelof Robben als man van Katalijn wettige dochter van wijlen Jan zoon wijlen genoemde Joirden Happen en Mechteld, voor henzelf optredend en ook voor Willem zoon van wijlen Jan zoon genoemde Joirden Happen en van genoemde Mechteld, nog Katalijn, Anna, Appolonia, gezusters en wettige kinderen van wijlen Peter Jacops verwekt bij deze Peter en bij diens vrouw Katalijnen dochter van genoemde Joirden Happen en van Mechteld van hiervoor, met Willem Joirden Happen als hun voogd, nog Jan Goijaert Jacops als man van Aleijt dochter van wijlen genoemde Peter Jacops en van genoemde Katalijn, verder nog Willem zoon wijlen Willem Smetsers verwekt bij wijlen deze Willem Smetsers en bij Marie diens vrouw dochter van wijlen genoemde Joirden Happen en van Mechtelden van der After, optredend voor hemzelf en ook voor zijn broers en zuster, verkopen hierbij een weiland genoemd de Borcht, groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, (…) aan Marten Dircks van der Heijden (…) (Idem 166) Marten Dircks van der Heijden heeft als schuldenaar beloofd om aan alle erfgenamen van wijlen Jan en Katharijnen kinderen van wijlen Willems van der After, die een bedrag van in totaal 55 gulden te gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag onder beding van parate excutie.

Idem (nos 167 e.v.) De zelfde verkopers uit de voorgaande akte verkopen hierbij een akker en een daaraan gelegen stuk driesland, genoemd dat Peperkoren, in totaal groot c. 3 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, (…) een akker eveneens genoemd dat Peperkoren, met recht van overpad over de dries van hiervoor en over het erf van Dielis Willem Pauwels, groot ca. 2 lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, (…) aan genoemde Willem Dielis Pauwels (…) (Idem 168) Dielis Willem Pauwels heeft als schuldenaar beloofd om aan de verkopers uit de voorgaande akte die een bedrag van 113 gulden te zullen gaan betalen ook op dezelfde datum als in de voorgaande akte. (Idem 169) De genoemde personen uit de vorige akte verkopen hierbij ongeveer een bunder beemd gelegen is in Herebeeck alhier en die onafgemaakt is, zijnde de helft van ongeveer twee bunder aldaar, gelegen in Oirschot herdgang Aerle aan de Verdocnk aldaar, (…) aan Roelof Backs (…) (Idem no 170) De zelfde groep verkopers uit de vorige akte behalve dan Mercelis Hermans die dit perceel gaat kopen, verkopen hierbij de twee vijfde delen van in totaal ca. twee bunder beemd gelegen in Oirschot herdgang Aerle aan de Verdonk aldaar zoals vermeld in de voorgaande brief. Ze verkopen hiervan hun 20ste delen nu aan Marcelis Hermans van Aerle die het 21e deel daarvan in eigendom heeft en het perceel is per a.s. Pinksteren te aanvaarden. (…) (Idem no 171) Roelof Backs heeft als schuldenaar beloofd om aan de verkopers uit de voorgaande akte, die een bedrag van 105 gulden te zullen gaan betalen (…) (Idem 172) Marcelis Hermans van Aerle heeft als schuldenaar beloofd om aan de verkopers uit de vorige akte die een bedrag van 42 gulden te zullen gaan betalen (…) (Idem 173) De zelfde verkopers uit de vorige akte behalve Mechteld dochter van Marcelis van der After die dit perceel koopt, verkopen hierbij een akker met een klein stukje heide dat erbij ligt, genoemd de Vuijtfanck, groot ca. 3 lopenzaad, met recht van overpad over het perceel van Jan Gerits en dat van Dirk van Os, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, (…) aan Mechteld dochter van Mercelis van der After die daarvan het 21e deel zelf bezit. (…) (Idem 174) Peter Roefs van der Straten en Mechteld Marcelis van der After met deze Peter als haar zoon en haar voogd, hebben als schuldenaars beloofd om aan de verkopers uit de vorige akte, die een bedrag van 68 gulden te zullen gaan betalen (…) (Idem 175) De verkopers uit de voorgaande akte, met uitzondering van Willem Wouter Hermans die het perceel zelf koopt, verkopen hierbij een akker groot ca. een zesterzaad, met het recht van overpad aldaar, gelegen in Oirschot in de Aerlesche akkers, (…) (Idem no 176) Willem Wouter Hermans heeft als schuldenaar aan de verkopers uit de voorgaande akte die een bedrag van 81 gulden beloofd te zullen betalen (…) (Idem 177) De zelfde verkopers uit de voorgaande akte behalve Joirden Aert Smetsers die dit bezit zelf koopt, verkopen hierbij een huis, tuin, grond etc. groot ca. 12 of 13 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, (…) Ook verkopen ze een heideveld genoemd dat Ven, met recht van overpad van het perceel dat eigendom van Mechteld van der After is genoemd den Vuijtvanck en over het erf van Elisabeth Houbrakeens, Dirck van Os en dat van Jan Gerits, gelegen in herdgang Aerle, (…) (Idem 178) Joirdaen Aert Smetsers heeft als schuldenaar beloofd om aan de erfgenamen van Jan en Katalijn van der After uit de vorige akte, die een bedrag van 495 gulden te zullen gaan betalen.


Huwt (1) voor 1450

Beatrix Marcelis SPIKINC

FamilienaamIndex

Overleden voor 1463

Duidelijk niet de vrouw van Willem in 1463, en duidelijk niet de moeder Beatrix die in 1492 pas overleden is.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1221 (Oirschot) okt 1450 – sept 1451 folio 234v: Willem Aertss van der After man van Beatrijs Marselis Spickincs, Willem Geritss van Kreijelt man van Kathelijn Marselis Spinkincs

BP 1227 (Oirschot) okt 1456 – sept 1457 folio 429v: Willem Aertss van der After man van Beatrijs Marselis Spikincs; Jan Peter Smolners; Heilwich en Kathelijn dochters van wijlen Marselis Spikincs


Huwt (2) voor 1463

103.135   Beatrix Henrick Dirck NEVEN

FamilienaamIndex 103.135Vader 206.270Moeder 206.271

Geboren ca. 1430
Overleden voor 1492

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 12v no 63 dd 21-8-1463) Verschenen is Goeswijn Henrick Dirck Neven, verder Henrick, Godevaert en Rutger, wettige kinderen van genoemde Henrick Neven, verder Jan Andries Swilden als man van Margriet dochter van genoemde Goessen en verder Katalijn dochter van genoemde Goessen met haar voogd, voor henzelf handelend en voor hun broer Arenden ook zoon van genoemde Goessen en ze verkopen nu aan Willem Aerts van der After zijnde hun zwager, die het derde deel van een stuk land genoemd de Bergakker, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. Jan natuurlijke zoon van Diederick Jan Henricks, genoemde Willem als koper, Goedevaert Brants. De verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 125b fol 322v no 252 dd St Jacob 1492) Jan Willem Aerts van der Achter, Daniel de Brouwer als man van Katarina dochter van genoemde Willem van der Achter, Joerden Dirck Happen als man van Mechteld Willems van der Acher, en Daniel de Brouwer en Lup Henrick Luppen van den Schoet als voogden over de minderjarige wettige kinderen van Mercelis Willems van der Achter die hij had verwekt bij Hadewijch Henrick Lippen hebben een deling gemaakt van alle bezit dat ze geerfd van Beatrijs de vrouw van Willem Aerts van der Achter, zijnde hun moeder. Bij deze deling krijgen Jan Willems van der Achter en zijn zwager Daniel, samen een zesterzaad land genoemd de Uutfank, gelegen in herdgang Aerle aan de heide daar, b.p. Wreijs Happen, het erf eerder van Goijaert Brants, het erf eerder van heer Amelrijck Boots, heer Aert de Crom. Hieruit moet jaarlijks de grondchijns van worden betaald. Nog krijgen ze een stuk land gelegen in de Aerlesche Akkers, b.p. Joerden Stockelmans, Hilleken en Lijsken Keijmps, Jan Stockelmans als natuurlijke zoon, Willem van der Achter. Nog krijgen ze een heiveld genoemd ´t Son gelegen in herdgang Aerle, b.p. heer Amelrijk Boots, Heijn Goossens van der Achter. Nog krijgen ze een stuk beemd gelegen in de gemeente Liempde, b.p. de gemeijnte daar genoemd de Gansdonk, Wreijs Happen en Neel Wreijssen. Genoemde Joerden Dirck Happen em Daniel en Lup als voogden ten behoeve van de kinderen van Marcelis Willems van der Achter, krijgen samen een zesterzaad land gelegen in de Aerlesche Akkers, genoemde de Langakker, b.p. Joerden Stockelmans, Wreijs Happen, Heijn Goossens van der Achter. Nog krijgen ze een lopenzaad land genoemd dat Hagelaer gelegen in herdgang Aerle, b.p. Lup Henrick Luppen, Jan Houbraken, Wreijs Happen. Nog krijgen ze een stuk beemd genoemd de Verdonk gelegen aan de Verdonk daar, b.p. Aelbrecht van de Maerselaer, het erf eerder van Aert Corstens, Claes Maes of zijn kinderen, de Verdonk.

Kinderen

 1. Marcelis (+voor 1492), huwt Hadewijch Henrick Lippen van den Schoet, ouders van Rutger, Willem, Henrieksken, Mechteld, Baten en Margriet
 2. Henrieksken (+voor 1548), huwt Herman van Aerle (+voor 1548), ouders van Marcelis, Katalijnen, Aleijt, IJken, Wouter (+voor 1548, volwassen kinderen), en Aert
 3. Mechteld Zie 51.567
 4. Jan (+voor 1548), zonder nageslacht
 5. Katarijn (+voor 1548), zonder nageslacht

TerugBegin van generatie


103.168   Philips van HERSEL

FamilienaamIndex 103.168Vader 206.082Moeder 206.083

Overleden na 1531, voor 1538

Mogelijk heet zijn grootvader toch Philips en niet Willem. Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens) BP 1255 (Oirschot) okt 1485 – sept 1486 folio 449r: Philips zoon van wijlen Jacop Philipss van Hersel en Aleijt; Marten Art Michielss.

Meer voer voor de Philips-niet-Willem-these: BP (inv no 1283 fol 339v dd 10-6-1513) Martha van Herssel fa quondam Jacobi fs qd Lippert (moeder Agnete fa qd Daniel Jansz van de Wagescheyden) belooft 1 1/2 mud rog jl Oorschot; Philip van Hersel fs Jacobi promisit 1 mud rog jl lijft

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 24 nos 111-2 dd 22-6-1507) Jacop zoon wijlen Gerard Shaesten die men ook wel de Hoijmaker noemt, verkoopt aan Philips zoon wijlen Jacop van Hersel een huis, tuin etc., welk huis Jacop had verkregen van Aert Mengelen, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Cornelis Smeets de schrijver, Lenaert Berten, de erfgenamen van Joerden Gijsbrecht Hoppenbrouwers, de gemeenschappelijke straat. Lasten hieruit zijn het 1/3de deel van 5 vlaamschen aan het altaar in het gasthuis van Oirschot, een pond paijment aan de kinderen van Dirck Vos en nog een peter per jaar die Jacop eerder daaruit had beloofd aan Aert Mengelen, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen. (Idem 112) Genoemde Philips belooft aan Jacop die per a.s. Kerstmis een bedrag van 12 en een halve peter te zullen betalen.


Huwt voor 1483

103.169   Aleijt Henrick van der ACHTER

FamilienaamIndex 103.169Vader 206.338Moeder 206.339

Kinderen

 1. Jan Zie 51.584
 2. Henrick (+na 1519, voor 1531), huwt Anna Henrick Swolfs; broer Jan is voogd over haar kinderen

TerugBegin van generatie


103.170   Jordaen Jordaens de BROUWER

FamilienaamIndex 103.170Vader 206.340Moeder 206.341 • Tevens 51.558

Geboren na 1460, voor 1463
Overleden na 1500, voor 1510

In 1485 (kennelijk) nog onmondig bij erfdeling grootouders. In 1481: van Beerze. Schepen van Oirschot (1501). Ook gegoed te Beerze (Oost- en Middelbeers), aldaar schepen 1484, 1490-93.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 275v nos 205-6 dd 17-7-1481) Jan Willem Brouwers en Jorden de Brouwer van Beerze hebben zich borg gesteld voor Jan Jan van der Moelen voor de kosterij (?) van de St. Amantskerk in de plaats Geel, tot een bedrag toe van 100 rijnsguldens en wel in handen van a,b, en c, (niet nader aangeduide personen) en ten behoeve van al degene die het aangaat. Deze borgen zijn voldoende draagkrachtig. (Idem 206) De zelfde Jan belooft zijn borgen voor hun belofte te zullen vrijwaren en voor alle kosten en schades etc.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 74v no 335 dd 6-7-1487) Joerden de Brouwer heeft zijn achterstallige vordering aangetoond met schepenbrief van Oirschot inzake een pacht van 1 mud rogge die 1 mud en 9 lopen achterstallig is, welke pacht Jan Daniel Timmermans eerder aan zijn wettige broer Gielis had beloofd, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. en een beemd onder Boterwijk hier, b.p. Peter Jacops van Esch, Lisbeth van der Rijt en haar dochter Lisbeth, Willem Rutgers. Nog op onderpand van een stuk land genoemd de Batenbraeck, gelegen in de Oirschotse akkers, b.p. Peter Stoepkens, Aert van Campen, Willem Rutgers, volgens de schepenbrief d.d. 6 april 1480. Er is daar na een onderpand aangewezen en de uitwinning is gedaan door Jan van Espe en het bezit is verkocht aan Wouter van Heerbeeck voor de achterstalligheid en de kosten van de procedure. Het bezit is ook in Den Bosch gepubliceerd geweest.

ORA De Beerzen (Oost- en Middelbeers, transcriptie Toirkens inv.nr. 582 nr 134 fol 27v dd 22-2-1490) Jan Henrick Sluijsmans met voogd verkoopt aan Joerden de Brouwer onze collegschepen het door hem geerfde bezit afkomstig van Lisbeth Gerits en haar kinderen, zijnde het 1/4e deel ervan, zowel roerend als onroerend waar dat bezit zich ook in de dingbank van Beerze bevindt.

Idem (fol 29v no 149 dd 5-5-1490) Jan Henrick Sluijsmans en zijn vader Henrick Sluijsmans als voogd over zijn zoon, verkopen aan Joerden de Brouwer, onze collegaschepen al het door hen geerfde bezit afkomstig van Gerard Mechteld Goossens en van diens kinderen en van hun schoonzus Lisbeth, waar dat bezit zich ook in de dingbank van Beerze bevindt.

ORA Oirschot (Toirkens 125b fol 32 nos 214-6 dd 15-10-1491) Joerden Joerden Brouwers verkoopt met een schepenbrief van Oirschot aan Goossen Henricks van den Doren die een pacht van 2 mud rogge Oirschotse maat welke pacht Willem Joerden Everaerts eeder had beloofd aan Didderick en Henrick, broers en kinderen van Joerden Jan Henrik Hanscomakers, ten hunnen behoeve en ten behoeve van Jacop, Joorden, Agnesen, Lisbeth, Heijlwig en Elsbeen, kinderen van genoemde Joerden, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Notel, b.p. genoemde Willem, het erf dat eerder van Bartelmeeus Zutericks was, de straat. Nog op onderpand van 2 stukken eeuwsel en beemd gelegen in herdgang Straten, b.p.de kinderen van Henrick Crommen, Jan van Best, Daniel Dijken. Nog op onderpand van een stuk beemd genoemd de Plijsdonk gelegen onder Ameidjen hier, b.p. genoemde Willem, de gemeijnte. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.(Idem 215) Genoemde Goossen zal Joorden de pacht laten ontvangen tot a.s. Maria Lichtmisdag en hem dan de brief overhandigen ten zijnen behoeve, behalve 8 lopen rogge die Goessen zelf houdt. (Idem 216 dd 27-10-1491) De pacht uit de vorige akte mag per a.s. Maria Lichtmisdag en twee jaar verder worden afgelost, mits er een half jaar vooraf is opgezegd, tegen betaling van 28 peters voor elk mud, elke peter tegen 18 stuivers of in andere muntsoorten, zoals de Andriesgulden tegen 23 stuivers, de goudgulden voor 22 stuivers of andere geld.

ORA De Beerzen (Oost- en Middelbeers, transcriptie Toirkens inv.nr. 582 nrs 230-2 fol 55v dd 24-3-1492) Joerden de Brouwer en Oda weduwe van Jan Quackelaerts met Jan de Cort als haar voogd, hebben een deling gemaakt van het bezit dat Gerard Goossens of Gerard van de Venne of hoe hij dan ook genoemd mag worden heeft nagelaten. Genoemde Joerden krijgt een huisje met een stuk land groot ca. anderhalf lopenzaad gelegen te Oostelbeers, b.p. de straat, Ervaert Dielis, genoemde Oden waarvan nu wordt afgedeeld, de erfgenamen van Gielis Daniels. Hieruit jaarlijks 8 lopen rogge te betalen aan de kerk van Middelbeers. Nog krijgt hij een stuk land groot ca. een zesterzaad gelegen in Oostelbeers, b.p. Nijs Colen, Joerden Dirck Joerdens, heer Hilaer, de gemeenschappelijke weg. Genoemde Oden krijgt een huis, tuin etc. groot een zesterzaad gelegen te Oostelbeers, b.p. genoemde Joerden waarvan wordt afgedeeld, Ervaert Dielis, de gemeenschappelijke straat. (…) (Idem 231) Genoemde Oden zal haar erfgenamen morgen met Beloken Pasen afstand van het bezit laten doen ten behoeve van Joerden. (Idem 232) Oden belooft genoemde Joerden per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar die een bedrag van 10 peters en 3 stuivers te betalen, elke peter tegen 18 stuivers, met een rente van 4 en een halve lopen rogge en onderwijl op Maria Lichtmisdag ook nog een rente van 4 en een half lopen rogge.

ORA De Beerzen (Oost- en Middelbeers, transcriptie Toirkens inv.nr. 582 nr 280 fol 69 dd 23-2-1493) Joerden de Brouwer belooft Goijaert Gijsbrechts van der Berthen van Spoordonk die voortaan een pacht van 1 mud rogge, maat van Beerze, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin etc. groot ca. anderhalf lopenzaad, gelegen te Oostelbeers, b.p. Lisbeth Peter Heijnen, Simon Smollers, de straat.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 12 nos 72-3 dd 7-3-1494) Katarijn weduwe van Rover Maerscalks met haar voogd Willem Goossen Vos, verkoopt aan Joerden de Brouwer een stuk land genoemd de Doderom, waar nu een huis op staat, gelegen onder Ertbruggen hier, b.p. Joerden Wouter Cluijstermans, Agnees de vrouw van Korstiaen van den Doren, de gemeijnte, volgens schepenlbrieven van Oirschot. Dat bezit had Henrick Gijsbrecht Hoppenbrouwers eerder uitgewonnen met vonnis van Oirschot voor een pacht van 1 mud rogge, Oirschotse maat die 3 jaar achterstand had, en waarvan Corsten Henricks van de Velde de koop was gegund en Corsten het bezit weer aan Katarijn had overgedragen. De verkoopster belooft alle lasten van haar kant af te handelen. De koper zal hieruit jaarlijks aan Henrick Gijsbrecht Hoppenbrouwers een mud rogge betalen en de grondchijns. (Idem 73) Joerden uit de vorige akte belooft aan Katarijn die per a.s. Pinksteren 13 peters te zullen betalen, elke peter gerekend tegen 18 stuivers. Als hij het geld dan niet betaalt, zal hij het geld met Maria Lichtmisdag erna betalen samen met een rente van een half mud rogge die Joerden nu ontvangt van Goiijaert van Buedel, zijnde de huurder die nu in het huis woont en het betreft de huur tot a.s. Maria Lichtmisdag voor het perceel land dat Joerden vandaag van Katharina heeft gekocht.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 13v no 84 dd 5-4-1496) … is voor ons verschenen Dirck Dirck Mesmekers en verklaart dat hij wettelijk een mud rogge per jaar schuldig is te betalen, waarover Frank de Haest de persoon van Joerden de Brouwer lastigvalt. Daarover heeft deze Frank de Haest een belofte te Oirschot gedaan voor schepenen van Beerse, de ´welke die erde van den heer hem verleend´ was. Joerden de Brouwer wenst daarvan een brief te hebben.

ORA Oirschot (Toirkens 126b fol 13v no 88 dd 20-3-1497) Eerder hadden Joerden de Brouwer en Dirck Dirck Mesmakers aan Adriaen van den Doeren die een mud rogge beloofd, Oirschotse maat, steeds te betalen op ... (blanko). Omdat genoemde Joerden en Dirck aan Adriaen toen hadden beloofd om hem de oude brieven ervan te zullen overhandigen, beloven Joerden en Dirk nu in de plaats ervan aan Adriaen dat mud rogge maat van Oirschot te zullen garanderen en ook de onderpanden ervoor.

ORA Oirschot (Toirkens 126b fol 10 nos 63-4 dd 3-3-1499) Jan [Willems, MW; oom] de Brouwer, Joerden de Brouwer en Peter Gielis Snellaerts hebben samen en hoofdelijk beloofd om 3 jaar lang aan de rentmeester van Den Bosch die elk jaar 20 rijnsguldens te betalen en wel in twee termijnen, de ene einde maart a.s. en de andere helft einde september en zo steeds door voor de 3 jaar. De betaling betreft het vorsterschap van Oirschot. (Idem 64) Jan de Brouwer uit de vorige akte belooft zijn borgen Joerden en Peter voor hun belofte te zullen vrijwaren.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 34 no 61 dd 14-2-1526) Jenneke weduwe van wijlen Joerden de Brouwer en Joerden, Aert, broers, verder Willem Goijaert Aelbrechts als man van Aleijt, Jan Lupprechts van Hersele als man van Anna en Wouter Jan Toirkens als man van Agnes, zijnde allen wettige kinderen van wijlen Joerden en Jenneken van hiervoor, verkopen hierbij aan Jan, hun broer, een stuk land van 3 lopenzaad, Jenneke met haar voogd doet afstand van vruchtgebruik en de kinderen doen afstand van het erfrecht daarin. Het perceel is gelegen onder Ameijden op het Heijlaer, genoemd de Bliecxkakker, b.p. Jan Henricks van der Hoeven, Joerden de broer van Jan, de gemeenschappelijke straat. Deze akker hebben ze geerfd van wijlen hun vader Joerden en de lasten zijn 2 mudde rogge per jaar aan de H. Geest te Oirschot en verder de grondchijns. (Idem no 62) Genoemde Jenneken en al haar vermelde kinderen verkopen hierbij aan hun broer Joorden een stuk land groot anderhalf lopenzaad, gelegen onder Ameijden, b.p. het erf van de verkopers, de gemeenschappelijke straat, Jan Henrick van der Hoeven. Dat perceel hebben ze van hun vader geerfd.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 26 no 68 dd 3-2-1528) Jan, Joerden en Aert, broers, verder Jan Lupprechts van Herzele als man van Anna, Wouter Jan Toirkens als man van Agnes zijnde allen wettige kinderen van wijlen Joerden die Brouwer verwekt bij diens vrouw Jenneken (Bruistjens) hebben een boedeldeling gemaakt van het bezit dat ze van wijlen hun ouders hebben geerfd. Genoemde Jan en Lupprecht samen krijgen het huis, tuin etc., samen anderhalf lopenzaad gelegen onder Vorster Berse (waarschijnlijk in Oostelbeers), b.p. Dirck Heijn Aleijten, de erfgenamen van Simon Smollers, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgen ze een akker genoemd de Hennehof, gelegen in herdgang Straten onder Ameijden, b.p. genoemde Jan Lupprechts, verder de gemeenschappelijke straat. Verder krijgen ze een stuk land met de weg die erbij hoort, genoemd de Bliecxakker, gelegen in herdgang Straten in de Herzelse akkers, b.p. Jan Joerdens, Pauwels Wijnen, de gemeenschappelijke pad daar. Nog krijgen ze een stuk land ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Jan Joerdens, de kinderen van Michiel Spoormakers, heer Gerart van der Schaut, de kinderen van Rutger van der Hoeven. Lasten uit het huis en de tuin zijn 7 stuivers aan de pastoor van Beers, en verder te moeten zorgen voor onderhoud van wegen en waterlopen. Jan Joerdens namens diens broer Aert die hem dat deel heeft verkocht en Wouter Toirkens krijgen samen een beemd genoemd de Meijenbeemd, gelegen in herdgang Straten ter Ameijden, b.p. de Meijen Hoevel, de gemeijnte, Willen Loijwijchs van Herzel, Jan van den Laeck en meer anderen.Nog krijgen ze een eeuwsel genoemd de Berendonck, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. wijlen Rutger Cluijstermans, Jan van der Hoeven en meer anderen, Thonis van der Hoeven, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgen ze een tiende die wijlen Joerden die Brauwer heeft geheven op de Herzel akkers. Nog krijgen ze een half pond per jaar te heffen op het erf van Gerart die Cuijper te Straten. Lasten uit de Meijenbeemd zijn 5 lopen rogge per jaar aan Dirck Corstiaens, nog anderhalf mud rogge per jaar aan Dirck Hoppenbrouwer en uit de Berendonk moet er een mud rogge per jaar worden betaald aan Willem van Haeren te Gestel, verder nog 3 en een halve oude grote als grondchijns aan de heer en te moeten zorgen voor onderhoud van wegen en waterlopen.

Genoemde Joerden en Willem Aelbrechts krijgen samen het huis, tuin etc. gelegen in herdgang Straten, ter Ameijden, b.p. Dirck Stans, de kinderen van Katalijn van Gestel, Peter Lanen en meer anderen, de gemeenschappelijke straat. Lasten hieruit zijn een mud rogge per jaar aan Henrick Wijtmans en wegen en waterlopen te moeten onderhouden, nog 7 stuivers aan het kapittel te Oirschot.

Idem (fol 115v no 334 dd 21-11-1528) Willem Goijaert Aelbrechts als man van Aleijt dochter van wijlen Joerden die Brouwer, heeft aan Joerden Joerden Sbrouwers die de helft van een huis, tuin etc. verkocht, waarvan Joerden de andere helft al bezit, gelegen in herdgang Straten ter Ameijden, b.p. Dirck Stans, Katalijn van Gestel, Peter Lanen, en meer anderen, de gemeenschappelijke straat. Die helft van dat huis had Willem als echtgenoot geerfd van wijlen Joerden de Brouwer en diens vrouw Jenneken (Bruijstens) zijnde de ouders van Aleijt en was hem samen met Joerden in de verdeling van het bezit toebedeeld.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1263 (Oirschot) okt 1493 – sept 1494 folio 298r: Goossen Henrix van den Doeren, Jorden Jorden Sbrouwers, Gerit Dirck Peterssn

BP 1264 (Oirschot) okt 1494 – sept 1495 folio 269r: Jan Henrix van den Venne, Franck (van) Haesten, Jorden die Brouwer

BP 1269 (Oirschot) okt 1500 – sept 1501 folio 31v: Jorden Jorendsz die Brouwer, Goyaert Jan Roesten, Henrick Michiels die Verwer: Waterloop Eckensrijt

In de erfdeling van Jacob Jordaen de Brouwer uit 1542 lijken twee of zelfs drie generaties Jordaen de Brouwer voor te komen. Jacob zou zelf tot de oudste generatie (kinderen van Jordaen Willems) kunnen behoren; Anna en Agnes moeten chronologisch uit de generatie van Jordaen Jordaen Willems stammen, en er lopen twee Aerts en Jannen rond waarvan één set kinderen lijken te moeten zijn van Jordaens Jordaen Jordaen Willems. De reconstructie blijft voorlopig.

ORA De Beerzen (Oost- en Middelbeers, transcriptie Toirkens inv.nr. 583 nrs 15-22 fol 5 dd 14-4-1542: Jan zoon wijlen Jan de Cort door wijlen deze Jan de Cort verwekt bij diens vrouw Elisabeth wettige dochter van wijlen Joerden Sbrouwers, verder Mathijs zoon wijlen Dirck zoon wijlen Dirck Mesmakers door deze laatste wijlen Dirck verwekt bij diens vrouw Isabelle wettige dochter van Joerden Sbrouwers, voor hemzelf handelend en voor Dirck, Marie, Adriaan, Aleijt en Agnese zijn broers en zusters waarvoor hij optreedt, verder Henrick en Dirck broers en wettige kinderen van wijlen Willem van Berze door deze Willem verwekt bij zijn vrouw Marie wettige dochter van wijlen Simon Dircks, door deze Simon verwekt bij diens vrouw Agnesen wettige dochter van wijlen Joerden, verder Jan en Aert broers en wettige kinderen van wijlen Joerden zoon wijlen genoemde Joerden Sbrouwers, Wouter Jan Toerkens als man van Agnese wettige dochter van wijlen genoemde Joerden, voor henzelf handelend en voor Jan Philips van Herzele als man van Anna wettige dochter van wijlen genoemde Joerden, nog Willem Goijaert Aelbrechts als man van Aleijt wettige dochter van wijlen genoemde Joerden, verder Joerden zoon wijlen Henrick zoon wijlen Joerden Sbrouwers, voor hemzelf handelend en voor zijn zusters Elisabeth en Luijtgaerden, Jan Peter Stapels als wettige man van Marie, Mathijs Jan Hacken als wettige man van Agneees, beide wettige dochters van wijlen genoemde Henrick Brouwers, verder Joerden en Marcelis broers en wettige kinderen van wijlen Goijaert Marcelissen door deze Goijaert verwekt bij diens wettige vrouw Jacop wettige dochter van wijlen Henrick Sbrouwers, verder Henrick Jan Roggen als wettige man van Peter wettige dochter van wijlen genoemde Goijaert en Jacop, verder Jacop zoon wijlen Aert Zwanen als wettige man van Agnesen wettige dochter van wijlen Jacop Verheijden door deze Jacop verwekt bij diens vrouw Heijlwig, wettige dochter van genoemde Joerden Sbrouwers voor hemzelf handelend en voor Jan zoon wijlen genoemde Jacop en Heijlwig, verder Gijsbrecht zoon wijlen Pauwels Vlemmincks door deze Pauwels verwekt bij diens vrouw Heijlwig wettige dochter van Dirck zoon weijlen genoemde Jorden Sbrouwers, Henrick Dionijs Colen weduwnaar van wijlen Beelken wettige dochterr van wijlen genoemde Pauwels Vlemmincks, nog Jan wettige zoon van Henrik Dionijs Colen voor hemzelf handelend en voor Jan, Marten, Peter, Henrick Laureijs, Heijlwig, Aleijt en Elisabeth, zijnde alle kinderen van laatstgenoemde Henrick (Colen, JT), nog Joest Willem Dionijs als wettige man van Cornelis wettige dochter van wijlen genoemde Pauwels Vlemmincks, Frank Dirck Bittis als wettige man van Heijlwig wettige dochter van genoemde Pauwels Vlemmincks, Gerard zoon wijlen Willem van Hoeve door wijlen deze Willem verwekt bij diens vrouw Marie wettige dochter van wijlen Pauwels Vlemmincks, voor hemzelf handelend en voor zijn moeder Marie en ook namens Goijaert, Jan, Joris, Margriet, Dingen en Agnese zijnde zijn broers en zusters, verder Jan zoon wijlen Jan zoon wijlen Dirck Joerden Sbrouwers, Gerard Jan Gerards als wettige man van Beelken, voor henzelf handelend en voor Corstiaen van Nedermolen als wettige man van Marie waarvoor deze Jan en Gerard samen optreden, nog Dirck van Os als wettige man van Elisabeth, alle drie wettige dochters van wijlen genoemde Jan zoon wijlen Dircks zoon wijlen Joerden Sbrouwers, verkopen nu samen aan Jan zoon wijlen Aert Mengelen, het door hen geerfde of vermaakte bezit afkomstig van wijlen Jacop zoon wijlen Joerden Sbrouwers. Dat betreft het huis, grond, tuin, dries- en akkerland met de houtopstand, behalve het eikenhout dat al is verkocht, gelegen in Oostelbeers, b.p. het godshuis van Tongerloo, Yefken weduwe en kinderen van Jan Bersmans, Servaes Michiels, de gemeenschappelijke straat. Ze verkopen hem dat bezit inclusief alle brieven en dokumenten etc. en de rechten die ze daarin hebben.De verkopers beloven alle lasten af te handelen, behalve een rente van 8 stuivers en een half oort als gewinchijns aan de heer van Monchau, nog een lopen roggge aan de ´persoonschap´van Beerze. Verder moet de koper zorgen voor onderhoud van wegen en waterlopen die over het erf lopen etc. (Idem no 16) Alle genoemde verkopers uit de vorige akte, behalve Aert als koper van hierna, verder Jan Aert Mengelen handelend namens Joerden zoon wijlen Joerden zoon wijlen Joerden Sbrouwers, verkopen aan Aert zoon wijlen Joerden Sbrouwers, hun geerfde of aan hen door wijlen Jacop zoon wijlen Joerden Brouwers vermaakte bezit inzake een akker genoemd de Bacxhove, gelegen onder Oostelbeers, b.p. de gemeenschappelijke Bacxstraat daar, Jan Bogaerts, Jan Peter Stapels en zijn kinderen. Ze verkopen hem dat bezit samen met alle brieven en dokumenten ervan en de verkopers beloven alle lasten af te handelen.

(Idem no 17) Alle genoemde verkopers en erfgenamen van wijlen Jacop de Brouwer uit de vorige akte, met uitzondering van Henrick Dionijs Colen als koper van hierna, verkopen het door hen geerfde of hen vermaakte bezit inzake een dries genoemd de Kelder, gelegen onder Oostelbeers, b.p. het godshuis van Tongerloo, Henrick Dionijs Colen en anderen, Jan Bogaerts, een gemeenschappelijke akkerweg daar. Ze verkopen die aanspraken daarin aan Henrick Dionijs Colen samen met alle brieven en dokumenten ervan. (…)

(Idem no 18) Alle genoemde verkopers en erfgenamen van wijlen Jacop de Brouwer uit de vorige akte, met uitzondering van Willem Goijaert Aelbrechts als koper van hierna, verkopen het door hen geerfde of aan hen vermaakte bezit inzake een akker genoemd de Biesakker met recht van overpad over het erf van Jacop Henrick Peters, gelegen onder Oostelbeers, b.p. Wouter Jan Jacops, Bartholomeus Jacops, Joerden Goijaert Marcelissen en anderen, Jan Peter Leijten. Nog verkopen ze hun rechten inzake een heiveld gelegen in de gemeente Wintelre, zoals dat eerder eigendom was van wijlen Jacop de Brouwer. Ze verkopen die aanspraken en rechten daarin aan Willem Goijaert Aelbrechts samen met alle brieven en dokumenten ervan. (…) (Idem no 19) Willem Goijaert Aelbrechts belooft als schuldenaar ten behoeve van de erfgenamen van wijlen Jacop de Brouwer, ieder daarin voor diens erfdeel ervan, een bedrag van 16 karolusguldens, te betalen per a.s. Maria Lichtmisdag.

(Idem no 20) Aert zoon wijlen Joerden Sbrouwers belooft als schuldenaar aan de erfgenamen van wijlen Jacop de Brouwer, ieder daarin voor het deel ervan, een bedrag van 170 gouden karolusguldens en 8 stuivers te betalen.

(Idem no 21) Henrick Dionijs Colen, Dirck van Os, Gijsbrecht Janssen en Jan Henrick Dionijs Colen de jongste, beloven samen en hoofdelijk aan de erfgenamem van Jacop de Brouwer uit de vorige akte, een bedrag van 102 en een halve karolusgulden te betalen.

(Idem no 22) Henrick Dionijs Colen en zijn zoon Jan de jongste beloven Dirck van Os en Gijsbrecht Janssen te zullen vrijwaren voor hun belofte in de vorige akte.

ORA De Beerzen (Oost- en Middelbeers, transcriptie Toirkens inv.nr. 583 nrs 144-5 fol 56 dd dag na St Katharina 1543) Aernt Joerden Brouwers verkoopt aan Jan Joerden Brouwers, aan Wouter Jan Toerkens en aan Jan Aert Mengelen die het door hem geerfde bezit afkomstig van Jacop de Brouwer en diens vrouw Josijnen, waar dat bezit zich ook bevindt. (...) (Idem 145) Aert Joerden Brouwers belooft de vermelde personen uit de vorige akte die per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 80 karolusguldens te zullen betalen, in mindering voor de Backshoeve.

ORA De Beerzen (Oost- en Middelbeers, transcriptie Toirkens inv.nr. 583 nrs 307-8 fol 118v dd 11-1-1546) Dirck van Os als man van Lisbeth verkoopt aan Jan Joerden Sbrouwers en aan Wouter Jan Toirkens het door hem geerfde bezit afkomstig van Jacop de Brouwer en van diens vrouw Josien, waar dat bezit zich ook mag bevinden. (…) (Idem 308) Jan Peter Stappels als man van Marie verkoopt aan Jan Joerden Brouwers en aan Wouter Jan Toirkens het door hem geerfde bezit afkomstig van Jacop de Brouwer en van diens vrouw Josien waar dat bezit zich ook mag bevinden.

ORA De Beerzen (Oost- en Middelbeers, transcriptie Toirkens inv.nr. 583 nr 340 fol 127v dd 31-1-1546) Andries en Herman, broers en kinderen van wijlen Peter Hermans van den Borgelen verwkt bij Luijtgaerd dochter van wijlen Henrick Sbrouwers, voor henzelf handelend en voor hun moeder daarin wat betreft vruchtgebruik en hun zusters daarin qua erfrecht, verkopen aan Jan Joerden Sbrouwers en aan Wouter Jan Toirkens het door hen geerfde roerende en onroerend bezit afkomstig van Jacop de Brouwer en diens vrouw Josien, waar dat bezit zich ook mag bevinden.

ORA De Beerzen (Oost- en Middelbeers, transcriptie Toirkens inv.nr. 583 nr 439 fol 163v dd 24-3-1547) Vandaag zijn hier in gebannen schepenbankvergadering verschenen Jacop Aert Jacops en Severijn Eelen Dictus en hebben zich borg gesteld voor Jan Joerden Sbrouwers en voor Wouter Jan Toerkens voor eenieder die op enigerlei wijze iets van hen aan geld menen hebben te vorderen. Verschenen zijn deze Jan en Wouter en beloven in alle kwesties en zaken die ze voor elk gerechtshof hebben lopen daarvoor verantwoordelijk te zijn en beloven hun borgen eventueel voor alle schade en kosten die ermee samenhangen te zullen vrijwaren.

ORA De Beerzen (Oost- en Middelbeers, transcriptie Toirkens inv.nr. 583 nrs 450-1 fol 167v dd 1547) Agnees (Henrick, MW) de Brouwer met haar voogd Marten van Hoef, verkoopt aan Jan de Cort het door haar geerfde bezit afkomstig van Jacop de de Brouwer en diens vrouw Josijna, waar dat bezit zich ook mag bevinden. De verkoopster samen met Lisbeth (Henrick de Brouwer, MW) hebben de achterstallige lasten op het bezit aan Jan de Cort ´geschoond´. (Idem 451) Lisbeth dochter Henrick Brouwers, waarbij Joerden Goijaert Marcelis Goijaerts en Henrick Jan Rogge mede voor haar optreden en beloven deze overdacht gestand te doen, verkoopt aan Jan de Cort die het door haar geerfde bezit afkomstig van Joerden (lees Jacob, MW) de Brouwer en diens vrouw Josijna, waar dat bezit zich ook mag bevinden.


Huwt

103.171   Jenneke Jan Jan BRUIJSTENS

FamilienaamIndex 103.171Vader 206.246Moeder 206.247 • Tevens 51.559

Overleden na 1526, voor 1528

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 39v no 208 dd 8-8-1503) Johanna Jan Bruijstens weduwe van Joerden Brouwers en met haar zoons Jan en Joerden verwekt bij genoemde Joerden beloven aan Cornelis Smeeds ten behoeve van Thomas Geerlicks van den Melcroth als weduwnaar van Lisbeth dochter van Jan Bruijstens en diens wettige kinderen verwekt bij deze Lisbeth, die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar een bedrag van 36 peters te betalen samen met anderhalf mud rogge en daarnaast nog eens 8 ellen wollen lakenstof, goed huismanswit en dat vanwege het erfrecht dat Thomas als weduwnaar en zijn kinderen van Lisbeth hebben in het roerend en onroerend bezit dan wijlen Jan Bruijstens en diens vrouw Aleijt hadden, zoals is vastgelegd in de overeenkomst tussen Johanna en haar kinderen ter ener zijde en Thomas en diens kinderen ter andere zijde, waarvan de uitspraak is gedaan door goede mannen en familie en vrienden, op straffe van een boete die daarbij is genoemd. Maar men zal Thomas en zijn kinderen dat geldt etc. niet eerder uitreiken dan nadat ze samen met hun voogden aan Johanna en haar kinderen al het bezit, pachten en roerende goederen van wijlen Jan Bruijstens en diens vrouw Aleijt in rechte zullen overdragen, ten tijde dat het bezit bestond toen de uitspraak werd gedaan, maar Jenneken met haar kinderen zal Thomas nog wel een tinnen schotel geven.

ORA Oirschot (Toirkens 128b fol 219v no160 dd 21-6-1510) Willem Henricks van Heretum als man van Katherina dochter van Willem van de Velde, verkoopt nu aan Jenneke dochter van Jan Bruijstens, waarvan zij er het vruchtgebruik van krijgt en haar wettige kinderen van Joerden de Brouwer er het erfrecht van, die een mud rogge per jaar uit een pacht van 2 mud rogge die de zelfde Willem Henricks van Heretum eerder had verkregen van Jan van de Velde als man van Oden. De eerste pacht is per de eerste Lichtmisdag na de dood van Heijlwich als weduwe van Steven Leenmans en niet eerder. Deze pacht van 2 mud rogge was Jan natuurlijke zoon van Jan Bruijsten eerder schuldig aan Jan Ansem Loeden op onderpand van een stuk land en beemd, genoemd de Doderum, aan elkaar gelegen onder Ertbruggen hier, b.p. Willem Jans van der Meijden, Godert Deenen, Peter Jans van de Venne, de gemeenschappelijke straat.

ORA Oirschot (Toirkens 129a fol 9v no 64 dd 3-2-1518) Jenneke weduwe van Joerden de Brouwer belooft aan Gerard Mercks die per a.s. Allerheiligen maar zeker niet later, een bedrag van 17 rijnsguldens te betalen. (marge: Jenneke zegt dat er is betaald)

ORA Oirschot (Toirkens 130a los 1 fol 137 Stuk is uit origineel protocol verwijderd, bovendien is het onvolledig, er zijn 6 kinderen in de verdeling, maar er worden slechts twee erfdelen vermeld, de rest is elders ondergebracht) In de kop : Na de dood … van ..moeder, gedeeld, anno 3 februari 1528, folio 27, zie protocol 130 B-1528 Daar wordt in 3 delen verdeeld, 1. Jan Brouwers en Jan Lupprechts van Hersel, samen; 2. Aert Brouwers en Wouter Toirkens, samen; 3. Joerden Brouwers en Willem Aelbrechts, samen.

Jan, Joerden en Aert als broers en Willem Goijaert Aelberts als man van hun zuster Aleijt, verder Jan Lupprechts van Hersele als man van Anna, hun zuster, nog Wouter Jan Toirkens als man van Agnes, ook hun zuster, allen wettige kinderen van wijlen Joerden die Brouwer verwekt bij Jenneken (= Jenneke Jan Jan Bruijstens, JT), hebben met instemming ook van deze Jenneken een boedelverdeling gemaakt van het bezit dat ze van wijlen hun vader hebben geerfd en waarvan hun moeder voor de andere percelen etc. nog het vruchtgebruik heeft.

Genoemde Jan Joerdens de Brouwer krijgt de grote akker in de Herselse akkers, genoemd de Moest, b.p. Pauwels Wijnen, Rutger van der Hoeven, Jan Goessens, het erf dat hun moeder Jenneken nog bezit. Nog krijgt hij een dries, gelegen onder Ameijden hier in ‘t Gaet Geloeckt, b.p. het erf van Jan zelf, Willem Scnijers(?), Dielis Corstens, Aert zijn broer, Denis Jan Daniels. Genoemde Joerden Jordens de Brouwer krijgt een akker genoemd de Nieuwe Hoeve of ook wel de Doederom, gelegen onder Ameijden hier, b.p. de kinderen van Jan Wouters, het erf dat zijn moeder Jenneken nog gebruikt, Willem van Gheenen, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een heiveld, genoemd dat Maerselaer, ook onder Ameijden gelegen, b.p. de gemeijnte, de kinderen van Rutger van der Hoeven, Jan Nastelmakers, Jan Quants. Lasten hieruit zijn een mud rogge per jaar en de grondchijns.

Kinderen

 1. Anna Zie 51.585
 2. Jordaen (+voor 1542), vader van Jan en Aert
 3. Aleijt (+voor 1542), huwt Willem Goijaert Aelbrechts (+voor 1542)
 4. Jan, huwt Heijlwich Gijsbrecht Hoppenbrouwer (vermeld 1523 in referentie in ORA Oirschot 1571); voogd van de kinderen van Aert
 5. Agnes Zie 25.779
 6. Aert, huwt Katalijn Peter Gijsbrechts, testeren Beerse 26-1-1543 (ORA De Beerzen (Oost- en Middelbeers, transcriptie Toirkens inv.nr. 583 nr 58 fol 24v)), hadden kinderen

TerugBegin van generatie


103.172   Claes Heijmerick SCHEPENS

FamilienaamIndex 103.172Vader 206.344Moeder 206.345 • Tevens 104.596

Overleden voor 1527

ORA Oirshot (Toirkens 124b fol 400 nos 67-68 dd St Mathijs 1484) Komen is Claes zoon Heijmerick Schepens en belooft aan heer Henrick Belaerts ten zijnen behoeve en ten behoeve van diens wettige zusters Heijlwig en Margriet, een jaarlijkse rente van een rijnsguldens te gaan betalen, elke gulden van 20 stuivers, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd de Nageldonk, gelegen in herdgang Straten nabij de Verdonk, b.p. Aert van den Gruijthuijsen, de gemeijnte, Wouter Coolen. Nog op onderpand van een stuk beemd genoem het Elsbroek, b.p. de gemeenschappelijke straat, Aert Jacop Smollers, Willem Goijaerts, meester Aert van Weijlhuijsen. (…) (Idem 68) De rente uit de vorige akte is aflosbaar met 16 rijnsgulden samen met de volle termijn en restanten.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 10v no 72 dd 1-4-1496) Claes Heijmerick Scepens verkoopt nu aan meester Daniel van Hersel, kanunnik te Oirschot, een pacht van 14 lopen rogge per jaar, Oirschotse maat, welke pacht Jan Jan Goossens van den Kerkhof, eerder had beloofd aan Daniel zoon heer Henrik Daniels, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd ´t Roestken, dat Daniel aan deze Jan had verpacht voor die 14 lopen rogge per jaar. Dat bezit is gelegen tussen het kerkhof van de St. Petruskerk, de akker van Rutger Willems van Oudenhoven en Claes had die pacht geerfd van zijn ouders en was hem in een boedeldeling met zijn broers en zusters toebedeeld.

Idem (fol 19 no 113-4 dd 17-4-1496) Jonker Wernaer van Merode heer van Oefalise, verkoopt met een vonnisbrief aan Claes Schepens een hoeve met toebehoren etc., gelegen in herdgang de Kerkhof, genoemd de hoeve ter Rotelen, zoals hij dat bezit had verkregen van Alaert Wuesten, de vorige eigenaar. (…) (Idem 114) Genoemde Claes Schepens uit de vorige akte belooft jonker Wernaert van Merode die per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 347 gulden en 5 stuivers te betaen, waarbij de gouden overlandse gulden 28 stuivers is, het vuurstaal 3 vlaamschen, de Philips- en karolusstuiver voor een brasdenarius en ander goed gangbaar geld. Verder moet hij een rente betalen van 1 gulden voor elke 15 gulden kapitaal. Maar behalve een brief van 3 gouden guldens en een van 4 gouden guldens, samen 95 gulden die deel zijn van die som geld, zal hij de som in Den Bosch in de secretarie daar brengen, of uit ander bezit betalen. (…)

Idem (fol 34v no 191 dd 3-7-1496) Alaert Goossens van der Rotelen doet afstand van al zijn rechten die hij in een hoeve heeft, genoemd ter Rotelen, gelegen in herdgang de Kerkhof, welke rechten hij heeft geerfd van Aleijt dochter van Wouter van den Dijck. Dat betreft een pacht van 4 mud rogge en hij draagt deze aanspraken nu over aan Claes Heijmerick Schepens. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 126b fol 1v nos 6-14 dd 13-1-1497) Claes Heijmerick Scepens verkoopt nu aan zijn broers, Aert, Henrick en Goijaert en aan zijn zuster Lisbeth een huis, tuin etc., groot ca. een zesterzaad gelegen in herdgang Straten, b.p. Aert van Seelst, de straat. Nog verkoopt hij zijn deel in een akker genoemd de Tiendeloze akker en verder doet hij afstand van alle andere rentes, pachten etc., welk bezit Claes was toebedeeld in een brief. (Idem 7) Genoemde Claes doet nog afstand ten behoeve van Henrick Heijmerick Scepens zijn broer, inzake een stuk land groot ca. 5 en een halve lopenzaad, gelegen in herdgang Straten, b.p. heer Aert de Crom, Willem Goijaert Beckers, Marcelis Jan Eessen, Aert van Seelst, Gijsbrecht Gijsbrecht Hoppenbrouwers. Daaruit moet hij jaarlijks 3 mud rogge betalen aan de H. Geest van Oirschot en anderhalve stuiver chijns aan Willem Hinckaerts. (Idem 8) Claes Heijmerick Schepens en Aert zijn wettige broer hebben afstand gedaan (akte is niet afgemaakt en doorgestreept) (Idem 9) Claes Heijmerick Schepens uit de vorige akte heeft afstand gedaan van zijn aanspraken ten behoeve van Jan Janssen van Best inzake een stuk beemd genoemd de Nageldonk, gelegen in herdgang Straten, ter plaatse genoemd de Nageldonk, b.p. Gerart Jan Gerarts, Wouter Willem Colen, de gemeijnte. De koper moet hieruit jaarlijks een Philipspenning betalen. (Idem 10) Claes, Aert, Henrick, Goijart en Lisbeth uit de vorige aktes hebben afstand gedaan van hun aanspraken ten behoeve van Gerart Jan Gerarts inzake de helft van een beemd die nog onverdeeld is, genoemd het Elsbroek, waarvan Daniel Schepens de andere helft heeft, gelegen in herdgang Straten in het Quinckersche Broek daar, b.p. Jacop Smollers, de gemeijnte, Willem Goijaert Beckers, meester Aert van Weijlhusen. Daaruit moet hij het vierde deel van een oude grote betalen en de verkopers zullen verder alle lasten van hun kant afhandelen. (Idem 11) Claes, Aert, Henrick, Goijaert en Lisbeth uit de vorige akte hebben afstand gedaan van hun aanspraken ten behoeve van Henrick Henricks van Best inzake een perceel land genoemd de Donck gelegen in herdgang Straten inde Castaerden daar, b.p. Dirck Hoppenbrouwers, de koper, Henrick van Diessen (Idem 12) Claes, Aert, Henrick, Goijaert en Lisbeth uit de vorige aktes hebben sfatsnd gedaan van hun aanspraken ten behoeve van Henrick Jan Corstens inzake een weilandje genoemd dat Klein Donksken, gelegen in herdgang Straten in de Castaerden daar, b.p. de kinderen van Jan Wolfs, Jan Goossens, Henrick Henricks van Best. De koper zal hieruit jaarlijks een oude grote betalen als Hinckaertse chijns. (Idem 13) Henrick Jan Corstens heeft beloofd om aan Claes uit de vorige akte die per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar 13 en een halve gulden te gaan betalen, elke gulden tegen 20 stuivers of in andere goede muntsoorten en steeds elke Maria Lichtmisdag een rente tegen de penning vijftien. (Idem 15) Claes, Aert, Henrick, Goijaert en Lisbeth uit de vorige aktes samen met de lijfkoopsliedendie bij de eerste transaktie waren betrokken, hebben afstand gedaan van hun aanspraken ten behoeve van Aert Janssen van der Schueren die men ook wel Aert van Seelst noemt, inzake een stuk land gelegen in herdgang Straten in de Castaerden, b.p. Metken dochter van Herman Cleijnaerts, Henrick Henricks van Best, Aert de Nagelmaker, Heijn van Diessen.

Idem (fol 4v nos 32-35 dd 30-1-1497) Claes Heijmerick Schepens heeft beloofd om voortaan aan Aernt Jacop Smollers die twee rijnsguldens per jaar te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer bper a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van de hoeve ter Rotelen, gelegen in herdgang de Kerkhof hier, b.p. Jan Henricks van der Vloeten, Jacop van Dormalen en meer anderen, Aernt Henricks van der Ameijden, Jan Vervloet en meer anderen, de gemeenschappelijke straat, Peter Pels, Cleijs zoon heer Philips en zijn broers en zusters. Nog op onderpand van een beemd genoemd de Berckt, gelegen onder Boterwijk hier, b.p. Dirck Goossens, Henrick van de Hagelaer, de gemeijnte, Dirck van de Hagelaer. De schuldenaar belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de rente. (Idem 33) De rente uit de vorige akte kan altijd worden afgelost tegen betaling van 30 rijnsgulden, elke gulden tegen 20 stuivers, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd. (Idem 34) Claes Heijmerick Schepens heeft beloofd om voortaan aan Agnees dochter van wijlen Herman van der Heijmen, waarvan zij er het vruchtgebruik van krijgt en haar zoon Andries verwekt bij Jan Andries van de Laeck het erfrecht, die jaarlijks 2 rijnsguldens te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van de hoeve ter Rotelen zoals in de vorige aktes is omschreven. (Idem 35) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar zoals in de aflossingsclausule van Aernt Jacops Smollers van hiervoor is omschreven.

Idem (fol 14v no 93 dd 29-3-1497) Claes Heijmerick Schepens heeft beloofd aan Willem Goijaert Beckers die voortaan een jaarlijkse rente van 3 rijnsguldens te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een hoeve , huis, tuin etc., bouwland etc. alles tot die hoeve behorend genoemd de Hoeve ter Rotelen, groot ca. 4 mudzaad, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Jan Henricks van der Vloeten en meer anderen, Aert Vermeijden, Peter Pels, de gemeenschappelijke straat. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. Hij mag de pacht altijd aflossen op Maria Lichtmisdag, tegen betaling van 16 rijnsgulden voor elke gulden rente, waarbij de Andriesgulden 28 stuivers waard is, de gouden overlandse gulden 27 stuivers, de nieuwe kroon 35 stuivers, de oude kroon 34 stuivers, het vuurstaal 2 stuivers 1 oort etc.

ORA Oirschot (Toirkens 126b fol 6v no 26 dd St Paulus 1498) Claes zoon wijlen Heijmerick Scepens heeft aan zijn broer Goijaert beloofd die voortaan jaarlijks een pacht van 2 mud rogge te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land met een huis erop, groot ca. 5 mudzaad gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. de kinderen van Aleijt van de Schoet, Aert Vermeijden, Peter Pels, de straat.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 9 nos 53-57 dd 20-2-1504) Claes Heijmerick Schepens verkoopt aan Joerden Dirck Brouwers een stuk broekland, groot anderhalve bunder gelegen in de gemeente Oostelbeers, b.p.de verkoper, de sloot aan de kant van genoemde Joerden, een vaarweg, heer Willem Daniels van Petershem. Genoemde Claes en Aert Heijmerick Schepens beloven samen de verkoop gestand te doen en het perceel heeft ook recht van overpad over het erf van Claes als verkoper dat ervan is afgedeeld. (Idem 54) Genoemde Joerden uit de vorige akte belooft aan Claes die per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 41 rijnsguldens te betalen samen met een rente van een rijnsgulden voor elke 15 rijnsgulden schuld. (Idem 55) Genoemde Joerden belooft aan Claes die voortaan een jaarlijkse rente van 54 stuivers en een oort per jaar te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van het bezit uit de vorige akte. (Idem 56) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar tegen betaling van 41 rijnsguldens. (Idem 57) Claes uit de vorige akte belooft dat hij zijn broer Aernt zal vrijwaren voor diens belofte.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 39v no 171 dd 13-3-1507) Henrick de Crom verklaart dat Heijlwich weduwe en kinderen van Claes Heijmerick Scepens een pacht van 2 mud rogge mogen aflossen, na het overlijden van Henrick de Crom en diens vrouw Heijlwich, welke pacht Alaert Wuesten eerder had beloofd aan Claes Schepens met Heijlwich dochter van Alaerts Wuesten volgens een dokument daarover met huwelijkse voorwaardes, en welke pacht genoemde Claes had verkocht aan genoemde Henrick de Crom. Betaling kan geschieden met 28 peters voor elk mud rogge.

ORA Oirschot (Toirkens 129b fol 318 nos 148-151 dd 17-9-1523, nos 150-1 doorgehaald) Heijmerick, Goessen en Aert, broers en wettige kinderen van Claes Heijmerick Schepens, verder Gielis Peter Gielis Snellaerts als man van Marie, Cornelis Gerits van Peelt als man van Aleijt, en Lodewijk Loden Timmermans als man van Juet, gezusters en ook kinderen van genoemde Claes, verkopen aan Alaert Claes Schepens hun erfdelen in een huis, tuin etc. samen met een zesterzaad en 5 roedes voorwegsland samen met de dijk, zover als de tuin van het huis loopt naar de voorste hoek van het bakhuis, gelegen naast het nieuwe huis in herdgang de Kerkhof aan de Hoevel, b.p. Dries van Oirschot, genoemde Aert, de gemeenschappelijke straat, Peter van der Ameijden. Nog verkopen ze hem een stuk land met het weilandje en de helft van een eeuwsel, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Andries van Oirschot, genoemde Alaert en Aert, Cornelis Gerits van Peelt. (…) (Idem 149) (Zelfden verkopen aan) Aert Claes Schepens een huis, tuin etc., met de helft van een eeuwsel, gelegen in herdgang de Kerkhof aan de Hoevel daar, b.p. Dries van Oirschot, Peter van der Ameijden, zijn broer Aert. (…) (Idem 150) Alaert en Aert wettige kinderen van genoemde Claes Heijmerick Schepens , ieder voor de helft beloven aan Heijmerick, Goessen en Claes zijnd e hun broers, en aan Gielis Peter Gielis Snellaerts, Cornelis Gerits van Peelt, en Lodeijk Loden Timmermans, die 10 rijnsgulden per jaatr te gaan betalen, steeds op St. Jansdag op onderpand van het bezit zoals vermeld in de twee voorgaande brieven. (Idem 151) De rente uit de vorige is altijd aflosbaar op St. Jansdag, elke gulden rente tegen 20 rijnsguldens kapitaal, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1265 (Oirschot) okt 1495 – sept 1497 folio 419v: Claes Heijmerick Scepens, Rutger Rutger Cluijstermans, Heijlwich en Ijda kinderen wijlen Peter Rutger Cluijsterman

BP 1265 (Oirschot) okt 1495 – sept 1497 folio 419v – 420r: Die hoeve tot Roetelen (van Claes Heijmerick Scepens) in de herdgang van den Kerkhof


Huwt 4-6-1480

103.173   Heijlwich Alaert WUESTEN

FamilienaamIndex 103.173Vader 206.346Moeder 206.347 • Tevens 104.597

Overleden na 1538

(NB: tussen de dood van vader Alaert en de geboorte van dochter Heijlwich zit 60 jaar. En dat kan dus nooit goed zijn. Nader onderzoek volgt vanaf oktober 2013.)

Natuurlijke dochter; huwelijksdatum is de datum van de huwelijkse voorwaarden.

ORA Oirschot (Toirkns 129b fol 237 nos 211-3 dd 17-9-1523) Heijmerick, Goessen, Alaert en Aert, broers en wettige kinderen van Claes Schepens, verder Gielis Peter Gielis als man van Marie, Cornelis Gerits van Peelt als man van Aleijt en Lodewijch Loden Timmermans als man van Jutken, alle wettige kinderen van genoemde Claes Schepens verwekt bij diens vrouw Heijlwich Alaert Wuesten, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van wijlen hun vader hebben geerfd en zulks in aanwezigheid van hun moeder Heijlwig.

Genoemde Heijmerick krijgt het middelste deel van een akker genoemd de Ruetelakker, gelegen in herdgang de Kerkhof aan de Hoevel, (…) het 1/4e deel van een stuk beemd genoemd dat Tregelaer, gelegen in herdgang Hedel, het 1/4e deel van een stuk beemd genoemd dat Aerschot gelegen in herdgang Spoordonk en nog het 1/4e deel van een heiveld genoemd dat Dunne gelegen in herdgang de Kerkhof aan de Hoevel. (…) Genoemde Goossen krijgt een stuk land genoemd de Mortel, met de dries en het akkertje er achter, gelegen in herdgang de Kerkhof aan de Hovel, (…) een stuk heide en weiveld, gelegen in herdgang Spoordonk genoemd het Hoolcop, (…) de helft van een beemd genoemd de Berckt, gelegen in herdgang Spoordonk (…). Genoemde Alaert krijgt het achterste stuk van een perceel genoemd de Ruetelakker aan de Hoevel, b.p. zijn broer Heijmerick waarvan is afgedeeld (…) een stuk beemd gelegen in herdgang Spoordonk, genoemd de Vloebeemd (…) een stuk beemd genoemd de Pelsert gelegen in herdgang Spoordonk (…). Genoemde Aert krijgt het voorste deel zoals is afgepaald van een stuk land genoemd de Grootakker, gelegen in herdgang de Kerkhof, (…) het 1/4e deel van een stuk beemd genoemd het Tregelaer gelegen in herdgang Hedel, (..) het 1/4e deel van een stuk beemd genoemd dat Aerschot, gelegen in herdgang Spoordonk, (…)het 1/4e deel van een heiveld genoemd dat Dunne, gelegen in herdgang de Kerkhof aan de Hoevel. Gielis Peter Gielis als echtgenoot krijgt het achterste stuk zoals is afgepaald van een perceel genoemd de Grootakker, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. zijn zwager Loden waarvan is afgedeeld, (…) het 1/4e deel van een stuk beemd genoemd dat Tregelaer, gelegen in herdgang Hedel, (…) het 1/4e deel van een stuk beemd genoemd dat Aerschot gelegen in herdgang Spoordonk, (…)het 1/4e deel van een heiveld genoemd dat Dunne (…). Genoemde Cornelis namens zijn vrouw krijgt het voorste stuk van een perceel genoemde Ruetelakker zoals is afgepaald (…) een weiland genoemd de Moest gelegen in herdgang Spoordonk, nog krijgt hij de helft van een stuk beemd genoemd de Berckt gelegen in herdgang Spoordonk. (…). Genoemde Loden als echtgenoot krijgt het middelste stuk van de genoemde Grootakker, gelegen in herdgang de Kerkhof (…) het 1/4e deel van een stuk beemd genoemd dat Tregelaer gelegen in herdgang Hedel, nog het 1/4e deel van een beemd genoemd het Aerschot gelegen in herdgang Spoordonk, nog het 1/4e deel van een heiveld genoemd het Dunne, gelegen in herdgang de Kerkhof aan de Hoevel. (…)

(Idem 212) Heijmerick en Aert uit de vorige akte beloven hun moeder Heijlwig zolang ze leeft haar jaarlijks 7 mud trogge en 14 rijnsguldens te betalen, steeds op Maria Lichtmisdag en nog elk jaar 200 bussels rijshout en 7 voeders binnenturf. Verder elk jaar nog 35 pond boter, de helft per half mei en de andere helft in de spurrietijd. Verder houdt ze het recht om in het oude of in het nieuwe huis te wonen waar ze dat wil en mag het bakhuisje gebruiken en het derde deel van de boomgaard, en mag ook zoveel groentes etc. in de tuin telen als ze nodig heeft. (…) (Idem 213) Goessen, Aert, Gielis, Cornelis en Lodewijk, ieder voor hun zevende deel ervan, beloven Henrick en Aert die voor hun belofte uit de vorige akte te zullen vrijwaren.

Kinderen

 1. Aert Zie 51.586
 2. Alaert, huwt Clarissa Gerit Hoogneven
 3. Goossen, vermeld 1527, schepen van Oirschot
 4. Marieken, huwt Gielis Peter Gielis Snellaerts
 5. Eijmbrecht Zie 52.298
 6. Aleijt (+voor 1574), huwt (1) Cornelis Gerarts van Pelt (+voor 1538), (2) Jan Gijsbrecht Daniels
 7. Jutta, huwt Loijwijch Loij Timmermans

TerugBegin van generatie


103.174   Vranck van DOOREN

FamilienaamIndex 103.174Vader 206.348Moeder 206.349

Geboren voor 1475
Overleden na 1531, voor 1553

Alias Vranck in Heerbeek. Natuurlijke zoon van Heer Philips van den Dooren (ORA 1505 expliciet; verder 1547, 1548, vidimus 1526 in ORA 1559).

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 24 no 141 dd 16-5-1502) Sophia weduwe van Jan van Heerbeeck verkoopt aan Frank zoon heer Philips van den Doren die het 1/3e deel van een huis, tuin etc. haar eigendom zijnde, gelegen onder Boterwijk hier, b.p. Ervaert Willem Rutgers, heer Dirck van Berse, de straat.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 154 no 97 dd 26-2-1506) Jan Willem Jacop Keijmps en Jan Goossens als beheerders van de tafel van de H. Geest te Oirschot, verkopen aan Frank natuurlijke zoon van heer Philips van den Doren die een pacht van een half mud rogge, welke pacht Katarijn natuurlijke dochter van Jan van den Doren eerder aan die tafel van de H. Geest had vermaakt, op onderpand te betalen van 2 stukken land gelegen in herdgang de Kerkhof aan de Hovel, volgens dat testament van haar.

Idem (fol 180 no 199 dd St Lambrechtsdag 1506) Lambrecht Neel Baten verkoopt aan Henrick en Jacop, broers en aan Frank van den Doeren als man van Katarijn dochter van Peter van der Hamsvoort zijn 1/7e deel van een pacht van een mud rogge over, dat Lambrecht had geerfd van Jan Peters van der Hamsvoort en men jaarlijks ontvangt te Udenhout.

Idem (fol 203 no 303 dd 6-4-1506, doorgehaald) Frank Peters van der Hamsvoort verkoopt aan zijn broer Henrick en zijn zwager Frank, die al zijn bezit, zowel roerend als onroerend.

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 12v no 77 dd 5-2-1508) Lambrecht Cornelis Baten verkoopt aan Frank van den Doren die zijn deel van erfelijke pachten die Lambrecht heeft geerfd van Frank Peters van der Hamsvoort, waar die pachten ook geheven worden hetzij in Udenhout, Vessem, Esch of Haren. Nog verkoopt hij hem het 1/7e deel van een pacht van een mud rogge, welke pacht Frank van der Hamsvoort steeds aan Lambrecht heeft betaald gehad. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 129a fol 98 nos 107-8 dd 3-5-1519) Frank van den Doren belooft aan Aert Scellekens die voortaan een rijnsgulden per jaar te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. groot 8 lopenzaad, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Peter Vermeijden, Adriaen Vos, de straat, de erfgenamen van Peter Gielis. (Idem 108) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 16 rijnsguldens.


Huwt voor 1500

103.175   Katarijn Peter van der HAMSVOORT

FamilienaamIndex 103.175Vader 206.350Moeder 206.351

Kinderen

 1. Lisbeth Zie 51.587
 2. Heijlken, huwt Matheeus Schuermans
 3. Fijken, huwt Willem van de Laer

TerugBegin van generatie


103.184   Rutger Ervaerts van de VLOGE

FamilienaamIndex 103.184Vader 206.368Moeder 206.369

Geboren circa 1445

Over hem heb ik (nog) niets terug kunnen vinden in ORA Oirschot; hij is echter wel evident de ‘missing link’ tussen Ervaert van de Vloge en Ervaert Rutger Ervaerts.


Huwt

103.185   N.N.

Index 103.185 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Ervaert Rutger Ervaerts Zie 51.592

TerugBegin van generatie


103.186   Aert Simons van den PAPENVOORT

FamilienaamIndex 103.186Vader 206.372Moeder 206.373

Geboren voor 1442
Overleden na 1513, voor 1518

Volwassen voor 1467

BP 1251 (Oirschot) okt 1481 – sept 1482 folio 126v: Aert Sijmonss van der Papenvoert man van Sophie Jan Henrix van Audenhoven; Heer Natael Robillart, kanunnik in Oirschot

ORA Oirschot 1518: de erfgenamen van Aert Simons

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 125 nos 139-140 dd 6-10-1477) Komen is Everit zoon wijlen Henrick van den Hoerenvenne en met hem Beel Moermans en haar voogd en beloven aan Aert Simons ten behoeve van hemzelf en ten behoeve van diens vrouw Sophie en ten behoeve van zijn wettige kinderen die hij bij Sophie heeft, een jaarlijkse pacht van 7 lopen rogge, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen op onderpand van een stuk land genoemd de Streepe, gelegen in herdgang de Notel, b.p. Daniel van der Meijden, Lauwreijs Gooswijn Eelkens, Willem Wouters, Willem Zuetericks. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. (Idem 140) Komen is genoemde Aert uit de vorige akte en staat aan Everit en aan Belen toe dat ze deze pacht mogen aflossen per a.s. Maria Lichtmisdag over 3 jaar tegen betaling van 7 peters, elke peter gerekend tegen 18 stuivers samen met de volle termijn etc.

ORA Oirschot (Toirkens 124b no 273 fol 319v dd 20-6-1482) Komen is Aert zoon Simon van der Papenvoort en belooft aan Peter Roelofs van den Toerken namens Lisbeth als weduwe van Goessen Bruijnen en nu de wettige vrouw van Peter, die per a.s. Maria Lichtmisdag een mud rogge te gaan betalen en per a.s. St. Andriesdag erna nog 11 lopen rogge, maat van Oirschot verder nog de achterstand van een pacht van 14 lopen rogge die eerder Goossen de Bruijn en diens vrouw Lisbeth toen steeds hebben ontvangen volgens haar schepenbrieven, op onderpand van bezit van genoemde Aert Simons (van der Papenvoort, JT) nu eigendom van Aerden Vos, toebehorende de weduwe aan de Hovel, waar hij nu bij inwoont, b.p. Goijaert Delien, de kinderen van Jan Vos, …… en Peter staat hem dat toe totdat hij de belofte is nagekomen.

ORA Oirschot (Toirkens 124b no2 308-9 fol 323v dd 15-8-1482) Aert zoon wijlen Simon van der Papenvoort belooft aan Henrick Henricks Sgreven een jaarlijkse rente van 2 pond paijment te gaan betalen, zoals die ponden in Den Bosch waarde hebben, steeds op St. Jansdag te voldoen op onderpand van een huis, tuin, hofstad etc. groot ca. 6 lopenzaad gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. de kinderen van wijlen Jan Vos, de kinderen van wijlen Goijaert Henrick Delien, de Laerdijk daar eigendom van Rutger Goossens, de gemeenschappelijke straat. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. (Idem 309) Henrick uit de vorige akte staan aan Aert toe dat die de rente 7 jaar na datum van deze brief mag aflossen tegen betaling van 12 peters, elke peter gerekend tegen 18 stuivers, samen met de volle termijn en restanten etc.

ORA Oirschot (Toirkens 126 no 57 fol 14 dd 16-3-1500) Roelof Goijaert Loijen als man van .... dochter van Willem de ... , die Willem had verwekt bij Lisbeth dochter van Goijaert Beckers, heeft hier voor schepenen een getuigenverklaring laten afleggen door goede mannen, zijnde Willem Borchakker, Rutger Gossens van Oudenhoven, Henrick van den Dijck, Aert Simons van der Papenvoort, Jan van den Hout.

ORA Oirschot (Toirkens 132a fol 6 no 15 dd 12-1-1534) Elisabeth en Mechteld, gezusters en kinderen van wijlen Aert Simons verwekt door deze Aert bij wijlen diens vrouw Fijken, samen met Jan Rutgers als hun voogd, verder Jan Ervart Rutgers verwekt door deze Ervarden bij Margriet Aert Simons, verder Simon zoon wijlen Aert Aert Simons voor hemzelf optredend en ook voor zijn broer Wouter en ook namens Joest Goeijaert Aerts als man van Adriana, dochter van wijlen Reijnier van Utrecht verwekt door deze Reijnier bij wijlen Katharina dochter van Aert Simons, die hun respectievelijk aanspraken hierin hebben gekocht danwel verkregen door afstanddoen, zoals blijkt uit schepenbrieven van Den Bosch en van Oirschot, verder hierbij Gerart Jans van der Vlueten als gemachtigde voor Katalijn Henrick Aert Simons, verder Willem Vos als man van Luijtgaerd dochter van wijlen genoemde Henrick Aert Simons, welke genoemde Jan, Simon en Willem nog optreden namens Marie dochter van genoemde Henrick Aert Simons, hebben een boedeldeling gemaakt van het bezit van hun ouders, respectievelijk grootouders.

Elisabeth en Mechteld krijgen samen het huis, tuin, grond etc., waar ze thans in wonen, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof aan de Hovel, b.p. Happo Vos, Willem Michiels, het erf dat ervan is afgedeeld, de gemeenschappelijke straat. Hieruit jaarlijks een pond te betalen aan de kinderen van Aert Sgraets, nog 4 lopen rogge per jaar aan Joffrouw van Os, en men