Generatie 16 — Kwartierstaten Marcel Wissenburg

Generatie 1   < Generatie 15   Generatie 17 >   Generatie 145IndexNamen


39.200   Gerrit WIGGERS

FamilienaamIndex 39.200 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vgl. NL 2001:725ff; OV 1983:197ff


Huwt ca. 1505

39.201   N.N.

Index 39.201 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Sijmon Zie 19.600
 2. Jannitgen (vgl. OV 2014:123), huwt Dirck Cornelis Hillebrantsz (+voor 12-7-1563), wonend in de Hof van Delft
 3. Kinderen
  1. Claes Dircks van Overvest, huwt Sara Cornelis
  2. Symon Dircks van Overvest, huwt Sara Jans
  3. Cornelis, huwt N.N.
  4. Katrijn (*ca. 1542), huwt (1) Dirck Cornelis; huwt (2) Jacob IJsbrandsz van Delff (+1577), weduwnaar Frederikgen Henricks

TerugBegin van generatie


39.236   Ewout N.

Index 39.236 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Als Jan Ewouts een oom van Ewout Ewouts aan moederszijde is, dan is de vader N.N.


Huwt

39.237   N.N.

Index 39.237 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Ewout Zie 19.618
 2. Jan Ewouts (+Voorhout na 1626, voor 1630), alias oude Jan Ewouts (er is ook een jonge Jan Ewouts, mogelijk een broer, dood voor 1632); vermeld als oom van Ewout Ewouts jr in 1605 en 1615; vermeld in morgenboeken Voorhout vanaf 1580; ook gegoed in Noordwijkerhout en Lisse; huwt N.N. (NB: Jan Ewouts zou natuurlijk ook een oom van moederszijde kunnen zijn)
 3. Kinderen
  1. N., huwt Claes Gerrits (vermeld ORA Voorhout 1630 als erfgenaam van zijn schoonvader)

TerugBegin van generatie


39.300   Simon Aelberts BOOY

FamilienaamIndex 39.300Vader 78.600Moeder 78.601

Geboren voor 1510

Zeker de vader van Ermgard, waarschijnlijk van Cornelis als hij de Cornelis vermeld in 1587 is, en dan ook waarschijnlijk vader van Jan. De akte uit 1609, waarin Arij Aelberts oom van Jan en Ermgard heet en oudoom van Sijtje, impliceert dat Jan, Ermgard en de ouder van Sijtje ofwel de vader deelden (en dan is de naam Booy terecht), of de moeder.

Mogelijk de Simon Aelbrechtsz die volgens het register van de 10e penning 1561 (inv. No 109 fol 171) in Leiden woont, aan het Nieuweland bij de Molensteeg “andere zijde”, gehuurd van Wynaert Jansz, en 4-10-0 pond betaalt.

Lenen van Oud-Alkemade te Warmond (OV 1977, 1991, C. Hoek en A.M. Verbeek) No 12B. De helft van zeven hond land, belend ten zuiden: de dijk geheten de Zuijtsijde (1554: genaamd Zijtwin), ten noorden: Gerrit Lourisz. (1588: Saecker Cornelisz., 1614: de leenman met leen 12A), ten oosten: de Niewe Cage (1588: het leen 12A), ten westen: Symon Ysbrantsz. (1554: Sijmon Ysbrantsz. Bloetgen, 1588: Claes Cornelisz., 1614: Engel Claesz.). 3-7-1550: Hillegont Gerritsdochter na overdracht door haar broer Jan Gerritsz. (rep. fol. 19v). 14-12-1551: Sijmon Aelbrechtsz. (rep. fol. 19v). 26-11-1554: Cornelis Aelbrechtsz. alias Napgen, na overdracht door Sijmon Aelbertsz. (rep. fol. 19v).


Huwt De Kaag voor 1535

39.301   N.N.

Index 39.301 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ONA Leiden (16:338 dd 18-12-1587) Neeltgen Geritsdr weduwe wijlen Cornelis Symons, oud ca 60 jaar, en Sytgen Cornelisdr dochter van de voorzegde Neeltgen Geritsdr, oud ca. 25 jaar, beide wonende in Leiden, verklaren ten verzoeke van Ysbrand Damisz zuivelkoper en poorter van Leiden, dat zij naast Ysbrand wonen, waar 4 tot 5 weken geleden bij hun (= van Neeltgen en Sytgen) huis kwam Pieter Pieters van den Huycquesloot, die tegen de deposanten zei “hadde ick haer [menende …des Voors. Requirants dochter] alleen gehadt, ick zoude haer mogelick een sne int aensicht gegeven (doorgehaald: hebben) of haer int water geworpen hebben”.

Kinderen

 1. Jan Zie 19.650
 2. Cornelis (*ca. 1545 +voor 1587), huwt Neeltgen Geritsdr (+na 1587, voor 1598), ouders van Sytgen Cornelis (*ca. 1562 +Leiden op de Mare bHooglandse Kerk 22-9-1611), volgens verklaring uit 1609 een nicht van Grietgen Jansdr Booy (Arij Adriaensz Booy was haar oudoom). Sytgen huwt Leiden NG 5-8-1598 (getuige zijn broer Mees Pietersz en haar nicht Grietgen Jansdr) Thonis Pietersz; Thonis Pietersz, poortier aan de Marenpoort, huwt als weduwnaar opnieuw Leiden 2-3-1612 (getuigen zijn broer Mees Pietersz en haar moeder Claesgen Jansdr) met Marytgen Jansdr, weduwe Adriaen Pietersz.
 3. Ermgart Symons (*ca. 1540/50 + na 1612), in 1609 vermeld als tante (moeye) van Grietgen Jansdr Booy te Purmerend, in 1612 te Leiden.
 4. Aelbert Symons (héél hypothetisch), schipper van Kaech, huwt Leiden NG (ot) 17-10-1594 Bancreas Cornelisdr.

TerugBegin van generatie


39.302   Ijsbrand N.

Index 39.302 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Te Leiden of De Kaag.

ONA Leiden (87:9 dd 26-2-1612) Testament van Jannetgen Ysbrands, weduwe Maerten Pietersz, gezond van lichaam en geest, wonende aan het St Jans Hofje bij de Zijlepoort. Ze laat fl.200 na aan Claes Cornelisz, scheepmaker in Leiden, en fl. 25 aan Willem Willemsz, schoenmaker in Wassenar, beiden wegens geleend geld. Universeel erfgenam is haar nicht Grietje Jans, vrouw van Thonis Arentsz, schipper aan het Amsterdamse Veer. Getuigen zij Hans Jansz, schipper opt Amsterdamsche veer binnen deser Stede, en Gerrit Reijertsz Schenaert, waert inde geldersche blom optzelve veer.

NB: In het Repertorium op de lenen van de Hofstad Oud-Alkemade te Warmond komt voor (p. 6) op 22-6-1599: Isbrant Dammasz. te Leyden, oud 90 jaar, na overdracht van Cornelis Petersz. Als vader en voogd van Bouwijn Cornelisz., leenvolger bij dode van zijn moeder Gilchert Bouwen; 6-6-1600: Isebrant Dammasz. voornoemd (octrooi); 7-1-1608: Henrick Isebrantsz., oud 60 jaar, na dode van zijn vader Isebrant Dammasz.; 29-11-1608: Aelbregt Cornelisz. de Visscher, oud omtrent 54 jaar, wonende in de Kaghe, na overdracht door Henrick Isebrantsz. (rep. fol. 13). Ook op p. 11 op 7-1-1564: Lenert Willemsz. na overdracht door Jannetje Heijnrixdochter, man en voogd Ysbrant Dammasz.

Ysbrand Dammasz, zuivelkooper uit De Kaag wonende te Leiden, weduwnaar Jannetgen Hendricks, testeert 19-7-1585 ten gunste van Gerrit(je), Martijntje en Kunera, zijn dochters; Cornelis en Hendrik (IJsbrandsz Boot) zijn zoons, Gerrit Claes zijn zwager (=schoonoon) en Neeltje, dochter van wijlen Dammas Ysbrands zijn zoon. Hij is dus geen verwant.


Huwt

39.303   N.N.

Index 39.303 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Soetge Zie 19.651
 2. Jannetge (+na 1612: de moeye die in 1586 bij het huwelijk van Grietje Jansdr Booy getuigde); huwt Maerten Pietersz (+Leiden voor 1582), broer van Saeke (Sackgen) Pieters uit De Caag die in 1581 (Volkstelling) naast Jannetge woont op de Uiterste Gracht oostzij (NB: Jannetge woont daar sinds 1574). Vermoedelijk de Jannetgen Isbrant op Marendrop, begraven Hooglandse Kerk 2-1-1615.
 3. Cornelis Ysbrants, hypothetisch (*ca. 1528 +na 1609, waarschijnlijk +Leiden, De hoge mannensael, Gasthuis “Dulhuis” bHooglandse Kerk 1-8-1611, oud 83) die in 1609 een verklaring over Grietjes afstamming afgeeft

TerugBegin van generatie


39.304   Jan JONGEDORST

FamilienaamIndex 39.304 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1525

Vermoedelijk te Leiden.


Huwt ca. 1550

39.305   N.N.

Index 39.305 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Dirck Zie 19.652
 2. Cornelis, vader van de Cornelis Cornelisz die getuigt bij het huwelijk van zijn neef Jan Dircks Jongedorst
 3. Kinderen
  1. Cornelis Cornelis, stadsmeester slotenmaker, was gehuwd met Maritgen Barends, dochter van Barend Goossen van Leerdorp; zij testeren in 1608 (en 1616); Cornelis laat dan zijn eventuele nalatanschap na aan zijn twee zusters
  2. Aeltgen, vermeld 1608
  3. Maritgen, vermeld 1608

TerugBegin van generatie


39.388   Pieter AERTS

FamilienaamIndex 39.388 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Patroniem onzeker.

Tiende Penning Goudriaan 1543: Jan Pieter Ariaensoen bruyct xii mergen, ghelt weersy den mergen ii rinsgulden, facit xxiiii rinsg. (...) Marycke Pieter Aertssoen bruyct acht mergen eygen lants, ghelt den mergen an weersyden iii½ schilt, facit xix r.g. xii st.


Huwt ca. 1510

39.389   N.N.

Index 39.389 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aert Zie 19.694
 2. Pieter
 3. Jan, hypothetisch
 4. Marycke, hypothetisch

TerugBegin van generatie


39.492   Cornelis DOENSZ

FamilienaamIndex 39.492Vader 78.984Moeder 78.985

Geboren ca. 1470
Overleden 1542 of na 1551

Cornelis was schout en dijkgraaf Albrandswaard in 1532, door de Hofstad Putten beleend met een huis en erf te Poortugaal 17-12-1515.


Huwt voor 1530

39.493   Baertje JANSDR

FamilienaamIndex 39.493 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1551

Baertgen was in 1542 gegoed te Poortugaal en Hoogvliet.

Kinderen

 1. Antheunis (+voor 1559), volgde zijn vader op in de leengoederen.
 2. Cornelis Zie 19.746
 3. Lijsbeth huwt Pieter Waddensz, leenman van Putten vanaf 1518
 4. Leentje huwt Jan
 5. Neeltje, weduwe van Willem NN met zoons Arien en Jacob. Hetrouwt Dirck Cornelisz Koornneef, overleden na 6-9-1571. Vermoedelijk werd Dirck in Poortugaal geboren. Hij was schout van de Heerlijkheid Rhoon in 1538, 1540-1542, 1546, 1549-1551 en 1555, 1560-61. Ook was hij mede-taxateur van de 10e penning over Rhoon in 1561 en schout van Albrandswaard in 1566.
 6. Haasje (+Westmaas 10-12-1557) huwt Cornelis Simonsz (*Maesse Nieuwland +Westmaas 23-10-1557)
 7. Jan
 8. Beije (onzeker; weduwe Baartje Jans gesignaleerd in 1543)

TerugBegin van generatie


39.494   Jan Mathijs Peter DIRVEN

FamilienaamIndex 39.494Vader 78.988Moeder 78.989

Geboren Hage (Princenhage) ca. 1490
Overleden Breda ca. 1555

ORA Breda (inv 425 fol 177 dd 20-10-1518) Ghijsel Jan Jacopssen is schuldig aan Jan en Cornelie, natuurlijke kinderen van Peter Emondtsz van Chaem, negen lopen rogge. (Marge:) Jan Mathijs Peter Dyrvenz heeft de schuld op 17-12-1519 gekocht van Henryc Jan Gerytssen; Denijs Peter Denijsz heeft afgelost (gedateerd 4-2-1522).

ORA Breda (inv 426 fol 178 dd 17-12-1519) Henrick Jan Gherytssen van Lagdonck verkoopt Jan Mathijs Peter Dyrvensone een erfpacht van negen lopen rogge. (Marge: afgelost 20-10-1518.)

ORA Breda (inv 427 fol 5 dd 4-1-1520) Godert Claeuszone van den Corput verkoopt aan Jan Mathijs Peter Dyrvensone een erfcijns van fl 2.0.0.

ORA Breda (inv 429 fol 47 dd 24-4-1522) Peter Beerts heeft een erfchijns vercoft aen Jan Mathijs Peter Dyrvenz groot 1 zester rogs. Pand is zijn huis en hof.

ORA Breda (inv 429 fol 97 dd 19-9-1522) Peter Beerts heeft een erfchijns vercoft aen Henrick Henricxz van der Legghen, en gelooft de 1 zester rogs die hij onlancx geleden aen Jan Mathijs Peter Dyrvenz vercoft heeft, af te lossen te Lichtmisse 1523.

ORA Breda (inv 429 fol 170v dd 5-5-1523) Jan Mathijs Peter Dyrven heeft een erfpacht van fl 2.0.0 verkocht aan Cornelis Godertsz van Ghilse.

ORA Breda (inv 471 dd 15-3-1566 fol 82v) Laureys Aert Dyrcx Voerman, en Marij Jan Mathijs Peter Dijrven zijn vrouw gaan fl 50 die ze nog schuldig zijn aan Adriane Jan Willem van den Beemden weduwe Jan Mathijs Dirven betalen; de resterende fl 142 voor de koop van het ouderlijk huis beloven ze in delen van fl 100 en fl 42 te betalen.

ORA Breda (inv 471 dd 15-3-1566 fol 82v-83v) Adriane Jan Willem van den Beemden weduwe Jan Mathijs Dirven met Jan wijlen Jan Mathijs Dirven zoonszoone; Jan ook voor zichzelf; Marie Jan Mathijs Dirven met Laureys Aert Dircx Voerman haar man; ook voor Mathijs en Cornelis zonen van Jan Mathijs Dirven; en voor Jan Jan Fransz nagelaten zoon van Lijsbeth Jan Mathijs Dirven; verkopen aan Cornelis Cornelisz Doens en zijn vrouw Aleijde Jan Mathijs Dirven diverse stukken grond.

ORA Breda (inv 471 dd 15-3-1566 fol 83v) Cornelis Cornelisz Doens en zijn vrouw Aleijde geven haar moeder Adriane Jan Willem van den Beemden een jaarrente van fl 8.-.-. In marge: Adriane Jan Willem van den Beemden verklaart dat CCD fl 2.-.- gelost heeft zodat een rente van fl 6.-.- overblijft (29-4-1572); de rest is aan een jongere broeder afgelost (24-2-1594).

ORA Breda (inv 471 fol 104-108 dd 30-4-1566) Erven van den Beemden als een van de crediteuren van de erfgenamen van wijlen Cornelis Jan Peters.

ORA Breda (inv no 482 dd 6-2-1578 fol 33) Adriana Jan Willem van den Beemden weduwe Jan Mathijs Dijrven verkocht aan wijlen Jan Dyrcxs van den Langencruijs(?) een huis (volgens akten van 5-3-1566 en 9-5-1572); Margriet Rombouts, Jans weduwe, bevestigt dit nu (?).

ORA Breda (inv 483 dd 16-3-1579 Fol 57v, 58r) Mathijs en Jan, zonen wijlen Jan Mathijs Dirven, Marie zijn dochter met Laurens Aerts van Roij haar man, Adriane, dochter, met Jan Wouters van den Beemden als voogd, Cornelie Cornelis Doensdochter, met haar man Hendrik Adriaen Dijrven, ook voor Marie en Anna Corneliszoonsdochteren zijn vrouws zusters; en Mathijs Meijnaerts Hagen, man van Beertken Cornelis Doensdr; de vier dochters van Cornelis Cornelis Doens bij Aleijde Jan Mathijs Dijrven; Mathijs Jan Mathijs Dijrven ook voor Jan Jan Fransz zoon van wijlen Lijsbeth Jan Mathijs Dijrven, verkopen aan Michiel Willemsz, meester chirurgijn, een huis etc in de Vleeshalstraat. (Volgende akte) Willem Michiels blijft hierobver nog fl 126.0.0 schuldig (Marge: betaald 2-8-1580). (Volgende akte) Mathijs en Marie verkopen Jan Jan Mathijs Dirven hun broer (een deel in een jaarrente groot voor ieder) fl 6.0.0 die hun moeder toekwam.

ORA Breda (489 dd 1-10-1588 fol 107rv) Jan Jan Mathijs Dijrven, Cornelis Jan Anssem Servaesz, H. Geestmeester, voor Maria Jan Mathijs Dijrven; Cornelia Cornelis Doensdr weduwe Henrick Adriaen Dijrven, met haar vader Cornelis Doens, en Cornelis ook voor zijn dochter Anna, gehuwd met Gielis van Queborn, en andere nazaten van Cornelia en Alijda Jan Mathijs Dijrven, dochter van Cornelia Doens (?); verklaren dat Gielis de Witte en Jan Aertss tot Antwerpen, executeurs van het testament van wijlen Margriete Puelincx, fl 53.7.3 hebben betaald, waarmee een schuld (Antwerpen 11-2-1588) is gekweten.

ORA Breda (inv 490 f.120 dd 13-9-1590) Marie Cornelis Doens met haar voogd Gillis Jacobs Queborn: Gielis de Wetter te Antwerpen, executeur van het testament van Margiete Peulincx heeft haar (Marie) betaald fl 20.0.0 die Margriete haar bij testament had nagelaten.


Huwt 1526

39.495   Adriana Jan Willems van de BEEMDEN

FamilienaamIndex 39.495Vader 78.990Moeder 78.991

Geboren Breda ca. 1500
Overleden Breda tussen 9-5-1572 en 6-2-1578

Kinderen

 1. Mathijs (*1533)
 2. Cornelis (*1535)
 3. Jan (*1542)
 4. Lijsbeth (+voor 1566) huwt Jan Fransz
 5. Kinderen
  1. Jan Jan Fransz
 6. Aleijt Zie 19.747
 7. Marie (*1537), huwt 1560 Laureis N.

TerugBegin van generatie


39.502   Pieter N.

Index 39.502 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Te Rotterdam.

ONA Rotterdam (nots Jacob Symonsz, inv no 4 akte no 83 fol 139 dd 12-7-1593) Neeltgen Pietersdr, weduwe van Jeremias Fransz benoemt tot erfgenaam de (klein)kinderen van haar zuster Maritgen Pieters.

ONA Rotterdam (nots Jacob Symonsz inv no 3 no 232 fol 299 dd 11-11-1591) Neeltgen Pietersdr, weduwe van Wijlen Jeremias Fransz, legateert aan de nagelaten weeskinderen van Baeltgen Henricxdr, de dochter van haar overleden zuster, waar Anthonis Pietersz, cleermaecker, vader van is. Zij benoemt Aeriaentgen Henricxdr, Pieter Henricxz, Adriaens Henrixz en Neeltgen Henricxdr, haar zusters kinderen, die verwekt waren door wijlen Henrick Cornelisz, tot erfgenamen.


Huwt ca. 1515

39.503   N.N.

Index 39.503 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Marijtgen Zie 19.751
 2. Neeltgen, huwt Jeremias Fransz (+voor 1591)

TerugBegin van generatie


39.504   Claes Cornelis Mertensz van ALPHEN

FamilienaamIndex 39.504Vader 79.008Moeder 79.009

Geboren voor 1500
Overleden voor 1532

Etten (Genea Databank Klein ORA 278 fol 40v dd 8-2-1502) Marle Godertsdr uten Haghe weduwe Matheeus Coppen Cocx met Ghoris Matheeusz haar zoon, verkoopt aan Claes Cornelis Mertens van Alphen een jaarrente van drie viertelen rogge.

Etten (Genea Databank Klein ORA 284 fol 20 dd 9-12-1508) Clays Cornelis Mertens van Alphen verkoopt aan Engelbrecht van Etten als voogd van juffr Anna van Etten Heynricxdr. een half gemet land

Etten (Genea Databank Klein ORA 284 fol 20v dd 9-12-1508) Clays Cornelis Mertens van Alphen heeft verkocht aan Adriaene Thonis Peer Celen alle erven die hij van Dorven Thonis zijn huisvrouw van Peter Thonys Peer Celen zijn zwager zijn aanbestorven.

Etten (Genea Databank Klein ORA 289 65v dd 26-3-1520) Claes Cornelis van Alphen betaalt 15 gulden om een erfrente van 3 gulden aan Huybrecht Jan Duys als man van Mariken Adriaensdr af te lossen.

Etten (Genea Databank Klein ORA 299 fol 114v dd 1530) Clays Cornelis Mertens van Alphen machtigt zijn zoon Cornelis om voor hem op te treden.

Etten (Genea Databank Klein ORA 287 fol 18 dd 5-2-1542) Claes Cornelis van Alphen vermeld in een belending.


Huwt (1)

Dorf Anthonis Petersdr CELEN

FamilienaamIndex

Overleden voor 1508

Etten (Genea Databank Klein ORA 282 fol 1 dd 16-9-1508) Merten Cornelisz van Alphen is voogd over Clays van Alphen syns brueders kynderen.


Huwt (2) na 1508, voor 1515

39.505   Marie Cornelis Thonis VEIJS

FamilienaamIndex 39.505Vader 79.010Moeder 79.011

Geboren voor 1500
Overleden na 1520

Kinderen

 1. Merten (c.1520-voor 1592) Zie 19.752
 2. Cornelis

TerugBegin van generatie


39.506   Goijert Anthonisz EIJCK

FamilienaamIndex 39.506Vader 79.012Moeder 79.013

Overleden Etten ca. 1540

ORA Breda (inv 425 fol 161 dd 23-3-1518) Anthonia Claeus Peter Wijsenszoonsdochter met man Godert van Eijck verkoopt een erfcijns van fl 5 aan Jan Roelofsz tbv Cornelie Jan Goossensdr


Huwt (1) voor 1515 (huwelijkse voorwaarden 1515?)

39.507   Thoonken Claes Pier WISSEN

FamilienaamIndex 39.507Vader 79.014Moeder 79.015

Overleden na 1520


Huwt (2)

Cornelia Willems van UINNEN

FamilienaamIndex


Huwt (3)

Meeske Heijndrick Aerts de VROOME

FamilienaamIndex


Huwt (4)

Soete Cornelis Pieters ZEEUWEN

FamilienaamIndex

Kinderen ontleend aan Genealogie Klein

Kinderen

 1. (uit 1) Claes Godert Anthonis Eycks
 2. (uit 1) Cornelis Sr Goort Anthonis Eycks
 3. (uit 1) Cornelia Zie 19.753
 4. (uit 2) Marike Goort Eyck
 5. (uit 3) Anthonis Sr Godert Eycks
 6. (uit 4) Anthonis Jr Godert II Eycks
 7. (uit 4) Cornelis Jr Goort Eycks
 8. (uit 4) Tanneke Goort Anthonis Eycks

TerugBegin van generatie


39.508   Aert Adriaen Aertsz van den VOIRSTBOSCH

FamilienaamIndex 39.508Vader 79.016Moeder 79.017

Gegoed onder Teteringen

ORA Gilze (inv 428 dd 1-10-1521 fol 156r) Hadewich Jan Oirlmansdr met haar man Aert Adriaen Aertsz verkoopt aan Engbrecht Jan Mathijssenzone een erfpacht van een zester rogge tlv Merten Henrick Brouwersz.

ORA Breda (inv 428 fol 28v dd 28-2-1521) Cornelis wijlen Jan Oirlmanszone, woonende tot Lonnen in Engelant, Margriet Jan Oirlemansdr met man Lucas Reynoutsz de gelaeybacker, Hadewich Jan Oirlmansdr met man Aert Adriaensz van den Vortbosch , en Henricke Jan Oirlmansdr met man Cornelis Claeus Jacops Graeuwen hebben een erfchijns vercoft aen Jan Janszone van Heusden.

ORA Breda (R429, folio: 099r/099v dd 1-10-1522) Erfdeling van de goeden die hun na de doot van hun moeder Anthonie Henric Koecxdr zijn aenbestorven, tussen Cornelis Jan Oirlmansz, Hadewich Jan Oirlmansdr met haar man Aert Adriaensz van den Vortbosch, en Henricke Jan Oirlmansdr met haar man Cornelis Claeus Graeuwen en Reijner Jan Adriaensz als gemechtich van Lucas Reijnouts, woonende tot Berghen opten Zoom, en van diens frou Margriete Jan Oirlmansdr. Betreft cijnzen en land tot Bavel opte Eijckberch, opt Ghinnekenseijnde, in de Haighstrate, eensdeels onder de vyerscare van de Hage, mer meest onder de vyerscare van Breda; verder in de strate te Vijfhuysen wairt, te Overvelt in de vyerscare van Haghe, opten Haighdijck, en ‘t Rijtken tot Buersteden

ORA Breda (429, folio: 098v dd 1-10-1522) dezelfde erven van Jan Oirlmans verkopen aan Willem Jan Willemszone een stuck weijden, 2 loepensaet, ‘t Hoecxken, achter huys, hof en erve van WJW, west de strate te Vijfhuysen wairt; noord Zebrecht Mercelissen erfgenamen; oost Cornelis Dyels erfgenamen; zuid ander erve van JWJ hem tevoiren toebehoirende

ORA Breda (429, folio: 127r/127v dd 15-12-1522), erven Anthonie Henric Koecxdr weduwe Jan Oirlmans voor een helft, Zebrecht Lambrechtszone andere helft, verkopen aan Claeus Peterszone van Tylborch een stuck erfs, 1 loepensaet oft 62 lange roeyen, in dese doirsteken scepenenbrieve begrepen (1516-03-05 en 1517-12-15)

ORA Breda (inv no 429 fol 128 dd 19-12-1522) Jan Willem Roeversz, Aert Adriaensz van den Vortbosch en Mathijs Henric Wijten beloven. Zoals Hughe Jacopssen en Mathijs Jan Mathijsz al voor hen besproken hebben(?) de helft van 43 huiden die zij te “Zinte Gertrudenberge, elc hude voir 33 1/2 stuver” gekocht hebben, op St Bavo 1523 te betalen aan het weeskind van Jan Godertssen van Ghilze. (Idem folio 128v) Mathijs Henric Wijtenz belooft aan Jan Willem Roeversz en Aert Adriaensz van den Vortbosch dat hij die net toegezegde helft zal betalen aan Hughe Jacopssen, zonder schade voor Roevers en Vortbosch

ORA Breda (429, folio: 143v dd 7-2-1523) Aert Adriaenszone van den Vortbosch verkoopt aan Heer Jan Hoze priester en capellaen tot Breda als executoer des testaments van wijlen Wouter van de Eext, die priester en capellaen was te Breda, een erfchijns van 3 rijnsgulden op zijn huys opte Fellenoort buyten Sinte Mertens poorte, oost Jan Adriaen Koecxz huys, west Matheeus Petersz, achter Mercelis Jan à..? Damen erve

ORA Breda (429, folio: 163r 1-4-1523) Mercelis Jan Cheel Damensone verkoopt aan Jan Adriaen Koecxz, Aert Adriaensz van den Vortbosch en Matheeus Peter Denijs Hecxz een sloot en erve metten canten aen beijde zijden, elck van de cooperen soe verre als de sloot aen elcx erve coomt, achter huys van Mercelis buyten de Haighdijck, noord erve van Mercelis dwelc hij behout; zuid de cooperen erven; west met een eijnde aen Rombout Claes Graeuwenz;

ORA Breda (429, folio: 201v dd 8-8-1523) Juete Brocx, weduwe Henric Mathijssen met haar voogd Merten Jan Kocxsone, is schuldig aan Aert Adriaensz van den Vortbosch een som van 14 rijnsgulden en 3 stuvers, toecomende van weijhuur

ORA Breda (429, folio: 227v dd 23-11-1523) erven Jan Oirlmans verkopen aan Zebrecht Lambrechtszone een erfchijns van 30 stuvers, dair af 20 stuvers 2.1 behoiren, heur na de doot van heur moeder Anthonie Henric Koecxdr aengedeelt zijnde, en de andere 10 stuvers behoiren 2.3, 1.1, 2.2 en 2.3, uut 2 rijnsgulden dairvan de 10 stuvers de koper behoiren; pand in dese doirsteken scepenen brieve begrepen van 1520-02-04

ORA Breda (429, folio: 234v dd 10-12-1523) Aert Adriaenssone van den Vortbosch verkoopt de helft van 5 gulden en 6 stuvers erfchijns in dese doirsteken scepenenbrieve begrepen, dair af de wederhelft Kathelijn Laureijsdr van den Velde te voren toebehoirde, aan deze Kathelijn Laureijsdr van den Velde (welcke helft aen Aert aenbestorven was van wijlen zijn vader en Jacoppe zijn moeder, die het had van Cornelie Gerytsdr van Mal, weduwe Boyden Hagaerts, “voir heure onderhoudinge”, ligging in littera transfixa van 1491-12-20)

ORA Breda (429, folio: 234v/235r dd 10-12-1523) Betreft de helft van 5 gulden en 6 stuvers erfchijns in de voorgaande brief ( R429, fol 234v ) die Engel weduwe van Jan Maessen uitreikt; Kathelijn Laureijs van den Velde en man Raes van Boeymer en Aert Adriaenssen van den Vortbosch komen overeen dat als de erfchijns erffelic is, Adriaen dese sal mogen lossen den penninc 16.

ORA Breda (430, folio: fol 068v dd 10-6-1524) Aert Adriaenssone van den Vortbosch verkoopt aan Heer Florys van Rijswijck priester en capellaen tot Breda, tot behoef van Anthonis en Peterken, wittige onm kindr van wijlen Claes, zijns brueder, een erfchijns van 3 rijnsgld, dandum alle jair opten yersten dach van meije, op omtrent 1 bdr weijden in den Teteringschen dijck, oost Cornelis Ygrams erve, west Willem Cornelis Berthelsz erffg, noord comende aen Ghijsbrecht Willemsz van den Vortbosch erve. Te vrijen met omtrent 6 1/2 lop rogs, en met 4 st. Men mag de erfchijns altijt lossen tegen den penn 16, en met 10 st eens meer te gheven. (Marge) de 3 rijnsgld zijn gelost, soo dat dese brief te nyet is, gelijck tselve breeder blijct en genoteert is opte rugge? Van de jongsten brief hier door gesteken, wesende van date 5-2-1567.


Huwt (1) ca 1520

39.509   Godelt Adam CLAESDR

FamilienaamIndex 39.509Vader 79.018Moeder 79.019

Ik betwijfel of Godelt de moeder van Jan is; tot hier toe nergens bewijs voor de relatie gezien.


Huwt (2)

Hadewich Jansz OERLEMANS

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. Jan Aerts (ca 1530-voor 1571) Zie 19.754

TerugBegin van generatie


39.510   Jan Willems ROOVERS

FamilienaamIndex 39.510Vader 79.020Moeder 79.021

Overleden Breda na 1557

Wever.

ORA Breda (inv 423 fol 75 dd 25-9-1515) (NB: betreft een kleinzoon) Michiel Anthonissone van den Put bekent een erfchijns sculdich te zijn aen Peter Damen. (Marge:) Cornelis Anthonissone van Put als man van Cathelijn Jan Cheewsdr, en Jan Willem Roovers als man van Jenneken Jan Cheewsdr, ook namens hun vrouwen mede-erfgenamen van oudegrootvader Peter Damen, bekennen dat Cornelis Stoffelssen Buys backer heeft afgelost het sestedeel hen competerende in 7 van de 14 rijnsgulden (12-9-1608) Peeter Peeterssen van Godewijck bekent dat Cornelis Stoffelssen Buys heeft afgelost het 6e paert in 7 rijnsgulden (4-2-1612) Mercelis van Godewijck bekent, mede namens zijn mede consorten dat Cornelis Stoffelssen Buys afgelost heeft 3 sestendeelen van 7 rijnsgulden van de 14 rijnsgulden (25-1-1613).

ORA Breda (inv 425 fol 145 dd 7-1-1518) Jan Willem Roeverssone verkoopt aan Cornelis Jacops van Ceters ten behoeve van Kathelijn Laureijsdr van den Velde een erfpacht van fl 5 in mindering (?) op een cijns van fl 12.10.0.

ORA Breda (inv 425 fol 181v-182 dd 19-1-1518) Zeger Anthonis Rombout Graeuwens verkoopt aan Jan Willem Peter Roevers een erfcijns van fl 2.10.0 op goed van wijlen zijn ouders Anthonis en Corneliske (?) Jan Gijsels.

ORA Breda (inv 425 fol 174 dd 17-8-1518) Willem Gherytsz van Buersteden verkoopt aan Jan Willem Roeversz een stuk erf groot een lopensaat, met behoud van recht van overpad.

ORA Breda (inv 426 fol 186v dd 30-8-1519) Jan Willem Peter Roeversz verkoopt aan Godert Jan Peter Ghielsz, schepen, een erfcijns van fl 2.10.0.

ORA Breda (inv no 429 fol 87 dd 16-8-1522) Henricxken Anssem Koecxdr, dochter van wijlen Anssem Koecx den ouden, en haar man Jan Willem Roevers, wever, verkoopt een erfcijns aan Jan Anthoniszone van den Put ten bate van Kathelijn Jan Conincxdr. Het gaat om een erfchijns van 3 rijnsgulden op een stuck weijden opte Molengrecht (O en Z Dyrc van Oosterzeel erve; W Anthonie Michielsdr van Hijlaer erve; N Jouffrou Anne Pols erve).

ORA Breda (inv no 429 fol 63 dd 16-8-1522) zelfde partijen verkopen aan Adriaen Meeus, schepen van Breda, een stuc lants opte Molengracht (N Lambrecht Mathijsz kinderen; O Jan van Dorst; Z aen de Molenvloet; W Lijsbeth Pauwels Molenerendr) , belast met een cijns voor Heijlken Cornelis Jan Engbrechtsdr.

ORA Breda (inv no 429 fol 128 dd 19-12-1522) Jan Willem Roeversz, Aert Adriaensz van den Vortbosch en Mathijs Henric Wijten beloven. Zoals Hughe Jacopssen en Mathijs Jan Mathijsz al voor hen besproken hebben(?) de helft van 43 huiden die zij te “Zinte Gertrudenberge, elc hude voir 33 1/2 stuver” gekocht hebben, op St Bavo 1523 te betalen aan het weeskind van Jan Godertssen van Ghilze. (Idem folio 128v) Mathijs Henric Wijtenz belooft aan Jan Willem Roeversz en Aert Adriaensz van den Vortbosch dat hij die net toegezegde helft zal betalen aan Hughe Jacopssen, zonder schade voor Roevers en Vortbosch

ORA Vestbrieven Alphen en Chaam (R764, fol 208 dd 1-7-1544) Hubrecht Peter Jannissone van Overaa en zijn vrouw Kathelijn Henrick Henrick Anthonissendr van Bedaf zijn schuldig aan Jan Willem Roeverszone een erfpacht van 1 zester rogs op goed te Rijsbergen; zij stellen een som van 25 Car.Gld als borg; zij moeten aflossen direct na de dood van Henric Henric Anthonissen van Bedaf

ORA Vestbrieven Alphen en Chaam (R765 fol 134 dd 7-2-1548) Peter Jan Haerdenzone voor Jan Willem Roeverszone, heeft ‘opgewonnen voor de aflossing’ die Hubrecht Peter Jannisz van Overaa (man van Anna, dochter van wijlen Henrick Henrick Anthoniszone van Bedaf) schuldig was na de dood van zijn schoonvader.

Regesten Weeskamer Breda (no 120 dd 24-3-1562) Schepenen in Breda oorkonden, dat ADRIAEN HENRICX VAN LOON gevestigd heeft ten behoeve van CORNELIS JAN WILLEM ROEVERS, als oom en voogd, HUBRECHT JAN WILLEM ROEVERS en ANTHONIS GODERT JACOPS van GODEWIJCK, als omen en toezieners van GODERT, JAN, LYSKEN, MARIKEN en JENNEKEN, minderjarige kinderen van wijlen HENRICK JAN WILLEM ROEVERS, een jaarlijkse erfchijns van 29 Karolusgulden 8 stuiver, verschijnende Kerstavond, gaande uit zijn huis en erf met het plein en de mouterij daarachter liggende, die hij van de voorgenoemde voogd en toezieners heeft gekocht, gelegen te Breda aan de Havermerct. Oorspr. Met transfixen dd.1580 Febr 26 en 1627 Oct.15 (Reg.no's: 150 en 220). De twee schepenzegels zijn verloren. Inv.no.: 694.

ORA Breda (inv no 471 dd 24-4-1566 fol 102v-103r) Cornelis Jan Willem Roeverszone verkoopt Willem Reynier Dyrcx een huis en erf op de Haeghdijck in Breda, op 4-5-1558 van zijn zusters en broers gekocht, belast met o.a. een erfrente voor wijlen Willem Jan Willems Roevers; verder vermeld een rente die Anna Jan Willen Roevers schuldig was; in een akte uit 1559 Peter en Huijbrecht gebroeders zonen wijlen Jan Willen Roevers; met Jan Aerts van den Voirtbosch man van Adriane Jan Roevers, die Cornelis ondersteunen.

ORA Breda (inv no 472 dd 7-7-1567 fol 126-128) Erven wijlen Willem Jan Willem Roeversz (dochter Margriet met man Jacob Gherits van Merwijk; zoon Willem; en dochter Elisabeth oud ca. 20 jaar) zijn schuldig fl 170.0.0 (…) en nog meer; ergens ook vermeld fl 230.0.0 aan Jan Aerts van den Voirtbosch.

Weeskamer Breda (regest nr 150 dd 26-2-1580) Jenneken dochter wijlen Hendrik Jan Roevers, en man Jan de Weeze jr verkopen aan Cornelis Jan Willemsz haar behuwd oom een erfcijns van Cfl 29:8:0 etc.


Huwt Breda voor 1518

39.511   Hendrickske Anssem COECK

FamilienaamIndex 39.511Vader 79.022Moeder 79.023

Overleden Breda x-11-1577 bBreda Grote Kerk als Heynken vrouw van Jan Wiellem Roevers

ORA Breda (inv 417 fol 46 dd 27-9-1508) Henricke Anssem Koecxdr, dochter van Anssem Koecx de oude, met man Jan Willem Peter Roeversz, heeft een erfchijns van fl 5 vercoft aen Bouden Andriesz, op welcke 5 gulden erfchijns Henricke Anssem Koecxdr geerfdeelt was tegens heur bruederen en susteren na doode van heur vader Anssem Koecx de oude en heur moeder Lijsbeth Henrick Mertensdr.

ORA Breda (inv 419 fol 55v dd 3-12-1511) Henricke Anssem Koecxdr, dochter van Anssem Koecx de oude, met man Jan Willem Peter Roevers de verwer, heeft een erfchijns van fl 6 vercoft aen Peter Jacop Sijmonssone, en geeft als pand tien hond lands, waarvan de andere helft toebehoort aan Mercelis Mercelis Koecxzone.

ORA Breda (inv 423 fol 77 dd 5-10-1515) Henricke Anssem Coecxdr, dochter Anssem Coecx de oude, met man Jan Willem Verwerssone, heeft een stuck weyde uutgegeven aen Mercelis Henrick Koecxsone, ... (Niet afgemaakt; marge: 19-12-1516 geannuleerd)

ORA Breda (inv 424 fol 18 dd 18-2-1517) Henricke Anssem Mercelis Koecxzdr wijlen Anssem Mercelis Koecxz de oude dochter, met man Jan Willem Roevers, heeft vercoft aen Kathelijn Jacop van Bladeldr, wedue van Michiel van Heerle, een stuk weidegrond.

ORA Breda (inv 426 fol 79v dd 5-12-1519) Henricke Anssem Koecxdr wijlen Anssem Koecx de oude dochter, met man Jan Willem Roevers alias Verwerssone heeft een erfchijns vercoft aen Jan van Eijndmer tot behoef van Cornelis Jan Engbrechtssone. (Marge: afgelost 7-11-1545.)

ORA Breda (inv 428 fol 190 dd 24-9-1521) Margriet Jan Wrijtersdr weduwe Mercelis Mercelis Koecxz, met voogd Jan Jansz van Ham, heeft een vierendeel van een stuk erf uutgegeven aen Jan Willem Peter Roeversz en diens huysfrou Henricxken Anssem Koecxdr, om een erfchijns van fl 2. Jan Willem Peter Roeversz en Henricxken Anssem Koecxdrzetten te bijpandt hun 3/4 deel van het goed.

Kinderen

 1. Willem Jan Willem Roevers (*ca. 1520 +voor 1566), huwt voor 1545 Gertrude Jan van Merwijck
 2. Kinderen
  1. Willem
  2. Jan
  3. Elisabeth (*ca. 1547 +voor 1588), huwt Peter Jansz Wagenmaecker, hebben in 1588 kinderen
  4. Margriet, huwt Jacob Gherits van Merwijk
 3. Peter (+na 1566), huwt NN
 4. Kinderen
  1. Johanna (vermeld 1588)
 5. Adriana Zie 19.755
 6. Cornelis Jan Willem Roevers (+na 1566, voor 1588), huwt N.N., had kinderen
 7. Anna Jan Willem Roevers (+voor 1566? Of na 1588), huwt Peter Willem Peters de Visscher (+voor 1588)
 8. Huijbrecht Jan Willem Roevers (+na 1570), huwt Geertruyt Peter Hagaerts (Weeskamer Breda inv no 272 over 1573-79, rekeningen vanaf 1571)
 9. Kinderen
  1. Marie, huwt Cornelis Jacob Sprong
  2. Henrickske, onmondig in 1588
  3. Huybrechtje, onmondig in 1588
  4. Peter
  5. Marie
 10. Henric, huwt Kathelijn Godert Jacops van Godewijk (Weeskamer Breda inv no 222 over 1558-72)
 11. Kinderen
  1. Marie Henric Jan Roevers, vermeld 1588 met haar broers en zuster
  2. Godert
  3. Jan
  4. Lijsbeth
  5. Jenneke, huwt voor 26-2-1580 Jan de Weeze de jonge

TerugBegin van generatie


39.512   Adriaen Claes Peter STEVENSZ

FamilienaamIndex 39.512Vader 79.024Moeder 79.025

Geboren ca. 1480

Te Teteringen.

ORA Breda (inv fol 336v dd 28-4-1506) Wouter Cornelis Gerit Lambrechtsz verkoopt aan Adriaen Claes Peterssen de rechte helft van een bunder land den Wittenblok onder Hasendonck.

ORA Breda (inv 422 fol 82v dd 23-12-1514) In marge: Jan Adriaen Claes Peter Stevensz lost een erfcijns af op 7-2-1562, oorspronkelijk van Jan Anssems van Abselt aan Melis Melisz

ORA Breda (inv fol 5v dd 9-1-1515) Willem Pauwel Jacobsz geeft een halve bunder land in Teteringen in de (Horstbrake?) aan Adrien Claes Peter Stevensz vanwege een erfcijns.

ORA Breda (inv 427 fol 98 dd 23-11-1520) Claeus Peter Stevenszone verkoopt aan zijn wettige zoon Adriaen Claeus Peter Stevensz een stuk heideveld met nog twee stukken land te Teteringen samen groot circa drie bunder.

ORA Breda (inv 472 fol 17 dd 20-1-1567) Moeilijk leesbaar, verkoop van grond aan Digne Adriaen Claes Peter Stevens, huisvrouw van Adriaen Willem Gherit Laureysz; ook vermeld wordt haar broer Jan.

ORA Breda (inv 472 fol 204 dd 27-11-1567) Anthonis Lenaertsz de Haen belooft aan Jan Adriaen Claes Peter Stevens een erfpacht te kwijten met fl. 100.

ORA Breda (inv 473 fol 60 dd 19-2-1568) Jan Merten Laureys Reynen verkoopt Jan Adriaen Claes Peter Stevens een erfcijns van 37 stuivers 2 oort (fl. 1.17.2) per jaar.

ORA Breda (inv 473 fol 110v dd 26-4-1568) Peter Gherit Peters, schuldig aan Jan Adriaen Claes Peter Stevens fl. 5.5.0 jaarlijks; ook vermeld wordt Dingne Adriaen Claes Peter Stevens met haar man

ORA Breda (inv 473 fol dd 25-5-1568) Jan Adriaen Claes Peter Stevens en Jacoppe Jasper Lodders, weduwe Dingman Zebrecht Aerts van Dyest, met Adriaen Peter Claesz van Ghilze haar (huidige) man, verkopen grond in Teteringen aan Henrick Cornelis Henricks. Borg is Adriaen Willem Gherit Laureysz.

ORA Breda (inv 473 fol 168v-169 dd 7-10-1568) Adriaen Willem Gherit Laureysz, enerzijds; en anderzijds: Adriaen Jan Adriaen Claesz voor zichzelf, Adriaen en zijn vader ook als voogden voor Godert, nog onbejaard, en Marie Jans dochter; Adam Peter Adriaen Claesz, diens vader Peter Adriaen Claesz als voogd van Marijken, Adriaenken en Heijlken zijn onbejaarde kinderen; allen als erfgenamen van wijlen Digne Adriaen Claesdr, huisvrouw van Adriaen Willem Gherit Laureysz, hun zuster en moeije; en van de twee kinderen van Digna die na haar dood overleden; hebben een erfdeling gemaakt. De erven kregen een huis met hof en bogaard in Teteringen, groot een halve bunder; nog twee stukjes land groot samen groot driekwart bunder; de helft van een stuk heide groot driekwart bunder. Adriaen Willem Gherit Laureysz krijgt de andere helft van het heideved, nog een stuk heide groot driekwart bunder, nog een derde bunder land.

ORA Breda (inv 481 fol 48v dd 15-3-1577) Peter Adriaen Claes met Marie en Adriana zijn voordochters bij Cathelijn Andries Gherits, verkopen aan Wouter Wouter Cornelisz een huis met toebehoren, gelegen naast land van Jan Adriaen Claesz zijn broer. Ook verschenen Godert en Adriaen, zonen van wijlen Jan Adriaen Claesz, die bevestigen dat dit deel aan Peter c.s. was toegedeeld.


Huwt voor 1515

39.513   N.N.

Index 39.513 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 19.756
 2. Peter, huwt (1) Cathelijn Andries Gerits van Hoodonck (nog vermeld in 1579, abusievelijk levend); huwt (2) Yefken Cornelis Jan Jan Pauwels (vermeld 1-2-1577)
 3. Kinderen
  1. (uit 1) Adam (*voor 1544 +kennelijk tussen 1568 en 1577)
  2. (uit 1) Marijken (*na 1544)
  3. (uit 1) Adriaenken (*na 1544)
  4. (uit 1) Heijlken (*na 1544)
 4. Digna (+voor 1568), huwt Adriaen Willem Gherit Laureysz (+na 1570)
 5. Kinderen
  1. N., overleden voor de moeder
  2. N., overleden voor de moeder

TerugBegin van generatie


39.516   Gijsbert Jan Laureijs WAEGEMAECKERS

FamilienaamIndex 39.516Vader 79.032Moeder 79.033

Geboren voor 1475
Overleden na 1-7-1553, voor 21-5-1554

In 1534 deken en pensionaris van de kapel van Sint Anna in de kerk van Tilburg.

ORA Tilburg (21. 1499 februari 3 0014.Sch.Tlb,7897,003v-03) Willem Stelaerts heeft gheloeft Ghijsbrecht Jan Lawreys soen xxxij Rgld xx st voer den gld Lychmisse over iij jaer en elck onser Vrouwen dach Lychmysse een mud rogge ende off Ghijsbrecht eer penningen behoeft sal Ghijsbrecht dat ½ jaer te voren seggen ende aldaer sal Willem sculdich sijn die penningen te betalen datum schab. ut supra.

ORA Tilburg (Tilburg_Goirle_0014_7898_0254_f040v dd 18-2-1501) Ghysbrecht Jan Lauwen die men heyt die Wagemeker heeft gheconsenteert Willem Huyben een v.del.?

ORA Tilburg ((oud) 255 Fol 34v, dd 4-11-1502) Ghijsbrecht zoon wilner Jan die Wagemaker. schuld

ORA Tilburg (inv no 7902 Fol 37 dd 10-11-1505 ) Jan die Wagemaker staet te boeck van een leengoed den leenheer Dirck die Borchgrave; zoon Gijsbert neemt dit nu over. Ook vermeld Gerit Aen Hub Leempoel, Henric Gherit Back

ORA Tilburg (inv no oud 258/7903 Fol 24v dd 4-1-1507 (?)) Ghijsbrecht Jan Laureijs, die men heijt die Wagemaker, 12 lopen rogge schuldig aan Willem Huijbrechts voor zijn vrouw Adriana Jan van Dun; Jan Jans van Dun vermeld.

ORA Tilburg (inv no 7918/272 Fol 26 dd 22-9-1522) Peter wijlen Jacob Peter Aelwijns, Giijsbert Jan Lauwreijs man van Katharina Jacob Peter Aelwijns, Jan Jansz van Son man van Digna Jacob Peter Aelwijns verkopen drie vierendelen van een brouhuijs in Corvel te Tilburg aan Hendrik Jan Lauweijs.

ORA Tilburg (inv no 7919/273 Fol 8 dd 26-6-1526?) Michiel en Cornelis zonen van Ghijsbrecht die Waghemaker hebben vermoord Heeren Willem, priester; wordt nu gezoend. Zij betalen elk Rfl 90 in drie termijnen van 17 weken; ze betalen direct Willem Huijben (namens de nabestaanden) voor de kosten van de afhandeling van uitvaart, nalatenschap en gerecht; ze kwijten hem van zekere schulden; ze stellen een stuk land van vijf en drie voet tot memorie van Heer Willem Priester; ze zullen 30 dagen boete doen op het graf; ze zullen twee tortijsen (?) bekostigen en in de kerk brengen; Michiel zal drie jaar en Cornelis twee jaar niet in Tilburg mogen wonen; zij zullen tot zeven jaar na de dood van Willem Huijben en zijn huisvrouw niet in de buurt van de kerk wonen; ze zullen de herberg van Willem en vrouw levenslang mijden tenzij deze toestemming geven; ze zullen een waskaars van een pond voor het H. Sacrament in de kerk, nog voor hun voetgeval; garant staan vader Gijsbert die Waegenmaecker, diens broer Jan, en zoon Peter Gijsberts. Borgen voor de partij van Heer Willem zijn Willem Huijben, Peter en Jan zijn zonen, en Peter van Spaendonck.

ORA Tilburg (inv no 7919/273 Fol 47, 15-3-1527) Ghijsbrecht Jan Lauwereijs die men heijt die Wagemaker verkoopt huis en hof bij de kerk van Tilburg aan Gherit wijlen Ariaen Ariaens.

ORA Tilburg (1532, maart 2 n.st. - R 279/los blad 56r) Gekomen zijn voor schepenen Ghijsbert zoon van wijlen Jan Laureijs alias die Wagemaker en Kathelijn zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jacop Aelwijns, en ze hebben een testament gemaakt zoals volgt. Ten eerste zo heeft Kathelijn met goedvinden van Ghijsbert haar man gewild, dat Anna hun dochter zal hebben na de dood van Kathelijn haar moeder de bonte tabbaert en Dimpna haar dochter zal na de dood van Kathelijn hebben haar beste tabbaert. Daarnaast hebben Ghijsbert en Kathelijn gewild en bepaald, zo wie van hen beiden in de mensheid blijft leven, de een langer dan de ander, dat de langstlevende zal mogen bezitten, gebruiken en bezigen alle goederen, havelijk en erfelijk, niets uitgezonderd, behalve dat waarvan voor mentie gemaakt is en dat de langstlevende van hen beiden de voors goederen rastelijk en vredelijk zal mogen bezitten en bezigen om zijn eigen vrije wil daarmee te doen en diezelfde goederen te mogen verkopen, verteren, veranderen, vervreemden en belasten zoals de langstlevende dat gelieven zal, onder voorwaarde dat als de langstlevende zou veranderen in huwelijkse staat, hij of zij ten erve of onerve, dat dan alle goederen zullen staan ten landrecht en recht van de bank van Tilburg.

ORA Tilburg (1532, januari 12 n.st. - R 279/29v-30r) Ghijsbert zoon van wijlen Jan Laureijs alias Wagemaker heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Jan zoon van wijlen Lambert van Boerden een jaarlijkse en erfelijke cijns van 45 stuivers uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg, bij de Kerck, aldaar tussen: erfenis van Gielis Jan Zwagemakers een zijde; erfenis van Gerit Zuermonts ander zijde; het leenland van Ghijsbert voors een zijde; de gemeijn straat ander zijde (Idem) Staat te los met 36 rijnsgulden van 20 stuivers per stuk of met geld zoals nu laatst in Brabant gevalueerd is geweest, te weten de karolus gulden van 20 stuivers.

ORA Tilburg (1534, maart 17 n.st. - R 281/39r) Ghijsbrecht Jan Zwagemakers, Laureijs Jan Backs, Jan Aert Reijnbouts en Willem Jan Verschueren, dekens en pensieren van Sint Anna in de kerk van Tilburg hebben met toestemming van dat Gilde wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan van Grevenbroeck een huis, hof met de grond en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende uit de Hoeve van Luijck, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd bij de Kerck, (…)

ORA Tilburg (1541, juli 7 – 288/11r-11v.) Cornelis Aert Reijnbouts ontnaadert een stuk land, dat Jan Aert Reijnbouts, broer van Cornelis, verkocht had aan Cornelis Ghijsbrecht de Wagemakerszoon gelegen in de parochie van Tilburg in die Schijve aan het Hovels Weechske.

ORA Tilburg (1545 maart 28 n.st - R 291/los blad bij 58r) Konde en certificatie ter eerzame Ghijsbert Back, gepasseerd voor schepenen Zwijsen en Vessem, anno 44 den 28en maart voor Pasen. (…) Peter Ghijsbrecht Zwagemakers, oud ca 44 jaren, in de kwestie van Heukelom ook gearresteerd, heeft getuigd etc., dat in de winter laatstleden, wat nu ongeveer 2 of 2½ maand geleden is, de voors. Michiel gekomen is ten huize van Peter voors., aldaar zich zettende op een stoel bij het vuur, niet goed te pas zijnde, en dat aldaar de voors. Peter pratende met dezelve onder andere zei tot hem:”Olieslager, hoe is het. Gij zijt nu ziek, gij zult er niet lang gaan of gij sterft. Gij moet ons wat maken.” Michiel voors. zei en antwoordde daarop:”Die mij deugd en gerief doen in min ziekte of nood, ‘t is wel redelijk, dat ik die lone, maar anders heb ik geschikt en geordineerd, dat de armen na mijn dood al mijn goed zullen hebben.” Waarop de voors. Peter wederom zei;”Dat is kwalijk gedaan, dat de vrienden niets zullen hebben.” Dat Michiel voors. toen weer antwoordde;” En zie, mijn vrienden hebben mij alzo niet gedaan, dat zij iets na mijn dood van mij zullen hebben.”

ORA Tilburg (1550 januari 29 n.st. - R 295/38vso-39r.) Kond zij eenieder daar Cornelis zoon van wijlen Jan van Boerden als schuldenaar geloofd had en gevest had aan Ghijsbrecht zoon van wijlen Jan Laureijs, die men noemt Ghijsbrecht de Wagemaker, hem zijn leven lang te tochten en na diens dood het erfrecht daarvan aan zijn kinderen te blijven, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 67 stuivers elk jaar te betalen op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit huis, hof met grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Kerck tussen: erfenis van Jenneke weduwe van Cornelis Jan Zwagemakers en haar kinderen een zijde; Jan Denijs Reijnen en die gemeijn Ackerstraet ander zijde, onder voorwaarden daarbij, dat Cornelis gelover voors. of zijn nakomelingen de voors. cijns zouden mogen lossen, kwijten en vrijen en ook gehouden en schuldig zouden zijn te lossen, te kwijten en vrijen en ook gehouden en schuldig zouden zijn te lossen, te kwijten en te vrijen de tweede lichtmis na de dood van Ghijsbrecht voors. aan zijn kinderen en kleinkinderen, die dan bevonden zullen worden, en dat met de som van 56 gulden van 20 stuivers per stuk of met die waarde in ander goed geld, dat dan gevalueerd zal zijn, zoals dat alles in schepenbrieven van Tilburg, die daarop gemaakt zijn, volkomen begrepen is. Zo is heden voor schepenen gestaan Cornelis de zoon van Ghijsbrecht zoon van wijlen Jan Laureijs voornoemd en heeft geloofd als schuldenaar super se et bona sua etc. aan Cornelis zoon van wijlen Jan van Boerden bovengenoemd, dat hij de voors. cijns van 67 stuivers zo aan Ghijsbrecht voors. zijn vader jaarlijks te betalen en ook na de dood van Ghijsbrecht voors. te lossen en te kwijten en dat met de voornoemde som en volgens de inhoud van de schepenbrieven, hier voor aangevoerd, zodat er voor Cornelis zoon van wijlen Jan van Boerden op hem noch op zijn (goederen), die daarin verbonden mogen staan, noch ook voor zijn nakomelingen daarvan nooit meer hinder, kommer of last zal komen en alle kommer, hinder, schade en calangies daarvan komende geheel af te doen. Tot grotere zekerheid van Cornelis Jans voors. en zijn nakomelingen heeft Cornelis Ghijsbrechts voors. boven het huis, hof metb de grond en erfenos daaraan liggende voors. nog als onderpand gesteld voor Cornelis Jans voors. een stuk land van ca 2½ lopensaet groot, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve aan die Hoghe Zoeije tussen: erfenis van adriaen Michiel Roelofs en Goijaert Jan Michiels een zijde; een gemeijn waterlaat genaamd die Hoghe Zoeije ander zijde; erfenis van Frans Ghijsbrecht Zwagermakers een einde; erfenis van laureijs Aerdt Lensen en Adriaen Michiel Roelofs ander einde. Hij heeft geloofd super se et bona sua etc. het voors. huis, hof etc. en het stuk land voors. samen altijd goed, zeker genoeg en weldogende te maken etc.

ORA Tilburg (1552, november 12 - R 298/26v-27r.) Cornelis Ghijsbrecht Zwagemakers heeft wederom wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Bertolomeus zoon van wijlen Anthonis Laureijs, samen met de genoemde brieven en recht, met afgaan en vertijen, een stuk land hem toebehorende gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Schijve aan die Hoghe Zoeije tussen: erfenis van Ariaen Michiel Roelofs en Goijaert jan Michiels een zijde; een gemeijne waterlaat genaamd die Hoghe Zoeije ander zijde; erfenis van Frans Ghijsbrecht Zwagemakers een einde; erfenis van Laureijs Aert Lensen en Adriaen Michiel; Roelofs voornoemd ander einde....

ORA Tilburg (1553, juli 1 - R 299/13v-14v.) Kond zij eenieder, dat gekomen en gestaan zijn geweest voor schepenen ondergeschreven Jacop zoon van Ghijsbrecht Zwagemakers, weduwnaar van Jenneke dochter van wijlen Henrick Adriaen Oeijen ter ener zijde en Peter Ghijsbrecht Zwagemakers als momber en Gherit zoon van wijlen Henrick Adriaen Oeijen als toeziener van Adriaen, Jacomijna en Kathelijn, broer en zusters, onmondige kinderen van Jacop en wijlen Jenneke voors., waar de momber en toeziener voors. voor instonden en geloofden ter anderer zijde en ze hebben een zekere deling en scheiding beraamd en gemaakt zoals hierna volgt. (…)

ORA Tilburg (1555, februari 25 n.st. - R 300/64r) Adriaen zoon van wijlen Jan van Ghestel als man en momber van Jenneke dochter van wijlen Adriaen Leijten legitime te hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan) Jacop Ghijsbrecht Zwagemakers met afgaan en vertijen etc. een stuk land hem toebehorende, groot ca vier lopensaet en twaalf roeden, gelegen in de parochie van Tilburg (…)

ORA Tilburg (1560, februari 20 n.st. - R 305/69v) Jacop Ghijsbrecht Zwagemakers legitime et hereditarie vendit et supportavit (heeft wettelijk een erfelijk verkocht en overgegeven) aan Joost zoon van wijlen Dionijs Mutsaerts simul cum dictis literis et jure (samen met de genoemde brieven en het recht), met afgaan en vertijen etc, een stuk land hem toebehorende, groot ongeveer 4 lopensaet en 12 roeden, gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd in de Schijve bij de Bedbuer op die Hooge Zoije, aldaar tussen: de voors Hooge Zoeije een zijde; erfenis van Marten Adriaen Leijten ander zijde; de Rijdtschen Kerckwech en de erfenis van Frans Ghijsbrecht Zwagermakers, zijn broer een einde; een gemeijne gebuur akkerweg ander einde. Welk voors stuk land de voors Jacop tegen Adriaen zoon van wijlen Jan van Gestell in koop erfelijk verkregen had zoals dat in schepenbrieven van Tilborch, daar op gemaakt etc. (…)

ORA Tilburg (1560, februari 17 n.st. - R 305/68v) Adriaen zoon van wijlen Cornelis Ghijsbrecht Zwagemakers legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jacop zoon van wijlen Ghijsbrecht Zwagemakers, met afgaan en vertijen etc, een huis, hof, schuur turfschop met de grond en ander toebehoren genaamd de Herberg int Ramshooft met de erfenis daar achter aanliggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aende Kerck, aldaar tussen: erfenis van Jenneke weduwe van Cornelis Jan Zwagemakers cum pueris (met haar kinderen) een zijde; erfenis van Jan Dionijs Reijnen, Gerijt Henrick Oeijen en de gemeijne Kerckstrate ander zijde; voor aan de gemeijn straat een einde; achter op de erfenis van Jacop Ghijsbrecht Zwagemakers ander einde, zoals hij zeide. [Hij heeft beloofd] warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) behalve dat de voors Jacop koper hieruit moet blijven gelden een mud rogge per jaar erfpacht in de maat van den Bosch en aan enigen aldaar te betalen, verder belovende dit verkopen, overgeven, opdragen etc en alle andere kommer en calangies daar meer op komende allemaal voor hem af te doen.

ORA Tilburg (1559, november 18 - R 305/34r-34v) Jacob, meester Willem en IJsebrant, gebroeders, zonen van wijlen Jan Goijaerts, door deze en uit wijlen Elijsabet sua uxore (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Willem Geerbrant verwekt, voor de ene helft, en Frans Ghijsbrecht de Wagemaker als momber en Cornelis zoon van wijlen Jan van Grevenbroeck als toeziener van Anthonis en Dingen, broer en zuster, onvolwassen kinderen van wijlen Cornelis Ghijsbrecht de Wagemaker door deze wijlen Cornelis en uit wijlen Jenneke sua uxore (zijn huisvrouw) dochter van Adriaen van Grevenbroeck verwekt, daar Frans en Cornelis van Grevenbroeck voors voor instonden en gelofte deden voor twee derde delen in de ander helft van een huis, hof, schuur, turfschop met de grond en ander toebehoren, genaamd die Herberg int Ramshooft met de erfenis daar achter aanliggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilborch ad locum dictum aen die kerck in alle grootte zoals dat daar gelegen is tussen: erfenis van Jenneke weduwe van Cornelis Jan Zwagemakers; met haar kinderen een zijde; erfenis van Jan Dionijs Reijnen, Gherart Henrick Adriaen; Oeijen en de gemeijn Kerckstraet aldaar ander zijde; de gemeijn straat een einde; erfenis van Jacob Ghijsbrecht Zwagemakers ander einde; welk huis, hof, schuur, turfschop met de grond en ander toebehoren en erfenis daar achter aanliggende voors aan de voornoemde Jacob, meester Willem en IJsebrand voor de ene helft voors aangekomen en verstorven was van wijlen Elijsabet hun moeder voornoemd, wettige huisvrouw van wijlen Cornelis Ghijsbrecht Zwagemakers voornoemd toen ze samen leefden, en aan de voornoemde Anthonis en Dingen voor hun twee derde delen aangekomen en verstorven was van wijlen Cornelis Ghijsbrecht Wagemakers voors hun vader en die de voors Cornelis en Elijsabet bij staande huwelijk tussen hen beiden veroverd en verkregen hadden van Ghijsbrecht de Wagemaker voors en zijn kinderen, alles zoals ze zeiden legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben [dit] wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Adriaen zoon van wijlen Cornelis Ghijsbrecht Zwagemakers met afgaan en vertijen etc en de verkopers voornoemd, te weten Jacob, meester Willem en IJsebrant, gebroeders voors, als principaal schuldenaars super se et bona sua (op zich en hun goederen) etc voor de ene helft en de voors Frans en Cornelis momber en toeziener voors op verbintenis van de goederen der onbejaarde kinderen van wijlen Cornelis Ghijsbrecht Zwagemakers voors, nu hebbende en nog te verkrijgen, voor de twee derde delen van de andere helft van het huis, hof etc hebben beloofd te waren more solito (zoals gebruikelijk) behalve dat Adriaen koper voors daaruit moet gelden en hij heeft beloofd te gelden een mud rogge erfpacht in de maat van den Bosch en aldaar te leveren, te betalen aan enigen in den Bosch, terwijl de verkopers voornoemd verder beloofden op de manier en op verbintenis als voor dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden en in de naam als voor te laten houden etc en alle andere kommer en calangies daar meer op komende allemaal voor hem af te doen.

ORA Tilburg (1561, maart 4 n.st. - R 306/79v-80r) Gerijt zoon van wijlen Peter Peter Mutsairts als man en momber van Barbara zijn huisvrouw, dochter van wijlen Adriaen Gerijt Beijkens en Peter zoon van wijlen Peter Peter Mutsairts zijn broer hebben beloofd gezamelijk en onverdeeld en elk voor elkaar als principaal schuldenaars te gelden, te geven en wel te betalen aan Jacop zoon van wijlen Ghijsbrecht Swagemakers een jaarlijkse en erfelijke pacht van 20 lopen rogge, te gelden elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis en voor de eerste termijn op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis nu a.s. uit en van een huis, hof, schuur, schop, brouwhuis met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 25 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aenden uitgang van de Ruijbraken, aldaar tussen:...

ORA Tilburg (1561, december 12 - R 307/33r-34r) Bekend zij aan eenieder, dat gekomen en gestaan zijn geweest voor schepenen ondergeschreven Peter zoon van wijlen Sijmon van Son als man en momber van Adriana zijn huisvrouw, met Jacop zoon van wijlen Ghijsbrecht Zwagemakers als man en momber van Anna zijn huisvrouw, Dierck zoon van wijlen Pauwels Eelkens als man en momber van Margriet zijn huisvrouw, Jan zoon van wijlen Jan Cauwelers als man en momber van Engele, gezusters, dochters van wijlen Peter Jorijs Beerthen, door deze Peter en uit wijlen Huijbrechtke diens huisvrouw, dochter van wijlen Jan van Aesvoert samen verwekt en verkregen; Lambrecht natuurlijke zoon van heer Jan Soffaerts als man en momber van Huijbrechtke zijn huisvrouw, dochter van wijhlen Peter Thonis door deze Peter en uit wijlen Marie zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peter Jorijs Beerthen voornoemd, samen verwekt en verkregen, zowel voor hemzelf als ook in de naam en als vervanger van Jorijs, broer van zijn huisvrouw buiten slands zijnde, daar Lambrecht voors en met hem Jan Goiairt Vannis zich sterk voor maakten en gelofte deden; en Peter zoon van wijlen Michiel Soffaerts en de voornoemde Peter zoon van wijlen Sijmon van Son als door de heer aangestelde momber en toeziener van Huijbrechtke minderjarige dochter van wijlen Henrick Peter Dierck Soffaerts, die hij verwekt en verkregen had bij en uit wijlen Catherina zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peter Jorijs Beerthen voornoemd, daar ze als momber en toeziener voors zich sterk voor maakten en gelofte deden, en ze hebben van de erfelijke goederen hun van hun ouders aangekomen en bestorven een zekere erfdeling en erfscheiding gedaan en gemaakt op de manier hierna volgende. (…)

ORA Tilburg (1563, maart 2 n.st. - R 308/80v-81r) Willem natuurlijk zoon van wijlen Heer Niclaes Willems, priester, als man en momber van Dingena zijn huisvrouw, dochter van wijlen Cornelis Ghijsbert Zwagemakers, legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jorijs zijn broer, met afgaan en vertijen etc, een stukje land, groot ongeveer drie vierdevaetsaet, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd bij de Kerck, aldaar tussen: (…)

ORA Tilburg (inv oud 309 bij folio 59, 61F.) Jan Lenaerts doode & Adr: Corn: Ghijsbrechts misdadige; vrinden vanden dooder zijde; Dionijs Lenaerts bruer Peter ende Frans gebruederen, Cornelis oock bruer soenen Ghijsbert Zwagemakers; Johanna sorer (zuster) oomen vande misdadige; (andere zijde) Jan Gerit Brocken Corn: Claess van Ghierll, Frans Knechtssen als momboir van Lenaerden onmondige soen Jans Lenarts ex Arbiters (…) Uittreksel 1563, Zoen.

ORA Tilburg (inv 312 f 53V, 21.2 1566) Jan soen wilner Adriaen Dalen als man ende momboir van Catherine zijn huijsvrouwe dochter wilner Jacop Gijsbrecht Zwagemakers bijden zelven Jacop ende vuijt wilner Jennekens zijn huijsvrouwe dochter wilner Henrick Adriaen Borchmans tsamen verwect ende vercregen zijnde. Een huijs hoff metten gronde ende erffenisse dair aen liggende ende daer toebehoorende in alder grooten als tzelve gelegen is binnen dir prochie van Tilborcch ter plaetsse geheijten bijde kerck aldair, tusschen t huijs ende erffenisse Marie wedue Jans Goiaert Vannis d een zijde ende tusschen de huijssen ende erffenissen Jans Jan Dierck Thielmans, ende Frans Ghijsbert Zwagemakers d ander zijde; Streckende vander gemeijnder Kerckstrate totter erffenisse Cornelis Claesse van Ghierle zoo hij seijde legitime et hereditarie vendiderunt et supportavit (heeft erfelijk verkocht en overgegeven) Anna wedue wilner Jacops Ghijsbrecht Zwagemakers hoer thoeren recht van tochten ende haren wittige kijnderen bijden zelven wijlen Jacop vuijt haer verwect ten erve te blijven met affgaen ende verthijen etc: et promisit super se etc: warandiam behoudelijck dat men dair vuijt sall gelden vijff talffven carolus gulden tsiaers lossrenten aen die susteren van Oisterwijck te betalen ter quijtinge staende met 75 k. gulden nae inhoudt ende vermogen dir los brieven dair aff zijnde. (…) (Idem) Condt zij eenen ijegelijcken alsoo Jan soen wilner Adriaen Dalen als man ende momboir van Catherijne zijn huijsvrouwe dochter etc: gevest overgegeven ende opgedragen hadde Anna wedue wilner Jacops Gijsbrechts Zwagemakers hoer thoeren rechte etc: Der zelver Anna dair op benoemende eenen jairlijcken losschijns van 4 ½ k. gulden aende susteren van Oisterwijck te betalen ter quijtinge staende den zelven chijns met 75 k. gulden nae vermogen dir lossbrieven dair aff zijnde naerder (R.312 f 54) blijckende bijde scepenen brieven alhijer dair aff op huijden geexpedieert zijnde Ende want inde vercoop cedulle desselffs huijs was besproken ende bevoirwairt dat de cooper van dijen huijsse van nu Sinte Jacops dach apostel naestcomende over vijff jaeren den voirs: chijns soude moeten ende behooren aff te lossen ende te quijten volgene de lossbrieven dair aff zijnde. Dair om zoo is gestaen voor scepenen ondergescreven Anna voorn: met meester Hubert Cornelissen haren tegenwoordigen man ende momboir dir zelver ende met haer Peter Gijsbert Zwagemakers ende Dierck Pauwels Henricx als metten heeren geordineerde momboir ende toesiender vande kijnderen haer Annekens ende Jacops voirs: ende hebben geloeft dat zij den voirs: chijns van Jacobi naestcomende over vijff jaeren aen die susteren voirs: aff sullen lossen ende quijten nae vermogen dir losbrieven dair aff zijnde dair voor zij Anna cum tutore predicto verbonden heeft haren persoen ende alle hare goeden ende de momboir ende toesiender dir zelver onmondiger kijnderen goeden hebbende ende vercrijgende sonder argelist (Marge:) non erit opus extendere insi petatur

ORA Tilburg (inv no oud 313 f 57, 9.2.1567) Jan Dalen, soen wilner Adriaens Dalen als man ende momboir van Catherine zijn huijsvrouw dochter wilner Jacop Ghijsbert Zwagemakers bijden zelven Jacop ende vuijt wilner Jennekens zijn huijsvrouw dochter wilner Henrick Borchmans tsamen verwect ende vercregen zijnde Een stuck saijlants dat tot weije te liggen placht, in alder grooten alst gelegen is ende metter maten bevonden sal wordden gelegen inder prochie van Tilborch ad locum inde Schijve aenden Doreboom, tusschen erffenisse Willem Meeus Janssen dair eenen gemeijnen waterlaet tusschen beijde is loopende d een zijde, ende tusschen den gemeijnen Kerck wech vandir Velthoven d ander zijde; Streckende vandir erffenisse Jan Gast vanden Bossch totter erffenisse Jannen voirs: alnoch toebehoorende dair den Hoevenschen Kerck wech tusschen beijde is loopende wilck stuck lants den voorn: Jacop zijn zweer, tegen Cornelis soen wilner Jan Zwagemakers als momboir, ende tegen Joost soen wilner Jan Leijten als toesiender van Joosten, Willemen, Cornelissen ende Jannen gebruederen & Catherinen, Mariken, ende Corneliskenen gesusteren onmondige kijnderen wilner Peters Jan Zwagemakers gecocht ende vercregen hadde pro ut in literis de Tilborch13 . Legitime et hereditarie vendiderunt et supportavit (heeft erfelijk verkocht en overgegeven) Gerarden soen wilner Jan Berijs simul cum dictus literis et jure met affgaen ende verthijen etc: (…)

ORA Tilburg (inv no 313 oud; f 14V, 13.12.1567) Peter soen wilner Ghijsbert Zwagemakers ende Dierck soen wilner Pauwels Eelkens als metten heeren geordineerde momboir ende toesiender van Jannen, Franssen, Engelken, ende Ghijsbertkens brueders ende susteren onmondige ende ombeiairde kijnderen wilner Jacops soen wilner Ghijsbrechts Zwagemakers voirs: bij den zelven Jacop ende vuijt wilner Anna zijn huijsvrouw dochter wilner Peters Jorijs Beerthen tsamen verwect ende vercregen zijnde, dair zij als momboir ende toesiender voirs: voor instonden ende geloeffden. (…)

ORA Tilburg (inv 7960 f 28V, 19.11.1569) Condt zij eenen ijegelijcken dat gecompareert ende verschenen zijn voor scepenen ondergescreven Willem soen wilner Gerit Sibben ter eenre ende Jan soen wilner Laureijs Aert Lenssen ter andere zijden Ende hebben van zekere henne erffelijcke goeden een erffmangelinge ende erffwisselinge aengegaen ende gemaeckt in manieren hijer nae volgende ...welck huijs hoff ende erffenisse voirs: die voorn: Jan gecocht ende vercregen hadde tegen Peteren Gijsbert Zwagemakers, ende Dierck Pauwels Eelkens als momboir ende toesiender van Jannen, Franssen, Engelken, ende Gijsbertkens brueders ende susteren onmondige kijnderen wilner Jacops Gijsbert Zwagemakers pro ut in litteris de Tilborch.

ORA Breda (inv no 476 fol 97 dd 8-5-1571) Joost Cornelis Jeroeners (?), Jan Adriaen Dalen, vleeshouwer, en Kathelijn Jacob Gijsbrechts Wagenmaeckwers, voordochter gehuwd met Jan Adriaen Dalen, hebben verkocht aan Willem Jan Willems te Tilburg ten behoeve van de vier nakinderen het versterf van de vader.

ORA Tilburg (inv 7962 f 7, 11.5.1571) Jan, Adriaen, ende Bernard, gebruederen, sonen wilner Peter Ghijsbert Zwagemakers bijden zelven Ghijsbert ende vuijt wilner Catherine zijn hujsvrou dochter wilner Jacop Aelwijns (R.7962 f 7V) verwect ende vercregen zijnde, Jan soen wilner Jan Schoenmakers als man ende momboir van Jennekens zijn huijsvrouw ende Adriaen soen wilner Wouter Cornelissen als man ende momboir van Dingen zijn huijsvrouwe gesusteren dochteren wilner Peter Gijsbert Wagemakers voirs: voor hen zelven, ende die ijerste genoempde Jan noch vuijten name ende van wegen Engelen zijnder suster daer hij vuijt crachte ende machte van opdrachte ende vuijtcoop van versterff voor scepenen van Oisterhout gepasseert zoo hij seijde hem sterck voor maeckte ende geloeffde. Alle alsulcken versterff, recht, actie, ende toeseggen, als hen ende elcken van hen inden (…)

ORA Tilburg (inv 7963 f 22, 6.2.1572) Willem soen wilner Claes Willem Laureijssone ende Dierck (R.7963 f 22V) soen wilner Pauwels Henrick Eelkens als metten heeren geordineerde momboir ende toesiender van Jan, Frans, Engel, ende Ghijsbertken, brueders ende susteren, onmondige ende onbeiairde kijnderen wilner Jacop Ghijsbrecht Zwagemakers bijden zelven Jacop ende vuijt wilner Anna zijn huijsvrouwe dochter wilner Peter Joris Beerthen tsamen verwect ende vercregen zijnde dair zij als momboir ende toesiender voirs: hen sterck voor maeckten ende geloeffden: Een stuck lants van drije lopensaet vel circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn alst gelegen is binnen dir parochie van Ghoirle aldair inde Vensche acker geheijten den Heijdries tusschen erffenisse Adriaen Cornelis Peter Berijs d een zijde ende tusschen den gebuir wech aldair d ander zijde; Streckende vander erffenisse des prelaets van Tongerloe totter erffenisse Denijs Gerit Denijs Meijnairts zoo zij seijden; Legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt Jannen die Wit Janssone die jonge met affgaen ende verthijen (…)

ORA Tilburg (inv 7963 f 23, 6.2.1572) Willem soen wilner Claes Willem Laureijssone als metten heeren geordineerde momboir van Jan, Frans, Engel, ende Ghijsbertken, brueders ende susteren, onmondige ende ombeiairde kijnderen wilner Jacops Ghijsbrecht Zwagemakers bijden zelven etc: een stuck erffs tot weije liggende omtrent 2 lopensaet groot zijnde nochtans zoo groot ende zoo cleijn alst gelegen is binnen dir parochie van Ghoirle ad locum aen d Achterste Ven inde Rouwvennen aldair tusschen erffenisse Lambrecht heer Jan Soffairts d een zijde, ende tusschen erffenisse Jacops Laureijs Hoeffkens dair eenen gemeijnen waterlaet tusschen beijde is loopende d ander zijde; Streckende vander gemeijnte van Tilborch ende van Ghoirle totter erffenisse Adriaens Jan Berthoutss metten kijnderen.; Ende noch een stuck lants van omtrent 3 lopensaet groot zijnde nochtans zoo groot ende zoo cleijn alst gelegen is binnen dir parochie voirs: aldair inde Vensche acker tusschen erffenisse des prelaets van Tongerloe met meer anderen d een zijde, ende tusschen erffenisse dir erffgenamen heeren Johans van Brecht ridders d ander zijde; Streckende vander erffenisse Cornelis Kemp Henricx zoen totter gemeijnen gebuirwech aldair loopende zoo hij seijde. Legitime et hereditarie vendiderunt et supportavit Diercken soen wilner Pauwels Henrick Eelkens, toesiender vande onmondige kijnderen voirs:, tot behoeff van zijn selven, als beijde die stucken erven openbairlijck voor alle man te perck ende te buerde gemijnt hebbende, met affgaen ende verthijen (…)


Huwt ca. 1500

39.517   Kathelijn Jacop AELWIJNS

FamilienaamIndex 39.517Vader 79.034Moeder 79.035

Overleden Tilburg 1532 (?)

Kinderen

 1. Frans Zie 19.758
 2. Jacob (*voor 1520 +Tilburg na 12-12-1561, voor 26-4-1562), huwt voor 1545 (1) Jenneken [Adriaen Oeijen] Henrick Borchmans (+voor 1553); huwt (2) ca. 1553 Anna Peter Joris Beerthen (+Tilburg na 1566, voor 31-12-1567)
 3. Kinderen
  1. (uit 1) Adriaen
  2. (uit 1) Jacomijna
  3. (uit 1) Catharina (*voor 1548), huwt voor 1567 Jan Adriaen Dalen
  4. (uit 2) Jan, onmondig in 1572
  5. (uit 2) Frans
  6. (uit 2) Engeltje
  7. (uit 2) Ghijsbertken
 4. Peter (*ca. 1501 [44 jaar in 1545] +voor 1571), huwt Elisabeth Johannes Engbert Stevens van Gorop te Oisterwijk
 5. Kinderen
  1. Jan
  2. Adriaen
  3. Bernard, huwt Margriet Wouter Daniel Colen
  4. Jenneke, huwt Jan Jan Schoenmakers
  5. Dingen, huwt Adriaen Wouter Cornelissen
  6. Engeltje
 6. Cornelis (*voor 1515 +voor 1563), met zijn broer Michiel moordenaar van heer Willem, priester; huwt (1) Jenneke Adriaen van Grevenbroeck; huwt (2) Elijsabet Willem Geerbrant (zij huwt (2) Jan Goijaerts)
 7. Kinderen
  1. (uit 2) Anthonis
  2. (uit 2) Dingena, huwt na 1559 Willem natuurlijk zoon Heer Niclaes Willems
  3. (uit 2) Adriaen
 8. Anna
 9. Dimpna
 10. Michiel, met zijn broer Cornelis moordenaar van heer Willem, priester

TerugBegin van generatie


39.518   Henrick Lambrecht WEIJMERS

FamilienaamIndex 39.518Vader 79.036Moeder 79.037

Geboren ca. 1470
Overleden Tilburg voor 1527

ORA Tilburg (inv no 262/7908 Fol 23 dd 7-4-1511) Henrick Lemmen Weijmers aan Jan Michiel Roelofs 10 gouden peters van 19 stuivers 't stuk plus een pacht van 5 lopensaet rogge; aan Adriaen Michiel Roelofs Rfl 16 van 20 stuivers, plus een derde van 3 mud rogge 's jaars.

ORA Tilburg (inv no 7919/273 Fol 81 dd 8-11-1527) De kinderen van Henrick Lambrecht Weijmers X Jutta, te weten Lambrecht, Claes, Denis, Gheerteruijt, Heijlwich, Margarerta, Cornelia X Jan Meeus met kinderen: Peter, Embrecht en Henrickje; en Laureijs, verkopen de helft van een beemd genaamd Elsbeempt in den lande van Breda, waarvan de andere helft hun (groot)moeder Jutta toebehoort, aan Lauwreijs wijlen Henrick Lauwreijs Weijmers.

ORA Tilburg (inv no 274 / 7920 Fol 29 dd 30-4-1528) Laureijs wijlen Henrick Lambert Weijmen X Elijsabeth Gherit Arijaen Smolders, verkoopt (?) een huis en hof aan de Rijt aan Peter Gherit Arijaen Smolders; kinderen van wijlen Gherit Arijaen Smolders; Peter verkoopt een hoop grond, onder meer aan de weduwe van zijn vader Agnes Wijchart Roelofs.

ORA Tilburg (inv no 274 / 7920 32v dd 28-5-1528 ) Peter Gherit Arijaen Smolders, een jaarrente van xx stuivers aan zijn zuster Gheertruijt en haar man.

ORA Tilburg (inv no 276 / 7921 Fol 30v dd 18-2-1529) Jutta weduwe Henrick Lambert Weijmers draagt over aan haar kinderen Cornelia X Jan Meeus, Lambert, Claes, Denis, Geertruijd X Cornelis Meeus Peter Meeus, Heijlwich X Peter Peter Zegers, Margriet, Laureijs en Eva haar recht en tocht in de Elsbeempt in den lande van Breda.

ORA Tilburg (inv no 277 /7922) Fol 2v dd 17-1-1529 (sic, Paasstijl 1530)) Juet weduwe Henrick Lemmen Weijmers en haar kinderen Laureijs, Lambert, Denis, Cornelia X Jan Meeus met kinderen (Peter, Embrecht en Henrick); Eva X Cornelis Jan Reijnen, Heijlwich X Peter Peter Zegers, Margriet en Claes; herverdeling onderling bezit van twee stukken land. (fol 3) Dezelfde dag: dezelfde erfgenamen aan zoon Laureijs een stuk land. Dezelfde dag: zoon Claes geldt aan zijn moeder een roggepacht te lossen met Rfl 50. (fol 3v) Claes verkoopt een stuk land aan Ariaen Jan Leijten

ORA Tilburg (inv no 277 /7922) Fol 4 dd 17-1-1530) Steven wijlen Jan Loedewijcks als man van Aleijt Henrick Weijmers, een half mud roggepacht en nog veel meer aan...

ORA Tilburg (inv no 277 /7922) Fol 4 dd 17-1-1530) Lucia Henric Spapen weduwe Ariaen Henric Weijmers verkoopt land aan Peter Goert Celen.

ORA Tilburg (inv no 277 /7922) Fol 45, 1-4-1530) De kinderen van Henrick Weijmers, te weten Melis ook voor zijn zuster Johanna, beloven Katherijn X Jan Ariaen van Riel, wat beiden is aangekomen van wijlen Arijaen hun broer gehuwd met Sijken (Lucia) Henrick Spapen.

ORA Tilburg (inv no 278 /7923 Fol 38, 3-2-1530) Marten Jan Gerrits belooft Jutta Michiel Roeloffs weduwe Henrick Lambrecht Weijmers een erfrente van 17 lopensaet rogge.

ORA Tilburg (1532, juni 23 - R 280/9r) Laureijs zoon van wijlen Hanrick Weijmers heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Goijaert Jan Michiel Roelofs de helft van een stuk land waarvan de andere helft toebehoort aan Goijaert Jan Michiel Roelofs voors, het gehele stuk gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve bij den Bedbuer, aldaar tussen: erfenis van Jan Leijten en meer anderen een zijde; erfenis van Goijaert Jan Vet ander zijde; erfenis van Peter Gerit Smolders een einde; de Bedbuer ander einde.

ORA Tilburg (1532, juni 23 - R 280/9r-9v) Gekomen zijn voor schepenen Jan en Arijaen, gebroeders, zonen van wijlen Michiel Roelofs, Jutta hun zuster weduwe van wijlen Hanrick zoon van wijlen Lambert Weijmers, dochter van wijlen Michiel voors, met Peter zoon van wijlen Claeus Zegers haar huidige man; Laureijs, Lambrecht en Claeus, gebroeders; Cornelis zoon van wijlen Jan Reijnen als man van Anna; Peter Peter Zegers als man van Heijlwich, allen kinderen van wijlen Hanrick zoon van wijlen Lambert Weijmers en Jutta zijn huisvrouw; Peter Jan Meeus voor zichzelf en Embert zijn broer en Hanricka zijn zuster, die Jan Meeus gewonnen had bij Cornelia zijn huisvrouw, dochter van wijlen Hanrick Lambert Weijmers en Jutta voors en ze hebben onderling bij raad van hun vrienden een erfdeling gemaakt van de erfgoederen, die hun aangekomen zijn na de dood van Michiel zoon van wijlen Hanrick Roelofs, hun vader en grootvader. Zo zal Jan voors hebben, houden en erfelijk blijven bezitten een weiland genaamd Coppenweij gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aenden Herstal, aldaar tussen: erfenis van Gerit Hanrick Smolders een zijde en een einde; de gemeijn straat ander zijde; erfenis van Gerit Gerit Smolders ander einde. Een stuk land genaamd Schelkens Hoeck gelegen als voor tussen: erfenis van Gerit Gerit Smolders een zijde; de gemeijn straat ander zijde en een einde; erfenis van Marten Jan Gerits ander einde. Een stuk land genaamd dat Vijnstuck, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in die Schijve bij de Bedbuer, aldaar tussen: erfenis van Jan Neel Huijben een zijde; erfenis van Willem Peters ander zijde; erfenis van Arijaen Leijten een einde; een gemeijne weg en de Bedbuer ander einde. Een stuk beemd genaamd den Groten Beempt, gelegen in de parochie voors int Broeck van Huesden aenden Ouden Dreijboem, aldaar tussen: erfenis van de weduwe van Arijaen; Stappaerts een zijde; erfenis van de weduwe van Hanrick Weijmers, hiertegen gedeeld ander zijde; erfenis van meester Jan van Vladracken een einde; die Leije ander einde. Nog een stuk beemd genaamd de Bijster gelegen in de parochie voors bij den Ouden Dreijboem, aldaar tussen: eerfenis van Arijaen Michiel Roelofs een zijde; erfenis van de weduwe van Hanrick Weijmers, beide hiertegen; gedeeld ander zijde; erfenis van heer Jan Boen een einde; de gemeijnt van Tilburg ander einde. Hieruit te gelden, uit de beemd genaamd den Groten Beempt en uit de beemd genaamd de Bijster een derde deel in 9 stuivers erfcijns min ongeveer 1 oert te betalen aan de Heer van Tilburg. De schouw van de Leije te verwaren.Uit de voors wei ook de schouw te verwaren. Mocht er enige kommer op komen, hier niet genoemd dan zulen de andere deelslieden meebetalen. Arijaen voors zal hebben, houden en erfelijk blijven bezitten een stuk land genaamd den Elsacker, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd op die Vlasstraet, aldaar tussen: erfenis van Jan die Vet een zijde; erfenis van Willem Arijaen Mutsaerts ander zijde; erfenis van Jan Michiel Roelofs een einde; de gemeijne waterlaat ander einde. Nog een stuk beemd genaamd den Groten Beempt, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd int Broeck van Huesden bij de Ouden Dreijboem, aldaar tussen: erfenis van Jan Elen Mutsaerts een zijde; erfenis van de weduwe van Hanrick Weijmers, hiertegen gedeeld ander zijde; erfenis van wijlen Gerit Jan Maes Geenen een einde; die Leije ander einde. Uit de bunder beemden te gelden een derde deel van 9 stuivers erfcijns min 1 oert te betalen aan de Heer van Tilburg. De schouw van die Leije te verwaren. Hiertegen zal Jutta voors hebben een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve after Claeus Heijn Peter Aerts, aldaar tussen: erfenis van Peter Denis Mutsaerts de Oude een zijde en een einde; erfenis van Claeus Heijn Peter Aerts ander zijde; erfenis van Peter Weijmers ander einde. Een stuk land genaamd dat Geerken, gelegen in de parochie voors in die Schijve voor aan die Kerckstraet tussen: erfenis van Heijn Leijten een zijde; de gemeijne Kerckwech ander zijde; erfenis van Jan Leijten een einde; erfenis van Goijaert die Vet ander einde. Nog een stuk land genaamd die Steltacker, gelegen als voor tussen: erfenis van Laureijs Hanrick Weijmers een zijde; erfenis van Peter Gerit Smolders en meer anderen ander zijde; erfenis van Goijaert Jan Vet een einde; erfenis van Hanrick Jan Zwijsen ander einde. Een stuk beemd genaamd de Bijster, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd de Oude Dreijboem, aldaar tussen: erfenis van Jan Michiel Roelofs, hiertegen gedeeld een zijde; de gemeijnt van Tilburg ander zijde en een einde; erfenis van heer Jan Boen ander einde. Nog een stuk weiland genaamd Goeens Weij gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd aenden Herstal bij Coppenhecken, aldaar tussen: erfenis van Gerit Hanrick Smolders een zijde; erfenis van Hanrick Leijten ander zijde; erfenis van meester Jan van Vladracken een einde; een gemeijne weg ander einde. Nog een stuk beemd gelegen in de parochie als voor ter plaatse genaamd int Broeck van Huesden bij den Ouden Dreijboem, aldaar tussen: erfenis van Jan Michiel Roelofs een zijde; erfenis van Arijaen Michiel Roelofs ander zijde; erfenis van wijlen Gerit Jan Maes Geenen een einde; die Leije ander einde. Nog een stuk beemd genaamd de Bijster gelegen als voor bij de Oude Dreijboem tussen: erfenis van Jan Michiel Roelofs hiertegen gedeeld een zijde; erfenis van de erfgenamen van wijlen Dierck Zibben ander zijde; erfenis van Meeus Rubbens een einde; die Leije ander einde. Uit de beemden te gelden een derde deel van 9 stuivers min 1 oertstuiver te betalen aan de Heer van Tilburg. De schouw van de Leije te verwaren. Jutta mag haar leven lang in de Bijster borring steken, zoveel ze nodig heeft en mag dat na de hooitijd over het andere deel wegen.

ORA Tilburg (1537, october 22 - R 284/9v.) Laureijs zoon van wijlen Claeus Lambrecht Weijmers Herman zoon van wijlen Peter Herman Heijsten als man van Elijsabeth Weijmers, Jan Steven Willems als man van Gertrude Weijmers verkopen aan Laureijs zoon van wijlen Henrick Zwijsen een jaarlijkse rente van 2 rijnsgulden en 16 stuiver uit een stuk beemd, groot 3 bunder, gelegen te Tilburg aan dat Lievegoer. Belendingen: Wouter Henrick Andries Huijben een zijde; Jan Denijs Mutsaerts ander zijde; die Vroent een einde; Leijsloet ander einde. Deze rente werd betaald door Wouter Henrick Andries Huijben aan Claeus Lambrecht Weijmers. Verkopers hadden die geerfd van Claeus voors.

ORA Tilburg (24 augustus 1538 - R. 285/ 5 r.) Job, zoon van wijlen Vranck van Gestel heeft verkocht de 30 kar. gulden van 20 st., die Jan zoon van wijlen Huijbrecht Smitten beloofd had te betalen na de dood van Jan vs., aan Jan zoon van wijlen Willem Mutss(aerts), Claues zoon van wijlen Henrick Weijmers en Henrick zoon van wijlen Laureijs Zwijsen, elkm een derde deel.

ORA Tilburg (25 september 1538 - R. 285/8vso-9r) Lambrecht, zoon van wijlen Henrick Weijmers koopt in recht van naarderschap een stuk land, gelegen in Tilburg in de Rijt int Ghilschot, dat Claeus Henrick Weijmers verkocht had aan Peter Cornelis Huijb Smitten. Belendingen: Arijaen Leijten een zijde; Jan Cornelis Veramelvoert ander zijde; Arijaen een einde; ghemeijn straet ander einde.

ORA Tilburg (25 september 1538 - R. 285/9 r) Erfruiling tussen: Lambrecht zoon van wijlen Henrick Weijmers en Claeus zoon van wijlen Henrick van Spaendonck van alle erven als hieronder beschreven. Lambrecht zal hebben: een stuks erfs in weiland, in de Rijt, tussen Lambrechts aan beide zijden en met een einde. Met het andere einde aan een weggetje. (...) Hiertegen zal Claeus Henrick van Spaendonck hebben: een stuk beemd aan den Ouden Dreijboem tussen: Jan Michiel Roelofs een zijde; Arijaen Michiel Roelofs ander zijde; Jan Gherit Jan Maes Geenen een einde; de Leij andere einde; Hieruit te gelden: aan de Heer van Tilburg 1/3 deel in 9 st. min 1 oert sr. Erfcijns. Het recht van wegen voor ieder die daar recht op heeft. De schouw van de Leij te onderhouden.

ORA Tilburg (7 februari 1540 n.st. - R 286/54r.) Lambrecht zoon van wijlen Henrick Weijmers bekent schuldig te zijn aan Jan zoon van wijlen Ariaen Stappaerts een jaarlijke en erfelijke pacht van ½ mud rogge uit: 1) huis, hof en erf, groot 4½ lopensaet, gelegen te Tilburg in die Rijt tussen: Meeus Ariaen Buckincks een zijde; genuerstraetken ander zijde; Arijaen Leijten een einde; gemeijn straet ander einde. 2) een stuk land, 4 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Rijt in dat Ghilsschot tussen: Arijaen Leijten een zijde; Jan Veramelvoert ander zijde; Arijaen Leijten een einde; gemeijn straat ander einde. Staat te los met 24 karolus gulden van 20 stuivers. - R 286/54r.

ORA Tilburg (1543 mei 21 - R 290/10r-10v) Jan en Matheus, gebroeders, zonen van wijlen Wouter Gherits, Lambrecht zoon van wijlen Henrick Weijmers als man van Aleijdt dochter van wijlen Wouter Gherits voors. hebben verkocht en overgegeven aan Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts hun zwager elk zijn recht en deel, te weten elk ¼ deel van een huis, hof en erfenis daaraan liggende gelegen in de parochie van Tilburg aan die Stockhasselt in die Postelstraet, het geheel tussen: Cornelis Lambert Willems - een zijde; Matheus Wouter Gherits - ander zijde; Cornelis Lambert Willems en anderen - een einde; die Postelstraat - ander einde. Nog in een stuk erf in land en weide gelegen als voor. het geheel tussen: Cornelis Lambert Willems - een zijde; de gemeijnt van Tilburg - ander zijde; Cornelis Lambert Willems, waar een waterlaat tussen loopt - een einde; de gemeijn straat - ander einde. Hieruit te gelden: ½ mud rogge erfpacht aan het klooster van Baseldonck bij den Bosch in Bosse maat daar te leveren. 4 lopen rogge erfpacht an de persoonschap van Tilburg. ca.½ Oude Grote erfcijns aan de Hoge Rentmeester van den Bosch in Oisterwijk te betalen. ‘s Heren schouwen van de waterlaat te onderhouden.

ORA Tilburg (1547 februari .......... n.st. - R. 293/68r.) Aerdt zoon van wijlen Jan van Aerl verkoopt aan Peter zoon van wijlen Lam brecht Weijmers een stukje land, groot ca 131/2 roeden, gelegen te Tilburg aan die Rijt in die Schijve tussen: Peter zoon van wijlen Lambrecht Weijmers een zijde en een einde; Aerdt verkoper, hier afgepaald ander zijde; een gemeijn akkerweg, waar een waterlaat tussen loopt ander einde. Gelovende dit verkopen altijd vast en stendig te houden en alle kommer en calangie daarin zijnde af te doen.

RA Tilburg (1547 februari 28 n.st. - R. 293/76vso.) Laureijs zoon van wijlen Henrick Weijmers verkoopt aan Lambrecht zoon van wijlen Henrick Weijmers, zijn broer, een stuk land genaamd de Gheer gelegen te Tilburg in die Rijt in die Schijve aan die Hoeckstraet tussen: de voors. Hoeckstraet een zijde; Jan Henrick Leijten ander zijde; Joest Jan Leijten een einde; Heijlwich de weduwe van Goijaert die Vet met haar kinderen ander einde; en belooft te waranden en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en alle kommer en calangie daarop komende allemaal af te doen.

ORA Tilburg (1548 januari 4 n.st. - R. 294/28vso-29r.) Daar Claeus zoon van wijlen Henrick Weijmers in gebreke was van betaling van een jaarlijkse enerfelijke?? pacht van 1 mud rogge en omdat zijn principale panden met brieven van oudere datum dan de zijne waren, uitgewonnen waren en daar hij Claeus met vonnis van schepenen van Tilburg en Goirle daarvan afgewezen was en daar hij ook bij uitspraak, door schepenen van Tilburg gepasseerd, op had doen winnen met recht uit kracht van waaldogenschap zekere jaarlijkse en erfelijke rente van …….. (niet genoemd) eertijds aan Aert Peter Peijmans, gelover van de jaarlijkse en erfelijke pacht van dat mud rogge voors. als man van Heijlwich dochter van …………… (niet ingevuld) toebehorende, welke rente jaarlijks schuldig was en betaalde Cornelis zoon van wijlen Jan Reijen volgens brieven, die daar van zijn, en het recht van koop daarvan ontvangen had, zoals dit in schepen vonnisbrieven van Tilburg volkomen begrepen staat, welke koop bejaard en bedaagd zijnde, zo hebben de nakomelingen van Claeus voornoemd bij name van Engel de weduwe van Claeus voors. en met haar Laureijs zoon van wijlen Henrick Weijmers, Frans Ghijsbrecht Zwagemakers en Peter zoon van wijlen Peter Zegers daarvan een verbuet doen leggen in de kerk van Tilburg met een Zondags gebod, zoals de gewoonte is, om ten huize van henrick Laureijs Zwijsen daarvoor te zitten, zo is ten huize van Henrick voors. het vors. verbuet gehouden en uitgeroepen en de kaars aangestoken, zoals dat van ouds gewoonte is te gebeuren. De kaars ontstoken zijnde en de voors. nakomelingen van Claeus voors. blijvende bij het bod, dat Claeus voors. in de eerste koop daarvoor geboden had, zonder iets meer daarvoor te bieden, zo is daar verschenen Laureijs Henrick Zwijsen en heeft verklaard en te kennen gegeven, dat hij aan dezelfde Aert Peter Paeijmans voornoemd en diens goederen ten achter was 1 mud rogge erfelijks en hij getuigde, dat zijn brieven, die hij zeide daarvan te hebben, van oudere datum waren dan de brieven van Claeus voors., biedende daarom voor die opgewonnen rente voors. als beter recht hem daartoe behorende, het derde deel van zijn erfmud rogge voors. Daarna is de brandende kaars uitgegaan en is er niemand meer geweest, die daar meer voor geboden heeft.

ORA Tilburg (1551 januari 15 n.st. - R 296/46r-46vso.) Kond zij eenieder dat gekomen en gecompareerd zijn geweest voor schepenen Heer Gherart de Cuij per, priester, ter ener zijde, en Willem en Jutta, broer en zuster, kinderen van wijlen Peter Peter Zegers met Ghijsbrecht zoon van wijlen Peter Zegers, Laureijs en Lambrecht, zonen van wijlen Henrick Weijmers, ooms en vrienden en als wettelijke momber en toezieners van dezelfde Willem en Jutta voors. en dezelfde Ghijsbrecht nog als momber en Laureijs en Lambrecht voors. als toezieners van Peter, Jan Henrick en Claeus, gebroeders, en van Lijsbet hun zuster, onmondige en niet tegenwoordige kinderen van wijlen Peter Peter Zegers voornoemd, waar Ghijsbrecht als momber en Laureijs en Lambrecht voors. als toezieners zich sterk voor gemaakt en geloofd hebben, welke kinderen van wijlen Peter Peter Zegers voornoemd deze Peter verwekt en verkregen had bij Heijlwig zijn vrouw dochter van wijlen Henrick Weijmers voors., ten anderen zijde en ze hebben een zekere erfruil gemaakt als hierna volgt.

ORA Tilburg (1555, mei 14 - R 301/5v-6r) Kond zij eenieder, dat gekomen en gestaan zijn geweest voor schepenen ondergeschreven Cornelis zoon van wijlen Jan Reijnen en IJfken zijn wettige huisvrouw dochter van wijlen Henrick Lambrecht Weijmers beide gaande, staande en gezond wezende en ze hebben met goede voorwaarden en met elkaars goedvinden voor hun testament en uiterste wil eendrachtig bepaald en gemaakt hetgeen hierna volgt: (...)


Huwt ca. 1500

39.519   Jutta Michiel Henrick ROELOFS

FamilienaamIndex 39.519Vader 79.038Moeder 79.039

Geboren ca. 1475
Overleden na 1532

ORA Tilburg (1531, juli 3 - R 279/11v) Jutta weduwe van Hanrick zoon van wijlen Lambert Weijmers, dochter van wijlen Michiel zoon van wijlen Hanrick Roelofs draagt over aan haar wettige kinderen verkregen bij Hanrick voors, haar man, alle tocht en recht van tochtenwege, dat ze had en bezat in het derde deel van een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg bij de Bedbuer, het gehele stuk aldaar tussen: erfenis van Jan Leijten en anderen een zijde; erfenis van Peter Gerit Smolders, Goijaert die Vet; en meer anderen ander zijde; erfenis van Peter Gerit Smolders een einde; de Bedbuer voors ander einde.

ORA Tilburg (1531, juli 3 - R 279/11v) Jan en Arijaen, gebroeders, kinderen van wijlen Henrick Roelofs voor de helft, Lambert en Claeus, gebroeders, Peter Peter Claeus Zegers als man van Heijlwich, Cornelis zoon van wijlen Jan Reijnen als man van Eva, Margriet hun zuster, allen kinderen van Hanrick Lambert Weijmers, die Hanrick verkregen had bij Jutta zijn vrouw, dochter van wijlen Michiel zoon van wijlen Hanrick Roelofs, en Peter Meeus voor hemzelf en voor zijn broers en zusters, verkopen aan Laureijs zoon van wijlen Hanrick Lambert Weijmers en Goijaert Jan Michiels elk zijn deel in het derde deel van het stuk land ut supra. Hieruit gaan jaarlijks 10 lopen rogge erfpacht aan diegenen, aan wie men dat van rechtswege schuldig is te gelden.


Zij huwt (2)

Peter Claes ZEGERS

FamilienaamIndex

Overleden na 23-6-1532, voor 21-11-1533

Had kinderen uit een eerder huwelijk

Kinderen

 1. Laureijs Henrick Weijmers
 2. Lambrecht, huwt Aleijd Wouter Gerrits
 3. Claeus Henrick Weijmers (+voor 1548), huwt Engel (+na 1548)
 4. Anna (soms IJfken), huwt Cornelis Jan Reijnen
 5. Heijlwig, huwt Peter Peter Zegers (+voor 1551)
 6. Kinderen
  1. Willem
  2. Jutta
  3. Peter
  4. Jan
  5. Henrick
  6. Claeus
  7. Lijsbet
 7. Cornelia, huwt Jan Meus
 8. Kinderen
  1. Peter
  2. Embert
  3. Hanricka
 9. Margriet Zie 19.759
 10. Denis
 11. Geertruida
 12. Margaretha
 13. Adriaen (+voor 1530), huwt Lucia Henric Spapen
 14. Melis
 15. Johanna

TerugBegin van generatie


39.616   Jacob I Dirksz van den EYNDE

FamilienaamIndex 39.616Vader 79.232Moeder 79.233

Geboren voor 1445
Overleden Delft na 19-3-1505, voor 19-2-1510

Schepen van Delft in 1502 (OV 1991:47, zegelt met drie schuingeplaatste zeehoorns; OV 1989:284), 18-7-1503 (OV 1986:575, 1989:444, 461, 1969:136, 1968:282, zegelt met drie vogels), 1504 (OV 1988:576, zegelt met drie gaande vogels).

Vermeld als patroniem van zijn zoon Hugo. Nota bene: in het repertorium op de hofstede Strijen wordt al in 1347 een jonkheer Jacob van den Eynden vermeld als buur van een leen in Houweningen bij Sliedrecht (OV 1979:59).

(Losse aanwinsten Delft, Archiefnummer 598, Inventarisnummer 3, Charternummer 5992 dd 22-12-1469) Joest Jansz en Willem Storm Gerytsz, schepenen van Delft, oorkonden dat Dammaes Zysman Pietersz (borg: Dirc Jan Dammaesz) verkocht en overgedragen heeft aan Jacob Dircxz van Eynde een huis en erf zoals in de doorstoken brieven genoemd, waarvoor Dammaes vrijwaring belooft.

Erfrenten Delft (Hogenda, 1472 - 1565, bewerking Ronald van der Spiegel) 1472 [fol.3] Augustus (...) Jonge Fye Dircxdr bagyn nu mr.Huych van Enden 6 pond 10 Schelling; 15xx [fol.23] Corsavont Jacob van Eynden Dircsz nu mr.Huych van Eynden 21 pond.

Lijfrenteregisters van Leiden vermelden vier lijfrenten (of vier keer dezelfde lijfrente) anno 1489 [Rente: Lb. 6 gr.; Hernieuwde rente: 1498: Lb. 2.17.10 gr; 1505: Lb. 2.3.4; 1546: Lb. 17.7.1; Betaaldatum: 1 aug.]. Begunstigden zijn vier broers en zusters: (aktenummer 3179) Ermgaert Jacopsdr van Ende, wonende te Delft, leeftijd 11 jaar; (aktenr 3181) Pieter Jacopsz van Ende, leeftijd 9 jaar, wonende te Delft; (aktenr 3178: Laatst betaald aan: Lb. 12.15 aan Claes Aelwynsz.; no 3180) Dirck Jacopsz van Ende, wonende te Delft, en Dirckgen Jacopsdr van Ende (falide begijn), wonende te Delft; allen kinderen van Jacop Dircksz van Ende te Delft.

Eigenaar van een huis aan de Westzijde van de Oude Delft, gekocht 23-8-1496 van Cornelis van Dorp, ridder, op 19-2-1510 door Margriete, weduwe van Jacop van Eynden, voor een helft verkocht aan Pieter Dirc Woutersz., en voor de andere helft op dezelfde dag aan hem door meester Pieter Jacobsz. van Eynde met zijn voogd, Michiel Michielsz., en Doe Vranckenz. namens hun vrouwen en hun evenknieën.

(Losse aanwinsten Delft, Archiefnummer 598, Inventarisnummer 3, Charternummer 5991 dd 30-3-1501) Costyn Jansz en Baltezar Jacopsz, schepenen van Delft, oorkonden dat Jacop Dircxz van Eynde verkocht en overgedragen heeft aan Michiel Michielsz een huis en erf zoals in de doorstoken brieven genoemd, waarvoor Jacop vrijwaring belooft.

Archief klooster Koningsveld (regest no 323 dd. 17-10-1491) De Heilige-Geestmeesters van de kerk te Voirburch verkoopen met toestemming van Phillips van Wassenair, ridder, collateur van de kerk, aan Jacop van Eynde een rente van 10 stuivers jaarlijks uit diens land en een van 1 pond jaarlijks ten laste van het klooster Coninxvelt.

Archief klooster Koningsveld (regest no 324 dd. 3-11-1491) Jacop van Eynde Dircxz. verkoopt aan jonkvrouwe van der Does, kosterin van Conynxvelt, ten behoeve van de kerk een rente van 1 pond Hollandsch jaarlijks, vermeld in den brief d.d. 1491 October 17, waardoor deze gestoken is (zie no. 323), terwijl de 10 stuivers, waarvan dezelfde brief spreekt, zijn afgelost.

Delft Klooster Sint Ursula (regest no 56 dd 14-3-1504) Truytgen Jan Willemsz. wed. geeft aan het klooster St. Ursula te Delff in erfpacht 2= morgen land aan de Oostzijde van de stad bij de Coepoort. Met de zegels van Dirck Hughenz. die Groot en Jacop van Eynde Dircxz. In groene was.

Inventaris van het archief van het klooster Sint Agatha (NA Den Haag 1916; no 409 dd 22-9-1505) Jorys, Jan, Lijsbeth, Heyltgen, vrouw van Willem Dirxsz., Katrijn, vrouw van Huge Vrankenz., en Jannetgen, vrouw van Geryt IJsbrantsz., Jacops kinderen, komen overeen met het klooster St. Aechte,dat het zal ontvangen als moederlijk erfdeel van Marye Jacopsdr. 100 Rijnsche guldens.) Met de zegels van Dammaes Symonsz. en Jacop van Eynde Dircxz. in groene was

ORA Delft (Kamer van Charitate Archiefnr 447, Inv.nr 2091, Charter 1062) akte van verkoop door Claes Claesz Colijn aan Frans Lambrechtsz d.d. 26-9-1503, getuigen zijn de schepenen Frans Sonderdanck en Jacob Dircxsz van [den] Eynde.

Ook vermeld (OV 1980:572): Delft, 10-6-1463: Broeder Joest Claesz., rector, zuster Aecht Heynricxdochter, priorin, en het convent van Sint Agniet, genaamd Int dal van Josaphat, te Delf verkopen aan Coppert Heynricsz. 8 hond land in de Ketel in ver Nellenlant gemeen met de heer Jacob Dircxz. en het zusterhuis van Sint Aechten binnen Delf (sic). In later jaren wordt hij niet meer als belender gemeld; wel is een deel van het land in 1492 door ene Claes Jacobz verkocht.

Jacob Dircx van den Eynde, Memorieboek van Voorburg, nr 254 (27-1-1505) geeft twee morgen land aan de Noordzijde van de Vliet ‘genaemt Pier Wiggers’ aan de kerk. Zijn vermoedelijke huis (1508 nr. 85) behoort aan de kerk, en kwam haar toe van Jan Claeszoons weduwe (Alyt, vermeld 1438 nr. 255).

Volgens Delftse Biografieën koper (17-10-1491) en verkoper (3-11-1491) van een rente; ontleend aan Kwartierstaat Van der Tas.

GA Leiden (Archief 502, Inventaris Archieven van de Kerken), St Philippus en Jacobus Vicarie, regest 2119 dd 4-8-1487: Jan Dircx verkoopt aan Jacob van Eynde Dircxz een rente van 2 pond Hollands op een morgen land aan de Vliet te Voirburch; idem regest 2198 dd 3-6-1499, Jacob Dircx van Eynde voor de schout van Zoeterwoude, verkoopt aan deken en kapittel van het St Pancreascollegium tbv een prebende voor St Philips en Jacob; de rente van 2 pond Hollands nader verzekerd op 7 morgen land in de ban van Stompwijk.

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; inv 4728 anno 1580 fo 35) De voorsz. stede [De stadt van Delff, MW] betaelt noch jaerlicx een losrente van # 24, verschijnende den 10e Decembris, staende op den naem van Jacob van Eijnden Dircksz. Daer van resteert over de voorsz. drije jaeren de somme van # 72.

Een Jacob Dyrcxz van (den) Eynden staat met Dyrck van Beaumont borg voor Pieter Tack en Jacob Dyrcxz, kennelijk muntmeesters, wanneer de munt van Holland naar Den Haar verplaatst wordt in 1445 (Rekening van het Hof van Holland, geciteerd in Van der Chijs (1858 p. 425). Met dank aan Jos Benders.

Vermoedelijk een oom (of de grootvader?) Jacob van Eynde is de kerk van Voorburg een rente schuldig van 50 schellingen op land overgenomen voor 1439 van Symon van der Does (nr. 54), zijn erven zijn (omstreeks die tijd, nr. 60) eigenaars van een halve morgen land in Heer Zijbrants Lant (overgenomen van Machtelt Jan Gheysensoen, in gebruik bij Jan Willem Aemszoen & Dirck Janszoen; de kerk bezit de andere halve morgen). Onder nr. 167 (ca. 1435-40) een hond land in Aden Lant voorheen van Griet van Vlairdinck, nu in gebruik bij ‘Arent Huych ende Jacop van Eynden volck’ die de penningen jaarlijks betalen. Dezelfde tijd (nr. 301) heeft hij ook andere grond in Aden lant boven de watersloot, verkocht door Mr Jan Claeszoon. Hij is ook (na 1440, nr. 306) koper van vier hond land in de ‘Oestbaet’.

Een mogelijke broer Ghysbrecht wordt vermeld als schuldenaar voor 20 groten in een overdrachtsakte aan de kerk van Voorburg (Memorieboek nr. 255 d.d. 1438).

Een mogelijke nicht Margriet Jacop van Ende wordt omstreeks 1440 genoemd (nr. 281) met een rente van een pond op haar huis dat nog rond 1435 behoorde aan Symon van der Does, en (nr. 313 als Margriet van Eynde, ca. 1440) als medebezitter van een halve morgen in ‘t Roestlant (samen met Jan Willemszoen van Berghen).

Taxandria 1925:148 meldt een Jacob van den Eijnde, notaris in Den Bosch, waar Elisabeth Lambertsdr van Doerne op 10-3-1507 testament op laat maken.

In Vlaamse Stam komt een Jacob van den Eynden, vader van Jacoba (voor 1410) voor (VS 1976:174)

OV2005 p. 180 (Repertorium Lenen Duvenvoorde) Voorschoten, 4 morgen Noord: Veenweg; Zuid: heer van Wassenaar; Oost: Jacob Simon Ghibenz; West: Jan Simon Ghibenz; jaarlijks 4 pond 10 stuivers waard en 2 d. dijkgeld. Op 30-9-1517 hier vermeld Mr Pieter van Eynden.

Kohier Morgenboek van Poortland 1529 (OV 2021:738, R.A. van der Spiegel, fol 6) Huych van Diemen dat Mr. Pieter van Eynden is – 4 margen.

Leidse charters van de weeskamer (transcriptie C. van der Tuijn, Inv. 0518-4776; Regest d.d. 27-1-1552) Wij Huijch van Eijnden ende Cornelis Michielsz. als executeurs van Mr. Pieter Jacobsz. van Eijnden vuijterste wille vervangende die twee ander mede executeurs oirconden dat wij naevolgende de selve vuijterste wille gecedeert ende upgedragen hebben, cederen ende dragen up alsnoch bij desen die conventen vande Minnebroeders ende Clarijssen deser stede tot behouff vanden selven conventen, die rentebrieff mit die vallende jaerlicxse vruchten, breeder inden brieff daer dit transpoort duer ghesteecken is ghespecificeert omme voortaen de selve vruchten gesamentlijcken ende elcx voor deen heelfte tot behouff vanden selven conventen te heffen, te ontfaen ende huere wille daermede te doene, metsgaders oock van thoofftgelt van dien. Des toirconde onse segelen hieronder an ghehanhen. Den 26e januarij anno 1500 eenenvijftich stilo Delfthico.


Huwt ca. 1470

39.617   Margriete DIRCX

FamilienaamIndex 39.617Vader 79.234Moeder 79.235

Geboren voor 1450
Overleden voor 1532

Patroniem volgens Delftse Biografieën, ontleend aan Kwartierstaat Van der Tas. Vermeld als weduwe, gestorven en erflater aan een Cornelis Michielsz in 1532 (OV 1986:551); Cornelis Michiels is verbonden aan de kerk van Voorburg, en gildemester aldaar. Mogelijk was Margriete dochter van een Floris Pieters (OV 1994:375).

Holland, Grafelijkheidsrekenkamer (NA, 3.01.27.01, Registers en Stukken, inv.nr. 721a; Verzweerboek of hoefslagboek van het Hof van Delft, 1531) fol 3v (Hoefslag van Poeldijck) Cornelis Michiels - ix mergen / daer hem zes mergen [Lu?]ttel min off meer/ off aenbestorven ... van Margritte Jacob van / Eynden noch hier off gekoft van Cornelis/ Aelbrechts ii mergen 18 hout omtrent xiij / maenden geleden Ende van ,,, Simonsz / een half margen gecoft omtrent drie maenden 'geleden.

Holland, Grafelijkheidsrekenkamer (NA, 3.01.27.01, Registers en Stukken, inv.nr. 721b*, Quohier van 't Hofland verstorven, gecoft ende vermangelt (landgifterie van Hofland van Delft, 1531-1533) fol 2v (in vocxstaert de helft van 5 morgen) Cornelis Michiels hem aenbestorven bijden overlijden Margriett van Eynden

Kinderen

 1. Dirck, gehuwd met Obrecht (Oburch) Claesdochter te Amsterdam. Aangeklaagd (appèl Grote Raad Mechelen 1532-40, vonnis 14-7-1540; Schölvinck p. 121, 278) door Sipken Olfertsz de Vries en zijn vrouw Femme Woutersdr te Amsterdam inzake onduidelijkheid over wie in 1532 de verkoper was van een partij linnen - Jacob verloor. Op basis van (mede) dit vonnis klaagt Olfertsz Dirk, zijn broer Huyghe, pensionaris van Delft, en anderen aan om goedkeuring tot verkoop van renten te verkrijgen (3-2-1543, toegewezen, Schölvinck p. 285); op 13 april 1543 (Schölvinck p. 286) verbindt Huych zich mede voor zijn broer en diens vrouw aan Olfertsz en de erven van zijn inmiddels overleden vrouw 2600 caroli gulden te betalen, plus kosten, inzake de processen tegen Dirk.
 2. Dirckgen (*voor 1470), begijn
 3. Ermgaert (*ca. 1478)
 4. Pieter (*ca. 1480 +Delft na 23-7-1551, voor 26-2-1552), priester, vermeld met een jaarrente op 21-12-1531 (OV 1987:478). Hij koopt op 17-12-1519 van Garbrant Yvens te Rijswijk een jaarrente op diens huis, en verkoopt deze volgens akte van 23-7-1551 aan het convent van Roem op Papenburg in Leiden (OV 1997:625-6). Heeft vier morgen land in Delft die in 1529 door Huych van Diemen gepacht worden (OV 1997:789). Als Mr Pieter erfhuurder van land aan de Vliet tot de heerweg in Voorburg waarop de kerk twemaal 5 stuivers rente heeft (Memorieboek nr. 82, 1508). Vermeld GA Leiden (Archief 503 Inventaris Archieven Kloosters) in vier regesten: 2228 (17-12-1519), Gerbrant Yvenzoen verkoopt hen een rente van 10 pond Hollands op woning en 1 morgen land aan de heerweg in Rijswijk; 2600 (23-7-1551) Pieter draagt dit over aan het convent van Roem; 2210 (29-2-1520) Clais Meeuszoen verkoopt hem een rente van 8 pond Hollands op 24 morgen in Voorschoten aan de Veenweg, met zijn broer Philip Meeus als extra borg 14 morgen land aan de scheiding van Wassenaer en aan de Veenweg aldaar; 2366 (8-3-1531) Pieter draagt dit over aan het convent van Roem.
 5. Hugo Zie 19.808
 6. Jacob, mogelijk de Jacob, vermeld met Pieter in de Blaffaard van de H. Geest in Lier op 21-3-1520 (OV 1974:3).
 7. Jan, hypothetisch: een Claes Jansz wordt genoemd als belender van een stuk land in Delft in 1557 en 1565 (OV 1991:7).
 8. N., hypothetisch, huwt Michiel Michielsz (Bron Maarten van der Tas); mogelijk Dirckgen of Ermgaert
 9. N., hypothetisch, huwt Doe Vranckensz; mogelijk Dirckgen of Ermgaert

TerugBegin van generatie


39.618   Jan Doens van der SLUYS

FamilienaamIndex 39.618Vader 79.236Moeder 79.237

Geboren ca. 1465
Overleden Kasteel Bulgersteyn (Borgerstein) in Rotterdam, 1509

Bron NL 1953:290-3: genealogie van een Delftse regentenfamilie uit c.1600. Schepen 1506-9, bezit 1/4 van kasteel Bulgersteijn, leenman (beleend 1495). Vgl. ook NL 1990:335.

Beleend met de helft van de koren-en smaltienden van West-IJsselmonde dooor Jacob van Hoorne bij dood van zijn vader; de andere helft aan Johan van den Bockhorst (Regesten IJsselmonde, GA Rotterdam 9-9-1495, inv. nr. 1826). Hierover loopt een proces bij het Hof van Holland (9-9-1501, inv nr 1841) met als uitspraak dat de beleenden de tienden in het Westambacht van IJsselmonde voorlopig in bezit krijgen onder goede borgstelling; Aernt Pietersz in Den Haag stelt zich borg (datum en bron idem).

Weeskamer Rotterdam (inv no 578/170v 14-9-1509 [zie OV 1983, blz. 289 e.v.]) Jan Doez. van der Sluys, Pietertgen Willem Grijpendr., Kinderen: Willem, Lysbeth (X mr. Huych Jacobsz. van der Eynden)


Huwt circa 1490

39.619   Pietertje Willems GRIJP

FamilienaamIndex 39.619Vader 79.238Moeder 79.239

Vgl NL 1991:461

Kinderen

 1. Willem Jan Doesz van der Sluys (+voor 4-8-1517)
 2. Elisabeth Zie 19.809

TerugBegin van generatie


39.620   Josse NIEULANT

FamilienaamIndex 39.620Vader 79.240Moeder 79.241

Geboren 3-8-1463
Overleden 22-5-1504

Heer van Gaverincxhove, ‘échevin’ van Termonde. Bron Van Herckenrode, Gaillard

Meester in de Rechten. Schepen van Dendermonde Schepen als Mr Joos Nieulant (17-9-1488 - 26-8-1489, 24-7-1490 - 6-9-1491, 8-7-1494 p- 29-7-1495, 19-6-1496 - 10-7-1497, 6-8-1500 - 26-3-1500 (=1501), 15-11-1503 - 26-6-1504)

(Stevens 2013) 4144 Jan van Belle, raadsheer en kerkelijk voogd over jonkvrouw Agneese Boels dochter van meester Jan, doet verhef van drie lenen. Het eerste leen is een half bunder groot en ligt in de NUBORCH tegenover het goed TEN TORRE op SCOORMANS VELT. Het tweede is vier bunders en drie dagwand groot zijnde een bos CAMERMANS BOSCH genoemd en ligt in Sint-Gillis nabij het bos van de weduwe van meester Joos Nieulants. (...) De leenhouder zegelde het rapport op 14 november 1514.

(Stevens 2013) VII. GREMBERGEN Josse Nieuwelandt orphenin tient ung fief de mondit Seigneur de sa maison et court de Tenremonde contenant xxij mesures de terre appellee vaetzaet en deux pieces gissant dempres LE BOLLEWEERC de ladicte ville et doit en temps de guerre le service dun cheval et vault par an pardessus les despens du dicaige xxj livres xij s. par. Orphenin Colinet Danekins a receu le service du cheval comm et il appert par sa cedulle

(Stevens 2013) Volgens register van de Rekenkamer nr 24653 (anno 1475) volgende melding : De Joos Nieuweland pour et a cause du vj denier dun fief a lui appertenant tenu de la court et maison de tenremonde gissant en ladicte paroiche de Gremberghem et vault par an xxj livres xij s. par. icy pour le droit dudict vj denier iij livres xij s.

(Stevens 2013) 3988 Gillis de Marscalc zoon van Jan doet verhef van zijn leen van zeven dagwand groot gelegen in twee percelen. Twee dagwand hiervan wordt DEN LEPUS HOF genoemd en paalt aan de dreef van DEN HULSTVELDE en aan het goed van meester Joos Nieulant. De andere vijf dagwand is gelegen op THULST VELT en paalt aan de dreef van den Hulstvelde en aan het goed van de erfgenamen van meester Joos Nieulant. De jaarlijkse pachtprijs wordt op veertig schellingen groot geschat. Het rapport werd gezegeld door Jan van den Anderenhove omdat de leenhouder geen zegel bezit op 3 maart 1514 n.s.

(Stevens 2013) 4010 Gillis de Maerscalc zoon van Gillis doet verhef van zijn leen van zeven dagwand groot, waarvan een bunder op DEN HOOGHEN WECH op het HULSTVELT ligt, en de andere drie dagwand is een hofstede DE LEPUS HOF genoemd en paalt aan het goed van Joos Nieulants TER HULST genoemd. De jaarlijkse geschatte waarde van het leen bedraagt zeventien schellingen groot. Het rapport werd gezegeld door Anthonis van Hoorenbeke op 16 maart 1515 n.s.


Huwt (ot 15-6) 9-7-1492

39.621   Elisabeth van GHYSEGHEM

FamilienaamIndex 39.621Vader 79.242Moeder 79.243

Overleden 28-5-1556


Zij huwt (1)

Willem de BOODT

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. Olivier Zie 19.810
 2. Willem (*6-12-1499 +Gent 18-1-1543), monnik in abdij van Baudeloo in Gent
 3. Marguerite (*22-11-1494), huwt (1) 7-7-1513 Willem de Boodt; huwt (2) Martin Snoeckaert, secretaris van keizer Karel V, weduwnaar van Liévine Bennincx

TerugBegin van generatie


39.622   Wolfrand van HECKE

FamilienaamIndex 39.622 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Alias Wulfaert. Vgl ANB 1857:161.

Schepen van de Keure van Gent in 1547 (vgl. Claeys 1889). Een Wulfram van den Ecke, ook Eecken (= Hecke) is in 1371, 1376, 1379 Schepen van der Kuere te Gent. Mogelijk is hij de (over)grootvader van deze Wolfrand.


Huwt

39.623   Anna UUTENHOVE

FamilienaamIndex 39.623Vader 79.246Moeder 79.247

Kwartieren ontleend aan Herckenrode en homepage Van Waesberghe. Cf De Kerckhove dit van der Varent (2012:311).

Kinderen

 1. Catharina Zie 19.811

TerugBegin van generatie


39.624   Aelbrecht van LOO

FamilienaamIndex 39.624Vader 79.248Moeder 79.249

Geboren ca. 1470
Overleden Den Haag 5-1-1525

Volgens een doodboek van Den Haag uit de collectie van de Hoge Raad van Adel +1520.

Studeerde te Leuven en Orléans. Van Kuyk (1913:293ff.): de Loo, Alb. Jun. 1497. Holl., procurator nationis; student te Orléans.

President (pensionaris) van Dordrecht 1507-10), lid en griffier van het hof van Holland 1506-15 (Batavia Ill. 1478; vgl Nav. 1922:62)), president in 1517 (idem 1475), raadspensionaris (landsadvocaat) van Holland 1513-24. Bronnen: CBG 1973, Navorscher 1865, 1890, OV 1997. Vermeld op 5-2-1520 (OV 1988:232) als Albert van Loo Albertsz, raad van Holland. Woonde aan de Kneuterdijk tegenover Paleis Noordeinde, waar nu Paleis Kneuterdijk staat. In 1518 verwikkeld in een twist over de combinatie van zijn ambten als landsadvocaat en raad van Holland (vgl. ook Kok, Kobus en Rivecourt). Zou ook een ambt in Friesland hebben (Navorscher 1865). Wordt beschouwd als behorende tot de lagere Hollandse Adel (v. Nierop 52, 83, 165 e.a.). Volgens Dossier CBG: schildknaap. Overlijdensdatum vgl ook CBG 1947:105.

GA Leiden (Archief 502, Inventaris Kerken, regest 386 dd 26-3-1492) Albrechts Albrechtsz van Loo als procureur voor Berent Jacobsz.

OA ‘s-Gravenhage (Regesten Memorie Sint Jacobskerk, RA van der Spiegel) 28-7-1487 [Regest 24] [Geen ‘Pro Memoria’] De officiaal van den aartsdiaken van Trajectum gelast alle geestelijken en notarissen, die onder hunne berusting brieven hebben aangaande de vicarie op het altaar van St. Petrus in de parochiekerk van Haga Comitis, om deze binnen 6 dagen in originali of transsumpt over te leggen aan Theodericus Petrus’ zoon, priester, of diens gemachtigde, ten einde te dienen in diens proces met Albertus Albertusz de Loo, klerk, die mede tot bedoelde vicarie werd voorgedragen.233 Zie regest 131.1.

OA ‘s-Gravenhage (Regesten Memorie Sint Jacobskerk, RA van der Spiegel) 1-6-1486 [Regest 131.1] [Geen ‘Pro Memoria’] Notaris Johannes Vullinck instrumenteert, dat Albertus Albertus zoon de Loe, voorgedragen voor een vicarie op het altaar van St. Petrus in de parochiekerk te Haga, mr. Henricus de Alcmaria, Andreas de Oostrom, Peterus Bueren en Johannes Sigeruszoon, heeft gemachtig dat beneficie voor hem in ontvangst te nemen en zo nodig te verdedigen tegen aanspraken van anderen.229 Zie regest 24.

OA ‘s-Gravenhage (Regesten Leprooshuis, RA van der Spiegel) 20-4-1503 [Regest 65] Dirck Reyersz, schout van Voorburg, oorkondt dat Hubrecht Phillipsz verklaarde te hebbn verkocht aan Mr.Albert van Loo, advocaat in de kamer van de raad van Holland, een losrente van 2 pond Hollands per jaar te betalen maandag na Beloken Pasen, verzekerd op 6 morgen land in het ambacht van Voorburg en behorend bij de woning van voornoemde Phillipsz, strekkende ten zuiden tot de veenwatering, ten noorden tot aan de Schenk, en ten oosten tot het land van Tryn Bruynen, Getuige was Mr.Frans Dircxsz, procureur. Zie regest 134 bij zoon Gerrit. Marge z.d. 2 pond op 6 morgen in het ambacht van Voorburg op Hubrecht Pietersz

GA Den Haag 0171-01, archief Familie Van Brienen van de Groote Lindt, regest 19: 3-4-1518 Jacop Adriaenszoon van de Wiele en Pieter Pietersz schepenen in den Hage oorkonden dat Thonis Bartolmeeszoon verklaarde te hebben verkocht aan mr Cornelis Henrijckzoon een perceel land in het ambacht van Wassenaar, belend: O. en Z. mr Aelbrecht van Loo, N. de watering, W. Pieter Hubrechsz en nog twee percelen geestland, belend: O. mr Aelbrecht van Loo, N. de watering, Z. en W. mr Cornelis voorn. De percelen zijn belast met 9 pond holl. 5 stuivers en 5 denijts.

GA Den Haag Oud archief 0350-01, regest 50 (betreft mogelijk de vader): 11-3-1482 Het Hof van Holland bepaalt naar aanleiding van het mandement van Maximiliaan en Maria van 1481 Oct. 1, dat vrijgesteld zullen zijn van contributie in de bede van den Haag alle dienaren, officieren en personeel, gerekend tot de “escroen” van den huyse van de hertog en hertogin en de ordinaris en extra-ordinaris raden van Holland, de procureur, advocaat en griffier van Holland, Adam van Cleve en Vranck van Nesse secretarissen ordinaris, Ghijsbrecht van der Mije, Floris Oem van Wijngaerden, Joost Willemszoen en Mr. Cornelis van Scheveningen, secretarissen extra-ordinaris, “alle ridderen,kerckelicke of gheestelicke luyden, alle doctoeren, licentiaten, ende advocaeten, die doctoeren oft licentiaten zijn, zes van de procureurs postulant voor den voorscreven Hove, bij namen Jan Meynert zoen, Ailbrecht van Loo, Willem de Latter, Mr. Melis Zael, Duyst Pieterszoen ende Anthonis Jansoen; ses exploictiers, bij namen Jan Wouterszoen, Lourys Ghijsbrechtszoen, Harpar Claeszoen, Jan Aerntszoen, Dirick van Vuytwyck ende Heynrick van Cralinghen ende dat bovendien oick vrij ende exempt blijven ende weesen sal Jan Schout als deurwaerder ende bewaerer van de voorscreven Camere van den Raide ende vier boden te weten Symon Claeszoen, Jan Kempenzoen, Coppin van Billenborch, ende Geryt Tack”. Wanneer echter die van Den Haag te eniger tijd assistentie nodig hebben tegen iemand anders van de secretarissen, advocaten etc. etc., zal het Hof hun alle assistentie, die nodig is, verlenen. 1482 Maart 11 (op ten XIen dach in maerte in ‘t jairO.A.M.CCCC. een ende tachtich, nae den loop ‘s hoofs van Hollandt).

GA Den Haag Oud archief 0350-01, regest 126, 31-3-1514 Keizer Maximiliaan en Karel, aartshertog van Oostenrijk etc. geven aan de graaf van Egmond, gouverneur, Mr. Nicolaas Everardi, president van de raad in Holland, Vincent Cornelisz. rekenmeester, en Aelbrecht van Loo, advocaat van de Staten van Holland, kennis, dat zij, naar aanleiding van het appèl van Willem Oem van Wyngaerden op de Grote Raad te Mechelen betreffende ‘s Keizers ordonnantie op de gemeente en neringen van Den Haag (zie Reg. no. 125), genoemde ordonnantie confirmeren en gelasten Willem Oem en alle anderen desnoods met geweld tot gehoorzaamheid te dwingen. 1514 Maart 31 (den laetsten dach van Maerte - duysent vijfhondert ende dertiene voer Paesschen. Mechelen).

Idem 128, 19-4-1514 Willem Oem van Wyngaerden verklaart voor het Hof van Holland zich neer te leggen bij de submissie tussen hem en die van Den Haag gedaan, afstand te doen van het baljuwschap, en zijn appèl tegen de ordonnantie van “onsen genadige Vrouwe” (de gouvernante) in te trekken en dat de waerdijns en andere officieren van de draperie van Den Haag door de president, Mr. Vincent Cornelisz. en Aelbrecht van Loo als commissarissen van onsen genadige Vrouwe daartoe gesteld, geordineerd hun ambacht aanvaarden en uitoefenen mogen. 1514 April 19 (upten XIXen dach in April anno XVc. ende XlIII nae Paesschen. Den Haag).

OV 1998: 28: op 28-2-1493 handelt Albrecht als zaakgelastigde van Filips van Bourgondië bij overdracht van een leen (NB: mogelijk gaat het hier om zijn vader, Aelbrecht ‘de Oude’). Treedt als Albrecht van Loo ‘de jonge’ in 1496 op bij de overdracht van een leen in Molenaardsgraaf voor Cornelis Boulijn (OV 1997:42), idem op 8-7-1495 voor Cornelis van der Veer (OV 17979:196).

OV 1987: 548-9 meldt lenen van 20 en 7 morgen uit het leen rond (en met) huis Rijnenburg in Hazerswoude, op 9-8-1512 aan Mr. Albert van Loo, raad in de Raadkamer van Holland, koop na de dood van Anton van Eversdijk, gehuwd met Maria van Raaphorst, en kinderen; 20-5-1525: Gerard van Loo, secretaris van het Hof van Holland, bij dode van Albert, zijn vader; 11-3-1565: Albert van Loo, raad en gecommitteerde bij domeinen en financiën, bij overdracht door Gerard, raad en rentmeester-generaal van Friesland, zijn vader; 17-10-1577: Albert van Loo bij dode van Albert, zijn vader.

Balen (p. 135) meldt het bestaan van een familiegraf Van Loo in de Grote Kerk in Dordrecht.

Schölvinck: als ‘Aelbrecht de Loo de Jonge’ procureur (20-2-1497, 17-4-1497) voor Karel de Latre uit Rijsel in een proces tegen de grote steden van Holland (p. 75), terwijl zijn vader de tegenpartij Leiden vertegenwoordigt. Raadsheer van het Hof van Holland op 25-9-1511 in een prices van Delft tegen Rotterdam (p. 85-6). Raadsheer-commissaris te Den Haag (7 en 13-1-1517, 15-1-1517, 30-7-1517, 12-5-1516) in een proces van Heynrick Joestenz uit Delft tegen de exuemeesters en magistraat van Leiden (p. 88). Raadsheer in het Hof van Holland (5-10-1519) bij het proces van Jan Evertsz uit Delft tegen jonkvrouw Machtelt van Diemen (p. 96).

Memorie en stichtinge in de Sint Jacobskerk (Sernee et al p. 128) Regest nr 24 (28-7-1487) De officiaal van den aartsdiaken van Trajectum gelast alle geestelijken en notarissen, die onder hunne berusting brieven hebben aangaande de vicarie op het altaar van St. Petrus in de parochiekerk van Haga Comitis, om deze binnen 6 dagen in originali of transsumpt over te leggen aan Theodoricus Petrus’ zoon, priester, of diens gemachtigde, ten einde te dienen in diens proces met Albertus Albertus’ zoon de Loo, klerk, die mede tot bedoelde vicarie werd voorgedragen. Datum anno MCCC LXXXVII die vero Sabbato post festum sancti Jacobi apostoli vicesima octava mensis Julii.


Huwt

39.625   Maria Pieters ZWINTERS

FamilienaamIndex 39.625Vader 79.250Moeder 79.251

Geboren ca. 1470
Overleden na 1526

Kleinkinderen volgens Simon Wierstra’s genealogie Van Loo

Kinderen

 1. Catharina, huwt Daniel van der Burght (NL 1919:39, in Embden wonend) (Volgens dossier CBG heet zij Anna of Catharina, en was mogelijk religieuze tot zij met dispensatie trouwde met de Vlaamse edelman Daniel vander Burght.)
 2. Kinderen
  1. Armgaerdt van der Borgh, huwt Ameliaen Arents van Bloemendael, secretaris van het Bildt
  2. Maria van der Borgh, huwt Jacques de Blocq, accijnsmeester te Harlingen.
 3. Gerrit Zie 19.812
 4. Sophia (NL 1919:39, in Embden wonend)
 5. Margaretha
 6. Dirk (mogelijk), vermeld in Balen (p. 418) als lid van de Hoge Raad in 1561; hieruit mogelijk de verdere Dordtse Van Loos rond 1600.
 7. N., mogelijk identiek met Willem, zoon van Aelbrecht de Oude; volgens CBG dossier gehuwd met N. Sicleers (?) te Gent.

TerugBegin van generatie


39.626   Dirck van BEEST VAN HEEMSKERK

FamilienaamIndex 39.626Vader 79.252Moeder 79.253

Geboren ca. 1464 (geschat)
Overleden Delft 11-11-1545 bKarthuizerkerk

Raad en schepen van Delft (1508-10), burgemeester (1509-32), thesaurier (1517), weesmeester (1513-33), Jerusalems Heer, ridder van St. Catrijn (Navorscher 1890:121; vgl NL 1930: de toevoeging Van Heemskerk is van later datum). Brouwer, blijkens proces Mechelen in 1532. Behoort tot de mede-aanklager van schout Jan de Huyter in 1522 wegens talloze gevallen van westschending en machtsmisbruik (Navorscher 1924:58ff.)

In een akte van 17-11-1514 vermeld als burgemester, oud 51 jaar (OV 1997:661).

Schölvinck: met andere kerkmeesters van de Nieuwe Kerk in Delft en de gasthuismeesters van het oude gasthuis aangeklaagd in een (appèl)proces (1522-26 voor de Grote Raad in Mechelen) door mr. Gheryt Jorysz van den Bye, die borg srond voor ten onrechte wegens niet betaling van een rente geconfisqueerd land (p. 110). Beroep ongegrond verklaard op 21-5-1530 (p. 254).

Vertegenwoordigt met Aernt van der Does ‘als gemachtigde voogden van hun moeder’ zijn moeder Yde, weduwe Dirck Dircksz van Beest, bij het beroep bij de Grote Raad van Mechelen 14-1-1502 (Schölvinck p. 225); beroep van de jonkvrouwe van Nijevelt tegen een vonnis van het Hof van Holland (22-1-1501, HvH inv 1031/116) waarbij Van Beest toegewezen kreeg een eis een rente voor een stuk land in Rijswijk in goudguldens uitgekeerd te krijgen. Het beroep werd ongegrond verklaard.

Aangeklaagd (vonnis 29-7-1532) bij de Grote Raad van Mechelen, met Dirick Jansz, Quirijn Aertsz, Cornelis Aelbrechtsz allen brouwers te Delft, door de weduwe Jaquemijne de Moye en Willem de Wilde en Jeronimus de Moye, voogden van de kinderen van Victor vander Zickele, inzake betaling van de nagelaten boedel van Zickele (Schölvinck p. 258).


Huwt 1509

39.627   Geertruit van DIEMEN

FamilienaamIndex 39.627Vader 79.254Moeder 79.255

Overleden Delft 12-7-1532

Haar kwartieren zijn (blijkbaar) ontleend aan Balen, p. 1037; Margriette wordt hier echter niet genoemd. Van Balen baseert zich weer op een egodocument door een neef van Geertruit, overgedrukt in ANF 1884:142.

Kinderen

 1. Dirck, broeder, karthuizer te Delft (Balen p. 1037)
 2. Vranck (+na 1522), kinderloos
 3. Cornelis, huwt Maria van der Meer, liet kinderen na (vgl Nav. 1897:471ff., 484)
 4. Margriette Zie 19.813
 5. Dirk, vermoedelijk: Quaclappen Hof van Friesland 1527-1620 (Archief Hof van Friesland, quaclappen Toegang 14), uit index (nog niet nagezocht): Dirck van Beest, 3 juli 1565 (inv. nr. 16692 (v/h deel YY6), blad 642).
 6. Pieter, voogd van Margrieta’s zoon Jan van Loo in 1563
 7. N., een van de zes dochters (volgens Verfaille, 2014)
 8. N., een van de zes dochters (volgens Verfaille, 2014)
 9. N., een van de zes dochters (volgens Verfaille, 2014)
 10. N., een van de zes dochters (volgens Verfaille, 2014)
 11. Anna (*ca. 1502), huwt ca. 1530 met Jan Roose (+1546), raadsheer-commissaris bij de Raad van Vlaanderen en baljuw van het Land van Nevele (volgens Verfaille, 2014)

TerugBegin van generatie


39.628   Cornelis Cornelis Dammasz van der MIJLE

FamilienaamIndex 39.628Vader 79.256Moeder 79.257

Overleden Dordrecht 1539

Schepen (1511) en burgemeester (1521-2, Cornelis van der Mijle heer Cornelis Damasz) van Dordrecht; vgl NL 2001:571; vader van klooster Mariënborn in 1527 (Balen p. 145). Van deels obscure herkomst; zijn zoon claimde adeldom, echter hard bewijs ontbreekt. In tegenstelling tot de populaire opvatting dat zijn zoon Arent de eerste was die de naam Van der Mijle voerde (na de Mijle als huwelijksgift gekregen te hebben) lijkt Balen het naamsgebruik ouder te kunnen maken. Een belening uit 1526 met een twee generaties lang patroniem maakt zijn stamboom in Balens Beschrijving van Dordrecht een stuk aannemelijker. De kwartieren hier gegeven zijn gebaseerd op Balen (p. 922ff.), gecorrigeerd met die beleningen.

Op 29-10-1526 krijgt Cornelis Cornelis Dammaszoonsz. te Dordrecht na verzuim bij dode van Pieter Dammasz (een neef, vermeld 21-9-1487) het recht van visserij en vogelarij in het land van Pieter Dammasz. in het ambacht Oistbarendrecht, binnen- en buitendijks (OV 1978:58).

Kennelijk een lezer, bekende en zelfs vriend van Anna Bijns, die in een van haar gedichten zijn naam als acrostichon verwerkte. De tekst van betreffende gedicht (een advies o.a. als weduwman niet te hertrouwen) uit 1527 suggereert dat Cornelis’ vrouw op dat moment al overleden was. Vgl Judith Keßler (2007).


Huwt

39.629   Hillegont Aernt Willems van KRAAIENSTEIN

FamilienaamIndex 39.629Vader 79.258Moeder 79.259

Geboren ca. 1460
Overleden na 1500


Zij huwt (1) ca. 1490

Jan van SLINGELAND

FamilienaamIndex

Geboren ca. 1455
Overleden Dordrecht 1494

Achtraad en schepen van Dordrecht, eerder gehuwd met Cornelia van Pallaes.

Kinderen (van der Mijle)

 1. Arent Zie 19.814
 2. Dammas (+1541), priester en deken van de Grote Kerk, kanunnik in 1535 (Balen p. 88, 923; p. 88: ‘zijn vader, oom, broeder en broeders zoon zijn allen in der tijd burgemeesters van Dordrecht’.)
 3. Alida, huwt Marten Screvels, schepen van Dordrecht.

Kinderen (Slingeland)

 1. Cornelia (+20-8-1587), huwt ca. 1515 Joacob Aerts Wenssen (+voor 5-6-1527)
 2. Vroemken (+1521), non in het St Agnietenklooster te Dordrecht (1511)
 3. Maria (+1559), non in het St Aeghtenklooster te Rotterdam (1511)

TerugBegin van generatie


39.630   Jan van ALBLAS

FamilienaamIndex 39.630Vader 79.260Moeder 79.261

Geboren voor 1470
Overleden na 1540, voor 21-11-1541

Ambachtsheer van der Mijl, Dubbeldam en St Anthonispolder, burgemeester van Dordrecht 1524-33, 1535-6, 1538-40 (Batavia Ill 1018, Balen 249). Beleend na overlijden vader in 1496. Burgemeester van Dordrecht in 1541 (OV 1977). Beleend met land te Alblas in 1503-28 (OV 1980: 462), over op dochter Cornelia en zijn schoonzoon na zijn dood (1542), en een tweede stuk van vier morgen, Kemenadeland in Alblas, sinds 1-1-1486 bij overdracht door Jan Jan Halling (Hallincq). Verder (OV 1979: 48) met twee kwart van het leen van Gerard van Muijlwijk, na de dood van zijn broer Adriaan (21-7-1519); na zijn dood op 21-11-1541 overgegeaan op zijn schoonzoon Van der Mijle.

Tiende Penning Dordrecht (1553 f. 5v) den ambochtsheer van alblas huijrt van jan gijsbrechssoen van oirl een huijs boven om XXX


Huwt

39.631   Maria Adriaens de JOODE

FamilienaamIndex 39.631Vader 79.262Moeder 79.263

Geboren ca. 1465
Overleden 1541

Kinderen

 1. Cornelia Zie 19.815
 2. Wilhelmina, huwt ca. 1520 Herman Danielsz Oem
 3. Ermgard (*9-6-1521 +17-2-1576) volgens Balen p. 920, 1133, huwt Dordrecht 6-2-1536 Pieter Jacobsz Muys van Holy (*10-2-1500 +23-11-1569).

TerugBegin van generatie


39.656   Cornelis Gerrit Bertels HAVERMANS

FamilienaamIndex 39.656Vader 79.312Moeder 79.313

Geboren ca. 1495
Overleden na 1555, voor 15-6-1558

Vgl NL 1950:7ff.

ORA Breda (inv no 428 fol 240v dd 28-11-1521; Princenhage) Lenaert Cornelis Schelckenszone heeft een erfchijns van Rfl 6 vercoft aen Cornelis Gheryt Berthelszone, en goed te bijpande geset. Marge: Jan Adriaen Sibs, Jan Henrick de Backer en Grietken Henrick de Backer bekennen dat Jacop Adriaen Bastiaens en Cornelis Claessen hebben afgelost. Actum 4-3-1640.

ORA Breda (inv no 429 fol 30v dd 21-2-1522) Lambrecht Henric Stoopszone is debet aen Cornelis Geryt Berthelszone Rfl 11.13.1/2.

ORA Alphen en Chaam (inv no 764 fol 111r-112r dd 20-6-1542) Cornelis Peter Janssen van Overaa heeft een erfchijns vercoft aen Cornelis Gheryt Berthelszone. Te vrijen met 4 zester en 14 lop rogs. Met 11 rijnsgld eensdeels erffelick en eensdeels ter quijtinge. Met 24 st. En met sHeeren chijns. Men mag de 5 kargld altijt lossen tegen den penn 16.

ORA Alphen en Chaam (inv no 765 fol 234v dd 26-3-1550; Chaam) Cornelis Gheryt Berthelszone heeft een erfchijns van Cfl 5 vercoft aen Pauwels Jan Ghijbszone. De chijns die verschijnen zal te Sint Mertensdage in den winter 1550 zal Pauwels Jan Ghijbszone volgen.

ONA Breda (N. van den Corput inv no 9 fol 91 dd 7-7-1560) Jan van Ceters versus zijn neef Cornelis Jacops van Ceters, akkoord over de verdeling van de huur van een huis. Godert Piggen was die huur schuldig (St Jansdag juni 1559, 15 Car:Gld en 3 orststuivers); Piggen betaalt ook een cijns van twee Rijngulden aan de dochter van wijlen Cornelis Gerits alias Havermans.

ORA Breda (inv no 471 fol 87v en 88r dd 20-3-1566) Gerit van den Broeck, schepen, handelt voor Vincent Le Prince en Elisabeth Adriaen Boudewijns zijn wettige huisvrouw met een procuratie uit Nivelle (?) dd 13-10-1565 (stilo brabantis), verkoop van twee rentes van Rfl 10 resp. Rfl 4 aan Cornelis Gherit Berthels Havermans. Marge 1: Gerrit Havermans griffier verklaart dat Lenaert Anthonis de Haen de rente die van zijn (Havermans??) grootmoeder kwam, heeft afgelost (19-1-1612). Marge 2: idem afgelost door Yken Jacobs weduwe Gielis Geryts (10?-3-1616).

ORA Breda (inv no 476 fol 2v dd 28-12-1570) vermeldt Jan Melis Melis Smits als ontvanger van een rente van vier Rijngulden verschuldigd door Cornelis Gherit Berthels alias Haverman [inmiddels wijlen].

Niet verwant: ORA Breda (inv no 478 fol 148 dd 22-11-1574/26-2-1575) Anna Gerrit Berthels met Claes Peter Claesen haar man en Cornelis Gerit Berthels als oom en voogd en Cornelis Stevens als toeziender van Claes Jan en Neelken wijlen Berthel Gerit Berthels kinderen ; verkochten aan Gielis Jan Peter Schoenmaeckers een stuk heide van circa een buynder.


Huwt voor 1520

39.657   Maria BEYS

FamilienaamIndex 39.657 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Breda voor 15-6-1558

In 1558 vermeld als halfzuster van wijlen Aerden Snaets.

Kinderen

 1. Gerard Zie 19.828
 2. Peryna Cornelis Gherit Berthelszoonsdochter, huwt voor 15-6-1558 Mr. Adriaan van Doren, schepen 1553-58, burgemeester 1559-60, weesmeester 1555ff.
 3. Willemyne Cornelis Gherit Berthelszoonsdochter (+na 21-1-1562), huwt voor 15-6-1558 Mr. Cornelis Philipsz

TerugBegin van generatie


39.658   Adriaen BOUDEWIJNS

FamilienaamIndex 39.658Vader 79.316Moeder 79.317

Geboren voor 1496
Overleden Breda (kort) na 19-3-1580

Kerkmeester 1570-1580

ORA Breda (inv no 425 fol 14v dd 16-2-1518) Adriaen Bouwenssone, Anthonis Jacopssone van den Veken, Jan Peter Braetssone en Jan Cornelis Peter Noutenz bekennen het goed in hueringe genomen te hebben van Cornelis Jacopsz van Ceters als procureur van Heer Dyrck van Mer priester, Gabriel van Mer doctoer in de rechten, Gielis van Mer en Jan van Mer zes buynder beemd onder den Voghel.

ORA Breda (inv no 428 fol 77r-v dd 3-9-1521) Adriaen Boudensz, Anthonis Jacopsz van den Veken, Jan Peter Braetsz en Cornelis Pauwelsz hueren van Cornelis Jacopszone van Ceters als procureur van Heer Dyrck van Mer priester, meester Gabriel van Mer, Gielis van Mer en Jan van Mer zes buynder beemd in den Voghel.

ORA Breda (inv no 430 fol 41v dd 22-4-1524) Adriaen Bouden Ghijsbrechtsz, wijlen Bouden Ghijsbrechtsz soon, heeft opgewonnen van Jan Ghijsbrecht Godertsz fl 10.10.0

ORA Breda (inv no 430 fol 52v dd 23-5-1524) Adriaen Bouden Ghijsbrechtssone, wijlen Bouden Ghijsbrecht sone, heeft openbairlic vercoft een roggepacht aen Jacop van den Byestraten tot behoef van Adriaen Meeusz van der Molen en Marie Jacop van den Byestraten zijn huysfrou, des voirs Jacop van den Byestraten dochter. Te vrijen mette voirs 10 1/2 gld erfchijns die Adriaen Bouden Ghijsbrechtssone dair op heft (penn 16), Met noch 26 st (penn 16) die Margriet, Michiels van den Kessels huysfrou, heft.

ORA Alphen en Chaam (inv no 765 fol 12v 27-1-1545; Chaam en Ginneken) Lenaert Jan Lenaertszone bekent dat hij, om voir Adriaen Boudewijn Ghijsbrechtszone eem erfchijns beter te versekeren, hij een goed te bijpande set, te vrijen met 6 vertel rogs en 8 st te Heeren chijnse.

ONA Breda (N. van den Corput, inv no 8 fol 34r dd 30-12-1545) Melchior Jan Gherit Seghers wonende te Waspik verkoopt aan Adriaen Boudewijns een viertel rogge ‘s jaars.

ORA Breda (inv no 472 fol 47r dd 8-3-1567) Erven Anthonia Jan Heijns, hebben verkocht een rente van fl 12 aan Adriaen Boudewijns, zwager van Gherit Havermans Adriaensz, priester, kapelaan van de kerk van Breda.

ORA Breda (inv no 472 fol 204r dd 24-11-1567) in een beleding: Gertruydt van Megen, ‘tertijd’ vrouw van Adriaen Boudewijns.

ORA Breda (inv no 473 fol 38 dd 28-1-1568) Michiel van Megen, priester en Wilboort van Megen gebroeders wijlen Michiel Janszoons van Megen zonen; Gherit van den Broeck medeschepen voogd van Kathelijn Cornelis Petersdr voors: Michiel Janszoons van Megens weduwe, hun moeder; met Jan Bartholomeus Jan Martens haar man ter tijt en voogd; Adriaen Boudewijns (man van Geertruida Jansdr van Megen); Jan Godschalcx zone van Megen die men noemt Jan Maes; Joost Cornelis Godert Joos, allen vrienden en magen van Cornelisken en Mariken kinderen van Michiel Janszoon; erfdeling.

ORA Breda (inv no 475 fol 77r dd 22-4-1570): Adriaen Boudewijns, kerkmeester. (ook 1580)

ORA Breda (inv no 477 fol 98r dd 5-11-1572) vermeldt Adriaen Boudewijns met zijn zwager Gherit Havermans.

ORA Breda (inv no 478 fol 91v dd 29-5-1574) Adriaen Boudewijns, weduwnaar Geertruijde Jans van Megen, en Gheert van den Broeck derzelver Geertruiden zoon en enige erfgenaam, erfdeling

ORA Breda (inv no 479 fol 124r dd 20-8-1575) Adriaen Boudewijns had van Gerard Havermans op 20-7-1575 de goederen van de kinderen Roevers in Breda gekocht voor fl 540, voor welk bedrag hij nu in de boedel van Boudewijns een aanspraak heeft.

ORA Breda (inv no 480 fol 103v dd 30-6-1576) Adriaen Boudewijns heeft een erfpacht van zes viertelen en een loop rogge gegeven aan jonker Ysbrand van Straten; hij stelt Mr Cornelis van Warck als borg voor teveel betaalde pacht van 29 stuivers per veertel.

ORA Breda (inv no 480 fol 104 dd 3-7-1576) Jeromimus Verwuert voor Christijn Jacop Adriaen Kelders zijn huisvrouw (met machtiging Antwerpen 30-6-1576) heeft verkocht aan Adriaen Boudewijns haar neve een erfcijns van fl 9.

ORA Breda (inv no 483 fol 71 dd 24-3-1579) Marie Adriaen Wouters vrouw van Anthonis Claes Peter Wissen te Etten; akte aangaande een rente van fl 90 die haar man eertijds aan Adriaen Boudewijns had verkocht, op goed van Anthonis’ overleden moeder die Adriaen Boudewijns vrouw was, Geertruijde Jans van Megen.

ONA Breda (N. van den Corput, Testamenten (Protocollen), 1578-1583 inv 197 fol 69r dd 19-5-1580) Adriaan Boudewijns testament. Op 1580 donderdag 19 maert is verschenen Adrianus Boudewijns, burger en kerkmeester te Breda, gezond van lichaam, zinnen en verstand wel machtig, heeft enige jaren geleden al een erfdeling gemaakt. Lijsbeth zijn dochter, toen gehuwd met Gerard Havermans en nu met Gielis Vrancken krijgen zijn goederen onder Buersteden onder (Princen)Hage, tot last gesteld voor 1700 Carolusgulden, en nog zijn huis en erf en toebehoren, genaamd Den Draeck te Breda aan de markt tot last gesteld van thienhonderd (1000) Carolusgulden, samen dus 2700 Car:gld. Daartegen kregen de twee kinderen, zoon Godert en dochter Maria, van wijlen zijn zoon Peter, zijn roggepachten en geldrenten die hij hield, volgens schepenbrief van Breda van 4-5-1570. Hij bevestigt dat Lijsbeth recht houdt op deze zaken of een waarde van ten minste 2700 Car:gld. In een later akkoord heeft hij zijn goed onder Buersteden aan Lijsbeth overgedragen, waarvoor zijn hem jaarlijks 100 Car:gld betaalde. Verder heeft hij haar 400 Car:gld geleend, waarop ze jaarlijks 25 gulden rente betaalt. Aan Gerard Havermans zijn ‘neve oftewel’ zijn dochter Lijsbeths zoon heeft hij het huis Den Draeck levenslang verhuurd voor 30 gld per jaar; verder draagt deze alle lasten zelf. Hij verklaart nu ook aan zijn dochter Lijsbeth na te laten twee veertelen rogge die Adriaen Jansz Hoevenaers erfelijk schuldig is; nog een veertel en drie en een halve lopen rogge erfelijk van jonker IJsbrand van Straten op rond onder den Hage, samen voor 100 Car:gld; het geheel dat hij zijn dochter zal nalaten beloopt 3200 Car:gld. Vervolgens de kinderen van zijn zoon Peter, zijn neve Godert en nichte Marie. Aan Godert een reeks roggepachten en geldrenten, te laste van: (1) Jenneke weduwe Adriaen van Mer (2) Wouter Fransz Nuyts (3) Thielman Michielsz Claesz die men noemt den Roubben Thiel (4) Marcelis van Gent (5) Gijsbrecht de Borduurwercker (6) de stad Breda (7) Joost Coppens’ erfgenamen (8) jonker Ysbrand van Straten (9) Bartholomeus Walschaert en Kerstine Mercelis Keyldersdt (10) Cornelis Jacobsz van Ceters (#) totaal 1610:16:0. (11) Aan zijn nicht (=kleindochter) Marie , huisvrouw van Jan Sijmons, een reeks roggepachten en geldrenten, te laste van: de erven wijlen Anna Boudewijns zijn zuster; (12) Henrick Wijckberghs (13) Jan Claesz op Condelaar onder Ghinnecken (14) Marten Vrients en Kathelina Digmans (15) Adriaen Jan Brueren (16) Faes Wouters (17) Petere weduwe Adriaen Lanssen (18) Jan de Smit op Rasenberch (19) Gerard Havermans de jonge (20) Jan Sijmons (21) totaal 1610 Car: gld en 16 stuivers. Waarmee Godert, Marie en Lijsbeth tevreden moeten zijn. Aan Godert en Marie laat hij ook nog een pacht die Sijmon Jansz voor zijn dood uitgaf. Godert erft zijn bed. Godert, Marie en Adriaen Gerardsz Havermans ook zijn kleinzoon moeten gedrieën de verdere huisraad en gereed geld delen mits ze zijn doodschulden daarmee betalen. Daartegen krijgt Marie Gerard Havermans (ook kleindochter) zijn zilveren drinkbeker die hij bij testament had geërfd van Liesbeth van der Hulst vrouw van Gerard van den Broeck (…).


Huwt (1) ca. 1520

39.659   Maria Peters van GENT

FamilienaamIndex 39.659 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Onzeker. In geneanet vermeld als Marie Peter Petersz van Gendt - echter alleen een Peter Mercelis van Gendt komt voor in de vestbrieven als mogelijke vader.


Huwt (2)

Geertruida Jans van MEGEN

FamilienaamIndex


Zij huwt (1)

79.014   Claes Pier WISSEN

FamilienaamIndex 79.014Vader 158.028Moeder 158.029

Zie 79.014

ORA Breda (inv no 483 fol 71 dd 24-3-1579) Marie Adriaen Wouters vrouw van Anthonis Claes Peter Wissen te Etten; akte aangaande een rente van fl 90 die haar man eertijds aan Adriaen Boudewijns had verkocht, op goed van Anthonis’ overleden moeder die Adriaen Boudewijns vrouw was, Geertruijde Jans van Megen.


Zij huwt (2)

N. van den BROEK

FamilienaamIndex

Met hem een zoon Gerrit.

Kinderen

 1. Lijsbeth Zie 19.829
 2. Peter (+voor 1570), huwt Geertruida Godert Anssems
 3. Kinderen
  1. Godert
  2. Marie, huwt voor 1580 Jan Sijmons

TerugBegin van generatie


39.660   Aert Aerts van den CORPUT

FamilienaamIndex 39.660Vader 79.320Moeder 79.321

Overleden na 1490

Patroniem en kwartieren vader zijn hypothetisch

ORA Breda (inv no 415 fol 98r dd 26-3-1499; Ginneken) Laureijs Willem Loeyersz heeft vercoft aen Willem Aert van den Voortbosch een stuk land van anderhalf buynder. En alsoe dit medepant is van een rente, heeft Laureijs Willem Loeyersz zijn huys te wairborge geset voir Willem Aert van den Voortbosch om hem te verhalen als hij van de rente bescaedt wordt. Als Laureijs Willem Loeyersz de 2 sester rogs afgelost heeft, dan is het huis weer vrij. Onder de belenders: Aert (Adriaen) Aertsz van den Corput en Gabriel [Aerts] van de Corput.

ORA Breda (inv no 415 fol 56r dd 26-7-1500) Peter Damenz de vleeschouwer heeft vercoft aen Adam Cornelis Kocx land, belast met o.a. een erfrente ten laste van Aert Aertsz van den Corput en [niet ingevuld]. (marge:) Opgedragen in sHeeren hant en niet gevest.


Huwt

39.661   Yene Peter Aerts van der VOORT

FamilienaamIndex 39.661Vader 79.322Moeder 79.323

ORA Breda (inv no 415 fol 373v-374r dd 30-6-1502) Katelijn Engels Heinrixdr met man Peter Daemsz, heeft een erfcijns van Cfl 10 vercoft aen Yene Peter Aertszdr van der Voort. En Woutruydt Michiel Alaertszdr met heur zwager Willem Pauwelsz als voogd, en Willem Pauwelsz namens sijn huysfrou Katelijn Michiel Alaertszdr bekenden dat Katelijn Engels Heinrixdr, na doode van Heinrick Peter Yden, tegens hen op de grond gedeelt is. Gevest Jan Jan van de Voort tot Yene Peter Aertszdr van der Voort behoef.

ORA Breda (Terheijden; inv no 417 fol 65 dd 1-2-1508) Lijsbeth Meeus Hulshoutsdr, met man Henrick Brockx, heeft vercoft aen Yene Peter Aertszdr, wedue van Jan de Hoge, voor haar kinderen bij Jan, een buunder beemd. En Jan Meeus Hulshoutsz en Henricke Meeus Hulshoutszdr, met voogd Jan Aertsz, bekenden dat hun suster Lijsbeth Meeus Hulshoutsdr na doode van Cornelis Laureijs Michielssenzone opte beemdt geerfdeelt is, en dat zij verlijct sijn met andere goeden.

ORA Breda (inv 422 fol 31 dd 15-3-1514) Barbele Jacop Hoghendr, met voogd Jacop van der Byestraten heur bij consente van heur man Adriaen Peter Michielenz gegeven, heeft een erfpacht vercoft aen Yene Peter Aertssendr, wedue van Jan de Hoghe, tot behoef van heur kynderen die ze heeft bij wijlen Jan.

ORA Breda (inv no 422 fol 138v dd 28-3-1514; Princenhage) Mechtelt Aert Ysacxdr, wedue van Berthelmeeus Pauwelssen, met brueder en voogd Robbrecht Aert Ysacxz, heeft een erfpacht vercoft aen Yene Peter Aertssendr, wedue van Jan de Hofghe. (Marge:) Jacop van Baerle, wijlen Peeter van Baerle zone, alias Sprong, bekent dat Ghijsbrecht Henricxzone van Streep bordnerwercker de erfpacht gelost heeft. Actum 28-11-1615.

ORA Breda (inv 422 fol 144 dd 19-6-1514) Cornelis Jacopssen van Ceters heeft vercoft aen Yene Peter Aertssendr, wedue van Jan de Hoghe, voir heur selve en tot behoef van heur en Jan de Hoghe kynderen. Goed ligt oic ongedeelt met 1/4 bunder beemden, dwelck Marie van Nele, huysfrou van Ghijsbrecht Peter Elincxz, toebehoirt. (Idem:) Cornelis Jacopssen van Ceters heeft vercoft aen Aert wijlen Aertssone van den Corput de rechte helft van zeven vierendeel buynder beemd naast grond die Cornelis had verkocht aan Yne Jans Hooghen wedue.

ORA Breda (inv no 422 fol 150r dd 21-11-1514; Princenhage) Jacop Peter Ysacxsone heeft een erfpacht vercoft aen Yene Peter Aertssendr, wedue van Jan de Hoghe, tot behoef van heur en van de kynderen die zij vercregen heeft bij wijlen Jan.

ORA Breda (inv no 425 fol 34v dd 17-5-1518) Mathijs Corneliszone heeft vercoft aen Yene Jan Hoghendr wedue voir heur selven en oic tot behoef van heur kynderen die zij heeft bij de voirscreven Jan de Hoghe.

ORA Breda (inv no 428 fol 216v dd 16-4-1521) Marie Zebrecht van den Nele, natuurlijke dochter van Mr Zebrecht van den Nele, verkoopt aan Aert Aerts van de Corput een stuk land onder Hage waarvan de andere helft behoort aan Aert en Yene weduwe Jan de Hooghe zijn moeder.

ORA Breda (inv no 428 fol 180v dd 10-5-1521; Ginneken) Wouter Jan Waghemakerszone heeft een erfpacht van 12 lopen rogge vercoft aen Yene, de wedue van Jan Hoghen; kennelijk deel van een grotere erfrente voor Aert Aerts van de Corput. (Marge) Jacop Henricxzone van Baerle verclaert dat Marten Marten Spierincxzone vanwege den sterfhuyse van Gugule Marten Spierincx de erfpacht heeft afgelost (19-2-1610)

ORA Breda (inv no 428 fol 79v dd 4-9-1521) Dyrc van Oosterzeel, wijlen Jan van Oosterzeel zoon, onse medescepen, heeft vercoft aen Yene, de wedue van Jan Jacop Hoghenz, voir heur selven en tot behoef van heure nakynderen die zij heeft bij wijlen Jan Jacop Hoghenz, een erfrente.

ORA Breda (inv no 429 fol 48v dd 30-4-1522) Peter Jan Peter Joenen is een som debet aen Yene, de weduwe van Jan Hoghen tot behoef van de executie van het testament van wijlen Ludolf de Hoghe. Borgen zijn Wouter Jan Waghemakers en Maes Cornelissen, woonende tot Etten.

ORA Breda (Inv no 429 fol 71 dd 23-7-1522; Etten-Leur) Maes Cornelissen woonende tot Etten opte Leur, is een som van Cfl 60 debet aen Peter Jan Peter Joenenz, en gelooft deze te betalen aen Yene weduwe Jan Hoghen. Borge is Jacop Anssem Jacopsz de scipper, woonende opte Leur.

ORA Breda (inv no 429 fol 152v-153r dd 2-3-1523) Yene Peter Aertsdr wedue wijlen Jans de Hoogh met Jannen van dorst heuren vooght in deen partije; Jacop ende Peter gebrueders wittige sonen wijlen Jans de Hooghe voors Kathelijn Jans Hooghendochter met Jacoppen Jan Bleumingszone huer man & vooght & Cornelie Jans Hooghendochter met Ciornelis Anssem Betten huer vooght & alle in dander partye. Zij maken [Marge: in bywesen van Mr Goossen Buyssen #] een scheiding van de nog ongedeelde delen van de nalatenschap van Jan de Hooghe. Vermeld in de helft die de moeder houdt o.a. het huis aan Ginnekenseijnde en belendende grond van Aert Peter Aertss.

Idem (153r-155 dd 2-3-1523) Jacop en Peter Jans de Hooghe, Kathelijn Jans Hooghendr met Jacoppen Jan B..., Cornelie Jans Hooghendr met Cornelis Anssem Betten, afgedeeld van hun moeder; delen nu wat zij van hun ooms Ludolf de Hooghe en Willem de Hooghe is aanbestorven: huizen, grond en renten onder Breda en Ginneken; als belender o.a. genoemd Aert Aerts van den Corput.


Zij huwt (1)

Jan Jacobs de HOOGE

FamilienaamIndex

Overleden na 29-12-1507, voor 1-2-1508

ORA Breda (inv 415 fol 27v dd 12-2-1499) Soffye Peter Snellen huysfrou, met zoon Jacop Peter Snellenz als voogd, en Jacop Peter Snellenz sijn een rog pariter et in solidem debent aen Luydolf de Hoge

ORA Breda (inv 415 fol 27v dd 7-5-1499) Jan van Lijndonck is een rog debet aen Ludolf de Hoge

ORA Breda (inv 415 fol 120 dd 6-8-1499) Jan Huybrechtsz van Lijndonck heeft grond onder Ginneken vercoft aen Ludolf Jacopsz de Hoge, met brief luydende dat Adriaen Willemsdr van Dalem, met man Aert Gerit Weversz, vercoft heeft aen Berthelmeeus Bertramsz van Dorst. Jan Huybrechtsz van Lijndonck heeft die brief gecoft van Peter Matheeus Wegenz, die het gecoft had van eenen geheyten Henrick van Riel, en die van Berthelmeeus Bertramsz van Dorst, als blijcte bij 4 brieven

ORA Breda (inv 415 fol 135v dd 17-12-1499) Cornelie Heinrick Peter Luytendr, met man Claeus Cornelisz, heeft een erfchijns te Terheijden vercoft aen Ludolf Jacopszone de Hoghe. En 4 gulden van de 8 gulden erfchijns die Cornelie Heinrick Peter Luytendr hadde sullen voir uutgaen voir de vercofte 2 gulden erfchijns, en de vercofte 2 gulden sullen voir uutgaen voir de andere 2 gulden erfchijns.

Ludolf, Jan en Gerrit gezamenlijk vermeld ORA Breda (Hage) 29-12-1507.

ORA Breda (inv 426 fol 124 dd 22-3-1519) Te Ginneken: Ludolf Jacop Hoghensone als gemechtich van Magdalene, wijlen Jan Gheldolf Hoghen wedue, heeft opgewonnen.

ORA Breda (inv 426 fol 166v-167r dd 21-6-1519 te Princenhage) Gheryt Jacop Hoghenzone wijlen Jacop Hoghenzone heeft vercoft aen Peter Jan Jacopssen een half buynder beemd in de Langbuyrd, en nog een halve buynder; verscheen ook Ludolf Jacops Hoghensone mede voor Barbara de Hoghe zijn zuster en voor de kinderen van wijlen Jan de Hoghen zijn broer (...)

ORA Breda (inv 429 fol 48v dd 30-4-1522) Peter Jan Peter Joenen is een som debet aen Yene, de weduwe van Jan Hoghen tot behoef van de executie van het testament van wijlen Ludolf de Hoghe. Borgen zijn Wouter Jan Waghemakers en Maes Cornelissen, woonende tot Etten.

Ludolf Jacobs de Hooge (+voor 30-4-1522) wordt verder vermeld ORA Breda te Ginneken (26-4-1501, 22-12-1501, 7-6-1502, 29-8-1503, 4-6-1504, 19-8-1504 (driemaal), 27-10-1506, 2-11-1507, 16-11-1507, 26-11-1510, 10-12-1510, 19-5-1511, 17-4-1515, 10-10-1515, 1-2-1516, 26-8-1516, 20-11-1517, 5-12-1517, 28-5-1518); Ulvenhout (10-4-1505, 3-2-1506, 24-10-1514); Baarle (22-4-1505); Chaam (29-4-1505); Breda (15-12-1509, 7-3-1519); Princenhage (12-10-1512, 21-4-1517), Bavel (28-3-1514, 17-4-1515, 29-1-1516, 27-4-1518)

Barbara Jacobs Hooghen vermeld ORA Breda: Princenhage (27-2-1504); Breda (17-12-1509, 25-2-1510)

ORA Breda (inv no 505 fol 52v-53v dd 4-4-1606; doorgehaald) Jacob wijlen Henrick van Baerle ook voor Cathelijn Lanceloots waar moeder van was wijlen Hillegonde Henricx van Baerle, ook voor Reijnier Arents ontvanger-generaal van de Admiraliteit in Rotterdam voor diens kinderen bij Laurentia Henricx van Baerle (volgens acte van procuratie voor notaris Duijfhuijs 16-3-1606 gepasseerd) (...) Jacobs de Hoogedr, Michiel Michiels voor Jan Henricx Cornelisz Ratten (volgens akte uit Sommeldijck dd 11-3-1606); Cornelis Henrick Rattendr met Michiel Michiels haar man en voogd; waarvan moeder was Cornelie Jans de Hooghe; Gerard Gerard Havermans als vader van zijn kinderen bij wijlen Geneviva Aerts Aertssen van den Corput, ook in naam van Jan Aerts Aerts van den Corput en Jenneken Aerts Aerts van den Corput; allen erfgenamen van heer Peter de Hooge, broer van vollen bedde van Mr Jacob en Cornelie de Hooghe, en van halven bedde van Aert Aerts van den Corput. Verkopen aan Jenneke Peter Jansdr weduwe Michiel Cloe, een huis en hof (met onderliggende akten van 2-4-1541 en 7-5-1545) binnen Breda in de Nieuwstraat voor fl 750.-.- In marge gedeeltelijke betalingsbevestigingen 4-4-1606 en 18-6-1608 (Gerard Havermans wachtmeester van de burgerij)

Kinderen (De Hooge)

 1. Peter (+voor 1606)
 2. Mr. Jacob
 3. Cornelie, huwt Henrick Cornelisz Ratten
 4. Kathelijn Jan Hoghendr, huwt voor 1521 Jacop Jan Blerincxzone

Kinderen (Van den Corput)

 1. Aert Zie 19.830

TerugBegin van generatie


39.662   Jan van den BROEK

FamilienaamIndex 39.662Vader 79.324Moeder 79.325

Geboren voor 1475
Overleden voor 1575

ORA Breda (inv no 415 fol 266v dd 8-7-1503: dusent vijfhondert ende drie opten dinxtdach voir derthiendach) Cornelie Jans van den Broeck huysfrou en Philips Assencuiszoon bekennen dat sij Rfl 53 schuldich sijn aen Cornelie Pauwels van Aerlsdr, welcke som Philips Assencuiszoon sal betalen als sijn eijgen schult.

ORA Breda (inv no 424 fol 222v-223r dd 16-5-1516) Brueder Jacop Willemssen, priester en pater der susteren van Sinte Catherijnenclooster bynnen Heusden, als procureur der susteren van der derder orden van Sinte Franciscus (procuratie van den convente), en gemechtich van Adam van der Duyn, natuerlick soon Jacop van der Duyn; verkopen aan Jan van den Broeck zoon wijlen Gheryt van den Broeck een rente van fl 5 (uit een brief van 15 rijnsgulden van Breda dd 1-9-1506 van Elizabeth Verduyn, geprofeste zuater).

ORA Breda (inv no 425 fol 36v dd 26-5-1518) Heijlwich Andries Boudenszdr met man Luyck van Aechtenrijt heeft een erfchijns van Rfl 6 vercoft aen Jan van den Broeck, wijlen Gheritsoon; ze had deze van wijlen Marie haar moeder. Ze verkoopt hem ook ten bate van Alyt Cornelis Dyrcx een rente van 7.3.3.0

ORA Breda (inv no 428 fol 13r-v dd 26-1-1521) Partij Dyrc van Oesterzeel heeft erfchijns A. vercoft aen Jehenne Woutersdr van Alfen, huysfrou van Jan van den Broeck. En Dyrc van Oesterzeel heeft erfchijns B. vercoft aen Jan van den Broeck en Jehenne Woutersdr van Alfen. (Marge:) Adriane Jansdr van den Broeck met man Aert Aertsz van den Corput zegt dat jouffrou Jehenne van Oosterzeel, wedue van Raphael van Bruheze, de erfchijnsen heeft afgelost. 6-10-1553.

ORA Breda (inv no 428 fol 74r-v dd 13-8-1521) Henrick Meeus Heijnenzone heeft een erfchijns vercoft aen Jan van den Broec, de wittige soon van wijlen Gheryt van den Broec.

ORA Breda (inv no 428 fol 185v ff dd 2-8-1521) Claeus Adriaen Domaes Vromensone heeft een erfchijns vercoft aen Jan van den Broeck, zoon van Gheryt van den Broeck. En Adriaen Domaes Vromenz bekende de 8 loepensaet erfs aen zijn zoon Claeus Adriaen Domaes Vromensone te hijlic gegeven te hebben. En Roelof Peter Matheeus Snijdersz heeft voir Claeus Adriaen Domaes Vromensone te bijpande geset zijn goeden.

ORA Breda (inv no 429 fol 103r-v dd 12-12-1522; Breda, Wezel) Peter Janssone van den Broeck, wijlen (sic!) Jan van den Broeck sone, heeft een rente van fl 32 die hij had gekocht van zijn vader nu weer terugverkocht aan zijn vader Jan van den Broeck. De rente rust op de helft van een pond brat ...? die wijlen zijn moeder Lijsbet Wolfs naliet; de andere helft is van zijn zuster Lucie Jansdr van den Broeck; verder vermeld Jan Aertsz.

ORA Breda (inv no 479 fol 113-114 dd 5-8-1575) Gherijt van den Broeck wijlen Peter Janszoons van den Broecks zone, ons medeschepen in d’een partije; Jehanne Mr Joost Ghelendochter weduwe wijlen Mr Jans van Alfen geassisteerd met Cornelis Michielszone van Brecht haar zwager en voogd; van welke Jehanne moeder was Kathelijn Jansdochter van den Broeck in de tweede partije; Niclaes Henrickszone van Roy tot Hoochstraten wonende en Genevijve Henricxdochter van Roy zijn zuster met Jan van Roy haar man en voogd tot Mechelen wonende, van welke (...) oude moeder te weten hunne vaders moeder was wijlen Genevijve Jans van den Broeckdochter in de derde partije, broeder ende zusters waren van gehelen bedde van Lucia Jansdr van den Broecke weduwe wijlen Roelof Anthonis Roelofszoon; Joost Cornelisz borgemeester ter tijd deser stad van Breda voor hemzelve en in de naam van Jehanne, Cornelie ende Gertrude zijn zusteren, daar moeder aff was wijlen Jehanne Jans van den Broeckdochter, voor welcke zusteren de voorgen[oemde] Joost Cornelisz hem sterck maeckte (...) ten vijerden partye; Aert Aertszone van den Corput als vader ende in den name van Jan, Jenneke ende Genevijve zijn zoon ende dochteren daar moeder af was wijlen Adriane Jans van den Broeckdochter (...) in de vijffde partye; beyde zusters waren van halven bedde van de voornoemde Lucie Jansdochter van den Broeck; ... goederen die Lucia omtrent drie jaren geleden in Hoochstraten ontruimde die gedeeld werden (..) (volgt verdeling van een reeks nog ongedeelde pachten onder Gheert en Jehanne van den Broeck; de rest is akkoord).


Huwt (1) voor 1500

Lijsbeth WOLF

FamilienaamIndex


Huwt (2) mogelijk rond 1505

Cornelie N.

Index


Huwt (3) voor 1510

39.663   Johanna Wouters van ALPHEN

FamilienaamIndex 39.663 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ORA Breda (inv no 428 fol 13-13v dd 26-1-1521) Dyrc van Oesterzeel verkoopt een erfcijns aan Jehenne Woutersdr van Alfen, vrouw van Jan van den Broeck, groot 11 Rijngulden, op twee bunder grond onder Breda. Dyrc verkoopt ook een erfcijns van Rfl 6 ... In marge: Ariana Jans van den Broeck met haar man Aert Aerts van den Corput verklaart dat juffrouw Johanna van Oesterzeel weduwe Raphael van Bruheze heeft de rente van Rfl 11 afgelost. Deze kwam Adrioane toe na de dood van haar moeder bij deling met Jenneke haar zuster. Datum 11-10-1553

Kinderen

 1. (uit 1) Peter, huwt N.N.
 2. Kinderen
  1. Gerrit, schepen van Breda (1575)
 3. (uit 1) Kathelijn Jansdochter van den Broeck (+voor 1575), huwt Mr Joost Ghelen
 4. Kinderen
  1. Jehanne, huwt Mr Jans van Alfen (+voor 1575)
 5. (uit 1) Genevijve Jans van den Broeck (+voor 1575), huwt N. van Roy
 6. Kinderen
  1. Henrick van Roy (+voor 1575) te Hoogstraten, vader van Niclaes Henrickszone van Roy en Genevijve Henricxdochter van Roy (huwt voor 1575 Jan van Roy, woont te Mechelen)
 7. (uit 1) Lucia Jansdr van den Broecke (+voor 1572), huwt Roelof Anthonis Roelofszoon onder Hoogstraten, kinderloos.
 8. (uit 2) Jehanne Jans van den Broeckdochter (*voor 1515), huwt Cornelis van den Broeck
 9. Kinderen
  1. Joost Cornelisz (*voor 1540), oud-burgemeester van Breda (1575)
  2. Jehanne Cornelisdr
  3. Cornelie Cornelisdr
  4. Gertrude Cornelisdr
 10. (uit 2) Adriana Zie 19.831

TerugBegin van generatie


39.666   Hendrik van der VOORT

FamilienaamIndex 39.666Vader 79.332Moeder 79.333


Huwt (1)

39.667   Anna de COCQ VAN DELWIJNEN

FamilienaamIndex 39.667Vader 79.334Moeder 79.335

Overleden ca. 1548

ORA Driel (inv. 670, f. 106 dd 21-2-1584) Adriaen van Beesd van Reijnoij als man ende momber Peterken Hanrick vander Voertsdr sijnre huijsfr. ter eenre Ende die nagelaeten kijnderen oft erffg. van Egen Egensz van Driell zalig. bij Heilwich Cockx den voersz Peterkens halve suster procreeert mit name Egen Egensz, Jacob van Kessel als man ende momber Derisken Egensdr siijnre huisfr. # ende Anneken Egensdr mit oer gecoren momber ter andere sijde, hebben onderlinge ende mit malcanderen gemaect aengegaen ende opgericht een erffscheijdonge loetonge ende deijlonge van oerder dijcken die sij tot des dage toe mitten anderen ghelijck ende onverdeijlt gehadt ende gemaect, ende hebben die nu vanden anderen geleet ende gedeijlt soe ende ghelijck hier nae volgende is. (….) Marge: Hanrick van Venloe als man ende momber Marijken Egensz sijn huijsfr.

ORA Driel (Inv. 971, f. 80 dd 18-6-1612) voir ons comen is Matheeus Goossensz tot Drijel ende heeft bekent ende verclairt dat hij anno 4-7-1584 bij cessie van Hanrick van Venloo als man ende momber sijnre huijsvr. Maricken dochter van z. Egen Egensz den jongen te loon ontfangen heeft vander abdije tot St. Pauwels tUijtrecht sekere vierdalven mergen lants .... inden gerichte van Drijell buijten dijcks ter stede genampt de Nije Vampsse becht? ende gelijckfals anno 21-2-1584 voir schepenen in Drijel daer in geerft ende gevest is vermogens zegel ende br. ... (…)... nochtand mer voir deen helft weer competerende, ende Dirck Claesz ls meede cooper ende betaelde .... voir dander helft ...


Zij huwt (1)

Joost de COCK

FamilienaamIndex

Weduwnaar Anna van Erp


Huwt (2) ca. 1550

Anna van ERP

FamilienaamIndex

Of Henrica van Eyck?

Kinderen (De Cock)

 1. Heylke Cocx (+1577), huwt Egen Egensz van Driel (+voor 1584), zoon van Egen Egens en Elisabeth N.
 2. Kinderen
  1. Egen Egensz
  2. Derisken Egensdr, huwt Jacob van Kessel
  3. Anneken Egensdr
  4. Marijken Egensdr, huwt Hanrick van Venloe
 3. (hypothetisch) Jan de Cock

Kinderen (Van der Voort)

 1. Peterken Cocx van der Voort Zie 19.833

TerugBegin van generatie


39.670   Jan JOOSTEN

FamilienaamIndex 39.670 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1515

ORA Graafschap Buren (Schoutambt Beusichem en Zoelmond inv no 215 f 220v dd (7?)-11-1616) Voor Cornelis Adriaensz als substituut rechter: Anna Jan Joostensdr weduwe Mathijs de Groot, testeert; zij verdeelt haar nalatenschap in gelijke delen onder (1) Henrick van der Voort, zoon van haar nicht Jenneke Vreemts bij Anthonij Melis van Delwijnen schout van Beusichem etc. in echte staat gekregen; en (2) de gezamenlijke kinderen van haar nicht Geertruijt Vermast bij Hans van Limbucg in echte staat verkregen. Ze herroept hiermee ook een terstament van 15-4-1613, en bevestigt een codicil van 25-9-1615.

Mogelijk deze: ORA Graafschap Buren (Schoutambt Beusichem en Zoelmond inv no 213 fol 33v dd 14-5-1584) Voor Jan van Oordt verschijnt Jan Joosten burger tot Culemborg verkoopt aan Gijsbert Wouters en zijn huisvrouw een hofstad tot Beusichem daar boven en onder de erven van Jan de Vos. Ook verscheen Aeltje Cornelis Bartens weduwe Cornelis Jan Joosten, die als erfwaarborg stelt een akker lands.


Huwt

39.671   N.N.

Index 39.671 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. N., Zie 19.835
 2. Anna, huwt Mathijs de Groot
 3. N., huwt N. Vermast, ouders van Geertruij Vermast, gehuwd met Hans van Limburg

TerugBegin van generatie


39.672   N. COOL

FamilienaamIndex 39.672 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Te Venlo


Huwt voor 1530

39.673   N. MUSTERMANS

FamilienaamIndex 39.673 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Of Vostermans, of … Onleesbaar: ORA Zaltbommel (inv no 2 fol 142 dd 29-4-1608) Jan Coole constitueert sijnen (oem?) Henrick Coolen van Venloo om te verkopen de helft van een huis binnen Venloo hem aangekomen bij de dood van zijn moeije Jenneken M[unster?]mans binnen Venloo bij de Coteram? in de wey ... waarvan de wederhelft toebehoort aan zijn zuster Stijn/Trijn Coole.

Kinderen

 1. Wessel Zie 19.836
 2. Hendrik (+na 1610)

TerugBegin van generatie


39.856   Cornelis van STEENHUIJSE

FamilienaamIndex 39.856Vader 79.712Moeder 79.713

Overleden Dordrecht 11-4-1530 bAugustijnenkerk, kapel van Willem van Drenckwaard

Raad van Dordrecht 1525, 1526, schepen 1529.


Huwt

39.857   Cunera DIRCX

FamilienaamIndex 39.857 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1553

Tiende Penning Dordrecht (1553 f. 37v): cornelis wouwericxssoens weduwen huijs eijgenarsse XV

Kinderen

 1. Wourick Zie 19.928

TerugBegin van generatie


39.858   Jan Pieter Hendriks van SLINGELAND

FamilienaamIndex 39.858Vader 79.716Moeder 79.717

Overleden Dordrecht x-11-1540

Schepen van Dordrecht 1521, 1529, 1534, 1537, 1538

Regesten Abdij Leeuwenhorst (Hogenda 2022, J. Bruggeman no 824 dd. 19-9-1524) Voor het Hof van Holland erkennen Cornelis Wouwerixz., tollenaar van Dordrecht, en Willem van Drenckwaert Bouwensz., man van Cornelia Wouwerixdr., aan Adriane van Roen, abdis van Leuwenhorst, een lijfrente van 50 Rijnsgulden schuldig te zijn uit de erfenis van haar broeder Jan Oem Dirixz. en haar zuster Margriet Oems, waarin het Hof hen condenmeert. Ghedaen in den Haghe upten XIXen dach van Septembri anno XVc vier ende twintich.

(ORA Dordrecht inv. 718, akte 521 dd 20-2-1589) Comp. voor schepenen van Dordrecht Adriana van Slingeland Jansdr., weduwe van Gijsbert van Scharlaken Pietersz., geassisteerd met Cornelis van Scharlaken Gijsbertsz., haar zoon, en Thomas de Wit heer Willemsz., als man van Adriana van Scharlaken Gijsbertsdr., voor zichzelf en tevens vervangende Nicolaes van Honcoop Matthijsz., als man van Jacobmina van Schaerlaken, Emanuel van der Borch, als van Josina van Schaerlaken en Pieter van Schaerlaken, thans in het buitenland verblijvende, Hubrecht van Doren, als man van juffrouw [voornaam niet vermeld] van Slingelandt Jansdr., Jan en Hendrick van Slingelandt Sijmonsz., Herman Heerman, als man van Cornelia van Slingelandt, en Jan de Vrijes, als man van Maria van Slingelandt, Govert van Beaumont, als man van Reijmborch van Slingelandt en Jan van Beaumont Govertsz., als weduwnaar van Geertruijt van Slingelandt, voor zichzelf en namens zijn kinderen, en Petronella van Steenhuijsen, weduwe van Willem Joostensz., voor zichzelf en vervangende Sijmon van Steenhuijsen Cornelisz., allen erfgenamen van wijlen Jan Pieter Henricxsz. van Slingelandt en Maria van Capelle, resp. hun ouders en grootouders. De comparanten verlenen procuratie ad lites aan mr. Adriaan de Jong Dircxsz., procureur voor de Hoge en Provinciale Hoven van Holland, om te procederen contra Meijntgina Berck, van Wessel van Berck, wonende in het Land van Kleef, en om aen te nemen tgarant voor Lijsken Jansdr., weduwe van Meeus Willemsz., Adriaen Jansz. wever en Jan Hesselsz., als eigenaren van zekere drie huisjes in de Raamstraat, eertijds gebouwd door wijlen Gijsbert Rochusz. houtkoper op zeker leeg erf, waar twee vervallen huisjes of “cameren” op gestaan hebben en die door Gijsbert Rochusz. van wijlen Maria van Capelle zijn gekocht, volgens de transportbrief daarvan zijnde, gedateerd 16 mrt. 1559, en om te defenderen de zaak, die Meijntgina Berck voor het Provinciale Hof van Holland tegen voornoemde eigenaren heeft geëntameerd.


Huwt 1508

39.859   Maria Simons van CAPELLE

FamilienaamIndex 39.859Vader 79.718Moeder 79.719

Geboren ca. 1488
Overleden Dordrecht 1566

Jonkvrouwe (Joffre) volgens Balen.

Tiende Penning Dordrecht (1553 f. 17) pieter corssen huijs eijgenair XVIII. ORA Dordrecht inv. 1534, akte 44: op 5 mei 1551 verkoopt Pieter Corstiaensz. schipper aan Mariken van Cappel, weduwe van Jan Pieter Henricxsz., een Vlaams pond jaarlijkse losrente op een huis aan de Landzijde in de Houttuin, staande tussen het huis van Willem de Bije en de houttuin van Ot van Slingelant.

Tiende Penning Dordrecht (1553 f.28v) marijcken van coppel huijs eijgenarsse XXX; jan lambrechtsssoen stoeldraijer huijert een huijs om XXVI. ORA Dordrecht inv. 1534, akte 158: op 24 nv. 1551 verkoopt Marichen Aertsdr., weduwe van Cornelis Pietersz. de Ruijter, aan Cornelis Henricxsz. schiptimmerman een jaarlijkse losrente van 2 gl., verzekerd op een huis op de Riedijk, staande tussen het huis van Zijmon Jansz. van Coppel en dat van Ewout Zijmonsz., genaamd “de Oijevaer”.

Kinderen

 1. Cornelia Zie 19.929
 2. Simon van Cappel Jansz (*x-5-1522 +Dordrecht x-9-1567), houtkoper, raad van Dordrecht; vgl OV 1981:114. De nazaten heten Van Slingeland
 3. Maria (+Dordrecht 1529), huwt 1527 Willem Blasius Boucquet (*1505 +Dordrecht 18-9-1570), muntmeester-generaal van de munt van Dordrecht (1536-1557/8), schepen en burgemeester van Dordrecht, hoogheemraad
 4. Riederwaard; hij huwt (2) 1530 Maria Bol Jacobsdr; huwt (3) Elisabeth Jan Bouwens van den Kerckhoff (+na 1580); vgl Jaarboek CBG 1956:96)

TerugBegin van generatie


39.862   Rochus LAPPAN

FamilienaamIndex 39.862 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Deken van het St Adriaans en Natalia Gilde in de St Adriaanskerk (1556): Dirk Lappan.

50e Penning Dordrecht 1580 (fol 10) T Schuijtmaeckersstraetgen van achteren die slinckerhandt ingegaen: Barent Jansz. huurt van Griet Lappan om 20 gl. 6-8

50e Penning Dordrecht 1580 (fol 11) T Schuijtmaeckersstraetgen Wederom keerende tvoirsz. straetgen vuijtgaende na die Nieu Haven toe: De weduwe van Dirck Lappan 11

(ORA Dordrecht inv. 738, f. 37 dd 22-9-1584) Neeltgen Roocken, weduwe van Adriaen Aertsz. bakker verkoopt aan Rochus Cornelisz. Praem, haar zoon, alle rechten, die haar toekomen in het huis van Dirck Rochusz. Lappan, haar broer, staande op het Nieuwe Werck, in welk huis de weduwe van Dirck, genaamd Grietgen Geeritsdr., is overleden. Dat alles zal strekken tot betaling van een somma van 254 gl., die zij van haar zoon Rochus “in heuren noot” heeft geleend.]

(ORA Dordrecht inv. 738, f. 211, dd 6-8-1585) Verklaring op verzoek van Marijcken Fransdr., vrouw van Adriaen Jansz. Cramer, door Anneken Claesdr., wonende in Charlois, ongeveer 36 jaar oud en Maerten Fransz., ongeveer 40 jaar oud. Zij verklaren, dat zij gezien hebben, dat Grietge Lappan, in haar leven weduwe van Jan Dircxsz. Stoep, van een schipper, genaamd Adriaen Florisz., wonende in de Ruigenhil, ontvangen heeft een bedrag van 4 gl. en 10st. “ende dat spruijtende van seecker hantteijcken van een schuijt die Jan de Poerdoes vercoft heeft gehadt.”

50ste penning Dordrecht 1580 vermeldt “De weduwe van Dirck Lappan” met noot: ORA Dordrecht inv. 738, f. 37: op 22 sept. 1584 transporteert Neeltgen Roocken, weduwe van Adriaen Aertsz. bakker aan Rochus Cornelisz. Praem, haar zoon, alle rechten, die haar toekomen in het huis van Dirck Rochusz. Lappan, haar broer, staande op het Nieuwe Werck, in welk huis de weduwe van Dirck, genaamd Grietgen Geeritsdr., is overleden. Dat alles zal strekken tot betaling van een somma van 254 gl., die zij van haar zoon Rochus “in heuren noot” heeft geleend.


Huwt

39.863   N.N.

Index 39.863 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Mogelijk Aaltje: (ORA Dordrecht inv. 715, f. 180v dd 13-4-1584) Cornelis Cornelisz. hordenmaker verkoopt aan Geertruijt Anthonisdr., weduwe van [naam niet vermeld], een jaarlijkse losrente van twee Vlaamse ponden, verzekerd op een huis staande omtrent kraan Rodermond tussen het huis van Aeltgen Lappan en de “spijker” van Cornelis Embrechtsz. zeepzieder.

Kinderen

 1. N. Zie 19.931
 2. Dirck Rochusz Lappan (+voor 22-1-1575) huwt Grietgen Geeritsz (+Dordrecht voor 22-9-1584), woonden Dordrecht aan het Nieuwe Werck; nicht Commertje was oomzegster; houtkoper, deken van de St Adrianuskerk in 1556; was familie van, Ghijsbrecht en Batken Danielsdr, die gehuwd was met Hans Zybertsz (vgl. OV 1962:122ff)
 3. Neeltje, huwt (1) Cornelis Praem; hieruit zoon Rochus (*voor 1560); huwt (2) Adriaen Aertsz (+voor 22-9-1584)
 4. (hypothetisch) Grietje (*ca. 1530 +voor 1585), huwt (1) Jan Dirck Gerbrandszsz Stoep (Stoop) (*ca. 1531 +Dordrecht tussen 29-11-1575 en 19-5-1578), eerder weduwnaar van Lijnken Frans Philipsdr; houtkoper en haringkoper, deken en boekhouder van het Kuipersgilde van Dordrecht.

TerugBegin van generatie


39.868   Pieter Simons BEAUMONT

FamilienaamIndex 39.868 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1480
Overleden Wateringen voor 1544

Niet meer vermeld in Tiende Penning Wateringen (1543). Leenman van de kerk te Wateringen rond 1500, volgens genealogie Biemond


Huwt

39.869   N.N.

Index 39.869 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Simon Zie 19.934

TerugBegin van generatie


39.904   Joris BENEDICTUS

FamilienaamIndex 39.904 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Breda voor 1510

ORA Breda (inv no inventarisnummer 429, blad 186r, 186v dd 10-6-1523) Aert Peter Meeuszone, wijlen Peter Meeus zone, (moeder was wijlen Barbara Aert Blerincxdr), en Jorys Benedictussone de man van Anthonie Peter Meeuszdr, en Hillegondt en Jehenne Peter Meeus dochteren, en oic namens de onmondige kinderen van wijlen Alijt Peter Meeuszdr, bekenden dat Lijsbeth Peter Meeus dochter en heur man Peter Janssen op een chijns gedeelt zijn.


Huwt ca. 1535

39.905   Anthonie Peter MEEUS

FamilienaamIndex 39.905Vader 79.810Moeder 79.811

Kinderen

 1. Anthonis Zie 19.952
 2. Benedictus
 3. Cornelie
 4. Peter

TerugBegin van generatie


39.906   Anssem Peter BOUSSCHAERTS

FamilienaamIndex 39.906Vader 79.812Moeder 79.813

Geboren voor 1496
Overleden voor 24-11-1567

Ook Bonsschaert etc. Kennelijk schrijnwerker (ORA Breda 9-5-1520)

ORA Breda (inv no 428, blad 018r dd 9-2-1521) Jaspar Jan Lodderssone is debet aen Anssem Peter Bonsschaertszone Rfl 37 voor de afkoop van een erfpacht van acht en een halve lopen rogge.

ORA Breda (inv no 429, blad 184v dd 2-6-1523) Anssem wijlen Peter Jan Bonsschaertszone heeft een erfchijns van Rfl 6 vercoft aen meester Jan van Hoilten, borgermeester der stadt van Breda, tot behoef van Jan van Lyer wijlen Andries van Lyer wittich sone. Pand is een half huis in de (Tyre?)straat dat hij van wijlen Godert Bloemaerts en zijn vrouw had gekocht. (Marge: gelost 12-10-1594.)

ORA Breda (inv no 429, blad 215v dd 10-10-1523) Anssem Peter Bonsschaertszone en frou Cornelie Adriaen Wouter Deckersdr in een partij, en in de 2e partij Gielis Aert Dyrcxsone als voogd en Henric Jacopssen van Boirden als toesiender van Jan Wouter Gheryt Emmenz en de andere kynderen van wijlen Wouter Gheryt Emmen, hebben een accoort dat Anssem 3 jair lanc Jan Wouter Gheryt Emmenz onderhoudt. Jacop Boudenszone van Apselt is borg voir Anssem en Cornelie.

ORA Breda (inv no 472, blad 203v dd 24-11-1567) Adriana met man Anthonis Joris Benedictus; Gertruyde en Kathelijn zusters haar nichten, verdelen de nalatenschap van hun (groot)moeder wijlen Cornelie. Betreft goederen en pachten onder Princenhage en in Breda.

ORA Breda (inv no 475, blad 25v dd 30-1-1570) Adriana met man Anthonis Joris Benedictus; Gertruyde wijlen Peter Anssem Bousschaerts dochter met Jasper Wouter Lambrechts haar man; Kathelijn ook dochter van Peter, oud 25, met Anthonis Joris Benedictus als voogd verkopen Jan Jacop Betten en Dyrckske Ghoris van Eyndaener (?) zijn vrouw een huis, hof en hofstede in Breda in de Eyndtpoortstrate.


Huwt voor 1530

39.907   Cornelie Adriaen Wouter DECKER

FamilienaamIndex 39.907Vader 79.814Moeder 79.815

Geboren voor 1510
Overleden voor 24-11-1567

Kinderen

 1. Adriana Zie 19.953
 2. Peter, huwt N.N.
 3. Kinderen
  1. Gertruyde, huwt Jasper Wouter Lambrechts
  2. Kathelijn (*1545), ongehuwd in 1570.

TerugBegin van generatie


39.908   Claes Jan Claessen van HEUSDEN

FamilienaamIndex 39.908 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

39.909   N.N.

Index 39.909 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ONA Breda (Nots N. van den Corput, inv no 9 fol 088r dd 14-6-1560) Anna Heij wordt betaald haar deel van de moederlijke (?) erfenis

Kinderen

 1. Jan Zie 19.954
 2. Heilwich, huwt Jan Jacop Coomans
 3. Aleijt, huwt (1) Jan van Gestel; huwt (2) N Heij
 4. Kinderen
  1. Adriaen Jans van Ghestel
  2. Anne Heij, huwt Mr Jan van der Strepen (meester)
 5. Lijsbeth, huwt Wouter Bouden Jans

TerugBegin van generatie


40.384   Jan van ALTFORST

FamilienaamIndex 40.384Vader 80.768Moeder 80.769

Geboren voor 1485
Overleden Megen voor 1560

Bosch Protocol (inv no 1277 fol 2v dd 20-10-1507) Jan (filius quondam Johannes) van Audtforst & Gerardus & Jacobus liberi ... vander Aelfforst Jansz; promisit 10 gl jl Megen aan Lambertus de Wolff? Bosch Protocol (inv no 1277 fol 3 dd 20-10-1507) De selve Jan van Audtforst cum suis Indemniteijt; Jan van Arntfort Cums: prom: 10 gl: jl: Meegen Losbaer met 167:0:0

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 21 dd 5-1-1540) Coram eisdem is comen GIJSBERT VAN LIENDEN, Rentmeester des lants van Megen, ende heeft van weegen des Greven van Megen, opgedragen ende mits desen scepenen brieff opdreget, CLAESS, JANNEN, GERITKEN, HENRISKEN ende IJKEN, echte kijnderen van GERIT VAN ALTFORST ende HILLEKEN sijnder huijsvrouwen, twe scepenen brieven van Megen ende dinhalt der brieven dair deesen brieff doir is gehangen met een transfexie. Ende Gijsbert van Lienden, Rentmeester, inden naeme ende van weegen des Greven van Megen voirs., heeft halmelick vertegen opte voirs. brieven ende opt inhalt der brieven, dair desen brieff doir is gehangen, tot behoeff Claess, Jannen, Geritken, Henrisken ende IJken voirs. Gelovende Gijsbert van Lienden, Rentmeester, van weegen des Greven van Megen, dit voirs. erve te weiren jair en dach ende ewelick als een vrij erffe, wtgenomen vier voet somerdijcx achter Lijs Airts, anders vrij.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 38 dd 1-11-1540) Wij Willem Seberts ende Herman Botterman, Scepenen, tugen dat voir ons comen is JAN GOESSENS DE AUDE, ende heeft bekent schuldich te sijn, erffelick ende alle jair GERITKEN, HENRISKEN ende IJKEN, echte kijnderen GERITS VAN ALTFORST ende HILLEKEN sijnder huijsvrouwen, eenen gulden, twintich stuver voirden gulden, wair aff den iersten taeldach sijn sal opt Alderheijligen dach nae datum van deesen, ende soe voirt alle jair, wt vierdalff hondt landts gelegen inden MEGENSCHEN MEIR HAM, deen sijde Deen van Deijsen, dander sijde de Heijlige geest, deen eijndt Meester Jan Heijckman, dander eijndt de Heijlige geest, ende voirt wt alles goets dat Jan Goessenss voirs. heeft ende vercrijgen mach, wt te peijnden alle jair gelijck verwonnen schult. Op conditie dat hijt altijt lossen mach met vijffthien gulden ende metten pacht, twintich stuver voir elcken gulden.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 73) Kinderen van Willem Jan Jansz van Altforst (fol 233 dd 3-2-1652) Hendrik Willems van Altforst en Lijsbeth Geurts testeren op de langstlevende; (238 dd 7-4-1652) Lijsbeth Geurts, weduwe, testeert, noemt vijf kinderen:Gerritken (Jenneken?), Geurt (schepen vanaf 1652), Aelken, Jan en Jacob; (fol 253 dd 24-7-1652) erfdeling tussen de kinderen van Hendrik Willems en Lijsbeth Geurts, beiden overleden: Aelke (gehuwd met kapitein Arnt den Heft van Lith), Jenneke (gehuwd met Jan Timmermans Jr), Geurt, Anneke (gehuwd met luitenant Johan Baptist van Rijswijck) en Jan – hele andere namen…

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 66) (124 dd 6 4-9-1575) Zeger van Altforst, priester, zittende in zijn deur en krank van lichaam zijnde, testeert. Legaat van fl 3 aan Claes Goossens zijn zusters man; een rente aan Gerrit van Altforst zijn neef in plaats van Gerrit van Altforst diens vader (Zegers broer dus); deze Gerrit wordt executeur testamentair, belast met het delen van de boedel; een legaat aan de kinderen van Jacob van Altforst zijn broeder; een rente van fl 1.-.- jaarlijks voor zijn neef Gerrit Janszoon van Altforst wonend te Nijmegen; idem aan zijn nicht Iken van Altforst te Antwerpen; dit alles te betalen uit zijn nalatenschap die verder, bij ontbreken van kinderen, vererft ‘op het Altforstse geslacht’, te weten neven en nichten en hun nazaten.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 67) (222 dd 2-8-1597) Willem Jansz enerzijds, anderzijds Gerrit Gerritsz van Altforst, Lijsken Gerrits van Altforst, ook voor Mariken van Altforst; over de nalatenschap van heer Seger van Altforst die zij als vrienden en magen hebben geërfd.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 66) (89 dd 18-2-1575) de erven Alert Lamberts verkopen aan Aelken van Altforst weduwe Claes Zeberts een schuldbrief met een rente van anderhalve gulden per jaar; (119 dd 26-8-1575) Aelken [Jansdr] van Altforst weduwe Claes Zeberts testeert; legaat van fl 6.-.- aan heer Seger van Altforst haar broer; Janneken Jans van Altforst haar nicht fl. 1.-.-; universele erfgenamen zijn de kinderen van Jan van Altforst haar broer (inclusief Janneken); (282 dd 20-7-1580) Isenbrant Andriess man van Aelken Jans van Altforst, twee schulden aan Jan Wiggers; (330 dd 19-4-1584) Aelken van Altforst weduwe wijlen Isenbrant Andriessen, schuld aan Jan Marcelissen van Hemert

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 66) (267 dd 28-2-1580) Gerritken weduwe Jan van Altforst schuldig aan Jan Henrick Colen een jaarrente; (284 dd 14-2-1581) Gerritje weduwe Jan van Altforst leent van haar broer Gerrit Roelofs te Dennenburgh fl 100.-.- 

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62) (2 dd 8-2-1538) Anna en Lijsken kinderen van Jan vander Altforst en Herman zijn huisvrouw geven Herman van Mameren een jaarrente van fl 1.-.-, te lossen met fl 15.-.-; (22 dd St Simon (?) 1538) Sebert Jansz van Altforst geeft Jan Hendriks de Hardt een jaarrente van fl 3.-.-; (76-7 28-4-1541) Geesken vrouw van Sebert Jans van der Altforst, geeft twee jaarrenten; (95 dd 7-2-1542) Henrick van Hemert Ariensz man van Anna Jans van Altforst verkoopt hooiland aan Sebrecht Willems en Henricxken zijn vrouw; (44 dd x-x-1540) Jan vanden Altforst is schuldig aan Wolter Alaerts fl. 16.-.-; (106 dd 18-3-1542) Henrick van Hemert Ariensz man van Anna Jans vanden Altforst en Hendrick de Becker Hendricks man van Lijsken Jansz vanden Altforst, en hun zwager Jan vanden Altforst; overdracht; (179 dd Allerheiligen 1545) Jan van Altforst Jansz schuldig aan Geurt van Altforst een jaarrente van fl 3.-.-; (266 dd St Bartholomeus 1538) Anna, Lijsken kinderen van Jan van Altforst en Herman zijn huisvrouw dragen over aan Jan (Bosman?) de helft van twee hond land onder Macharen; (266 dd St K...dag 1537) Jan van Altforst verkoopt Pieter van Asperen 17 hond onder Macharen; (276 dd 17-5-1538) Rut van Dijck verkoopt aan Jan van Altforst Jansz de opdrachten die hij van Jan van Gendt heeft gekregen; (277 dd 15-6-1536) Jan van Altforst verkoopt Claes Rutgers schuldbrieven; (277 dd x-x-1537) Claes Rutgers geeft Jan van Altforst opdrachten van Jan van Gendt; (280 dd 26-3-1537) Sebert Jans van der Altforst verkoopt aan Ariaen Henricx van Hemert een hofstede in Macharen; (318 dd 16-6-1537) Sebert Jansz vander Aeltforst peijnt alle landen in het Land van Megen van zijn broeder Jan van Altforst voor fl 8.-.-; (352 dd 4-6-1542) Jan Jansz vander Altforst, Arien van Hemert man van Claesken Jansz, Henrick van Hemert Ariensz man van Anna Jansz, Henrick de Becker Henricksz man van Lijsken Jansz, maken een magescheid over alles wat ze hebben geërfd van hun ouders Jan van Altforst en Henrica (Herman?), en van Arien Jansz van Altforst.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 63) (53 dd 22-4-1550) Claes de Vaen Jacobsz verkoopt aan Jan Jacobsz van Altforst een schuldbrief van Megen; (72 dd 19-5-1551) Gerrit Wolters van Dijck man van Yken Jacobsz van Altforst (sic) verkoopt zijn zwager Claes Jacobs van Altforst een hofstede. Idem et idem Claes gaat de schuur bewonen, zijn zusters Aelken en Lijsken het huis. Idem et idem Claes is schuldig aan Gerrit Wolters een jaarrente van fl 8.-.-; (73 dd 10-3-1551) Jan Jacobsz van Altforst, Claas Jacobs, Gerrit Wolters voor Yken Jacobs, Aelken en Lijsken, nagelaten kinderen van Jacob van Altforst en Gerritken Claes Vossensdr, magescheid.; (114 dd 17-1-1553) Claes Goossens man van Aelken Jacops van Altforst verkoopt aan Joachim Jan Aerts een stuk erf; (135 dd Geertruidendag 1554) Claes Jacobs van Altforst, schuldig aan Alit Jan van Altforst weduwe Claes Seberts fl. 1.10.- (174 dd St Thomas 1555) Claes Goossens man van Aelken Jacobs van Altforst verkoopt aan Claes Jacobs van Altforst een weide; (184 dd 15-3-1556) Gerrit wolters van dijck man van Yken jacobs van altforst, claes goossens als man van aelken jacobs van altforst, geven lijsken van altforst een rentebrief

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 66) (277 dd 9-5-1580) Claes Jacobs [van Altforst] en Kataline zijn huisvrouw testeren; kinderloos; erfenis gaat naar de gerechte erven; zijn neven Willem en Jacob in plaats van hun vader wijlen Jan van Altforst; deel van de nalatenschap is grond die hij verkreeg van heer Zeger van Altforst; (340 dd 8-6-1580) Sebert Ariens en Lijsbeth Jacobs van Altforst testeren.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 66) (6 dd 24-5-1572) Alaert Andriesz man van Jochke (Jutken?) dochter van wijlen Claes van Altforst verkoopt land aan Hendrik Roelofs.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 65) (342 dd 21-6-1569) Janneke dochter wijlen Claes van Altforst stelt in handen van Gerrit van Altforst een halve morgen land voor vier jaar.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 65) (38 dd 3-12-1560) Gerrit Aerts die Raijmaeker, jaarrente van fl 2.-.- aan Geentken weduwe Jacob van Altforst

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 63) (4 dd 6-1-1547) Jan vander Altforst verkoopt Jan Botterman vier morgen land.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 64) (44 dd 22-1-1559) Jan van Altforst schuldig een jaarrente van fl.1.-.- aan Hendrikske Vossen; (71 dd 15-5-1559) Jan vander Altforst geeft een jaarrente aan Hendrick de Valck Gerritsz van een roggemaat; (81 dd 1-8-1559) Jan van Altforst schuldig een jaarrente van fl.1.-.- aan Hendrikske Vossen

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 63)(127 dd Meidag 1553) Jan van Altforst Jansz schuldig aan Gerrit Gerritsz van Altforst een jaarrente van fl 2.-.-; (221 dd 10-12-1548) Hendrick de Becker Hendricksz man van Lysken Jansz vander Altforst verkoopt Jan Jacobsz de helft van zeven morgen land.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 65) (135 dd 6-11-1562) Jan van Altforst is schuldig aan zijn zoon Gerrit Jan van Altforst een jaarlijkse rente van twee brab: gulden. Marge: door Sebert van Altforst aan Gerrit gegeven, 1620; (148 dd 10-1-1563) Gerrit van Altforst als momber en voogd van Gerrit Jans van Altforst verkoopt de nagelaten weduwe van Adriaen van Hemert een halve morgen land; (160 dd 21-3-1563) Diverse Van Hemerts verkopen Gerit van Altforst als voogd van zijn neef Gerrit Jansz een schuldbrief. Bovendien betalen zij fl. 6.-.-; (211 dd 5-11-1564 (geannuleerd 16-1-1671)) Gerrit Jansz van Altforst draagt over aan zijn oom Gerrit van Altforst al wat hij van zijn bestemoeder Hilleken van Altforst heeft geërfd voor de steun die hij heeft gegeven bij Gerrit Jansz trubbelen (…); (311 dd 10-5-1568) Gerrit Jansz van Altforst stelt in handen van Gerrit van Altforst twee morgen land voor twee jaar; (314 dd Pinksteren 1566) Gerrit Jansz van Altforst, schuldig aan Tonis Dircks van Mameren een jaarrente van fl 3.-.- (gelost 1-4-1577); (347 dd 8-6-1569) Gerrit Jansz van Altforst geeft zijn oom Gerrit van Altforst twee schepenbrieven van Megen; (382 dd 16-1-1571) Gerrit Jansz van Altforst verkoopt aan Gerrit van Altforst een weide; (382 dd idem) Gerrit Jansz van Altforst stelt in handen van Gerrit van Altforst twee morgen land voor een jaar; (383 dd idem) Gerrit Jansz van Altforst is door Gerrit van Altforst betaald voor zijn weide; (389 dd 10-2-1571) Gerrit Jansz van Altforst geeft aan Gerrit van Altforst een schepenbrief van Megen met een jaarrente van fl 6.-.-

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 66) (115 dd Lichtmis 1574) Gerrit Jan Marcelissen geeft een rente van fl 2.-.- aan Jan van Altforst; Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 65) (347 dd St Anthonis 1569) Jan Jansz van Altforst betaalt een jaarrente aan Leentken (?) Tonis van fl 1.-.-

Willem Jacobs: Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 67) (104 dd 12-3-1594) Willem Jacobs van Altforst, transporteert land aan Herbert van der Hoeck; (Schepenprotocollen Stad en Land van Megen Toegangsnr 7358; Inv.nr 72 p. 64 dd 29-5-1636) Willem Jacobs van Altforst (*1553) oud ca. 83, legt verklaring af; mogelijk is deze vader van Gerritken Willems van Altforst (legaat in 1636 van Gerrit van Alforst en Mariken Bogaerts) en van (2-12-1641) Hendrik Willems van Altforst, doopt kind in 1631.

Jan van Altforst en nazaten: Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 67) (p 14 dd 10-6-1587) vermeld in een belending de erfgenamen van Jan van Altforst; (p 17 dd 12-9-1587) Geerken (Gerritken) nagelaten weduwe Jan van Altforst testeert: legaat aan dochter Aelken; erfenis te delen tussen haar en haar (ongenoemde) broeder (S?)ebert; (68 dd 31-10-1593) Dierck Ariens als man van Aeltjen Jans van Altforst en Sebert Jansz van Altforst verkopen land; (97-8 dd 20-12-1594) Dierck Ariens als man van Aeltjen Jans van Altforst verkoopt drie stukken land; (178 dd 7-2-1597) Sebert en Aelken Jans van Altforst kinderen van Jan en Gerritken Roelofs, magescheid; t/m p 182 verkopen door Derck Ariens man van Aelken. Eenmalig: Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 67) (327 dd 21-4-1603) Derck Ariens van Lith, man van Willemijn [sic] Jan van Altforst, koopt grond van Peter Jansz van den Heuvell

Sebert Jansz, vermeld Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 67, 283 dd 10-6-1601) sebert jansz van altforst verkoopt land; (Toegangsnr 7358; Inv.nr 69) (47 Allerheiligenavond 1611; 50 dd 10-12-1611; 64 dd 18-7-1612; 239 dd 3-4-1617; 244 dd St Steven 1617; 315 dd 9-3-1620), steeds leningen; Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 70) (p2 dd 11-3-1620; p10 dd Matheus Aposteldag 1620; p17 dd 1622; 93 dd 5-11-1624; 131 kort voor 12-2-1626; 133 dd 16-2-1626); steeds leningen; idem no 71 (p. 66 dd 18-5-1628). In de Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 72) (55-59 dd 4-2-1634 kinderen van Sebert Jansz van Altforst en Margriet N. : Reijntgen met haar man Jan Lambers, Jan, Huijbert en Aeltgen); (141ff dd 17-8-1641) Sebert Jansz van Altforst, schuld van fl 140.-.-; Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr. 7358 ; Inv.nr. 76) Huijbert Seberts van Altforst, H. Geestmeester (p 84 18-7-1669).

Ongeplaatst: Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 (Vermeld 1549 in belendingen:) Hendrik Gerrits van Altforst; (Gesignaleerd in Macharen rond 1549:) Jan en Jan Peters vander Aeltfor[s]t, Herman Hermans vander Aeltfor[s]t; (1544 vermeld in Macharen) Jan en Herman Hermansz van der Aeltforst

Ongeplaatst: Hendrik van Altforst, vader van Guert Hendriks van Altforst,schepen 1653-74, armmeester 1667, huwt (1) Maijken N. (testeren 20-10-1653 ORA Megen 74:30); huwt (2) N.N., eindeloos vaak vermeld in ORA Megen; Jan Hendriks van Altforst (vermeld ORA Megen ORA Megen 74:44 dd 30-5-1654; 77:20 dd 14-2-1676); Jenneke Hendriks van Altforst, gehuwd met Jan Jr Hendriks Timmermans (eindeloos vermeld, o.a. ORA Megen 75:25 dd 8-1-1661; 123 dd 9-7-1664; 76: 164 dd 5-2-1674; 169 dd 26-2-1674)

Ongeplaatst: Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 65) (287 dd 4-1-1566 Besselken van Altforst testeert ten gunste van haar zoon; verdere namen ontbreken.)

Ongeplaatst: Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 74) (fol 200 dd 13-8-1659) Arie (?) Ariens is schuldig aan Gerritken van Altforst huisvrouw van Salemon Robbers een pacht van fl 6.-.-; Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr. 7358 ; Inv.nr. 76) ; (3) Aalbert van Altforst (p 80-81 dd 18-5-1669 leent geld aan Jan Timmermans), Jacob en Jenneke van Altforst;


Huwt voor 1495

40.385   Hilleken van ALTFORST

FamilienaamIndex 40.385 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Megen voor 1562

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 65) (178-181 dd St Joannes Evangelist 1562) Gerrit Gerritsz van Altforst en heer Zeger van Altforst voogden van de nagelaten kinderen van Claes van Altforst en Geritken zijn vrouw, en Thomas van Mameren in naam van Gerrit Jansz van Altforst, allen erfgenamen van Hilleken van Altforst, verdelen de nalatenschap van Hilleken; (211 dd 5-11-1564 (geannuleerd 16-1-1671)) Gerrit Jansz van Altforst draagt over aan zijn oom Gerrit van Altforst al wat hij van zijn bestemoeder Hilleken van Altforst heeft geërfd voor de steun die hij heeft gegeven bij Gerrit Jansz trubbelen (…).

Kinderen

 1. Gerrit Zie 20.192
 2. Heer Zeger (+Megen kort na 4-9-1575)
 3. Jacob (*voor 1495 +voor 1560), huwt (1) Gerritken Claes Vossensdr; huwt (2) voor 1553 Geentken (Geesken) N.
 4. Kinderen
  1. Jan, schepen in 1551-2; huwt Anna Willem Marcelis, zus van Gerrit (vermeld ORA 1547)
  2. Claes, huwt Kataline N., kinderloos
  3. Yken, huwt Gerrit Wolters van Dijck, broer van Willem Wolter van Dijksz man van Yken Gerrit van Altforst
  4. Aelken, huwt Claes Goossens
  5. Lijsbeth, huwt Sebert Ariens
  6. Willem (*1553)
  7. Hendriksken, vermeld 1540
  8. Yken, vermeld 1540
 5. Aelke (Alit Jan), huwt (1) Claes Zeberts; huwt (2) voor 1580 Isenbrant Andriesz (+tussen 1580 en 1584)
 6. Jan (+Megen 1562), huwt (1) Herman of Henrica N.; huwt (2) Gerritke Roelofs (+na 1581)
 7. Kinderen
  1. Gerrit, aanvankelijk te Megen, in 1575 Nijmegen (Gerrit Gerritsz was zijn voogd)
  2. (vermoedelijk van Jan) Iken, te Antwerpen
  3. Janneke
  4. Willem; Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 67) (254 dd 22-1-1600 Willem Jansz van Altforst verkoopt vier morgen land; (289 dd 5-5-1600) willem jansz van altforst verkoopt een halve kamp bij opbod
  5. Jacob
  6. (uit 1) Jan, vermeld 1574, 1569; schepen 1544
  7. Sebert (verm. 1538), huwt Geesken N.; grootouders van een gelijknamige Sebert (+voor 26-9-1631), huwt Margriet N., ouders van Reijntgen (gehuwd met Jan Lambers), Jan, Huijbert en Aeltgen
  8. Aelken, huwt Dierck Ariens van Lith
  9. Neleken, huwt Derck Mathijs: Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 67) (262 dd 23-6-1600) Derck mathijs man van neleken jan van altforst, leent geld
  10. (uit 1) Lijsbeth, huwt Hendrick de Becker Hendricksz
  11. (uit 1) Anna, huwt Henrick van Hemert Ariensz
  12. (uit 1) Claesken, huwt Arien van Hemert
  13. (uit 1) Arien (+voor 1542)
 8. Claes, huwt Gerritken N.
 9. Kinderen
  1. Jutken, huwt Alert Andriesz
  2. Janneke

TerugBegin van generatie


40.386   Gerrit van MAMEREN

FamilienaamIndex 40.386 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 8-9-1525, voor 10-3-1536

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 Fol 46v dd. 8-9-1525 vidimus; 9-1-1542 no 217) Wij Gerit Jan Roeloffs ende Herman Botterman Janss, Scepenen tugen dat wij datum ondergescreven, gesien, gevisiteert ende hoiren leesen hebben eenen scepenen brieff van Megen, bezegelt metten gemeijnen scependoms zegel van Megen, ongecancelleert als scheen, inhaldende van woirt te woirt als hier nae volght. Wij Dirick de Cock ende Jan Mercelis, Scepenen tot Megen, tugen dat voir ons comen is HENRICK HENRICXZ. ALIAS VAN HEMERT genoempt, en bekent schuldich te sijn alle jair GERIT VAN MAMEREN, twe gulden, gerekent twintich stuver voirden gulden, wt allen alsulcken erven en renten als MARIA sijn suster had liggen ende ruerende inden lande van MEGEN. Welcken erven en renten hier nae staen genoempt, dair Maria voirs. hoir gedeelten heeft aff gegeven in scepenen brieven, hoiren bmer Henrick voirs., als van eenen mergen landts gelegen opten ROEIJWEERT, noch een erff geheijten WILLEM MORREN HOFF, noch twe hont lants inden OVERSINGEL, binnen MEGEN, noch jairlicx twe golt gulden aen Willem Snavel, dair aff den iersten taeldach sijn sal op onser Vrouwen Nativitate nae datum van deesen brieff, en soe voirt alle jair, en Gerit voirs. mach alle jair wtpeijnden die voirs. twe gulden aen die voirs. erve ende renten als aen Maria voirs. gedeelten die sij hoiren bruer Henrick voirs. heeft gegeven, en voirt aen alle gueden, reede en erven als Henrick voirs. heeft liggen en ruerende inden lande van Megen.(…)

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62) (21 dd St Martinus 1538) Henrick Henrick Jacobsz geeft een jaarrente aan Gerrit Gerritsz van Mameren fl 1.-.-; (194 dd 28-10-1546) Jan Claes Willemsz man van Mechtelt Gerrits van Mameren, verkoopt grond; (68 dd 6-5-1540) Hadewich van Mameren kwijt Gerritken weduwe Jacob van Altforst van een jaarrente van fl 2.-.- die Jacob en Gerrit van Altforst schuldig waren aan Gerrit van Mameren; (128 dd 28-11-1542) Hadewich weduwe Gerrit van Mameren machtigt Ariaen van Mameren, Gijsbert van Mameren, Roelof Gerrits, Joachim Jan Aerts en Thomas Dircks van Mameren, al haar goederen te beheren; (128-30 dd (onleesbaar) 1543) Gerrit van Mameren Gerritsz, ziek, testeert; (166-7 dd 14-4-1545) Gijsbert [Gerritsz] van Mameren. Thomas Dircks van Mameren, voor Hadewich weduwe Gerrit van Mameren, peijnding van vijf wanbetalers; (171 dd 29-4-1545) Gijsbert van Mameren. Thomas Dircks van Mameren, voor Hadewich weduwe Gerrit van Mameren en zijn kinderen, verkopen land; (232 dd St Matheus 1547) Jan Claes Willem man van Mechtelt Gerrit van Mameren als erfgenaam van Hadewich van Mameren verkoopt aan Thomas Dirks van Mameren zijn neef.

(6-10-1543) Inden naeme ons Lieffs Heeren Jesu Christi, amen, kennelick sij eenen ijegelijcken, dat inden jaire ons Heeren XVc XLIII, den sesten dach Octobris, omtrent ten drie uren nae middach, heeft gemact ende geordineert GOIRT VAN MAMEREN GERITSS, cranck weesende van lichaem, nochtans goet van verstandt als scheen, sijn testament ende wterste wille in maeten hier nae volgende. Inden iersten mact hij Godt van hemelrijcke, Marien sijnder gebenedider liever moeder, ende allen lieven Godts heijligen, sijn ziel, naedemael sij van sijnen lichaem gescheijden sijn sal, ende sijnen lichaem te bestaeden opten kerckhoff tot Megen, voirts mact hij onsen oversten patroen St. Lambrecht tot Luijdick twe stuver, St. Servaes onsen patroen tot Megen twintich stuver, onse lieve vrouwe inde kerck tot Megen twintich stuver, St. Anna twintich stuver, St. Catherijn ende St. Barbara thien stuver, St. Anthonis inder capellen twintich stuver, allet voirs. eens te geven nae sijn doot, voirt mact hij den armen om goedts wil alle jair op sijn jairgetijt te spijnden, anderhalff malder weijts, duerende eenen tijt van tweenveertich jaren, ende dat van ende wt deese jairrenten hier nae bescreven, inden iersten wt drie gulden jairlicx losgoets die Henrick van Hemerts erffgen. hem jairlicx geldende sijn, noch wt twe gulden jairlicx die Jan Jacops tot Macharen hem geldende is, noch wt eenen gulden die Henrick Ruelen hem geldende is, noch wt eenen gulden die Ariaen Janss van Hemert hem jairlicx geldende is, noch mact hij negen rechte huijsermen op sijn jairgetijt jairlicx soe lang als de spijndt dueren sal, een loffbaer maeltijt, te geven bij sijnen erffgen., ende die ter taffelen te dienen, ende dair voir sullen de voirs. erffgen. bueren alle jair eenen gulden aen Herman de Valck te Macharen, duerende den voirs. jairen, allet lossgoet nae inhalt der brieven dair aff gemact. Ende mact, ende wil Goert testament maker voirs., dat sijn rechte erffgen. de voirs. spijndt ende den armen de maeltijt jairlicx alsoe doen, ende de voirs. renten bueren, ende ingevalle enighe van sijnen erffgen. dair inne gebreeckelick weir, ende dese spijndt ende maeltijt nijet mede en hulp doen alle jair gelijck voirs., soe sullen de willighe de voirs. spijndt ende maeltijt doen, ende de voirs. rente dair voir bueren ende manen ter tijt dair die onwillighe dair weer hulp toe doen, ende als de voirs. jairen omgaen sijn, sullen de voirs. sijne rechte erven de voirs. renten dair in teijnden gelijck deijlen ende hebben, soe nae recht behoirt, ende off geboirden dat sijn erffgen. voirs. deese spijndt ende maeltijt gelijck voirs. alsoe jairlicx nijet en deeden, mact ende wil Goert testament maker voirs., dat de Kerckmeesters die nu sijn, off naemaels sijn, de voirs. spijndt ende maeltijt doen sullen, ende dair voir de voirs. rente tot behoeff der kerck bueren, sonder becroen off tegenseggen sijnen erffgen., ende off de voirs. renten aen hon affgeleet worden, sullen de selve weir beleggen ende die pachten dair aff bueren, ende de spijndt ende maeltijt doen gelijck voirs., ende de voirs. jaeren omgaen sijnde, de voirs. renten te comen op sijn rechten erven, ende off enighe van deesen jairrenten hier en binnen gelost worden, wil Goert ende beveelt sijnen rechten erffgen. dat sij die voirs. penningen wederom beleggen sullen, dairt nut ende oirbair sijn sal tot onderhalt ende hulp der voirs. spijnden ende maeltijt, voirt alsulcke drie gulden als Claes Rutgerss tot Macharen hem testament maker geldende is, begeert hij dat Claes die ierst daechs wtleg ende loss, ende mact ende wil Goirt dat sijn erffgen. die voirs. geheele somme den rechten huijsarmen die om Goedts wille deijlen, elck nae dat hem van noot ende best bestaijt aen is, aen broot te spijnden in drie termijnen binnen jairs, noch mact hij den armen om Godts wille te geven op sijn begraveninghe een mud weijts, ende op sijn wtvairt drie malder, voirt wil ende begeert Goirt voirs. dat sijn rechte erffgen. hem nae sullen doen doen, sijn begravinghe, bogenckenisse ende kercken rechten, soe dat behoirt. Ende voirt wes goets hij vorder achter laeten sal, begeert ende wil Goirt dat sijn rechte erffgen. deijlen sullen minnelick ende vriendelick, soe dat naeder stadt ende lantrechte van Megen behoirt, voirt mact hij GIJSBERT, sijnen brueder, om sunderlinge saken hem dair toe moverende, sijn aengedeelt van peerden, van wagen, van ploech, ende sijn holtwass die nu knootbair is, nu eens te knooten, voirt kiest hij tot executoers om allet dit voirs. te volbrengen ende geeft hem dair volcomen macht toe, ARIAEN, sijnen brueder, GIJSBERDEN, sijnen brueder, ende ROELOFF GERITSS, sijnen swager, ende begeert aen hon sij hier inne het beste doen willen om tselve alsoe gelijck voirs. is te volbrengen. Ende seeght Goirt, testament maker, voirs. dit te weesen sijnen wtersten ende lesten wille, ende wil ende begeert dit alsdan volbracht te worden, sonder argelist, beheltelijcken dat hij dat noch minderen off meerderen mach, soe hem dit gelieffven sal, ende dit voirs. is geschiet ten huijse HADEWICH weduwe GERITS VAN MAMEREN, sijnder moeder, in bijweesen ende met consent sijnder moeder voirs., Ariaens sijns brueders, Gijsberts sijns brueders, Roeloff Gerits sijns swagers, HILLEKENS sijns susters, ende METKEN sijns susters, ende in bijweesen Gerit Voet Airtss ende Sebert Claess, als Scepenen dair toe geroepen. Ende is Goirt voirs. hier op gestorven. In orconde der wairheijt sgeens voirs. is, soe hebben wij Scepens voirs. met onsen medescepenen van Megen, onsen gemeijnen scependoms zegel aen dit testament gehangen op datum als boven.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 63) (32 dd 13-3-1549 Jan Claesz man van Mechteld Gerrits van Mameren verkoopt aan Joachim Jan Aertsz een weide die zijn vrouw van (Hael)wich weduwe Gerrit van Mameren had gekregen; (36 dd 10-10-1547) Arien van Mameren Geritsz, Thomas Jan Gerritsz en Gerrit Jan Gerritsz als man van Geritken (?) Dircksdr van Mameren en Mechtelt zijn huisvrouw, verkopen aan Gijsbert Gerritsz van Mameren hun ddelen in een huis en hofstede; (77 dd St Anthonisdag 1551) Berent Hendriks schuldig aan de erven van Geurt van Mameren fl 1.-.- jaarrente.; (78 dd 12-8-1550) Arien Gerrits van Mameren, schepen, en Gerrit Roelofs man van Aelken Gerrits van Mameren verkopen Thomas Dircks van Mameren een sachuldbrief;

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 65 fol 52 5-5-1558 (sic, tussen akten uit 1561)) Margriet natuurlijke dochter Arien van Mameren is overleden zonder kinderen; volgens recht van Megen vervalt nu al haar bezit aan de graaf van Megen; drost Michiel van Eijck verkoopt nu publiek haar bezit aan Reijnder Aerts, man van Margriet voornoemd.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 65) (116-121 dd 31-3-1572) Magescheid tussen Hilleke dochter Gerrit van Maemeren weduwe zaliger Joachim Jan Aertsse van Dijck, vergezeld van Gerrit van Altforst haar zoon, en Jan Aertse met Alit weduwe Adriaen van Hemert dochter Jan Aertse, Jan Roelofs man van Gerritken dochter Jan Aertsen, broeders en zusters en gerechte erfgenamen van Joachim); (128 dd 2-6-1571) Dirc Hermans, Jan Hendriks man van Lijsbeth Hermans, erven van wijlen Heer Willem Hermans, priester; met consent van Joachim Jans van Dijck en Tomas Gerrits van Mameren, toenmalige H. Geestmeesters, verkopen Hr Antonis Berntss, priester, een huis en hof in Megen.


Huwt voor 1505

40.387   Haelwich N.

Index 40.387 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Megen tussen 29-4-1545 en 17-1-1547

(1-2-1538) Wij Jan Berwer ende Peter Voet Janss, Scepenen tot Megen, tugen dat voir ons comen sijn ANNA ende LIJSKEN, echte kijnderen JAN VANDER AELSFORT ende HERMAN sijnder huijsvrouwen, ende hebben tsamenlijcken ende een voir al bekent schuldich te sijn erffelick ende alle jair HADEWICH VAN MAMEREN, eenen gulden, gerekent twintich stuver loopens gelts voirden gulden, wair aff den iersten taeldach sijn sal over een jair nae datum van deesen, ende soe voirt alle jair, wt eenen acker landts gelegen inder parochie van MACHAREN, geheijten WIJERS HOFF, deen sijde Lijs weduwe Jans vanden Bogart ende hoiren kijnderen, dander sijde Jan Botterman, deen eijndt de kerck van Macharen, dander eijndt Dirick Alairtss. Ende voirt wt alles goets dat de voirs. Anna ende Lijsken hebben ende vercrijgen moegen. Wt te speijnen alle jair gelijck verwonnen schult. Actum achtendertich, den iersten dach februarij. Eorum is comen HADEWICH voirs. ende bekent den voirs. ANNA ende LIJSKEN eenen ewigen loss vanden voirs. jairgulden, alsoe dat sijt altijt lossen moegen met vijffthien gulden ende metten pacht, gerekent twintich stuver loopens gelts voir elcken gulden.

(14-11-1539) Wij Willem Sebertss ende Lenairt Henricxz., Scepenen, tugen dat voir ons comen is HADEWICH weduwe GERITS VAN MAMEREN, ende is gegaen op Sheeren staet, ongehauden ende ongebonden, ende heeft mechtich gemact ende mits deesen brieff mact mechtich, AIRDEN, GOIRDEN ende GIJSSEN, hoeren drie soenen, ende elcken van hon besunder, hoir jairrenten te manen, te heffen, te bueren ende mit recht te vervarden indien des noot is, gelijck ende in alder manieren off sijt selver deede, nijet dair in wtgescheijden, ende dit al tot hoiren wederseggen. Ende oft geviel Hadewich voirs. afflijvich wordt ende nijet en hadt wederseet, soe en sal deesen brieff doot, te nijet ende van geender weirden sijn. Actum anno XXXIX, den XIIIIen novembris. Coram eisdem is comen HADEWICH voirs., gaende ende staende als voirs. ende mact ende geeft mits deesen, GOIRDEN hoiren soen alles geens hij bij hoir gewonnen ende verworven heeft, ende noch bij hoir winnen ende verwerven mach voir sijn verdient loon ende menigen trouwen dienst hij hoir gedaen heeft, allet sonder wederseggen ende sonder argelist. Actum ut supra.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 22 no 103 dd 20-1-1540) Wij Sebert Claess ende Willem Sebertss, Scepenen, tugen dat voir ons comen is HERMAN DE VALCK, ende heeft bekent schuldich te sijn, erffelick ende alle jair HADEWICH weduwe GERITS VAN MAMEREN, eenen gulden, twintich stuver brabants voirden gulden, wair aff den iersten taeldach sijn sal op Lichtmis dach alsmen scrijven sal XVc eenenveertich, ende soe voirt alle jair, wt een stuck erffs gelegen inder parochie van MACHAREN, geheijten DIE HUIJSSELEN, deen sijde ende deen eijndt de kerck van Macharen, dander sijde de Heijlige geest, dander eijndt Alairt Geritss, ende voirt wt alles goits dat Herman voirs. heeft ende vercrijgen mach, wt te peijnden alle jair gelijck verwonnen schult. Op conditie dat Herman voirs. dat altijt lossen mach met vijffthien gulden ende metten pacht, twintich stuver brabants voir elcken gulden.

(68 dd 6-5-1540) Wij Sebert Claes ende Goirt van Mameren, Scepenen, tugen dat voir ons comen is HADEWICH VAN MAMEREN, ende heeft bekent voir hoir ende hoiren erven, dat GEERTKEN weduwe JACOPS VAN ALTFORST, aen hoir wtgeleet ende gequeten heeft eenen gulden jairlicx vanden twe guldens, die JACOP VAN ALTFORST ende GERIT VAN ALTFORST tsamen schade gewonnen hadden aen GERIT VAN MAMEREN, nae inhalt een scepenen brieffs dair aff gemact. Actum anno XL, den VIen dach van meij.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 128 dd 28-11-1543) Hadewich weduwe Gerrit van Mameren machtigt... etc

(17-1-1547) Wij Sebert Claess ende Joachim Jan Aertss, Scepenen, tugen dat voir ons comen is GOERT JAN GOIRTSS als man ende mombair GERITKEN DIRICK VAN MAMERENS dochter, sijnder huijsvrouwen, ende heeft erffelijcken vercoft GIJSBERDEN VAN MAMEREN GERITSS, een schair weijen, off soe groot ende cleijn als hem die toegedeijlt is van weegen sijnder huijsvrouwen voirs., vanden versterff HADEWICHS weduwe GERITS VAN MAMEREN, opte SCHEELE genoempt, gelegen noch ongescheijden ende ongedeijlt, met sijn toebehoirt van holtwas, aenwas ende anders, ende metten auden commer dair met recht op staende ende wtgaende, welcke Scheele gelegen is metter eender sijden beneven de Veirstraet, metter andere sijde beneven erve Herman Bottermans ende den nakijnderen Jans de Ruijters ende der stadt cuijlen, streckende metten eenen eijnde vander gemeijnt tot inde Maze aldair. Ende Goirt voirs. heeft die voirs. schairweijen Gijsberden voirs. voir opgedragen ende nae halmelick dair op vertegen etc. Gelovende Goirt voirs. op hem ende op alle sijn goit, etc., alle commer van weegen sijns ende sijnder huijsvrouwen voirs. aff te doen. Actum anno XLVII, op St. Anthonis dach.

(21-9-1547) Wij Bartholomeus van Keeken ende Jan van Lent Goessenss de jonge, Scepenen, tugen dat voir ons comen is METKEN AERT DE COCXdochter, naegelaeten weduwe JACOP HERMAN BEUTKENSS als voir hoir selven, ende alnoch van weegen hoiren kijnderen die sij heeft bij Jacoppen voirs., ende het kijnt dat sij noch dragende is vanden selven Jacop zaliger, als een mede erffgenaem, te weeten een sevende man van HADEWICH VAN MAMEREN zaliger, hoir aude moeder, ende heeft erffelijcken opgedragen ende mits deesen scepenen brieff opdreget JOACHIM JAN AERTSS, hoir aengedeelt ende aenpaert van eenen scepenen brieff van Megen van twe golde Rijnssche gulden tsiaers, als WOUTER JANSS gevest heeft eertijts GERIT DIRICXZ, noch van drie golden Overlensche kuervorsters Rijnssche gulden tsiaers, ende noch van vijff gauwen Rijnssche gulden tsiaers als JAN WOLTERSS gevest heeft den voirs. Gerit Diricxz, noch van vijff Rijnssgulden die Jan Wolterss voirs. gevest heeft MECHTELT VAN MAMEREN, allet nae dinhalt der scepenen brieven dair aff sijnde, noch van eenen malder roggen jaerlicx als HENRICK HELKENSS gevest heeft den voirs. Gerit Diricxz, noch van eenen malder roggen als AERT DE CAEL den voirs. Gerit Diricxz gevest heeft, noch van eenen gulden jaerlicx als FAES ROBBEN, GOIRDEN VAN MAMEREN gevest heeft, noch hon aengedeelt van twe gulden jairlicx als HENRICK DE HAIRDT, de erffgenamen HADEWIGEN weduwe GERITS VAN MAMEREN geldende is, noch hon aengedeelt van thien stuver jairlicx als CATHERIJN GREMMEN den voirs. erffgen. geldende is, van allet voirs. hoir aengedeelt. Ende Metken voirs. van weegen als voirs. heeft halmelick vertegen opte voirs. brieven ende opt inhalt der selver ende opte voirs. renten op hoir ende hoiren kijnderen aengedeelt, tot behoeff Joachims voirs., gelovende Metken voirs. op hoir ende op alle hoire gueden, alle commer van hoiren tweegen en van hoir mans zaliger weegen dair inne aff te doen. Gelovende noch Metken voirs. op hoir ende hoere gueden, hebbende ende vercrijgende, dat sij hoir kijnder voirs. dair toe vermoegen sal, als sij tot hoiren mundigen daghen gecomen sullen sijn, dat sij de voirs. Joachim, de voirs. hon aengedeelten dan selffs vesten ende vertichenisse op doen sullen, allet sonder argelist. Actum op St. Matheeus dach anno XLVII. Coram eisden Scabinis is comen JOACHIM voirs., ende heeft erffelijcken vercoft METKENEN ende hoiren kijnderen voirs., het sevende deel van eenen hoff gelegen inder prochie van MEGEN buijten de BOSPOORT, deen sijde ende deen eijndt het Eijckelken, dander sijde Henrick van Gendt, dander eijndt Gerit de Raijmaker. Ende Joachim voirs. heeft halmeiiele dair op vertegen tot behoeff Metkens ende hoiren kijnderen, gelovende Joachim voirs. op hem ende op allen sijn goet, hebbende ende vercrijgende, het voirs. sevende gedeelt vanden voirs. hoff te weren vrij, wtgenoemen sijn aengedeelt vanden jairgetijden die dair wt gaen ende weteringe met recht. Actum ut supra.

Kinderen

 1. Hilleke Zie 20.193
 2. Thomas, in 1571 H. Geestmeester.
 3. Mechteld, huwt Jan Claes Willemszsz
 4. Arien, schepen in o.a. 1548-51; had een relatie met N.N.; huwt Lijsbeth Sebert Berwers (vermeld ORA Megen 9-10-1540)
 5. Kinderen
  1. Margriet (+1558), natuurlijke dochter, huwt Reijnder Aerts, kinderloos.
 6. Gijsbert, huwt Beelen Roelof Gerrits (vermeld ORA Megen 25-4-1540)
 7. Dirck (+voot 1547), huwt N.N.
 8. Kinderen
  1. Thomas
  2. Gerritke huwt Goert Jan Goirtsz
  3. Jan, vermeld ORA Megen 14-4-1544
 9. Aelken, huwt Gerrit Roelofs
 10. Gerrit (Goert), testeert 6-10-1543 (ORA Megen 62:64v); schepen van Megen en Macharen 1535-43, heiligegeestmeester

TerugBegin van generatie


40.390   Jan de RUIJTER

FamilienaamIndex 40.390 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Megen voor 1536

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62) (96-97 dd 10-3-1536 (?)) Hendrick de Ruijter Jansz, Jan Hendriks als man van Lijsken Jansz, voorkinderen van Jan de Ruijter en Maria zijn eerste vrouw enerzijds; anderzijds Metken Dircks van Hemert zijn navrouw (en weduwe) met Dirck van Hemert haar vader en Hendrik van Hemert haar broer voor de (ongenoemde) nakinderen, maken een scheiding

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 Fol 8 no 30 dd 1538) Wij Meester Henrick van Zwol ende Willem Sebertss, Scepenen van Megen, tugen dat voir ons comen is HENRICK JANSS DE RUIJTER ende heeft wederseeght ende wedersproecken alle alsucke brieven als dair hij ende sijn huijsvrou malcanderen inne gemechticht hebben ende heeft voirt gemact indien hij afflijvich wordt sonder achter de laeten wittachtige gebuerte van kijnderen, dat dan alle sijn goet dat hij nae laeten sal erven sal op Lijsken sijn echte suster ende hoiren kijnderen die sij heeft bij Jan Henricxz hoiren echten man. Ende dit al tot sijnen wederseggen.

ORA Megen (62:37v no 182 dd 24-5-1541) Voirden selven Scepenen sijn comen LIJSKEN WILLEM WIGGERS dochter, naegelaten weduwe HENRICX DE RUIJTER, ende JAN JANSS DE RUIJTER als mombair JENNEKEN HENRICK DE RUIJTERS dochter, verwect bij Lijskenen voirs., ende hebben bekent schuldich te sijn, erffelick ende alle jair JANNEN SEBERT CLAESS, eenen gulden, twintich stuver voirden gulden, wair aff den iersten taeldach sijn sal opten vierden dach van meert nae datum van deesen, ende soe voirt alle jair, wt huijs ende hoff dair Lijsken voirs. woent, deen sijde ende deen eijndt de gemeijn straet, dander sijde Goessen Jan Goessenss, dander eijndt de Weem ende Cornelis Roeloffs met sijnen susteren ende broeders, ende voirt wt alles goits dat Lijsken ende hoir dochter voirs. hebben ende vercrijgen moegen, wt te peijnden alle jair gelijck verwonnen schult. Op conditie dat Lijsken ende hoir dochter voirs. den voirs. jairgulden altijt lossen moegen met vijffthien gulden ende metten pacht, twintich stuver voirden gulden.


Huwt (1) voor 1515

40.391   Maria N.

Index 40.391 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1536


Huwt (2)

Metken Dircks van HEMERT

FamilienaamIndex

(inv no 62 Fol 48v dd 10-3-1536) Wij Sebert Claess ende Peter Voet, Scepenen tot Megen, tugen dat voir ons comen sijn HENRICK DE RUIJTER JANSS ende JAN HENRICKSS als man ende mombair LIJSKEN JANS DE RUIJTERS dochter, sijnder huijsvrou, echte voirkijnderen JANS DE RUIJTER ende MARIA sijnder vorste echte huisvrouwen, ter eender, ende METKEN DIRICK VAN HEMERTS dochter, echte nae wijff geweest is Jans de Ruijters voirs., als voir hoir selven, met DIRICKEN VAN HEMERT hoiren vader, ende HENRICKEN VAN HEMERT hoiren brueder, als van weegen ende inden naeme JANS, GERITKENS ende OTKENS, echte naekijnderen Jans de Ruijters ende Metkens tsamen verwect, ter andere sijden, ende hebben eendrechtelijcken erffelijcken gescheijden ende gedeijlt, ende mits deesen tegenwoirdigen maechgescheijt, scheijden ende deijlen, alle alsulcke erven ende gueden als dair inne bestorven is Jan de Ruijter ende Maria sijn vorste huijsvrou zaliger gedechten, ende alsulcke gueden als Jan de Ruijter ende Metken voirs. tsamen gehadt hebben in manieren hier nae volgende. Soe is inden iersten Henricken ende Jannen voirs. toegedeijlt ende te deel gevallen voir Maria hoir moeders versterff, inden Camp, het vierde deel vanden camp naest Jan de Smits aen, ende het vierde deel van elff hondt lants off dair ontrent opten LIJM, naest Henrick Berwers aen, ende het vierde deel inde hoffstadt dair Jan de Ruijter ende Maria te woenen pleegen binnen MEGEN. aen Willem Wolters erffgen. eenen gulden jairlicx, aen Jan Hermans eenen gulden, twe gulden jairlicx aen Alairt Bernts. Is noch den voirs. Henricken ende Jannen toegedeijlt ende te deel gevallen van Jans de Ruijter, hons vaders versterff, het vijffte deel vanden anderen drie vierendeelen inde voirs. camp naest hon vierdedeel voirs. aen, ende opten Lijm oeck het vijffte deel vanden anderen drie vierendeelen, oeck naest hon vierdedeel voirs. aen, ende noch het vijffte deel van dander drie vierendeelen inder hoffstadt voirs. ende het vijffte deel vanden huijs, noch bijden een stucxken achter DE DUIJNEN, gecoft van Claes Willemss, deen sijde Jan Voet, dander sijde Ulandt de Cock, noch eenen hoff buijten de BOSPORT, deen sij Hadewich van Mameren, dander sijde Bruijn van Groeningen, noch vier gulden jairlicx vanden thien gulden jairlicx die Jan Airtss jairlicx gelt, noch aen Jan vander Aelsfort drie gulden jairlicx, ende aen Dirick Moest eenen gulden jairlicx. Item Jannen, Geritken ende Otken voirs.1 is toegedeelt ende te deel gevallen voir hans vaders versterff, hons kijnts gedeelt inden voirs. camp, te weeten mit Henricken ende Jannen voirs. de helft vanden drie vierendelen, insgelijcx oeck inden Lijm ende in huijs ende hoffstadt voirs., noch sestalff hondt landts off dair ontrent opten DUCK ACKER, ende dordalff hont min een halff vierdelhonts inden MER HAM, naest den GROENENWECH aen, ende noch hon kijnts gedeelt inde BULACKER, ende inden hoff buijten de HAMPOORT, gecomen van Mercelis Pieck, noch sess gulden jairlicx inden brieff van thien gulden jairlicx inden brieff van Jan Airtss, noch vier gulden jairlicx aen Gerit Ceelen erffgen., noch twe gulden jairlicx aen Airt Claess, noch elfftenhalven stuver van sevenentwintichstenhalven stuver off dair ontrent jairlicx aen Pauwels Lucass. Item Metken echte naewijff Jans de Ruijter voirs. is te deel gevallen, dander helft vanden drie vierendelen inde voirs. camp, insgelijcx oeck inden Lijm ende inde hoffstadt voirs., ende het halff huijs ende berch, noch een stuck erffs geheijten COENEN KEMPKEN, noch den hoff gecomen van Gerit Ceelen bij Willem Seberts, noch dordalff hondt ende een halff vierdel honts inden NEER HAM, ende de helft vanden Bullicken ende hoff buijten de Hampoort met twe kijnts gedeelten, noch thien gulden jairlicx aen Henrick van Gendt, noch drie gulden tot Berchen, twe gulden aen Jan Hessels erffgen., twe gulden aen Rover Claess, eenen gulden aen Willem Iookers erffgen., aen Airt Claess eenen gulden, ende aen Pauwels Lucass de voirs. sevenentwintichstenhalven stuver, wtgenomen de elfftenhalven stuver den voirs. kijnderen toegedeijlt. Item Henrick ende Jan sullen gelden wt hon gedeelt, wtten camp hon aengedelt vanden mergen gelt, ende wtten Lijm hon aengedelt van drie pandt jairlicx ten Bossche aenden Gasthuijs, ende wtten stucxken achter de Duijnen het mergen gelt ende somerdijck, ende wtten hoff buijten de Bospoort twelff stuver totter memorie Jans de Ruijters, Maria sijnder vorster huijsvrouwen ende Metkens voirs. Item Jan, Geritken ende Otken sullen oeck gelden hon aengedeelten vanden commer wt hon gedeelten gaende, ende Metken sal gelden den commer die met recht wt hoir gedeelten geet, ende den dijck die tot elcx gedeelt steen sal elck dair op hauden. Ende die voirs. Henrick, Jan, Metken, Dirick ende Henrick voirs. hebben eendrechtelijcken gegeven ende gemact der kercken tot Megen, om Godts wil een hooffken geheijten COENEN HOOFFKEN, gelegen bijden CORPEL, metten commer die wt geet ende op steet. Item Metken voirs. sal noch dragen ende gilden Henrick ende Jans voirs. aenpaert van alsulcke achtenhalven stuver als sij onder hon geldende sijn jairlicx van eenen brieff van sess gulden jairlicx die Gerit Celen erffgen. geldende sijn aender Claren clooster tsHertogen bossche, noch hoir aenpaert van het achte gedeelt van eenen gauwen peter jairlicx als de voirs. erffgen. geldende sijn aen Henneken Zeeben ende Willem Sebertss, alsoe dat Henrick ende Jan voirs. dair aff schaij noch hijnder gecrijgen en sullen, nu noch tot genen dagen, ende sullen sij partijen voirs. hier mede vanden voirs. gueden gescheijden ende gedeijlt sijn ende blijven, nu ende ten ewigen daghen, allet sonder argelist. Actum anno XXXVI, den Xen van meert.

(inv no 62 fol 95v dd 23-5-1546) Wij Sebert Claess ende Joachim Jan Aertss, Scepenen, tugen dat voir ons comen sijn JAN ende OTKEN echte kijnderen JANS DE RUIJTER ende METKEN DIRICK VAN HEMERTSdochter, sijn nae huijsvrou was, tsamen verwect, ende hebben opgedragen ende mits deesen scepenen brieff opdragen HERMAN BOTTERMAN ende METKEN hoire moeder voirs., hoir aengedeelt ende versterff van huijs ende hoffstadt gelegen binnen MEGEN, dair Herman ende Metken voirs. nu woenen, dat hon van Jannen de Ruijter, hoiren vader voirs. aenbestorven is, gelegen metter eender sijden aen erve Alairt Lambertss, dander sijde ende deen eijndt de gemeijn straet, dander eijndt Henrick Roeloffs. Ende Jan ende Otken voirs. hebben opt voirs. versterff halmelick vertegen tot behoeff Hermans ende Metkens voirs., allet sonder argelist. Actum anno XLVI, opten XXIIIen van meije. Coram eisden is comen HERMAN ende METKEN voirs., ende geloven den voirs. JANNEN ende OTKEN te betalen tot hoeren wille ende maninghe, elcken de somme van twintich gulden tot XX stuver brabants tstuck.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 67 fol 60 dd 17-7-1577 (tussen akten uit 1593)) testament van Mechteld van Hemert weduwe van Jan de Ruijter en Jan Botterman


Zij huwt (2)

Jan Herman BOTTERMAN

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. (uit 1) Lijsbeth Zie 20.195
 2. (uit 1) Hendrick (+voor 24-5-1541) huwt Lijsken Willem Wiggers
 3. Kinderen
  1. Jenneken
 4. (uit 2) Jan (+voor 1553), huwt Aelken Jan Rutgersdr (+na 1553), vermeld ORA Land van Megen 1553
 5. Kinderen
  1. Lijsbeth, huwt Henrik Jans van Balgoij, vermeld ORA Megen 1593, 1594
 6. (uit 2) Otken
 7. (uit 2) Geritken (+tussen 1536 en 1546)

TerugBegin van generatie


40.404   Hendrik Hendriks TIMMERMANS

FamilienaamIndex 40.404 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1480
Overleden voor 1540

Leenregister Graafschap Megen (BHIC inv no 26 fol x) (1561) Jan van Houten smit Janszoon na de dood van Jorden Roelofs: zeven hond land in den Ham. (19-12-1528) verkoop aan Henrick zoon wijlen Henrick de Timmerman. (20-7-1582) Zebert Adriaens van Mameren als voogd van de nog onmondige Henrick zoon wijlen Henrick Henricksz Timmerman ontvangt in leen de voorzegde zeven hond land.


Huwt ca. 1505

40.405   Heijlwich N.

Index 40.405 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 25-7-1547

In ORA Megen nog in een belending vermeld als Heijlwich weduwe Henric Timmermans, 28-12-1541.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 50v no 233 dd 1-3-1542) Wij Sebert Claess ende Gerit Jan Roeloffsz, Scepenen, tugen dat voir ons comen is, AIRT AIRT CLAESS, ende heeft bekent schuldich te sijn erffelick ende alle jair HEIJLWICH weduwe HENRICK TIMMERMANS, eenen gulden, twintich stuver voir den gulden, wair aff den iersten taeldach sijn sal over een jair nae datum van deesen, ende soe voirt alle jair, wt eenen hoff gelegen bij de BUIJTEN STRAET, deen sijde de Zo, dander sijde de Heijligegeest van Megen, deen eijndt den Eng, dander eijndt de Buijten straet, ende voirt wt alles goits dat hij heeft oft vercrijgen mach, wt te peijnden alle jair gelijck verwonnen schuldt. Op conditie dat Airdt voirs. altijt lossen mach met vijffthien gulden ende metten pacht, twintich stuver voir elcken gulden, dair bij sullen weesen negen gulden gevaluweerts gelts, ende dander voirt loopent gelt.

Kinderen

 1. Hendrik Zie 20.202

TerugBegin van generatie


40.412   Goossen van LENT

FamilienaamIndex 40.412 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1540

Mogelijk broer van een Willem (Jan Willems van Lent, priester sinds voor 1542, is een tijdgenoot van Jan Goossens Sr en Jr) en een Peter (ORA Land van Megen 1541: Claes en Ariaen Peters van Lent).

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 304 dd 10-6-1540 (Land v Megen)) Jan Goossen van Lentssoon de oude en Jan Goossen van Lentss de jonge scheiden en delen een huis en hof binnen Haren; Jan de oude krijgt de zijde naast het Kerkhof met het huis en 3/5 van de hof; Jan de Jonge krijgt 2/5 van het land.

Schepenprotocollen Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 63 fol 347 dd 14-5-1554) Jan Goossens van Lendt de oude als aangewezen (?) momber van Corsken Aert Aert Dircksdr; en Henrick de Hardt Gerritsz als momber van Aelken en Jenneken zijn dochters verwekt bij Meriken (Nenneken?) Aert Dircksdr delen de nagelaten hofstede van Dirck Aert Dircks en Lijsbeth zijn huisvrouw.


Huwt

40.413   N.N.

Index 40.413 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1540

Kinderen

 1. Jan Senior, woonde in Haren in het Land van Megen.
 2. Jan Jr Zie 20.206

TerugBegin van generatie


40.414   Henrick Gerrits de HARDT

FamilienaamIndex 40.414Vader 80.828Moeder 80.829

Geboren Megen voor 1500

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 22 dd Kerstavond 1537) Sebert Jansz van Altforst is schuldig aan Henrick de Hardt Geritsz een jaarpacht van fl 3.-.-

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 28 dd 15-4-1539) Henrick de Hardt Geritsz is schuldig een jaarpacht van fl 3.-.- aan Lijsken weduwe … van den Hoven (?).

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 54 dd 22-6-1540) Henrick de Hardt bekent te hebben ontvangen van Jan de Pass hofmeester van Megen fl 50.-.-

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 62 dd 15-10-1540 ) Gerit van Cast(eren?) van ‘s-Hertogenbosch verkoopt aan Henrick de Hardt Geritsz een huis in Megen (Marge: door beiden geroyeerd 28-4-1541)

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 45v no 213 dd 22-2-1541) Wij Airt van Kelffs ende Peter Voet, Scepenen, tugen dat voir ons comen sijn JAN HUBERTS, CLAES HUBERTS ende RUT HUBERTS, gebrueders, ende hebben tsamelijcken ende elck van hon besunder, een voir al, bekent schuldich te sijn ende gelooft te betalen van nu op datum van deesen over drie jairen HENRICKEN DE HAIRDT GERITSS, de somme van negenthien gulden min vijff stuver gevaluweerts gelts, ende dair aff hier en binnen alle jair op St. Peters dach ad Cathedram eenen der gelijcke gulden, dair aff den iersten pacht verschijnen sal op St. Peter anno tweenvertich naestcomende, wt eenen hoff gelegen tot HAREN, deen sijde Jan Voss, dander sijde Willem Maess, wt te peijnden alle jair den pacht ende nae het dorde jair de hooftsomme metten pacht aenden voirs. onderpandt gelijck verwonnen schult.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 72 dd 13-4-1541) Henrick de Hardt heeft ontvangen fl 122.-.- van Mr Peter van de Graeff rentmeester voor Jan de Pass

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 38v no 189 dd 28-4-1541) Wij Airdt de Hairdt ende Airdt van Kelffs, Scepenen, tugen dat voir ons comen is GEEFKEN SEBERT JANSS VANDER AELSFORTS huijsvrou, ende heeft gestelt in handen HEIR JAN JOSEPHS, priester, Capellaen tot Megen, huijs ende hoff, gelegen binnen MEGEN, deen sijde Dirick de Timmerman, dander sijde Henrick de Hairdt, ende voirts alles goets, reede ende erve, onreede hebbende ende vercrijgende, dat sij heeft off vercrijgen mach, ende dat ter tijt ende wijlen toe dan Geefken den voirs. Heir Jannen weder geeft ende betaelt alle alsulcke penningen als de voirs. Heir Jan van hoiren tweegen gelooft heeft te betalen aen Gerit van Casteren tot sHertogen bossche, allet sonder argelist.( Actum anno eenen veertich, den acht en twintichsten aprilis.) Voirden selven Scepenen is comen HEIR JAN voirs. ende heeft geconsenteert ende overgegeven dat GEEFKEN voirs.opten voirs. huijs ende hoff vesten solde HENRICKEN DE HAIRDT GERITSS, anderhalven gulden jairlicx. (Actum ut supra.) Voirden selven Scepenen is comen SEBERT JANS VANDER AELSFORT ende GEEFKEN voirs. ende hebben bekent schuldich te sijn, erffelick ende alle jair HENRICKEN DE HAIRDT GERITSS, anderhalven gulden, twintich stuver gerekent voir elcken gulden, wair aff den iersten taeldach sijn sal over een jair nae datum van deesen, ende soe voirt alle jair, wt huijs ende hoff dair sij woenen, gelegen binnen MEGEN, deen sijde Dirick de Timmerman, dander sijde Henrick voirs., deen eijndt de Steen straet, dander eijndt den winterdijck, wt te peijnden alle jair gelijck verwonnen schult. Op conditie dat sijt altijt lossen moegen met drieentwintichstenhalven gulden ende metten pacht, twintich stuver gerekent voir elcken gulden.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 77 dd 30-5-1541) Sebert Jansz vander Altforst en Tomas N. de Graeff schuldig aan Henrick de Hardt een jaarpacht van fl. 1.10.-

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 124 dd 10-5-1543) Dirck de (Huur?)man is schuldig aan Henrick de Hardt Gerritsz een jaarpacht van fl 1.-.-

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 62v no 288 dd 10-8-1543) Wij Sebert Claess ende Gerit Jan Roeloffsz, Scepenen, tugen dat voir ons comen is DIRICK DE TIMMERMAN AIRTSS, ende heeft bekent schuldich te sijn erffelick ende alle jair HENRICK DE HAIRDT GERITSS, eenen gulden, twintich stuver voirden gulden, wair aff den iersten taeldach sijn sal op ten Heijligen Kersdach nae datum van deesen, ende soe voirt alle jair, wt sijn huijs ende hoffstadt dair hij woent, gelegen binnen MEGEN, deen sijde Dirick Peel, dander sijde Henrick de Becker, deen eijndt aende Steenstraet, dander eijndt achter aenden dijck, ende voirt wt alles goits dat Dirick voirs. heeft ende vercrijgen mach, wt te peijnden alle jair gelijck verwonnen schult. Op conditie dat hijt altijt lossen mach met vijffthien gulden ende metten pacht, twintich stuver voir elcken gulden.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 171 no 733 dd 25-11-1543) Wij Goirt Sebertsz ende Claes Sebert Janss, Scepenen, tugen dat voir ons comen sijn SIJMON AELBERT SIJMONSS, JAN HENRICK DE LANGSOEN als man ende mombair IJKEN AELBERT SIJMONSdochter, sijnder huijsvrouwen, HENRICK WILLEM BACXZ man ende momboir MARIEN AELBERT SIJMONSdochter, sijnder huijsvrouwen, ende hebben tsamelijcken erffelijcken vercoft HENRICKEN DE HAIRT GERITSS het dorde gedeelt van eenen kempken landts, noch ongescheijden ende ongedeijlt, inder prochie van HAREN genoempt den AUDEN CAMP, deen sijde Ceel Hermans erffgen., dander sijde Henrick Coelen erffgen., deen eijndt de Heir, dander eijndt de gemeijn straet. Ende sij vercoepers voirs. hebben dit voirs. dordedeel Henrick voirs. voir opgedragen ende nae halmelick dair op vertegen tot behoeff Henricx voirs. etc. Gelovende sij vertijders voirs. op hon ende op alle honne gueden, hebbende ende vercrijgende, dit voirs. erve te weren jair en dach etc., als een vrij erve.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 342 dd 6-12-1543) Symon Aelbert Symonsz, Henrick Willem Barentsz man van Marije Aelbert Symonsdr en Jan de Lange man van Yken Aelbert Symonsdr verkopen aan Aert Aerts D(riess?) en Aelken Henrick de Hardt een hond land.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 369 dd 8-5-1544) (Evert?) van Helmond als man van Mechteld Sebert Jansz verkoopt 5 hond land aan Henrick de Hardt Gerritsz.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 140 dd Hemelvaart 1544) Hendrick de Hardt Gerritsz schuldig aan Herman...icks fl 25.-.- (Marge: 24-5-1564 gelost)

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 149 dd St Maarten 1544) Hendrick de Hardt Gerritsz schuldig aan Gerit Jandz van Os een jaarpacht van fl 1.10.-

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 383 dd OLV avond1545) Hendrik de Hardt verkoopt aan Aelken en Jenneken zijn dochters verwekt bij Nennen Aert Dircxdr zijn huisvrouw S[aliger]: een derde deel van een kamp lands.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 p 188 no 814 dd 8-11-1545) Coram eisden is comen HENRICK DE HAIRT GERITSS, ende heeft erffelijcken vercoft AELKEN ende JENNEKEN, sijnen twe echte dochteren verwect bij NENNEKEN AIRDT DIRICXdochter, sijn huijsvrou geweest is, het dordedeel van eenen camp lants gelegen inder prochie van HAREN, noch ongescheijden ende ongedeijlt, genoempt den AUDEN CAMP, deen sijde Henrick Coelen erffgen., dander sijde Ceel Hermans erffgen., deen eijndt de Heir, dander eijndt de Spraensse steeghe. Ende Henrick voirs. heeft dit voirs. dordegedeelt Aelken ende Jenneken voirs. voir opgedragen, met oeck alsulcke vest brieven van vrijheijt, ende anders, als dairt Henrick voirs. mede gecoft heeft van AELBERT SIJMONS ERFFGEN., ende nae halmelick op vertegen. Gelovende commer van sijnen tweegen anders dair in aff te doen, allet sonder argelist.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 p 188 idem et idem) Coram eisden is comen AIRDT AERDT DIRICXZ ende AELKEN AIRDT DIRICXdochter, ende hebben tsamelijcken erffelijcken vercoft AELEKEN ende JENNEKEN echte kijnderen HENRICX DE HAIRDT ende NENNEKEN AIRDT DIRICXdochter, sijnder huisvrouwen tsamen verwect, de helft van eenen acker landts, noch ongescheijden ende ongedeijlt, gelegen inder prochie van HAREN opte LIETINCK, deen sijde Jan Seberts, dander sijde Claes Seberts, deen eijndt de straet, dander eijndt Sebert Wijers erffgen. Ende Airt en Aelken voirs. hebben deese voirs. halven acker Aelken ende Jenneken voirs. voir opgedragen ende nae halmelick op vertegen tot behoeff Aelkens ende Jennekens voirs. Gelovende sij vertijders op hon ende honne gueden, hebbende ende vercrijgende, deese voirs. halven acker lants te weren vrij van allen commer, wtgenoemen weteringhe ende tochgraven so verre dair enighe met recht toe weiren.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 192 no 833 dd 8-9-1545) Wij Goirt Sebertss ende Jan van Lent Goessenss, Scepenen, tugen dat voir ons comen is HENRICK DE HAIRDT GERITSS, ende heeft erffelijcken vercoft AELKEN ende JENNEKEN sijnen echte dochteren, verwect bij NENNEN AERT DIRICXdochter, sijnder huijsvrouwen, het dordedeel van eenen camp lants genoempt den AUDEN CAMP, groot int geheel elff hont off dair omtrent, noch ongescheijden ende ongedeijlt, inder prochie van HAREN, deen sijde Ceel Hermans erffgen., dander sijde Henrick Coelen erffgen., deen eijndt de Heir, dander eijndt de Spraense stege. Ende Henrick voirs. heeft het dordegedeelte vanden voirs. camp Aelkenen ende Jenneken voirs. voir opgedragen ende nae halmelick dair op vertegen etc., met oeck alle aude brieven dair op spreekende. Gelovende Henrick voirs. op hem ende op alle sijn gueden, hebbende ende vercrijgende, dit voirs. dordegedeelt des voirs. campts te weiren etc. vrij, wtgenoemen weteringhe met recht.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 63 fol 68 dd 20-3-1551) Henrick de Hardt Geritsz is een jaarpacht schuldig van één gulden aan Thomas van Mameren Dircksz. (Idem) een jaarpacht van fl 1.-.- aan Jan Aertsz.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 63 fol 79 dd St Margrietendag1551) Henrick de Hardt Geritsz is een jaarpacht schuldig van één gulden aan Thomas van Mameren Dircksz. (Idem), een jaarpacht van fl 1.-.- aan Goossen Goossensz.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 63 fol 138 dd 13-3?-1554) Henrick de Hardt Geritsz is een jaarpacht schuldig van één gulden aan Thomas van Mameren Dircksz.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 63 fol 202 dd Jansdag (?) 1557) Henrick de Hardt Gerritsz, Claes Willemsz man van Ariken Henricks de Hardt, en Jenneken Henricks de Hardt verkopen een stuk land aan Gerrit Jan Marcelisz

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 64 fol 21 dd 2-4-1558) Jut Aertsdr weduwe Henrick de Hardt is schuldig aan Berent Geerts en Jan Wolters, mombers van een onmondig kind genaamd Hilleken de Glasemaeckersdr van Grave vijf malder rogge elk jaar.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 65 fol 272 dd 18-3-1567) Jutte weduwe Hendrick de Hart is schuldig Geert Henricks [Verstraten?] een jaarpacht van fl. 10.-.-

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 65 fol 333 dd 28-3-1569) Jutte weduwe Henrick de Hardt ook voor haar onmondige dochter (Gerritke?MW) verkoopt aan Jan Hendriks de Hardt en Henrick Goosens man van Metken Hendricks de Hardt ook voor hun zuster Gerritke voorzegd (?) een kamp lands, en andere stukken land.


Huwt (1) voor 1525

40.415   Nenneken Aert DIRCX

FamilienaamIndex 40.415Vader 80.830Moeder 80.831

Overleden voor 1545


Huwt (2) voor 1548

Jutte N.

Index

Overleden na 1569

Kinderen

 1. (uit 1) Aelke Zie 20.207
 2. (uit 1) Jenneke
 3. (uit 1) Ariken, huwt Claes Willemsz
 4. (uit 2) Jan
 5. (uit 2) Metke, huwt voor 1569 Henrick Goossens
 6. (uit 2) Gerritke, onmondig in 1569

TerugBegin van generatie


41.408   Ott van den KOLCK

FamilienaamIndex 41.408 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1500

Guido van Benthem meldt een gezin Van den Kolck (Archief Huis Aerdt no 0371 Regest 26 dd 14-2-1548) Ott van den Kolck en zijn vrouw Henrisken en hun kinderen Derick, Met en Wylhemken erkennen overgedragen te hebben aan Derick van der Horst 1 1/2 morgen land, de Kalverkamp genaamd, gelegen bij de windmolen te Aerd. (…) met de licht geschonden zegels van Ott van den Kolck, Goessen ter Poirten en de erfpachter Geerloch van den Kolck; het zegel van de erfpachter Wylhem van den Wardt is verloren.


Huwt

41.409   Henrisken N.

Index 41.409 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1505

Kinderen

 1. Theodorus Zie 10.352
 2. Margaretha
 3. Wilhelmina

TerugBegin van generatie


41.856   Hendricus VERWAEIJE

FamilienaamIndex 41.856Vader 83.712Moeder 83.713

Geboren rond 1450.

De uiteindelijke stamvader van bijna alle gevonden Verwa(a)ijens; in 1494 lid van het schepengericht in Ooij bij Nijmegen. Bron http://home.wxs.nl/~verwayen/pagina10.htm


Huwt

41.857   N.N.

Index 41.857 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren rond 1460.

Kinderen

 1. Henrick (*rond 1493) Zie 20.928
 2. Meken (*rond 1497)

TerugBegin van generatie


42.578   Cornelis van GROOTVELT

FamilienaamIndex 42.578 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1500
Overleden voor 1549

Van Winter (1962:324) meldt dat dit geslacht is genoemd naar het goed Grootvelt onder Rhenen of Groetvelt onder Buren. Zij trof leden van het geslacht aan in Tiel, Lienden, Rhenen, etc.

Stadsgerecht Rhenen (inv no 385 dd 25-7-1549) Janna Cornelis van Grootveldsweduwe met haar momber Jan Elisz en Jan Elisz voor zichzelf, gehuwd met Jan (lees: Jutta, MW) Cornelisdr en Adriaen Heij x Luijt Cornelisdr constitueren Dirck de Bruijn, Andries Knijf, Verdorp, Geerloff Aelbertsz en Jacob van Reenen om te ageren en defenderen van hun venen en de weg tegen die van Utrecht.

Stadsgerecht Rhenen (inv no 385 dd 15-4-1550) Adriaen Heij Willemsz x Luijt Cornelisdr. stellen zich borg voor de moeder van Luijt met haar kinderen voor het goed dat heer Anthonis Evertsz van Haerlem van hen gekocht heeft. Hij stelt als onderpand het land dat hij heeft in de Grebbe.

Stadsgerecht Rhenen (inv no 385 dd 9-3-1550) Janna Goesensdr, wed. Cornelis van Groetfelt, met haar gekoren momber Jan Elisz, heer Anthonis Cornelisz met als momber Goesen van Lienden, Jan Elisz x Jutte Cornelisd, Adriaen Heij x Luijte Cornelisdr., Jan Elisz en Adriaen Heij vervangende Aelbert Cornelisz, Wouter Cornelisz en Ingen Cornelisdr, transporteren aan heer Anthonis Evertsz ¼ van een hofstede en land met toebehoren.

(Een andere Cornelis:) Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle; huis Vlisteren; no 61 dd 28-6-1565) Burgemeesters, schepenen en raad der stad Nymegen oorkonden dat op verzoek van Goissen en Johan van Groitfelt, wonende in het ambt van Nederbetouwe, die in 1558 tezamen met Cornelis van Groitfelt en Hupert Ffoyart reeds een attestatie hadden ontvangen, nader de oude ridderboeken zijn doorgezien, waarbij bevonden werd dat vermeld staat: in het eerste register onder Lienden in Nederbetou: Cornelis van Brakell, erfgenamen van Jan van Groitvelt, Jan Vonck, de erfgenamen Van Lochorst; in het tweede register: Jan van Brakel, Gerit van Eck en Hubert Foyart; in het derde register: Cornelis van Brakell, de erfgenamen van Johan van Groitvelt, Jan Vonck en de erfgenamen Van Lochorst; in het vierde register: Cornelis van Brakell, Daem van Lochorst en Sander van Groetfelt; in het vijfde register: Cornelis van Brakell, Daem van Lochorst en Sander van Groetfelt; voorts verklaren zij dat in 1556 zijn ingeschreven Cornelis, Goissen en Johan van Groitfelt alsmede Hubert Ffoyart, welke akte met het secreetzegel van de stad wordt bezegeld.


Huwt voor 1525

42.579   Janna Goossens van LIJNDEN

FamilienaamIndex 42.579Vader 85.158Moeder 85.159

Geboren ca. 1490
Overleden na 1562

Kinderen

 1. Anthonis, priester
 2. Jutte, huwt Jan Elisz
 3. Luitje Zie 21.289
 4. Aelbert
 5. Wouter
 6. Ingen

TerugBegin van generatie


42.672   Cornelis Jan UDENTS

FamilienaamIndex 42.672Vader 85.344Moeder 85.345

Geboren ca. 1500
Overleden na 9-5-1578

Duidelijke link met zoon Jan en kleinzoon Jan Jan ontbreekt vooralsnog (maar die reconstructie met een extra generatie is chronologisch aannemelijker dan bij Van der Linden).

Voor processen samen met zijn broer Gerrit, en voor het conflict met zijn zuster Alidt, zie aantekeningen bij de vader Jan Gerrits Udents.

Ontleend aan Genealogie Van der Linden:

In het pandschattingsregister van de Neder Betuwe wordt op 15 augustus 1540 Cornelis Janss te Maurik vermeld. (bron: AHC nr.5476)

Op 21 februari 1543 zegelt Cornelis Janss, als nabuur te Maurik een overeenkomst tussen de graaf van Culemborg en de ingezetenen van Maurik over de vergoeding van de tiendmaaltijden. (Bron AHC nr. 6063 charter dd 21 februari 1543.)

10 november van dat jaar verkopen Cornelis Janss en zijn vrouw Anna Vreem Janss aan Floris, heer van Culemborg etc. een jaarlijkse losrente van 4 overlandse Rijnse Keurvorstgoudgulden, gaande uit een kamp land te Maurik, gelegen in het Broek, groot ca. 2 morgen. Geërfde waarborgen waren zijn broer Gerit Udo Janss en Steven van Eck Dirckss. (Bron AHC nr. 5906 charter dd. 10-11-1543.)

In 1562 pacht hij voor 6 jaar voor 2/3 deel en zijn broer Gerrit Udo Janss voor 1/3 deel 13 morgen land op het Oosterveld te Maurik. (Gerrit Udo Janss is voor zijn deel opgevolgd door Henrick Gerrits. (Bron AHC nr 5637)

In 1589 en 1590 is Cornelis Janss pachter van de gehele 13 morgen. (Bron AHC nr. 5651 folio 12)

Kort na het aangaan van de pacht moet Cornelis Janss Udo zijn overleden, maar de rekeningen blijven hem nog een aantal jaren vermelden. Dit mogelijk op grond van het zesjarig contract, waarop deze pacht was gebaseerd. In 1611/1612 werd het geheel gepacht door Cornelis Geurts (zijn schoonzoon). (Bron AHC. nr. 5623 e.v.)

In hetzelfde jaar wordt vermeld onder de losrenten te Maurik: 2 morgen in het Broek van Corneliss Janss en zijn vrouw Anna Vreem Janss. (Bron AHC nr. 5623 anno 1562 e.v.)

In een overeenkomst tussen de graaf van Culemborg en de ingezetenen van Maurik, over de vergoeding van de tiendmaaltijden, zegelt Cornelis Janss als nabuur van Maurik, met de haan. (Bron AHC nr. 6063, charter dd. 11 februari 1552.)

Waarschijnlijk betreft dit een andere Cornelis Jans:

In 1578 is Cornelis Janss, buurmeester te Maurik en maander van de laatste penningen van de doorgebroken dijk te Ochten. (Bron AHC nr. 5637, folio 38 verso (rekening 1578).

Aelbert de Kemp en Cornelis Janss zijn de buurmeesters van Maurik in 1589 en 1590. (Bron AHC nr. 5651, folio 39 verso (rekening 1589-1590).

Cornelis Janss behoeft van 13 morgen op het Oostervelt, jaar toegelegd. (Bron AHC nr. 5651, folio 60, verso (rekening 1589-1590).

Spies (2019 deel 2 p. 565 dd 1-5-1564) Gisbert Geerloffzen met volmacht van Roloff Jan Wolterssen, dingt zich kwijt tegen Cornelis Jansen en Jan die Kemp, buurmeesters van Maurik.

Spies (2019 deel 2 p. 677 dd 16-7-1565) Roloff Janssen heeft zich kwijtgedongen tegen Cornelis Janssen en Jan die Kemp, buurmeesters.

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [transcriptie Osenvorenreeks no A169] fol 18 no 111 dd 9-5-1578) Cornelis Jansen, vader, met Johan Cornelissen, Maria, Cornelia, Beatris en Johanna Cornelissen Jansen, dochters, beloven aan de edele Daem Schelart van Oppendorp Cfl 12 jaarlijks op huis en hofstad van 2 morgen in Maurik; nog 5 hont land onder Maurik in de Wijcker Maet.


Huwt ca. 1525

42.673   Anna Jans VEREEM

FamilienaamIndex 42.673 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Haar mogelijke voorouders: Lenen van Culemborg (J.C. Kort, OV 1987; Hogenda 2021) 401. 4 morgen in (1570: in het ambt Nederbetuwe in het kerspel) Eck, zuid: Herman Cock (1635: mr. Jan Jacobsz.), noord: de Wielse weg, (1570: west: erven Johan van Meerten, oost: Johan van der Eem, jaarlijks ƒ 25.- Karolus waardig). / 6-1-1453: Dirk van der Eem, 4774 fol. 125, 4775 p. 296../ 22-5-1504: Jan van der Eem Reinersz., 4775 p. 296. / 12-1-1506: Jan van der Eem, 4775 p. 296./ 21-4-1570: Rudolf van der Eem bij dode van Reiner van der Eem, zijn vader, 4778 fol. 96. / 10-9-1588: Frans Vreem Reinersz. bij dode van Rudolf van der Eem, zijn broer, na kaveling, 4795. / 19-6-1635: Adriaan Arnoutsz. voor Margaretha Vreem, zijn vrouw, bij dode van Frans, haar vader, 4783 fol. 9v.

Kinderen

 1. Jan Zie 21.336
 2. Beatris
 3. Cornelia
 4. Johanna
 5. Maria

TerugBegin van generatie


42.680   Willem AALBERTS

FamilienaamIndex 42.680Vader 85.360Moeder 85.361

Nabuur te Maurik in 1543. Bron Kwartierstaat Voerman-de Kruiff.

Lenen van Culemborg (J.C. Kort, OV 1987; Hogenda 2021) 443F. 4 hont, (1551: met rijswaard, zanden en toebehoren, strekkend van de kade tot de Rijn). 15-4-1488: Jan Albertsz. bij overdracht door Hendrik van Maurik Hendriksz., 4775 p. 256.; 12-1-1506: Willem Albertsz. bij dode van Jan Albertsz., zijn broer, 4775 p. 256.

Lenen van Culemborg (J.C. Kort, OV 1987; Hogenda 2021) 468B. De helft van het leen, gemeen met Gerard de Brune (1457: Hendrik Pels), boven (1457: Lubbert Zasse; 1565: de leenman), beneden (1457: Rudolf van der Eem; 1565: Hendrik Rudolfsz.). (...) 31-3-1486: Willem Albertsz bij overdracht door Gerefaas van Hollend met lijftocht van Albert Hendriksz. en Bertrada, zijn ouders, 4775 p. 257. (...) 12-1-1506: Willem Albertsz., 4775 p. 257.


Huwt ca. 1485

42.681   N.N.

Index 42.681 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Reijnier Zie 21.340

TerugBegin van generatie


42.682   Arnt WTENWEERDE

FamilienaamIndex 42.682Vader 85.364Moeder 85.365

Geboren voor 18-9-1481
Overleden Maurik 1557/1558

Nog onmondig op 15 november 1488.

Pachter van verscheidene tienden van de heer van Maurik tussen 1512 en 1528, schout te Maurik tussen 1521 en 1538, buurmeester te Maurik in 1521, richter te Eck en Maurik tussen 1540 en 1552, nabuur te Maurik in 1543, pander te Maurik van 1555 tot 1556. Bron Kwartierstaat Voerman-de Kruiff.

Airnt Uten Weerde en zijn vrouw Hadewich erkennen de rente, vermeld in de brief van 1433 juli 22 (reg. nr. 950; een rente van 8 ganzen ‘s jaars, gaande uit de veerstad van te Wyel van heer Jan van Gaesbeeck aan Henric van Mauderick), waar deze doorgestoken is, aan Jan van Hatthem verkocht te hebben [Regestenlijst Heren en Graven van Culemborg nr.S117]. Bron Kwartierstaat Voerman-de Kruiff.


Huwt voor 1515

42.683   Hadewich van CULEMBORG

FamilienaamIndex 42.683Vader 85.366Moeder 85.367

Geboren ca. 1480
Overleden Maurik 1566/1567

Bron (deels): Vonk 1992.


Zij huwt (1) voor 6-4-1503

Adriaen Henrics van MAURICK

FamilienaamIndex

Geboren ca. 1470
Overleden voor 1515

Zoon van de bastaard Henrick van Maurick, leenman van Culemborg, en Swane Hubertsdr. Van Eck. Bron Vonk 1992.

Kinderen (Van Maurick)

 1. Jooste van Maurick (+na 24-5-1566), huwt voor 16-3-1519 Johan van Hattem Jansz (+na 24-5-1566), leenman van Culemborg, mogelijk zoon van Johan van Hattem Willemsz en Maria van Grootvelt. Vgl NL (1969:113).
 2. Henrica van Maurick, huwt Herman van Delft; hij huwt (2) na 1562 Margaretha Meertens Wijnen.
 3. Adriaen van Maurick Adriaensz (*ca. 1507, nog onmondig op 12 januari 1517, overleden 1578), o.a. rentmeester van de Culemborgse goederen in Neder-Betuwe (1557-1576), huwt Johanna (Meertens) Wijnen. Vgl NL (1969:113).

Kinderen (Wtenweerde)

 1. Olivier Arnts Wtenweerde (*ca. 1515 +na 28-10-1568); richter te Eck en Maurik tussen 1544 en 1550, schout te Maurik van 1557 tot 1566, assistent en borg van de rentmeester van de Nederbetuwe van 1557 tot 1566, schout te Kesteren in 1560, peinder te Maurik in 1567; huwt Agneta Steven Everts (*ca. 1521 +voor 1583). Vgl NL (1909:35ff.), GN (1990:489ff.)
 2. Gerritke Woerst Zie 21.341
 3. Beatrijs (+ca. 1578), huwt Gijsbert Roelofsz (*ca. 1500, +Eck 24-7-1562), gerichtsman (1547) en nabuur(1552) van Eck.

TerugBegin van generatie


42.972   Lambert VLEMINCKS

FamilienaamIndex 42.972 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1439
Overleden Osnabrück 1531, oud 92 jaar

(Bron Berghapedia) Vader Lambert werd in 1531 op de hoge leeftijd van 92 jaar in Osnabrück wegens valsmunterij ter dood veroordeeld. Het vonnis werd voltrokken door hem op het marktplein in een ketel met kokende olie te gooien. Jasper Fleming, die van medeplichtigheid werd beschuldigd, wist aan eenzelfde lot te ontkomen door te vluchten.

Muntmeester van Gelre 1477-80, Deventer 1509-23, en daartussen Osnabrück, Münster, Rietberg en Diepholz

Bron Muntmeesters stambomen. Alias Fleming.


Huwt

42.973   N.N.

Index 42.973 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jasper Zie 21.486
 2. N, huwt Willem Florisz, muntmeester van Nijmegen 1538

TerugBegin van generatie


46.720   Arend VERMEER

FamilienaamIndex 46.720Vader 93.440Moeder 93.441

Geboren ca. 1463 (?)
Overleden 1551/2

Bron Stamboom Vermeer. Gegoed op de Nijenborch onder Randwijk. Gerichtsman van Herwen en Aerdt (1512).

ORA Overbetuwe (Valburg inv no 211 fol 40v dd 1520) Arndt Vermeer heeft sich gedyngt tegen Gerrit van Boetzler.

Leenakten Kwartier van Nijmegen (p 166 dd 1545) De Nijenborch, zes morgen in den kerspel Randwijk, van Arndt Vermeer.

ORA Overbetuwe (Elst inv no 250 dd 1558) Lenardt Kalff als rentmeester syns gen. here grave tho den Berge heeft gepeind ende verwonnen drie morgen lants als vur 80 dalers am interesse toebehorende Fulsz Vermeer mitt sametlick naergelaten kinderen Arndts Vermeer za gelegen in de kerspel van Randwijk.

ORA Overbetuwe (Elst inv no 82 fol 115v dd 1559) Dinsdag post epiphania Egbert van Weijenborch en Wijnand Willemsz als mans en mombers van hun vrouwen verklaren, dat oer beider echte huysfr. moeder, die ongeverlich waell xx jaere doet gewest sy, eyn dochter sy gewest van za Arndt Vermeer (en?) Fuelsz syner echte huysfr., und dat Arndt Vermeer vur sess off soeven jaere in Godt verstorven sy, und dat sy die vurg. Fuelsz. vurs. oik in den verleden somer gestorven sij, alsoe dat oere beider echte huysfr. als in plaats oere moeder vurs., soe waell alss or ohme ende moeyen met de goederen van Arndt Vermeer en Fuelss beerfd syn (wordt gevorderd boedelscheiding).

ORA Overbetuwe (Elst inv no 251 dd 26-10-1563) Johan Gijsberts en Arent Vermeer en Gijsbert Vermeer getuigen, dat hun onderscheidelijke 50, 50 en 35 jaere bekend is de scheiding tusschen die Gheer en Geurt Gijsbert hoffstad onder Randwijk.


Huwt ca. 1495

46.721   Fuels N.

Index 46.721 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1474
Overleden na 1558

Fuels = Fulgentia?

ORA Overbetuwe (Elst inv no 292 dd 1558, op of kort na Alteri Laurentii = 10 augustus) Lenardt Kalff Rentmr van de graaf toe den Berghe, peyndt voor 80 (daalder?) cum interesseb op iii morgen land toebehorend aan Fulss Vermeer mit samtlick naegelatene kinders Arndtz Vermeer gelegen in Randwijk; en hij heeft de ambtman de koop geboden, qed, en de rentmeester ziet nu van verdere actie af.

Kinderen

 1. Willem Zie 23.360
 2. Johan (+Randwijk 5-11-1563)
 3. Arndt
 4. N. (+1539), dochter, huwt N.N.

TerugBegin van generatie


48.160   Alart van RINSUM

FamilienaamIndex 48.160Vader 96.320Moeder 96.321

Geboren ca.1460
Overleden na 1507

De reconstructie van de generaties voor Alart van Rinsum (1552-1630) is veredeld giswerk: generatie op generatie telt ten minste één Alart die kennelijk eerst ‘de jonge’ en later ‘de oude’ heet. Ik heb gekozen voor de meest economische reconstructie waarin toch alle akten uit ORA Overbetuwe een logische en chronologisch verantwoorde plek krijgen, en waarin landbezit van (kennelijk) dezelfde stukken grond in rechte lijn overgeërfd worden.

ORA Overbetuwe (inv no 242 fol 18 dd dinsdag Sr Michael [= 29 september Juliaans] 2-10-1500) [Gijsbrecht van Beynum heeft gen[omen?] zijn vest en aanspraak tegen Ruthger van Weli.] Wilhem van Eymeren ende Alart van Rinsen hebben getuicht ende w[..]llen getucht w..staesse ende then heylich gesworn datt sy daer nyet aff en weten.

ORA Overbetuwe (inv no 242 fol 115v dd Anno septo [1507], volgens fol 107 dinsdag St Angethen = 21 januari) Cornelis van Lynden en Alardt van Rijnssum, kerkmeesters van Zetten, getuigen (in twee akten) over de koop van land en een daarop rustende thijns voor de kerk van Zetten.

ORA Overbetuwe (inv no 97 fol 34 dd St Anthoni (17-1-)1553) Jacob Bellart heeft gewacht en aangesproken Alart van Rinssen den jonghen als borg van Henrick Block, en Alart belooft antwoord te geven.

ORA Overbetuwe (inv no 97 fol 37 dd dinsdag post jubilato 1553 = 14 Juliaans/Gregoriaans 24-4-1553) Alart van Rijnssum die jonge heeft Derick Geurtss gewacht.

ORA Overbetuwe (inv no 97 fol 96 dd dinsdag post jubilate 1557) Trijn van Soemeren met Adriaen Joosten haar momber heeft tussen peinding en pandkering gebracht en aangesproken Alart van Rijnssum den Jongen voor 12 rijdergulden [non comparuit]

ORA Overbetuwe (inv no 292 fol 96 dd 20-5-1557) Kondschap pro Jan van Mekeren. Alart van Rijnssum, Govert Pelgrums en Derck Pelgrums getuigen dat het ongeveer 50 jaar geleden is dat op 40 morgen land op vliert ‘nyet viel weert en wairde’ een jaar of twee daar bouwlieden gebouwd hebben en het daarna braak hebben laten liggen.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 56 dd 28-12-1574) Derck Verkuilen met volmacht van Reinier van Stepraedt h(eer?) aangen Doddendaal, doet besaet aan de erfenissen en goederen, gerede en ongerede die Marten Kamp en den alden Rijnssum in Zetten bezitten, elk voor 100 kronen.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 64v dd 11-8-1575) Peter van Reet heeft op verzoek van Berndt vander Golt voor het convent van de Walburgen binnen Arnhem gepeind een huis en hofstad en alle gerede en ongerede goederen door zaliger Alardt van Rijnssum stervende achtergelaten heeft in Zetten voor vijf daalder jaarlijks, voor vier jaar achterstallige pacht.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 64v dd 11-8-1575) Dezelfde heeft de (ver)koop geboden van voorzegd huis en hofstad en erfenissen van zaliger Alardt van Rijnssum.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 70 dd 21-12-1575) Cornelis Gaerdtss als man van [Gult van B..chen?] gebiedt de (ver)koop van huis en hofstad van Zal: Alardt van Rijnssum in Zetten, dat hij verwonnen heeft.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 80 dd 15-5-1576) Cornelis Gaerdtss als man van [Gult van B..chen?] gebiedt de (ver)koop van huis en hofstad van Zal: Alardt van Rijnssum in Zetten, dat hij verwonnen heeft; hij vraagt dat de ambtman hem zijn geld geeft en of (??) zijn koopman Gaerdt Olijslager het huis heeft gekocht, ander of hij het koopt (???).

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 80 dd 15-5-1576) Berndt vander Golt voor het convent van de Walburgen binnen Arnhem heeft de (ver)koop geboden van een huis en hofstad en alle gerede en ongerede goederen van zaliger Alardt van Rijnssum; hij vraagt dat de ambtman hem zijn geld geeft en of (??) zijn koopman Gaerdt Olijslager het huis heeft gekocht, ander of hij het koopt (???).

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 89v dd 15-9-1576) De ambtman Karel van Lijnden heeft voor gerichtsluiden gebroeders Rutger en Olephijr van Wely aan Barthold van Genth te Loijnen ‘aanhoring’ gedaan van een kamp land genaamd Hollerskamp groot omtrent vier morgen in Zetten, toebehoord hebbende zaliger Alardt van Rijnssum, dat hij verwonnen had. Barthold van Genth heeft beloofd zich daaruit “niet wijders toe sullen rijcken, dan tot sijne achterwesen toe”.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 89v dd 15-9-1576) De ambtman Karel van Lijnden heeft Derick Portman met volmacht van het kapittel van St Walburg in Arnhem aanhoring gedaan voor huis, hof, erfenissen en verdere goederen van zaliger Alardt van Rijnssum in Zetten, dat hij verwonnen had; Derick belooft zich daaruit “nijet wijders terijcken, dan tot sijner principale achterwesen toe”.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 111v dd 26-6-1577) Bartholdt van Genth heer tot Loijnen heeft verkocht aan de deken en het Kapittel van St Walburg in Arnhem alle verwin en gerechtelijke verwijnsbrieven aan en de Hollerskamp groot ca. 4 morgen in Zetten, toebehoord hebbende aan zaliger Alardt van Rijnssum.


Huwt ca. 1475

48.161   N.N..

Index 48.161 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hendrik (*voor 1490, mogelijk voor 1475), huwt N.N.
 2. Kinderen
  1. Isentrude
  2. Henrick
  3. Alardt Henrickss (*Oosterholt ca 1514; oud 60 in 1574; +tussen 28-12-1574 en 11-8-1575)
 3. Geurt Zie 24.080
 4. Alart (*voor 1492 +na 1557)

TerugBegin van generatie


51.200   Gerit Vranck LEMMENS

FamilienaamIndex 51.200Vader 102.400Moeder 102.401

Geboren voor 1495
Overleden Tilburg na 9-4-1557, voor 1559

ORA Tilburg (277:6 dd 1530) Gerit Vranck Lemmens in een belending vermeld.

ORA Tilburg (inv no 277 /7922) Fol 6, st Sebastiaen (20-1) 1530) De kinderen van wijlen Cornelis Hermans, namelijk Daneel, Arijaen, Pauwels, Herman, Peter, Jorisken X Adam Henrick Daemen, Cornelia X Michiel Gherit Jan Wouters, Mergareijt X Gherit Vranck Lemmens maken een erfdeling.

ORA Tilburg (279 fol 51 dd 21-2-1532) Lijsbeth, Huijbert en Arijaena, gezusters, voor henzelf en voor Jenneke en Lucie, hun zuters, en voor Willem, hun broer, allen kinderen van wijlen Jan zoon van wijlen Jan Mutsaerts, die Jan voors gewonnen had bij Ariaena zijn huisvrouw, hebben beloofd te betalen aan Gerit Vranck Lemmens een jaarlijkse en erfelijke pacht van 1 mud rogge uit een huis, hoeve en erfenis daaraan liggende ut supra en nog uit een stuk beemd ut supra. Staat te los met 40 karolus gulden van 20 stuivers per stuk.

ORA Tilburg (280 fol 42 dd 2-2-1533) Vranck zoon van wijlen Gerit Lemmens als momber en Joest zoon van wijlen Jan Meeus als toeziener van de onmondige kinderen van Gerit Vranck Lemmens, die Gerit verkregen had bij wijlen zijn vrouw Anna dochter van wijlen Jan Meeus, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Hanrick zoon van wijlen Cornelis Appels alle versterf en recht van versterven, dat aan de kinderen voors vertorven was van wijlen Kathelijn dochter van wijlen Jan Meeus hun oudtante, in alle erfelijke goederen, waar ook gelegen.

(Idem) Hanrick zoon van wijlen Cornelis Appels heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Vranck Gerit Lemmens en Joest Jan Meeus ten behoeve van de onmondige kinderen van Gerit Vranck Lemmens veertig karolus gulden, te betalen met Lichtmis a.s. en tot financie 40 halve vuurijzers.

(Idem) Vranck zoon van wijlen Gerit Lemmens als momber en Joest zoon van wijlen Jan Meeus als toeziener van de onmondige kinderen van Gerit Vranck Lemmens, die Gerit voors gewonnen had bij wijlen Anna zijn huivrouw dochter van wijlen Jan Meeus hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Hanrick zoon van wijlen Cornelis Appels alle havelijke goederen die aan de kinderen voors verstorven waren van Kathelijn voors.

ORA Tilburg (280 fol 53 dd 5-3-1533) Gerit Vranck Lemmens als man en momber van Margriet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Cornelis Herman Heijsten heeft verkocht aan Peter zoon van wijlen Cornelis Herman Heijsten een huis, en hof met de grond en erfenis daaraan gelegen en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Heijdsijde, aldaar tussen: erfenis van Goijaert Pulskens een zijde en een einde, erfenis van Herman Cornelis Herman Heijsten ander zijde, de gemeijn straat ander einde. Nog een stuk erf in weiland liggende, gelegen als voor tussen: erfenis van Herman Cornelis Hermans voors een zijde, erfenis van Ghijb Jan van Boerden en de gemeijnt ander zijde en een einde, erfenis van Goijaert Pulskens ander einde. Peter koper moet hieruit betalen aan de Rector van het Maria Altaar in Oisterwijk 1 mud rogge erfpacht in Tilburg te leveren; aan de Persoonschap van Tilburg 3 lopen rogge erfpacht; aan de Heilige Geest van Tilburg 1 lopen rogge erfpacht; aan de Vier Biddende Orden 2 lopen rogge erfpacht; aan Gerit verkoper voors een cijns van 5½ karolus gulden en 1 braspenning. Zij moeten elkaar laten wegen, zodat ieder op zijn erf kan komen. Peter ut supra (als boven) heeft beloofd als een schuldenaar te betalen aan Gerit Vranck Lemmens een jaarlijkse en erfelijke cijns van 5½ karolus gulden, 1 stuiver en 1 oertstuiver uit de onderpanden voors. Staat te los ten schoonste altijd met Lichtmis met 89 karolus gulden van 20 stuivers per stuk, van beide zijden een half jaar tevoren op te zeggen.

ORA Tilburg (281 fol 18 dd 8-1-1534) Verschenen zijn voor schepenen Gherit Vranck Lemmens enerzijds en Joest zoon van wijlen Embrecht Eelkens anderzijds en ze hebben een erfruil gedaan van enkele van hun goederen als hierna volgt. In deze erfruil zal Gerit voors hebben een huis, hof met de grond en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Heijdsijde, aldaar tussen: erfenis van Goessen inden Acker een zijde, erfenis van Meeus Steven Meeus ander zijde, erfenis van Hanrick Beijkens een einde, de gemeijn straat ander einde. Nog een stuk land gelegen als voor tussen: erfenis van Steven Meeus Stevens een zijde en een einde, de gemeijn straat ander zijde en ander einde. Hieruit te betalen aan de Heer van Tilburg 1½ stuiver erfcijns; aan Joest Jan Meeus en aan de kinderen van Gerit Vranck Lemmens ½ mud rogge erfpacht; aan Steven Meeus Stevens ½ mud rogge erfpacht; aan Marij de weduwe van Peter Hermans 28 stuivers erfcijns te los staande met 25 karolus gulden. Hiertegen zal Joest voors hebben een stuk moer bij Peter Beijendijck tussen: erfenis van de erfgenamen van Hanrick Lambert van Haren een zijde, erfenis van Heijn Janssen van Diessen ander zijde, de gemeijnt van Tilburg beide einde. Hieruit te gelden aan de Hoge Rentmeester in den Bosch 1 oertstuiver erfcijns.

ORA Tilburg (281 fol 23 dd 30-1-1534) Arijaen ut supra heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Gerit Lemmens en Jan Meeus ten behoeve van de kinderen uit het eerste huwelijk van Gerit Vranck Lemmens, die Gerit voors gewonnen had bij wijlen Anna zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Meeus een jaarlijkse en erfelijke cijns van 55 stuivers uit een huis, hof met de grond en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Heijdsijde, aldaar tussen: erfenis van Jan Wouter Geerts een zijde en een einde, erfenis van Lemmen Heijn Lemmens ander zijde, de gemeijn straat ander einde. Staat te los ten schoonste altijd met Lichtmis met 40 karolus gulden van 20 stuivers voor elke karolus gulden te rekenen.

ORA Tilburg (281 fol 38 dd 4-2-1534) Daar Gerit Vranck Lemmens in erfruil tegen Joest zoon van wijlen Embrecht Eelkens verkregen had een huis, hof met de grond en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende in de Heijdsijde tussen: erfenis van Goessen inden Acker een zijde, erfenis van Steven Meeus Stevens ander zijde, en aan Gerit voors door Joest voors zekere erfpachten, erfcijns en erfpachten daarop benoemd waren, in het bijzonder een erfcijns van 28 stuivers jaarlijks aan Marij de weduwe van Peter Hermans en haar kinderen, welke erfcijns te los staat met 25 karolus gulden, zo is gestaan voor schepenen Pauwels zoon van wijlen Cornelis Heijsten en heeft beloofd op have en erve, nu hebbende en etc., dat hij de voors cijns van 28 stuivers aan de weduwe en haar kinderen zal betalen en ook zal lossen, zodat Gerit voors, zijn gronden en nakomelingen daarvan ontlast zijn.

ORA Tilburg (281 fol 38 dd 4-2-1534) Joest zoon van wijlen Jan Meeus voor hemzelf en voor de wettige kinderen van Gerit Vranck Lemmens als toeziener en Vranck zoon van wijlen Gerit Lemmens als momber van die kinderen, die Gerit voors gewonnen had bij wijlen Anna zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Meeus hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Pauwels zoon van wijlen Cornelis Heijsten een jaarlijkse en erfelijke pacht van 10 lopen rogge, in den Bosch te leveren, uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Enschot, aldaar tussen: de gemeijn straat een zijde en beide einden, erfenis van Hugonis van Wijck ander zijde. en nog uit meer onderpanden, welke 10 lopen rogge erfpacht voors Jan Jan Meeus verkregen had van Aert zoon van wijlen Jan vande Wiel, wat verkopers verstorven was van Jan Jan Meeus, hun vader en grootvader.

ORA Tilburg (282 fol 50 dd 19-2-1536) Marten Pauwels Peters heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Gherit Vranck Lemmens en aan Joest Jan Meeus als momber en Vranck Lemmens als toeziener van de kinderen uit het eerste huwelijk van Gherit Vranck Lemmens, gewonnen bij wijlen Eva zijn eerste huisvrouw, dochter van wijlen Jan Meeus, ten behoeve van die kinderen, wat voor die kinderen ten erve moet blijven, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 37½ stuiver, elk jaar te vergelden op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit en van een huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot 1½ lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse gebnaamd in die Heijdsijde, aldaar tussen: erfenis van Ceel Haermans een zijde, een gebuurweggetje ander zijde, erfenis van Arijaen Loers een einde, de gemeijnt van Tilburg ander einde. Nog uit een stuk land groot ongeveer 18 lopensaet, gelegen als voor tussen: erfenis van Herman Peter van Boerden een zijde, erfenis van de weduwe van Henrick sBeren ander zijde, de gemeijnt van Tilburg beide einden. Staat te los ten schoonste met Lichtmis over vier jaar met 20 karolus gulden van 20 stuivers per stuk, samen met de jaarcijns en alle achterstel.

ORA Tilburg (283 fol 14 dd 21-11-1536) Gerit Vranck Lemmens verkoopt aan jan zoon van wijlen Sijmon Heijsten een stuk erf, groot 3 roeden, gelegen te Tilburg aanden Rugdijck in die Heijdsijde. Belendingen: Gerit Vranck Lemmens een zijde, Jan Sijmon Hijsten ander zijde, Gerit Vranck Lemmens een einde, Gemeijn straet ander einde

ORA Tilburg (288 fol 68 dd 3-4-1542) Gekomen zijn voor schepenen Gherit Vranck Lemmens voor hem zelf en als man en momber van -Daniëlle zijn 3e vrouw dochter van wijlen Goessen inden Acker ter ener zjde en Jan, IJke en Heijlke, broer en zusters, kinderen van Gherit voors. van het eerste huwelijk verwekt bij wijlen Anna zijn eerste vrouw dochter van wijlen Jan Meeus met Wouter Vranck Lemmens en Joest zoon van wijlen Jan Meeus, hun ooms, als momber en toeziener, en Wouter ook als momber en Pauwels zoon van wijlen Cornelis Hermans als toeziener van Cornelis en Adriaen, gebroeders, Anneke, Bartelke en Peterke, gezusters, onmondige kinderen van Gherit voors en diens tweede vrouw wijlen Margriet dochter van wijlen Cornelis Hermans ter anderer zijde, en ze hebben in tegenwoordigheid van Vranck Lemmens, Gherits vader en grootvader van de kinderen, raad en toestemming gevende voor wat hierna volgt, om beters wil om twist en onmin te voorkomen, die tussen enigen van hen in de toekomst mocht ontstaan, een minnelijk accoord en deling gemaakt van de goederen, die Gherit veroverd had en verkregen heeft en verkrijgen zal en na zijn dood zal achterlaten en wat van zijn kant is gekomen, dat deze goederen na zijn dood zijn kinderen van het eerste, tweede of derde huwelijk verwekt en te verwekken bij zijn tegenwoordige vrouw of bij een andere, die hij na deze nog zal trouwen, gelijk en minnelijk zullen delen, even diep, niettegenstaande van het ene bed daar meer ware dan van het andere, behalve dat de nakinderen van het derde en laatste bed alsdan samen en vooruit zullen hebben 40 karolus gulden eens, als Gherit voors. de voorkinderen van de 2 bedden aan hun goederen, van hun moeders zijde gekomen, aangelegd heeft en daarmee verbeterd heeft, en dan verder met elkaar te delen.

ORA Tilburg (288 fol 51 dd 30-1-1542) Wouter zoon van wijlen Gherit vanden Laer als man en momber van Margriet dochter van wijlen Henrick Andries heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Vranck zoon van wijlen Gherit Lemmens, hem te tochten en zijn wettige kinderen en kinds kinderen ten erve te blijven, een jaarlijkse en erfelijke pacht van 1½ mud rogge uit een huis, hof en grond gelegen in de parochie van tilburg in die Zegers Huis tussen: erfenis van Henrick Gherits een zijde, de gemeijn straat ander zijde, erfenis van Henrick van Schie een einde, erfenis van huisvrouw van Aert Jan Meeus ander einde. Nog uit een stuk erf groot ca 6 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg tussen: de huisvrouw van Aert Jan Meeus alle zijden. Welk 1½ mud rogge erfpacht Steven Meeus geloofd had aan Henrick andries en wat Wouter voors. aangekomen was in een erfdeling van de goederen van wijlen Henrick Andries

ORA Tilburg (292 fol 70 dd 10-2-1546) Cornelis zoon van wijlen Gherit Hermans verkoopt aan Vranck zoon van wijlen Gherit Lambrechts 1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht te betalen uit een beemd gelegen te Tilburg aan de Gemeijne Dijck tussen: De Tafel van de Heilige Geest van den-Bosch een zijde, Geertruijt Denijs met haar kidneren ander zijde, Henrick Joest een einde, een stroom genaamd die Leije ander einde. Item nog uit huizing, hoving, daar Willem Berijs in woonde, gelegen tussen: Henrick Joest een zijde, Willem Jan Laureijs van Gestel ander zijde. Welk mud rogge jaarlijkse ene rfelijke pacht Willem Berijs als schuldenaar geloofd had te betalen aan Willem Andries, ten behoeve van hemzelf en van zijn broers en zusters en van de kinderen van zijn broer. Welk mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht Cornelis voors. gekocht had van Wouter zoon van wijlen Gherit vanden Laer. Staat te los na de dood van Vranck voors. en niet eerder met 63 karolus gulden en 15 stuivers, elke gulden van 20 stuivers, met Sint Jansmis tevoren op te zeggen.

ORA Tilburg (293:10v-11 dd 4-6-1546) Gerit Vranck Lemmens in een belending

ORA Tilburg (293 fol 48 dd 14-1-1547) Peter Denijs Crillaerts heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Vranck zoon van wijlen Gherit Lemmens een jarlijkse en erfelijke cijns van 6 karolus gulden van 20 stuivers uit een huis, hof, schuur en erfenis daaraan liggende, groot ca 15½ lopensaet, gelegen te Tilburg aan die Velthoven tussen: (…) Te mogen lossen over 4 jaar en niet eerder met 100 karolus gulden van 20 stuivers samen met de jaarcijns en achterstel, met Sint Jansmis tevoren op te zeggen als men met Lichtmis daarna wil lossen.

ORA Tilburg (295 fol 31 dd 7-1-1550) Gherit zoon van Vranck Lemmens, weduwnaar van Margriet zijn tweede vrouw dochter van wijlen Cornelis Herman Heijsten, heeft overgegeven aan zijn wettige kinderen, die hij verwekt en verkregen had bij wijlen Margriet zijn vrouw, toen die leefde, met afgaan en vertijen, zijn tocht en recht van tochtentwege, wat hij bezat in een stuk land groot ca 5½ lopensaet en 3½ roeden gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Heijdsijde tussen: erfenis van Anthonis zoon van wijlen Goijaert Pulskens een zijde en een einde, erfenis van Ghijsbrecht zoon van wijlen Goijaert Pulskens ander zijde, erfenis van Marten Pauwels Deckers en ook de gemeijn straat waar een waterlaat tussen loopt ander einde. (…)

(Idem) Cornelis en Barbel, broer en zuster, kinderen van Gherit Vranck Lemmens cum tutore Barbara etc. (met voogd van Barbel etc.), Gherit zoon van Joest Embrecht Eelkens als man van Anna dochter van Gherit Vranck Lemmens voors. en Cornelis zoon van wijlen Gherit Herman Heijsten als toeziener van Adriaen en Peterke, broer en zuster, onmondige kinderen van Gherit Vranck Lemmens voors., waar Cornelis laatstgenoemd en Pauwels voors. als momber en toeziener zich sterk voor gemaakt en geloofd hebben, welke kinderen deze Gherit Vranck Lemmens verwekt en verkregen had bij wijlen Margriet, zijn middelste vrouw dochter van wijlen Cornelis Herman Heijsten, hebben wettelijk en erfelijk verkocht het voors. stuk land ut supra in de tochtbrief aan Ghijsbrecht zoon van wijlen Goijaert Pulskens met afgaan en vertijen etc. Cornelis en Barbel met haar voogd en Gherit, Cornelis en Pauwels als verkopers en verkoopster elk in de naam als voor hebben geloofd als schuldenaars super se et bona sua etc. te waren volgens gewoonte behalve dat Ghijsbrecht koper voors. daaruit moet betalen ca 2 stuiver erfcijns aan de Heer van Tilburg op sint Stevensdag. Ook sHeren schouwen van de watrlaatvoor?? naast het voors. stuk land lopende te onderhouden volgens oude gewoonte, gelovende verder verkopers en verkoopster voornoemd dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen.

(Idem) Ghijsbrecht voors. heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Cornelis zoon van wijlen Gherit Hermans als momber en aan Pauwels zoon van wijlen Cornelis Herman Heijsten als toeziener van Adriaen en Peterke, broer en zuster, onmondige kinderen van Gherit Vranck Lemmens, die hij verwekt en verkregen had bij wijlen Margriet zijn middelste vrouw dochter van wijlen Cornelis Herman Heijsten ten behoeve van de onmondige kinderen voors., een jaarlijkse en erfelijke cijns van 60 stuivers, elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis, waarvan de eerste termijn zal zijn en vervallen op Lichtmis a.s. over een jaar en dat uit het stuk land ut supra. (…)

(Idem) Die voors. Cornelis als momber en Pauwels voors. als toeziener van de onmondige kinderen ut supra in de naam en vanwege de onmondige kinderen voors. hebben goedgevonden etc. te mogen lossen altijd met lichtmis met 50 karolus gulden van 20 stuivers per stuk of die waarde in ander goed geld daarvoor simul cum censu anni redemptionis et arr(estadiis) (samen met de jaarcijns en achterstel) behalve dat Ghijsbrecht of zijn nakomelingen gehouden zullen zijn dit met sint Jansmis te voren op te zeggen etc. en ook als de onmondige kinderen voors. tot hun mondige jaren gekomen zijnde van node wezen zal of het zullen behoeven de voors. hoofdsom te hebben en dat aan Ghijsbrecht of zijn nakomelingen tijdig voor sint Jansmis tevoren verkondigd en opgezegd zal worden, zo heeft Ghijsbrecht geloofd en hij gelooft bij deze super se et bona sua etc. met lichtmis daarna de voors. hoofdsom samen met alle onbetaalde achterstel op te brengen en te betalen.

ORA Tilburg (295 fol 36 dd 24-1-1550) Heijlwich dochter van Gherit Vranck Lemmens met haar voogd en Thomas zoon van Peter Gherit van Dongen als man van IJke dochter van Gherit Vranck Lemmens voors., welke dochters Gherit voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Anna zijn vrouw dochter van wijlen Jan Meus, hebben wettelijk en erfelijk vertegen ten behoeve van Gherit Vranck Lemmens, hun vader voornoemd en zijn nakomelingen, samen met alle brieven en recht, met overgeven en afgaan zoals gebruikelijk is, op al zulke goederen, havelijk en erfelijk, roerend en onroerend, zoals die nu ter tijd toebehoren aan Jan de zoon van Gherit Vranck Lemmens, hun broer, die onnozel is en zijn verstand en vijf zinnen niet volkomen machtig is, en ook die hem in de toekomst nog zullen toebehoren en zullen mogen aanversterven van wie dat zij en aan Heijlwich en Thomas voors. in de naam als voor in de toekomst van deze Jan voors. na diens dood enigszins zullen mogen aankomen en versterven, hoedanig deze goederen voors. mogen zijn of zullen zijn en waar die ook gelegen en bevonden zullen mogen worden, het zij in harde, in weke, in hoge, in lage, in diepe of in droge, binnen de parochie van Tilburg en ook daarbuiten, niets daarin uitgezonderd zoals ze zeiden. De voors. Heijlwich met haar voogd voornoemd en Thomas in de naam als boven hebben geloofd als schuldenaar en schuldenares super se et bona sua etc. dit vertijen, overgeven en afgaan altijd vast en stendig te houden etc. en nooit meer naar de voors. goederen te talen of te doen talen met geen enkel recht etc. en alle kommer en calangies van hunnentwege daarop komende allemaal af te doen. Dies heeft Gherit Vranck Lemmens voornoemd wederom geloofd als schuldenaar super se et bona sua etc. aan Heijlwich en Thomas, zijn dochter en schoonzoon voornoemd, dat hij de voors. Jan zijn zoon en hun broer, zolang Jan leven zal, zal houden en onderhouden van eten, van drinken, van kleren, linnen en wollen van havenis en van alles wat hij nodig zal hebben en behoeven zal, en hem ook te helpen, regeren en sturen, zodat er voor heilwich nocht Thomas, op hen noch hun goederen, noch ook un nakomelingen daarvan nooit meer kosten, hinder, kommer en last of calangie, die daarvan komt geheel of gedeeltelijk af te doen.

ORA Tilburg (295 fol 55 dd 19-3-1550) Gherit Vranck Lemmens weduwnaar van Anna dochter van wijlen Jan Meeus heeft overgedragen aan zijn wettige kinderen, die hij verwekt en verkregen had bij wijlen Anna zijn huisvrouw voornoemd, met afgaan en vertijen, zijn tocht en recht van tochtenwege, dat hij bezat in een stuk erf in land en weide liggende gelegen in de parochie van tilburg ter plaatse genaamd aan die heijdsijde omtrent de Rugdijck tussen: erfenis van Wouter van Baest een zijde, erfenis van Adriaen zoon van wijlen Ghijsbrecht Jan van Boerden en Lijsbet weduwe van Gijb Cornelis Vels met Cornelis haar zoon ander zijde, erfenis van dezelfde Lijsbet met Cornelis haar zoon voors. een einde die gemeijn straat ander einde,(…)

(Idem) Heijlwich dochter van Gherit Vrank Lemmens met haar voogd etc. en Thomas zoon van Peter Gherit van Dongen als man van IJke dochter van Gherit Vranck Lemmens voors. en dezelfde Gherit Vranck Lemmens voor Jan zijn zoon, onnozel en zijn inwendig verstand en 5 zinnen niet volkomen noch mactig?? zijnde, waar Gherit voors. voor instaat en geloofd heeft, hebben wettelijk en erfelijk overgegeven aan Adriaen zoon vanwijlen?? Ghijsbrecht Jan van Boerden, met afgaan en vertijen het voors. stuk erf ut supra in de tochtbrief. Heijlwich met haar voogd voors., Thomaes en Gherit voors. hebben elk in de naam als voor geloofd als schuldenaars en schuldenares super se et bona sua etc. te waren, behalve dat Adriaen koper voors. daaruit moet betalen ca 1 stuiver erfcijns aan de Heer van Tilburg op sint Stevensdag en daartoe 1 lopen rogge erfpacht aan de ksoter?? of kerk van Loon. De voornoemde verkopers geloven verder in de naam en op verbintenis las voor dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en in hun naam te doen gouden?? en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen.

ORA Tilburg (302 fol 75 dd 9-4-1557) Gherit zoon van wijlen Joest Embrecht Eelkens weduwnaar van Anneke suae uxoris (zijn huisvrouw), dochter van Gherart Vranck Lemmens supportavit (heeft overgegeven) aan zijn wettige kinderen, uit wijlen Anneke verwekt, met afgaan etc, al het dusdanig vruchtgebruik en verder al het recht, dat hij hebbende en bezittende is in het achtste deel van een stede, huis, hof, schuur, turfschop met de grond en toebehoren en in de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Heijdsijde bijden Cauwenberch, aldaar tussen: erfenis van Laureijs Wijt Joest zoon een zijde, erfenis van Henrick Wouter Adriaens ander zijde, de gemeijn straat aldaar een einde, erfenis van Laureijs Wijt Joest zoon voorschr, Gherit Vranck Lemmens en Ghijb Goessen inden Acker ander einde (…)Quo facto constitutie coram scabinis infrascriptis Cornelis zoon van wijlen Joest Embrecht Eelkens met Adriaen Gherit Vranck Lemmens als momber en toeziener van Ariaen en Margriet, broer en zuster, onmondige kinderen van Gherit zoon van wijlen Joest voors en van Anneke diens huisvrouw voors, daar de momber en toeziener voors voor instonden en gelofte deden legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt het voors achtste deel van de voors stede, te weten van het huis, hof, schuur, turfschop met de grond en toebehoren en van de erfenis daaraan liggende voors aan Jacop zoon van wijlen Joest Embrecht Eelkens met afgaan etc. et promiserunt sub obligatione impuberorum prescriptorum bonorum etc warandiam more solito (…)

ORA Tilburg (302 fol 76 dd 9-4-1557) Jacop koper voors heeft gelofte gedaan als hoofdelijk schuldenaar op zich en op al zijn goederen, hebbende en verkrijgende, aan Gherard zoon van wijlen Joest Embrecht Eelkens als vader, Cornelis zoon van wijlen Joest voors als momber en Adriaen Gherit Vranck Lemmens als toeziener van Adriaen en Margriet, onmondige kinderen van Gherit voornoemd ten behoeve van de onmondige kinderen voornoemd, vier en zestig karolus gulden, twintig stuivers per stuk gerekend of die waarde in ander goed geld, dat ten tijde van de betaling loop en gang zal hebben en van hand tot hand goede betaling zal zijn, te betalen tot alzulke termijn en met alzulke gedeelten, groot en klein, en in voege en mate als de voornoemde…

ORA Tilburg (305 fol 76 dd 2-3-1560) Dingen weduwe van Henrick Peter Goiairt Celen cum tutore legitime et hereditarie supportavit aan haar wettige kinderen door de voors Henrick haar man uit haar verwekt, met afgaan en vertijen etc, het vruchtgebruik en al het recht van vruchtgebruik, dat zij had en bezat in een stuk land in beemd en heide liggende, groot in het geheel ongeveer een bunder, gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd bij Maesdijck, aldaar tussen: (…) Nog in een stuk beemd, groot ongeveer een lopensaaet, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd die Blootbeempden, aldaar tussen: (…) Quo facto constituti coram scabinis infrascriptis Goiairt zoon van wijlen Peter Goiairt Celen en Henrick zoon van wijlen Huijbrecht Leemans als door de Heer aangewezen momber en toeziener van Adriaen en Margriet, broer en zuster, onmondige kinderen van wijlen Henrick en Dingena beiden voornoemd, daar zij als momber en toeziener voors zich sterk voor maakten en gelofte deden, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt het zevende deel van het eerste stuk land in beemd en heide liggende etc ut ibi aan Herman zoon van wijlen Gerit Hermans en aan Gerit zoon van wijlen Vranck Lammens als momber en toeziener van de onmondige kinderen van wijlen Cornelis Gerit Hermans ten behoeve van deze kinderen voors, (…)

ORA Tilburg (307 fol 19 dd 14-10-1561) Bekend zij aan eenieder, dat gekomen en gestaan zijn geweest voor schepenen ondergeschreven Cornelis Gerijt Vrancken en Marike zijn wettige huisvrouw, dochter van Wouter Gerijt Sibben, de voors Cornelis gaande, staande en gezond van lichaam en Marike voors met krankheid en ziekte in haar lichaam bevangen zijnde, evenwel beiden bij hun verstand en hun vijf zinnen volkomen machtig zijnde en ze hebben na rijp beraad tevoren eendrachtig en met elkaars goedvinden als testament, laatste en uiteste wil bepaald, gewild en gemaakt hetgeen dat en zoals hierna volgt. Dat is te weten, de testatoren voors hebben vermaakt aan de kerkfabriek van Sint Lambrecht te Luik voor hun onrechtvaardig verkregen goed zo zij er enig hadden, wat zij niet weten, een stuiver eens, te geven en te betalen door de langst levende. Item verder hebben zij testatoren voors de langstlevende van hun beiden gegund, vermaakt en verleend al hun goederen, havelijk en erfelijk, roerend en onroerend, die men na het overlijden van de eerste van hen beiden in hun beider naam enigszins zal mogen bevinden, om deze goederen te mogen vermeerderen, verminderen, verkopen, verteren, belasten en bezwaren en daarmee zijn of haar langstlevende vrije eigen wil mee te mogen doen. (…)

ORA Tilburg (307 fol 26 dd 24-11-1561) Gerijt zoon van wijlen Cornelis Gerijt Hermans en Jan zoon van wijlen Gerijt Hermans als momber en Gerijt zoon van wijlen Vranck Lammens als toeziener van Cornelis de minderjarige zoon van wijlen Cornelis Gerijt Hermans voornoemd in tegenwoordigheid echter met vervolg van Cornelis voornoemd legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt aan Herman hun broer, simul cum dictis literis divisorialibus zijnde van datum de 2e december ao 1500 en zestig en met al het recht hun enigszins daarin toebehorende, met afgaan en vertijen etc, al alzulk deel, recht en versterf, te weten twee derde delen in zeker huis, hof, schuur, schaapskooi, brouwhuis met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende en nog in meer andere diverse erfenissen zowel beemden en heivelden zoals hun met Herman hun broer samen tegen hun andere broers en zusters na de dood van wijlen Cornelis hun vader voors aangekomen en in schependeelbrief van Tilborch, daarop gemaakt. toegedeeld is geweest zoals ze zeiden. (…)

ORA Tilburg (307 fol 69 dd 23-2-1562) Mathijs zoon van wijlen Jan van Gorp als man en momber van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Claes Bernairts, legitime et hereditarie vendidit et supportavit aan Vranck zoon van Gerit Frans met afgaan en vertijen etc, een huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, zo groot en zo klein als dat gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd Oerll aende Juijpt, (…) In margine: Item Vranck zoon van wijlen Gerit Vrancken... 22 december 1562

ORA Tilburg (308 fol 44 dd 23-12-1562) Mathijs zoon van wijlen Jan van Gorp heeft wettelijk en erfelijk wederom verkocht, overgegeven en opgedragen aan Cornelis zoon van wijlen Peter Henricx, simul cum dictis literis et jure (samen met de genoemde brieven en het recht), met afgaan en vertijen etc, een huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, zo groot en klein als dat gestaan en gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aende Juijpt, aldaar tussen: erfenis alsnog aan deze Mathijs toebehorende een zijde en een einde de gemeijn straat ander zijde en ander einde, welk voors huis, hof met de grond aan de voornoemde Mathijs door Vranck de zoon van wijlen Gerit Vrancken gisteren alhier overgegeven en opgedragen was en dat de voornoemde Vranck in koop erfelijk verkregen had van Mathijs zoon van wijlen Jan van Gorp voors pro ut hec omnia in literis de (zoals dat alles in brieven van) Tilborch [staat]. (…)

ORA Tilburg (308 fol 82 dd 4-3-1563) Adriaen zoon van wijlen Willem Goiairts als man en momber van Barbara zijn huisvrouw en Jan zoon van wijlen Peter Gerits als man en momber van Peterke zijn huisvrouw, gezusters, kinderen van wijlen Gerit Vranck Lemmens van het middelste huwelijk, en Adam Henrick Adams en Cornelis Joost Embrecht Eelkens als door de heer aangestelde momber en toeziener van Adriaen en Margriet, broer en zuster, onmondige en minderjarige kinderen van Gerit zoon van wijlen Joost Embrecht Eelkens, door deze Gerit en uit wijlen Anna zijn huisvrouw, ook dochter van wijlen Gerit Vranck Lemmens uit het middelste huwelijk voornoemd samen verwekt en verkregen zijnde, daar de momber en toeziener voors voor instonden en zich sterk voor gemaakt en beloofd hebben, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt aan Peter zoon van wijlen Peter Reijnen simul cum dictis literis de Tilborch et cum toto jure met afgaan en vertijen etc, twee stukken land, het ene in alle grootte als dat gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd die Heijdsijde daar eertijds een huis op gestaan heeft, aldaar tussen: erfenis van Jan Jan Sijmons een zijde, erfenis van Mathijs Steven Meeus ander zijde, erfenis van Peter Wijten een einde, de gemeijn straat ander einde; het andere ook in alle grootte als het gelegen is binnen de parochie en ter plaatse voors tussen: erfenis van Meeus Steven Meeus een zijde, erfenis van Mathijs Steven Meeus voornoemd ander zijde, ‘sHeren straat beide einden. Welke voors twee stukken land hun van Gerit Vranck Lemmens hun schoonvader voornoemd aangekomen en bestorven was en deze Gerit was aan de twee stukken erf gekomen door een erfruil tussen hem en Joost Embrecht Eelkens gedaan zijnde ut patet in literis de Tilborch. (…)

ORA Tilburg (309 fol 15, dd 1-7-1563) Condt zij eenen ijegelijcken dat comen en gestaen sijn geweest voor scepenen ondergescreven, Danielken weduwe wilner Gerit Vranck Lammenss cum tutore en met haar Herman zoon van wilner Cornelis Gerit Hermans en Ghijsbrecht Goessens soen anden Acker als metten haare geordoneerde momboir ende toesiender van Adriaenen, Goessen, Cornelis, Lijsken en Adriaenken broeders en susteren onmondige en onbejairde kinderen wilner Gerits Vranck Lammens van den derde bedde en haer Danielken voorn. daer hij momboir en toesiender voerss. hen sterk voor maakte ten eenre. Ende Adriaen soen wilner Daniel Cornelis Hermans als man en momboir Heijlwigen dochter wilner Gerits Vranck Lammers voers: vanden eersten bedde ende Jan Gerit Hermans als mettten heere tot Dongen geordoneerde toesiender van Adriaenen, Peteren, Anneken en Jenneken onmondige en onbeiaerde kinderen wilner Thomas Peter Gerits die de zelve Thomas verwekt en verkregen had bij en uit IJkenen zijn huysvrouw ook dochter Gerits van den eersten bedde voirss. en dezelfde Adriaen Daniel Cornelis Hermans voirss. noch uit de naam ende vervangende van Jan zijnen zwager ook soen wijlen Gerit vanden eerste bedde voorn. daar dezelfde Adriaen vermits de Acleynicheyt van verstande innocentheyt ende simpelheyt Jans voirss. hem sterck voor maakte@. en geloefde, Adriaen zoon wilner Willem Goiairden als man en momboir Barbara zijn huijsvrouw, Jan soen wijlen Peter Geritss als man en momboir Peterkens zijn huijsvrouw, gesusteren ook kinderen Gerit Vranck Lamerss voirss. vanden tweede bedde en Cornelis Joost Emen soen en Adam Henrick Adams als momboir en toesiender van Adriaen en Margrietkens bruer en sustere onmondige en onbeiaerde kinderen Gerit Joost Emen en die de zelve Gerit verwect en vercregen hadde bij en uit wijlen Anna zijn huijsvrouw ook dochter wilner Gerit vanden 2e bedde voorn. daar zij als momboir en toesiender voirss. ook voor instonden en geloofden ter andere zijde. En hebben van de erfelijke goederen pachten en renten hen van Geriden haaren man, vader en oude vader respective aancomen en bestorven zijn zekere deling gemaakt, hier na volgende,

Soo sal Danielken met haar vijf kinderen vanden derde bedde voirs: (te weten haer scheuren rechte van tochten en den zelven haren vijf kinderen ten erve te blijvene) hebben houden en erfelijck voor hen portie besitten, een stuck beempden ca. half buender te gelegen binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse geheijten Daelhem aldaer tussen, erffenisse Adriaen Gerit Veldekens d een zijde en tussen erffenisse der weduwe Jan Dionijs Meijnaerts cum pueris d ander zijde, Streckende vanden Wouwenbroeck tot op de heijninge aldaer; noch een gerecht vierendeel ombedeelt in een stuck heijvelts, gelegen is binnen der zelver prochie van Tilborch ter plaetse geheijten inde Schooten aldaer, tussen erffenisse Peter Nauwen d een zijde en tussen erffenisse … d ander zijde, Streckende met beijde den eijnden aende Tilborchse gemeijnte; noch sal de zelve weduwe metten 5 kinderen voirs: hebben en behouden een jaerlijcken erfpacht van 10 lopen roggen diemen jairlijcx op Jan Laureijs Eelkens erfgen: en hen goeden inde Schijve alhier gelegen is heffende; noch vijf lopen roggen tsiaers erfpachts diemen op Henrick Jan Sijmons en sijn goeden aen t Crijeven gelegen is heffende, noch sullen de selve kinderen met haer moeder voirs: hebben eenen jairlijcken loschijns van 3 k. guldens diemen jaerlijcx op Sebrecht Jan Meeus en zijn goeden oock aen t Creijenven gelegen is heffende ter quijtige staende met 50 k. gulden en noch eenen jaerlijcken loschijns van gelijcke 3 k. guldens doe Adriaen Denijs Mutsairts uit zekere sijne goeden aende Velthoven gelegen is uitreijcken ook ter quijtinge staende met 50 k. gulden en daertoe sullen dezelve kinderen metter moeder voirs: noch hebben en erfelijck besitten alle alsulcken recht en gedeelte als Gerit hoen vader wijlen binnen sijnen leven plach te hebben in eenen jaerlijcken loschijns van 52 stuijver diemen jaerlijcx op de erfgenamen van Henrick Crillaerts en hen goeden ook aende Velthoven gelegen is heffende ter quijtinge staende de geheele rente voirs: ook met 50 carolus gulden al na inhoud en begrip der losbrieven daer af sijnde. Op welck stuck beempden t vierdedeel int heijvelt erfpachten en loschijnsen voorn: die andere deijlsluijden te weten vanden twee eerste bedden voirs: op vertegen hebben tot behoef Daniels met haeren kinderen vanden derden bedde voorn: met overgeven en afgaen als dat gewoonlijck en recht is Gelovende als principael schulderen op hen en op alle henne goeden hebbende en vercrijgende dese erfdelinge en dit overgeven , behoudelijcken dat de voirs: Daniel met haren kinderen uit de halve buijnder beempden voers: jaerlijcx sal gelden een halven capoen en een braspenning ofte zoo veel min oft meer alsmen daer uit aende procatuere van Tongerloo jaerlijcx schuldich is te betalen welcken chijns de zelve Daniel met haren kinderen alsoo sullen betalen ten dagen en termijn daer toe staende en geordineert zijnde datter den anderen hunnen tegendeijlsluijden voorn: noch binnen nacomelingen daer af inde verweer zijnder daer noch last af comen en sal in egeenen toecomende tijden daer voor de zelve Daniel cum tutore prescripto haer samen en alle haer goeden en de voirs: momboir en toesiender de goeden van haren onmondige hebben en vercrijgende verbijnden met conditien en voorwaarden hier in toegedaen dat of den voorn: deijlsluijden tot eniger zijde op hen gedeelte enigen anderen commer hinder of last quamen met recht dan hen benoempt is, of van hennen losrente ontwaert worden dat zij dien commer zijnder last alsoo comende malcanderen sullen helpen dragen en betalen, welck zij deen den anderen alsoo opte verbijntenisse als vooren geloeft hebben sonder argelist, (idem folio 16) Hiertegens sullen de kinderen vanden twee eerste bedden voirs: hebben inden eersten de voirs: Adriaen soen wilner Daniel Cornelis Hermans als man en momboir Heijwigen, een half mud roggen jaerlijcx en erflijcx pachts datmen op Willem Ghijsbrechts vanden Gheijn en sijn goeden alhier t eijndoven is gelegen is heffende, en daer toe noch vier lopen roggen tsiaers erfpachte uit eenen erfpacht van een mud roggen d welck men op zekere erffenisse den erfgenamen den erfgenamen Steven Meeus Stevens alhier aende Zegers huijssen gelegen is heffende, waer jegens IJken weduwe Thomas Peter Gerits haar ter tochten en haren voirs: kinderen ten erve te blijven sal hebben de helft in eenen jaerlijcken loschijns van zes carolus gulden diemen op Danielen weduwe Peter Denijs Crillaerts is heffende ter quijtinge staende den geheele chijns met hondert carolus gulden, hier tegens sal Jan de innocente voirs: hebben eenen jaerlijcken en erfelijcken pacht van twelff lopen roggen uit de pacht vanden mud roggen d welck men op de erfgenamen van Steven Meeus Stevens te heffen zoo voirs: staet, item Adriaen Willem Goiarts als man en momboir Barbara, sal hebben en erfelijck besitten een stuck heijvelts ca. x lopensaet, liggende binnen de prochie van Venloon aldaer ter plaetse geheijten aenden Loonsen Hoeck opten Nijeuwen Hoijwech aldaer tussen, erffenisse Henrick Wouter Adriaens d een zijde en tussen erffenisse der erfgenamen Henrick Bertrans d ander zijde, Streckende vander gemeijnder herbanen aldaer loopende tot erffenisse behoorende totter hoeven den erfgen: Aerts van Broeckhoven toebehorende, des sal de zelve Adriaen daer uit gelden een oirt stuijvers tsiaers gewinchijns in dien dattet gewinchijns is op Sinte Martens dach aenden heere van Loon ende hier toe sal de zelve Adriaen noch hebben ende erfflick besitten acht lopen roggen tsiaers erfpacht uit eenen erfpacht van 17 lopen roggen welcke acht lopen roggen men nu ter tijt is heffende uit zekere goeden aende Stockhasselt gelegen Margrietkens Adriaen Somers is toebehorende. Waer tegens Jan Peter Gerits als man en momboir Peterkens zijn huijsvrouw voirs: is te deel bevallen eenen jairlijcken loschijns van drie carolus guldens en 2 stuijver diemen op Jan Denijs Mutssairts en sijn goeden aenden Berckdijck gelegen is heffende, ter quijtige staende met 50 carolus gulden. Ende de voorn: Cornelis Joost Emen en Adam Henrick Adams als momboir en toesiender vanden onmondige kinderen wijlen Gerit Joost Emen tot behoef der zelver onmondiger kinderen voirs: sullen heffen de andere helft vanden jairlijcken loschijns van zes k. gulden die men op te goeden der weduwe Peter Denijs Crillairts is heffende en ter quijtinge staende zoo voirschreven staet al na inhoud en begrip der losbrieven daer af sijnde zoo hij luijden onderling en met haer Danielken weduwe Gerit Vranck Lammens voirs: Op welck stuck heijvelts, andere erfpachten en losschijnsen voirs: de voirs: Danielken metten momboir en toesiender van haren kinderen vanden 3e bedde voirs: en ook de kinderen vanden voorn: 2 eerste bedden elck d een op des anders gedeelte vertegen hebben tot behoef vanden ghenen zoo elck daer op gedeelt is met overgeven en afgaen als dat gewoonlijck en recht is, Gelovende de voirs: Danielken cum tutore prescripto op haer selven en op alle hare goeden ende de momboir en toesiender voirs: onder de verbijntenisse haer onmondige kinderen goeden hebbende ende vercrijgende gelijck oock de deijlssluijden ij dese begrepen malcanderen sijn mede gelovende dese deijlinge ende dit verthijden overgeven ende affgaen voirsL altijt vast ende stendich te houden ende elck inden naem end inder qualiteijt als vooren te doen houden sonder enich weder seggen ende alle commer ende, (…) Adriaen soen wilner Willem Goiairts als man en momboir Barbara dochter wilner Gerit Vranck Lammens vanden tweeden bedde diemen jaerlijcken ende erflijcken pacht van acht lopen roggen uit en van eenen erfpacht van 17 lopen roggen te vergelden alle jaer op Onsser Liever Vrouwen dach Lichtmisse uir en van eenen acker lants metter timmeringe daer op staende ca. zeven lopensaet, gelegen inder prochie van Tilborch tussen erffenisse Vranck Gerit Lammens d een zijde en tussen erffenisse Cornelis Daniels met meer ander d ander zijde, Streckende vander erffenisse Jan Mutssairts totter straten toe, welck 17 lopen roggen erfpachts voirs: Adriaen Jan Somers gelooft en gevest had Geriden soen wilner Jan Reijnen pro ut in literis de Tilborch ut dicebat, ende welcke acht lopen roggen uit 17 lopen roggen voirs: Vranck Gerit Lammens mits een erfmangeling tegen Adriaen Jan Mutssairts gedaan zijnde vercregen had en tot welcke 8 lopen roggen de eerste Adriaen als man en momboir zijnder huijsvrouw voirs: mits de dood Gerit Vranck Lammens sijns sweers overmits zeker erfscheijding tegen zijn andere condividenten gedaen toecomen was pro ut in literis de Tilborch legitime et hereditatie vendiderunt et supportavit Cornelia weduwe Cornelis Daniels simul cum omnibus literis et jure te samen ook metten pacht daer af is tot Lichtmisse lestleden verschenen en vervallen sijnde met affgaen, (Idem fol 18) Jan soen wilner Peter Gerits als man en momboir Peterkens dochter wilner Gerit Vranck Lammens eennen jaerlijcken en erfelijcken chijns van 62 stuijvers hem toebehorende te vergelden alle jaer op Onsser Liever Vrouwen dach Lichtmisse uit en van huijs, hof, schuer, schop, schaepskooije en erffenisse daer aen liggende en daer toe behorende ca. v lopensaet, gelegen in parochia de Tilborch in loco den Berckdijck tussen, erffenisse Laureijs Henrick Zwisen d ee zijde en tussen erffenisse Gertruijt weduwe Peter Anthonis van Buerden cum pueris d ander zijde, hoodende metten eenen eijnde aen erffenisse Peter Leemans en metten anderen eijnde aende gemeijn straet en noch uit en van eenen stuck beempt een buijnder in parochie voorschreven loco inde Heze tussen erffenisse Dimpna weduwe Wouter Melijs cum pueris (met haar kinderen) d een zijde en tussen erffenisse Marien weduwe Cornelis Sledden cum pueris d ander zijde hoodende metten eenen eiijnde aen die gemeijnte van Tilborch, welcken chijns van 62 stuijver voirs: Denijs soen wilner Adriaen Mutssairts en Adam soen wilner Laureijs Back als principael schulderen geloeft en gevest hadden Wouter Vranck Lammens pro ut in literis de Tilborch, Ende welcken chijns den voorn: Jan na doode Gerits Vranck Lammens zijns sweert te deel gevallen was en goeden bijden recht van successie van Wouter zijn broeder aencomen en bestorven was zoo hij seijde legitime et hereditatie vendiderunt et supportavit Cornelis soen Claes van Ghierll simul cum dictus literis et jure met afgaen , datum ut supra.

ORA Tilburg (7962 f 3, 5.5.1571) Adriaen soen wilner Daniel Cornelis Hermans als man ende momboir Heijlwichs zijnder huijsvrouwe dochter wilner Gerit Vranck Lammens: Een stuck heijvelts van 3 ½ lopensaet vel circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn als tzelve gelegen is inder parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aende Zeger Huijssen aldair tusschen erffenisse der wedue heeren (sic) van Brecht ridders d een zijde ende tusschen erffenisse dir wedue Gerit Vranck Lammend voirs: d ander zijde ende aen beijde den eijnden aen liggende zoo hij seijden Legitime et hereditarie vendiderunt et supportavit Jannen soen wilner Jan Vrancken met affgaen ende verthijen. Warandiam ende dit vercopen overgeven opdragen affgaen ende etc: ende in zijnen naem te etc: ende alle commer ende calaengie dair op comende altemael aff te doen behoudelijck dat hij Jan cooper voirs: sal onderhouden sheeren schouwe van eenen waterlaet aenden eenen hoeck doer t voirs: heijvelt loopende zoomen dijen schuldich is ende behoort te onderhouden.

Tilburg ORA (329:9v dd 24-1-1582) Cornelis wijlen Gerit Vrancken Lemmens en Jan Laureys Wijtman Joosten man van Mary (lees: Adriaenken), zijn zuster, kinderen van Gerit bij Danielken Goosen Wouters (sic: is Laureys) in den Acker, verkopen grond aan Herman Geraert Hermans

Tilburg ORA (334:41 dd 27-6-1587) Jan Peeter Huyben man van Lysbeth wijlen Ghaerdt Vranck Lemmems heeft een erfpacht gekregen van Peeter Steven Meeus, en hij heeft nu de hoofdsom ontvangen en verklaart de pacht afgelost.

ORA Tilburg (337:35v dd 17-5-1591) Cornelis wijlen Gaert Vranck Lemmens weduwnaar Digna Joost Pauwel Cornelis Hermans; Goossen wijlen Gaert Vranck Lemmens met Cornelis Joost Pauwel Cornelis Hermans als mombers over Jan, nagelaten zoon van Digna; beheren diens toekomstige bezit.

ORA Tilburg (Inv. nr. 7983, folio 9v, 07/03/1592) Pauwels, Cornelis ende Adriaen gebroederen s.w. Joost Pauwels Corneliss , Steven s.w. Denys Stevens x Henricxken, Jan s.w. Jans Verschueren x Jenneken, Jan s. Joris Wouter Gheridt Sibben x Aleydt gesusteren d. w. Joost Pauwels Cornelis voirs, Engele d. Joost Pauwels Cornelis ende voirs Pauwels met Goossen s.w. Gheridt Vranck Lemmens momb. Jan d. Cornelis Gheridt Vrancken x w. Digna d. Joost Pauwels voirs alle kynd. w. Joost x Bartholomeeusken d. Jan de Beer stuck saylants gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen geheyten aende heyzyde aen erffenIsse wed. ende kynd. Henrick Adams en erffenisse Anthonis Goyaert Pulskens verk. Adriaen s.w. Cornelis Peeter Mudtsairts tbv Adriaen, Catharine ende Digna broeder ende susteren kynd. w. Cornelis Cornelis Peter Mudtsairts. Gestaen Bartholomeeusken heeft hare tocht (afgegaen). Deel gevest waren op Cornelis ende Marye broeder ende suster kynd. Peeter Peeter Mudtsairts. Marge: Dese erffve moet int geheel gevest syn Peeter Cornelis Cornelis Peter Mudtsairts 25/04/1592.

Adriaenen Gheridt Vranck Lemmens Senior: ORA Tilburg (inv no 7984, blad 17v dd 26-3-1593) Jan en Nicolaes gebroeders zonen wijlen Adriaen Peter Zegers, Gheridt zoon wijlen Gheridt A...Maessoon, hebben bij koop van Adriaen Gheridt Vranck Lemmens als man en mombeer van Adriana zijn huisvrouw dochter wijlen Adriaen voorzegd, en Wouter zoon wijlen (Peter?) Wouters Vannis met Jan Goyaert Gielis als momber en toeziender van Anna en Adriana gezusters, kinderen van Peter Wouters Vannis voorzegd (...) Denijs met Cornelia zijn huisvrouw (... en nog meer partijen) een stuk hooiland

Adriaenen Gheridt Vranck Lemmens Senior: ORA Tilburg (inv no 7985, blad 14v dd 16-3-1594) Adriaen z.w. Gheeret Vranck Lemmens verkoopt huis, hof en erf in Tilburg aan de Heydzijde aan de Ringdijck aan Gh..en zoon wijlen Peter Wijten

Adriaenen Gheridt Vranck Lemmens Senior: ORA Tilburg (inv no 7985, blad 22r dd 26-4-1594) Jan Henrick Leijten en Anna zijn huisvrouw dochter wijlen A.. Cornelis testeren. Adriaen Gheret Vrancken vermeld in verband met voogdij over nagelaten kinderen.

ORA Tilburg (340:22 dd 21-4-1594) Adriaen Gherit Vrancken vermeld.

ORA Tilburg (345:155v dd 14-4-1599) Peter zoon wijlen N. Gerrit Vrancken man van Adriaena Jan Adriaen Hermans verkoopt een vijfde deel van een hofstede aan Aerd Jacob Laureijs.

ORA Tilburg (351:182 dd 1622) Adriaen Gerrit Vrancken (Sr of Jr?) leent fl 25 aan vijf onmondige kinderen van Adriaen Jan Reijnen

ORA Tilburg (352:110v dd 1626) Vermelding in een belending

ORA Tilburg (352:279 dd 12-12-1627) Adriaen, Cornelis, Daniel, N., Thomas N. man van Luitgard, kinderen van Adriaen Gerit Vranck Lemmens (sr.); nazaten van Goosen Gerit Vranck Lemmens en Lijsbeth Gerit Vranck Lemmens, etc verkopen een stuk grond.

(Zoon Adriaen Sr:) ORA Tilburg (inv no 7997 fol 278v dd 16-12-1627) Adriaen, Cornelis, Daniel en Peter gebroeders; Niclaes Thomas Cornelis Colen man van Luijtgaerd; en Judith; allen kinderen wijlen Adriaen Gerit Vranck Lemmens, allen voor zichzelf; Herman zoon Gerit Herman Janssoom wiens moeder was Geritken ook dochter van Adriaen Gerit Vranck Lemmens; Anthonis Jan Gijsberts van Ghierl voor Danielsken zijn huisvrouw; Jan Adriaen Janszoon voor Aleth; en Peterken, alledrie gezusters kinderen van Cornelis Geerts? [Goerts?] Gerit Vranck Lemmens, ook voor zichzelf; Herman de Roy onze schout uit naam van Peter zoon wijlen Jan Peter Huyben, absent en buitenlands zijnde, met moeder Lijsbeth dochter wijlen Gerit Vranck Lemmens; Marie ook dochter van Jan en Lijsbeth; Lucia idem met volmacht van haar man Wouter Hendrix te Dussen; Goyaert Jacob Anthonis Goyaert Pulskens man van Aleth dochter van Jan en Lijsbeth; Cornelis Laureys Wijten [??? MW] zoon van Adriaen Gerit Vranck Lemmens; allen naaste erven van Cornelis Geurt Vranck Lemmens; over 39 royen grond aan St Quirijns steck; nog 29 royen; nog meer grond; verkoop.

ORA Tilburg (355:71 dd 1626 of 10-6-1633) Adriaen Gerrit Vrancken vermeld; moeilijk leesbaar.

Civiele procesdossiers Tilburg (1151d) Adriaen Janss. Bogaert, als voogd van zijn vrouw Lijske, dochter van Henrick Wouter Adriaenss. contra Adriaen, Goosswijn, Cornelis en Jan Laureijs Wijten, gehuwd met Adriaenke, kinderen van Gerit Vrancke Lemmens en Danielke, dochter van Goossewijn van de Acker, betreft terugbetaling van geleend geld, 1581, 1583 en 1585.


Huwt (1) ca. 1520

Anna Jan MEUS

FamilienaamIndex

Overleden Tilburg voor 2-2-1533


Huwt (2) voor 2-2-1533

Margriet Cornelis Herman HEIJSTEN

FamilienaamIndex

Overleden voor 1542

Alias Van Heijst


Huwt (3) voor 3-4-1542

51.201   Daniella Goossens van den ACKER

FamilienaamIndex 51.201Vader 102.402Moeder 102.403

Overleden Tilburg na 1575

ORA Tilburg (7966 f 4V, 27.4.1575) Daniel wedue wilner Gerit Vranck Lammens met eenen momboir hijer toe van haer gecoren ende haer metten heere gegeven zoo recht is. Haer tocht ende alle t recht van tochten dat zij hebbende ende besittende is in alle ende eene ijegelijcke erffelijcke goeden die wijlen Gerit ende zij Daniel voirs: tsamen te besitten plagen ende dair hij Gerit voirs: inne bestorven is tzij huijssingen hovingen, lant, sant, beempden, heijen, ende weijen, zoo wair ende tusschen wijens die zelve gelegen zijn oft bevonden sullen mogen wordden nijet vuijtgescheijden zoo zij seijden Legitime et hereditarie supportavit (erfelijk verkocht en overgegeven) Adrianen, Goesswijnen, ende Cornelisse, gebruederen, Jannen soen wilner Peter Huijben als man ende momboir van Lijsbeth zijn huijsvrouwe, ende Jannen Laureijs Wijten als man ende momboir van Adriana zijn huijsvrou, gesusteren, alle kijnderen wilner Gerits ende haer Daniel voirs: met affgaen ende verthijen etc: Ende heeft geloeft Daniel met haren momboir voirs: dit overgeven opdragen affgaen ende verthijen voirs: altijt etc: ende in haren naem te etc: ende nimmermeer van tochten wegen dair nae te talen noch te doen talen met geenrehande recht geestelijck noch wereltlijck, ende alle commer ende calaengie van haren twegen dair op comende altemael aff te doen. Dies zoo behoudt zij Daniel voirs: tot hairwaerts (R.7966 f 5) haer leven lanck ende nijet langer, haer wooninge inde camer vanden nijewen huijs, ofte eenen stoel inden hert, daer voor, zoo haer gelieven sall, met drije roeden hoffs om haer nootdrufte daer vuijt te halen. Ende dair toe zoo behoudt zij Daniel voirs: alnoch tot haerwaerts alle die beempden, alle die chijnsen, ende alle alsulcken erffrogge als zij tot noch te gebruijct ende beseten heeft om daer aff tamelijck te leven. Ende alzoo zij hair dair mede nijet en soude connen oft mogen bedragen zoo sullen haer, haer kijnderen voirs: dair toe noch te baten comen ende betalen elck twee k gulden makende 10 k gulden des jairs, alle jair opten ijersten dach van october waer aff den ijersten verschijndach sal zijn ende vervallen vanden ijersten dach van october nu naestcomende over een jair, ende zoo voort van jaer tot jaer zoo lange die zelve Daniel indir mensscheijt leven sall, Allet wilck Adriaen, Goesswijn, Cornelis, Jan, ende Jan voirs: Danielen haerder moeder ende zweger voirs: geloeft hebben te laten volgen, genieten, ende te betalen, ende dat vrij van alle beden, commeren, ende lasten ordinaris oft extraordinaris hoe danich die gevallen souden mogen, verbijndende dair voor henne persoen ende alle henne goeden hebbende ende vercrijgende met voorwairde oock toegedaen dat offs haer Daniel voirs: van noode waer, ende hair nijet en conste bedragen met all tgene voirschreven staet, dat zij vande zelve beempden chijnssen oft erffpachten alsoo veele sal mogen aenverden belasten oft vercoopen, die als hair van noode sal zijn omme tamelijck dair aff te leven ende onderhoudt te mogen nemen dwelck die zelve kijnderen voirs: hair oock toegegeven ende gelaten hebben sonder argelist

ORA Tilburg (.7966 f 4V, 27.4.1575) Condt zij eenen ijegelijcken dat gecompareert ende verschenen zijn voor scepenen ondergescreven Adriaen, Goesswijn, ende Cornelis gebruederen, sonen wilner Gerit Vranck Lammens bijden zelven Gerit, ende vuijt Daniel zijn huijsvrouwe dochter wilner Goesswijns vanden Acker tsamen verwect ende vercregen zijnde. Jan soen wilner Peter Huben als man ende momboir van Lijsbeth zijn huijsvrouw, ende Jan soen Laureijs Wijtman Joosten als man ende momboir van Adriana zijn huijsvrouwe gesusteren, dochteren wilner Gerits ende Daniels voirs: Ende hebben vande erffelijcke goeden (R.7966 f 5V) hem van Geriden henne vader ende Danielen haerder moeder aencomen ende bestorven, ende dair inne Daniel hair moeder voirs: hair tocht ende alle t recht van tochten wegen dat zij daer inne hebbende ende besittende was de voirs: kijnderen over gegeven ende op gedragen hadde ende in al dir vuigen zoo zij die nu ter tijt int minnelijck affgescheijden ende gepacht hebben zekere erffscheijdinge ende erffdeijlinge aengegaen ende gemaect in vuigen ende manieren hijer nae volgende. Overmidts wilcker erffscheijdinge ende erffdeijlinge wille zoo sall Adriaen soen wilner Gerit Vranck Lammens voor zijne portie hebben houden ende erffelick besitten Een huijs hoff met zijnen gronde ende toebehoorte ende erffenisse tot eenen driesken daer aen liggende in alder groote alst gelegen is geheijten dat Nijeuwe huijs gelegen binnen dir parochie van Tilborch aldair aen die Zegerhuijssen tusschen erffenisse Goesswijns zijns brueders hem bij deser deellinge te deelle bevallen aen d een zijde noortwaert, ende tusschen erffenisse Cornelisse zijne brueder bij deser deellinge oock te deelle bevallen d ander zijde zuijtwaert. Streckende vander gemeijnte van Tilborch totter erffenisse Goesswijns voirs: daer een water tusschen beijde is liggende wilck water tot alle zijden gebruijckt sal mogen wordden. Noch dat 5e deel bedeelt in een stuck ackerlants den Voorsten acker geheijten in alder groote alst gelegen is tusschen dat 5e deel Goesswijns zijnen brueder voors: te deelle bevallen d een zijde oost waert, ende tusschen dat 5e deel Cornelisse zijnen brueder te deelle bevallen aen d ander zijde westwaert. Streckende vandir erffenisse Goesswijns voirs: totter erffenisse Peter Steven Meeussen. Noch dat 5e deel in eenen acker den Boomacker geheijten gelegen binnen der parochie ende ter plaetsse voirs: aen beijde zijden ende aen beijde die eijnden comende aen erffenisse dir personen lest lest voirs:. noch sal die zelve Adriaen hebben dat 5e deel in eenen acker Joosten acker geheijten gelegen oock aldair tusschen erffenisse Goesswijns zijns bruers aen d een zijde zuijtwairt, ende tusschen erffenisse Cornelis zijns brueders aen d ander zijde noortwaert. Streckende vandir erffenisse der wedue heeren Johans van Brecht ridders, totter erffenisse Jannen Peter Huijben te deelle bevallen dair eenen gracht tusschen beijde leijt Wilcken gracht met beijde die holen tot desen 5e gedeelte is behoorende. Noch dat 5e deel in een stuck lants den Berck acker geheijten gelegen oock aldair tusschen dat 5e deel Goesswijnen voirs: te deelle bevallen aen d een zijde noortwairt, ende tusschen dat 5e deel Cornelisse te deelle bevallen aen d ander zijde zuijtwairt. Streckende vandir erffenisse der wedue voirs: totter erffenisse Goesswijns zijns brueders oock voorgen: dair den voirs: gracht oock tusschen beijde is loopende ende met beijde den holen aen dit erve (R.7966 f 6) is behoorende Ende hijer toe soo sal Adriaen voirs: alnoch hebben ende erffelijck besitten eenen hoeck in een stuck erffs tot heijvelde liggende in alre groote alst gelegen is binnen der zelver parochie ende ter plaetsse voirs: tusschen dat heijvelt Jannen Laureijs Wijt Joosten zijnen zwager voirs: te deelle bevallen aen d een zijde zuijtoostwaert ende tusschen erffenisse der wedue van Brecht voirs: aen de ander zijde noort west waert. Streckende vanden heijvelde Cornelis zijnen brueder te deelle bevallen, totter erffenisse der kijnderen Gijsbrechts Peters van Diessen zoo zij seijden Op wilcke Nijeuwe huijs hoff met zijnen gronde ende toebehoorte ende erffenisse dair aenliggende ende den andere parcheelen van erven voirs: die andere deijlsluijden vertegen hebben tot behoeff Adriaens voirs: met overgeven ende affgaen in manieren dair toe behoorlijck ende gewoonlijck zijnde. Gelovende op hen zelven ende op alle henne goeden hebbende ende vercrijgende dese erffdeijlinge ende dit verthijen overgeven ende affgaen voirs: altijt vast ende stentich te houden ende elck in zijnen naem te doen houden sonder ennich wederseggen, ende alle commer ende calaengie elck van zijnen twegen dair op comende altemael aff te doen. Dies zoo sal Adriaen voirs: hijer vuijt gelden dat 5e deel in 6 st: 2 ½ ort tsiairs gewinchijns in des hertogenchijns tot Oisterwijck te betalen. Dat 5e deel in 23 lopen roggen tsiairs erffpachts aen dat convent van Tongerloo te betalen. Ende dair toe dat 5e deel in eenen chijns van 6 k gulden oft d een helft aen Ghijsbert Henrick Wouter Adriaens, ende d ander helft aen Michiel Adam Cornelissen te betalen ter quijtinge staende met een hondert k gulden eens nae vermogen den bescheede dair aff zijnde, ende dair toe zoo sullen zij condividenten voirs: malcanderen t alle zijden wegen ende steden zoo recht is ten naesten velt ende ter minster schade, ende alle schouwen ende waterlaten elck in ende tegen zijn erve loopende te onderhouden nae d oude gewoonte, met conditie ende voorwairde toegedaen off ennige van desen condividenten ennigen anderen commer hijnder off last quame met recht meer dan hem hijer vooren benoempt is. Dijen commer hijnder ende last alzoo comende sullen zij condividenten malcanderen helpen dragen ende betalen D wilck zij malcanderen alzoo onder die verbijnte als vooren geloeft hebben sonder argelist

(Idem fol 6v) Hijer tegens zoo sall Goesswijn voirs: voor zijn portie hebben houden ende erffelijck besitten een streepken aen die noorde zijde vandir Nijeuwer stede, met den cluickxken tusschen beijde der wateren, een cleijn veldeken inde weije over dat water, ende een vijffste deel in een stuck erffs den Voorsten acker geheijten all t samen bij ende aen malcanderen liggende, binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen die Zegerhuijssen aldair tusschen erffenisse Meeus Meeus Stevenssen aen den zijde noortwairt, ende tusschen die voirs: Nijeuwe stede Adriaen zijnen brueder te deelle bevallen, ende dir erffenisse Gertruijts wedue Henrick Wouter Adriaens metten kijnderen d ander zijde zuijtwaert. Streckende vandir gemeijnte van Tilborch totter erffenisse Peter Steven Meeussen. Noch dat vijffste deel in eenen acker den Boomacker geheijten oock aldair gelegen tusschen d erve Adrianen zijnen brueder te deelle bevallen d een zijde, ende tusschen erffenisse Laureijs Wijt Joosten zoen d ander zijde. Streckende vander ander erffenisse Goesswijns voirs: dat hijer nae volght totter erffenisse Peter Steven Meeussen voirs:. Noch dat 5e deel in eenen acker, Joosten acker geheijten oock aldair liggende tusschen erffenisse Adriaen zijnen brueder te deelle bevallen d een zijde, ende tusschen eenen gemeijnen wech aldair den Moerpat geheijten d ander zijde. Streckende vande erffenisse dir wedue heeren Johans van Brecht ridders, totter erffenisse Jannen Peter Huben zijnen zwager te deelle bevallen. Noch sal die zelve Goesswijn hebben dat 5e gedeelte in eenen acker oock aldair gelegen den Berckacker geheijten, tusschen t gedeelte Adriaen zijnen brueder te deelle bevallen d een zijde, ende tusschen erffenisse Jan Peter Huijben zijns zwagers, dair eenen gracht met beijde de holen aen dit erve behoorende tusschen beijde loopt, d ander zijde. Streckende van zijnen anderen erve voirs: totter erffenisse dir wedue van Brecht voirs:. Ende hijer toe zoo sal die zelve Goesswijn allnoch hebben ende erffelijck besitten een stuck heijvelts dat Biesvelt geheijten, oock aldair tot eenen drijehoeck liggende tusschen erffenisse Peter Meeus Stevenssen aen d een zijde, ende tusschen erffenisse van alle dese andere condividenten dair eenen gracht tusschen beijde loopt met beijde die holen tot desen heijvelde behoorende, d ander zijde ende dat dat een eijnde, ende metten anderen eijnde scherp vuijt gaende, zoo zij seijden (R.7966 f 7) Op alle wilcke erffenissen voirs: die andere deijlsluijden vertegen hebben tot behoeff Goesswijns voirs: met overgeven etc: Gelovende etc: ende alle commer etc: Dies zoo sal Goesswijn voirs: etc: Reliqua omnia ut in precedentibus nihil mutando. Hiertegen zoo sall Cornelis voirs: hebben houden ende erffelijck voor zijn portie besitten dat gedeelte zoo t affgepaelt is, inden hoff vander ouder stede, gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen die Zegerhuijssen aldair tusschen dat contingent Adrianen zijnen brueder te deelle bevallen d een zijde, ende tusschen dat coningent Jannen Laureijs Wijten zoen zijnen zwager te deelle bevallen d ander zijde. Streckende vander gemeijnte van Tilborch, totter erffenisse Goesswijns zijnen brueder voirs: te deelle bevallen, daer een water dat zij onderlinge mogen gebruijcken tusschen beijde leijt. Noch een vijffste gedeelte in eenen ackerlants den Voorsten acker geheijten, oock aldair gelegen, tusschen dat gedeelte Adrianen zijnen brueder te deelle bevallen d een zijde oost waert, ende tusschen erffenisse Jans Laureijs Wijten zoen voirs: d ander zijde west waert. Streckende vander erffenisse Peter Steven Meeussen totter erffenisse Goesswijns zijns brueders voirs:. Noch dat vijffste deel in eenen stuck lants den Boomacker geheijten oock aldair gelegen tusschen t gedeelte Adriaens zijns brueder aen d een zijde west waert, ende tusschen erffenisse Jans Laureijs Wijten zoen zijns zwagers voirs: d ander zijde oost waert. Streckende vandir erffenisse Peter Steven Meeussen, totter erffenisse ende gedeelte Goesswijns zijns brueders voirs:. Noch een 5e gedeelte in eenen stuck erffs Joosten acker geheijten oock aldair gelegen tusschen t gedeelte Adriaens zijns brueders aen d een zijde zuijtwaert, ende tusschen t gedeelte Jan Laureijs Wijten zijns zwagers d ander zijde noortwart. Streckende vandir erffenisse der wedue heeren Johans van Brecht ridders, totter gedeelte Jannen Peter Huijben zoen zijnen zwager bij deser deellinge te deelle bevallen Dies zoo sal den gracht met beijde die holen daer tusschen beijde liggende tot desen gedeelte blijven noch een 5e gedeelte in eenen acker lants den Berck acker geheijten, oock aldair gelegen, tusschen erffenisse Adriaens (R.7966 f 7V) zijns bruers aen d een zijde noortwaert, ende tusschen erffenisse Jan Laureijs Wijten zijns zwagers aen d ander zijde zuijtwaert. Streckende vander erffenisse Goesswijns zijns brueders daer den zelven gracht voirs: met beijde den holen tot desen erve behoorende tusschen beijde leijt, totter erffenisse der wedue van Brecht voirs:. Ende hijer tot zoo sal die zelve Cornelis alnoch hebben ende erffelijck besitten eenen hoeck in eenen heijvelt oock aldair gelegen, tusschen erffenisse der wedue van Brecht voirs: aen d een zijde, ende tusschen erffenisse Jan Laureijs Wijten soen aend ander zijde. Streckende vander erffenisse Goesswijns totter erffenisse Adriaens beijde zijne brueders voorgenoempt zoo zij seijden Op wilcke erffenisse voirs: de andere deijlsluijden etc: reliqua omnia ut supra (het overige als hierboven) mutatis mutandis. Hijer tegen zoo sal Jan soen Laureijs Wijtman Joosten hebben houden ende erffelijck voor zijn portie besitten, die aenstede, te weten dat oude huijs, metten grond ende erffenisse daer aen liggende ende dair toebehoorende met eenen messch wech achter vuijt, totten gracht hole toe vanden weijken dair achter aen liggende Jannen Peter Huijben zijnen mede zwager te deelle bevallen, in alder vuegen zoo t zelve affgepaelt ende gescheijden is, gelegen binnen dir parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen die Zegerhuijssen. tusschen erffenisse Cornelisse zijnen zwager te deelle bevallen d een zijde, ende tusschen erffenisse Jan Peter Huijben oock zijnen zwager te deelle bevallen d ander zijde. Streckende vander gemeijnte van Tilborch, totter erffenisse Goesswijnen voirs: te deelle bevallen. Noch een vijffste gedeelte in eenen acker lants den Voorsten acker geheijten oock aldair gelegen tusschen erffenisse Cornelis zijns zwagers aen d een zijde oost wart, ende tusschen erffenisse Jan Peter Huben zijns mede zwagers aen d ander zijde west waert. Streckende vandir erffenisse Peter Steven Meeussen, totter erffenisse Goesswijns voirs:. noch dat 5e gedeelte in eenen acker lants den Boomacker geheijten oock aldair gelegen tusschen erffenisse Cornelis zijns zwagers aen d een zijde westwaert, ende tusschen erffenisse Jans Peter Huben zoen aen d ander zijde oostwaert, Streckende vander erffenisse Peter Steven Meeussen, totter (R.7966 f 8) erffenisse Goesswijns voorn:, Noch dat vijffste gedeelte in een stuck lants Joosten acker geheijten, oock inder parochie ende ter plaetsse voirs: gelegen, tusschen erffenisse Cornelis zijns zwagers voirs: aen d een zijde zuijtwairt ende tusschen erffenisse Jan Peter Huijben voorn: d ander zijde noortwart. Streckende vandir erffenisse die weduwe heeren Johans van Brecht ridders, totter erffenisse Goesswijns zijns zwagers voirs:. noch hijer toe een vijffste gedeelte in eenen acker lants den Berckacker geheijten, oock aldair gelegen tusschen erffenisse Cornelis zijns zwagers aen d een zijde noortwart, ende tusschen erffenisse Jans Peter Huben aen d ander zijde zuijtwairt. Streckende vander erffenisse die wedue van Brecht voorn:, totter erffenisse Goesswijns voirs:. Ende hijer toe zoo sal Jan voirs: alnoch hebben ende erffelijck besitten eenen hoeck in een stuck heijvelts, oock aldair gelegen tusschen erffenisse Jan Peter Huben aen d een zijde oostwairt, ende tusschen erffenisse Adriaens ende Cornelis zijns zwagers aen d ander zijde westwaert. Streckende vander erffenisse Goesswijns voirs: totter erffenisse der kijnderen Joost Goiarts zoo zij seijden. Op wilcke oude huijs metten grond ende erffenisse dair aen liggende ende den anderen erffenissen voirs: die andere etc: reliqua omnia ut superioribus (het overige als hierboven) mutatis mutandis. Hiertoe zoo sall Jan soen wilner Peter Huijben hebben houden ende erffelijck voor zijn portie besitten, Een vijfste gedeelte vanden erve aen die Oude stede te weten d erve daer dat schop op staet in alder vuegen zoot affgedeelt ende gepaelt is, metter helft vanden vairwech aende noort zijde gelegen, ende den geheelen weijken dair toebehoorende gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen die Zegerhuijssen aldair tusschen erffenisse Gertruijts wedue Henrick Wouter Adriaens metten kijnderen d een zijde, ende tusschen erffenisse Jan Laureijs Wijt Joosten zoen zijns mede zwagers aen d ander zijde. Streckende vander gemeijnte van Tilborch (R.7966 f 8V) totter erffenisse Gertruijts met haren kijnderen voirs:. noch een vijffste gedeelte in eenen acker den Voorsten acker geheijten, ende dat vijffste gedeelte in eenen anderen acker den Boomacker geheijten tsamen tot eenen stuck liggende binnen der parochie ende ter plaetsse voirs:, tusschen erffenisen Jan Laureijs Wijtman Joosten zoen zijns mede zwagers aen beijde zijden oost ende westwart. Streckende vander erffenisse Goesswijns zijns zwagers, totter erffenisse Peter Steven Meeussen. Noch twee vijffste gedeelten in twee stucken lants, d eene geheijten Joosten acker, ende dat andere den Berckacker oock tsamen tot eenen stuck nu ter tijt liggende tusschen erffenisse Jans zijns zwagers voirs: aen beijde zijden zuijden ende noortwart. Streckende vander erffenisse dir wedue heeren Johans van Brecht ridders, totter erffenissse Goesswijns voirs:. Ende hijer toe zoo sall die zelve Jan alnoch hebben ende erffelijck voor zijn portie besitten een stuck heijvelts in alder groote alst gelegen is binnen der parochie ende ter plaetsse voirs: tusschen erffenisse Jans zijns mede zwagers voirs: daer eenen waterlaet tusschen beijde is loopende, ende halff ende halff is behoorende d een zijde ende d een eijnde, ende tusschen erffenisse der kijnderen Joost Goiarts d ander zijde, ende metten anderen eijnde scherp vuijt gaende, zoo zij seijden Op wilcke erffenissen metten schop ende andere gronden van erven die andere etc: reliqua omnia ut supra mutandis mutatis usque ad finem

Kinderen

 1. (uit 1) Heijlwig, huwt na 1542, voor 1550 Adriaen Daniel Cornelis Hermans
 2. (uit 1) Yken (+na 1563), huwt na 1542, voor 1550 Thomas Peter Gerits van Dongen (+voor 1563)
 3. Kinderen
  1. Adriaen
  2. Peter
  3. Anneke
  4. Jenneke
 4. (uit 1) Jan, geplaagd door “cleynicheyt van verstande innocentheyt ende simpelheyt”
 5. (uit 2) Barbara, huwt Adriaen Willem Goiairden
 6. Kinderen
  1. Jan
  2. Cornelis
  3. Aert
  4. Gerit
  5. Willem
  6. Mechteld
  7. Adriana
 7. (uit 2) Peterken, huwt Jan Peter Geritss
 8. (uit 2) Anna (+voor 1557), huwt Gerit Joost Embert Eelkens
 9. Kinderen
  1. Adriaen
  2. Margrietken
 10. (uit 2) Adriaen Sr, nog onmondig in 1550; huwt Adriana Adriaen Peter Zegers
 11. Kinderen
  1. Adriaen
  2. Cornelis Ariaen Gerits Vrancken, huwt Tilburg RK (ot 2-2) 16-5-1605 Berbel Jan Hendrix Goyaerts Wouters
  3. Daniel Ariens Geritssen Vrancken, huwt (1) Tilburg RK (ot 16-1) 29-1-1606 Cathelijn Jan Henricx Wouters; huwt (2) Tilburg RK (ot 18-11) 28-11-1610 Jenneken Cornelis Janssen de Beer
  4. Peter Adriaen Geritssen Vrancken, huwt Tilburg RK (ot 15-9) 1-10-1613 Mayken Gisbert Willemssen Verschueren
  5. Luytken (Luitgard) Ariaen Geraerts Vranck Lemmens huwt Tilburg RK (ot) 20-1-1619 Nicolaes Thomas Cornelis Colen
  6. Judith Adriaen Gerit Vrancken, huwt (1) Tilburg RK (ot 11-1) 25-1-1609) Huybert Jan Jaspars; huwt (2) Tilburg RK (ot 19-2) 29-2-1628 Willem Jan Daniels van Heyst
  7. Marijken Adriaen Geridt Vrancken (+Tilburg x-1-1609)
  8. Geridtken Adriaen Geridts Vranck Lemmens (+voor 1627), huwt Tilburg RK (ot) 25-12-1600 Geridt Herman Jans
  9. Goorts (+voor 1627), met kennelijk volwassen kleinkinderen in 1627
  10. Lijsbeth (+voor 1627), huwt Jan Peter Huyben
 12. (uit 2) Cornelis, huwt voor 1550 Marike Wouter Gerijt Sibben
 13. (uit 3) Adriaen Jr Zie 25.600
 14. (uit 3) Goessen, huwt (1) ca. 1560 Lijsbeth Cornelis Pauwels Smolders; huwt (2) ca. 1582 Peterken Cornelis Cornelis de Beer
 15. Kinderen
  1. (uit 1) Cornelis, huwt Maijke Quirijn Emmen
  2. (uit 1) Geritken
  3. (uit 1) Marij
  4. (uit 1) Jenneken
  5. (uit 1) Anna
  6. (uit 1) Geertruid
  7. (uit 1) Joost
  8. (uit 2) Joost
  9. (uit 2) Adam
  10. (uit 2) Jan
  11. (uit 2) Peterken
  12. (uit 2) Daniela
  13. (uit 2) Aleijt
 16. (uit 3) Cornelis, huwt Digna Joost Pauwels van Heijst
 17. Kinderen
  1. Jan Cornelis Gerit Vrancken Lemmens
 18. (uit 3) Elisabeth (+na 1575, vermoedelijk voor 1581), huwt Jan Peter Huben
 19. (uit 3) Adriaenken (alias Marie?), huwt voor 1581 Jan Laureijs Wijtman Joost Lenaerts
 20. Kinderen
  1. Daniel
  2. Cornelis

TerugBegin van generatie


51.202   Jan Peter Niclaes SPAPEN

FamilienaamIndex 51.202Vader 102.404Moeder 102.405

Geboren Tilburg ca. 1500
Overleden na 11-9-1574, voor 19-10-1575

Bron Henk Coolen. Niet verwarren met de o.a. 1565-7 vermelde Jan soen wilner Peter Henrick Spapen.

Vermeld ORA Tilburg 1537, 1540 in belendingen; 1541 ‘erfenis van’.

ORA Tilburg (288/55v. dd 2-2-1542) Peter Goijaert Pulskens en Jan Peter Spapen hebben geloofd als schuldenaars te betalen aan Herman zoon van wijlen Jan Boerden alias Rugdijcks een jaarlijkse en erfelijke pacht van ene half mud rogge, elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit een huis, hof, schuur, schaapskooi en erfenis daaraan liggende toebehorende aan Peter voors., groot ca 8 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg in die Heijseijde tussen: (…) Nog uit het ervsterf en kindsdeel, wat Jan Peter Spapens aangekomen was van Peter voors. heeft deze gelofte gedaan voor Jan voors. (…) Te mogen lossen alijd met lichtmis met 25 karolus gulden van 20 stuivers per stuk, samen met de jaarpacht en achterstel, behalve dat men dat een halfjaar tevoren op moet zeggen.

ORA Tilburg (288/59v. dd 15-2-1542) Wouter zoon van wijlen Jan Panis en Laureijs zoon van wijlen Goijaert Hoefkens hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan Peter Spapen ten behoeve van Peter Spapen diens vader ¼ deel in een huis, hof, schuur, schaapskooi en grond met toebehoren en erfenis met een akkertje daaraan liggende het gehele Huis, etc. gelegen in de parochie van Goirle ter plaatse genaamd in het Dorp tussen: (…) Hieruit te betalen: (…)

ORA Tilburg (290/23r dd 2-1-1544) Gherit zoon van wijlen Claeus Dielen, Wouter zoon van wijlen Henrick Snijers als man van Heijlwich dochter van wijlen Claeus Dielen, Cornelia en Jenneke, gezusters, onmondige dochters van wijlen Gielis zoon van wijlen Claeus Dielen, Ariaena dochter van wijlen Claeus Dielen, niet tegenwoordig zijnde, waar Gherit voor instaat en met hem Wouter zoon van wijlen Henrick Snijers en Gherit zoon van wijlen Jan Maes gezamenlijk voor instaan, Cornelis Henrick Goessens als man van Mechteld dochter van wijlen Peter Gherits, Aerdt zoon van wijlen Jan Goessens als man van Mechtelt dochter van wijlen Peter Gherits, Gijsbrecht zoon van wijlen Jan Wouters als man van Barbara dochter vann wijlen Peter Gherits, Henrick zoon van wijl.en Lambrecht Henricks als man van Heijlwich dochter van wijlen Peter Gherits, Marten zoon van wijlen Peter Gherits, niet tegenwoordig zijnde, waar Cornelis, Aerdt, Ghijsbrecht en Henrick voors, voor instaan, voor de ene helft, Matheus zoon van wijlen Gherit vanden Oudenhoven als man van Katherina dochter van wijlen Herman van Boerden en Adriaen zoon van wijlen Cornelis Herman van Boerden, te weten Matheus voor het tweedeel en Adriaen voors. voor het derde deel in de andere helft in een half mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht, verkopen aan Peter Goijaert Pulskens dat half mud rogge erfpacht, wat Peter Goijaert Pulskens en Jan Peter Spapen als schuldenaars geloofd hadden gezamenlijk te betalen aan Herman zoon van wijlen Jan van Boerden uit huis, hof,schuur,schaapskooi en erfenis daaraan liggende, groot ca. 8 lopensaet, Peter Goijaert Pulskens toebehorende, gelegen in de parochie van Tilburg in die Heijdsijde tussen: (…) Nog uit al zulk versterf en kindsdeel als Jan Peter Spapen aankomen zal van Peter Spapen zijn vader in alle havelijke en erfelijke goederen. Welk half mud rogge erfpacht te los staat met 25 karolus gulden en welk half mud rogge erfpacht de voornoemde personen en verkopers verstorven was van wijlen Herman zoon van wijlen Jan van Boerden voors.

ORA Tilburg (nw inv no 7959 f 55V dd 17.2.1568) Jan soen wilner Peter Spapen heeft geloeft als een principael schulder te gelden te geven ende wel te betalen Jannen soen wilner Henrick Janssen van Gorp eenen jairlijcken ende erffelijcken pacht van acht lopen roggen alle jair te vergelden op Onsser Liever Vrouwen dach Lichtmisse ende voorden ijersten termijn ende dach van betalinge tot Lichtmisse nu naestcomende vuijt ende van huijs hoff schuer schaepskoije metten grond ende vuijter erffenisse dair aen liggende ende toebehoorende 14 lopensaet vel circiter in parochia de Ghoirle ad locum int Dorp aldair tusschen erffenisse Goiaert Claes Aertssen d een zijde ende tusschen erffenisse Jan Claes Aertssen zijns bruers d ander zijde Streckende vander erffenisse Jans Willem Wouterssen ende Peter Cornelis Adriaenssen totter erffenisse Jan Claes Aertssen voirs: zoo hij seijde Warandiam ende den voirs: onderpandt altijt goit zeker genouch ende waeldogende etc: als voorden erffpacht voirs: dair etc: ende alle commer ende calaengie daer inne wesende altemael aff te doen den zelven

ORA Tilburg (R.7960 f 29V, 12.11.1569) Jan soen wilner Jan Willems vander Loo heeft geloeft als een principael schulder te gelden te geven ende wel te betalen Jannen soen wilner Peter Spapen eenen jairlijcken ende erffelijcke chijns van 60 stuver te vergelden alle jair op Onsser Liever Vrouwen dach Lichtmisse ende voor den ijersten termijn ende dach van betalinge tot Lichtmisse nu naestcomende vuijt ende van eenen stuck beempden van zess lopensaet vel circiter gelegen binnen der prochie van Ghoirle ad locum inde Weningxvoirt aldair tusschen erffenisse joncheer Jacops van Wachtendonck d een zijde ende tusschen erffenisse dir kijnderen Claes Aert Sterts d ander zijde; Streckende vander erffenis Jans die Wit Janssone totter erffenisse Joost Cornelis Back zoo hij seijde. Warandiam ende den voirs: onderpandt altijt goit zeker genouch etc: ende alle commer ende calaengie dair inne wesende altemael aff te doen den zelven (marge: gelost ergo vacat de consensu Johannes Peter Spapen)

ORA Tilburg (nw inv no 7960 bij f 30-49F: 21.11.1569) Nota Deb mijs ? Jan Jan Willemss vande Loo geloeft Jan Peter Spapen 60 stuver 21 novembris “69 C penn ? Leijt onder Be . .

ORA Tilburg (nw inv no 7965 f 37V dd 14.3.1574) Jan soen wilner Peter Spapen Een stuck lants van 2 lopensaet vel circiter gelegen binnen dir parochie van Ghoirle ad locum in des Dorps acker genaempt dat Zwertlant tusschen erffenisse der kijnderen Quirijn Peters d een zijde ende tusschen erffenisse Adriaen Schuermans d ander zijde. Streckende vander erffenisse Jans die Wit Janssone d oude totter erffenisse Jennekens wedue Adriaen Hermans metten kijnderen met meer anderen zoo hij seijde Legitime et hereditarie vendiderunt et supportavit Jannen die Wit soen wilner Jans die Wit d’ oude met affgaen ende verthijen etc: Warandiam ende dit vercopen overgeven opdragen etc: ende in zijnen naem te etc: ende alle commer ende calaengie daer op comende altemael aff te doen den zelven.

ORA Tilburg (nw inv no 7966 f 29, 19.10.1575) Hieromias soen wilner wijlen Jacop Daniels als man ende momboir van Marie zijn huijsvrou dochter wilner Jan Peter Spapen bijden zelven Jan ende vuijt wijlen Jenneken zijn huijsvrouwe dochter wilner Dierck Oppers tsamen verwect ende vercregen zijnde. Alle alsulcken versterff ende recht van versterve wegen als der voirs: Marie zijn huijsvrouwe aencomen ende bestorven is van haren vader ende moeder, ende noch alsulcken versterve als haer van Adrianen haren broeder aencomen ende bestorven is in alle haeffelijcke ende erffelijcke goeden zoo waer ende tusschen wijens die gelegen zijn oft bevonden sullen mogen worden t zij in harden in wecken, in hoogen in leegen, in diepen oft in drooghen, off zoo waer men die ennichssins bevijnden sal mogen zoo wel binnen der parochie van Tilborch als daer buijten nijet daer inne vuijtgescheijden zoo hij seijde Legitime et hereditarie vendiderunt et supportavit Jannen soen wilner Dionijs Crillaerts ende Adrianen soen Gerit Vrancken simul cum omnibus litteris et jure met affgaen ende verthijen etc:

ORA Tilburg (nw inv no 7966 f 30V dd 5.11.1575) Aert soen Michiel Aerts van Wijck als man ende momboir van Anthonia zijn huijsvrou dochter wilner Jan Peter Spapen bijden zelven Jan ende vuijt wilner Jenneken zijn huijsvrou dochter wilner Dierck Oppers tsamen verwect ende vercregen zijnde Alle alsulcke versterffven ende recht van versterven wegen als des voirs: Anthonia zijn huijsvrou vanden voirs: haren vader ende moeder, ende van Adrianen haren broeder zijn aencomen ende bestorven in alle haeffelijcke ende erffelijcke goeden zoo waaer ende tusschen wijens die gelegen zijn offt bevonden sullen mogen wordden tzij in hardden in wecken, in hoogen in leegen, in diepen oft in droogen off zoo waermen die ennichssins bevijnden sal mogen zoo wil binnen die parochie van Tilborch als daer buijten nijet dair inne vuijtgescheijden zoo hij seijde Legitime et hereditarie vendiderunt et supportavit Adrianen soen Gerit Vrancken ende Willemen soen wilner Laureijs Willemss simul cum omnibus litteris et jure met affgaen ende verthijen etc:

ORA Tilburg (Inv. nr. 7983, folio 5v, 08/02/1592) Marye d. Jan Peter Spapen wed. Jan Gheridts van Aendonck bekendt dat Cornelis Anthonis Ghysberts ende Jan Willem Vande Loo momb. Jan, Marye ende Willeken hare kynd. geweest hebbende, Rekening hebben gedaen; momb. van henne administratie quijtscheldende.


Huwt voor 1552

51.203   Jenneken Dirck Henrick OPPERS

FamilienaamIndex 51.203Vader 102.406Moeder 102.407

Kinderen

 1. Barbara, huwt Willem Laureijs Hoefkens
 2. Peterke Zie 25.601
 3. Anthonia, huwt Aert Michiel Aert van Wijck
 4. Marij (+na 1592), huwt (1) Hieremias Jacob Daniels; huwt (2) Jan Gheridts van Aendonck (+voor 1592)
 5. Kinderen
  1. Jan van Aendonck, volwassen voor 1592
  2. Marie van Aendonck, volwassen voor 1592
  3. Wilemke van Aendonck, volwassen voor 1592
 6. Catharina, huwt Jan Denijs Peter Crillaerts
 7. Adriaen (+voor 1575)

TerugBegin van generatie


51.208   Jan Adriaan Jan SOMERS

FamilienaamIndex 51.208Vader 102.416Moeder 102.417

Geboren ca. 1520

ORA Tilburg (inv no 7995, blad 272r dd 2-2-1621) (Marge) Mathijs, Lenaert en Adriaen zonen wijlen Cornelis Eelkens, en Adriaen zoon wijlen Jan Jan Somers man van Marie Cornelis Eelkens verkopen een stuk land.

ORA Tilburg (inv no 7996, blad 35v dd 29-12-1621) Erfdeling, na overlijden moeder, tussen Mathijs, Lenaert en Adriaen zonen Cornelis Peter Eelkens, Jan zoon wijlen Andries Jan Aerts man van Jenneken, en Adriaen zoon wijlen Jan Jan Somers man van Marie dochters van Cornelis Peter Eelkens, waarvan de moeder was Anna wijlen Lenaert Adriaen Mutsaers.

ORA Tilburg (inv no 7996, blad 37r dd 30-12-1621) Tweede erfdeling door de erven van Cornelis Peter Eelkens.

ORA Tilburg (inv no 7996, blad 189v dd 15-1-1623) Marie [Cornelis Peter Eelkens] weduwe wijlen Adrien Jan Somers enerzijds, anderzijds Adriaen, Antonis, Cornelis en de overige kinderen van wijlen Jan Jan Somers; en verdere erfgenamen van Adriaen Jan Somers; erfdeling. Adriaen Jan Somer was kennelijk kinderloos.

ORA Tilburg (inv no 7997, blad 33r dd 26-2-1625) Adriaen zoon wijlen Jan Jan Somers voor zichzelf en voor verdere erfgenamen van Adriaen Jan Somers zijn oom, verklaart dat Herick Jans van H... hen heeft verlost van een gelofte van Cfl 100.


Huwt

51.209   Marie Henrick Willem EELKENS

FamilienaamIndex 51.209Vader 102.418Moeder 102.419

Kinderen

 1. Jan Zie 25.604
 2. Adriaen (*ca. 1565 +na 1621, voor 1623), huwt Marie Cornelis Peter Eelkens; kinderloos
 3. Adriana
 4. Hendricksken
 5. Joost
 6. Margriet
 7. Marij
 8. Mechteld

TerugBegin van generatie


51.210   Goyaert Cornelis Aert REIJNBOUTS

FamilienaamIndex 51.210Vader 102.420Moeder 102.421

Geboren ca. 1530
Begraven Tilburg RK 2-3-1630 (sic)

ORA Tilburg (nw inv nr 7952 1562, februari 16 n.st. - R 307/66r-66v) Michiel Jan vanden Brandt legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Goiairt Cornelis Aert Reijnbouts met afgaan en vertijen etc, een stukje erf met een huis daarop staande, zo groot en klein als deze helft gelegen is in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) bij de Kercke in de Schijve, aldaar tussen: de andere helft, die aan Henrick vande Pol heden ten dage; gevest is een zijde; erfenis van Laureijs Aert Lensen ander zijde; erfenis van Jan Jan Hermans een einde; voor aan de Hoevensche Kerckwech ander einde, ut dicebat. Et promisit warandiam more solito en dit verkopen, overgeven, opdragen afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden etc en alle kommer en calangie daarop komende allemaal voor hem af te doen.

ORA Tilburg (nw inv nr 7952 1562, februari 16 n.st. - R 307/66v) Goiairt Cornelis Aert Reijnbouts heeft beloofd als principaal schuldenaar te gelden, te geven en wel te betalen aan Michiel zoon van wijlen Jan vanden Brande een jaarlijkse en erfelijke cijns van 37½ stuiver, elk jaar te vergelden op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis en voor de eerste termijn met Lichtmis nu a.s. uit en van de helft van het voors stukje erf zoals voorschreven staat zoals hij zeide. Et promisit warandiam more solto en het voors onderpand altijd goed, zeker genoeg en waardevast te maken etc en alle kommer en calangies daarin zijnde allemaal voor hem af te doen. (…) Te mogen lossen ten schoonste altijd op Lichtmis met 25 karolus gulden, voor elke karolus gulden voors te rekenen twintig stuivers of die waarde in ander goed gevalueerd geld daarvoor, simul cum censu anni redemptionis et arrestadiis salvo dat Goiairt voors of zijn nakomelingen gehouden zullen zijn een half jaar tevoren op te zeggen als ze met Lichtmis daarna de voors los zullen willen doen

ORA Tilburg (nw inv nr 7953 1562, juli 6 - R 308/13v) Michiel zoon van wijlen Jan vanden Brande legitime et hereditarie vendidit et supportavit aan Peter zoon van wijlen Jan Berijs, simul cum dictis literis et jure met afgaan en vertijen etc, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 37½ stuiver, te vergelden elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit en van de helft in een stukje erf met het huis daarop staande, zo groot en klein zoals deze helft voors gelegen is in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd bij de Kerck in de Schijve, aldaar tussen: de andere helft toebehorende aan Henrick Henrick vanden Poll een zijde; erfenis van Pauwels Laureijs Aert Lensen ander zijde; erfenis van Jan Jan IJewaens een einde; voor aan de Hoevensche Kerckwech ander einde. Welke rente voors Goiairt Aert Reijnbouts als principaal schuldenaar beloofd en gevest heeft gehad aan Michiel zoon van wijlen Jan vanden Brande voornoemd pro ut in literis de (zoals [staat] in brieven van) Tilborch. De voors Michiel heeft beloofd als principaal schuldenaar super se (op zich) etc dit verkopen, overgeven, opdragen en etc en in zijn naam te laten etc en alle kommer en calangie van zijnentwege daarop komende allemaal etc behalve dat de voornoemde cijns ter kwijting staat met 35 karolus gulden volgens inhoud van de losbrief die daarvan is.

ORA Tilburg (nw inv nr 7953 1563, februari 9 n.st. - R 308/69v) Goiairt zoon van Cornelis Aert Reijnbouts legitime met hereditarie vendidit et supportavit aan Michiel zoon van Jan vanden Brande simul cum dictis literis et jure, met afgaan en vertijen etc, de helft in een stukje erf met een huis daarop staande, hem toebehorende, groot ongeveer 7 roeden, gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd bij de kercke aen de Schijve, aldaar tussenerfenis van Pauwels Laureijs Aert Lensen een zijde de andere helft toebehorende aan Henrick Henrick vanden Poll ander zijde erfenis van Jan Jan Herman van Buerden cum pueris een einde, de Hoevensche Kerckwech ander einde. Welk huis met het erf voornoemd deze Goiairt voornoemd in koop erfelijk verkregen had van Michiel Jan vanden Brande pro ut in literis de (zoals [staat] in brieven van) Tilborch. Et promisit (en hij heeft beloofd) etc dit verkopen, overgeven, opdragen etc en alle kommer en calangie van zijnentwege daarop komende allemaal af te doen, behalve dat de voors Michiel daaruit moet blijven gelden een jaarlijkse loscijns van 37½ stuiver te betalen aan Peter Jan Berijs ter kwijting staande met 25 karolus gulden volgens inhoud van de losbrief die daarvan is. Welke cijns van 37½ stuiver voornoemd de voors Michiel zo moet gelden, betalen en ook af moet lossen en ook beloofd heeft te gelden, te betalen en ook af te lossen ten dage en termijne daartoe staande en bepaald, dat er voor de voors Goiairt, zijn nakomelingen noch zijn goederen daarvan nooit meer hinder, kommer noch last van komen zal, daarvoor verbindende zichzelf en al zijn goederen, hebbende en verkrijgende, zonder arglist.

ORA Tilburg (inv no 7991, blad 48r en 48v dd 21-11-1600) Jan zoon Hermen Peterssoon van Heijst en Peter zoon wijlen Jan Henricx Vermee met procuratie van Anna dochter wijlen Frans van Veen (?) en nagelaten weduwe Cornelis Aert Reijnbouts, ook uit kracht van hun testament dd 18-4-1592; verkopen een huis en hof met drie lopensaet grond achter de Kerk te Tilburg tussen Goyaert Cornelis Aert Reijnbouts en Henrick Jans Vermee met zijn voorkinderen, strekkend van de erfenis van Michiel Goyaerts Vet tot de straat, aan Willem zoon wijlen Jan Willem Mudtsaerts (...) Dezelfden verkopen nog een stukje erf groot tien royen in Tilburg achter de Kerk in de Katerstrate (?) tussen Willem zoon wijlen Jan Willem Mudtsaerts en erfenis Joost Pieter Wagemakers, strekkend van Michiel Goyaerts Vet tot de straat, aan Goyaert Cornelis Aert Reijnbouts en zijn kinderen en kindskinderen verwerkt met Niclaesken zijn huisvrouw dochter van Steven Wilbrecht (?).

ORA Tilburg (inv no 7991, blad 132v dd 21-2-1602) Peter zoon wijlen Jan Willem Mudtsaerts en Jan zoon wijlen Peter Willems de Bondt voogd en momber van Aleydt onmondige dochter van wijlen Willem Jan Mudtsaerts bij Jenneken wijlen Jan Cormelis Cornelis Daniels verkopen een huis en hof met drie lopensaet grond in Tilburg achter de Kerk in de Katesteeg (naast Goijaert Cornelis Aert Reijnbouts etc.), oorspronkelijk gekocht van Anna Fransdr Van Veen weduwe Cornelis Aert Reijnbouts, aan Mathijs zoon Jan Denijs Jan (Barch?).

ORA Tilburg (inv no 7991, blad 310v dd 27-6-1605) Goijaert Cornelis Aert Reijnbouts in een belending naast een huis achter de Kerck in Tilburg.


Huwt (1) ca. 1555

51.211   Niclaesken Jan Steven van den HOVEN

FamilienaamIndex 51.211Vader 102.422Moeder 102.423

Geboren ca. 1535


Huwt (2)

Paulina Gijsbert Aert LEIJTEN

FamilienaamIndex

Overleden na 1600

ORA Tilburg (inv no 7986, blad 13r dd 17-1-1595) Gijsbert zoon wijlen Aert Leijten weduwnaar van Jenneken N. (leeg gelaten), heeft volgens het testament van Bartholomeus Henrics van de Rijdt dd 6-3-1573 een huis in Tilburg geërfd, verkoopt dat nu aan Jan zoon Henrick Henricks de Wael (Idem dd idem) Goijaert zoon Cornelis Aert Reijnbouts als man en momber van Paulijne zijn huisvrouw dochter wijlen Ghijsbert Arent Leijten heeft geboden zijn blijcken..? penn(ingen) die hij zeide zijn eigen van ... in forme Actum 9-1-1496 ... dese momber?schappe heeft Goyaert Cornelisz & Jannen originele cooper overgegeven (?) 11-1-1596. (Idem 13v, 17-1-1595) Jan zoon Henrick Henricks de Wael belooft de kinderen van Ghijsbert Aert Leijten Cfl 117

Kinderen

 1. Catharina Zie 25.605

TerugBegin van generatie


51.212   Antonis Anthonis Jan Adriaensz WIJVENS

FamilienaamIndex 51.212Vader 102.424Moeder 102.425

Overleden voor 1566

Waarschijnlijk molenaar, evenals zijn zoon. Anthoenis Anthoenisz. die Moelder contra Gheerit Anthoenis Jan Adriaensz.

Niet verwarren met Anthonis zoon van wijlen Ghijsbrecht Thonis de Mulder in Goirle, vermeld 1553 met twee watermolens, te weten een koremolen en een oliemolen, met het huis daartoe staande en daartoe behorende en ook met de dijk genaamd de Moelendijck

ORA Tilburg 1577: Anthonis Anthonis Wiene, als momboir vanden onmondighe kinderen wijlen Gerit Anthonis Wijvens sijne brueders; 1566: Anthonis soen wilner Anthonis die Moelder (en Gerard zijn broer); 16.2.1573: Anthonis soen Anthonis Thonis Wijvens (eenmalige verschrijving?)

In een huis te Riel, vermeld Hilvarenbeek (nalatenschap) 1616, nog niet nagezocht.

Processen in civiele zaken (Tilburg)

(1033) De erfgenamen van Robrecht Haenrickx contra Anthoenis Anthoeniss., betreft schulden uit de dode hand, 1563.

(1038) Anthoenis Anthoenisz. die Moelder contra Gheerit Anthoenis Jan Adriaensz., betreft het terugbetalen van gelden vanwege het niet doorgaan van de koop van een stuk weiland, 1563, 1566.

(1053) Anthonis Anthoniss. de Molder contra Jan Jan Somers, betreft betaling van een mud rogge, 1566.

(1067) Anthonis Anthoniss. de Molder contra Jan Peter Vranken, betreft betaling van een schuld, 1567.

(1082) Jan Henrick Corneliss. contra Antonis Antonissen, betreft een obligatie (?), 1567.

ORA Tilburg (307 fol 47v dd 20-1-1562) Dezelfde verkoper [erven Henrick Jan Zwijssen], (…. Verkoopt aan) Anthonis Anthonissen de Moeldere, met afgaan en vertijen etc, een stuk land groot ongeveer 4 lopensaet en een vierdevaetsaet, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd in de Schijve aen de Moelen, aldaar tussen: erfenis van de kinderen van Wouter Willem Wouter Jacops een zijde; erfenis van Henrick Peter van Spaendonck en van Jan Dionijs Crillaerts ander zijde; erfenis van Elizabeth weduwe van Anthonis Dionijs Meijnairts een einde; erfenis van de erfgenamen van Jan Jan Mijss ander einde (…)

In 1576-77 is zijn zoon Antonis verwikkeld als mede-eiser van de erven Joost Joosten in een proces tegen de erven Dionijs Crillaerts (Hilvarenbeek?).

ORA Tilburg (R.7959 f 51V, 11.2.1568:) Condt zij eenen ijegelijcken alsoo Heijliger Jan Crillairts sone ende Jan Peter Jan Adriaen Smoelders sone, geloeft hadden als principael schulders gesamenderhant ende een voor all Willemen soen wilner Peter Sbonten die soem van 70 k. gulden metten interest van 4 ½ k. gulden te betalen van Lichtmisse nu naestcomende over twee jaeren, ende dair toe noch telcken Lichtmisse dair in tusschen comende gelijcke 4 ½ k. gulden pro ut in scepene schultbrieven van Tilburch wesende vandir datum van huijden Ende want zij Heijliger ende Jan de selve penningen opgelicht ende ontfangen hadden vanden selven Willem voirs:, nijet tot hennen prouffijte oft verdoene mair totten singulieren prouffijte van Geriden soen Anthonis die Moelder gelijck hij Gerit voirs: tzelve openbairlijck bekende Dairom zoo is gestaen voor scepenen ondergescreven die voorn: Gerit soen Anthonis die Moeldere Ende heeft geloeft als een principael schulder dat hij de zelve penningen ten dagen ende termijnen dair toe staende ende zoo voirscreven is aen Willeme soen wilner Peter Sbonten alsoo sal gelden geven ende betalen dat zij Heijliger ende Jan voirs: dair aff sullen zijn blijven ongemolesteert ende ongehouden, ende alle commer cost schade calaengie den zelven ende elcken van hen dair doir comende altemael aff te doen Dair voir hij Gerart oock heeft verbonden zijnen persoen ende alle zijne goeden hebbende ende vercrijgende. Ende sunderlinge die goeden die hij vuijten naem van zijne huijsvrouwe aende Velthoven alhijer tot Tilborch heeft leggende sonder argelist

ORA Tilburg (R.7965 f 8V, 21.7.1574:) Gerit soen Anthonis Wijvens als man ende momboir van Jutta zijn huijsvrouwe dochter wijlen Marten Daniel Boots Een stuck erffs tot saijlande liggende 6 lopensaets vel circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn als tzelve gelegen is binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten inde Schijve aldair tusschen erffenisse Adriaen Denijs Mutssairts d een zijde, ende tusschen erffenisse Jan Gerit Bastiaenssen, dir wedue Peter Jan Berijs metten kijnderen, ende Frans Gijsbert Zwagemakers met zijnen kijnderen d ander zijde. Streckende vander erffenisse Cornelis Claess van Ghierll dair eenen voetpat tusschen beijde loopt totter erffenisse Gerit Back Geritssone zoo hij seijde Legitime et hereditarie vendiderunt et supportavit Jannen soen wijlen Dionijs Reijnen met affgaen ende verthijen etc: Warandiam ende dit vercopen overgeven opdragen etc: ende in zijnen naem te etc: ende alle commer ende calaengie dair op comende altemael aff te doen den zelven

ORA Tilburg (R.7968 f 54V, 18.9.1577:) Op huijden date ondergeschreven, sijn voor ons schepenen ondergeschreven gecompareert, ende verschenen, Wouter soon wilner Wouter Jan Reijnen, Geerardt Adriaen Cornelissoon van Spaendonck, ende Willem Jasperss ter enre, ende Anthonis Anthonis Wiene, als momboir vanden onmondighe kinderen wijlen Gerit Anthonis Wijvens sijne brueders, ende mr: Adriaen Buijcx als man ende momboir van Judith zijn huijsvrou dochter wijlen Mertten Daniels, ter andere zijden. Ende bekende met malcanderen minellijcken ende vredelijcken gereeckent te hebben, vlopende zeeckere obligatie inhoudende die sommae van vier hondert ende vijfftich k gulden, die de voors: Wouter, Gerardt, ende Willem gesamenderhant aenden voorgenoempden Anthonisen ende Judith inden qualiteijt als vooren ten achteren waren ter cause van eender voorgaender obligatie, hebbende dair op eens in handen van Merten Daniels toesiender van ommundigen kijnderen voorschreven, betaelt tsestich srins gulden. Item noch betaelt eensdeels tot Breda ter cause van seeckeren achterstelle vander pachtinge vande moelen, ende anderssins tot Tongerloo van gecochten roggen te samen die somme van twee hondert k gulden. Item noch (…) aender voorschreven Judith betaelt dertich k gulden. Noch heeft Wouter voors : betaelt vijfftich k gulden, Willem Jasperss insgelijcx vijfftick k gulden. Adriaen Corneliss van Spaendonck voor Geriden zijnen soon noch negenentwintich k gulden ende vijff stuvers. Dairenboven heeft Gerit voors: noch betaelt voor die voors: Judith aen Heijllken Matheeuss dochter acht k gulden aen laecken noch twee k gulden 2 stuver ende aen Joris Corneliss noch dertich k gulden 9 stuvers beloopende te samen ter somme van 4C 33 k gulden 6 stuvers. Item ende daerboven noch betaelt aen meester Adrianen Buijcx voors:, de somme van 16 k gulden 3 stuvers, ende dat in volder betalinge vander obligatie van 4C ende 50 k gulden Behoudelijck dat die voors: Anthonis ende Buijcx, inder voors: qualiteijt tot hurwairts, alnoch reserveren hunne actie hun competerende van costen van rechten ende comparitien int prosequeren ende vervolgen van desen gedaen ende alle andere hunne actien die ter cause van dese alnoch zouden mogen voortcomen, zonder argelist,


Huwt

51.213   Cornelia Joost JOOSTEN

FamilienaamIndex 51.213Vader 102.426Moeder 102.427

Kinderen

 1. Gerrit (+na 1574, voor 1577), huwt Jutta Marten Daniel Boots; zij huwt (2) mr: Adriaen Buijcx
 2. Antonis Zie 25.606
 3. Adriaen
 4. Aleyd
 5. Maria

TerugBegin van generatie


51.214   Laureys Aert LEYTEN

FamilienaamIndex 51.214Vader 102.428Moeder 102.429

Geboren voor 1522

ORA Tilburg (292 fol 42v dd 14-1-1546) Jorijs Cornelis Meeus Otten als man van Jenneke dochter van Cornelis Jan Zwagemakers, die Cornelis voors. verwekt had bij wijlen Hadewig zijn vrouw, dochter van wijlen Gherit Peter Eelkens, verkoopt aan Laureijs Aert Leijten een stuk erf in weiland gelegen te Tilburg bij de Hoevel in het Hoevelstraetke (…).

ORA Tilburg (292 fol 71 dd 20-2-1546) Laureijs zoon van Aerdt Leijten heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Jan zoon van wijlen Joest berijs Eelkens een jaarlijkse en erfelijke cijns van 25 stuivers uit-huis, hof, grond en erf, groot ca 1 lopensaet, gelegen te Tilburg in de Hoevel in de Koestraet (…) Nog uit een stuk weiland groot ca 5½ lopensaet gelegen te Tilburg in het Hoevelstraetke (…)

ORA Tilburg (305 fol 69v dd 18-2-1560) Cornelis Aert Roeloffs en met hem Aert zijn vader hebben beloofd als principaal schuldenaars te gelden, te geven en wel te betalen aan Laureijs zoon van wijlen Aert Leijten een jaarlijkse en erfelijke pacht van een mud rogge, elk jaar te vergelden op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis en voor de eerste termijn op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis nu a.s. uit en van een stuk land, groot ongeveer 2½ lopensaeat, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd Looven Acker (…) Nog uit en van een stuk beemd, groot ongeveer 6 lopensaet, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd de Heze (…) Te mogen lossen ten schoonste altijd met Lichtmis met 50 karolus gulden.

ORA Tilburg (305 fol 88 dd 9-4-1560) (…) Toen dit alzo gedaan was zijn gestaan voor schepenen ondergeschreven Jaspar en Zeger, gebroeders, Gherijt zoon van wijlen Gherit Wijten als man en momber van Heijlwich diens huisvrouw en Aert Jan Smolders als man en momber van Jenneke diens huisvrouw, voor henzelf, ook vervangende Anna en Anna, gezusters, echter tegenwoordig staande, allen kinderen van Berthout zoon van wijlen Jaspar Backx voors, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt aan Laureijs zoon van wijlen Aert Leijten, met afgaan en vertijen etc, een huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer vijf lopensaet min 6½ roede, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd op het einde van de Hoevel in de Koestraet (…)

ORA Tilburg (307 fol 20v dd 6-11-1561) Cornelis zoon van Henrick Cornelis van Halle als man en momber van Elizabeth zijn huisvrouw, natuurlijke dochter van wijlen meester Peter Smitten heeft geboden zijn blijkende penningen, die naar zijn zeggen zijn eigenste waren, te weten godspenning, wijnkoop, briefgeld en hoofdsom om te lossen en te kwijten in recht van naarderschap alzulk deel in een huisje, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 1½ lopensaet, zoals Zebrecht Keijen als man en momber van Magdalena zijn huisvrouw, dochter van wijlen mr Smitten voornoemd verkocht heeft gehad aan Laureijs zoon van wijlen Aert Leijten, gelegen binnen de parochie van Tilburg ter plaats genaamd teijnden den Hoevel, (…).

ORA Tilburg (307 fol 68v dd 20-2-1562) Bekend zij aan eenieder, dat gekomen en gestaan zijn geweest voor schepenen ondergeschreven Laureijs zoon van wijlen Aert Leijten enerzijds en Adriaen zoon van wijlen Lenairt Aerts anderzijds en ze hebben van zekere van hun erfelijke goederen een zekere erfruil en erfwisseling gedaan en gemaakt zoals hierna beschreven.(…) Welke voors helft de voornoemde Laureijs in koop erfelijk verkregen had van Zeverijn Keijen als man en momber van Magdalena zijn huisvrouw, dochter van wijlen meester Peter Smits, (…) Hiertegen zal de voornoemde Laureijs van de voors Adriaen hebben, houden en erfelijk bezitten de helft van 2 lopensaet heiveld gelegen binnen de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aen Peter Beijendijck, (…)

ORA Tilburg (308 fol 29v dd 17-11-1562) Niclaes van Lier zoon van wijlen Niclaes van Lier heeft beloofd als een principaal schuldenaar te gelden, te geven en wel te betalen aan Laureijs zoon van wijlen Aert Leijten een jaarlijkse en erfelijke cijns van zeventig stuivers, (…) Te mogen lossen ten schoonste altijd met 50 karolus gulden.


Huwt (1) voor 1550

Margriet Gerrit Jan BROCKEN

FamilienaamIndex


Huwt (2)

51.215   Beatris Diercks de LUWE

FamilienaamIndex 51.215Vader 102.430Moeder 102.431

Overleden voor 1555

ORA Tilburg (288 fol 69 dd 3-4-1542) Gekomen zijn voor schepenen Laureijs Aert Leijten en Beatris dochter van wijlen Dierck de Luwe zijn huidige vrouw en ze hebben een testamant gemaakt (…) ten bate van de langstlevende (…) En ingeval iemand van hun erfgenamen hiertegen rebelleert, die vermaken zij uit al hun goederen 1 Oude Groten eens of de waarde daarvan en diens portie zal vervallen aan de goedwillende, behalve dat de langstlevende van hetgeen er overschiet nademaal kerkrechten, kosten van uitvaart en alle wettige schulden betaald zal zijn daarvan te ordineren en hetzelve zal laten na diens dood zoals hij of zij naar diens geweten en tot diens zielezaligheid zullen bevinden naar Gods recht behorende, willende dat dit hun tegenwoordig testament door al hun vrienden en magen onderhouden zal worden.


Zij huwt (1)

Adriaen Mathijs van GERP

FamilienaamIndex


Huwt (3)

Anna Niclaes Willem de CUYPER

FamilienaamIndex

Natuurlijke dochter van heer Claes Willems, priester (+voor 1561), wiens nalatenschap wordt verdeeld in 1561 (ORA Tilburg (306 fol 55v dd 24-1-1561)) tussen zijn natuurlijke kinderen bij Dingena Jan Back: (1) Jorijs, (2) Anna vrouw van Laureijs zoon van wijlen Aert Leijten; (3) Marike vrouw van Adriaen Adriaen van Drongelen alias Van Os (1555); (4) Anthonia, vrouw van Jan Adriaen Smoelders; (5) Jutke (+voor 1561), gehuwd met Gerijt Dionijs Reijnen, ouders van de minderjarige Claeske; en (5) Willem natuurlijk zoon van wijlen heer Claes Willem Laureijs, als koper. Verder is er nog de kennelijk ongehuwde zuster Kathelijn (cf. ORA Tilburg (301 fol 29v dd 13-12-1555))

Kinderen

 1. (uit 1) Jan
 2. (uit 1) Catharina
 3. (uit 2) Digna Zie 25.607
 4. (uit 3) Niclaesken
 5. (uit 3) Paulijn
 6. (uit 3) Aert
 7. (uit 3) Paulyna

TerugBegin van generatie


51.216   Gherit Jans BROCK

FamilienaamIndex 51.216Vader 102.432Moeder 102.433

Geboren voor 1512
Overleden Tilburg na 13-10-1575 (Van Amelsvoort 2011:445)

Pachter van een hoeve in Brockhoven (Tilburg) (lang) voor 1553; deken van het Heilig-Sacramentsgilde (Tilburg, 1546). Vgl. Brabantse Leeuw 1999.

Mogelijk van Helvoirt afkomstig. Gherit zoon van wijlen Jan Brocken, vermeld 14-6-1546 (RA Tilburg 293:12v) als een der dekens van het Gilde van het Eeerwaardig Heilig Sacrament in de kerk van Tilburg.

Volwassen voor 1536.

RA Tilburg 7-12-1562 (308:44) Gerit zoon van wijlen Jan Brocken als man en momber van Deliana, zijn huisvrouw, dochter van wijlen Wouter van Haren (...) verkoopt aan Jan zijn zoon, die hij uit de voors Deliana zijn huisvrouw verwekt en verkregen had, al alzulk versterf en recht van versterven als aan de voors Deliana zijn huisvrouw dochter van wijlen Wouter van Haren, haar vader, aangekomen en verstorven was, in al zijn goederen zo waar en tussen wie deze gelegen zijn of bevonden mogen worden, alleen binnen de parochie van Ghoerll en niet meer, aan hem Gerit evenwel gereserveerd en door hem behouden zijn recht, actie en toezeggen in een zekere tiende in de parochie voors, zoals hij zeide.

RA Tilburg 4-2-1562 (307:64v) Jan zoon van wijlen Mathijs Matheeus, die deze Mathijs verwekt en verkregen had bij en uit wijlen Margriet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Wouter van Haren, voor hemzelf en de voornoemde Jan nog uit kracht en macht van opdracht in de helft van een versterf, hem door Peter zijn broer heden des daags alhier opgedragen, voor welke helft de voornoemde Jan zich sterk voor maakte en gelofte deed, lverkoopt aan Gerit zoon van wijlen Jan Brocken, met afgaan en vertijen etc, al alzulk versterf, recht en deel hem op de manier als voor toebehorende in een stuk land genaamd genaamd de Houtacker gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd Looven aen de Brouckzijde.

RA Tilburg 4-2-1562 (307:65), copie van een akte van 4-2-1531: Jan Gerit Jan heeft verkocht aan Gerit zoon van wijlen Jan Brocken zijn vader het vijfde deel hem toebehorende in een stuk land genaamd de Houtacker, de gehele akker groot ongeveer 10 lopensaet, gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aen de Brouckzijde.

RA Tilburg 5-12-1561 (307:27) Gerijt zoon van wijlen Jan Brocken aan Jan zijn zoon, een huis, hof, schuur met de grond en erfenis daar aanliggende en daartoe behorende, groot ongeveer 11 lopensaet, gelegen in de parochie van Ghoerll ter plaatse genaamd Abcoven (...) Welk voors huis, hof,schuur en erfenis de voornoemde Gerijt gekocht en verkregen had van de momber en toeziener van Jan, Geertruijt en Marike, broer en zusters, onmondige kinderen van wijlen Jan Willem Meeus en wat aan deze kinderen aangekomen en bestorven was van wijlen Willem Meeus, hun grootvader, en aan hen tegen Adriaen Henrick Aben toebedeeld en toegevallen was pro ut in diversis literis de (zoals in verscheidene brieven van) Tilborch. (...) Jan voors daaruit moet blijven gelden 2 mud rogge per jaar erfpacht te betalen daan de Provisoren der Taeffelen des Heijligen Geests in Tilborch; nog 2 blancken min 1/2 oirt erfcijns te betalen aan de persoonschap van Ghoerll. Nog moet hij onderhouden `sHeren schouwen van de akkeren en de waterlaat, zoals men die van oude tijden her schuldig is te onderhouden. Daarbij moet hij nog onderhouden de hekkenpost, waaraan het hek naast dit erf hangt, zonder arglist.

RA Tilburg 10-12-1561 (307:30) Een mud rogge per jaar erfpacht te betalen aan Gerijt Jan Brocken, genoemd bij verkoop door Adriaen zoon van wijlen Aert de Cort als man en momber van Lucia zijn huisvrouw, dochter van wijlen Henrick de Bont aan Jan zoon van wijlen Jan Wouters als man en momber van Johanna zijn huisvrouw, dochter van wijlen Henrick die Bont voornoemd zijn zwager, van de helft onbedeeld in 17 lopensaet zaailand, enigszins meer of minder, met het huis, schuur en schop daarop staande, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd Looven

RA Tilburg 25-2-1561 (306:77) Jonkvrouw Beatrix van Coulsteren, dochter van wijlen jonkheer Geerbrant van Coulsteren cum tutore legitime et hereditarie supportavit aan jonkheer IJsbrand van Merode zoon van wijlen jonkheer Johan van Merode in zijn tijd heer van de voogdij tot Duffelen en Muggenborch etc die deze jonkheer Johan van Merode verwekt en verkregen had bij en uit wijlen jonkvrouw Catherina diens wettige huisvrouw, dochter van wijlen jonker Geerbrant van Coulsteren, haar gerechte neef, simul cum omnibus literis et jure, met afgaan en vertijen etc, het Huijs tot Broeckhoven met de timmeringen daaraan gelegen als stallingen, brouwhuis, bakhuis met al het huisraad daarin zijnde en daartoe behorende, met de hof en zekere andere erfenissen daaraan en daarbij liggende, zoals deze jonkvrouw die tot nu toe bewoond, bezeten en gebruikt heeft, nog drie hoeven hier voor en achter aan liggende met alle timmeringen daarop staande en daartoe behorende, waarvan de eerste nu tegenwoordig door Gerijt Jan Brocken, de tweede door Mathijs Peter Berijszoon en de derde door Claes Claes in pachting onder hun ploegen bedreven, beteeld en gebruikt worden met alle grondgewassen zowel schaarhout als opgaand eikenhout hier voor en rondom aan alle zijden gestaan, gelegen binnen de parochie en Heerlijkheid van Tilborch naast de erfenis aan enkelen van de kinderen van wijlen Dierck Back toebehorende.

Deze pachthoeve komt vaker voor in de rechterlijke archieven van Tilburg:

RA Tilburg 4-8-1556 (306:16) Jonkvrouw Beatris van Coulsteren aan Jan Cornelis van Os van Oesterwijck een jaarlijkse en erfelijke pacht van vier mud rogge in de maat van Oesterwijck en in Oesterwijck te leveren ... van en uit een hoeve met alle haar toebehoren, aan de voors. jonkvrouw toebehorende, gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) te Broeckhoven bij het Huis en woning van deze jonkvrouw Beatris voors., in alle grootte als deze hoeve voors. gelegen is aldaar en zoals Gherit Jan Brocken zoon als laat deze hoeve in gebruik heeft en onder zijn teelt hebbende is en lange tijd gehad heeft, te weten huis, hof, land, zand, weiden, beemden en heivelden, alles aan de voors. hoeve toebehorende, niets uitgezonderd.

RA Tilburg 15-9-1553 (299:16) Jonkvrouwe Beatris van Coulsteren aan Laureijs zoon van wijlen Henrick Zwijsen een jaarlijkse en erfelijke cijns van 10 karolus gulden, (...)uit 3 hoeven zoals de voors. jonkvrouw Beatris die heeft liggen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Broeckhoven bij het huis van jonkvrouw Beatris voors. (...) Gherit Jan Brocken de ene, Henrick Jan Verschueren de andere en Embrecht Embrecht Canters als laten en pachters.

RA Tilburg 26-4-1540 (287:8v) Jonkvrouw Ariaen en Jonkvrouw Beatrijs dochters van wijlen Gheerbrandt van Coulsteren bekennen schuldig te zijn aan Henrick Laureijs Zwijsen ten behoeve van Kathelijn weduwe van Embrecht Embrecht Goessens een jaarlijkse en erfelijke cijns van12 karolus gulden van 20 stuivers uit 3 hoeven hen toebehorende, met huis, hoeve, erf, land, hei en wei, gelegen te Tilburg in Broeckhoven voor hun huis, op welke hoeven, op de ene Gherit Jan Brocken laat is, op de tweede Jan Verschueren en op de derde Embrecht Embrecht die Canter.

Vergelijk ook: RA Tilburg 22-5-1543 (290:11) Daar Gherit Brocken als gemachtigde van Juffrouw Adriaena en Juffrouw Beatris, gezusters, dochters van wijlen Geerbrandt van Coulsteren, zijnde in gebreke van betaling van een jaarlijkse en erfelijke cijns van 12 Karolus gulden op had doen winnen de onderpanden van de voors.erfcijns en de koop van recht daarvan had,en daar die onderpanden niet sterk genoeg waren om tot volle betaling van de voors.erfcijns en de achterstallige cijns daarvan te komen, nog op had doen winnen zekere andere gronden, destijds toebehorende aan Jan Goijaerts, schuldenaar, gelover van de voors.erfcijns, en de koop van recht daarvan ook ontvangen had, zoals dat in verscheidene schepenbrieven van Tilburg beschreven staat, welke kopen bejaard en bedaagd zijnde, daarom Gherit voors.als gemachtigde als boven tesamen ene verbuet doen leggen met Zondagse geboden in de kerken van Tilburg en Goirle om daar voor ten hoogste te zitten en te verkopen ten huize van Jan van Grevenbroeck. Het verbuet gehouden zijnde op datum van heden en de kaars ontstoken zijnde, zo is daar verschenen Gherit voors. en heeft geboden hetzelfde wat hij in de koop van de onderpanden en de waaldogenschappen daarvoor geboden had en er is niemand anders gekomen, die daar iets meer voor geboden heeft en zo is Gherit als gemachtigde als boven aan die onderpanden en waaldogenschappen gebleven en heeft de koop daarvan behouden.

RA Tilburg 28-3-1561 (306:90) Jan zoon van Gerijt Jan Brocken en Willem zoon van wijlen Jan Claes Voskens als door de Heer aangestelde momber en toeziener van Jan, Geertruijt en Marike, broer en zusters, onmondige en minderjarige kinderen van wijlen Jan Willem Meeus door deze Jan en uit Marie diens huisvrouw, dochter van wijlen Jan Claes Voskens samen verwekt, verkopen aan Jan Peter Berijs ten behoeve van Gerijt zoon van wijlen Jan Brocken, met afgaan en vertijen etc een huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot circa 11 lopensaet en 2 roeden, gelegen in de parochie van Ghoirll ter plaatse genaamd aen de Abchoven, (...) dat Gerijt koper voornoemd hieruit moet gelden 2 mud rogge per jaar erfpacht te betalen aan de Provisoren van de Taeffelen des Heijligen Geest in Tilborch en nog twee blancken min een half oort stuiver ongeveer erfcijns te betalen aan de Persoonschap van Ghoirll. Nog moet hij onderhouen `sHeren schouwen van de waterlaat zoals men dat van oud tijden her schuldig is te onderhouden en bovendien nog moet hij onderhouden de hekkenpost, daar het hek naast dit erf aan hangt. belovende verder op verbintenis als boven dit verkopen, overgeven, opdragen etc en alle kommer en calangie daar meer op komende allemaal voor hem af te doen. Idem: RA Tilburg 8-5-1560 (306:89 los blad) Adriaen Henrick Aben heeft een stukje land overgegeven en opgedragen aan Jan Gerijt Brocken op alle manieren zoals het hem door de momber en toeziener van de minderjarige kinderen van wijlen Jan Willem Meeus verkocht is geweest.

RA Tilburg 8-1-1561 (306:50) Gerijt zoon van wijlen Jan Brocken als momber en Wouter zoon van wijlen Michiel Quaps als toeziener van Elizabeth minderjarige dochter van wijlen Peter Pauwels Melijs in de naam en als recht hebbende zoals de momber en toeziener voors zeiden van de erfgenamen en nakomelingen van Marie de Oudste dochter van wijlen Gillis Pauwels, bij de erfdeling.

RA Tilburg 5-1-1559 (304:65 los blad) Gherit Jan Brocken, Jan Jan Lemmens, Jan Ghijb Seghers, de weduwe van Neelke Jan Aertsen, Machiel Willems, Toen, Laureijsen en Tij, kinderen van Willem, als pachters van de oude Tiend van het Convent van Tongerloe, beloopt jaarlijks LXXIII mud rogge en drie mud haver en 8 gulden als rantsoen. Gebracht de 17e januari anno 58 (o.st.)

RA Tilburg 12-7-1558 (304:19): anderhalf mud rogge erfpacht voors aan Gherit zoon van wijlen Jan Brocken, bij verkoop van een derde deel daarvan door diverse erven van Claes en Marie.

RA Tilburg 1-2-1556 (301:49) een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht, wat Jacop voors. in de naam van zijn huisvrouw voornoemd tot nog toe heft op Cornelis zoon van wijlen Jan van Boerden en Gherit Gherit Jan Brocken, zijn zwager uit, zekere onderpanden die aan de voors. Cornelis en Gherit samen toebehoren en gelegen zijn in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aenden Ouden Dreijboom, verkocht door Jacop zoon van wijlen Peter van Doren als man en momber van Marie zijn huisvrouw, dochter van wijlen Bartholomeus Rubbens Cornelis zoon van wijlen Jan van Boerden. Uit erfdeling kinderen van wijlen Bartholomeus Rubbens voor schepenen van Hilvarenbeek gedaan.

RA Tilburg 19-8-1553 (299:15) Adriaen zoon van Willem Henrick Eelkens heeft overgegeven aan Gherit zoon van wijlen Jan Brocken, een vierde deel hem toebehorende in een stuk land genaamd de Hoghe Dries in alle grootte als dat vierde deel gelegen is en aan Kathelijn dochter van wijlen Jan Meeus eertijds aangekomen en verstorven is geweest van wijlen Adriaen zoon van wijlen Anthonis Meeus, haar neef, en zoals dat vierde deel het zij bedeeld of onbedeeld haar toebehoorde en gelegen is in de parochie van Goirle ter plaatse genaamd tussen de kerk van Goirle en de Abchoven (...) In margine: Item Gherit Jan Brocken in deze begrepen heeft toegestemd, dat men deze veste en opdracht zal doden en zo heeft Adriaen bovengenoemd dit vierde deel in het stuk land hierin begrepen wederom overgegeven en opgedragen aan Willem zoon van wijlen Jan Meeus samen met de brieven, op de manier zoals hij dat aan Gherit voors. gedaan had.

RA Tilburg 3-5-1553 (299:10) Heer Henrick de Raet, priester en pensier van het convent van Tongerlo heeft onder voorwaarden hierna verklaard uitgegeven en in gerechte pacht verpacht aan Willem Willem Laureijs, Mathijs zijn zoon, Ghijsbrecht Peter Zegers, Gherit Jan Brocken, Jan, Jan Lemmens, Jan Aert Jacops en Jan Ghijsbrecht Beerten de oude tiend van Tilburg aan het convent voors. toebehorende en dat voor een termijn van 6 jaar durende, (...) de voornoemde tiendenaars zullen ter zake van de verpachting van de voors. tiende schuldig zijn elk jaar gedurende de voors. termijn te betalen aan de pensier vanwege het vonvent voors. 73 mud rogge en 3 mud haver (...) en daartoe nog hem elk jaar als rantsoengeld te betalen 8 karolus gulden, 20 stuivers voor de gulden (etc.). Idem 13-11-1545 (292:27) Gegomen is voor schepenen Heer Henrick de Raet, priester en pensier van het Godshuis van Tongerloe een heeft verpacht aan Ghijsbrecht Zegers, Gheraert Brocken, Willem Willem Laureijs, Mathijs zijn zoon, Marcelis Aert van vessem, Jan Aert Jacops, Jan Ghijsbrecht Beerten, Jan Jan Lemmens een Jan Wouter Willem Zegers een tiende, het Godshuis voors. toebehorende, genaamd de Oude Tiende, gelegen in Tilburg, en dat voor een termijn van 6 achtereenvolgende jaren, waarvan het eerste jaar zijn zal, het jaar 47 a.s. en dat op voorwaarden zoals gewoonlijk. (...) 73 mud rogge en 3 mud haver; (...) 8 karolus gulden (etc.) Idem 28-8-1539 (386:13) Broeder Andries de Wunne, pensier van het Godshuis van Tongerlo heeft verpacht aan (...) Gherit Brocken (...en anderen) de oude tienden in Tilburg toebehorend aan Tongerlo gedurende 7 opeenvolgende jaren, waarvan het eerste jaar 1540 zal zijn. (...) 73 mud rogge en 3 mud haver op de spijker te leveren met de maat van de spijker, het eerste jaar niet meer dan 71 mud rogge en de andere jaren elk 73 mud rogge. Item nog zullen de tiendenaars schuldig zijn te betalen den pensier 8 karolus gulden van 20 stuivers als rantsoengeld, elk jaar op Meidag. Idem RA Tilburg 5-5-1536 (283:3), voor de inflatie toesloeg: Broeder Gerit Vuchs, pensier van Tongerlo, verpacht aan (...diversen waaronder) Gerit Brocken de commertiend of de oude tiend, groot 71 mud rogge, 3 mud haver en 3 rijnsgulden rasoengeld. Te leveren op de Spijker te Tilburg. Het koren moet met vlegel en wan bereid zijn.

Belender (14-2-1553, 298:91) van een door Gherit Gherit Smolders aan Jan zoon van wijlen Claeus Wouter Marien, zijn medezwager, verkocht stuk land in Corvel Acker.

RA Tilburg 25-6-1552 (298:14) Jan zoon van wijlen Rutger Jan Crillaerts en met hem Gherit zoon van wijlen Jan Brocken, zijn schoonvader, hebben geloofd als schuldenaars gezamelijk, onverscheiden en elk voor hen allen te betalen aan Jan zoon van Jan Lambrecht van Boerden een jaarlijkse en erfelijke cijns van 621/2 stuiver (...) uit een vijfde deel, Jan eerstgenoemd toebehorende, in een huizing, hoving met de grond en toebehoren genaamd de herberg “Inde Wilden Man” gelegen of staande in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan de Hoevel, Nog uit een stuk land genaamd de Hautacker, de gehele akker ca 10 of 11 lopensaet groot, gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd Loven aan die Broecksijde.

RA Tilburg 6-7-1550 (296:30) Jan zoon van wijlen Henrick Verhoeven en Gherit zoon van wijlen Jan Brocken als schuldenaars te betalen aan Henrick Laureijs Zwijsen een jaarlijkse en erfelijke cijns van 50 stuivers, uit 2 derde delen de voors. Jan eerstgenoemd toebehorende in een huis, hof, schuur, schaaps kooi met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ca 11 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Loven. Nog uit een vijfde deel de voornoemde Gherit toebehorende in een stuk land genaamd de Hautacker gelegen in de parochie en plaats voornoemd en welke cijns voors. te los staat met 40 karolus gulden (...) Adriaen zoon van wijlen Aerdt Verhoeven als man van Jenneke dochter van wijlen Wouter van Haren en heeft geloofd als schuldenaar op zich en op al zijn goederen, die hij nu heeft en nog later zal mogen hebben en verkrijgen, aan Jan en Gherit beiden voornoemd, dat hij Adriaen voors. de voors. cijns jaarlijks betalen zal (...) NB: Dezelfde pacht werd 24-5-1550 (296:15) ook uitgegeven, toen zonder overname door Adriaen Verhoeven.

RA Tilburg 21-4-1544 (291:1) Adriaen natuurlijk zoon van wijlen Aert Verhoeven als man van Jenneke,dochter van Wouter van Haren, verkoopt aan Gherit zoon van wijlen Jan Brocken een derde deel in een mud rogge jaarl. en erf. pacht uit een jaarl. en erf. pacht van 11/2 mud rogge, uit een stuk land, dat destijds van Jan van Wijfflit was (...) welk een derde deel van dat mud rogge erfpacht voors. Adriaen zoon van wijlen Aert Verhoeven,verkoper voors., toegekomen was bij opdracht van Willem zoon van wijlen Jan Meeus en Kathelijn dochter van wijlen Jan Meeus en hun mede erfgenamen van wijlen Jan Meeus, gedaan en opgedragen door Gherit Jan Brocken en Claeus Wouter Willems ten behoeven van Adriaen voornoemd. Idem, fol 64 (5-4-1544): verekoop door erven Jan Meeus aan Claeus zoon van wijlen Wouter Willems en Gheridt zoon van wijlen Jan Brocken ten behoeve van henzelf en ten behoeve van Ariaen natuurlijke zoon van wijlen Aert Verhoeven een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht uit een erfpacht van 11/2 mud rogge (etc.). Idem, fol 64v) Willem zoon van wijlen Jan Meeus stelt tot mede onderpand van dat mud rogge zijn huis, hof en erfenis, groot ca 11 lopensaet, gelegen in de parochie van Goirle aan de Wachtelberch , andere erven beloven hem zo nodig te steunen. Idem, fol. 65v, begunstigden Claus en Gerrit verklaren Willem te steunen mochten problemen ontstaan omdat de pacht ooit bij testament van Adriaen Anthonis Meeus aan Wouter van Haren was toegedacht. Idem fol. 65: (...) overgegeven was een schepenbrief van Tilburg, waarmede Aert natuurlijke zoon van wijlen Bertout Backs de voors. 11/2 mud rogge erfpacht met overgegeven erfelijk verkregen had van Jan genaamd Wijsslit Backs, wezende van dato 1459 op de derde dag van juli (...) wanneer Willem cum suis voors. van node wezen zal de voors. schepenbrief te hebben om hun recht daarmee te vorderen op het half mud rogge erfpacht, hetwelk in de pacht van het 11/2 mud rogge zijn, dat ze hem dan de voors, brief zullen geven tot zij hun recht daarmee gevorderd hebben en zij hebben wederom geloofd super se et bona sua etc. de voors. schepenbrief weer ongecancelleerd en onbeschadigd terug te brengen in handen van Claeus cum suis.

Vergelijk ook: RA Tilburg 3-7-1542 (289:15) Adriaen natuurlijke zoon van wijlen Aert Henrick Verhoeven heeft verkocht aan Gherit zoon van wijlen Jan Brocken een jaarlijkse en erfelijke pacht van 11/2 mud rogge, welke pacht Aert, Claus en Jan, gebroeders, zoonen van wijlen Henrick Verhoeven en de voors. Jan voor Peter zijn broer Marcelis Aert van Vessem voor Sijmon zoon van wijlen Henrick Verhoeven, Jan zoon van wijlen Wouter Brocken als man van Elijsabet dochter van wijlen Henrick Verhoeven voors. en wouter zoon van wijlen Gherit Henrick Verhoeven, voor hemzelf en voor Adriaen en Willem zijn broers en Ariaena zijn zuster, als schuldenaars geloofd hadden aan Adriaen natuurlijke zoon van Aert Henrick Verhoeven voors. uit huis, hof, schuur en erfenis, groot 71/2 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Loven

RA Tilburg 13-5-1542 (289:15) Zebrecht zoon van wijlen Jan de Pelser heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Gherit zoon van wijlen Jan Brocken een jaarlijkse en erfelijke pacht van 4 lopen rogge, elk jaar te betalen met lichtmis, uit huis, hof, en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende , groot ca 4 lopensaet, gelegen in de parochie van Goirle ter plaatse genaamd in die Abchoven (...) Idem fol. 16: Staat te los altijd met lichtmis met 9 karolus gulden van 20 stuivers samen met de jaarpacht en achterstel met sint Jansmis tevoren op te zeggen. Idem, RA Tilburg 4-4-1542 (288:69v) Zebrecht zoon van wijlen Jan de Pelser heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Jan Brocken een jaarlijkse en erfelijke pacht van 4 lopen rogge elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit huis, hof en erfenis daaraan liggende gelegen in de parochie van Goirle in die Abchoven (...) Te mogen lossen altijd met lichtmis samen met de jaarpacht en achterstel met de somma van 9 karolus gulden van 20 stuivers per stuk.

RA Tilburg X-1-1542 (288:52) Peter zoon van wijlen Wouter Mutsaerts heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Gherit zoon van wijlen Jan Brocken een jaarlijkse en erfelijke pacht van 11/2 mud rogge elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis en voor de eerste trermijn met lichtmis o.a. over een jaar uit een huis, hof, schuur n erfenis daaraan liggende, groot 12 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in Oerl aan dat Ezelven; (...) Nog uit een stuk land groot ca 4 lopensaet gelegen in de parochie voors. ter plaatse genoemd in Corvel Acker (...) Nog uit een stuk land groot ca 3lopsaet gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in Corvel Ackeren bij de Heerwech (...) Te mogen lossen altijd met lichtmis over 6 jaar en niet eerder met 60 karolus gulden van 20 stuivers, samen met de jaarpacht en achterstel, behalve dat men gehouden is dat een half jaar tevoren op te zeggen.

RA Tilburg 6-2-1540 (286:52v) Jan zoon van wijlen Herman van Boerden bekent schuldig te zijn aan Gerit zoon van wijlen Jan Brocken een jaarlijkse en erfelijke pacht va n11/2 mud rogge uit huis, hof, schuur en erf, groot 21/2 lopensaet, gelegen te Tilburg aan die kerck; een stuk land, groot 131/2 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Schijve; en nog een stuk land, groot 3 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Schijve

RA Tilburg 6-2-1540 (286:53) Dierck zoon van wijlen Gherit Back bekent schuldig te zijn aan Gherit zoon van wijlen Jan Brocken een jaarlijkse en erfelijke pacht van 1 mud rogge uit een stuk erf deels in beemd deels in weiland, groot 6 bunder, gelegen te Tilburg in Broeckhoven; huis, hof, waar Dierck nu woont met het erf daaraan gelegen bij de vorige erfenis; een stuk land, genaamd de Heelberch, gelegen te Tilburg in Broeckhoven; en een stuk land, genaamd die Grote Bocht, samen met de Heelberch 3 mudsaet, gelegen te Tilburg in Broeckhoven - te los met 40 karolus gulden van 20 stuivers, te betalen in karolus gulden van 20 stuivers, Philippusgulden van 25 stuivers, de gouden Coervorster gulden van 28 stuivers het vuerijser van 2 stuivers, 1 ortstuiver.


Huwt

51.217   Odilia Wouters van HAREN

FamilienaamIndex 51.217Vader 102.434Moeder 102.435

Overleden Tilburg na 1569

Het echtpaar maakt in 1569 een mutueel testament.

Kinderen

 1. Isebrant Gerit Brock (*Tilburg ca. 1542 +Tilburg 1622), huwt (1) N.N.; huwt (2) Geertruyt Anthonis van Laerhoven (*Moergestel); huwt (3) Tilburg 11-2-1589 Marye Adriaen Hessels Pauwels. Schepen en president van Tilburg en Goirle
 2. Joost Gerit Jan Brock (Brocken) (+na 1602) huwt Jenneken Peter Denijs Crillaerts, die in 1583 een testament maakt.
 3. Margriet Gerits Brock, huwt (1) Jan Rutger Jan Crillaerts (+na 1552); huwt (2) voor 1569 Laureys Aert Leyten.
 4. Jan Gerit Brock (+voor 1573), huwt Anna Lenaerts de Molder; koopt 7-12-1562 (RA Tilburg 308:43) van erven van zijn grootvader Wouter van Haren en (idem fol. 44) zijn vader, op 4-2-1562 (307:86v) van zijn oom Jan Mathijs Matheeus, en op 5-12-1561 (307:27) weer van zijn vader grond in Goirle. Dit (waarschijnlijk) omdat hij op 8-5-1562 (308:86 los blad) wegens doodslag op Jan Handricus Brabans uit Tilburg verbannen werd.
 5. Gerit Gerits Zie 25.608
 6. Barbara Gerits Brock huwt Jan Laureijs Jan Berthout Spijckers.
 7. Catalyn Gerits Brock huwt (1) Joost Denis Adriaen Mutsaerts; huwt (2) Jan Jan Jans de jonge die Wit.
 8. Wouter Brock (+Utrecht 23-6-1612), priester en domkapelaan.

TerugBegin van generatie


51.218   Jan Jans van BEURDEN

FamilienaamIndex 51.218Vader 102.436Moeder 102.437

Overleden Tilburg tussen 1525 en 1533

Ook Van Boerden. Vermeld 1533-68. Bron voor gezin: Isis Tilburg.

Bossche Protocol (inv no 1278 fol 254ff dd 29-1-1509) Wolterus filius quondam Johanis de Balen [als man en tutor van] Elisabeth sue uxor(e?) filia quondam Gerardi filij Mathei filij quondam Mathei dicti Rademeckers, [ook voor] Bele filia quondam Deonij (?) filijquondam Petri et ... (...) et Arndt pro ... d.. dictus Matheus filius quondam Mathei de Rademeckers; Ergo Wolteri di.. Vuchs f(iliu??)m Giselbert de Scaep (...) Jakobus filius quondam Andrea(s) die de//(fol 254v) (diverse andere verwanten van Matheus Matheus de Rademaker) dedit ad (...) Joh(ane)m de Boerden filius quondam Johanis de Boerden (voor hem en zijn erven) (een erfrente van 7 fl ad xx stv (...) (diverse condities)//(fol 255) (...) de hofstad van Petri fs Petri Stevens (...) scabini Campen et Achel? Date xxix Januarij

BP (inv no 1278 fol 258v dd 3-2-1509) Johannes fs quondam Johannes de Boerden, geeft een roggepacht uit van 1 mud onder Haren, en nog een van een half mud.

ORA Tilburg (inv no 7990 fol 61v dd x-12-1509) Digna dochter wijlen Cornelis Anthonis Swagemackers weduwe wijlen Willem Claessoon Int Ramshooft (...) een stuck erffs tot weye liggende twee lopensaet ix royen oft daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen geheyten achter de kerck aende ...pt ... tusschen erffenisse Peeter Janssen Damas deen zijde ende tusschen erfenisse Jan Cornelissen van Beurden d'Oude dander zijde; streckende vanden erffenisse ... Mr Jan Berijs met haren kijnderen ... wa...rsloet ... tusschen beijde is loopende (...) legittime vendit Matheussen soone wijlen Denijs Jan Bacx (...) datum ij Septembris 1599 scabini Borchmans et Aelwijnsen.

RA Tilburg 17-3-1533 (280:57) Daar Gerit zoon van wijlen Peter Eelkens beloofd had aan Elen zoon van wijlen Peter Eelkens, zijn broer, een half mud rogge erfpacht uit een stuk beemd groot ca 1/2 bunder, gelegen ut supra (zoals boven) tussen ut supra (zoals boven), welk half mud rogge te los staat met 40 karolus gulden en welke 40 karolus gulden Gerit gelegd had in de wettige schuld van wijlen Jan zoon van wijlen Jan van Boerden junior, zo zijn gestaan geweest voor schepenen Gerit weduwe van Jan zoon van wijlen Jan van Boerden en met haar Huijbrecht zoon van wijlen Jan Geerts, haar huidige man, Aert zoon van wijlen Jan van Boerden als momber en Peter Gerit Eelkens als toeziener van de onmondige kinderen van wijlen Jan zoon van wijlen Jan van Boerden junior en Gerit diens vrouw voors en ze hebben beloofd dat ze die 31/2 karolus gulden voors aan Elen voors zullen gelden en betalen en ook zullen lossen, zodat Gerit voors, zijn goederen en nakomelingen daarvan ontlast zullen zijn en tot meerdere garantie zo hebben de weduwe, de momber en toeziener van de onmondige kinderen voors tot onderpand gezet een huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in Oerl, aan de voors weduwe en haar kinderen toebehorende, waar wijlen Jan zoon van wijlen Jan van Boerden placht te wonen.

RA Tilburg 31-1-1541 (287:50v) Jan zoon van wijlen Gherit Reijnen als man van Elijsabet dochter van wijlen Gherit Peter Eelkens vernaardert 27 lopen rogge jaarlijks en erfelijke pacht in een erfpacht van 4 mud rogge, die Peter en Cornelis gebroeders, zonen van wijlen Jan van Boerden, voor henzelf en voor Ariaena hun zuster, onmondige dochter van wijlen Jan voors. en met hen Peter zoon van wijlen Jan Geerts als momber en Jan zoon van wijlen Gherit Reijnen als toeziender van Jan en Huibercht, broer en zus, onmondige kinderen van Huijbrecht Jan Geerts, welke kinderen wijlen Jan van Boerden, voor-man, en Huijbrecht Jan Geerts, na-man, verwekt hadden bij Gheritke hun vrouw, dochter van wijlen Gherit Peter Eelkens, verkocht hadden aan Marcelis zoon van Ghijsbrecht Wijten en welke 4 mud rogge erfpacht wijlen Jan Back Berthouts te vergelden had uit zekere erfenissen gelegen in Tilburg omtrent de goederen genaamd ‘t Goed ten Haneberghe etc. ut supra.

RA Tilburg 5-1-1541 (287:37v) Gheritke weduwe van Jan van Boerden haar 1ste man en weduwe van Huibrecht Jan Geerts, haar 2de man, dochter van wijlen Gherit Peter Eelkens, draagt over aan de wettige kinderen van beide bedden, alle tocht en recht van tochtenwege dat ze bezat in 27 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht in een jaarlijkse pacht van 4 mud rogge, jaarlijks te vergelden door Jan genaamd back Berthouts, uit zekere erven hier onder beschreven, gelegen te Tilburg naast het goed ten Haneberghe; nog uit een stuk land, groot 12 lopensaet, genaamd de bredenacker, gelegen te Tilburg bij het goed de Haneberghe; nog uit een stuk land, groot 5 lopensaet, genaamd de Heijdelaer, gelegen te Tilburg bij de Haneberghe (...) welke 4 mud rogge erfpacht Willem zoon van wijlen Peter Stelaerts gekocht had van Lucas zoon van wijlen Jan Berijs. Idem, fol. 38: Peter en Cornelis, (...)voor henzelf en voor Ariaena hun zuster, (...) onmondig zijnde, en ook voor Jan en Huijbrechta, broer en zuster, onmondige kinderen van wijlen Huijbrecht Jan Geerts en Gheritke voors. zijn vrouw, (...) verkopen de voors. 27 lopen rogge erfpacht welke 27 lopen rogge de kinderen van wijlen Jan van Boerden en de kinderen van wijlen Huijbrecht Jan Geerts verstorven zijn bij testament van wijlen Gherit Peter Eelkens en Elijsabeth diens vrouw, hun grootouders, eensdeels en eensdeels van de andere erfgenamen van Gherit en Elijsabeth ten deel gevallen, en van welke 27 lopen rogge erfpachts nu betalende is Marcelis ghijb Wijten, alias Haermans, Aan Marcelis Ghijb Wijten voors., zoverre het deze 27 lopen rogge betreft.

RA Tilburg 5-1-1541 (287:38v) Dezelfde Gheritke ut supra draagt over aan haar kinderen van beide bedden haar tocht en recht van tochtenwege in 5 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht die Laureijs zoon van wijlen Gherit Huijbrecht Berthen geloofd had aan Ghijsbrecht zoon van wijlen Willem Ghijsbrechts uit een stuk heideveld, groot 3 lopensaet, gelegen te Tilburg opt Rijlaer; en een stuk beemd, groot 5 lopensaet, gelegen te Tilburg op Breheze (...) Welke 5 lopen rogge Gherit zoon van wijlen Peter Eelkens gekocht had van Jan zoon van wijlen Jan zoon van wijlen Jan Gherit Backs en Jan gekocht had van Adriaen zoon van wijlen Jan Stelaerts en Adriaen Stelaerts van Ghijsbrecht zoon van wijlen Willem Ghijsbrechts. Idem, fol. 38v: Peter en Cornelis, gebroeders, ut supra voor henzelf en voor de onmondigen ut supra verkopern aan Henrick Zwijsen at supra verkopen aan Henrick Zwijsen ad opus van Wouter zoon van wijlen Anthonis Diercks de 5 lopen rogge ut supra, zoals aan Marcelis Ghijsbrecht Weijten gevest is.

RA Tilburg 5-1-1541 (287:38v) Daar de kinderen van wijlen Jan van Boerden, (etc.) verkocht hadden 27 lopen ... pacht ... en ook nog 5 lopen rogge ... pacht (...) waaruit Marcelis en Wouter (=kopers) geloofd hebben zekere penningen te betalen op Lichtmisse a.s. bedragend 125 karolus gulden, waarmede zekere pachten en kommer op de goederen der kinderen van wijlen Jan van Boerden afgelost worden, zo zijn gestaan Peter en Cornelis, gebroeders, zonen van wijlen Jan van Boerden, voor henzelf en (etc.) en hebben geloofd ten behoeve van de kinderen van Gheritke voors. en van wijlen Huijbrecht Jan Geerts, dat ze deze nakinderen in de deling na de dood van hun moeder zullen te bate brengen en daarvoor betalen 50 karolus gulden eens van 20 stuivers per stuk en zullen de voorkinderen geen goed van de ouders aanvaarden, voordat die 50 karolus gulden betaald zijn.

RA Tilburg 10-1-1551 (296:43v) Gheritke weduwe van Jan van Boerden met haar voogd heeft overgegeven aan Cornelis , zoon van haar en van de voors. wijlen Jan van Boerden, en aan Gherit zoon van Gherit Jan Brocken als man van Adriana, dochter van Gheritke en wijlen Jan van Boerden voors., met afgaan en vertijen, haar tocht en recht van tochtenwege wat ze bezat in een huis, hof, schuur, schop met grond en toebehoren en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse ge naamd Oerl; (...) Nog hiertoe een klein huisje met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, ook al daar gelegen daar tegenover aan de andere kant van de Heerbaan voors. (...) Nog hiertoe 2 lopensaet land gelegen in de parochie voors. in Corvel acker (...) Nog hiertoe een stuk beemd groot ca 1 bunder gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd aan de Oude Dreijboem . (...) Idem fol.44: Dit gedaan zijnde zijn gestaan voor schepenen Cornelis en Gherit voornoemd en met hen Gherit zoon van wijlen Jan Brocken, vader van Gherit voornoemd, en Peter zoon van wijlen Willem Berijs en ze hebben geloofd als schuldenaars tesamen, onverscheiden en eenieder voor allen super se et bona sua hebbende en in de toekomst hebbende en verkrijgende aan de weduwe van jan van Boerden voornoemd, dat ze aan haar jaarlijks zullen betalen een jaarlijkse lijfpacht van 3 mud rogge en 4 lopen rogge, haar leven lang durende en niet langer, te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis, waarvan de eerste termijn en betaaldag zal zijn en vervallen met lichtmis a.s. over 2 jaar. Nog dat zij haar leven lang zal hebben en gebruiken de uitkamer aan het huis en hof voors. en daar toe een stoel in de haard, daarbij nog 5 roeden hof in de voors. hof, daar waar het haar gelieven zal, daarbij het vierde deel in het fruit, dat er jaarlijks zal groeien. Item daartoe nog dat ze haar zolang ze zal leven zullen halen en bezorgen 2 voeder turf van hun ei gen turf. Verder hebben ze geloofd Cornelis en Gherit zijn zwager en met hen Gherit zoon van wijlen Jan Brocken en Peter zoon van wijlen Willem Berijs allen voornoemd als schuldenaars gezamelijk en onver scheiden en ieder voor allen op verbintenis als voor aan Gheritke voors. deze 3 mudden en 4 lopen rogge lijfpacht voors. met het gebruik van de uitkamer voors., de stoel in de haard, 5 roeden hof met het vierde deel van het fruit en de 2 voeder turf voors. te waren zoals men lijfpacht en lijftocht of lijfge bruik schuldig is te waren en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen. Met voorwaarden hierbij, dat als het Gheritke niet gelieven zal in de voors. uitkamer te wonen, dat ze dan aan haar daarvoor en voor de stoel in de haard, de 5 roeden hof en het vierde deel van het fruit voors. jaarlijks zullen uitreiken en betalen 2 phillippus guldens, per stuk tot 25 stuivers gerekend, of ander goed geld daarvoor, (etc)

RA Tilburg 17-2-1551 (296:65) Erfdeling tussen Cornelis Jan van Boerden en Gerrit Gerrit Brocken man van Adriana Jans van Boerden, over goederen die van Jan van Boerden aangekomen en verstorven waren en waarin Gheritke weduwe van Jan van Boerden, hun moeder en schoonmoeder, nu onlangs van haar tocht had afgezien en die overgegeven had aan haar zoon en schoonzoon.

Cornelis krijgt een huis, hof, schuur met de grond en toebehoren en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in Oerl aan het Heerhecken (aan die Heerbaan aldaar, etc.) (...) behalve dat Cornelis voors. daaruit moet betalen: 1 mud rogge erfpacht in een erfpacht van 1 mud rogge aan de Heilige Geest van Oisterwijk. 4 lopen rogge in een half mud rogge erfpacht aan de Heilige Geest van Tilburg, 2 Philippusgulden erfcijns aan Heer Jan Elen Peters, te los staande met 40 karolus gulden, Nog ca 1/2 stuiver erfgrondcijns aan de nakomelingen van Lucas van Amerzoijen. Verder moet Cornelis aan Gheritke zijn moeder jaarlijks haar leven lang uitreiken en betalen de helft van een jaarlijkse lijfpacht van 3 mud en 4 lopen rogge en daarbij, dat zij haar leven lang zal behouden het gebruik van de uitkamer staande aan het voors. huis, en daarbij een stoel in de haard, 5 roeden hof in de voors. hof en het vierde deel van het fruit, dat er zal groeien, en daartoe haar nog jaarlijks een voeier turf te bezorgen of dat hij voor de voors. uitkamer, stoel in de haard, 5 roeden hof en het vierde deel van het fruit haar jaarlijks zal betalen 2 Philippus guldens, alles volgens de brief, die zij daarvan heeft.

Idem fol. 65v: Gerrit krijgt een stedeke te weten een huis met de hof, grond met toebehoren en erfenis daaraan liggen de en daartoe behorende en met een schop nu ter tijd nog staande op de oude stede en grond aan Cornelis voors. toebedeeld, welk huis etc. gelegen is in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Oerl aan het Heerhecken aldaar aan de andere kant van de Oude Stede (=naast Cornelis) aan die Heerbaen; een stuk land naast de Oude Stede (belend door Cormnelis); en een stuk land gelegen in Corvel Acker. Dit alles belast met: 1 mud rogge erfpacht in een erfpacht van 2 mud rogge aan de Heilige Geest van Oisterwijk, 4 lopen rogge erfpacht in een half mud rogge erfpacht aan de Heilige Geest van Tilburg, 1 Philippus gulden of 25 stuivers erfcijns aan Jan Huijbrecht Smitten, te los staande met 20 karolus gulden, Nog ca 2 stuivers erf grondcijns aan de Heer van Tilburg. Verder zal Gherit voors. aan Gheritke weduwe van Jan van Boerden, zijn schoonmoeder, jaarlijks haar leven uitreiken en betalen de helft in 3 mud en 4 lopen rogge lijfpacht en daartoe dat hij haar jaarlijks zal bezorgen en geven een voeier turf, alles volgens de brief, die zij daarvan heeft.

Het stukje grond in Corvel Acker wordt ook genoemd in belendingen op 5-3-1547 (293:76v), 25-10-1544 (12v), 12-1-1542 (288:37v). Het land aan de Heerbaan in Oerle wordt genoemd in belendingen van 20-1-1547 (293:48), 30-12-1545 (292:38, 39v), 23-5-1541 (288:6), 31-1-1540 (286:46v), 4-4-1537 (284:1), 15-2-1537 (283:43), 1-4-1536 (282:62). Het stukje land aan de Oude Dreijboem komt voor in 1533 en op 17-1-1541 (287:42); idem 26-2-1536 (282:52).

Bosch Protocol (Inventarisnummer 1410, Folio 128 verso, Datum: 5-3-1601) Cornelis Janss van Buerden wittich nagelaten weduwaer van wijlen Willemken sijne huysvrouw dochter wijlen Jans Beris heeft wettelick & erffelick vercoft Elisabetten dochter wijlen Niclaes sone Arnt Stors (Sterts?) alias Swaens tot haren behoeff encde mede tot behoeff van Heeren ende M(eester)en Arnden Swaens p(res)b(yte)r deken van Sinte Geertruidenberge ende Canonick der stadt Grave haeren broeder eenen jaerlicken ende effel(icken) thijns van achtentwintich Carolus gul(dens) tot twintich stuivers tstuck goets gaenbaerts gelts te betalen alle jaer erffel(ick) inden hoochtijde van Sinte Peeters Apostels ten stoele, ende voor den iersten termijn van betalinge Petri ad Cathedram ierstcoomende inne sestienhondert ende twee; ende binnen Shartogenbossche vrij als inde voorgaende constitutie te leveren van ende vuyt eenen hoybeemt groot ontrent vijff lopensaten gelegen inde prochie van Tilborch ter plaetsen genoemt Inde Blootbeemden aenden Haensberch tussen ene Aerts Ma[r]tenss ex uno ende tusschen erffenisse (open gelaten) ex alio, streckende van de gemeynte tot eenen gemeynen waterstroom genoemt de Leye; (Tevens) een stuck weylandts groot ontrent vijff lopensaten gelegen inde voors(egde) prochie van Tilborch ter plaetsen geheeten aent kerck(ho)ven tussen erve Niclaes Jans Goeyaerts ende Niclaes Laureyns Janss ex uno, ende tussen ander erfenisse des voors(egden) vercoopers; ende Jans Gijsberts Corstiaenss ex alio staecken metten eenen eynde aen erve der erffgen(amen) Jans Gerrits Lauwen ende metten anderen eynde aende gemeynen straete; Ende alsnoch van ende vuyt een ander stuck weylants gelegen binnen de prochie ende plaetsse lest voors(egd) tussen erve (doorgehaald: Henricx) Jans Gijsberts Corstiaens ex uno ende tussen de gemeyne heirbane ex alio streckende vanden erffenisse Henricx Peeters Beris tot aen erve des voors(egden) vercoopers hiervoor lest gespecificeert staende; Alle welcke voors(egde) perceelen van erffenissen de voorn(oemde) Cornelis verclaerden in sijn tegenwoordigen weduwlicken stoele vercregen te hebben eensdeels bij coopinge ende eensdeels bij versterffe soo hij seide; vander selver Elisabetten ende heeren ende m(eester)en Arnden haeren broeder .ch erff(enissen?) Gelovende de voor(noemde) vercooper super omnia et qua wa... omnes alias obligationem et impetitionem depone... vuijtgenoomen, de grontcijnsen vuyte voors(egden) perceelen respective jaerl(icks) van te voorens ende van rechts wegen te vergelden soo hy verclaerde atq(ue) satisfacere met condicien toegedaen dat de voorn(eoemde) vercooper desen voors(egden) thins van achtentwintich carolus gul(dens) ten eeuwigen dagen sal mogen affquyten ende affquyten teffens ende ten eenenmale metten somme van vierhondert der gelijcke carolus gul(dens) ut precedenti contracti ad finem usq... Testes Brogel et Horenbeeck date den vijffde martij ... xvj & een.

ORA Tilburg (inv no 7992, fol 328v dd 26-7-1608) (....) Cornelis zoone wijlen Jans van Beurden naegelaten weduwaer Willemijne sijne huijsvrouwe dochter wijlen Jan (open gelaten) Berijs van Oerle voor hem selve; Jan d'oude, Adriaen en Jan de jonge gebroeders soonen Cornelis ende wijlen Willemijnen voorschreven; ende Peeter soone wijlen (sic, MW; schrijffout) Cornelis Janssoon van Beurden nagelaten weduwaer Cornelia sijne huijsvrouw dochter wijlen Cornelis Pauwels oock voor hemselven; Cornelis soone Peeters voorschreven ende Goyaert soone wijlen Aerdt Huyberts als man ende momber Catharina sijne huijsvrouwe dochter Peeters ende Cornelia voorgevende oock voir hen selven; ende deselven Peeter, Cornelis ende Goyaert alsnoch voor Peeteren oock soone Peeter Cornelis van Beurden ende Cornelia voorgenoemde, voor welcken// (fol 329) Peeteren (...) Ende hebben van seeckeren stuck erffen tot weye liggende (...) in Oerle henlieden onbedeylt toebehorende ... sest lopensaet dertien royen ende een halff gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse geheten tot Oerl aldaer tussen (...) erfdelinghe (gemaakt: een deel naar de kinderen van Cornelis, een deel naar Peter (....) (Volgende akte, zelfde datum) Peeter soone wijlen Cornelis Janssoon van Beurden nagelaten weduwaer Cornelia etc. plus Peters kinderen inclusief een onmondig kind Peterken verkopen een stuk weiland groot 5 lopensaet aan Henrick zoon van Herman Cornelissoon van Heijst (etc.) (Volgende akte, zelfde datum) ... Peeter soone Cornelis Janssoon nagelaten weduwaer Cornelia sijne huisvrouwe dochter wijlen Cornelis Pauwelssoon met sijne wettigen kijnderen (...) opgedragen hadden Hendricken Herman Cornelissoon van Heyst een stuck erffen tot weye liggende drie lopensaet vijfthien royen ende een vierdel (...) Oerl aen Duijpt aldaer tusschen (...) ter somme van vier hondert Carolus guldens (...) (Cornelis verklaart dit goed bij de deling van de erfenis van zijn vader te hebben toegedeeld gekregen.)

ORA Tilburg (inv no 7993 fol 188v dd 26-11-1611) Kennelijck zij eenen iegelijcken (...) Jan d'oude, Adriaen ende Jan de jonge gebroeders soonen wijlen Cornelis Janssoon van Beurden daer moeder aff was Willemijne dochter wijlen Jan Jan Berijs van Oerle; Cornelis soone wijlen Peeter Cornelis Jansen van Beurden; Goyaert soone wijlen Aert (...open gelaten) als man ende momber Catarina sijne huijsvrouw dochter wijlen Peeters vorschreven; alle voor hen selven ende Peeter oock soone Peeteren vorschreven geassisteert met Hendricken Peeter Jan Berijs van Oerle tot desen sijne persoon momber (in marge: dewelcke Henricken hem was ... voor hem sterck maeckte); meester Hendrick Wijten? soone wijlen Peeter Wijtens als man ende momber Lijsbeth sijnen huisvrouwe dochter wijlen Lenart wouterssoon van de Veken bij hem Lenarden ende vuyt Catarina sijne huijsvrouw dochter wijlen Cornelis ende Willemijna vorschreven wettelijck verweckt ende ver... sijnde; Joost soone wijlen Gerrit Jan Brock nagelaten weduwaer Marie sijne huijsvrouwe dochter Cornelis ende Willemijne voorschreven (in marge: met Joost sijnen soone); Ende Isbrant soone wijlen Gerrit Jan Brock ende Gerrit soone wijlen Gerrit Jan Brock d'oude sijnde ... tot dese geordonneerde momber ende toesiender // (fol 189) Der.. Cornelissen, Jannen, ... ende Johanna gebroeders ende susters allen onmondige kijnderen Joost ende Marie vorgenoemde over welcke onmondigen de voorschreven momber ende toesiender instonden ende geloofden middels desen; Ende hebben vanden erfelijcken goederen? naer doode vanden vorgenoemde Cornelissen ende Willemijnen hunnen vader moeder grootvader ende grootmoeder respective seecker erfdeijlinge aengegaen ende geslooten in manieren hierna? beschreven? volgende (... erfdeel Jan de Oude wordt gespecificeerd) // (fol 189v) (...) datum xxvj novembris 1611 (...) (vervolgt fol 189v -190v met erfdeel Adriaen; fol 190v-191 Jan de Jonge; fol 191-192 de kinderen van Peter (en Catarina?); 192-193 Joost en Marie.)


Huwt voor 1515

51.219   Gheritken Gerit Peter EELKENS

FamilienaamIndex 51.219Vader 102.438Moeder 102.439

Overleden na 1551


Zij huwt (2) voor 1533

Huijbrecht Jan Geerts BROCK

FamilienaamIndex

Overleden voor 1541

Kinderen (Van Beurden)

 1. Adriana Jans van Beurden Zie 25.609
 2. Peter, mondig 1541, niet 1533; ergo geboren c. 1515; blijkbaar overleden voor 1551
 3. Cornelis (*ca. 1515 +na 1601 voor 1611), mondig 1541, niet in 1533; huwt Willemijna Jan Jan Berys van Oerle (+voor 5-3-1591); vermeld als burgemeester o.a. 25-10-1582 (Bron Steve Barnhoorn)
 4. Kinderen
  1. Jan de Oude
  2. Adriaen, te Hilvarenbeek
  3. Jan de Jonge
  4. Peter (+voor 1611), huwt N.N.; ouders van Cornelis; Catarina (gehuwd met Goyaert Aertsz); Peter (met voogd Hendrick Peeter Jan Berijs van Oerle)
  5. Catarina (+voor 1611), huwt Lenard Wouters van der Veeken, ouders van Lijsbeth, huwt Hendrick Peeter Wijtens
  6. Marie (+voor 1611), huwt Joost Gerrit Jan Brock): Joost, Der..., Cornelis, Jan, N., Johanna

Kinderen (Brock)

 1. Jan
 2. Huijbrechtje, huwt Niclaes Aert Laureijs Aerts

TerugBegin van generatie


51.220   Joost Beris Peter EELKENS

FamilienaamIndex 51.220Vader 102.660Moeder 102.661 • Tevens 51.330

51.221   Elisabeth Jan Gerit van GORP

FamilienaamIndex 51.221Vader 102.662Moeder 102.663 • Tevens 51.331

TerugBegin van generatie


51.222   Bartholomeus Willem Bartholomeus VERLIJNDEN

FamilienaamIndex 51.222Vader 102.444Moeder 102.445

1561: meester en provisor van de Taeffelen des Heijligen geests binnen Tilborch

ORA Tilburg (12-5-1539, R 286/4vso-5r) Bartolomeeus Willem Verlijnden als man van Berten, dochter van Wouter Jan Soffaerts verkoopt aan Joest Berijs Eelkens als man van Cristina, dochter van Wouter Jan Soffaerts: 1) de helft in huis, hof, grond en erf, gelegen te Tilburg aan de Berckdijck. (…) 2) de helft in een stuk land gelegen te Tilburg aan de Berckdijck, het geheel tussen: (…) 3) de helft in een stukje land genaamd de Langenacker, gelegen te Tilburg in die Schijve, in die Anebraecken, tussen (…) 4) de helft in een stukje land genaamd de Corten acker, gelegen te Tilburg in die Schijve in die Ane-braecken, (…)

Idem (R 286/5r.)Willem Joest Berijs als man van Cristina Wouter Jan Soffaerts bekent schuldig te zijn aan Bartolomeeus Willem Verlijnden, zijn zwager een jaarlijkse en erfelijke cijns van 6 karolus gulden van 20 stuivers uit huis, hof etc. en uit de stukken land van vorige acte. Staat te los met 900 karolus gulden van 20 stuivers na een termijn van 20 jaar.

Idem (20 december 1539 R 286/25vso.) Bertolomeeus Wijllem Verlijnden als man van Bert, dochter van Wouter Soffaerts, verkoopt aan Wijllem Joest Beerijs Eelkens de helft van een stuk heideveld, gelegen te Tilburg in die Berckdijck (…)


Huwt voor 1538

51.223   Bertken Wouter Jan SOFFAERTS

FamilienaamIndex 51.223Vader 102.446Moeder 102.447

ORA Tilburg (298 fol 44 dd 12-12-1552) Bertolomeus zoon van wijlen Willem Verlijnden als man en momber van Berta, Willem zoon van wijlen Joest Berijs Eelkens als man en momber van Cristina, dochters va nwijlen Wouter Soffaerts, voor 1/5 deel hen toebehorende,Joest zoon van wijlen Dierck Aerts als man en momber van Jenneke dochter van wijlen Michiel zoon van wijlen Wouter Soffaerts voornoemd, zowel voor hemzelf als ook zowel voor hemzelf als ook voor Wouter Jan en Huijbrecht, gebroeders, en Kathelijn hun zuster, onmondige en niet tegenwoordige kinderen van wijlen Michiel voors., waar Joest voors. zich sterk voor maakte en geloofde, ook voor 1/5 deel hen toebehorende, Lambrecht, Jan en Anthonis, gebroeders, zonen van wijlen Jan Gherit Gestelmans, Adriaen Laureijs Hoefkens als man en momber van Geertruijt, Frans zoon van wijlen Marcelis Ghijsbrechts als man en momber van Marie, Jan zoon van wijlen Aert Jan Aerts als man en momber van Ermgaert en Jan zoon van wijlen Jan Verbanelt als man en momber van Gherit, allen dochters van wijlen Jan Gherits Gestelmans voors. en Willem zoon van wijlen Jan Claeus Ceelen als momber en Bertolomeus zoon van Wouter en Jenneke, broer en zuster, onmondige niet tegenwoordige kinderen van wijlen Jan Gherit Gestelmans, waar zij als momber en toeziener voor instonden en geloofden, welke kinderen Jan Gherit Gestelmans voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Kathelijn zijn vrouw, dochter van wijlen Wouter Soffaerts bovengenoemd, ook voor 1/5 deel hen toebehorende,hebben wettelijk en erfelijk overgegeven aan Heer Peter, priester, zoon van wijlen Wouter Jan Soffaerts voors., hun broer, zwager en oom, samen met de brieven en het recht, met afgaan en vertijen, een stuk erf deels in heide en deels in moer liggende, het geheel groot ca 8½ lopensaet, gelegen in de parochie van Goirle er stede genaamd tot Aesvoert (…)

Kinderen

 1. Marij Zie 25.611
 2. Jenneken

TerugBegin van generatie


51.224   Gerrit Jan de BONT

FamilienaamIndex 51.224Vader 102.448Moeder 102.449

Geboren voor 1495
Overleden Tilburg tussen 3-2-1541 en 4-4-1541

Niet te verwarren met Gherit Diercx sBonten, vader van IJke en Dierck Dierckzoon, overleden voor 5-2-1552 (RA Tilburg 298:39, verder 29-11-1552; 297:67; en 29-1-1544 290:34v). Waarschijnlijk is hij de vader van Gerard, vermeld als belender en als oorspronkelijke eigenaar (Gherart zoon van Gherart die Bont) van een stokje land van ca. 9 lopenzaad in Veldhoven, en van Lisbeth, die een relatie had met Claeus die Wijze, hieruit een natuurlijke dochter Jenneke gehuwd met Aerdt Wouter Peters (RA Tilburg 294:8v, 5-7-1547).

RA Tilburg 3-3-1537 (los blad bij 284:10) Zoenbrief naar aanleiding van de doodslag op Gherit zoon van wijlen Pauwels Jan Pauwels door Peter Willem Peters. Arbiter voor de misdadiger is o.a. Laureijs Henrick Zwijsen. Onderschreven door o.a. Gerit Jan sBonten van Oesterwijck, Jan Jan sBonten, Steven Willem Stevens, Jan en Ariaen zijn zoons, ... allen vrienden en magen van de dode. In het origineel (24-2-1537 283:57v) staan “Gerit Jan sBonten van Oisterwijk; Jan Jan sBonten”. Mogelijk betekent dit dat zijn grootvader uit Oosterwijk kwam - Gerrit Jan echter lijkt gewoon in Tlburg geboren te zijn.

Gerrit Jan de Bont schijnt eigenaar van een redelijk omvangrijk maar verspreid grondbezit te zijn geweest: in Veldhoven, in Die Schijve, achter Broekhoven, in Corvel, de Laer, Dreijboom, sBonten Hoeve, Stockhasselt, Goirle, Dalem, de Sporct en de Hoghe.

Ten eerste hield hij grond te Veldhoven, waarschijnlijk meer dan elders:

RA Tilburg 8-2-1533 (280:44v) Gherit zoon van wijlen Jan sBonten heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Steven zoon van wijlen Claeus Steven Reijnen een jaarlijkse en erfelijke pacht van 11/2 mud rogge uit een huis, hof, schuur met de grond in die Velthoven.

Idem, fol. 280:45, Gerrit belooft aan Lenaert zoon van wijlen Anthonis Aerts een jaarlijkse en erfelijke cijns van 31/2 karolus gulden uit en van hetzelfde huis etc.

RA Tilburg 8-1-1538 (284:25v) Gherit zoon van wijlen Jan sBonten bekent schuldig te zijn aan henrick Laureijs Zwijsen een jaarlijkse pacht van 1/2 mud rogge uit huis, hof, schuur, schaapskooi en erf, groot 16 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Velthoven. Belendingen: Laureijs Claeus Lemmens een zijde, H. Geest van Tilborch en die gemeijn straet ander zijde, Laureijs Claeus Lemmens een einde, Arijaen Jan van Gestel en Steven Willem Steven ander einde. Staat te los met 20 karolus gulden van 20 stuivers. Idem, 31-1-1538 (284:32), zelfde verhaal met iets andere belendingen: Laureijs Claeus Lemmens en de H. Geest van Tilburg een zijde, gemeijn straet ander zijde, Laureijs Claeus Lemmens een einde, Ariaen Jan van Gestel en Steven Willem Stevens ander einde.

RA Tilburg 17-11-1539 (286:37 los blad), erfdeling van erfpachten en erfcijnsen tussen Heer en meester Jan zoon van wijlen Elen Peter Eelkens, priester, en heer Peter zijn broer met Claeus (Jan Claeus Aelwijns)en Claeus (Peter die Beer). Hierin komt voor Jan Ghijsbrecht en Gheert de Bonte 6 karolus gulden roggepacht. Vergelijk 31-1-1540 (286:46v): Jan Claeus Steven Reijnen verkoopt aan Henrick Jan Geenen ten behoeve van Marij weduwe van Gherit Hermans een jaarlijkse erfcijns van 6 karolus gulden welke cijns Gherit zoon van wijlen Jan de Bont en Peter zoon van wijlen Willem Berijs van Oerle schuldig waren aan Elen Peter Eelkens, Gherit voors. uit huis, grond en toebehoren groot 22 lopensaet, gelegen te Tilburg aan die Veldhoven (etc...)

RA Tilburg 24-10-1540 (287:81): Jonker Adriaen van Malsen, Heer van Tilburg en Goirle verpacht Steven Willem Verschueren zijn hoeve gelegen te Tilburg aan die Velthoven, met alle toebehoren , land, zand, hei en wei, zoals die Steven voors. met zijn vader tot nu toe gehuurd en gebruikt hebben, voor tien jaar (...) Steven voors. en met hem Cornelis Gherit Smolders, Gherit Jans die Bont, Jan Adriaen aan die Caureijt en Jan Jan Sijmons, als principaal schuldenaars gezamelijk, beloven zich aan de pachtvoorwaarden te houden.

RA Tilburg 15-12-1542 (289:30v) Elijsabet weduwe van Gherit Jan sBonten met Jan Anthonis Meeus Otten haar huidige man en met haar Joest en Jan, gebroeders zonen van Elijsabet en van wijlen Gherit voors., voor hemzelf en voor Aert Peter, gebroeders, en Aleijt hun zuster, onmondige kinderen van Elijsabet en wijlen Gherit voor. hebben geloofd als schuldenaar te betalen aan Laureijs zoon van wijlen Henrick Zwijsen een jaarlijke en erfelijke cijns van 35 stuivers en 1/2 oertstuiver elk jaar met lichtmis uit een stuk land groot ca 6 lopensaet, Tilburg aan die Velthoven in die Goerkenstraet. Idem fol. 31: eventueel te lossen met 28 gulden en 31/2 stuiver.

RA Tilburg 299 fol 31v (12-1-1554): Elijsabet weduwe van Gherit de Bont met Jan Anthonis Meus Otten haar huidige man en momber heeft overgeven aan Joest en Jan, gebroeders, zonen van wijlen Gherit de Bont en Elijsabeth vors. ten behoeve van henzelf en ook ten behoeve van Aert en Peter, hun broers, met afgaan en vertije, de tocht en recht van tochtenwege, aan de voorschr. Elijsabeth toebehorende, in en stuk erf in land en weide liggende groot ca 1 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Velthoven tussen de erfenis van Aert zoon van wijlen Wouter Thonis een zijde; de erfenis van Elijsabeth voors. met haar kinderen, zoals dat hier afgemeten on bepaald zal worden ander zijde en een einde, en die gemeijn straat ander einde, zoals ze zeide gelovende op hen en op al hun goederen, hebbende en verkrijgende dit overgeven, opdragen afgaan en vertijen altijd vast etc. en nooit meer van tochtenwege daar aanspraak op te maken of te doen maken etc. en alle kommer en calangies van hunnentwege daarop komende voor hen allemaal af te doen.

RA Tilburg 307:64 (3-2-1562) Adriaen Cornelis van Spaendonck verkoopt aan Cornelis Claes van Ghierll een jaarlijkse en erfelijke cijns van 21/2 karolus gulden, uit en van huis, hof, schuur en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd Velthoven (...) welke cijns eertijds Gerit zoon van wijlen Jan sBonten als principaal schuldenaar beloofd en gevest had aan Lenairt zoon van wijlen Anthonis Aerts en die deze Anthonis in koop erfelijk overgegeven had aan Adriaen voornoemd

In Veldhoven wordt hij ook herhaaldelijk als belender van het land van anderen vermeld:

Vermeld 28-2-1559 (erfenis van de kinderen van Gherit de Bont; RA Tilburg 304:57) als westelijke belender van de helft van een huis, te weten het achterste einde tot het zoldergebont toe met de grond en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, Tilborch, aen die Velthoven, nalatenschap Adriaen Steven Willems. Idem 15-1-1557 (RA Tilburg 302:106v; erfenis van de kinderen van) als belender van een stuk land van een lopensaet en vier en een halve roede ongeveer, Tilburg aen die Velthoven, van Anna weduwe van Adriaen Steven Willems en Cornelis zoon van wijlen Gherit Smolders, haar tegenwoordige man en haar member. Idem aan twee zijden (erfenis van de kinderen van wijlen Gherit de Bont) 17-2-1556 (RA Tilburg 301:60; ovrerdracht door Anna aan haar kinderen) van “een half huis, te weten het voorste einde, met de zolder tot het zoldergebonte toe, staande op de stede waar wijlen Adriaen Steven Willems en Anna voors. samen gewoond hebben, staande en gelegen aen die Velthoven, en daartoe haar tocht en recht van tochtenwege, wat ze bezittende was in de helft van het erf van de stede voors. met drie vierdevatsaet land, komende en genomen van de andere helft, samen gelegen aan de oostenzijde van de stede voors., en in het geheel deze helft voors. met de voors. drie vierdevatsaet voors, drie lopensaet en een vierdevatsaet land min twee roeden of daaromtrent uitmakende en begrijpende”. Idem 4-3-1552 (297:82, erfenis van Gherit de Bont met meer anderen) van een huis, hof en erfenis groot ca 2 lopensaet aan die Velthoven, waarop ooit Adriaen Steven Willem Stevens een pacht vestte. Idem 16-4-1550 (296:5 en 8) van 2 lopenzaad in Veldhoven waaruit een pacht van een half mud rogge door Adriaen Steven Willem Stevens wordt betaald. Idem 3-2-1540 (286:48v), belender aan twee zijden van 4 lopen rogge uit huis, hof en erf, groot 4 lopensaet, aan die Velthoven, eigendom van Ariaen Steven Willem Stevens.

Vermeld 14-10-1538 (285:9v) als belender van een huis, hof, grond en erf, groot 13 lopensaet, gelegen te Tilburg op die Velthovensche molen in die Molenstraet, eigendom van Gherit zoon van wijlen Lambrecht Hoefmans. Idem 7-4-1533 (280:59) bij overdracht van dit goed door Quirijn zoon van wijlen Wouter Caeijten, die Wouter voors gewonnen had bij wijlen Mechteld zijn vrouw, dochter van wijlen Herman van Heijst, aan Gerit Lambrecht Hoeffkens.

Vermeld 23-2-1558 (RA Tilburg 303:71; erfenis van de kinderen van wijlen van Gherit de Bont) als belender van een huis, hof, schuur met de grond en toebehoren en uit de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ca 15 lopensaet, Tilborch aen die Velthoven, van Adriaen Cornelis Jan van Spaendonck. Idem bij verkoop van twee lopenzaad aldaar aan Spaendonck door Cornelis zoon van wijlen Gherit Smolders (RA Tilburg 301:62, 27-2-1556). Idem bij verkoop van 1 lopenzaad aldaar door Adriaen zoon van Steven Willem Stevens aan Adriaen Cornelis van Spaendonck (RA Tilburg 299:4v, 26-4-1553).

Vermeld 26-4-1552 (erfenis van Elijsabet weduwe van Gherit de Bont met haar kinderen; RA 298:2v) als belender van een huis, hof en erfenis groot ca 4 lopensaet en 1 vierdevaetsaet, aan die Velthoven in die Molenstraet, verkocht door Goijaertke weduwe van Gherit Lambrecht Hoofmans met Herman zoon van wijlen Cornelis Hermans, haar huidige man aan Gherit zoon van wijlen Henrick Smolders als momber en aan Jan Jan Zomers als toeziener van Jan en Joestke, gebroeders, Lijske en Aleijt, gezusters, onmondige en niet tegenwoordige kinderen van wijlen Gherit Lambrecht Hoofmans en Goijaertke zijn huisvrouw. Idem (25-2-1552, 297:75). Idem 22-3-1547 (293:82v, Elijsabet weduwe van Gherit de Bont en haar kinderen) bij deze oorspronkelijke verkoop (in 1552 goedgekeurd door de kinderen).

Vermeld 23-3-1552 (296:80; erfenis van Lijsbet weduwe van Gherit de Bont met haar kinderen) als belender van een huis, hof, schuur en erfenis groot ca 11 lopensaet aan die Velthoven, eigendom van Aerdt zoon van wijlen Wouter Anthonis Diercks.

Vermeld 1-2-1542 (288:54; erfenis van Ariaen Steven Willems en Lijsbeth de weduwe van Gherit Bonten met haar kinderen) als belender van een huis, hof, schuur, schaapskooi en erfenis groot ca 12 lopensaet in die Velthoven, eigendom van Steven zoon van wijlen Willem Stevens.

Vermeld 29-1-1546 (292:57; Jonkheer Adriaen van Malsen en Lijsbet de weduwe van Gherit de Bont) als belender van een huis, hof, schaapskooi, wagenhuis en erf aan die Velthoven, verkocht door Anthonis zoon van wijlen Wouter Thonis en Aert zijn broer aan Heijliger zoon van wijlen Jan Crillaerts. Idem 3-1-1545 (291:1545; Gherit Jan sBonten) naast een huis, hof en erf in Veldhoven verkocht door Laureijs zoon van wijlen Claeus Weijmers aan Aert zoon van wijlen Wouter Anthonis Diercks. Vermeld 4-1-1544 (290:43, Elijsabet weduwe van Gherit de Bont) als belender van een huis, hof en erfenis groot ca 61/2 lopensaet gelegen te Tilburg in de Velthoven, eigendom van Laureijs zoon van wijlen Claeus Lambrecht Weijmers.

Vermeld 21-2-1540 (286:58) als belender van een huis, hof en erf, groot 8 lopensaet in die Velthoven, eigendom van Heijliger Thijs Jan Thijs als man van Marij dochter van wijlen Jan Marten Melis.

Vermeld 7-2-1536 (282:47; erfenis van Gherit die Bont) als belender van een huis, hof, schuur met de grond en de erfenis groot ongeveer 8 lopensaet, in die Velthoven in die Goerkensstraet, eigendom van Adriaen van Malsen Heer van Tilburg en Goirle (met als belender aan een andere zijde Steven Willem Stevens); idem 29-1-1534 (281:29) en 4-9-1531 (279:14). Bij al deze gelegenheden geeft Van Malsen een pacht aan Laureijs zoon van wijlen Hanrick Zwijsen, die rond die tijd vaker opduikt als de grote geldschieter van Tilburg.

Vermeld 20-1-1532 (20-1-1532, erfenis van Gerit Jan sBonten) als belender van een weiland, groot ongeveer 2 bunder, in die Velthoven, waarop de erven Jan van Gestel een pacht van 7 lopen rogge hadden.

Ten tweede hield hij grond in Die Schijve:

RA Tilburg 15-12-1542 (289 fol. 31): Elijsabet draagt over aan Joest en Jan, gebroeders, haar zonen, ten behoeve van henzelf en van Aert en Peter, hun broers, en van Aleijt hun zuster, haar tocht en recht van tochten, wat ze bezat na de dood van Gherit haar man in een stuk land, groot ca 3 lopensaet min 6 roeden, Tilburg in die Schijve. Idem fol. 31v: Joest en Jan ook voor de drie andere kinderen verkopen aan Peter zoon van wijlen Jan Zwagemakers en Jan zoon van wijlen Mijs Jans een stuk land, groot ca 3 lopensaet min 6 roeden ut supra in de tochtbrief, waarin Elijsabet hun moeder weduwe van Gherit Jan sBonten haar tocht overgegeven heeft.

Hier worden verschillende belendingen genoemd:

Vermeld 10-2-1561 (erfenis van Gerijt Jan sBonten cum pueris; RA Tilburg 306:72) als belender een stuk akkerland groot ongeveer 4 lopensaet en 4 roeden, Tilborch, genaamd die Schijve.

Vermeld 3-3-1561 (erfenis van de erfgenamen van Gerijt Jan sBonten; RA Tilburg 306:77v) als belender van een stuk akkerland, groot ongeveer 31/2 lopensaaet, in de Schijve.

Vermeld, nog levend, 3-2-1541 (287:56; Jan Mijs en Gherit die Bont een zijde) als belender van een stuk land, groot 131/2 lopensaet, gelegen in die Schijve eigendom van Jan zoon van wijlen Jan Herman van Boerden. Idem 6-2-1540 (286:52v).

Vermeld 28-4-1539 (286:4) als belender van land, groot 91/2 lopensaet in de Schijf, verkocht door Marij weduwe van Joest Gherit van Ethen, dochter van wijlen Jan Crillaerts aan Frans zoon van wijlen Henrick Gielis en aan Rutger zoon van wijlen Jan Crillaerts, tot behoef van de kinderen van Marij en Joest van Ethen voornoemd. Idem 27-7-1539 (286:11v) bij verkoop van de helft van deze grond.

Vermeld 9-8-1539 (286:12) alsa belender van een stuk land, groot 10 lopensaet, gelegen te Tilburg bij die kerck in die Schijve (plus nog een stuk erf van 41/2 lopensaet), eigendom van Jan zoon van wijlen Jan Herman van Boerden

Vermeld 3-1-1532 (279:43) als belender van een ongespecificeerd stuk land in Die Schijve, bij erfdeling toegedeeld aan een Peter de Jonge

Vermeld 2-11-1531 (279:17v) als belender van een stuk land in die Schijve, verkocht door Gerit Lambert Hoeffmans, weduwnaar van Lijsbeth zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peter van Spaendonck aan (vader) Lambert Hoeffmans, Gerit Hanrick Smolders en Willem Peter van Spaendonck ten behoeve van zijn kinderen verwekt bij Lijsbeth voors.

Ten derde was er grond “achter” (of bij) Broekhoven:

RA Tilburg 306:84 (10-9-1560) Jan Berijszoon Peter Berijs van Oesterhout verkoopt aan Jan zoon van wijlen Aert Reijnbouts een jaarlijkse en erfelijke cijns van zestig stuivers, elk jaar te vergelden op Onze Vrouwedag Lichtmis uit en van een stuk beemd, gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd Achter broeckhoven genaamd de Vossenbeempt (...) welke cijns van zestig stuivers voornoemd Gherit zoon van Jan de Bont als pricipaal schuldenaar beloofd en gevest heeft gehad aan Jan zoon van wijlen Berijs Eelkens (etc.) Oorspronkelijk (voor December 1559, RA 395:93v) door Jan Aert (als executeur testamentair van Tijberius Holie in zijn tijd doctor in de medicijnen binnen de stad van Hedel) aan Jan Berijs verkocht.

RA Tilburg 29-5-1535 (282:6) Kinderen van Jan Beerijs Eelkens en van Jennijke Peter Beerthen verkopen aan broer Jan Jan Beerijs Eelkens hun deel in een jaarlijkse en erfelijke cijns van 3 karolus gulden uit een beemd genaamd den Vossenbeempt, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd after Broechoven (...) welke cijns Jan zoon van wijlen Beerijs Eelkens gekocht had van Gherit zoon van wijlen Jan sBonten, welke cijns voors Jan toebedeeld is voor zijn huwelijksuitzet. Gerrit wordt als belender vermeld van een beemd ‘de gehele beemd gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Achter Broeckhoven’, bij verkoop van de ene helft (16-12-1533, 281:15v) door Jan zoon van wijlen Huijbrecht Smitten aan Aleijdt dochter van wijlen Willem Hoeck; de andere helft behoort aan Mechtelt weduwe van Willem Hoeck. Idem 2-2-1532 (279:46) als belender van een stuk beemd in Broeckhoven Dijck, eigendom van Jan Peter Laureijs van Gestel. Idem 24-4-1531 (279:3v) van een stuk beemd After Broeckhoven, verkocht door Adriaen zoon van wijlen Jan die Wijse aan Laureijs zoon van wijlen Henrick Zwijsen

Vermoedelijk russte hierop de volgende lening:

RA Tilburg 8-1-1534 (281:19v) Gherit zoon van wijlen Jan sBonten had beloofd aan de voorkinderen van Gerit zoon van wijlen Jan van Boerden te betalen de som van 80 karolus gulden met 28 lopen rogge in de zak en dat tot zekere dag, die nu voorbij is. Zo zijn gestaan voor schepenen Peter en Jan, gebroeders, kinderen van wijlen Gherit Jan van Boerden, voor zichzelf en voor de andere broers en zusters en ze hebben Gerit Jan sBonten van de voors som en de voors rog kwijtgescholden, bekend makende volle betaling te hebben ontvangen.

Ten vierde was er grond in Corvel, vermoedelijk geërfd van zijn schoonouders:

RA Tilburg 305:46 (30-1-1560) De kinderen van Aert Wouters verkopen aan Ghijsbert zoon van Jorijs Gerijts een huis, hof met de grond en erfenis daaraan gelegen en daartoe behorende, Tijlborch, Corvel; welke hun vader eertijds bij koop van Elizabet dochter van wijlen Gerijt de Bont aangekomen was zoals dat in schepenbrieven van Tijlborch, daarop gemaakt, meer volkomen is begrepen. Belast: anderhalf mud rogge per jaar erfelijks, te betalen aan het Convent van Tongerlo, een half mud rogge erfelijks aan de Rector van Sint Anthonis Altaar en een hoen erfelijks zoals men dat betalen mag aan de Rector van Sint Jans Altaar beide binnen de kerk van Tijlborch te betalen en daartoe een stuiver per jaar erfcijns te betalen in Oisterwijck.

Ten vijfde bezat Gerrit grond in De Laer:

RA Tilburg 7-5-1546 (293:3): 1/2 mud rogge erfpacht aan Lijsbet de weduwe van Gherit de Bont, uit het huis van wijlen Jan de Beer in Tilburg aan de Laer.

RA Tilburg 22-9-1544 (291:8) Elijsabet wed. van Gherit de Bont met Jan Anthonis Meeus Otten haar huidige man draagt over aan haar wettige kinderen, die ze verkregen had bij wijlen Gherit haar eerste man, haar tocht en recht van tochtenwege, wat ze bezat na de dood van Gherit Haar eerste man in de helft van een stuk heiveld, waarvan de andere helft toebehoort aan Laureijs Henrick Zwijsen en Denijs Peter Crillaerts, gelegen te Tilburg aan het eind van het Laer. Idem fol. 8v: Quo facto zijn gestaan voor schepenen Joest en Jan, gebroeders, zonen van wijlen Gherit de Bont, voor henzelf en voor Aert en Peter hun broers en Aleijt hun zuster, onmondige kinderen van wijlen Gherit en Elijsabet voors. en verkopen aan Laureijs zoon van wijlen Henrick Zwijsen de voors helft in dat heiveld.

Vermeld 12-2-1544 (290:44; de weduwe van Gherit de Bont) naast 1/4 deel in 2 stukken heideveld in Tilburg achter op het Laer, verkocht door Willem zoon van wijlen Cornelis Peters aan Vranck zoon van wijlen Lenaert Verbunt

Mogelijk behoort de volgende belending op deze plaats:

Vermeld 30-1-1532 (279:39) als belender van ‘een stuk land genaamd die Mortel’, onderdeel van de nalatenschap van Jan Martens en Jenneke dochter van wijlen Peter Verschueren de Oude.

Ten zesde treffen we hem aan in een hofstee genaamd Die Hoeven buiten Dreijboom:

RA Tilburg 20-9-1544 (291:8) verkoop door Henrick zoon van wijlen Cornelis Appels aan Jan zoon van wijlen Jan van Raeck van een pacht van 15 lopen rogge op een stuk land met de timmering daarop staande en met toebehoren, groot ca 5 lopensaet land, gelegen te Westtilborch aan een stede genaamd die Hoeven buiten de Dreijboem aan de gemeijnt, welk stuk land Diderick zoon van wijlen Erijt genaamd Her Gijs erfelijk ontvangen had van Gherit zoon van wijlen Jan sBonten. Idem 20-1-1542 (288:45), verkoop door de erven Cornelis Gherit Jan Maes Gheenen aan Henrick zoon van wijlen Cornelis Appels een jaarlijkse en erfelijke pacht van 15 lopen rogge (etc.) dat Diderick zoon van wijlen erijt genaamd Her Ghijs erfelijk ontvangen had van Gherit zoon van wijlen Jan Bonten (etc.)

Vermeld Tilburg 22-4-1547 (294:2, Claeus Heijn Geenen en Lijsbet weduwe van Gherit de Bont met haar kinderen) als belender van een huis, hof, schuur met grond groot ca 17 lopensaet, te Tilburg aan die Hoeven, eigendom van Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts. Idem 7-12-1538 (285:13), in de erfdeling tussen Jan Jan Zomers en Peter Jan Reijnen krijgt de eerste 1/2 mud rogge jaarl. en erf. pacht uit een pacht van 1mud rogge, uit huis, grond, hof en erf, groot 31 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Hoeven, met Gherit genaamd die Bont als belender.

Apart te vermelden in sBonten Hoeve, dat mogelijk in Veldoven of Stockhasselt lag:

RA Tilburg 29-4-1539 (282:4v) Jan zoon van wijlen Anthonis Aert Jacops verkoopt aan Willem zoon van wijlen Ghijsbert Anthonis Smolders een jaarlijkse en erfelijke p[acht] van 1 mud rogge uit een huis, hoeve met de grond, schaapskooi en de erfenis daaraan liggende, toebehorende aan Gherit zoon van wijlen Jan sBonten, gelegen in de parochie van Tilburg, en nog uit 3 stukken land gelegen in de parochie voors, het ene stuk in sBonten Hoeve; Het tweede stuk tussen erfenis van Huijbrecht Gherit Huijbrechts een zijde en erfenis van Cristina dochter van Gherit Huijbrechts ander zijde; Het derde stuk groot ongeveer 21/2 lopensaaet gelegen tussen erfenis van Ghijsbert Beckers een zijde en

erfenis van Gherit zoon van wijlen Jan Bonten ander zijde.

RA Tilburg 24-10-1541 (288:18v) Willem zoon van wijlen Ghijsbrecht Anthonis Smolders verkoopt aan Michiel zoon van wijlen Willem Laureijs 1 mud rogge jaarlijks en erfelijke pacht uit (1) een deel van Gherit zoon van wijlen Jan sBonten in een huis, hoeve en grond en uit een schaapskooi daarbij gelegen in de parochie van Tilburg (belenders: Gielis Jan Back Berthouts een zijde, een gemeijn weg ander zijde), (2) Nog uit 3 stukken land, het ene stuk gelegen in de parochie voors. in sBonten hoeve (belenders erfenis van Jan Noudens een zijde, erfenis van Peter Aert Leijten ander zijde); (3) Het ander stuk (belend erfenis van Huijbrecht Gherit Huijbrechts een zijde, erfenis van Cristina Gherit Huijbrechts ander zijde); en (4) Het derde stuk groot ca 31/2 lopensaet (belenders erfenis van Ghijsbrecht Beckers een zijde, erfenis van Gherit zoon van wijlen Jan sBonten ander zijde), welk mud rogge erfpacht Willem Ghijsbrecht Antonis Smolders had van Jan zoon van wijlen Anthonis Jacops. Idem 19-10-1538 (285:10): verkoop door Wijllem Ghijsbrecht Anthonis Smolders aan Aert zoon van wijlen Jan van Broechoven van een mud rogge jaarl. en erf uit: een deel van huis, hof, grond en schaapskooi van Gherit Jan sBonten en uit 3 stukken land, gelegen te Tilburg bij sBonten hoeve, waarvan het derde belend door Gherit Jan sBonten.

Nummer acht: Stockhasselt, grond van zijn vader:

RA Tilburg 283:27 (januari 1537): erfdeling Vermee, waarin Jenneke Ghijsbrecht Vermee is ten deel gevallen o.a. een erfpacht van 22 loopen rogge jaarlijks uit huis, hoeve en grond, gelegen te Tilburg aan die Hasselt. (...) Ghijsbrecht Vermee had deze gekocht van Gerard Jan die bont, die gerfd had als man van Elijsabeth dochter van Arndt Peter Bickincks eensdeels en andersdeels van jacop van Doren, die het geërfd had als man van Hadewijch, dochter van Peter Buckincks Arndt Peter Buckincks had die van Reijnier Adriaen Reinier Crillaerts, en Reijnier had het van Cornelis Peter Zeegers.

RA Tilburg 20-2-1540 (286:67): Gherit zoon van wijlen Jan die Bont, voor 1/4 deel Korstiaen zoon van wijlen Willem Stelaerts, als man van Jenneke dochter van wijlen Jan Zwijsen voor henzelf en voor Peter Jan Zwijsen en Jan de Pelser als man van Aleijdt dochter van wijlen Jan Zwijsen, 3/5 deel in 1/4 deel. Henrick zoon van wijlen Jan Zwijsen 1/5 deel in 1/4 deel van 10 lopen rogge erfpacht uit een stuk land, 3 lopensaet, genaamd de Witte acker, gelegen te Tilburg in die Stockhasselt (...) welke 10 lopen rogge Claeus en Jan zonen van wijlen Jan Zwijsen ten behoeve van hen en van Laureijs Henrick Zwijsen en Jan de Bont als momber van Kathelijn zijn vrouw en voor Margriet Jan Zwijsen gekocht hadden van Peter zoon van wijlen Jan Wouter Back, welke pacht geldende is Jan Vranck Lemmens welke delen zij verkopen aan Laureijs Henrick Zwijsen.

Vermeld 15-6-1559 (erfenis van de kinderen van wijlen Gherit de Bont; RA Tilburg 305:15) als belender van en huis, hof, schuur met de grond en toebehoren, groot ca. acht lopensaet en zeventien roeden min een vierde roede, Tilborch in die Cleijn Hasselt bij het Huijs des Heren van Tilborch, nalatenschap van Jan zoon van wijlen Elen Jan Sijmons. Idem bij de overdracht 23-5-1556 (RA Tilburg 302:4) door Marie dochter van wijlen Claes Henrick Smolders aan Jan Elen.

Vermeld 26-5-1553 (RA Tilburg 2999:10) als belender van een huis, hof met grond groot ca 51/2 lopensaet en 1 vierdevaetsaet min 31/2 roede aan die Hasselt aan die Steenen Camer, eigendom van de erven Peter Huijbrecht Smitten. Idem 20-3-1550 (295:56) bij verkoop door Adriaen zoon van wijlen Jan van Ghesel aan Peter zoon van wijlen Huijbrecht Smitten. Idem 10-1-1548 (Elijsabet de weduwe van Gherit de Bont met haar kinderen, 294:27v) van een huis, hof met grond en erfenis aan die Velthoven aan die Steenen Camer, verkocht door Steven zoon van wijlen Willem Stevens verkoopt aan Claeus zoon van wijlen Henrick Smolders. Idem 13-1-1540 (286:31), verkoop door Ariaen zoon van wijlen Jan van Ghestel aan Claeus zoon van wijlen Henrick Gherit Smolders een huis, hof, grond, toebehoren en erf daaraan liggend, groot 1 vierdevaetsaet min 3 1/2 roede, in die Hasselt aan die Stenenen Camer. Idem naast Arijaen Jan van Ghestel op 20-1-1532 (279:35v).

Ten negende treffen we Gerrit in Goirle aan:

RA Tilburg 10-6-1539 (286:10v) Gherit Jan sBonten verkoopt aan Laureijs Ariaen Mutsaerts een stuk erf tot moer liggende in Goirle in Stappegoer (belenders Kathelijn weduwe van Willem Wouter Jacops, Laureijs Henrick Zwijsen, gemeijn waterlaet en de gemeijnt van Tilburg en Goirle).

Nummer tien is Dalem, voorouderlijke grond:

RA Tilburg 14-1-1538 (284:25v) Gherit zoon van wijlen Jan sBonten verkoopt aan Steven zoon van wijlen Claeus Steven (Reijnen) (1) de helft in een beemd, waarvan de andere helft toebehoort aan Steven Claeus Steven Reijnen, gelegen in Tilburg, in Dalem; (2) de helft in een beemd, waarvan de andere helft toebehoort aan Steven Claeus Steven Steven Reijnen, gelegen te Tilburg in Dalem (ernaast); en (3) de helft in een beemd, gelegen te Tilburg in Dalem aan die Leije.

Vermeld 26-5-1533 (281:4v) als belender van een stuk beemd in Tilburg in Dalem, verkocht door Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts aan Steven zoon van wijlen Claeus Stevens. Idem 21-11-1533 (281:10v) van een stuk beemd daarnaast, verkocht door Michiel Gerit Jan Wouters aan Jan zoon van wijlen Gerit Hermans.

Nummer elf, ‘die Sporct’:

Vermeld 301-1555 (RA Tilburg 300:54; Elijsabet weduwe van Gherit de Bont cum proelibus (met haar nakomelingen)) als belender van een stuk beemd gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) in die Sporct, verkocht door Cornelis zoon van Wouter Jan Wouters aan Peter zoon van wijlen Jan Adriaen Smolders, ooit gekocht van Quirijn zoon van wijlen Henrick Vermee.

Ten slotte is er nog Die Hoghe:

Vermeld 4-4-1541 (287:73v; erfgenamen van Gherit de Bont) als belender van een stuk erf in land en weide, groot 41/2 lopensaet min 1/2 vierdevaet, op die Hoghe (bij ‘dat Hovelse weechken’) verkocht door de erven wijlen Peter Jan Martens de Jonge en wijlen Jenneke, dochter van wijlen Jan Crillaerts, aan Claeus Ariaen van Gorcum.

Bosch Protocol 1139 (12-11-1523 1300,21) Gerit z.w. Jan de Bont man van Lijsbet d.w. Aart Buckincx vendt Willem z.w. Ghijsberti aenden Putt jeec 6 gld op Martini hyemalis uit huis erf hof schuur en huiske par. Otw in de kerkstraat bij de Kerk < Henrik Emmens de oude > straat ^ Kerkstraat v Henrick Emmens belast met 1 mud rogge en 2 denieren peters verschillende personen

Grond in Oisterwijk:

Bosch Protocol (R.1300,21 dd 12-11-1523) Gerit z.w. Jan de Bont man van Lijsbet d.w. Aart Buckincx vendt Willem z.w. Ghijsberti aenden Putt jeec 6 gld op Martini hyemalis uit huis erf hof schuur en huiske par. Otw in de kerkstraat bij de Kerk < Henrik Emmens de oude > straat ^ Kerkstraat v Henrick Emmens belast met 1 mud rogge en 2 denieren peters verschillende personen.

Idem (R.1312,229 dd 28-7-1530) Gerrit Jan Bontenzoon vendt convent Porta Coelisitis prope sBosch jeec 1 ½ gld op Petri ad vincula uit huys erf hof par. Otw aan den draeyboom after die kerck t Henrick Cornelissen t Goyaert z.w. Claes Sterts v gem. herbaan t Peter Aelberts huys erf hof par. Otw in die ackeren achter de kerk t Goyaert Claes Sterts t Gerrit Jan Stevens v gem. herbaan t gem. voetpad belast met 15 L rogge tafel H.Geest en 2 pond paym. zusters van Otw.

Idem (R.1322,289v dd 14-12-1534) Gerrit Jan Bonten vendt Jan z. Jan de Becker 1 malder rogge op Lichtmis uit huis erf hof par. Otw bij een hek t Goyaert Sterts t Henric Cornelisse v straat t Willem van den Wiel huis en erf 1 L par. Otw tpl. die Acker t voorn. Goyart Sterts t Gerit Jan Stevens v pad t weg belast met 1 ½ R gld 5 L rogge tafel H.Geest Otw 14 st zusters derde regel Otw deze aan Marie wede Hessel Pauwels Hessels 18-3-1435.


Huwt voor 1515

51.225   Elisabeth Arndt Peter BUCKINCKS

FamilienaamIndex 51.225Vader 102.450Moeder 102.451

Geboren voor 1495
Overleden na 1560

ORA OIsterwijk (225 fol 38 dd 3-7-1521) Gerit Jans Bonten man van Elisabeth zijn hvr d.w. Aert Buckinck gelooft Laureys Wouter Sgreven tbv den arme manhuyse bvvo dat hij dit manhuis zal betalen tbv eenen armen clerck wesende vanden bloede meester Jans Ghijsbrechts jeec 3 Rgld en 17 st op St Thomasdag inde winter uit een stuk land hem toebehorende 4 L in par. Otw ter stede in die Hupperinge < erf Pauwels die Cremer > erf Mechtelt wede Corneis Dicbier met haar krn ^ erf Jan Andries Lambrechts v erf wede w. heer Jan Bax ridder al zijn andere goederen; losbaar met 77 Rgld

ORA Oisterwijk (228 fol 34 dd 19-7-1524) sch. Otw doen cont dat wij sommige schepen letteren voor sch. Van Otw nyet geraseert nyet geaboleert nyet gecantelleert noch in enigen van hueren gedeelten gescadicht mer metten waerechtig en geheelen zegelen: Jan z.w. Godevaert geheyten Langh Heynen z. heeft geloeft Mechtelden ende Yden gez. drs w. Henricks z.w. Godevaert Langh Heynen soen voorn. ook tbv Margriet Heylwigen en Elisabeth gez. drs w. Henrick voors. 28 L rogge jeep op Lichtmis op den huyse en hoeve gronde en toebehoren en 1/2 van de geloect tot voorn. Jan behorende in par. Haaren < gemeynt van Haren daar Jan nutertijt in woont 6 1/2 L land; sch. Otw Lauwreys vander Heynden en Dirck Henrick Nellen soen 1442 des woensdaechs naede heyligen Pynxrdach [30-5-1442] den welken geschiet zijnde zo is gekomen Henrick z.w. Wouter vanden Nuwenhuys gemeynlijck geheyten die Decker verklaart tbv hem en tbv Aryde die Bont man van Elisabeth zijn hvr d.w. Airt Buckincks en mede erfgen. in zijn sekere hoede te hebben.

ORA Oisterwijk (235 II fol 7 dd 30-7-1530) Gheryt z.w. Jans Bonten man van Elyzabeth zijn hvr d.w. Aerts Peters Buckincs de helft als hij sede toebehorende in stuck lants 4 L daer Peter z.w. Jacop van Doren man van Heesken zijn hvr d.w. Aert voors. in par. Otw after die Kercke in die Huyculemse ackeren aldaer < wede Cornelis Dicbier en haar krn O > erf Pauwels die Cremer W ^ N erf Jan Andries Lambrechts v erf vrouwe Ariaen wede w. heeren Jan Backs ridder en haar dochter aankomst als Elyzabeth en Heesken na dood Peter Buckincx z. haar vader bij versterf en Aert voors. tegen de krn w. Dirck Luys met cope in sch. br. Otw; opgedragen Peter z.w. Jacop van Doren man van zijn hvr; belast met houden een gedeelte int hecken voer die ackeren hangende soemen daer vuyt van rechts wegen oick sculdich is te houden. Gheryt man van zijn hvr dat hij van Peter voors. ontvangen heeft opten coop vande helft vanden huyse daer Peter nutertyt inne woent 63 1/2 ka gld en de penningen van de helft van 1 mud rogge met 40 ka gld

ORA Moergestel (302 fol 32 los no 41 dd. 3-5-1568) Gerit Jans Bonten soen man van Elysabetha zijn hrv d.w. Aert Buckincks heeft geloeft als princ. sculder Laurens Wouter Sgreven tbv den Armen Manhuys gelegen binnen de vrijheyt van Oisterwijck dat hij gelden en betalen zal deselve manuys tbv eenen armen clerck wesende vanden bloede meester Jans Gijsbertss jeec 3 Rgld 17 st van 20 st voir elke gld gerekend jaarlijks op St THomaes inde wynter uit en van een stuck lants hem toebehorende 4 L in par. Otw inde HUpperinge < erff Pauwels die Cremer > erf Mechtelt weue w. Cornelis Dicbier met haere krn ^ erf Jan Andries Lambrechts v erf der wede w. hr Jan Bax ridder; en heeft de voorn,. Gerit waerschap geloeft op alle sijne guederen. Oirsoncen hebben dier over geweest scepenen in Oisterwijck Jan Andries Lambrechtssz ende Jacop Henrick Emmen soen die huere zegele in getuijgenisse hier aen hebben gehangen int jaer ons heeren duijsent vijfhonderty ende een ende twintich drie dagen in julio. Hier leg ick af den coop d... opten iersten recht dach alsmen tot Oesterwijck recht doen sal Ick Jan hoes diender vanden groonder rooden der stadt van tsartogenbosch 3 zondaagse gebodenvoir den raethuys ende de coopdash ghelet tot Oesterwijck met mijn handtekening iij meij anno Lxviij Jan Hoes


Zij huwt (2) Tilburg 1541

Jan Anthonis Meus OTTEN

FamilienaamIndex

Overleden na 1560

RA Tilburg 306:29 (11-11-1560) Lijsbeth weduwe van Gerijt Jan de Bont met Jan Anthonis Meeus haar tegenwoordige man en momber draagt over aan haar wettige kinderen door de voors Gerijt, haar eerste man toen hij leefde, uit haar verwekt, met afgaan en vertijen etc, het vruchtgebruik en al het recht vanwege vruchtgebruik, dat ze had en bezat in alle goederen, zowel huisen, hoven. land, zand, beemden, weiden en heiden, zoals de voors Gerijt toen hij leefde en zij Lijsbet voors samen bezaten, waar en tussen wie deze goederen voors gelegen zijn binnen de parochie van Tijlborch, hoedanig deze goederen mogen zijn, zoals ze zeide, belovende met haar man en momber als voor als principaal schuldenares super se et bona sua (op haar en op haar goederen) etc dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast etc en vanwege vruchtgebruik daar nooit meer aanspraak op te maken noch te laten maken voor geen enkel gerecht, geestelijk noch wereldlijk, en alle komer en calangie daarop van harentwege komende allemaal af te doen.

Kinderen

 1. Jan Zie 25.612
 2. Joost, vermeld vanaf 1554 en in een proces in 1586 aangrespannen tegen hem wegens het (niet) maaien van hei.
 3. Peter (+voor 1582), huwt N.N.; Jan is voogd van zijn kinderen; vermeld o.a RA Tilburg 20-1-1562 (307:48) als koper van huis, hof met twee lopenzaad in Veldhoven. Onmondig in 1542, dus geboren voor ca. 1520
 4. Aert, vermeld 1554. Onmondig in 1542, dus geboren voor ca. 1520
 5. Aleijd, vermeld 1545, 1544 (vgl ook broer Jan). Onmondig in 1542, dus geboren voor ca. 1520

TerugBegin van generatie


51.226   Willem Jan VERAMELVOIRT

FamilienaamIndex 51.226Vader 102.452Moeder 102.453

Geboren ca. 1490
Overleden Tilburg na september 1556

Bron van zijn kwartieren: ISIS Tilburg. Diverse vermeldingen in archief dorpsbestuur, nog niet nagezocht.

Op 15-3-1532 (RA Tilburg inv 279 fol 58v) verkoopt Goeijaert Aerts Goeijaerts het door halfzuster Peter Clillaerts aan hem ooit overgedragen deel uit haar erfenis (van haar vader) aan de overige nazaten (Engelke, Heeske en Ijke).

Op 12-1-1536 (RA Tilburg inv 282 fol 35v) koopt Willem van de erven (zijn schoonzusters) van Gerrit Jan Crillaerts tweederde van een stuk land aan de Hasselt in Tilburg, tweederde van Sterts Hoeven in de Veecken Acker, en nog tweederde van een stuk grond aldaar. Dezelfde dag (fol 36) volgen (van Heeske Crillaerts en Willem aan Jan Jan Vets) tweederde in huis en schuur in de Hasselt, tweederde in een stuk land, idem in een stuk land in de Grote Acker, en nog tweederde in een stuk land. Schoonvader Crillaerts’ weduwe behoudt hieruit voor haar verdere leven nog een klein stukje in gebruik. Tenslotte (fol 36v) dragen Willem en Jan aan Heeske over tweederde in stukken land in de Hasselt, in de Grote Acker en ergens elders.

Op 7-3-1552 (RA Tilburg inv 297 fol 82) is Willem (als weduwnaar) ontvanger van Henrick Cornelis Appels van een jaarlijkse cijn van 39 stuivers en 2.5 oirtstuivers uit een huis (de Bonten stede) te Tilburg

Op 24-1-1556 (RA Tilburg inv 301 fol 40v) delen de nog levende kinderen van Willem de erfenis (elk een vijfde deel): huis, hof en schuur aan de Hasselt in Tilburg, plus een stuk grond gekocht van Dionijs Henrick Wouter Goeens, hun zwager.

RA Tilburg 303:58 (2-3-1558): Cornelis en Gherit, gebroeders, zonen van wijlen Willem Jan Veramelvoirt, Jan zoon van wijlen Gherit de Bont als man en momber van Jenneke suae uxoris (zijn huisvrouw) en Denijs zoon van wijlen Henrick Wouter Mariën als man en momber van Adriana suae uxoris (zijn huisvrouw, dochters van wijlen Willem Jan veramelvoirt voors, (... verkopen...) aan Jan de Vet Jans zoone, met afgaan en vertijen etc, al alzulk vijfde deel zoals dat hun aangekomen en verstorven is van wijlen Peter, hun broer en zwager, zoon van wijlen Willem Jan Veramelvoirt voors in een stuk land (...)aen die Hasselt in die Langhstraet.

Verkoop (RA Tilburg 301:40v, 24-1-1556) door Cornelis Cornelis Wouters als man van Margriet wijlen Willem Jan Veramelvoirt uit het eerste huwelijk, Peter, Cornelis en Gherit, gebroeders, en Jan zoon van wijlen Gherit de Bont als man en momber van Jenneke sue uxoris (zijn huisvrouw), hun zuster, allen kinderen van wijlen Willem Jan Veramelvoirt uit het tweede huwelijk, elk voor een vijfde deel in de andere helft van een huis, hof, schuur met de grond en toebehoren en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hasselt; (...) En nog in en uit een stuk erf in land en weiland daar (...) aan Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens, hun zwager (blijkbaar via tweede huwelijk). Dionijs betaalt de drie broers jaarlijks een erfelijke cijns van 5-8-0, eventueel af te lossen met 90-0-0 ineens (idem, fol. 41-41v). Idem, fol. 41v: de vijf erven en Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens als man en momber van Adriana sue uxoris (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Willem voors. uit het tweede huwelijk voor de andere helft (sic), verkopen aan Korstiaen zoon van wijlen Willem Stelaerts een stukje beemd in Tilburg aen die Blootbeempden.

RA Tilburg 1-2-1556 (301:49) Peter Willem Veramelvoirt, Jan zoon van wijlen Gherit de Bont als man en momber van Jenneke zijn huisvrouw en Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens als man en momber van Adriana zijn huisvrouw, verkopen aan Jan Jan de Vet elk een vijfde deel in een stuk land in Tilburg aen die Hasselt Jan Gherit de Bont (fol. 49v) verkoopt hem bovendien een vijfde deel in een stuk land aan die Hasselt in die Langhstraet. Jan en Dionijs verkopen aan Peter Willem Veramelvoirt (fol. 49v) elk een vijfde deel in een stuk land in die Creijenvenschestraet. Peter Veramelvoirt en Jan de Bont verkopen tenslotte (fol 50) aan Dionijs elk een vijfde deel in een stuk erf in weide aen die Hasselt in die Hoevensche Strate.

ORA Tilburg, los blad in Protocol 1531:

Anno XXXI heeft Willem Veramelvoert van het nabed uit de havelijke (goederen) gebeurd het derde deel één paar ossen 6 gulden, nog van 11 schapen gebeurd het derde deel van 35 st. Hierop uitgegeven het derde deel van 36 gulden aan Goijaert Aerts. Den vs. intressen afgelost een loop rogs 3½ gulden 5 st. Nog tegen Goijaert Aerts inde brandschat 45½ st. Item Willem heb 18 gulden van de Ven gebeurd en deze is gelegd in de brandschat van mijn huis.

Anno 38 is Margriet Willems dochter van d’Amervoert te huwelijk gekomen aan Cornelis Cornelis Wouters ende Willem heeft zijn dochter bewezen 5 lopensaat erfs.

Dit heeft Willem vs. also naar zijn beste verstand verklaard geschied te zijn voor schepenen Ghierl en Ghijben, ultima septembris anno 56.

En dat was toen verkocht door Engel mijn huisvrouw.

Anno 12 is Willem Jans Veramervoerts heiveld toegekomen aan Adriaen Hendrick de Haen dochter; hem is beloofd 60 gulden. Jan Veramervoert heeft onder genomen van dat Dongens Goet 100 gulden, hieraan afgelost 16 lopen rogge aan Agnees Adriaen Smolders aan Gherit Reijnen 9 lopen aan Heijn Stevens 5 lopen rogge; anno 13 heeft Willem zijn huwelijks goed ontvangen

Margriet Jan Veramervoert .... gestorven. Willem is proprietaris gekozen van in beuren, uitgeven land en pachten ....verkoper.

Anno 19 is Adriaen Willems gestorven.

Anno 22 heeft Willem zijn tweede huisvrouw genomen.

Anno 23 heeft Jan Veramervoert aan Margriet voordochter van Willem gevest 10 lopensaet erf voor 120 gulden met de wasdom met toestemming van zijn kinderen. Jan is gestorven.

Aert heeft van Willem zijn broer voor stee gebeurd 40 gulden. Nog de helft van 3 lopensaet land. Willem heeft de andere helft gehouden.

Cornelis, Willem en Aert hebben de beemd en de havelijke (goederen) in 3 delen gedeeld. Willem heeft 15 gulden van het voorbed aanvaard en aan de havelijke (goederen) gelegd.


Huwt (1) 1512

Adriana Hendrik de HAEN

FamilienaamIndex


Huwt (2) 1522

51.227   Engelken Gerrit Jan Reijnen CRILLAERTS

FamilienaamIndex 51.227Vader 102.454Moeder 102.455

Overleden Tilburg voor 7-3-1552

Bijgenaamd Hagaerts.


Zij huwt (1)

Claes Henric Willem van GHIERL

FamilienaamIndex

Schepen van Tilburg; zij testeren 1545 (Van Amelsvoort 2011:190)

Kinderen (Veramelvoirt)

 1. (uit 1) Margriet huwt Cornelis Cornelis Wouters
 2. (uit 1) Adriaen (+1519)
 3. (uit 2) Adriana (+voor 1556), huwt Dionijs Henrick Wouter Goeens
 4. (uit 2) Jenneke Zie 25.613
 5. (uit 2) Gerrit
 6. (uit 2) Cornelis
 7. (uit 2) Peter

Kinderen (Van Ghierl)

 1. Cornelis (Van Amelsvoort 2011:190)
 2. Henric (Van Amelsvoort 2011:190)
 3. Geertruyt (Van Amelsvoort 2011:190)

TerugBegin van generatie


51.228   Goijaert Peter CRILLAERTS

FamilienaamIndex 51.228Vader 102.456Moeder 102.457

Geboren ca. 1500
Overleden kort na 19-5-1575

ORA Tilburg (inv no 537) Jan Aerdtss. contra Goijaert Peter Cryllaerts, betreft naleving van huwelijkse voorwaarden van hun respectievelijke kinderen Goijaert en Jenneke m.b.t. hun nalatenschap. 1559-1560

Tilburg ORA (332:10v dd 21-2-1589) Wijlen Goyaert Peter Crillarts en Aleyt zijn vrouw had aan Adriaen zijn zoon een hofstede verkocht, plus stukken grond. Nu is Aleyt de weduwe verschenen, die uit kracht van het testament van haar en haar man dd 19-5-1575 deze zaken nu overdraagt.

ORA Tilburg (347:35 dd 15-9-1606) Catharina Goijaert Peter Crillaerts weduwe Lenaert Laureys Jan Bartouts, uit kracht van hun testament, verkoopt een stuk land aan Adriaen haar broeder.

ORA Tilburg (347:95v dd 22-5(?)-1607) Catharina Goijaert Peter Crillaerts weduwe Lenaert Laureys Jan Bartouts, uit kracht van hun testament, verkoopt een stuk land aan N.N. (moeilijk leesbaar)

RA Tilburg 308:37v (9-12-1562) Goiairt zoon van wijlen Peter Crillairts als door de heer aangestelde momber en toeziener van Peter en Anthonis, gebroeders, Cornelia en Jenneke, gezusters, onmondige en minderjarige kinderen van wijlen Willem ook zoon van wijlen Reijner Gerit Reijners en Engel wijlen Willem Peter Scellekens dochter; welke kinderen de voors wijlen Willem verwekt en verkregen had bij en uit Jenneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peter Peter Crillairts. (NB: dit zal Peter broer van Goiaert Crillaerts zijn.)

RA Tilburg 20-6-1558 (304:12v) Cornelis Henrick Ruijsenierszoon als gemachtigd door Niclaes de Veer zoon van wijlen Laurens de Veer, (...) heeft geboden zijn blijkende penningen, (...)om daarmede in de naam van de voors Niclaes te lossen en te kwijten met het recht van naarderschap alle alzulke koop van zeven vierdedeel pond pepers, die Jan Janssone en Herman Gheritssone, beiden in Tilborch wonende, beiden tesamen en elk voor hen apart tegen jonkheer Jan vanden Ven, ambachtsheer van Diercxlant, oom van de voors Niclaes, gedaan hadden. Welk zeven vierdedeel pond pepers erfelijk voors geldende zijn geweest en alsnog behoren the gelden Goijaert Peter Crillaerts en Goijaert Peter Goijaerts uit hun goederen gelegen te Tilborch te Corvel en aan het Laer pro ut dicebat (zoals hij zeide).

RA Tilburg 6-4-1558 (303:76v) Leonart zoon van Laureijs Jan Bertouts en met hem Laureijs vs zijn vader en Goijaert zoon van wijlen Peter Crillaerts zijn schoonvader hebben beloofd als principaal schuldenaars (...) te betalen aan Peter zoon van wijlen Anthonis Meeus een jaarlijkse en erfelijke cijns van 18 karolus gulden (...)uit en van een huis, hof, schuur, schop met de grond en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, aan de voors Leonart toebehorende, groot ca zestien lopensaet, met een weitje van ca twee lopensaet groot daar achter over de akkerweg aanliggende, altesamen gelegen aenden Berkcdijck in die Schijve (belender o.a. de kinderen van Peter Thonis van Boerden en van Goijaert Peter Crillaerts; erfenis van Goijaert voors) Nog uit en van twee stukken land aan dezelfde Lenaert voors toebehorende, gelegen in die Schijve het ene groot ca twee en een halve lopensaet (belender o.a. erfenis van Goijaert Crillaerts); Nog uit en van een stuk land aan de voors Goijaert toebehorende, groot ca anderhalf lopensaet, gelegen in de parochie en ter plaatse laatst voors; etc (...); zekere beemden toebehorende aan enkelen uit Holten en Ghilze een einde en verder uit en van alle en eeniegelijke andere erfelijke goederen, gronden, erven, pachten en cijnsen, die aan de voors Laureijs en Goijaert en elk van hen toebehorende zo waar men die enigszins in hun naam zal mogen bevinden niets uitgezonderd (...) Idem fol 77v: Te mogen lossen ten schoonste altijd met Lichtmis met driehonderd karolus gulden (...)en de voors los te mogen doen met minstens eenhonderd karolus gulden en altijd met de jaarcijns en alle achterstand indien er dan enige ten achter en onbetaald zouden staan behalve dat wanneer ze de voors los zullen willen doen zij gehouden zullen zijn of iemand van hen dat een half jaar tevoren op te zeggen. Derhalve is ook een voorwaarde en wordt in deze besproken, dat als het de voor voors Peter nodig zou zijn of al hij zou begeren een deel van de voors hoofdsom te hebben en als dat tijdig een half jaar tevoren aan de voors Leonaert met de zijnen of aan enigen van hun nakomelingen verkondigd en opgezegd zal worden, dan zullen Leonaert, Laureijs en Goijaert voors gehouden zijn en verbonden staan aan de voors Peter minstens het derde deel van de voors hoofdsom samen met de jaarcijns en alle onbetaalde achterstand met Lichtmis daarna op te brengen en te betalen, daarvoor verbindende hun persoon en al hun goederen, havelijk en erfelijk, roerend en onroerend, hebbende en verkrijgende en dat gezamelijk, onverdeeld en een voor allen, zonder arglist.

Belender aan de oostzijde (RA Tilburg 14-5-1557, 303:6) van twee huizen, hoven met de grond en toebehoren (...) samen ca zes en een halve lopensaet begrepen, aenden Berckdijck, eigendom van Jan zoon van wijlen Michiel Jan Peijmans. Idem op 10-8-1551 (297:22v), dan groot ca 71/2 lopensaet.

Idem (3-9-1557, 303:14v) van een stuk land groot ca vier lopensaet Corvel Acker, eigendom van Marten zoon van wijlen Laureijs Marten vanden Zande

Idem (8-1-1557, 302:100v) van een stuk land groot ca twee en een halve lopensaet in die Schijve, en van een stuk erf nu ter tijd in weiland liggende, groot ca 1 lopensaet en twee en veertig en een halve roede aldaar, verkocht door Peter zoon van wijlen Anthonis Meus aan Lenaert Laureijs Jan Bertouts.

Idem (22-1-1557 302:105v) van een huis en hof met de grond (...) in Goirle aen die Abchoven, verkocht door Gherit zoon van wijlen Aerdt Wouter Smits, Bastiaen zijn broer en Elijsabet hun zuster, aan Jan zoon van Joest zoon van wijlen Cornelis Backs

Idem 25-5-1555 (301:8) aan twee zijden van een huis, hof, schuur met de grond in Corvel verkocht door Reijner zoon van wijlen Jan Groten aan Roelof zoon van wijlen Anthonis Anthonisz. van Boerden.

Idem 15-6-1554 (300:8v) van een stuk land in die Corvel Ackeren (andere belenders: erfenis van de erfgenamen van wijlen Laureijs Zwijsen een zijde, erfenis van Goijaert Peter Crillaerts ander zijde, de gemeijn Heerstraet een einde).

Idem 11-8-1554 (300:13) van een stuk land groot ca 4 lopensaet gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in Corvel Acker eigendom van Marten zoon van wijlen Laureijs Martens vanden Zande (idem, 16-2-1554, 299:49v).

Idem 26-3-1552 (297:87) naast en huis, hof, schuur met de grond en erfenis groot ca 21 lopensaet gelegen aan het Stappegoer, eigendom van Dierck zoon van wijlen Jan Korstkens.

Idem 11-11-1550 (296:33v) aan twee zijden van een huis, hof en erfenis genaamd de Moeck in Corvel, verkocht door Jan zoon van wijlen Willem vander Heijen aan Cor nelis dochter van wijlen Henrick Vermee. Idem op 31-1-1544 (290:38).

Idem 1-6-1549 (295:5v) naast een stuk heiveld in Tilburg aan Maesdijck, eigendom van IJke weduwe van Jan Claeus Adriaens

Idem 17-1-1547 (293:47v) naast een stuk land in Corvel Acker verkocht door Jan zoon van wijlen Claeus Goeens en Gherit Gherit Smolders als man van Laureijs, dochter van wijlen Claeus Goeens voors., aan Jan Jan Beckers.

Idem, 30-12-1545 (292:38) naast een stuk land in Corvel Acker, erfenis van wijlen Claeus Wouter Willem Marijenen wijlen Zusanna Laureijs Mutsaerts.

Idem, 17-6-1541 (288:11v) naast een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in Corvel Ackeren, verkocht door Reijner zoon van wijlen Jan sGroten aan Ghijsbrecht zoon van wijlen Cornelis Ghijsbrecht Smolders.

Idem 23-3-1538 (284:54), naast 11/2 lopensaet, gelegen in Corvel acker van Reijnier Jan Groten.

Idem 4-4-1537 (284:1) naast een stuk land, groot 12 lopensaet, gelegen te Tilburg in Corvel acker, genaamd: Camenlandt, eigendom van Claeus zoon van wijlen Wouter Goeens en familie.

Idem 1-3-1536 (282:52v) naast huis, hof en erfenis aan Claeus voors toebehorende, groot ongeveer 51/2 lopensaet, in Corvel, eigendom van Claeus zoon van wijlen Jan Claeus Aelwijns en Reijner Jan sGroten als man en momber van Dijmpna zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Claeus Aelwijns

RA Tilburg 10-11-1556 (302:87) Peter zoon van wijlen Anthonis Meeusz verkoopt aan Goijaert zoon van wijlen Peter Crillaerts een stuk heiveld twee lopensaet of zo groot en klein als dat gelegen is aan Maesdijck (belender o.a. erfenis van Goijaert zoon van wijlen Peter Crillaerts, die Leije aldaar een einde.

RA Tilburg 1-2-1556 (301:48v) Gherit Adriaen Gherit Mijs verkoopt aan Goijaert zoon van wijlen Peter Crillaerts een stuk land groot ca anderhalf lopensaet en zes roeden, in die Schijve.

RA Tilburg 28-3-1555 (300:69v) (...) de voornoemde Jan de oude, Laureijs en Cornelis gebroeders en Gherit zoon van Gherit Henrick Smolders als man en momber van Dingen dochter van wijlen Denijs en Daniël voors. (NB: Daniël weduwe van Denijs Ariaen Mutsaerts), voor henzelf en ook voor Claes hun broer, religieus en geprofest in het godshuis van Tongerlo, niet tegenwoordig zijnde, en ook voor Joest hun broer, wel aanwezig nochtans minderjarig zijnde, waarvoor zij gezamelijk voor instonden en geloofden, en dezelfden nog voor Denijs, onmondige zoon van wijlen Jan de jonge, zoon van wijlen Denijs en Daniël vs, waarvoor ze ook gezamelijk voor instonden en gelofte deden en met hen Gherit zoon van wijlen Jan Peter Ghijben als grootvader en toeziener van deze (Denijs), en ze hebben wettelijk en erfelijk verkocht, overgegeven en opgedragen aan Goijaerdt zoon van wijlen Peter Crillaerts ten behoeve van Jan zijn zoon, met afgaan en vertijen etc. het voors. huis, hof, schuur, schaapskooi, turfschop met de grond en toebehoren en erfenis daaraan liggende en ook het voorschr. stuk erf en de verkopers voornoemd (NB: huis, hof, schuur, schaapskooi, turfschop met de grond en toebehoren en de erfenis daar aan liggende, samen groot ca 13 lopensaet en 2 roeden, gelegen aan den Berckdijck) hebben gelofte gedaan in de naam als voor als schuldenaars super se et bona sua etc. warandiam more solito dempto (op zich en hun goederen etc. te waren zoals gebruikelijk behalve) dat Jan koper voors. daaruit moet gelden: Achttien lopen rogge erfpacht aan de Heilige Geest van Tilburg; Een half mud rogge erfpacht aan de Kartuizers van Keulen te betalen; Nog een mud rogge en vijf karolus gulden losbare pacht en cijns te los staande met anderhalf honder karolus gulden aan de Abt van Tongerlo te betalen; en nog zeven en een halve karolus gulden losbare cijns aan de erfgenamen van wijlen Laureijs Zwijsen, te los staande ook met anderhalf honderd karolus gulden volgens de brieven, die daarvan zijn.

RA Tilburg 26-1-1555 (300:53) Jorijs zoon van Wouter Gherit Zibben verkoopt Goijaert zoon van wijlen Peter Crillaerts een stuk land hem toebehorende geheten den Hazenacker in Corvel Acker (...)dat Goijaert koper voors. daaruit moet betalen een half mud rogge erfpacht in een erfpacht van een mud rogge te betalen aan Peter Aert Sterts en zijn mede erfgenamen.

RA Tilburg 5-6-1554 (300:6v) Diverse erven van Gherit Backs verkopen aan Goijaert zoon van wijlen Peter Crillaerts een stuk land in Corvel Acker (belender o.a. erfenis van Goijaert zoon van wijlen Peter Crillaerts, erfenis van Denijs Peter Crillaerts).

RA Tilburg 16-3-1554 (299: 60v) Goijaert zoon van wijlen Peter Crillaerts als momber en Anthonis zoon van wijlen Jan Ariaen Smolders als toeziener van Jenneke en Anneke, gezusters, onvolwassen kinderen van wijlen Cornelis zoon van wijlen Peter Peter Crillaerts, door de vrienden daartoe gekozen en door de Heer daartoe gezet en bepaald zijnde, waar de momber en toeziener voors. voor instonden en geloofden, hebben overgegeven aan Pauwels zoon van wijlen Peter Crillaerts de helft in 2 stukken beemd genaamd die Strijpbeemden (etc.).

Omstreeks 5-2-1554 (RA Tilburg 299:43) worden vermeld: “Jan Cornelis Spapen en Goijaert Peter Crillaerts, nu ter tijd meesters van de Tafelen van de Heilige Geest”.

RA Tilburg 21-3-1553 (298:118v) Jan Jan Michiel Quaps (...biedt op) het huis, hof, grond en stuk erf daaraan liggende en daartoe behorende, samen groot ca 4 lopensaet, in Corvel (...) zoals Goijaert zoon van wijlen Peter Crillaerts gekocht had van Sijmon zoon van wijlen Adriaen Sijmon de Wit en anderen. Verkoop: 23-4-1552 (298: 1v); hieruit te betalen 9 lopen en 6 lopen rogge van een erfpacht op het Hof van (Brakel) onder Alphen.

RA Tilburg 1-2-1546 (292:62v) Peter Denijs Crillaerts als man van Daniela dochter van wijlen Daniël Claeus Jan Huijb Melis heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Goijaert zoon van wijlen Peter Crillaerts een jaarlijkse en erfelijke cijns van 41/2 karolus gulden uit het 1/4 deel, Peter voors. toebehorende, in een huis, hof,schuur met grond en erf daaraan liggende, groot in het geheel ca 12 lopensaet, gelegen te Tilburg in Loven; en nog uit 1/4 deel hem toebehorende in een stuk land, het geheel groot ca 51/2 lopensaet, gelegen te Tilburg in Loven Acker.

RA Tilburg 27-4-1545 (292:4v) Dents zoon van wijlen Peter Crillaerts heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Goijaert zoon van wijlen Peter Crillaerts ten behoeve van Thomaes Martens van Beeck een jaarlijkse en erfelijke cijns van 3 karolus gulden van 20 stuiver uit een huis, hoeve en erf daaraan liggende,groot ca 10 lopensaet, gelegen te Tilburg in Corvel.

RA Tilburg 15-2-1544 (290:49) Bastiaen zoon van wijlen Peter Grillaerts heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Goijaert zoon van wijlen Peter Crillaerts, zijn broer, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 71/2 karolus gulden van 20 stuivers uit huizing, hoving en erfenis, groot ca 81/2 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg aan die Rijt; Nog uit een stuk erf in weiland genaamd ‘t Bosch, groot ca 4 lopensaet, gelegen als voor. Idem, fol. 49: Staat te los met 125 karolus gulden van 20 stuvers, ineens of in 2 termijnen, de eerste termijn met 75 karolusgulden samen met de jaarcijns en achterstand met sint Jansmis tevoren op te zeggen.

RA Tilburg 1-2-1544 (290:41v) Denijs zoon van wijlen Peter Crillaerts heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Goijaert zoon van wijlen Peter Crillaerts een jaarlijkse en erfelijke pacht van ene half mud rogge uit een stuk land genaamd ‘t Bosch groot ca 4 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg in Corvel in die chijve omtrent de Wijntmoelen. Idem fol. 42: Staat te los met 25 karolus gulden van 20 stuivers samen met de jaarpacht en achterstel met sint Jansmis tevoren op te zeggen.

RA Tilburg 2-12-1538 (285:13) Claeus Henrick en Cornelis, broers zonen van wijlen Wouter Wijllem Marijen als ooms van Sijmon, Joest, Wouter, Cornelis, gebroeders, en van Jenneke hun zuster, kinderen van wijlen Marij, dochter van wijlen Wouter Wijllem Marijen en van Jan, zoon van wijlen Joest Blommaerts, haar man verkopen om beters willen en tot meer profijt voor de kinderen van Jan en Marij aan Goijaert zoon van wijlen Peter Crillaerts een stuk land, gelegen te Tilburg in die Corvel Ackeren.

RA Tilburg 12-4-1538 (284:58), zoenbrief bij “Ongeval, nederslag en dootslag in Tilburg in de persoon van Sijmon Willem vanden Gheijne, doode en van Jan Anthonis Meeus, misdadiger”, tot de vrienden der dode horen Goijaert Peter Crillaerts, Pauwels Peter Crillaerts.

RA Tilburg 3-2-1537 (283:38) Jan, zoon van wijlen Claeus Steven Reijnen verkoopt aan Goijaert zoon van wijlen Peter Crillaerts een stuk land, groot 2 lopensaet, gelegen te Tilburg, In die Corvelsche Acker.

RA Tilburg 3-2-1532 (279:45), belending van een huis, hof en erfenis in Corvel van Reijner Jan sGroten:de erfenis van Goijaert... .


Huwt

51.229   Aleid Thomas Maerten BUCKINKS

FamilienaamIndex 51.229Vader 102.458Moeder 102.459

Overleden na 21-2-1589

Kinderen

 1. Adriaen, volgens van Dijk
 2. Catharina, huwt Leonart Laureijs Jan Bertouts
 3. Jan Zie 25.614
 4. Peter, volwasen in 1555: 2-1-1555 (RA Tilburg 300:40), Ghijsbrecht zoon van wijlen Ghijsbrecht van Boerden heeft verkocht aan Peter zoon van wijlen Aert Sterts ten behoeve van Peter zoon van Goijaert Peter Crillaerts, zijn zwager, samen met de genoemde en andere brieven en recht, met afgaan en vertijen, een huis, hof, schuur met de grond en toebehoren en erfenis daaraan liggende met nog 10 andere percelen van erven tesamen gelegen in de parochie van Goirle op verscheidene plaatsen (etc.); RA Tilburg 22-1-1557 (302:106) Jenneke weduwe van Peter Aerdt Sterts, dochter van Peter Jan Geerts (...) heeft wettelijk aangesteld, gemachtigd en in haar plaats gesteld, stelt aan, machtigt en stelt in haar plaats bij deze Peter Jan Geerts voors, haar vader, en Peter Goijaert Crillaerts, haar zwager, (....voor al haar zaken).
 5. Jenneke, huwt Goijaert Jan Aerdtss

TerugBegin van generatie


51.230   Jan VERHOEVEN

FamilienaamIndex 51.230 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Verdere herkomst nog onbekend. Mogelijk is hij Jan Aert Henricks Verhoeven de Jonge (gesignaleerd 1545; en o.a. RA 1557 282:2), zoon van Aert en Pauwels. Vermoedelijk Jan Hendriks Verhoeven; met familie vermeld o.a. ORA Tilburg (288 fol 62 dd x-3-1542; 289 fol 7 dd 26-5-1542).

Mogelijk zoon en broer van deze: ORA Tilburg (inv 262:25 dd 1510) Beatrix dochter wijlen Jan Verhoeven verkoopt haar deel van de nalatenschap van haar ouders aan Herman Jans Verhoeven. Herman betaalt haar voortaan een half mud rogge. Beatrix staat aflossing toe met 16 gouden Peters.

Tilburg ORA (336:19 dd 15-5-1589) Corstiaen wijlen Anthonis van Haastrecht man van Mechtelt wijlen Aert Sterts en nagelaten weduwe Jan Cornelissen; Lambrecht Jan Jan Schut(? )… kinderen Jan Laureys Sgreven (?) (…) Jan Goyaert Crillaerts voor Wouterke nagelaten dochter Jan Verhoeven en Maria Aert Aert Sterts en voor zijn wettige kinderen bij haar (…) verkopen een stuk grond.

ORA Tilburg (281 fol 36 dd 19-5-1533) Hanrick zoon van wijlen Marten Melis, Jan zoon van wijlen Jan Huijben als man en momber van Heijlwich zijn huisvrouw en Jan Verhoeven als man en momber van, Jutta dochters van wijlen Marten voors, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Aert Aert Sterts een jaarlijkse en erfelijke pacht van 3 mud rogge min 4 lopen rogge, samen met twee achterstallige pachten, uit een huis, hof met de grond en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in Loven, aldaar tussen (…) Nog uit meer onderpanden. Welke erfpacht de wettige kinderen van wijlen Marten Melis gekocht hadden van Dierck zoon van wijlen Steven Sceijven. Kathelijn weduwe van Marten Melis heeft haar tocht en recht van tochtenwege in deze erfpacht aan haar kinderen overgegeven.

Bosch Protocol 505 (5-9-1596; 1434:374) Peeter z.w. Willem Huben had verkocht aan Arnden gent Start z.w Aerts Start jeec 6 Rgld op 1 april uit - huys erve hoff des voors. verkopers bvvo in die strate gent de Kercstrate t Nicolaes die Beer t Margriet wede Peter Coecx en krn - stuck weyde 3½ L bvvo tpl. de Hooge strate t erfgen. hr Andries Emmen priester t gem. wech gent gem. molenpat volgens sch. br. sBosch 30-3- 1524 zo gestaan Jan z.w. Gijsbert van Beurden bij w. Baetken d.w. Jan Verhoeven bij Marye d.w. Aert Starts dat de helft in deze rente van 6 gld hem en zijn broer Ghijsbert en dat zijn 1/4 daarna aan Gijsbert zijn broer is aanbedeeld die dus de gehele helft en dat deze Ghijsbert gewoond heeft in de kost van Jan Crillarts toen man van Wouterken d.w. Jan Verhoeven? en Mariken voorn. zijn helft in de rente in betaling gegeven zonder transport aan Jan Crillarts de andere helft van de rente had tevoren ?? Jan als enig erfgen. van zijn broer Ghijsbert tbv Jan Crillarts vertegen Margo: Jan Goyarts Crillarts deze rente van 6 gld ten deel gevallen aan Jan z.w. Aert Henricx man van Jenneken d. voorn. w. Jan Goyart Crillarts zo gestaan Jan Artss man van voorn. Jenneken deze rente overgedr. aan Jan Leyten z.w Willem Leyten 29-1-1599


Huwt (1)

51.231   Maria Aert Aert STERTS

FamilienaamIndex 51.231Vader 102.462Moeder 102.463


Huwt (2) voor 1533

Jutta Maerten Jan MELIS

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. Baefken
 2. Herman
 3. Margriet
 4. Wouterken Zie 25.615

TerugBegin van generatie


51.248   Peter ANDRIES

FamilienaamIndex 51.248 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1485
Overleden voor 18-2-1534

Algemeen protocol vermeldt dan een Peter zoon van wijlen Peter Andries. Idem 27-1-1537.

Op 9-2-1563 (ORA Tilburg 308:69v) verkoopt Michiel Jan vanden Brande aan Aert Laureijs Aert Lensen een stukje land groot ongeveer 12 roeden en 11/2 voet in Tilborch “ter plaatse genaamd bij de Kercke omtrent de Schijve”, met als buur de erfenis van Peter Andries. Aankoop 6-1-1562 van Korstiaen Cornelis Claes (ORA Tilburg 308:14). Eerder veremeldingen als nabuur 306: 62v (1561), en in 1560 met weduwe (305:55). In 1548 in leven, nabuur (ORA Tilburg 294:46), idem in De Schijve 6-2-1546 (292:66). Mogelijk is hij de Peter Peter Dries, grootvader van Adriaen wijlen Cornelis Peter Dries, die op 30-1-1546 (ORA Tilburg 292, los blad bij 58) borg is bij de zoen tussen Adriaen en de vrienden van de door hem gedode Joest Aert Jan van Aerle.

Niet verwarren met Peter Andries van Boerden, gestorven voor 28-3-1542 (ORA 288:67: transport van Peter dochter van wijlen Peter Andries van Boerden aan Meeus zoon van wijlen Peter Andries van Boerden haar broer: de helft in een huis etc in de Berckdijck te Tilburg).


Huwt

51.249   N.N.

Index 51.249 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Adriaen Zie 25.624
 2. Peter (*voor 1512), “deecken vander gulde van Sinte Peter binnen der kercke van Tilborch”, huwt voor 1536 Margriet Adriaen Roefs (dochter van Adriaen Roefs en Jenneke Jan Backs, beiden +voor 29-2-1536), maken testament 16-6-1560 (ORA Tilburg 306:12v); veremeld 21-3-1553 als momber van kinderen van wijlen Jan Peter Henrick Eelkens (ORA Tilburg 298:113v)
 3. Marie, huwt Peter Henrick Eelkens, testeren 25-7-1550 (ORA Tilburg 296:21v)
 4. Andries (+voor 1547), vader van een dochter Aleijd (+voor 11-1-1547), gehuwd met Jan Jan wijlen Jan van Turnhout (ORA Tilburg 293:46); Peter Andries is borg.

TerugBegin van generatie


51.328   Willem Willem Jr Laureijs ANCEMS

FamilienaamIndex 51.328Vader 102.656Moeder 102.657

Geboren ca. 1495
Overleden voor 1565

Schepen van Tilburg 1533-1536 en mogelijk andere jaren. Willem Willem Laureijs, vermeld als een van twee H. Geestmeesters 12-11-1537 (284:30v) en 1-3-1536 (282:63v). Willem zoon van wijlen Willem Laureijs, vermeld als een van twee ‘meesters der kerkfabriek van Tilburg uit kracht en gratie van de voors. kerk door de bisschop van Luijck verleend’, RA Tilburg 23-3-1541 (287:71v).

Tilburg ORA (269:16v dd 4-4-1520) Willem Willem Laureijs Jr als voogd van Aleyt Mathijs Henrick Beerthen zijn vrouw aan Jan Laureijs Scuermans zijn medezwager tbv de wettige nakomelingen van Mathijs Henrick Beerthen een erfpacht van 20 lopen rogge. (…) Jan Lauers Schuurman man van Elisabeth Mathijs Henrick Beerthen verklaart dan Willem Willem Laureijs Jr hiermee enkele schulden (erfpachten) heeft afgelost.

ORA Tilburg (inv no 7916/270 fol 20v/45v dd 21-12-1520) Willem Willem Lauwereijs die Jongste een huis en hof met 7 lopensaet grond aan N.N.

ORA Tilburg (inv no 7917/271 Fol 74, 1-12-1520) Willem Willem Laureijs Ancems als man van Aleijt Thijs Beerthen; een stuk land groot vier lopensaet in Corvelacker in Tilburg; nog drie lopensaet genaamd het Sortschelant? aan Peter Peter Crillaerts.

ORA Tilburg (271:74 dd 7-12-1521) Willem wijlen Willem Laureys Ancems man van Aleyt wijlen Thijs Beerthen verkoopt een stuk grond van vier lopensaatsPeter Peter Crillaerts.

ORA Tilburg (inv no 7918/272 Fol 26v dd 28-9-1522) Adam Henrick Witen X Marie Mathijs Beerthen belooft een vierde van een beemd groot 12 lopensaet aan Willem zoon Willem Laureijs Ancems die Jonghen. Willem zoon Willem Laureijs Ancems die Jonghen belooft Elen wijlen Peter Crillaerts een jaarrente van Rfl 6 op huis en hof in Tilburg aan de Broeckzijde. Te lossen met 20 Philipsguldens.

Tilburg ORA (312:46 dd 3-2-1567) Willem en Jan zonen wijlen Mathijs zoon Willem Willem Laureys verkopen een stuk beemd aan Michiel Willem Willems (hun oom)

Tilburg 8-2-1563 (RA 308:64): Willem zoon van wijlen Willem Laureijs Ansems weduwnaar van Aleijd zijn huisvrouw, dochter van wijlen Mathijs Henrick Beerthen legitime et hereditarie supportavit (heeft wettelijk en erfelijk overgegeven aan) Michiel zijn zoon voor de ene helft voor hemzelf en aan Willem zoon van wijlen Mathijs ook zoon van Willem en Aleijd voornoemd en aan dezelfde Michiel en aan Willem Joost Berijs als momber en toeziener van Jan, Berijs, Peter, Joost, Adriaen en Cornelia, broers en zuster, onmondige en minderjarige kinderen van wijlen Mathijs voornoemd ten behoeve van deze kinderen voor de andere helft met afgaan en vertije etc het vruchtgebruik en recht van vruchtgebruik dat hij heeft en bezit in alle erfelijke goederen het zij huizingen, hovingen, land, zand, heiden, beemden en weiden, waar en tussen wie de goederen voors gelegen zijn, niets uitgezonderd, zoals hij zeide. (...) Derhalve hebben de voors Michiel voor hemzelf voor de ene helft en Willem zoon van wijlen Mathijs zoon van Willem Willem Laureijs Anssems beloofd (...)dat zij aan Willem hun vader en grootvader voornoemd zulen uitreiken en betalen zolang hij onder de mensheid zal leven en niet langer een loscijns van 30 karolus gulden, te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmisdag en voor de eerste termijn en dag van betaling nu met Lichtmis a.s., wat zij elkaar zo beloofd hebben zonder arglist.

Idem, volgende pagina’s (64-66): (...) Michiel zoon van Willem Willem Laureijs Anssems, door deze Willem en uit wijlen Aleijd diens huisvrouw, dochter van wijlen Mathijs Henrick Beerthen samen verwekt en verkregen, voor de ene helft, Willem zoon van wijlen Mathijs Willem Willem Laureijs Anssems voornoemd en dezelfde Michiel nog en met hem Willem Joost Berijs als door de heer aangestelde momber en toeziener van Jan, Berijs, Peter, Joost, Adriaen en Cornelia, broers en zuster, onmondige en minderjarige kinderen van wijlen Mathijs zoon van Willem Willem Laureijs Anssems voornoemd, daar de momber en toeziener voors zich sterk voor maakten en gelofte deden, voor de andere helft en ze hebben van de erfelijke goederen hun van Aleijd hun moeder en grootmoeder aangekomen en bestorven zijnde en waarin Willem hun vader en grootvader voornoemd heden ten dage van het vruchtgebruik en al het recht vanwege vruchtgebruik is afgegaan, een zekere erfscheiding en erfdeling gedaan en gemaakt op de manier hierna volgende.

(...) Michiel behoudt zijn deel van de oude stede, te weten huis, hof, schuur, schop, schaapskooi, bakhuis met de grond en erfenis in weide daaraan liggende en daartoe behorende, samen groot ongeveer 171/2 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aen de Broeckzijde (...);een stuk land genaamd den Hoeffacker, het Stoppelvelt en die Drije Lopensaet samen groot ongeveer 27 lopensaet (...); nog de helft in een stuk land genaamd de Malacker, het geheel groot ongeveer 9 lopensaet (...) aan de Malstraet (...); nog een stuk land groot 21/2 lopensaet (...)genaamd de Nouwelijn (...);

nog een stuk beemd, groot ongeveer 1 bunder (...)genaamd Smeijerman (...); nog een stuk beemd groot ongeveer 2 lopensaet (...)genaamd Peter Meeus Beempt (...); nog een stuk beemd groot ongeveer 61/2 lopensaet (...)genaamd bij Maesdijck (...) aan de lopende stroom genaamd de Leije (...); Nog de helft onbedeeld in een stuk heiveld groot ongeveer 13 lopensaet (...) aan de lopende stroom genaamd de Leije (...)en hiertoe nog de helft bedeeld in een stuk heiveld, het gehele stuk groot ongeveer 25 lopensaet (...)genaamd Dierck Backs Heiveld (...). (...) behalve dat Michiel voors hieruit moet gelden twee derde delen in een mud rogge per jaar erpacht te betalen aan de Taeffelen des Heijligen Geests binnen Oisterwijck; nog een mud rogge per jaar erfpacht te betalen aan Jan Cornelis Veramelvoirt en 12 lopen rogge per jaar erfpacht te betalen aan Frans Brouwers; nog zes karolus gulden per jaar loscijns te betalen aan het Gilde van Sint Peters Altaar in de kerck van Tilborch, ter kwijting staande met honderd en negen karolus gulden; nog twee karolus gulden per jaar loscijns te betalen aan de erfgenamen van Anthonis Dionijs Meijnairts ter kwijting staande met 45 karolus gulden; nog 921/2 stuiver per jaar loscijns te betalen aan Jacop Jan Corstkens ter kwijting staande met 70 karolus gulden; nog twee karolus gulden per jaar te betalen aan Thonis Goiairts ter kwijting staande met 33 karolus gulden; nog 21/2 karolus gulden per jaar te betalen aan Jan Gerit Bastiaens, ter kwijting staande met 40 karolus gulden, alles volgens inhoud en begrip van de losbrieven die daarvan zijn, nog de helft in 8 stuivers, 11/2 ort per jaar gewincijns uit de voors stede te betalen aan de Heer van Tilborch en daartoe nog 11/2 stuiver ongeveer gewincijns aan dezelfde heer van Tilborch te betalen uit de beemd aan Maesdijck. Daarbij moet hij nog alle schouwen en waterlaten onderhouden zoals men die schuldig is en behoort te onderhouden. (...)

Idem, 8-2-1563 (Tilburg RA 308:66-67): Vervolg. Hiertegen zal de voors Willem en de momber en toeziener van de voors onmondige kinderen hebben, houden en erfelijk voor hun deel bezitten de stede, daar Mathijs hun vader placht te wonen en daar hij uit verstorven is, te weten huis, hof, schuur, schaapskooi met de grond en de erfenis in weide daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 15 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aen de Broeckzijde (...); nog een stuk land genaamd den Rijacker groot ongeveer 14 lopensaet en 16 roeden (...) aan de gemeijn straat genaamd die Donckerstraet (...); nog een stuk land groot 10 lopensaet (...) genaamd Peter Zegers Acker (...)(aan) de voors Donckerstraet (...); nog de helft in een stuk land genaamd de Malacker in het geheel groot ongeveer 9 lopensaet (...); nog een stuk land groot ongeveer 31/2 lopensaet (...)genaamd de Nouwelijn (...); nog een stuk beemd, groot ongeveer een bunder (...); nog een stuk beemd groot ongeveer 4 lopensaet (...)genaamd Crillairts Beempt (...) (aan) de Mallstraet (...); nog de helft bedeeld in een stuk heiveld, het gehele stuk groot ongeveer 25 lopensaet, (...) genaamd bij Maesdijck, (...); en hiertoe nog twee stukken heiveld (...) aan de Leije. (...) behalve dat de voors kinderen uit de akker genaamd Peter Zegers Acker moeten gelden 15 lopen rogge per jaar erfpacht te betalen aan de weduwe van Anthonis Dionijs Meijnairts, twee lopen rogge erfpacht per jaar te betalen aan de Persoonschap van Tilburg, nog vier lopen roge per jaar erfpacht te betalen aan de Rector van Onze Lieve ten Nood Gods in de kerkcke van Tilborch, nog een mud rogge per jaar erfpachtte betalen aan Heijlwich weduwe van Michiel Otten en haar kinderen en daartoe nog uit de andere erfenissen zes lopen rogge per jaar erfpacht te betalen aan de Provisoren der Taeffelen des Heijligen Geests in Tilborch; nog 5 karolus gulden per jaar losrente te betalen aan de Heren van het kapittel ten Bosch, ter kwijting staande met honderd karolus gulden; nog 6 karolus gulden per jaar te betalen aan Stijnken van Lieberg ter kwijting staande ook met honderd karolus gulden; nog 3 karolus gulden en een stooter loscijns te betalen aan Cornelis Steven Hoeven ter kwijting staande met 50 karolus gulden; nog daartoe drie of vier halve braspenningen erfelijke cijns te betalen aan de Prelaet van Tongerloo en daartoe nog de helft van acht stuivers en 11/2 ort per jaar gewincijns te betalen aan de Heer van Tilborch. (...).

RA Tilburg 1-3-1563 (308:81v): Willem Willem Laureijssone, oud ongeveer 70 jaren en Adriaen Gijb Jansen oud ongeveer 40 jaren, beiden inwoners van deze Heerlijkheid van Tilborch, getuigen dat ooit huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld tussen Jan Cornelis Cornelis Daniëls en Willemke Wouter Willem Wouter Jacops.

RA Tilburg 2-12-1558 (304:22v) Korstiaen Huijbrechts van Sinte Geertrudenberghe als man en momber van Anna suae uxoris (zijn huisvrouw) vs, dochter van wijlen Jan Berijs Eelkens heeft wettelijk en erfelijk verkocht, overgegeven en opgedragen aan Willem zoon van wijlen Willem Laureijs simul cum dictis literis et jure (samen met de genoemde brieven en het recht) etc, met afgaan en vertijen etc, een mud rogge en een half lopen rogge erfpacht hem zo hij zeide toebehorende, elk jaar te vergelden op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit en van huis, hof met zijn toebehoren en erfenis daaraan liggende gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aen ‘t Kerckvenne (...)

RA Tilburg 11-2-1556 (301:95v) Willem zoon van wijlen Willem Laureijs betaalt een erfpacht van twaalf lopen rogge, te vergelden elk jaar op Onze Lieve Vrouwendag Purificatio uit en van een stuk land, genaamd de Malacker gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Broecksijde, nu aan Frans als man en momber van Katherijnen Goijaert van Ellaer, zijn vrouw.

RA Tilburg 3-5-1553 (299:10v) Heer Henrick de Raet, priester en pensier van het convent van Tongerlo en heeft onder voorwaarden hierna verklaard uitgegeven en in gerechte pacht verpacht aan Willem Willem Laureijs, Mathijs zijn zoon, (etc.) de oude tiend van Tilburg aan het convent voors. toebehorende en dat voor een termijn van 6 jaar durende, het ene jaar na het andere elkaar opvolgende, waarvan het eerste jaar beginnen en zijn zal het jaar 1553 en zo verder van jaar tot jaar, de voors. termijn durende (...) schuldig zijn elk jaar gedurende de voors. termijn te betalen aan de pensier vanwege het vonvent voors. 73 mud rogge en 3 mud haver, welke rogge en haver voors. jaarlijks moeten verschijnen en vervallen op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis en in Tilburg op de Spijker van het voors. convent met de maat van deze Spijker voorschr. te leveren en daartoe nog hem elk jaar als rantsoengeld te betalen 8 karolus gulden, 20 stuivers voor de gulden voors. of die waarde in ander goed geld (etc.).

Idem, 13-11-1545 (292:27) Willem Willem Laureijs, Mathijs zijn zoon en anderen: de tiende van Tongeren, voor een termijn van 6 achtereenvolgende jaren, voor 73 mud rogge en 3 mud haver, en 8 karolus gulden van 20 stuivers als rantsoengeld.

RA Tilburg 14-1-1553 (298:60v) Willem zoon van wijlen Willem Laureijs, borg voor Jorijs natuurlijke zoon van wijlen Heer Claeus Willems als man en momber van Anthonia dochter van wijlen Adriaen Lambrecht Sroes.

RA Tilburg 23-3-1551 (296:79) Willem zoon van wijlen Willem Laureijs Ansems heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Adam zoon van wijlen Jacop Poeijnenborch ten behoeve van Aleijd zijn dochter, haar in tocht haar leven lang te hebben en te bezitten en na haar dood aan Cornelis, haar natuurlijke zoon door Anthonis Laureijs Jan Bertouts uit haar verwekt, daarvan het erfrecht te blijven, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 40 stuivers elk jaar te betalen erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit een huis, hof, schuur, schaapskooi met de grond en uit de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende in alle grootte als dat gelegen is en Willem voors. toebehoort, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Broecksijde (...) Met voorwaarden hierbij, dat Willem zoon van wijlen Willem Laureijs Ansems voornoemd en zijn na komelingen de voors. cijns zullen mogen lossen, kwijten en vrijen met lichtmis met 33 karolus gulden en 61/2 stuiver, de karolus gulden tot 20 stuivers gerekend, of die waarde in ander goed gevalueerd geld daarvoor samen met de jaarcijns en achterstand, behalve dat hij of zij gehouden zullen zijn dit een half jaar tevoren op te zeggen als men met lichtmis daarna de voors. los zal willen doen. Wanneer de voors. cijns gelost en gekweten zal worden zal men die penningen voornoemd wederom moeten beleggen aan een andere gelijke rente ter zelfder nature en op de manier voors., te weten Aleijd voors. te tochten en haar natuurlijke zoon voors. het erfrecht daarvan te houden.

RA Tilburg 28-4-1549 (295:2v) Jan Denijs Mutsaerts en Jan Aert Peijmans hebben onlangs samen gepacht van de Heer tot Cloetinge en Asten etc. en Heer Jan van Brecht, ridder, een molen staande te Corvel in Tilburg (...). Jan Aert Peijmans heeft deze zelfde pachting en al het recht hem daarin enigszins toebehorende wederom overgegeven en opgedragen aan Jan Denijs Mutsaerts, zijn medepachter (...) Dies zo hebben wederom geloofd de voors. Jan Denijs Mutsaerts en met hem Lenaert Ariaen Mutsaerts, zijn oom, en Willem Willem Laureijs als schuldenaars gezamelijk, onverscheiden en elk voor allen super se et bona sua etc., dat hij deze pachting in al haar punten en artikelen en naar inhoud en vermogen van de cedule, die daarvan gemaakt is, en de geloften daarop gedaan, zo te zullen voldoen, onderhouden en betalen, (etc.)

RA Tilburg 6-3-1547 (293:59 los blad) Kathelijn dochter van wijlen Willem sBRouwers met Frans zoon van wijlen Jan sBrouwers, haar man, hebben getransporteerd aan de schout ten behoeve van de Heer van Tilburg een jaarlijkse en erfelijke cijns van 40 stuivers, die Willem zoon van Willem Willem Laureijs eertijds geloofd had aan Jan Huijbrecht Smitten ten behoeve van Kathelijn voors. prout in protocollo anni 36 (zoals in het protocol van het jaar 36) de derde dag in februari en nog daartoe een jaarlijkse ene rfelijke cijns van 621 stuiver, die Dierck zoon van wijlen Gherit Back geloofd heeft gehad aan de jonkvrouwe Beatris van Coulsteren ten behoeve van Kathelijn voornoemd prout in protocollo anni 44 de zesde juni.

RA Tilburg 30-1-1546 (292:58 los blad) Zoenbrief bij doodslag: Adriaen zoon van Cornelis Peter Dries, misdadiger, ter ener zijde, en Joest Aert Jan van Aerle, overledene, ter andere zijde, de vrienden van de overledene in Willem zoon van Willem Laureijs en in Snellaert Jan Snellen

RA Tilburg 26-3-1544 (290:63) Jacoba dochter van wijlen Peter Bertolomeus Otten draagt over aan Willem zoon van wijlen Willem Laureijs het vierde deel in een stuk beemd, waarvan de andere drie vierde delen toebehoren aan Laureijs Zwijsen gelegen in de parochie van Tilburg achter Willem Laureijs, (...) Hiertegen zal Jacoba voors. hebben een stuk erf gelegen in de parochie van Tilburg in die Brandt, rondom aan erfenis van de voors. Willem Willem Laureijs (erfruil). Idem, fol. 63v: (...) gestaan voor schepenen de voors. Willem zoon van wijlen Willem Laureijs en heeft geloofd op verbintenis van de voors. percelen beemd en op verbintenis van hemzelf en al zijn goederen nu hebbenmde en namaals verkrijgende aan Jacoba voors..dat hij, Willem, de voors. 4 karolus gulden jaarlijks zal betalen aan Lijsbet weduwe van Peter Meeus, haar moeder, zodat Jacoba en haar gronden daarvan onbelast zullen zijn en blijven, en voor Willem zal de eerste termijn van betaling lichtmis a.s. zijn en de eerste lichmis na de dood van Lijsbet zal Willem gehouden zijn die 4 karolus gulden te lossen aan Jacoba met de somma van 64 karolus gulden van 20 stuivers.

RA Tilburg 25-11-1542 (289:50 los blad) Zoenbrief. Dode Jan Thonis Gerit backs, misdadige Jan Wouter van Haren. Arbiter van de levende zijde: Willem Laureijs en Laureijs Jan Berthouts.

RA Tilburg 9-4-1541 (287:78) Willem zoon van wijlen Willem Laureijs Ansems bekent schuldig te zijn aan Jan Jan Lemmens en Jan zoon van wijlen Willem Mijnkens ten behoeve van de wettige kinderen van wijlen Jacop Jan Korstkens, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 881/2 stuiver dies zo zal Willem gestaan en niet meer schuldig zijn te betalen de 1ste termijn dan 78 1/2 stuiver en 1 ortstuiver uit huis, hof, schuur en erf in land, wei en beemd groot 41/2 mudsaet, gelegen te Tilburg in die Broecksijde.

Idem: Willem zoon van wijlen Willem Laureijs Ansems bekent schuldig te zijn aan Henrick van Lieshout een jaarlijkse en erfelijke cijns van 50 stuivers uit huis, hof en erf, gelegen te Tilburg in die Broecksijde

RA Tilburg 3-3-1540 (286:62) Willem zoon van wijlen Willem Laureijs Ansems bekent schuldig te zijn aan Marijke dochter van wijlen Peter Beerten een jaarlijkse en erfelijke cijns van 55 wt. uit huis, hof, schuur en erf, groot 3 mudsaet, gelegen te Tilburg in die Broecksijde. (...) Idem, Heer Claeus Willems, priester, vicecureit in de kerk van Tilburg bekent schuldig te zijn aan Marijke voors. de cijns voors., zodat Willem Willem Laureijs Anssems daarvan ontlast is uit huis, hof en erf, groot 2 lopensaet, gelegen te Tilburg aan die Kerck.

RA Tilburg 18-4-1539 (286:3, Goirle) Willem zoon van wijlen Willem Laureijs, Willem zoon van wijlen Willem Wouter vande Loo, Michiel zoon van wijlen Michiel van Goerl verkopen aan Ghijsbrecht zoon van Willem Willem Wouter vande Loo een huis, hof en grond toebehorend aan Willem Willem Laureijs, gelegen te Goirle; een stuk land de drie verkopers toebehorend, groot 3 lopensaet, genaamd den Brem, gelegen te Goirle aan Conincxvoert; idem een stuk land genaamd den Hoeffkens Dries, groot 1 lopensaet, gelegen te Goirle in Conincxvoert; 1 lopensaet landts aenden Croenenwech in Conincxvoert te Goirle; 2 lopensaet landts in die Wildert te Goirle; een stukje land, groot 1 1/2 lopensaet, gelegen te Goirle int Dorp. Het huis etc. behoorde eertijds toe aan Heer Henrick van Gestel van Oerschot, priester en pater op het convent van Oisterwijk, wat hij gewonnen had van recht en de koop van recht gewonnen had; daar deze koop bejaard en bedaagd was had Willem Willem Laureijs het verbuet daarvan gewonnen. De 5 stukken land had Jan Henrick van Gorp als momber der kinderen van wijlen Gerit zijn broer en als gerechtigde der kinderen van Henrick Jacop Coremans wegens gebrek van betaling van een erf-pacht gewonnen had en welke hij Coremans de koop van recht daarvan genomen had, te weten de 4 eerstgenoemde stukken als principaal aanticht onderpanden van de voornoemde erfpacht en het stukje land als van wandogenschappen van de erfpacht en dezelfde Jan Henrick van Gorp als momber der kinderen van Gerit zijn broer en met ham Cornelis Aert Leemans als man van Katharina dochter van wijlen Henrick Jacop Coremans en Cornelis Gerits, als de voogd van Jacop en Cornelis, gebroeders, zonen van wijlen Henrick Jacop Coremans de voornoemde 5 lopen rogge erfpacht met de koop van recht en alle rechtsvorderingen daarop overgegeven hadden aan Willem Willem Laureijs, Willem Willem Wouter vande Loo en Michiel Michiel van Goerle, verkopers voornoemd. Wat Willem, Willem en Michiel daarna voor de voornoemde onderpanden en het stukje grond als van wandogenschappen een verbuet hebben gehouden waarna de voornoemde stukken land hun eigendom zijn gebleven. Hieruit zal Ghijsbrecht vande Loo gelden 2 mud rogge jaarlijks en erfelijk aan de erfgenamen van Jan Goijaert Gielis in den Bosch te leveren, 1 mud roge erfpacht jaarlijks aan het convent van de zusters in Oisterwijk, 31/2 lopen rogge erfpacht jaarlijks aan de rector van O.L. Vrouwe altaar in de kerk van Goirle, 1 philippuspenning en 1 oude zwarte erfcijns jaarlijks aan Henrick Kemp.

Idem, 28-4-1539 fol. 3v: (...) dat hij Ghijsbrecht voors. alle pachten en cijnsen voors. betalen zal, zodat Willem, Willem en Michiel voors. ervan vrij zijn.

Idem, los blad hierbij: Cornelis Gherits als voogd van Jacob en Cornelis gebroeders, zonen van Henrick Coremans, Cornelis Aert Leemans als man van Kathelijn dochter van wijlen Henrick Coremans, Jan Henrick van Gorp als voogd van Jan en Claeus, zonen van wijlen Gherit Henrick Geenen, zijn broer, Jan Henrick van Gorp als voogd van de kinderen van Gherit zijn broer en de kinderen van wijlen Henrick Coremans hadden op doen winnen zekere erven gelegen te Goirle wegens gebrek van betaling van een erfpacht van 5 lopen rogge, welke erven destijds toebehoorden aan Gherit vanden Kerckhoff en omdat de erven on-voldoende waren voor de betaling van de erfpacht en om wandogendschap. Omdat de voornoemde erven bezwaard waren met 2 mud rogge erfpacht te den Bosch te betalen, van welke 2 mud rogge Bastiaen Rubbens met meer andere schade had welke schade hij wilde verhalen op Willem Wouters, Willem Laureijs en de kinderen van Laureijs Willem Verstraten, die dat weer wilde verhalen op de voornoemde erven, was duidelijk dat daar veel processen en kosten uit voort zouden vloeien. Om die kosten te sparen zijn verschenen voor schepenen Jan Henrick van Gorp als voogd van de kinderen van zijn broer, Cornelis Leemans als man van Kathelijn en Cornelis Gherits als voogd van de kinderen van Henrick Coremans ter ener en Willem Willem Wouters vande Loo, Willem Willem Laureijs en Michiel Michiel van Goerle een ander zijde en hebben aangewezen twee goede mannen te weten Joest Berijs Eelkens voor Jan Henricks cum suis en Jan vanden Hovel IJewaens voor Willem Willem Wouters cum suis, belovende dat zij zich aan de uitspraak van de twee goede mannen zouden houden op straffe van 50 karolus gulden, 1/3 deel voor de heer van Tilburg en 1/3 deel voor de kerk van Tilburg en 1/3 deel voor de goedwillenden.

RA Tilburg 8-8-1538 (285:53) Cornelis Aert Lemmens als man van Kathelijn dochter van wijlen Henrick Jacop Coremans, en anderen, verkopen aan Willem zoon van wijlen Willem Laureijs, Willem zoon van wijlen Willem Wouter van de Loo en Michiel zoon van wijlen Michiel van Goerl elk hun recht en deel in 5 lopen rogge jaarl. en erf. pacht, die eertijds Gherit vande Kerckhof geloofd had uit zekere onderpanden gelegen te Goirle aan Jacop Heijmericks, alias Coremans en daartoe alle rechtsvorderingen en opwinningen, die Jan Henrick van Gorp in de naam als voor en als gerechtigd voor de kinderen van wijlen Henrick Jacop (Heijmerick) Coremans gedaan op de onderpanden van de erfpacht en ook als wandogenschap op zekere erfenis eertijds toebehorende aan Gherit van de Kerckhoff.

RA Tilburg 3-10-1538 (285:15v) Jan Henrick van Gorp in naam en vanwege de kinderen van wijlen Gherit zijn broer en gemachtigd door de kinderen van wijlen Henrick Coremans, in gebreke van betaling van en pacht van 5 lopen rogge had op doen winnen het onderpand, zeker erve, eertijds toebehorend aan Gherit vande Kerckhoff, zo hebben Willem Willem Laureijs, Willem Willem Wouters vande Loo en Michiel Michiel van Goerl door opdrachten ontvangern van Jan Henrick van Gorp het verbuet van de afgewonnen en verkochte goederen af te zitten ten huize van Sebastiaen Rubbens. Na het doven van de kaars was niemand gekomen, zodat Willem, Willem en Michiel het recvht van koop hadden verkregen.

RA Tilburg 31-5-1539 (286:7) Aert zoon van wijlen Jan Huijbrecht Wouter Anssems van Breeheze verkoopt aan Michiel Wouter Soffaerts zoon een jaarlijkse en erfelijke cijns van 291/2 stuiver en 1 oert die Willem zoon van wijlen Willem Laureijs Ansems en Michiel zoon van wijlen Michiel Otten van Goerl geloofd hadden aan Aert Anssems voors. uit huis, hof, grond en erfenis, toebehorend aan Willem Willem Laureijs Anssems, nog uit een stuk erf in weiland, toebehorend aan Michiel Michiel Otten van Goerl, groot 4 lopensaet, gelegen te Goirle in Abcoven.

RA Tilburg 3-2-1537 (283:38) Willem zoon van wijlen Willem Laureijs Anssems bekent schuldig te zijn aan Jan zoon van wijlen Huijbrecht Smitten, tot behoef van Katheleijn, dochter van wijlen Willem Hoeckx een jaarl. cijns van 40st. uit huis hof en grond, groot 18 lopensaet, gelegen te Tilburg aen die Broecksijde. Belender o.a. Willem Willem Laureijs een einde. Idem, 13-2-1537, fol. 38v: Willem, zoon van wijlen Willem Laureijs Anssems en Michiel zoon van wijlen Michiel Otten van Goerl bekennen schuldig te zijn aan Jan zoon van wijlen Huijbrecht Smitten een jaarl. cijns van 30 st. uit huis, hof, en grond, toebehorend aan Willem Anssems groot 18 lopensaet, gelegen te Tilburg aan die Broecksijde; een weiland, toebehorend aan Michiel Otten, groot 4 lopensaet, gelegen te Goirle in Abcoven. Idem, fol. 39: Willem, zoon wijlen Willem Laureijs Amssems en Michiel zoon wijlen Michiel Otten van Goerl bekennen schuldig te zijn aan Aert zoon van wijlen Jan Huijbrecht Wouter Anssems van Breeheese een jaarl. cijns van 291/2 en 1 oirtst. uit huis, hof en grond, toebehorend aan Willem Anssems groot 10 lopensaet, gelegen te Tilburg aan die Broecksijde en een weiland, toebehoren aan Michiel Otten, groot 4 lopensaet, gelegen te Goirle in Abcoven.


Huwt ca. 1520

51.329   Alijth Mathijs Hendrick BEERTHEN

FamilienaamIndex 51.329Vader 102.658Moeder 102.659

Overleden voor 1563

Kinderen

 1. Mathijs Zie 25.664
 2. Michiel, volwassen voor 1546, ergo geboren voor c.1521; vgl. voor enkele vermeldingen zijn broer en grootvader.

TerugBegin van generatie


51.330   Joost Beris Peter EELKENS

FamilienaamIndex 51.330Vader 102.660Moeder 102.661 • Tevens 51.220

Geboren voor 1485
Overleden na 5-4-1545, voor 30-12-1545

Schepen van Tilburg in 1528-9, 1532-45.

ORA Tilburg (inv no 278 /7923 Fol 15, 29-12-1529) Heer Gosen Peijnenborchs verhuurt aan Joest Beerijs Eelkens voor acht jaar grond in de Scheijve.

ORA Tilburg (inv no 531) Berijs Joest Berijs, weduwe van Jan Steven Claess. contra de erfgenamen van Jutta Human Staessen, in leven weduwe van Willem Adriaen Mutssaerts, betreft betaling van een jaarlijkse cijns. 1558-1559

ORA Tilburg (inv no 540) Berijske Joest Berijs Eelkens, weduwe van Jan Steven Claess. contra de erfgenamen van Jutta Huijman Staess., in leven huisvrouw van Willem Adriaen Mutsaerts, betreft betaling van proceskosten. 1560.

ORA Tilburg (309:31v dd 1564) Willem wijlen Michiel Willems met zijn vrouw Lijsken wijlen Joost Berijs Eelkens verkoopt land.

ORA Tilburg (309:44v dd 5-2(?)-1564) Willem wijlen Michiel Willems vanden Eijnde met zijn vrouw Elizabette wijlen Joost Berijs Eelkens geeft een roggepacht.

Tilburg ORA (310:61 dd 12-6-1565) Willem wijlen Michiel van den Eynde man van Lijsbeth wijlen Joost Berijs Eelkens hgeeft een erfpacht aan Willem wijlen Willem Laureijs Ancens ten behoeve van Willem, Jan, Beeris, Peter, Joost, Adriaen en Cornelis, de kinderen van Willem. (…)

ORA Tilburg (317:180v dd 12?-10-1568) Adriaen wijlen Mathijs Willems, erven Joost Berijs Eelkens (o.a. Sebastiaan Joost Berijs Eelkens, Lijsbeth Joost Berijs Eelkens) verkopen grond aan N. wijlen Willem Joost Berijs Eelkens en Gerard Gerard Brock man van Lijsbeth Jan Joost Berijs Eelkens

ORA Tilburg 292 omslag (5-4-1545): in de lijst van schepenen wordt aangetekend “Septimus scabinorum fuit Judocus Berisii Eelkens, qui iter versus Hollandiam faciens morbo correptus ibidem vita defunctus est et sepultus. Et Necdum alius in illius suffectus est locus”. Vertaling: De zevende van de schepenen was Joest Berijs Eelkens, die toen hij een reis maakte naar Holland, door ziekte aangetast, is overladen en begraven. Er is nog geen ander in zijn plaats aangesteld.

ORA Tilburg (279 fol 14v dd 2-9-1531) Joest zoon van wijlen Beerijs Eelkens heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Jan Gerit Luijten een jaarlijkse en erfelijke cijns van 2 rijnsguldens van 20 stuivers per stuk uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, zo weide als heide, groot ongeveer 2 mudsaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd inden Berckdijck, aldaar tussen: erfenis van Pauwels Vels een zijde; erfenis van de weduwe van Peter Anthonis van Boerden ander zijde; de gemeijnt van Tilburg een einde; de gemeijn straat ander einde. (…) Staat te los met 40 rijnsguldens van 20 stuivers of met ander goed geld zoals dat nu in Brabant gevalueerd is, te weten de karolus gulden van 20 stuivers per stuk.

Tilburg ORA 279:49v (12-2-1532) Peter zoon van wijlen Denis Mutsaerts heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Joest zoon van wijlen Beerijs Eelkens een jaarlijkse en erfelijke cijns van 3 karolus gulden en 5 stuivers uit en van een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Rijt (...) en uit een stuk land gelegen in de parochie voors in die Schijve bij de Weerft (...).

Tilburg ORA 279:54v (4-3-1532): Wouter zoon van wijlen Korstiaen vanden Langhrijt als man van Heijlwich dochter van wijlen Jan Gerit van Gorp heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Joest zoon van wijlen Beerijs Eelkens, zijn medezwager, zijn deel in een erfpacht van 1 mud rogge, dat men jaarlijks heft op Wouter zoon van wijlen Jan Daniëls en zijn gronden. Nog in een erfpacht van 1 mud rogge, dat men jaarljks heft op Laureijs Jan Claeus Hoeffs alias van Goerl en nog in een erfpacht van 14 lopen rogge, die men jaarlijks heft op zekere gronden gelegen onder Beeck bij de Spulse Straet, welke 14 lopen rogge Pauwels Willems verkocht had aan Joest zoon van wijlen Beerijs Eelkens en welke 2 mud rogge erfpacht voors de kinderen van wijlen Jan Gerit van Gorp verstorven waren van wijlen Lijsbeth dochter van wijlen Gerit van Gorp, hun moeije, en welke gedeelten voors in die erfpachten voors samen belopen 5 lopen rogge en een vijfde deel van 1 lopen rogge erfpacht.

Tilburg idem fol 54r (26-2-1532) Huijbert zoon van wijlen Jan Leemans heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Joest zoon van wijlen Beerijs Eelkens een jaarlijkse en erfelijke pacht van een half mud rogge uit een stuk beemd gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in Maesdijck (...)

Idem fol. 56r (9-3-1532): Aert zoon van wijlen Henrick Aerts van Goerl, was schuldig aan Joest zoon van wijlen Beerijs Eelkens een jaarlijkse en erfelijke pacht van 18 lopen rogge, heft die nu afgekocht.

Tilburg ORA 282:44v (2-2-1536): erven Pauwels Peters verkopen Joest zoon van wijlen Beerijs Eelkens een jaarlijkse en erfelijke pacht van 10 lopen rogge uit een pacht van 2 mud en 10 lopen rogge uit een huis, hof met de grond en de erfenis daaraan liggtende en daartoe behorende met de Cromme Acker, groot samen ongeveer 3 mudsaet min 2 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Heijdsijde (...).

Tilburg ORA 286: 30r (8-1-1540): Joest zoon van wijlen Berijs Eelkens als man van Elijsabeth dochter van wijlen jan Gherit van Gorp, verkoopt aan Peter zoon van wijlen Jan Geerts de helft van een stuk beemd, gelegen te Goirle aan die Tijenvoert (...)

Tilburg ORA 289:23v (9-9-152): Joest zoon van wijlen Berijs Eelkens, in gebrek van betaling van een jaarlijkse en erfelijke cijns van 48 stuivers; hij had onderpand gegeven aan Peter Ariaens van Berckel als de hoogste koopman en gebueter, maar “die onderpanden over dezelfde Joest in de principale koop niet sterk genoeg waren en niet genoeg konden gelden om tot volle betaling te komen” zijn hieraan toegevoegd “zeker andere gronden destijds toebehorende aan Denis zoon van wijlen Gerit Reijnen, principaal gelover van de voors. Erfcijns”; die nu bij opbod woorden verkocht aan Peter Adriaen voors., “en heeft daarvoor geboden zijn gebrek, dat hij daaraan ten achter was, te weten de helft van 3 karolus gulden en de helft van de behoorlijke achterstel, ten achter staande, etc. “Niemand anders is gekomen en daarna is de kaars uitgegaan en zo is Peter Ariaens aan de voors. gronden en erfenissen, uit kracht van weldogenschap opgewonnen, gebleven.”

Tilburg ORA 292:48-57 (30-1-1546) Erfdeling tussen de weduwe en kinderen van Joost. Elijsabet de weduwe van Joest Berijs Eelkens houdt een huis, hof, schuur met grond en toebehoren, genaamd de Oude Stede, met erfenis daaraan in weide liggende, met ook een dries daar achter aan liggende, gelegen in Tilburg in de Berckdijck, twee stukken akkerland, een stuk beemd van ca 41/2 lopensaet, een stuk heiveld genaamd ‘t Groot Heijvelt aan de Berckdijck en zes mud en 2 lopen rooge jaarlijkse en erfelijke pacht, plus 3 karolus gulden erfcijns. De kinderen verkopen hun deel in het huis aan Willem zoon van wijlen Joest berijs Eelkens, aan Mathijs Willem Willem Laureijs hun deel in een stuk heiveld, en aan Jan zoon van wijlen Ghijsbrecht Beerten idem. In verdere overeenkomsten wordt de rest van de erfenis verdeeld tussen Willem, Bastiaen, Jan, Marike, Lijske, Mathijs als man van, Jan Ghijsbrecht Beerten als man van, Berijs, Jan en Hendrick Huijbrecht Henrick Ariaens als kleinkinderen, Jan Steven Claeus Stevens als man van, etc.

Tilburg ORA 292: 61 ff. (1-2-1546): Willem zoon van wijlen Joest Berijs Eelkens als man van Cristina dochter van wijlen Wouter Soffaerts verkoopt aan Bastiaen zoon van wijlen Joest Berijs Eelkens, zijn broer, een huis, hof, schuur met grond en toebehoren en erf daaraan liggende gelegen te Tilburg in de Berckdijck; een stuk land; Nog een stuk land in die Schijve aan die Avenbraecke; Nog een stuk erf in land en weide aan de Berckdijck. Hieruit moet Bastiaen gelden: 1/2 mud rogge erfpacht aan Mariken vrou Schouteden van Loon, 4 lopen rogge erfpacht aan Gherard Boeijs van den Bosch, 6 karolus gulden erfcijns aan meester Willem Verlijnden, te los staand met 100 karolus gulden.

Idem: Bastiaen voors. heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Marike dochter van wijien Joest Berijs Eelkens, zijn zuster, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 5 karolus gulden en 15 stuivers, elke karolus gulden van 20 stuivers, uit huis, hof, schuur met grond en toebehoren en erf daaraan liggende en verder uit de andere stukken en percelen door Willem voors. aan hem gevest; De stede is ca 5 lopensaet, het eerste stuk land is ca 3 lopensaet en het tweede stuk land ca 4 lopensaet en het laatste stuk is ca 2 lopensaet; Nog uit een stuk beemd groot ca 3 lopensaet min 112 roede aan die Hoghe Brugge aan die Elff Buender

Idem: Bastiaen voors. belooft als schuldenaar te betalen aan Jan zoon van wijlen Joest Berijs Eelkens, zijn broer, een jaarlijkse en erfelijke zijns van 5 karolus gulden en 15 stuivers uit huis, hof en alle onderpanden als boven zoals in Marikens brief voor staat.

Idem: Willem zoon van wijlen Joest Berijs Eelkens heeft beloofd als schuldenaar te betalen aan Lijske dochter van wijlen Joest Berijs Eelkens, zijn zuster, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 5 karolus gulden en 15 stuivers, elke karolus gulden van 20 stuivers, uit huis, hof, schaapskooi, turfschop met grond en toebehoren en uit het erf daaraan liggende, groot ca 10 lopensaet, gelegen te Tilburg aan de Berckdijck (...)Dezelfde Willem voors. heeft geloofd aan dezelfde Lijske zijn zuster voors. een jaarlijkse en erfelijke cijns van 5 karolus gulden en 15 stuivers uit het huis als voor.

Tilburg ORA 295:15 (12-10-1549): vermelding in diverse akten (verkoop erfenis) van een wijlen Peter Jan Eelkens, gehuwd met Mathijske dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen(de erflater).

Tilburg ORA 296: 12 (25-4-1550): Jan zoon van wijlen Ghijsbrecht Beerten als man van Heijlwig dochter van wijlen Joest Berijs Eelkens heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Marike dochter van wijlen Joest Berijs Eelkens, de zuster van zijn huisvrouw (...)de helft hem toebehorende in een half mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht te vergelden elk jaar op Onze Lieve Vrouwe dag lichtmis uit een erfenis tot weide liggende, groot ca 4 lopensaet, gelegen in de parochie van Goirle ter plaatse genaamd aan t Fen (...); Nog uit een stuk land genaamd de Veken Acker (...)

Idem, fol. 15v (13-6-1550): Cornelis Peter Berijs Eelkens heeft geboden zijn blijkende penningen, die naar hij zei zijn eigenste wa ren, te weten Godspenning, wijnkoop, briefgeld en hoofdsom om te lossen en te kwijten met recht van naarderschap een stuk erf tot heide gelegen, dat Willem zoon van wijlen Joest Berijs Eelkens als man van Cristijna dochter van wijlen Wouter Soffaerts verkocht en gevest had aan Henrick zoon van wijlen Adriaen Jan Mutsaerts, die men noemde Adriaen de Canter, en aan Willem Meeus Jans, zijn zwager ten behoeve van Dingen weduwe van Adriaen voors., haar tot recht van tochten en de wettige kinde ren door wijlen Adriaen voors. uit haar verwekt ten erve te blijven, met ook 1 mud rogge eens in de zak als de voornoemde Cornelis verklaarde met het voors. stuk erf door Willem voors. samen en in één koop verkocht te zijn. (...)genaamd aan de Berckdijck (...)

Tilburg ORA 304:47v (14-2-1559): Peter zoon van wijlen Ghijsbrecht Beerten voor zichzelf en mede voor alle andere zijn mede erfgenamen van de wettige kinderen van wijlen Jan zoon van wijlen Ghijsbrecht Beerten, zijn broer, waar hij zich sterk voor maakte en gelofte deed voor een derde deel in de helft van een mud rogge erfpacht hieronder gespecificeerd; Willem en Bastiaen, gebroeders, zonen van wijlen Joest Berijs Eelkens ook voor henzelf en tevens ook voor al hun andere mede erfgenamen van de wettige kinderen van wijlen Heijlwich, wettige huisvrouw toen ze leefde van wijlen Jan Ghijsbrecht Beerten voors, dochter van wijlen Joest Berijs Eelkens voors, waar ze zich ook sterk voor maakten en gelofte deden voor de andere twee derde delen in de helft van dat zelfde mud rogge voor aangeroerd; dezelfde Willem voors als momber van Henrick Huijbrecht Henrick Adriaens, door deze Huijbrecht uit wijlen Cornelia suae uxoris (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Joest Berijs Eelkens voors, in wettig huwelijk verwekt, waar Willem voors als momber zich ook sterk voor maakte en gelofte deed, voor de andere helft van datzelfde mud rogge hiervoor en na aangeroerd, legitime et hereditarie iam vendiderunt et supportaverunt (hebben [dit] reeds wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Wouter zoon van wijlen Jan Daniëls simul cum dictis et aliis omnibus literis et jure (samen met de genoemde en alle andere brieven en het recht) etc, met afgaan etc.

Welk mud rogge voors eertijds Jan genaamd van Zon zoon van wijlen Henrick van Broechoven als wettige man en momber van Elijsabet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jacob genaamd Groot Wouters wettelijk en erfelijk verkocht heeft gehad aan Gherit Jan Gheritssoen van Gorop, wat de voors Gherit opgedragen had aan Lambert van Doernen zoon van Christiaen en de voors Lambert had dat wederom opgedragen aan de voornoemde Gherit. Het voors mud rogge moet erfelijks elk jaar vergolden worden op Onze Lieve Vrouwedag purificatio (Lichtmis) van en uit een stuk beemd genaamd dat Blocxken, groot ongeveer zes lopensaet, (...) Welk mud rogge erfpacht voors gekomen is aan de voornoemde Jan zoon van wijlen Ghijsbrecht Beerten en aan Heijlwig zijn huisvrouw voor de ene helft en aan de wettige kinderen van Hubrecht zoon van wijlen Henrick Adriaens en Cornelia diens huisvrouw beiden voors, voor de andere helft middels successie en deling, gedaan met hun andere mede erfgenamen, hun toegekomen was van wijlen Joest Berijs Eelkens voornoemd en die aan Joest voors in de naam van Elijsabet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Gherit van Gorop bij successie en ook door opdragen, hem gedaan door zijn zwagers, toegekomen was prout dicebant (zoals ze zeiden) en wat deels ook uit schepenbrieven van Tilborch blijkt. (...)

Idem, fol 48r, 3-1-1559: Berijs en Jan, gebroeders, zonen van Hubrecht Henrick Ariaens, door deze Hubrecht en door wijlen Cornelia sua uxore (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Joest Berijs Eelkens verwekt, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Willem zoon van wijlen Joest Berijs Eelkens voors, hun oom, (...)de goederen nagelaten en gebleven van Jan zoon van wijlen Ghijsbrecht Beerten en van Heijlwig diens huisvrouw, dochter van wijlen Joest voors en van hun beider kinderen, zo wel havelijk als erfelijk, waar en in welke plaatsen die gelegen zijn, vergolden worden of enigszins bevonden zullen mogen worden hetzij in harde, in weke, in hoge, in lage, in diepe of in droge, niets daarin uitgezonderd ut dicebant (zoals ze zeiden).(...)

Tilburg ORA 305:50v, 31-1-1560: Willem zoon van wijlen Joist Berijs Eelkens hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan en Adriaen, gebroeders, kinderen van Jan de zoon van wijlen Pauwels Ghijben, met afgaan en vertijen etc, een stuk land groot ongeveer 31/2 lopensaet, gelegen in de parochie van Tijlborch ter plaatse genaqamd inde Schijve, aldaar tussen erfenis van Bastiaen Joist Berijs Eelkens, zijn broer, (...)

Idem 56v, 17-2-1560: Bastiaen en Jan, gebroeders, zonen van wijlen Joist Berijs Eelkens, Berijs hun zuster, weduwe van wijlen Jan Steven Claes cum tutore (met haar voogd), Jan Joist Cornelis van Alphen als man en momber van Marie zijn huisvrouw, Willem zoon van wijlen Michiel Willems als man en momber van Lijsbet zijn huisvrouw, dochters van wijlen Joist voors; Michiel Willem Willem Laureijs als momber van Willem, Jan, Berijs, Peter, Joist en Adriaen, gebroeders, en Cornelia hun zuster, minderjarige en onmondige kinderen van wijlen Mathijs Willem Willem Laureijs, door deze Mathijs uit wijlen Catherina zijn huisvrouw, dochter van wijlen Joist voors [verwekt], waar Michiel voors zich sterk voor maakte en beloofde en Jan zoon van wijlen Huijbrecht Henrick Adriaens, door deze Huijbrecht en uit wijlen Cornelia zijn huisvrouw, dochter van wijlen Joist voors samen verwekt, voor henzelf en dezelfde Jan nog en met hem Jan zoon van wijlen Peter Vermetten als momber van Henrick zijn minderjarige broer, waar Jan en Jan zich sterk voor maakten en gelofte deden; Peter Ghijsbrecht Beerthen voor hemzelf en in de naam en vanwege Wijtman Corstiaen van Ghorp als man en momber van Aleijt diens huisvrouw en nog in de naam en vanwege Adriana nagelaten weduwe van Rutger Goiaert vande Wou met haar kinderen, gezusters, kinderen van Ghijsbrecht Beerthen voors, daar de voors Peter voor het derde deel uit het 9e deel zich sterk voor maakte en gelofte deed. Welk voors derde deel in het 9e deel aan de voors Peter Ghijsbrecht Beerthen met zijn consorten voors aangekomen en verstorven was van wijlen Engelbeertke dochter van wijlen Jan Ghijsbrecht Beerthen, door deze Jan en uit wijlen Heijlwich zijn huisvrouw, dochter van wijlen Joist Berijs Eelkens voors verwekt, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Willem zoon van wijlen Joist Berijs Eelkens, hun broer, zwager en oom, met afgaan en vertijen, een huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer vijf en een halve lopensaaet, gelegen in de parochie van Tijlborch ter plaatse genaamd aenden Berckdijck, (...) ; Nog een stuk zaailand groot ongeveer 31/2 lopensaet (...) ; Nog een stuk erf ook groot ongeveer 31/2 lopensaet (...) inde Schijve (...) ; Nog hiertoe een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht elk jaar op Onze Vrouwedag Lichtmis te vergelden uit zekere erfenissen die nu tegenwoordig Jan Jan Sijmons met meer anderen gebruikt volgens vermogen van de bescheiden, die daarvan zijn, zoals ze zeiden. (...) behalve dat Willem koper voors hieruit moet blijven gelden vijf lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht aan Anthonis Dionijs Meijnaerts te betalen (...)

Idem, 56v, 16-2-1560, Willem en Jan, gebroeders, zonen van wijlen Joist Berijs Eelkens, Berijs hun zuster weduwe en reliqua omnia ut ante (al het overige zoals hiervoor) legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Bastiaen zoon van wijlen Joist Berijs Eelkens, hun broer, zwager en oom, met afgaan en vertijen etc, een stuk land in weide liggende, groot ongeveer 31/2 lopensaet, gelegen in de parochie van Tijlborch ter plaatse genaamd den Berckdijck (...); Nog een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht te vergelden op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit zekere erfenissen, die Jan Gerijt Ansems nu tegenwoordig gebruikt, zoals ze zeiden. (...)

Idem, 57v, 16-2-1560, dezelfde partijen aan Jan zoon van wijlen Joist Berijs Eelkens, hun broer, zwager en oom, met afgaan en vertijen etc, een stuk heideveld, groot ongeveer 31/2 lopensaaet, gelegen in de parochie van Tijlborch ter plaatse genaamd den Berckdijck (...); Nog twee diverse erfpachten, de een van acht lopen rogge en de andere van zes lopen rogge, die Peter Peter Vrancken nu beide uit zekere van zijn erfenissen geldt en hiertoe nog een gerecht derde deel uit een jaarlijkse cijns van zes karolus gulden, ter kwijting staande met 100 karolus gulden, die Jan Dionijs Crillaerts uit zekere van zijn erfenissen uitreikt, alles zoals ze zeiden. (...)

Idem, 58r, 16-2-1560: Willem, Bastiaen en Jan, gebroeders, zonen van Joist Berijs Eelkens, Jan Joist Cornelis van Alphen als man en momber van Marie etc ut supra (als boven) legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wetteljk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Berijske dochter van wijlen Joist Berijs Eelkens, weduwe van Jan Steven Claes met haar kinderen, met afgaan etc, een stuk heideveld, groot ongeveer 3 lopensaet, gelegen in de parochie van Tijlborch ter plaatse genaamd den Berckdijck (...) met voorwaarde, dat dat voors erf zal hebben een weg over de erven van Jan en Rheijners voornoemd, die daarbij en daaraan liggen, en daarover uit dit erf te wegen en te varen; Nog een mud rogge per jaar erfpacht, die de kinderen van wijlen Adriaen Corstiaen Vervloet nu tegenwoordig uitreiken naar vermogen in zekere schepenbrieven, die daarvan mentie maken etc, en nog hierbij een gerecht derde deel uit een jaarlijkse cijns van zes karolus gulden, ter kwijting staande met honderd carolus gulden, die Jan Dionijs Crillaerts nu tegenwoordig uit zekere van zijn erfenissen uitreikt, alles zoals ze zeiden. (...)

Idem, 58v, 16-2-1560, Willem, Bastiaen en Jan, gebroeders, zonen van wijlen Joist Berijs Eelkens, Berijske hun zuster etc omnino ut supra dempto (alles zoals boven behalve) Jan zoon van Joist etc ac deinde reliqua omnia ut supra (en vervolgens al het overige als boven) legitime te hereditarie vendididerunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan zoon van wijlen Joist Cornelis van Alphen als man en momber van Marie zijn huisvrouw, dochter van Joist voors, met afgaan en vertijen etc, een jaarlijkse en erfelelijke cijns van drie carolus gulden die nu tegenwoordig de weduwe met de kinderen van wijlen Wouter Smits uitreikt en welke cijns eertijds Jan van Son als principaal schuldenaar beloofd en gevest had jaarlijks aan Joist Berijs Eelkens te gelden, te los staande met zestig carolus gulden pro ut in literis de (zoals [staat] in brieven van) Tijlborch. (...)

Idem: Willem, Bastiaen en Jan, gebroeders, zonen van wijlen Joist Berijs Eelkens omnino ut in primis literis dempto (alles zoals in de eerste brieven behalve) Willem Michiel Willems als man etc et reliqua ut ante (en het overige zoals boven) legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Willem zoon van wijlen Michiel Willems als man en momber etc, met afgaan en vertijen etc, twee diverse jaarlijks en erfelijke pachten, elk van een half mud rogge, waarvan de ene de kinderen van Peter Thonis van Boerden uit zekere van hun erfenissen, hun aangekomen en bestorven van hun ouders, nu uitreiken, en de andere Wouter Michiel Quaps tegenwoordig betaalt zoals ze zeiden. (...)

Idem, 58v: Willem, Bastiaen en Jan, gebroeders zonen van etc omnino ut supra in primis literis dempto (alles zoals hierboven in de eerste brief behalve) Jan zoon van wijlen Huijbrecht Henrick Adriaens usque ad id quod exinde sequitur impiens (veronderpandend tot datgene dat hierna volgt) Peter Ghijsbrecht Beerthen legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan en Henrick, gebroeders. zonen van wijlen Huijbrecht Henrick Adriaens, met afgaan en vertijen etc, een stuk beemd groot ongeveer vier lopensaet gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd den Haensberch (...) ; Nog hierbij de helft in alzulk mud rogge jaarlijkse erfpacht die Wouter Jan Daniëls uit zekere van zijn erfenissen jaarlijks geldt. (...)

Tilburg ORA 306:60v (28-1-1561): Jan zoon van wijlen Joest Berijs Eelkens aan Jorijs zoon van wijlen Adriaen Martens, een stuk weiland, groot ongeveer drie lopensaet, genaamd de Rabauts Dijck. Idem: aan Dierck zoon van wijlen Jan Corstkens, een stuk moerveld, groot ongeveer een lopensaet, iets meer of minder, genaamd op Schaepsghoir. Idem (fol. 61r 27-1-1561) aan Willem Joest Berijs Eelkens diens broer, een stuk heideveld, groot ongeveer 31/2 lopensaet, genaamd aen d`Lair. Idem, Willem en Jan, gebroeders, zonen van wijlen Joest Berijs Eelkens, door deze Joest en uit Lijsbet diens huisvrouw, dochter van wijlen Gerijt van Gorp samen verwekt, (...)aan Berijs dochter van Joest Berijs Eelkens, hun zuster, weduwe van Jan Steven Claes, (...) twee derde delen van een jaarlijkse en erfelijke cijns van zes karolus gulden van 20 stuivers per stuk gerekend, elk jaar te gelden en te betalen op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit en van een stuk erfenis tot weide liggende met de timmering, die daarop staat, groot ongeveer zes en een halve lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch in een stede genaamd Corvel;

Nog uit en van een stuk land genaamd d`Bosch, groot ongeveer vier lopensaet, gelegen in de parochie voors in een stede genaamd die Schijve (...)


Huwt voor 1510

51.331   Elisabeth Jan Gerit van GORP

FamilienaamIndex 51.331Vader 102.662Moeder 102.663 • Tevens 51.221

Overleden voor 1559

Kinderen

 1. Sebastiaan ; vermeld o.a. ORA Tilburg 346:13v 1600; kinderen 1593 fol 339:5v-7r; huwt (1) Engel Willem Peter Schellekens; huwt (2) Gerritke Reijnen Gerrit Reijnen (+na 1564)
 2. Kinderen
  1. Reynier
  2. Lijsbeth
  3. Joost
  4. Heylwich
  5. Huyberdt
  6. Engele
  7. Cornelis
  8. Joostken
 3. Catelijn Zie 25.665
 4. Jan Zie 25.610
 5. Willem (*voor 1515), huwt voor 1539 Christina Wouter Soffaerts
 6. Marij huwt Jan Joost Cornelis van Alphen
 7. Lijsken, huwt Willem Michiel Willem van Eijnde; zij verkopen 22-1-1563 (RA Tilburg 308:57v) een stuk erf van 4 1/2 lopensaet aan de Haensberg.
 8. Kinderen
  1. Willem
  2. Jan
  3. Beeriske
  4. Peter
  5. Joost
  6. Adriaen
  7. Cornelis
 9. Heilwig (+voor 1559), huwt Jan Ghijsbrecht Beerthen (+voor 1559)
 10. Cornelia (+voor 1560), huwt Jan Huijbrecht Henrick Adriaens (+na 1560)
 11. Berijsken, huwt voor 1545 Jan Steven Claes (+voor 1560)

TerugBegin van generatie


51.332   Peter VRANCKEN

FamilienaamIndex 51.332Vader 102.664Moeder 102.665

Geboren ca. 1495/1500
Overleden tussen 31-1-1539 en 20-12-1540

De reconstructie van het gezin van Peter en zijn kwartieren is mijn interpretatie van de resultaten van een gezamenlijk onderzoek door Henk Coolen, Eimert van der Beek, Jan van den Bergh en schrijver dezes. Enkele onderdelen staan nog voor meerderlei interpretatie open.

Echter:

ORA Tilburg (272: 35v dd 1522) Peter wijlen Peter Vrancken met Elisabeth zijn zuster, testeren, vermelding van een zuster Maria gehuwd met Dirck …mans.

De Poppen stamboom lijkt dus niet te kloppen.

(RA Tilburg 348, Fol. 248v e.v.) Davidt soone wijlen Cornelis Geritssoon Verhoeven voor sijn selven, Jan soone wijlen Ariaen Adriaen Peijnenborch als man ende momboir Catarina sijne huijsvrouwe dochter wijlen Wouter Geritssen Verhoeven, Embrecht soon wijlen Jacob Handricxss vander Voirt als man ende momber Catarina sijne huijsvrouwe dochter wijlen Cornelis Geritss Verhoeven, Jan soon wijlen Adriaen Jacobsen Verheijen daer moeder aff was Marie dochter wijlen Wouter Geritss Verhoeffven oock voor sijn selven ende de voorschreven Jan Adriaenssen ende Embrecht alnoch vuijtten name van Jannen soon wijlen Goossenss Verhoeffven, Gerit soone wijlen Jan Peterssoon van Grieken daer moeder aff was Marie dochter wijlen Peter Verhoeffven d’Oude ende Adriaen soone wijlen Peter Verhoeffven, ende voirt de selven Jan ende Embrecht medes volcomen procuratie hen voir schepenen der vrijheijt van Oisterwijck gedaen op date den 16e meert deser maant ons schepenen volcomentlijck geblecken, sterck makende ende gelooffden en … deselve Garit Jan Embrecht ende Jannen vanden gelijcken erffgenamen Jan (Peterss neen:) Pouwels voorschreven van sijn vaders wegen soo verre daer einige noch mochten wesen. Adam soon wijlen Handrick Adam Peter Gielissen met Huijbert Marcelis Wouterssoon als man ende momboir Geertruijdt sijne huisvrouw dochter wijlen Hendrix voorss oock voor sijn selven ende mede vuijtten name vanden kijnderen Peter Geritssen de Cock bijden selven Peter ende vuijt Mari sijne ierste huijsvrouwe dochter wijlen Hendrick Adamsz voorschreven (verwant of) verweckt sijnde … hem … sterckmakende ende in desen bekennende Peter ende Cornelis gebroederen soonen wijlen Adam Handrick Peter Gielisz oock voir hen selven, Heer Goijaert … soone Hendrick Jan Gijssen daer grootmoeder aff was Adriana dochter Handrick Peter Gielisz voorschreven, Heer Goijaert geassisteert Herman de Roij sijnen vaderlijcken momboir, Marie dochter wijlen Pauwels Laureijssoon daer grootmoeder aff was Adriana dochter Hendrick voorschreven , Lijsbeth dochter wijlen Andries Muts(aerts)daer van grootmoeder aff was de voorschreven Adriana dochter Hendricxsz Dirckenss ? voorschreven, oock de voorschreven Marie ende Lijsbeth met den momboir … Jan Janssoon … voor hen selven ende alnoch de voorschreven Adriaen, Huijbrecht, Peter, Cornelis ende Goijaert, Marie ende Lijsbeth vande gelijcke erffgenamen, Anneken huijsvrouwe Pauwels Verhoeven de soone Peter Gielisz voorschreven daer voor zij sich waren streckmakende soo verre daer einige meer mochten wesen.

Cornelia dochter wijlen Peter Vrancken geassisteert met Jannen soon wijlen Cornelis Hendrick Smoelders haren stede? toesiender voor haer selven. Peter soone wijlen Corstiaen Janssoon vuijtten name van Marie sijne moeder dochter wijlen Peter Vrancken waervoor deselsen Peter mede volcomen procuratie gepasseert … … … Marie gedaen voor de heemraders tot Cappelle in date den xije meert deser maant. Hen oock sterckmakende Niclaes, Marten ende Peter gebroederen soonen wijlen Peter Vrancken hen? oock voor hen selven. Jan soone Berijs Matijs Willem Laureijssoon daer moeder aff was Adriana dochter wijlen Peter Vrancken voorschreven ook voor sijn selven, Cornelis soone wijlen Pauwel Peter Vrancken oock voor hem selven ende mede als … haren verordonneerde momboir met Hendrick soon wijlen Reijnier Denijs als toesiender over Pauwels, Marie ende Jenneken, K… ende Peterken onmondich kijnderen wijlen Peeter Pauwelss Peeter Vrancken ende deselve Cornelis alnoch vuijtte namen ende hem sterckmakende voorden vier onmondich kijnderen Laureijs Pauwels Peter Vrancken sijn broeders, Adriaen soon wijlen Jan Jacobssoon van Buel daer moeder aff was Marie dochter wijlen Peter Vrancken voorss oock voor sijn selven ende Jan soone wijlen Denijs Pauwels Reijkens als man ende momboir Margriet sijne huijsvrouwe dochter wijlen Jan Jacobsen van Buel ende Marie voorschreven oock voor sijn selven, Jan soon wijlen Jan Peeter SWagemaeckers als man ende momboir Marije sijne huijsvrouwe dochter wijlen Jan Jacobs ende Marie voorgenoemt oock voor hem selven. Ende deselve Adriaen ende Jan Denijs alnoch vuijtten name ende hen sterckmakende voor Willem soon wijlen Jan Jacobssoon van Buel ende Marten Cornelissoon als man ende momboir Peterken sijne huijsvrouw dochter wijlen Jan Jacobs van Buel voorschreven, Peterken dochter Jan Niclaes Aert Piers daer moeder aff was Margriet dochter Jan Leemans met den momber bij hen selven gecoren oock voor haer selven, Jan soone wijlen Jan Janssoon daer moeder aff was Lijsbeth dochter wijlen Peeter Vrancken oock voor sijn selven ende mede vuijtten name van Goijarden onmondigen soon wijlen Goijart Jan Janssoon voorschreven daer voor de selven Jan sich? sterckmaakende Peter soone wijlen Adriaen Janssoon Dollick als man ende momboir Anna sijne huijsvrouwe, Marten soone wijlen Adriaen Janssoon Dollick voorschreven als man ende momboir Catarina sijne huijsvrouwe dochter wijlen Jan Janssoon voorschreven oock voor hem selven alle erffgenamen van Aleijdt dochter wijlen Peter Vrancken huisvrouwe Jan Pauwels Verhoeffven voorschreven ende van welcke beijde oock moeder van was Margriet dochter Jan Leemans voorschreven. Ende Hendrick soone wijlen Gerit Adriaenss als man ende momboir van Jenneke sijne huisvrouwe natuurlijcke ende … bastaert dochter Jan Peter Vrancken en dewelcke Jenneken … … tot … … sal … … den huijs, hoff schuer metten gronden ende erffenis daeraen liggende ende … … vijff lopensaet … tendertich roij metten mate begrijpende gelegen binnen de vrijheijt van Tilborch ter plaatsen geheyten ter Looven aldaer tusschen erffenisse Nicolaes Huijbert Goijart wuijtten enen zijde ende tusschen de gemeijne strate dander zijde ende oock enen eijnde … vuitten anderen … … … … erffenisse versterffs Peeter Peeter Vrancken … … sijnde.

Ende noch een stuck zaijlants geheyten den zaijacker sest lopensaet … roijen mette mate begrijpende gelegen binnen die parochie ende plaetse voorschreven aldaer tusschen erffenisse Adriaen Corstiaen Gevaerts? een syde ende tusschen erffenisse der weduwe Peeten? Kijnderen, Cornelis Handrick Smolders ende de weduwe metten kijnderen Pauwels Peter Cornelissoon dander zijde streckende vande erffenisse Huijbert Marcelis Wouterssoon totten gemeijnde straete Ende daervant hebben zij wettelijck ende erffelijck naer drije sondaegsche proclamatie ten affgang van alle man ende te perse… ende te … … gegeven ende … Pauwels ende Geriden gebroederen soonen wijlen Cornelis Handrick Smolders tsamen met allen die rechten het huijs met … schuer toebehoorende met affgaen ende (renten?) alsdat gewoonlijck ende … Ende hebben geloof de vercoperen alnoch hen selven ende op alle hennen goederen ende voirts de momboirs ende toesienders respectieve oock onder tverbant der onmondige kijnderen houden hebbende ende vercrijgende dit huijs, hoff, schuer … erffenisse te waren … … ende … schulden te waren. Ende die … ende … … ende vuijtgenomen dat de voorschreven coperen … sullen gelden … vuijten huijsinge … erffenisse daeraen liggende twee lopen roggen tsjairs erffpachts aenden .. .. .. des heijligeest binnen Tilborch te betalen. Noch vijff lopen roggen oock tsjairs erffpachts aen enige personen binnen die kercke van Tilborch te betalen. Noch iiij stuivers … … aenden … van Tilborch jaerlijcx te betalen. Noch ij½ stuijver erffcijns aenden … binnen Tilborch oock jaerlijcx te betalen. Ende buyten voorschreven… dat de … … sullen gelden … … roggen … erffpacht … … … … off … binnen … te betalen zonder arglist. Datum ultima martij 1612.

(…)

Dieselve vercope(re)n elck inden name ende der qualiteit voorengeschreven / (erff)genamen Peeter Peeter Vrancken … … …/ … weije liggende … 36 roijen metten mate begrijpen als / Gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaatsen geheyten / Looven aldaer tussen erffenisse (Vrancken?) ende Gerit … / Soonen Cornelis Hendrick Smolders (sy?) op huyden … dese / Vercoperen opge…en deen zijde ende oock den eynde ende tusschen / Erffenisse Peeter Peeter Vrancken, dander zijde ende oock enen eynde / … zij … den hebben zij wettelijck endeerffelijck naer (eren?) / … … volcoment(lijck) (etc) vercocht ende gegeven ende…

Nog niet geheel geplaatst: (Tilburg R 272 - 1522 - 35v (8-1-1522)) Kont sij een eygelicken nadat Peter soen wijlen Peter Vrancken ende / met hem Elisabet sijn suster bij haren testamenten ende vuijtersten willen voor schepenen / van Tilborch ende Goirle ghepasseert sijn(de?) onder . maeten selve ende / clausulen daer inne begrepen ghemaekt ende gheloven hadden Dircken / Tielmans als man ende mombaer Marije sijns wijfs des voorss Peteren ende / Elisabetten suster een half mud rogge jaar(licxen?) erffpacht die (sij?) gestaen / met (susteren?) Peeter acht(envijfte?) het stuck ge. nae inne. Den voorss / testament daer omme is voir ons scepenen onderscreven ghestaen den voorss / Dirck (uit kracht?).tot (peter?) susteren land heeft bekend den voorss sesthijnen / Peeters bij afslach vanden halven mud rogge erfpacht van Peeten soen wijlen / Peeter Peeter Vrancken ontfangen te hebben. So sal den selven Peet(er?) daer / affquiten ende alles ander quiteeren beloovende gelovende naderrant met / geene recht .eysen off . te spreken off te doen spreken opt halff mud / rogge (voors?) noch arch op dat voorss penn pieters alls Dirck soude houden./ Date et  scabi(ni) ut supra.

RA Tilburg 28-2-1561 (306:80v) Peter en Pauwels, gebroeders, Marie de Jonge cum tutore (met haar voogd), Jan zoon van wijlen Jan Jacops als man en momber van Marie de Oude zijn huisvrouw, Jan zoon van wijlen Jan Pauwels Verhoeven als man en momber van Aleijt zijn huisvrouw en Lenairt zoon van wijlen Boudewijn Henricx als man en momber van Cornelia zijn huisvrouw, gezusters, kinderen van wijlen Peter Vrancken, door deze Peter en uit wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Leemans samen verwekt, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt aan Goiairt zoon van wijlen Jan Leemans, met afgaan en vertijen etc, een stuk land in heide en moer liggende in alle grootte zoals dat gelegen is in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd in de Schooten.

RA Tilburg 15-11-1560 (306:30) Jan zoon van wijlen Peter Vrancken, die deze Peter verwekt en verkregen had uit wijlen Margriet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Leemans de Oude legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkcoht en overgegeven) aan Cornelis Gerijt Henrick Smoelders als man en momber van Peterke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Claes Piers, door deze Jan uit wijlen Margriet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Leemans de Oude voornoemd, zijn zwager, verwekt, simul cum omnibus literis (samen met alle brieven), met afgaan en vertijen etc, al alzulk versterf, recht en deel dat aan de voors Jan van Peter zijn vader, van Vranck zijn grootvader en van Margriet zijn moeder voors toegekomen en verstorven is in alle havelijke en erfelijke goederen, hoedanig die mogen zijn en in welke plaatsen die gelegen, bevonden of vergolden mogen worden, het zij in harde, in weke, in hoge, in lage, in diepe of in droge, of zo waar men die enigszins zal mogen bevinden, binnen de parochie van Tijlborch en ook daarbuiten, niets daarin uitgezonderd (...) Cornelis Henrick Gerijt Smoelders, koper in deze, heeft dit versterf opgedragen aan Jan zoon van wijlen Pauwels Verhoeven als man en momber van Aleijda zijn huisvrouw en alle kommer en calangie ex parte sua deponere. Datum de 14e februari anno 61 (n.st.), schepenen Ghijben en Boerden. Idem, 15-11, fol. 30: Cornelis Henrick Gerijt Smoelders als man en momber van Peterke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Claes Piers, door deze Jan uit wijlen Margriet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Leemans de Oude verwekt, heeft beloofd als een principaal schuldenaar te geven en wel te betalen aan Jan zoon van wijlen Peter Vrancken, zijn zwager, vijf en zeventig carolus gulden, te betalen van Lichtmis nu a.s. over vier jaar met op elke Lichtmis daartussen komende hem daarvan te geven en te betalen als wasdom vier en een halve carolus gulden, met voorwaarden echter hierbij, dat ingeval de voors Jan zoon van wijlen Peter Vrancken binnen die tijd tot huwelijk zou geraken, dat dan de voors Cornelis, belover in deze, schuldig en gehouden zal zijn om op de eerste Lichtmis volgend op zijn huwelijk de voors som van 75 karolus gulden met de gerechte wasdom, die dan daaruit verschijnen en vervallen zal, op te leggen en te betalen, waarvoor de voors Cornelis verbonden heeft zijn persoon en al zijn goederen, roerend en onroerend, hebbende en verkrijgende.

ORA Tilburg (308:68 dd 9-2-1563) Jan zoon van wijlen Peter Vrancken door deze Peter en uit wijlen Margriet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Leemans de Oude verwekt en verkregen legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan zoon van wijlen Pauwels Verhoeven, met afgaan en vertijen etc, al alzulk versterf en recht vanwege versterven dat hem aangekomen en verstorven was in alle en eeniegelijke vaderlijke en moederlijke cijnsgoederen, zo waar en tussen wie deze goederen gelegen zijn of bevonden mogen worden, zowel binnen de parochie van Tilborch als daar buiten, het zij in harde, in weke, in hoge, in lage, in diepe of in droge of zo waar men die enigszins in zijn naam zal mogen bevinden, niets daarin uitgezonderd, zoals hij zeide. (…)

Tilburg ORA (313:26 dd 30-1- 1568) Pauwel zoon wijlen Peter Vrancken, Lenaert zoon wijlen Boudewijn Henrick Bayens man van Cornelia, Korstiaen zoon wijlen Korstiaan Jans man van Marie, dochters van wijlen Peter Vrancken verkopen land aan Cornelis Henrick Goert Smulders

Belendingen:

10-3-1562 (307:76): erfenis van de kinderen van wijlen Peter Vrancken, belending Looven aen de Ruijbraecken.

24-12-1561 (307:39v) erfenis van de kinderen van Peter Peter Vrancken (NB: gewoon Peter), belending in Tilborch ter plaatse genaamd Looven. Idem, 15-9-1556 (302:22v) Loven Acker, erfenis van Margriet weduwe van Peter Vrancken cum proelibus.

Idem, Loven, 18-5-1555 (301:6v), 15-6-1555 (301:11), 8-12-1554 (300:31v), 27-10-1553 (299:19v), 10-1-1553 (298:59v), 28-11-1552 (298:38v), 23-9-1551 (297:26v), 10-10-1551 (297:29), 11-6-1547 (294:7v), 17-1-1547 (293:47)

Lovens Acker 4-10-1555 (301:22), 4-6-1552 (10v), 27-2-1552 (297:77, drie stukken land), 1-2-1550 (295:44), 3-2-1545 (291:40v), 20-12-1540 (287:31)

Loven aan de Heijdstraet 9-3-1545 (291:53v), 4-3-1545 (291:24v)

Loven aan de Elsenbosch 28-2-1541 (287:65v)

tussen Backsdijck en de Veedijck achte Calenwiel (21-3-1553, 298:117v), 4-12-1551 (297:37v), 13-7-1546 (293:18v), 4-11-1545 (292:26)

aan die Ruijbraecken (9-2-1552, 297:69), 10-3-1551 (296:78), 4-1-1543 (289:35), 26-5-1542 (289:8)

Belendingen van Peter Vrancken, in leven:

Aan de Veedijck, 17-1-1539 (285:26)

Idem, Loven, 24-1-1539 (285:28v), 13-3-1537 (283:51v)

Idem, g in die Heijdtsijde aan den Hazennest, 31-1-1539 (285:43)

Idem, aan die Ruijbraecken (in die d’Oertkens Ven), 29-3-1538 (284:55), 13-3-1537 (283:51v), 8-5-1536 (283:3), 10-9-1532 (280:17v), 19-12-1533 (281:16)

Idem, Calenwiel 22-12-1537 (284:22v), 8-2-1537 (283:43v), 19-12-1533 (281:16)

Idem, het Hoefken (van Quaps, in Loven) 13-3-1547 (283:51v)

Idem, Lovensche Acker 13-3-1537 (283:51v), 14-2-1532 (279:49)

Idem, Heijstmans Dijck 10-9-1532 (280:17v)


Huwt ca. 1520/25

51.333   Margriet Jan Sr Jan LEEMANS

FamilienaamIndex 51.333Vader 102.666Moeder 102.667

Geboren 1495-1505
Overleden Tilburg na 1557 maar voor 15-11-1560

Volgens Ben van Beurden moet dit zijn Margriet de Cock.


Zij huwt (2) ca. 1540

Jan Niclaes Jan PIERS

FamilienaamIndex

Volgens Van Dijck zouden er nog meer kinderen uit dit huwelijk moeten rondlopen: Jenneken, Anna, Quirijn en Adriaen. Tot dusver hebben we deze niet aangetroffen.

Kinderen (Vrancken)

 1. Pauwels Peter Vrancken Bruinebaert (*voor 1537 +voor 1612), huwt Marijken Jan Goosen van Boerden, dochter van Jan Goossen Gijsbert van Boerden en Jenneken Korst Jan Korst Bonten. Vader van in ieder geval Cornelis, Peter (in 1612 vader van de onmondige Pauwel, Marie, Jenneke en Peterke), en Laureijs (‘Bruijnenbaert’, in 1612 vader van vier ongenoemde, dus nog zeer jonge, onmondige kinderen).
 2. Cornelia Peter (*voor 1537 +na 1612), huwt voor 1561 Lenaert Boudewijn (=Baijen) Henricks Boudewijns (=Baijens) alias Verbunt.
 3. Marie Peter de Oudste (*voor 1537 +voor 1612), huwt Jan Jacobs van Buel. In 1612 ouders van Adriaen, Margriet (gehuwd met Jan Reijnkens), Marie (gehuwd met Jan Jan Peter Swagemaeckers), Willem en Peterken.
 4. Peter Zie 25.666
 5. Marie Peter de Jongste (*voor 1537 +na 1612), huwt na 1561 Corstiaen Jans. Moeder van Peter (volwassen in 1612 dus geboren voor 1590).
 6. Aleijdt Peter (*voor 1537 +voor  1612), huwt voor 1561 Jan Jan Pauwels Verhoeven.
 7. Jan Peter (*voor 1535 +voor  1612). Volwassen voor 15-11-1560 als hij zijn ouderlijk erfdeel verkwanselt aan zijn zwager Smoelders. In 1560 niet gehuwd, blijkens de akte van 1612 (laatste, blijkbaar half leesbare regels) echter wel vader van een onecht kind Jenneken Jan Peter, gehuwd met Hendrick Gerit Adriaenss. Uit de lijst civiele procesdossiers van het RHC: (1564) Elen Franss tegen Jan Peter Vrancken, terugbetaling geleend geld; (1566) Jan Peter Vrancken tegen Adiaentke weduwe Gerrit Adriaen Meijs, betaling schuld uit dode hand; (1567) Jan Toenissen tegen Jan Peter Vrancken, verkoop geëxecuteerde grond; (1568) Jan Jan Bastaerts van Goirle tegen Jan Peter Vrancken, betaling penningen; (1573-4) Engel echtgenote van Jan Geerit Sebastiaens tegen Jan Peter Vrancken, betaling; (1576) Peter Willem Peters tegen Jan Peter Vrancken, over ossen; (1579) Corstiaen Jan Leenaerts tegen Jan Peter Vrancken, over rogge. (1584) Willem Jan Mutsaerts e.v. Magdalena Jan Vrancken over erfenis Hubert van Raeck. Een Jan Peter Peter (Vrancken) trouwde als weduwnaar 1627 met Magdalena Frans Driessen (Laureys Jan Berthouts Sp(ijckers?))

Kinderen (Piers)

 1. Peterken Jan Niclaes Jan Piers (*ca. 1540 +1622/23), voor 24-1-1561 gehuwd met Cornelis Hendrik Smoelders.
 2. Lijsbeth Jan Niclaes Jan Piers (+voor 1612), huwt Jan Jan Goijert van de Sande (+voor 1612); in 1612 ouders van Jan, en wijlen Goyaert (vader van de onmondige Goyaert in 1612), verder Anna en Catharina, beiden gehuwd met Dollicks. In de akte van 1612 ten onrechte aangeduid als dochter van Margriet Leemans en Peter Vrancken

TerugBegin van generatie


51.334   Marten Ghijb Goessens van BOERDEN

FamilienaamIndex 51.334Vader 102.668Moeder 102.669

Overleden voor 9-1-1557

ORA Tilburg (289:4 dd 22-4-1543) Niet aangetroffen

ORA Tilburg (inv no 295 fol 43v dd 1550) Peter zoon van wijlen Peter Vrancken als man van Margriet dochter van Marten zoon van wijlen Ghijb Goessens, voor de ene helft, en dezelfde Peter voors. als man voors., Adriaen zoon van wijlen Jan Brocken van Haren als man van Daniëla en Gherit zoon van wijlen Jan Cocks als man van Joest, allen dochters van Marten voornoemd, voor henzelf en ook voor Amelis zoon van wijlen Claeus de Meijer, hun zwager, als man van Hadewig dochter van Marten voors., niet tegenwoordig zijnde, waar zij Peter, Adriaen en Gherit gezamelijk voor instaan en geloofd hebben, voor de andere helft, welke kinderen Marten voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Heijlwig zijn vrouw dochter van wijlen Claeus Jan Huijb Melis, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Goijaert zoon van wijlen Gherit Reijnen samen met de brieven en recht, met afgaan en vertijen, het derde deel van 14 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hen toeheborende te betalen elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag purificatio (lichtmis) uit een stuk land groot ca 5½ lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Loven Acker tussen: erfenis van Jan van Amerzoijen en Goijqaert Smitten een zijde; erfenis van de zwager van Lippen Jan Molders ander zijde; erfenis van Denijs Maes een einde; die gemeijne waterlaat daar ander einde. Welk derde deel van 14 lopen rogge erfpacht voors. Marten met zijn kinderen voornoemd voor de ene helft en de voors. Margriet zijn dochter voor de andere helft gekocht had van Kathelijn dochter van wijlen Jacop Melis Vrancken, weduwe van Jan Gherits van Roije met Peter zoon van wijlen Robbrecht van Calijs, haar zwager en momber. En welk derde deel van 14 lopen rogge erfpacht voors. eertijds Jan zoon van wijlen Huijbrecht Melis als schuldenaar geloofd en gevest had aan Jacop zoon van wijlen Amelis Vrancken ten behoeve van hemzelf en ten behoeve van zijn kinderen, zoals in diverse brieven van Tilburg. De voornoemde verkopers hebben geloofd als schuldenaars super se et bona sua etc. dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast etc. en alle kommer en calangies van hunnentwege daarop komende elk tot zijn deel allemaal af te doen. Item hier is bijgestaan Marten zoon van wijlen Ghijb Goessen bovengenoemd en gaf over zijn tocht en recht van tochtenwege, dat hij had en de helft van het derde deel van 14 lopen rogge erfpacht voors., aan zijn kinderen bovengenoemd met afgaan en vertijen, gelovende super se et bona sua etc. dit overgeven, afgaan en vertijen altijd vast etc. en nooit meer van tochtenwege daar aanspraak op te maken etc. en alle kommer en calangies van zijnentwege daarop komende allemaal af te doen. In margine: Non passatum ergo vacat (niet gepasseerd dus vervallen).

ORA Tilburg (inv no 302 fol 96 dd 9-1-1557) Bekend zij eenieder, dat gekomen en gestaan zijn geweest voor schepenen ondergeschreven Adriaen zoon van wijlen Jan Brocken als man en momber van Daniël suae uxoris (zijn huisvrouw), Peter zoon van wijlen Peter Vrancken als man en momber van Margriet suae uxoris (zijn huisvrouw) en Gherit zoon van wijlen Jan de Cock als man en momber van Joestke suae uxoris (zijn huisvrouw), dochters van wijlen Marten Ghijb Goessensz door deze Marten uit wijlen Heijlwich suae uxoris (zijn huisvrouw) dochter van wijlen Claes Jan Huijb Melis samen verwekt en ze hebben onder elkaar van de goederen, aan hen nagelaten en gebleven door de voors. Claes Jan Huijb Melis en Jutta diens huisvrouw, (welke goederen) hen tegen hun mede erfgenamen en kinderen van wijlen Daniël Claes Jan Huijb Melis ten deel gevallen waren, wederom een onderverdeling en erfscheiding gedaan en gemaakt, zals hierna beschreven staat. Tengevolge hiervan is aan de voors. Adriaen als man en momber suae uxoris (van zijn huisvrouw) voors. ten deel gevallen een stuk erf in weide en land liggende, genaamd de Bleck, gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) Loven, aldaar (…) Nog hiertoe een stuk land gelegen in de parochie voors. in Loven Acker (…) Nog hiertoe een stuk land genaamd Hermans Stede, gelegen ter plaatse laatstgenoemd (…) Waaruit de voors. Adriaen als man en momber suae uxoris (van zijn huisvrouw) moet gelden (…) (diverse pachten) (…) Hiertegen is aan de voors. Peter in de naam van zijn huisvrouw voors. ten deel gevallen een huis en hof met het oostelijke einde van de schuur en een schaapskooi met de gehele grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, staande en gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) Loven (…) Nog een stuk land gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in Loven Acker, waar een gemeenschappelijke voetpad over loopt, (…) met alzulke weg en recht van wegen, dat dat stuk land heeft en behouden zal over de erfenis van de weduwe en erfgenamen van wijlen Lucas voors. gelegen aan de oostelijke zijde. Nog hiertoe een stuk land groot ca anderhalf lopensaet, gelegen ter plaatse laatstgenoemd, aldaar (…) Waaruit Peter voors. moet gelden (…) (diverse pachten) (…) Hiertegen is aan de voors. Gherit in de naam van zijn huisvrouw voors. ten deel gevallen een stuk erf in land en weide liggende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Loven (…) Nog een stuk land genaamd de Pass, groot ca een zestersaet en twee roeden, gelegen in de parochie en ter plaatse voors. (…) Nog een stuk land gelegen in de parochie voors. in Loven Acker aldaar (…) Nog een stuk land genaamd Haeijen Stuck gelegen aldaar (…) Nog een stukje land gelegen in Loven Acker voors, aldaar (…) Hiertoe is nog de voors. Gherit ten deel gevallen het westelijke eind van een schuur en daarbij een paardestal staande op de Oude Stede en grond, aan Peter Peter Vrancken in deze deling toebedeeld. De voors. Gherit moet dat voors. eind van de schuur en ook de paardestal van de voors. grond verwijderen twssen nu en mei a.s., ut dicebat (zoals hij zeide). Uit welke percelen voornoemd Gherit voors. moet gelden (…) (diverse pachten) (….).


Huwt

51.335   Heijlwich Claes Jan Huijb Melis BOOTS

FamilienaamIndex 51.335Vader 102.670Moeder 102.671

Overleden voor 1550

Kinderen

 1. Margriet Zie 25.667
 2. Daniel, huwt Adriaen Jan Brocken
 3. Joostke, huwt Gerrit Jan de Cock
 4. Hadewij (+voor 1557), ook Heesken genoemd

TerugBegin van generatie


51.336   Gerit Gerit VERHOEVEN

FamilienaamIndex 51.336Vader 102.672Moeder 102.673

Overleden na 19-3-1549, voor 13-5-1550

ORA Oisterwijk (227 fol 9v dd 16-2-1523) Aert Goedscalcx Jan Wouter Brocken Wouter Cornelis vande Meer z. Gerit Gerits Verhoeven z.. Pauwels Gerits Verhoeven z. Ariaen Peters Lepperss en Embrecht Lauwreyss van Gorcum hebben geloeft tbv Peter Henrick Goeyaerts tbv van hemzelf en tbv de wittige krn w. Goeyaert Remboutss en Claes Heyen en de krn w. Jan Stempels en mede erfgen. 93 Rgld 10 st (…)

ORA Oisterwijk (237 fol 7 dd 3-12-1531) Jan Jacops: een stuck erffs 1 zester in Otw ter stede Uedenhout inde Zeshoeven , verkocht aan Jan van Straet tbv Geridts Verhoefnen, waarna Christijn Jan Jacops dochter met Henrick Lambert Geeridts haar man nadert.

ORA Oisterwijk (238 fol 30v dd 6-5-1534) Claus z.w. Claeus van Vucht z.w. [Aleydts d. doorgehaald] Claus van Vucht die hij bij w. Aleyte sijnre huysvr d.w. Laureys Jan Laureys voors. verwekt had Adriaen Henricx wedn. w. Barbaren zijn hvr Laureys Huybrechts man van Willem zijn hvr gez. drs w. Claeus van Vucht en Aleyte vors. voor hen selven te weten Claeus en Laureys voors. en voor Adriaen Peters gebruerders wittige krn Claeus en Aleyte voors. ook voor Aleyte en Claeus gez. wittige krn Adriaen Henricx en w. Barbaren voors. daar zij Claeus Adriaen en Laureys vor gelofd habben Adam en Peter gebr. wittige krn w. Jacop Poeynenborgh bij w. Jenneken zijn hvr d.w. Claeus en Aleyt voors. verwect Peter Neelen? man van Yeven zijn hvr d.w. Jacops en Jenneke voors. ook voor Jacop Jan Geridt Willem Mathijs en Corneliske gebr. wittige krn w. Adriaen z.w. Jacop en Jenneke voors. Dirck Peter gebr. wittige krn w. Jan Brocken z. w. Peter Brocken Cornelis Thoenis man van Elizabeth zijn hvr en Jan Brekelmans man van Aleyt gez. drs w. Jan Brocken voors. Wouter Jan gebr. en wittige krn w. Wouter Brocken z.w. Peter Brocken voors. Geridt z.w. Geridt Verhoeven man van Jenneken zijn hvr Engbert Laureys Meeus? [of Maas? ] man van Elizabeth zijn hvr gez. drs.w. Wouter Brocken z.w. Peter Brocken voors. Elisabeth d.w. Henricx Brocken z.w. Peter Brocken voors. Jacop Jacop Huben man van Aleyte zijn hvr d.w. Henricx Brocken voors. Peter Elizabeth en Margriet br en z. wittige krn w. Anthonis Brocken z.w. Peter Brocken voors. en Elisabeth en Margriet Aerdt Henricx Storiemans man van Christinen? zijn hvr d.w. Anthonis Brocken voors. alle erfgoederen chijnsen pachten na dood w. Jan z.w. Laureys Jan Laureys voors. hennen nevebij versterf ; supt Jan wittige z. Peter Geridts

ORA Oisterwijk (238 fol 12v dd 11-3-1534) Wouter z.w. Cornelis Vermeer wedn. Yken d.w. Aerdt Brocken (test) een weyvelt 1 zesterzaad in par. Haaren ter stede aende Harendijck etc.; supt Gerid Verhoeven

ORA Oisterwijk (241 fol 8 dd 12-2-1537) Katharijna d.w. Wouter Luers tegenw. wittige hvr Pauwels z.w. Adriaen Beecken te betalen aan Arnden Baeljuys Gertden Verhoeven als provisoers en meesteren der tafelen van de H.Geest in par. Haaren jeep ½ mud rogge Otw maat op Lichtmis uit…

ORA Oisterwijk (248 fol 14v dd 3-3-1544) Jan z.w. Pauwels Verhoeven bij w. Jenneken d.w. Peter Gielis met consent en bijwezen van Adriaen z.w. Peter Gielis als naeste momboir: een huys ende hoff gront met eenen cleynen huysken daeraen metten acker daer aff aen liggende en er toebehorende tsamen 6 L in par. Haaren bij der kercken etc.; vendt Gerarden z.w. Gerart Verhoeven, Adam z.w. Peter Gielis Henrick z.w. Peter Gielis maart 21 [voir Paeschen] (…) condt zij alsoe Jan z.w. Pauwels Verhoeven had opgedragen aan Gerarden z.w. Gerits Verhoeven voorn. huysinge etc.; so gestaan voorn. Geraert dat wanneer Jan gekomen zal zijn tot zijn 20 jaren en hij voorn. erf voor deze som alsdan begherde weder te hebben

ORA Oisterwijk (250 fol 45v dd 10-5-1546) Jan Andries Lambertss namens Goidt schalck .. tijtlijck heer van Oudthuesden heeft verpacht aan Geritden Verhoeven een acker lants 8 L in par. Haaren bij der Harenscher Kerken als Gerit Verhoeven reeds huurde nu voor 10 jaar.

ORA Oisterwijk (251 fol 17v dd 5-2-1547) Jan z. Wouter Brocken en Huybrecht van Laerhoven fabrieksmrs Ariaen Brocken en Gerart Verhove gezworenen des dorps van Haaren ook namens alle ingezetenen machtigen mr Michiel Borchouts procureur R.v.Br. tot Bruessel en Franck Brocken ingezetene tot Haaren tegen? hr Jan vander Voirt etc.

ORA Oisterwijk (253 fol 31v no 73 dd 19-3-1549) Gerart z.w. Gerart Verhoeven wedn. Jutken zijn tocht in acker lant 9 L in par. Haaren in de Harense ackeren omtrent tHeylich Boomken t erf des grooten Gasthuyse van den Bosch t erf erfgen. w. Jan Monix v erf Peter Wouters t after totten voetpadt daermen naenden Bosch gaet; aan Gerard Wouter en Cornelis gebr. en Jan z. Peter Janss man van Marie krn Gerart en Jutken voors. Dese transport streckt niet verder dan totte vercopen van naebeschreven cijns. Quo facto zo zijn gestaan Gerit die jonge Wouter en Cornelis gebr. zn Gerarts en Jan z. Peter Janss man van Marie vendt Embrecht Peynenborch en Aernden die Meyer fabrycksmeesteren der kerke van Haaren tbv die kerk jeer 3 ka gld op Lichtmis uit voorn. Akker. Gecancelleerd 28-3-1559

ORA Oisterwijk (257 fol 80 no 312 dd 22-9-1553) Gherit Wouter en Cornelis gebr. krn w. Gerit z.w. Gerit Verhoeven bij w. Juetken wettige dr w. Wouter Brocken en Jan z. Peeter Jans van Viltken man van Marie d. Gerit en Juetken delen na dood ouders. Een huys hoff schop schaepskoye gronden met stuck ackerlants 3 L par. Haaren aende Harencant etc.; de helft in stuck beempts den gehelen beemd 10 L in par. voorn. tot Belveren int Harenbroeck etc. aan Gerardi. Een huys hoff schop backhuys gronden 9 L par. Haren tpl. aenden Hoevel naast erf van St Aghte KvOtw aan Wouter. Een schuer en schaepskoye van de huysinge Wouters voors. 3 L par. Haaren aen de Harencant; stuck eckerlants 2 L par. voors. op den Boschpat t t v heer van Geffen t jouffr. Mechtelt vanden Bosch; stuck eckerlants 3½ L par. voors. gent aent Heylich Boomken t erff jouffr. Mechtelt voorn. t erff Jan Peeters v gem. herbane t erf toebehorende tGasthuys van den Bosch etc. aan Cornelis; en een stuck eckerlant 6 L par. Haaren aen Heylich Boomken t erf Cornelis Gerits t erff jvr Monicx v erf Peeter Wouters t erf Anna Aven etc. aan Jan Peter Jans

ORA Oisterwijk (259 fol 55 dd 1-7-1555) Wouter Gerits Verhoeven man van Geertruyt d.w. Jan Aert Willen - stuck eckerlants 1½ L par. Haaren aenden Hoevel vendt Adriaen z.w. Jan Brocken

ORA Oisterwijk (267 fol 20 dd 27-3-1563) Wouter z.w. Gerits Verhoeven: 2 huysen met eender schuere en gronden en toebehoren 5½ L in par.Haren aenden Harencant, als Wouter tegen Cornelis Gerits Verhoeven zijn broeder bij cope sch.Otw.; vendt Adriaen z.w. Everaert Joordens.

ORA Oisterwijk (282 fol 18 no 13 dd 17-9-1579) Wouter en Cornelis gebr.zn w. Geraert Geraerts Verhoeven en Jan Peters van Criecken mem Marie d.w.Gerit Gerits Verhoeven delen na dood Geraert hun broer z.w. Gerit Gerits Verhoeven (…)


Huwt

51.337   Judith Wouter BROCKEN

FamilienaamIndex 51.337Vader 51.984Moeder 51.985

Overleden Oisterwijk voor 19-3-1549

Kinderen

 1. Gerard (+voor 1579), kinderloos
 2. Wouter, huwt Geertruyt Jan Aert Willen
 3. Cornelis Zie 25.668
 4. Maria, huwt Jan Peter Jans van Criecken

TerugBegin van generatie


51.338   Henrick Laureyns EELENS

FamilienaamIndex 51.338Vader 52.032Moeder 52.033 • Tevens 26.016

51.339   Heylwich Peter GIJBEN

FamilienaamIndex 51.339Vader 52.034Moeder 52.035 • Tevens 26.017

TerugBegin van generatie


51.376   Evert Evert Peters de SMIT

FamilienaamIndex 51.376 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1490
Overleden Alphen voor 1551


Huwt voor 1520

51.377   N.N.

Index 51.377 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Evert Zie 25.688

TerugBegin van generatie


51.378   Cornelis Jan GOOSSENS

FamilienaamIndex 51.378Vader 102.756Moeder 102.757

Geboren ca. 1480
Overleden Alphen na 11-2-1556, voor 12-1-1557

ORA Alphen (inv no 420 p 120v dd 13-7-1512) Alijt Jannes Cristusdr, met voogd Matheeus Peter Theeuszone, heeft een roggepacht van elf lopensaet en nog een van twaalf vercoft aen Gheryt Willem Molenerenz. En Cornelis Jan Goossensone als gronthouder van die twaalf bekent deze sculdich te sijn, behoudelic dat de schuere en kooye dair bij staende gheen onderpande sijn van de erfpacht.

ORA Alphen (Breda inv no 422, p 176r dd 7-11-1514) Adriaen Jan Laureijssone, zoon van Mr Jan Laureijs, verkoopt een erfpacht aan Cornelis Jan Goossenssone

ORA Chaam (Breda inv no 424, p 176r dd 21-4-1517) Lijsbeth dochter van wijlen Jan Lauwers (en wijlen Lijsbeth Sijmon Henric Sijmonszdr) met heur man en voogd, heeft een erfpacht vercoft van elf (?) lopen rogge aen Cornelis Jan Goossenszone

ORA Alphen (Breda inv no 424, pp 178v-179r dd 21-7-1517) Else dochter wijlen Sijmon Henricxzdr met voogd Ghijsbrecht van den Parre verkoopt een erfpacht van 11 lopensaet (en meer) aan Cornelis Jan Goossenssone en zij vrouw Marie Peter Lucasdr; Cornelis is debet 30 Rijnguldens en tien stuivers.

ORA Chaam (Breda inv no 425, p 204v dd 22-9-1518) Adriaen Laureijssone van Bedaf verkoopt aan Cornelis Jan Goossenssone een stuk beemd in Chaam genaamd Grootbroeck groot een buijnder.

ORA Alphen (Breda inv no 427, p 238v dd 30-10-1520) Cornelis Jan Goossens vermeld in overdracht van een pachtbrief; verder ook inv no 763, p 165v dd 2-10-1537; inv no 764, pp 20r-v dd 25-5-1540, inv no 765, p 95r, dd 14-12-1546; inv no 765, pp 248r-v dd 7-10-1550;

ORA Alphen en Chaam (inv no 765 p 292 dd 15-9-1551) Cornelis Jan Goossens geeft Jan Gherit Jan Goossens een jaarrente van 35 stuivers van dfrie groten brabants het stuk.

ORA Alphen en Chaam (inv no 764, blad 56v-57r dd 4-5-1541 met transfixen 2-12-1494 en 29-3-1541) Jan Cornelis Goossenszone en zijn zoon Cornelis Jan Cornelis Goossenszone verkopen aan Jan Raes Brocxzone een halfter rogge ‘s jaars uit zes veertelen roggepacht volgens doorstoken brief (etc)

ORA Alphen (inv no 766, pp 219ff dd 11-2-1556) Cornelis Jan Goossenszone bekent dat zoo wel hij als wijlen zijn vader over 50 jaer uutgereijct hebben, en dat hij alnoch schuldich is uut te reijcken een erfpacht aan Margriet Gherit Willem Molenerendr vrouw van Merten Henrick Stijnenz. Cornelis heeft de grond zelf zo’n veertig jaar in handen gehad. Evengelijck uutgaende de 6 lop rogs met noch 2 vertel rogs die Wilboort Jan Gherit Willem Molenerenz heft nae uutwijsen van de brief oick op huyden gepasseert ( R766, fol 219r/219v ), naest alsulcken commer als daer met recht schuldich is. Van de 2 vertel en de 6 lop tesamen is eertijts een brief geweest die men nu nyet vinden can.

ORA Alphen en Chaam (inv no 766, blad 252v, 253r dd 12-1-1557) Jan en Peter gebruederen wijlen Cornelis Jan Goossenszoon zonen voir hen zelven en samentlick oick als gemechtich van Marie Peter Lucasdr, wed wijlen Cornelis Jan Goossenszoon, hon moeder, en oick van Hadewich Cornelis Jan Goossensdr hon zuster, wed wijlen Gherit Henrick Wildenzoon van wie Jan en Peter voirs volcomen macht hebben, hetgeen Marie Peter Lucasdr met Jan Jan Goossenszone heuren vgd, en de Hadewich Cornelis Jan Goossensdr met Michiel Jan Henrick Hazenberchszone heuren vgd gisteren 1557/01/11 bekent hebben, hebben de goeden vercoft aen Evert Evert Peterszone Smit, daer in Margriet Cornelis Jan Goossensdr, de huysfrou van Evert Evert Peterszone Smit heur kyntsgedeelte heeft. Te vrijen mette helft van 5 zester en 10 lop rogs in verscheijden parcheelen. En mette helft van noch 4 st den Hove ter Braken. Zonder ennigen anderen commer.

ORA Alphen en Chaam (inv no 768, blad 349v, 350r dd 5-10-1574) Anthonis Willem Anssemszone bekent een erfchijns schuldich te zijn aen Margriet Cornelis Jan Goossensdr, de wed van Evert Everts; verder Jan, Cornelis, Peter en Gherit, gebroeders, zonen van Evert Everts, en Barbara dochter van Evert Everts gehuwd met Cornelis Jan Theunisz, dochter; Cornelis en Jan ook nog namens hun zusters Dingen en Anne, dochters van Evert Everts; tot slot Peterke Peter Cornelis Jan Goossens met Louwijs Loweijs Jacopsz haar man; eerder akten van 17-1-1555 en 17-6-1567; aan Anthonisken Willem Anssems. Te vrijen met alsulcken commer als nu ter tijt schuldich is. Men zal de erfchijns altijt mogen lossen met 25 kargld. Het is vorwaert dat Anthonis Willem Anssemszone gehouden zal zijn de erfchijns te lossen ten yerste verschijndage nae de doot van Margriet Cornelis Jan Goossensdr, in zoo verre sulcx alsdan versocht wordt.


Huwt ca. 1505

51.379   Marie Peter LUCAS

FamilienaamIndex 51.379 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Alphen na 1557

Kinderen

 1. Margriet Zie 25.689
 2. Jan, huwt N.N.
 3. Kinderen
  1. Peter, vermeld ORA Alphen 9-5-1581 met drie andere kinderen, overdracht van 3/5 van een erfgoed aan Adriane
  2. Cornelis, mogelijk al volwassen in 1541
  3. Lijsbeth, huwt Anthoni Pelsters te Antwerpen
  4. Adriane, huwt Peter Godert Adriaen Rubbensz
  5. N., niet vermeld in de overdrachtsakte 1581
 4. Peter, huwt N.N.
 5. Kinderen
  1. Peterke, huwt voor 1574 Louwijs Loweijs Jacopsz
 6. Hadewich, huwt Gherit Henrick Wildenzoon (+voor 1557)

TerugBegin van generatie


51.400   Peter Jans van GINHOVEN

FamilienaamIndex 51.400Vader 102.800Moeder 102.801

Overleden voor 1541

ORA Breda (Inv 418 fol 63v dd 27-9-1509) Anthonis Anthonisz Peter Woytsz verkopt aan Peter Jan Peters van Ginhoven ten behoeve van zijn vader een stuk beemd groot één buunder gelegen in het Broeck bij Ghinhoven.

ORA Breda (inv 424 fol 367v dd 21-4-1516) Kathelijn dochter wijlen Jan Matheeus Wolfs met haar man Peter Janssone van Ghinhoven, is een erfpacht schuldig aan haar oom Andries Henrick Andriessone van den Kyeboom na deling van de nalatenschap van Engele Henrick Andriessone van den Kyeboom met Marie Henric Andriesdr van den Kyeboom, groot 15,5 lopen rogge.

ORA Breda (inv 424 fol 368 dd 6-5-1516) Andries Henrick Andriessone van den Kyeboom verkoopt aan Peter Jans van Ghinhoven een erfcijns van 15,5 lopen rogge.

ORA Breda (inv 424 fol 368 dd 27-5-1516) Peter Jans van Ghinhoven verkoopt een erfcijns van 15,5 lopen rogge aan Wynric Jan Wynricx.

Vestbrieven Alphen en Chaam (R762 fol 43v dd 5-2-1527; ook vermeld 5-6-1537): Peter Janssone van Ghinhoven koopt een erfpacht van 19 loepenen rogs dair af men de 8 1/2 loepenen rogs heffende is nae uutweijsen van dese doirsteken scepenenbrieve, en dair de 10 1/2 loepenen rogs in mindernisse van 29 loepenen rogs, dair af de kindr Henric Adriaen Zaelsz de 17 1/2 loepenen (...). Voort zijn gecomen Adriane Anthonis Saelsdr met man en vgd Lambrecht Stoop voir heur selven, voirs Lambrecht Stoop oic in den name van Kerstijne Anthonis Zaelsdr, huysfrou van Bernairt de Loekrs?, Lijsbeth Anthonis Zaelsdr met man en vgd Pauwels Jans Coopersz, en Henric de Hoen als toez van Willem, Cornelisken en Lyele wijlen Henric Anthonis Zaelsz kindr, en bekenden dat Adriaen Aert Saelsz tegens henluyden nae de doot van wijlen Jaspare Aert Zibbendr opt vercofte 19 loepenen rogs geerfdeelt is. Oic bekenden zij dat de voirs Henric Adriaen Zaelsz kindr tegens henluyden zijn gedeelt opte 17 1/2 loepenen rogs voirs. Data transfixa 1483/10/07.

Vestbrieven Alphen en Chaam (R765 fol 135r dd 7-2-1548) Kathelijn Jan Matheeusdr weduwe Peter Janszoon van Ghinhoven, met haar broer Henrick Jan Matheeuszone, met haar zonen Henrick en Andries, Anthonie Peter Janszoons van Ghinhovendr met man en vgd Peter Jan Peter Lambrechtszone, alle voir hen selven en samen in name van Marie des voirs Peters dochter, van dwelcke de comparanten volcomen macht hebben, zoals voirs Marie gisteren 1548/02/06 met Gheryt Cornelis Michielszone heuren vgd verclaert heeft, hebben vercoft aen Jan Peter Janszoon van Ghinhovenzone hun (kinds)delen in de erfenis van hun vader: de huysinge, schuere, kooye, hovinge en erve, 2 bdr (t Alfen te Quaelborch oost Lijsbeth Verelst zuid Cornelis Jan Byekenszoon west Anthonis Peter Byekenszoon noord de Gebuerstrate B. oost de Gebuerackerstrate zuid Wilboort Wilboorts en Peter Henricx Wegenzoon); B. een stuck erfs onder landt en weijde, 1 bdr (d’ Ackerheijninge: erven west Gheryt Cornelis Michielszoon noord Adriaen Peter Wilszoon); C. een stuck lants, 2 bdr (in de Quaelborchsche acker oost Wilboort Wilboortszoon en Adriaen Matheeuszoon erven zuid Andries Meeuszoon erffg west Lijsbeth Verelst en Wilboort Wilboortszoon erven noord Adriaen Peter Wilszoon en Anthonis Peter Byekensz); D. een stucksken lants, 80 r. (de Sandtbraeck: oick in de Quaelborsche acker oost des Godshuys van Tongerloo erve zuid Kathelijn, Jan Anssems wed west en noord Cornelis Laureijssen); E. een stuck beemden, 5/4 bdr (de Grootdonck: tot Chaem achter des Wilden acker oost Henrick Willem Denyszoon zuid en west Harman Jan Wyericxsoon noord Jan van Coudelair); F. een stuck beemden, 5/4 bdr (den Bolck: tot Chaem opte Dasmisse oost Henrick Willem Denyszoon zuid Peter Jan Hairdenzoon en Jan van Coudelair erven west Cornelis Jan Lenaertszoon noord Jan van Coudelair); G. een stuck heijvelts, 5/4 bdr (opte Wildert oost Lambrecht Anssem Stoopszoon en Aert Godertszoon erven zuid des voirs Aert Godertszoon erve west sHeeren vroente noord Cornelis Jan Byekenszoon). Te vrijen met 11 lop rogs en 1 st en 1 ort st der kercken van Alfen. Met noch 8 lop rogs der Tafele sHeijlichs Gheests tot Alfen. Met 5 lop rogs Sint Anthonis altair in de kercke van Alfen. Met 1 lop rogs Onser Liever Vrouwen altair in de kercke van Alfen. Met noch 1 lop rogs des Heijlichs Cruys altair in de kercke van Alfen. Met 4 1/2 lop rogs en omtrent 1 1/2 st den Hove ter Braecken. Met 1 zester rogs Merten Jansz van Dunne. Met 6 lop rogs Frans Hubrecht Wildenzone. Met 15 lop rogs wijlen Jan Gheryt Peterszoon erffg. Met 3 vertel rogs den kindr wijlen Henrick Cabbers tot Breda. Met 8 lop rogs Henrick Wouterszone van den Kyeboom. Met 1 st der Canonicx pronen? in de kercke van Breda die Heer Meester Balthazar Masschevel priester nu ter tijt heeft. En met sHeeren chijns.


Huwt voor 1520

51.401   Kathelijn Jan Matheus WOLFS

FamilienaamIndex 51.401Vader 102.802Moeder 102.803

Overleden na 1548, voor 1555

Vestbrieven Alphen en Chaam (R762 fol 49 dd 26-3-1527) Kathelijn Jan Matheeus Wolfsdr met Peter Janssen van Ghinhoven, man en voogd, bekende dat zij na de delinge volgend op de doot van heur moeder wijlen Marie Henric Andriesdr, sculdich is uut te reijcken aan heur brueder Henrick Jan Matheeus Wolfssone. een erfpacht van 1 halster rogs en erfchijns van 28 st en dair toe noch 1 1/4 ort st op huysinge, schuere, kooye, hovinge en erffenisse, 2 bdr (t Alfen te Quaelborch oost Dyrc Willemssen van der Elst) en alle de erven gelyk die bescreven staen in eenen brief van de 16 loepenen erfpachts die Kathelijn Jan Matheeus Wolfsdr eertijts verlijt zijn. Te vrijen met omtrent 9 zester rogs en 10 st en 3 ort st soe Heeren oft soe andere chijns. Met vorwairde dat Kathelijn de halster rogs en de 28 st altijt mag lossen tesamen met 48 rijnsgld.

Vestbrieven Alphen en Chaam (R764 fol 68 dd 4-10-1541) Kathelijn Jan Matheeus Wolfsdr, weduwe Peter Janssen van Ghinhoven met Jan Peterszone van Ghinhoven, haar soon en voogd, heeft de erfchijns op de goeden A. t/m G. vercoft aen Willem Jan Bonsschaertszone, en heeft tot onderpand geset de erfpacht en alle andere baten die zij aen de goeden heeft. Te vrijen met 8 zester en 1/2 lop rogs. En met 10 st en 3 ort st. Zonder ennigen andere commer. Men mag de 3 kargld altijt lossen tegen den penn 16. Het gaat om een rfchijns van 3 kargld, en d’yerste chijnsdach sal zijn te Sint Jansdage in junio 1542, op alle onderpande nabescreven die haar eertijts tegens heure mede erffg zijn aengedeelt nae uutwijsen van een brief van Alfen in date 1516/04/21, te weten: A. de huysing (t Alfen te Quaelborch oost Dyrck Willemssen van der Elst zuid Jan Henrick Byekenszoon west Peter Jan Byekensz noord de Gebuerstrate), B ? (in d’ acker oost Jan Vincx en Wilboort Willem Meeussen zuid Meeus Gheeus erffg (of Gheens ?) west Wilborts voirs erve en Dyrck Willemssen van der Elst erve noord Jan Gielis en meer andere), C. de Ackerheijninge (noord Jan Gielis voirs erve oost neven d’ Ackerstrate zuid Jan Ghiels met meer andere west Gheryt de Weegh), D. de Santbraeck (bij d’ acker zuid Laureijs Meeus Cantersz west en noord Jan Henricx van Uutwijck oost het Godshuys van Tongerloo), E. aen de Wildert oost Anssem Stoops en Godert Aertssen noord Jan Henrick Byekensz west sHeeren vroente; F. de Bolck (tot Chaem zuid Henrick Byekens en Jan van Coudelair oost Peter Wouter Naggersz noord Jan van Coudelair west Cornelis Jan Claessen) G. de Grootdonck (west Mathijs van der Vener noord Jan van Coudelair oost Willem Denys zuid de gemeijn Grootdonck)

Vestbrieven Alphen en Chaam (R765 fol 92v dd 23-11-1546) Cornelis Jan Anssemsz en alle erfgenamen van Gertruydt Jan Anssemsdr hebben vercoft aen Jan Peter Janszone van Ghinhoven tot behoef van Kathelijn Jan Matheeussendr weduwe Peter Janssen van Ghinhoven, zijne moeder. de rechte helftscheijdinge van een huyse en erve, int geheel 1/2 bdr, daer af de wederhelft de erffg wijlen Jan Gheryt Peterssen toebehoirt, te Alfen ter Oever oost en zuid Willem Michiel Beckersz west sHeeren strate noord Jan Peter Cornelissen van Dunne. Te vrijen mette helft van 1 st te Heeren chijnse.

Kinderen

 1. Jan Zie 25.700
 2. Henrick (+voor 1555), huwt Kathelijn Peter Willemsdr (+na 1555)
 3. Andries
 4. Anthonia Peter Janszoons van Ghinhovendr, huwt Peter Jan Peter Lambrechtszone
 5. Marie

TerugBegin van generatie


51.402   Adriaen Jan van GESTEL

FamilienaamIndex 51.402Vader 102.804Moeder 102.805

Overleden na 14-5-1561, voor 17-6-1567

ORA Breda (inv no 417 fol 248v dd 22-5-1520) Adriaen Janssone van Ghestel en zijn vrouw Gertruydt Willem Meeuszoonsdr van Bedaf zijn een erfpacht schuldig aan Kathelijn Willem Meeuszdr van Bedaf. Pand is grond, belend door Jan Willem Meeuszone.

ORA Breda (inv no 417 fol 248v dd 22-5-1520) Willem Meeusz van Bedaf verkoopt aan Adriaen Janssone van Ghestel en zijn vrouw Gertruydt Willem Meeuszoonsdr van Bedaf een huis en erf met een bunder land onder Baerlo bij Bedaf. Verder nog diverse stukken land onder Bedaf, o.a. belend door Lijsbeth Willem Meeus van Bedaf.

ORA Alphen en Chaam (R763 fol 149r/149v dd 23-1-1537, Alphen) Jacop Gheryt Jan Goossensz is schuldig aan Adriaen Janssone van Ghesteleen erfchijns van 4 kargld en een erfpacht van 1 zester rogs, en d’yerste chijns- en pachtdach sal zijn te Lichtmisse 1538, op: A. zijn huysinge, schuere, kooye, hovinge en erve, int geheel in verscheijden parceelen, 7 bdr, t Alfen ter Oever opte Retvennen west Adriaen van den Nuweleijnde noord Jan Peterssen van Coudelair en Cornelis Goossens oost sHeren strate B. dair tegens over de Gebuerstrate noord en west Willem Dyrc Danenz erffg oost Alijt, Gheryt Beckersz wed en meer andere zuid sHeren vroente; B. omtrent 4 1/2 bdr erfs onder beem. Te vrijen met 7 zester rogs. Met 3 rijnsgld en 10 st ter loss. En met alsulcken chijns alst Hof van de Braicken heft. Met 3 vertel rogs ter loss, die 1.1 geloofde te lossen bynnen 3 jairen. Men mag de 4 kargld altijt lossen tegen den penn 16.

ORA Alphen en Chaam (R765, folio: 248r/248v dd 7-10-1550, Alphen) Cornelis Jan Goossenssone verkoopt aan Adriaen Janszone van Ghestel een erfpacht van 1 halster rogs, en d’yerste pachtdach sal zijn te Lichtmisse 1551, op: A. zijne stede, huysinge, schuere, kooye, hovinge en erve, 1/2 bdr, de Sandtheijninge, t Alfen in de Zandtstrate oost sHeeren strate zuid Berthelmeeus van den Houtghoir west Bastiaen Ghijsbrechts noord Cornelis Mertens; B. een stuck lants, 2 bdr t Alfen int acker zuid en noord Berthelmeeus van den Houtghoir oost Bastiaen Ghijsbrechts west Gheryt de Wilde ;C. een stuck lants, 1 1/2 bdr oick tot Alfen int acker zuid Jan Goossens west Cornelis Mertens noord Gheryt de Wilde oost Berthelmeeus van den Houtghoir. Te vrijen met 3 1/2 zester rogs. Met noch 5 vertel rogs ter quijtinge. Met noch 3 st den Hove ter Braken. Men mag de erfpacht altijt lossen met 25 kargld. (Marge) Dese brief is te nyet mits een andere brief van 3 vertel rogs bij Cornelis Jan Goossensz verlijt aen Adriaen Jansz van Ghestel den 1554/01/16.

ORA Alphen en Chaam (R765, folio: 274v/275r dd 3-3-1551, Chaam) Anthonis en Adriaen, zonen wijlen Andries Jan Wolfs, Marie Andries Jan Wolfszonedr met voirs Antonis heuren brueder en vgd, alle voir hen zelven, Thomaes Jan Kerstiaenszone als man en vgd van Jenneken Andries Jan Wolfsdr, en alle comparanten voirs in den name van Margriet des voirs wijlen Andries Jan Wolfs wed honne moeder, verkopen aan Adriaen Janszone van Ghestel een stuck erfs onder heijde en beemdt, 3 bdr, tot Chaem opte Dasmisse in de Langbraeck oost Cornelis Henrick Gheritszoon zuid Merten Henrick Stijnenzoon west Cornelis Adriaen Bootszoon noord wijlen Jan Corneliszoon van Coudelaer erffg, met een erfgebruyckwech die men metten vercofte stuck erfs over dit erve heeft tot aen sHeeren strate toe. Te vrijen met 2 rijnsgld en 2 1/2 st den capellanie van Breda. En met noch 2 rijnsgld en 15 st ter quijtinge met 45 rijnsgld wijlen Henrick Corneliszoon van den Kyeboom erffg.

ORA Alphen en Chaam (R766, folio: 111r/111v dd 16-1-1554, Alphen) Cornelis Jan Goossenszone verkoopt aan Adriaen Janszone van Ghestel een erfpacht van 3 vertel, en te Lichtmisse 1554 sullen daer van 2 vertel rogs verschijnen, maer daer na altijt de geheele pacht, op: A. zijn stede, huysinge, schuere, kooye, hovinge en erve, 1/2 bdr t Alfen in de Zandtstrate oost sHeeren strate zuid Berthelmeeus van den Houtghoir west Bastiaen Ghijsbrechts noord Cornelis Mertens; B. een stuck lants, 2 bdr de Zandtheijninge t Alfen int acker zuid en noord Berthelmeeus van de Houtghoir oost Bastiaen Ghijsbrechts west Gherit de Wilde; C. een stuck lants, 1 1/2 bdr oick t Alfen int acker zuid Jan Goossens west Cornelis Mertens noord Gherit de Wilde oost Berthelmeeus van den Houtghoir. Te vrijen met 3 1/2 zester rogs. Met noch 5 vertel rogs ter quijtinge. En met noch 3 st den Hove ter Braken. Men mag de erfpacht altijt lossen met 37 kargld en 10 st, en met 10 st eens meer te geven.

ORA Alphen en Chaam (R766, folio: 111v/112r, 16-1-1554, Chaam) Peter Adriaen Janszone van den Houtghoir en vrouw Cornelie Henrick Joost Ghijsbrechtsdr verkopen aan Adriaen Janszone van Ghestel een erfchijns van 7 kargld, en d’yerste chijnsdach sal sijn te Lichtmisse 1555, op: A. sijn huysinge, schuere, kooye, hovinge en erve, 4 bdr, tot Chaem opte Schare zuid sHeeren vroente west tstuck lants nabescreven noord Jan Back oost Pauwels Noyt Bollaertszoon; B. tstuck lants voirs, 1 1/2 bdr, daer omtrent oost d’erve van de stede voirs zuid sHeeren strate west en noord Cornelis Sijmon Bollaertszoon. Te vrijen met 5 zester en 1 vertel rogs. Met noch 10 rijnsgld en 10 st ter quijtinge. Met noch 4 st en 1 1/2 ort st. En met alsulcken chijns alst Hof van der Braken heft. En om de erfchijns beter te versekeren heeft Cornelie te bijpande geset alsulcken versterft als heur van Lijsbeth, Henrick Joost Ghijsbrechtsz wed, heure moeder aenbesterven sal. Men mag de erfchijns altijt lossen met 100 kargld en met 10 st eens meer te gheven.

ORA Alphen en Chaam (R766, folio: 121r/121v dd 27-2-1554, Alphen) Adriaen Jan Laureijszone verkoopt aan Adriaen Janszone van Ghestel een erfpacht van 2 vertel rogs. en d’yerste pachtdach sal sijn te Lichtmisse 1555, op: A. sijn huysinge, schuere, hovinge en erve onder landt en driesch, 1/2 bdr t Alfen te Quaelborch oost Anthonis Michiels zuid en west Gherit des voirs 2.1 zoon noord de Gebuerstrate ; B. een stuck erfs onder landt en driesch, 3 bdr , de Lyndheijninge, oick t Alfen te Quaelborch oost Gielis Adriaenssoon van Eijnde zuid Peter Mathijs Thielmanssoon west sHeeren strate noord Michiel Jan Byekens en meer andere; C. een stuck lants, 1/2 bdr, de Lyndstrijp, t Alfen int acker oost Merten Henrick Stijnensoon zuid Michiel Jan Byekenszoon west Lambrecht Anssem Stoopszoon noord Adriaen Matheeus Claessoon. Te vrijen met 4 zester en 2 vertel rogs in verscheijden parcheelen. Met noch 3 vertel rogs ter quijtinge met 37 rijnsgld en 10 st. Met noch 5 st en 1 1/2 ort st den Hove ter Braken. Men mag de erfpacht altijt lossen met 25 kargld.

ORA Alphen en Chaam (R766, folio: 231v/232r dd 10-6-1556, Alphen) Jan Mijs Boydenszone verkoopt aan Adriaen Janszone van Ghestel een erfpacht van 2 vertel rogs, en d’yerste pachtdach zal sijn te Lichtmisse 1557, op: A. zijn huysinge, schuere, kooye, hovinge en erve, 1 bdr . t Alfen te Quaelborch opten Papenacker oost Jacop Wouter Jacopszoon zuid Cornelis Laureijsz van Ryele west sHeeren vroente noord des Godshuys van Tongerloo erve ; B. een stuck lants, 1/2 bdr daer omtrent oost tstuck lants geheijten den Grooten acker nabescreven zuid en west des Godshuys van Tongerloo erve noord Jacop Wouter Jacopszoon; C. ‘t stuck lants, 2 bdr, genaamd den Grooten acker oick daer omtrent oost Cornelis Laureijszoon van Ryele zuid Henrick Jan Vincxzoon west aent half bdr lants voirs noord des Godshuys van Tongerloo erve; D. een stuck lants, 1 bdr oick daer omtrent oost Gherit Jan Gherit Mertenszoon zuid Cornelis Laureijszoon van Ryele west Henrick Jan Vincxzoon noord Stoffel Gieliszoon van Lyer. Te vrijen met 3 zester en 3 vertel rogs eensdeels erffelick en eensdeels ter quijtinge. En met sHeeren chijnse. Men mag de erfpacht altijt lossen met 25 kargld en met 10 st eens meer te geven.

ORA Alphen en Chaam (R766, folio: 258r/258v dd 26-1-1557, Chaam) Jan Anthonis Jan Peter Ghielsz heeft verkocht aan Adriaen Janszone van Ghestel een erfpacht van 1 zester rogs, en d’yerste pachtdach zal zijn te Lichtmisse 1558, op zijn stede, huysinge, schuere, kooye, hovinge en erve onder landt, groeze, heijde en weijde, 6 bdr tot Chaem aen de Heijzijde oost en zuid sHeeren vroente west en noord wijlen Jan Gherit Haerdenzoons wed en kindr B. tot Chaem opte Legge; en een erfpacht van 1 zester rogs dwelck Cornelis Wouter Gheritszone uut zi...Te vrijen met 9 vertel rogs. Met noch 8 rijnsgld 11 st en 1 ort st ter quijtinge, al in verscheijden parcheelen. En met sHeeren chijns. Men mag erfpacht A. altijt lossen met 50 kargld en met 10 st eens meer te geven. IN MARGE: Joost Adriaen Janszone van Ghestel heeft bekent dat Jan Anthonis Jan Peter Ghielszone hem gelost heeft de 1 zester rogs in dese brief, daer op hij Joost nae wijlen Adriaen Janszone van Ghestel zijn vaders doot, gedeelt is tegens zijn brueders en zusters, alsoo Berthelmeeus Adriaen Janszone van Ghestel, een van zijn brueders zoo voir hem zelven, zoo namens zijn andere brueders en zusters verclaerde. Actum 1565/06/06.

ORA Alphen en Chaam (R766, folio: 278v/279r dd 6-4-1557, Chaam) Adriaen Janszone van Ghestel verkoopt aan Cornelis Peter Claeszone een erfchijns van 4 kargld, 3 st en 2 ort st, dandum alle jaer op Lichtmisse, op een stuck beemden, 3 bdr, tot Chaem opte Dasmisse in de Langbraeck oost Cornelis Henrick Gheritszoon zuid Merten Henrick Stijnenzoon west Cornelis Adriaen Peter Jacopszoons kindr noord wijlen Jan Corneliszoon van Coudelaer wed en erffg. Te vrijen met 2 rijnsgld en 2 1/2 st. Met noch 2 rijnsgld en 15 st ter quijtinge den penn 16. Men mag de erfchijns altijt lossen met 70 kargld.

ORA Alphen en Chaam (R766, folio: 296v dd 25-5-1557, Chaam) Laureijs Cornelis Corneliszone van den Kyeboom verkoopt aan Adriaen Janszone van Ghestel een erfpacht van 3 vertel, en d’yerste pachtdach zal zijn te Lichtmisse 1558, op een stuck beemden, 1 bdr, tot Chaem aen de kercke oost de Gebuerstrate zuid Cornelis Corneliszoon van den Kyeboom west Adriaen Gieliszoon en meer andere noord Henrick Henricxzoon van den Kyeboom. Te vrijen mette vercofte 3 vertel rogs zonder ennigen anderen commer. Men mag de erfpacht altijt lossen met 32 kargld en 10 st en met 10 st eens meer te geven.

ORA Alphen en Chaam (R767, folio: 060r/061r dd 28-2-1559) Berthelmeeus Adriaen Janszone van Ghestel, Anne Adriaen Janszoon van Ghesteldr weduwe Jan Petersz van Ghinhoven met Berthelmeeus heuren brueder en vgd als erffg van wijlen Gherit Adriaen Jansz van Ghestel hon brueder was, Jan Jan Adriaenszone van der Voirt voir hem selven en oick namens Adriane Jan Adriaensz van der Voirtdr zijn zuster en namens Aert Lambrechtszone heuren man woonende tot Turnhout, Jan Gielis Jan Borybooms voir hem zelven, Stoffel Henricxzone van der Voirt als man en vgd van Kathelijn Gielis Jan Boryboomsdr, van welcke Jan en Kathelijn moeder was wijlen Marie de oude Jan Adriaenszoon van der Voirtdr, alle als met Geertruydt Gielis Jan Boryboomsdr, huysfrou van Adriaen Janszone van Ghestel, erffg van wijlen Marie de jonge Jan Adriaensz van der Voirtdr, des voirs wijlen Gherit Adriaen Jansz van Ghestel huysfrou was, hebben vercoft aen Adriaen Janszone van Ghestel: Een huysken en erve metten hof daer aen liggende, 30 r., t Alfen te Quaelborch oost en zuid wijlen Matheeus Jan Geldenszoons erffg west Lijsbeth Willem van der Elstdr noord de Gebuerstrate; een stuck lants, 150 r., daer omtrent oost Berthelmeeus Andries Meeuszoon zuid Jan Kersten west Lambrecht Anssem Stoopszoon noord wijlen Matheeus Jan Geldensz erffg; en een stuck beemden, 5/4 bdr, . tot Chaem int Broeck oost des voirs Jan Jan Adriaenszoon van der Voirt erve zuid sHeeren vroente west wijlen Jan Cornelisz van Coudelaer erffg noord wijlen Bastiaen Henricxz van den Schoot erffg. In de goeden heeft Geertruydt Gielis Jan Boryboomsdr heur gedeel,t heur nae de doot van de voirs wijlen Marie de jonge Jan Adriaensz van der Voirtdr heure moeye competerende. Te vrijen met 3 lop rogs ter quijtinge en met 14 oft 15 st oick ter quijtinge beijde Berthelmeeus Andries Meeusz. Met noch 10 lop rogs zekere vrouwe tot Breda opten Haeghdijck woonende. Met noch 2 rijnsgld en 15 st Jenneken Gherit Lauwersdr. En met sHeeren chijnse.

ORA Alphen en Chaam (R767, folio: 061v/062r dd 28-2-1559, Alphen) Jacop Gherit Jan Goossenszone verkoopt aan Adriaen Janszone van Ghestel een erfpacht van 1 zester rogs, en d’yerste pachtdach daer af zal zijn te Lichtmisse 1560, op: A. sijn huysinge, schuere, kooye, hovinge en erve, 7 bdr, t Alfen ter Oever opte Rietvennen oost sHeeren strate zuid de Gebuerstrate west Adriaen Henricxzoon van den Nuweleijnde noord Heijlwich Jan Peterszoon van Coudelaerdr; metgaders oick op zijn huys dwelck hij op zijn stede alnu nyeuw set en tymmert en dwelck hij gelooft bynne, tegens de stede voirs over de Gebuerstrate oost wijlen Gherit Michiel Beckerszoons erffg zuid sHeeren vroente west en noord wijlen Willem Dyrck Danenzoons erffg. Te vrijen mette 1 zester rogs voirs. Met noch 1 zester rogs ter quijtinge met 50 kargld en noch 4 kargld ter quijtinge den penn 16, die de voirs 2.1 van te voren daer op heffende is en blijft nae uutwijsen des briefs in Alfen van date 1537/01/23 ( R763, fol 149r/149v ). Met noch 7 zester rogs in verscheijden parcheelen eensdeels erffelick en eensdeels ter quijtinge. Met noch 3 vertel rogs ter quijtinge met 37 rijnsgld en 10 st Jan Adriaenszone van der Voirt. En met alsulcken chijns alst Hof ter Braken daer op heft. Men mag de vercofte erfpacht altijt lossen met 46 kargld.

ORA Alphen en Chaam (R767, folio: 065r dd 11-4-1559, Chaam) Adriaen Janszone van Ghestel verkoopt aan Jan Back, clerck en bewaerder van de rekeningen des rentmeesters slants van Breda, de 7 kargld in desen doirsteken schepenenbrieve begrepen, ut in littera transfixa wesende van 1554/01/16 ( R766, fol 111v/112r ).

ORA Alphen en Chaam (R767, folio: 166v dd 14-5-1561) Jan Thomaszone van den Wege voor Adriaen Janszone van Ghestel heeft opgewonnen voir 2 zester rogs en 4 rijnsgld verschenen te Lichtmisse 1560, doen van bynnen jaers was, en voir noch 4 rijnsgld van buyten jaers, de onderpande daer af zijnde die Jacop Gherit Jan Goossenszone in handen heeft.

ORA Alphen en Chaam (R768, folio: 091r/091v dd 17-6-1567, Alphen) Berthelmeeus Adriaen Janszone van Ghestel en Joost Adriaen Janszone van Ghestel, zonen van wijlen Adriaen Janszoon van Ghestel, Anne diens dochter hun zuster met Willem Henrick Bonsschaertszone heuren man en vgd, alle voir hen zelven, en de voirs Berthelmeus als brueder en vgd in den name van Jan, Mariken en Dingneken des voirs wijlen Adriaen onm naekindr; verkopen aan Anthonis Willem Anssemszone 3 vertel rogs ter quijtinge, in dese doirsteken schepenenbrieve begrepen wesende van date 1554/01/16 ( R766, fol 111r/111v ), metgaders oick alle alsulcken opgewonnen recht als aen de stede, onderpande van de vercofte 3 vertel, wesende bij Merten Henri, goed tot Alfen in de Zandtstrate.


Huwt (1)

51.403   Geertruid Willem Meeus van BEDAF

FamilienaamIndex 51.403Vader 102.806Moeder 102.807


Huwt (2) voor 1553

Geertruyt Gielis Jan BORYBOOM

FamilienaamIndex

Dochter van Gielis Jan Boryboom en Marie Sr Jan Adriaenz van der Voirt; zuster van Jan Gielis Jan Borybooms en Kathelijn, huwt Stoffel Henricxzone van der Voirt; en van Marie Jr, gehuwd met Gerrit Adriaen Jan van Gestel.

Kinderen

 1. (uit 1) Anna Zie 25.701
 2. (uit 1) Berthelmeeus Adriaenszone van Ghestel (+voor 7-4-1573), huwt Jenneken Cornelis Laureijs Adriaenszoonsdr (verm. ORA Alphen en Chaam 7-6-1558 en 1573)
 3. Kinderen
  1. Jan
  2. Adriaen
  3. Cornelis
  4. Willem
  5. Laureijs
  6. Gherit
 4. (uit 1) Gerrit (+na 1556, voor 1559), huwt Marie de jonge Jan Jan Adriaensz van der Voirtdr (+na 1556, voor 1559), uster van de moeder van zijn vaders tweede vrouw...
 5. (uit 1) Joost, vermeld 1565
 6. (uit 2) Jan, volwassen voor 1577
 7. (uit 2) Mariken
 8. (uit 2) Dingneken, huwt voor 3-2-1580 Jan Adriaen Woutersz

TerugBegin van generatie


51.408   Willem LUIJENS

FamilienaamIndex 51.408 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt voor 1514

51.409   N.N.

Index 51.409 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Adriaen Zie 25.704
 2. Martijne, vermeld 1514 te Alphen

TerugBegin van generatie


51.410   Henrick PAUWELS

FamilienaamIndex 51.410Vader 102.820Moeder 102.821

Geboren Alphen voor 1490

Hypothetisch; geïmpliceerd in verkoop erfpacht 1538 door zijn vermoedelijke schoonzoon


Huwt voor 1518

51.411   N.N.

Index 51.411 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Kathelyn Zie 25.705

TerugBegin van generatie


51.412   Bartholomeus Jan van AERLE

FamilienaamIndex 51.412Vader 102.824Moeder 102.825

Geboren voor 1465

ORA Breda (Baarle, inv no 415, fol 176r dd 27-10-1500) Jacop Willem Everaertszoonszone geeft aan Berthelmeeus Jansz van Aerl een huis en erf in Bedaff.

ORA Breda (Baarle, inv no 415, fol 176v dd 27-10-1500) Berthelmeeus Jansz van Aerl bekent een erfpacht van een viertel rogge ‘s jaars in rechter erfvorwairden uut te reijcken aen Willem Peterssen tot behoef des Godshuys en Convents van Sachons tot Antwerpen. De grond ligt in Bedaff.

ORA Breda (inv no 424 fol 379 dd 12-2-1516) Meeus Janssone van Airle, zoon wijlen Jan van Airle, veroopt een halfter rogge erfpacht aan Gheryt Reijner Clarensone.

ORA Breda (inv no 425 fol 217v dd 3-8-1518) Berthelmeeus Janssone van Airle is een erfpacht schuldig van een sester rogge aan Cornelis Aert Michielssen


Huwt voor 1490

51.413   N.N.

Index 51.413 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jacob Zie 25.706

TerugBegin van generatie


51.414   Jan Peter BEEMSTRAET

FamilienaamIndex 51.414Vader 102.828Moeder 102.829

Geboren ca. 1460
Overleden Breda na 1534, voor 1543

ORA Breda (inv no 417 fol 218r dd 20-4-1507): Jan Peter Beemstraetsz is een der borgen voor Sijmon Thonisz die een molen huurt.

ORA Alphen en Chaam (inv no 417 fol 91r-v dd 28-3-1508) Aert Ruts als voogd en Jan Lodder als toesiender van Thonis en Gielis, ombejairde kynderen van Gielis Gielis Jegersz, hebben goed vercoft aen Jan Peter Beemstraetszone.

ORA Breda (inv no 420 fol 95v dd 23-3-1512; Gilze) Aert Wouterssone van Coudelair heeft vercoft aen Jan Peter Beempstraetsz een halve buynder land. En Gielis Woutersz van Coudelair bekende dat Aert Wouterssone van Coudelair tegens hem opt half bunder beemden gedeelt is. En van scepenen in Alfen is gehoort dat Marie Woutersdr van Coudelair, met man Peter Blockmakers, oic heeft bekent dat heur brueder Aert Wouterssone van Coudelair opt half bunder gedeelt is.

ORA Breda (inv no 425 fol 508 dd 16-11-1518; Alphen) Cornelis Peter Andrieszone heeft vercoft aen Jan Peter Beempstratssone een huis met een halve buynder land.

ORA Breda (inv no 426 fol 117 dd 25-10-1519; Gilze) Jan Peter Beempstraetssone heeft een halve buynder beemd (voorheen: Aert Wouterssone van Coudelair) vercoft aen Peter Willem Andrieszone. Een Jan Peter Beempstraetssone mach de beemd altijt in meije weder aen hemselven nemen ghevende aen Peter Willem Andrieszone de penningen die hij betailt heeft, te weten 12 rijnsgulden.

ORA Breda (inv no 427 fol 236-7 dd 22-5-1520; Alphen) Jan Peter Beempstraetszone heeft met recht doen gedagen alle de ghene die hen recht vermeten mochten aen de goeden en heeft opgewonnen.

ORA Alphen (inv no 762 fol 144 dd 7-2-1531) Ghijsbrecht Anthonis Ghijsbrechtssone verkoopt een huis en erf aan Jan Peter Beempstraets; (...) te Lichtmisse 1532, als d’een helft van de 45 rijnsgld nyet betaelt sal zijn, een pacht moet betalen van 1 veertel rogs voir elcke 12 rijnsgld en 10 st.

ORA Alphen (inv no 763 fol 12 dd 25-3-1532) Jan Peter Beemtstraetszone geeft aan Merten Henric Stijnenz een erfpacht van een viertel rogge; te vrijen met 12 kargld en 10 st en met 10 st eens meer te geven.

ORA Alphen (inv no 763 fol 80 dd 3-3-1534) Ghijsbrecht Anthonis Ghijsenz bekent dat hij int huys en erve in de vorige brief begrepen ( R763, fol 080r ) gevest is, en dat hij wilcoort met desen dat in soe verre Jan Peter Beemtstraetsz hem zijn gelden die hij sculdich is van de stede voirs, beloopende omtrent 25 gld, nyet betaelt voir meije naestcomende en dair toe de cost van dese vest en van de opwinning mitsgaders de nootlicke costen van reparatie die Ghijsbrecht Anthonis Ghijsenz dair aen sal moeten doen, en oic mede de verschenen en verloopen pachten, dat hij Ghijsbrecht Anthonis Ghijsenz, in dien gevalle zijn handt sal aftrecken van de stede voirs. Dies ist vorwairt dat Ghijsbrecht Anthonis Ghijsenz de meeste profijt met de stede sal mogen doen tsij te verhuren een jair lanc oft selve te gebruycken, behoudens dat Jan Peter Beemtstraetsz sal voldoen voir meije.


Huwt voor 1490

51.415   N.N.

Index 51.415 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Lijsbeth Zie 25.707
 2. Anne Jan Peter Beemstraetsdr (+na 1543)
 3. Adriaen Jan Peter Beemstraetsdr (+voor 7-1-1540), huwt Anthonie Adriaen Willem Naes (+na 7-1-1540)
 4. Kinderen
  1. Adriana
 5. Henrick, vermeld ORA Alphen (inv no 763 fol 164 dd 19-6-1537)
 6. Mechteld (vermeld ORA Alphen en Chaam inv no 764 fol 63v dd 14-6-1541), huwt (1) Wouter Wouterszone van der Molen; huwt (2) Henric Jan Wilszoon
 7. Kinderen
  1. Wouter Wouterszone van der Molen

TerugBegin van generatie


51.416   Jan VINCX

FamilienaamIndex 51.416 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Te Alphen

ORA Breda (Ginniken inv no 415 fol 278v dd 16-2-1501) Jan Lambrecht Zeelmakersz heeft grond vercoft aen Heinrick Jan Vinckenz

ORA Breda (Alphen inv no 415 fol 360v dd 19-4-1502) Claeus Jan Willemsz heeft land vercoft aen Willem Jan Vincxz.

ORA Breda (Alphen inv no 415 fol 369v dd 14-6-1502) Willem Jan Vinxz heeft een erfpacht vercoft aen Mechtelde Jan Willemszdr

ORA Breda (Ginniken inv no 416 fol 63r dd 23-5-1503) Aert Dyrck Koxz heeft land vercoft aen Heinrick Jan Vinckenzone

ORA Breda (Alphen inv no 416 fol 68v dd 2-8-1503) Willem Jan Vinxz heeft land vercoft aen Dyrck Sebrecht Vinxzone. Met erfchijns aen den Hove van de Braken, en ‘t blijft medepant dairt met recht schuldich was medepant af te sijn doent voirscreven (schepen) Heinrick Michiel Hasenberchsz vercoft en overveste. (Marge consente van Jan van Bruheze)

ORA Breda (Alphen & Chaam inv no 416 fol 208v dd 11-2-1505) Engelber Wouter Goessensdr, met man Willem Jan Vincxz, heeft de erfpacht vercoft aen Dyrck Sebrecht Vincxz tot behoef van Even? [Eva], wedue van Sebrecht Dyrck Sebrecht Vinxz, en heur kynderen.


Huwt voor 1460

51.417   N.N.

Index 51.417 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 25.708
 2. Willem, huwt Engelber Wouter Goessensdr
 3. Heinrick

TerugBegin van generatie


51.432   Jan Adriaen LENAERTS

FamilienaamIndex 51.432 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1445
Overleden voor 2-12-1503

ORA Breda (inv no 415 fol 81v dd 15-1-1499) Jan Adriaen Lenaertsz ‘heeft recht doen gedagen’ inzaken grond bij Qualberch.

ORA Breda (inv no 415 fol 103 dd 16-4-1499) Jan Petersz van den Houtghoir verkoopt aan Jan Lenaertsz een stuk grond onder Alphen.

ORA Breda (inv no 415 fol 103v dd 23-4-1499) Marie Jan Michiel Lemmenszoonsdr, met haar man Jan Lenaertszone, verkoopt aan Adriaen Laureijszone van Bedaff een bunder bouwland op Schoorbroeck (?).

ORA Breda (inv no 415 fol 112 dd 4-6-1499) Onafgemaakte verkoopakte, met Jan Lenaertsz als koper; laatste optreden van Jan.

ORA Alphen (R762, folio: 049v dd 2-4-1527) Jan Jan Lenaertsz bekent dat zijn broer Cornelis Jan Lenaertsz 2 tegens hem gedeelt is op de erfpacht, welcke zij beijde eertijts ongedeelt heffende waren. Deselve Jan bekende dat hij hiertegens gedeelt is met penningen en andere goeden dair hij mede tevreden is. Hun vader is wijlen Jan Lenaertsz. Erfpacht van 1 zester rogs in mindernisse van 3 zester rogs die Jan van de Voort met zijne consorten jairlix sculdich zijn uut te reijken uut sekere onderpande na uutweijsen der brieven dair af zijnde

Ligging van het goed: tot Alfen te Bosschoven

ORA Chaam (R763, folio: 073v dd 3-2-1534) Cornelis Jan Lenairtsz oom en voogd, en Gielis Aert Gielis Lippensz; als oom en toez van Jan en Neelken, onm kindr van wijlen Jacop Jan Lenairts, hebben vercoft aen Cornelis Henricxsone van Dunne A. de huysinge, schuere, hovinge en erve onder lant, heijde en weijde, 6 bdr B. een stuck erfs onder heijde en weijde, 1 bdr, t Hornichken; A. tot Snijders Chaem noord sHeren strate oost Aert Andriesz zuid Godert Cornelis Matheeusz west Cornelis Godscalcxz van de Hoilt huysfrou B. aent gemeijn broec oost sHeren strate zuid Cornelis Godscalcxz Kersten noord en west Heer Fredric van Renesse R...... (…)


Huwt ca. 1470

51.433   Marie Jan Michiel LEMMENS

FamilienaamIndex 51.433Vader 102.866Moeder 102.867

ORA Breda (inv no 416 fol 87 dd 2-12-1503) Marie Jan Michiel Lemenszdr met haar zoon en voogd Cornelis Jan Lenaertsz verkoopt aan Jan Merten Boomanszone een erfpacht van 11 lopen rogge.

ORA Breda (inv no 416 fol 202 dd 2-1-1504, Baerle) erfdeling tussen de moeder Marie Jan Michiel Lemenszdr en Cornelis Jan Lenaerts, ook als toeziend voogd van Jacoppe, Janne en Berbel, wettige minderjarige kinderen van Jan (voogd: Pauwel Denijs Lenaerts), en Cornelis nog eens in naam van Lenaert, Lijsbeth, Marie en Kathelijn, zijn volwassen broer en zusters.

ORA Alphen en Chaam (R764, folio: 162v/163rdd 4-12-1543) Cornelis Jan Lenaertszone verkoopt aan Cornelis Adriaen Mathijszone van der Oever een errfpacht van 17 lop rogs, die CJ:L eertijts na de doot van wijlen Marie Jan Michiel Lemmensdr zijn moeder tegens zijne brueders en zusters aengedeelt was, in mindernisse van 3 zester en 1 lop rogs die eertijts de voirs Marie Jan Michiel Lemmensdr na de dood (…) Naam van het goed: B. den Aftersten hof C. den Daelacker D. ‘t Venne E, ‘t Huysken F. den Hoopenhof H. den Bolck I. de Berct (…) Met alsulcken chijns als doen ter tijt daer schuldich was uut te gaen oudts commer al na uutwijsen eens briefs van Alfen van der daten 1496/02/29. (…)

Kinderen

 1. Jan
 2. Cornelis Zie 25.716
 3. Marie
 4. Kathelijn (+voor 1543), huwt voor 7-3-1525 Cornelis Jan Bonsschaerts, had kinderen
 5. Jacob (+voor 1534), huwt N.N.
 6. Kinderen
  1. Jan
  2. Neelken
 7. Barbara
 8. Lenaert, vermeld ORA Chaam 21-11-1525; schepen van Chaam 1544
 9. Lijsbeth, vermeld 1504.

TerugBegin van generatie


51.434   Jan Willems van BEDAF

FamilienaamIndex 51.434Vader 102.806Moeder 102.807

Overleden voor 1545

Mogelijk Jan Willem Meeusz van Bedaf (vermeld ORA Breda 22-5-1520 met zuster Kathelijn)

ORA Breda (inv 417 fol 239v dd 22-9-1507) Jan Henrick Bonsschaertszone verkoopt aan Jan Willemszone van Bedaf een stuk beemd genaamd Den Voortbeemdt groot een bunder.

ORA Breda (inv 419 fol 86v dd 15-4-1511) Lysbeth Gheryt Wouter Druyts met Jacop Jan Meussen haar man verkoopt aan Jan Willems van Bedaf een huis te Swilden (?): Bedaf geeft haar erfpacht van een viertel rogge.

Mogelijk: ORA Chaam (R763, folio: 117r/117v dd 14-12-1535) Kathelijn Jan Willemsdr weduwe Willem Jan Berisz, met Jan Willemsz, vader en vgd, verkoopt aan Wouter Gheryt Stoopssone een erfchijns van 3 kargld, en d’yerste chijnsdach sal zijn te Lichtmisse 1536, op: A. huere huysinge, schuere, kooye, hovinge en erve, 3 bdr Bijpande: B. erfpacht van 1 zester rogs, dwelc voirs Jan Jan Willemsz heft opte huysinge, hovinge en erve, (…)A. tot Chaem opte Legge aent Ghoir oost, zuid en west sHeren strate en vroente noord Cornelis Henrick van den Kyeboom B. tot Chaem opte Sluyse

ORA Chaam (R763, folio: 126v dd 28-3- 1536) Adriaen Jan Hairdenz verkoopt de goeden zoals Jan Jan Willemssone de jonge die eertijts van Willem Jan Berisz en Kathelijn Jan Willemsdr zijn huysfrou vercregen heeft. A. de huysinge, schuere, kooye, hovinge en erve onder lant, groese en heijde, 6 bdr B. omtrent 1 1/2 bdr erfs onder heijde en weijde C. 1 bdr erfs onder heijde en weijde de Wouwer; A. tot Chaem opte Sluyse oost sHeren strate zuid Jan van Ghestel en meer andere west Pauwels Jan Meusz B. tegens de huysinge en erve voirs over de strate oost Cornelis Sijmon Bollaertsz voort omgaens aen sHeren strate C. aen de Quaderijt tot Chaem oost Jan Peters west Anssem Jan Peter Ghielsz

ORA Chaam (R765, folio: 048r/048v dd 23-11-1545) Marie weduwe Willem Janszoon van Bedaf met voogd Henrick Henricxzone van den Kyeboom Jan, Andries en Gheryt gebruederen wijlen WJvB zonen, Hadewich Willem Janssen van Bedafdr met man en vgd Jan Aertszone, en Kathelijn Willem Janssen van Bedafdr met Jan Henricx Molenerenzone heuren vgd, bekenden dat wijlen WJvB achtervolgende de deylinge eertijts tusschen hem en zijne brueders en zusters, schuldich is geweest, en zijluyden noch ter tijt schuldich zijn de erfpacht uut te reijcken aen Kathelijn Jan Willemsdr van Bedaf weduwe Anthonis Henricxz van Ryel een erfpacht van 14 lop rogs op Lichtmisse, op: honne stede, huysinge, schuere, hovinge en erve, 2 bdr tot Chaem opte Dasmisse onder sWildenhuys zuid Jan Cornelissen van Coudelair noord Adriane Jan Willemssendr van Bedaf noord de Gebuerwech oost sHeeren strate


Huwt

51.435   N.N.

Index 51.435 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Adriana Zie 25.717
 2. Willem (+voor 1546), huwt N.N.
 3. Kinderen
  1. Jan, vermeld 1570
  2. Adriaen, vermeld 1570 als vader van Peter Adriaen Willem Jan Willemszone
  3. Andries
  4. Gerrit
  5. Hadewich Willem Janssen van Bedaf, huwt Jan Aertszone
  6. Kathelijn
 4. Kathelijn, verm. 1546, huwt Anthonis Henricxzoon van Ryele (+voor 1553)
 5. Hadewich, verm. 7-1-1556, huwt Jan Aert Bonsschaertsz (+voor 1556)
 6. Kinderen
  1. Peter, nog onmondig in 1556
  2. Willemke, nog onmondig in 1556
  3. Aertke, nog onmondig in 1556
 7. Peter, huwt N.N.
 8. Kinderen
  1. Petere Peter Jan Willemsdr van Bedaf, vermeld ORA Chaam 25-5-1557
 9. Petertje, huwt Peter Peterszoon van den Venne (+voor 27-1-1551)
 10. Marie, huwt Jacop Henric Jacopszsone (vermeld ORA Breda 4-1-1519)

TerugBegin van generatie


51.436   N. Gerit Jan HOUTERMAN

FamilienaamIndex 51.436 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1470

Hypothetisch, lijkt de enige kandidaat in de regio Baarle/Alphen.

ORA Breda (Baarle-Nassau inv no 415, blad 387r dd 11-8-1502) Jan Jan Cantvoirtssone verkoopt een erfpacht van een sester rogge 's jaars aan Jacop Jacop Snellaertsz die hem aangekomen is na de dood van Gerit Jan Houtermanssone zijn oudevader.


Huwt ca. 1495

51.437   N.N.

Index 51.437 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 25.718

TerugBegin van generatie


51.504   Jan Goijaert de CROM

FamilienaamIndex 51.504Vader 103.008Moeder 103.009

Geboren voor 1425
Overleden voor 1485

Vermeld: Kinderen van Jan de Cromme: 1511, 1510, 1507.

Niet verwarren met de Jan de Crom, schepen (1502, 1503), gehuwd met Geertruid Rutger Jan Smeets (naam vermeld 1500), ouders van Mr Jan, Marcella (vermeld v/a 1500), Clemente (volwassen <1500). Chronologisch past dit gewoon niet.

ORA Oirschot (Toirkens inv 124a fol 9 dd 28-1-1474) Verschenen is Jan zoon wijlen Goijaert Crommen en belooft aan Gijsbrecht Dirck Hoppenbrouwers die een jaarlijkse pacht van een half mud rogge te gaan betalen, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van een stuk land groot een mudzaad, gelegen in herdgang Straten, b.p. Jan van Best, Jan de Wolf, Jan Korstiaens, Dirck de Hoppenbrouwer de jonge met meer anderen, de erfgenamen van Aleijt weduwe van Goijaert Crommen. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht.

ORA Oirschot (Toirkens inv 124b no 141-143 dd 12-3-1483 fol 349v) Komen is Jan Goijaert Crommen en verkoopt aan Gijsbrecht Dirck Hoppenbrouwers die de helft van een stuk beemd genoemd de Hoedonk, gelegen onder Ameijden hier, b.p. Dirck Dirck Hoppenbrouwers, Dirck Mathijs Huijskens, Willem van Esch, de gemeenschappelijke straat, het erf genoemd de Mortel eigendom van genoemde Goijaert Crommen. Nog verkoopt hij een perceel van 8 lopenzaad en 10 roedes uit een akker genoemd de Heijnenakker, gelegen in herdgang Straten, b.p. Dirck Dirck Hoppenbrouwers, Korstiaen Raijmakers, de kinderen van Jan van Best, de kinderen van Jan Wolfs, een perceel genoemd de Castaert dat nu van Dirck Hoppenbrouwers is, de verkoper zelf. Jan als verkoper belooft alle lasten af te handelen, behalve de helft van de grondchijns aan de hertog uit de Hoedonk, nog zijn deel van een halve braspenning naar gelang de plak, nog 2 keer 13 lopen rogge maat van Oirschot die Gijsbrecht daar jaarlijks uit ontvangt, nog 2 halve muddes rogge in verschillende schepenbrieven van Den Bosch en van Oirschot die Gijsbrecht daar ook uit ontvangt. Verder houdt Gijsbrecht wel voor hemzelf een pacht van 1 mud rogge die Gijsbrecht ontvangt uit de genoemde Mortel en de brief daarvan is vervallen want Jan heeft die afgelost en hem daarvoor betaald. (idem 142) Genoemde Gijsbrecht belooft om alle pachten etc. uit de vorige akte zo te betalen dat Jan en diens bezit daarvoor verder gevrijwaard zijn. (Idem 143) Jan de Crom belooft aan Aert van Taterbeek die voortaan een pacht van een mud rogge te gaan betalen, op onderpand van de helft van de Hoedonk en nog een mud rogge per jaar aan de weduwe van Henrick van Boert of aan diegene die er recht op hebben. Hij zal zodanig betalen dat zijn oom Gijsbrecht (Hoppenbrouwers) uit de vorige akte daarvoor gevrijwaard blijft.

BP 1239 (Oirschot okt 1469 – sept 1470 folio 445r) Jan Goijartss die Crom; Ghijsbert Dirx Hoppenbrouwer (schoonbroer van Jan)

BP 1241 (Oirschot okt 1471 – sept 1472 folio 298v) Jan Goijartss die Crom; Ghijsbert Janss van der Schueren

BP 1245 (Oirschot okt 1475 – sept 1476 folio 110v) Jan Goijartss die Crom; Lijsbeth Ghijsberts van der Schueren

BP 1245 (Oirschot okt 1475 – sept 1476 folio 166r) Jan Goijartss die Cromme; Henrick Moedel Houbraken zoon van wijlen Jan, man van Katherijn Jan Jan Spiker

BP 1250 (Oirschot okt 1480 – sept 1481 folio 144r) Jan Goijarts die Cromme; Daniel Willem Sbrouwerszoen

BP 1254 (Oirschot okt 1484 – sept 1485 folio 77r) Daniel Willem Sbrouwerssn.; Jan Goijartss die Cromme; Ghijsbert Dirx die Hoppenbrouwer

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 446v nos 92 ff dd 9-3-1485) Johanna dochter van wijlen Jan Claes Becks weduwe van Jan Crommen met haar voogd heeft afstand gedaan van haar rechten en aanspraken ten behoeve van haar wettige dochter Aleijt verwekt bij vermelde Jan. Dat betreft bezit te Oirschot en nog inzake de helft van een stuk land genoemd de Braecken groot 4 lopenzaad min 11 roedes en nog inzake een huis etc. waarin Jan is gestorven. Dat huis zal men later verkopen en het geld aan haar geven ten behoeve van haarzelf. (…) (Idem 93) Verschenen is Henrick de Crom als aangestelde voogd over Aleijt wettige dochter van wijlen Jan Crommen verwekt bij Johanna Jan Becks en hij verkoopt nu met schepenbrieven en testament etc. aan Dirck Mathijssen onze collega-schepen die een schuur etc. met de grond gelegen in herdgang Straten, b.p. het erf van de koper, Goijaert Peters, de kinderen van Henrick van Best. Op dat perceel staat ook nog een huis dat deze voogd namens het kind zal mogen verkopen binnen nu en twee jaar. De verkoper belooft alle lasten af te handelen. Uit het bezit moeten 6 lopen rogge worden betaald aan de kinderen van Henrick Belaerts, nog 9 lopen rogge per jaar aan het St. Jorisaltaar, nog ca. een oort als grondchijns aan Willem Hubrechts. Vanwege het recht van vernadering zijn er verder twee personen verschenen, van de beide families van het kind en deze hebben onder ede verklaard dat het bezit beter wel dan niet verkocht kan worden. (…) (idem 94) De zelfde voogd uit de vorige akte verkoopt nu aan Gijsbrecht Dirck Hoppenbrouwers een stuk land genoemd de Heijenakker (?) gelegen in de Castaerden in herdgang Straten, b.p. de kinderen van Jan van Best, het erf dat eerder van Korstiaen Peter Korstiaens was. Nog verkoopt hij de helft van een beemd genoemd de Hoedonk gelegen onder Ameijden hier, b.p. Dirck Mathijssen, Jan van Baest, de straat, een beemd daar genoemd de Lantrijt, Goijaert van Berckt (?), Agnese dochter van Goijaert Cremers. Hieruit een mud rogge per jaar aan hemzelf te betalen, nog een mud rogge aan die van Taterbeeck (?) te Eindhoven, nog het 1/4e deel van een pond paijment oud geld en verder de grondchijns. Uit de genoemde akker een mud rogge per jaar aan hemzelf en de grondchijns.


Huwt (1)

51.505   N.N.

Index 51.505 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Goijaert Jan Crommen zou ook een zoon van een andere Jan Crommen (of van schepen Jan Jan Crommen) kunnen zijn; de chronologie wringt sowieso. De akte uit 1491 suggereert dat dat Johanna Beckers met een Jan Jan Goijaert gehuwd was.


Huwt (2)

Johanna Jan Claes BECKERS

FamilienaamIndex

Overleden na 1494

Ook Becks. Mogelijk ook de moeder van Goijaert.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol105v no 213 dd 7-12-1488) Goijaert Jan Beckers verkoopt aan Janna dochter van Jan Beckers die daarvan het vruchtgebruik krijgt en waarvan na haar dood haar minderjarige dochter Aleijt daarvan volgens het recht het vruchtgebruik krijgt, het 1/6e deel van een beemd groot ca. 2 bunders, gelegen in herdgang Straten, genoemd de Nageldonk, b.p. de straat, Jan Colen, Jan Gijben, Dirck de Hoppenbrouwer. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (…) (Idem 214) Janna dochter van wijlen Jan Beckers en met haar Henrick de Crom als voogd over het kind Aleijt van Janna uit de vorige akte (Aleijt is verwekt bij Jan Crommen, JT) verkoopt aan Goijaert Jan Beckers het 1/6e deel dat haar was toebedeeld in een stuk land genoemd de Gheelst groot ca. 16 lopenzaad, b.p. Dielis Cremers, Goijaert Brants, de gemeenschappelijke straat. De verkoopster met haar voogd belooft alle lasten daarin af te handelen. (ze kreeg het 1/3e deel, maar verkoopt haar eigen deel zijnde de helft ervan, de andere helft blijft voor haar dochter, JT). (…) (idem 215) Janna dochter van wijlen Jan Beckers met Henrick de Crom als voogd over Aleijt dochter van genoemde Janna (en van Jan de Crom, JT) verkopen aan Dielis Dirck Kremers het 1/12e deel in een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Straten, b.p. de kinderen van Gijsbrecht Dirck Hoppenbrouwers, de koper, de gemeijnte, Jan de Hoppenbrouwer, Goijaert Beckers. De verkoopster met haar voogd belooft alle lasten van haar kant af te handelen zoals ze dat bezit eerder heeft verkregen op 21 augustus van dit jaar. (…) (Idem 216) Dielis Dirck Kremers belooft aan Henrick de Crom ten behoeve van het minderjarige kind Aleijt dochter van Janna Jan Beckers een bedrag van 7 peters te betalen, elke peter tegen 19 stuivers gerekend met een rente van 3 lopen rogge per jaar, welke rente hij net zolang zal betalen totdat het kind meerderjarig is en dan daarna direkt de 7 peters betalen en daarna niet langer die 3 lopen per jaar, met welk geld ze daarna dan weer een andere rogpacht kan kopen.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 170v no 165 dd 1489) Goijaert Jan Beckers en Jan dochter van wijlen Jan Beckers met Henrick de Crom als voogd over het minderjarige kind genoemd Aleijt dochter van Jan wijlen Jan Crommen, verkopen samen aan Henrik Jan Corstken Embrechts een stuk land van ca. anderhalf lopenzaad, gelegen in herdgang Straten, b.p. genoemde Henrick als koper, de gemeenschappelijke straat. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve een half Bosch mud rogge in Den Bosch ook te leveren. De koper belooft dat half mud zo te betalen dat de verkopers ervoor gevrijwaard blijven.

Kinderen

 1. (uit 1) Goijaert Zie 25.752
 2. (uit 2) Aleijt (+na 1502)

TerugBegin van generatie


51.506   Corsten Gielis CRIJNS

FamilienaamIndex 51.506Vader 103.012Moeder 103.013 • Tevens 206.084

Geboren voor 1448
Overleden voor 1505

Alias Van de Snepscheut (1489, 1475)

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 49v no 32 dd 31-1-1487) Korstiaen Gielis Crijns belooft aan Daniel [Heijmerick] Schepens uit de vorige akte een pacht van 6 lopen rogge, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd de Gaetschen Ekker, gelegen onder Erdbruggen hier, b.p. Daniel Schepens, de kinderen van Ansem Loijen, de Heerstraat daar.

Idem (fol 52 nos 49-51 dd 6-3-1487) [vervolg] De zelfde mag altijd aflossen tegen betaling van 14 peters, elke peter tegen 18 stuivers. (…) [vooraf:] (Idem 50) Genoemde Korstiaen belooft aan Wouter Goijaert Keijmps die voortaan een pacht van 5 lopen rogge te gaan betalen steeds op Maria Lichtmisadg en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van de Gaetschen Ecker. (Idem 51) De pacht uit de vorige akte is aflosbaar tegen betaling van 28 peters per mud gerekend.

Idem (fol 62v nos 177-8 dd februari 1487) Korstiaen Gielis Crijns belooft aan Aert Jacop Smollers die voortaan een rente van anderhalve rijnsgulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., b.p. de kinderen van Jan van den Hoeve, Agnese en Lisbeth Gielis Crijns, Willem Goijaert Becker, de gemeijnte. (Idem 178) De rente uit de vorige akte is aflosbaar per a.s. Maria Lichtmisdag over 4 jaar tegen betaling van 24 rijnsguldens samen met de volle termijn en restanten.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 115 no 262-3 dd 14-1-1488) Korstiaen Gielis Crijns belooft aan Aert Jacop Smollers, die voortaan een jaarlijkse rente van anderhalve rijnsgulden te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen onder Ameijden hier, b.p. de kinderen van Jan van den Hove, Lisbeth en Agnes zijnde zijn zusters, Willem Goijaert Beckers, de gemeijnte. Nog op onderpand van een stuk beemd groot ca. een bunder genoemd de Erdbruggen b.p. Daniel Schepens, Willem Braecken met meer anderen, Willem Peter Janssen, (…) (Idem 263) De rente uit de vorige akte is aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 24 rijnsguldens elke gulden van 20 stuivers.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 179v no 237 dd 9-6-1489) Corsten Gielis Crijns van de Snepschuet belooft aan Daniel Aerts van der Ameijden als fabriekmeester van de St. Petruskerk te Oirschot, die voortaan jaarlijks 2 kwarten wijn te betalen, steeds met Pasen, op onderpand van een stuk land genoemd de Loekt, groot ca. 4 lopenzaad, onder Erdbruggen hier, b.p. Rutger Mathijs Huijskens, Jan Wouters van de Loo, de straat, de kinderen van Matheeus van de Venne.

ORA Oirschot (Toirkens 126b fol 17 no 106 dd 20-5-1499) Corsten Gielis Crijns verkoopt aan Cornelis Smeeds ten behoeve van Gerard van Hersel die een bunder heide in Eckensrijt, b.p. de kinderen van Gielis Hoppenbrouwers, Gijb Hoppenbrouwers, de gemeijnte, de Eckensrijt daar. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 5 no 23 dd 31-1-1505) Jan Daniel Schepens verkoopt aan Heijlwich weduwe van Corsten Gielis waarvan zij er het vruchtgebruik van krijgt en haar wettige kinderen van Corsten daarvan het erfrecht, een stuk land groot een zesterzaad, gelegen in herdgang Straten, b.p. de koopster, Pauwels Aerts van Seelst, de kinderen van Jan Esen, Adriaen van Doren. Nog verkoopt hij een stuk land genoemd de Cremersakker, b.p. de koper, de erfgenamen van Joerden Brouwers, Pauwels Aerts van Seelst, Gerard Snijers. Lasten hieruit zijn 3 lopen rogge per jaar aan Henrick Joerden Hoppenbrouwers of aan Jenneken diens zuster en nog de grondchijns.

Idem (fol 7v nos 42-3 dd 1-2-1505) Gielis en Aert, broers en kinderen van Corsten Gielis voor henzelf handelend en voor hun andere broers en zusters en met hen hun moeder Heijlwich, hebben beloofd om voortaan aan Franck zoon wijlen Thomas Aerts van der Meijden een rente van een philipsgulden en een stuiver te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Straten, b.p. de kinderen van Jan Esen, Pauwels van Seelst, Adriaen van Doren. (Idem 43) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag over twee jaar en niet eerder tegen betaling van 20 rijnsguldens.

ORA Oirschot (Toirkens 129a fol 126v nos 222-3 dd vrijdag voor palmzondag 1519) Philips van den Doeren als gemachtigde voor Peter Dirck Bressers heeft zijn achterstallige vordering aangetoond inzake een pacht van 9 lopen rogge, die 4 jaar achterstallig is, welke pacht Gielis en Aernt, broers en kinderen van wijlen Corsten Gielis voor henzelf handelend en voor hun zuster en broers, eerder hadden beloofd aan Goijaert Wouter Keijmps ten behoeve van hem en ten behoeve van diens zuster Heijlwig, op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Straten, b.p. de kinderen van Jan Essen, de kinderen van Corsten Gielis, de gemeenschappelijke straat conform een brief d.d. 31 januari 1505. Philips als gemachtigde heeft de uitwinning verzorgd en de koop is gegund aan Adriaen Aert Mengelen voor de achterstalligheid en de kosten van de procedure. En direkt daarna heeft Adriaen de koop weer overgedragen aan Peter Bressers. (Idem 223) Peter Dirck Bressers uit de vorige akte draagt het bezit samen met alle dokumenten ervan over aan Heijlwig weduwe van Corsten Gielis Crijns.

ORA Oirschot (Toirkens 129b fol 382 nos 196-7 dd 10-4-1524) Dirck Aert Dircks als man van Agnees dochter van Corsten Gielis Crijns, verkoopt aan Gielis Corsten Gielis Crijns die een stuk land gelegen in herdgang Straten aan het Snepschuet daar, b.p. Willem Goijaert Aelbrechts, erfgenamen van genoemde Corsten Gielis, de gemeenschappelijke straat. Verder verkoopt hij alle geerfde bezit dat hij en zijn vrouw hebben geerfd na de dood van Corsten Gielis, zijnde haar vader of dat ze nog zal erven na de dood van haar moeder. (Idem 197) Gielis Corsten Gielis uit de vorige akte belooft aan Dirck Aert Dircks een bedrag van 27 rijnsguldens te betalen en wel direkt na de dood van zijn moeder Heijlwig maar niet eerder.

Idem (fol 394v no 243-7 dd 27-6-1524) Antonis Corsten Gielis Crijns verkoopt aan zijn broer Gielis die zijn erfdeel dat hij na de dood van zijn vader Corsten heeft geerfd of nog zal erven na de dood van zijn moeder Heijlwig. (Idem 244) Goijaert Jan Ketelbueters verkoopt aan Antonis Corsten Gielis een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. Henrick van Esch, Goijaert Goijaert Eckermans, Claes van Delft, de gemeenschappelijke straat. (Idem 245) Gielis Corsten Gielis Crijns heeft beloofd om aan Goijaert Jan Ketelbueters die een bedrag van 45 rijnsguldens te gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag. (Idem 246) Antonis Corsten Gielis heeft beloofd aan Goijaert Jan Ketelbuters die voortaan een jaarlijkse rente van 2 en een halve rijnsgulden te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van het bezit uit de vorige akte. (Idem 247) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 40 rijnsguldens, mits er een half jaar vooraf is opgezegd.

Idem (fol 404 nos 294-5 dd 14-6-1524) Gijsbrecht zoon van Corsten Gielis Crijns verkoopt aan zijn broer Gielis Corsten Gielis Crijns zijn erfdeel dat Gijsbrecht na de dood van Corsten zijn vader heeft geerfd of nog zal erven na de dood van zijn moeder Heijlwig. (Idem 295) Gielis Corsten Gielis uit de vorige akte belooft aan zijn broer Gijsbrecht die op de eerste Maria Lichtmisdag na de dood van hun moeder Heijlwig die een bedrag van 27 gulden te zullen betalen (Marge, ongedateerd) Gijsbrecht verklaart hierop 24 gulden te hebben ontvangen en nog een gulden die Gielis zal betalen aan Cornelis van Peelt.

ORA Oirschot (Toirkens 129b fol 241b no 88 dd 17-2-1525 in ORA 1522) Goijaert de Crom als man van Margriet verkoopt aan Dielis Corsten Dielis zijn deel dat hij als man van Margriet heeft geerfd van de vader van Margriet, zijnde Corsten Dielis Crijns of het bezit dat hij in de toekomst nog zal erven van Heijlwig zijnde de weduwe van Corsten, die daarvan nu het vruchtgebruik nog heeft, zowel roerend als onroerend bezit.

RA Oirschot (Toirkens 130a fol 66v no 186-188 dd 19-4-1528) Gielis Corsten Gielis (Crijns), verder diens broer Antonis, voor henzelf handelend en genoemde Gielis voor zijn broer Gijsbrecht handelend en voor Goijaerd die Crom als man van Margriet ook dochter van genoemde Corstiaen, verder namens Dirck Aert Dircks (Seijkens) als man van Agnes ook dochter van vermelde Corsten, nog Willem van Os als man van Jenneken en haar zuster Heijlwich, ook dochters van genoemde Corsten met Gielis als hun voogd, hebben aan Goijaert Jan Hoppenbrouwers die een beemd verkocht genoemd de Mortel, gelegen in herdgang Straten nabij Erdbruggen, b.p. de kinderen van Meeus Zuetricks, Gijb Vlemmincks, Claes Henricks, de gemeijnte daar genoemd Straler.(…) (idem 187) Genoemde Goijaert Jan Hoppenbrouwers heeft beloofd om aan Heijlwich Corsten Gielis die een jaarlijkse rente van 26 stuivers te gaan betalen, op onderpand van het bezit uit de vorige akte. (…) (Idem 188) Goijaert Jan Hoppenbrouwers uit de vorige akte heeft aan Willem van Os die 23 gouden Karolusguldens beloofd, te betalen per a.s. St. Jansdag, zonder rente danwel met a.s. Maria Lichtmisdag met een rente samen tegen de penning 20.

Idem (fol 92 v no 258-260 dd 27-7-1528) Heer Willem van Petershem priester en heer Henrick Dirck Corstiaens van den Velde, priesters en rectors van het altaar van de H. Drievuldigheid te Oirschot, hebben met instemming hiervoor van het kapittel aan Heijlwich dochter van Corstiaen Dielis (Crijns) een huis met grond etc. verkocht, genoemd de Oude Kapelle, gelegen in herdgang Straten, b.p. Bartholomeus Crommen, de gemeenschappelijke straat. Lasten 2 kapoenen als grondchijns aan de heer. (…) (Idem 259) Heijlwich Corsten Gielis met haar broer en voogd Dielis heeft aan heer Willem van Pietershem en aan heer Henrick Dirck Corstiaens van den Velde, priestere ten behoeve van het Altaar van de H. Drievuldigheid in de St. Peterskerk, die een jaarrente verkocht van 26 stuivers, welke rente Goijart Jan Hoppenbrouwers deze Heijlwich eerder had beloofd op onderpand van een beemd genoemd de Mortel, gelegen in herdgang Straten onder Erdbruggen, b.p. de kinderen van Meeus Zuetriks, Ghijb Vlemmincgs. (…) (idem 260) Genoemde Heijlwich uit de vorige akte heeft aan heer Willem en heer Henrick ten behoeve van het altaar beloofd die een jaarlijkse rente van 10 stuivers te gaan betalen, op onderpand van het huis etc., zoals in de voorlaatste brief vermeld, genoemd de Oude Kapelle dat ze vandaag van deze heren heeft gekocht.


Huwt voor ca. 1475

51.507   Heijlwich Aert Aert SMEETS

FamilienaamIndex 51.507Vader 103.014Moeder 103.015 • Tevens 206.085

Overleden na 17-2-1525, voor 1528

Voornaam vermeld 1530.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 19v no 95-96 dd 31-3-1480) Verschenen is Jan zoon wijlen Peter van Oudenhoven en verkoopt nu aan Korstiaen Gielis Crijns die de helft van een stuk land genoemd dat Pollenland, gelegen in herdgang Straten, b.p. Jan Wouters van de Loo, de koper waarvan is afgedeeld, de gemeenschappelijke straat. Henrick Thomas van de Snepschuet. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 96) Genoemde Korstiaen heeft aan Jan uit de vorige akte beloofd die steeds op Maria Lichtmisdag een pacht van 17 lopen rogge te betalen, Oirschotse maat, op onderpand van het hiervoor verkochte perceel. Ook nog op onderpand van het zesde deel van een huis etc. onder Erdbruggen, b.p. Jan van den Hove, Jan Eessen, de gemeijnte. Korstiaen belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de pacht.

ORA Oirschot (Toirkens 126 fol 7 nr 28 dd 3-1-1500) Corstiaen Gielis Crijns verkoopt nu aan Peter Goijaert Bierkens met schepenbrief een stuk land gelegen in herdgang Straten ter plaatse Ameijden genoemd, b.p. de gemeenschappelijke straat, Lisbeth Brouwers en haar kinderen. Corstiaen had dat perceel gepacht van Henrick Lemkens voor een oude grote per jaar aan het kapittel en nog 23 lopen rogge per jaar Oirschotse maat aan deze Henrik Lemkens, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag conform schepenbrief d.d. 11 november 1482. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 125b fol 13 no 106 dd 3-5-1490) Aernt Jacop Smollers verklaart dat Korsten Gielis Crijns per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar een rente van anderhalve rijnsgulden mag aflossen zoals Corsten dat eerder aan Aernden had beloofd, tegen betaling van 26 rijnsguldens, waarbij het vuurstaal een koers heeft van 3 stuivers min een oort, de Philipsstuiver voor 2 philipspenningen, geslagen door hertog Philips de vader van Karel, de andriesgulden tegen 34 stuivers, en ieder van die munten voor een derde deel. Maar als hij wil aflossen moet hij dat met Allerheiligen vooraf opzeggen en zal dan met Maria Lichtmisdag betalen. Daarmee zal dan ook de rentebrief zijn komen te vervallen voor deze anderhalve rijnsgulden.

Kinderen

 1. Dielis Zie 103.042
 2. Anthonis
 3. Gijsbrecht
 4. Margriet Zie 25.753
 5. Agnes, huwt Dirck Aert Dircks Seijkens
 6. Jenneken, huwt Willem van Os
 7. Heijlken (+na 1530)
 8. Aert, vermeld 1532

TerugBegin van generatie


51.508   Willem Jans SCHOETMANS

FamilienaamIndex 51.508Vader 103.016Moeder 103.017 • Tevens 206.110

Geboren ca. 1455
Overleden voor 1509

Zoon Henrick Willem Scoetmans vermeld ORA Oirschot vanaf 1509; in 1508, 1510, 1512 genoemd Henrick Willems van der Schoet in een belending

ORA Oirschot (Transcriptie Jan Toirkens; inv 128a no 209 fol 117v dd de dag na St. Thomasdag 1509) Henrick en Jan, broers, verder Wouter Claes als man van Katarijn, Jan Joerden Happen als man van Katarijn, gezusters en kinderen van wijlen Willem Jans van den Schoet verwekt bij zijn vrouw Katarijn, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van hun ouders hebben geerfd. Henrick zoon wijlen Willem Jans van den Schoet krijgt een stuk land genoemd de Middelste Akker, gelegen in herdgang Straten onder Ameijden, b.p. Ansem Goijaerts, Peter Bierkens, de straat, de beemd van Jan Crijns. Lasten hieruit zijn 6 pond paijment aan Lambrecht in Den Bosch en nog 4 hoenderen aan de heer van Petershem. (…) Genoemde Jan krijgt een stuk land, een klein lopenzaad groot, gelegen in herdgang Straten onder Ameijden, b.p. Ansem Goossen Gielis, Margriet weduwe van Boijen Pauwels, Rutger Verhoeven, Griet Happen. Nog krijgt hij een pacht van 3 lopen rogge maat van Eindhoven, in Woensel te ontvangen. (…) Genoemde Wouter Claes als man van Katarijn en Jan Jan happen als man van Katarijn krijgen samen een huis, tuin etc., groot 3 lopenzaad, b.p. de erfgenamen van Aernt Bernts, de gemeenschappelijke straat, de Gemeijnen Heuvel daar. Lasten hieruit zijn een mud rogge per jaar, de helft aan een klooster in Leuven en de andere helft aan Heijn Gerards en aan Henrick van Best.

ORA Oirschot (Transcriptie Jan Toirkens; inv no 130a no 267 fol 415 dd 5-6-1527) Henrick Schoetmans heeft hierbij aan Gijsbrecht Gijsbrecht Vlemmincks een bepaalde som kontant geld aangeboden, om daarmee beroep te doen op het recht van vernadering inzake de helft van een stuk land in totaal groot 3 lopenzaad, gelegen onder Ameijden hier, b.p. de gemeenschappelijke straat, genoemde Gijsbrecht. Deze helft had Gijsbrecht Vlemmincks eerder gekocht van Wouter Claesen en van Willem en Godefrida beiden wettige kinderen van genoemde Wouter verwekt bij Katalijn wettige dochter van wijlen Willem Janssen van den Schoet. Genoemde Gijsbrecht erkent dit recht van vernadering en doet daarom afstand van het bezit ten gunste van Henrick Schoetmans inzake de helft van de vermelde akker.

ORA Oirschot (Toirkens 131c fol 55v nos 202-5 dd 15-5-1533) Katalijn Willem Scoetmans weduwe van Jan Joirden Happen met haar broer Henrick Scoetmans, als haar voogd ook, heeft hierbij afstand gedaan ten behoeve van haar wettige kinderen Willem en Aleijt, verwekt bij genoemde Jan Joirden Happen, inzake al haar rechten in een akker groot ca. 2 lopenzaad, genoemd de Hof, gelegen in Oirschot onder Erdbruggen hier, b.p. Cornelis van den Spijker, de lopende straat, Aert Dircks, de gemeenschappelijke straat, welk stuk land wijlen Jan Daniels als beheerder van de tafel van de H. Geest te Oirschot voor 5 mudde en 2 lopen rogge achterstand en voor de pacht van 14 lopen rogge van haar en haar kinderen had uitgewonnen en waarvan Cornelis van den Spijker de koop had verworven, zoals blijkt uit de vonnisbrief van Oirschot. Katalijn belooft alle lasten hierin van haar kant af te handelen. (Idem 203) Willem zoon Jan Joirden Happen en zijn zuster Katalijn met hun voogd Bartholomeus Joirden Happen verkopen hierbij hun erfdeel en aanspraken in het stuk land dat in de vorige akte is verneld en dat vanwege een betalingsachterstand is uitgewonnen, nu aan Cornelis van den Spijker en de verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen, behalve de jaarlijkse pacht van 14 lopen rogge aan de H. Geest van Oirschot. (Idem 204) Cornelis van den Spijker heeft beloofd om aan Katalijn weduwe van Jan Joirden Happen die 2 en een halve Karolusgulden te gaan betalen en nog aan Willem en Katalijn ook 2 en een halve Karolusguldens, per a.s. Pasen maar in ieder geval niet later dan a.s. Pinksteren. (Idem 205) Henrick Scoetmans verklaart nog dat hij het betreffende stuk land enkele jaren heeft gebruikt gehad en belooft hierbij om de genoemde pacht van 14 lopen rogge per jaar aan de tafel van de H. Geest te Oirschot zodanig voor die periode te betalen dat Cornelis van den Spijker en diens bezit daarvoor gevrijwaard blijven.

Idem 207 (17-5-1533) Katalijn dochter van Willem Scoetmans, weduwe van Jan Joirden Happen en haar wettige kinderen Willem en Katalijn hebben verklaard dat Henrick Scoetmans hen heeft voldaan voor het beheer dat hij over het bezit van hen heeft gehad. Ze geven hem nu kwijting voor dat beheer. etc.


Huwt voor 1480

51.509   Kathalijn N.

Index 51.509 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 206.111

Kinderen

 1. Henrick Zie 25.754
 2. Jan
 3. Catelijn Sr (*voor 1485), huwt Wouter Claes
 4. Kinderen
  1. Willem
  2. Godefrida
 5. Catelijn Jr Zie 103.055

TerugBegin van generatie


51.510   Joorden SMETSERS

FamilienaamIndex 51.510Vader 103.020Moeder 103.021

Overleden na 25-1-1489, voor 29-6-1491

Vermeld (belending) in akte uit 1527, dan al dood. Latijnse naam: Latoni.

NB mogelijk verward met een Joerden (Aert) Smetsers gehuwd met Mechteld Aert Jorden Stockelmans; mogelijk is het Joerden Daniel Smetsers (een oom) die huwde met Elisabeth sRonden.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 90 no 111 dd 6-7-1488) Goijaert Dielis Janssen verkoopt aaan Dielis Lucas van den met een schepenbrief een pacht van een half mud rogge, maat van Oirschot, welke pacht Jan Reijnaerts eerder had beloofd aan Aernden Vrients, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Naastenbest, b.p. Lambrecht Thijskens, de zwager van Henrick Aerts, Geerlick van de Melcroth, de Broekstraat.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 157v no 33 dd 25-1-1489) Lonis Lambrecht Rotaerts verhuurt voor 95 (!) jaar aan Joerden Smetsers die een stuk land gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Dirck van Berse, de gemeijnte. Lonis belooft deze verhuur gestand te zullen doen, ook namens zijn nakomelingen. Hij belooft Joerden het perceel definitief over te dragen zodra Joerden dat wenst.

ORA Oirschot (Toirkens 125b fol 24v no 167 dd 29-6-1491) Benedictus en Lisbeth als weduwe van Joerden Metsers hebben elkaar over en weer kwijting gegeven voor de overeenkomst en belofte die Benedictus en Joerden eerder in een schepenbrief hadden gedaan. Daarin had Benedictus aan Joerden erfelijke rogge en geld beloofd zodat Joerden deze Benedictus daarvoor in de kost zou nemen en inwoning verschaffen. Beide partijen vrijwaren elkaar voor de wedwerzijdse verplichtingen van die overeenkomst destijds.

Idem (fol 32v no 218 dd 22-10-1491) Lisbeth weduwe van Joerden de Metser verkoopt aan haar vader Jan de Ronde die alle roerende bezit dat ze in haar huis heeft staan etc. Dat betreft een een brouwinstallatie met toebehoren te weten de vloten, kuipen en tonnen, nog 7 bedden met de bedstedes en 8 oorkussens en alle bedtoebehoren. Nog 4 koperen potten, 5 keteltjes van allerlei maat, 4 tinnen ....., 2 mengvaten, 1 pint, nog 7 tinnen schotels, 12 kommetjes, 9 sausvaatjes, 4 metalen luchters, nog 2 ronddelen en 2 dissels, een ren met 4 schapen en 1 hoenderren. Nog 1 schrijn, 2 kistjes. 25 drie ..., nog een wagen met toebehoren, 2 karren, 2 ploegen en eggen, 2 halen, 2 tangen. Nog een paard en koe en 2 varkens, nog een tafel met 2 schragen, een lavoir en verder alle andere roerend bezit dat ze in haar naam bezit en mag hebben. Daarvoor heeft haar vader 44 en een halve gouden peter betaald en nog 18 peters die ze op diverse plaatsen heeft aangewend voor de betaling van Joerdens schulden.


Huwt voor 1485

51.511   Elisabeth Jan de RONDE

FamilienaamIndex 51.511Vader 103.022Moeder 103.023

Overleden na 1535, voor 29-3-1536

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 28 nos 160-1 dd 7-6-1502) Lisbeth weduwe van Joerden Smetsers, verder Mechteld, Lijsken, Elken en Ariken alle wettige dochters van genoemde Lisbeth en Joerden, samen met hun oom en voogd Jan de Metser, doen afstand van hun aanspraken ten behoeve van Seger en Wouter, broers en wettige kinderen van Gooris van Kuijck, inzake een stuk land waarop een schuur staat, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. de straat, Jacop Wouters van den Dijck. De verkopers mede namens hun zuster Truijken en Heijlken beloven alle lasten van hun kant af te handelen. (Idem 161) Wouter en Seger, kinderen van wijlen Gooris van Kuijck verkopen aan Aert Henricks van der Ameijden het perceel uit de vorige akte. Lasten hieruit zijn 4 lopen rogge. Verder moet de koper de voorste post van het hek onderhouden, waarmee dat hek sluit, gelegen naast dit erf.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 22 no 124 dd 25-5-1504) Lisbeth dochter van Jan Ronden, weduwe van Joerden Metsers voor haarzelf handelend, verder Mechteld dochter van Lisbeth en Joerden die voor haarzelf handelt en voor haar broers en zusters, verkopen aan Jan Mol, een stuk land en beemd, eerder eigendom van Daniel Eigenbroets en van Lisbeth de vrouw van Jan van Eijghen, genoemd dat Roth, gelegen in herdgang de Notel, b.p. de gemeenschappelijke straat, Henrick Moel Haubraken, de kinderen van Aert van der Meijden, Aert Dirck Seijkens.

Bosch Protocol (inv no 1276 fol 45 dd 6/1507) Elisabeth fa qd Joannes de Ronde vidua Jordan de Metzer, promisit Joannes fs qd Henrici de Gestel 2 gl: jl: Oirschot, losbaer met 32:0:0.\\

ORA Oirschot (Toirkens 131c fol 29 no 104 dd 2-2-1533) Aert de Crom, van beroep slootmaker als man van Elisabeth dochter van Jorden Smetsers verwekt door deze Joirden bij diens vrouw Elisabeth Jans Sronden, heeft beloofd om voortaan aan Jan Henrick Hoppenbrouwers die een jaarlijkse rente van 21 stuivers te gaan betalen, steeds vervalllend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag, op onderpand van de helft van een stuk land, heide en weide genoemd de Aelsendocnk, in totaal groot ca. 11 lopenzaad gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Jan Philips van Herzel, de kinderen van Daniels van der Meijen, de gemeenschappelijke straat. Hij belooft het onderpand in goede staat te houden ter betaling van de rente. De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag, mit s er 3 maanden vooraf is opgezegd,tegen betaling van 17 gouden Karolusguldens.

ORA Oirschot (Toirkens 132a fol 79 no 227 dd 18-8-1535) Elisabeth wettige dochter van wijlen Jans Sronden verkoopt hierbij een huis, met tuin, grond etc., gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Goijaert de Cuijper, Aert Thomas van den Ven, de weduwe en kinderen Willem Peters (van Brogel), de gemeenschappelijke straat. Ze verkoopt dat bezit nu samen met haar gekozen voogd Jaspar van Esch, aan haar zwager Werner Jans Beeldsnijder en de verkoopster belooft alle lasten hierin van haar kant af te handelen, behalve een pacht van 7 lopen rogge per jaar aan Margriet weduwe van Gijsbrecht Cremers, nog 6 lopen rogge per jaar aan de erfgenamen van Aerden Dirck Sijckens, Genoemde Werner belooft die pachten voortaan zelf zodanig te betalen of af te lossen dat Elisabeth daarvoor verder gevrijwaard blijft.

ORA Oirschot (Toirkens 133b fol 8v no 25 dd 19-1-1539) Aert die Crom, slootmaker van beroep als wettige man van Elisabeth, verder Henrick Scoetmans als wettige man van Mechteld, Werner Janssen, beeldsnijder van beroep, als wettige man van Aleijt, alle wettige dochters van wijlen Jorden die Metser, verwekt door deze Joirden bij diens vrouw Elisabeth dochter van Jans Sronden, welke Aert voor hemzelf optreedt en ook namens de wettige kinderen van wijlen Willem van de Broek verwekt door deze Willem bij diens vrouw Heijlwich dochter van wijlen genoemde Joerden en Elisabeth en nog namen de wettige kinderen van wijlen Rutger Servaes Bierkens verwekt door deze Rutger bij diens vrouw Marien ook dochter van genoemde Joirden en Elisabet, hebben hier een deling gemaakt van het bezit dat ze van hun ouders hebben geerfd.

Genoemde Henrick Scoetmans krijgt een stuk akkerland groot ca. 5 en een halve roede, , meer dan een zesterzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Henrick van der Vloet waar tussen een waterloop gaat genoemd de Lerpt, het erf dat ervan is afgedeeld. de kinderen van Andries Bierkens, de gemeenschappelijke straat. Hieruit jaarlijks het vijfde deel van een mud rogge te betalen aan de erfgenamen van Matheeus Kuijst, nog het vijfde deel van een mud rogge per jaar aan Peter van den Ecker of de houder van de brief, nog het vijfde deel van 2 gulden per jaar aan de erfgenamen van wijlen Jan van Gestel of de houder van de brief.

Genoemde Aerden krijgt mede namens de genoemde kinderen een stuk akkerland groot ca. 7 en een halve lopenzaad en 4 roedes, buiten de voetpad die er langs en over loopt, maar wel inclusief die pad, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Henrick Scoetmans waarvan is afgedeeld, de kinderen van Cornelis van Beerwinkel, de kinderen van Andries Bierkens, de gemeenschappelijke straat. Hieruit jaarlijks het vier vijfde deel te betalen van een mud rogge, Bossche maat en in Den Bosch tekleveren zoals in het vorige erfdeel. Verder moet er aan anderen overpad worden verleend.

Idem (fol 15 no 50 en volgende dd 27-1-1539) Aert de Crom, slootmaker als wettige man van Elisabeth wettige dochter van wijlen Joerden die Metser, voor hemzelf handelend en voor de wettige kinderen van wijlen Willem van den Broeck, verwekt door deze Willem bij wijlen Heijlwich dochter van genoemde Joerden de Metser, en voor de wettige kinderen van wijlen Rutger Bierkens verwekt door deze Rutger bij diens vrouw Marien dochter van wijlen genoemde Joerden ook, verder Werner Janssen Beeldsnijder als man van Aelijt dochter van genoemde Joerden, voor vier vijfde deel ervan, verkopen een stuk akkerland groot ca. 7 en een halve lopenzaad, buiten het voetpad maar wel inclusief het voetpad zelf, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p Henrick Scoetmans waarvan is afgedeeld, de kinderen van Cornelis van Beerwinkel, de kinderen van Andries Bierkens, de gemeenschappelijke straat. Ze verkopen hun aanspraken nu aan Thomas zoon wijlen Rutgers van Kerkoerle en het bezit is stoppelbloot te aanvaarden. De verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen, behalve de 4 vijfde delen van een mud rogge per jaar, maat van Den Bosch en in Den Bosch te leveren aan de erfgenamen van Matheeus Kuijst vervallend per a.s. Maria Lichtmisdag, nog 4 vijfde part van een mud rogge per jaar, maat van Oirschot aan Henrick Scoetmans vervallend per a.s Maria Magdalenadag, aflosbaar met totaal 28 Karolusguldens, nog vier vijfde part van een rente van 2 gulden per jaar aan Henrick Scoetmans, vervallend per a.s. St. Jansdag, aflosbaar met totaal 32 gulden, nog 2 gulden per jaar aan de erfegamen van Loij Wouter Loijen aflosbaar met 32 gouden Karolusguldens vervallend per Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer resp. per a.s. St. Jansdag en a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar en niet eerder. Verder te moeten zorgen voor onderhoud van het voetpad naast het perceel en aan anderen overpad te moeten verlenen. (In marge: Elisabeth, Marie en Servaes wettige kinderen van Rutger Bierkens, welke Elisabeth en Marie zijn vergezeld door hun voogd Jan Wouter Aerts, hebben de verkoop van dit perceel de Lerpt goedgekeurd en doen er afstand van ten behoeve van Rijken Scoetmans, Jan Stockelmans en Adriaen Scrommen en de verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen. Datum 4 september 1539) (Voetnoot: Thomas Rutgers doet er afstand van vanwege het recht van vernadering en verkoopt het aan Rijcken Henrick Scoetmans, aan Jan Stockelmans als man van Iken en aan Adriaen Goijaert Scrommen als man van Barbara, dochters van wijlen Henrick Scoetmans en hij belooft alle lasten hierin af te handelen, behalve 37 en een halve stuiver per jaar .)

Idem (fol 78 no 265 dd 16-5-1539) Werner Janssen Beeldsnijder als wettige man van Aleijt wettige dochter van wijlen Joerden die Metsere verwekt door deze Joerden bij diens vrouw Elisabeth dochter van Jans Sronden, verder Jan zoon wijlen Willems van den Broecke verwekt door deze Willem bij Heijlwich wettige dochter van genoemde Joerden en Elisabeth voor hemzelf handelend en voor Erasmus, Anne, Marien en Neelken wettige kinderen van wijlen genoemde Willem en Heijlwich hierin gemachtigd zijnde door borgemeesters en schepenen en Raad van de stad Antwerpen zoals ons is gebleken uit een gezegelde brief van de stad, verkopen hierbij hun twee vijfde delen van de helft van een perceel, deels heide en deels weiland, genoemd de Soperdonk, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. Peter Ruelens, Michiel Verhoeven, de gemeijnte daar genoemd ‘t Banensveld. Deze twee delen van die helft hadden ze geerfd bij de dood van genoemde Elisabeth Sronden en ze verkopen hun aanspraken nu aan Arden die Cromme, van beroep slootmaker en de verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant en van de kant van genoemde kinderen af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 134a fol 91 no 298 dd 23-8-1540) Aert die Crom, slootmaker voor hemzelf optredend en als echtgenoot van Elisabeth dochter van wijlen Joirden die Metsere, verwekt bij deze Joirden en diens vrouw Elisabeth dochter van Jans sRonden, verkoopt hierbij de drie vijfde delen in de helft van een stuk land genoemd die Soperdonck, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. Peter Ruelens, Michiel Verhoeven, de gemeijnte daar genoemd het Banisveld, waarvan de 2/5e delen Aert had verkregen van Werner Janssen Beeldsnijder als man van Aleijt en van Jan Willems van den Broek volgens een schepenbrief van Oirschot en het andere derde 1/5e deel had Aerden geerfd bij de dood van Elisabeth Sronden zoals hij zei. Hij verkoopt dat perceelsdeel nu aan Elisabeth wettige dochter van wijlen Henrik Scoetmans en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 135b fol 58 no 340 dd 13-12-1546) Heijlken weduwe van Jans van Gestel heeft verklaard dat Henrick Schoetmans toen hij nog leefde aan haar een jaarlijkse rente van twee gulden heeft afgelost, welke rente Elisabeth weduwe van Joerden Smetsers eerder had beloofd aan haar man Jan Henricks van Gestel, op onderpand van een stuk akkerland groot ca. 10 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, steeds vervallend op St. Jansdag van elk jaar zoals blijkt uit een schepenbrief van Den Bosch van het jaar 1507. Heijlken geeft daarvoor nu kwijting.

Kinderen

 1. Mechteld Zie 25.755
 2. Maria (+voor 1502), huwt Rutger Bierkens (+voor 1532), ouders van Elisabeth, Mariken en Faes (vermeld 1532)
 3. Elisabeth, huwt Aert de Crom, slotenmaker
 4. Heijlwich (+voor 1539), huwt Willem van den Broek (+voor 1539); ouders van Jan, Erasmus, Anne, Marien en Neelken, wonende te Antwerpen
 5. Aleijt, huwt Werner Janssen Beeldsnijder
 6. Ariken
 7. Truijken

TerugBegin van generatie


51.512   Aerts Lambert van WOLFSWINKEL

FamilienaamIndex 51.512Vader 103.024Moeder 103.025

Geboren voor 1465
Overleden voor 1533

Alias Lemmens

ORA Oirschot (Toirkens 131c fol 81v no 273 dd 31-8-1533) Lambert en Gijsbert, broers en kinderen van wijlen Aert Lemmens, verder Andries Crijns als man van Jenneken dochter van wijlen genoemde Aert Lemmens, voor henzelf handelend en voor Margriet dochter van genoemde Aert Lemmens, weduwe van Jacop Henricks en nog handelend voor haar wettige kinderen en verder namens Marie Aert Lemmens, verkopen hierbij hun erfdelen en aanspraken in een jaarlijkse rente van 20 stuivers die ze hebben geerfd bij de dood van hun broer Pauwels Aert Lemmens. Deze rente had Goijaert Peters van den Doeren als man van Elisabeth eerder aan wijlen deze Pauwel beloofd steeds op St. Andriesdag op onderpand van een een akker genoemd de Nijnekker, groot ca. 5 lopenzaad gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. de gemeenschappelijke straat, een lijweg daar, Art Hoppenbrouwers, Jan Colen, conform een schepenbrief van Oirschot. Ze verkopen hun aanspraken nu aan Wouter Aert Lemmens en de verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen.

Idem (Toirkens 132a fol 69v no 227 dd 9-6-1534) Wouter Aert Lemmens verkoopt hierbij een jaarlijkse rente van 20 stuivers, met de lopende termijn, welke rente Wouter deels heeft verkregen van Lambert en Gijsbrecht zijn broers zijnde en van Andries Crijns als man van Jenneken dochter van genoemde Aert Lemmens, die voor henzelf optraden en ook voor Margriet en Marien hun zusters en nog voor de wettige kinderen van genoemde Margriet, welke rente ze deels hadden ook hadden geerfd van wijlen hun broer Pauwels Aert Lemmens. Die rente had Goijaert Peters van den Doeren als man van Lisbet eerder beloofd aan genoemde Pauwels, steeds vervallend op St. Andriesdag op onderpand van een akker genoemd de Nijenakker, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. de gemeenschapelijke straat, conform een schepenbrief van Oirschot. Hij verkoopt de rente nu aan zijn zuster Marie Aert Lemmens en de verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. De rente blijft aflosbaar.


Huwt voor 1490

51.513   Aleijt Wouter MARTENS

FamilienaamIndex 51.513Vader 103.026Moeder 103.027

Overleden na 1536

ORA Oirschot (Toirkens 132b Fol 90v no 264 dd 13-9-1536) Aleijt Wouter Martens heeft hierbij haar zoon Lambrecht Aert Lemmens gemachtigd om namens haar al haar rentes en vorderingen te innen, voor de ontvangst daarvan kwijting te geven en alles te doen dat rechtens nodig is en speciaal ook datgene te doen dat haar zelf voor ogen gestaan zou hebben. De gemachtigde mag ook weer andere gemachtigden benoemen.

Kinderen

 1. Wouter Aert Lemmens de Cremer Zie 25.756
 2. Lambert
 3. Gijsbert
 4. Margriet, huwt Jacop Henricks (+voor 1533)
 5. Marie
 6. Pauwel (+voor 1533)
 7. Jenneke, huwt Andries Crijns

TerugBegin van generatie


51.514   Jan Gijsberts QUANTS

FamilienaamIndex 51.514Vader 103.028Moeder 103.029

Geboren voor 1485
Overleden Oirschot na 1539, voor 1542

ORA Oirschot (Toirkens 128b fol 12 no 59 dd 14-4-1510) Aernt de Nagelmaker, op grond van het testament van Henrick Scabroeks die hem daarvoor had gemachtigd, verkoopt nu aan Jan Gijsbrecht Quants een huis, tuin etc., groot ca. een lopenzaad, gelegen in herdgang Straten, b.p. Henrik Erven, Peter Speecks, het erf van de koper, de straat. Lasten hieruit zijn 14 stuivers per jaar aan de H. Geest en anderhalf hoen aan de heer van Petershem.

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 292v nos 131-2 dd 1-2-1513) Jan Gijsbrecht Quants als man van Gerit dochter van Henrick Swolfs belooft voortaan aan Willem Peter Tybisch die een jaarlijkse rente van 11 en een halve stuiver te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per Maria Lichtmisdag anno 1513 op onderpand van een stuk land groot 2 lopenzaad gelegen in herdgang Straten, (…) (Idem 132) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar tegen betaling van 10 peters, mits er met Kerstmis vooraf is opgezegd.

ORA Oirschot (Toirkens 128a losse perkamenten 21, 22 dd 1-2-1513) (…) Jan Gijsbrecht Quants als man van Gerit dochter van Henrick de Wolf en belooft aan Willem dochter van Peter Tybisch die voortaan een rente van 11 en een halve stuivers te gaan betalen, op onderpand van een stuk land, groot 2 lopenzaad, gelegen in herdgang Straten, b.p. Henrick Erven, de kinderen van Dirck Hoppenbrouwer de jonge, de straat. (…) (Idem los 22) Willem dochter van Peter Tybisch en verklaart dat Jan Gijsbrecht Quants een jaarlijkse rente van 11 en een halve stuiver mag aflossen, mits hij vooraf met Kerstmis opzegt, tegen betaling van 10 peters, welke rente Jan vandaag aan genoemde Willem heeft beloofd.

Bosch Protocol (inv no 1283 fol 133v dd 7-5-1513) Jan fs qd ghisberti Quants & sua uxoris Gerarda fa qd Henrici de Wolff promisit Elisabeth fa qd Wolteri van den Bogaert, 1:0:0 jaarlijks, Oorschot, losbaar met 16:0:0

ORA Oirschot (Toirkens 129b fol 223v nos 8-10 dd 2-1-1522) Jan Gijsbrecht Quants verkoopt aan Goijaert Goijaert Ketelaers die een huis tuin etc., gelegen in herdgang Straten, b.p. Henrick Erven, Meeus de Crom, de kinderen van Jan Truijen, Dirck van Ham, de gemeenschappelijke straat. Lasten hieruit zijn 14 stuivers en 9 plakken aan de H. Geest van Oirschot en anderhalf hoen per jaar aan de heer van Petershem. (Idem 9) Genoemde Jan Gijsbrecht Quants heeft verklaard dat hij van Goijaert Goijaert Ketelaers een bedrag van 20 rijnsguldens heeft ontvangen in mindering op de schulden die Goijaert aan J an moest betalen vanwege de aankop van het hiervoor vermelde bezit. (Idem 10) Goijaert Goijaert Ketelaers belooft aan Jan Gijsbrecht Quants die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar een bedrag van 56 rijnsguldens te betalen samen met een rente van een rijnsgulden voor elke 18 rijnsguldens kapitaal.

Bosch Protocol (inv no 1301 fol 217v dd 25-5-1523) Jan Ghisberti Quant & Gerarda Henrici de Wolff promisit 2 gl: jl: Oirschot, losbaer met 40:0:0.

ORA Oirschot (Toirkens 129b fol 302v no 36 dd St Paulus 1523) Jan Gijsbrecht Quants heeft verklaard van Goijaert Goijaer Ketelaers een bedrag van 76 gulden, nog een bedrag van 3 rijnsguldens en 3 blanken te hebben ontvangen vanwege rente, en nog 10 stuivers als lijfkoopkosten en een grote gebonden ketel met een nieuwe band. Al die bedragen betreffen de koop van een huis etc. dat Goijaert van Jan had gekocht.

Idem (fol 400v no 276 dd 4-11-1524) (…erven) Henrick Martens van den Bichelaer, (…) verkopen aan Jan Quants een stuk beemd gelegen in herdgang Straten, b.p. Goijaert Bollen, de erfgenamen van Gijsbrecht Hoppenbrouwers, Henrick Conincks, de gemeijnte, Jenneken Joerdens of haar kinderen.

Idem (fol 404 no 296-7 dd 14-6-1524) Jan Gijsbrecht Quants heeft beloofd aan Aert Claes Schepens die voortaan jaarlijks een rente van 3 rijnsguldens te gaan betalen, steeds op St. Jansdag en voor de eerste keer per a.s. St. Jansdag over een jaar, op onderpand van een huis, tuin etc. groot 2 mudzaad gelegen in herdgang Aerle, b.p. Henrick van de Maerselaer, Lupprecht van den Schoet, heer Thomas van de Snepschuet, de gemeijnte. (Idem 297) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op St. Jansdag tegen betaling van 57 rijnsguldens, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd.

Bosch Protocol (inv no 1302 fol 384 dd 2-12-1524) Jan Ghisberti Quans promisit Henrici fs qd Jois Stockelmans 50 stuivers jaarlijks Oirschot, losbaer met 50:0:0.

Bosch Protocol (inv no 1303 fol 35 dd 12/1524) Jan Gijsberts Quants promisit Henrick Daniel Dircxs 1:10:0 jl Oorschot gecasseert, losbaar met 27:0:0 [Marge gekost 5-10-1613]

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 80v no 117-8 dd 4-4-1526) Jan Ghijsbrecht Quants heeft verklaard dat hij geen rechten of aanspraken heeft inzake een weiland genoemd ‘t Zonderen, gelegen in Best en doet daarvan volledig afstand . (Idem 118) Dirck Verheijden heeft hierbij machtiging gegeven aan Thomas Hoppenbrouwers, stadhouder voor de schout van Kempenland, om namens hem te verschijnen voor Ridder en Kanselier van de Raad van Brabant zijnde heer Jheronimus van der Noot, in de kwestie die daar speelt tussen Dirck Verheijden enerzijds en Jan (Gijsbrecht) Quants met nog Claes Molners als partij ter andere zijde inzake een weiland genoemd ‘t Zonderen te Best. De gemachtigde dient alles te doen wat nodig is.

Idem (fol 197v no 248 dd 14-12-1526) Johanna Scorters heeft verklaard dat ze volledig is voldaan door Jan Quants inzake een perceel genoemd de Gorter, buiten aan de Groetdonck gelegen, dat eerder eigendom van genoemde Jennen was.

Idem (130a fol 42 no 115 dd 2-3-1528) Johanna Scorters die ziek in haar bed ligt, heeft ons verklaard dat Jan Quants eerder ten hare behoeve bepaald geld in bewaring had gegeven bij schepenen welk geld Jan haar schuldig was te betalen vanwege een erfenis. In onnozelheid had ze Jan echter daarna kwijting gegeven en was daarin bedrogen. Want het is zo dat haar voogd Joest Michiels van der Waerden dat geld had behoren te betalen om daarmee betaling te doen aan Dirkc Groet Jans, welk bedrag zij zelf aan deze Dirck schuldig was te voldoen en en daarvoor heeft ze toen meer dan zes gulden bij moeten passen. Oorzaak is dat Jan Quants het geld tegen een hogere koers had omgerekend dan men normaal pleegt te doen met erfelijke rentes. Ze wenst daarom restitutie van het geld te hebben voor deze 6 gulden en meer etc. etc.

Idem (131b fol 74 no 239 dd 5-7-1532) Jan Gijsbrecht Quants en diens wettige vrouw Gerit dochterr van Henrick Swollifs hehben hierbij met wederzijdse instemming de volgende afspraak gemaakt. De langstlevende van hen beiden behoudt het recht van vruchtgebruik van al hun gezamenlijk bezit, roerend en onroerend dat een van hen na zijn of haar overlijden zal nalaten, van welke aard dan ook en waar zich dat ook bevindt, ook met inbegrip van de levende have. Met het roerende bezit en de levende have mag de langstlevende naar eigen keuze handelen, hetzij verkopen of belasten ook al zoudat in tegenspraak zijn met bepaalde rechtsprincipes en ook al zou de langstlevende opnieuw een huwelijk aangaan. Genoemde echtelieden Jan en Gerit hebben nog bepaald dat na hun beider dood de dode hand met de levende zal delen. Ze beloven deze afspraken altijd na te zullen komen.

ORA Oirschot (Toirkens 131c fol 92 nos 302-3 dd 4-11-1533) Jan Gijsbrecht Quants heeft beloofd om aan Aerden Claes Scepens die voortaan een jaarlijkse rente van 3 en een halve gouden Karolusgulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis met tuin, grond etc., samen 17 of 18 lopenzaad groot, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. Henrick van de Maerselaer, Jacop Philips van de Schoet, heer Thomas van de Snepschuet, de gemeenschappelijke straat. Hij belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. (…) De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag nits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 60 gouden Karolusguldens. (Idem 303) Vervolgens is hier gekomen Wouter Aert Lemmens en heeft beloofd de in de vorige akte genoemde rente van 3 en een halve gulden zelf zodanig te betalen dat Jan Gijsbrecht Quants en diens bezit daarvoor gevrijwaard zullen blijven. Want Wouter verklaart dat hij vermelde geld van 69 Karolusguldens zelf ten eigen bate heeft ontvangen. Wouter belooft Jan daarvoor altijd te zullen vrijwaren.

Idem (fol 17 nos 56-7 dd 3-2-1533) Jan Gijsbrecht Quants als man van Geritken dochter van wijlen Henrick de Wolf, verkoopt hierbij aan Gijsbrecht Gijsbrechts Vlemmincks junior, een beemd genoemd de Rond Scomdonk, gelegen in Oirschot herdgang Straten ter Ameijden, b.p. een rijt daar genoemd de Scomdonkse Rijt, bepaalde personen te Liempde, de gemeijnte genoemd de Schomdonck en een gemeijnte genoemd ‘t Schoom. De verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve en half mud rogge per jaar aan de H. Geest te Oirschot, nog een oude grote als grondchijns aan de hertog, door de koper te betalen met ingang van de eerstvolgende vervaldag. Verder dient de waterloop daar te worden onderhouden voor zover men dat verplicht is. (Idem 57) Gijsbrecht Vlemmincks junior heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan Gijsbrecht Quants die 57 gouden Karolusguldens te gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag samen met een rente tegen de penning zestien, behalve dat wat Gijsbrecht hem tussen nu en a.s. Pinksteren zal betalen komt in mindering op die som en daarover zal hij geen rente hoeven te betalen.

Idem (132b fol 86 no 248 dd 11-8-1536) Jan zoon wijlen Gijsbrecht Quants verkoopt hierbij een akker groot ca. 8 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. Jan Lambrechts, Willem Wouter Hermans, de gemeijnte daar genoemd de Grootdonk. Hij verkoopt het perceel nu aan Wouter Aert Lemmens en de verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve een mud rogge per jaar aan Wouter als koper, nog 7 lopen rogge per jaar aan Dirck Jan Stockelmans, nog een oud schild per jaar aan genoemde Dirk, nog ongeveer twee stuivers als grondchijns per jaar aan de hertog.

Idem (132a fol 26 no 84 dd 4-2-1534) Adriaen Harnismakers heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan Quants die 54 Karolusguldens te gaan betalen tussen nu en a.s. St. Andriesdag.

Bosch Protocol (inv no 1326 fol 9 dd 18-10-1536) Johannes dictus Quantz fs qd Ghisberti Quantz, promisit Godefrido fs qd Johannes fs qd Godefridi van den Bye 3 gulden jaarlijks, Oirschot, losbaer met 50:0:0

Idem (132c fol 29 nos 87-89 dd 21-2-1537) Jan Gijsbrert Quants heeft aan mij (secretaris van Kerkoerle) beloofd ten behoeve van Ariken dochter van Jans van Leijenborg die een jaarlijkse rente van 3 gouden Karolusguldens te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin etc., groot ca. 2 mudzaad, gelege in Oirschot herdgang Aerle, b.p. Henrick van den Maerselaer, Jacop van den Scoet, de gemeenschappelijke straat, heer Thomas van den Snepschuet. Hij belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. De rente is aflosbaar op Maria Lichtmisdag, tegen betaling van 50 gouden Karolusguldens. (Idem 88) Vervolgens is hier verschenen Joest natuurlijke zoon van wijlen Dirck Hoppenbrouwers (en van diens moeder Arieken van Leijenborg uit de vorige akte) en heeft bekend dat hij van genoemde Jan Quants deze 50 gulden heeft ontvangen, voor zijn eigen gebruik. Hij belooft de jaarlijkse rente van 3 gulden daarom zodanig steeds aan Ariken Jans zijn moeder, te zullen betalen en wel op zijn laatst binnen nu en zes jaar, zodat het bezit van Jan Quants daarvoor gevrijwaard blijft. Joest verbindt daarvoor zijn persoon en al zijn bezit. (Idem 89) Joest Hoppenbrouwers uit de vorige akte verhuurt hierbij aan Jan Gijsbrecht Quants een beemd genoemd de Broekbeemd gelegen in Oirschot herdgang Aerle in de Bodemsteegde daar, b.p. Adriaen Harnismakers, en wel voor een termijn van 6 achtereenvolgende jaren, en het eerste jaar begint per afgelopen Maria Lichtmisdag. Daarvoor zal Jan als huurder Joest elk jaar op Maria Lichtmisdag 8 Karolusguldens en 5 stuivers betalen en de eerste termijn daarvan zal zijn per a.s. Maria Lichtmisdag. Joest belooft de pacht altijd na te zullen komen en zal alle lasten hierin van zijn kant afhandelen.

ORA Oirschot (Toirkens133b fol 72v no 256 dd 5-5-1539) Jan zoon wijlen Wouter Thomas van de Ven verhuurt hierbij aan Henrick Jan Quants het huis met tuin, grond, boomgaard, akker en weiland, gelegen in Oirschot herdgang Hedel, zoals de verpachter dat heeft verkregen van de erfgenamen van Margriet Lebbens weduwe van Gijsbrecht Scremers. De pacht loopt voor 6 achtereenvolgdende jaren en voor het huis, de dries en het weiland kan dat aanvaard worden per a.s. Pinksteren, en de 12 roedes tuin uit de grote tuin voor het huis liggend nu meteen al, en het akkerland in de oogsttijd erna, stoppelbloot en dat alles moet ook zo weer worden achtergelaten aan het einde van de pachttermijn. (…) Indien het zou gebeuren dat de pachter niet betaalt, en als Jan als verpachter niet in staat is om zijn vordering op het bezit van Henrick te verhalen voor wat betreft het laatste jaar van de pachttermijn voor nog onbetaalde restanten daarvan, zijn hiervoor nu verschenen Wouter Aert Lemmens die Cremere en Jan Gijsbrecht Daniels en hebben zich garant gesteld voor de nakoming van hetgene Henrick niet betaald zal hebben inzake de pacht of dat niet uit diens bezit verhaald kan worden. Daarvoor verbindt Wouter zich voor de helft en Jan Gijsbrecht Daniels zich voor de andere helft. Henrick als pachter belooft zijn borgen hiervoor weer te zullen vrijwaren.

Idem (fol 74 no 259 dd 6-5-1539) Henrick Jan Quants verwekt door Jan Quants bij wijlen diens vrouw Aleijt Jan Stockelmans, heeft voor een bepaald geldsbedrag waarvoor hij verklaart te zijn betaald, afstand gedaan van zijn aanspraken ten behoeve van Wouter Aert Lemmens als man van Beelken dochter van genoemde Jan Quants, inzake alle roerende en onroerende bezit dat hij van wijlen zijn moeder Aleijt heeft geerfd en dat Jan Quants en diens vrouw Geritken na hun beider dood zullen achterlaten. Genoemde Henrick belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. Om verder alle twist hierin te voorkomen hebben Henrick en Wouter ermee ingestemd dat na de dood van Jan Quants en genoemde Geritken, genoemde Henrick als voorzoon van Jan Quants en de 2 andere kinderen van Jan in diens tweede huwelijk, die elk 1/3e deel zullen krijgen van het huis en grond genoemd het Maerselaer, dat vandaag de dag wordt gebruikt door Jan Quants en diens vrouw Geritken, maar de twee nakinderen zullen vooraf aan de deling 80 Karolusguldens krijgen afkomstig uit het bezit van genoemde Geritken en daarmee is ook Libbeken Quants uitgekocht. Beiden beloven deze afspraak na te zullen komen.


Huwt (1)

Aleijt Jan STOCKELMANS

FamilienaamIndex

Overleden voor 1510


Huwt (2) na 1508, voor 1510

51.515   Geertuida Hendrick de WOLF

FamilienaamIndex 51.515Vader 103.030Moeder 103.031

Overleden na 1548

Alias Gerritke, Gertrude; Wolffs, Swolfs etc.

ORA Oirschot (Toirkens 134c fol 94 nos 290-294 dd 21-11-1542) Geritken weduwe van Jan Quants uit het tweede huwelijk, met Heijmerick Claes Scepens als haar voogd, doet afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een huis, tuin, grond etc. samen aan elkaar gelegen, te Oirschot herdgang Aerle, genoemd Dmaerselaer, b.p. Henrick van den Maerselaer en zijn kinderen, de gemeijnte genoemd ‘t Piekenveld, de erfgenamen van heer Thomaes van den Snepschuet, Jacop Philips van den Schoot, de gemeenschappelijke straat. Ze doet er nu afstand van ten behoeve van Henrik Jan Quants uit het eerste huwelijk van Jan Quants en ten behoeve van Beelken en Aleijt wettige kinderen van wijlen genoemde Jan Quants en van Geritken uit diens tweede huwelijk, elk voor een derde deel, volgens een minnelijke overeeenkomst daarover en huwelijkse voorwaarden destijds, die zoals ze zeiden daarover zijn gemaakt. (Idem 291) Henrick zoon wijlen Jan Quants verwekt bij deze Jan Quants en bij diens eerste vrouw Aleijt, verder Jan wettige zoon van Jan van Kerckoerle, als wettige man van Beelken, nog Henrick Rutgers van der Vlueten als wettige man van Aleijt, beiden wettige dochters van wijlen genoemde Jan Quants verwekt bij Geritken diens tweede vrouw, hebben met elkaar een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat ze hebben geerfd van wijlen hun vader Jan waarvan Geritken in de vorige akte afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan. Henrick Jan Quants krijgt een akker genoemd de Streepe en de Grote Dries samen aan elkaar gelegen, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. de gemeijnte genoemde ‘t Piekenveld, Jan van Kerckoerle waarvan het is afgedeeld, Jacop Philips van den Schoet, de gemeenschappelijke straat. Verder krijgt hij het middelste deel van een akker genoemd de Groot Ecker met recht van overpad over het perceel van genoemde Jan en Henrick, zoals dat is afgepaald en ongeveer ter zelfder plaatse als hiervoor is gelegen, b.p. aan de oostkant Jan van Kerckoerle, Henrick van der Vleuten, van welk beide erven het is afgedeeld, de erfgenamen van heer Thomaes van den Snepschuet. Verder krijgt hij de betimmering van de poort en de schaapskooi, die afgebroken zullen moeten worden. Hieruit moet jaarlijks 2 en een halve gulden worden betaald in Den Bosch aan een nonnenklooster achter de Tolbrug aldaar. Verder moet er recht van overpad worden verleend aan het erf van genoemde Jan en Henrick over de korste weg en met de minste lasten. Verder mag hij zolang de oven gebruiken die nu in het grote huis staat, maar niet alnger dan als zodanig en hij mag de vijver aldaar gebruiken om te wassen ( waskuil ) als hij dat wil en wel tot in lengte der dagen.

Jan Janszoon van Kerkoerle krijgt voor zover het erfrecht daarover is vastgelegd bij de huwelijkse voorwaarden daarover tussen hem en Beelken, een schuur en de grond daarvan en het daarbij gelegen akkerland, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. genoemde Henrick Quants waarvan het is afgedeeld, Henrick van der Vlueten waarvan het is afgedeeld, Jacop Philips van den Scoet. Verder krijgt hij de helft van de watersloot aldaar, waarvan de andere helft aan Henrick van der Vleuten behoort, b.p. de gemeenschappelijke straat. Verder krijgt hij een deel van de Groot Ecker met recht van overpad over de percelen van Henrick Quants en Henrick van der Vlueten, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. aan de oostkant Henrick van den Maerselaer, genoemde Henrick Quants, de erfgenamen van heer Thomaes van den Snepschuet. Hieruit moet jaarlijks aan het kapittel te Eindhoven een rente van 2 en een halve gulden worden betaald. Verder moet er ook overpad worden verleend aan de erven van Henrick Quants en Henrick van der Vlueten op de kortste manier en met de minste overlast. Verder mag Jan zolang de oven daar staat in het grote huis, daarvan gebruik maken en hij mag ook ten eeuwige dage de vijver gebruiken om er te wassen. (In marge : Wordt gegeven aan Henrick van der Vlueten aan wie het is overgedragen.) Henrick van der Vlueten in zijn hoedanigheid krijgt het grote woonhuis met de grond, de tuin, het akkerland etc. met een deel van de Groot Akker samen aan elkaar gelegen, met recht van overpad over het perceel van genoemde Jan en Henrick, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. Henrick van den Marselaer, Henrick Quants, Jacop Philips van den Schoot, Jan van Kerckoerle, de erfgenamen van heer Thomas van den Snepschuet, de gemeenschappelijke straat. Hieruit moet jaarlijks de grondchijns worden betaald over het gehele bezit dat hier bij de boedelverdeling wordt verdeeld, nog 6 lopen rogge per jaar aan Wouter van der Vloet, nog een gulden per jaar aan Willem Peter Wouters, nog 2 en een halve gulden per jaar aan het kapittel te Eindhoven. Verder moet erecht van overpad worden verleend aan genoemde Henrick Quants en aan genoemde Jan op de kortste wijze en met de minste overlast. Verder moet hij toestaan zolang die oven er in het woonhuis is, dat Henrick en Jan daar voortaan kunnen bakken en ze mogen ook altijd gebruik maken van de vijver aldaar om er te wassen als ze dat willen. (…) (Idem 292) Henrick zoon wijlen Jan Quants uit het eerste huwelijk, heeft beloofd om aan Geritken weduwe van genoemde Jan Quants, waarbij zij daarvan het vruchtgebruik krijgt en Jan Janszoon van Kerckoerle als man van Beelken en verder Henrick Rutgers van der Vlueten als man van Aleijten, beide wettige dochters van genoemde wijlen Jan Quants en Geritken daarvan het erfrecht, die voortaan een jaarlijkse rente van 31 stuivers te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van het bezit dat hem vandaag bij de boedelverdeling toebedeeld is geworden zoals vermeld in de voorgaande akte. Datum en getuigen als boven. De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag van elk jaar, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 26 gulden en de achterstallige termijnen. (Idem 293) Jan Janszoon van Kerckoerle als wettige man van Beelkenen dochter van wijlen Jan Quants uit de vorige akte, heeft beloofd om aan Geritken weduwe van Jan Quants die voortaan een jaarlijkse pacht van een mudde rogge te gaan betalen en nog een jaarrente van 31 stuivers zolang Geritken leeft, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van het bezit dat hem vandaag bij de boedelverdeling toebedeeld is geweest, zoals staat vermeld in de voorgaande akte. (Idem 294) Henrick Rutgers van der Vlueten als wettige man van Aleijt dochter van wijlen Jan Quants uit de vorige akte, heeft beloofd om aan Geritken weduwe van wijlen Jan Quants die voortaan een jaarlijkse pacht van een mudde rogge te gaan betalen en en nog 31 stuivers per jaar, zolang deze Geritken leeft, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van zijn grond en huis zoals hem dat vandaag bij de boedelverdeling is toebedeeld is geweest en in de voorgaande akte is vermeld.

ORA Oirschot (Toirkens 133b fol 74 no 259 dd 6-5-1539) Henrick Jan Quants verwekt door Jan Quants bij wijlen diens vrouw Aleijt Jan Stockelmans, heeft voor een bepaald geldsbedrag waarvoor hij verklaart te zijn betaald, afstand gedaan van zijn aanspraken ten behoeve van Wouter Aert Lemmens als man van Beelken dochter van genoemde Jan Quants, inzake alle roerende en onroerende bezit dat hij van wijlen zijn moeder Aleijt heeft geerfd en dat Jan Quants en diens vrouw Geritken na hun beider dood zullen achterlaten. Genoemde Henrick belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. Om verder alle twist hierin te voorkomen hebben Henrick en Wouter ermee ingestemd dat na de dood van Jan Quants en genoemde Geritken, genoemde Henrick als voorzoon van Jan Quants en de 2 andere kinderen van Jan in diens tweede huwelijk, die elk 1/3e deel zullen krijgen van het huis en grond genoemd het Maerselaer, dat vandaag de dag wordt gebruikt door Jan Quants en diens vrouw Geritken, maar de twee nakinderen zullen vooraf aan de deling 80 Karolusguldens krijgen afkomstig uit het bezit van genoemde Geritken en daarmee is ook Libbeken Quants uitgekocht. Beiden beloven deze afspraak na te zullen komen.

Idem (135b fol 24 nos 148-9 dd 10-3-1545) Gertrude Quants weduwe van Jan Quants met haar voogd Embrecht Claessen heeft na een daarvoor verkregen schepenbankvonnis afstand gedaan van haar recht van vruchtgebruik inzake een stuk beemd genoemd die Meije Wart, en wel ten behoeve van Jan Ghijskens de jonge en Henrick Rut Willems. (Idem 149) Genoemde Jan Gijsbrechts en Henrick uit de vorige akte hebben beloofd dat zij alle achterstallige en ook toekomstige lasten van dat perceel zodanig zullen afhandelen en betalen dat genoemde Geertruid daarvoor gevrijwaard blijft en verder zullen ze haar zolang ze leeft ieder elk jaar de helft van een vierde bussel rijshout leveren.

Kinderen

 1. (uit 1) Henrick Jan Quants (+na 1564), huwt Jutten Gijsbrecht Daniels, vermeld ORA Oirschot 1545
 2. (uit 2) Beelken Zie 25.757
 3. (uit 2) Aleijt, huwt Henrick Rutgers van der Vlueten

TerugBegin van generatie


51.520   Henrick Jan van GESTEL

FamilienaamIndex 51.520Vader 103.040Moeder 103.041

Overleden na 1569, voor 1585

ORA Oirschot (Toirkens 134b fol 62 no 205-6 dd 26-4-1541) Margriet weduwe van Dielis Corstens met mij als haar voogd, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake het derde deel van alle vaste en roerende bezittingen waarvan zij het vruchtgebruik heeft en dat door wijlen genoemde Dielis is nagelaten, van welke aard dan ook en waar zich dat bezit ook bevindt. Ze doet er nu afstand van ten behoeve van Henrick Janssen van Gestel als man van Margriet, wettige dochter van wijlen genoemde Dielis en Margriet van hierboven. (Idem 206) Henrick Janssen van Gestel als man van Margriet uit de voorgaande akte verkoopt hierbij zijn kindsdeel zijnde het derde deel van alle vaste en roerende bezittingen zoals is vermeld in de voorgaande akte, nu aan zijn zwager Corstiaen Dielis Corstens en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.


Huwt ca. 1525

51.521   Margriet Dielis Corsten CRIJNS

FamilienaamIndex 51.521Vader 103.042Moeder 103.043

Geboren voor 1505
Overleden na 1541

Kinderen

 1. Egidius Zie 25.760
 2. Aert (+voor 1588), huwt Iken Goijaert Schepens
 3. Jan, vermeld 1588, ook met patroniem Jan Henrick Jan; huwt N., dochter van Adriaen Wenselijns (ORA 1587)

TerugBegin van generatie


51.522   Daniel Henrick DANIELS

FamilienaamIndex 51.522Vader 103.044Moeder 103.045

Overleden na 1566

ORA Oirschot (Toirkens 131b fol 8 no 26 dd 22-1-1532) Daniel Henrick Daniels verkoopt hierbij een huis met tuin, grond etc., gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Henrick van Strijp, Jan Joris, de gemeenschappelijke straat. Nog verkoopt hij een akker ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Henrick van de Ven, Dirck Dielissen, Goijaert Janssen, de gemeenschapplijke straat. Hij verkoopt deze bezittingen nu aan Antonis Henrick Erven en de verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve een pacht van 8 lopen rogge per jaar aan heer Henrick Stockelmans, nog twee blanken en een moorke als chijns aan de hertog, nog behalve een rente van een gulden per jaar aan Barbara dochter van Andries Molders aflosbaar met 20 gulden, nog behalve een jaarlijkse rente van 2 Rijnsgulden aan de erfgenamen van Aert Scepens aflosbaar 32 Rijnsguldens, nog 2 gulden per jaar aan de weduwe en kinderen van Cornelis van Beerwinkel aflosbaar mert 32 gulden, nog een rente van een gulden per jaar aan Jan Scepens aflosbaar met 16 gulden, nog behalve een rente van 16 stuivers per jaar aan Peter Joerdens aflosbaar met 9 gulden alles volgens de brieven daarvan. Antonis zal die rentes en lasten voortaan gaan betalen en wel ingaan de a.s Maria Lichtmisdag over twee jaar en hij zal die dan voortaan zelf zodanig betalen of aflossen dat Daniel en zijn bezit daarvoor verder gevrijwaard blijft. (Idem 27) Genoemde Antonis uit de vorige akte als koper heeft aan Daniel beloofd die 51 Karolusguldens te zullen betalen met een rente van 10 stuivers te voldoen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, maar Daniel is wel verplicht aan Antonis hem alle rentebrieven te overhandigen en op die koopsoom zal nog in min dering komen het geld dat door de gemeente daarvan intussen wordt opgeeist of als lasten wordt opgelegd, alles volgens schatting van goede mannen te Strathen.

ORA Oirschot (Toirkens 131c fol 32 no 111-113 dd 6-3-1533) Willem Goijaert Willem Roestenborgs heeft beloofd om voortaan aan Daniel Henrick Daniels die een jaarlijkse rente van anderhalve Karolusgulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van het zesde deel van een huis, tuin etc., in totaal ca. een mudzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. Willem Happen, de gemeenschappelijke straat, Dirck Moermans. Hij belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 24 gouden Karolusguldens. (Idem 112) Daniel Henrick Daniels verkoopt hierbij aan Goijaert Henrick Sroijen die een beemd genoemd het Heijn Nevenbeemdken, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Peter Gerit Stijnen, verder de gemeijnte. De beemd is direkt te aanvaarden en de verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve eeen half mud rogge, maat van Oirschot en in Oirschot te leveren aan het gasthuis van heer Adams (van Miert) in Den Bosch, waarvan de eerste termijn vervalt per a.s. Maria Lichtmisdag. Verder te moeten zorgen voor onderhoud van wegen en waterlopen. (Idem 113) Goijaert Henricfk Sroijen heeft beloofd as schuldenaar om aan Daniel Henrick Daniels die 9 gouden Karolusguldens te gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag.

ORA Oirschot (Toirkens 132a fol 110 no 344-5 dd 18-12-1534) Willem Goijaert Roestenborchs die men ook wel Verhoeven noemt, verkoopt hierbij het 1/6e deel zijnde zijn erfdeel in een huis, tuin, grond etc., gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. Willem Happen, het erf eerder van Dirck Moermans, Dirck Willems van Berse, de gemijnte. Nog verkoopt hij het 1/6e deel van een beemd genoemd Scauteth, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. de kinderen van Henrick Philips van Hersel, verder rondom in de gemeijnte daar. Dat zesde deel had hij geerfd bij de dood van Gerard, Antonis en Jan, broers en kinderen van Peter Neven, zijnde zijn ooms en wettige brores van zijn moeder Engel Peter Neven. Hij verkoopt dat erfdeel nu aan Daniel Henrick Daniels en de verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. (Idem 345) Daniel Henrick Daniels namens hemzelf en ook als man van Katalijn dochter van Goijaert Roestenborchs die men ook wel Verhoeven noemt, heeft beloofd om aan Willem Goijaert Roestenborchs die men ook Verhoeven noemt, die een jaarlijkse rente van 3 Karolusguldens te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van de twee zesde delen van het bezit in de vorige akte vermeld. Hij belooft het bezit in voldoende goede staat te houden voor de betaling van de rente. (marge: doorgehaald 6 augustus 1636). De rente is aflosbaar op Maria Lichtmisdag, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 40 gouden Karolusguldens.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 4v no 13 dd 19-1-1535) Henrick Jan Bogaerts als man van Elisabeth dochter van Goijaert Roestenborchs, verkoopt hierbij twee zesde delen van een huis, tuin etc., gelegen in Oirschot herdgang Spoordocnk, b.p. Willem Happen, het erf dat eerder van Dirck Moermans was, Dirck Willems van Berse, de gemeijnte. Nog verkoopt hij de twee zesde delen inzake een beemd genoemde Scouteth, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. de kinderen van Henrick Philips van Herzel, de gemeijnte, welk 1/6de deel van het bezit Henrick had geerfd als echtgenoot vanwege het overlijden van Gerard, Antonis en Jan, broers en kinderen van wijlen Peters Neven, zijnde de oom van genoemde Elisabeth en welk andere zesde deel Henrik had verkregen van Henrick Goijaert Roestenborchs conform schepenbrief van Oirschot. Hij verkoop zijn erfdelen nu aan Daniel Henrick Daniels en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen en namens zijn vrouw. (Idem no 14) Daniel Henrick Daniels heeft als schuldenaar beloofd om aan Henrick Jan Bogaerts die 13 gulden te gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar en hij verbindt hiertoe zijn persoon en bezit.

ORA Oirschot (Toirkens 132bb fol 23v no 79 dd 1-2-1536) Daniel Henrick Daniels heeft beloofd om aan Jan Pauwels Vlemmincks die een jaarlijkse rente van 4 Karolusguldens te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis tuin, grond etc., groot ca. een mudzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. Willem Happen, het erf dat eerder van Dirck Moermans was, Dirck Willems van Berse, de gemeijnte. Nog op onderpand van een beemd genoemd Scauteth, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. de kinderen van Henrick Philips van Hersel, verder rondom in de gemeijnte. Hij belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de rente. De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 66 gouden Karolusgulden. (marge : Met instemming van Adriaen Peter Burchmans en Claus Laureijssen doorgehaald die het geld hebben ontvangen. Datum 28 maart 1639)

ORA Oirscgot (Toirkens 133a fol 43 no 87 dd 5-4-1538) Daniel Henrick Daniels heeft beloofd om aan Jan Goijaert Roestenborgs die een jaarlijkse lijfrente van 3 Karolusguldens te betalen, zolang zijn vader Goijaert Roestenburgs leeft en niet langer, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin, grond etc., groot ca. een mudzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. Willem Happen, het erf dat eerder van Dirck Moermans was, Dirck Willems van Berze, de gemeijnte. Hij belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente.

ORA Oirschot (Toirkens 137b fol 57v no 266 dd 17-4-1553) Daniel zoon Henrick Daniels doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik waaarop hij recht heeft inzake een jaarlijkse rente van 25 stuivers, welke rente Jacop Aert Smetsers eerder had beloofd aan Goijaerden Roestenborchs die men ook wel Verhoeven noemt, steeds vervallend met Pasen op onderpand van een weiland groot ca. 7 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. de weduwe en kinderen van Daniels van Gerwen, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 26 maart 1532. Deze rente had genoemde Daniel als man van Katherijnen dochter van genoemde Goijaert Roestenborchs toen zij leefde voor wat betreft het vruchtgebruik daarvan en zijn wettige kinderen verwekt bij deze Kathalijn, daarvan het erfrecht toebedeeld gekregen conform een schepenbrief van Oirschot. Hij doet er nu afstand van ten behoeve van die genoemde wettige kinderen.

(Idem no 267) Antonis Joosten van Roije als man van Marieken dochter van Daniel Henrick Daniels, verder Jan Goijaert Henricks, Goijaert Roestenborchs en Henrick Jan Bogaerts vanwege Henrieksken, Dircksken, Engelken en Anne allen kinderen van genoemde Daniel waarvoor zij optreden, verkopen hierbij de jaarlijkse rente van 25 stuivers die Jacop Aert Smetsers eerder had beloofd aan Goijaerden Roestenborchs die men ook wel Verhoeven noemt, steeds vervallend met Pasen op onderpand van een weiland groot ca. 7 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. de weduwe en kinderen van Daniels van Gerwen, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 26 maart 1532. De rente wordt nu verkocht aan Jan Peter Dielisssen.


Huwt (1)

51.523   Katharijna Goijaert ROESTENBURGH

FamilienaamIndex 51.523Vader 103.046Moeder 103.047

Overleden na 1536, voor 1542

ORA Oirschot (Toirkens 141c fol 459v no 184 dd 13-6-1576 Caerl zoon wijlen Antonis Peter Antonissen van der Ameijden verkoopt een rente van 3 gulden per jaar met een vervallen en een lopende termijn, welke rente Caerl bij de boedelverdeling toebedeeld heeft gekregen en deze Peter Antonissen van der Ameijden eerder had verkregen van Henrick Rutger Beckers en Henrick weer verkregen had van Willem Goijaert Roestenberchs en van Danel Henrick Danielssn., voor hemzelf en als man van Catharijn dochter van Goijaert Roestenberchs die men ook wel Verhoeven noemt. De rente vervalt elk jaar op Maria Lichtmisdag op onderpand van twee zesde delen van een huis met tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. Willem Happen, het erf dat eerder van Dirck Moermans was, Dirck Willems van Beerze, de gemeijnte. Ook nog op onderpand van twee zesde delen van een beemd genoemd Schauteth, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. de kinderen van Henrick Philips van Hersel, de gemeijnte, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 18 december 1534. De rente wordt nu verkocht aan Catharijn dochter van Gijsbrecht Hoppenbrouwers, weduwe van Jans van den Maerselaer, waarbij Catharijn het vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen verwekt bij genoemde Jan van den Maerselaer het erfrecht.


Huwt (2) voor 16-6-1542

Elisabeth Servaes MICHIELS

FamilienaamIndex

Geboren Beerse

ORA Oirschot (Toirkens 134c fol 71v no 234 dd 16-6-1542) Daniel Henrick Daniels als wettige man van Elisabeth wettige dochter van Servaes Michiels, verkoopt hierbij de jaarlijkse rente van 23 stuivers met de lopende termijn, welke rente deze Servaes in schepenbrieven van Beers aan zijn dochter Elisabeth eerder heeft beloofd, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, grond etc. gelegen in Beerse, b.p. de gemeijnte aldaar. Hij verkoopt de rente nu aan Jan en aan Henrick, gebroeders en kinderen van Goijaert van der Hoven en aan Henrick Jan Bogaerts als voogd over de minderjarige kinderen van genoemde Daniel verwekt bij Katarijnen Goijaerts van der Hoeven en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 235) Jan en Henrick, gebroeders en wettige kinderen van Goijaerts van der Hoeven en nog Jan Henrick Bogaerts als voogden over de minderjarige kinderen van Daniel uit de vorige akte, als partij ter ener zijde en Daniel Henrick Daniels als weduwnaar van Katalijn dochter van Goijaerts van der Hoeven als partij ter andere zijde hebben door bemiddeling van goede mannen, inzake de hoeve waar genoemde Katalijn in gestorven is, een minnelijke overeenkomst met elkaar gemaakt. Genoemde Daniel en diens tegenwoordige echtgenote Elisabeth mogen alle roerende bezitingen blijven behouden die door deze Katalijn zijn nagelaten omdat Daniel de helft van deze goederen heeft gekocht met het geld dat van deze Elisabeth afkomstig is en aan genoemde voogden heeft betaald. Indien deze Elisabeth komt te overlijden voor Daniel, dan moet Daniel aan de erfgenamen van Elisabeth een bedrag van 21 gulden restitueren afkomstig van het geld van Elisabeth, maar de kinderen of de voogden mogen na het overlijden van Daniel wel twee bedden komen halen, verder een kist, twee oorkussens, een tinnen schotel, een koperen pot en verder niets. Partijen hebben over en weer beloofd dit akkoord na te zullen komen.

Kinderen

 1. Ingen Zie 25.761
 2. Marie, huwt voor 1553 Anthonis Joost Janssen
 3. Henriekse
 4. Dirckske
 5. Anna

TerugBegin van generatie


51.524   Peter Goijaert ROESTENBURGH

FamilienaamIndex 51.524Vader 103.046Moeder 103.047 • Tevens 51.694

Overleden na 1582, voor 1584

Alias Roesten en Van der Hoeven.

ORA Oirschot (Toirkens 132bb fol 41 no 133 dd 22-3-1536) Heer Thomas van de Ven, priester voor hemazelf handelend en voor zijn zusters Marie en Aleijt, heeft beloofd om voortaan aan Peter Goijaert Roestenbergs die een rente van 2 gouden Karolusguldens per jaar te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Aert Henricks, Henrick Belaerts, de gemeenschappelijke straat. Nog op onderpand van een weiland genoemd de lange Streep, gelegen in Oirschot herdgang Hedel, b.p. Henrick Goijaerts, de rector van het St. Barbara-altaar in de kerk te Oirschot, de Quantsakker, de kinderen van Lijsken meester Henricks. De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 32 gouden Karolusguldens.

ORA Oirschot (138a fol 8 no 33 dd 28-1-1556) Henrick zoon Daneel Henrick Daneels heeft beloofd om voortaan aan Peter Goijaertsoen van der Hoeven een rente van 20 stuivers per jaar te gaan betalen (…)In marge: Met instemming van de kinderen van Goijaert Peter Verhoeven doorgehaald, 17 februari 1638.

ORA Oirschot (Toirkens 139a fol 56 no 206 dd 4-4-1561) Wouter Thomassen van den Ven als voogd over Barbara dochter van Ansem Aerts van den Venne verwekt bij Heijwigen dochter van Jans van den Schoet, verkoopt hierbij de helft van een beemd, genoemd ‘t Henrickslaer, die Wouter in zijn hoedanigheid heeft verkregen van Jaspar Mathijssen, chirurg, als man van Elisabeth dochter van Wouter Gregoris (van Kuijck) en deze Elisabeth had verkocht en zelf eerder had verkregen op grond van het testament dat door Jan van den Schoet junior met deze Elisabeth was gemaakt, zoals uit dat testament d.d. 22 november 1560 blijkt. Het perceel is gelegen in herdgang Spoordonck, b.p. Peter Goijaerts van der Hoeven, de erfgenamen van Peeter H..., de gemeijnte. Hij verkoopt het perceel nadat hij daarvoor een schepenbankvonnis heeft laten maken na 3 veilingsdagen nu aan Peeter Goijaerts van der Hoeven (…).

ORA Oirschot (Toirkens 139b fol 52v no 180 dd 13-3-1562) Jacop Aert Smetsers en Rutger zoon wijlen Goijaerts die Molder als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Jan Eigenbroets verwekt bij Catherijnen dochter van wijlen Nicolaes Willems die Coninck, mede op grond van diverse vonnissen en decreten van Oirschot, verkopen nu een huis, tuin, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck onder Boterwijk aldaar, b.p. Adam Loijen, de gemeenschappelijke straat, de Heelsche Stede. Ook verkopen ze een akker groot ca. 2 lopenzaad, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Jenneken weduwe van Jans van Mol, Michiel Henricks van de Schoot, de kinderen van wijlen Jan Ansems, de kinderen van wijlen Thomas die Hoppenbrouwer. Deze bezittingen worden nu verkocht aan Jan Nicolaes Willems en aan Peter Goijaert van der Hoeven en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen (…) (Idem no 181) Peter Goijaerts van der Hoeven heeft als schuldenaar beloofd om aan Jacop Aert Smetsers en aan Rutger zoon wijlen Goijaerts die Molder als voogden, die een bedrag van 103 gulden te zullen gaan betalen per a.s. St. Jacopsdag zonder rente danwel per a.s. St. Jacopsdag over een jaar met een rente tegen de penning zestien.

ORA Oirschot (139c fol 291 no 41 dd 11-2-1563) Jan Simon Cortten verkoopt twee weilanden aan elkaar, gelegen te Oirschot herdgang Spoordonck onder Boterwijck, b.p. Henrick Goijaerts int Eeckerschot, Dirck Simons, het erf van de koper, een pad genoemd de Heelsche Steegde, Gijsbrecht Willems van den Heuvel. Ook verkoopt hij een beemdje met een houtveld daaraan, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. het erf van de koper, Jan Peters van der Luijsdonck, de rector van het St. Wilbortsaltaar te Oirschot. Hij verkoopt deze percelen nu aan Peter Goijaerts van der Hoeven (…)

ORA Oirschot (Toirkens 139d fol 43v no 109 dd 7-2-1564) Henrick zoon wijlen meester Pauwels Brouwers verkoopt hierbij een stuk akkerland genoemd de Voorste Hoeve, groot ca. 8 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. Gielis Alaerts, Peter Janssen Vervloet, de gemeenschappelijke straat. Hij verkoopt dit perceel nu aan Peeter Goijaert Roestenburchs die men ook wel Verhoeven noemt. (…) (Idem 110) Genoemde Peter heeft vanwege een ruil aan genoemde Henrick een jaarlijkse rente overgedragen van 4 gulden welke rente Daniel Henrick Danielszoon eerder had beloofd aan genoemde Peter, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. Willem Happen, het erf dat van Dirck Moermans was, Dirck Willems van Beerse, de gemijnte. Ook nog op onderpand van een beemd genoemd de Scauteth, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. de kinderen van Henrick Philips van Heersel, de gemeijnte aldaar, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 31 januari 1536. Verder verkoopt hij aan deze Henrick nog een rente van 20 stuivers, die genoemde Daniel jaarlijks op zijn bezit heft. Genoemde Peter belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 142a fol 40v no 99 dd 9-12-1577) Gijsbrecht zoon wijlen Jans die Hoppenbrouwer, Peter zoon wijlen Goijaerts van der Hoeven, Willem zoon wijlen Henrick Goijaerts en Danel zoon wijlen Willem die Metser hebben samen en ieder hoofdelijk als schuldenaars beloofd om aan heer en meester Lauwreijs Rosen, kanunnik te Oirschot, ten behoeve van monsieur Niclaes de Zuttere, koopman te Antwerpen, een bedrag van 990 gulden te zullen betalen, per a.s. St. Andriesdag anno 1578 en dat moet in de stad Antwerpen worden betaald. Ze doen daarbij afstand van alle privileges waarop ze aanspraken zouden kunnen doen, en als genoemde personen op die genoemde datum niet betalen dan zal Monsieur Niclaes naar naar Oirschot mogen komen danwel een gemachtigde van hem en mag daar dan net zolang op kosten van genoemde schuldenaars verblijven totdat er betaald zal zijn. Wij als schepenen verklaren dat genoemde personen voldoende financiele draagkracht hebben voor de betaling van dat bedrag. (Idem 100) Genoemde schepenen en ander gezworenen en raadsmannen hebben beloofd om genoemde schuldenaars uit de vorige akte te zullen vrijwaren voor hun belofte omdat dit geld is opgenomen voor de gemeente Oirschot.

Idem (fol 51v no 127 dd 6-5-1577) Genoemde heer Aert uit de vorige akte (Heer Aert zoon Peter Willems van Breugel, kantor te Oerle) heeft als schuldenaar beloofd om aan Peter Goijaerts van der Hoeven een bedrag van 106 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag. (voetnoot:Deze 106 gulden zijn door genoemde Peter Goijaerts van der Hoeven aan de gemeente Oirschot betaald op zijn contributie d.d. 20 november 1589 zonder daarvoor rente te hebben gehad, derhalve is de originele brief doorgehaald.)

ORA Oirschot (Toirkens 143a fol 148v no 17 dd 3-2-1586) Herman zoon wijlen Jan Stockelmans als man van Jenneken, verder Henrick zoon wijlen Michiels van der Schoot als man van Ijken, gezusters en dochters van wijlen Joorden Philips van Hersel, verder nog Goijaert zoon wijlen Peters van der Hoeven en genoemde Herman Stockelmans als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Peters van der Hoeven verwekt bij Henrickske dochter van genoemde Joorden Philips van Hersel, verkopen nu het drie vierde deel van een akker, in totaal groot ca. 3 lopenzaad nog onverdeeld zijnde, afkomstig van Elisabeth dochter van Philips van Hersel, (…)

ORA Oirschot (Toirkens 143c fol 480v los vel no 59 dd 1588) Jan Willem Reijners heeft als schuldenaar beloofd om aan Peter van de Schoot voor een helft en aan de voorkinderen van Peters Verhoeven voor de andere helft, een bedrag van 105 gulden te betalen in 3 termijnen, waarvan de eerste meteen, de tweede op St. Jansdag a.s. en de derde op a.s. St. Bavodag. Datum 1 april 1588, getuigen Vleuten, Gestel, Thoerkens, Hovel. (…)

ORA Oirschot (144a fol 150 no 341 dd 10-12-1593) Certificatie Jan Eijmbert Schepens: Willem Henrick Goijaerts oud ca. 90 jaar, Danel zoon Eijmbrecht Schepens oud tussen de 60 en 70 jaar, en Dirck Jacobs Verloijen oud ca. 50 jaren, hebben een verklaring afgelegd op verzoek van Jan zoon wijlen Jan Eijmbrecht Schepens als gedaagde. Zij hebben onder ede verklaard dat tussen het erf van genoemde Jan en het erf van de kinderen van Lambrecht Willem Goijaerts gelegen in Oirschot herdgang Straten aan het Straelder in de Hedinge, een aantal jaren geleden een wal heeft gelegen tussen beide percelen in. Daarvoor was er eerder een onverdeeld erf geweest en er is toen een deel afge-scheiden met een wal die aangebracht is waarop nu een houtopstand staat. Toen destijds de wal werd aangelegd is dat deels door de grootvader van genoemde Jan gedaan en voor het andere deel door Jan Willems en er is tussen beide personen toen afgesproken dat de noordoostkant van de wal zou zijn voor genoemde grootvader en de andere kant voor Jan Willems of wat die personen daar dan ook over hebben afgesproken. Genoemde Willem verklaart dat hij weet dat Jacob Jans Verloijen, Peeter Goijaert Roesten en meer anderen de wal hebben aangelegd nochtans weet hij niet wie daartoe opdracht had gegeven of wie de arbeiders daarvoor had betaald. Genoemde Danel verklaart als man van Catharina en samen met Willemen Goessens en Ghijsbrecht Goijaert Hoppenbrouwers als erfgenamen van genoemde Goijaerden Hoppenbrouwers de genoemde wal te hebben gedeeld met het veld van Eijmbrecht Schepens, de vader van Danel Schepens en dat Danel toen het deel heeft verkregen aan het einde van de wal naast het heiveld aan de zuidkant en wijlen zijn vader het andere einde in bezit had naast de lopende straat noordwaarts. Hij weet ook nog dat Jan, de broer van ..., verder dat Willem Goessens de loten uit diens hoed had genomen omdat de wal en het veld verdeeld moesten worden en dat de wal toen is gesplitst in de buurt van het heiveld nabij een slippen ( ? ) die daar nu nog staat. Dirk Jacopssn. verklaart nog dat zijn vader met Peter Goijaert Roesten en anderen de wal hebben aangelegd, dat Willem en Eimbrecht Schepens die arbeiders daarvoor ook hebben betaald en wel gezamenlijk, maar omdat genoemde Willem niet meer geld daar aan uit wilde geven, is toen de wal niet geheel afgemaakt. Verder verklaart hij dat toen over de wal werd geloot en dat ze toen aan het einde van de wal stonden naast het heiveld achterwaarts en dat toen Eijmbrecht Schepens het einde kreeg van de wal naast de lopende straat noordwaarts en dat zijn vader toen zei : ‘nu moogt gij op de wal gaan poten als U wilt’.


Huwt (1) voor 1540

51.695   Beelke Simon de CORT

FamilienaamIndex 51.695Vader 103.390Moeder 103.391

Overleden na 1557


Huwt (2)

51.525   Heijlken Jans in HEERBEEK

FamilienaamIndex 51.525Vader 103.050Moeder 103.051

Overleden voor 1591

ORA Oirschot (Toirkens 141b fol 213 no 7 dd 13-1-1573) Er zou een bepaalde ruzie kunnen ontstaan tussen de twee voorkinderen van Heijlken dochter van Jans in Heerbeeck verwekt bij wijlen Peter Lodewijk Niclaessen partij enerzijds en de 3 kinderen van genoemde Heijlken verwekt bij Peter Goijaert Roesten ter andere zijden inzake de roerende en vaste goederen die na het overlijden van Peter Lodewijks Niclaessen zijn achtergebleven, volgens het geldende recht van Oirschot geerfd worden door de twee kinderen van Heijlken en Peter Lodewijks en ook inzake de roerende en vaste goederen die Heijlken als weduwe nog heeft geerfd en ook inzake de bezittingen die Heijlken en Peter samen nog hebben verworven. Daarom zijn hierover nu samengekomen Jan zoon wijlen Peter Loijen Claes en Peterken dochter van genoemde Peter Lodewijks Claes met Jacop zoon Jan in Heerbeeck en Adriaen zoon Pauwels Loijen hun aangewezen voogden als partij ter ener zijde en Peter zoon Goijaert Roesten voor hemzelf en ook optredend voor zijn 3 kinderen verwekt bij genoemde Heijlken partij ter andere zijde en hebben het volgende akkoord gesloten. De twee voorkinderen krijgen de helft en de 3 nakinderen van Heijlken de andere helft van het huis met tuin en grond groot ca. een mudzaad, gelegen in Oischot herdgang Straten ter Ameijden, waar Heijlken nu woont. Dit bezit zal per a.s. Pinksteren op die wijze worden verdeeld. Ook krijgen ze samen de beemd genoemd het Clueckens gelegen ter Ameijden dat door genoemde Peter Goijaerts Roesten is verkregen, nog de helft van een rente van 5 gulden per jaar die de kerk van Oirschot jaarlijks moet betalen aan de erfgenamen van Jan Loijen, nog de helft van alle roerende goederen die Heijlken en Peter samen hebben bezeten waar die zich ook bevinden. Daarbij zullen Heijlken en Peter samen en elk apart als langstlevende het huis en tuin en grond mogen bezitten en er wonen, gelegen in Oirschot ter Ameijden, waar nu Jan zoon Peter Loij Claessen in woont waaruit ook de lasten door hen betaald moeten worden. Ook krijgen ze de andere helft van alle andere roerende goederen. Na het overlijden van de langstlevende zal genoemde hofstede en de helft van de genoemde roerende goederen opnieuw verdeeld worden en wel voor een helft voor de eerste twee kinderen en de andere helft ten behoeve van de 3 andere kinderen. Genoemde Peter Goijaerts Roesten zal gehouden zijn alle achterstaliige pachten ook degene die afgelopen Maria Lichtmisdag zijn vervallen te betalen. Daarna zullen de kinderen de lasten die op het bezit drukken moeten betalen en voor de eerste keer door hen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar. De kinderen krijgen ook de oogstopbrengst van a.s. oogsttijd. Daarnaast is Peter Goijaerts Roesten verplicht om de twee voorkinderen namens de 3 nakinderen een bedrag van 80 gulden te betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar zonder rente welke bedrag wordt betaald uit het bezit van de nakinderen zonder nadeel voor de voorkinderen.

ORA Oirschot (Toirkens 143c fol 400 no 1 dd 2-1-1591) Jan zoon wijlen Peter Niclaes, Willem zoon wijlen Peter Roesten, Gerit zoon wijlen Geraert Heesters als man van Mariken dochter van genoemde Peter Roesten, Antonis Marcelis Dielis als man van Peterken dochter van genoemde Peter Niclaes, Gijsbert Jacops van den Maerselaer als man van Jenneken dochter van Peter Roesten, zijnde allen erfgenamen van genoemde wijlen Peter Claes en Heijlken dochter van Grietken Verloijen en van Peter Roesten en genoemde Heijlken, vanwege de beide huwelijken. Bij deze verdeling heeft Jan Peter Niclaes een beemd verkregen genoemd het Cluijsbeemdken, gelegen in Oirschot herdgang Straten ter Ameijden, b.p. Willem Henrick Goijaerts, het erf van Jan Peters genoemd het Boschbeemdken. Verder krijgt hij 6 gulden eens van de overige erfgenamen. Uit dit erfdeel moet grondchijns worden betaald. Bij deze verdeling krijgt genoemde Willem Peter Roesten een stuk land deels akker en deels groesland, groot ca. 3 lopenzaad gelegen in Oirschot herdgang Straten ter Ameijden, b.p. het Quinckerse broek, Wouter Sgraets. Uit dit erfdeel moet jaarlijks 4 gulden worden betaald aan jonker Boeckop te Gestel en de grondchijns. Bij deze verdeling krijgt Gerart Heesters een hofstede met het land etc. groot ca. twee en een halve lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten ter Ameijden, b.p. de erfgenamen van Jacop Verloijen, het Quinckerse broek, naast de lopende straat. Uit dit erfdeel moet jaarlijks 8 lopen rogge, Oirschotse maat worden betaald aan de H. Geest te Oirschot en de grondchijns.

Bij deze verdeling krijgt genoemde Antonis een stuk land gelegen in Oirschot, herdgang Straten ter Ameijden, b.p. de gemeijnte genoemd het Quinckerse Broeck, Willem Roesten. Uit dit erfdeel moet jaarlijks 2 gulden worden betaald aan jonker Boeckop te Gestel en de grondchijns. Bij deze verdeling krijgt genoemde Ghijsbrecht het huis met tuin, boomgaard etc. groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Willem Happen, het stuk dat er van is afgedeeld, Wouter Sgraets, de gemeenschappelijke straat. Uit dit erfdeel moet jaarlijks een Bosch mudde rogge worden betaald aan de H. Geest aldaar, waarvan Willem Happen meteen aan deze Gijsbert een Bosch lopen rogge moet betalen. Verder moet er 3 gulden per jaar worden betaald aan jonker Boeckop te Gestel, aan Lentken Henricks in den Bosch 32 ... per jaar, nog 2 gulden en 8 stuivers aan Willen Happen en de grondchijns.


Zij huwt (1) ca. 1548

Peter Lodewijk NICLAES

FamilienaamIndex

Overleden voor 1573

Kinderen (Niclaes)

 1. Jan, volwasen in 1573
 2. Peterken, huwt na 1573, voor 1591 Antonis Marcelis Dielis

Kinderen (Roestenburgh)

 1. (uit 1) Catharina Zie 25.847
 2. (uit 1) Goijaert, huwt Lisbeth Henrick Gevaerts van Ostaden; ouders van Simon en Ijken. Schepen in 1584, 1587, 1590, 1593, 1596, 1607, 1611; raadsman 1592; in o.a. 1593, 1596, 1600 “Goijaerden Roestenburg van der Hoeven”
 3. (uit 1) Jan, huwt (1) Hendrikske Joorden Philip Jans van Hersel (+voor 13-9-1585); huwt ca. 1586 (2) Marieken Willems van Beers (vermeld 1590)
 4. (uit 2) Willem Zie 25.762
 5. (uit 2) Mariken, huwt Gerit Geraert Heesters
 6. (uit 2) Jenneken (+voor 1626), huwt Gijsbert Jacops van den Maerselaer (+na 1631)

TerugBegin van generatie


51.526   Adriaen Roelof ROBBEN

FamilienaamIndex 51.526Vader 103.052Moeder 103.053

Geboren voor 1507
Overleden Oirschot na 1561, voor 1594, vermoedelijk 1574

ORA Oirschot (Toirkens 131a fol 38 no 138 dd 3-4-1531) Ariaen Rolof Robben heeft aan Bartholomeus Gerit Mercks die een kapitaal verkocht van 16 gulden eens welk bedrag Jan Henrick Mickerts aan deze Ariaen eerder had beloofd binnen nu en 4 jaar en ondertussen een jaarlijkse rente van 16 stuivers, conform een schepenbrief van Tongelre. Ariaen behoudt echter wel de lopende en alle reeds vervallen termijnen voor hemzelf.

ORA Oirschot (Toirkens 132c fol 75 no 238 dd 26-7-1537) Jan zoon Gielis Jan Gielissen voor hemzelf handelend en voor Wouter en Margriet, zijn broer en zuster zijnde (bij Jenneke weduwe van GJG, MW) en mede voor zijn nicht Marieken dochter van Adriaen Rolof Robben, verder Gijsbrecht Jan Gijsbrechts en Bartholomeus Mercks als voogden over de kinderen en kindskinderen van genoemde Gielis Jan Gielissen, verkopen hierbij dat mud rogge en 2 lopen rogge per jaar, met de lopende termijn uit de vorige akte nu aan Jan Ervaert Willems van Oudenhoven (…).

ORA Oirschot (Toirkens 134a fol 7v nos 23-24 dd 14-1-1540) Willem zoon wijlen Jan Joirden Happen verkoopt hierbij het vierde deel van een akker met de houtopstand etc. in totaal groot ca. 3 lopenzaad, nog onverdeeld zijnde gelegen te Oirschot, onder Ameijden aldaar, b.p. de gemeijnte, Gijsbrecht Vlemminks. Het perceelsgedeelte wordt nu verkocht aan Adriaen zoon wijlen Rolof Robben en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve 3 lopen rogge per jaar aan het klooster van de Halve Straat te Leuven. (Idem no 24) Adriaen zoon wijlen Rolof Robben heeft als schuldenaar beloofd om aan Willem zoon wijlen Jan Joirden Happen die een bedrag van 7 en een halve gulden te zullen gaan betalen tussen nu en a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar.

ORA Oirschot (Toirkens 134b fol 16 nos 57-60 dd 1-2-1541) Ricalt zoon wijlen Henrick Schoetmans, verder Elisabeth dochter van wijlen genoemde Henrick Schoetmans met Adriaen Scrommen als haar voogd, verder Jan Stockelmans als man van IJken, Adriaen Goijaert Scrommen als wettige man van Barbara, Daniel Janszoon van der Meijen als wettige man van Katarijnen, allen wettige dochters van genoemde wijlen Henrick Scoetmans, verkopen hierbij de helft van de akker uit de vorige akte nu aan Adriaen zoon wijlen Rolof Robben en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. De koper moet wel zorgen voor het onderhoud van de waterloop langs het perceel volgens oude gewoonte. (…) (Idem 59) Adriaen zoon Roelof Robben heeft beloofd om aan Willem Henrick Goijaerts die een jaarlijkse rente van 10 stuivers te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en morgen voor de eerste keer, op onderpand van een akker groot ca. 3 lopenzaad, zoals staat vermeld in de akte van de voorgaande bladzijde. (…) (Idem 60) Adriaen zoon wijlen Roelof Robben heeft beloofd om aan Marieken wettige dochter van wijlen Daniel Peter Daniels die een jaarlijkse rente van 15 stuivers te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag van elk jaar, op onderpand van de in de voorgaande akte vermelde akker. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 134c fol 24 no 75 dd 10-2-1542) Adriaen zoon wijlen Rolof Robben voor hemzelf en ook namens zijn vrouw Katalijnen wettige dochter van wijlen Jan Happen, heeft beloofd om aan Mechtelden dochter van Goijaert Jacops die een jaarlijkse rente van 10 stuivers te zullen gaan betalen, steeds vervallend op St. Andriesdag en voor de eerste keer per a.s. St. Andriesdag op onderpand van een akker groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in Oirschot onder Ameijden, b.p. de gemeeenschappelijke straat, de kinderen van Gijsbrecht Vlemmings. (…) De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag van elk jaar, mits er een maand vooraf is opgezegd, tegen betaling van 9 gulden en de achterstallige termijnen.

ORA Oirschot (Toirkens 136a fol 95 nos 371-2 dd 2-12-1547) Dirck zoon wijlen Aert Dircks wat betreft het een achtste deel, verder (…) van een akker genoemd de Middelste akker, groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot ter Ameijden alhier, b.p. Jan Joris, de kinderen van Ansem Goossens, de gemeenschappelijke straat, een pad waarover men mag wegen. Ze verkopen hun resp. delen daarvan nu aan Adriaen zoon wijlen Roelof Robben en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen behalve 4 chijnshoenderen aan de heer van Petershem. (Idem 372) Adriaen zoon wijlen Roelof Robben en met hem Willem Goijaerts hebben zich zoals ze verklaarden voor schepenen van Den Bosch verplicht een jaarlijkse rente van 6 gulden en 5 stuivers te gaan betalen aan Corstiaen Willem Corstiaens, welke rente aflosbaar is met 100 gulden. Daarna heeft genoemde Adriaen verklaard dat dit geld voor hem was bestemd en hij beloofd daarom nu om deze rente van 6 gulden en 5 stuivers zodanig te zullen gaan betalen dat genoemde Willem en diens bezit daarvoor gevrijwaard zullen blijven.

ORA Oirschot (Toirkens 136a fol 21 no 114 dd 17-2-1548) Adriaen zoon wijlen Roelof Robben heeft als schuldenaar beloofd om aan Frans Heijmerick Scepens die een bedrag van 12 gulden en 15 stuivers te zullen gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag.

Idem (fol 61v no 260 dd 16-5-1548) Willem die Cort, Dirck Hermans, Peter Willems van Brogel, Jan Huiskens, Jan Aert Scheijntkens, Michiel Dielis Lucassen, Peter Jans Crommen, en Michiel Joosten, die daartoe zijn gemachtigd vanwege de inwoners van de gemeente Oirschot zoals ons schepenen voldoende is gebleken, verkopen hierbij een stuk land, groot ca. anderhalve roede, gelegen in herdgang Straten, b.p. het erf van de koper, de gemeenschappelijke straat. Het wordt nu vanwege de inwoners op grond van een keizerlijke goedkeuring hiervoor verkocht aan Adriaen Roelof Robben en de verkopers beloven deze verkoop gestand te doen en het perceel voor lasten te vrijwaren, behalve de gebruikelijke grondchijns aan de heer.

ORA Oirschot (Toirkens 136b fol 53 no 257-8 dd 9-6-1550) Jan zoon wijlen Jan Aert Jacops verkoopt hierbij een beemd genoemd de Vleesslach, gelegen in herdgang Straten aan de Meijen Hovel aldaar, b.p. Henrik Henriks Verhoven, Henrick Aert Dircks, Peter Henrick Gerarts, de gemeijnte. Het perceel wordt nu verkocht aan Adriaen Roelof Robben en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een half mudde rogge per jaar aan Aerden Thomassen van den Ven samen met de lopende termijn over te nemen. (…) (Idem 258) Adriaen Roelof Robben heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan zoon wijlen Jan Aert Jacops die een bedrag van 69 gulden te zullen gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag.

Idem (fol 58 no 287 dd 7-7-1550) Adriaen zoon wijlen Roelof Robben heeft beloofd om aan Jenneken dochter van wijlen Corstiaens van den Hovel die een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, steeds vervallend op St. Laureijsdag op onderpand van een huis, tuin etc. groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in herdgang Straten, b.p. de kinderen van Gijsbrecht Vlemmincks, de gemeenschappelijke straat. Ook nog op onderpand van een akker groot 4 lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Jan Joris, Goijaert Corstiaens, de gemeenschappelijke straat, Dirk Verhoeven.

ORA Oirschot (Toirkens no 137a fol 23 no 124 dd 4-3-1551) Adriaen Rolof Robben heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan Heijmerick Scepens die een bedrag van 18 gulden te zullen betalen per afgelopen Maria Lichtmisdag over twee jaar.

ORA Oirschot (Toirkens 137b fol 68v nos 275-6 dd 30-5-1554) Daniel zoon wijlen Willem die Cort verkoopt hierbij een beemd gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Laureijs genoemd Vreijs Verhoeven, Willem Happen, de kinderen van wijlen Jans van den Ecker, Christine weduwe van Henrick Dielissen, welke beemd die hij eerder heeft gekocht van Georgien zoon van wijlen Henrick Aelbrechts conform een schepenbrief van Den Bosch. Hij verkoopt de beemd nu aan Adriaen zoon Roelof Robben en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve dat er overpad moet worden verleend aan de kinderen van Jans van den Ecker. (…) (Idem 276) Adriaen zoon Roelof Robben heeft beloofd om aan Daniel zoon van wijlen Willems die Cort die een jaarlijkse rente van 6 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag (…).

Idem (fol 73v no 300 dd 6-7-1554) Arien zoon Roelof Robberts heeft beloofd om aan Henrick Dielis Hoppenbrouwers die voortaan een jaarlijkse rente van 4 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op St. Jansdag en voor de eerste keer per a.s. St. Jansdag op onderpand van een huis, tuin, grond etc. groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten ter Ameijden aldaar, b.p. de gemeenschappelijke straat, de kinderen van Gijsbrecht Vlemmincks. Ook nog op onderpand van een akker genoemd de Middelste Akker, groot ca. 4 lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Willem Henricks, Jan Jooris, een pad, de lopende straat. (…) Henrick Dielis Hoppenbrouwers staat aflossing van de rente altijd toe op St. Jansdag van elk jaar, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 64 gulden en de achterstallige termijnen. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 137c fol 38v no 138 dd 23-2-1555) Adriaen zoon wijlen Roelof Robben verkoopt hierbij een beemd die hij heeft verkregen van Daniel Willems die Cort en Daniel weer had verkregen van Gregorius zoon wijlen Henrick Aelbrechts, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Lauwereijs genoemd Vreijs Verhoeven, Willem Happen, conform schepenbrieven van Den Bosch en van Oirschot daarover. Hij verkoopt dit perceel behalve het voorste stuk dat is afgemaakt tot aan het genoemde hooiveld toe nu aan Willem Cornelissen van Beerwinckel en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een jaarlijkse rente van 6 gulden aan Daniel die Cort. De eerste termijn voor rekening van de koper vervalt per a.s. Maria Lichtmisdag. Verder moet Adriaen aan deze Willem overpad geven naast het erf van Wreijs Verhoeven over een pad ter breedte van 20 voet voor een helft en ter breedte van 12 voet voor de andere helft, welk pad deze Willem en diens erfgenamen altijd zullen mogen gebruiken om er over te rijden etc.

ORA Oirschot (Toirkens 138c fol 75 no 294 dd 5-11-1560) Adriaen zoon Peter Bollen verkoopt de akker uit de voorgaande akte genoemd de Langen Akker groot ca. vier en een halve lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, nu aan Adriaen Roelof Robben en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 144b fol 214 no 55 dd 8-2-1594) Danel van de Schoot als vervanger van Lambrecht Jan Beckers en Niclaes Peter Aerts als gemachtigde van Corstiaen Antonissn. hebben met een schepenbankvonnis van Oirschot beslag laten leggen op een beemd gelegen in Oirschot, herdgang Straten, b.p. Laureijs Verhoeven, Willem Happen, de kinderen van Jans van den Ecker en wel vanwege een betalingsachterstand inzake een rente van 6 gulden per jaar, die 20 jaar onbetaald was gebleven. Deze rente werd jaarlijks betaald door Adriaen Roelof Robben aan Daniel Willems de Cordt conform een schepenbankbrief van Oirschot d.d. 30 mei 1555 en wel elk jaar op Maria Lichtmisdag. Daarbij heeft genoemde Danel namens Lambrecht en Niclaes hiervan de eigendom verworven voor het bedrag van de betalingsachterstand en de gerechtskosten, conform een schepenbankvonnis d.d. 18 november 1591. Nadat de wettelijke termijn hiervan verjaard is, is het onderpand door Wernaar Grevenraet, dienaar van de groene roede aldaar en ook nog door de vorster alhier in het openbaar bij openbare veiling te koop gesteld (…) Niclaes Jan Aerts en Lambrecht Jan Beckers in hun hoedanigheden en hebben een bod uitgebracht ter hoogte van die 20 jaar betalingsachterstand van genoemde rente samen met de gerechtelijke kosten inclusief schepenloon en schrijfloon, met de voorwaarde dat als er niemand meer kwam opdagen met enige vordering op het onderpand dat dan de eigendom naar de schuldeisers zou overgaan. Omdat er verder niemand meer kwam is de kaars ontstoken en is het pand geveild.

Idem (fol 221 nos 79-85 dd 23-2-1594) Niclaes zoon wijlen Peter Aert Stertz en Jan Jan Anthonis Bruinen als gemachtigden van Christiaen Anthonis van Druenen als man van Mechteld, weduwe van Jan Cornelis Heijmericks van Tilborch, zoals blijkt uit een machtigingbrief opgemaakt voor schepenen van Tilburg d.d. 18 februari j.l., verkopen een beemd zoals zij die middels beslaglegging hebben verkregen vanwege een vermindering op een rente van 6 gulden per jaar welke rente Adriaen Roelof Robben eerder had beloofd te zullen betalen aan Daniel Willems de Cordt uit deze beemd, welke perceel is gelegen in Oirschot, herdgang Straten ter Ameijden, b.p. Laureijs Verhoeven, Willem Henrick Goijaerts, de kinderen van Jans van den Ecker. De beemd wordt nu verkocht aan Jan zoon wijlen Adriaen Roelof Robben en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behoudens de dorpslasten. (Idem 80) Genoemde verkopers in hun kwaliteit bedingen nog, omdat de beemd nog niet voldoende heeft opgebracht vanwege de eerdere rente van 6 gulden per jaar dat de achterstalligheid nog opeisbaar blijft zoals in de executiebrief staat vermeld. (Idem 81) Jan zoon wijlen Adriaen Roelof Robben heeft als schuldenaar beloofd om aan genoemde verkopers een bedrag van 55 gulden te zullen betalen en wel meteen als ze daarom worden verzocht. (Marge: Met instemming van partijen afgehandeld, datum 17 mei 1594) (Idem 82) Genoemde Jan en diens broer Roelof en nog Willem Peter Roesten hebben elkaar beloofd om deze 50 gulden ieder voor hun deel zodanig te zullen aflossen en betalen dat de ander daar niet op kan worden aangesproken. (Idem 83 dd 25-2-1594) Genoemde Niclaes en Jan, op grond van hun verkregen machtiging, verkopen de rente van 6 gulden per jaar die Corstiaen Anthonissen eerder had verkregen van Daniel Willems de Cort zoals zij verklaarden en welke rente Adriaen Roelof Robben genoemde Daniel elk jaar had beloofd te zullen betalen (…) met 14 achterstallige termijnen aan Jan Adriaen Roelof Robbenzoon voor zichzelf en ook ten behoeve van de andere kinderen van genoemde Adriaen Robben. De verkopers beloven alle lasten van hun kant en ook voor genoemde Corstiaen af te zullen handelen. (Idem 84) Genoemde Niclaes en Jan op grond van hun verkregen machtiging, hebben afstand gedaan van hun aanspraken ten behoeve van genoemde Jan Adriaen Rolof Robben cum suis inzake deze beemd, waarbij Jan voor verdere zekerheidsstelling kan zorgdragen. (Idem 85) Jan en Roelof, broers en zonen van Adriaen Roelof Robben, Peter Willem Roesten als man van Catherijn, dochter van genoemde Adriaen, voor zichzelf en ook optredend voor de andere kinderen van genoemde Adriaen, hebben samen en ieder hoofdelijk beloofd om aan genoemde Niclaes en Jan een bedrag van 57 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag. Deze 57 gulden komen boven op de 55 gulden die op 23 februari j.l. zijn beloofd en die ook betaald dienen te worden. (Marge: Met instemming van partijen doorgehaald, datum 28 februari 1595).

ORA Oirschot (Toirkens 144b fol 289v no 13-16 dd 14-1-1595) Henrick zoon wijlen Jan Henrick Zijkens die verklaart 24 jaar oud te zijn, verder Adriaen Henrick Zijkens, Gijsbrecht zoon van genoemde Jan, als voogden over Henrick en Jan zoon van genoemde Jan Zijkens, op grond van een verkregen schepenbankdecreet verkopen hierbij het erfdeel en recht van genoemde Henrick en Jan, zijnde de helft van een huis en tuin en toebehoren dat ze hebben geerfd van hun ouders, gelegen in Oirschot herdgang Straten. Het erfdeel wordt nu verkocht aan Roelof zoon Adriaen Roeloff Robben en de verkoper (…) (Idem 14) Genoemde Roelof heeft als schuldenaar beloofd om aan de genoemde verkopers een bedrag van 20 gulden te zullen betalen per a.s. Paasdag en nog 104 gulden per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar. (Idem 15) Roelof zoon wijlen Adriaen Roelof Robben verkoopt een akker groot ca. 3 lopenzaad, genoemd de Schaefvuijt gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Antonis Marcelis Dielissn. b.p. Dirck Jan Jacopssn. en anderen zoals hij die had verkregen van de kinderen van Jan Henrick Zijkens, genoend in Heerbeeck. Het perceel wordt nu verkocht aan Adriaen Henricks in Heerbeeck en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een jaarlijkse rente van 6 gulden aan Jacop Dircks van de Velde en de dorpslasten. (Idem 16) Adriaen zoon wijlen Henrick Aert Zijkens in Heerbeeck geassisteerd met zijn zoon Wouter voor zichzelf en ook optredend voor de andere kinderen van genoemde Adriaen, hebben als schuldenaars beloofd om aan Henrick en Jan, broers en zonen van wijlen Jan Henrick Sijckens een bedrag van 29 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag ter vermindering van een schuld die Roelof Robben vandaag heeft beloofd te zullen betalen aan deze genoemde broers vanwege een verkoop. En eveneens belooft Adriaen een schuld te zullen betalen van 6 gulden aan Jacop Dircks van de Velde ook ter vermindering van een schuld van Roloff Robben aan deze Jacop van de Velde. De broers Henrick en Jan, ook nog voor hun broer Gijsbrecht verklaren hierbij volledig voor deze 29 en 6 gulden te zijn betaald.


Huwt ca. 1535

51.527   Catalijn Jan Jordaen HAPPEN

FamilienaamIndex 51.527Vader 103.054Moeder 103.055

Overleden voor 1595

Kinderen

 1. Roelof (+na 1595, voor 1615), huwt Gerritje Jan van Kerckoerle (+na 1615); zij huwt (2) Aerden Henrick Hermans. Roelof en Gerritje waren ouders van Jan, Arien en Mariken (gehuw met Antonis Antonissen)
 2. Jan (+na 1594)
 3. Marieke, vermeld 1537
 4. Catalijntje Zie 25.763

TerugBegin van generatie


51.532   Dirck Dirck de MESMAKER

FamilienaamIndex 51.532Vader 103.064Moeder 103.065

Kwartieren ontleend aan Henk Coolen.


Huwt (1)

Cathalyn Jan LAMBRECHTS

FamilienaamIndex

Niet vermeld door Henk Coolen.


Buitenechtelijke relatie (2) met

51.533   Lijsbeth Willem Dirck SCHEIJFVE

FamilienaamIndex 51.533Vader 103.066Moeder 103.067

Geboren voor 1510

Kinderen

 1. (uit 1) Dirck, huwt Dircksken Geraert Voss; Bosch Protocol (inv no 1311 fol 43 dd 12/1529) Theodorus fs Theodorus Sr Mesmakers cum suis 59-0-0
 2. (uit 2) Dirck Zie 25.766

TerugBegin van generatie


51.534   Jan Matheus Gerrit SBIJEN

FamilienaamIndex 51.534 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Hilvarenbeek

Alias sBijen van Loen. Kwartieren ontleend aan Henk Coolen.


Huwt voor 1530

51.535   Mechteld Scelleken Peter SCELLEKENS

FamilienaamIndex 51.535 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Anna Zie 25.767

TerugBegin van generatie


51.536   Anthonis Henrick ROOSEN

FamilienaamIndex 51.536Vader 103.072Moeder 103.073

Geboren na 1525
Overleden Moergestel voor 1586

Was nog (net) onmondig op 24-1-1549.

ORA Moergestel (inv no 295 fol 50 no 269 dd. 23-9-1559) Matheus Aert Cele Aertss heeft geloeft Antonisse ....Roosen jee rente van 3 en een....[halve] .. ka gld van 20o st alle Lichtmisse uit stuk beempts gent datermyte ? inde ..... aenden Houtvoirt ^ ..... doostensijde aen erffenisse Geeraert Peter Ariaenss ......erffenis Aent deynde derffgen. Peter Verbruysten ....... zijde Antonis Mathijs Roeffs waer uyt ....gaende es twe st ? min 1 ort gewinchijns .....gronde ende Matheus heeft voirt geloefft .....hieronder: op huyden den ix-t februarij anno xvC ende Lxij heeft Antonis .....gekent ende geleden dat Matheus dese 1/2 gld tsjaers met....... stel aen hem gelost ende gerqueten heeft. Hij mag dese 3 1/2 ...... lossen alle Lichtmisse als hij heyt 1/2 jaar tevoren opzegt mette somme van ..... vijftich ka gld

ORA Moergestel (inv no 395 fol 134v no 587 dd. 18-2-1562) Marcelis Henricks van Sonne heeft verkocht te betalen Antonisse Henrick Roosen ter tocht en Henrick zijn wittige soene verwect bij Catelijn zijnder wittige hvr d.Antonis Dircx....? ten erfrechte jee rente van 3 ka gld op Lichtmis uit huys hoff en erff daaraan 20 L in voors. prochie in den Hovel aende Eynde ^ Hovelstraet v gem. wech < gem. straat > erf van tGasthuys erffne vanden Bosch mma belast met 2 mud rogge sjaers 12 ka gld sjaers en 5 st gewincijns (Idem 588) Antonis voer hem selve en mede voer Henrick zijn soene en met hen Adriaen Pauwels als behou....oom hebben geloeft en openbaerlijck bekent dat Marcelis deze 3 gld sjaers huyden des daechs geloeft mach lossen alle Lichtmiss metter somme van 50 ka gld actum testes ut supra

ORA Moergestel (inv no 300 fol 140v no 300 dd. 31-10-1590) Corstiaen Heymans man van Marye zijn hvr d.w. Gerardt Roosen 1 ka gld sjaers erffgelts in rente van 3 ka gld welke rente Marcelis Henricx van Sonne verkocht ende gelooft hadde te betalen Anthonisen Henric Roosen hen ter tocht ende Henrick zijn wittige zoone verwect bij Catharijne zijn wittige hvr d. Anthonis Druytichs ten erve jaarlijks op Lichtmis uit huys hoff erff daaraan 20 L in par. Gestel ter stede in den Hoevell aenden eynde ^ Hovelstraet v gem. wech < gem. straat mma > erf des Gasthuys vanden Bossche mma in sch.br. Gestell 1562 opten 18 februari – leg. en her. supt. Jannen Peeter Baten actum xxxi-a octobris anno 1590 scabini Corstiaen Jan Peeterss ende Denis Cornelis Jan Peterss ende Denis Cornelis Mutsairts

ORA Moergestel (inv no 301 fol 41 no 112 dd. 9-6-1595) Everardt Jan en Steven gebr. en Matheeus Anthonisd Roozen man van Elizabeth zijn hvr hebbe zustere krn w. Anthonis Stevens bij dezelve Anthonis en w. Elizabethe zijn hvr d.w. Everardt Willem Everarts zamen verwect maken erffscheydinge van w. henne ouders (...)

ORA Moergestel (inv no 301 fol 89v no 233 dd. 29-5-1597) Alzoe zeeckere questie en processe tussen Jan Matheeusen en Willemken br en z. krn w. Anthonis Henric Roozen t.e. en Elizabethe wede w. Anthonis Anthonis Jacobs t.a.z. oorsprong nemende ter cause van alle alzulcke xLvi kagld met 5 jaar interest tegen hondert vi gelijcke gld als w. Anchem Peeter Ancems en Lijsken zijn hvr d.w. Jans de Cort op xi-a january anno xvC Lxxiiij bij zekere henne testamente w. Anthonis Henric Roozen gelegateert en gemaakt ende om welcke questie ende processe ter neder te leggen ende alle voordere costen te e...teren ende te schouwen; soe zijn op heden daer van deese voor ons schepenen gecompareert Jan en Matheeus gebr. zn w. Anthonis Henric Roozen voor hun zelven en die zelve noch voor Willemken henne zustere daer zij hun sterck voor maecken ende geloofden ter eenre ende Jan Anchem janss als metter heere geordineert momboor van Marye onm. d.w. Anthonis Anthonis Jacobs ende Elizabeth voors. zijn hvr t.a.z. zijn geaccordeert nl. dat Jan Matheeus en Willemken te bamisse nu eerstcomende op te leggen en te betalen de somme van 50 ka gld eens ende tot alderheyligen nu eerstcomende well betaelt ende dat daer meede die geeyste xLvi ka gld mette 8 jaeren interesten sullen sijn en blijven doot ende te nyet ende daervan egeen eyssche meer mogen worden gedaen in eniger manieren gelijck oock hier mede zullen zijn doot ende te nyet alle die costen van rechte vuytgenomen vuytgenomen die salaris van procur.. die de voors. momboor zall moeten betalen zoe die zelve bij schepenen zullen werden getaxeert [90r(329)]- actum 29-a may anno 1597 scabini Jan Anthonis Stevens ende Adriaen Gerardt Adriaenss Marge [89v] Jan Anthonis Rooze en Matheeus zijns broeders voor hunzelven en voor Willemken henne zustere hebben bekent die 50 ka gld in dezen accoorde begrepen van Jannen Anchems momb. ontfangen te hebben en schelden de voorn. Marie onm. daarvan geheel quyt en vrij actum xi-a octobris 1597

ORA Moergestel (157. 1597 december 24 sH,R.1409,23) Gijsbertus Kuysten z.w. Henrici? Kuysten bij Gertrude d.w. Petri Collaerts? z.w. Hermanni Collarts 6 gld op Maria Visitatie uit twee huizen erven hoven toebehoren par. Otw juxta ripagun? ibidem t erf Adriani Lamberts t comm. viam juxta retegun? quadam pascualis in voorn. par. in platea dicta die Karikovense? strate t erf krn w. Francisci .. t comm. plateam welke cijns Cornelis .. fratres Beatrix eorum sororum krn Francisci z.w. Corneli Diericx bij w. Arnolda d.w. Sanderi Ghisberts? ook voor Ghisberto hun absente broer supt Petro z.w. Hermanni Collars 7-6-1527 supt Matheo z.w. Anthoni Roosen rotifici

ORA Moergestel (1225. 1618 juni 19 sH,R.1518,358) Mattheus z.w. Antonis Henricx Rosen en Geerard z.w. Peeter Jacops Brouwers beiden wnd Otw verkocht Henrick z.w. Jan Jans Joordens jeec 12½ gld op nat. bapt. uit huysinge gronden hoff boomgaert 1 L van Mattheeus par. Otw omtrent de Lijnde t erf Adriaen Cornelis van Buerden t erf Peter Martens v gem. strate t erf Peter Martens hoybeempt ook van Mattheeus 6 L par. Otw aen de Borcht t erf Jan Lamberts t erf Cartuysers tot Colen v waterstroom t erf gent de Borcht toebehorende Corstiaen Laureynss van Ravensteyn andere huysinge erve hoff boomgaert ackerlant en .. land des voors. Gerarts stamen 4 L tpl. Carchoven tegenover de wijntmolen aldaar tussen erve Barbara wede Niclaes de Ketelaer en krn t ander erf voors. verkoper v Herman Henricx de Steenbacker t gem. strate losbaar met 200 ka gld margo: gelost 22-6-1619

ORA Moergestel (1287. 1621 mei sH,R.1521,265v) Robbert z.w. Niclaes van den Pas wnd Hoculem man van Adriaantje d.w. Jaspar Adriaens bij Mariken d. Antonis Rosen verkocht Gielis Janss de Weer wnd Otw jeec 6 gld 5 st op 26 maart uit stuk akkerland 3½ L par. Gestel bij Otw over t Water

ORA Moergestel (379. 1629 januari 27 sH,R.1540,135) Mattheeus z.w. Anthonis Roosen wagemakere wnd bvvo verkocht Rutger Nagelmaker Janss jeec 6 ka gld op Lichtmis uit - eenen hoybeempt de verkoper toebehorende en hem in 2de tegenw. huw. verkregen par. Otw bij de watermolen t erf convent der Carthuysers tot Collen W t erf Aelken Thomas O v erve gent de Hooge Borcht toebehorende Godefroy Pijnappel capiteyn N t Z den water aldaer vlietende den achtersten stroom gent belast met jeec 6 gld hr Goyaert Henricx van Gorcum pbr en altarist KvOtw uit deze beemd en nog een beemd losbaar met 100 gld

ORA Moergestel (173. 1632 december 1 822.Sch.Mgt,R.304,82r-1) Matheeus z.w. Anthonis Roosen zijn tocht in ¼ in 2 beemden alhier binnen Gestel den een gent den Beexschen bempt den anderen den Nychel leg et her vendt et suppt Anthonisen Willemen en Peeteren gebr. krn w. Jan Anthonis Roosen mitsgaders donmondige kynderen w. Jans hens broeders deselven zijne neefnen altijt vaste ende stentich en van weerden te houden- actum 1-a decembris 1632 testes Steven et Beeren quo facto soe zijn gestaen voorde vovengeschr. schepenen deselve Anthonis Willem en Peeter ook voor de onm. krn Jan Jan Anthonis Roosen hebben vertegen tbv voors. Matheeus Anthonis scabini predicti datum ut supra


Huwt (1) voor 1540

Cathalijn Anthonis DIRCKS

FamilienaamIndex


Huwt (2) voor 1560

51.537   Elisabeth N.

Index 51.537 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1530
Overleden na 1586

Kinderen

 1. (uit 1) Henrick (*voor 1540)
 2. (uit 2) Willemke
 3. (uit 2) Mattheus, wagenmaker; huwt Elizabeth Anthonis Stevens
 4. (uit 2) Jan Zie 25.768
 5. (uit 2) Marieken, huwt Jasper Adriaens (+voor 1621)
 6. Kinderen
  1. Adriantje Jasper Adriaens, huwt Robbert Niclaes van den Pas

TerugBegin van generatie


51.538   Jan Jan Dircks BRESSERS

FamilienaamIndex 51.538Vader 103.076Moeder 103.077

Overleden 1585

Schepen Moergestel 1578, 1580 (vgl BL 1973)

ORA Moergestel (inv no 300 fol 62 no 130 dd 17-5-1586) …gellden 14 ka gld sjaers aenden cathuysers van Colen noch 10 L rogge sjaers aende prov. en mrs taeffele der H.Geest binnen Gestell; hierbij zijn gestaan Peeter Peter Mercx en Daneell Jan de Bresser rechterl. gedaecht hebben bij hennen eeden getuycht als naeste gebueren dat het beter is de huysinge etc. vercocht dan gehouden[62r] datum xvija may 1586 scibi Elderen et Smits. (Idem) Jan Anthonis Roosen cooper voors. ende Daneell Jan die Bresser sijnen zwager hebben gelooft gezamenderhant als princ. sculder den voorn. vercooperen die somme van 76 ka gld van 20 st brabants van st Jansmisse baptiste eerstcomende over een jaer dies geloofe Jan voers Daneels zijnen zwager van desen borgtochte costeloos en schadeloos – datum et scabini ut supra. marge: gecasseert bij consente Frans van Laer Pauwels ende Henricx momb. voorn. opten vi-den aprilis 1588 scib Smits et Brecht

ORA Moergestel (inv no 300 fol 64 no 139 dd. 23-6-1586) Jan ende Daniell gebr. zn w. Jan Janss de Bresser Mathijs Walscharts man van Jenneken zijn hvr Jan Anthonis Roosen man van Yken zijn hvr en Dirck Rutger Peterss man van Marfye zijn hvr gez. drs [64v] w. Jan Janss die Bresser voors. bij deselve Jan en w. Beatris zijn hvr d. Jan Jan Daniels tsamen verwect zijnde ter eenre ende Peeter Peter Mercx ter andere zijde hebben bekent van zekere hunne erffenisse tot Gestell en erfmangelinge gemaict; overmits zoo zullen Jan Daniell Mathijs Jan en Dierck voorn. van voorn. Peter hebben een stuck heyvelts in par. Gestell ad locum opte Heye beneffens die gemeynte van Beeck aldaer < erf der erfgen. w. jan Borchmans > erfgen. w. Hubert Dircx ^ erf der wede Jan Tayts v gemeynte van Hillwarenbeeck. Hiertegen zall Peeter voors. van voorn. Jannen Danielen Mathijsen Jannen ende Dircken hebben een stede te weten huys hoff schop mette gronde en erffenisse daeraen 8 L in par. Gestell ad locum aenden Heykant < > erff Pauwels Mathijs Philipssoone ^ gem. strate v erf Goyaert Gijsberts van Elderen; een stuck erffs een sestersaet in par. voors. ad locum die Mytsteede < erff Andries Wouter Jacobs > die wede w. Anthonis Jacobs ^ v [65r] erf der krn Willem Bayens mma; uitgenomen dat hij Peter hieruit sal moeten blijven gelden 6 ka gld sjaers aan Goiaert Gijsberts van Elderen voors noch 6 ka gld sjaers aan jr Goessewijn van Brecht noch 4 ka gld sjaers aen jan Roeffs noch 4 ka gld aan Lijsbet Lucas van Boxtell noch 1 1/2 ka gld sjaers aan Jan Gerits vande Grave ten Bosch noch 10 st sjaers aan de krn Jans die Bresser voors. voor het eerst verschijnende te Lichtnmis 1587 nog zal Peter hieruit moeten gelden 2 penningen hollants gewincijns aan den heere vande gronde verschijnende St Marten a.s.

ORA Moergestel (inv no 300 fol 89 no 194 dd. 23-9-1587) Jan ende Daniell gebr. zn w. Jan de Bresser bij deselve Janne ende w. Beatris zijn hvr d.w. Jan Daniels tsamen verwect Mathijs Walscharts man van Jenneken zijn hvr d.w. Jans ende Beatris voors. Jan Antonis Roosen man van Ykens zijnder hvr oock d.w. Jans de Bresser ende Beatris voorn. voor hen zelven ende mede voor Dircken Rutgher Peeterss man van Marye zijn hvr oock d.w. Jans ende Beatris hunnen zwager absent een stuck erffs eensdeels tot zaylant ende eensdeels tot groese oft weye liggende samen 8 1/2 L in par. Gestel voors. ter pl. geh. aende Heykant inden Inslach < > erf w. Cornelis Goiaerts ^ erf Goyairts Gijsberts van Elderen v erf der wede en erfgen. w. Ancem Lambert Gijsen; leg et her vendidit et supp. Gijsberten ende Ancemen gebr. zn Goiaerts Gijsberts van Elderen ende Adrianen Geerardt Adriaens man van Mariken zijn hvr d. Goyaerts Gijsberts van Elderen voors. elk voor 1/3 uitgenomen dat voorn. cooperen hieruit zullen moeten blijven gelden aan Geerarden de Greeff den jaerlijckse waesdomme van 29 ka gld eens tegen hondert 6 ka gld en nog de jaerlijckse waesdomme van 54 ka gld tegen thondert ook 6 ka gld aan Cornelis van Dijck te betalen. (Idem 195) Gijsbert ende Ancem gebr. zn Goiaert Gijsberts van Elderen ende Adriaen Geerardt Adriaens als man Mariken zijn hvr d. Goyairts voors. hebben gelooft Jannen ende Danielen gebr. zn Jans de Bresser ende Mathijsen Walscharts man van Jenneken zijn hvr ende Jannen Anthonis Roosen man van Yda zijn hvr gez. drs Jans voors. voor hun zelven en mede tbv Dircken Rutger Peterss man van Marye zijn hvr d. Jans voors. 4 gld 9 st 1 ort 2 d te betaelen te Lichtmisse a.s. nog gelijke 4 gld 9 st 1 ort 2 d Lichtmis over een jaar item over 2 jaar nog over 3 jaar en nog over 4 jaar 1592


Huwt voor 1550

51.539   Beatrix Jan Jan GOOSSENS

FamilienaamIndex 51.539Vader 103.078Moeder 103.079

Kinderen

 1. Jan
 2. Daniel, huwt Elizabeth Claes Timmermans
 3. Jenneken, huwt Mathijs Walscharts
 4. Marijken, huwt Dircken Rutgher Peeterss
 5. Ijken Zie 25.769

TerugBegin van generatie


51.540   Joost Henricx van der WOUW

FamilienaamIndex 51.540Vader 103.080Moeder 103.081

Geboren ca.1530
Overleden na 1620

13. 1582 april 10 847.Sch.Otw,R.283,I,22v gezworenen etc. van Haaren, octrooy 17-7-1581 aan Joost Henricx van de Wouwe # - 43 1/4 R te Huyckelem t erf Jan Peeter Gerit Wagemakers t erfgen. Goyaert Verdiesen v t voorts aan hender andere gemeynt belast met hertogcijns per buender 4 stuiver op St.Thomasdach apostel binnen Otw. (margo: Joost dit stuxken aan Adriaen Aert Oirlmans tbv Aerd z. Adriaen Aert Oirlmans en Henrick Anthonis Couwenberchs, 25 1 (of 6?)-1612 )

27. 1599 augustus 16 847.Sch.Otw,R.294,40 Joost z. w. Adriaen Joosten # - een stuck heyvelts 5 1/2 L par.Otw. tpl.Huyckelem t west Joost Henricx van de Wouw t oost waterlaet comende wtten Galghvenne v erfgen.Wijtman de Groot t gemeynt van Huyckelem belast met hertogcijns tegen gezworenen borgemeesters etc. van Huyckelem bij cope sch.br.Ow. aan Peter z. Wijtman de Groot tbv Wijtman en Margriet br. en z. krn Claes Peter Francken bij Adriana d. Wijtman de Groot

345. 1610 september 25 822.Mgt,R.302,137r-1 Jan z. Daniell Adriaens man van Cornelis zijn hvr d.w. Nicolaes Andriess voor hemzelf en diezelve jan noch en met mr Adriaen Coomans licentiaat inde rechten als gemachtigd van Henrick Henric Peeters en met hem Joost Henricx vande Wouwe Pauwels Aertss JanHeyligers Cornelis Anthonis Berthens Henric Isebrants ende wede Hermans Vonck uit kracht van proc. sch. Otw 20-9-1610 en not. sBosch 24-9-daarna hebben vuyt [137v] - - - vertijen bij dese - - - heere tot Iseren Schoonenberghe # - - beempts in par. Gestell tpl. het Stockeynde aende molen < > ^erff Gijsbert Daniels van Vlierden v erf Willem Pijnappells als de executeuren van den testamente heer Matheeus Wals obr met evictie hadden opgedagen voor sch. alhier heer Henrick van der Rivieren heere tot Iseren Schhoonenberghe etc. sch.br. Gestel 1607 op 9 meye - actum xxv-a septembris anno 1610 scabini Henrick Cornelis Mutsarts ende Steven Anthonis Stevenss

369. 1611 januari 22 822.Mgt,R.302,149v-1 Jan z. Danielssz man van Cornelia d.w. Nicolaes Jan Driess voor hemzelf enmet mr Adriaen Coomans licentiaat inde rechten namens Henrick Henric Peeters en met hem Joost Henricx van de Wouwe Pauwels Aertss Jan Heyligers Cornelis Anthonis Bartholomeeus Henric Isebrants en de wede w. herman Vonck in proc br. sch. vrijheid Otw 20 sept, 1610 en voor not. stad sHertogenbosch 24-9-daarna en op graond daarvan verkcoht Pauwels Joost Henricx vande Wouwe de helft onbedeeld in # eenen hoeybeemt oft moervelt 13 L gent die Hoelweye binnen par. Gestel opte Schabbart < erf Jans Jan Willems ende Peeters Beerys secretaris alhier > gem. stroome ^krn w. Anthonis Jan de Laet v erf Ansems Goiaerts van Elderen waaruit te blijven gelden 3 denier zwarts gewincijns op St Marten aan den Heer van Gestel met 16 jaar afterstels [150] acyum xxij january 1611 scabini Henrick Cornelis Mutsarts ende Steven Anthonis Stevens

26. 1620 juli 14 847.Sch.Otw,R.314,45 Jan z.w. Daniel Adriaens namens Henrick Henrick Peters met Joost Henricx van de Wouwe, Pauwels Aert Jan Heyligers Cornelis Anthonis Berthens Henrick Ysbrants altesamen crediteuren voors. Henrick # - een stede huysinge hoff etc. 5 L par.Otw. opte Hoeven onder Huyckelem t erfgen. Geraerts van Tulden t O heyvelt hier onder benoempt en onlancx van de gemeynt gekocht en ingegraven v N erf Aert Bartholomeeus en Jan Ghijsberts t Z gem. strate # - stuck erff deels acker deels groeslant 17 L tpl. voors. t Z erfgen. Gerit van Tulden t v N en O gemeynt van Huyckelem t W erf Jan Ghijsberts voors. o - stuck heyvelts 9 L tpl. voors. beneffens de huysinge en aanstede aan mr Dierck Comans tbv hr en mr Adriaen Comans licentiaat in beide rechten belast met 2 oude groten rentmeester der Domeinen; 4 st 1 oort uit het nieuwe heyvelt; 1 mud rogge wede Adriaen Comans; 5 ka gld losbaar met 79 gld wede Adriaan Comans; 15 gld Cornelis de Roy; 1 mud rogge losbaar met 55 gld erfgen. mr Frans Goossens


Huwt ca. 1550

51.541   N.N.

Index 51.541 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Pauwel Zie 25.770

TerugBegin van generatie


51.542   Jacob Goossen Daniel GOOSSENS

FamilienaamIndex 51.542Vader 103.084Moeder 103.085

ORA Moergestel (Regestenlijst Invn.nr. 301, 1595 september 23 822.Mgt,R.301,43v-1) Condt zij want Wouter Henricx de Cortt aks meestbiedende bij verbuete vercreegen hadde de helft in een stuck hoybeempts met eenen heyvelden met noch eenen cleynen beemdeken met zijnen houtwass met alle zijne rechtenin par. Oosterwijck in de Diese < erff heer Rombout Goiaerts priestere > erff der krn Cornelis Vermeer als mr Dominicus van Nieuwenhuyse met vonnis ende recht opgewonnen voor zijn gebrek te weten jeec 4 ka gld 10 st volgens sch. verbuet brieven van Oosterwijk vij-a february 1587 daeromme voor ons schepenen voorn. Wouter Henricx de Cort heeft het voors. verbuet van de voors. erffenis bij hem vercreegen overgegeven en opgedragen Danielen Jacob Goossens Eelenen Peeter Smits man van Marye zijn hvr en Pauwelsen joost Henricx vande Wouwe man van Margriete zijn hvr gez. drs w. Jacob Goossens [44r] actum xxiij-a septembris 1598 scabini Corstiaen Marcus die Ber ende Henric Cornelis Mutsarts

608. 1602 mei 13 sH,R.1473,188v Daniel z.w. Jacob Goossen Daniels bij w. Emken d.w. Jan de Cort Jan z.w. Cornelis Goyaerts bij w. Henricxken d.w. Jan de Cort voorn. en Elias z.w. Peter Smiths man van Marijcken d.w. Jacop Goossens en Emken voorn. samen erfgen. Jan de Cort hennen grootvader - stuck hoylants gent den Mortel 3 dagmaat par. Otw tpl. op Balsvoirt t convent der susteren van Orthen binnen sBosch t erf Henrick Wouters van Ravensteyn v gemeyn stroom gent de Groote Aa t zeker erf toekomende Dries Bollen en mede erfgen. gent den Bollen winckel na dood Jan de Cort opgedragen Henrick Wouters van Ravensteyn belast met jeec 3 st 3 p hollands hertog van Brabant margo Pauwels Joost Henricx man van Margriet d.w. Jacop Goossen Daniels bij Emken zijn hvr d.w. Jan de Cort vernadert 7-4-1603

239. 1608 oktober 6 822.Mgt,R.302,96r-1 Crstijne d.w. Peeter Jan Smits met Peeter Wouter Cornelis Otten haeren wittigen soone voor henzelf en voor Jan ook z. Wouters en Christijne voorn. Herbert z.w. Jan Peeter Smits voor hemzelf en nog voor Jannen en Peeteren gebr. en voor Everarden Joosten man van [96v] Lijsbetten zijn hvr d.w. jan Smits voors. en jan Peter Luyten man van Henricxken zijn hvr ook d.w. Jan Peeter Smits en Jan Henricx man Marije zijn hvr d.w. Willem Janss Vervloet en Peeterken d. w. Willems voors. cum tutore bij dezelve Willem en w. Jenneken zijn hvr ook d.w. Peeter Jan Smits zamen verweckt allen als erfgen. w. Elias Peeter Jan? Smits t.e. en Daniel z.w. Jacob Goossen Daniels en Pauwels Joost Henricx vande Wouwe man van Margriet zijn hvr d.w. Jacob Goossen Daniels voors. voor henzelf en nog voor Jannen Jacob Goossen Daniels voors. t.a.z. als erfgen. w. Mrije henne sustere ook d.w. Jacob Goossen Daniels voors. t.a.z. hebben bekent en geleden maken erfdeling van erfgoederen en renten van w. Elias Peeter Smits en Marije jacob Goossen Daniels aangecomen


Huwt

51.543   Emken Jan de CORT

FamilienaamIndex 51.543Vader 103.086Moeder 103.087

Kinderen

 1. Margriet Zie 25.771
 2. Daniel
 3. Jan
 4. Marije (+voor 1608), huwt Elias Peeter Jan Smits (+1608)

TerugBegin van generatie


51.552   Gijsbrecht Jan HOPPENBROUWER

FamilienaamIndex 51.552Vader 103.104Moeder 103.105

Geboren voor 1457
Overleden voor 1518, mogelijk voor 1498

Niet verwarren met Gijsbrecht Dirck Hoppenbrouwer, man van Mechteld Jan Voets, ouders van Thomas (vermoedelijk sinds 1526 de stadhouder voor de schout van Kempenland), Jan Sr (huwt Ida (Yken) Dielis aan de Liende alias (1527) Iken Cluijstermans), Jan Jr (zie erfdeling 24-2-1523, huwt kennelijk Lijsbeth N.), Margriet (huwt Jan Ariens), Oda en Mechteld (huwt Henricks van der Ameijden) (vgl erfdeling 20-6-1518).

Ook niet verwarren met Gijsbrecht Dircks Hoppenbrouwer (man van Liesbeth Goijaert Crommen) die volgens de genealogie Goossens de vader van Goijaert zou zijn.

Overerving van stukken grond Heijlaer en Elsdonck ondersteunen de kwartieren.

Mogelijk Jan zelf:

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 122v nos 217-8 dd 10-3-1509) Gijsbrecht Jan Hoppenbrouwers en Gijsbrecht Gijsbrecht Hoppenbrouwers beloven voortaan aan meester Jan de Crom die jaarlijks 2 peters te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., eigendom van genoemde Gijsbrecht Jan Hoppenbrouwers, b.p. de erfgenamen van Gielis Cremers, de kerkpad daar, de gemeijnte, de zusters van heer Aert Crommen. Nog op onderpand van een huis, tuin etc., eigendom van genoemde Gijsbrecht Gijsbrecht Hop penbrouwers, b.p. Aert Scepens, Geenken Stijnen. De schuldenaars beloven het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. (Idem 218) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar, tegen betaling van 32 peters.

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 162v no 64-5 dd st Thomas Apostel 1511) Gijsbrecht Jan Hoppenbrouwers heeft beloofd om aan Aert Heijmerick Schepens die een jaarlijkse rente van anderhalve rijnsgulden te gaan betalen of 30 stuivers, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Straten, b.p. de kinderen van Gielis Cremers, de gemeenschappelijke straat, Henrick en Lisbeth kinderen van Heijmerick Schepens. (Idem 65) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 24 rijnsguldens, mits er een half jaar vooraf is opgezegd.

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 237 nos 110-1 dd 13-2-1511) Henrick en Jan, kinderen van Willem Oemen, verklaren dat Gijsbrecht Jan Hoppenbrouwers aan hen een pacht van 14 lopen rogge mogen aflossen, maat van Orischot die Gijsbrecht steeds aan hen betaalt, tegen betaling van 50 rijnsguldens samen met de achterstalligheid dan. (Idem 111) Gijsbrecht Jan Hoppenbrouwers belooft aan Henrick en aan Jan Willem Oemen die over 8 dagen een bedrag van 50 gulden te betalen.

ORA Oirschot (147b fol 165 no 16 dd 21-1-1611) Adriaen zoon wijlen Jans van Coll als man van Jenneken dochter van wijlen Mathijs Augustijns, verkoopt hierbij de jaarlijkse rente van 2 gouden Peters per jaar, welke rente Henrick zoon wijlen Henricks van den Maerselaer eerder had beloofd aan Henrick zoon wijlen Rutger Beelaerts (…) op onderpand van een stuk land, (…) nog op onderpand van een halve bunder beemd, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Aert Schepens en meer anderen, Goijaert zoon wijlen Gijsbert Hoppenbrouwers en meer anderen, de gemeenschappelijke straat, conform een schepenbrief van Den Bosch d.d. 9 april zaterdag na zondag Letare Jerusalem van het jaar 1518. Deze rente had heer Henrick Stockelmans, priester ten behoeve van Dirck Jan Stockelmans gekocht van Henrik Rutger Beelaerts, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 13 april 1535.

VERMOEDELIJKE NAZATEN:

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 7 no 39 dd 1-2-1504) Jan zoon wijlen Gijsbrecht Hoppenbrouwers en diens broer Gijsbrecht, voor henzelf handelend en voor Heijlwich hun zuster verkopen aan Gerard Jan Hoogneven een stuk land genoemd het Pollenland, groot 3 lopenzaad gelegen in herdgang Straten, b.p. de kinderen van Jan Peters, de koper, de straat. Nog verkoopt hij een stuk land bij het andere stuk gelegen, groot 2 en een halve lopenzaad, b.p. de koper, de straat, de erfgenamen van Jan Henricks van den Schoet. Lasten hieruit zijn 6 Bossche zesters rogge in Den Bosch te leveren aan de Kruisbroeders daar en nog een oort als chijns.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 14v nos 77-8 dd 6-3-1505) Jan zoon wijlen Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers heeft afstand gedaan van zijn kindsdeel ten behoeve van zijn broers en zusters dat hij van zijn vader heeft geerfd of nog zal erven van zijn moeder, behalve het bezit dat zijn moeder toen ze weduwe was heeft geerfd en daarvan wil hij wel zijn kindsdeel behouden, zijnde een stuk beemd genoemd de Hodonk, gelegen onder Ameijden hier. Nog inzake een stuk land genoemd de Straetakker, gelegen in herdgang Straten. (Idem 78) Gijsbrecht en Goijart, broers en kinderen van wijlen Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers hebben beloofd om hun broer Jan uit de vorige akte die na de dood van hun moeder een bedrag van 16 peters eens te betalen.

ORA Oirschot (toirkens 128b fol 17bis-v no 89 dd St Maarten 1510) Gijsbrecht en Jan, broers en kinderen van wijlen Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers, hebben beloofd aan Gielis Jan Karijns, ten behoeve van diens erfgenamen die voortaan een jaarlijkse rente van 4 en een halve stuiver te gaan betalen, na de dood van Gielis Jan Karijns en niet eerder, op onderpand van een huis, tuin etc., groot ca. een half mudzaad gelegen in herdgang Straten, b.p. Heijn Gerarts, Peter Goijaert Raijmakers, de straat, de erfgenamen van Gijsbrecht Dirck Hoppenbrouwers. Genoemde schuldenaars mogen die rente altijd aflossen na de dood van genoemde Gielis danwel zodra genoemde Gielis niet langer het bezit gebruikt afkomstig van diens overleden vrouw.

VERMOEDELIJKE NEVEN, NICHTEN EN KLEINKINDEREN

In ORA Oirschot (136b fol 12 no 47 dd 31-1-1549) komen voor als kinderen en verdere verwanten van een Jan Hoppenbrouwers: (1) Beatricks weduwe van Gijsbrecht Jan Hoppenbrouwers; (2) Laureijs Verhoeven als man van Marie dochter van wijlen Jan Hoppenbrouwers (kinderen Jan, Elisabeth en Oijken); (3) Berta wettige dochter van wijlen Jan Hoppenbrouwers, weduwe wijlen Laureijs Daniels (kinderen Jan, Dielis, Henrick, Daniel, Heijlwich en Anna); (4) Meeusken wettige dochter van wijlen Jan Hoppenbrouwers weduwe Dirck Henricks (met zoon Frans, dochter Elisabeth gehuwd met Henrick Janssen); (5) Jan, Gijsbrecht en Marie, wettige kinderen van wijlen Goijaert Jan Hoppenbrouwers, met hun zuster Katalijn; (6) Dirck, (7) Oijken en (8) Elisabeth, de laatste drie kindereloos gestorven kinderen van wijlen Jan Hoppenbrouwers. Bezit: huis, bakhuis met de helft van een daarbij gelegen akker, gelegen in herdgang Straten; beemd genoemd de Gevaert, gelegen in herdgang Straten; een akker genoemd de Aerle Akker; een beemd genoemd de Huisken Verdonck, gelegen in herdgang Aerle. In volgende aktes (48-53) wordt de verdeelde erfenis onderling verhandeld of worden rentes aan elkaar gegeven. Vergelijk ook ORA Oirschot (136b fol 87v no 333 dd 6-9-1549), schuld van enkele erven aan Baet weduwe van Gijsbrecht Jan Hoppenbrouwers.

Niet aan de voorgaanden verwant: (135b fol 32v no 206 dd 23-4-1546) Vandaag op 23 april 1546 heeft Aleijt Pelsers met haar voogd Joost Ghevaerts op grond van een octrooi dat wij hebben gezien d.d. 9 april 1532, en ook op grond van het eerdere testament dat zij heeft gemaakt zoals ze zei, nu haar testament opgemaakt. Ze vermaakt een jaarlijkse rente van 20 lopen rogge aan heer Herman Cleijnaert die ze heft op het bezit van Elisabeth weduwe van Goijaert Jan Hoppenbrouwers en wel vanwege een bedrag dat deze heer Herman voor haar had betaald zijnde een bedrag van 150 gulden aan Joseph vanwege gekochte wijn zoals zij zei. Verder vermaakt ze al haar bezit aan haar natuurlijke zoon Bernaert puur als gift vanwege bepaalde diensten die deze zoon voor haar heeft gedaan en nog doet. Als deze Bernaert komt te overlijden zonder wettig nageslacht te hebben verwekt dan vervalt haar bezit aan de naaste erfgenamen van haar vader en moeder die dan nog in leven zijn. Verder vermaakt ze aan Marieke, de metgezellin van heer Herman (Cleijnaert?) een kastje en aan Neesken de meid een gulden eens.

Ook niet direct verwant: Joestken Gijsberts, vermeld ORA Oirschot 1540, en Goijaert Gijsberts (+voor 1541), gehuwd met Elisabeth, ouders van Jan, Marie, Katalijn en Gijsbrecht; de kinderen (deels onmondig) maken erfdeling 14-1-1550 (ORA Oirschot 136b fol 7 nrs 36ff); in de erfdeling o.a. genoemd belendingen aan een huis (met tuin, grond etc. groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in herdgang Straten, b.p. Laureijs Verhoeven, IJken weduwe van Jan Hoppenbrouwers, de gemeijnte); en een rente (nog hun deel inzake een jarlijkse rente van 10 stuivers die zijn beloofd door Goijaert Janssen aan de kinderen van Jan Hoppenbrouwers).


Huwt voor 1497

51.553   N.N.

Index 51.553 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Goijaert Zie 25.776
 2. Gijsbrecht (hypothetisch), gehuwd met Mechteld Gerard Jan Gerards (vermeld 1528), ouders van Goyaert; zij testeren (hij ziek) 3-3-1549 (ORA Oirschot 136b fol 35v no 146).

TerugBegin van generatie


51.556   Jan Wouter Henrick TOIRKENS

FamilienaamIndex 51.556Vader 103.112Moeder 103.113

Geboren ca. 1480
Overleden na 1559

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 24 nos 143-6 dd St Ja, Juni 1508) Luijtken dochter van wijlen Goijaert Henrick Delien weduwe van Peter Gerarts, met Claes Gerarts als haar voogd, heeft afstand gedaan ten behoeve van Jan Wouter Toirkens inzake haar erfdeel dat ze heeft geerfd van haar tante Sophia dochter van wijlen Henrick Goijaert Delien en waarvan Henrick van den Hagelaer het vruchtgebruik heeft gehad. Dat betreft haar deel van een huis, tuin etc., gelegen onder Boterwijk hier, b.p.. Lup van Hersel, Daniel Oijen en meer anderen, Adriaen Vos, de straat. Nog inzake een beemd die hierna wordt vermeld. (Idem 144) Jan Wouter Toirkens belooft aan Claes Geerarts ten behoeve van Luijtken uit de vorige akte, die een bedrag van 13 en een halve peter te betalen, samen met een rente tegen de penning zestoen en die rente komt ten gunste van de kerk van Oirschot. (Idem 145) Genoemde Jan Wouter Toirkens belooft op onderpand van een huis en beemd onder Boterwijk. b.p. de straat, Steven Smid, de erfgenamen van Claes Scepens, de erfgenamen van Philips van Geldrop, jaarlijks 3 mud rogge te leveren, waarvan 1 mud in Den Bosch en het kapittel van Oirschot jaarlijks een chijns van 2 en een halve stuiver en de heer van Merode een philipsdenarius. De schuldenaar belooft die pachten en chijns etc. zo te betalen dat alle andere personen en hun bezit daarvoor gevrijwaard zijn. (Idem 146) Jan Wouter Toirkens belooft aan Herman Back die een bedrag van 4 gouden peters te betalen. Hiermee komt een andere belofte te vervallen van 17 en een halve gouden peter die in Den Bosch eerder was beloofd, t.b.v. Herman Back en diens mede-erfgenamen.

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 89 nos 96-7 dd 17-5-1509) Jan zoon wijlen Wouter Toirkens heeft beloofd aan Rutger Jan Gijsbrechts van Kerkoerle die voortaan een rente van een rijnsgulden per jaar te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen onder Boterwijk, b.p. Lupprecht Janssen van Hersel en diens kinderen, Jan Persoens, de straat. Verder nog op onderpand van de erfenis die Jan als echtgenoot van Henrick zal erven van haar moeder. Jan zal die erfenis niet eerder verkopen dan nadat hij deze rente van een gulden per jaar heeft afgelost. (Idem 97) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 16 gulden, mits er vooraf met Kerstmis is opgezegd.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 441 no 305-7 dd 18-9-1527) Marie weduwe van Willem Rolant Buijsers, met haar voogd Jan Rutgers (van Kerkoerle) door haar als zodanig gekozen en gegeven, daarin gemachtigd zoals ons is gebleken met een machtigingsbrief uit De Hage (‘s-Gravenhage, JT) in Holland, door Jan Jans Kinderen, zijnde procureur voor het Hof van Holland, zijnde deze Jan echtgenoot van Katharijna dochter van genoemde Marie en genoemde Willem Rolants, welke machtiging is gedateerd 27 oktober 1525, heeft met schepenbrieven van Den Bosch en van Oirschot aan Jan Toirkens een rogpacht van 2 mud rogge verkocht uit een pacht van 3 mudde rogge. Genoemde Jan Toirkens krijgt daarvan het vruchtgebruik en zijn wettige kinderen verwekt bij wijlen Henrick dochter van wijlen Thomas van der Ameijden daarvan het erfrecht en dat mudde rogge jaarpacht had wijlen Henrick Brant eerder beloofd aan Willem natuurlijke zoon van heer Willem van der Meer, op onderpand van het bezit dat die had onder Boterwijk aan de westzijde daar, richting de Moest. Dat bezit bestaat uit een huis met tuin en een beemd genoemd de Sroedenbeemd, en een stuk land daar genoemd de Beertenhof. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 132bb fol 1 nos 3-8 dd 29-12-1535) Jan Toirkens weduwnaar van Henrieken dochter van wijlen Thomas van der Ameijden, doet hierbij afstand van het recht van vruchtgebruik in de helft van een beemd nog onverdeeld zijnde, genoemd dat Henrikslaer, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. de Gemeijnen Beemd daar, Heijlken weduwe van Peter Bressers en haar kinderen, de gemeijnte. Hij doet er nu afstand van ten behoeve van al zijn wettige kinderen verwekt bij genoemde Henrieken. (Idem 4) Thomas, Daniel en Wouter de jongste, broers en wettige kinderen van Jan Toirkens, voor henzelf en ook voor hun broer Willem, verkopen hierbij de helft van een beemd genoemd dat Henrickslaer, gelegen zoals in de vorige akte beschreven, welk deel ze van hun moeder Henrieken hebben geerfd, en waarvoor hun vader Jan afstand van zijn recht van vruchtgebruik heeft gedaan, Ze verkopen hun aanspraken nu aan hun broer Wouter de oudste en de verkopers mede namens hun broer Willem beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen. (Idem 5) Wouter Jan Toirkensa senior heeft zijn vader Jan beloofd die voortaan een jaarlijkse rente van 2 Karolusguldens te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag, op onderpand van de helft van de beemd uit de voriga akte. Hij belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. (Idem 6) Jan Toirkens, weduwnaar uit de vorige akte, doet hierbij afstand voor het vijfde deel van al zijn roerende en onroerende bezit, van welke aard dan en ook en waar zich dat ook bevindt, ten behoeve van zijn wettige zoon Wouter de oudste. Hij belooft deze toezegging altijd gestand te zullen blijven doen. (Idem 7) Wouter Jan Toirkens de oudste verkoopt hierbij zijn 1/5e deel en kindsdeel inzake alle roerende en onroerende bezit waar dan ook bevonden zal worden, dat hij bij de dood van wijlen zijn moeder Henrieken heeft geerfd en waarvoor zijn vader afstand van zijn recht van vruchtgebruik heeft gedaan, en ook alle bezit dat hij in de toekomst nog van zijn broers zal mogen erven. Hij verkoopt die aanspraken nu aan Thomas, Daniel en aan Wouter de jongste, zijnde zijn broers en kinderen van Jan Toirkens. De verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. (Idem 8) Wouter Jan Toirkens senior heeft als schuldenaar beloofd om aan Thomas, Daniel en Wouter de jongste, zijn broers, die samen 6 Karolusguldens te zullen gaan betalen en wel meteen na de dood van hun vader Jan, zodat die daarvan een eerlijke uitvaart kunnen laten doen waarvoor Wouter senior zijn persoon en bezit verbindt.

Idem (fol 65 v nos 191-4 dd 7-6-1536) Jan Toirkens, weduwnaar van Henricken dochter van wijlen Thomas van der Ameijden, doet hierbij afstand van het recht van vruchtgebruik inzake een akker groot ca. 8 lopenzaad, gelegen in herdgang de Kerkhof aan de Hovel, b.p. Peter van der Ameijden, Willem Hubrechts (van de Schoet), Lambert Laureijssen, Jan Gooseens van der Hoeven en meer anderen, heer Jan van der Hagen kanunnik te Oirschot, Gerard Janssen van der Vlueten, de weduwe en kinderen van Henrick van Berse. Hij doet er nu afstand van ten behoeve van al zijn wettige kinderen verwekt bij genoemde Henrieken en belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. (Idem 192) Willem, Thomas, Daniel en Wouter de jongste, broers en wettige kinderen van Jan Toirkens, voor henzelf handelend en voor hun broer Wouter de oudste (Wouter senior woont in Antwerpen) verkopen hierbij een akker, met recht van overpad tussen het erf van heer Jan van der Hagen, en Lambert Laureijssen, groot ca. 8 lopenzaad, gelegen zoals in de vorige akte beschreven. Ze verkopen het perceel nu aan Jan zoon wijlen Jans van den Schoet en het bezit is per a.s. oogsttijd stoppelbloot te aanvaarden. De verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen, behalve de helft van twee en een halve mud rogge per jaar, maat van Den Bosch en in Den Bosch te leveren aan Lamberten van den Broek daar, nog een mud en 5 en een halve lopen rogge per jaar, maat van Oirschot aan het kapittel te Oirschot, nog een mud rogge en een pond payment per jaar aan de kapelaans te Oirschot, alle rentes en pachten te betalen met ingang van a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar. Verder moet er overpad aan anderen worden verleend. (Idem 193) Vervolgens is hier verschenen Jan zoon wijlen Jans van den Schoet en heeft beloofd alle hiervoor vermelde lasten met ingang van a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar zodanig te betalen, dat de verkopers en hun bezit daarvoor verder gevrijwaard blijven. Daarvoor verbindt Jan Jan van de Schoot zijn persoon en bezit. (Idem 194) Jan zoon wijlen Jans van den Schoet heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan Toirkens die daarvan het vruchtgebruik krijgt en waarvan Willem, Thomas, Daniel en Wouter de jongste daarvan het erfrecht, die 18 gouden Karolusguldens te gaan betalen per a.s. St. Petrus en Paulusdag.

ORA Boxtel (inv 61 fol 273v dd 24-6-1536) Thomas, Daniel, Wouter Jr, wettige kinderen van Jan Wouter Toerkens, machtigen hun broeder Wouter sr om te procederen tegen Margriet Jans van den Duyfhuys, hun moeye. (Ik kan haar niet plaatsen als (schoon)zuster van 51.557 Henrieksken Thomas van der Ameijden; mogelijk is zij een zuster van de onbekende moeder van Jan Toirkens. MW)

ORA Oirschot (Toirkens 134a fol 123a no 400 dd 14-12-1540) Jan zoon wijlen Wouter Toirkens weduwnaar van Henriecken dochter van wijlen Thomaes van der Ameijden doet hierbij afstand van zijn recht van vruchtgebruik inzake de helft van een perceel grond en het huis dat daar opstaat, groot in totaal ca. 14 lopenzaad, gelegen in Oirschot onder Boterwijck aldaar, b.p. Anna weduwe en kinderen van Henrick Philips van Hersele, Henrick die Buijser,Daniel Oeijen en meer anderen, Natael Vos, de gemeenschappelijke straat. Hij doet er nu afstand van ten behoeve van Daniel en Wouter de jongste, gebroeders zijnde zijn wettige kinderen verkregen bij wijlen genoemde Henriecken, zodat die daar een jaarlijkse rente op kunnen lenen van een gulden van Goessen Daniels en voor niet meer dan als zodanig.

Bosch Protocol (inv no 1346 fol 150 dd x-1-1547) Jan Toirkens affgaan van togt op Petrus fs qd Thomas van den Ameyden

(Toirkens 136b fol 51v no 219 dd 4-4-1549) Jan Toirkens weduwnaar van Henrieken dochter van wijlen Thomaes van der Ameijden doet hierbij afstand van zijn recht van vruchtgebruik inzake de helft van een huis, grond etc. in totaal ca. 14 lopenzaad, gelegen onder Boterwijck alhier, b.p. Anna weduwe en kinderen van Henrick Philips van Herzele, Henrick van Berendonck en kinderen, Natael Vos, de gemeenschappelijke straat. Hij doet er nu afstand van ten behoeve van zijn zoon Daniel (…).

(Toirkens 137b fol 59v no 275 dd 19-5-1552) Erven Evert Joerdens verkopen hun aanspraken inzake een jaarlijkse pacht van een mudde rogge, maat van Den Bosch, welke pacht Willem natuurlijke zoon van heer Willem van der Meer, priester eerder had beloofd aan Jacop Scutter, steeds vervallend op St. Remigiusdag op onderpand van een huis, tuin, grond etc. gelegen in Oirschot onder Boterwijk aldaar, b.p. heer Philips van Geldrop priester, de gemeenschappelijke straat. Verder ook nog op onderpand van een beemd aldaar gelegen, b.p. Goessens van der Roetelen, Willem Truden, conform een schepenbrief van Den Bosch in het jaar 1388 en welke pacht was overgedragen aan heer Henrick Poijenborch en heer Henrik deze had overgedragen aan Goijaerden Poijenborch en genoemde Goijaert in diens testament had vermaakt aan de genoemde verkopers van hierboven zoals ze zeiden. De pacht wordt nu verkocht met een vervallen en een lopende termijn aan Daniel Jan Wouter Toirkens.


Huwt

51.557   Henrieksken Thomas van der AMEIJDEN

FamilienaamIndex 51.557Vader 103.114Moeder 103.115

Overleden voor 1527

Kinderen

 1. Wouter Zie 25.778
 2. Daniel
 3. Wouter de jongste, vermeld ORA Oirschot 1540, volwassen
 4. Thomas, vermeld ORA Oirschot 1540, volwassen
 5. Willem

TerugBegin van generatie


51.558   Jordaen Jordaens de BROUWER

FamilienaamIndex 51.558Vader 206.340Moeder 206.341 • Tevens 103.170

51.559   Jenneke Jan Jan BRUIJSTENS

FamilienaamIndex 51.559Vader 206.246Moeder 206.247 • Tevens 103.171

TerugBegin van generatie


51.560   Jan LEEMANS

FamilienaamIndex 51.560Vader 103.120Moeder 103.121

Geboren ca. 1480
Overleden voor 1526

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 292b, los, no 103 dd 31-1-1527) Beertram van den Spijker heeft beloofd om aan Henrick Lupprechts van den Schoet het geldsbedrag te gaan betalen dat wijlen Jan Leemans hem Beertram eerder in bewaring had als schepen toendertijd, zoals Beertram verklaart vanwege een aflossingsbrief ten behoeve van wijlen Lupprecht van den Schoet. Hij zal dat bedrag betalen samen ook met de brieven daarover en de rente ervan tegen de penning 20.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 36v no 99 dd 14-2-1528) Dirck Leemans, onze collega-schepen als voogd over de kinderen van zijn broer Jan, als partij ter ener zijde en Anna weduwe van Geerlack Thomassen met daarbij Aert Henricks onze collega-schepen en Thomas Rutgers als partij ter andere zijde, hebben met elkaar vergaderd om een afrekening op te stellen van alle schulden en vorderingen tussen genoemde Geerlack en de vermelde kinderen zou kunnen bestaan. Over die afrekening is een twist ontstaan en het is nu zover dat Rutger van den Staijekker en Philips van den Doeren daarover een minnelijke uitspraak hebben gedaan. Daarbij zal de weduwe aan genoemde Dirck Leemans in diens hoedanigheid de originele brief overhandigen van een rogpacht van 9 muddes, waarvan er 5 zijn afgelost zoals ons uit een schepenbrief is gebleken en de andere 4 mud rogge daarvan heeft Geerlack op zijn sterfbed verklaard, zoals Denis Goijaerts als zodanig heeft gezegd, dat die eveeneens afgelost zouden zijn. Daarna moet Dirck aan de weduwe en haar kind kwijting geven voor alle verdere schulden die deze Geerlack schuldig zou kunnen zijn aan de kinderen van vermelde Jan Leemans tot aan vandaag de dag toe,. De uitspraak is daarop door partijen goedgekeurd en de weduwe heeftde brief nu terstond overhandigd en Dirck heeft direkt daarop kwijting gegeven voor alle andere schulden.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 31v no 92 dd 1-3-1535) Jan zoon wijlen Jan Leemans heeft verklaard dat Willem Wouter Colen en Denis Goijaert Lemmens aan hem de rogpacht van 10 lopen per jaar hebben afgelost welke pacht Jan van zijn vader had geerfd en van diens moeder Elisabeth dochter van Thomas Geerlicks en welke pacht eerder door wijlen Wouter Colen en Aleijt dochter van Geerlicks van den Melcroth werd betaald aan wijlen genoemde Jan Leemans en diens vrouw Elisabeth. Hij geeft hen nu kwijting en alle anderen die kwijting daarin behoeven. Hij verklaart dat de originele brief daarover in het ongerede is gekomen, maar als die later opnieuw weer wordt gevonden, dan zal die niet langer geldig zijn.

Bosch Protocol (inv no 1330 fol 221r dd 7-6-1539) Drie akten: Theodorus Leemans filius qdm Johannes, Johannes fs qdm Johannes Lucass, Wilhelmus fs qdm Willelm (cum suis) promisit aan Johannes Leemans voor zijn vrouw Agnes fa. N. Jans van der Schoot en de kinderen 24 gulden jaarlijks Boxtel, losbaer met 400:0:0. Dirk Leemans cum suis promisit Jan Leemans, Agnes en kinderen nog eens 10½ gulden jaarlijks Oirschot, losbaer met 200:0:0. Michiel van Mijelsfort transport van die 10½ gulden jaarlijks Oirschot, losbaer met 200:0:0


Huwt (1) na 1512

51.561   Lijsbeth Thomas Geerlicks van de MELCKROTH

FamilienaamIndex 51.561Vader 103.122Moeder 103.123


Huwt (2)

Elisabeth Dircks Die LEGHE

FamilienaamIndex

Overleden na 1531, voor 1533

ORA Oirschot (Toirkens 129b fol 314 no 121-2 dd 15-3-1523) Henrick Aert Jacops belooft aan Lisbeth dochter van Dirck de Lege als weduwe van Jan Leenmans, die voortaan een rente van een rijnsgulden te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk beemd genoemd de Cleijn Elsbroeck, (…) (Idem 122) De rente uit de vorige akte kan altijd worden afgelost op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 36 rijnsguldens, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd. Lisbeth met haar broer en voogd, Dionijs de Lege staat zulks aan Henrick als schuldenaar toe.

ORA Oirschot (Toirkens 131a fol 284 no 143 dd 7-4-1531) Jan zoon wijlen Aert Jacop Smollers heeft beloofd om aan Adam Weijlaerts, ten behoeve van diens vrouw Elisabeth eerder weduwe van Jan Leemans, en ten behoeve van het wettige kind van deze Jan en Elisabeth daarvan het erfrecht, die een jaarlijkse rente van 2 gulden te gaan betalen, op onderpand van een akker gelegen in de Aerlesche akkers, groot 9 en een halve lopenzaad, b.p. Denis Leegen, Jan Gerits, Jan Henrick Corstens, Joffrouw van Os.


Zij huwt (2) voor 1531

Adam WEIJLAERTS

FamilienaamIndex

Overleden na 26-4-1549

Kinderen

 1. (uit 1) Dirck Zie 25.780
 2. (uit 1) Jan, volwassen in 1535
 3. (uit 2) Jenneke, huwt (1) Jan Aert Jacops; huwt (2) Lenart Wouter Toorkens; huwt (3) Willem Willems van de Maerselaer (+na 5-3-1599); testeren (ORA Oirschot) 20 mei 1585 en nogmaals 3-11-1598. Zij doet 13-1-1599 en nogmaals 5-3-1599 (ORA Oirschot 145a no 95-102) afstand van vruchtgebruik van haar goederen.

TerugBegin van generatie


51.562   Dielis Lucassen van den SCHOET

FamilienaamIndex 51.562Vader 103.124Moeder 103.125 • Tevens 103.294

Overleden na 1524, voor 1528

Schepen van Oirschot (1498, 1505), Fabrieksmeester St. Odulphuskapel te Best (1486, 1497), kerkmeester van de St Odulphuskapel, 1485.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 122 no 312 dd 12-2-1488) Gielis Lucas van de Schoot, Katarina dochter van Aert Thomaes, Goijaert Gielis de Smit in een onduidelijke en onafgemaakte erfdeling. Genoemd: een stuk beemd genoemd het Zweversveld gelegen naast de Cruijsbeemd; de Roesbeemd; de Twaalf Bunders in de Vloet; het Nuwe Erf; de Groetenbunder in de Geenkensdijk; de oude Cruijsbeemd ten Steegde en de de Roefsbeemd in de Geenkensdijk.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 189 no 319 dd 29-9-1489) Gielis Lucas van de Schoet als man van Sophia dochter van Michiel Wilneven heeft zijn achterstallige vordering aangetoond inzake een pacht van 2 en een half mud roge, die 9 mud en 2 lopen achterstallig is, welke pacht Goossen Thomas van Oudenhoven eerder aan zijn zwager Michiel Willem Neven had beloofd, met een totaal pacht van 6 mud en 8 lopen, maat van Oirschot, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van zijn 1/3e deel dat hij van zijn vader had geerfd in heide, weide of zand, en het andere deel had verkregen van zijn zwager Michiel volgens schepenbrief van Oirschot. Nog op onderpand van het 1/3e deel van bezit dat hij had verkregen van zijn zwager Willem Vos volgens schepenbrief van Oirschot d.d. 2 maart 1470. Jan van Esp heeft de uitwinning verzorgd en de koop is gegund aan Corsten van de Velde.

ORA Oirschot (Toirkens 125b fol 23v no 25 dd 28-1-1490) Henrick Janssen van Best heeft beloofd aan Gielis Lucassen die voortaan jaarlijks een rijnsgulden te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis etc., b.p. Willem Stijnen, verder rondom in de gemeijnte.

ORA Oirschot (Toirkens 125b fol 24 no 162 dd 2-7-1491) Jan Gijsbrechts van der Lijnden verkoopt met schepenbrief aan Gielis Lucas van de Schoet die een jaarlijkse rente van 18 stuivers, welke rente Gerart Willem Scuijpers eerder had beloofd aan Jan en Lisbeth kinderen van wijlen Gijsbrecht van der Lijnden, steeds op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in de Vloet (= de Vleut in Best), b.p. de gemeijnte, Meeus Maercolfs, Pauwels van Schijndel. Die rente had Jan van zijn zuster Lisbeth in een deling verkregen zoals hij zei. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant en namens zijn zuster af te handelen.

Kapittel van Oirschot inv nr 541 (8-6-1491) Egidius, zoon van Lucas van den Schoot, als echtgenoot van Sophia, dochter van Michael Wilneven (Wilvenen, Wilnenen?), heeft overgedragen voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch, aan Arnold van Weilhusen, ten behoeve van kapelfabriek van Onze Lieve Vrouw in Oirschot in Kerkhof: deel roggepacht uit geërfde goederen. Origineel inventarisnr 415

ORA Oirschot (Toirkens 125b fol 289 nos 66-67 dd 25-2-1492) Gielis Lucassen van den Scoet verkoopt aan Dirck Henrick Legen een stuk land groot ca. 7 lopenzaad, gelegen in herdgang Naastenbest, b.p. de verkoper, Evaert Verhoven, Wouter Colen, de gemeenschappelijke straat. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een mud rogge per jaar aan Gielis en een halve philippus als chijns aan de heer. (Idem 67) Genoemde Dirck uit de vorige akte belooft aan Gielis die voortaan een pacht van een mud rogge per jaar te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van het bezit uit de vorige akte. Dirck zal dat mud rogge jaarlijks gaan betalen aan Gijben te Vught, aan wie Gielis die jaarlijks dat mud rogge moet betalen en Dirck zal zo betalen dat Gielis daarvoor gevrijwaard is.

Idem (fol 297v nos 124-5 dd 2-4-1492) Gielis Lucassen verkoopt nu aan Henrick Lambrechts die een huis, tuin etc., groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in herdgang Naastenbest, b.p. Gerard van Kreijelt, de gemeijnte, Luijtken van Brogel, Goijaert Stoelkees. De verkoper belooft alle lasten af te handelen, behalve een pacht van 8 lopen rogge per jaar aan Margriet Roestelmans en nog aan Jan van der Hoef te Eindhoven een pacht van 4 lopen rogge, verder de grondchijns. (Idem 125) Genoemde Henrick uit de vorige akte belooft aan Gielis Lucassen dat hij de genoemde pacht van 8 lopen rogge aan Margriet Roestelmans zo zal betalen dat Gielis en zijn bezit daarvoor verder gevrijwaard zijn.

ORA Oirschot (Toirkens 126b fol 16 no 98 dd 1-5-1499) Dirck Janssen van der Heijden heeft beloofd om aan Gielis Lucas van den Schoet die per a.s. St. Jansdag een bedrag van 28 en een halve rijnsgulden te gaan betalen, elke gulden tegen 20 stuivers, de gouden rijnsguloden voor 27 stuivers, elk vuurstaal voor 3 blanken etc. samen met een rente steeds van 33 en een halve stuiver en 1 oort.

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 18v no 86 dd 26-4-1501) Heer Jan Robilaert, priester en kanunnik te Oirschot in zijn funktie als kerkmeester van de St. Petruskerk, verkoopt aan Gielis Lucas van den Schoet die een stuk beemd groot een halve bunder gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. Dirck Legen, Heijlwig Vaerlaers, de straat. (…).

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 11 no 68 dd 27-2-1502) Goijaert Willem Aelbrechts verklaart dat Gielis Lucas aan hem een pacht van 2 mud rogge en 3 lopen heeft afgelost die de kinderen van Lambrecht Aerts te Liempde jaarlijks hebben ontvangen uit het bezit van Gielis Lucas volgens de schepenbrief van Den Bosch. Verder zal Goijaert jaarlijks aan Peter Stoepkens 2 lopen rogge betalen, aan Margriet Belaerts 4 lopen en aan Jan van den Hoef te Eindhoven 4 lopen zodat Gielis Lucas en zijn bezit daarvoor verder altijd zal zijn gevrijwaard. Dat betreft zijn huis in herdgang Naastenbest, groot 4 lopenzaad, b.p. genoemde Goijaert, de kinderen van Goijaert Gielis Stoelkees, de gemeijnte.

ORA Oirschot (Toirkens 129a fol 44v no 261 dd 11-7-1518) Margriet weduwe van Henrick Claes met haar wettige kinderen Thomas en Henrick, die samen ook handelen voor de andere kinderen van Henrick en Margriet, verkopen aan Gielis Lucas van den Schoet die een aflosbare pacht van 2 en een half mud rogge, welke pacht Henrick Claes Thomas van Oudenhoven eerder aan zijn wettige zuster Isabel had beloofd, maar waarvan Henrick Claes Thomas zijn aflossingsrecht had behouden. Hiermee verklaren ze dat de pacht is afgelost en dat Gielis de zegel van de brief zal afbreken.

ORA Oirschot (Toirkens 129b fol 365 no 64-6 dd 30-1-1524) Agata dochter van Boudewijn Pauwels, weduwe van Adriaen Goijaerts van de Hovel met haar broer Jan als haar voogd, verkopen aan Gielis Lucas van den Schoet een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. heer Jan van Pierna, de gemeente Oirschot zelf, Katalijn Bressers, heer Dirck Willem Lucas van der Meer, de straat. Dat bezit had Adriaen Goijaerts van den Hoevel verkregen van joffrouw Goessen weduwe van Jan van Os en haar wettige kinderen. (Idem 65) Goijaert Goijaerts van den Hoevel doet afstand van alle rechten die hij zou kunnen hebben in het huis etc. uit de vorige akte ten behoeve van genoemde Egidius (Idem 66) Agata uit de vorige akte met haar voogd belooft aan Goijaert Goijaerts van den Hoevel dat voor het geval er enige rentes of pachten worden afgelost aan degenen die daar het aflossingsrecht in hebben, dat ze dat geld wederom zal beleggen ten behoeve van haar recht van vruchtgebruik en waarvan de erfgenamen er het erfrecht van krijgen, alles volgens Oirschots recht, met uitzondering van een rente van een rijnsgulden per jaar aan Goijaert Happen die afkomstig is van de moeder van Goijaert van den Hovel, die rente versterft aan genoemde Goijaert of aan diens erfgenamen.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 62 no 174 dd 7-4-1528) Henrick en Daniel, broers en kinderen van wijlen Aert daniels van der Ameijden en hun zuster Agnees met haar voogd Aert Henricks van der Ameijden hebben hierbij beloofd om aan Sophia weduwe van Dielis Lucas van den Schoet doe voortaan een jaarlijkse rente van 2 gouden Karolusguldens te gaan betalen, op onderpand van een schuur en grond etc., gelegen in herdgang de Kerkhof, groot een mudzaad, b.p. de gemeenschappelijke straat, Henrick Scoetmans, heer Jacop van Geldrop.

Idem (fol 120 no 358-9 dd 13-12-1528) Lucas Janssen van den Schoet heeft aan Michiel Gielis Lucas van den Schoet ten behoeve van hemzelf en ten behoeve van diens broers en zusters, die een rogpacht verkocht van 2 lopen per jaar, uit een pacht van 8 lopen per jaar, welke pacht Gielis de Cremer die een zoon was van Gielis Loeskens destijds had beloofd aan Godevart Jan Jacops was van Lieshout, op onderpand van een stuk land genoemd dat Dael, gelegen in herdgang Aerle, b.p. Henrick van den Maerseleer, Dirck van den Laer. Die 2 lopen had Lucas van zijn ouders geerfd. (idem 359) Jan Huijskens als man van diens vrouw Oijken, heeft aan Michiel Dielis Lucas van den Schoet ten behoeve van hemzelf en ten behoeve van diens broers en zusters, die een rogpacht verkocht van 2 lopen per jaar, uit een pacht van 8 lopen per jaar, welke pacht Gielis de Cremer die een zoon was van Gielis Loeskens destijds had beloofd aan Godevart Jan Jacops was van Lieshout, op onderpand van een stuk land genoemd dat Dael, gelegen in herdgang Aerle, b.p. Henrick van den Maerslaer, Dirck van den Laer. Die 2 lopen had Jan namens de ouders van zijn vrouw Oijken geerfd.

ORA Oirschot (Toirkens 131a fol 93v nos 324-7 dd. 21-12-1530) Sophia weduwe wijlen Dielis Lucas van de Schoet, met Jan Rutgers (secretaris van Kerkoerle) als haar voogd, heeft afstand gedaan van haar recht van vruchtgebruik ten behoeve al haar wettige kinderen en wel inzake al het bezit dat deze Dielis heeft nagelaten, van welke aard dan ook en waar dan ook bevonden zal worden, behalve wat betreft een huis, tuin etc. in herdgang Verrenbest, zoals Jan Hermans dat vandaag de dag bewoont. Ook nog behalve een mudde rogge per jaar te ontvangen van Jan Gerits, nog een half mud rogge van Jan Reijners, nog 2 gulden per jaar aan de kinderen van Aert van der Meijen. Ook nog behoudens het huis in herdgang de Kerkhof, en de huisraad daarin aanwezig, van welk bezit zij haar vruchtgebruik behoudt.

(Idem 325) Michiel zoon van wijlen Dielis Lucas van den Schoet, Peter Jan Haeckx als man van Heijlwich, Willem Pauwels als man van Elisabeth, verder Dirck Jan Leemans als man van Margriet en Goossen Emmen als man Clara, allen wettige kinderen van Dielis Lucas van den Schoet en van diens vrouw Sophia, hebben met elkaar een boedelverdeling gemaakt van het bezit van wijlen hun vader waarvoor hun moeder afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan.

Genoemde Michiel krijgt een huis met tuin etc., gelegen in herdgang Verrenbest. b.p. de kinderen van Adriaen Colen, de straat, de kinderen van Geerlack Thomas van den Melckroth, de straat. Nog krijgt hij een bunder broekland dat wordt geruild in de zelfde herdgang, b.p. de weduwe van Jan Peter Haecks, Jan van Rijthoven, de Spijkersbunder daar, de Diepstege. Nog krijgt hij een halve bunder broekland genoemd de Kevie aan de Geenkensdijk onder Verrenbest, b.p. Beertram van den Spijker, Peter Haecks, het gemeenschappelijke broek daar. Nog krijgt hij de helft van een heiveld het achterste stuk ervan, dat tot land wordt gemaakt, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Heijl Steenbackers, de gemeenschappelijke heide, de kinderen van Henrick Scremers, het erf van Dirck Leemans waarvan het is afgedeeld. De lasten hieruit zijn een half mudde rogge aan de St. Odulphuskapel te Best, en 5 stuivers grondchijns. Verder krijgt hij een mudde rogge per jaar te ontvangen uit het bezit van Jan Reijners, nog 9 lopen rogge per jaar te ontvangen van Ijwaen van Col, nog 3 lopen rogge per jaar te ontvangen van Henrick van Col. Hij moet wel wegen en waterlaten onderhouden. Verder krijgt hij 88 lopen rogge en een rente van 5 gulden per jaar zodat hij van elk van de 4 andere erfdelen 22 lopen rogge krijgt en 25 stuivers, zolang Sophia leeft, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag , welke lasten deze Peter, Willem, Dirck en Goessen in hun hoedanigheid hierbij aan Michiel beloven.

Genoemde Peter krijgt een huis met tuin en de helft van de bocht gelegen in herdgang Naastenbest, b.p. het erf van Dirck Leemans waarvan is afgedeeld, de gemeenschappelijke kerkpad daar, de straat, de kinderen van Herman van Aerle. Jaarlijkse last uit dit bezit zijn 2 mudde rogge aan Goijaerden Huls. Verder krijgt hij een bunder beemd genoemd de Geenkensdijk gelegen onder Best, b.p. Goijaert van Geloven, het deel van Lucas, Dirck Leemans, het broek daar. Verder krijgt hij eeen beemd genoemd de Braeckerbeemd gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. Eelen Moretels, Ijken Slegen, de straat. Nog krijgt hij een beemd genoemd het Roefveldeken, gelegen in herdgang Naastenbest, b.p. Goessen Emmen, het gemeenschappelijke broek,Willem Pauwels. Lasten hieruit zijn de grondchijns, wegen en waterlaten te moeten onderhouden, nog 3 gulden en 2 mude rogge per jaar lijfrente aan Katalijn Aert Scomekers. Nog krijgt hij een half mud rogge per jaar te ontvangen van Rutger Nagelmakers te Zon, nog 8 lopen rogge per jaar te ontvangen van Claes Ariaen Smollers, nog een mud rogge per jaar te ontvangen van Jan Reijners. Nog krijgt hij een rente van anderhalve gulden per jaar te ontvangen van Dirck Francken zolang Katalijn Aert Scomakers in leven is. Nog krijgt hij 20 lopen rogge, Oirschotse maat en 24 stuivers per jaar steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag te ontvangen van Michiel, Dirck, Willen en Goessen elk 5 lopen en 6 stuivers, zolang Katalijn Aert Scomakers nog in leven is.

Genoemde Willem Pauwels krijgt een huis met tuin etc., gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p,. heer Jan Pierna, het erf van de Vrijheid van Oirschot en meer anderen, de gemeenschappelijke straat. Hieruit jaarlijks aan het kapittel 4 lopen rogge te betalen. Nog krijgt hij een stuk heide, weiland en akker aan elkaar gelegen en genoemd dat Nuewe Roth gelegen in herdgang Aerle, b.p. Jan Lambrecht, Gerit Stijnen, de gemeenschappelijke straat, de kinderen van Dirck van de Maerselaer. Nog krijgt hij een beemd genoemd de Cruijsbeemd, gelegen in herdgang Naastenbest, b.p. Dirck Leemans waarvan het is afgedeeld, het broek daar in de richting naar de steenoven toe, Peter Jan Haecks waarvan is afgedeeld. Nog krijgt hij een akker genoemd de Meijnbraeck gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. de kinderen van Maes Goessens, Aert Lenaerts. De lasten hieruit zijn 6 stuiver een oort als grondchijns en men moet wegen en waterlopen onderhouden. Verder krijgt hij nog een jaarpacht van 44 lopen rogge vervallend op Maria Lichtmisdag en wel van genoemde Michiel, Dirck, Peter en Goessen, elk van hen 11 lopen zolang hun moeder Sophia leeft. Ieder van de verdelers in hun hoedanigheid heeft belooft zulks aan Willem te voldoen uit hun eigen bezit. Verder krijgt hij nog een mud rogge per jaar en een half mud rogge per jaar te ontvangen van Jan Reijners, voor de eerste keer na de dood genoemde Sophia maar niet eerder.

Genoemde Dirck Leemans krijgt een nieuw huis met de helft van de bocht vanaf de gemeenschappelijke straat tot aan het erf van Hermans van Aerle, gelegen in herdgang Naastenbest, b.p. Dirck Verheijden en Elen Mortels, Peter Haecks waarvan het is afgedeeld, de gemeenschappelijke straat, Herman van Aerle. Hieruit jaarlijks aan de weduwe van Goijaert Coppens een mud rogge te moeten betalen. Nog krijgt hij de helft van een heiveld zijnde het voorste stuk, gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. de gemeenschappelijke straat, Heijl Steenbackers, het erf van Michiel waarvan het is afgedeeld, Jan Crijns. Nog krijgt hij een deel van een beemd genoemd de Cruijsbeemd, gelegen in herdgang Naastenbest, b.p. het gemeenschappelijke broek, Willem Pauwels waarvan is afgedeeld, Goessen Emmen waarvan is afgedeeld. Verder krijgt hij een beemd genoemd de Geenkensdijck, gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. Dirck Verheijen, de kantorij van Oirschot, Peter Haecks, Willem Belen. De lasten hieruit zijn 6 en een halve stuiver grondchijns, verder te moeten zorgen voor onderhoud van wegen en waterlopen, nog een halve stuiver Hinckaert chijns. Nog krijgt hij 2 mud rogge jaarlijks, het ene mud te ontvangen van Rut Nagelmakers, het andere van Jan Reijners te Acht. Nog krijgt hij een jaarrente van 1 gulden uit een pacht van anderhalve gulden jaarlijks te ontvangen na de dood van Katalijn Ardt Scomakers en niet eerder, daarna te ontvangen van Dirck Francken.

Genoemde Goossen krijgt het huis, tuin etc. gelegen in herdgang Naastenbest, b.p. de Weverstraat. Dirck Jacops, de gemeijnte, Jan die Legwerker, verder krijgt hij een stuk land genoemd de Braecken gelegen onder Naastenbest, b.p. Goijaert Aelbrechts, Eelen Mortels, Lijsken Deen Daniels, Dirck Verheijen. Nog krijgt hij een akker genoemd de Hoelbraak, ook gelegen in Best, b.p. Dirck Verheijen, Jan Gerit Stijnen, de kinderen van Geerlac Maes. Nog krijgt hij een akker en toebehoren gelegen in Naastenbest (er staat Vorstenbest), genoemd de 3 lopenzaad, b.p. Goijaert Aelbrechts. Nog krijgt hij een akker genoemd die Huijst, gelegen in herdgang Naastenbest, b.p. Wellen Wauters, Dirck Verheijen. Nog krijgt hij een deel in een beemd genoemd de Cruijsbeemd, gelegen in herdgang Naastenbest, b.p. het gemeenschappelijke broek daar, Peter Haecks, Dirck Leeman waarvan het is afgedeeld Nog krijgt hij een weiland genoemd de Bijvinck, gelegen in herdgang Aerle, b.p. Rutger van den Staijekker, Jacop van den Schoet, Lijsken Deen Daniels, de gemeenschappelijke straat. Lasten uit dit bezit zijn 11 lopen rogge jaarpacht te Gerwen, nog 4 lopen rogge aan Heijl Belaerts, nog 7 stuiver grondchijns, nog een blank grondchijns, verder te moeten zorgen voor onderhoud van wegen en waterlopen. Nog krijgt hij een mud rogge jaarpacht te ontvangen van Delis Joordens te Son, nog 7 lopen rogge jaarpacht te ontvangen van Joest Rutten te Son, nog 5 lopen rogge per jaar te ontvangen van Jan van den Kerckhof, nog 10 stuivers per jaar uit een rente van anderhalve gulden te heffen op Dirck Francken, na de dood van Katalijn Ardt Somekers, en niet eerder.

(Idem 326) Michiel Dielis Lucassen heeft beloofd om aan Peter Haecks, aan Dirck Leemans, Willem Pauwels en Goessen Emmen als echtgenoten, die gezamenlijk 88 gouden guldens te betalen op de eerste Maria Lichtmisdag na het overlijden van zijn moeder Sophia maar niet eerder.

(Idem 327) Willem Pauwels in zijn hoedanigheid heeft beloofd om aan Michiel Dielis Lucassen, aan Peter Haecks, aan Dirck Leemans en aan Goessen Emmen, samen om onder hen te verdelen, een bedrag van 80 gouden karolus guldens per de eerste Maria Lichtmisdag na het overlijden van Sophie weduwe van genoemde Dielis Lucassen, maar niet eerder dan als zodanig.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 78no 220-222 dd 23-2-1535) Voor de rechter en voor ons schepenen is verschenen Philips van den Doeren, als gemachtigde voor Peter Janssen als man van Heijlwich dochter van wijlen Gielis Lucas van den Scoet en heeft met schepenbrieven zijn achterstallige vordering aangetoond inzake een pacht van 8 lopen rogge per jaar die 4 jaar onbetaald is gebleven zoals hij zei. Deze pacht hadden Peter en Heijlwich geerfd en was hen toebedeeld in de boedeldeling van het bezit van wijlen Gielis van de Scoet en Gielis op zijn beurt had die weer van zijn ouders geerfd. De pacht was oorspronkelijk door Gielis die Cremer die zoon was van Gielis Loeskens beloofd aan Godevaerden Maes Goeswijns op onderpand van een stuk land genoemd dat Dael, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. Henrik van den Maerselaer. Deze pacht van 8 lopen rogge had Godevaert aan genoemde Gielis verkocht, conform schepenbrief van Oirschot d.d. 26 oktober 1422. Daarop hebben wij als schepenen op aanwijzing van de rechter nu bij vonnis bepaald dat Philips de vordering op het onderpand mag verhalen, behalve dat hij daarbij ook de rechten van anderen dient te respecteren. Als onderpand is nu een akker aangewezen die nu wordt gebruikt door Claes Adriaen Smollers gelegen in Oirschot, herdgang Aerle in de Aerlesche akkers, b.p. Laureijs Verhoeven, de erfgenamen van wijlen Jan van Os en meer anderen. Er is aangeboden om het af te mogen lossen en daarna is het in het openvaar geveild voor 3 herbergen. Daarbij is verschenen Jan Mengelen en heeft daarvoor de pacht van 8 lopen rogge per jaar en 32 lopen eens geboden als achterstand. Daarna is er nog een termijn van 3 dagen in acht genomen en is het definitief verkocht aan Jan Mengelen. (Idem 221) Genoemde Jan Mengelen uit de vorige akte verkoopt het bezit weer met de vonnisbrief etc. aan Peter Janssen en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum 11 augustus 1535 (Idem 222) Peter Janssen uit de vorige akte als man van Heijlwich dochter van Gielis Lucas van den Scoet, verkoopt deze akker gelegen in Oirschot, herdgang Aerle in de Aerlesche akkers, zoals vermeld in voorgaande brief, nu aan Goijarden van den Hovel onze collega-schepen en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een jaarlijkse pacht van 8 lopen rogge aan de verkoper zelf. Datum 24 augustus 1535.

ORA Oirschot (Toirkens 131a fol 225 no 36 dd 26-1-1531) Vidimus van een schepenbrief van Eindhoven voorzien van 5 zegels die nog geheel intact was d.d. 3 september 1323. Verkoop door Johannes dictus Scolaster filius olim Walteri dicti Goijaert aan Henrici dicto Kuijst van een jaarrente op ‘t Hentonne Biesooc “site in villa de Brogel”. (…) Nadat we die brief hebben gezien en laten voorlezen, is hier verschenen Michiel Dielis Lucas van den Schoet en heeft verklaard dat hij de originele brief hiervan in bezit heeft en hij belooft dat hij aan Dirck Leenans als echtgenoot deze brief altijd zal overhandigen, en wel onbeschadigd, zo vaak als nodig zodat die daarme diens pacht kan incasseren. Voorwaarde is wel dat als Dirck Leenans zijn eigen vordering heeft geincasseerd, dat hij dan de brief weer onbeschadigd terug moet geven aan genoemde Michiel, tenzij dat de brief door brand of anderzins in het ongerede raakt, dan vervalt die verplichting. Als oorkonde opgemaakt en door ons van ons schependomszegel voorzien.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1260 (Oirschot) okt 1490 – sept 1491 folio 92v: Gielis Lucass van den Scoet man Sophie Michiel Wilneven; O.L. Vrouwekapel in de herdgang Kerkhof

BP 1265 (Oirschot, Heerbeke) okt 1495 – sept 1497 folio 248v: Gerit Marx (Heerbeke), Aert Jacops folio 249r, Gielis Lucassn. van den Schoet

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1250 (Best) okt 1480 – sept 1481 folio 496v: Gielis Lucass van den Schoet, Corstiaen van den Meeracker, Heer Engbert van den Spijker, priester

BP 1254 (Best) okt 1484 – sept 1485 folio 125v: Gielis Lucass van den Scoet, Margriet Aert Vrients, Jan Jan Wilneven

BP 1255 (Best) okt 1485 – sept 1486 folio 213r: Jan en Michiel zonen van wijlen Willem Neven, Gielis Lucass van den Scoot, Katherijn Aert Thomas van den Venne

BP 1257 (Best) okt 1487 – sept 1488 folio 402v: Gielis Lucass

BP 1260 (Best) okt 1490 - sept 1491 folio 296r Gielis Lucasss van den Scoet, Herman Henrick Hermanss

BP 1260 (Best) okt 1490 – sept 1491 folio 91v: Heer Henrick Belarts, priester, Mariakapel, Heer Willem Vos, kapelmeester der Mariakapel, Gielis Lucass van den Schoet

BP 1263 (Best) okt 1493 – sept 1494 folio 129r: Gielis Lucass van den Scoet, Herman Henrick Hermanss

BP 1267 (Best) okt 1498 – sept 1499 folio 402r: Goijart Jan sBeckerszoon, Gielis Lucas van den Scoet

BP 1269 (Best) okt 1500 – sept 1501 folio 234r: Goijart Jan sBeckerszoon, Gielis Lucas van den Schoet


Huwt voor 1491

51.563   Sophia Michael WILNEVEN

FamilienaamIndex 51.563Vader 103.126Moeder 103.127 • Tevens 103.295

Overleden na 1536

ORA Oirschot (Toirkens 131c fol 45 no 166 dd 16-4-1533) Fijken weduwe van Dielis Lucas van den Scoet heeft verklaard van haar zoon Michiel een bedrag van 50 gouden Karolusguldens te hebben ontvangen, welk bedrag Michiel haar schuldig was vanwege geleend geld. Ze geeft Michiel kwijting en aan alle anderen die kwijting behoeven.

ORA Oirschot (Tirkens 132bb fol 33 no 106 dd 28-2-1536) Jan zoon wijlen Jan Leemans heeft beloofd aan Sophie weduwe van Dielis Lucas van de Scoet, die daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen het erfrecht, die voortaan een jaarlijkse rente van 4 gouden Karolusguldens te gaan betalen, steeds vervallend op 1 maart, op onderpand van een huis, tuin, grond etc., groot ca. 13 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, b,p. Claes Henricks, de gemeenschappelijke Broekstraat daar,Willem Colen, Jacop Philips van den Scoet en meer anderen, de gemeijnte, Jan Hoppenbrouwers. Hij belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. De rente is altijd aflosbaar op 1 maart van elk jaar, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd tegen betaling van 66 gouden Karolusguldens.

Bron voor de kinderen Suetrix: Genealogie Zouteriks

Kinderen

 1. Margriet Zie 25.781
 2. Michiel (+na 1566, voor 1571), vader van Sophia (gehuwd met Jan Franchois Roelofsen), vermeld ORA Oirschot 1566; schepen in 1528
 3. Elisabeth (+voor 1611), huwt ca. 1530 Willem Pauwels Suetrix (*ca. 1490 +1562), zoon van Pauwel Willem Dircks Suetericks en Aleijt Willem Jacobs
 4. Kinderen
  1. Paulus Willems Pauwels Suetrix (*ca. 1532 +Oirschot voor 1-6-1602); huwt ca. 1560 Jenneke Pauwels van Liempt (*ca. 1532 +na 1597); ouders van minimaal drie kinderen (Catharina, Marijke en Elisabeth)
  2. Adriaen Willem Pauwels Zuetericks (*voor 1533 +voor 16-6-1600); kapitein van de Herdgang de Notel in 1586; dijkgraaf (1590), dijkbewaker en dijkhersteller; kolonel van Straten(1598); pootmeester; huwt (1) ca. 1564 Elisabeth Jan Nijs Coolen; huwt (2) ca. 1565 Catharina Mathijs Willem de Brouwer (*ca. 1540 +1575); ouders van ten minste vier kinderen (Willemke, Elisabeth, Marike en Egidius)
  3. Dielis Willem Pauwels Suetrix (*ca. 1534 +na 5-5-1550)
  4. Hadewich Willem Pauwels Suetrix (*ca. 1535 +na 1590), huwt ca. 1560 Geerit Vos (*ca. 1535 +voor 1569)
 5. Clara, huwt voor 1531 Goessen Emmen
 6. Heijlwich Zie 51.647

TerugBegin van generatie


51.564   Jacob Peter STOEPKENS

FamilienaamIndex 51.564Vader 103.128Moeder 103.129

Geboren ca. 1455

Hypothetisch: de enige verklaring die ik heb voor de kennelijke verwantschap tussen Jacobs zoon Peter en de oudere Peter Stoepkens alias Leijten.


Huwt ca. 1480

51.565   N.N.

Index 51.565 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Peter Zie 25.782

TerugBegin van generatie


51.566   Jordaen HAPPEN

FamilienaamIndex 51.566Vader 103.132Moeder 103.133 • Tevens 206.108

Overleden voor 1508

Zijn kwartieren uit BL 1998:105.

Vgl ORA Oirschot 141c fol 431 no 103 dd 9-1-1576. Mogelijk Jordaen Dirck, broer van Aleijd (vermeld met een akte uit 1560 in ORA Oirschot 1589)

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 26 nos 156-7 dd St Jacob Juni 1508) Bertelmeeus, Dirck, Jan, Willem en Joerden, broers en kinderen van wijlen Joerden Dirck Happen, hebben beloofd aan Aelbrecht van de Maerselaer, onze collega-schepen die voortaan een rente van 2 pond paijment te gaan betalen, steeds op St. Jacopsdag, op onderpand van een stuk beemd genoemd de Cluse gelegen in herdgang Straten ter Meijden, b.p.. Katalijn dochter van wijlen Gerard Geerlicks en haar kinderen, de straat, Heijlwich weduwe van Jacop van Dormalen, Henrick Peter Agnesen. (Idem 157) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op St. Jacopsdag, mits er 2 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 13 peters.

ORA Oirschot (Toirkens 131c fol 56v no 206 dd 17-5-1533) Bartholomeus, Dirck, Willem en Joirden, broers en wettige kinderen van wijlen Joirden Happen verwekt bij wijlen diens vrouw Mechteld, verder Willem Colen als man van Baten, Willem Henrick Goijaerts als man van Aleijt, Willem Willem Smetsers als man van Marie, zijnde alle wettige kinderen van genoemde Joirden Happen en genoemde Mechteld, verder Katalijn Willem Scoetmans als weduwe van Jan Joirden Happen met Henrick Scoetmans als haar voogd, verder Willem en Katalijn beide kinderen van genoemde Jan Joirden Happen en Katalijn Scoetmans, met haar voogd Bartholomeus Happen, hebben met elkaar een boedeldeling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd bij de dood van genoemde Joirden en Mechteld.

Genoemde Bartholomeus voor een helft en Katalijn als weduwe van Jan Joirden Happen wat betreft het vruchtgebruik en haar kinderen Willem en Katalijn daarvan het erfrecht, samen voor de andere helft, krijgen een stuk land deels akker, en deels hei en weiland, gelegen in Oirschot herdgang Straten ter Ameijden, b.p. de gemeijnte, Adriaen Gerit Laureijs van der Hoven met meer anderen, Henrick Gielis, Aert Ghijbkens.

Dirk Joirden Happen en Willem Henrick Goijaerts als man krijgen samen een huis, tuin, grond etc. met boomgaard geleghen in Oirschot herdgang Straten ter Ameijden, b.p. de lopende straat, Jacop Ketteler, Willem Smetsers, Willem Happen, Andries van Acht. Er moet overpad worden verleend aan degenen die er recht op hebben.

Willem Joirden Happen en Willem Smetsers als echtgenoot krijgen samen een akker genoemd dat Stralen gelegen in Oirschot onder Ameijden hier, b.p. de lopende straat, de kinderen van Daniel Moermans, Aert Jacops, Willem de Cort. Er moet overpad worden verleend aan degenen die er recht op hebben. Hieruit moet men jaarlijks een zester rogge betalen, maat van Den Bosch en in Den Bosch ook te leveren. Verder krijgen ze een beemdje gelegen in Oirschot ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. Rutgher Henricks van der Hoven, Jacop Kettelaers, de gemeenschappelijke straat. Hieruit jaarlijks ongeveer een halve stuiver grondchijns te moeten betalen.

Joirden Joirden Happen en Willem Colen krijgen samen een akker genoemd de Bergakker, gelegen in Oirschot in de Aerlesche akkers, b.p. Katalijn Verafter, Wouter Dircks, heer Amelrijck Boots,. Verder krijgen ze een akker genoemd de Langenakker, gelegen in Oirschot ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. Aert Stockelmans, de weduwe en kinderen van Dirck Houbraken. Er is recht van overpad voor anderen. Verder krijgen ze het vijfde deel van een bunder beemd, die ‘rijdend’ is, genoemd de Verdonck, gelegen in Oirschot aan de Verdonck naast de abt van Perk, de kinderen van Dirck Hoppenbrouwers.

Genoemde verdelers beloven elkaar dat ze deze boedeldeling altijd gestand zullen blijven doen en dat ieder de lasten op het eigen erfdeel zodanig zal betalen, dat de erfdelen van de anderen daarvoor gevrijwaard zullen blijven. Indien er op iemands erfdeel meer lasten blijken te drukken dan zullen ze die gezamenlijk betalen.


Huwt voor 1495

51.567   Mechteld Willems van den AFTER

FamilienaamIndex 51.567Vader 103.134Moeder 103.135 • Tevens 206.109

Overleden na 1532, voor 17-5-1533

Kinderen

 1. Cathalijn Zie 25.783
 2. Jan Zie 103.054
 3. Willem (+voor 1548)
 4. Bartholomeus (+voor 1545), huwt N.N.,
 5. Kinderen
  1. Joirden; ) Bosch Protocol (inv no 1342 fol 338v dd 4-5-1545) Joorden fs qd Batholomeus Happen promisit 37:10:0
  2. Peter
  3. Heijlwich
  4. Marie
  5. Aleijten
  6. Elisabeth
  7. Beate
 6. Marieken, huwt Jan Willem Smetsers, ouders van Willem en andere kinderen; in 1533 heet haar man willem willem smetsers…
 7. Jordaen (+na 1576)
 8. Aleijt (+na 1576), huwt voor 1548 Willem Henrick Goijaerts (+na 1576)
 9. Beatrix (+na 1548, voor 1576), huwt (1) Willem Coolen; huwt (2) Gerrit Henricks van Kerkoerle (vermeld ORA 1557); huwt (2) Elias Lebbens
 10. Dirck, vermeld 1548; in 1543 getuigt een ca. 70 jaar oude Dirck Jordaen Happen (ORA Oirschot); vermeld 1537 als broer van Aleijt

TerugBegin van generatie


51.584   Jan Philips van HERSEL

FamilienaamIndex 51.584Vader 103.168Moeder 103.169

Geboren voor 1488
Overleden na 1550, voor 1555

Alias Jan Lupkens, volwassen in 1512 (Neggers in BL 2007:454).

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 270 nos 97-8 dd 6-2-1512) Peter Daniel Henricks en met hem heer Peter, Antonis, Henrick en Dirkske, de laatste met haar voogd Jasper van Esch, wettige kinderen van genoemde Peter, die voor henzelf handelen en voor Jan en Elisabeth hun broer en zuster en nog voor Maria wettige dochter van Daniel Peter Peter Daniel Henricks zijnde de dochter van hun broer Daniel, beloven aan Jan Lupprechts van Hersel die voortaan een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang de Notel, b.p. Loijch van Hersel, Aert Seijkens en meer anderen, de straat, Rutger Cluijstermans. (Idem 98) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 16 gulden.

ORA Oirschot (Toirkens 132c fol 45v nos 141-2 dd 28-3-1537) Jan Aert Dircks de jonge (Seijkens) als man van Marien dochter van wijlen Aert Aelbrechts, verkoopt hierbij een beemd met twee heiveldjes samen aan elkaar met recht van overpad over het erf van Jan Philips van Herzel, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. genoemde Jan Philips, Willem Corstens, de weduwe en kinderen van Willem Loijwijchs van Herzele. Hij verkoopt de percelen nu aan Jan Philips van Hersele en de verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen behalve 2 stuivers als grondchijns aan de hertog per jaar. Verder moet er overpad worden verleend aan degenen die daar recht op hebben. (idem 142) Jan Philips van Herzele heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan Aert Dircks van hiervoor die 46 gouden Karolusguldens te gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag.

ORA Oirschot (Toirkens 133a fol 63 no 140 dd 14-7-1538) Jan zoon wijlen Philips van Hersel als wettige man van Annen dochter van wijlen Joerden Sbrouwers, belooft hierbij om voortaan aan Bartholomeus ..... Jacops ( waarschijnlijk Stockelmans) die een jaarlijkse rente van 20 stuivers te betalen, steeds vervallend op St. Servaasdag, half mei en voor de eerste keer per a.s. St. Servaasdag, op onderpand van een akker genoemd..... ......., groot ca. .... lopenzaad ....gelegen te Oirschot herdgang Straten, b.p. De rente is altijd aflosbaar op St. Servaasdag, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd tegen betaling van 16 gouden Karolusguldens. (Deels onleesbaar)

ORA Oirschot (144a fol 30 nos 151-152 dd 14-5-1592) Jan zoon wijlen Philips van Hersell, Jenneken dochter wijlen Jan van Hersell daarbij geassisteerd door haar zoon Dielis verwekt bij Jan Dielis, Herman zoon wijlen Jan Stockelmans als man van Jenneken dochter van Joorden Janssn. van Hersell voor zichzelf en ook optredend voor Henrik Michiels van de Schoot weduwnaar van Iken dochter van Joorden Janssn. van Hersell, Jan Peters Verhoeven als vader en voogd over zijn kinderen verwekt bij Henriksken dochter van Joorden Janssn. van Hersell, hebben een boedelscheiding gemaakt inzake de goederen die ze hebben verkregen in het testament van Aleijdt dochter van Jan van Hersell, waarbij ze verklaren deze goederen enige jaren geleden al te hebben verdeeld en eerst nu pas op schrift hebben gesteld.

Bij deze verdeling heeft genoemde Jan Philips van Hersel een dries gekregen gelegen in Oirschot onder Boterwijk te Spoordonck, b.p. Jan Willemssn. van Cuijck, het erf van hemzelf, het stuk waarvan het is afgedeeld. Verder heeft hij nog 24 roeden land gekregen en nog eens drie en een halve roede die aan het andere stuk dat genoemd is, wordt afgemeten. Uit dit erfdeel moet jaarlijks 3 lopen rogge worden betaald uit een grotere pacht van elf lopen aan de H. Geest te Oirschot en de dorpslasten en de gezamenlijke verdelers hebben het recht van overpad. (…)

Idem no 152: Jan zoon wijlen Philips van Hersell als vader en voogd waarvoor hij optreedt, Dielis zoon wijlen Jan Dielis Snellaerts verwekt bij Jenneke dochter van Jan van Hersell, deze laatste voor zichzelf en ook optredend voor zijn broers, verder Herman Jan Stockelmans onze collega schepen als man van Jenneken dochter Joorden Janssn. van Hersell en ook optredend voor Henrick Michiels van de Schoot weduwnaar van Iken dochter Joorden Jans van Hersell, en verder Jan Peter Goijaerts van der Hoeven als vader van zijn minderjarige kinderen verwekt bij Henriksken dochter van Joorden Jans van Hersell, hebben een boedelscheiding gemaakt inzake de goederen die ze middels testament verkregen hebben van Elisabeth dochter van Philips van Hersell, zoals zij verklaarden. Bij deze scheiding hebben de kinderen van Jan Philips van Hersell een akker verkregen genoemd De Vrijthoff gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk te Boterwijk, b.p. Henrick Dircks van de Hagelaer, de erfgenamen van Willem Henricks van de Schoot, Jan Philips van Hersell, Aert Dircks de Cort en Jan Erven. Uit dit erfdeel moet jaarlijks aan de kerk te Beers 6 lopen rogge worden betaald en de dorpslasten. (…)

ORA Oirschot (140b fol 293 no 88 dd 10-2-1568) Antonis zoon wijlen Rutgers van der After als man van Marien dochter van wijlen meester Eloijen Clementis, priester en kanunnik te Oirschot toen hij leefde, verkoopt een jaarlijkse rente van 6 gulden met de lopende termijn, welke rente Jan zoon wijlen Lijbrechts van Hersel eerder had beloofd aan heer Andries Coremans ten behoeve van deze meester Eloijen Clementis, (…) op onderpand van een akker genoemd de Grooten Akker, groot ca. 9 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. de lopende straat, de gemeijnte, conform een schepenbrief van Den Bosch d.d. 30 april 1540. De rente wordt nu verkocht aan Alaerden Scepens.

ORA Oirschot (140a 1565b fol 73v no 77 dd 22-9-1563) Voor het schepenbankcollege is verschenen Joerden Jans van den Velde als gemachtigde voor Jan Janssen van Hersel en heeft zijn achterstallige vordering aangetoond inzake een schepenbrief van Oirschot handelend over 100 gulden die nog stonden te betalen inzake een jaarlijkse rente van 16 gulden, welke rente wijlen Augustijn Mengelen aan de kinderen van Jan Lebbens had beloofd, zoals blijkt uit die brief d.d. 15 maart 1554. Omdat Jan zijn vordering bij de uitwinning die door Jan Pennincks was gedaan op het perceel dat eerder eigendom van deze August Mengelen was, niet vergoed heeft gekregen, wenst hij nu verdere onderpanden en zekerheden daarvoor te bekomen, zoals is vastgelegd in het vonnis daarover. Daarbij is door schepenen bij vonnis bepaald dat Jan Jan van Hersel verhaal mag zoeken maar omdat er geen roerende bezittingen waren om zulks te effectueren, is er bepaald dat er beslag mag worden gelegd op een weiland dat eerder eigendom van deze August Mengelen was, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Goijaerden heer Goijaerts, Frans Leemans, de gemeijnte, Dirck Willem Erven, de Papenvoort. Daarna is de procedure zoals gebruikelijk voortgezet en daarna is het onderpand in het openbaar geveild. (idem no 78) De koop hiervan is gegund aan Ansem Joordens van de Velde en deze heeft het weer doorverkocht aan Jan Janssen van Hersel.

ORA Oirschot (Toirkens, 136b, fol 9v no 43, 14-1-1550) Laureijs Wouter Claes Houtloecks als man van Cornelien, verder Wouter Jan Lemmens als man van Annen, hebben verklaard dat Jan Philips van Hersel, hen heeft betaald inzake en bedrag van 25 gulden welk bedrag deze Jan aan hen schuldig was en wel vanwege een stuk land genoemd het Hopveldeken dat wijlen Katalijn Aertsdochter van der Ameijden in haar testament had vermaakt aan genoemde Jan Philips van Herzel.

ORA Oirschot (Toirkens, 136b, fol 26 no 132, 17-2-1550) Jan Philips van Herzele heeft als schuldenaar beloofd om aan Rutger die Lauwer onze collega schepen die een bedrag van 53 gulden te zullen gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag.

ORA Oirschot (Toirkens, 136b, fol 36 no 170, 24-3-1550) Jan Philips van Herzele heeft beloofd om aan Henrick Henricks van den Ven alias van Strijp, die voortaan een jaarlijkse rente van 20 stuivers te zullen gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een akker, groot ca. een zesterzaad, gelegen in herdgang de Kerkhof in de Hovelse Akkers aldaar, b.p. Adriana weduwe en kinderen van Henrick van Beers, Anna weduwe en kinderen van Henrick (doorgehaald 14 november 1645).

ORA Oirschot (Toirkens, 136b, fol 43v no 207, 14-5-1550) Jan Philips van Herzele heeft beloofd om aan Michiel zoon wijlen Willem Scrommen die voortaan een jaarlijkse rente van 2 gulden te gaan betalen, (…) op onderpand van een akker, groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in herdgang de Kerkhof in de Hovelse akkers aldaar, b.p. Loijwijch Timmermans, Jan van Kuijck, Joirden van Herzel, het erf van Jan Philips van Herzel zelf.

ORA Oirschot (135b fol 1v no 6 dd 27-5-1545) Heijlwich weduwe van Jan Mengelen met haar voogd Natael Vos heeft beloofd om aan Jan Lupkens van Hersel per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar die een bedrag van 12 en een halve gulden te zullen gaan betalen als hernieuwde schuld.(NB: Jan Lipkens van Hersel ook genoemd als belender, 1546, van twee akkers onder Spoordonck.)

ORA Oirschot (136a fol 62v no 217 dd 23-6-1547), belending van de erven van (de nog levende) Goossen zoon van wijlen Claes Scepens en (dode) Henrieken dochter van wijlen Willems van der Vlueten, waaronder zijn zoon Jordaan; met een stuk land, deels akker en deels groesland, genoemd de Mortel, met recht van overpad over de percelen van Alaert Scepens, Loijwijch Timmermans en Aleijt Scepens, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Alaert Scepens, Jan Philips van Herzele. Idem in 1549 (136b fol 62 no 250 dd 4-5-1549)

ORA Oirschot (134b fol 50v no 171 dd 1-4-1541) Boedelverdeling tussen Willem zoon wijlen Goijaert Aelbrechts, Joirden zoon wijlen Joerden Sbrouwers en Wouter Jan Toirkens van twee akkers die ze samen hebben verkregen van Jan zoon wijlen Philips van Hersel: Hennehof, groot 3 lopenzaad en 20 roedes, gelegen in Oirschot onder Ameijden (waarvoor Wouter aan Jan Philips van Hersele 146 gulden en 5 stuivers moet betalen volgens een schepenschuldbrief van Den Bosch) en een stuk akkerland, groot tweemaal ca. 2 en en halve lopenzaad en 11 roedes, zoals dat is afgepaald, gelegen in Oirschot onder Ameijden aldaar, belast met 13 gulden en 15 stuivers aan Jan Philips van Hersele volgens eenschepenbrief van Den Bosch.

(id fol 63 no 208 dd 26-4-1541) Jan zoon wijlen Philips van Hersele aan Goessen Scepens ten behoeve van Heijlwig weduwe van Claes Scepens: een jaarlijkse rente van 2 gulden op onderpand van een huis in Oirschot onder Boterwijk alhier, groot ca. een lopenzaad, belend door o.a. Anna weduwe en kinderen van Henrick (!) Philips van Hersele. Vermeld ook in belending ORA Oirschot (136b fol 1 no 2 dd 4-1-1549, en fol 47v no 201 dd 4-5-1549).

ORA Oirschot (148b fol 271v no 86 dd 5-3-1615) Geraert Roef Haubraecken en Jan Lamberts Goorts (…) verkoopt hierbij de jaarlijkse rente van 6 gulden welke rente Jan zoon wijlen Libberts van Heersel voor schepenen van Den Bosch indertijd had verkocht aan heer Andriessen Coremans ten behoeve van meester Eloij Clementis, priester en kanunnik van de St. Peterskerk te Oirschot, vrij van alle belastingen, steeds vervallend op St. Philips en St. Jacobsdag op onderpand van een akker genoemd de Grooten Ecker, groot ca. 9 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. de gemeenschappelijke straat aldaar genoemd de lopende straat, de gemeijnte, conform een schepenbrief van Den Bosch d.d. 30 april 1540 (…)

ORA Oirschot (148d fol 51v no 117 dd 6-5-1617) Mariken dochter van Pauwels Claessen van der Vleuten weduwe van Willem Willem Alaert Scepens, geassisteerd daarbij door Gerard van Kelst als haar hierbij gekozen voogd, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een jaarlijkse rente van 6 gulden welke rente Jan zoon wijlen Lijberts van Heersel voor schepenen van de stad Den Bosch eerder had verkocht aan heer Andriessen Coremans, priester en wel ten behoeve van meester Eloij Clements, priester en kanunnik in de St. Peterskerk te Oirschot, vrij van alle lasten, in Oirschot te betalen steeds op St. Philips en St. Jacobsaposteldag, op onderpand van een akker genoemd de Grooten Ecker, ca. 9 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. de gemeenschappelijke straat aldaar, de lopende straat genoemd de gemeijnte, conform de schepenbrief van Den Bosch d.d. 30 april 1540 en als zodanig gezegeld zijnde. (…)


Huwt voor 1525

51.585   Anna Jorden de BROUWER

FamilienaamIndex 51.585Vader 51.558Moeder 51.559

Geboren ca. 1510
Overleden na 1555

ORA Oirschot (137c fol 55v nos 205-6 dd 10-4-1555) Anna dochter van wijlen Joerdens die Brouwere weduwe van Jan Philips van Hersel met haar voogd Roelanden van der Ameijden, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake al het bezit waarin genoemde Jan Philips van Hersel in bestorven is en wel ten behoeve van al haar wettige kinderen verwekt bij genoemde Jan. Anna belooft alle lasten van haar kant af te handelen. (Id. no 206) Joerden, Philips en Jan, broers, verder Aleijt en Jenneken gezusters met Roelanden van der Ameijden als hun gekozen voogd, alle wettige kinderen van wijlen Jan Philips van Hersel hebben samen beloofd om aan Anna dochter van Joerden Brouwers, hun moeder, die voortaan een jaarlijkse rente van 10 gulden te gaan betalen zalang ze leeft, steeds vervallend per half mei en voor de eerste keer per a.s. half mei over een jaar. Verder nog een jaarlijkse pacht van een half mudde rogge, Oirschotse maat steeds vervallend per half oogsttijd en voor de eerste keer per a.s. medio oogsttijd over een jaar, ook gedurende haar leven, op onderpand van een huis, tuin, grond etc. groot ca. 18 lopenzaad, gelegen in herdgang Spoordonck, b.p. heer Goijaert Stevens, Jan Willems van Cuijck, de weduwe van Henrick van den Schoet, de gemeenschappelijke straat. Verder nog op onderpand van al het andere bezit waarvoor hun moeder Anna vandaag afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan. (zie ook Los no 10 dat jaar voor verdeling.)

ORA Oirschot (140b fol 367 no 1 dd 15-1-1567) Jan en Aleijt kinderen van wijlen Jan Philips van Heersel hebben een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat ze van hun vader en moeder hebben geerfd. Hierbij krijgt Jan een huis, tuin grond etc., groot ca. 7 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck (…) Verder moet er overpad worden verleend aan het erf van Lijsken dochter van Philips Janssen (…) Bij deze verdeling krijgt Aleijt in aanwezigheid van haar voogd Leenaert Philipsen van Hersel, een schuur met 7 lopenzaad land, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk (…).

ORA Oirschot (138a fol 76 no 361 dd 4-8-1557) Lodewijk zoon wijlen Lodewijks Timmermans partij ter ener zijde en Peter zoon wijlen Dielis Snellaerts en Philips zoon wijlen Jans van Hersel als partij ter andere zijde, hebben een boedelverdeling gedaan inzake de navolgende bezittingen die hun gemeenschappelijk eigendom zijn. (…Lodewijk) een stuk beemd genoemd de Tregelaer, gelegen in Oirschot herdgang Hedel, b.p. de gemeijnte genoemd het Banisveld, de erfgenamen van Gevaerts van Ostaden en meer naderen, de erfgenamen van Willem Henricks van den Veecken, het erf van genoemde Peter en Lodewijk waarvan het is afgedeeld. (…) Peter en Philips samen een stuk beemd genoemd Tregelaer, gelegen in Oirschot herdgang Hedel, b.p. de gemeijnte genoemd Tbanisveld, Peter Henricks van den Schoet, Jan Henricks van den Ven en meer anderen, Gooris Wouters zoon van Cuijck, genoemde Lodewijk waarvan het is afgedeeld.

Kinderen

 1. Jordaen (*voor 1525 +na 1562, voor 9-6-1565), huwt voor 1554 man Iken Goossen Claes Schepens (+voor 1558); vermeld ORA Oirschot 1547 als haar man in erfenis van haar vader; verder vermeld 1547 met aankoop van gemeentegrond, 1548 met een schuld. Huwt voor 1562 (2) Margriet Henrick van Ostaden (+na 1566, voor 1587). Niet te verwarren met een Jordaen Jans van de Velde (o.a. 1565 vermeld). Over Margriet (ORA Oirschot 14-5-1587 no 176): Margriet dochter van Henrick Geverts van Ostade is indertijd in het huwelijk getreden met Jan Janssn. van Ostaden en nadien nog met Joorden Janssn. van Hersel en heeft in beide huwelijken kinderen verkregen, n.l. bij Jan twee dochters, Margriet en Marieke en bij Joorden ook twee dochters n.l. Ijken en Janneken
 2. Philip Zie 25.792
 3. Jan
 4. Aleid, vermeld onmondig in 1558; huwt voor 1561 Dirck Ambrosius van den Eijnden
 5. Jenneken, huwt voor 1561 Henrick Henrick Schoutenzoon van Hunsel

TerugBegin van generatie


51.586   Aert Claes SCHEPENS

FamilienaamIndex 51.586Vader 103.172Moeder 103.173

Overleden voor 1528

Bosch Protocol (inv no 1306 fol 371v dd 18-7-1527) Arnoldus fs qd Nicolai die Scepe (=Schepens) cum suis promisit 127:0:0

ORA Oirschot (Toirkens 137b fol 54 no 248 dd 25-4-1553) Matheeus Schuermans als man van Heijlken van Dooren en Willem van de Laer als man van Fijken van Dooren, wettige dochters van Vranck in Heerbeeck ( = van Dooren), verkopen hun erfdeel en aanspraken waarop ze recht hebben in grond, rentes etc. dat ze hebben geerfd bij de dood van genoemde Vranck in Heerbeeck. Ze verkopen deze aanspraken nu aan de 5 wettige kinderen van wijlen Aert Scepens verwekt bij Lisbeth dochter van Vranck van Dooren alias in Heerbeeck en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. (Idem 249) Aert zoon wijlen Aert Scepens voor hemzelf, verder Marie, Cornelia, Cathalijn en Heijlken wettige dochters van genoemde Aert Scepens, met Goessen Scepens en Eijmken Claes Scepens als aangestelde voogden en Henrick van der Hamsvoort als toeziende voogd van genoemde dochters, hebben als schuldenaars beloofd om aan Matheeusen Schuermans en aan Willem van de Laer die een bedrag van 174 gulden te zullen gaan betalen per a.s. St. Jansdag. Voorwaarde is dat de genoemde kinderen de inboedel die in het sterfhuis van Lisbeth dochter van Vranck in Heerbeeck is aangetroffen, niet zullen mogen verkopen of belasten zonder instemming van genoemde voogden en toeziende voogd totdat deze voogden etc. voor deze betalingsbelofte gevrijwaaard zullen zijn.

Idem (fol 55v no 256 dd 6-5-1553) Marten zoon wijlen Thomaes Martens ( van Beeck ofwel Buckincks) verkoopt hierbij een jaarlijkse rente van 5 en een halve gulden welke rente Aert zoon wijlen Aert Claes Scepens met Marie dochter van genoemde wijlen Aert Claes Scepens met Emmert Claes Scepens als haar voogd eerder hadden beloofd aan Jan Rutgers ten behoeve van Thomaes Martens te Beeck, steeds vervallend op St. Jansdag op onderpand van twee vijfde delen van een akker genoemd de Groot akker, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 20 juni 1551. Genoemde Marten is deze rente toebedeeld geweest en hij verkoopt die nu met de lopende termijn aan Lodewijk zoon Lodewijk Timmermans en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.


Huwt

51.587   Lisbeth Vranck van DOOREN

FamilienaamIndex 51.587Vader 103.174Moeder 103.175

Overleden voor 1553

Kinderen

 1. Mericken Zie 25.793
 2. Heijlken (+na 1557), huwt Cornelis Cornelis Henricks
 3. Neeleken (+voor 1576), huwt Jan Michiels van den Schoot (Schoet) (+voor 1576)
 4. Aert
 5. Catalijn

TerugBegin van generatie


51.592   Ervaert Rutger ERVAERTS

FamilienaamIndex 51.592Vader 103.184Moeder 103.185

Geboren ca. 1470
Overleden voor 14-2-1530

Alias Van den Oudenhoven.

Niet verwarren met Erf Willem Rutgers (van Oudenhoven); dit is een neef; Zie 103.214

Ook niet verwarren met Ervaert, zoon wijlen Rutger Goijaert Ervaerts en Lijsbeth Gijsbert Quants (zij is hertrouwd met Claes Adriaen Goijaert Smollers, vgl ORA Oirschot 129a fol 192 nos 184ff dd 25-11-1521). Ervaert Rutger Goijaert Ervaerts leeft nog in 1533, in 1521 zijn hij en zijn zus Kathelijn nog onvolwassen en onder voogdij. Rutger Goijaert Ervaerts zal zijn geboren ca. 1470 als de kinderen zijn geboren (QED dus) tussen 1497 en 1509.

ORA Oirschot (Toirkens 129a fol 3 no 19 dd 20-1-1518) Ervaert Rutger Ervaerts verkoopt aan Reijnier Henrick Hoogneven die een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Verrenbest, groot ca. 3 lopenzaad, b.p. de gemeijnte, Jan van den Acker, Goijaert de Becker, Wouter van Beerwinkel. Nog verkoopt hij hem een stuk land groot ca. 5 lopenzaad, b.p. de erfgenamen van Gerard van den Melcroth, Jan van den Ecker, Goijaert de Becker. De koper moet hieruit jaarlijks aan de H. Geest van Den Bosch en ook daar te leveren een Bosch mud rogge betalen en nog een Oirschots mud rogge in Oirschot ook te leverem aan een vrouw in Den Bosch, nog aan Andries Meeus 10 lopen rogge, aan Margriet Kuijst 6 lopen, het kapittel van Oirschot een half mud gerst en aan Gielis Lucassen een rente van anderhalve gulden per jaar.

ORA Oirschot (Toirkens 129a fol 115 no 172-5 dd 16-3-1519) Marij Hoerkens weduwe van Everaert Mercelis met haar voogd Jasper van Esch, verder heer Mercelis Mercelis en Everaert Rutger Everaerts die voor henzelf optreden en voor hun mede-erfgenamen, verkopen aan Daniel de Crom, een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. heer Jan van Hersel dat eerder van meester Jan Balious was, heer Thomas van den Snepschuet, heer Lambrecht Ambroius priester, de gemeenschappelijke straat. Dat huis was eerder eigendom van Evearert Merceliss en Everaert op zijn beurt had het gekocht van Jan Willemns van de Velde. Lasten op het bezit zijn 8 lopen rogge per jaar aan de rector van het St. Brigiden-altaar in de O.L. Vrouwekapel van Oirschot. (…) (Idem 173) Daniel de Cromme belooft aan Marij Hoerkens, weduwe van Everaert Marcelis die de helft van 32 rijnsguldens te betalen, en de andere helft aan heer Marcelies Mercelis, Everaert Rutger Everaerts en hun mede erfgenamen, zonder rente. (Idem 174) Daniel de Cromme belooft aan Marij Hoerkens weduwe van Everaert Mercelis die daarvan het vruchtgebruik krijgt plus de helft ervan qua erfrecht, en waarbij heer Mercelis Mercelis en Everaert Rutger Everaerts en hun mede-erfgenamen daarvan het erfrecht krijgen voor de andere helft, een jaarlijkse rente van 30 stuivers te betalen, steeds op St. Jansdag en voor de eerste keer per a.s. St. Jansdag over een jaar op onderpand van het huis etc. zoals hiervoor is omschreven. (Idem 175) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op St. Jansdag tegen betaling van 24 gulden, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 91 no 128 dd 19-4-1526) Ervaert Rutger Ervaerts heeft beloofd om aan Jan Daniel Scepens die een jaarlijkse rente van 32 stuivers te zullen betalen op onderpand van de helft van een beemd genoemd de Verdonck, gelegen in herdgang Straten, b.p. Dirck Dielissen, de gemeijnte, een andere beemd genoemd de Beemd van Acht.

Bosch Protocol (inv no 1334 fol 101v dd 12-2-1541= Paasstijl 1540) Johannes dictus Erven fs qd Erffardi dicti Erffart Rutten van den Oudenhoven aan Theodorus fs qd Jacobi vanden Hove; promisit 25 gulden jaarlijks, Oirschot, losbaer met 100:0:0

ORA Oirschot (136b fol 32v no 130 dd 27-2-1549) Jan Erven en Jan Dirck Sijkens hebben zich borg gesteld voor Willem Erven, voor Joirdaen van den Velde, voor Dirck Sijkens, voor Jan Jacops van Lieveld en voor Peter Claessen inzake de betwiste kwestie van het hout die ze hebben lopen tegen Philips Jan Gerits en de zijnen en wel voor zover deze Willem, Joirdaen, Dirck, Jan en Peter veroordeeld zullen worden inzake bepaalde kosten etc. van de procedure.

ORA Oirschot (140a fol 55v no 40 dd 22-1-1566), verkoop door erven wijlen heer en meester Jan Goessens, toen hij nog leefde deken van Oirschot, van een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Michiel Henricks van de Schoet en heer Jans van der Haegen, belast met onder meer 11 lopen rogge per jaar, Oirschotse maat aan de erfgenamen van Evert Rutgers.

ORA Oirschot (Toirkens 130b fol 35v no 126 dd 10-1-1529) Jan Daniel Scepens heeft aan Goesen Claes Scepens ten behoeve van hem en ten behoeve van alle erfgenamen of benoemde erfgenamen in het testament van wijlen Goijart Scepens, Henrick Scepens en Aert Scepens, broers, en hun zuster Elisabeth, die een jaarlijkse rente van 32 stuivers verkocht, welke rente Ervart Rutger Ervaerts genoemde Jan jaarlijks had beloofd te betalen, op onderpand van de helft van een beemd genoemd de Veerdonck, gelegen in herdgang Straten, b.p. Dirck Dielis, de gemeijnte, een beemd genoemd ‘de beemd van Acht’. De rente is niet aflosbaar.

ORA Oirschot (Toirkens 131a fol 45 no 171dd 25-3-1530) Jan Ervaert Rutgers en Peter Joerdens als man van Henrick ook dochter van genoemde Ervaert hebben aan Willem Ervaert Rutgers hun erfdeel verkocht in een stuk land genoemd het Popenbosch, gelegen in herdgang Hedel, b.p. Daniel Loijen, Adriaen Vos, Jan die Verwer, de straat. Het perceel was hen vermaakt overeenkomstig het testament door wijlen Ervaert Rutgers, hun vader zijnde. Peter Joerdens behoudt echter wel zijn jaarlijkse rente die hij uit het perceel ontvangt.

Bosch Protocol (inv no 1398 fol 45 dd 12/1573) Johan Jr fs qd Johannes Erven als man van Henrica Godefridi Kasselmans: 2 1/2 gl jaarlijks, Oirschot


Huwt voor 1505

51.593   Margriet Aert SIMONS

FamilienaamIndex 51.593Vader 103.186Moeder 103.187

Overleden voor 1534

Kinderen

 1. Jan Sr Zie 25.796
 2. Willem, alias Willem Ervart Rutgers man van Marien dochter van wijlen Dirck Corstiaens van den Velde (ORA Oirschot 137a fol 40 no 200 dd 8-6-1551)
 3. Antonis (hypothetisch), zijn weduwe N.N. vermeld 1552 in een belending
 4. Henrica, huwt Peter Joordens
 5. Henrick (Ervaers van den Vloege), huwt Maria (Beckers?), vermeld 1532
 6. Jan Jr, huwt Henrica Godefridi Hasselmans; mogelijk ouders van Jan weduwnaar Henrikske Jan Peters, vermeld BP 1630

TerugBegin van generatie


51.594   Jan Peter STAPELS

FamilienaamIndex 51.594Vader 103.188Moeder 103.189

Overleden na 11-1-1547, voor 25-12-1550

Alias Custers. Verloor in 1545 zijn huis toen Maarten van Rossum plunderend en brandstichtend door de Beerzen trok.

Bosch Protocol (inv no 1335 fol 322v dd 10-9-1541) Jan fs qd Petrus Stapels 1 goudgulden jaarlijks Gestel

ORA De Beerzen (Oost- en Middelbeers, transcriptie Toirkens inv.nr. 583 nr 88 fol 33 dd 23-11-1542) Eerder had Jan zoon wijlen Everaert Rutgers voor schepenen te Oirschot aan heer Andries Coremans, priester, ten behoeve van de nalatenschap van wijlen meester Loijen Clementen, priester en kanunnik te Oirschot toen hij leefde, een jaarlijkse rente van 2 karolusgulden beloofd, steeds te betalen op St. Remiusdag op onderpand van zijn huis, tuin etc. te Oirschot, welke rente aflosbaar is met 34 karolusguldens volgens de schepenbrief van Oirschot d.d. 17 oktober 1532 (=1542). Omdat het geld ervan werd ontvangen door Jan Peter Stappels zoals deze hier ook in het openbaar heeft bekend, is deze Jan Peter Stappels hier verschenen en zijn wettige kinderen Jan en Peter, broers, verder Peter van der Vloet als wettige man van Marie, Dirck Loijen als wettige man van Elisabeth, Antonis Dirk Bunnen als wettige man van Margriet en Jan Evaert Rutgers als wettige man van Anna en nog Aecht met haar voogd, zijnde alle wettige dochters van genoemde Jan Stappels en beloven nu aan Jan Stappels zolang hij leeft, deze rente van 2 karolusguldens per jaar aan genoemde uitvoerders van de nalatenschap te zullen gaan betalen of af te lossen volgens de aflossingsbrief en wel zodanig dat Jan Everaerts en zijn bezit daarvoor verder is gevrijwaard. (…)

ORA Oost- en Middelbeers (Transcriptie Jan Toirkens 1542-1553 fol 23 no 55 dd 25-1-1543) Servaas Michiels (van den Borgelen) voor hemzelf handelend en met hem zijn kinderen Jan en Henrick en nog Daniel Henricks Daniels als man van Lisbeth, daarin voor een helft, verder Jan Peter Stappels voor hemzelf handelend en met hem Peter, en Jan broers, Peter Janssen van der Vloet als man van Marie, Antonis Dirck Bunnen als man van Margriet, Jan Erven als man van Anna, Dirck Loijen als man van Lisbeth, zijnde alle kinderen van genoemde Jan (Stappels), beloven samen en hoofdelijk dat ze aan Loij Loijen Timmermans die per a.s. Maria Lichtmisdag over 4 jaar, een bedrag van 125 karolusguldens zullen betalen, elke gulden tegen 20 stuivers, waarbij de philipsgulden een koers heeft van 25 stuivers, het vuurstaal 3 blanken en ander geld al naar gelang. Als ze het geld dan niet aan Loijwich zouden betalen en als Loijwich daarover moet procederen dan moeten ze die kosten betalen en wel een bedrag van 5 karolusguldens. (…)

(Idem no 67) Servaes Michiels en Jan Peter Stappels ieder met hun kinderen, zoals ze hiervoor staan vermeld, beloven op onderpand van al hun bezit etc. dat ze de genoemde som geld ieder voor de helft zullen betalen, zodanig dat de ander daarvoor is gevrijwaard voor die helft.

ORA De Beerzen (Oost- en Middelbeers, transcriptie Toirkens inv.nr. 583 nr 165 fol 62v dd 2-2-1544) Jan Peter Stapels en met hem zijn zoon Peter, verder Peter Janssen Vervloet als man van Marie, Dirck Loijen als man van Lisbeth, voor henzelf handelend en voor Jan Erven als man van Annen en voor Achten, zijnde alle kinderen van genoemde Jan Peters, beloven aan Antonis Dirck Bunnen die een jaarlijkse rente van 2 karolusguldens, elke gulden van 20 stuivers, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag, en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen te Oostelbeers, b.p.de straat, de kinderen van Jan Lauwreijssen, Mercelis Peters. Als Jan Erven later weigert om eveneens te beloven zoals zij hierboven hebben gedaan, dan bepaalt Jan als vader hierbij dat hij Jan Erven niet zal laten meeparten in de Biesakker en dat zal hij dan aan zijn andere kinderen vermaken. Verder is afspraak dat genoemde Jan en genoemde kinderen aan genoemde Jan die per a.s. Maria Lichtmisdag over 3 jaar een bedrag van 33 karolusguldens zullen betalen en onderwijl steeds op Maria Lichtmisdag een rente van 2 karolusguldens, waarbij de philipsgulden 25 stuivers waard is, het vuurstaal 3 blanken en ander geld al naar gelang. Met deze belofte zal Antonis aan Willem Vos zodanig betalen dat Jan Peters en zijn kinderen daarvoor zijn gevrijwaard, waarbij Antonis zulks eveneens belooft voor Jan Erven en voor Achten.

ORA De Beerzen (Oost- en Middelbeers, transcriptie Toirkens inv.nr. 583 nr 264 fol 101v dd 26-5-1545) Er is eerder een algemene inval geweest in Brabant door Maarten van Rossum en diens aanhangers die in Beerze veel branden hebben gesticht en daarbij heeft Jan Peters Stapels zijn gehele huis etc. bij een brand verloren. Om Jan in staat te stellen zijn huis etc. weer op te bouwen, hadden zijn kinderen hem hierbij toegestaan om daarvoor geld op te mogen nemen, zoals Jan ook daadwerkelijk en te goedertrouw heeft gedaan en zoals ons is gebleken. Want hij heeft van zijn zwager een rente opgenomen van 2 guldens per jaar en dochter Aecht met haar voogd is daarbij zelf niet aanwezig geweest, hoewel ze de transactie wel heeft goedgekeurd. Daarom is nu hier verschenen Jan Erven als man van Anna dochter van genoemde Jan en stemt toe in de rente die van zijn zwager Thonis werd opgenomen en dochter Aecht gaat ook akkoord met hetgeen er met deze rente is gebeurd ten behoeve van de herbouw van het huis etc. en dat ook samen met haar voogd Daniel Peters van der Hamsvoort.

ORA De Beerzen (Oost- en Middelbeers, transcriptie Toirkens inv.nr. 583 nr 308 fol 119 dd 1547) Jan Peter Stappels als man van Marie verkoopt aan Jan Joerden Brouwers en aan Wouter Jan Toirkens het door hem geerfde bezit afkomstig van Jacop de Brouwer en van diens vrouw Josien waar dat bezit zich ook mag bevinden. De verkoper belooft alle lasten af te handelen.

ORA Oost- en Middelbeers (Transcriptie Jan Toirkens 1542-1553 fol 118v no 307 dd 11-1-1546) Dirck van Os als man van Lisbeth verkoopt aan Jan Joerden Sbrouwers en aan Wouter Jan Toirkens het door hem geerfde bezit aflkomstig van Jacop de Brouwer en van diens vrouw Josien, waar dat bezit zich ook mag bevinden. De verkoper belooft alle lasten af te handelen.

(Idem no 308) Jan Peter Stappels als man van Marie verkoopt aan Jan Joerden Brouwers en aan Wouter Jan Toirkens het door hem geerfde bezit afkomstig van Jacop de Brouwer en van diens vrouw Josien waar dat bezit zich ook mag bevinden. De verkoper belooft alle lasten af te handelen.

ORA De Beerzen (Oost- en Middelbeers, transcriptie Toirkens inv.nr. 583 nr 389 fol 148v dd 11-1-1547) De kinderen van Jan Peter Stappels zouden graag geld opnemen van Loij LoijenTimmermans en wel 100 karolusguldens, elke gulden van 20 stuivers en daarvoor jaarlijks een rente betalen van 6 karolusguldens. Omdat hun vader Jan Peter Stappels nog zijn recht van vruchtgebruik heeft over zijn bezit, is daarom hier deze Jan als

vader van zijn kinderen verschenen en doet nu afstand van zijn recht van vruchtgebruik inzake alle bezit dat zijn kinderen toebehoort en wel tot aan een bedrag toe van 100 karolusguldens en voor niet meer dan als zodanig. Hij geeft zijn kinderen hierbij ook machtiging om dat geld in Den Bosch op te mogen nemen alsof hij daarbij zelf aanwezig zou zijn geweest.

ORA De Beerzen (Oost- en Middelbeers, transcriptie Toirkens inv.nr. 583 nrs 708-11 fol 252 dd dag na Epiphaniadag 1551) Dirck Gerard Loijen als man van Lisbeth dochter van wijlen Jan Peter Stappels verkoopt met alle brieven ervan aan Antonis Dirck Bunnen die het door hem geerfde bezit dat Dirck als echtgenoot van Lisbeth heeft geerfd van zijn schoonouders, waar dat bezit zich ook mag bevinden. (…) (Idem 709) Aecht dochter van wijlen Jan Peter Stappels met haar voogd Wouter Henricks verkoopt aan Antonis Dirck Bunnen het door haar geerfde deel van bezit afkomstig van haar ouders, waar dat bezit zich ook mag bevinden. (…) (Idem 710) Antonis Dirck Bunnen belooft aan Wouter Henricks als voogd over Aecht dochter van wijlen Jan Peter Stappels ten behoeve van Aecht die een jaarlijkse rente van 4 karolusgulden en een stuiver te gaan betalen, elke gulden van 20 stuivers, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar, op onderpand van een aangelage met het huis erop, gelegen te Oostelbeers, b.p.de gemeenschappelijke straat, Marcelis Goijaerts, Gerit Jan Gerits, Servaes Michiels. (…) (Idem 711) De rente uit de vorige akte is aflosbaar op Maria Lichtmisdag mits er een half jaar vooraf is opgezegd, tegen betaling van 66 karolusguldens, elke gulden van 20 stuivers tegen de koers van het geld zoals die dan zal gelden voor erfelijke rentes.

ORA De Beerzen (Oost- en Middelbeers, transcriptie Toirkens inv.nr. 583 nrs 726-730 fol 255v dd dinsdag na Kerst 1550) Peter en Aecht met haar voogd Wouter Henricks, verder Peter Janssen van der Vloet als man van Marie, Antonis Dirck Bunnen als man van Margriet, Dirck Gerit Loijen als man van Lisbeth waarvoor genoemd Antonis optreedt, verder Jan Ervaert Willems (sic) als man van Anna, zijnde alle wettige kinderen van Jan Peters Stapels, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd na de dood van hun ouders. Bij deze deling krijgt Peter Janssen van de Vloet de helft van een stuk land genoemd de Backshoef, gelegen te Oostelbeers, b.p. het erf dat ervan is afgedeeld, Dirck Aerts en zijn kinderen, Gerit Jan Gerits, de Backstraat daar. Nog krijgt hij een stuk erf genoemd de Biesakker ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Tonis Bunnen dat ervan is afgedeeld, Peter Jan Stapels dat ervan is afgedeeld, de kinderen van Joerden Sbrouwers, de Akkerstraat daar. Uit de Biesakker moet hij jaarlijks een halve stuivers grondchijns betalen, uit de Backshoeve een jaarlijkse rente van 2 karolusguldens aan Willem de Dekker aflosbaar volgens de brieven, nog 2 lopen gerst per jaar aan het kapittel van Oirschot. Genoemde Peter Jan Peter Stapels krijgt de helft van een stuk erf genoemd de Backshove gelegen te Oostelbeers, b.p. het erf dat ervan is afgedeeld, de erfgenamen van Aert Joerdens, Gerit Jan Gerits, de Backstraat daar. Nog krijgt hij een stuk erf genoemd de Biesakker, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. het erf dat ervan wordt afgedeeld, de kinderen van Joerden Brouwers, de kinderen van Joerden en Aert Neckers, de Akkerstraat daar. Uit de Biesakker moet hij jaarlijks een halve stuiver als grondchijns betalen, uit de Backshove een lopen gerst per jaar aan het kapittel van Oirschot, nog 2 karolusgulden en 6 stuivers aan Peter Janssen van der Vloet volgens de brieven ervan. (…) (Idem 727) Jan Ervaert Willems als man van Anna dochter van wijlen Jan Peter Stapels verkoopt aan Antonis zoon Dirck Bunnen het door hem geerfde bezit als echtgenoot van zijn vrouw afkomstig van zijn [schoon]vader en moeder, maar daarin slechts wat betreft het erfrecht, waar dat bezit zich ook bevindt. (…) (Idem 728) Antonis Dirck Bunnen belooft aan Jan Ervaert Willems die per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 43 karolusguldens te zullen betalen, elke gulden van 20 stuivers tegen de geldende geldkoers dan. (…) (Idem 730) Vandaag hebben de kinderen en erfgenamen van Jan Peter Stapels onder hen een deling gemaakt. Bij deze deling heeft Antonius Bunnen met de zijnen aangenomen om een half mud rogge aan de rector van het altaar van O.L. Vrouw in de kerk van Oostelbeers te gaan betalen, nog een lopen rogge aan de persoonschap van Oostelbeers en dat half mud rogge is op onderpand van de Backshoeve, welk bezit in handen is van Peter Jans Vervloet en van Peter Jan Stapels die het bezit samen was toebedeeld. Voor ons is verschenen genoemde Antonis Dirck Bunnen en belooft aan Peter Jans Vervloet dat hij dat half mud rogge en het lopen rogge voortaan zelf zo zal betalen dat Peter Jans Vervloet en Peter Jan Peters en hun erfgenamen daarvoor altijd zullen zijn gevrijwaard.

Idem (fol 260 no 740, vervolg efdeling) Peter en Aecht met haar voogd Wouter Henricks, nog Peter Janssen van der Vloet als man van Marie, Antonis Dirck Bunnen als man van Margriet, Dirck Loijen als man van Lisbeth waarvoor Antonis optreedt, Jan Erven als man van Anna, zijnde alle wettige kinderen en erfgenamen van Jan Peters Stapels, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze samen van hun ouders hebben geerfd. Genoemde Antonis, Jan Erven, Aecht en Dirck Loijen krijgen samen een erf genoemd de Heijhoeve gelegen te Oostelbeers, b.p. de erfgenamen van Willem Gerits van Hoef, verder rondom in de gemeijnte. Nog krijgen ze een stuk erf ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Antonis Bunnen, Marcelis Goerts, de gemeenschappelijke straat. Op dat perceel staat een huis, schuur, schop etc., maar die huizen blijven onverdeeld. Nog krijgen ze samen een perceel van 31 roedes in een erf genoemd de Biesakker, b.p. het erf van Tongerloo, het erf dat ervan is afgedeeld, de Ekkerstraat, de kinderen van Joerden Sbrouwers. Hieruit moeten ze jaarlijks een halve stuiver als grondchijns uit hun deel van de Biesakker betalen, nog 3 karolusguldens aan Joesten weduwe van Willem Vervloet en haar kinderen welke rente aflosbaar is, nog 2 gulden per jaar aan de uitvoerders van de nalatenschap van meester Loijwig te weten aan heer Andries Coremans die ook aflosbaar is, nog een rente van 12 en een halve stuiver aan kerk van Middelbeers die aflosbaar is, nog 12 en een halve stuiver aan Jan Goijaerts die aflosbaar is, nog 2 gulden en 4 stuivers aan Margriet weduwe van Margriet Janssen Vervloet en haar kinderen die aflosbaar is, nog een halve oude grote uit de Heijhoeve, nog een half blank als chijns aan de hertog uit het erf waar het huis op staat, nog een half mud rogge per jaar aan de rector van het altaar van O.L. Vrouw in de kerk van Oostelbeers, nog een lopen rogge aan de persoonschap van Oostelbeers, nog een stuiver en een moortje als gebuurchijns voor de ´Haech´ of Bladel. Nog krijgen ze een stuk erf genoemd de Corttenbocht, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. het erf van Tongerloo, Pauqwels van de Vloge, de straat. (…)

ORA De Beerzen (Oost- en Middelbeers, transcriptie Toirkens inv.nr. 583 nr 780 fol 273v dd St Katharina 1551) Peter Janssen van der Vloet als man van Marie, Jan Erven als man van Anna, nog Peter en Aecht met Wouter Henricks al haar voogd daarin, zijnde alle wettige kinderen van Jan Peter Stapels, verkopen aan Antonis Dirck Bunnen een huis met schuur en schaapskooi, van de grond af te breken want de grond is eigendom van Tonis. Dat huis etc. had Jan Peters Stapels met hulp van diens kinderen getimmerd.

ORA Oirschot 1544 (Toirkens 135a fol 12v no 150 dd St Jansdag 1544): Willem Janssen van Ham en Ariken de zuster van deze Willem, verkopen aan Aernden Rutger Leonaerts een huis met tuin, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang Hedel, (en) een weilandje genoemd de Horst, (…) belast met o.a. 3 en een halve stuiver per jaar aan heer Jan die Custer. Een Jan Custer wordt in een ORA akte van 1568 genoemd als belender in 1465 (!) van een stuk land.


Huwt

51.595   Marie Henrick de BROUWER

FamilienaamIndex 51.595Vader 103.190Moeder 103.191

Overleden voor 1542

Kinderen

 1. Anna Zie 25.797
 2. Jan
 3. Peter, alias Peter Jan Custers (ORA Beerzen 1550), huwt Katharijn Jan Bogaerts (vermeld ORA Beerse 1552); in 1560 voogd over de kinderen van Anna
 4. Marie, huwt Peter Jansen van der Vloet
 5. Elisabeth, huwt Dirck Gerard Loijen
 6. Margriet, huwt Antonis Dirk Bunnen
 7. Aecht, ongehuwd in 1542, 1551

TerugBegin van generatie


51.596   Rutger Peter BECKERS

FamilienaamIndex 51.596Vader 103.192Moeder 103.193

Overleden na 1538, voor 4-5-1539

Vermeld ORA Oirschot 1526 als voogd van Heijlken weduwe van Jan van den Rijt.

ORA Oirschot (Toirkens 126 fol 5 no 12-14 dd 22-1-1500) Jan, Henrick en Willem, broers en kinderen van wijlen Lambrecht van de Hofstad, verder Rutger Peter Beckers als man van Baeten dochter van Henrick van den Dijck, verder Aert Nulaets als man van Eva dochter van Dirck van der Rijt, nog Jan Dircks van der Rijt en Gijsbrecht Gijsbrechts van Binchom als man van Heilwich, zijnde ook een dochter van Dirck van der Rijt, ze verkopen nu aan Jan Goijaerts van der Stappen een beemd zoals de verkopers en koper samen hebben geerfd van Willem van der Rijt. De beemd is genoemd de Bavelsstert, gelegen in Oirschot tussen herdgang Spoordonk en Hedel, b.p. het erf dat eerder van Jacop van Dormalen was, de gemeijnte. Hieruit moet jaarlijks de grondchijns worden betaald van 3 blanken of een stoter. (…) (Idem 13) Genoemde verkoprs uit de vorige akte en Jan als koper verkopen nu aan Rutger Peter Beckers die een stuk land genoemd de Wege Waterlaat, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, eerder eigendom van Willem van der Rijt, b.p. Henrick Lambrechts, de straat, Marie Ansems of haar kinderen. Nog verkopen ze hem een stuk land groot ca. 1 lopenzaad genoemd de Papenhof gelegen onder Boterwijk hier, b.p. Heijl Wouters met meer anderen, de straat. Hieruit aan Margriet Willem Rutgers jaarlijks 3 lopen rogge en anderhalve stuiver te betalen, aan Dirck de Moller van Roij een half mud en een vierdevat rogge per jaar, nog 3 lopen gerst per jaar aan de H. Geest van Oirschot en 3 en een halve Vlaamsche aan heer Sebrecht te Beek. (Idem 14) Rutger uit de vorige akte belooft aan de verkopers die per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar 7 en een halve peter te gaan betalen, elke peter tegen 18 stuivers.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 135 no 2 dd 1-1-1506) Peter Antonis van der Ameijden geeft hierbij machtiging aan zijn vader Antonis en aan Rutger Peter Beckers om namens hem al zijn vorderingen, pachten etc. te innen en indien nodig ook met rechtsmiddelen in te vorderen.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 33 no 60 dd 12-2-1526) Cornelis Jans van der Rijt heeft beloofd om aan Rutger die Becker die een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen op onderpand van een huis, tuin etc. groot een zesterzaad, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. heer Thomas van den Snepscheut, Wouter van Hoeve, de rector van het St. Barbara altaar, de kinderen van Claes Scepens, de gemeenschappelijke straat ( de Nieuwstraat).

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 332 no 166 dd 24-4-1527) Peter Antonis van der Ameijden heeft verklaard dat hij vroeger machtiging had gegeven aan Rutger den Becker om zijn zaken en kwesties te behartigen, zijn rentes en vorderingen te innen en dergelijke zoals in die machtiging stond vermeld, onder restrictie van bepaalde voorwaardes. Hij herroept deze machtiging nu inzake een enkel artikel, en wil dat de machtiging niet meer geldt voor hetgeen Jan Bollen hem schuldig is. Verder blijft de oorspronkelijke machtiging van kracht voor de andere zaken. Om zijn vordering op Jan Bollen te verhalen en te incasseren en de procedures daarin te vervolgen voor welke rechtbank dan ook, machtigt Peter hierbij zijn broer Willem Antonis van der Ameijden om namens hem hierin op te treden.

ORA Oirschot (Toirkens 131c fol 26 no 89 dd 19-2-1533) Rutger Janssen van Dormalen heeft beloofd aan Rutger de Becker ten behoeve van Peter Thonis Roelofs van der Ameijden die voortaan een jaarlijkse rente van 3 gouden Karolusguldens te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin, grond etc., groot groot ca. 10 lopenzaad gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. de kinderen van meester Aert van der Ameijden, Henrick Heijligen zoals hij zei. Rutger belooft als schuldenaar om het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. Rutger de Becker staat toe dat de rente altijd in gedeeltes mag worden afgelost op Maria Lichtmisdag, per gulden rente tegen een kapitaal van 18 gouden Karolusguldens.

ORA Oirschot (Toirkens 132a fol 107 no 334 dd (4)-12-1534) Andries Henricks van Ginhoven die men ook de Lubber noemt, heeft aan Rutger de Becker die een stuk land verkocht, genoemd die Moest, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof aan de Hovel daar, b.p. Corsten Hanssen, het erf genoemd de Moesten eigendom van de erfgenamen van Dirck van der Rijt, de gemeijnte, het erf van het gasthuis te Oirschot. Dat stuk erf had Andries gekocht van Heijlwich weduwe van Jan van der Rijth met haar voogd heer Henrick Stockelmans en van Cornelis en van Jan, broers en kinderen van wijlen genoemde Jan van der Rijt en van Heijlwich en van meer anderen conform de schepenbrief ervan. Hij verkoopt het perceel nu en belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, maar er moet door Rutger wel overpad aan de percelen worden verleend aande erven van Corstiaen Hansen en Frans van Esch die daar in de buurt liggen.


Huwt voor 1483

51.597   Beatrix Henrick van der RIJT

FamilienaamIndex 51.597Vader 103.194Moeder 103.195

Overleden voor 1539

(Maar ‘de weduwe’ wordt nog vermeld 1552) Alias Van de Dijck, van Eijck (BP 1480/1: Willem Goossens Sbruijnen zoen man van Beatrijs Henrick van Eijck)

ORA Oirschot (Toirkens 133b fol 162 no 490 dd 4-5-1539) Henrick en Matheeus gebroeders, verder Henrick Jan Mathijssen als wettige man van Elisabeth, Jan zoon wijlen Jan Ansems als wettige man van Peterken, gezusters en allen wettige kinderen van wijlen Rutger Sbeckers verwekt door deze Rutger bij diens vrouw Baten van der Rijt, waarbij genoemde Matheeus en Henrick Jan Thijs als voogd optreden over de minderjarige kinderen van genoemde Henrick (Sbeckers) uit diens eerste huwelijk, hebben hier een deling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd bij de dood van hun ouders.

Bij deze verdeling krijgt Henrick (Sbeckers), wat betreft vruchtgebruik en diens kinderen wat betreft erfrecht, het oude huis met tuin, grond etc., waarvan de beide schuren zullen worden afgebroken, groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. Henrick Gevarts van Ostaden, de gemeenschappelijke straat, Henrick Philips. Hieruit jaarlijks 7 lopen rogge te betalen aan Everarden Dirck Vos en verder een blank als rente per jaar en een stuiver als chijns aan de hertog.

Genoemde Matheeus krijgt een beemd genoemd Daerschot met recht van overpad over het erf van Willem van Heesterbeeck, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. Goessen Scepens, Gijsbrecht Pels.Verder krijgt hij een stuk akkerland, genoemd de Bocht, groot ca. 3 lopenzaad met recht van overpad over het erf van Willem van Kuijck, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Jan van Kuijck, Henrick Jan Mathijssen waarvan is afgedeeld, Willem van Kuijck, Joirden van de Velde. Hieruit jaarlijks 14 stuivers rente te betalen aan de kinderen van Gevarts van Ostaijen en de grondchijns te Beek (Hilvarenbeek).

Henrick Jan Mathijssen krijgt een akker genoemd de Papenhof, groot ca. een lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. Gerart Goossens, de gemeenschappelijke straat, Willem Erven. Verder krijgt hij een stuk akkerland genoemd de Bocht, groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Elisabeth weduwe van Willem Vos en haar kinderen, genoemde Matheeus waarvan is afgedeeld, de gemeenschappelijke straat, Joirden van de Velde. Nog krijgt hij een weiland genoemd de Moest, groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot, b.p. Wouter Gooris van Kuijck, de gemeenschappelijke Moest, Corsten Hanssen, het Bersveld. Hieruit jaarlijks een half mud gerst te betalen aan de tafel van de H. Geest te Oirschot, nog een blank als chijns aan het kapittel te Oirschot. (marge: Te geven aan Antonis Willem Sgraets die het gekocht heeft.)

Jan zoon wijlen Jan Ansems krijgt een huis, grond etc., samen ca. 3 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. Henrick Gevarts van Ostaden, de Hoelstraat daar, Henrick Gevarts, Jan Alaerts. Nog krijgt hij een weiland genoemd de Moest, groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot, b.p. het gasthuis van Oirschot, de gemeenschappelijke Moest daar, het Bersveld, Corsten Hanssen. Hieruit jaarlijks aan de fabriek van Beerze (Vorsten Berse) een half mud rogge per jaar te betalen. Verder moet er overpad worden verleend.


Zij huwt (1)

Willem Goossen BRUIJNEN

FamilienaamIndex

Geboren voor 1437
Overleden na 1-9-1480, voor 1-5-1481

ORA Oirschot (Toirkens 124BA no 371 fol 387 dd St Barbara 1483) Komen is Rutger Peter Beckers als man van Beatrijs dochter van wijlen Henrick van de Dijck eerder weduwe van Willem Goessen Bruijnen en met hem ook genoemde Beatrijs en verkoopt al het bezit dat ze heeft geerfd na de dood van genoemde Willem nu aan Peter Jan Gruijters ten behoeve van Goessen natuurlijke zoon van wijlen Willem Bruijnen die hij had verwekt bij Margriet dochter van Willem Goijen Deenen. De verkoper belooft alle lasten af te handelen, behalve alle achterstalligheid die er vandaag de dag op drukt en het kind zal die lasten zodanig betalen dat Beatrijs daarvoor verder gevrijwaard is.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 422 no 233 dd 11 weimaand 1484) Komen is Rutger Peter Beckers en met hem zijn wettige vrouw Beatrijs dochter van Henrick van de Dijck en verkopen aan Gevaert van Onstaden een jaarlijkse rente van 2 pond paijment, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd de Waterlaet, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Henrick van Cuijck, het erf eerder van Willem van der Rijt, Zeeben van Cuijck, Joerden Gijben. Nog op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen onder Boterwijk hier, b.p. Jan Daniel Timmermans, Peter Jacops van Esch, de gemeenschappelijke straat, de kinderen van Willem Rutgers.

Kinderen

 1. Matheus Zie 25.798
 2. Henrick (+1542), huwt (1) Jutte Daniel Oomen (+na 1542) ouders van Baet en Pauwel (+voor 1568), vermeld ORA 1550, Bartholomeus, Daniel, Henrick, Rutger en Dingen (vermeld ORA 1557); huwt (2) N.N.
 3. Katalijn (+voor 1550), vermeld ORA Oirschot 1550
 4. Elisabeth (+na 1542), huwt Henrick Jan Mathijssen (+na 1542)
 5. Peterken, huwt Jan Jan Ansems (vermeld 1541)

TerugBegin van generatie


51.598   Dirck Jan PENNINCKS

FamilienaamIndex 51.598Vader 103.196Moeder 103.197

Overleden voor 1534

Kwartier ook ontleend aan Genealogie Penninx (oorspronkelijk Anton Neggers).

ORA Oirschot (Toirkens 130b fol 94v no 325 dd 7-12-1529) Dirck Jan Pennincks heeft beloofd om aan Henrick Jan Aert Scellekens die voortaan een jaarlijkse rente van 18 stuivers te gaan betalen, op onderpand van een huis, tuin etc., groot 9 lopenzaad, gelegen in herdgang de Notel, b.p. Alart Lippen, Willem Jan Sbrouwers, de gemeenschappelijke straat. (…) De rente is aflosbaar, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 14 gouden Karolusguldens en 8 stuivers.

ORA Oirschot (131c fol 91v no 301 dd 4-11-1533) Henrick Gijsbrechts van der After verwekt door deze Gijsbrecht bij diens vrouw wijlen Marie dochter van Henrick Wouters van der Heijden, voor hemzelf handelend en voor zijn Lambert en Aert, broers en kinderen van wijlen Jan Gijsbrechts van der After en voor Henrick, Jan, Dirck en Frans, broers en voor Marie, Elisabeth en Dingen, zijnde allen wettige kinderen van wijlen Dirck Pennincks verwekt door deze Dirck bij diens vrouw Elisabeth Gijsbrechts van der After, verkopen hierbij met een schepenbrief van Den Bosch aan Henrick zoon wijlen Henrick van der Heijden hun derde deel van de helft van een bunder broekland, dat ‘rijdend’ is en ze hebben geerfd van wijlen Henrick Wouters van der Heijden. Genoemde Henrick had de helft ervan verkregen van Marten en Marie, beide kinderen van wijlen Jacop Leijten genoemd Tiekwever en het perceel is gelegen in de gemeente Oisterwijk, ter plaatse genoemd Wippenhout, confom de schepenbrief ervan. De verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 132a fol 41v no 147 dd 13-3-1534) Frans zoon wijlen Dirck Pennincks, verder Elisabeth, Marie en Dingen, gezusters en wettige dochters van wijlen deze Dirck Pennincks, hebben samen en hoofdelijk machtiging gegeven aan hun broer Jan die de opdracht accepteert, om namens hen hun vordering te incasseren en kwijting te geven. Dat betreft hun vordering op Jan van Grueningen die in Den Bosch woont die hen een geldbedrag had beloofd vanwege bepaald bezit dat ze hadden geerfd bij de dood van Jenneken Gelaesmakers zoals ze zeiden en aan deze Jan van Grueningen was verkocht. De gemachtigde mag eventueel de vordering met rechtsmiddelen invorderen en moet daarin alles doen wat nodig is en dat ze zelf ook gedaan zouden hebben als opdrachtgevers.

Idem (fol 85 nos 276-7 dd 3-9-1534) Elisabeth dochter van Gijsbrechts van der Achter weduwe van Dirck Pennincks met haar voogd Cornelis Smeets, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een huis, tuin, grond etc., gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Alart Lippen, Willem Sbrouwers, de gemeenschappelijke straat. Ook nog inzake een weilans ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Willem Zutericks, Dirck Groet Jans, Alart Lippen, Jan die Verwer, de gemeenschappelijke straat. Ze doet er afstand van ten behoeve van al haar wettige kinderen verwekt bij genoemde Dirck zodat die daarop van Iken weduwe van Thomas van de Ven en haar zoon Aerden een rente van een Karolusgulden op kunnen nemen en niet meer dan als zodanig. (Idem 277) Henrick, Jan, Dirck en Frans, broers, verder Marieken, Elisabeth en Dingen gezusters, de laatsten met hun broer Dirck als hun voogd, allen kinderen van wijlen Dirck Pennincks verwekt bij Elisabeth Gijsbrechts van der Achter, hebben beloofd om voortaan aan Ijken weduwe van Thomas van de Ven, die daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar wettige zoon Aerden daarvan het erfrecht die voortaan een jaarlijkse rente van een gouden Karolusgulden te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag, op onderpand van het bezit uit de vorige akte. De schuldenaars beloven het onderpand in voldoende goede staat te houden voor de betaling van de rente. De rente is aflosbaar op Maria Lichtmisdag, tegen betaling van 16 gouden Karolusguldens.

ORA Oirschot (Toirkens 133a fol 41v no 80 dd 1-4-1538) Ijken weduwe van wijlen Thomas van de Ven met haar voogd heer Thomas van de Ven, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een rente van 20 stuivers per jaar, welke rente Henrick, Jan, Dirck en Frans, broers en nog hun zusters Marieken, Elisabeth en Dingen, met hun broer Dirck als hun voogd, zijnde allen wettige kinderen van wijlen Dirck Pennincks, eerder aan genoemde Iken hadden beloofd, die daarvan het vruchtgebruik kreeg en haar wettige zoon Aerden daarvan het erfrecht, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Alaert Lippen. Nog op onderpand van een weiland ter zelfder plaatse gelegen, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 3 september 1534. Ze doet er nu afstand van ten behoeve van haar wettige zoon Aerden.

ORA Oirschot (Toirkens 135b fol 11 no 66 dd 3-2-1545) Voor ons zijn verschenen Henrick, Dirck, Frans, Lisbeth met haar broer Dirck als haar voogd, nog Dingen met haar voogd zijnde haar broer Dirck die afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan en verder Peter van der Ameijden als voogd van haar minderjarige kind, zijnde allen wettige kinderen van Dirck Pennincks ook nog met hun zuster Marie met haar voogd Willem Gijsbrechts, verkopen nu een huis, tuin, grond etc., gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Alaert Lippen, de gemeenschappelijke straat, Dirck Joerdens. Het wordt nu verkocht aan hun broer Jan (…). (Idem no 67) Jan Dirck Penninks uit de vorige akte heeft beloofd om aan zijn zuster Dingen die daarvan het vruchtgebruik krijgt en Peter van der Ameijden ten behoeve van het minderjarige kind Beatricks daarvan het erfrecht, die een jaarlijkse rente van 22 en een halve stuiver te gaan betalen (afgelost 12 februari 1624). (Idem 68) Idem heeft deze Jan beloofd om aan Henrick Dirck Pennincks ook een jaarlijkse rente van 22 en een halve stuiver te gaan betalen. (Idem 69) Idem heeft Jan beloofd om aan zijn broer Henrick een jaarlijkse rente van 22 en een halve stuiver te gaan betalen (afgeketst). (Idem 70) Genoemde Peter uit de vorige akte staat toe samen met alle andere broers dat Jan Dirck Pennincks deze rentes altijd mag aflossen op Maria Lichtmisdag van elk jaar, voor elke 22 en een halve stuiver rente, tegen betaling van 18 gulden samen met de onbetaalde termijnen, mits er met Kerstmis daaraan voorafgaand is opgezegd.

ORA Oirschot (135b fol 8v no 44 dd 27-1-1546) Voor ons is verschenen Henrik, Frans en Dirck gebroeders en wettige kinderen van Dirck Pennincks, verder Willem Gijsbrechts als man van Marie, ook een dochter van genoemde Dirck en verder nog Lijsken en Digna ook dochters van genoemde Dirck Pennincks samen met hun voogd Dirck Dirck Pennincks voor genoemde Elisabeth en Digna met haar voogd ( Jan Ansems is doorgestreept ) Peter van der Ameijden, en verkopen nu aan Jan Dirck Pennincks een stuk beemd deels hei gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Jan Wouters, Alart Lippen, de straat, Willem Suetricks. (…) (idem 45) Voor ons is verschenen genoemde Jan Dirck Pennincks en heeft beloofd om aan Digna Dirck Pennincks die daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen daarvan het erfrecht, die voortaan een jaarlijkse rente van 5 stuivers te gaan betalen op onderpand van de beemd uit de voorgaande akte ( geen datum en geen getuigen vermeld).( marge :Met instemming van Jan mede als echtgenoot van Betarice, verder namens Dimphna en Dirck doorgehaald.) (Idem 46) Pauwels Henrik Beckerszoon heeft beloofd om voortaan aan Digna Dirck Pennincks, die daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen het erfrecht, die een jaarlijkse rente van 10 stuivers te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van het huis, tuin etc. gelegen in Oirschot onder Boterwijk, b.p. Gielen Verhagen, Henrick Gevaerts, Willem Erven, de straat.

ORA Oirschot (Toirkens 138a fol 53v no 252 dd 10-5-1557) Wij, etc., schepenen in Oirschot verklaren hierbij plechtig dat wij een schepenbrief van Oirschot hebben gelezen die gezegeld is en de volgende letterlijke inhoud bevat. Wij, Beertram Janssoen van den Spijker, Aelbert van den Maerselaer, Gijsbert die Cremer, Mathijs Gerart Mathijssen, Goijaert van Tulden, Andries Loijen en Ansem Jacop Ansems schepenen in Oirschot verklaren dat voor ons is verschenen Dirck Jan Pennincks (vader Jan Pennincks was gehuwd met Willemke Henrick Toirkens) en deze heeft beloofd om voortaan aan Jan Aert Schellekens (Jan was gehuwd met Bela Henrick Toirkens) een mudde rogge per jaar te gaan betalen, Oirschotse maat en nog twee peters van elk 18 stuivers, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. groot ca. 9 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Jan Mol, Alaert Lippen Gerartszoon, Jan die Brouwer, de gemeenschappelijke straat. Ook nog op onderpand van een stuk land gelegen in de Notel, b.p. Jan Mol, de erfgenamen van Wouters die Verwer, heer Henricks van Esch priester, de erfgenamen van Peter Heijmericks, de gemeenschappelijke dijk. Datum 2 augustus 1516. Wij als schepenen hebben deze brief gelezen en bevestigd op verzoek van Joost Geerits als voogd van Hilleken weduwe van Henrick Jan Schellekens vanwege de genoemde pacht.


Huwt

51.599   Elisabeth Gijsbrecht Hendriks van der ACHTER

FamilienaamIndex 51.599Vader 103.198Moeder 103.199

Overleden na 1534, voor 1542

Kwartier ontleend aan Genealogie Penninx (oorspronkelijk Anton Neggers)

Kinderen

 1. Henrick
 2. Dirck
 3. Frans
 4. Lisbeth
 5. Digna Zie 25.799
 6. Marie, huwt voor 1546 Willem Gijsbrecht Roefs (testeren 16-9-1553 (ORA Oirschot); Willem is ziek); zij huwt (2) voor 1556 Niclaes Henrick Jan Merks
 7. Jan

TerugBegin van generatie


51.600   Dirk Jan HANTSCHOEMAKERS

FamilienaamIndex 51.600Vader 103.200Moeder 103.201

Geboren ca. 1470
Overleden na 22-10-1541, voor 1565

Alias Dirck Jan Speecks, een van de bewoners van Verrenbest die 6-9-1500 een machtiging uitgeven een rente op te halen.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 13 no 81 dd 9-4-1504) Jan Jan Colen verkoopt aan Dirck Jan Speecks en aan diens zwager Joest, een pacht van een half lopen rogge per jaar, uit een pacht van 2 vaten, welke pacht Katarijn weduwe van Henrick Dircks van der Hoeven in een testament had vermaakt aan genoemde Jan Jan Colen, uit een pacht van een half mud per jaar, welke pacht Jan Speecks steeds aan Katarijn heeft betaald.

ORA Oirschot (134b fol 120 no 373 dd 22-10-1541): boedelverdeling erven Henrick Rutger Belaerts, hieronder een rente van 5 lopen rogge per jaar te ontvangen van Dirck Hanscoemakers die men ook wel Speecks noemt.

Vermeld ORA Oirschot als getuige (Dirck Speecks) in 1539, dan ca. 70 jaar oud.

ORA Oirschot (Toirkens 131b fol 31 no 114 d.d. 1-3-1532) Dirck Jan Hanscomakers heeft beloofd om voortaan aan Henrick Peters van de Ven die een jaarlijkse rente van anderhalve gouden Karolusgulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin etc., groot ca 2 en een halve lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. de weduwe en kinderen van Claes van Delft, Jan Joest Broekmans, de weduwe en kinderen van Willem Peters, de gemeenschappelijke straat zoals hij zei. Hij belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag , mits er met Kerstmis vooraf is opgezegd, tegen betaling van 24 gouden Karolusguldens.

ORA Oirschot (139b fol 76 no 248-249 dd 10-12-1561) Ghijsbrecht van der Schout verkoopt nu samen met alle lasten die er op drukken of nog op zullen komen, aan Steven zoon Dirck Hanschoemakers het erfdeel dat zijn moeder Emken heeft geerfd van Dirck Hanschoemakers en genoemde Gijsbrecht middels testament is vermaakt, een akker groot ca. een lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. de kinderen van Jan van Elmpt, de twee kinderen van Dirck Hanschoemakers, Adriaen Goijaerts van den Hovel, Aerts Verrooten. Ook verkoopt hij nog het negende deel van een beemd genoemd de Dormaelse beemd, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Adriaen Goijaerts van den Hovel, Wouter Bernaerts, Aerden Verroeten, Nicolaes van Delft. (idem no 249) Jan Dirck Hanschoemakers als voogd over Goijaerden Presens, zoon van Herbaert Goijaerts, verkoopt het negende deel van de hiervoor genoemde beemd geheten de Dormaelse beemd, zoals hiervoor staat vermeld, nu aan Steven Hanschoemakers en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (140a 1565b fol 76 no 84 dd 1-10-1565) Jenneken wettige dochter van wijlen Dirck Hanschoenmakers met haar voogd en zoon Willem zoon van genoemde wijlen Dirck Hanschoenmakers, ( incest of verschrijving?) verkoopt haar erfdeel dat ze heeft geerfd zoals ze zei vanwege het overlijden van haar ouders, inzake een akker genoemd den Mijspelakker, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. de gemeenschappelijke straat, het erf dat eerder eigendocm was van Andries Meus Maercolfs, Henrick Willems, Jan Goijaerts van den Hovel. Ook verkoopt ze haar erfdeel in een beemd ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Wouters van den Weijer, Jan Goijaerts van den Hovel. Ook verkoopt ze haar erfdeel terzake van genoemde Mispelakker, welk deel betrekking heeft op het vierde deel van die akker dat door Jenneken, Catharijn en Aleijt, gezusters eerder is uitgewonnen vanwege een jaarlijkse rente van 2 gulden zoals blijkt uit een schepenbankvonnis van Den Bosch. Genoemde Jenneken verkoopt deze perceelsgedeeltes nu aan Steven zoon wijlen Dirk Hantschoenmakers.


Huwt ca. 1495

51.601   N.N.

Index 51.601 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Aangezien Dircks vrouw zelfs niet in een erfdeling in Oirschot voorkomt, neem ik aan dat zij van elders afkomstig was.

Kinderen

 1. Jan Zie 25.800
 2. Steven (+na 1570), vader van Anthonis (+na 1616)
 3. Pauwel, vermeld ORA Oirschot 1550, 1559
 4. Ermgaerd, testeert 1560, nogmaals in 1561; dienstmaagd en ongetwijfeld maîtresse van Gerard van der Schout. ORA Oirschot (141b fol 387 no 169 dd 7-11-1575): De edele heer, heer Ricalt van Merode en Jonker Jan van Merode, broers en zonen van wijlen heer Ricalt van Merode, toen hij nog leefde heer van Oirschot, Beek etc. voor zichzelf optredend en ook voor
 5. hun broers en zusters, hebben hierbij afstand gedaan inzake een obligatie van 1700 gulden, welke obligatie wijlen heer Ricalt van Merode hun vader, had beloofd aan heer Gerarden van der Schoudt, kannunik toen hij leefde te Oirschot, aan diens zoon Ghijsbrechten van der Schout en aan Ermgaerden Hanschoenmakers, de dienstmaagd van genoemde Gerart van der Schout, d.d. 23 maart 1548. Ze doen nu afstand van deze obligatie ten behoeve van genoemde Gijsbert van der Schout en heer Ricalt van Merode (…). Erfenis en nazaten ook vermeld ORA Oirschot 1599

 6. Aleijt, vermeld in testament Ermgaerd 1560
 7. Cathelijn, vermeld in testament Ermgaerd 1560
 8. Jenneken (+voor 1569), vermeld in testament Ermgaerd 1560; vermeld met broer en zoon (?) 1565; boedeldeling ORA Oirschot 5-12-1569 tussen zoon Wouter (chirurg), dochter Jenneke en de kinderen van Martina Boots, met Jan Dircks Hanscoemakers als voogd.

TerugBegin van generatie


51.602   Jan Willem SMETSERS

FamilienaamIndex 51.602Vader 103.204Moeder 103.205

Geboren voor 1490
Overleden na 1527

Niet verwarren met Jan Smetsers (+voor 1512), met Elisabeth N. (+na 1511) ouders van de in 1511 al volwassen Anna, Daniel, Hadewich, Mechteld, Christina en Heijlwig. (?)

Zeker geen zoon van Willem Daniel Smetsers, wiens weduwe Barbara in ORA Oirschot 1547 e.a. vermeld wordt, hertrouwd met Jan van Tulden, moeder van nog onmondige kinderen uit haar eerste huwelijk, waaronder een Jan Willem (vermeld, volwassen, 1561) en Daniel Willem (idem 1562).

ORA Oirschot (Toirkens 132bb fol 65 no 187-88 dd 23-5-1536) Jan Willem Smetsers verkoopt hierbij een beemd genoemd de Plijsdonk, groot ca. een bunder, gelegen in Oirschot herdgang Straten onder Ameijden, b.p. de Plijsdonk, het Bebbelaer Donk, Henrick Sbrouwers, Katalijn Verafter en meer anderen. Jan had dat perceel verkregen van zijn broer Willem conform schepenbrief van Oirschot en hij verkoopt het nu aan Willem de Cort, onze collega-schepen als beheerder van de tafel van de H. Geest te Oirschot en ook ten behoeve van die tafel en de verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve twee gouden Karolusguldens per jaar aan Willem van Haren. Voorwaarde is wel dat Jan de beemd altijd kan aflossen en terugkopen op Allerheiligendag, mits er een half jaar vooraf is opgezegd, tegen betaling van 60 gouden Karolusguldens. (Idem 188) Willem de cort als beheerder van de tafel van de H. Geest te Oirschot, heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan Willem Smetsers die een bedrag van 60 gouden Karolusguldens te gaan betalen, en dat zal hem betaald worden van ‘dag tot dag’ en als Jan komt te overlijden zonder dat hij dat geld heeft opgebruikt, dan wenst Jan dat het restant ervan toevalt aan de tafel van de H. Geest. Dat wordt door Willem in zijn funktie gegarandeerd op onderpand van het bezit van de tafel.

ORA Oirschot (Toirkens 140b 1567b fol 257v no 110 dd 9-7-1567) Gedwongen verkoop van een beemd door Goijaert zoon wijlen Aerts van Tulden: de Achterste Rot, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. de gemeijnte genoemd Tzonderen, de kinderen van Willem Rutgers van der Hoeven, Lodewijk van Heersel, het Zonderen, en wel vanwege de betalingsachterstand van een jaarlijkse rente van 3 gulden die 3 jaar onbetaald is gebleven. Deze rente was eerder door Willem Lodewijks van Hersel beloofd aan Jan Willem Smetsers (…) conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 21 januari 1527.

Vgl ORA Oirschot 141c fol 431 no 103 dd 9-1-1576.


Huwt voor 1510

51.603   N.N.

Index 51.603 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Anna Zie 25.801
 2. Jan, in ORA Oirschot 1571 fol 95v

TerugBegin van generatie


51.606   Henrick Willem OOMEN

FamilienaamIndex 51.606Vader 103.212Moeder 103.213

Overleden na 1531

Alias Smeeds. Niet verwarren met Henrick Dirck Oemen (ORA Oirschot Toirkens 124b fol 261 nos 57-9 dd 4-2-1481), ook gegoed in Hedel.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 12 nos 51-2 dd 11-4-1495) Henrick Willem Oemen heeft beloofd om voortaan aan Jan Dircks van Berse ten zijnen behoeve en ten behoeve van zijn vrouw Aleijt, die een jaarlijkse rente van anderhalve rijnsgulden te gaan betalen, waarbij elke rijnsgulden 20 stuivers doet, elk vuurstaal 3 vlaamsche en elke karolusstuiver een braspenning, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., groot ca. 2 mudzaad, gelegen in herdgang Hedel, b.p. Heijlwich weduwe van Jans van de Venne, de Hoelstraat daar, zijn broer Jan Willem Omen, heer Henrick van Esch, de straat. Nog op onderpand van een stuk beemd genoemd de Lulsdonk groot ca. 2 bunders gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. zijn zwager Rutger Willem Rutgers, Korstiaen Hessels, de gemeenschappelijke straat. Henrick had die beemd in huwelijkse voorwaardes verkregen met zijn vrouw Engelen. Indien Henrick wil en hij 3 maanden vooraf met Kerstmis opzegt, dan mag hij in de periode van 4 jaar, daarna op Maria Lichtmisdag steeds elk jaar aflossen met het vierde deel van 22 en een halve rijnsgulden en en elke keer zal de rente dan al naar gelang worden verminderd. (Idem 52) Henrick mag altijd op Maria Lichtmisdag aflossen tegen betaling van 22 en een halve rijnsgulden.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 35 no 195 dd St Barbara december 1496) Henrick Willem Omen verhuurt voor 100 jaar en dagen aan heer Aernden de Crom en aan zijn broer Jan, een stukje beemd genoemd de Posdonk, gelegen in herdgang Hedel, b.p. Henrick Thomas van de Ven, de koper, de straat, Stijn Ansems. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 50 no 255 dd 5-1-1505 in boek 1504) Henrick zoon wijlen Willem Jan Omen als man van Engel heeft beloofd om voortaan aan Heijlken natuurlijke dochter van wijlen Henrick Henricks van Berse zijnde zijn nicht, die een pacht van een mud rogge te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk beemd genoemd de Lulsdonk gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Rutger Willems van Oudenhoven waarvan eerder is afgedeeld, het erf eerder van Willem Vlemmincks, de straat. Verder op onderpand van het bezit dat hij als echtegenoot van zijn vrouw heeft geerfd van Margriet weduwe van Willem Rutgers van Oudenhoven.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 155v no 102 dd 6-2-1506) Henrick Willem Oemen als man van Engel, dochter van wijlen Willem Rutgers van Oudenhoven, verkoopt aan Willem Jan Brouwers als man van Heijlwig natuurlijke dochter van wijlen Henrick Henricks van Berse een pacht van 14 lopen rogge, welke pacht Henrick had gekocht van Gevaert Janssen van Ostaden als man man van Lisbeth en van Rutger en Ervaert, alle kinderen van Willem Rutgers van Oudenhoven en verder van Aert, Willem en Jan, broers en kinderen van Aert van Laerhoven en van Claes Jan Claessen als man van Geertruid dochter van genoemde Aert van Laerhoven. Die pacht hadden die verkopers geerfd na dood van Willem Rutgers na de de dood van diens vrouw Margriet en welke pacht jaarlijks wordt betaald door de kinderen van Jan Gijben Hoppenbrouwers. Hiermee is een pacht komen te vervallen van een mud, die Henrick eerder aan Heijlwig in schepenbrieven van Oirschot had beloofd en wel vanwege een mud rogge dat Henrick Willem Oemen eerder had verkocht aan Joerden de Hoppenbrouwer uit het bezit van Heijlwig. Willem Jan Brouwers als man van Heijlwig verklaart daarvoor te zijn voldaan en geeft hem kwijting en aan alle anderen die kwijting behoeven.

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 163v no 70 dd Kerstavond 1511) Henrick Willem Omen belooft aan Heijlwig Rutger Belaerts die binnen 3 jaar 8 en een halve mud rogge, Oirschotse maat en 14 rijnsguldens te gaan betalen, vanwege achterstalligheid in pachten die hij aan Margriet Belaerts schuldig was.

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 237 nos 110-1 dd 13-2-1511) Henrick en Jan, kinderen van Willem Oemen, verklaren dat Gijsbrecht Jan Hoppenbrouwers aan hen een pacht van 14 lopen rogge mogen aflossen, maat van Orischot die Gijsbrecht steeds aan hen betaalt, tegen betaling van 50 rijnsguldens samen met de achterstalligheid dan. (Idem 111) Gijsbrecht Jan Hoppenbrouwers belooft aan Henrick en aan Jan Willem Oemen die over 8 dagen een bedrag van 50 gulden te betalen.

ORA Oirschot (Toirkens 129a fol 305v no 55-6 dd 31-1-1523) Henrick Willem Omen belooft aan Barbara dochter van Andries Cremers die voortaan jaarlijks een rijnsgulden te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer over een jaar op onderpand van een stuk beemd gelegen in herdgang Spoordonk aan de Mortel daar, genoemd de Lulsdonk, b.p. Rutger Willems van Oudenhoven, heer Gijsbrecht Vlemmincks, de gemeijnte. (Idem 56) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 16 rijnsguldens, mits er een half jaar vooraf is opgezegd.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 154 no 41 dd 23-1-1527) Henrick Willem Oemen weduwenaar van zijn wettige vrouw Engel wettige dochter van Willem Rutgers, verder Peter Claes Legen als man van Margriet, dochter van genoemde Henrick Oemen, voor hemzelf optredend en voor Katalijn Henricks Oemen, en nog voor Anna en Marieken, gezusters en wettige kinderen van genoemde Henrick Willem Oemen, hierbij met Peter Claes als hun voogd, hebben aan Henrick Lupprechts van den Schoet, waarin hun vader daarbij het vruchtgebruik betreft en zijn genoemde kinderen daarin het erfrecht, die een akker verkocht, groot 7 lopenzaad genoemd de Besdonck, met alle wallen daaromheen, gelegen onder Boterwijk hier, b.p. Henrick van der Ludsdonck, Margriet Scremers, heer Willem Persoens, de gemeenschapplijke straat. Lasten hieruit zijn 8 lopen rogge per jaar aan Geertrui van Laerven.

ORA Oirschot (Toirkens 137b fol 45v no 213 dd 18-3-1553) Goijaert zoon Goessen Gijsbrechts als man van Anna dochter van Henrik Oomen als partij ter ener zijde en Margriet dochter van Henrick Oomen, weduwe van Peter Claessen met haar Odulphus zoon van Peter Claessen, voor hemzelf en voor Marien, Ingelken, Heijlwig, Henrick, Peter en Arien zijn broers en zusters, hebben een boedelverdeling gedaan van het bezit dat genoemde Goijaert van Henrick Oomen en genoemde Margriet met haar kinderen van Marie de dochter van genoemde Henrick Oomen heeft geerfd. Bij deze verdeling krijgt genoemde Goijaert een stuk beemd met een horst gelegen in de Smitsbeemd, zijnde het middelste stuk, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. Dirck Janssen van Ostaden, waarvan het is afgedeeld, Geerits van der Lusdonck, de kinderen van genoemde Peter Claessen waarvan het is afgedeeld. Het bezit moet overpad verlenen aan de waterloop aldaar en aan de kinderen van genoemde Peter achter de horst aldaar voor zover dat daar nodig is. Bij deze verdeling krijgt Margriet, die daarvan het vruchtgebruik krijgt en Odulphus, Marie, Ingelken, Heijlwig, Henrick, Peter en Arien, wettige kinderen van Peter Claessen daarvan het erfrecht, een stuk beemd in de Smitsbeemd, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, zijnde het achterste stuk, b.p Goijaert Goessens waarvan het is afgedeeld, de erfgenamen van Wouter Gooris, Peter Dircks, Dirck Jacops van Ostaden. Verder krijgen ze een horst in de genoemde Smitsbeemd, b.p. het erf van genoemde Dirck Jacops waarvan het is afgedeeld, het erf van Goijaert Goessens waarvan het is afgedeeld. Ze moeten overpad verlenen aan de andere horst die eigendom is van genoemde Goijaert Goessen. Verder moeten ze de waterloop aldaar onderhouden.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1263 (Best) okt 1493 – sept 1494 folio 14r: Dirck Vos (Geritszoon) man van Willemke dochter van wijlen Willem Rutgers van Audenhoven en van Margriet van der Vluege; Henrick Smeeds man van Engel dochter wijlen Willem voornoemd en Margriet (voornoemd)


Huwt voor 1493

51.607   Engel Willem Rutgers van OUDENHOVEN

FamilienaamIndex 51.607Vader 103.214Moeder 103.215

Geboren voor 1470
Overleden voor 1527

Kinderen

 1. Anna Zie 25.803
 2. Margriet, huwt Peter Claes Houtloecks (vermeld 1535) alias Legen
 3. Katalijn (vermeld 1535)
 4. Marieke

TerugBegin van generatie


51.608   Mathijs Peter Roefs van de TOERKEN

FamilienaamIndex 51.608Vader 103.216Moeder 103.217

Geboren ca. 1466
Overleden na 1535 voor 1537

ORA Oirschot 11-12-1536: ziek, 70 jaar oud, legt verklaring af en is vermoedelijk stervende.

ORA Oirschot (Toirkens 125b fol 28v no 212 dd 26-11-1490) Roef Peter Roefs verkoopt nu aan zijn broer Mathijs het zesde deel van een stuk land groot ca. 6 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordocnk, dat hij na de dood van zijn moeder heeft geerfd, b.p. de gemeijnte, Joerden van der Vloet, Henrik Wouters van der Heijden en diens kinderen. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een pacht van 3 lopen rogge per jaar uit zijn erfdeel.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 19 nos 115-6 dd 17-4-1496) Jonker Wernaert van Merode uit de vorige akte verkoopt met brieven ervan aan Thijs Peter Roefs een stuk beemd genoemd de Boender, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Joerden van der Vloet, Lisbeth weduwe van Jan Dircks van der Vloet, de gemeijnte, de Vloet daar. De koper moet daaruit jaarlijks aan Joerden van der Vloet ongeveer 19 stuivers betalen, of zoveel als Jorden volgens zijn brief daarvan dient te betalen. (…) (Idem 116) Genoemde Mathijs uit de vorige akte belooft aan jonker Werner van Merode die per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 32 peters en 6 stuivers te zullen betalen, elke peter tegen 18 stuivers of in andere goede munstsoorten, samen met een rente van een peter voor elke 15 peters kapitaal, naar tijdsgelang te betalen.

ORA Oirschot (Toirkens 126b fol 18 no 112 dd 28-5-1497) Jan Janssen van der Vloet verkoopt met alle brieven ervan aan Mathijs Peter Roefs een halve bunder beemd gelegen in herdgang Spoordonk aan de Vloet daar, b.p. de gemeijnte van Oisterwijk, de koper, Huben Daniel Timmermans.

Idem (fol 24 no 138-9 dd 18-7-1497) Goijaert natuurlijke zoon van Gijsbrechts van der Berthen verkoopt aan Mathijs Peter Roefs die een jaarlijkse pacht van 13 lopen rogge, maat van Oirschot, welke pacht Gijsbrecht zoon wijlen Goijaert van der Berthen als man van Eesen dochter van wijlen Joerden Aert Jonkers had verkocht aan zijn natuurlijke zoon Goijaert. De pacht wordt jaarlijks betaald op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk beemd genoemd de Braecke, b.p. heer Willem, persoon van Boechout, Corsten Snijders, en ook nog op onderpand van de betimmering die erop staat. Die pacht had Joerden Aert Jonkers verkregen van Aernt natuurlijke zoon Aert Jonkers volgens de brief ervan. Nog verkoopt hij hem een half mud rogge, zelfde maat uit een pacht van een heel mud rogge, welke pacht Jacop Jan Mercelis van Vessem eerder had beloofd aan genoemde Goijaert, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een stuk land groot ca. 5 lopenzaad, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. de gemeijnte van Oisterwijk daar genoemd de Nuwen Dijk, genoemde Jacop. Nog verkoopt hij hem een jaarlijkse pacht van 8 lopen rogge, welke pacht Jan Daniel Smetsers eerder had beloofd aan genoemde Goijaert, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen op onderpand van een huis etc., gelegen in herdgang de Notel, b.p. Peters van de Venne, Gerart Mathijssen, de straat. (Idem 139) Nadat dit is gebeurd in de vorige akte, is genoemde Mathijs Peter Roefs hier voor ons verschenen en heeft aan genoemde Goijaert beloofd dat hij hem onderdak zal verlenen en hem de kost geven, kleding en schoeisel, vuur, water, licht etc. en hem van alles zal voorzien zoals een goed huisvader dat pleegt te doen, zoals hij dat ook voor hemzelf en zijn kinderen doet, alles zolang Goijaert leeft. Indien Mathijs zou komen te overlijden en Goijaert dan niet daar wil blijven wonen bij Aleijt de vrouw van Mathijs, of diens kinderen en daar weggaat dan moet Mathijs jaarlijks aan Goijaert een pacht van 4 en een half mud rogge betalen, maat van Oirschot zolang hij leeft en als Goijaert komt te overlijden dan komen die 4 en een half mud rogge ook te vervallen, maar Goijaert krijgt nog wel de pacht over het deel van het jaar waarin hij sterft.

ORA Oirschot (Toirkens 126b fol 7 no 39-40 dd 28-1-1499) Mathijs Peter Roefs van den Toerken heeft beloofd om aan Joerden Jans van der Vloet die voortaan een jaarlijkse rente van 19 en een halve stuiver per jaar te gaan betalen, steeds op St. Hubrechtsdag op onderpand van een stuk beemd groot ca. drie vierde bunder, gelegen in herdgang Verren Spoordonk, b.p. genoemde Joerden, de Vloet daar, de gemeijnte. (Idem 40) Genoemde Mathijs verkoopt aan Andries Loijen Timmermans ten zijnen behoeve evn ten behoeve van Jan en Katarina zijn broer en zuster zijnde, een stuk land genoemd dat Ekkerken groot ca. 2 lopenzaad, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. de koper, de kinderen van Henrick Wouters, de heer van Merode, de gemeijnte.

Idem (fol 19v nos 22-23 dd 10-6-1499) Mathijs zoon wijlen Peter Roefs (van den Toerken, JT) heeft beloofd om voortaan aan zijn zuster Ijden een pacht van 3 en een halve lopen rogge per jaar te gaan betalen, maat van Oirschot, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land groot ca. 9 lopenzaad genoemd de Heijhoef, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Joerdens van der Vloet, Hubrecht Daniels, de gemeijnte van Oisterwijk, Jan Leeman. (Idem 123) De pacht uit de vorige akte kan altijd worden afgelost op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 8 peters, elke peter tegen 18 stuivers.

ORA Oirschot (Toirkens 126 fol 29v no 126-130 dd 9-9-1500) Mathijs Peter Roefs heeft beloofd om aan Henrick Wouters van den Dijck die een jaarlijks rente van 22 en een halve stuiver te gaan betalen, steeds op St. Jacopsdag op onderpand van een huis, tuin etc., groot 1 lopenzaad en 10 roedes, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. de gemeijnte, Joerden Vervloet, Hubrecht Daniels. (Idem 127) De rente uit de vorige akte is aflosbaar op St. Jacopsdag, tegen betaling van 17 Rijnsguldens, het derde deel van het bedrag te betalen in Hornsguldens van 15 stuivers per stuk, het derde deel in Rodolphusguldens van elk 18 stuivers en het derde deel in Philips Bourgondische schilden van elk 25 stuivers. (Idem 128) Mathijs Peter Roefs verkoopt aan heer Jan Robillart, priester en fabriekmeester voor de St. Peterskerk te Oirschot, die ten behoeve van de fabriek een pacht van 13 lopen rogge per jaar, die Mathijs had gekocht van Gijsbrecht van der Berthen en die Gijsbrecht zoon wijlen Goijaert van der Berthen als man van Eesen dochter van Joerden Aert Jonkers had verkocht aan zijn natuurlijke zoon Goijaert. De pacht vervalst steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd de Braecken, b.p. het erf van heer Willem, pastoor van Boechout, Corstiaen Snijers en ook op onderpand van het bouwsel op dat perceel. Die pacht had Joerden Aert Jonkers verkregen tegen Aert de Jonker natuurlijke zoon van Aert Jonkers. Nog verkoopt Mathijs hem de helft van een heel mud rogge, welke pacht Jacop Jan Marcelis van Vessem eerder aan genoemde Goijaert natuurlijke zoon van Gijsbrecht van der Berthen, had verkocht, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land groot ca. 5 lopenzaad gelegen in herdgang Spoordonk tussen de gemeijnte van Oisterwijk genoemd de Nijen Dijck en genoemde Jacop van Vessem. (idem 130) Genoemde heer Jan Robillarts uit de vorige akte als kerkmeester belooft namens de kerk van Oirschot aan Mathijs dat voor het geval de 8 lopen rogge per jaar die Jan de Metser jaarlijks betaalt aan Goijaert Haeck, als die minder waard zijn dan 6 lopen rogge, dat de kerk in dat geval het verschil zal bijpassen.

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 25 no 118 dd 21-5-1501) Mathijs Peter Roefs verkoopt aan Andries Loijen Timmermans ten behoeve van hem en ten behoeve van Jan en Katarina diens broer en zus, die de helft van een beemd genoemd de Buenre, groot een hele bunder voor de hele beemd, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Mathijs als verkoper, Joerdaen van de Vloet, de Vloet, de gemeijnte. Lasten hieruit zijn 18 en een halve plak aan de kerk van Oirschot en de helft van 5 plakken aan de kapel van O.L. Vrouw en aan het kapittel de helft van 2 blanken.

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 9v no 58 dd 11-2-1502) Emken dochter van wijlen Meeus Cleijs Claes verklaart dat Mathijs Peter Roefs aan haar een pacht van 2 lopen rogge heeft afgelost uit een pacht van 6 lopen die Mathijs steeds heeft betaald aan de 3 kinderen van Meeus Cleijs Claessen.

ORA Oirschot (toirkens 127a fol 9v nos 58-9 dd 20-2-1504) Mathijs Peter Roefs verkoopt aan Bert de vrouw van Adriaen Mollers en haar kinderen daarin, een stuk land, heide, weiland er, gelegen in herdgang Aerle, groot 4 lopenzaad, gelegen in de Braken, b.p. Dirck de Lege, de koper, de gemeijnte, de erfgenamen van Jacop Willem Jacops. (…) (Idem 59) Bert als weduwe van Adriaen Goijaert Smollers uit de vorige akte met haar haar zoon Goijaert, voor henzelf handelend en voor de andere minderjarige kinderen van genoemde Adriaen Goijaert Smollers verwekt bij Bert, beloven aan Mathijs Peter Roefs een bedrag van 22 peters te betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar samen met een rente van 9 lopen rogge per jaar. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 6v nos 38-9 dd 1-3-1505) Aleijt weduwe van Willem van Esch met haar zoon Meeus verkoopt aan Mathijs Peter Roefs het 1/5e deel van een stuk beemd gelegen in herdgang Spoordonk, dat Aleijt had geerfd van haar zuster Heijlwich, (Meeus Deckers) en dat deze Heijlwich en Everaert Jan Maes haar wettige man eerder was toebedeeld in een boedeldeling, b.p. Jan van der Heijden, gelegen aan de Vijf Bunders bij de sluis De Weijstege. (Idem 39) Gijsbrecht Rolofs en zijn broer Meeus en Thomas Dircks als man van Katarijn dochter van genoemde Roelof verkopen aan Mathijs Peter Roefs die het 1/5e deel van een perceel beemd, dat ze hadden geerfd na de dood van hun vader Roelof en Roelof op zijn beurt had geerfd van Heijlwich dochter van Meeus Deckers, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Jan van der Heijden, de Vijf Bunders, de sluis, de Weijstege.

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 88v no 93 dd 17-5-1509) Everaert Willem Jan Everaerts verkoopt aan Mathijs Peter Roefs JT) het 1/5e deel van een stuk land, in totaal groot vijf vierdel bunders, welk deel hij heeft geerfd van Heijlwich Meeus, zijnde de tante van zijn moeder, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. de Vijf Bunders, een beemd eerder eigendom van Jan van der Heijden en daarna van Herman Betten te Beerse, een pad daar, de sluis in de rivier de Aa. Lasten uit dit 1/5e deel zijn het 1/5 deel van 10 en een halve stuiver en het vijfde deel van 2 en een halve stuiver en een oort als grondchijns.

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 154v no 27 dd16-2-1511) Henrick Willems van de Velde als voogd over Rutken het jonge minderjarige kind van zijn broer Rutger van de Velde, verklaart dat Mathijs Peter Roefs hem heeft voldaan voor het geld dat Mathijs zelf had ontvangen vanwege het ongeval op genoemde Rutger van de Velde. Het geld is opnieuw belegd om de opbrengst van dat vandaag ontvangen geld te laten toekomen aan Jan Henrick Corstens.

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 281 nos 156-7 dd 13-8-1512) Peter Hermans van den Borgelen verkoopt aan Mathijs Peter Roefs een stuk beemd genoemd de Arenshorst gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Dionijs Lonis, het erf waarvan is afgedeeld, de kinderen van Jan Ceelen, Loij Peter Celen en Dictus Ceelen, de Vloet daar. Lasten hieruit zijn een half mud rogge te betalen aan Agnes dochter van Jan Daniels, die aflosbaar is, everder de grondchijns. Als Jan Hermans van den Borgelen weer uit het buitenland terugkeert en niet tevreden is met het testament van zijn vader Herman, dan belooft Peter Hermans aan Mathijs Peter Roefs die zijn geld terug te geven zijnde 42 peters en verder zal hij hem dan de chijnsen vergoeden die Mathijs daarop heeft betaald en de kosten van de lijfkoop. (Idem 157) Mathijs Peter Roefs belooft aan Peter Hermans van den Borgelen die een bedrag van 18 peters te betalen per a.s. Maria Lichtmisdag zonder rente.

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 198v no 80-2 dd Zondag na St Katharina (november) 1513) Mathijs Peter Roefs belooft aan Agnes dochter van wijlen Jan Liefkens die een rijnsgulden per jaar te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een beemd groot een halve bunder gelegen in herdgang Spoordonk in de Beerse Beemden daar, (…) (Idem 81) De rente uit de vorige akte is aflosbaar op Maria Lichtmisdag na 6 jaar tegen betaling van 16 rijnsguldens. (Idem 82) Agnees dochter van wijlen Jan Liefkens verkoopt aan Mathijs uit de vorige akte die een pacht van een half mud rogge, maat van Beerse, welke pacht Peter Hermans van den Borgelen eerder aan Agnes had beloofd, behalve het recht van aflossing hierin dat zij aan genoemde Peter had toegestaan.

ORA Oirschiot (Toirkens 129a fol 48v no 290 dd 8-8-1518) Wouter Gooris van Kuijck en Iken weduwe van Thomas Aerts van den Venne dochter van wijlen Jan Heijligen, met haar broer Dirck als haar voogd verkopen nu aan Mathijs Peter Roefs de helft van een beemd genoemd dat Henrickslaer, waarvan Jan Persoons de andere helft heeft. Die helft was Wouter en Iken samen overgedragen door Aleijt dochter van Wouter van den Dijck en Aleijt op haar beurt had die helft geerfd van haar broer Jacop Wouters van den Dijck. De beemd is gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. de erfgenamen van Aleijt van den Schoet, de kinderen van Peter Jacops van Esch, de straat. Lasten hieruit zijn de helft van 14 lopen rogge per jaar en de helft van een pond paijment en de helft van 3 oude groten als chijns aan de hertog.

ORA Oirschot (Toirkens 129a fol 119 no 191-3 dd dag na St Servaas 1519) Mathijs Peter Roefs, Wouter Gooris van Kuijck en Dirck Jan Heijligen beloven aan Frank Wouters van der Rijt die voortaan jaarlijks een rente van 3 rijnsgulden te betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. groot een lopenzaad, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. de gemeijnte, Jan Vervloet. Verder nog op onderpand van een beemd, b.p. Andries Loijen, diens broer Jan, Jan Vervloet, de gemeijnte. Nog op onderpand van een huis, tuin etc., eigendom van Wouter Gooris van Kuijck, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Jan van Dormalen, Gerard Jan Peters, de gemeenschappelijke straat, heer Henrick Vos. Nog op onderpand van een beemd gelegen in de gemeente Vessem, eigendom van Dirck Jan Heijligen, b.p. Jenneke weduwe van Henrick Dielen, Lupprecht Janssen van der Hoef, de rivier de Aa, de gemeenschappelijke straat.

(Idem 192) De 3 schuldenaars uit de vorige akte mogen de rente samen of hoofdelijk aflossen na 6 jaar en niet eerder tegen betaling van 54 rijnsgulden in een keer. (Idem 193) Mathijs Peter Roefs, Wouter Gooris van Kuijck en Dirck Jan Heijligen uit de vorige akte beloven samen en hoofdelijk, op onderpand van hun persoon en bezit dat als een van hen bereid is de rente van 3 gulden per jaar af te lossen aan Frank Wouters van der Rijt, dat dan de 2 andere personen verplicht zijn hun bijdrage in de 54 gulden kapitaal bij te leggen. Als er daardoor schade zou ontstaan dan moeten die 2 andere personen dat aan de derde vergoeden die heeft afgelost.

Idem (fol 128 no 232 dd St Michielsavond 1519) Mathijs Peter Roefs, Wouter Gooris van Kuijck en Iken weduwe van Thomas Aert Thomas van den Venne en haar wettige zoon Aernt, voor henzelf handelend en voor Thomas zijnde de broer van genoemde Aert, waarvoor Iken, haar zoon Aert en Henrik Thomas van Strijp als voogd voor genoemde Iken en haar kinderen optreden, en verkopen aan Jan Embrechts van Oerle een stuk erf, gelegen aan de Papenvoort, b.p. Henrick van Berse, Andries Loijen en zijn broer, het erf eerder van Willem van den Borgakker, de gemeijnte. (…).

Idem (fol 129v no 239, zelfde dag) Mathijs Peter Roefs, Wouter Gooris van Kuijck, Dirck Jan Heijligen voor hemzelf handelend en voor zijn zuster Iken weduwe van Thomas Aert Thomas van den Venne en haar wettige zoon Aernt, voor henzelf handelend, de zelfde Iken met haar broer Dirck Jan Heijligen als voogd die ook handelen voor Thomas zijnde de zoon van genoemde Iken en Thomas van de Venne, verkopen aan Henrik Thomas van de Venne een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Ansem Jacop Ansems, de gemeenschappelijke straat, de gemeijnte, Goijaert Jacop Henricks, Aert Vermeijden, samen met de greppels en de sloten. (…) (Idem 242) Henrick Thomas van de Venne belooft aan Mathijs Peter Roefs voor 1/3e deel, aan Wouter Gooris van Kuijck voor 1/3e deel, en aan Dirck Jan Peter Heijligen en diens zuster Iken, voor henzelf handelend en voor haar kinderen samen ook voor 1/3e deel, een bedrag van 138 en een halve gulden te betalen. Van dat laatste derde deel krijgt Dirck Jan Heijligen de helft en Iken en haar kinderen samen ook de helft. Het bedrag te betalen per a.s. Maria Lichtmisdag.

ORA Oirschot (Toirkens 129b fol 364v no 60-1 dd 28-1-1524) Gijsbrecht Jan Meeus belooft aan Mathijs Peter Roefs die per a.s. einde mei een bedrag van 36 en een halve rijnsgulden te zullen betalen. (Idem 61) Mathijs Peter Roefs draagt aan Gijsbrecht Jan Meeus vanwege het recht van vernadering aan hem een stuk beemd over, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. genoemde Mathijs, Willem Happen, Jacop Lonis Janssen, de Vijf Bunders daar. Dat perceel had Mathijs eerder gekocht van Everaert Slaets volgens een brief van Gestel nabij Oisterwijk.

ORA Oirschot (Toirkens 129b fol 1 no 5 dd 2-1-1525) Eerder hebben Jan Joerdens van der Vloet, Thijs Peter Roefs, Wouter Peters en Gielis Peter Gielis een groot stuk heigrond gekocht van Daniel van Vlierden, groot 13 bunders, gelegen in de gemeente MoerGestel, nog onverdeeld zijnde. Men heeft nu een deling gemaakt van dat bezit zodat ieder zijn eigen deel ervan kan gebruiken zonder daarvoor door de andere beboet te worden of lastig gevallen. Genoemde Mathijs krijgt een stuk van 3 en een kwart bunders, b.p. aan de zuidkant genoemde Jan Joerdens waarvan is afgedeeld en zoals omheind, aan de westkant de Clarissen in Den Bosch, aan de oostkant de gemeijnte. Lasten hieruit zijn 5 stuivers als grondchijns. (…)

ORA Oirschot (Toirkems 130a fol 276 no 77 dd 30-1-1527) Willem Wouter Scortten heeft aan Mathijs Peter Roefs die een bunder broekland verkocht, in het Katersche Broek of in de Katersche Weije, gelegen in herdgang Spoordonck, b.p. de erfgenamen van Joest Wouters, de erfgenamen van Gerit Feijtmans, de Oisterwijkse aard (gemeijnte) nabij de Vloetbeemd, Henrick Vercameren. Lasten hieruit zijn 2 pond per jaar aan de jonker van Helmond.

Idem (fol 454 no 318 dd 20-9-1527) Petra weduwe van Jacop van den Dijck met haar voogd Henrick Belaerts heeft verklaard dat Wouter Gooris van Kuijck, Mathijs Peter Roefs (van den Toerken, JT) en Ijda weduwe vanThomas Aerts van den Ven aan haar een jaarlijkse rente van 2 en een halve gulden hebben afgelost, die deze Wouter, Mathijs en Yda eerder aan genoemde Petra hadden beloofd, maar waarvan de originele brief in het ongerede is geraakt.

ORA Oirschot (Toirkens 131a fol 61 no 226 dd 16-5-1530) Eerder heeft Heijlwich Belaerts met een vonnis van Oirschot vanwege een betalingsachterstand van 14 lopen rogge uit een pacht van 18 lopen, die 3 jaar achter was in betaling, een huis etc. laten uitwinnen, eerder eigendom van wijlen Dirck Moermans dat werd bewoond door Gerart …….. volgens een brief van 14 mei 1529. Omdat toen de uitwinning verjaard was heeft daarna Heijlwich het onderpand opnieuw publiek laten veilen in een openbare herberg zijnde in de Zwaan, of er iemand was die het bezit wilde vrijkopen danwel te zien of er anderen rechten op hadden en dreigde hun vordering daarop te verliezen. Daarop is verschenen Mathijs Peter Roefs en heeft kenbaar gemaakt dat hij een jaarrente had te vorderen van een gulden met 2 vervallen termijnen en heeft dus de koop willen hebben en Mathijs heeft nog aangeboden om de kosten van de uitwinning te voldoen in totaal zijnde 26 stuivers. En Heijlwich heeft bekend van Mathijs voor 4 keer 14 lopen rogge, 14 peter en 26 stuivers voor onkosten te hebben ontvangen. Daarop heeft Mathijs dus het onderpand verworven nadat de kaars was opgebrand.

ORA Oirschot (Toirkens 131a fol 267 no 108 dd 7-3-1531) Mathijs Peter Roefs (van den Toerken) heeft aan Aert van Heesterbeeck die een beemd verkocht met het recht van overpad over het erf van de koper, gelegen in herdgang Spoordonck, b.p. Alart Scepens, de kinderen van Jacop Thijs, Aert als koper, Dirck Joerdens. Lasten hieruit zijn 2 wilhelmus tuin aan O.L. Vrouw in Den Bosch. (Idem 109) Aert van Heesterbeeck heeft beloofd om aan Mathijs Peter Roefs uit de vorige akte, die 25 gouden guldens te gaan betalen, per a.s. Johannis Baptistdag over een jaar, samen met de rente tegen de penning 18.

Idem (fol 339 no 256 dd 5-9-1531) Mathijs Peter Roefs heeft aan zijn zoon Adriaen een huis met tuin etc. verkocht, gelegen in herdgang Spoordonck, b.p. Griet van Gerwen, de gemeijnte daar genoemd de Vloet, het erf van Mathijs als verkoper, de kinderen van Jan Willem Goijaerts, Dat bezit had Mathijs zelf eerder gekocht van Jan zoon van wijlen Dirck Jan Timmermans, en ook verkregen van Heijlwich Belaerts en haar broer, omdat hij er de achterstand van had beloofd te betalen, en genoemde Heijlwich dat bezit met vonnis had laten uitwinnen vanwege achterstallige betaling. Lasten uit dit bezit zijn 14 lopen rogge per jaar aan Heijlwich Belaerts.

ORA Oirschot (Toirkens 131b fol 54 no 177 dd 1-5-1532) Mathijs Roefs en diens zoon Adriaen hebben als schuldenaars samen en hoofdelijk aan Jan Rutgers beloofd ten behoeve van Wilborden van den Eijnde die 20 gouden Karolusguldens te gaan betalen, in de muntwaarde van vandaag de dag en in Den Bosch te betalen zodra een Bosch brood daar voor anderhalve stuiver wordt verkocht, voor niet meer of ook niet minder. Als zekerheid verbinden ze hiervoor hun persoon en bezit voor deze belofte. (weddenschap, JT?)

Idem (fol 75 no 245 dd 21-7-1532) Mathijs Roefs heeft als schuldenaar beloofd om aan Marien dochter van Henrick Vercammeren die een bedrag van 21 gouden Karolusguldens te gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag.

ORA Oirschot (Toirkens 132a fol 53 nos 178-180 1534?) Mathijs Peter Roefs als man van Aelijt (dochter van Gijsbert van den Dijck) doet hierbij afstand van zijn recht van vruchtgebruik inzake een heiveld genoemd de Bocht, groot ca. 3 bunders gelegen in de plaats Gestel bij Oisterwijk, b.p. Jan Vervloet, Philips Pauwels, de gemeijnte van Oisterwijk, het klooster van de Clarissen in Den Bosch. Hij doet er nu afstand van ten behoeve van al zijn wettige kinderen verwekt bij genoemde Aleijt. Mathijs belooft dit afstanddoen altijd te zullen nakomen en alle lasten daarin van zijn kant af te handelen. (Idem 179) Gijsbrecht en Adriaen broers en wettige kinderen van Mathijs Peter Roefs verwekt bij wijlen diens vrouw Aleijt, verkopen hierbij het heiveld zoals vermeld in de vorige akte aan Wouter Aerts van der Vloet en de verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen, behalve 5 stuivers grondchijns per jaar aan de heer van Gestel. (Idem 180) Wouter Aerts van der Vloet heeft als schuldenaar beloofd om aan Mathijs Peter Roefs die een bedrag van 37 gouden Karolusguldens te gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag. Actum als boven.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 8v no 23-26 dd. 22-1-1535) Mathijs Peter Roefs als weduwnaar van Aelijt dochter van wijlen Gijsbrecht van den Dijck, doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik inzake alle bezit dat hij en wijlen zijn vrouw samen hebben verworven, en dat zijn vrouw heeft achtergelaten, hetzij huis, grond etc. van welke aard dan ook of waar dan ook gelegen. Hij doet er afstand van ten behoeve van Adriaen en Gijsbert zijn wettige zoons verwekt bij genoemde Aleijt en hij belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 24) Gijsbrecht Mathijs Peter Roefs uit de vorige akte, verkoopt zijn erfdeel zoals hiervoor vermeld, waarvoor zijn vader afstand van het vruchtgebruik heeft gedaan nu aan zijn broer Adriaen Mathijs Peter Roefs. Hij belooft als verkoper de lasten van zijn kant af te handelen voor zijn erfdeel, maar als Adriaen enige kosten heeft te betalen vanwege hun zuster Ermgard dan is Gijsbrecht daarin niet gehouden die te betalen en die lasten zal Adriaen dan geheel voor zijn rekening nemen. (Idem 25) Adriaen Mathijs Peter Roefs heeft als schuldenaar beloofd om aan zijn broer Gijsbrecht Mathijs Peter Roefs die 100 Karoluisguldens te gaan betalen, en wel binnen 3 maanden na het overlijden van hun vader Mathijs, maar niet eerder.(Idem 26) Adriaen Mathijs Peter Roefs uit de vorige akte, wat betreft hierbij al het bezit waarvoor zijn vader vandaag afstand van het vruchtgebruik heeft gedaan, draagt die rechten weer terug over aan zijn vader, die er zolang hij leeft weer het vruchtgebruik van krijgt en Adriaen belooft alle lasten van zijn kant en vanwege zijn broer af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 135b fol 1 no 1 dd 29-1-1545) Adriaen Mattijsen Peters Roefs en met hem Willem Goijaert Loijen (van Ostade) hebben verklaard dat Gerit Henricks van der Ameijden aan hen een jaarlijkse pacht van een half mudde rogge heeft afgelost, uit een pacht van een mudde rogge per jaar, die door deze Gerit worden betaald aan Aleijden weduwe van Goijaert Loijwichs en Adriaen belooft deze pacht aan genoemde Aleijden voortaan te gaan betalen zolang ze leeft en wel zo dat genoemde Gerit daarvoor verder gevrijwaard blijft. Adriaen en Willem beloven alle lasten van hun kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 137a fol 66v no 254 dd 26-6-1552) Goijaert en Willem, gebroeders en wettige kinderen van Goijaert Loijen van Dooren (meestal genoemd als zonen van Goijaert Henrick Loijen van Ostade) en Arien zoon van Mathijs Peter Roefs zowel voor hemzelf alsook namens zijn vrouw, hebben hierbij machtiging gegeven aan Servaes Cuijpers, aan Jan van den Spijker, aan Aert Martens van Campen en aan meester Michiel Borkants, procureurs verbonden aan de Raad van Brabant om namens hen hetzij als eisende hetzij als verdedigende partij hun zaak te behartigen tegen Pauwels Peters van Keer en de zijnen.

ORA Oirschot (Toirkens 137c fol 13v dd 23-1-1555) Mathijs zoon wijlen Henrick Augustijns heeft als schuldenaar beloofd om aan Antonissen Mathijs Roefs die een bedrag van 74 gulden te zullen gaan betalen, per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1262 (Oirschot) okt 1492 – sept 1493 folio 298r: Mathijs Peter Roeffs, Andries Lodewijch Tymmermans


Huwt

51.609   Aleijt Gijsbrecht Wouters van den DIJCK

FamilienaamIndex 51.609Vader 103.218Moeder 103.219

Overleden na 1529, voor 1535

ORA Oirschot (Toirkens 129a fol 15bis no 115 dd 12-6-1518) Aleijt Wouters van den Dijck draagt aan Mathijs Peter Roefs als echtgenoot, aan Wouter Gooris van Kuijck en aan Ida dochter van Jan Heijligen het geerfde bezit van haar broer Jacop van den Dijck over. Ze mogen ieder van hun drieen elk ervan hun deel aan anderen verkopen dat ze van hun ouders hebben geerfd. Indien een van hen daarmee niet tevreden is, wordt die de erfenis ontnomen met een oude grote en daarvoor komt St. Petrus dan in diens plaats. Maar de kinderen van Henrick van den Dijck komen in de plaats van hun vader en ook alle erfgenamen van Aleijt komen in de plaats van hun vader en moeder, te weten de 5 kinderen van een vader en moeder en die 5 kinderen zullen niet meer krijgen dan hun vader en moeder zelf geerfd zouden hebben. Genoemde Aleijt met haar man Herman Cleijnaerts belooft deze overdracht altijd gestand te zullen doen.

Kinderen

 1. Ghijsbert Zie 25.804
 2. Adriaen (*ca. 1503 +na 1552), oud 33 in 1536; voogd van Ghijsberts kinderen in 1542 (ORA Oirschot Toirkens 134c fol 7v no 13 dd 19-1-1542); huwt Aleijt Goijaert Henrick Loijen van Ostade
 3. Antonis (+na 1555), huwt Heijlken Dirck Stockelmans
 4. Dingen (+voor 1562), huwt Adriaen Gerit Corstens (+voor 1562), ouders van Elisabeth en Marieken
 5. Gerit, vermeld 1562
 6. Ermgard

TerugBegin van generatie


51.610   Mathijs Gerard Mathijs HUISKENS

FamilienaamIndex 51.610Vader 103.220Moeder 103.221 • Tevens 206.154

Overleden voor 1518

Schepen 1507. Aangevuld met gegevens uit de genealogie Coolen.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 312v nos 201-3 dd St Servaas 1482) Komen is Mathijs Gerard Mathijssen en belooft aan Korstiaen Gijsbrecht Verberten die voortaan steeds een rente van 20 stuivers gaan betalen, steeds op St. Servaasdag, 12 mei, op onderpand van een huis etc. gelegen in herdgang de Notel, b.p. de H. Geest van Oirschot, Gerit Mathijssen, de gemeijnte, Jan Gijsbrechts van Kerkoerle meestal Zibben genoemd. (Idem 202) De rente uit de vorige akte is binnen 4 jaar aflosbaar tegen betaling van 15 rijnsguldens, (…) (Idem 203) Mathijs Gerit Mathijssen belooft zijn zwager Korstiaen die over 4 jaar een bedrag van 5 rijnsguldens te betalen, elke gulden tegen 20 stuivers samen met de pacht van 1 rijnsgulden, steeds elk jaar.

Idem Fol 313 no 208 dd 3-4-1482) Komen is Mathijs Gerard Mathijssen als man van Ida dochter van wijlen Henrick Daniels en verkoopt met schepenbrieven aan Henrick, Jan, Margriet, Claes en Beatricks als kinderen van wijlen Jan Henricks van Best, een stuk land gelegen in herdgang Straten, b.p. Aert Smeeds, Dirck Huijskens, Goijaert Bliecks, de straat. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 124BA no 123-4 fol 348 dd 4-3-1483) Komen is Mathijs Gerard Mathijssen en verkoopt aan Peter Wouters van der Noeijen een stuk land genoemd de Lij-akker gelegen in herdgang Straten, b.p. de kinderen van Jan Loijen, het erf van Dirck Hoppenbrouwers waarvan is afgedeeld, de weg daar, Bartholomeus Zuetericks. Dat perceel had hij als echtgenoot van zijn vrouw Ida dochter van wijlen Henrick Daniels geerfd welke Margriet was verwekt bij Margriet dochter van Goijaert Rutten (van der Vloeten, JT) en welk bezit genoemde Goijaert eerder had verkregen van Peter Henrick Rutgers van Oudenhoven volgens de brieven ervan. De verkoper belooft alle lasten af te handelen ook namens Goijaert Rutten van der Vloeten. (Idem 124) Genoemde Peter belooft Mathijs die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar een bedrag van 27 en een halve peter te betalen, elke peter tegen 18 stuivers, samen met een rente van 1 mud rogge, maat van Oirschot.

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 1 nos 4-5 dd 31-12-1501 in ORA 1502) Mathijs zoon Gerard Mathijs Huijskens belooft aan zijn neef Mathijs Rutger Mathijssen die een jaarlijkse pacht van 10 en een half lopen rogge te gaan betalen, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag te voldoen en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van een stuk heiveld groot 4 lopenzaad gelegen in herdgang de Notel, b.p. Meeus Colen, de gemeenschappellijke straat, Corsten Gijsbrechts van der Berten. (Idem 5) De pacht uit de vorige akte is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 24 en een halve peter.

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 24v no 125 dd 25-4-1503) Mathijs Gerard Mathijs Huijskens verkoopt aan zijn broer Gerard die een huis, tuin etc. geleegn in de herdgang Straten in de Haperdonk daar, b.p. zijn broer Gerard, zijn zwager Corsten Gijsbrechts van der Berten, de gemeijnte. Lasten hieruit zijn 2 mud en een zester rogge per jaar en een halve oude grote. Dat bezit was Mathijs eerder toebedeeld in een deling.

Idem (fol 28 no 136 dd 5-5-1503) Lupprecht Gerards belooft aan Mathijs Gerard Mathijs Huijskens die voortaan een pacht van een half mud rogge te gaan betalen, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag te voldoen op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang de Notel, b.p. Dirck van Beerwinkel, de straat, de koper.

ORA Oirschot (Toirkens 129b fol 293v nos 6-11 dd 29-12-1523 (lees 1522)) Henrick en Rutger, broers en wettige kinderen van Mathijs Gerit Mathijs Huijskens, Henrick Pennincks als man van Bertha, dochter van genoemde Mathijs, verder hun zuster Margriet met haar voogd Thomas Hoppenbrouwers, Peter Dircks Bressers als voogd over de minderjarige kinderen van genoemde Margriet die ze had verwekt bij haar man Jan Dirck Bressers, verder Gijsbrecht Mathijs Peter Roefs als man van Iken dochter van genoemde Mathijs, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van hun vader Mathijs Gerit Mathijs Huijskens hebben geerfd.

Genoemde Henrick krijgt een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Notel, (…) een zesterzaad van een heiveld, ter zelfder plaatse gelegen (…). Genoemde Rutger krijgt een stuk land genoemd de Braeck gelegen in herdgang de Notel, (…) een stuk land gelegen in de zelfde herdgang, groot 4 en een halve lopenzaad (…). Genoemde Henrick Pennincks als man van Bertha krijgt een weiland genoemd dat Venne gelegen in herdgang de Notel (…), een stuk land, groot 6 lopenzaad, in de zelfde herdgang gelegen (…). Genoemde Margriet en haar kinderen van Jan Dirk Bressers krijgen een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Notel (…). Iken als weduwe en hun moeder zijnde, mag als ze wil, haar leven lang de grote kamer in het huis blijven gebruiken. Verder krijgt ze een zesterzaad heiveld, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen (…). Gijsbrecht Mathijs Peter Roefs als man van Ida krijgt een stuk land genoemd de Heijhoeve, gelegen in herdgang de Notel, (…) een stuk land groot 3 en een halve lopenzaad in de zelfde herdgang (…)

(Idem 7) Rutger Mathijs Gerit Mathijs Huijskens verkoopt aan zijn zuster Margriet, die daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar kinderen die ze heeft verwekt bij Jan Dirck Bressers het erfrecht, het bezit dat hem vandaag in de deling toebedeeld is geworden. (Idem 8) Margriet dochter Mathijs Gerit Mathijs Huiskens met haar voogd en Peter Dirck Bressers als voogd over de minderjarige kinderen van Jan Dirck Bressers die deze bij genoemde Margriet had verwekt, dragen aan Rutger Mathijs Gerit Mathijs Huijskens het erfdeel over

dat haar vandaag toebedeeld is geworden. (Idem 9) Iken weduwe van Mathijs Gerit Mathijs Huijskens met haar voogd Gerit Mathijs Huijskens doet afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake alle bezit dat haar kinderen vandaag werd toebedeeld, maar het testament van wijlen haar man Mathijs blijft daarbij wel van kracht. (Idem 10) Henrick Jan Pennincks heeft beloofd aan Marie dochter van Jan Willem Goijaerts die een jaarlijkse rente van een peter te gaan betalen, steeds op St. Servaasdag op onderpand van een weiland genoemd dat Venne en op onderpand van een stuk land van 6 lopenzaad, zoals hem dat als man van Bertha toebedeeld is geworden. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. (Idem 11) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op St. Servaasdag tegen betaling van 16 peters, mits er een half jaar vooraf is opgezegd.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 421 no 276 dd 10-7-1527) Eerder had meester Gerart Gijsbrechts aan Katharina dochter van wijlen Daniel Jan Denen, die een jaarpacht verkocht van 2 mudde rogge, welke pacht meester Gerart had gekocht van van Mathijs Gerart Mathijs Huijskens, uit een grotere pacht van 2 en een half mudde rogge, conform een schepenbrief d.d. St. Jansdag anno 1505. Van die rogpacht van 2 mudde had meester Gerart wel het aflossingsrecht voor zichzelf behouden zoals hij zei en in die transportbrief was vermeld. Daarom is nu hier voor ons verschenen deze genoemde meester Gerart en heeft afstand gedaan van dat recht ten behoeve van Jan en Heijlwich, natuurlijke kinderen van wijlen Jan Nataels, priester, verwekt bij Katharijn dochter van Daniel Jan Denen van hierboven.

ORA Oirschot (Toirkens 134a fol 13v no 49 dd 29-1-1540) Thomas Peters van der Ameijden als wettige man van Annen wettige dochter van wijlen Jan van Esch heeft beloofd om aan Rutger zoon wijlen Mathijs Huijskens die een jaarlijkse rente van 15 stuivers te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, grond etc. groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Aerdt Verhoven, Goijaert Verhoven, Jan Zuetericks, de straat.

ORA Oirschot (Toirkens 134a fol 62 no 218 dd 4-5-1540) Joest Driessen heeft als schuldenaar beloofd om aan Rutger Huijskens die een bedrag van 5 gulden en 18 stuivers te zullen gaan betalen en wel in drie termijnen, n.l. twee gulden en 18 stuivers terstond binnen nu en twee of drie dagen, nog anderhalve gulden per a.s. St. Jansdag en de andere anderhalve gulden per a.s. Oirschot kermis. (Idem no 219) Laureijs zoon wijlen Daniel Laureijssen heeft beloofd om de 5 gulden en 18 stuivers uit de vorige akte zelf zodanig te zullen betalen volgens de brief daarover, dat Joest Driessen daarvoor verder gevrijwaard blijft. (Idem no 220) Rutger Huijskens, ziek in zijn bed liggend maar wel in het bezit van zijn verstandelijke vermogens, heeft verklaard en mondeling uitgesproken dat als het mocht gebeuren, hetgeen hij niet hoopt, dat hij komt te overlijden, dat Jan Laureijs Daniels aan zijn dood dan niet schuldig is en vrijwaart hem daarvoor. Rutger zal daarvoor geen wraak nemen voor wat er is gebeurd en Rutger zal er dan ook niets voor eisen en geeft hem voor zijn eventuele dood altijd vrijwaring. (Idem no 223 dd 9-5-1540) Rutger Huijskens ziek zijnde maar wel in het bezit van zijn verstandelijke vermogens, heeft verklaard dat Marten Sgruijters die optreedt voor zijn zoon Dirck, hem volledig heeft voldaan inzake een meningsverschil en gevecht, de kwetsuren daarvan die deze Dirck bij Rutger heeft veroorzaakt en geeft hem daarvoor kwijting. Indien het mocht gebeuren, hetgeen God verhoedde dat Rutger komt te overlijden, dan zal Rutger geen wraak daarvoor nemen of geld van deze Dirck eisen of aansprakelijk stellen. Rutger geeft hem daarvoor vrijwaring.

Boedeldeling kinderen in 1542, vergelijk gegevens bij dochter Iken. (ORA Oirschot Toirkens 134c fol 7v no 13 dd 19-1-1542)


Huwt (1) na 21-9-1474

51.611   Iken Henrick DANIELS

FamilienaamIndex 51.611Vader 103.222Moeder 103.223 • Tevens 206.155

Geboren ca. 1460
Overleden na 1540, voor 1542

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 22 nos 134-5 dd 21-9-1474) Verschenen is Iken dochter van wijlen Henrick Daniels en haar voogd en verder haar grootvader Goijaert Henrick Rutger van der Vloeten en haar oom Henrick zoon van genoemde Goijaert hierin met bijstand van haar familie en vrienden, en verkoopt nu aan Henrick Wouters van Aerle, die een huis, tuin, grond etc., met een schuur erop, gelegen in herdgang Straten, b.p. Henrick Thomaes van den Snepschuet, Henrick Wouters van Aerle, de gemeenschappelijke straat zoals ze zeiden, welk bezit Iken van wijlen haar vader had geerfd en welk huis etc. wijlen genoemde Henrick Daniels eerder had gekocht van Goijaert Henrick Rutten zijnde zijn zwager (schoonvader, MW) volgens een schepenbrief van Oirschot. De verkoopster belooft alle lasten hierin van haar kant af te handelen, maar de koper moet hieruit wel jaarlijks 2 mud rogge betalen en in Den Bosch te leveren, nog een half pond paijment per jaar, nog 4 kapoenen per jaar en de grondchijns aan de heer. De koper belooft die lasten voortaan zelf te gaan betalen. (Idem 135) Verschenen is Henrick Wouters van Aerle uit de vorige akte en belooft als schuldenaar aan Iken dochter van wijlen Henrick Daniels die per a.s. Maria Lichtmisdag over 4 jaar een bedrag van 42 peters te betalen, elke peter tegen 18 stuivers gerekend en onderwijl elke Maria Lichtmisdag een rente van anderhalf mud rogge en in het laatste jaar zowel het geld als de rogge.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 78v no 38-9 dd 1-4-1476) Verschenen is Elias Korstiaens van de Hovel en belooft aan Ijken dochter van wijlen Henrick van der Vloeten alias Rutten, die voortaan jaarlijks een pacht van 1 mud rogge te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van zijn deel in een beemd genoemd het groot Zeelster gelegen in herdgang Verrenbest, ter plaatse genoemd de Vloet, b.p. het erf genoemd het Cleijn Zeelst, Henrick van de Valgaet, de gemeenschappelijke straat, het erf genoemd de Schaepsbunders. (…) (Idem 39) Verschenen is genoemde Iken uit de vorige akte en staat aan Elias toe de pacht van 1 mud binnen nu en 6 jaar af te mogen lossen tegen betaling van 20 peters, elke peter gerekend tegen 18 stuivers, samen met de achterstallige termijnen etc.

ORA Oirschot (Toirkens 129a fol 37 no 220-2 dd 11-5-1518) Iken weduwe van Mathijs Gerard Mathijssen heeft beloofd om voortaan aan Marieken dochter van Jan Willem Goijaerts die een rente van een peter te gaan betalen, steeds op St. Servaasdag en voor de eerste keer per a.s. Servaasdag over een jaar op onderpand van een stuk land groot 9 lopenzaad, gelegen in herdgang de Notel, b.p. Jan Francken, Adriaen Ieven, Loijch van Hersel, de straat. Lasten uit dit bezit zijn 10 lopen rogge per jaar en de grondchijns. (Idem 221) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op St. Servaasdag, mits er een half jaar vooraf is opgezegd, tegen bet