Generatie 15 — Kwartierstaten Marcel Wissenburg

Generatie 1   < Generatie 14   Generatie 16 >   Generatie 145IndexNamen


19.600   Sijmon Gerritsz HODENPIJL

FamilienaamIndex 19.600Vader 39.200Moeder 39.201

Overleden voor 1544

Vgl. OV 1997:802


Huwt voor 1535

19.601   Jutgen IJSBRANDS

FamilienaamIndex 19.601 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1561, voor 1564

In OV wordr Aelbrecht van Loo genoemd als eigenaar van verschillende stukken land in Hodenpijl (tiende penning): waaronder in 1561 11 morgen 2 hond in gebruik bij Wigger Symonsz (OV 1996:159, idem 2001:510 in 1579), (…) en 7 morgen, 3 hond en 93 roe in gebruik bij Juttgen Ijsbrandsdr, in de Gaech.

Hodenpijl 10de penning 1543 (feitelijk dd 6-10-1544) Jutgen Sijmon Gerritz. weduwe bruijckt VIII mergen voer XXIIII k.gl.; Item de selve III½ mergen voer XII k.gl.; Item noch die selve III½ mergen eijghen lant die mergen getaxeert voer III k.gl.; Item noch IIII mergen eijghen lants die mergen ghetaxeert voer III k.gl.


Zij huwt (1)

Willem JANSZ

FamilienaamIndex

Kinderen (Hodenpijl)

 1. Wiggert Zie 9.800

TerugBegin van generatie


19.616   Claes N.

Index 19.616 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Te Noordwijk

ORA Noordwijk (inv no 168 fol 33 dd. 3-10-1620) Jan Claeszn., oude Dirck Claeszn. en Pieter Claeszn. broers, erfgenamen van Neeltje Dircksdr. weduwe van Claes Janszn. Mager beiden z.g. verkopen jonge Dirck Claeszn. hun broer en mede-erfgenaam 3/4e van 5 hond land gelegen buiten het Oosteinde, daarvan de koper ¼ toekomt, belend in zijn geheel ZW en NW de Abdij van Leeuwenhorst, NO de erfgenamen van Jannetje Sorge te Delft en ZO het Zuidbroeker schouwslootje, belast met 3/4e van 6 gulden per jr, voor 450 gulden contant.

ORA Noordwijk (inv no 169 fol 18 dd. 28-11-1625) Hendrick van Vollenhoven dienaer des Goddelijken Woorts te Nieuwcoop, zoon en erfgenaam van Evert Hendrickszn. van Vollenhoven en Grietje Dircksdr. beiden z.g. en overleden te Noordwijk verkoopt Dirck Claeszn. waard in de Ashoop zijn zwager de helft van 10 hond weiland, belend in zijn geheel NW jonge Dirck Claeszn., NO de vrouwe van Leeuwenhorst, ZO ’t Suytbroucker schouwslootje, ZW de weduwe van Floris Wolphertszn., de helft van 8 hond teelland belend in zijn geheel ZO jonge Dirck Claeszn., NW Johan Corneliszn. van Heusden schout van Noordwijk en Jan Claeszn. Drost van Geestberch, NO de weeskinderen van Hendrick decker en ZW Pieter Jeroenszn., voor 850 gulden contant. (idem fol 19 dd. 3-12-1625) Dirck Claeszn. waard in de Ashoop als gehuwd hebbende Aegje Evertsdr. en mede kind van Evert van Vollenhoven en Grietje Dircksdr. beiden z.g. verkoopt jonge Dirck Claeszn. 10 hond land zoals hiervoor vermeld en de 8 hond hiervoor vermeld voor 2700 gulden contant.

ORA Noordwijk (inv no 169 fol 17 dd. 29-4-1625) Lucas Janszn. van Wassenaer burger te Leiden verkoopt Claes Dirckszn. schoemaker een huis en erf gelegen aan de Voorstraat, belend ZW de Zuidmolensteeg. NW de Voorstraat, NO het huis en erf bewoont door Dirck Wolphertszn. en ZO de weduwe van Joachim Gerritszn., belast met 25 st per jr tbv het St Catharynen Gasthuis te Leiden. Voldaan met een schuldbrief van 2200 gulden.


Huwt ca. 1560

19.617   N.N.

Index 19.617 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Dirck Zie 9.808
 2. Jonge Dirck Claesz (+na 1623), vermoedelijk de schoenmaker
 3. Jan Claesz
 4. Pieter Claesz, schipper
 5. Neeltje (+voor 1620), huwt Claes Jansz Mager (+voor 1620), kinderloos

TerugBegin van generatie


19.618   Ewout EWOUTS

FamilienaamIndex 19.618Vader 39.236Moeder 39.237

Te Noordwijk

ORA Noordwijk (inv no 167 fol 155v dd. 25-3-1615) Eeuwout Eeuwoutszn. lijndraaier is schuldig aan Cornelis Corneliszn. wonende Voorhout 9 gulden 7 st 8 p per jr met hypotheek op zijn huis en erf met lijnbaan gelegen over de Kerkstraat te Noordwijk binnen daarin hij woont, belend ZW Hendrick Corneliszn. lijndraaier, NO de Heerweg, ZO Cornelis Corneliszn. timmerman en NW de Woonsdagse watering. Borgen Leendert Gerritszn. kuiper zijn huisvrouwen vader, Dirck Claeszn. gorter zijn zwager en Jan Eeuwoutszn. Zijn oom wonende Voorhout. Afgelost 27-12-1633 door Cornelis Thoniszn. Sas gehuwd met een dochter van Jan Eeuwoutszn.


Huwt ca. 1560

19.619   N.N.

Index 19.619 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. N., Zie 9.809
 2. Ewout (+na 1623), lijndraaier, huwt een dochter van Leendert Gerritsz, kuiper; vermeld v/a 29-12-1604 (koopt huis in de Achter Kerkstraat te Noordwijk; verkocht 1606); 14-1-1605 borgen van een schuld: Leendert Gerritszn. kuiper zijn huisvrouwen vader, Dirck Claeszn. gorter beiden mede wonende alhier en Jan Eeuwoutszn. zijn oom wonende Voorhout
 3. Kinderen
  1. Jan, schoonvader van Cornelis Thonisz Sas

TerugBegin van generatie


19.648   Arend RIETKERKEN

FamilienaamIndex 19.648 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren De Kaag ca. 1535

Hypothetische naam; de familienaam wordt pas in Leiden vanaf ca. 1625 aangetroffen.

Niet geplaatst in dit overzicht: Leendert Paulusz van Brederoode (appelkruier) huwt Leiden NG ot 27-5-1627 Maritgen Gerridts van Rietkerck (*Kaag ca.1605); dNG Leiden 7-10-1631 zoon Maerten; hij huwt (2) Leiden NG ot 16-11-1635 Jannetgen Pietersdr; zij huwt (2) Leiden NG ot 7-7-1646 Cornelis Banchert (Rietkerk) (*Kaag), schippersgezel.

Ook niet geplaatst: ORA Leiden (79B fol 21v dd 21-7-1584) Nicolaes Rytkerck (of Rijckert?) oud ca. 38 en Arien Dircx Telpeper (?) oud ca. 40, beiden burgers van Leiden, verklaren op verzoek van Pieter Bruneel van Nieuwkerck dat zij deze Pieter goed kennen, dat hij al zeker zeven jaar in Leiden woont, en bekend staat als een man met eer, etc.


Huwt

19.649   N.N.

Index 19.649 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Anthonis Zie 9.824
 2. Leentgen (*De Kaag), getuige bij huwelijk Anthonis; huwt Leiden NG (ot Stadhuis) 2-1-1582 met Willem Claesz [Buijtentuijn], warmoesknecht te Leiden (+na 1603). Getuigen zijn Lijsbeth Jansdr, zijn moeder (weduwe van Claes Willemsz, vermeld 1579; zij testeert 1595), en Toontje Cornelisdr, haar nicht. Leentje woont 1581 met haar (schoon?)zuster Thoontjen Cornelisdr al twee jaar op de Westzijde van de Uitsterste Graft. Willem Claesz is halfbroer van Marytje Cornelisdr (dochter van Cornelis Joosten en Elisabeth Jansz – moedr van Buijtentuijn), vrouw van Broer Jansz, die (met Leentje als haar schoonzus) 26-1593 huwden en 1595 testeerden. Leentje en Willem zijn ouders van Claes Willemsz Buijtentuijn, die huwt Leiden NG (ot) 25-1-1603 met Gooltje Simons; Gooltje Simons overlijdt in 1682, vermoedelijk rond 100 jaar oud.
 3. N. (hypothetisch), vader van Pieter (*ca. 1610), op zijn beurt vader van Jan Pietersz Riedkerk (*aen de Kaech; huwt Capelle a/d IJssel 13-12-1664 Aechtje Ariens), Engel Pietersen van Rietkerk (van Leiderdorp, huwt Hoogmade 22-11-1664 Neeltje Pieters van Hoorn), en Huijbert Pietersz van Rietkerck (+Hazerswoude 1669). Bron genealogie Pieter van Rietkerck
 4. Cornelis (hypothetisch) (*voor 1580, woont te Valkenburg), huwt voor 1606 N.N. (bron: Bert van der Wagt) – hij zou ook heel wel een broer van Jan Simon Aelbertsz Booy kunnen zijn.
 5. Kinderen
  1. Maerten Cornelisz (*Valkenburg), brouwersknecht aan de Rijn in de Roscamp, huwt Leiden NG ot 28-3-1630 Maertgen Jansdr (*Woerden), wonende Vrouwencamp; getuigen zijn Jacob Willemsz, zijn toekomstig zwager, hoedemaker; en Trijntgen Jansdr haar zuster (NB: Jacob Willemsz, weduwnaar Heytgen Andries, huwt Leiden NG ot 6-10-1625 Trijntgen Jansdr, weduwe Pieter Vrericxz)
  2. Willem Cornelisz Boy (*Valckenburch +Leiden 1637), schippersgezel, huwt Leiden NG ot 28-10-1633 Susannatgen Jansdr (*Leiden, wonend buiten de Zijlpoort) Getuigen zijn Maerten Cornelisz, zijn broer, en Sara Leupes haar moeder. Susanna Leupe (weeskamerarchief Kleine bewijzen D158v) is in 1637 weduwe van Willem Cornelisz. van Rietkercke, schippersknecht, en moeder van Lijntje; zij hertrouwt 18-9-1637; ze is een dochter van Jan Leupe en ook nicht van een Jan Leupe; de familie Leupe stamt oorspronkelijk uit Colchester.
  3. Lenaert Cornelisz van Rietkercke (Valckenburgh), varensgezel, woont Vrouwencamp, huwt Leiden NG ot 23-6-1638 (Warmond NG 18-7-1638) Neeltgen Jansdr (*Leiden), wonend Vrouwencamp. Getuigen bij huwelijk zijn Jacob Willemsz zijn bekende en Lijsbeth Gerritsdr haar stiefmoeder.

TerugBegin van generatie


19.650   Jan Simon Aelberts BOOY

FamilienaamIndex 19.650Vader 39.300Moeder 39.301

Geboren De Kaag ca. 1535

Bert van der Wagt reconstrueerde de geschiedenis van het pand aand de Middelstegracht waar Anthonis Arents woonde. Dirck Marcus (e.v. Barbara Jans) verkocht in 1602 de helft van het huis waarin Thonis woonde aan Thonis, die de andere helft al had. Grietgen Gerrits, weduwe van Jan Symons (uit de Caeg) droeg in 1597 een vierde deel van het huis voor de helft over aan Dirck Marcus, en voor de ander helft aan Thonis Arents. Waarboeken Leiden (2 april 1597): Griete Gerits, weduwe van Jan Symons, draagt over aan Dirck Marcus, i.h.h. Barbara Jans en Thonis Adriaens, i.h.h. Grietgen Jans, schippers, een vierde part van een huys en erve op de Middelste Graft, belendend Jan Willems Cuyper en Neeltje Willems, wed. van Cornelis Cornelisz. brouwersknecht, etc.. Het resterende drievierde paert zelf compeeterende. Barbara en Grietgen Jans zijn erfgenamen Jan Symons en Soete IJsbrants, ‘heurlieden repectieve overleden vader en moeder’. De tekst besluit met: ‘ende dat mit de opdracht van een huysken, staende in de Caegh, bij de voorschr. Dirck en Thonis ’t haren te doen. (NB: het Register Vetus meldt dat Dirck en Thonis vanaf die overdracht betalen een “weesrente van IX Gl vijf st s jers aen de weeskinderen van Pijeter Baltensz van Honck”.

Jan Symons staat op een kaart uit 1586 vermeld als eigenaar van de woning aan de Middelstegracht, ook in het Leidse bevolkingsregister 1581(f. 205), met vrouw en hun 2 dochters, daar dan inmiddels 3 jaar wonend.

Volkstelling Leiden 1581: Soetgen Ysbrantsdr., Jan Symonsz., landman, 2 kinderen fol. 205


Huwt (1) voor 1560

19.651   Soetge IJSBRANDS

FamilienaamIndex 19.651Vader 39.302Moeder 39.303


Huwt (2) Leiden (ot) NG 18-1-1586

Grietje GERRITS

FamilienaamIndex

Geboren Wassenaar
Overleden na 1597

Getuigen bij huwelijk: Willem Claesz voor hem, Trijn Cornelisdr, schoonzuster, voor haar. In 1597 in ONA Leiden vergezeld door haar broer Jacob, schoolmeester.

Kinderen

 1. Grietje Zie 9.825
 2. Barbara (*De Kaag +voor 1602), huwt Leiden NG 15-11-1593 (getuige: haar zuster Grietgen Jansdr) Dirck Marcus Neuteboom alias La Fever, schipper; hij hertrouwt (2) Leiden NG 29-6-1602 N.N.; hertrouwt (3) Leiden NG 27-3-1603 Jannetgen Pietersdr.
 3. Kinderen
  1. Soetgen Dircx (+na 1640), huwt Leiden (schepenen) 27-11-1621 Dirck Pietersz van Noort (+voor 1640), boekverkoper; haar getuige is (stief)moeder Jannetgen Pieters

TerugBegin van generatie


19.652   Dirck Jans JONGEDORST

FamilienaamIndex 19.652Vader 39.304Moeder 39.305

Geboren ca. 1550
Overleden Leiden na 1603

ORA Leiden (Weeskamer Leiden Voogdenboek D inv. 244 f. 99v (123) no. 1 d.d. ??voor 1642) Baernt Cornelisz. Jongendorst lijndraaier oom en Andries Everaert baaiwerker neef zijn voogden gesteld over Elijsabeth oud 20, Sara 17, Cornelia 15 en Maria 10 jaar of daar omtrent, nagelaten weeskinderen van Jonas Meus voorzanger in de Pancraskerk en Grietgen Cornelis.


Huwt voor 1575

19.653   N.N.

Index 19.653 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 9.826
 2. Cornelis (hypothetisch), vader van Barend en Grietgen

TerugBegin van generatie


19.744   Jacob QUEBORN

FamilienaamIndex 19.744 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1530, mogelijk voor 1500

Mogelijk te Waarschoot, indien hij de vader is van de timmerman Gielis Jacopssen die op 31-10-1539 poorter van Breda werd. Echter, Gillis Jacobs Queborn (met die naam) duikt pas voor het eerst op in een vestbrief in Breda op 5-9-1585, ná de val van Antwerpen (17-8-1585).

Enkele alternatieve spellingen van de naam: (de, van, van den) Queeborne, Queckborne, Queeckborne, Queecborne, Quecborre, Queckburre. In het Woordenboek der Nederlandse Taal is quicborn (quecborn; Middelhoogduits quecbrunne) een kwikbron ofwel fontein van levend water of drinkwater, springbron. Er is ook ten minste een huis met deze naam: Ten Quecborne in Diest, vermeld 1310.

Naast diverse Vlaamse families Van Quickenborne (met als bekendste lid Vincent van Quickenborne, Open VLD) en andere spellingsvarianten met Que- aan het begin is er één (zeer bekende) familie die ‘gewoon’ Queborn als standaardnaam heeft toegedeeld gekregen: de kunstenaarsfamilie uit Antwerpen. In het Stadsarchief Antwerpen bevindt zich een dossier met genealogische aantekeningen rond een familie De Queckborne (PK 3294, historische documentatie verzameld door F. Donnet).

Tot de oudste generaties van deze familie behoren (Bron De Liggeren van St Lucas te Antwerpen): Adriaen Quecborre alias (van den ) Queborn, Queeckborne vrijmeester St Lucasgilde, schilder, vermeld vanaf 1533/1545); Hanneken Queborn, leerjongen in 1536 van Jeromme Boels; Jan Queckburre (1512 vrijmeester; komt niet als ingeschreven vrijmeester voor in de Liggeren, maar is wel leermeester over een ingeschreven leerjongen).

Christiaan (Kerstiaen) van den Queborn (St Lucasgilde: Christiaen van den Queborn (Queborren) Andreae) (*ca. 1515 +1578), was schilder en vrijmeester, vermeld vanaf 1545, later (1551, 1557) deken en regent van het St Lucasgilde. Hij was gehuwd met Tanne Briers en was vader van Daniel. Daniel van den Queborn (*Antwerpen 1552/7 +Den Haag 1602/5), ook Queeborne, Queckborne, Queeckborne etc., was werkzaam in Antwerpen 1577-1585, vertrok na de val van Antwerpen naar Middelburg (1585-94) en daarna Den Haag, waar hij hofschilder van Maurits van Nassau was. Hij was leermeester van zijn zonen Louys en Christijn (Crispiaen). Louys (+Den Haag 1658) was werkzaam 1641-58 als beeldhouwer en schilder. Christijn (*ca. 1604 +Den Haag b25-11-1652) was werkzaam 1624-52 in Den Haag (1628 Utrecht) als graveur, schilder, tekenaar, portretspecialist en uitgever. Hij huwde (als Crispiaen van den Queborn) Den Haag NG Grote Kerk 21-6-1620 Anna Gabrij jongedochter van Utrecht. Hij was leermeester en vader van Anna Queborn (*Den Haag +Overschie 1679?), schilderes van stillevens, gehuwd in Den Haag 1647 met Abraham van Beijeren, schilder, weduwnaar van Emerentia Staecke (met wie hij in 1639 trouwde en drie kinderen had). Een van beide broers was ongetwijfeld de vader van Margriet van den Queborn, jongedochter van Den Haag, die huwt Gouda NG (ot 2-4) 18-4-1639 met Thomas Wood, geweldige provoost over het regiment van colonel Culpeper, weduwnaar in de Cooperstraat in Gouda (met attest naar Den Haag). Een gedetailleerder stamboom is te vinden op een website over de kunstschilder Maria van Oosterwijck (zie Bronnen).

Uit deze familie stammen mogelijk ook Anna van den Queborne (dochter wijlen Jan bij Jacobmyne Noulaet), gehuwd met Loys Cruyck, en Niclaes van Queborne Petersz te Amsterdam, kleinzoon van wijlen Willemyne Noulaet, die volgens het Schepenregister Antwerpen 1618 goed in Antwerpen verkopen (na opheffing van het beslag dat in 1585 werd gelegd op bezit van vluchtelingen).


Huwt voor 1550

19.745   N.N.

Index 19.745 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Gillis Zie 9.872

TerugBegin van generatie


19.746   Cornelis Cornelisz DOENS

FamilienaamIndex 19.746Vader 39.492Moeder 39.493

Overleden voor of in 1591

Volgt in 1575 zijn neef (broederszoon) Cornelis Antheunisz op in de leengoederen in Poortugaal (dijk langs molen of kruisdijk). Neef Dirk Gerritsz, bode te Poortugaal, erft deze voor of in 1591.

Poorterboek (OA Breda 1-1a 2111/022 dd 17-1-1546) Cornelis Cornelis Doens van Portingael, Hollant.

Cornelis Doens is borg voor poorters: 9-9-1574 Willem Anthoenis Erenbouts, corencooper van Hoeven; 26-9-1574 Mr Henrick Dirven van Hage

Woonde in het huis De Drie Leeuwen aan de Markt in Breda; op deze plek staat nog steeds een zelfstandig pand.

In belendingen vermeld: o.a. ORA Breda inv 472 fol 11r-12r dd 11-1-1567; 472 fol 24 dd 4-2-1567.

ORA Breda (inv 471 dd 22-2-1566 fol 54v) CCDoens verkoopt aan Claes Dyrck Henricsz van der Mijl, kleermaker, een huis en achterliggend pleintje. Van der Mijl verklaart hem daarvoor nog fl 96.16.- en een halve oort schuldig te zijn.

ORA Breda (inv 473 fol 125v-126r dd 15-6-1568) Cornelis(je) Cornelis Cornelis Doensdochter met Henrick Adriaen Henricks Dijrven haar man; Jan Jan Mathijs Dirven als oom en Adriaen Rombouts Graewen(?)zoon uit Hage als toeziender van Cornelis, Jan, Mathijs, Marie, Anna en Bernarda, kinderen van Cornelis Cornelis Doens en wijlen Aleijda Jan Mathijs Dijrven (…) (rest tekst ontbreekt)

ORA Breda (in 474 dd 27-4-1569 fol 79r) Jan Gerits van Baerle, ingezeten burger van Breda, verklaart dat Cornelis Cornelisz Doens als borg voor Fernandus Dassa hem 100 veertelen koolzaadgewas in Steenbergen heeft ter hand gesteld die Dassa hem verkocht had (volgens akte 11-3-1568).

ORA Breda (inv 475 dd 17-1-1570 fol 14v) Henrick Evert als gemachtigde van Claes Cornelis Claesz heeft van Cornelis Doens gekocht het goed en have dat deze gewonnen had, en wel voor fl. 327.8.0.

ORA Breda (inv 475 dd 27-1-1570 fol 23) Gherit Cornelisz Hamerman heeft op 25-1-1570 van Cornelis Cornelisz Doens gekocht het goed en have dat deze gewonnen had, en wel voor 25 pond 5 schellingen.

ORA Breda (inv 475 dd 1-5-1570 fol 82rv) Cornelis Cornelisz Doens voor zichzelf, Jan Jan Matheus Dirven oom en voogd en Adriaen Adriaensz Grauewen schepen in den Hage en pe..bonden Matheus Dirven toezienders voor Cornelis, Jan, Mathijs, Marie Anne en Baetken; Cornelie met haar man Henrick Adriaen Henrick Dirven; kinderen van Doens en Aleyde Jan Mathijs Dirven, hebben verkocht aan Jan Michels Rozee en Lazaro van Sonst een huis en erf genaamd Bomel in de straat genaamd Achter de Vest. (Prijs niet vermeld)

ORA Breda (inv 475 dd 15-9-1570 fol 147rv) CCD heeft verkocht aan Nicoles Cornelis Claesz een jaarrente van fl 20.10.0 op pand van zijn huis De Drie Leeuwen aan de Markt in Breda (Marge: afgelost 13-11-1614, geregistreerd 11-2-1672).

ORA Breda (inv 476 dd 29-12-1570 fol 4r) CCD eigenaar van De Drie Leeuwen aan de Markt heeft zijn buurvrouw Marie weduwe Adriaen Fransz wonende in De Wijzer toestemming gegeven te timmeren aan de muur van zijn mouthuis achter zijn pand, grenzend aan haar grond; de timmering, belooft CCD, zal in de toekomst behouden blijven.

ORA Breda (inv 476 dd 3-1-1571 fol 8v9r) CCD heeft verkocht aan Joost Peters van Ghilze en Joris Jan Adriaensz Timmerman een ledig erf groot 2,75 roeden, belast met o.a. een rente aan Adriana van den Beemden (sic) (geen prijs genoemd).

ORA Breda (inv 476 dd 24-1-1571 fol 30v-31r) CCD geeft zijn kinderen als deel van hun moederlijke nalatenschap een (gezamenlijke) jaarrente van fl 18.15.0 (Marge: afgelost 21-8-1600) (volgende akte) CCD is schuldig aan zij kinderen fl 200.-.- die hij van Cornelis Petersz van Baerle krijgt voor de verkoop van De Drie Leeuwen.

ORA Breda (inv 476 dd 22-3-1571 fol 71rv72r; marge 27-4-1579) CCD verkoopt aan Cornelis Petersz van Baerle zijn huis De Drie Leeuwen, ooit gekocht (26-10-1555) van Dingen Peter Mathijs van Eeckeren, weduwe Aert Moeijaerts. Prijs fl 320.8.0, te betalen in termijnen (in marge: afgelost 27-4-1573)

ORA Breda (inv 477 d 4-10-1572 fol 90) Cornelis Cornelisz Doensz, ingeseten poorter van Breda, door de gouverneur gemachtigd te Breda 33,5 veertelen boekweit te verkopen die hij (Doens) van Olivier Gerrits te Zevenbergen had gekocht (maar kennelijk nog niet betaald), wat door de gouverneur aanvankelijk toch werd tegengehouden, belooft de koopprijs alsnog te betalen.

ORA Breda (inv 477 dd 12-10-1573 fol 238) Cornelis Cornelisz Doensz, ingeseten poorter van Breda, stelt een borg van fl 400 voor Jan Sweerts secretaris tot Zevenbergen, nu gevangen in Breda, zodat deze vrij kan komen.

ORA Breda (inv 479 dd 7-12-1575 fol 155rv156r) Cornelie Cornelis Doensdr met haar man Dirven, verklaart dat Marie, Anna en Baetken haar zusters zijn gedeeld van de jaarrente van fl 31.5.0 die Jan Michiels Rozee en Lazaro van Sonst betaalden. De jaarrente van fl 18.15.0 die hun vader hun schuldig is, is verkocht en zij zullen de opbrengst delen. Marie, Jacob Harmans huisvrouw, met diens volmacht (Antwerpen 2-12-1575) en Baetken verklaren hun voogd van zijn taak ontslagen en de erfenis afgehandeld. (Volgende akte) De vier dochters met hun momboirs, ten behoeve van Neelke, Anneke en Marieke, kinderen van wijlen Jan Henrick Dirven, verkopen deze de jaarrente van fl 18.15.0 voornoemd.

ORA Breda (inv 482 dd 30-4-1578 fol 95v96r) Jacob van Castren heeft op 9 april gekocht een huis en erf van Cornelis Doens en zijn vrouw binnen Breda voor fl 266.14.0, resterend van verkochten en geleverde wijnen (? Volg ik niet…).

ORA Breda (inv 485 dd 29-3-1581 fol 74r) Mathijs Meijnaerts Hagen stelt zich borg voor zijn zwager Cornelis Cornelis Doens inzake de impost en accijns van de wijnen van dit jaar.


Huwt voor 1550

19.747   Aleijt DIRVEN

FamilienaamIndex 19.747Vader 39.494Moeder 39.495

Geboren Breda voor 1530

Kinderen

 1. Cornelia Cornelij Doenssens (Neeltje), leenvrouw van Putten; huwt Henrick Adriaen Henricks Dirven (= Mr Henricus uit de Hage)
 2. Kinderen
  1. Berthuina (dRK Breda Brugstraat 19-3-1586, testes Egidius Jacobi en Catharina Cornelij Doenssens)
 3. Johannes, getuige bij doop van nichtje Bette Queborn in Breda, 1588
 4. Mathijske
 5. Maria (Maartje) (+1616), huwt Jacob Harmans te Antwerpen
 6. Anna Zie 9.873
 7. Baetken

TerugBegin van generatie


19.750   Hendrik JACOBS

FamilienaamIndex 19.750 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

19.751   Neeltgen PIETERS

FamilienaamIndex 19.751 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Rotterdam voor 1593

Weesboeken Rotterdam (1211 inv 585/358 dd 17-7-1596 en inv 368 dd 30-9-1609) Anthonis Pietersz. Cleermaecker en Baeltgen Henricxdr. (ov) (vgdn.: Dirck Henricxz. cleermaecker en Jacob Pietersz. schrijnmaecker, 1608 verv. door Wouter Philipsz, coppedraijer). De kinderen erven van moeye Neeltgen Pietersdr.; Oom Pieter Jansz. won. op Hogevliet. Kinderen: Elsgen, geb. ca. 1582 (X Leendert Yemandtsz., stierman op Delfshaven, 1604), Pieter, geb.ca. 1585 (X nn. 1609)

Kinderen

 1. Neeltgen Zie 9.875
 2. Baeltgen Henricxdr (+voor 1596) huwt Anthonis Pietersz, kleermaker
 3. Kinderen
  1. Elsgen (*ca. 1582), huwt 1604 Leendert Yemandtsz, stierman op Delfshaven
  2. Pieter (*ca. 1585), huwt 1609 N.N.
 4. Pieter Henricx te Pernis
 5. Dirck Henricx (+voor 1598), kleermaker, huwt Pieryne Jansdr
 6. Adriaen Henricxz, te Delfshaven (+voor 1593)

TerugBegin van generatie


19.752   Merten Claesz van ALPHEN

FamilienaamIndex 19.752Vader 39.504Moeder 39.505

Geboren Etten voor 1518
Overleden Etten voor 1592

Kerkmeester te Etten

Etten (Genea Databank Klein ORA 287 fol 27 dd 1542) Merten Claes van Alphen vendit Korstiaen Seeuwen twee gemeten erf.


Huwt ca 1545

19.753   Neelcken EIJCK

FamilienaamIndex 19.753Vader 39.506Moeder 39.507

Overleden na 1592

ONA Etten (11 no 5 losse akte dd 28-1-1592) Cornelia, Merten Cleyssens weduwe, aenmerckende haeren ouderdom ende den getrouwe dienst ende boijstandt van Mayke Mertens haer dochter, heeft deselve Mayke ... willen versien ende recompenseren vor haer arbeyt, bijstandt en langdurigen dienst, die zij haer moeder gedaen heeft. Ze geeft Mayke een jaarrente van een zester rogge op de weduwe van Aert Dornis opten Clappenberch; nog een rente van fl 6 op dezelfde weduwe; een stuk moer onder den Clappenberch etc.

Kinderen

 1. Godert (c. 1551- 1592) Zie 9.876
 2. Cornelis, bijgenaamd Breur, te Geertruidenberg
 3. Mayke

TerugBegin van generatie


19.754   Jan Aerts van den VOIRSTBOSCH

FamilienaamIndex 19.754Vader 39.508Moeder 39.509

Overleden Breda tussen 26-7-1570 en 30-9-1570

Brouwer. ORA Breda (inv no 471 dd 4-3-1566 fol 66-66v-67): vermeld als Heilige Geestmeester. Tienman van Breda 1555-56, 1559-62, 1565-68 (Van Goor, 1744).

Archief Begijnhof Breda (inv no 529 IBB dd 1542) Akte van overdracht door Jan Aert Adriaensz. van den Voirtbosch aan Kathelijn Jan Mercelisdr. van Mer, begijn, van een gedeeltelijke erfcijns groot 2 gulden gaande uit een huis op de Haagdijk.

ORA Breda (inv no 471 dd 12-8-1566 161r) Isack Abraham Mathijszoone ook voor zijn vrouw Lijsbeth Frans Rutghersdochter, weduwe Aelbrecht Rombout Peter Hagaertszoone, met Rombout Peter Hagaertszoone, oudvader en Cornelis Claes Jan Mertens voogden van de zoon Willem; en Adriaen Jan Aerts van den Voirtbosch voor zich, en Rombout Peter Hagaertszoone, oudvader en Cornelis Peter Hagaerts, oudoom, voogden van Jenneke, nagelaten dochter van Adriaen bij wijlen Jenneke Rombout Peter Hagaertszoone; en Jan Aerts van den Voirtbosch en Huijbert Jan Willen Roevers zijn zwager, ook (?) voogden van Jenneke; verklaren een akkoord te hebben gesloten over al hun geschillen.

ORA Breda (inv no 472 dd 8-3-1567 fol 46v) Cornelis Jansz van Ypelaer en (namens) diverse aanverwanten, nazaten Anthonia Joost Heyn(driks)dr weduwe Hubrecht Montensz; diverse nazaten jan Jan Leyten; verder o.a. Jan Aert Adriaens van den Voirtbosch en Kathelijn Cornelis Ygramsz, samen recht houdend van wijlen Jan Markus en wijlen Christiaen Vlamincx (…) en anderen, ook erven van Anthonia Joost Heyn(driks)dr, van hun moeders zijde verkopen een erfrente van fl 12.0.0.

ORA Breda (inv no 472 dd 5-11-1567 fol 194) Jan Aerts van den Voirtbosch verkoopt aan Peter Jan Roevers (zijn zwager, MW) 12 buynder branden Luttel? (…) afkomstig van Anna Adriaen Jan …

ORA Breda (inv no 474 fol 113 dd 10-6-1569) Erven Cornelis Joachimsz van den Berge delen de nalatenschap. Daaronder een erfrente van Jan Aerts van den Voirtbosch groot fl 4.0.0

ORA Breda (inv no 475 fol 101v dd 15-6-1570) Nicolaas van Schagen Adriaensz, brouwer, heeft een schuld van fl 200.0.0, en zijn zweer ‘te weten zijne huijsfrou vader’ Jan Aerts van den Voirtbosch stelt zich borg.

ORA Breda (inv no 475 fol 131 dd 26-7-1570) Nicolaas van Schagen Adriaensz inzake 328,5 veertelen mout die hij van Nicolaes Cornelis Claesw heeft gekocht, en is daarvoor nu schuldig Car.fl 377.15.2. Hij stelt zijn huis als borg. Jan Aerts van den Voirtbosch stelt zich ook borg, als aangegeven in de akte van 15 juni 1570.

ORA Breda (inv no 475 dd 30-09-1570 fol 151-2) Adriana Jan Roevers weduwe Jan Aerts van den Voirtbosch, met Hubrecht Jan Roevers broer en voogd; neemt een schuld over van fl 325.0.0 die Nicolaes Adriaen van Schagen schuldig was aan Godert Cornelis Cheevers. (…)Nicolaes Adriaen van Schagen draagt aan Hubert een lening over.

ORA Breda (inv no 475 fol 158v-162v dd 13-10-1570) De erven Wouter Jan Leyten en Heylwich Pauwels Nyeuwlaets delen de nalatenschap van hun ouders. Daaronder een roggepacht van 6 veertelen tegoed van de erven van wijlen Jan Aerts van den Voirtbosch op grond in Princenhage.

ORA Breda (inv no  476 dd 15-01-1571 fol 24r-24v) Adriana Jan Roeversdr weduwe wijlen Jan Aerts vanden Voirtbosch, haar broer Hubrecht, neemt een schuld van fl 109 van Nicolaes Adriaen van Schagen aan Steven Adriaensz van Bedaf over.

ORA Breda (inv no  476 dd 3-3-1571 fol 56r-58v) Nicolaes Adriaensz van Schagen verkoopt aan Henrick Harman Hagaerts een huis genaamd De Zwarten Arent in Breda. (…) Hij verkoopt ook aan Hubrecht Claes Jan Nijs een huis en brouwerij in Breda (kennelijk naast het andere huis). Hubrecht verklaart hen fl 536.0.0 schuldig te zijn, in drie termijnen, waarvan er twee naar Adriana Jan Roevers weduwe van den Voirtbosch zullen gaan en een naar Nicolaes Cornelis Claes. (…) Nicolaes Adriaensz van Schagen geeft de fl 600.0.0 die hij van Henrick Harman Hagaerts tegoed heeft door aan Nicolaes Cornelis Claes. (…)Adriana Jan Roevers weduwe van den Voirtbosch neemt een schuld van Nicolaes van Schagen over van fl 101.0.0, aan Cornelis Jan Wouter Hulshouts.

ORA Breda (inv no 477 dd 23-05-1573 fol192r-v) Henrick Feckens Quirijnszoon en zijn vrouw Marie Jan Aerts van den Voirtbosch, wonend Thunen (? Te Nunen?) zijn schuldig fl 390.0.0 aan Gielis Peter Matheeuszsz voor geleverd lijnden laecken

ORA Breda (inv 477 fol 200r dd 16-6-1573) Voogden van Jenneke dochter van Adriaen Jan Aerts van den Voirtbosch en wijlen Jenneken Rombout Peter Hagaerts hebben verkocht aan Godert Merten Claes van Alfen en zijn vrouw Kathelijn Jan Aerts van den Voirtbosch haar (vijfde) kindgedeelte in een huis, hof en erf als omschreven in koopbrief van 8-4-1545.


Huwt voor 1550

19.755   Adriane ROOVERS

FamilienaamIndex 19.755Vader 39.510Moeder 39.511

Overleden Breda na 1572, voor 1598

ORA Chaam (R767, folio: 033r/033v dd 26-4-1558) Jan Matheeus Engbrechtssone verkoopt een erfpacht aan Jan Aertssone van den Voirtbosch van 3 vertel rogs bynnen Breda, en d'yerste pachtdach zal zijn te Lichtmisse 1559, op: A. sijn huysinge, half de schuere, torfhuys, hovinge en erve, 1 1/2 vyerendeel bdr tot Snijders Chaem opte Wijschoot oost sHeeren vroente voirt omgaens aen Willem Willem Jan Haerdenzoon; B. een stuck driesch en erfs, 1 bdr genaamd den Bolck daer omtrent rontomgaens aen Willem Willem Jan Haerdenzoon; C. een stuck weijden, 1 bdr oick daer omtrent noord en oost Willem Willem Jan Haerdenz zuid en west des voirs Jan ME kindr erve hier af eertijts gedeelt zijnde; D. een stucx oick daer omtrent oost en zuid Willem Willem Jan Haerdenz west en oost des voirs 1.1 kindr erve hier af eertijts gedeelt zijnde E. oick daer omtrent oost des voirs 1.1 kindr erve hier af oick eertijts gedeelt zijnde zuid sHeeren vroente west wijlen Pauwels Anthonis Pauwelsz wed en kindr noord Jan Lambrecht Reijnerszoon. Te vrijen met 6 vertel rogs meestal ter quijtinge. Met noch 2 rijnsgld, 12 st en 2 ort st. En met sHeeren chijnse. Men mag de erfpacht altijt lossen met 37 kargld en 10 st, en met 10 st eens meer te geven.

ORA Vestbrieven Alphen en Chaam (R768, fol 272 dd 26-3-1572) Adriane Jan Roeversdr weduwe Jan Aertszoon van den Voirtbosch, met haar broer en voogd Peter Jan Roeverszone, verkoopt een erfpacht aan Henrick Henricxzone van Ghilze, groot 3 vertel rogge volgens brief van 26-4-1558 (ORA 767 fol 33).

Kinderen

 1. Cathelijn Zie 9.877
 2. Adriaen, huwt Jenneke Rombout Peter Hagaerts (+voor 1566)
 3. Kinderen
  1. Jenneke, huet Harman Jansz van Dussen, kuiper (vermeld 1588)
 4. Lijsbeth, huwt Nicolaas van Schagen Adriaensz
 5. Marie, huwt Henrick Feckens Quirijnszoon

TerugBegin van generatie


19.756   Jan Adriaen Claesz van TETERINGEN

FamilienaamIndex 19.756Vader 39.512Moeder 39.513

Geboren ca. 1515
Overleden na 9-10-1571, voor 15-3-1577

Niet verwarren met Jan Adriaen Claesz, bakker te Breda, geboren te Dordrecht (Vermeld ORA Breda Inv 473 fol 8v dd 7-1-1568; inv 474 fol 192 dd 2-11-1569; inv 474 fol 196v dd 14-11-1569; 474 fol 18 dd 18-01-1570; inv 477 fol 43 dd 9-4-1572)

ORA Breda (inv 472 fol 90v dd 22-05-1567) en (474 fol 18 dd 18-01-1570) Vermeld in belending te Teteringen.

ORA Breda (inv 475 fol 37 dd 8-2-1570) Adriaen Willem Gerit Laureijsz, Jan Adriaen Claesz, zijn zoon Adriaen, en Marie zijn dochter; verkopen aan Godert Jan Adriaen Claesz (zoon en broer) een stuk heideveld groot driekwart bunder onder Teteringen.

ORA Breda (inv 476 fol 151 dd 9-10-1571) Godert Jan Adriaen Claesz verkoopt aan zijn vader Jan het stuk heideveld dat hij 8-2-1570 kocht.

ORA Breda (inv 479 fol 14v dd 27-1-1575) Jan Adriaen Claes Stevens, in een belending te Teteringen

ORA Breda (inv 479 fol 44v dd 19-3-1575) Godert Jan Adriaen verkoopt zijn broer Adriaen zijn gerechte helft, bij scheiding met zijn zuster Marie en broer Adriaen toekwam van wijlen hun moeder Anne Godert Jansdr, te weten een stuk beemd groot een bunder, als beschreven in een schepenbrief van 30-5-1556.

ORA Breda (inv 483 fol 58-59 dd 16-3-1579) Adriaen en Godert zonen wijlen Jans Adriaen Claesz en hun zuster Marie met man Willem Hendrik Jacobs, delen hun vaders nalatenschap. Betreft grond en pachten te Teteringen.

ORA Breda (inv 484 dd 13-12-1580 fol 188r) Godert Jans van Teteringen, vleeshouwer, is schuldig Cornelis Goderts tot Ginneken fl 62.0.0 voor een paard dat hij enige tijd geleden van Cornelis gekocht heeft; plus fl 0.16.0 recht. Adriaen Jans van Teteringen, ook vleeshouwer, stelt zich borg.(Marge betaald en afgelost 19-9-1583).

ORA Breda (inv 485 fol 13v dd 14-1-1581) Godert Jan Adriaen Claesz is schuldig aan zijn broer Adriaen fl 135 voor geleend geld, op pand van zijn huis in Breda.

ORA Breda (inv 486 dd 26-4-1582 fol 24vff) Adriaen en Godert, zonen wijlen Jan Adriaen Claesz, verkopen Cornelis Jan Peters te Teteringen een huis en erf groot circa een bunder, afkomstig van wijlen hun zuster Marie, in de Heystraat te Teteringen. Cornelis belooft nog fl 250.0.0 te betalen (marge: afgelost).

ORA Breda (inv 487 dd 18-9-1586 fol 275r-v) Juette, weduwe Adriaen etc., heeft een huis gekocht in de Ackerstraat van wijlen Godert Jan Adriaen Claesz, en en stuk land, ook van hem, onder Teteringen voor fl 144.0.0 (akte 14-1-1581)…


Huwt ca. 1540

19.757   Anna Godert JANS

FamilienaamIndex 19.757 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1515
Overleden voor 1575

Kinderen

 1. Adriaen Zie 9.878
 2. Marie (*ca. 1544 +Teteringen tussen 16-3-1579 en 26-4-1582), huwt voor 29-3-1570 Willem Hendrik Jacobs; kinderloos.
 3. Godert (*ca. 1545 +na 13-12-1580, voor 18-9-1586), vleeshouwer te Breda, huwt Cathelijn Jan Anthonisz

TerugBegin van generatie


19.758   Frans Gijsberts WAEGEMAECKERS

FamilienaamIndex 19.758Vader 39.516Moeder 39.517

Puur hypothetisch

ORA Breda (inv no 478 fol 119 ff dd 31-8-1574) Peter Jan Mertens verkoopt aan Adriaen Adriaen Dalen ten behoeve van zijn vrouw Jenneken Frans Ghijsbrecht Wagemaeckers een erfpacht van een zester rogge 's jaars en een erfcijns van fl 15.

ORA Breda (inv no 478 fol 119v ff dd 31-8-1574) Adriaen Adriaen Dalen en zijn vrouw Jenneken Frans Ghijsbrecht Wagemaeckers zijn schuldig aan Peter Jan Mertens fl 200.

ORA Breda (inv no 494 fol 42 dd 12-10-1593) Jenneken Frans Ghijsbrecht Wagemaeckers weduwe Adriaen Adriaen Dalen verklaart een schuld van fl 105 (van Margaretha Marcelis Jans van den Avoirt dd 6-3-1593 aan Van Dalen) betaald.

ORA Breda (inv no 494 fol 184 dd 20-11-1593) De weduwe en kinderen Adriaen Dalen verklaart een achterstallige rente door Mathijs Fransz van den Beemdem betaald te zijn.

Jenneken komt verder ook voor 14-12-1593, 10-5-1594, 21-5-1594, 23-4-1596, 24-5-1605

ORA Breda (inv no 496? fol 227-228 dd 21-7-1598) Mathijs Frans van den Beemd heeft verkocht aan Jacob Frans Gijsbrecht Wagemaeckers en Adriaen Adriaen Jans van Deteringen (?) twee huizen in Breda.

Jacob wordt ook vermeld 3-4-1591, 7-10-1592, 29-4-1599, 19-1-1600, 16-4-1602, 9-4-1603, 3-6-1603, 4-6-1603 (levend), 13-2-1606 (dood).


Huwt

19.759   N.N.

Index 19.759 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Judith Zie 9.879
 2. Jenneken, huwt Adriaen Adriaen Dalen (+tussen 12-10-1593 en 6-3-1593)
 3. Jacob (+Breda tussen 4-6-1603 en 13-2-1606), beenhouwer, huwt Margriete Adams (+voor 1606)

TerugBegin van generatie


19.808   Hugo Jacobsz van den EYNDE

FamilienaamIndex 19.808Vader 39.616Moeder 39.617

Geboren Delft 1488
Overleden Delft tussen 15-1-1566 en 20-10-1567

In 1518 licentiaat in de rechten, later gepromoveerd, vermoedelijk te Leuven (JUD). Guggisberg (1959: 235) Student an der Basler Hochschule: 1514-25 dominus Hugo Endius Delphus dyoc. Traiect. (Delft, diocees Utrecht, MW)

Secretaris (1536) en Pensionaris van Delft (in 1544 met zijn zoon Jacob?) van 1537 tot na 26-7-1555 (Zie ook Meilink, 'De verdediging van Mr Jacob van den Eynden'). Onder de regeerders van Schiedam (sic) komt een gelijknamige (maar niet identieke) Mr Huigh van Eynde voor in 1547, 1550-1 en 1553-4 als vischvinder (viskeurder) (Wapenheraut 1899:31).

Noemde in 1523 als lid van de Staten van Holland de inquisiteur Frans van der Hulst (die niet alleen een plakkaat van de Keizer tegen ketterij wilde uitvoeren, maar ook een pauselijke bul tegen de Lutheranen) “een bigamist, moordenaar, en verrader van het vaderland”. Stuurde eind januari 1535 (aan de vooravond van een Anabaptistenopstand in Amsterdam) een dringend bericht naar de Staten: een van ketterij bekeerde bediende van hem had verteld dat zij 3500 ‘broeders’ Anabaptisten in Amsterdam had gekend; voor de Staten bevestigde ze bovendien dat er 32 ‘leraren’ rondliepen. (Tracy 1990)

Graf in de Grote Kerk, middenschip, 15e plein nummer 1, aangekocht (ver) na 1470) (17de plein eerste graf: Wapenheraut 1910:257).

Op 4-8-1517 betrokken bij de verdeling van de erfenis van zijn schoonvader Van der Sluijs (OV 1983:411), en op 19-10-1521 als erfgenaam (via zijn vrouw) van land in Ijsselmnonde (OV 1985:210) (Gielis Schellaert, stadhouder van de lenen van Altena, beleent mr.Huych van Eynde, gehuwd met Elysabeth Jansdr. van der Sluys, met de halve koren-en smaltienden van West-IJsselmonde, haar aangekomen door overlijden van haar broeder Willem Jansz.; GA Rotterdam inv nr 1828; regesten IJsselmonde nr 27).

Archief Vicarieen Sint Pieter (Den Haag) en Sint Michiel (Rotterdam), inv.nr 40: George van Egmont, bisschop van Utrecht geeft vergunning wegens de geringe inkomsten om twee vicarieën door Jan de Witt en Dodo Jansz. van der Sluys gesticht op St. Michielsaltaar in de parochiekerk te Rotterdam te verenigen, op verzoek van Pieter Pietersz., rector, der ene vicarie en van Huyck van den Eynde, als voogd van Elisabeth Jansd. van der Sluys zijne huisvrouw, patrones der beide vicarieën, waarvan de tweede vacant is door het overlijden van den vicaris Dirck Ysbrantsz. en confirmeert Pieter Pietersz. als vicaris dier combinatie, 1535 october 17. Perkament, het uithangend zegel verloren.

Hugo heeft in 1529 (OV 1997:789) 10 morgen land in Delft onderverhuurd aan Jan Symonsz.

Vermeld in 1532 in het Verzweerboek van Delft met overdracht van 17 morgen land aan het Convent van St Agnieten (aangekocht in 1492). Op 4-5-1552 verkocht hij een jaarrente van 600 pond aan het Oude Gasthuis te Delft, in 1568 deels afgelost door zijn erven Jan en Jacob. Oorspronkelijk was deze op 31-7-1534 verzekerd met 22 morgen land te Rijswijkerbroek (OV 1988:581).

Vermeld als betaler van tienden (3 schild 5 groten 18 m.) in Brielle (1545; OV 1959:38), als eigenaar van land in de Kolk in Charlois (18-3-1558; OV 1972) en in Kethel (OV 1980), als betaler van de tiende penning in IJsselmonde voor een huis daar (OV 1995:436), in 1563 voor de 9e hoeve in het Oostambacht, gekocht van Joris Damasz (id: 437), en in 1561 voor 2.5 morgen in 's Gravenland, 1.5 morgen in de Harchpolder bij Schiedam (OV 1981; OV 1980:336 in 2.5 morgen groot, met Willem Cleasz gedeeld). Verder genoemd in 1561 als eigenaar van een boomgaard van 4 morgen in Overschie (OV 1990:529), helft van een leen van 13 morgen in Ruiven (Popswoude) bij Overschie (1518), overgedragen aan zoon Jacob (20-10-1567) en diens zoon Jacob (1572); (OV 1998:202); in 1565 met 1.5 morgen in Voorburg (OV 1994:415) en 17.5 morgen in Voorburg (OV 1994:417), in 1569 met 3 morgen in Schipluiden (OV 1994:314) en 4 hond in Vrouwenrecht (OV 1994:362).

Sluit op 18-8-1538 samen met zijn broer Pieter huwelijkse voorwaarden voor zijn dochter Cornelia en Dirk van Alkemade, schepen van Delft (OV 1971, NL 1918:258). Op 26-2 en 4-5-1552 opgetreden als executeur van de erfenis van zijn broer Pieter (OV 1987:478-81). Genoemd op 10-1-1566 als schoonvader van Sasbout Boekels van den Burch bij huwelijkse voorwaaeden (OV 1971:296).

NA, Rekening omslag schild- en morgentalen en verpachte impost 1554ff. (transcriptie A. van der Tuijn op Hogenda 2015) (Folio 524. 1556) Dirck van Alckemaede bij erffenisse van wijlen meester Huijch van Eijnde acht ende twintich ponden vijer schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den lesten februarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 28-04-00.

Op 9-1-1576 verklaren de erven van Huijgh van den Eynden de boedelscheiding na zijn overlijden (sic - vermoedelijk 8 jaar eerder) geregeld (Den Haag RA 333:310, nr 470). De erven zijn jkvr Ysabeau van Nijenlant voor wijlen Jacob van den Eynde; Cornelia van den Eynde weduwe Dirck van Alckemade; Sasbout Boeckelsz voor Petronella van den Eynde; Martin Dassegny als gevolmachtigde voor Michiel van den Eynde.

Op 2-3-1611 (RA 357:118 nr V:585) kopen diverse partijen diverse rentebrieven van Petronella en Magdalena van Alckemade te Haarlem. Hieronder is een rente van 28 pond 4 stuiver ten name van Huygh van den Eynde gedateerd 1-2-1561, rustend op de zes grote steden van Holland. Ook genoemd wordt een rentebrief voor 18 pond van Jacob Dircksz van den Eijnde (een neef?) te Delft op de stad Delft.

Memorieboek Voorburg noemt hem onder no. 108 (omstreeks 1508 of later) als zuiderbuur van een kamp van 4 morgen aan de molensloot in Voorburg, geschonken aan de Kerk van Voorburg; noorderbuur is het klooster van Sion. Ergens na 1503 (?) als 'meester Hughe genoemd als erfpachter van zes morgen in Zoeterwoudenambacht (nr. 288).

GA Den Haag (0350-01, oud archief nr 173) 4-12-1527, Het Hof van Holland bevestigt het accoord voor commissarissen uit den Hove op 14 October 1527 gemaakt tussen Heer Symon Willemsz, priester, pater van St. Agnieten binnen Den Haag met Mr. Balthasar van Hogelande, advocaat, en Jan Stapel, procureur, enerzijds, en Aernt Pietersz., Adriaen Gerritsz, Huych Aerntsz, Kors Pietersz, schepenen en Pouwel Dircksz. gedeputeerde van Den Haag met Mr. Huych van Eijnden anderzijds betreffende het geschil over zekere vuilnis of brandput, strekkende aan de muur van het convent en uitgaande in de Torenstraat, welke die van Den Haag zullen onderhouden, doch die een waterlozing zal hebben door het erf van het convent.

OV 1971:279, Huwelijkse voorwaarden Delft 18-8-1538 Dirck van Alkemade (zoon van Costijn Dirksz en Marietje Michiels van Santen) en Cornelia van den Eynde, vergezeld van haar vader Huych en oom Pieter.

Idem 293, 15-5-1560, Pieter Jacobsz en Aeltje Pieter Sasbout, vergezeld van vader Pieter, en voogden (oa) Huych Jacobsz en Huych Cornelisz de Groot

Idem 10-8-1562 Dirck Aerentsz van der Hooch en Maritje Pieters Sasabout, met vader Pieter en voogden (oa) Huych Jacobsz en Pieter Jacobsz.

Idem 10-1-1566 Tielman Fransz van Werlandt en Magdalena Melchior Gerarts; Tielman vertegenwoordigd door o.a. Sasbout Boeckels van der Burch die zijn schoonvader Mr Huych van den Eynde vertegenwoordigt.

Erfenis van zijn vrouw zie ook OV 1987:652; Lijfrente convent ook vermeld OV 1986:560; Genoemd als belender van grond in Delft in 1562 (OV 1988:458).

Cohier van de Tiende Penning van Voorburg (1565): Pieter Pietersz Post gebruikt een halve morgen land van Mr Huych van Ende (Navorscher 1940:135),Jan Dircks Clover gebruikt 18.5 morgen land van hem en Dirck Dircks Clover (vermoedelijk) nog 7.5 morgen (idem p. 137).

Nieuwveen (10e penning 1561 no XV) Pieter Gijsbrechsz wonende in desen ban bruijckt van meester Huijch van Enden tot Delft een woninck, huijs, schuer, barch ende boemte, groet VI mergen IIII hont, streckt van die Zoterwouse wech tot Gerrit Dircksz lant tue, des siaers om XXX Pond, compt den Xen penninck III Pond [in de marge] bij eede verclaert

Als broer van Dirk te Amsterdam vermeld in processen voor de Grote Raad in Mechelen, aangespannen (n.a.v. vonnis 14-7-1540; Schölvinck p. 121, 278) door Sipken Olfertsz de Vries (3-2-1543, Schölvinck p. 285); op 13 april 1543 (Schölvinck p. 286) verbindt Huych zich mede voor zijn broer en diens vrouw aan Olfertsz en de erven van zijn inmiddels overleden vrouw 2600 caroli gulden te betalen, plus kosten, inzake de processen tegen Dirk.

Verder vermeld als getuige (pensionaris van Delft in 1530) in een proces van Jan Jacobsz, schout van Blinkvliet tegen de weduwe Cornelis Hughensz Verburch te Delft (Schölvinck p. 119-20), als ondertekenaar van een vonnis van het gerecht van Delft (27-5-1544) waartegen in 1545-7 een appèl liep in Mechelen (vonnis 22-1-1547; p. 134), en als lasthebber voor de zes grote steden van Holland (4-3-1545) in een proces tegen Hans die Cuyper en burgemeesters en regeerders van Vlaardingen (vonnis 20-3-1546, p. 207).

Samen met Jan de Heuyter, schout van Delft, en Pieter Dierick Woutersz, als executeurs van de erfenis van Pieter Jansz van Buyten appellanten in een proces tegen de zoon Willem Pietersz van Buyten (vonnis, verloren, eisers veroordeeld tot betaling van 50 caroli gulden per jaar elk aan Van Buyten; 25-6-1541, Schölvinck p. 280) en een vervolgproces 15-2-1561 (p. 336). Appelleerde tegen een vonnis ten gunste van Willem Cornelisz vander Bronchorst en zijn zuster Marie dat hem gebood een (volgens Huych, pensionaris van Delft, niet) afbetaalde schuldbrief terug te geven; vonnis in zijn nadeel op 31-10-1556 (Schölvinck p. 327).

Het overzicht van Hypotheken Zuid-Holland (GA Den Haag) noemt hem op 24-3-1523 als belender ten Oosten van een huis genaamd 'de Sterre aan de noordzijde van De Plaats in Den Haag, overgedragen door Jan aan Pieter Olijslager.

Idem, aankoop voor ruim 1710 gulden op 31-7-1534 door Mr Huych vanden Eynde van Ph. Van Uytwijck als curator van Anthonis van den Bronckhorst van 22 morgen land en nog 16 morgen land in Rijswijkerbroek, na veling te Delft op 18-9-1533. Op het land rusten liefst twintig renten, tijnzen etc. Bij dezelfde verkoop blijkt Hugo ook een rente van 4 pond te houden uit een woning in drie stukken met 9 morgen grond aan de zuidzijde van de Haghehorst. Hugo biedt ook nog op 16 morgen 1 hout en 20 roeden land, leengoed van de graaf van Nassau (370 gulden) in Rijswijk maar verkoop vindt niet plaats 'door oppositie'.

Idem, 12-12-1544, Huych is eigenaar van grond waarop het Ursulaconvent in Delft een rente heeft, en van drie renten uit een huisje van Cornelis van den Bronckhort aan De Plaats in Den Haag (zuidwestzijde), nu verkocht aan Klaas Jans Persijn

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 528/158 23-12-1555) in de zaak hangende voor dit hof tussen willem pietersz van buyten poorter van delft impt. in raeu actie contra mr. huych van eynden executeur van de testamente van wijle pieter jansz. van buyten, de weduwe van mr. willem pynsse, meester aernt sasbout raad ordinaris van dit hof, als man en voogd van zijn vrouw, mitsgaders jan en jacob de heuter mede erfgen. van jan de heuter en aechte jan bueckelsdr. wede. en erfgen. van pieter dirck woutersz. in leven mede executeur met vern. jan de heuyter en mr. huijch van eynde van de vern. testamente gede.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 531/158 22-11-1559) in de zaak hangende voor dit hof tussen mr. dirck van brouchorst advocaat van dit hof, huijch ghijsbrechtsz als man en voogd van barbara van der brouchorst, heer willem claesz., ermpken corssendr., kors willemsz. grip, meester pouwels willemsz gryp, willem willemsz. gryp, servaes jansz. als man en voogd van katharina joostendr. weduwe van huybrecht pietersz. voor hair zelven en vervangende hare kinderen bij de vern. hubrecht verwekt ende willem van buyten impt. in raeu actie en van requeste civile contra meester huych van eynde won. tot delft, jacob herweyer hem zeggende te wezen procureur van de erfgen. van willem cornelis van de brouchorst ende joncfrouwe frederica van schooten zijn vrouw, garanderende in deze de vern. meester huych van eynden naar volgende zekere brieven van koop bij de vern. wijle cornelis van der brouchorst verleden gede. en gerequireerde.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 550/128 5-11-1578) proces tussen gerrit jansz de paep in den haag namens jacob barentsz. mosschel als broeder en universeel erfgen. van wijle aernt barentsz. mosschel eertijds tweede man van joncvrouw machtelt pauwels dochter van amerssoijen, contra joncvrouw cornelia van eynde weduwe van dirck van alckemade ende die weduwe van jan hamer.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 563/171 18-5-1584, 1060 fo 332 18-5-1584 en 563/278 12-9-1584) verschil tussen jonkvrouwe cornelia van eynden weduwe van dirck van alkemade en mr. ieger van der brancke als speciaal procuratie hebbende van mr. dirck cocx als geytouwd hebbende de weduwe en boelhoudster van jan hamer gegijselden ende requiranten ter eenre ende gerrit de paep jansz. als actie ende transport hebbende van jacob aerntsz. moscker als broeder en universele erfgen. van wijle aernt baerntsz. eertijds tweede man van wijle jouffr. machtelt pouwelsdr. Van amersoyen impt. impt. van gyseling ende gerequireerde ten anderen zijde.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 565/121 28-3-1585) op de differenten geresen voor dit hof tussen de joufvrouwe cornelia van eijnden weduwe van dirck van alckemaer ende mr. dirck cocq nomine uxoris gegijselden ende requiranten ter eenre ende gerrit de paep jansz. impt. van gijseling ende gerequireerde ter anderen zijde.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 568/15 30-1-1586) gezien bij dit hof t intendit dit hof over gegeven van wegen gasbout beuckels won. tot delft impt. Van indemnite op ende jegens jan van eijnde voor hem zelve ende als geaccepteert hebbende t exploit voor jacob en olivier van eijnde zijn broeders, mitsgaders jonnkheer johan van paffenroede nomine uxoris ende als accepterende t exploit voor anna ende katharina van eijnde zijne huisvrouwen zusters, alle kinderen en erfgenamen van mr. jacob van eijnde gede.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 568/62 28-3-1586) gezien bij dit hof het intendit dit hof over gegeven van wegen sasbout beuckelsz. won. tot delft, impt. van indemnitie op ende jegens jan van den eynden voor hem zelve ende als t exploit geaccepteerd hebbende voor jacob ende olivier van den eynde zijne broeders, mitsgaders jonkheer johan van passenroeden nomine uxoris ende als accepterende t exploit voor anna ende catharina van de eijnde hun zusters ende kinderen ende erfgen. van mr. jacob van der eijnde, gede.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 572/349 13-11-1587) op de differenten geresen voor dit hof tussen joufvrouwe cornelia van eijnde weduwe en boelhoudster van dirck van alckemade alhier in den haag ende mr. dirk cocx rector in den brielle als man en voogd van zijn vrouw, gegijselde ende requirant ter eenre ende gerrit jansz. paep actie ende transport hebbende van wijle aernt baerntsz. eertijds tweede man van joufvrouw mechtelt pouwelsdr. Van ammersoyen impt. van gijseling ende gerequireerde ter anderen zijde.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 575/249 16-9-1588) gezien bij dit hof de grieven dit hof over gegeven van wegen philps doublet rekenmeester, in de kwaliteit als ontvanger generaal van de verenigde nederlandse provincien, appellant van de concessie ende executie van de clausule van arrest stadhoudende, geinsereert in zeker mandament van dit hof geimpetreert op 30-8-1588 en aan de appellant op 8-9-1588 geexploiteert op ende jegens joufvrouwe cornelia van der eynde weduwe van dirck van alkemade alhier in den haag, impt. van t verscr. mandament, geappelleerde.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 579/2 24-1-1591) in de zaak hangene voor dit hof tussen jonkheer johan paffenrode als man ende voogd van zijn vrouw ende als gemachtigde van zijne mede erfgen. van wijle mr. huijgo van den eynden, impt. in raeu actie ende van rekeste civile ter eenre ende pieter claesz. als man en voogd van neeltgen cornelisdr. weduwe van aernt doedesz. ende jan doedesz. voor hem zelve ende vervangende d anderen erfgen. van dezelve ernt doesesz. gede. ende gerequireerde ter anderen zijde.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 598/137 12-11-1599) in de zaak hangende voor dit hof tussen cornelis van der nyeuburch, mathijs augustijnsz. van cromvliet als man ende voogd van anna van der heyden, guilliame ramet voor hem zelve ende als erfgen. van jofvrouwe helena de goel zijn overleden huisvrouw, lijsbeth maertensdr. de vrouw van maerten soemerwaert in t vosken in den haag, mr. franchoys van vlockhuijsen, heynrick dircxsz. van santen voor hem zelve ende als last hebbende van heynrick van deventer ende jan van aerkel mitsgaders oock van jofvrouwe catrijna sohay de erfgen. van cornelis van soutelande, jonkheer jacob van de eynde voor hen zelven ende in dezen vervangende capiteyn jan van der eynde zijnen broeder als man ende voogd van jofvrouwe maria van loo, trijntgen michielsdr. weduwe van gerrit dircxsz. van santen, maerten berwoutsz. voor hem zelve ende als erfgen. van maria van diest zijn overleden vrouw, geertgen adriaensdr. van adrichem weduwe van jan reyersz. van der burch, arnt ghijsbrechtsz. voor hem zelven ende als man ende voogd van lucia claesdr. ende van wegen maria jacobsdr. zijne moeder, lijsbeth jansdr. van der nyeuburch, claes allertsz. operman ende huysknecht in het vosken, ysbrant aertsz. in t vosken, jofvrouwe odolya van scherpenseel weduwe van mr. amelis van aemstel van mijnden in zijn leven raidt inde hoge rade in holland, pieter vande molen, jacobmyne claesdr., claesgen jansdr., elsken rommers dienstbode tot amsterdam, jan de cocq, clara vranckensdr. van der meer weduwe van reyrer heynricxsz. van buren, catharina cornelisdr. weduwe van gerrit pouwelsz. tot vlaardingen mit haar 5 kinderen, hans van brugge alhier in den haag, harman elyasz. de rijt, jacobmyne philpsdr., hans ter wert als houder van zekere obligatie, jan van lodesteyn claesz. ende catharina van lodesteyn claesdr. Beide won. tot reynsburch, eissers in raeu actie ter eenre ende de heren staten van holland ende westvriesland, verwerers ter anderen zijde.

Hof van Holland (Decreten, Verwijzing akte: 3262/1534/063 dd 31-7-1534; Willig) Impetranten Philips van Vuijtwijck, secretaris van het Hof van Holland, als curator over Mr. Anthonis van der Bronchorst. Eigenaren Mr. Anthonis van der Bronchorst, zijn huisvrouw is Trijnken Joostendr. Opposanten Mr. Bouwen de Weent (ook als Went), cum suis: Michiel Cornelisz, broeder, proost van het armen zusterhuis in Den Haag; Het armen zusterhuis in Den Haag; Mr. Willem Deijm, memoriemeester in Den Haag; De memoriemeesters in Den Haag; Claesz Doensz, kaarsemaker, te Den Haag; Pieter Pluijmeon, zaliger, diens erfgenamen: Loijs Wielant; Mr. Balthasar van Hoogelande, "In den Engel" (te Den Haag?); Maritgen N.N., "In den Engel" (te Den Haag?) Huijbrecht Pietersz; Jorijs Craenbout, deurwaarder; Crispijn van Boschuijsen, wonende te Den Haag; zijn klerk is: Egbert N.N.; Jan Millinck, wonende te Den Haag; Jacob Beijersz, wonende te Den Haag; Adriaen de Milde, is gehuwd en woont te Den Haag; De gasthuismeesters van het Heilige Sacraments Gasthuis in Den Haag; De pater van de Sinte Lijsbetten in Den Haag; IJsbrent de Suijers, zaliger, diens weduwe, wonende te Den Haag; Claesken N.N., wonende in de Papenstraat te Den Haag; Baefken N.N., wonende in de Spuistraat te Den Haag; Jan Ruijchrock, te Westerbeecke, als voogd van: de kinderen van Gerrit van Vleijt; Het Oude Gasthuis te Delft; Mr. Vincent Dammasz, namens zijn dochter: Maritgen Vincent Dammasz dochter; Mr. Jan van Ilpendam; De heren van Sint Jan te Haarlem; De vrouwe van Rijnsburch; De Heilige Geest te Rijswijk; De pastoor van Voorburg; Mr. Jan Hugesz, zaliger, diens erfgenamen; Het kapittel op het Hof te Den Haag; Gillis N.N., priester; De keizerlijke majesteit Karel V, betreffende erfhuur; De heren van Assouwe; Jasper de Beaunoir, secretaris; Hillebrant Aelbrechtsz; Mr. Cornelis van der Cappelle, procureur-postulant voor het Hof van Holland, voor zichzelf; Adriaen van Mathenes, als actie hebbende van Het klooster van Rijswijk; Jacob Claesz, priester; Mr. Jan Plumeon; Cornelis Aertsz van der Hoech, voor zichzelf en namens zijn kinderen geprocreerd bij Nelleken Andriesdr, zaliger, zijn echte huisvrouw; Adriaen Jacobsz, kaarsmaker; Mr. Cornelis Bartoutsz; Dirck Deijm; Mr. Huijch van Eijnden; Jan Deijm; Maarten Adriaensz, ontvanger van de Heilige Geest in Den Haag; De Heilige Geest in Den Haag; Cornelis van Bronchorst, als afgewezen koper. Kopers Mr. Huijch van Eijnden, als koper van de 21 morgen land te Rijswijk; Mr. Abel van Colster, raadordinaris van het Hof van Holland, als koper van de 10 morgen 2 hond 18 roeden land met huis, schuur en geboomte; Mr. Franchois van Geertsberge, procureur, als koper van het land en de twee woningen in Den Haag. Bijzonderheden 1). Niet verkocht een leengoed van 16 morgen 1 hond 20 roeden land dat men te leen houdt van de graaf van Nassou, en dat gelegen is te Rijswijk en in gebruik is bij Jorijs Adriaensz. 2). Mr. Anthonis van der Bronchorst bezit een woning in Den Haag aan de plaats waarin Claes van Dam woont. 3). Mr. Anthonis van der Bronchorst bezit ook een woning in de brouck te ? . 4). Er waren goederen verkocht in het Vennencourt. 5). De zitdag is geschied op 18-09-1533 ten huize van Govaert in de herberg "De Vlasche" te Delft. 6). Zie blad 6 van de akte d.d. 24-08-1533 heeft de deurwaarder voor het Heilig Kruis op de Vismarkt te Den Haag openbaarlijk de biljetten van verkoop aan het volk voorgelezen. Onroerend- en roerend goed Rijswijk; Rijswijkerbroek; 22 morgen land, in gebruik bij Jan Colen en Claes Colen gebroeders voor de som van 15 ponden vlaams en 2 koppels cappoenen of 15 stuivers het jaar, tevens belast met herenaccijns van Assouwe en onlosbare rente; Rijswijk; 10 morgen 2 hond 18 roeden land, met huis, schuur en geboomte daarop staande, in gebruik bij Jan Colen en belast met een onlosbare rente; Den Haag; Aan de zuidzijde van het Hagehoudt (=Haagse Bos): Een woning met huis, berg en geboomte daarop staande, groot in 3 stukken omtrent 9 morgen land, in gebruik bij Thielman Jansz, belast met o.a. een erfhuur ten behoeve van de keizerlijke majesteit; Den Haag; Noordeinde; een huis en erf met opstal, met aan de zuidzijde Mr. Cornelis van der Capelle en aan de noordzijde Mr. Pieter van Rotterdam, advocaat, strekkende achter uit westwaarts op tot aan het erf van Willem Goud en het Sint Nicolaes Gasthuis. Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3262

Hof van Holland (Hogenda 2014 Transcriptie C.C.J. Lans 528/124 18-11-1555) in de zaak hangende voor dit hof tussen willem cornelisz. van der brouckhorst en marie zijn zuster eisers in conventie contra mr. huijch van eynden verweerder en eiser resp.

Hof van Holland (Hogenda 2014 Transcriptie C.C.J. Lans 528/143 7-10-1556) op de differenten geresen voor dit hof tussen mr. huych van eynden impt. en jan en jacob de heuyter, mr. aernolt sasbout raad ordinaris in dit hof, als man en voogd van zijn vrouw ende aechte jan beuckelsz. weduwe, erfgenamen van pieter dirrick woutersz. gegijselden en requiranten contra willem pietersz. van buyten impt. van gyseling en gerequireerde.

Hof van Holland (Hogenda 2014 Transcriptie C.C.J. Lans 563/278 12-9-1584) op de differenten geresen vvor dit hof tussen jonkvrouwe cornelia van eynden weduwe van dirk van alkemade ende dirck cocx rector in de briele als getrouwd hebbende de weduwe van jan hanner gegijselden ende requiranten ter eenre ende gerrit de paep jansz. als actie en transport hebbende van jacob baerntsz. mosschel als broeder ende universeel erfgen. van wijle aernt baerntsz. eertijds tweede man van wijle joufvr. machtelt van amersoyen impt. van gijseling ende gerequireerde ter anderen zijde.

Kohier van de 10e penning van Delft 1561 (Hogenda 2016) (Dirck Pouwelsz., wonende tot Delft) (...) (fol 56v) d'Selve huyrt van Mr Huych van Eynden tot Delft 4 hont weylants gemeen mitten voors. margen voor 4.10.0 'sjaers, comt den 10en penninck, 0.9.0 (nb. in marge: by eede verclaert)

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; inv 4538 anno 1574-5 fol 15) Andere restanten de anno 1572 in Strijen, toecomende Johan Franchoijs van Bodegem. (...) Mathijs Maertsz. bruijct eenen margen 138½ roeden lants, wesende een vierde paert van 4 margen 554 roeden lants, toecomende de drije deelen den kinderen van Mr. Michiel van Eijnde, siaers tvoirsz. vierde paert om acht ponden twaelf schellingen. Compt alhier voorde jaeren ‘71 ende ‘72 de somme van £ 17-04-00.

OA Delft (Rooms-Katholiek parochiaal armbestuur, Archiefnummer 193, Inventarisnummer 945, Charternummer 6576 dd 26-4-1580) Pieter Pietersz van Beaumont en Cornelis Lambertsz van der Wel, schepenen van Delft, oorkonden dat jonkvrouw Cornelia van den Eynden, weduwe van Dirck van Alckemade met haar voogd, Sasbout Boickelsz van der Burch als man en voogd van Peternelle van den Eynden en jonkheer Johan van Paffenrode als man en voogd van jonkvrouw Isabelle van den Eynden, als plaatsvervanger van de kinderen van wijlen Jacob van den Eynden, allen erfgenamen van meester Hugo van den Eynden verkocht en overgedragen hebben aan Michiel Jansz Zasbout een huis en erf aan de Oude Delft, aan de zuidzijde grenzend aan het huis en erf van Jan Jansz Graswinckel, aan de noordzijde aan het huis, erf en de brouwerij van meester Jan Dircxz Bugge, waarvoor de verkopers vrijwaring beloven. (Vermeld: Antonis Jacobsz Bom en de Oude Kerk van Delft als schuldeisers)

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; anno 1573-4 inv no 4544 fol 19) Thuijs van Mr. Huijch van Eijnden voor zoe veel aengaet die portie van Sasbout Beuckelsz. Vuijten naem van zijn wijff, wort bewoont bij den schout van Delft.

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; anno 1573-4 inv no 4544 fol 31) Thuijs van Mr. Huijch van Eijnden wort bewoent bijde schout van Delft voor £ 61 tsiaers, hier nijet.

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; inv 4545 anno 1574-5 fol 9) Reeckeninghe Bernardus Welij ontfanger particulier vande geannoteerde goederen ende incommen vande absenterende, latiterende ende vertrocken personen die gelegen zijn binnen de stede van Delff int bailliuschap van Delfflandt (fol 9) Huijsen vande leste fugitiven.(...) De schoudt van Delft die gehuijrt heeft thuijs van Mr. Huijch van Eijnden voer £ 66. Compt van een derde paert van Dirck van Alckemade de somme van £ 22 die alsnoch nijet ontfangen zijn. Dus hijer voer memorie. Rest £ 22.

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; inv 4545 anno 1574-5 fol 21.) De schoudt van Delft vanden huijere van thuijs van Mr. Huijch van Eijnden angaende het derde paert van £ 66 compt £ 22. Maer en heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hijer memorie.

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; inv 4545 anno 1574-5 fol Folio 33.) Mr. Korstiaen vander Goes schoudt der stede van Delft is gegundt bijden Camere vanden Reeckening de huijsinghe van Mr. Huijch van Eijnden. Ende dat voor tjaer ‘75 voer de somme van £ 66, maer en heeft desen rendant nijet ontfangen. Dus hijer memorie.

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; inv 4546 anno 1575-6 fol 7) (Reeckening Jacob Burgersz. van Delff ontfanger particulier vande geannoteerde goederen ende incompsten vande absenterende, latiterende ende vertrocken personen die gelegen zijn binnen der stede van Delff, int bailliuschap van Delfflandt)... De schoudt van Delff heeft gehuijrt thuijs van Mr. Huijch van Eijnden voor £ 71. Comt voor een derde paert £ 22. Rest £ 22. Alzoo dese husinge gecomen is van Mr. Huijch van Eijnden ende van wegen Alckmade als getrout hebben zijn dochter voor een derde paert geannoteert is. Die welcke gestadich hier blijven verthoont heeft zekere testament voor den gerechte der stede van Delff van heur zaliger vader, daer bij blijckt de huijsinghe subiect restitutie ende daerenboven wtcomende zekere huwelixe voorwaerden tusschen haer ende haer zaliger man. Waer bij van ghelijcke blijckt die goederen bij haer ten huwelicke gebracht te wesen, subiect restitutie. Ende overzulcx verzouckende is van mijn heeren die Staten gerestitueert te worden in intergrum, heeft dese rendant van dit jaer noch vande naevolghende jaren nijet ontfangen. Dus hier memorie.

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; inv 4546 anno 1575-6 fol 12) Thuijs van Mr. Huijch van Eijnden wort bewoont bij den schoudt van Delff voor £ 66, rest £ 22. Hijer van verantwoort folio 7 verso. Dus hijer nijet.

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; inv 4546 anno 1575-6 fol 17) De husinge van Mr. Huijch van Eijnden wort bewoont bij den schoudt van Delff voor £ 71. Rest een derdepaert vanden derden penning £ 7-06-08 alzoo desen rendant hier van verantwoort heeft folio 7 verso int laeste artikel vanden jare meij ‘74 verschenen. Daeromme hier memorie.

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; inv 33 anno 1572-78 fol 224) Voorburg Derffgenaeme van Hugo van Eijnden tot Delft tsiaers 4 st. Maer alzoe naer veel ondersoucks ende moijten daer omme gedaen dezen rendant egeene betaeling daervan en heeft connen consequeren. Soe werdt hiervan dezen alleenlicken gemaect memorie ende anders nijet.

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; inv GGD1 anno 1579. Fol 244) Voorburg Derffgenaemen van Hugo van Eijnden tot Delft tsiaers 4 st., maer mits tzelve nijet te becommen en es werdt hijer daervan gemaect memorie ende anders nijet.

Ledenregister van het gilde van de Zoete Naam Jezus te Delft (Hogenda 2015): p. 122 (Vande ouwe kerck) Grietgen Arentsdr. tot Mr Huijch van Eijnde. Idem: p 101 (f. 54, Buten Sciedamsce poort) Sasbout Boeckelsz. en Pieternelle Hugesdr. sijn wijf


Huwt circa 1515

19.809   Elisabeth Jan Doesdr van der SLUYS

FamilienaamIndex 19.809Vader 39.618Moeder 39.619

Geboren Rotterdam ca. 1490
Overleden Delft voor 1-10-1541

Ook genoemd Van Bulgersteijn, Van Bulgersteijn van Zijl. Voor haar kwartieren en kinderen vgl. OV Zuidholl. Gen. II (1991: 222). NB: in de afscheidsbrief van Jacob II noemt hij alleen nog twee levende zusters.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 525/81 24-3-1552) Gezien bij dit hof de grieven dit hof over gegeven van wegen heer feu van zijl en doe aerntsz. Met hare consorten erfgenamen van elisabeth van zijl appelanten van concessie van de clausule penael stadhoudende, geinserneert in zeker mandament dd. 31-10-1552, mitsgaders van de bevelen penaal uit krachte van dien gedaan tot verzoek van mr. huych van eynden tot delft geappelleerde.

Kinderen

 1. Jonkheer Jacob II van den Eynde Zie 9.904
 2. Cornelia (+1596), huwt (huwelijkse voorwaarden 18-8-1538) Dirk van Alkemade (*ca. 1502 +Haarlem b1574), in 1571 burgemeester van Den Haag; Cornelia wordt met grondbezit te Delft vermeld (OV 1986:724, 730, 732). Dirck is zoon van Corstens van Alckemade, burgemeester van Delft, en MariaMiechiels van Sainc Jur (NL 1953:294). Dirck is weesmeester (1557), burgemeester (1560-72 met onderbrekingen) en lid der vroedschap (1567-69) Fred van Kan (Haagse Elite tot 1572) citeert H.J. Allard “wesende van den grootsten Adel ende rykdom des lants, woonende in sgravenhaech, maer dat principalyk in haer pryselik is, dat dese waren treffelijk Catholyck en godsvruchtich ...”
 3. Kinderen
  1. Maria, huwt Arent van Brederode, heer van Reinesteyn, houtvester
  2. Elisabeth, huwt Cornelis van Mierop, ontvanger generael
  3. Corsten, heer van Leeuwenstein, tr. 1578 Anna van der Goes
  4. Paul
  5. Jacob
  6. Margriete, huwt Jan van Paffenrode
  7. Magdalene, testeerde 24 juli 1611
  8. Petronelle
 4. Petronella huwt Sasbout Boeckelsz van der Burch, in 1571 burgemeester van Delft
 5. Michiel (+voor 1586), schepen van Middelburg in 1573; huwt jkvr. Adriana van der Goes, vermeld als zijn weduwe te Middelburg op 18-3-1586 (OV 1990:331, 1987:481); vermeld ook in testament Delft (ONA 1516:124 dd 13-2-1585) van Hendrick Dircksz Bogge en zijn vrouw Trijntje Jansz Sasbout; hield een lijfrente in Delft (OV 1992:521). Vermeld als oom bij het huwelijkscontract van Trijntje Jans Sasbout (de nicht) met Hendrick Dirx Bugge op 13-2-1585 (GHB 1911:291); waarschijnlijk moet dit gelezen worden als oudoom.
 6. Jan, waaruit mogelijk een zoon Karel Jansz (+voor 1575, begraven Grote Kerk Dordrecht, Wapenheraut 1917:330) wiens weduwe Belyken (Mabelia) Adriaens Coels alias van Beveren (moeder van een Jan, vermeld 1572 met een rente aan het weeshuis en 1600 als getuige burgemeesterverkiezing) in 1575 moeder van het weeshuis in Dordrecht is (Balen p. 178, 181, 257). Karel is tresorier-generaal van de oorlogen, ook vader van Emerentia (+18-8-1632), gehuwd te Dordrecht op 23-8-1565 met Willem Cornelis van Beveren (Balen p. 960).
 7. Bartholomeus (hypothetisch), JUD, procureur voor Mr Willem Claesz, priester te Delft, in een appèl bij de Grote Raad te Mechelen (13-1-1556, Schölvinck p. 151).

TerugBegin van generatie


19.810   Olivier van NIEUWLAND JUD

FamilienaamIndex 19.810Vader 39.620Moeder 39.621

Geboren 9-9-1496
Overleden Dendermonde 10-7-1554

Heer van Gaverinxhove, verschillende keren burgemeester van Dendermonde (Termonde) tussen 1523 en 1551. Bronnen voor zijn kwartieren: genealogie d'Udekem en homepage Sabine Orsel, gecombineerd met ANB 1857; verder Gaillard, Herckenrode.

Schepen van Dendermonde (31-8-1520 - 5-8-1521, 6-10-1522 - 28-7-1523, 18-8-1523 - 11-6-1524, 1-8-1524 - 30-6-1525, 26-9-1527 - 1-8-1528). Burgemeester (15-12-1534 - 3-7-1535, 15-11-1535 - 11-5-1536, 12-8-1538 - 29-7-1539, 1539 - 13-5-1540, 27-9-1540 - 1541; 7-11-1541- 15-5-1542, 19-5-1545 - 1546, 20-5-1551 - 1552) 

Oudheidskundige Kring Dendermonde, p. 175, beschrijft het woonhuis van de familie rond 1600: Olivier en Anselmus Nieulant of van den Nieuwenlande, beiden te Dendermonde geboren uit eenen achtbaren stam, die verscheidene schepenen aan de stad heeft gegeven, worden onder de vermaardste rechtsgeleerden huns tijds gerekend. De familie Nieulant bewoonde op den Koornaard een prachtig gebouw met eenen toren in vorm van koepel versierd. Ditzelfde huis diende eenigen tijd tot vergaderplaats aan de hoofdschepenen, voor de opbouwing van het nieuw stadhuis.

(Stevens 2013) 3714 Corneel Rogman in de naam van zijn drie jongste kinderen namelijk Christiaen, Hannekin en Harjaenken doet verhef van zijn leen van negen dagwand en een half palende aan de Bosstraat, aan het goed van meester Olivier Nieulant. (…)Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 6 februari 1550

(Stevens 2013) 3854 Pauwels Roels zoon van Olivier doet verhef van zijn leen hem toegekomen door erfenis van zijn vader. Het leen is gelegen in Hamme en in Grembergen. Achterlenen namelijk: (...) Maerten de Kersmaker bezit twee vaatzaad op DE HOEVE palende aan meester Olivier Nieulant. (...) Het rapport werd ondertekend door de leenhouder op 18 juni 1540.

(Stevens 2013) 4409 Olivier Nieulant zoon van meester Joes doet verhef van zijn leen van zes dagwand zijnde een bos gelegen aan CAMMERMAN BOSCH in de TORRESTRATE. De jaarlijkse opbrengst wordt op zes schellingen par. geschat. Het rapport werd gezegeld door Steven van Eggermonde op 3 maart 1514 n.s.

(Stevens 2013) 4270 Olivier Nieulant zoon van meester Joes doet verhef van zijn leen van zes bunders en half DEN HOOGHEN DRIESCH genoemd gelegen aan DEN NEREN PAELMEERE. De jaarlijkse waarde wordt op drie zakken rogge, vijftien pond en twaalf schellingen par. geschat. Het leen paalt aan de erfgenamen van Ympen van der Meere en aan de erfgenamen van Daniel van Cutseyde. Het rapport werd gezegeld door Stevin van Eggermonde op 3 maart 1514 n.s.

(Stevens 2013) 3989 Olivier Nieulant zoon van meester Joos doet verhef van zijn leen van zes dagwand groot wezende bos gelegen aan DE MERSCH HEYDE naast het bos van Jan van Royen DE ETTINGHE genoemd. De jaarlijkse geschatte pachtprijs bedraagt drie pond zestien schellingen par. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 3 maart 1514 n.s.

(Stevens 2013) 3992 Olivier Nieulant zoon van meester Joes doet verhef van zijn leen van negen dagwand genoemd JANS VAN [..]. De geschatte jaarlijkse pacht bedraagt drie pond vijf schellingen par. Het leen paalt aan DE MERSCH HEYDE en aan het bos van Daneel Pennemans. Het rapport werd gezegeld door Steven van Eggermond omdat de leenhouder geen zegel bezit op 3 maart 1514 n.s.

(Stevens 2013) 4004 Olivier Nieulant zoon van meester Joos doet verhef van zijn leen gelegen in twee percelen UP THOOGHE ROT en up NEDERE ROT een bunder groot. De geschatte jaarlijkse opbrengst bedraagt tien schellingen groot. Het rapport werd gezegeld door de leenhouder op 3 .. 1513.


Huwt (1) 22-4-1518

19.811   Catharina van HECKE

FamilienaamIndex 19.811Vader 39.622Moeder 39.623

Bron voor haar kwartier: ANB 1857:161


Huwt (2) 13-12-1529

Jossine van EESSENE

FamilienaamIndex

Overleden voor 1543

Vrouwe van Ruddervoorde en Goebroeck, dochter van Josse van Eessene en Catharina van Eckere


Zij huwt (1)

Jean de PLUMCOOPERE

FamilienaamIndex


Huwt (3) 4-10-1543

Aldegonde MAES

FamilienaamIndex

Alias Aleyde, dochter van Arnold Maes en Clara van der Linden (alias Arnould Maes en Claire van der Linden)


Zij huwt (1)

Franciscus van LOGHENHAGHE

FamilienaamIndex

Overleden voor 1543

Kinderen

 1. (uit 1) Isabeau Zie 9.905
 2. (uit 1) Anna, huwt (1) Franciscus Serventi; huwt (2) Leonard Broucx
 3. (uit 3) Olivier (*20-9-1546 +na 1599), échevin (Schepen; 1574-77) de Bruges, greffier de la "Vierschaere" du Franc de Bruges (1575 en 1577), pensionaris en secretaris van de Vierschaar 1578 en 1584, raad, pensionaris en secretaris van het Land van Waas (1587-99). Geportreteerd op een beroemd doek uit 1573 door Pieter Pourbus. Huwt (1) Adrienne Wyts (+St Niklaas 7-6-1592), dochter van Jean Wyts en Marie De Boodt; voorouders van Mathilde d'Udekem d'Acoz; huwt (2) 4-7-1594 Catherine de Sorre (dochter van Pierre seigneur du Quesnoy en Louise Zeghers)
 4. Kinderen
  1. Olivier Nieulant (*23-1-1578 +9-1-1659), heer van Bruane, raadspensionaris van het Land van Waas 1618, daarna Raad van Vlaanderen; huwt 7-8-1612 zijn nicht Isabelle de Leughenhaghe (Loghenhaghe) (+20-4-1664)
 5. (uit 3) Philippe, advocaat van de raad van Vlaanderen, heer van Betoigne en Barlincourt
 6. (uit 3) Jean (*1549 +31-5-1591), secretaries van Brugge 1587-8, thesaurier 1590, huwt (1) 28-12-1579 Claudine Wyts; huwt (2) Marie du Mont de Buret
 7. Kinderen
  1. (uit 1) Jean, militair
  2. (uit 1) Jacques, monnik
  3. (uit 2) Jean, huwt Anne Roussaert
  4. (uit 2) Philippe, kapitein, ongehuwd
  5. (uit 2) Jacques (+28-5-1648), kapitein, ongehuwd
  6. (uit 2) Marie, huwt (1) Hugues de Wavre; huwt (2) Jacques de Gaverelles
  7. (uit 2) Catharina, huwt (1) Diego de Savella; huwt (2) Diego de Zuniga
 8. (uit 3) Antoine, stamvader van de tweede tak Van Nieuwland, hoogschepen van het land van Dendermonde; huwt Jacqueline Berwouts
 9. (uit 3) Anselmus (+augustus 1602), pensionaris van Brugge, raad en procureur generaal van de Raad van Vlaanderen; huwt (1) (contract 1578) Eleonora Van den Heede (hieruit zoon Ghislain Nieulandt +9-4-1641, geridderd 18-3-1634; gehuwd met Adriane Triest, kinderloos); huwt (2) Marie Wijts (+Mechelen 18-1-1613; Vgl VS 1992:30), dochter van Jan Wijts en Marie de Boodt; hieruit acht kinderen waarvan een met nageslacht
 10. (uit 3) Catharine (+16-6-1616), huwt 1571 Jacques Canin (+11-4-1614), advocaat van de Raad van Vlaanderen; voorouders van Mathilde d'Udekem d'Acoz
 11. (uit 3) Josse, kloosterling in de abdij van Baudeloo te Gent
 12. (uit 3) Philippine (*1548 +Dendermonde 6-5-1584), kloosterlinge

TerugBegin van generatie


19.812   Gerrit van LOO

FamilienaamIndex 19.812Vader 39.624Moeder 39.625

Geboren ca. 1495
Overleden Leeuwarden 28-12-1562 bOldenhove

Eerst vermeld als hoofd van de schutterij van St. Joris in Den Haag in 1519 en 1520. Klerk van de Rekenkamer in Den Haag (1526), 1530 secretaris van de raad van Holland (en komt dan uit Friesland; Navorscher 1865:378), 1535-42 grietman, gedeputeerd naar Brussel als getuige van de overdracht van de kroon aan Filips II. Treedt regelmatig op bij overdrachten lenen als zaakgelastigde (o.a. OV 1983:557 in 1529). 1532-1550 rentmeester-generaal der domeinen in Friesland voor keizer Karel V. Voorganger Jan Rattaler (1520-32), opvolger zijn zoon Boudijn (1550-1588).

Vader van zeven zonen en zes dochters (NL 1918:362; NB: geboorteplaats kan ook Den Haag zijn, het egodocument meldt dit niet), voorouder van een aanzienlijk deel van de Friese adel. Voor huwelijk vgl. Navorscher 1890:122 en CBG 1973, voor kinderen ook zijn egodocument afgedrukt in Navorscher 1855 en Jaarboek CBG 1981. Het (familie)graf van Gerrit in Den Haag werd door zijn achterkleinzoon Van den Eynde verkocht in 1686 aan jonker Van Texel. Kwartieren o.a. ontleemd aan Navorscher 1890:121, 1865:93.

(Rooms-Katholiek parochiaal armbestuur, Archiefnummer 193, Inventarisnummer 940, Charternummer 6565 dd 09-11-1546) Cornelis Aelbrechtsz en Adriaen Vranckenz, schepenen in Delft, oorkonden dat Vranck Bartholomeusz als voogd en administrator van de goederen van de kinderen van meester Vrederick van Beest, Cornelis Dircxz van Beest voor zichzelf en als administrator van de goederen van de weeskinderen van Dirck Dircxz van Beest, en Loys Corbault, deurwaarder van het Hof van Holland als gemachtigde van meester Vranck Boot, advocaat van het Hof van Holland, Arent Boot, Gerrit van Loo, rentmeester-generaal van Friesland en jonkvrouwn Machtelt Boots weduwe van Nicolaus Coebel, verkocht en overgedragen hebben aan meester Lambrecht Willemsz, proost van Namen en pastoor van de Oude Kerk, een huis en erf staande aan de westzijde van de Oude Delft, aan de noordzijde grenzend aan het huis en erf van heer Jacob capellaen, aan de zuidzijde aan het huis en erf van meester Ian van Utrecht, waarvoor de verkopers vrijwaring beloven.

OV 1986:579: op 26-11-1563 verkoopt Pauwels van Loo, kastelein van Muyden en baljuw van Ghoyland aan het heilige geestzusterhuis te Delft een rente op het huis van Soete Bom aan de Pontemarct, die hij heeft geërfd van zijn ouders meester Gerrit van Loo en jonkvrouwe Margriete van Beest. In een overzicht van renten van Delft uit 1472 (Wapenheraut 1912:52) en latere jaren wordt Gerrit van Loo genoemd met een rente van 24 pond, als opvolger van (zijn schoonvader) Dirk van Beest, die weer opvolger was van zijn schoonzuster Catharina Vranck van Diemendochter (de bagijn, die de rente in 1472 moet hebben verkregen).

Hypotheekboek Den Haag (30-6-1541) noemt het erf van Gerijt van Loo, rentmeester in Friesland, als belender ten westen van een huis en erf aan de westzijde van de Schoolstraat in Den Haag, verkocht door Catharina Dircksdr, weduwe Wessel Lantsinck, aan Cornelis Aerts van Dordrecht. Ten oosten van het pand ligt de Heerstraat.

Gerrits functioneren als rentmeester-generaal van Friesland en (tijdelijk) Groningen is uitgebreid gedocumenteerd; veel daarvan is terug te vinden in het Ryksargyf in Fryslân. Allereerst is er zijn eigen administratie, de Rekeningen van de Rentmeester-generaal (1531-56, 13 banden; de deels overlappende rekeningen van zijn opvolger Boudewijn bestaan 1554-75, 16 banden). Dat beiden tegelijk werkten, blijkt o.a. uit het losse stuk 93 (14-6-1558) waarin Gerryt van Loo. raad des Konings in de Hove van Vrieslandt, verklaart schuldig te zijn aan Boudewijn van Loo, rentmeester-generaal van Vrieslandt, de somma van 30648-7-10 pond Vlaems, door dezen uit de ontvangsten vander Bildt voor hem betaald aan Matheus Ortel, gecommitteerde van Anthonie Foucker, en aan Robert de Bouloingne, ontvanger-generaal der financiën. Gerrit verzoekt de Rekenkamer van Hollandt zijn zoons Bildtrekening van dit bedrag te ontlasten en het op zijn zijn eigen domeinrekening van 1555/56 te zetten.

In dit verband past ook los stuk 69, 13-8-1544: Mr. Marten van Naerden, stadhouder van Groningen etc., kan wegens vertrek naar Utrecht niet alle artikelen van de nieuwe Biltverpachting in (15)35 verifiëren, maar bevestigt dat alle verpachtingen overeenkomstig het cohier gehouden zijn.

Andere losse stukken zijn rekeningen (stuk nr. 51, rekening wegens 40.000 Car. gld., de Keizer door de Landdag 17-9-1539 toegestaan; afgehoord 10-12-1541; nr. 52, idem, 10-1-1551), of stukken rond bijzondere heffingen (72, 7-7-1545, commissie van keizer Karel aan Gerrit 'om van de grietmannen te innen hunne bijdragen in de gratuïteit van 60000 Car. glds., hem door de Staten van dat gewest toegestaan'; nr. 84, 15-6-1551, Gerrit verzoekt de hoofden, tresorier-generaal en gecommitteerden van de Financiën hem wegens bewezren diensten, namelijk het innen over 4 jaren van deze 60000 gulden, de 1000 gulden uit te keeren die de Rekenkamer in de Hage hem bij gebreke van ordonnantie moest weigeren; nr. 86, 3-10-1555, hat antwoord uit Brussel: toekenning van 'de gevraagde vergoeding toe ten bedrage van de 70en penning van de inkomsten zijner bede-rekening'.) (NB: Archief van de Staten van Friesland voor 1580, nr. 1066, rekening over deze 60.000 gulden, afgehoord 10-1-1551; nr. 1079 (1554, afgehoord 2-12-1568), rekening 'van de heffing gedurende zes jaar van 31/2 groot Vlaams op de gulden rente, omgeslagen over heel Friesland ter betaling van 60.000 Carolus guldens door de Staten aan de Koning toegestaan'.)

In het Archief van de Staten van Friesland voor 1580 bevinden zich verdere rekeningen over deze belastingen. In 1546 (nr. 1063) legt Gerrit de rekening over van 'de ontvangst van de omslag van 12 stuivers op de gulden rente, uitgeschreven tot betaling van de bede van 60.000 Carolus guldens aan de Keizer en 10.000 Carolus guldens aan de landvoogdes' (bijlage nr. 1065 is een kwitantie van Maximiliaan van Egmond voor 1400 Carolus guldens 'tot een bede ontvangen' hieruit, 12 juli 1546).

Een aantal losse stukken in de Rentmeesterrekeningen hebben betrekking op twee grote problemen, een rond Dokkum, een rond zijn klerk, Jacob van Grootveld. Op 1-4-1544 (nr. 68) bericht Gerrit de Rekenkamer in Den Haag 'dat hij hun met zijn klerk Jacob van Grootvelt zendt de domeinrekeningen van Vrieslant en de Biltrekeningen van de jaren (15)40/41 en (15)41/42 alsmedede gegevens over (15)42/43, kondigt de overzending over enige maanden van de rekeningen van Groeningen aan en deelt de laatste berichten over de troepen in het land van Holsten, op Fuynen en Zeelant mede'. Dat lijkt het begin te zijn van een conflict met de Rekenkamer. Stuk nr. 80, 5-11-1548: de Rekenkamer in Den Haag zoekt een oplossing voor 'de moeilijkheden gerezen naar aanleiding van het innen van de jaartax in Dockum in zijn rekening van Oistvrieslant van (15)46'; nr. 81 van dezelfde datum, Rekenkamer aan de Heeren van de Financiën; wil aan de hand van een geschiedkundig overzicht over de jaren 1523- 1546 een bespreking met Gerit van Loo, en een beslissing over al of niet navordering over de jaren 1531-1534 van het 'appointement van de stadhouder Toutenburg' uit 1536, over betaling over de jaren 1540-1545 en over het nieuwe concept-appointement uit 1545.

Van Grootveld overlijdt voor 1556, en zijn weduwe doet vervolgens een greep in de kas. Nr. 89, 19-5-1556: het Hof van Vrieslandt in de zaak van Mr. Gerryt van Loocontra Cornelia Lucasdr., wed. van zijn klerk Jacob Harmansz. van Grootvelt, gedaagde, terzake van restitutie uit den door haar eigenmachtig ontzegelden boedel van de hem verschuldigde gelden als saldo der laatste domein- en bederekeningen, veroordeelt de gedaagde tot betaling van 4231 Keizersgld. 3 st. 1/2 braspenn. met kosten, schaden en interessen, behoudens aftrek van een nader te bewijzen aan haar verschuldigdbedrag en onverminderd hare actie terzake van achterstallig salaris. Gerrits zoon Boudewijn lijkt zijn vaders zaak te hebben waargenomen: volgens nr. 92, 14-6-1558, krijgt Gerrit van Boudewijn 150 pond Vlaems, zijnde 4 jaar rente over 1552-1556, uit de som 'tot welker betaling Cornelia Lucasdr. mede voor haar kinderen bij w. Jacob Harmansz. van Groetuelt door de Hove veroordeeld is'.

Het is blijkbaar moeilijk goed personeel te vinden. In de "Collectie microfiches van stukken betreffende het bestuur van Friesland, (1498) 1524-1581 (1598), waarvan de originelen in het Algemeen Rijksarchief te Brussel berusten", onder nummer 755, treffen we de stukken betreffende het proces voor het Hof van Friesland tegen Arend van der Does, klerk van Gerrit van Loo, de rentmeester van Friesland, in 1539.

De meeste losse stukken zijn (uiterst informatieve) kwitanties:

Nr 60, 24-8-1532: Crucebroeders te Franeker, ontvangen van Gerrit van Loo 30 goudguldens, zijnde 1 jaar rente uit het Bildt, verschenen Martini 1531 en Petri 1532, hun destijds toegelegd door hertog Joris van Zaxen en door de keizer bevestigd in (15)21.

Nr 61, 12-9-1533: Pastoor Johannes te Wier, 31-10 pond van 40 grooten, zijnde 1/2 jaar rente uit de Biltlanden

62, 1534, Pastoor Jan te Barlicum, 16-4 pond van 40 grooten, 1 jaar rente uit de Biltlanden

63, 28-2-1535, Jan Geritss. Kuycken, kerkmeester te St.-Annenprochie op `t Bild, 60 pond, zijnde 1 jaar toelage voor de kerk ad 50 pond en voor de koster ad 10 pond

65, 15-10-1541, Epo van Martena, executeur van het sterfhuis van heer Kempo van Martena, Doctor en raad des Keizers in Vrieslant, van Geryt van Loo, raad en rentmeester-generaal van Vrieslant en Groeningen (sic), 150 pond Vlaems, zijnde 1 /2 jaar pensioen van wijlen zijn broeder

70 en 71, 2-3-1545, Douwe van Bourmania 140 pond Vlaems, zijnde een jaar pensioen, resp. 100 pond Vlaems, zijnde een jaartermijn van de 600 pond hem toegelegd. Op 16-3-1546 (nr. 75) krijgt hij nog eens 140 pond van 40 grooten, zijnde 1 jaar pensioen.

74, 20-2-1546, Heer Epo Gerbrandi, prebendarius te Berlicum, 6 pond van 40 grooten uit `s Keizers Biltlanden

76, 1-10-1547, Georgen van Ollum, controleur des Keizers van de haven van Kollum en Achtkarspel, 15 pond van 40 grooten, zijnde 1/4 jaar wedde.

77, 31-1-1548, Philippes de Lalaing, graaf van Hoochstraten, heer van Vile etc., ridder van de Orde, stadhouder en kapitein-generaal des Keizers in het hertogdom Geldres en het graafschap Zutphen, 500 Car. glds., zijnde 2 jaar pensioen.

78, 21-6-1548, Pieter van Groeningen, excysmeester des Keizers te Leeuwarden, 160 pond Vlaems, zijnde 1/2 jaar wedde.

82, 23-9-1549, Peter van Holte (te Deventer), 140 pond Vlaems of 140 Car. glds., zijnde 1 jaar rente uit 42 morgen Byllanden des Keizers in Sant-Annen-Parrochye.

85, 1-7-1552, Robert de Bouloingue, raad en ontvanger-generaal der Financiën des Keizers, 1294 pond Viaams, zijnde een restsaldo van zijn rekening van de bede van 60000 pond.

88, 21-2-1556, Jacob Splinter, auditeur van 'De luyden van de Rekeningen in de Hage', 142-17-1 pond, als bedoeld in de ordonnantie (nr. 87, zelfde datum), waarop deze is gesteld: het het eindsaldo van zijn rekening der door de Staten van Vrieslant in 1545 toegestane bede.

Het archief "Collectie microfiches van stukken betreffende het bestuur van Friesland, (1498) 1524-1581 (1598), waarvan de originelen in het Algemeen Rijksarchief te Brussel berusten" vermeldt Gerrit van Loo als ontvanger en rentmeester van Friesland in 1530 en 1532 (stuk 429, 435), en grietman van Het Bildt in 1536 en 1550 (nr. 436-7). Als rentmeester wordt hem met anderen door de landvoogdes Maria van Hongarije in 1554 opgedragen 'enige Bildtlanden' te verkopen ter financiering van de oorlog (nr. 444); en in 1555 nogmaals (nr. 409). Het archief bevat ook andere correspondentie met de landvoogdes (nr. 525 uit 1535; 703, 1540, over de soldaten te Genemuiden) en instructies van haar (666, 1537; 702, 1540, opdracht de dijken in Het Bildt te controleren; 761, 1543, opdracht om kopers van lijfrenten te werven; 804, 1550-1551, opdracht kopers van renten op de domeingronden in Friesland te vinden om uit de opbrengst deels de aankoop van het graafschap Lingen te betalen; Gerrit het het Hof van Friesland stellen voor de Friese geestelijkheid ook een deel van de kosten van deze aankoop te laten betalen - de Hervorming roert zich blijkbaar al.)

De landvoogdes gebruikt Gerrit ook als boodschappenjongen. In het Archief van de Staten van Friesland voor 1580 vinden we onder nummer 515 een brief van 25-2-1544 waarin zij 'de Prelaten, Edelen en gemene Steden van Friesland' meedeelt 'dat zij mr. Everard Nicolai en Gerrit van Loo heeft gecommitteerd om hun enige zaken van gewicht voor te dragen'.

Gerrit neemt met ruzie afscheid van zijn Rentmeesterschap. Dossier 185 in het Archief van de Staten van Friesland voor 1580 is een resolutie van de Staten van 25-4-1558 'waarbij aan enige heren commissie wordt verleend om hetzij goed-, hetzij kwaadschiks rekening en verantwoording te verlangen van mr. Gerrit van Loo, de oude Rentmeester, en van Boudewijn van Loo, de nieuwe Rentmeester, van het beloop van de jaartaxen, beden en andere penningen, door de Gedeputeerden van het gemene land (Friesland) omgeslagen en ten behoeve daarvan opgebracht; alsmede rekening en verantwoording te verlangen van al degenen en hun erfgenamen, die enige ontvangsten, uitgaven of beheer van 's Lands gelden hebben gehad; verder alle landsschulden te betalen en ten behoeve daarvan omslagen over de floreenrente uit te schrijven.' Dossier nr. 186 bevat het antwoord van Gerrit. (NB: in stuk 146 uit het Familiearchief Van Burmania-Van Eysingawordt commissie gegeven ter vordering van rekenschap van Gerryt en van Boudewijn van Loo, den vorigen en den nieuwen rentmeester; 1558.) Blijkbaar slaan Gerrit en zijn erfgenamen terug met een proces over zijn bezoldiging dat tot ver na zijn dood in 1562 doorwerkt. Dossier 1026 is een verzoek uit 1566 van heer Isbrandt van Harderwijck, abt van Lidlum, c.s., Gecommitteerden tot de Rekening van de penningen, omgeslagen over de Floreenrente, aan de Stadhouder en aan de President en Raden, om het proces tussen hen en de oud-Rentmeester, mr. Gerrit van Loo, over zijn bezoldiging, dat voor jaren al geregeld was, zo spoedig mogelijk te doen eindigen.

Een drietal dossiers in het Ryksargyf verdient nog nader onderzoek: uit het archief van de Familie Van Loo de stukken 11 (stamboom van Loo) en 12 (aantekeningen betreffende het geslacht van Loo); en uit de Verzameling H. Sannes nummer 14 (Aantekeningen en afschriften betreffende Henrich graaf von Stollberg (Saksische stadhouder in Friesland), de familie Rataller en Van Loo, afschriften van stukken uit het archief te Dresden (alles Saksische periode), aantekeningen van het Bildt.)

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 524/212 9-4-1551 sc.) in de zaak hangende voor dit hof tussen dirck joestensz won. in den haag eerst als man en voogd van wijle magdalena fransdr. zijn vrouw en nu als erfgen. van de zelfde magdalena en haar bijder zoon impt. om executie gedecerneert te hebben op zekere acte van condemnatie van dit hof dd. 23-5-1543 ende van requeste civile mitsgaders gerequireerde contra gerit van loo rentmeester generaal van vriesland voor hem zelf en hem sterk makende voor jonkvrouwe anna van loo vrouw van meester jan roose gede., gerequireerde en ook impt. van requeste civile.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 535/521 8-7-1562; ook 1055/162-2 19-9-1562) gezien bij dit hof t proces voor dit hof uitstaande tussen mr. gerrit van loo eertijds rentmeester generaal van vriesland impt. van besloeten missive van mandament penael ende van arrest contra heer lambrecht lucassz. proest van de abdie tot middelburch gede.

Hof van Holland (Hogenda 2014 Transcriptie C.C.J. Lans, minuutsententies 1055/162-2 19-9-1562) op de differenten geresen voor dit hof tussen gerrit van loo eertijds rentmeester generaal van vriesland, impt. van besloten missive, mandament penael ende van arrest ter eenre ende mr. Lambrecht lucasz. proost vaande abdij tot middelburch, beschreven ende gerequireerde ter anderen zijde. Proponerende etc.

Hof van Holland (Hogenda 2014 Transcriptie C.C.J. Lans 530/97 5-11-1558) gezien bij dit hof de grieven dit hof over gegeven bij heer lambrecht lucasz. van der schellinck proest vande abdij tot middelburch, appellant van de concessie van zekere besloten brieven dd. 5-8-1558 bij mr. jacob boll ontvanger van t gemene land van holland geappelleerden ende de staten ’s lants met mr. gerrit van der loo eertijts rentmeester van vriesland gede. voor heur luiden interest uit de naam ende internemerende voor enen cornelis adrianusz poorter tot dordrecht van deze hove geobtineerd.

(Correpondentie van Willem van Oranje online:)

Brief van Diederik Sonooy aan Willem, 21-11-1575, Aanbeveling op aandringen van de verdrevenen uit Naarden om Paulus van Loo wegens begane wreedheden niet zonder meer vrij te laten (origineel in Koninklijk Huisarchief Den Haag A 11/XIV C/S-30).

Brief van de Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier, 18-3-1577, Bezwaar tegen het verzoek van Paulus van Loo om commissie voor een in Muiden te legeren vendel soldaten (Rijksarchief in Noord-Holland, Gecommitteerde Raden Noorderkwartier 238, f. 29 v-30 r)

Brief van Jan van Nassau te Utrecht aan Willem, 9-8-1579, Aanbeveling van Diederik Sonoy als drost van Muiden in plaats van Paulus van Loo die de Staten van Holland willen afzetten (Kon. Huisarchief A 3, 897/7, ontwerp).

Brief van Willem aan Pouwels van Loo, 31-12-1580, Benoeming tot meester super-numerair en honorair van de Rekenkamer omdat jonkheer Willem van Zuylen van Nyevelt is aangesteld in zijn plaats tot baljuw van Gooiland (Nationaal Archief Den Haag, copie, Grafelijkheidsrekenkamer Registers 27, f. 212 r).

(Correpondentie van Willem van Oranje online:)

Brief van Willem vanuit Gent aan de Staten van Utrecht, 15-11-1581, Aanbeveling de vordering van de weduwe van George Rataller (Jouffrouwe Margriete van Loo) te voldoen (Het Utrechts Archief, Staten van Utrecht 278, origineel)

(Correpondentie van Willem van Oranje online:)

Brief van Willem uit Antwerpen aan de Staten van Friesland, 11-2-1583, Bevel onverwijld rentmeester-generaal Boudewijn van Loo vrij te laten en in het vervolg bij beschuldigingen de daartoe geëigende procedure te volgen (Historisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarder placaetboeken IV, 47, copie)

Brief van Willem uit Antwerpen aan de Staten van Friesland, 25-3-1583, Verzoek het zilverwerk gekomen uit een voor Friesland gestrand schip uit Calais door rentmeester-generaal Boudewijn van Loo te doen restitueren aan de eigenaar de Farnacques (Tresoar Leeuwarden, Staten van Friesland 1580-1795, 270 (charterfoto nr. 1583) origineel)

(Correpondentie van Willem van Oranje online:)

Brief van Willem uit Antwerpen aan magistraat en eerste schepen van Gent, 30-3-1583, Aanbeveling Jehan van Loo ter wille te zijn in zijn verzoek als sergeant-majoor van Dendermonde te worden gehandhaafd. (Stadsarchief Gent, Reeks 94 bis, 29, nr. 74 (oud 124-125), origineel)

Brief van Jehan van Loo (sargeant major de la ville de Termonde) aan Willem, 30-3-1583, Verzoekt voortzetting van zijn dienst na het vertrek van de Fransen (Stadsarchief Gent, Reeks 94 bis, 29, nr. 75 (oud 126), origineel).

Brief van Jehan van Loo aan Willem, 6-4-1583, Verzoekt herstel in zijn oude ambt van sergeant-majoor van Dendermonde (Stadsarchief Gent, Reeks 94 bis, 29, nr. 78 (oud 127bis), origineel)

Brief van Willem aan de Vier Leden van Vlaanderen, 6-4-1583, Toezending van een rekest van Johan van Loo om advies (Stadsarchief Gent, Reeks 94 bis, 29, nr. 77 (oud 127-128), origineel).

Quaclappen Hof van Friesland 1527-1620 (Archief Hof van Friesland, quaclappen Toegang 14), uit index (nog niet nagezocht): Vermelden Mr. Gerryt van Loo, gehuwd met Jvr. Margriete van Beest (+na 1560), raad en rentmeester-generaal, in 1550 (inv. nr. 16690 (v/h deel YY4), blad 69), 1551 (idem 139, 144), 1555 (inv. nr. 16691 (v/h deel YY5), blad 82), 11-5-1555 (idem: 100), 5-11-1555 (idem: 127), 1559 (inv. nr. 16692 (v/h deel YY6), blad 17); 1560 (inv. nr. 16692 (v/h deel YY6), blad 86). Vermelden hem als vader en voor zoon Dirck, 1553 (inv. nr. 16690 (v/h deel YY4), blad 296, 299, 304).

(Duplicaten Collectie Stukken, afkomstig van de Vereeniging Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, RA Overijssel:) Akte van volmacht van de erfgenamen van wijlen Gerard van Loo en Margareta van Beest voor Cornelis Hermans van Naerden en Cornelis Pieters Pous om aan Pieter Pieters Sasbout te Delft over te dragen hun aandeel in een rente te Rijswijk, 1563. Afschrift, 1614

Oorkondenboek Groningen en Drenthe KLA 1025 (11-6-1530, 31-11-1530 oude stijl): ten huize van Jan Rattaler, rentmeester-generaal van Friesland, akkoord over onderhoud van de dijk bij Kollum tussen het Gerytgenklooster (=Gerarda) enerzijds, anderzijds de kelner van Groot Auwert, de eigengeërfden van het nieuwe land in Kollum en Gerrit van Loo, ‘Commissaris vanwegen den Keyserlicke Maiesteit’.

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; inv 174 anno 1568-1624 fol 18) Voorburg Noch opte woninghe van meester Gerrit van Loo jaerlicx de somme van £ 6.

Vrijwillige Bijdrage ontzet Antwerpen 1585 (Jaarboekjes Die Haghe, 1955): De rekenmeester [Wijk A, Pauwel van] Loo L 15 (Raad en rekenmr sinds 1581); Aelbrecht van Loo [Wijk D Voorhout] L 20; Cornelis van Loo niettegenstaande dat hij in dienste is [Wijk D Voorhout]L 5; Joffr Margrita van Loo [Wijk D Voorhout] L5.

Ambtswoning: huidige Stadhouderlijk hof, Hofplein 29, Leeuwarden. Oorspronkelijk eigendom van de familie Rolkama, aangekocht door Gerrit van Loo, door zoon Boudewijn van Loo in 1564 geheel vernieuwd (overwelfde kelders zijn bewaard bleven). In 1587 werd het huis, hof en schuur aan de Gedeputeerde Staten verkocht om als residentie van de stadhouder Willem Lodewijk van Nassau (Us Heit) te dienen; in latere jaren herhaaldelijk uitgebreid en gemoderniseerd; in 1796 nog residentie van Willem, de latere koning.

ONA Noordwijk (Inv no 6275 no 10 dd 7-11-1621 ) Margaretha v Loo weduwe Ratteler als grootmoeder van de kinderen van Isabeau Ratteler in leven huisvrouw Jonker Andreas van Thienen


Huwt (1) Delft 25-6-1518

19.813   Margriette van BEEST VAN HEEMSKERK

FamilienaamIndex 19.813Vader 39.626Moeder 39.627

Overleden 1560

Graf in Oldehoofsterkerk, Leeuwarden, volgens fiches Tresoar.


Buitenechtelijke relatie (2) ca. 1520

N.N.

Index

Kleinkinderen deels volgens Simon Wierstra's genealogie Van Loo

Kinderen

 1. Aelbrecht Zie 9.906
 2. Boudijn (*Delft 27-12-1520 (0730), doopgetuige o.a. Huych van Diemen; +Haarlem 17-3-1596), raad en rentmeester van Friesland na zijn vader (1557), grietman van 't Bildt in 1554-5 (NL 1978:405, 1999:459); heeft (1) relatie met N.N.; huwt (2) Jacomijne van Kerckwerve. In 1584 vraagt Boud(ew)ijn ontslagen te worden van zijn verplichtingen als voogd voor zijn neven Arent en Dammas van Loo (CBG 1979:116). Had twee natuurlijke kinderen Jan en Marijken (oud 5 en 9) voor wie hij op 1-7-1554 een lijfrente registreert (NL 1999:459); Jan was vader van o.a. Gerrit, gehuwd met Hiske van Uijlenburg, zo zwager van Saskia, financier van Saskia's bruiloft in zijn huis, zaakwaarnemer voor Rembrandt van Rijn in Friesland, en peetvader van Titus van Rijn (Titus van Rijn (dNG Amsterdam 22-9-1641 +Amsterdam bWesterkerk 7-9-1668) huwt Amsterdam 28-2-1668 Magdalena van Loo (+Amsterdam 21-10 bWesterkerk 23-10-1669)). Maria (Marijken) wordt gelegitimeerd in 1563 (CBG 1987:133). Verder waren Gerrit en Jacomijne ouders een wettige dochter Hester, gehuwd met Jan van Aylva (Navorscher 1865:216), en dochters Machteld, Margriet en Maria. Tussen de verdwaalde charters in het Rijksarchief: Akte van toezegging door de gevolmachtigden van St Annaparochie,St Jacobsparochie en Onzer Vrouweparochie in het Bildt,om voor het verleende octrooi voor het houden van diverse markten,aan de rentmeester-generaal Boudewijn van Loo,jaarlijks vier pond te betalen (1575).
 3. Quaclappen Hof van Friesland 1527-1620 (Archief Hof van Friesland, quaclappen Toegang 14), uit index (nog niet nagezocht): Boudewijn van Loo, gehuwd met Jacobuyne van Kerckwerue, raad en rentmeester-generaal van Friesland, in 1552 (inv. nr. 16690 (v/h deel YY4), blad 239), 1556 (inv. nr. 16691 (v/h deel YY5), blad 102), 11 december 1563 (inv. nr. 16692 (v/h deel YY6), blad 472), 1570 (inv. nr. 16694 (v/h deel YY8), blad 126 en 226), 1579 (inv. nr. 16698 (v/h deel YY12), blad 106), 1586 (inv. nr. 16702 (v/h deel YY16), blad 103). Idem met volmacht van Herman Frans van Suytphens (1555: inv. nr. 16691 (v/h deel YY5), blad 71). Boudewyn van Loo, curator over Caerl van Decama, 1585 (inv. nr. 16701 (v/h deel YY15), blad 133). Boudewyn van Loo namens Jan Hendricks, 1585 (inv. nr. 16701 (v/h deel YY15), blad 215). Dr. Christophorus van Arentsma namens Boudewyn van Loo, 1589 (inv. nr. 16703 (v/h deel YY17), blad 192). Boudewyn van Loo, broer van Boudewyn van Loo, met volmacht van hem, op 3 april 1555 (inv. nr. 16691 (v/h deel YY5), blad 86). Boudewijn, met zus Beatrix, 1582 (inv. nr. 16700 (v/h deel YY14), blad 59). Boudewyn van Loo, vader van Jan, namens zijn zoon Jan (klerk van het bisdom Utrecht), 1560 (inv. nr. 16692 (v/h deel YY6), blad 76).

  Quaclappen Hof van Friesland 1527-1620 (Archief Hof van Friesland, quaclappen Toegang 14), uit index (nog niet nagezocht): betreft vermoedelijk Boudewijns bastaardzoon. Dr. Jan (van) Loo, verpachter van de accijnzen (1581), secretaris van Leeuwarderadeel (1585), gehuwd met Syouck Abbes (erfgenaam van Ulrich Abbes, 1583/4/5, 1590 en diens zoon Melchior 1587; dochter en erfgenaam van Tiets (Taets) Pieters, 1583/4; erfgenaam van Abbe Wdes 29-1-1588); 1590 te Huizum/onder Leeuwarden. Beiden + na 1591. 1580 (inv. nr. 16698 (v/h deel YY12), blad 353). 1581 (inv. nr. 16699 (v/h deel YY13), blad 181). 1582 (inv. nr. 16699 (v/h deel YY13), blad 214). 1583 (inv. nr. 16700 (v/h deel YY14), blad 149, 177, 255, 257). 1584 (inv. nr. 16701 (v/h deel YY15), blad 57, 334). 1585 (inv. nr. 16701 (v/h deel YY15), blad 72, 94, 130, 137, 149, 197). 1586 (inv. nr. 16702 (v/h deel YY16), blad 42, 66, 126, 141, 159). 22 maart 1587 (inv. nr. 16702 (v/h deel YY16), blad 208). 1587 (inv. nr. 16702 (v/h deel YY16), blad 212, 221, 299). 1588 (inv. nr. 16703 (v/h deel YY17), blad 107, 108, 488). 29 januari 1588 (inv. nr. 16702 (v/h deel YY16), blad 422). 1589 (inv. nr. 16703 (v/h deel YY17), blad 185. 1590 (inv. nr. 16703 (v/h deel YY17), blad 469, 479. 1591 (inv. nr. 16704 (v/h deel YY18), blad 362, 404. 14 juli 1591 (inv. nr. 16704 (v/h deel YY18), blad 365).

  Kinderen
  1. (uit 1) Marijken (*1545), gelegitimeerd 1563; huwt Pieter van Offenberg, koopman te Antwerpen
  2. (uit 1) Jan (*1549 +1596), secretaris van Leeuwarderadeel 1577-1587, huwt Sjouck Abbes; ouders van Pytter, Abbe, Gerrit, Rints, Tjets, Boudewijn, Hester, Jan en Pyter Joanneszn van Loo. Gerrit Jansz van Loo was gehuwd met Hiske van Uijlenburg (zuster van Saskia van Uijlenburg), en financier van Saskia's bruiloft in zijn huis; Gerrit was ook zaakwaarnemer voor Rembrandt van Rijn in Friesland, en peetvader van Titus van Rijn (Titus van Rijn (dNG Amsterdam 22-9-1641 +Amsterdam bWesterkerk 7-9-1668)
  3. (uit 2) Hester, huwt Tjaert van Aylva (*voor 1550 +na 1580), zoon van Douwe van Aylva en Frouck van Mockema; ouders van Hester van Aylva, die voor 1600 trouwt met haar neef Arent Albrecht Gerrits van Loo (+1642)
  4. (uit 2) Machteld (+x-3-1615), huwt Johan van Roorda (+ 1589), zoon van Ruurd van Roorda en Doutzen Hansdr van Sassinga; in 1576 raadsheer te Spiers, in 1579 in ballingschap in Keulen; hadden nageslacht: zoon Watze en dochters Jacomijn, Machteld en Anna
  5. (uit 2) Margriet (bLeeuwarden), huwt Christoffel van Aernsma (*Leeuwarden 1535 +x-4-1597 bLeeuwarden Galileërkerk), zoon van Albert van Arentsma en Margaretha Willemsdr Truchses Von Waldburg; advocaat bij het Hof van Friesland, eerder gehuwd met Tiedt Pietersdr, dochter van Pieter Simons en Berber Arentsdr; Margriet en Christoffel waren ouders van Albert, Christoffel, Margaretha, Dorothea, Maria en Johanna
 4. Catharina (*Delft 1-7-1522 (2130), getuigen Marij van Diemen en Vranck van Beest; +Leeuwarden 4-11-1581), huwt huwt Pieter van Dekema (*ca. 1513 +Leeuwarden 17-8-1568 bOldehove), zoon van Hette van Dekema en Reynsck van Camstra, vgl dossier 99 van 25-8-1552 in het archief van de Schoterlandse Veencompagnie (Decama-, Cuyck- en Foeyts Veencompagnie); het echtpaar koopt dan 8 roeden land in Oldehorne voor 175 philipsgulden van Hendrick Jansz.
 5. Cornelis (*Delft 23-11-1523 +Delft 23-11-1523, enkele uren oud), getuigen Aelbrecht van Loo (vader), Frank van Beest (zwager), Geertruid van Diemen (schoonmoeder).
 6. Maria (*Delft 18-2-1525 (oude telling: 1524)), huwt Adriaen Dircks van Leyden (+26-11-1562), HRRijksbaron, pensionaris van Delft, maakt testament in 1557 (vgl ook GHB 1914:473)
 7. Kinderen
  1. Dirck Adriaensz des H.R. Rijksbaron van Leyden (1549-1596); huwt (1) Hildegonda van Loo; huwt (2) 1587 Catharina van der Goes (dochter van Pieter van der Goes en Maria van der Dussen; kleindochter en achterkleindochter van de landsadvocaten Van der Goes)
  2. Claes Adriaensz. van Leeuwen
  3. Gerryt Adriaenszn. van Leeuwen
  4. Cornelis Adriaenszn. van Leeuwen
 8. Aelberth (de jongere) (*Delft 26-5-1526, getuigen Reynier Bint, Adriaen van Cranenbroek en grootmoeder Maria Zwinters). Volgens CBG dossier Van Loo +Den Haag, begraven 26-11-1599. Mogelijk vader van Maria: 1599 Overluidingen Utrecht Dom (Klokkenluiders 2015) XVIIIa Junii in obitu Marie de Loo, filie Alberti, vidue Joannis Ruys bis Salvator (Buurkerk: te Brandolien begraven ende in de immuniteit van St Jans Gestorven) - XII flor.
 9. Ida (*Delft 19-9-1527 +februari 1609), huwt Jan van Rattaler (+na 1594, voor 1602), grietman van Tietjerksteradeel, zoon van Johan Ratteler sr, rentmeester van Friesland voor Karel V en Geertruid Sonck, broer van George. Het Stadhouderlijk Archief van Friesland (i.c. van Willem Lodewijk; nr. 428, 1602, 1603, 1610) bevat verzoekschriften van de weduwe en twee dochters aan stadhouder Willem Lodewijk van N. te L. om zijn invloed aan te wenden om hun processen in klein revies tegen Gedeputeerde Staten, de procureur-generaal en de rentmeester der Domeinen, af te doen. Vgl ook Nav. 1904:58, 1898:1-11.
 10. Kinderen
  1. Elisabeth
  2. Margaretha, huwt Leeuwarden 3-9-1601 Pieter Boelardus van Emden
  3. Genoveva (Wijveke) (+Hardegarijp 5-3-1625), huwt voor 1595 Wolphaert van Lezaen, ouders van Ida
 11. Beatrijs (*Delft 14-12-1528 (0300), getuigen Cornelis van Beest, de vrouw van Vranck van Beest en Maria Ruysch vrouw van mr. Vincent Cornelissen (van Myrop, ridder) +na 1589); huwt Albert (Allart) Siericxma (1531-1608). Quaclappen Hof van Friesland 1527-1620 (Archief Hof van Friesland, quaclappen Toegang 14), uit index (nog niet nagezocht): Beatrix van Loo, gehuwd met Allert Feckes (Allert van Siercxma, officier in de compagnie van Van Dekema 1589). 1581 (inv. nr. 16699 (v/h deel YY13), blad 155). Met broer Boudewijn: 1582 (inv. nr. 16700 (v/h deel YY14), blad 59). Met broer Paulus, erven van Vnys (?) van Loo: 1589 (inv. nr. 16703 (v/h deel YY17), blad 194); namens de erfgenamen en kinderen van Vnys van Loo treedt op Jacob Alberts, deurwaarder van het "cantoere". Een Jacob Alberts te Harlingen wordt ook vermeld in 1590 (inv. nr. 16704 (v/h deel YY18), blad 67).
 12. Kinderen
  1. Maria
 13. Paulus (*Delft 25-1-1530 (volgens oude telling Nieuwjaar: 1529) +27-3-1596, tien dagen na zijn broer Boudewijn, b30-3 in Den Haag); huwt Anna Rossel (Rochel, Roussel) (bDen Haag 7-1-1603). Zijn vrouw was een dochter van Jacob Roussel, Heer van Hornettes, Raad Hof van Fryslân 1538-1577 (*Bergen in Henegouwen 1508 +Ljouwert na 16 maart 1577, zoon van Jacob * ca. 1482 + na 1525 en Martina Giffroy * ca. 1485 + na 1525) uit zijn eerste huwelijk met Isabella van Cranevelt (+ 1559). Volgens Batavia Illustrata (p. 1462) was Paulus sinds 5-1-1581 raad der Domeinen; in 1558 kastelein van Muiden en Gooiland (van Nierop 276, OV 1989). Had een zoon Aelbert (b Den Haag 26-11-1599) die een leen in Nigtevecht erft bij de dood van zijn vader 17-2-1597, dat bij zijn dood weer overgaat (11-2-1600) op zijn tante Ida, gehuwd met een Ratteler (NL 1996:472).
 14. Quaclappen Hof van Friesland 1527-1620 (Archief Hof van Friesland, quaclappen Toegang 14), uit index (nog niet nagezocht): Paulus van Loo, gehuwd met Anna van Rossell (Rosseau); Met broer Jan: 1581 (inv. nr. 16699 (v/h deel YY13), blad 153). 1582 (inv. nr. 16700 (v/h deel YY14), blad 34). 1583 (inv. nr. 16700 (v/h deel YY14), blad 253). Namens wijlen broer Jan: 1585 (inv. nr. 16701 (v/h deel YY15), blad 146). Met zus Beatrix, erven van Vnys (?) van Loo: 1589 (inv. nr. 16703 (v/h deel YY17), blad 194); namens de erfgenamen en kinderen van Vnys van Loo treedt op Jacob Alberts, deurwaarder van het "cantoere". Een Jacob Alberts te Harlingen wordt ook vermeld in 1590 (inv. nr. 16704 (v/h deel YY18), blad 67).

  Kinderen
  1. Aelbert (bDen Haag 26-11-1599)
 15. Margaretha (*Delft 20-2-1531 (was 1530)), huwt George Rattaler (+Utrecht 10-10-1581), president van het hof van Utrecht in 1569-81, broer van Johan Jr.; 1581 Overluidingen Utrecht Dom (Klokkenluiders 2015) X October mijn heere Georgius Rataller, President 'sHoeffs van Utrecht, met Salvator (klok) II uren XII gl
 16. Kinderen
  1. Philips
  2. Cornelia
  3. Maria
  4. Isabella
  5. Catharina (*Mechelen 29-4-1568)
 17. Dirk (*Delft 28-9-1532 +1562 (volgens egodocument Gerrit van Loo: 1563)), president raad van Holland 1562-4 (Navorscher 1865:216; Batavia Ill: 1476), ongehuwd overleden.
 18. Geertruida (*Delft 5-1-1535 +februari 1536, een jaar en 6 weken oud)
 19. Magdalena (*Delft 27-2-1536 (oude stijl: vastenavond 1535) +1536, een half jaar oud).
 20. Jan (*Delft 2-4-1537 +tussen 1581 en 1585), nog onmondig in 1563
 21. Geertruida (*Den Haag 2-8-1539 +voor 1546)
 22. Geertruida (*Den Haag 14-5-1546), huwt Mr. Arnold Noyte, schepen van het vrije van Vlaanderen te Brugge.
 23. (uit 2) Boudewijn (bastaard), vermeld 1555 als broer van de 'legitieme' Boudewijn (CBG 1981)

TerugBegin van generatie


19.814   Arent Cornelisz van der MIJLE

FamilienaamIndex 19.814Vader 39.628Moeder 39.629

Geboren Dordrecht ca. 1501
Overleden Dordrecht 1580, naar verluidt 79 jaar oud.

Schildknaap, heer van der Mijle, Dubbeldam, St. Anthonispolder (na de dood van zijn vrouw, OV 1979:47, 22-6-1564, na zijn dood over op zoon Cornelis op 18-8-1580), herhaaldelijk burgemeester van Dordrecht tussen 1541 en 1572 (Batavia Illustrata, Navorscher 1865, OV 1987:657, Balen p. 251), vader van Klooster Mariënborn in 1550 (Balen p. 145), hinderde de beeldenstorm in 1566. Veroordeelde in 1570 (met schout en negen rechters) tien anabaptisten tot de brandstapel, QED. Kwartieren op basis NL 2001:571, verdere genoemde bronnen en eigen onderzoek.

Behoorde in januari 1567 tot de edelen en leenmannen die (in zijn geval schriftelijk) trouw zwoeren aan de landvoogdes (Margaretha van Parma), en daarmee afstand namen van het Verbond van Edelen (d’Yvoy van Mijdrecht 1825: 245).

Volgens Van der Aa (Biografisch Woordenboek dl 12/2 p 1207ff.) reisde hij na zijn schoolopleiding door Frankrijk, Duitsland en Italië, en voltooide hij onderweg zijn studie rechten. Hij was raad (1554) en schepen (1557), en werd een record van 21 keer tot burgemeester van Dordrecht gekozen.

Meldt van der Aa: “Ook in den aanvang van den opstand tegen Spanje stond hij aan het hoofd der regering. Schoon ijverig catholiek en opregt koningsgezind, verzette hij zich, zooveel hij vermogt, tegen de gestrenge uitvoering der plakaten, doch tevens trachtte hij het prediken buiten de stad te voorkomen en haar tegen de beeldstormerij te behoeden, 't geen Philips erkende, door hem tot den adelstand te verheffen. Toen de graaf van Bossu, nadat Treslong en Roobol zijne schepen en schuiten verbrand hadden, voor Dordrecht was gekomen, van plan om aldaar zijne afgematte, natte en beslijkte soldaten te verfrisschen, en het volk, in den waan, dat hij met geweld den tienden penning kwam halen, in rep en roer geraakte, en de poort sloot, onder het geschreeuw dat het de Spanjaarden niet in wilde hebben, begaf zich van der Myle naar buiten, en raadde den stadhouder af haar binnen te trekken, met belofte hem van het noodige te zullen voorzien. Bossu, in zijn voornemen gedwarsboomd, barstte in gramschap los, en beet, op den baard van den grijzen burgemeester wijzende, de zijnen toe: ‘Deze oude is mede ontrouw aan den koning,’ waarop van der Myle antwoordde: ‘dat hij de stad, nu ook wel, gelijk hij zoo dikwijls en lang gedaan had, in de gehoorzaamheid aan den koning zou bewaren,’ en, na belast te hebben, hen van nooddruft en schepen te voorzien om naar Rotterdam te varen, van daar ging. In weerwil het de stad den graaf aan niets liet ontbreken, overvloed van wijn, bier en brood en de noodige vaartuigen verschafte, verlieten zij haar onder het uitbraken van verwenschingen en bedreigingen, verbrandden moedwillig het klooster Eemstein, en kwamen, deels over land, deels over water, te Rotterdam, waar zij listig binnen geraakt,’ hunnen toornigen moed met het bloed der ingezetenen verradelijk koelden, hetwelk de burgers van Dort niet en deed berouwen, dat zij de Spanjaarden uitgehouden hadden.”

Van der Mijle vluchte naar Delft toen de Watergeuzen kort daarna Dordrecht innamen; kennelijk overleed hij daar.

Geadeld bij adelsbrief van Philips II, 15 december 1570; de laatste Nederlander ooit die legitiem geadeld werd (vgl ANF 1883:60) als men latere usurpaties negeert. De adelbrief noemt als gronden enerzijds de afstamming van Arent uit adelijke voorouders, zowel aan moeders- als vaderszijde, waarbij aangetekend is dat deze (impliciet: de vaderskant) deels onbekend zijn door het gebruik van patroniemen en niet meer te reconstrueren door het verlies van archiefmateriaal. Anderzijds word als belangrijkste argument genoemd: dank voor de steun en het uitzonderlijke werk van Arent ten tijde van de recente trubbelen in de Nederlanden. Vgl. boven onder ketterverbrandingen. Adeldom werd verleend aan Arent en "zijn kinderen ende naecomelingen, mans ende vrouwen persoonen gebooren ende die gheboren sullen worden in wettelicke huwelicke." Merkwaardig genoeg heeft ook iedere wettige nazaat (ongeacht geslacht) van Arent volgens deze brief het recht de naam en het wapen Van der Myle te voeren.

(Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie:) Afgebeeld op “De brand van de Nieuwe of St Nicolaaskerk te Dordrecht” (22-1-1568) door Jan Doudijn; in het midden de schout Adriaen II van Blyenburg en burgemeester Arent van der Mijle, gevolgd door drie stadshellebaardiers. Museum Mr Simon van Gijn, Dordrecht.

Hield grond in o.a. Mijnsherenland (OV 1985:150-5, 362) en in het Nieuweland van Mijnsheerenland (in 1553; vgl. OV 2008: 361, 8 morgen; 365, 4 morgen 4 hond 37 roeden en 4.2.26; 367, 7 morgen en 72 roeden), verder (OV 1979: 48) twee kwart van het leen van Gerard van Muijlwijk, na de dood van zijn schoonvader (21-11-1541), en de rest (12-7-1558) na de dood van zijn tante Margriet (OV 1979:49). Sinds 19-3-1560 ook beleend met de helft van de ambachtsheerlijkheid van Kijfhoek (OV 1978:19), in 1580 over op zijn zoon Jan.

Verder bezat hij het recht van visserij en vogelarij in het land van Pieter Dammasz. in het ambacht Oistbarendrecht, binnen- en buitendijks, sinds 25-6-1556: Aernt heer Cornelisz., ambachtsheer van der Mijle en Dubbeldam, burgemeester van Dordrecht, hulde door Joost van der Bije Jacobsz., procureur voor het Hof van Hollandt, volgens machtiging op 15-6-1556 verleden voor het gerecht van Dordrecht, bij dode van zijn vader Cornelis Cornelis Dammaszoonsz., nadat de belening meerdere malen was geweigerd door wijlen Jan Splinter, rentmeester en stadhouder van de lenen van Wassenaer.die deze visserij met consent van de vorige leenman samen met die van de heer van Wassenaer en die van Adriaen Monnenz. verpachtte.(OV 1978:58).

Beleend met het Schoutambacht Hodenpijl en drie percelen land op 11-12-1557 bij verkoop, op 13-8-1558 overgedragen aan zijn dochter en Albert van Loo (OV 1973:87, 89).

Cohier tiende penning 1558 (SvH 929), fol 43: Arent Cornelisz. borgemeester, huys met een sydelcamer daeran, eygenaer, getaxeert op LX Rinsgulden, beloopt den Xen penning VI Rinsgulden (Wijnstraat Nieuwbrug - De Boom) Ende den wijnkelder onder de sijdelcamer gelt te huyer XLII Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden IIII stuvers. Folio 64v: Twee huyskens toebehorende Arent Cornelisz., borgemeester, worden bewoent om goidtswillen (Nieuwkerksplein); folio 67v Twee huyskens van Arent Cornelissoen, borgemeester, t een gelt te huyer L stuvers ende t ander wordt bewoent om niet (Heer Heymansuysstraat 1ste brug - Vest).

Overleden voor 31-7-1580, als de leen in Alblas overgaat op zijn zoon Cornelis (OV 1980:264).

In een keur van 1552 (Fruin 1:160) aangeduid als 'burgemr vander Myle, heer Cornelisz.'

In het Stadsarchief Dordrecht (inv.nr.3 no 460) komt voor (uit 1594) een rekening en verantwoording van de gemaakte kosten door procureur J. de Coninck inzake het geschil tussen de diakenen en erfgenamen van A. van der Mijle

In het archief van de Dordtse gilden en confrérieën (inv.nr. 16 no 240, 1567): akte van verhuur door het gilde aan de ambachtsheer van De Mijl van twee hellingen gelegen achter het Bakkerswaakhuis. (Idem no 262, 1549) Akte waarbij door Aernt Cornelisz., ambachtsheer van De Mijl, en het gilde het maken en exploiteren van twee hellingen wordt geregeld.

Archief Beheerders van de Sint-Odulphuskapel, alsmede van het Burgemeesterspoortje (inv.nr. 142, no 2, 1544) Schepenakte van verkoop en transport door Gheert Henrick Mickaerts van Asten aan Wouter Baerthoutsz. van Gouthoeven en Arendt Cornelisz. van der Mijl van een losrente ten laste van de Staten van Brabant; (Idem no 3, 1544) Memorie betreffende de aankoop van een losrente ten laste van de Staten van Brabant door Wouter Baerthoutsz. van Gouthoeven en Arendt Cornelisz. van der Mijl, erfgenamen van Pieter Damasz., van Gerrit Heinderick Muchaerts

Archief van Zalmvisserij 'De volharding', alsmede de visserij van Dordtsmonde (inv. nr. 117 no 59, 1542) Kaart van de Oude Maas van Dordrecht tot Puttershoek vervaardigd in verband met een geschil tussen Cornelis van de Mijle en de procureur-generaal van het Hof van Holland enerzijds en de dijkgraaf en heemraden van Bonaventura anderzijds.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 534/35 3-7-1561) op de differenten geresen bij dit hof tussen aernt heeren cornelisz. ambachtsheer van de mijlen dubbeldam als testamenteur van de sterfhuize jans van drenckwaert, requirant en gegijselde contra vrouwe cunera van meerdervoirt weduwe van heer aernt van liere in leven ridder, voor haar zelve en uit de name van heure kinderen mitsgaders jonker willem van gugouen als getrouwd hebbende de weduwe van jonker machiel van horion mede uit de name van haar kinderen, impt. van gijseling en gerequireerde

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 1055/350 4-3-1562 sc.) in de zaak hangende voor dit hof tussen adriaen pietersz. ende cornelis willemsz. als mede eissers van de crabbe buijten dordrecht, impt. in reformatie ter eenre ende aernt hebyen cornelisz. ambachtsheer van der mijle ende dubbeldam burgemeesters tot dordrecht, gede. ter anderen zijde.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 543/111 26-7-1567) gezien bij dit hof de grieven dit hof over gegeven van wegen arendt heeren cornelisz. ambachtsheer van de myle, burgemeester van dordrecht appellant van zeker appoinctement interlocutoir van de zelve heere in dd. 16-7-1567 gepronunchieerd tot zijn achterdeel en ten voordele van vrouwe cunera van meerdervoort ende jonkheer willem van guydenhoven als getrouwd hebbende joufvrouwe geertruyt van meerdervoort impt. van gijseling en nu geappelleerde.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 544/81 10-11-1574) gezien bij dit hof de grieven dit hof over gegeven van wegen de procureur generaal van dit hof als geaddmitteert zijnde omme te defenderen die zake van jacob van beveren als sequester van de goeden van boudewijn van drenckwaert als gede. bij mandament penael gemoneert bij aernt heeren corneliszoen van der myle, impt., appellant van zekere 2 appointementen interlocutoer bij den voorscr. hove op de 27-9-1574 tot zijn achterdeel geproduceerd en ten voordele van de voorscr. aernt heere cornelis zoen geappelleerde.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 577/74 13-4-1590) in de zaak hangende voor dit hof tussen meester cornelis couwenburch won. in duij(v)elant voor hem zelve ende vervangende de anderen mede erfgen. van wijle johanna meester jan pieterssoons weduwe, impt. in raeu actie ter eenre ende jonkheer johan van der mijle heere aerntsz. heere van kijfhouck als vader en voogd van zijne kinderen verwekt bij joufvrouwe agatha van der burch ende t exploit geaccepteerd hebbende voor joufvrouw maria van der burch gede. ter anderen zijde.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 579/99 23-4-1591 gezien bij dit hof de grieven dit hof over gegeven van wegen de erfgen. van wijle arent heeren cornelisz. in zijn leven ambachtsheer van der mijle ende dubbeldam, voor haar zelven ende als interminerende voor hare pachters, bruikers ende onderwinners van hare goederen in dubbeldam etc., de myle, appellanten van concessie ende executie van zekere mandament penael ende bevelen stathoudende bij de procureur generaal van voorscr. hove verkregen op 3-4-1591 en aan de appellant te werke gelegd ende geexploiteerd op 20-4-1591 ende aan hare pachters, bruikers ende onderwinders op de 10de (!) en anderen dagen in april 1591.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 581/12 4-2-1592) op de differenten geresen voor dit hof tussen jonkheer johan van de myle voor hem zelve ende uit de name van zijnen mede erfgen. van wijle aernt heer cornelisz. van der mijle zijn vader, requirant ter eenre ende de procureur generaal van dit hof uit de name van de graaflijkheid van holland, gerequireeerde ter anderen zijde.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 586/38 16-2-1594) gezien bij dit hof de grieven dit hof over gegeven van wegen de heiligegeestmeesters ende weesmeesters van dordrecht mitsgaders adriaen corsz. tresorier aldaar appellanten van zekere appoinctement van dit hof dd. 3-12-1593 op ende jegens de erfgen. van wijle aernt cornelisz. van mijle geappelleerde.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 592/151 3-7-1596) gezien bij dit hof t proces voor dit hof uitstaande tussen de procureurgeneraal van dit hof uitter naam ende van wegen de hoge overigheid ende graaflijkheid van holland, impt. in raeu actie ter eenre ende jonkheer cornelis van den mijle, jonkheer joan van der mijle mitsgaders reynier cant burgemeester van amsterdam als gecoren voogd van vrouwe magdalena van der nijenburgh weduwe van heer adriaen van der mijle in leven president van dit hof ende van de nagelaten weeskinderen van de zelve heere president zaliger ende d’ voorscr. jonkheer joan van mijlen ende pouwels van loo te samen curateurs van jonkheer aelbrecht van loo ende de voornoemde pouwels van loo ende jonkheer cornelis van der mijlen als voogden van arent ende dammas van loo, mr. dirck van leeuwen als in lijftocht besittende de goederen van wijle joffrouwe hillegont van loo, jonkheer jacob van der eynde als man ende voogd van jofvrouwe catarina van loo ende als t exploit geaccepteerd hebbende voor cornelis van loo ende jofvrouwe maria van loo, willem bardesins als man en voogd van joffr. cornelia van loo, jonkheer jan ruysch mede nomine uxoris. alle erfgen. van wijle heere aernt van den mijle, heeren cornelisz. in zijn leven ambachtsheer van der mijle ende dubbeldam gede. ter anderen zijde.

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; inv 4538 anno 1574-5 fol 106) Anderen ontfanck de anno ‘74 van lantpachten ende renthen gelegen in tNoortse Zomerlant voor Heijnenoort. (…)Folio 106. De portie van heer Aelbrecht van Loo heer van Hodenpijl. De voorsz. heer van Hodenpijl heeft mede een 24e deel in tvoorsz. Somerlant, beloopende gelijcke somme van hondert acht ponden. Dan alzoe Cornelis Harmansz. naerder hiervan bij sequesatie het onderwint heeft ende daer van moet verantwoorden, wort hiervan mentie gemaect allenlijck pro memoria. (…) De portie van Johan vander Mijle. Johan van der Mijle heeft een gelijck 24e deel monterende ter somme alsboven. Dan alzoe hij ten tijde deser reeckeninge bijden waersman gedaen selffs in persone heeft gecompareert, verclarende dat zijne goederen waren ontslagen. Waervan de voorsz. waersman oijck seijde hem gebleken te zijn. Wort hier van verantwoort bij memorie. (…) Het aenpaert van Cornelis vander Mijle. De voorsz. vander Mijle heeft insgelijcx een 24e deel in tvoorsz. Noortze Somerlant, bedragende voorde vruchten de anno ‘74 de somme van hondert acht ponden als voorn. Compt alhier de voirsz. somme van £ 108.

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; inv 4538 anno 1574-5 fol 107) Voorde gedeelte van Mr. Dierck van Bekesteijn. De voorsz. Bekesteijn soude hebben een 36e deel. Dan alzoe Jehan van der Mijle op de naem van zijn dochter Elisabeth als erfgename van Jan Oom Jansz. ende Elisabeth van Muijlwijck vercregen heeft ontslaginge deser met restitutie vande voorgaende ontfangen vruchten als hiernaer folio 258 breder wort verclaert. Daeromme dit alhier alleenlick pro memoria.

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; inv 4538 anno 1574-5 fol 187) Andere lantpachten de anno ‘75 in Mijnsheerenlant toecomende Anthonis van der Burch. De voorsz. van der Burch heeft aldaer vier margen 250 roeden lants die in twee partijen gebruijct worden om vijftich ponden veerthien schellingen. Daervan hier voorn folio 99 over de pacht de anno ‘74 es verantwoirt. Dan alzoe Anthonis vander Borch desen voorsz. twee partijen met zijn dochter te huwelijck gegeven heeft aen Johan van der Mijle, de welcke alzoe voor dexpiratie oft verschijndach van desen pacht de anno ‘75 wederomme geheert es tot Dordrecht als hier voorn. folio 106 bewesen es, heeft de zelve pachten ontfangen. Overleverende den rendant copije auctentijcx oft extract vuijte voorsz. huwelijcxe voorwaerden tusschen hem ende zijne huijsvrouwe. Sustinerende daermede te mogen volstaen mits dat hij verclaerde zijnen goederen ontslagen te zijn, daeromme alhier memorie. (…) (fol 190.) Andere lantpachten de anno ‘75 in Heijnenoirt toecomende Anthonis vander Burch. Jan Florisz. gebruijct zes margen 50 roeden lants om £ 38-00-06. Dan alzoe dese partije es ten huwelijck gegeven Jan van der Mijle mette dochter vande voirn. van der Burch ende omme de voirnoemde redenen hiervoorn folio 187 verso verhaelt, wort hiervan mentie gemaect bij memorie.


Huwt ca. 1520

19.815   Cornelia van ALBLAS

FamilienaamIndex 19.815Vader 39.630Moeder 39.631

Geboren ca. 1495
Overleden Dordrecht 3-6-1564

Vgl OV 1977, Navorscher 1855, 1865, Batavia Illustrata 1018). Vrouwe van der Mijle sinds 1541 (v. Nierop 287). Haar overlijdensdatum wordt soms foutief als 3 juli gegeven, maar volgens OV 1980: 264 neemt haar weduwnaar haar land in Alblas na haar dood over, en wel op 2 juli 1564...

Zij had volgens Balen (p. 920) 15 kinderen, waarvan de meesten jongestorven zijn.

Kinderen

 1. Maria Zie 9.907
 2. Cornelis (+1605), huwt (1) Catharina Joachimsdr Hoppers, huwt (2) Adriana Jacobusdr van der Does. Samen met zijn broer Adriaen in 1557 ingeschreven als student in Dôle, Bourgondië (NL 1966:8). Baljuw van Strijen (1556). Ambachtsheer van de Myl, Dubbeldam en St. Anthonij-polder; baljuw van Strijen (1556), kastelein,baljuw en schout (tegelijk) van Gouda (1564-1571), verhuisde 1572 naar Leiden. Kinderloos.
 3. Adriaen (*1538 +16-7-1590, oud 52 en een half), doodsbericht overgenomen in Balen (p. 287-8), huwt Magdalena van Egmond van Nijenburg (+1593), ouders (vgl ook Taxandria 1941:243) van Cornelis (*Den Haag 1578, begraven 's-Gravenhage (Hofkapel) 25-11-1642), gehuwd Den Haag 4-2-1603 met Maria van Oldenbarneveldt (begraven Den Haag 23-2-1657, dochter van de raadspensionaris Johan van Oldenbarneveldt en Maria van Utrecht), heer van de Mijle, Dubbeldam, Backum, Alblas, Bleskensgraaf en St. Anthonispolder, raad van Prins Maurits (1603), lid Ridderschap van Holland en West-Friesland (1613), gecommitteerde in de Raad van State (1614), bij de Staten van Hollland, bij de Generaliteits-Rekenkamer, ambassadeur te Venetië en Parijs, hoogheemraad van Schieland, curator der Leidse Hogeschool (= universiteit, 1603-19 en 1640-2) en sedert 1640, ridder geslagen door de Koning van Frankrijk (1609). Als remonstrant lange tijd uit genade geweest (vgl NL 1966). Cornelis publiceerde een genealogie van der Mijle (in 'Ontdeckinge van de valse Spaensche Jesuytische Practycken ..' uit 1618, een antwoord op een smaadschrift tegen hem en zijn adelijke pretenties.)
 4. Johan (+Antwerpen 1609), huwt (1) Agatha van der Burg uit Zierikzee; huwt (2) Christina Huygensdr van Blijenburg (+1601), vgl Balen p. 924; opvolger (1605) van zijn broer Cornelis als Ambachtsheer van de Myl, Dubbeldam en St. Anthonij-polder.
 5. Kinderen
  1. (uit 1) Elisabeth

TerugBegin van generatie


19.828   Gerard Cornelisz HAVERMANS

FamilienaamIndex 19.828Vader 39.656Moeder 39.657

Geboren ca. 1535
Overleden Breda na 11-1-1575, voor eind 1576

Tienman van Breda 1566-71, schepen 1572-76 (Van Goor, 1744).

ORA Breda (inv no 473 fol 15v dd 10-1-1568) Gherit Corneliszn. Havermans, onse medeschepen, griffier. (nauwelijks leesbaar)

ORA Breda (inv no 473 fol 141 dd 11-08-1568) Elyas Marcus wijlen Henric Marcusz debet Gherit Corneliszn. Havermans, Cfl 153 voor geleend geld, terug te betalen op 8-8-1568, onder vernand van divers onroerend goed in Breda.

ORA Breda (inv no 474 fol 7v dd 10-1-1569) Adriaen Bartholomeus Matheusz uit Princenhage schuldig aan Gherit Corneliszn. Havermans een rente van Rfl 8 en belooft in twee termijnen te betalen.

ORA Breda (inv no 474 fol 65 dd 29-3-1569) Frederick Rutgher Jansz wonend in (Chu?)ndert debet Gheriden Corneliszone Havermans Cfl 218.2.0 voor rogge en haver die hij voor Havermans gekocht had, te betalen in drie delen.

ORA Breda (inv no 474 fol 171v dd 4-10-1569) Willem Jansz Verscho...in Heer Jansland genaamd Nieuwgastel en Laureys Cornelis Roovers in Oudgastel; verkopen een schuld van dertien ponden Vlaams die Stoffel Jan Berthels ze wegens koop van een waterschip schuldig was, door aan Gheriden Corneliszone Havermans.

ORA Breda (inv no 475 fol 23r dd 27-1-1570) Gherit Corneliszone Havermans als toonder van een obligatie; heeft op 21-1-1570 goed en have van Cornelis Cornelis Doens gekocht (door de laatste opgewonnen voor 95 pond 5 schelling Vlaams).

ORA Breda (inv no 476 fol 131r dd 27-7-1571) Wouter Woutersz van Hemerecourt (?) heeft vis gekocht en onbetaald gelaten en is daardoor schuldig aan Gerard Havermans voor hemzelf en voor Gerard van den Broeck Inmeesters (?) van Breda Cfl 381.

Poorterboek Breda (ORA Breda inv no 2111 fol 99 dd 14-2-1572) Geerit Cornelissen Havermans borg voor poorterschap van Geerit Janssen, boeckbinder.

ORA Breda (inv no 477 fol 60v 25-6-1572) Gerrit Cornelis Havermans vermeld als een der crediteuren van Adriaen, Jan en Willem Adriaen Dalen zonen.

ORA Breda (inv no 477 fol 67v dd 21-7-1572) Merten Peter Burgerhoets debet Gheriden Havermans, schepen Cfl 102 resterend van de koop van twee en een vierde buynder beemd onder Hage.

ORA Breda (inv no 477 fol 97v dd 5-11-1572) Jan Thomas Cornelis Mercelisz en zij vrouw Cornelis Adriaen Wouters hadden van Gerit Havermans zijn stede te Buersteden met vier buynder grond (en twee buynder en verdere grond elders) gehuurd voor vijf jaar voor Cfl 14 per jaars.

ORA Breda (inv no 477 fol 131 dd 3-2-1573) Peter Henrick Peters debet aan Gerrit Cornelisz Havermans fl 26 geleend geld.

ORA Breda (inv no 477 fol 143 dd 10-3-1573) Jacob Cornelisz van den Moer schuldig aan Gerrit Cornelisz Havermans Cfl: 109.

ORA Breda (inv no 477 fol 153 dd 11-3-1573) Verkoop door Mr Adriaen Valkeners en Clara Erasmus Henrick Raes aan Gerard Cornelisz Havermans van enkele renten. Marge: Elisabeth Adriaen Boudewijns, weduwe Gerard Cornelisz Havermans, een rente afgelost dd 12-5-1602.

ORA Breda (inv no 477 fol 158v dd 25-3-1573) Gerrit Cornelisz Havermans als een van de executeurs van de nalatenschap van Jasper Dyrcx Grooten.

ORA Breda (inv no 477 fol 225v dd 25-8-1573) Jacob Jan Aertsz van Brecht, schepen te Essen, en Hubrecht Michiel Hagens, schuldig aan Gheerit Havermans Cornelisz, schepen in Breda, Cfl 432.

ORA Breda (inv no 478 fol 101 dd 28-6-1574) Gerrit Havermans verkoopt Goderd Cheeuws een rente van Cfl 42 jaarlijks.

ORA Breda (inv no 478 fol 128r dd 2-10-1574) Jan Adriaen Cornelis Claesz is schuldig aan Gheerit Havermans Cornelisz, schepen in Breda, Cfl 100

ORA Breda (inv no 479 fol 8 dd 11-1-1575) Cornelis Adriaen Dyrcx en Mathijs Hubrechts schuldig aan Gheerit Havermans Cornelisz, schepen in Breda, Cfl 540.

ONA Breda (A. Dyrven, inv no 0024, blad 023v dd 21-8-1613) Mr Gerard Havermans wachtmeester, Mr Gerard Havermans griffier en Merten Ghijsbrecht Stickers, man en voogd van Maeijken Gheerit Havermans, machtigen Jan van Rijn om in ‘s-Gravenhage alles af te handelen i.v.m. processen tegen de weduwe en erven Hendrick van der Heijden, en anderen.


Huwt ca. 1565

19.829   Lijsbeth Adriaens BOUDEWIJNS

FamilienaamIndex 19.829Vader 39.658Moeder 39.659

Overleden na 22-4-1610, voor 21-8-1613

ORA Breda (inv no 480 fol 88v dd 9-5-1576) Gherit wijlen Gherit Cornelis Havermansz voor zichzelf, en hij als broer van Adriaen met Adriaen Boudewijns oudevader als voogden, ook voor Adriana en Marijken zijn andere kinderen; zijn met hun moeder Lijsbet Adriaen Boudewijns overeengekomen de nalatenschap van hun vader aan haar te verkopen; zij zijn nu voldaan voor fl 1200. Moeder moet verder de twee (?) onmondige kinderen onderhouden; als zij hertrouwt is ze de jonge drie kinderen elk nog fl 400 schuldig.

ORA Breda (inv no 487 fol 55 dd 17-6-1585) Lijsbeth Adriaen Boudewijns, weduwe Gherit Cornelis Havermans, nu gehuwd met Gielis Vrancken, verkoopt aan Mathys Marten Mathysen Loecken voor hem en tot behoef van Martine Jan Martens Cocxdr zijn huisvrouw een erfcijns van Fl 10.10.0 dd 24-2-1580.


Zij huwt (2) ca. 1576

Gielis VRANCKEN

FamilienaamIndex

Begraven Breda (NG) 11-08-1611

Alias Gielis Vrancken van Meede; 1605: oud-burgemeester van Zevenbergen

ONA Breda 15-10-1573: Gielis Vrancken, schepen wonende te Zevenbergen; gevlucht uit vrees voor de rebellen.

ORA Breda (inv no 480 fol 164 dd 11-12-1576) Jacop Jan Aerts van Brecht schepen te Etten en Huijbrecht Michiel Huygens te Etten, schuldig aan Gielis Vrancken gehuwd met Lijsbeth Adriaen Boudewijns ten behoeve van zijn vrouw Cfl 432.

ORA Breda (inv no 482 fol 170 dd 25-11-1578) Jacop Jan Aerts van Brecht schepen te Etten en Lucas Adriaen Lugney te Etten, schuldig aan Gielis Vrancken gehuwd met Lijsbeth Adriaen Boudewijns ten behoeve van zijn vrouw Cfl 432.

ORA Breda (inv no 484 fol 12 dd 12-1-1580) Jacop Jan Aerts van Brecht schepen te Etten en Lucas Adriaen Lugney te Etten, schuldig aan Gielis Vrancken ten behoeve van zijn vrouw Elisabeth Adriaen Boudewijns weduwe Gherit Havermans Cfl 432.

ORA Breda (inv no 484 fol 93 dd 29-4-1580) Joachim Mathijs Willem Jansz debet Gielis Vrancken ten behoeve van Elisabeth Adriaen Boudewijns weduwe Gherit Havermans Cfl 800.

ORA Breda (inv no 484 fol 123v-124r dd 6-7-1580) Elisabeth Adriaen Boudewijns weduwe Gherit Havermans met haar huidige man Gielis Vrancken verkoopt Jan Symons van Bavel 'Thuijs ... achterhuijs ofte camer' in de Kerstraat onder de Kerktoren.

ORA Breda (inv no 501 fol 60v dd 15-4-1602) Gielis Vrancken had op 4-10-1499 de desolate boedel van wijlen Marten van den Donck alias Bloemaerts gekocht voor de kinderen Havermans, in het bijzonder hun huis in de Steenbrugstraat voor Rfl 86.17.1; Cormelis Sebregts van Gilze wordt daar nu in gevest

ORA Breda (inv no 501 fol 151v-152r dd 28-12-1602; idem fol 142 dd 4-12-1602) Elisabeth Adriaen Boudewijns met Gielis Francken haar man verkoopt huis Den Draeck aan de Markt in Breda aan Anthonis Lambrechts van Son

Verder nog diverse akten als echtpaar.

Kinderen

 1. Gerard Zie 9.914
 2. Adriaen Gherit Cornelis Havermans: zijdenlakenkoper
 3. Maria Havermans, huwt Martinus Gijsberti
 4. Kinderen
  1. Gerardus (dRK Breda Brugstraat 23-11-1585, testes Gielis Francken, Jaenken Mercelis)
  2. Anna (dRK Breda Brugstraat 30-4-1589, testes Johannes Simonss, Lijsbeth Havermans)
  3. Adrianus (dRK Breda Brugstraat 24-5-1592, testes Jacobus “Buscudinensis”, Genovefa Havermans)
  4. Maria (dRK Breda Brugstraat 28-4-1595, testes Joannes Gijsberti, Cornelia Dirven; bBreda Grote Kerk 19-3-1626 met een gedenkuitvaart, baarkleed, overgeluid, en een offer t.b.v. de kerk op 18-03-1626); huwt Marten Ghijsbrecht Stickers

TerugBegin van generatie


19.830   Aert Aertsz van den CORPUT

FamilienaamIndex 19.830Vader 39.660Moeder 39.661

Geboren circa 1490
Overleden Breda na 1575, voor 1592

Tienman van Breda 1546-49, 1557 (Van Goor, 1744).

ORA Breda (inv no 419 fol 179v dd 22-1-1510) Jan Claeus Peterssen van den Corput heeft een erfchijns van Rijnfl 2 vercoft aen Mathijs Jan Mathijszsone, tot behoef van Aert Aertssen van den Corput. En als bij het lossen Aert Aertssen van den Corput bescaet wort omdat Meeus Jacop Wouterssen de 10 stuvers nyet betailt, sal Jan Claeus Peterssen van den Corput die betalen.

ORA Breda (inv 426 fol 121ff dd 15-2-1519; Ginniken) Laureys Wout Lambrechts heeft verkocht aan Aert Aertszone van den Corput een rente van twee Rijngulden op zijn goed onder Buystelberch; en op nog andere stukken grond. In marge: op 28-1-1620 Gerrit Havermans, schout en meijer etc, ook voor Adriana; Adriaan; Adriaen Cornelis Cools voor Elisabeth, kinderen van Gerrit Havermans en Geneviva Aertssen van den Corput, verklaren dat Maijken Adriaen Goorts weduwe Marten Marten Vrients de twee Rijngulden heeft afgelost.

ORA Breda (inv no 417 fol 121r dd 26-9-1508; Ginneken) Wouter Jan Wouters de Waghemakerszoon heeft land vercoft aen Claeus Jooszone van Raick; belenders Aert Aertssen van den Corput en Michiel van Heerle

ORA Breda (innv no 418 fol 62r dd 22-2-1509; Ginneken) Mathijs Cornelisz heeft een erfchijns vercoft aen Anthonis Peter Merensone. (Marge:) Op 15-11-1519 bekende Anssem Anthonis Conincxz, die de erfchijns op 22-8-1514 van Anthonis Peter Merensone gecocht heeft, dat Aert Aerts van de Corput de erfchijns heeft afgelost.

ORA Breda (inv no 422 fol 144r dd 19-6-1514; Princenhage) Cornelis Jacopssen van Ceters heeft vercoft aen Aert Aertssone van den Corput wijlen Aert van den Corput sone een stuk beemd (zeven vierendeel buynder). Goed ligt oic ongedeelt met een achtsten vierendeel bunder toebehoirende Marie van Nele, huysfrou van Ghijsbrecht Peter Elincxz. Naast een stuk dat hij had verkocht aan Yeven weduwe Jan Hoghen.

ORA Breda (inv no 423 fol 138r dd 9-1-1515; Ginneken) Aert Aertssone van den Corput wijlen Aert van den Corput sone heeft vercoft aen Jan Henrick Sprenckelssone omtrent 5 lopensaat grond onder Hoezenout.

ORA Breda (inv no 424 fol 66r-v dd 16-9-1517) Aert Peter Naggerssone heeft een erfchijns vercoft aen Aert Aertssone van den Corput een pacht van Rfl 3 te vrijen met Rfl 9.

ORA Breda (inv no 426 fol 126v dd 19-4-1519; Ginneken) Mathijs Cornelis Willemssensone en Jehenne Cornelis Willemssendr, met man Aert Steven Aertssen, hebben vercoft aen Aert Aertssone van den Corput een stuk weiland van ca. een vierde buynder (Yne Jans Hooghen weduwe is een van de belenders, Aert zelf een ander)

ORA Breda (inv no 426 fol 129r dd 10-5-1519; Ginneken) Lijsbeth Bouden Jorysdr wedue van Adriaen Jan Wiltensz, met voogd Hughe Jacopssen, heeft vercoft aen Aert Aertssone van den Corput wijlen Aert van den Corput sone een stukje land.

ORA Breda (inv no 427 fol 146v dd 29-2-1520; Ginneken) Marie Michiel Daems natuerlicke dochter, met man Willem van Bernagien de jonge, heeft een erfpacht van 11 lopen rogge vercoft aen Aert Aertszone van den Corput. En Cornelie Michiel Daems de beghijne, met voogd Raes van Boeymer, heeft bekent dat heur zuster Marie Michiel Daems, na de doot van hun beijder moeder Jehenne Henric Costersdr, opte erfpacht gedeelt is. (Marge: Geerit Havermans met actie van Fyen Aert Aerts van de Corput lost af: 20-11-1614)

ORA Breda (inv no 428 fol 164v dd 22-1-1521; Ginneken) Engele Jan Laureijs Henricxzdr wijlen Jan Laureijs Henricxzdochter, met man Cornelis Mathijs Janssen, heeft een erfpacht van 12 lopen rogge vercoft aen Aert Aertssen van den Corput.

ORA Breda (inv no 428 fol 173r dd 19-3-1521; Ginneken) Jan Jan Waghemakers heeft een erfpacht van een zester rogge vercoft aen Aert Aertszone van den Corput. Die had hij geërfd van zijn moeder Margriet Claeus Meeus Berttramsdr en afgedeeld van zijn broer Wouter Jan Wagemakersz. Welc 1 zester rogs Jan Anssem Blerincx natuerlic soon voirtijts vercoft heeft aen Claeus Meeus Bertramszone volgens brief van 29-3-1436.

ORA Breda (inv no 428 fol 216v dd 16-4-1521; Princenhage) Partij Marie Zebrecht van den Nele, natuerlic dochter van Meester Zebrecht van den Nele, met man Ghijsbrecht Peter Elincxzone, heeft vercoft aen Aert Aertszone van den Corput een vierendeel buynder beemd gelegen in een stuk van twee buynder, haar toegedeld, naast een stuk van zeven buynder dat hem en zijn moeder Yene weduwe Jan Hoghe toebehoort.

ORA Breda (inv no 429 fol 223r-v dd 2-11-1523) Alle gesellen in voorgaande 2 akten genoemd bekennen voor penningen een erfchijns gecoft te hebben van hun mede gesel int geselscap Aert Aertssone van den Corput.

ONA Breda (N. van de Corput inv no 9 fol 36v dd 21-7-1559) Aert Aerts van den Corput, regeerder OLV gilde in de kerk.

ONA Breda (N. van de Corput inv no 9 fol 38v dd 16-8-1559) Aert Aerts van den Corput, voogd van de nagelaten kinderen van Henrick Cornelis Claes Ghijsbrechts alias Rut, geeft een volmacht aan Jan Wouters van Esch.

ONA Breda (N. van de Corput inv no 9 fol 74v dd 5-3-1560) Aert Aerts van den Corput, een van de crediteuren in de nalatenschap van Magdalena van Hagenauw, weduwe van Mr Adam van Nijspen.

ORA Breda (inv no 472 fol 3v dd 2-1-1567) Aert Aerts van den Corput als belender vermeld.

ONA Breda (N. van de Corput inv no 10 fol 10 dd 31-1-1567) Aert Aerts van den Corput, voogd van de kinderen van wijlen Henrick Cornelis Claes Ghijsbrechts, alias Rat, lost een schuld af.

ORA Breda (inv no 472 fol 116 dd 23-6-1567) Aert Aerts van den Corput als belender vermeld.

ORA Breda (inv no 473 fol 115 dd 4-5-1568) Gylis van Mer en Henrickje van Hasselt zijn vrouw geven een erfrente aan Aert Aerts van den Corput voor de nagelaten kinderen van Henrick Cornelis Claes Ghijsbertsz.

ORA Breda (inv no 474 fol 89 dd 11-5-1569) Aert Aerts van den Corput oudoom en toeziender van Cornelis zoon wijlen Henrick Cornelis Claes Ghijsbertsz, bij de verdeling van nog ongedeelde nalatenschap van Henrick Cornelis Claes Ghijsbertsz en zijn vrouw.

ORA Breda (inv no 474 fol 118r dd 20-6-1569) Aert Aerts van den Corput als belender vermeld.

ONA Breda (inv no 10 fol 227v 2-1-1570, notaris N. van den Corput) Machtiging om op te treden als zaakwaarnemer van Aert Aerts van den Corput binnen stad en land van Breda; gemachtigden zijn Niclaes Mercelis van den Corput, Henrick Lamberti van den Corput, Jan Aert Aerts van den Corput, Henrick Claes van Ghierle, Peter Haneton (roedrager), Mr Adriaen Nobel, Hubrecht Peter Sprenckels (roedrager), Henrick Claes Zeeldraeyer alias Henrick Claes van Ghierle, Henrick Zwert (roedrager).

ORA Breda (inv no 465 fol 202 dd 20-12-1570) Aert Aerts van den Corput als belender vermeld.

ORA Breda (inv no 475 fol blad 205v-206 dd 22-12-1570) Aert Aertszn van den Corput verkoopt aan Cornelis Peter Cornelis Schelckvis een huis genaamd Het Wagenrat in Breda op het Ghinnikeneynde. Cormelis is hem daarvoor Cfl 894 schuldig.

ORA Breda (inv no 476 fol 22 dd 12-1-1571) Aert Aerts van den Corput als belender vermeld, levend.

ORA Breda (inv no 476 fol 25r dd 17-1-1571) Aert Aertszn van den Corput, toesiender van Henrickje Cornelis Claes Ghijsberts.

ORA Breda (inv no 476 fol 85v dd 20-4-1571) Aert Aerts van den Corput als belender vermeld, levend.

ORA Breda (inv no 477 fol 167v dd 8-4-1573) Aert Aerts van den Corput als belender vermeld, levend.

ORA Breda (inv no 491 fol 144v dd 4-12-1590) Willem Stoffel Buys debet aan de erven van wijlen Aert Aerts van den Corput fl 92 voor gekocht schaerhout.

ORA Breda (inv no 493 fol 26r dd 15-2-1592; doorgehaald) Jan Aerts van den Corput, Wouter Cools man en voogd van Johanna Aerts van den Corput, Gerijt Havermans man en voogd van Geneviva Aert van den Corput, erfgenamen wijlen Aert Aerts van den Corput, vader en schoonvader, hebben op 30-12-1591 gekocht huis en erf Het Wagenrat alhier op het Ginnikenseijnde, van Cornelis Peter Schellekens, met alle roerend en onroerend goed van deze Cornelis en zijn huisvrouw in de vierschaar van Breda, dat ze nu 'bij besetten recht bedingt ende opgewonnen' hebben (=rente geven) voor betaling van 298 Car:gld, laatste restant van de koopprijs, met jaarlijkse rente van fl 18:12:2, op pand dat Gerrit Havermans beschikbaar stelt.

ORA Breda (inv no 509 fol 166r-167r dd 13-11-1610) Gerit Havermans wijlen Gerit Havermanszone wachtmeester der burgerij als vader en voogd van zijn kinderen bij wijlen Geneviva Aerts van den Corput, ook namems Jan en Jenneke Aerts van den Corput, verkoopt aan Dirck van den Bosch Michielszoon, korporaal onder Justinus de Nassau Gouverneur deser stad een hofstede die oit Cornelis Peter Schellekens toebehoorde aan Ginnekenseynde naast de Goublom (Marge: afbetaald 24-2-1614)

ONA Breda (A. 's-Grauwen Cz, Allerhande acten (Protocollen), 10-08-1610 / 1622 fol 47v dd 19-11-1614) Jan Aerts v.d.Corput en Jan Cools (op 7-4-1612 voor notaris Sijmon Muijs gemachtigd door zijn moeder Jenneken Aerts v.d.Corput, wed.van Wouter Cools) machtigen Geraert Havermans (schout/meier in Zundert en Rijsbergen, en griffier Breda) en Adriaen Cools (secretaris Zundert en Rijsbergen) om hun financiële zaken in oa. Breda en Hoogstraten te behartigen.

ONA Breda (A. 's-Grauwen Cz, inv.no. 31 fol 40v dd 27-5-1614) Jan Cools (namens moeder Jenneken Aerts v.d.Corput), Geraert, Adriaen Lijsbet (met man Adriaen Cools) en Adriana Havermans (voor kinderen van Geneve Aerts v.d.Corput) hebben 4 stukken grond verkocht aan Jan Aerts v.d.Corput.

Terheijden (R641 fol 63v dd 10-6-1614) Jan Aertsz van den Corput, Gerart Geraert Havermans schout te Zundert en Rijsbergen, Adriaen Geraert Havermans voor zich & Adriaene Geraert Havermans zijn zuster. Moeder van deze drie was Genevive Aerts van den Corput; Jan Cools voor Jenneken Aerts van den Corput zijn moeder; Adriaen Cools secretaris van Zundert en Rijsbergen voor Elisabeth Geraert Havermans zijn vrouw; met procuraties van Jenneken uit Dordrecht 18-4-1612 en Elisabeth Rijsbergen 29-4-1614. Verkoop aan Denys Cornelis Peter Reyns van een weide groot een bunder in De Crochten onder Terheijden.

ORA Breda (inv no 516 fol 38-39r dd 15-3-1617) Arnoldus Wouter Cools voor Jenneke Aerts van de Corput weduwe Wouter Cools tot Dordrecht, zijn moeder, volmacht Dordrecht 28-12-1616; Gerard Gerard Havermans, schout en meijer van Zundert en Rijsbergen ook voor Adriane zijn onmundige zuster; Adriaen Gerard Havermans; Adriaen Cools secretaris van Zunder en Rijsbergen voor Elisabeth Gerard Havermans (hun moeder was Geneviva Aerts Aertssen van de Corput); allen erfgenamen van Jan Aerts van de Corput; verkopen aan Francois Willem Domuszoon Tengieter een stuk beemd groot circa een buijnder omtrent de Hoochbrugge bij Strijckbergen. (Idem fol 38v) Dezelfden verkopen aan Denijs Cornelis Reijnszone een stuk grond van een halve buijnder bij de Rucht in de Moeren. (Idem fol 39r) dezelfden verkopen aan Isaac van Son en Francois Willem Domusz Tengieter als Heiligegeestmeesters twee renten, een van Rijnfl 3.2.2 en een van 3 Rijngulden 6 stuiver 1 oort en 2 penningen ten laste van de stad Breda. (Idem fol 39v dd 17-3-1617) dezelfden verkopen aan Jan Cornelis Hulshout als voogd van twee kinderen van wijlen Jan Willem Roovers, koopman in 't haverloopen in Breda, twee percelen erven groot ... (open gelaten) bij de Speurdonckseweg.


Huwt voor 1545

19.831   Adriana Jan van den BROEK

FamilienaamIndex 19.831Vader 39.662Moeder 39.663

Geboren voor 1515
Overleden Breda voor 1575

Kinderen

 1. Genoveva Zie 9.915
 2. Jan Aerts van den Corput (+na 1614)
 3. Jenneke Aerts van den Corput (+Dordrecht na 1619), huwt Wouter Cools (+voor 1612); vermoedelijk broer van Adriaen Cools, de secretaris van Zundert en Rijsbergen
 4. Kinderen
  1. Jan Cools

TerugBegin van generatie


19.870   Lieven N.

Index 19.870 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ONA Rotterdam (Inv no 24 fol 4 no 3 dd 25-7-1602) Jan Peijn van Jarremuijen, gedient hebbende onder capitain Maerten Maertensz, transporteert zijn restcedulle, die hem door zijn kapitein is verleend, aan Jan Lievensz. Als borg treedt op Willem Kerckraet.

Mogelijk: ONA Rotterdam (inv no 46 fol 208 fol 111 dd 3-4-1603) Dirck Jansz, laekencoper te Amsterdam, verkoopt door bemiddeling van Jan Jansz van Barnevelt en Heyndrick Huygensz den Haen een huis en erve aan Jan Lievensz, schipper. Belendingen zijn: Ermken Pietersdr weduwe van Willem IJsbrantsz bode; de erfgenamen van Cornelis Jacobsz de Leest. Betreft de verkoop van een huis en erf aan de westzijde van Lombaertstraet

Mogelijk: ONA Rotterdam (inv no 80 fol 702 no 187 dd 2-7-1625) Jan Lievensz, schipper, benoemt tot zijn universele erfgenaam zijn vrouw Merritgen Adryaensdr. Voorts legateert hij 50 gulden aan de kinderen van zijn zuster Susanna Lievensdr. De akte is opgemaakt ten huize van Aryen Florisz, varckensslager wonende aan de Buttersloot.

Niet mogelijk: ONA Rotterdam (inv no 20 fol 148 no 46 dd 16-5-1616) Neeltgen Hendricxdr, weduwe van Mathijs Christiaensz, zeembereyder. Genoemd zijn Susanna- en Magdalena Lievensdr, Jan-, Abram-, Jacob Lievensz (uit eerder huwelijk) en Jacob Mathijsz en Pieter Christiaensz.


Huwt voor 1555

19.871   N.N.

Index 19.871 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Geertgen Zie 9.935
 2. Jan Lievens, constabel op het schip van Jan Cornelisz de Wit, uitgevaren naar Oost-Indien, vermeld ONA 1611; mogelijk de Jan Lievensz, zeevarende man uit Brouwershaven vermeld ONA 1612

TerugBegin van generatie


19.928   Wourick van STEENHUIJSE

FamilienaamIndex 19.928Vader 39.856Moeder 39.857

Geboren ca. 1520
Overleden Dordrecht 13-5-1571 bAugustijnenkerk in de kapel van Willem van Drenckwaard

Vermeld in Rhoon 1542, 1553-55; had land samen met Bouwen van Drenckwaard, burgemeester van Dordrecht; had ook land in Nieuw Rhoon en Oud Rhoon (1562), bezit een deel van de Zwiigende Tol te Dordrecht (1548).

Schepen van Dordrecht 1568, 1569.

Nog onmondig in 1531, wanneer hij leengoed erft van zijn vader; mondig in 1544 wanneer hij zelf hulde brengt.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 583/81 9-4-1593) in de zaak hangende voor dit hof tussen sijmon cornelisz. van steenhuijsen universsel erfgen. Van pieterken van steenhuijsen wouwericxdr. weduwe was van wijle willem joostensz.impt. in cas d appel ter eenre ende heynrick woutersz. als vader van zijne kinder verwekt bij neeltgen gillisdr. zijn vrouw, universele erfgen. van de voorscr. willem joostensz. gede. ter anderen zijde.

ONA Rotterdam (notaris Jacob Symonsz, inv no 5 fol 94 no 49 dd 27-7-1596) Dieuwertgen Adriaensdr, weduwe van Lenert Jacobsz. Aan kinderen /kindskinderen van wijlen zus Maritgen Adriaensdr; kinderen van Marytgen Cornelisdr van Tol; Lysbet Wouwericxdr; Cornelis en Rochus Wouwricxsz, Cornelia, Grietgen en Aeriaentgen Wourixdr. Ook genoemd moei Marytgen IJsbrandtsdr; Trijntgen Adriaensdr.

ONA Rotterdam (notaris Jacob Duyfhuysen, inv no 29a fol 328-331 no 126 dd 30-11-1602) Rokus Wouwericxz van Steenhuysen en zijn vrouw Heyndricksken Pietersdr, mutueel testament.

ONA Rotterdam (notaris Jacob Duyfhuysen, inv no 29b no 409 fol 573-577 dd 28-6-1605) Rokus Wouwericxz van Steenhuysen en zijn vrouw Heindricxken Petersdr maken een mutueel testament, met vermelding van zijn tante Diewertje Ariensdr.

ONA Rotterdam (notaris Jacob Duyfhuysen, inv no 32 no 153 fol 225-229 dd 12-3-1609; ook in inv. no 52 6-4-1611) attestatie of verklaring van Dieuwertgen Adriaensdr weduwe van Leendert Jacobsz, Rijstuin, Rotterdam. Vermeld worden Rokus Wourickx van Steenhuysen; Neeltgen Wouricxdr; Adriana Wouricxdr; Antonis Cornelisz van Steenhuysen; Maertgen Cornelisdr van Toll (overleden); Jacquemina Henricxdr dochter van Lijsbeth Wouricxdr; Anneken Wouricxdr, kleindochter van Grietgen Wouricxdr; Claertgen Jansdr; Inggetgen Jansdr; Leendert Ariensz; Neeltgen Ariensdr; Lijsbeth Ariensdr; Maertgen Ariensdr (de laatste vier halve broer en zusters van testatrice) Testament met erfgenamen; vermeldt eerder testament 9.9.1599 voor Jan van Coulster.

ONA Rotterdam (notaris Jacob Duyfhuysen, inv no 33 fol 150 no 105 dd 18-8-1610) Rokus van Steenhuysen, zijn zwager Peter Petersz van Empel te Shartogenbosch & Bakel. Betreft de verkoop van Rentebrieven.

ONA Rotterdam (notaris Jacob Symonsz, inv no 18 fol 19-21 no 6 dd 12-3-1613) Aeltgen Claesdr, weduwe van Thonis Pieter Thonisz, benoemt tot erfgenaam haar dochter Aeltgen Thoenisdr, of bij haar vooroverlijden haar zoon Anthonis Cornelisz van Steenhuysen. Na overlijden van de 2 laatstgenoemden zullen al haar goederen overgaan op haar naaste familie van vaderszijde, op de kinderen van Adriaen Adriaensz alias Adriaen Claesz den Haen, overleden zoon van Adriaen Claesz, haar halfbroer van moederszijde, en op Soetgen Coenraedtsdr, vrouw van Leunis Adriaensz, laeckencoeper, kleindochter van haar tantes.

Weeskamer Rotterdam (inv. 230 fol 243v dd 30-9-1616, nots. Jacob Symonsz.): David Balthensz. Verdonck laeckencooper en Adriana Wouwericxdr. van Steenhuijsen zijn hvr., inw. poorters Rtd. won. Westnyeuwelant a.d. Oude Haven, zij ziek. Herroepen test. van 19-9-1609, nots. Isaack Troost Rtd., MT. Hun kinderen genaamd Balthazar, Maria, Mourits en Hendrick Verdonck ieder erfgenaam voor 1/5 part en de kn. van Clara Verdonck hun dr. samen voor 1/5 part van 50.000 gulden kapitaal, te bet. binnen 2 jaar na overl. van de eerststervende. Zij moeten inbrengen wat zij reeds genoten hebben bij huwelijk of anderszins. De kn. van Clara vsz. zullen aftrekken de 600 gld. bruiloftskosten van hun moeder. Maria is ook gehuwd en zal ook 600 gld. kosten inbrengen. Balthazar, Maurits en Hendrik nog ongehuwd. Seclusie wk. Naschrift 8-6-1618: Adriana Wouwerioxdr. van Steenhuysen, weduwe enz., aanvaardt de nalatenschap.

ONA Rotterdam (notaris Jacob Duyfhuysen, inv no 36 fol 243-245 no 98 dd 23-3-1617) Rochus Wouricxsz van Steenhuysen en Henricxgen Petersdr testeren; legaat aan hun oudste dochter Catelina van Steenhuysen e.v. Jan Claesz van der Aa.

ONA Rotterdam (notaris Jacob Duyfhuysen, inv no 50 fol 48 no 31 dd 24-10-1617) Adriana Wouricxdr van Steenhuysen, weduwe van David Verdonck machtigt haar zoon Baltasar Verdonck om geld te innen van de Wisselbank te Middelburg. Zij wordt geassisteerd door haar broer Rochus Wouricxz van Steenhuysen.

ONA Rotterdam (notaris Jacob Duyfhuysen, inv no 36 fol 391-393 no 160 dd 7-11-1617) De ongehuwde Baltasar Verdonck, verblijvende in het huis van zijn moeder aan het Westnieulant, schenkt legaten aan zijn broer Henrick Verdonck; aan zijn oom Rochus van Steenhuysen en diens kinderen te weten: Janneken van Steenhuysen, Lijntgen van Steenhuysen, Lijsbet van Steenhuysen, Maertgen van Steenhuysen, Adriana van Steenhuysen; aan zijn oom Peter Verdonck; aan Baltasar Verdonck zoon van Baltasar Verdonck zijn oom; aan zijn dienaar Jacob Davidtsz; aan zijn tante Cornelia van Steenhuysen; aan Anna Wouricxdr; aan Henrick Claesz, droogscheerder; aan de ongehuwde Clara Jansdr; aan Henricxken Jacobsdr, dienstmaecht van zijn moeder; aan Geertgen Dircxdr. dienstmaecht van zijn moeder; aan de Huysarmen, Weeshuys, Gasthuys, Pesthuys, Oude mannenhuys en Oude vrouwenhuys.

ONA Rotterdam (notaris Jacob Duyfhuysen, inv no 36 fol 394-398 no 161 dd 11-11-1617) Adriana Wouricxdr van Steenhuysen weduwe van Davit Verdonck, Westnieuwelant, testeert. Er zijn legaten aan de broers van haar man Peter Verdonck en Baltasar Verdonck; aan de kinderen van haar broer Rochus van Steenhuysen te weten, Lijntgen van Steenhuysen, Jannenken van Steenhuysen, Lijsbet van Steenhuysen, Maria van Steenhuysen, Adriana van steenhuysen); aan de tegenwoordige vrouw van Rochus van Steenhuysen Henricxken Petersdr van Empel; aan haar zuster Cornelia van Steenhuysen; aan de zoon van haar broer Antonis Cornelisz van Steenhuysen; aan haar nicht Anna Wouricxdr; aan Jacob Davidtsz, huisknecht; Maertgen Dircxdr, dienstmaag; Claertgen Jansdr; en de Huysarmen Weeshuys Gasthuys Pesthuys Oude mannenhuys en Oude vrouwenhuys (in de marge vernietigd tgv testament 7.1.1619).

ONA Rotterdam (notaris Jacob Duyfhuysen, inv no 36 fol 555-556 no 237 dd 2-7-1618) Adriana van Steenhuysen, weduwe van Davidt Verdonck, geass. met haar broer Rochus van Steenhusen, vrijwaart de broers van haar man Peter Verdonck en Balten Verdonck als voogden over de kinderen van haar dochter Clara Verdonck, vrouw van Johan van den Mierop

ONA Rotterdam (notaris Jacob Duyfhuysen, inv no 37 no 42 fol 97-99 dd 7-1-1619) Adriana van Steenhuysen weduwe van Davidt Verdonck, Nieupoort, legateert aan: Peter Verdonck, haar mans broer; Baltasar Verdonck, haar mans halfbroer; de kinderen van Rochus van Steenhuysen haar broer; Cornelia van Steenhuysen haar zuster; Antonis Cornelisz van Steenhuysen haar broers zoon; Anna Wiricxdr haar nicht; Jacob Davidtsz, huisknecht; Jaquemina NN Jacobs David’s moeder; Maertgen Dircxdr, dienstmaecht; Clara Jansdr haar nicht; Saertgen Petersdr weduwe van Jan van den Berch; Gasthuys, Pesthuys, Oudemannenhuys, Oudevrouwenhuys, Weeshuys.

ONA Rotterdam (notaris Jacob Duyfhuysen, inv no 37 no 82 fol 184 dd 18-4-1619) Rochus van Steenhuysen, administrateur van de goederen van Cornelia van Steenhuysen zijn impotente zuster, geeft machtiging aan Gerrit Jansz Bogaert, procureur te Gouda, ivm Stijntgen Brechtsz weduwe van Jan de Brecht te Gouda en Bastiaen Goossensz van Slooten. Machtiging tot inning van achterstallige renten op een rentebrief.

ONA Rotterdam (notaris Jacob Duyfhuysen, inv no 37 no 111 fo 241-245 dd 31-8-1619) Adriana van Steenhuysen, weduwe David Verdonck, Nieuwpoort; legaten aan Baltasar Verdonck, haar zoon; Peter Verdonck, haar mans broer; Baltasar Verdonck, haar mans broer; de kinderen van Rochus van Steenhuysen, haar broer; Cornelia van Steenhuysen, haar zuster; Antonis van Steenhuysen, haar broers zoon; Jacob Bartholomeusz, en zijn vrouw Heyltgen Jansdr; Anna Wouricxdr, haar nicht; Jacob Davidtsz, haar huisknecht; Maertgen Dircxdr, haar dienstmaagd; Clara Jansdr haar nicht; Saertgen Petersdr, weduwe van Jan van den Berch; verder Weeshuys, Gasthuys, Pesthuys, Oudemannenhuys, Oudevrouwenhuys. Met dit testament wordt een eerder testament d.d. 7.1.1619 en codicil 14.1.1619 voor notaris Duyffhuysen gepasseerd, geannuleerd.

ONA Rotterdam (notaris Jacob Symonsz, inv no 22 fol 263-266 no 90 dd 23-7-1620) Cornelia Wouwerixdr van Steenhuijsen, wonend aan de Slickvaert, verklaart haar testament d.d. 12-2-1602 bij notaris Jacob Duijffhuijsen ongeldig. Zij benoemt Maria Verdonck, Balthasar Verdonck, Helena Verdonck, alle kinderen van haar overleden zuster Adriana Wouwericxdr van Steenhuijsen en de kinderen van de overleden Clara Verdonck, dochter van Adriana Wouwerixdr van Steenhuijsen, tot erfgenamen. De erfgenamen moeten uitkeren aan: haar broer Rochus Wouwerixsz van Steenhuijsen; Annitgen Wouwericxdr, nagelaten kind van Wouwericx Pietersz van Steenhuijsen, zoon van haar overleden zuster (sic); de kinderen van haar overleden cousijn Simon van Steenhuijsen; haar neef Dirck de Leeuw, die tegenwoordig in Oost-Indien is; de kinderen van haar overleden zuster Elisabeth Wouwericxdr van Steenhuijsen.

ONA Rotterdam (notaris Jacob Duyfhuysen, inv no 37 no 231 fol 501-503 dd 3-8-1620) Cornelia Wouricxdr van Steenhuysen ongehuwd, vermaakt legaten aan de erfgenamen van Cornelis Wouricx haar halfbroer; de erfgenamen van Maria van Tol haar halfzuster; Anneken Wouricxdr haar nicht; Maria Rochusdr van Steenhuysen; Wouter Claesz. Testament met legaten aan Weeshuys.

ONA Rotterdam (notaris Jacob Symonsz, inv no 22 fol 280-284 no 96 dd 3-9-1620) Cornelia Wouwerixdr van Steenhuijsen, ongehuwd, herroept alle vorige testamenten. Zij benoemt Rochus Wouwerix van Steenhuijsen, haar broer, de kinderen en kleinkinderen van haar overleden zuster Adriana Wouwerixdr en Annitgen, dochter van de overleden Wouwerich Pietersz, zoon van haar overleden zuster Grietgen Wouwerixdr van Steenhuijsen tot haar universele erfgenamen, in 3 gelijke porties. De erfgenamen moeten een legaat uitkeren aan: Maria Rochusdr van Steenhuijsen; haar halfbroer Cornelis Wouwerixz van Steenhuijsen; Maria van Thol, haar halfzuster van moederszijde; Wouter Claesz, laeckenbereijder, en zijn vrouw, bij wie zij heden woont. NB: Cornelia testeerde eerder in Rotterdam 23-7-1620 en 12-2-1602. In het testament van juli 1620 is er een legaat voor “de kinderen van haar overleden cousijn Simon”)

ONA Rotterdam (notaris Jacob Duyfhuysen, inv no 37 no 249 fol 543-546 dd 20-10-1620) Jan Claesz van der Aa en zijn vrouw Catelina van Steenhuysen, mutueel testament. De bestaande akte van huwelijkse voorwaarden wordt hiermee herroepn. Annulering van dit testament op 30 juli 1625 blijkens aantekening in de marge.

ONA Rotterdam (notaris Jacob Duyfhuysen jr, inv no 187 fol 47-51 no 23 dd 30-7-1625) Jan Claesz van de Aa en zijn vrouw Catelina Rochusdr van Steenhuysen, herrroepen hun contract onder huwelijkse voorwaarden en maken een testament van eerststervende aan langstlevende. Getuigen: Jacob Duyfhuysen, notaris en Laurens Cornelisz.

ONA Rotterdam (notaris Jacob Duyfhuysen jr, inv no 244 no 3 fol 5-6 dd 20-10-1627) Catelina de Weyer, dochter van wijlen Christoffel de Weyer en Sara Charles uit Arnemuyden op Walcheren keurt goed dat Rochus Woricksz van Steenhuysen haar behuwd oom, verbonden blijft aan een obligatie van 300 caroligulden ten laste van Arent Ariensz Blockmaker. Het geld is afkomstig uit de verkoop van een jaarlijkse rente van 25 gulden ten laste van de stad ‘s Hartogenbosse. Haar oom is de man van Hendricxken Peters van der Wier, haar vaders zus. Een en ander mede onder goedkeuring en ten behoeve van Sara de Weyer, Catalina’s zus.

ONA Rotterdam (notaris Jacob Duyfhuysen, inv no 42 fol 245-250 n0 158 dd 13-2-1632) Rochus van Steenhuysen en zijn vrouw Henricxken Pietersdr van Empel, zeylmaker, benoemt tot erfgenamen hun dochters Catelina Steenhuysen vrouw van Jan Claesz van der Aa; Lysbet Steenhuysen; Maria Steenhuysen; Adriana Steenhuysen. Huis den Gloyenden Ooven, Hooftstraet. …

ONA Rotterdam (notaris Nicolaas Vogel Adriaansz, inv no 169 fol 105 no 66 dd 2-11-1640) Cathalina Roochusdr van Steenhuysen, weduwe van Jan Claessen van der A; Doe Janss van der Heuvel, man van Maria Rochusdr van Steenhuysen; en Crijn Andriessen, man van Adriana Rochusdr van Steenhuysen; machtigen hun zuster Elisabeth Rochusdr van Steenhuysen om namens hen, erfgenamen van hun vader Roochus Wouricxs van Steenhuysen, van Joachim van Mierop, ontvanger-generaal, 31 gld over 5 jaren rente van een rentebrief te innen.

ONA Rotterdam (notaris Nicolaas Vogel Adriaansz, inv no 177 fol 55-57 no 37 dd 23-4-1649) Catalina Roochusdr van Steenhuijsen, weduwe en boedelhoudster van Jan Claessen van der A, Maria Roochusdr van Steenhuijsen, weduwe en boedelhoudster van Doe Jansz van den Heuvel, Adriana Roochusdr van Steenhuijsen, weduwe en boedelhoudster van Crijn Andriesz, alsmede hun zuster Elisabeth Roochusdr van Steenhuijsen, vrouw van Joris Cornelisz Plat, alle kinderen en erfgenamen van hun overleden vader Roochus Wouricxz van Steenhuijsen, machtigen hun zwager en echtgenoot Joris Cornelisz Plat om de verkoop van het huis en erf van hun vader aan de oostzijde van de Hooftstraat aan notaris Jacob Delphius af te wikkelen, voor de prijs van 1000 gulden plus een schuldrentebrief van 7000 gulden. Er zijn documenten die betrekking hebben op vorige eigenaars: Jan van Louw (of Verlouw), Isack Abrahamsen de Riemer, Hendrick de Ruijter, o.a. bij notaris Jacob Duijfhuijsen, 20-06-1620. Belendingen: de weduwe van Pieter de Riemer, Hendrick de Riemer, out-schepen, Jacob Verhaven.


Huwt

19.929   Cornelia van SLINGELAND

FamilienaamIndex 19.929Vader 39.858Moeder 39.859


Zij huwt (1)

Everaert N.

Index


Huwt (2)

Maria ADRIAENS

FamilienaamIndex

Zuster van Dieuwertje, gehuwd met Lenert Jacobsz van Schilperoord, laatste Spaansgezinde burgemeester van Rotterdam. Maria is zelf kennelijk ook gehuwd geweest met N. van Thol, en bij hem moeder van Maria, vermeld 1620.

Kinderen (Everaerts)

 1. Marieken

Kinderen (Van Steenhuijse)

 1. (uit 1) Cornelis Zie 9.964
 2. (uit 1) Petronella (+tussen 23-11-1591 en 1-12-1591), huwt Breda iuli 1572 Willem Joosten (+29-4-1581), secretaris van de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland 1570, notaris te Dordrecht, weduwnaar van Maritie Gerrits. In de Houthaek en van Neetie van Strijen
 3. (uit 1) Cornelia
 4. (uit 2) Cornelis huwt Aeltgen Claesdr (+na 12-3-1613); zij huwt (2) Thonis Pieter Thonisz, had bij hem een dochter Aeltgen.
 5. Kinderen
  1. Antonis
 6. (uit 2) Rochus (*1561 +na 1632, voor 1640), zeilmaker te Rotterdam, huwt (1) N.N.; huwt (2) Heindricxken Petersdr van Empel alias Van der Wier. Vermeld ORA Rotterdam (inv. no 49 fol 236 no 164 dd 19-8-1610): Rokus van Steenhuysen, oud 49 jaar, zeylmaker
 7. Kinderen
  1. (uit 2) Catelina, huwt Jan Claesz van der Aa geseyt Kivit (+voor 1640)
  2. (uit 2) Janneken van Steenhuysen (+voor 1640)
  3. (uit 2) Lijsbet van Steenhuysen (+Rotterdam na 31-1-1669, voor 22-4-1670), huwt Joris Cornelisz Plat (+Rotterdam na 23-4-1649, voor 13-5-1656)
  4. (uit 2) Maertgen (Maria) van Steenhuysen (+na 14-5-1660), huwt 29-6-1637 Doe Janss van der Heuvel (+na 1640, voor 1649)
  5. (uit 2) Adriana van Steenhuysen, huwt Crijn Andriessen (+na 1640, voor 1649)
 8. (uit 2) Adriana (+voor 1620); huwt (1) voor 17-9-1575 Dierck de Leuwe; huwt (2) voor 23-7-1620 Davidt Verdonck Baltensz., lakenkoper.
 9. Kinderen
  1. Dirck de Leeuw “die tegenwoordig (1620) in Indië is”
  2. Frans de Leeuw (niet vermeld in testament, beiden vermeld als uitlandig ONA Rotterdam 16-2-1647; beheerder van hun goederen is Henrick Verdonck, neef van Balthasar, drapier te Leiden in 1647)
  3. Maria Verdonck, huwt N.N.
  4. Balthasar Verdonck
  5. Helena Verdonck
  6. Clara Verdonck (+voor 1618) huwt Johan van den Mierop; hebben kinderen.
  7. Maurits Verdonck (verm. 1616)
  8. Henrick Verdonck (verm. 1616)
 10. (uit 2) Cornelia (Neeltie), poorteresse van Rotterdam, “impotent” in 1619, testeert 1620
 11. (uit 2) Margriet, huwt (1) Wouwericx Pietersz van Steenhuijsen (zo genoemd 1620) (neef of achterneef?); huwt (2) Pieter Jansz. Nytker alias Nicker
 12. Kinderen
  1. Annitgen van Steenhuijsen (+na 1620); huwt (voorwaarden 2-12-1623 ONA Rotterdam inv 40 no 33 fol 66) Nicolaus Adriaensz Vogel.
 13. (uit 2) Elisabeth (+voor 23-7-1620); huwt Hendric Corstiaenz. Christiaansz; haar kinderen hadden in juli 1620 wel, in september niet langer een legaat van hun tante Cornelia jr.

TerugBegin van generatie


19.930   Daniel CORNELISZ

FamilienaamIndex 19.930 • Vader onbekend • Moeder onbekend

(ORA Dordrecht inv. 703, no 25 dd 1-9-1561) Batken Daniëlsdr. en Commerken Daniëlsdr., gezusters, hebben onderling de goederen verdeeld, die hun zijn aanbestorven bij overlijden van hun vader, Daniël Cornelisz. kuiper. Daarbij is aan Batken toebedeeld een rentebrief, sprekende op een huis staande op de hoek van de St. Annensteiger [Distelsteiger] tussen die steiger en het huis van de weduwe van Cornelis Adriaensz. Roerom.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 535/520 8-7-1562) op de differenten geresen voor dit hof tussen dierck rochusz lappan won. tot dordrecht als voogd van de kinderen van wijlen daniel cornelisz. impt. in raeu actie contra ghijsbrecht adriaensz. zo hij procedeerd gede.

Te Dordrecht; vgl. OV 1962:122ff.


Huwt

19.931   N. LAPPAN

FamilienaamIndex 19.931Vader 39.862Moeder 39.863

Kinderen

 1. Commertje Zie 9.965
 2. Marycken Daniels, huwt (1) Cornelis N., vader van Daniel Cornelisz; huwt (2) Dordrecht 18-11-1576 Claes Fransz. Duyst
 3. Batken (Beatrix)

TerugBegin van generatie


19.934   Simon Pieters BEAUMONT

FamilienaamIndex 19.934Vader 39.868Moeder 39.869

Geboren Wateringen ca. 1520
Overleden ca. 1570

Volgens genealogie Biemond

Tiende Penning Wateringen (1543) Sijmon Pietersz zijn bruijcwaer groet xxii morgen v hont voor lxvii L xviii st, compt voorden xe pen vi L xv st ix p


Huwt ca. 1540

19.935   Maria CORNELIUS

FamilienaamIndex 19.935 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Zij huwt (1)

Willem Pieters SMIT

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. Gerrit (+Wateringen 30-3-1596), huwt mogelijk Pietertje Willems den Brasser
 2. Pieter
 3. Maria Zie 9.967

TerugBegin van generatie


19.952   Anthonis Joris BENEDICTUS

FamilienaamIndex 19.952Vader 39.904Moeder 39.905

Geboren voor 1535
Overleden Breda na 1588

ORA Breda (inv no 484, blad 153v, 154r dd 20-9-1580) Maria Dammes weduwe Cornelis Martens met Mr Jan Martens haar zoon als voogd; ook vor Kathelijn Dammes weduwe Jacob de Vuer (?) haar zuster, verkoopt aan Antonis Joris Benedictus een huis en erf in Breda in de Waterpoortstraat, belend etc etc. In ruil geeft Antonis Joris Benedictus een erfcijns van Cfl 6.

ORA Breda (inv no 485, blad 113r dd 20-5-1581) Anthonis Joris Benedictus voor zichzelf en voor de erven van Mr Jan Bunsschaerts (?) heeft gisteren de 19e iets opgewonnen.

ORA Breda (inv no 489, blad 101r dd 9-9-1588) Jan Claes van Heusden en Joris Anthonis Joris Benedictus betalen borgtocht groot Car:fl 200 voor Anthonis Benedictus, Joris’ vader, nu verblijvend in de gevangenis van Breda.


Huwt ca. 1560

19.953   Adriana Anssem BOUSSCHAERTS

FamilienaamIndex 19.953Vader 39.906Moeder 39.907

Geboren ca. 1530
Overleden na 1572

ONA Breda (N. van den Corput, inv no 0006, blad 035r dd 2-10-1572) Anthonis Joris Benedictus, wonende te Breda, e.v. Adriana Anssem Bonsschaerts, testeert; erfgenamen zijn Joris Anthonis Joris Benedictus, Peterken Anthonis Joris Benedictus.

Kinderen

 1. Joris Zie 9.976
 2. Peterken

TerugBegin van generatie


19.956   Cornelis van HAL

FamilienaamIndex 19.956 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vermoedelijke grootvader: Cornelis Henricx Halle werd 30-1-1544 poorter van Breda, komend van Alphen. Volgens notariële akte Breda 25-11-1561 kennelijk nog steeds wonend in Alphen.

ORA Breda (inv no 485, blad 84r 12-4-1581) Erven Anthonis Matheeus van den Kieboom verkopen een huis dat Anthonis ooit van Cornelis Henriks van Halle kocht volgens brieven van 28-1-1545 en 27-4-1545.

In de jaren 1570-90 komen ook voor Cornelia en Cornelis Cornelis Hendriks van Hal. Deze laatste lijkt Willems vader te kunnen zijn geweest.

Cornelis van Hal (cleermaker) (= Cornelis Cornelis van Hal, kleermaker te Breda, ORA 1597, 1603) is op 3-8-1595 borg voor het poorterschap van Adriaen Jan Denis.


Huwt

19.957   N.N.

Index 19.957 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Willem Zie 9.978

TerugBegin van generatie


19.958   Marten Jansen van BUURMALSEN

FamilienaamIndex 19.958 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1530

ORA Breda (Inv no 478, blad 79r, 79v dd 21-4-1574) Bouden Adriaen Henricx van der Mijl verkoopt aan Merten Jans van Buerenmalsen een huis en erf in de Karsstrate in Breda neven (noord) Boudens groot huys genaamd De Fonteyn, en Boudens land (zuid). Merten is Bouden hiervoor schuldig Car:fl 8 per jaars (Marge: gelost 3-2-1654 volgens brief dd 19-11-1658). Marten verklaart ook, boven de Car:fl 100 die hij schuldig is en met 8 gulden afbetaalt; ook nog Car:fl 165 schuldig is, in delen terug te betalen.

ORA Breda (inv no 497, blad 151v, 152r dd 7-9-1596) Cathelijn Laureijs Peters weduwe Marten Jans van Buerenmalsen, met voogd Willem Cornelis van Halle haar zwager (=schoonzoon), hij ook als man van Marie hun dochter; verkopen Mathijs Joost Gerijtszone, kleermaker, en Heijltje Jan Hamelsdr zijn vrouw een huis en erf met brief van 21-4-1574, belast met een erfcijns van Car:fl 8. Mathijs is over dit huis (na naast De Gulden Fonteijne) schuldig Car:fl 325, te betalen in vier termijnen. (Marge: eerste termijn fl 100 betaald 24-9-1596; tweede termijn fl 100 17-10-1597; derde termijn fl 62 op 7-9-1598; vierde afbetaald 7-11-1599)


Huwt ca. 1560

19.959   Cathelijn Laureijs PETERS

FamilienaamIndex 19.959 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Breda na 7-11-1599

Kinderen

 1. Maeijken Zie 9.979

TerugBegin van generatie


20.192   Gerrit van ALTFORST

FamilienaamIndex 20.192Vader 40.384Moeder 40.385

Geboren voor 1495
Overleden voor 1543

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62) (4 dd (onleesbaar) 1538) Goossen Jan Hermansz geeft Jan Gerritsz van Altforst een jaarrente van … onleesbaar; (41 dd 5-1-1539) Gijsbert van Hemmen (?) rentmeester van het Land van Megen draagt op aan Claes, Jan, Gerritken, Henrisken en Yfken (?), kinderen van Gerrit van Altforst en Hilleken, een schuldbrief; (75 dd Allerheiligen 1540) Jan Goessens de Oude, schuldig aan Gerritken, Hendriksken en Yfken echte kinderen van Gerrit van Altforst en Hilleken zijn vrouw een jaarrente van fl 1.-.- te lossen met fl 15.-.-; (151-4 dd St Paulus 1543) Joachim Jan Aerts man van Hilleke Gerrit van Mameren enerzijds, anderzijds Claes, Jan, Gerritken, Lijsken en Yken, kinderen wijlen Gerrit van Altforst, magescheid.; (165 dd Palmzondag 1545) Goossen Jan Goossens geeft een jaarrente van fl 1.-.- aan Henrisken Gerrit van Altforstzoon; (191 dd 25-6-1546) Jan Goossens geeft Hendersken Gerrits van Altforst een jaarrente van fl. 4.-.-;

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 63) (52 dd 28-1-1550) Willem Wolter van Dijksz man van Yken Gerrit van Altforst, schuld aan Pieter de Crom (?) Jansz een jaarrente van fl 2.-.- (Willem Wolters, oud-schout); (96 dd 22-3-1551) Willem Wolters van Dijck man van Yken Gerrits van Altforst verkoopt zijn zwager Jan Gerritsz van Altforst de helft van een erf; (145 dd 30-6-1554) Claes van Altforst Gerritsz bevestigt te accepteren de verkoop van zijn deel van het huis waarin zijn broer Gerrit woont; (176 dd 29-12-1555) Dirck Cornelis, schout van het Land van Megen, geeft een jaarrente aan Claes van Altforst Gerritsz van fl. 3.-.-

Schepenprotocollen Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 103 fol 40-42 dd 30-11-1574) Gerrit Wolters en Gerrit van Altforst, mombers van de kinderen van wijlen Willem Wolters bij Iken Gerrits van Altforst, en Jan Hendriks van Hemert, (tweede) man en momber van Iken, regelen de respectievelijke aanspraken van de voor- en nakinderen.


Huwt voor 1518

20.193   Hilleke Gerrits van MAMEREN

FamilienaamIndex 20.193Vader 40.386Moeder 40.387

Overleden na 1571

(5-1-1540) Coram eisdem is comen GIJSBERT VAN LIENDEN, Rentmeester des lants van Megen, ende heeft van weegen des Greven van Megen, opgedragen ende mits desen scepenen brieff opdreget, CLAESS, JANNEN, GERITKEN, HENRISKEN ende IJKEN, echte kijnderen van GERIT VAN ALTFORST ende HILLEKEN sijnder huijsvrouwen, twe scepenen brieven van Megen ende dinhalt der brieven dair deesen brieff doir is gehangen met een transfexie. Ende Gijsbert van Lienden, Rentmeester, inden naeme ende van weegen des Greven van Megen voirs., heeft halmelick vertegen opte voirs. brieven ende opt inhalt der brieven, dair desen brieff doir is gehangen, tot behoeff Claess, Jannen, Geritken, Henrisken ende IJken voirs. Gelovende Gijsbert van Lienden, Rentmeester, van weegen des Greven van Megen, dit voirs. erve te weiren jair en dach ende ewelick als een vrij erffe, wtgenomen vier voet somerdijcx achter Lijs Airts, anders vrij . Actum anno veertich, den vijfften januarij.

(151-4 dd St Paulus 1543) Wij Willem Sebertss ende Daniel van Deijsen Janss, Scepenen, tugen dat voir ons comen sijn JOACHIM JAN AIRTSS als man ende mombair HILLEKEN GERIT VAN MAMERENSdochter, sijnder huijsvrouwen, ter eender, ende CLAES, JAN, GERITKEN, HENRISKEN ende IJKEN, echte kijnderen GERIT VAN ALTFORST zaliger, ende Hillekens voirs. tsamen verwect, ter anderen sijden, ende hebben vrindelicken ende minnelicken gescheijden ende gedeijlt van alsulcke gueden als Gerit van Altforst, Hilleken, echte luijden voirs. tsamen gehadt hebben ende hier nae bescreven staen, in maeten hier nae volgende. Soe is inden iersten toegedeijlt ende te deel gevallen Joachimen man ende mombair Hillekens voirs., vijff hondt landts off dair omtrent, bijden AENWORP gelegen, deen sijde Geertken Jacops met hoiren kijnderen, dander sijde Besselcken van Altforst met hoiren kijnderen, noch alsulcken gedeelt inden VAN ALTFORST CAMP, als den voirs. Gerit van Altforst ende Hilleken voirs. dair inne competerende is, noch omtrent eenen halven mergen voirlants ende het achter lants achter de DUIJNEN, deen sijde Geertken Jacops met hoiren kijnderen, dander sijde Jan Janss van Altforst, noch dordalff hondt landts inden MEERHAM, deen sijde Geertken Jacops met hoiren kijnderen, dander sijde Besselken van Altforst met hoiren kijnderen. Hier tegen is toegedeijlt Claess voirs. voir sijn vaders versterff, huijs ende hoff gelegen binnen MEGEN bij de MAESPOIRT, dair Gerit van Altforst te woenen plach, deen sijde Besselken van Altforst met hoiren kijnderen, dander sijde Ariken Kievoets, met dair wt geldende ende betalende des Heiren pacht, ende onderhalden den dijck dair teijnden gelegen.Item Jannen ende IJken voirs. is toegedeijlt voir hons vaders versterf, een stuck lants gelegen achter de DUIJNEN, genoempt VOSSEN LANT, deen sijde Jan Berwers erffgen., dander sijde Geirtken Jacops met hoiren kijnderen, deen eijndt de Duijnen, dander eijndt tot inde Maze, des sullen sij twe voirs. Geritden, hoiren broeder, op sijn gedeelt nae bescreven betalen de somme van tsestich gulden. Dies is noch Geritden voir sijn gedeelt toegedeijlt, alsulcke gedeelte als hon vader ende moeder voirs. hebben opte SCHEEL. Item Henrisken voirs. is toegedeijlt voir sijns vaders versterff, anderhalff hont lants opte HAM, deen sijde Geertken Jacops met hoiren kijnderen, dander sijde Heijl Ruelen met hoiren kijnderen, noch twe hondts landts off dair omtrent inde INSCHIET achter de DOOR HEGGE gelegen, deen sijde die van Altforst camp, dander sijde de Heijligegeest van Megen, noch eenen hoff gelegen buijten Megen, deen sijde Jan Heijckman, dander sijde Jan Voet met meer anderen, deen eijndt Geirtken Jacops met hoiren kijnderen, dander eijndt de gemeijn straet, ende sal dair wt gelden den Heir alsulcken pacht als dair met recht wt geet. Ende voirts elck van partijen sal voir sijnen gedeelt gelden sijnen pacht, die den Heir wt elcken gedeelt heeft, ende elck sijnen zomerdijck tot sijnen erve behoerende onderhalden, ende voirts alle andere pachten, jair renten, commer ende lasten opte voirs. erven staende, sullen sij partijen voirs. malcanderen wt helpen dragen, gelden ende betalen, elck nae advenant ende nae sijne quoote, sonder argelist, ende sullen sij partijen voirs. hier mede vanden voirs. gueden gescheijden ende gedeijlt sijn ende blijven, nu ende ten ewigen dagen, sonder wederseggen ende sonder argelist. Actum anno XLIIII, op Alder kijnder dach.


Zij huwt (2) voor 1543

Joachim Jan Aertse van DIJCK

FamilienaamIndex

Overleden voor 1572

In 1571 H. Geestmeester van de stad Megen, schepen in o.a. 1548.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 65) (116-121 dd 31-3-1572) Magescheid tussen Hilleke dochter Gerrit van Maemeren weduwe zaliger Joachim Jan Aertsse van Dijck, vergezeld van Gerrit van Altforst haar zoon, en Jan Aertse met Alit weduwe Adriaen van Hemert dochter Jan Aertse, Jan Roelofs man van Gerritken dochter Jan Aertsen, broeders en zusters en gerechte erfgenamen van Joachim.

Kinderen

 1. Gerardus Zie 10.096
 2. Jan
 3. Yken (ook Yfken), huwt (1) Willem Wolter van Dijksz (+voor 1574), huwt (2) voor1574 Jan Hendriks van Hemert; uit beide huwelijken kinderen
 4. Claes
 5. Henrisken
 6. Lijsken

TerugBegin van generatie


20.194   Jan HENDRIKS

FamilienaamIndex 20.194 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Megen voor 1558

Secretaris van Megen in 1538 en later. Ook 1543: custer (koster) te Megen. Duikt regelmatig op in ORA Megen (Stad en Land) vanaf c. 1540. Nog niet verder onderzocht.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 8 no 30 dd 1538) Wij Meester Henrick van Zwol ende Willem Sebertss, Scepenen van Megen, tugen dat voir ons comen is HENRICK JANSS DE RUIJTER ende heeft wederseeght ende wedersproecken alle alsucke brieven als dair hij ende sijn huijsvrou malcanderen inne gemechticht hebben ende heeft voirt gemact indien hij afflijvich wordt sonder achter de laeten wittachtige gebuerte van kijnderen, dat dan alle sijn goet dat hij nae laeten sal erven sal op Lijsken sijn echte suster ende hoiren kijnderen die sij heeft bij Jan Henricxz hoiren echten man. Ende dit al tot sijnen wederseggen.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 14 no 64 dd 29-3-1539) Voirden selven Scepenen is comen JAN HENRICXZ. voirs. ende gelooft op hem ende op dit voirs. erve, JANNEN REIJNDERSS voirs. ende den voirs. BRIEN CEELEN als mombair vande voirs. kijnderen, tot behoeff den voirs. kijnderen, quijt, vrij ende schadeloos te hauden van alle alsulcke vier gulden jairlicx als ROVER CLAESS ende LIJSBET sijn huijsvrou voirs. jairlicx geldende sijn aen JANNEN DE RUIJTERS erffgenamen, twe verschijnende op Lichtmisse aen Hr. Zeger, eenen verschijnende op St. Thonis, alsoe dat Jan ende Brien als mombair der voirs. off die voirs. kijnderen, nu ofte tot genen dagen, schaeij off commer aff crijgen en sullen. Ende dit heircOmende vanden coop vanden voirs. erve, dair aff den voirs. Jannnen Henricxz. noch goit quaem XXVIJ stuver, 1 negenmenneken eens te geven, dat deese vier gulden meer gedragen dan de somme vanden coop vanden voirs. lant. (Marge) Den gulden van Hr. Zeger heb ick wtgeleet aen Lijsken voirs. ende hoiren man, soe dat sij nu den voirs. gulden gelden sullen. Insgelijcx wtgeleet de II gulden jairlicx aen Jan de Ruijters erffgenamen. Insgelijcx een gulden aen Heijlwich Timmermans.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 no 63 dd idem) Wij Jan Berwer ende Roeloff Janss, Scepenen tot Megen, tugen dat voir ons comen sijn JAN REIJNDERSS VAN CUIJCK als man ende mombair LIJSBETH ALAIRTS dochter, sijnder huisvrouwen ende BRIEN CELEN als mombair van CLAESKEN, IJKEN ende JENNEKEN echter kijnderen van ROVER CLAESS ende LIJSBETH voirs., ende hebben tsamenlijck, erffelijcken vercoft JANNEN HENRICXZ. vierdalff hont lants, off soe groot ende cleijn alst dair gelegen is, metten holtwaess dair aen staende ende toebehoirende, gelegen inden MEGENSCHEN HAM, deen sijde den Creijen dijck, dander sijde Aert de Hairdt, deen eijndt Heer Jan Heijckman, dander eijndt den gemeijnen wech.

Ende Jan Reijnders voirs. ende Brien Celen als mombair der voirs. kijnderen hebben dit voirs. erve Jannen Henricxz. voirs. voir opgedragen ende nae halmelick op vertegen tot behoeff Jans Henricxz. voirs., alsoe dat sij vertijders dair aen onterft sijn, ende Jan Henricxz. voirs. dair vast aen geerft is, voirt soe hebben gelooft deese voirs. vercoeperen, op hon ende op alle honne gueden, hebbende ende vercrijgende, Jannen Henricxz. dit voirs. erve te weeren jair en dach ende ewelick, als een vrij erve, wtgenomen jairlicx den Heer twe blancken off dair ontrent, ende wtgenomen den zomerdijck dair met recht toebehoirende, gelegen achter Lijs Aerts, anders vrij. Meede eest te weeten dat CEEL PETERSS als man ende mombair HENRISKEN CLAES VAN DRIELS dochter, sijnder huijsvrouwen, voir Brien Ceel en, hier voir te wesen borge gestelt heeft seven hont lants, gelegen tot MACHAREN opten BOR, deen sijde Jan van Dijck, dander sijde eenen camp oeck geheijten den Bor, deen eijndt de Neer weij, dander eijndt Jan vander Aelsfort hoeijmeit, ende dat Brien voirs. de voirs. kijnderen soe lieff hebben sal als sij nu tot hoeren mundigen dagen gecomen sijn, dat sij den voirs. coeper, dit voirs. erve dan vesten sullen, gelijck sij vertijders voirs. hier voir gedaen hebben, allet sonder argelist.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 16 no 75 dd 1-10-1539) Wij Jan Berwer ende Lenaert Henricxz., Scepenen tot Megen, tugen dat voir ons comen is LENAERT HENRICXZ. voirs., tugende over hem selven, ende heeft bekent schuldich te sijn van gerechte wittige schult, ende gelooft op hem ende sijn gedeelt van huijs ende hoff, dair hij woent binnen MEGEN bijden KERCKHOFF, ende voirts op alles goits dat hij heeft ende vercrijgen mach, JANNEN JAN HENRICXZ. tot Haren, van nu op datum van deesen, over vier jair, te betalen de somme van vijffthien gulden, twintich stuver lopens gelts voir elcken gulden, ende eenen gulden dair bij te pacht. Ende hier ende binnen alle jair op Bamis dach te pacht eenen der gelijcke gulden. Ende Jan Jan Henricxz. voirs. mach wt peijnden alle jair den voirs. pacht ende het vierde jair de voirs. hoofftsomme metten pacht, aen sijn gedeelt voirs., voirs. huijs ende hoff, ende voirt aen allen gueden, etc.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 56v no 267 dd 16-11-1542) Wij Sebert Claess ende Willem Sebertss, Scepenen, tugen dat voir ons comen is PETERKEN VAN GREVENBROECK, ende heeft met consent ZIEGER hoirs soens ende GEERTRUIJT hoere dochter, verhuert JANNEN HENRICXZ, de helfft van hoeren hoff gelegen inder prochie van MEGEN, beneven de BUIJTEN STRAET, deen sijde ende dander sijde beneven erve Henrick Jacops, mette wal ende appelbomen dair op staende, te weeten den hoff soe verre als hij nu geert is te deijlen overmidsen, te lancx doer, dair aff Jan Henricxz hebben sal de helffte naest Henrick Jacops erve, ende Peter sal hebben dander helft naesten straet, ende den wal sullen sij deijlen over dwers, ende elck een eijndt, ende vanden appelbomen sullen sij het gebruijck halff ende halff hebben, elff jaeren lanck duerende, aengaende nu Kersmisse anno tweenveertich, dair voir Jan Henricxz de voirs. Peterken aff doen ende betalen sall aen WILLEM MAESS tot HAREN, nu Megensche kermesse naestcomende, elff rijnsgulden, die Peterken den voirs. Willem schuldich is, ende noch een malder gersten Jan Henricxz voirs. der voirs. Peterken greet gegeven heeft inden sack. Mits welcken elff gulden ende malder gersten voirs. Peterken voirs. voir hoir ende hoeren erven bekent vernuecht ende betaelt te sijn, tsamen ende geheel vande huer ende pachten der voirs. elff jaeren. Ende geloift Peterken voirs. op hoir ende allen hoir goet, hebbende ende vercrijgende, den voirs. Jan Henricx de huer te hauden den voirs. jairen, tsij sij is levendich off doot, ende den voirs. halven hoff te weeren vrij, ende alle commer ende lasten opten voirs. hoff sijnde ende op comen machte, voirts oeck den voirs. hoff te heijmen ende te thuijnen, ende den dijck tonderhalden, ende dier gelijcke lasten, allet op hoiren cast ende last, te betalen ende te dragen, dair Jan Henricxz schaij noch hijnder bij hebben en sal, ende hem de schair ende schooff dair aff vrij op ende aff leveren den voirs. jaeren duerende, sonder argelist.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 Fol 48 no 225 dd 26-11-1541; 7-2-1542) 225 Wij Goirt van Mameren, Peter Voet ende Herman Botterman, Scepenen tot Megen, tugen dat voir ons comen is JAN HENRICXZ, ende heeft hem doen richten ende peijnden met eenen scepenen brieff van Megen aen huijs ende hoff gelegen inder parochien van MACHAREN, dair JAN VANDER AELSFORT woent, groot sijnde sijn gedeelt vier hondt, deen sijde aen erve des Heijligengeest van Macharen, metter andere sijden aen erve Jan Wolterss, streckende metter eijnden vander gemeijnder straete tot aen erve geheijten DEN BORN, als voir twe pachtijen, jairlicx drie gulden. Ende Jan Henricxz. voirs. heeft sijn gerichte ende peijndinghe al volvuert als recht is, alsoe dat den Heir vanden lande hem een weir sijn sal tot sijnen goeden rechten, beheltelijck een ijegelijck sijns goede rechts. Actum anno XLI, den XXVIen novembris. Coram eisdem is comen de Scholtet slants van Megen ende heeft met vonnis ende recht ingeset den voirs. JAN HENRICX, int voirs. huijs ende hoff, voirde voirs. twe pachten. Ende die voirs. Scholtet gebiet hem ban ende vreede ende alle ongeweerde hant aff, beheltelick eenen ijegelick sijns goede rechts. Actum anno XLII, den VIIen februarij.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 61v no 282 dd 15-12-1542) Wij Sebert Claess ende Daniel van Deijssen Janss, Scepenen, tugen dat voir ons comen JAN HEIJCKMAN, ROELOFF GERITSS, HERMAN BOTTERMAN, PETER VOET, GOERT VAN MAMAREN, HENRICK BERWER, GERIT JAN ROELOFFSZ ende CEEL VAN HEMERT, ende hebben gelooft eendrechtelijcken op hon ende op allen honne gueden, hebbende ende vercrijgende, HENRICKEN VAN GENDT, PETEREN JANSS ende JANNEN HENRICXZ quijt, vrij ende schadeloos te hauden, nu ende ten ewigen dagen, van alle alsulcke achthien gulden jairlicx als de voirs. Henrick van Gendt, Peter Janss ende Jan Henricxz, schade gewonnen hebben voir de gemeijn naebueren van Megen aen GERIT VAN CASTEREN tShertogenbossche nae inhalt Bossche zegel ende brieven dair aff gemact, beheltelijcken dat de voirs. Henrick van Gendt, Peter Janss ende Jan Henricxz dair altijt honnen quote ende aenpaert mede aff gelden ende dragen, ende mede schieten ende genieten nae advenant hoiren gueden, gelijck de ander naebueren van Megen, allet sonder argelist. (…)

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 Fol 82v no 364 dd 16-3-1545) Wij Ariaen van Hemert ende Daniel van Deijsen Janss, Scepenen, tugen dat voir ons comen is JAN HENRICXZ, ende heeft erffelijcken vercoft JANNEN MERCELIS WILLEMSS, een huijs ende hoffstadt gelegen binnen MEGEN aende CLUIJS STRAET, soet dair gelegen is, ende de voirs. Jan Henricxz toebehoirende is, deen sijde Catherijn weduwe Meester Henricx van Zwol, dander sijde Rijck vanden Boom, deen eijndt Alairt Lambertss, dander eijndt aende Steen straet. Ende Jan Henricxz voirs. heeft dit voirs. huijs ende hoff Jannen Willem Mercelijss voirs. voir opgedragen ende nae halmelick op vertegen tot behoeff Jan Willemss voirs. Gelovende Jan Henricxz voirs. op hem ende op allen sijn goet, hebbende ende vercrijgende, dit voirs. huijs ende hoff te weren vrij, wtgenoemen het dorde deel jairlicx van eenen Hollants gulden den Heir, anders vrij. Actum anno XLV, den XVIen van meert.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 Fol 127 no 509 dd 26-2-1547) Wij Peter Voet ende Jan van Lent Goessenss, Scepenen, tugen dat voir ons comen is AIRDT VAN KELFFS, ende heeft erffelijcken vercoft ende opgedragen JANNEN HENRICXZ TOT MEGEN, vier scepenen brieven van Megen ende dinhalt der selver, mentie makende van een hoffstadt gelegen binnen MEGEN, met sijden ende eijnden als dat inhalden ende begrijpen de voirs. scepenen brieven dair deesen brieff doir is gehangen, met oeck het huijs dat dair op staet. Ende Airdt voirs. heeft halmelick vertegen opte voirs. brieven ende opt inhalt der selver ende opt voirs. huijs dair op staende, tot behoeff Jan Henricxz voirs. etc. Gelovende Airdt voirs. op hem ende op alle sijn goet, hebbende ende vercrijgende, alle commer van sijnen twegen dair in aff te doen. Actum anno XLVII, den XXVIen februarij.

(Idem no 510) Coram eisden is comen JAN HENRICXZ, ende heeft bekent schuldich te sijn erffelick ende alle jair DEN EDELEN WAELGEBOIREN EUSTAES VAN BRIMEU ende sijnen erven, twe gulden jairlics, tot twintich stuver tstuck, te betalen jairlicx deen helft den thiensten martij ende dander helft den thiensten septembris, wair aff den iersten taeldach sijn sal van nu den thiensten mert naestcomende over een jair nae datum van deesen, ende soe voirt alle jair, wt den voirs. huijs ende hoff, wt te peijnden alle jair gelijck verwonnen schult. Op conditie dat Jan Henricxz voirs. de voirs. twe gulden altijt sal moegen lossen te twe termijnen, te elcken termijn met vijffthien gulden ende metten pacht, tot twintich stuver brabants tstuck, naevolgende des voirs. Heiren ende Greven sijnen eijgen hantscrift, met sijn eijgen hant onderteijckent. Actum ut supra. Kantl.: Dit selve is gequeten, ergo geroijeert.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 Fol 115v no 482 dd 4-9-1547) Wij Peter Voet ende Joachim Jan Aertss, Scepenen, tugen dat voir ons comen sijn AELKEN JAN AIRTSSdochter, naegelaeten weduwe ARIAEN VAN HEMERTS als voir hoir selven, ende HENRICK VAN HEMERT ARIAENSS als gerechte mombair, ende JOACHIM JANS AIRTSS voirs. als oeck mombair met oerdel ende vonnisse der Scepenen dair toe geweesen van GERITKEN, HENRISKEN ende JANNEN, echte kijnderen Ariaens van Hemerts ende Aelkens voirs. tsamen verwect, noch onmundich sijnde, van weegen der voirs. kijnderen, ende hebben erffelijcken vercoft JANNEN HENRICXZ, de helft van eenen hoff gelegen inder prochie van MEGEN buijten de BOSSPOORT, over het wers affgedeijlt, het eijndt oestwairt gelegen, dair GERIT DE RAIJMAKER de weirdeijlinghe aff heeft west wairt gelegen, deen sijde ende deen eijndt Gerit de Raijmaker voirs., dander sijde Claes van Diethem, dander eijndt Henrick Henrick Timmermanss. Ende Aelken ende Henrick ende Joachim voirs. van weegen alsvoir, hebben deesen voirs. halven hoff Jannen voirs. voir opgedragen ende nae halmelick dair op vertegen tot behoeff Janss voirs. etc. Gelovende sij vertijders voirs. op hon ende op alle honne gueden, hebbende ende vercrijgende, desen voirs. halven hoff te weeren jair en dach ende ewelick als een vrij erve, wtgenoemen de helft van seven stuver aende Baseldonck, anders vrij. Actum anno XLVII, op ten IIIIden septembris.

Schepenprotocollen Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 63 fol 214-5 dd 24-12-1548) Onduidelijk: Jan Jr en Jan Sr Peters van Altforst verkopen land? Leggen over een brief van Jan Hendriks en Lijsken Jan de Ruijter?

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 64) (11 dd 13-3-1558) Gerrit Gerrits van Altforst voor zijn vrouw Marijke, Henricksken Jan Henrixdr delen de nalatenschap van Jan Henrix en Lijsbeth zaliger Jan de Ruijter

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 64) (93 dd 18-12-1559) Jan de Ruijter Jansz momber van Jenneke Hendriks de Ruijter verkoopt land


Huwt ver voor 1535

20.195   Lijsbeth Jan de RUIJTER

FamilienaamIndex 20.195Vader 40.390Moeder 40.391

Kinderen

 1. Marijken Zie 10.097
 2. Hericksken
 3. Jan

TerugBegin van generatie


20.196   N. BOGAARDS

FamilienaamIndex 20.196 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Woonde vermoedelijk buiten het Land van Megen

Schepenprotocollen Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 104 fol 169 dd 5?-1-1602) Derck Bogart, peinding aan de goederen van Jan van Sochal? en aan de goederen van Ariaen Bogert zijn broer onder Macharen voor fl 60.-.- (fol 170 dd 23-1-1602 brief gemaakt?)

Schepenprotocollen Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 104 fol 170 dd 1-3-1602) Derck Bogart verkoopt de in beslag genomen goederen in een openbare veiling.

Schepenprotocollen Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 104 fol 270 dd 18-10-1608) Anthonis Huyberts man van Jenneke dochter zaliger Adriaen Boogarts en Lijsken ...gent Jacobsdr; hij doet afstand van alle aanspraken op goed dat Anthonis Claes en Lijsken eerst huisvrouw van Jan Adrians Bogart nu van Anthonis Claes bezaten en verkochten.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 69 fol 321 dd 31-10-1620) Neesken Bogaarts weduwe Goossen Jacobs met voogden van de onmondige kinderen Derck Bogaards en Lambert Joachims, dragen drie morgen land over aan Jan van Schel (?)


Huwt ca. 1535

20.197   N.N.

Index 20.197 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Derck Zie 10.098
 2. Neesken, huwt Goossen Jacobs (+voor 1620)
 3. Adriaan (+voor 1608), te Macharen, huwt voor 1560 Lijsken N. Jacobs
 4. Kinderen
  1. Jenneke, huwt Anthonis Huyberts
  2. Jan (+voor 1608), huwt voor 1585 Lijsken N.; zij hertrouwt met Anthonis Claes. In ORA Megen 1610 komen als volwassen zonen van Jan voor o.a. Claes en Peter

TerugBegin van generatie


20.198   Jan de BONT

FamilienaamIndex 20.198 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 67, fol 281 dd. 1-5-1601) Wolter Jansz de Bont verkoopt grond; deze Wolter komt meer voor in ORA Megen. De familie komt voor 1580 verder niet in de ORA Megen (stad) voor.


Huwt Megen voor 1555

20.199   N.N.

Index 20.199 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Wouter
 2. Hilleken Zie 10.099

TerugBegin van generatie


20.202   Hendrik Hendriks TIMMERMANS

FamilienaamIndex 20.202Vader 40.404Moeder 40.405

Geboren c. 1510

ORA Megen (62:164v no 701 dd 4-2-1532) Wij Jan Botterman ende Jan Wolterss, Scepenen, tugen dat voir ons comen is HENRICK HENRICK TIMMERMANSS als man ende mombair AELKEN GERIT RUTTEN dochter, sijnder huijsvrouwen, ende heeft erffelijcken vercoft ALAIRT GERITS, het vijffte gedeelt van huijs ende hoff gelegen tot MACHAREN, dair ALIT HESSEL te woenen plach, noch ongescheijden ende ongedeijlt, deen sijde ende met beijden eijnden aende gemeijn straet, dander sijde Alairt Geritss. Ende Henrick voirs. heeft halmelick dair op vertegen tot behoeff Alairts voirs., gelovende Henrick op hem ende op sijn goit etc. warscap, wtgenoemen den auden onrait die met recht dair op steet.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 17 no 78 dd 25-7-1539) Wij Jan Berwer ende Herman Botterman Janss, Scepenen tot Megen, tugen dat voir ons comen is HENRICK HENRICXZ. TIMMERMANS, ende heeft bekent schuldich te sijn, erffelick ende alle jair GOERT JANSS VAN OSS, eenen gulden, twintich stuver lopents gelts voirden gulden, wair aff den iersten taildach sijn sal op St. Jacops dach nae datum van desen ende soe voirt alle jair, wt huijs ende hoff dair hij woent buijten de BOSPOIRT, deen sijde beneven de straet, dander sijde Jan Goessens, deen eijndt Henrick van Hemert, dander eijndt Dirick van Hemert, ende voirt wt alles goits dat Henrick voirs. heeft ende vercrijgen mach, wt te peijnden alle jair gelijck verwonnen schult. Op conditie dat Henrick voirs. den voirs. jairgulden altijt lossen mach met vijffthien gulden ende metten pacht, twintich stuver lopens gelts voir elcken gulden.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 47v no 223 dd 20-6-1541) Coram eisdem is comen ALAIRT GERITSS, ende heeft opgedragen ende mits desen scepenen brieff opdreget, HENRICK HENRICXZ. DE TIMMERMAN, sijn helft van eenen scepenen brieff van Megen ende dinhalt des selven, dair desen brieff doir is gehangen met een transfixie, mentie makende anderhalven gulden jaerlicx, gaende wt zekere onderpanden gelegen tot MEGEN, met sijden ende eijnden als dat begrijpt den voirs. scepenen brieff. Ende Alairt voirs. heeft halmelick vertegen opten voirs. brieff ende opt inhalt des selven tot behoeff Henricx voirs., etc.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 59 no 276 dd 13-5-1543) Wij Sebert Claess ende Gerit Voet Airtss, Scepenen, tugen dat voir ons comen is HENRICK TIMMERMAN HENRICXZ, ende heeft bekent schuldich te sijn erffelick ende alle jair AELKEN HENRICK JACOPS huijsvrou, ende STIJNTKEN ende JAECXKEN hoiren echte dochteren, twe gulden, twintich stuver brabants gevaluweert voir elcken gulden, wair aff den iersten taeldach sijn sal op St. Peters dach ad Cathedram nae datum van deesen, ende soe voirt alle jair, wt huijs end hoff gelegen inder prochie van MEGEN dair hij woent buijten de BOSPOORT, deen sijde de gemeijn straet, dander sijde Heijlwich weduwe Jan Goessens met hoiren kijnderen ende meer andere, deen eijnde Margriet weduwe Henricx van Hemert met hoiren kijnderen, dander eijndt Dirick van Hemert, ende voirt wt alles goets dat hij heeft ende vercrijgen mach, wt te peijnden alle jair gelijck verwonnen schult. Op conditie dat Henrick dat alle tijt lossen mach met dertich gulden ende metten pacht, twintich stuver brabants gevaluwert voir elcken gulden.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62  fol 93v no 411 dd 12-12-1545) Wij Sebert Claess ende Daniel van Deijssen Janss, Scepenen, tugen dat voir ons comen is JAN VOET JANSS, ende heeft bekent schuldich te sijn ende gelooft te betalen erffelick ende alle jair, altijt inden Hoochtijt van Kersmisse CORNELIS JAN JANSSOEN tot Meghen, sesthien Carolus Keijzers gulden, off twintich stuver brabants gevaluweert voir elcken gulden, wair aff den iersten taeldach vallen ende verschijnen sal te Kersmis se anno XVc sesenveertich naestcomende, ende soe voirt erffelick ende ewelick te vergelden, wt eenen huijs, hoffstadt ende bogairt gelegen binnen MEGEN, dair den voirs. Jan Voet Janss woenachtich is, metter eender sijden gelegen beneven erffenisse Lijsken weduwe Jan Berwers met hoiren kijnderen, metter andere sijde beneven erffenisse Heijlwich weduwe Henrick Timmermans met hoiren kijnderen, streckende vander Steenstraet tot achter aenden winterdijck, alnoch wt een stuck erffs gelegen inden MEGENSCHEN HAM, ter plaetsen genoempt achter die DUIJNEN, gelegen metter eender sijde beneven erffenisse Mercelis van Hemert, metter andere sijde beneven erffenisse des Heijlige geest tot Megen, streckende vander Duijnen tot inde Maze. Ende Jan Voet voirs. heeft gelooft op hem ende op alle sijn gueden, hebbende ende naemaels vercrijgende, dese voirs. onderpanden altijt goet ende waeldoegende te maken voirde voirs. jairrente, nu ende ten ewigen dagen. Ende Cornelis voirs. mach wtpeijnden alle jair naeden voirs. taeldach de voirs. sesthien Carolus gulden 1aenden voirs. onderpanden, gelick schult die met allen recht verwonnen weir. Tugen ende certificeren alnoch wij Scepens voirs. voir warachtich dat de voirgenoemden onderpanden nu ende ten ewigen daghen goet genoch ende doechsaem sijn voirde betalinghe vande voirs. jairrente. (Vervolg) Coram eisden is comen CORNELIS voirs., ende heeft gelooft op hem ende sijnen gueden, dat hij met deesen voirs. brieff, dese voirs. jairrente nu ofte tot geenen daghen, manen, noch eijsschen, noch doen manen, noch doen eijsschen en sal, hij, noch nijemant van sijnen twegen.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62 fol 118v no 490 dd 27-5-1548) Wij Ariaen van Mameren ende Joachim Jan Aertss, Scepenen, tugen dat voir ons comen is HENRICK DE BECKER HENRICXZ, ende heeft bekent schuldich te sijn ende gelooft te betalen op hem ende op alle sijn gueden, hebbende ende vercrijgende HENRICKEN DEN TIMMERMAN HENRICXZ, nu te Kersmisse naestcomende, doch te Lichtmisse dair naestvolgende wel betaelt, de somme van vierentwintich gulden, twintich stuver brabants voir elcken gulden, wt te peijnden gelijck verwonnen schult.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 326 ongedateerd, ca. 29-5-1620) Adriaen Marcelis, voogd van de kinderen van wijlen Hanrick [Hanricksz, MW] Timmermans en Jenneke Marcelis; en Willem Jacobs, hebben gecontracteerd dat tijdens het huwelijk van Willem Jacobs en Aelke Timmermans twee stukken land beleend zijn; de kinderen zullen het ene gebruiken, Willem het andere; Willem betaalt de kinderen Timmermans iets. Getekend A. Marcelis, Willem Jacobs van Altforst, Jan Marcelis en Jan Jansz van [T?]emaij.


Huwt

20.203   Aelken Gerrits RUTTEN

FamilienaamIndex 20.203 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aaltje Zie 10.101
 2. Henrick (+voor 1620), huwt Jenneke Marcelis; ouders van onmondige kinderen

TerugBegin van generatie


20.204   Antonis N.

Index 20.204 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 67 fol 94-5 dd 4-11-1594) Welt Anthonissen verkoopt aan Everaert Anthonissen een halve morgen land; Hanrick Anthonissen lost met blinckende penningen; vervolgens verkoopt hij aan Everaert een halve morgen.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 67 fol 183 dd 22-2-1597) Welt Anthoniss verkoopt aan Evert Anthoniss twee hond land; (Idem & Idem) meer land; (fol 184) Welt aan Jan Jacobsz van Bercke land; (idem en idem) Welt aan Guert Jansz van Bercke meer land

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 67 fol 186 dd 22-2-1597) Welt Anthoniss aan Jan Jacobsz van Bercke land

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 67 fol 199 dd juli 1597 Welt Anthoniss als man van Cornelia N. verkoopt anderhalve hond land aan Anthonis Jacobsz


Huwt voor ca. 1565

20.205   N.N.

Index 20.205 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Evert Zie 10.102
 2. Welt, huwt Cornelia N.
 3. Hanrick

TerugBegin van generatie


20.206   Jan Jr Goossens van LENT

FamilienaamIndex 20.206Vader 40.412Moeder 40.413

Overleden kort voor 11-1-1574

Jan van Lenth Goossens Jr was schepen van het Land van Megen in 1543 tot zeker 2-2-1546; van de stad Megen in ten minste maart 1547-1552, 1554, en 1556-1573. In 1547-8 wordt hij nog enige keren als ‘de jonge’ aangeduid, daarna niet meer.

Hypothese: de nu volgende Jan Jansz van Lent zal een oudere broer of neef zijn (*ca. 1525). Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 67 fol 203 dd 24-1-1598 getuigenis door Jan Jansz van Lenth oud circa 73 en Daniel Goijaerts van Maren oud circa 75, op verzoek van Willem Geretsz scholtis, Jan Marcelis en Jan Ditmars burgemeesteren over Jacob Arnts vorster van Lith

In 1583-88 is een Berent Jansz van Lent schepen van het Land, in 1597 van de Stad Megen. Schepenprotocollen Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 104 fol 197 dd 21-8-1596) Bernt Jansz van Lent en zijn vrouw Geertruijt Derck Petersdr testeren op de langstlevende

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 63 fol 7 dd 18-6-1548) Metken Aerts de Cock weduwe Jacob Hermansz Butkens en Jan Jacobs (haar zoon?) ook als momber van Jacobje, Heijlke en Geritke, kinderen van Metken en Jacob, verkopen aan Jan van Lent Goossens een zevende deel van een hofstede. Idem verkopen aan idem twee schepenbrieven van Megen.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 64 fol 15 dd 20-1-1558 (voor schepenen Geert Jansz en Jan van Lenth Goossens)) Jan van Lenth Goossens is een jaarpacht schuldig aan (niet vermeld) van fl 3.-.- .

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 64 fol 28 anno 1558) (voor Jan van Lenth en Goert Jansz) Jan van Lenth is schuldig heer Huijbert Matheusz, priester en pastoor van Megen, een jaarpacht van een (mander?) rogge Bossche maat.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 64 fol 44 dd St Lucas 1558 (Schepenen Jan van Lenth Goossens en Henrick Tijmmermans Henricks)) Jan van Lenth Goossens belooft aan heer Huijbrecht, priester en pastoor van Megen, te leveren allerlei gewas (geroyeerd).

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 64 fol 98 dd Paulus Bekeringsdag (? = 25-1) 1560) Jan van Lenth is schuldig aan Huybert Matheusz, priester en pastor van Megen, een bedrag van fl. 50.-.-

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 65 fol 64 dd 'opte heiligh ...avond' 1560) Jan van Lenth is schuldig aan Maximiliaan Bandoel (?) te Grave en Margriet zijn huisvrouw vier malder rogge elk jaar (Marge: afgelost).

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 65 fol 79 dd Bamisdag 1561) Jan van Lenth is schuldig Jan (...) van Gent een jaarpacht van fl 11.-.- (Marge: gekweten bij Aelke de Hart aan Janne de Groot 5-7-1601).

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 65 fol 91 dd 3-1-1562) Jan van Lenth is schuldig aan Tomas Dircks van Mameren een jaarpacht van fl 2.-.- (Marge: gelost door Lenaerdt Dircks Timmermans 27-12-1594)

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 65fol 143 dd 20-8-1561) Jan van Lenth verkoopt Gerrit Roelofsz een huis en hofstee tussen buitendijk en gemene straat.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 65 fol 145 dd 4-1-1563) Jan van Lenth is schuldig aan Sebastiaan Jansz een jaarpacht van fl 3.-.-.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 65 fol 203 dd 29-5-1564) Jan van Lenth als momber van Jan, zoon van Jan Roelofsz en Thoonken zal:, vernadert een huis en hof die Dirck (Mont?) rfentmeester van het land van Megen van Jan Roelofsz verkregen had.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 65 fol 318 dd “lesten paess heijligen dach” 1568 Jan van Lenth verkoopt aan Aerdt Goossens de helft van zeven hont land.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 65 fol 356 dd 27-3-1570 Jan van Lenth is schuldig aan Jan Hendricksz fl 53.-.-

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 65 fol 369 dd 12-6-1570 Jan van Lenth draagt over aan Evert Stevens een weide voor fl 25.-.-

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 66 fol 47 dd 11-1-1574) Aelken weduwe Jan van Lenth is schuldig aan Lijntken weduwe Bruijn van Groeningen een jaarpacht van fl 2.-.-. (Marge: Evert Thonis momber van Heesken Jan van Lenth koopt de pacht af, 31-10-1593).

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 66 fol 56-7 dd 19-2-1574) Michael van Dijck drost van het land van Megen en Jan Roelofs voogden van de onmondige kinderen van Jan van Lent (marge: Lijntken, Jenneken, Ruelken en Aelken); verklaren dat bij zijn overlijden “grote swaere schulden” zijn aangetroffen, waardoor het wijzer was zekere goederen te verkopen. Gerrit Jansz van Lent, Jan Jansz van Lent, Heesken Jans van Lent en Baeltgen Jansz van Lent voor zichzelf en Aelke weduwe Jan van Lent voor haarzelf verkopen nu Claes Willemsz een stuk land.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 66 fol 86 dd 1-12-1574) Aelke weduwe Jan van Lent belooft voor zichzelf en haar kinderen te betalen Gerrit Marcelijss van Hemert fl 25.-.-

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 66 fol 111 dd Kerstmis 1574) Aelke weduwe Jan van Lent belooft Henrick Marcelis van Hemert tien Brabantys strijnen (?); (Marge afgelost 27-12-1594)

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 67 fol 63 dd 14-9-1593 Evert Thoenisse als momber van Baetken Jan van Lenth, en Willem Gerits, schout als voogd van de onmondige kinderen van Gerrit Jans van Lent, ook met volmacht van zijn vrouw Francijntje (?)... verkopen huis en hofstee aan Henrick Gerrits.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 67 fol 64 dd 14-9-1593) Henrick Gerits belooft aan Evert Thoniss wat hij net gekocht heeft te betalen (…)


Huwt ca. 1545

20.207   Aelke de HARDT

FamilienaamIndex 20.207Vader 40.414Moeder 40.415

Geboren voor 1525
Overleden na 1574

Kinderen

 1. Gerrit Jansz van Lent (*voor 1550 +voor 1593), huwt Francijntje N.; laat onmondige kinderen na
 2. Jan Jansz van Lent, volwassen in 1574
 3. Heesken Jans van Lent, volwassen in 1574
 4. Baetken Zie 10.103
 5. Lijntken, onmondig in 1574
 6. Jenneken, onmondig in 1574
 7. Ruelken, onmondig in 1574
 8. Aelken, onmondig in 1574

TerugBegin van generatie


20.704   Theodorus van den KOLCK

FamilienaamIndex 20.704Vader 41.408Moeder 41.409

Geboren ca. 1530

Hypothetisch


Huwt

20.705   N.N.

Index 20.705 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Weijer Zie 10.352

TerugBegin van generatie


20.928   Henrick VERWAIJEN

FamilienaamIndex 20.928Vader 41.856Moeder 41.857

Geboren rond 1493

Bron http://home.wxs.nl/~verwayen/pagina10.htm


Huwt

20.929   N.N.

Index 20.929 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren rond 1490.

Kinderen

 1. Petrus (*rond 1515) Zie 10.464
 2. Johan (*rond 1520)

TerugBegin van generatie


24.080   Geurt van RINSUM

FamilienaamIndex 24.080Vader 48.160Moeder 48.161

Geboren voor 1490
Overleden voor 1577

De reconstructie van de generaties voor Alart van Rinsum (1552-1630) is veredeld giswerk: generatie op generatie telt ten minste één Alart die kennelijk eerst ‘de jonge’ en later ‘de oude’ heet. Ik heb gekozen voor de meest economische reconstructie waarin toch alle akten uit ORA Overbetuwe een logische en chronologisch verantwoorde plek krijgen, en waarin landbezit van (kennelijk) dezelfde stukken grond in rechte lijn overgeërfd worden.

ORA Overbetuwe (inv no 97 fol 179 Mattheus = 21-9-1558) Geurt van Rinssum heeft tussen besaet en ontsaet gewacht en aangesproken de weduwe van Johan vander Vecht, en beloofde zijn antwoord binnen behoorlijke tijd aan de landschrijver te geven.

ORA Overbetuwe (inv no 293 fol 53v dd 1-7-1563) Goirt van Rijnssum heeft besaet gedaan aan een wintergersttiende aan Gerrit Gurt van de weduwe en kinderen van Johan vander Vecht in Zetten voor 100 goltgulden.

ORA Overbetuwe (inv no 293 fol 54 en 54v dd 13-8-1563) Gerit van Rijnssum, gerichtsman.

ORA Overbetuwe (inv no 293 fol 54v dd 13-8-1563) Gerit van Rijnssum doet besaet aan het Reit guet (?) van Johan Jacobs en Jacob van Huessen in Driel, en Johan Wilhemss en Gijsbert Vermeer in Zetten, elk voor 50 goltgulden en schade.

ORA Overbetuwe (inv no 293 fol 64v dd St Katharina= 25-11-1563) Kondschap voor Derick Thonissen. Goirt van Rijnssum (en anderen) getuigen over de erfscheiding tussen Derick Thonissen en Wilhem van Ratingen; hij was erbij toen de landmeter deze vastlegde.

ORA Overbetuwe (inv no 293 fol 93 dd 22-5-1565) Derick, Geurt en Engelbert Roeloffs, gebroeders, samen met Roeloff van Rijnssum, hebben ontsaet gedaen tegen het besaet door hun vader Henrick Roeloffs (schoonvader van Roelof, dan?) gedaan.

ORA Overbetuwe (inv no 97 fol 207 dd dinsdag post oculi [=derde zondag na Aswoensdag] 1566) Wijmmer Alartss heeft gebracht tussen besaet en ontsaet Geurt de Muller voor Cfl 7, en zijn Henrick Sch[..vlekje]linck ende Roeloff van Rinssum ‘voir die gerichten coste burge geworden’.

ORA Overbetuwe (inv no 293 fol 134 dd 17-2-1568) Derick Roeloffss, Evert Roeloffss, Engelbert Roeloffs, Roeloff van Rijnssum als man en momber van Stijn Roeloffss, geven volmacht aan jonkheer van Bronckhorst een algemene volmacht hen in rechtszaken in Elst en elders te vertegenwoordigen.

ORA Overbetuwe (inv no 293 fol 137 dd 24-6-1568) Roeloff van Rinssum heeft besaet gedaan aan het reit [gereed] goed van Thomas Geritss in Hervelt en elders voor 18 daalder en Cfl 7 verlopen rente, plus schade.

ORA Overbetuwe (inv no 98 fol 2 dd St Michaelsavond = 29-9-1568) Roelof van Rinssen heeft tussen besaet en ontsaet gewacht en aangesproken Govert Geritss voor 50 goltgulden en de schade met recht daarbij.

ORA Overbetuwe (inv no 98 fol 5 dd St Michaelsavond = 29-9-1568) Roeloff van Rinssem heeft zich tussen besaet en ontsaet quitgedinght tegen Thonis Geritss.

ORA Overbetuwe (inv no 98 fol 50 dd dinsdag post bi.. = januari 1570) Thonis Gerrits heeft zich met lesten oerdeel quijtgedinght tegen Roloff van Rijnssom, tusschen besaet ende ontsaet.

ORA Overbetuwe (inv no 293 fol 154v dd 5-3-1570) Thoenis Geritss doet ontsaet van het besaet gelegd door Roeloff van Rinssum.

ORA Overbetuwe (inv no 98 fol 55 dd 2-5-1570) Hesken inge Haeme weduwe Derrix Wilhemss met Willem Gaertss haar momber; Geurt van Rijnssom ende Jan Janss, Willem Gaertss ook zelf als erfgenaam van Derick Willems, hebben tussen peinding en pandkering aangesproken Naell en Marij Huigen voor 12 daalder jaarlijkse rente op Martini laatstleden verschuldigd, vijf jaar achterstallig; nog voor 6 rijder gulden rente drie jaar achterstallig, volgens een overgelegde brief. Hesken ingen Haem brengt Naell en Marij ook nog tussen peinding en pandkering voor 100 Rijdergulden hoefgeld, en 6 rijdergulden van 24 rijdergulden achterstallige rente. Naell en Marij met Henrick Wissinck als momber slaan terug: zij brengen Heesken tussen besaet en ontsaet voor 200 daalder en 14 daalder.

ORA Overbetuwe (inv no 98 fol 65 dd dinsdag post johannes nativitas (23-6 juliaans) = 26-6-1570) Naell en Marij Huigen met Henrick Wissinck als momber hebben gewacht Heesken ingen Ham, dat zij zal komen en antwoorden; Heesken c.s. beloven binnen behoorlijke tijd de landschrijver antwoord te sturen. Heesken op haar beurt, met Willem Gaertssen, Willem ook voor zichzelf, Geurt van Rintzom en Jan Janssen, hebben Naell en Marij Huigen gewacht en om antwoord gevraagd; Naell en Marij zeggen schriftelijk antwoord toe.

ORA Overbetuwe (inv no 98 fol 73 dd 19-9-1570) Naell en Marij Huigen hebben Heesken ingen Ham c.s. gewacht en replick binnen behoorlijke tijd geëist; Heesken sum Suis doen hetzelfde.

ORA Overbetuwe (inv no 98 fol 83 dd dinsdag post jubilato [derde zondag na pasen] 1572 = Gregoriaans 2-5-1572, juliaans 22-4-1572) [van september 1570 tot mei 1572 heeft het gericht door de oorlog niet gezeten] Gerrit van Ede als volmachtiger van Heesken ingen Ham maant Naell en Marij Huigen om in drie zaken dupliek te geven. Henrick van Reness als man van Naell Huigen, en Marij Huigen beloven dat binnen behoorlijke tijd te doen. Op hun beurt manen de laatsten Heesken cum suis dupliek te geven in hun zaak tegen haar en de haren.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 3v dd 12-6-1572) Geurt van Rijnssum vermeld als gerichtsman van Oosterholt.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 17 dd 2-5-1573) Geurt van Rijnssum en Jan Janss (ambtman Karel van Lijnden, gerichtsmannen Berndt Hackfortt en Derck van Welij) geven volmacht aan Meister Gerit van Eede om hen te vertegenwoordigen in alle zaken in Overbetuwe.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 44 dd 26-6-1574) Peter van Reet, peinder, getuigt dat hij Bartholdt van Genth heer tot Loijen(?) gepeind heeft aan een kamp genaamd Hollarskamp in Zetten toebehorend Alardt van Rijnssum voor zes daalder en vier rijder wegens twee jaar achterstallige pacht.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 45 dd 29-6-1574) Voor ambtman Karel van Lijnden en gerichtslieden Johan Kyvitt en Roloff Henrickss is gekomen Heesken Ingen Ham weduwe Derck Wilhemss met Rutger van Horssen haar momber, verkoopt aan Gaerdt van Rijnssum en Willemken zijn vrouw; en Willem Gaerdtss en Naell echtelieden, een huis en hofstad met bongerd en bouwland daarnaast, nog een stuk land geheten de Schaepsdrift, recht op strekkende naast Berndt Mommens erf, samen ongeveer vier en een halve morgen, in Driel, O: Andries Leijdecker, Z: Gaardt van Rijnssum, W: Berndt Mom, N: Andries Leijdecker. Verder de helft van een erfrente van 29 stuiver Brabants op een kamp genaamd middelste kamp groot circa drie morgen in Driel. Nog de helft van zes rijdergulden jaarlijks (de gulden groot 24 stuiver) op 12 morgen land in Driel. Nog de helft van een jaarrente van vier enkele gouden Hartoch guldens op een stuk land geheten de Elst //45v// groot circa 5 morgen in Elden. Nog de helft van een rente van drie enkele Gelrische Rijderguldens (elk 23 stuivers Brabants) op vijf morgen weiland onder Driel. Verder alle aktien, vorderingen etc als zij op Naell en Marij Huigen heeft. Een uitstaande thijns van 10 stuivers aan Mariendael, 30 lopen zaad die Andries Leijdecker jaarlijks uit tien morgen land betaalt (..nog enkele kleine tijnzen).

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 45v dd 29-6-1574) Gaerdt van Rijnssum en Willemken zijn vrouw; en Willem Gaerdtss en Naell echtelieden, beloven aan Heesken Ingen Ham in ruil voor al het overgedragen goed al haar schulden over te nemen, en verder zolang zij leeft, in nooddurftigen last, alle kost en kleding, en inwoning, plus jaarlijks 30 daalders van 30 stuivers, desnoods bij achterstalligheid opeisbaar via peinding.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 91 dd 20-10-1576) Vermeld in een akte voor Johan Vermeer Jacobss als gerichtsluiden: Alardt en Rolof van Rijnssum.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 113v dd 6-8-1577) Adriana de Ruijter weduwe Lambert Valckenburch verkoopt diverse stukken land aan haar kinderen, daaronder drie morgen land in Elst, belenders zijn de erven Guert van Rijnssum.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 136 dd 13-1-1578) Roloff van Rijnssum treedt op als gerichtsman.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 151v dd 12-9-1578) Roloff van Rijnssum doet besaet aan alle goederen van Rolof Jacobss en Jutt van Eymeren in Elst.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 153 dd 23-10-1578) Steven Bentinck, burgemeester van Zutphen, heeft 24 daalder die Roloff van Rijnssum en de ambtman geconsigneerd van ...Camphui schulden en volg.. beslagen hadden, en gelooft Rijnssum, als gemachtigd door Camphuis, de actie waar Van Rijnssum om vraagt.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 162v dd 6-4-1579) Kondschap voor Hieronymus van Horne, custos tot Elst, door diverse partijen. Rijck Lambertss getuigt dat de custos Van Horne een thijns heft op land dat Roloff van Rijnssum gebruikt.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 186 dd 25-4-1580) Roloff van Rijnssum geeft een algemene volmacht aan Jelis van Mekeren.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 205 dd 5-7-1580, gerichtsdag) Johan Bantijnck heeft zich tussen (opengelaten) en (opengelaten) tegen Roloff van Rijnssum mett lesten ordell quitgedingt.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 207v dd 5-7-1580, gerichtsdag) Jelis van Mekeren als volmachtiger van Roloff van Rijnssum heeft zich tussen peinding en pandkering tegen Goddert van M[eurs?] lesten ordell quytgedinght.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 208 dd 5-7-1580, gerichtsdag) Jelis van Mekeren als volmachtiger van Roloff van Rijnssum heeft zich tussen peinding en pandkering tegen Arendt die Graff lesten ordell quytgedinght.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 211 dd 17-7-1580) Hieronymus ter Horne als volmachtiger van Godhardt van M...[eurs?] heeft besaet gedaen aan alle roerende en onroerende goederen van Roloff van Rijnssum in Elst voor 150 daalder.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 215v dd 8-9-1580) Roloff van Rijnssum heeft ontsaet gedaan van het besaet gelegd door Hieronymus ter Horne als volmachtiger van Godhardt van M... had gelegd; de ambtman eist dat de zaak op de eerstvolgende gerichtsdag over 14 dagen behandeld wordt.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 222v dd 27-9-1580, gerichtsdag) Hieronymus ter Horne als volmachtiger van Godhardt van M...[eurs?] heeft tussen besaet en ontsaet Roloff van Rijnssum gewacht en aangesproken om een antwoord; Jelis van Mekeren als volmachtiger van Roloff belooft antwoord.

ORA Overbetuwe (inv no 100 fol 65v dd 6-6-1583) Roloff van Rijnssum heeft besaat gedaan aan Jeliss wonend im Bijstervelt en Rijck Lambertss tot Reet [marge: gerede goederen] voor L goltgld.

ORA Overbetuwe (inv no 100 fol 129 dd 17-8-1584) vermeldt Roloff van Rijnssum als gerichtsman in Elst.

ORA Overbetuwe (inv no 100 fol 273 dd 26-3-1596) Warnar Luyckx en Mary van Rijnssum zijn vrouw met Gerit Barten tochten elkaar, voor hun goederen in Oosterholt.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 37v dd 2-7-1609) Kondschap van Kerst Barentss opt Slop tot Andelst. Cornelis van Rijnssum tuichde ten versoucke van Kerst Barentss wahr te sein dat Gerit Versteegh [marge: tegens hem gesecht ende bekendt heeft dat hij] heeft ...over die kruijs graaff int slop ... dat dess requirants.. ... op Derck Versteegh, Gerrit Versteeghs vaders weijlandt, en dat Gerrit Versteegh dess requirant ... [Verder] Goossen Gijsens, Rijck Henricks ende Peter van Rijnssum tuichden ten versoucke voors:dat sij op den (voorsegde) tijt sijn komen gaen bij die plech? ... Slop ende sij omtrent een m...dell ... get..dt hadden, .. tselve werdt ... uit die kruijs gr..fft (...). [Verder] Brandt Hermens [getuigt dat hij] Kerst Barentss (...) [Verder] Brant Palmerts? dat hij gezien heeft dat Brandt Hermens ... opgehouden had (...).

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 54 dd 26-9-1609 (gerichtsdag)) Johan van Gend amptman hefft tusschen peind[ing] ende pandtkeer getracht ende aengesprocken Cornelis van Rijnssum ene L gol... ende ene? den scheiden mit recht, et non comparant.

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 23 dd 15-9-1616 (Kondschap van Alardt van Rijnssum) (1) Henrick Geritss oud 27, Cornelis Henrickss oud 20 en Arien Lambertss oud 73 jaar; (2) of waarachtig zij dat Alardt van Rijnssum zal: zoon Cornelis van Rijnssum met Henrick Gerritss in den jare 1612 die winter... vanden Kuijllacker? ... of zij dat niet bij schoonen? lichten dagh sonder ... offte kennisse van Alardt van Rijnssum hebben gedaan, off ... van daen tselve geschiet sij; (3) of niet waarachtig zij dat Alardt van Rijnssum in hetzelfde jaar 1612 niet en heeft gekocht schapen dan ... een of twee en twintig die hem zelf toequaemen; (4) of niet waarachtig zij dat Alardt van Rijnssum in hetzelfde jaar 1612 heeft op een dag aan Johan van Bornijegen? Henrickss de helft van huis? ... en deling van twintig schapen, ... schaap ofte twee onder...; De getuigen bevestigen het meeste, Arien voegt nog iets toe over de schapen;


Huwt voor 1515

24.081   N.N.

Index 24.081 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Alart Zie 12.040
 2. Roelof (+ca. 1583), huwt Stijn Roeloffs
 3. Marij, huwt voor 1596 Warnar Luyckx; mogelijk een kleindochter
 4. Nael, huwt Willem Gaerdtss
 5. Cornelis, vermeld 1609; mogelijk een kleinzoon
 6. Kinderen
  1. Alardt Cornelisz (vermeld 1616)
 7. Peter
 8. Geurt, huwt Willemke N.

TerugBegin van generatie


24.082   N. HEY

FamilienaamIndex 24.082 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 190v dd 24-5-1580) Peter van Reet, gezworen peinder, heeft op verzoek van Henrick van Mekeren gepeind de hofstee van Johan Hey en Lijss van Deynsen(?) (gekocht van Gaerdt Wolterss) waar Johan van Deynsen op zit; nog twee morgen land van Willem Kr..k, in Andelst voor Cfl 73 achterstallige pacht die Hey en Lijss hem schuldig zijn. Johan, Cornelis, en Willem Hey, Geurdt Driessen als man van Claes Hey, Jacob Hen(rickss?) man van Stijn Hey, en Alardt van Rijnssum als man en momber van Grietgen Hey zijn huisvrouw hebben gezamenlijk pandkering gevraagd.


Huwt

24.083   N.N.

Index 24.083 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Margaretha Zie 12.041
 2. Johan Hey, huwt Lijss van Deynsen
 3. Cornelis
 4. Willem
 5. Claeske, huwt Geurdt Driessen
 6. Stijn, huwt Jacob Henrickss

TerugBegin van generatie


25.600   Adriaen Jr Gerit Vranck SCHREPPERS

FamilienaamIndex 25.600Vader 51.200Moeder 51.201

Geboren voor 1560
Overleden na 1605, voor 1648

Geïdentificeerd dankzij Henk Coolen. Vader van Digna (doopgetuige van een kind van haar neef Adriaen Jan), via patroniemen ook herkenbaar als vader van Jan Adriaen Schreppers. Kinderen ook volgens Collectie Van Dijck.

Voor wat betreft de identificatie van zijn vader: er zijn twee Gerrit Franken en twee Adriaen Gerit Vrancken. ‘Mijn’ Adriaen Gerit Vranck wordt eenmaal aangeduid als ‘de jonge’. Een van beide Gerrit Franken heeft de toenaam ‘van Gestel’ en blijkt geen zoon Adriaan te hebben. De andere heeft er twee – in de juiste leeftijden.

Mogelijk verwant aan Dirck Willem Sceppers: RA Tilburg 8-4-1537 (284:1v) Dirck zoon van wijlen Willem Sceppers verkoopt aan Willem zoon van wijlen Willem Laureijs Anssems een jaarlijkse en erfelijke pacht van 10 lopen rogge uit een pacht van 20 lopen rogge jaarlijks uit huis, hof, grond en toebehoren en uit goederen, die Willem Laureijs Anssems eertijds bezat en verkregen had van Dirck Willem Sceppers als man en momber van Katherijn, dochter van Willem Sceppers, gelegen te Tilburg in Oerle. Dirck Willem Sceppers had die 20 lopen rogge gekocht van Willem laureijs Anssems. De 10 lopen rogge staan te los.

Verder komt nog voor te Oisterwijk Daniel Jan Sceppers gehuwd met Aleijt Jan Corst Bonte, ouders van Jan (van Dijk: Oisterwijk R 147 - 1430 - 54v en 55.). Oisterwijk, kommerboek 1636, meldt nog: [56v]I derffgenamen Henrick de Scheper; 1186. eenen bempt in de DIESE, bij GOOSSEN VAN DER BORCHT SCHOIR, 3 L 13" R, 1" ..

ORA Tilburg (347:158v dd 23-2-1608) Adriaen zoon van Adriaen Jr Gerrit Vrancken treedt op als momber voor Adriana Denijs N.

ORA Tilburg (347:303 dd x-3-1609) Adriaen Jan Daniel N. verkoopt een hofstede aan Adriaan zoon Adriaan Gerrit Vrancken de jonge

ORA Tilburg (358:78 dd 14-12-1640) Moeilijk leesbaar: vermeldt een staat en inventaris van de nalatenschap van Adriaen.

RA Tilburg 362:19 (11-2-1649), Digna Adriaen Schreppers met zoon Goijert (Jan Hendrick Jan Denijs) Meijnerts en anderen voor kinderen en kleinkinderen Meijnerts, volgens akte voor notaris in Breda van 2-2-1649, erfenis verkocht aan Goyerd Thomas de Beer.

Vermeld in schepenbankakte 1611 Tilburg (inventarisnummer 348, pagina 179r) (vergelijk akte 1644 bij zoon Adriaen): Adriaen Gerit Vrancken en Peeterke Jan Peeter Papen met kinderen Catharina Adriaen Gherit Vrancken, Dingna Adriaen Gerit Vrancken, Jan Adriaen Gerit Vrancken, Willem Adriaen Gherit Vrancken; verder Cornelis Cornelis Wouterssoon met kinderen Anna Cornelis Cornelis Wouterssoon, Barbara, Cornelis, Geerit en Jan Cornelis Cornelis Wouterssoon; ten slotte Jan Hendrick Jan Denijs Meynaerts (e.v. Digna), Jan Jan Hendrick Wouterssoon en Willem Laureys Willemssoon.

Vermeld in schepenbankakte 1595 (?) Tilburg (inventarisnummer 341, pagina 32r): Adriaen Jan Vrancken met Adriana Adriaen Jan Vrancken, Catharina Adriaen Jan Vrancken en Jan Adriaen Jan Vrancken; verder Adriana Dirck Peeters van Son, Corstiaen Anthonis Corstiaenszn van Baerdwijck, Geetruijdt Willem van Spaendonck, Gerit Gheret Adriaen Maessoon, Jacob Adriaen Daniels, Jan Cornelis Cornelis Peeter Mutsaerts, Jenneken Adriaen Jan Vrancken, Lucretia Adriaen Crillaerts, Peeter Huijbert Peters en Peeter van Son.

Criminele procesdossiers Tilburg:

1187v. Jacop Janss. Hoorevoorts contra Ariaen Gerit Vrancken, betreft betaling van een mud rogge, 1585.

1357. Adriaen Gerit Vrancken contra Peeter Anthonis Bruijnen en Jan Crijnen de Smet te Loon op Zand, betreft haaflijk gericht (?), 1592-1593.

1411a. Wouter Cornelis de Ruijter contra Adriaen Gerit Vrancken, betreft kwestie over het timmeren van een schuur, 1595-1596.

1557u. Dionijs Lenaerts contra Peter Peter Leijten en Adriaen Gerit Franssen, betreft betaling van gedane verteringen, 1600.

1566. Claes Jan Claes Goijaerts contra Adriaen Gerit Vrancken, betreft betaling van hout, 1601.

1652ag. Corstiaen Marcus van Gestel contra Adriaen Gerit Vrancken, 1602-1603.

2454b. Adriaen Gerit Vrancken, later zijn erfgenaam Gerit Janssen van de Loo, contra Denijs Jan Denijs, betreft betaling van een schuld, 1644-1645, 1648.

Mogelijk nog in een akte NA Tilburg 115 nr 6 fol 78-80 dd 1631

Vonnissen Raad van Brabant (19/819 no 3855 dd 9-7-1670) Uitspraak in de zaak van Cornelis Peters van Boijmer en Adriaan de Mee uit naam van hun vrouwen, en uit naam van de kinderen van wijlen Jan Hendrick Meijnarts bij Digna Adriaen Schreppers, versus Cornelis van Couwenburg, man van Angela, voordochter van Jan Hendrick Meijnarts, allen te Tilburg. De Raad verklaart de uitspraak van de schepenen van Den Bosch 'te wesen niet beswaert'.


Huwt (1)

25.601   Peterke Jan Peter SPAPEN

FamilienaamIndex 25.601Vader 51.202Moeder 51.203

Overleden Tilburg bJanuari 1605


Huwt (2) 2-4-1606 (ot RK Tilburg)

Henricxken Thomas GIELIS

FamilienaamIndex

Hypothetisch.

Kinderen

 1. Digna (+na 1649), huwt Jan Hendrick Jan Denijs Meijnerts (+voor 1649); hij had een voorkind Angela, en had kinderen bij Digna.
 2. Catharina Adriaen Gerit Vrancken
 3. Willem Adriaen Gerit Vrancken
 4. Jan Zie 12.800
 5. Adriaen (hypothetisch): Jenneke Adriaen Schreppers huwt Tilburg 15-10-1624 met Jan Cornelis van Beurden.
 6. Gerritje (hypothetisch): Geridtken Adriaen Geridts Vranck Lemmens huwt Tilburg RK 25-12-1600 Geridt Herman Jans

TerugBegin van generatie


25.604   Jan Jan SOMERS

FamilienaamIndex 25.604Vader 51.208Moeder 51.209

Geboren ca. 1535

Te Besoijen, vermeld 1614-15 (ook als Jan Jan Jan). Bron Isis Tilburg; identificatie op basis naamgeving (klein)kinderen en uitsluiting alternatieven; nog niet geheel zeker.


Huwt ca. 1565

25.605   Adriana Cornelis Simon REIJNEN

FamilienaamIndex 25.605Vader 51.210Moeder 51.211

NB: Henk Coolen geeft een andere afstamming van Jans vrouw.

Kinderen

 1. Jan (+Tilburg b20-5-1622), huwt Anneke Jan Anthonis Vermee
 2. Adriaen Zie 12.802
 3. Anthonis

TerugBegin van generatie


25.606   Antonis Antonis Antonis WIJVENS

FamilienaamIndex 25.606Vader 51.212Moeder 51.213

Overleden Tilburg voor 1594

Molenaar van de Korvelse Molen, vermeld vanaf 1574. Gestorven aan de pest (volgens ISIS in 1599)? Diverse vermeldingen in archief dorpsbestuur Tilburg, eenmaal Hilvarenbeek 1616, nog niet nagezocht.

Niet duidelijk is of hij of zijn vader in de volgende processen verwikkeld waren: 1567 (gedaagde) inzake een obligatie; 1573 idem inzake maaien van hei; 1587 idem, lening; 1587 idem, koopsom.

In 1594, 1597 en 1599 wordt zijn weduwe (sic - zie het pestverhaal) gedaagd wegens het niet betalen van de pacht op de molen. In 1605 wordt de voogd van de wezen aangeklaagd wegens niet betalen van 'seemen boxen' en bier; dezelfde wordt met Adriaen Somers aangeklaagd in 1607-8 voor niet-betaling van een molensteen en niet terugbetalen van een lening.

Processen in civiele zaken (Tilburg):

( 1115k. ) Niclaes van Lier, namens de heer, contra Thonis Thoniss. de Molder, betreft het maaien van hei, 1573.

(1121) Hubrecht Mertens contra Anthonis Anthoniss., betreft betaling van een schuld, 1575.

(1149) Anthonis Anthoniss. Wyvens contra Anna, weduwe van Aert ....., huisvrouw van Peeter Hermans, betreft betaling van rogge en een borgtocht, 1580.

(1204) Anthonis Anthonis Wijffvens contra mr. Fransoijs van den Nyeuwenhuyse, als bemiddelaar van Jan Jan Crijsman, betreft terugvordering van geleend geld (?), 1586.

(1245) Adriaen Jan Vrancken, als man van Lijsbeth, weduwe van Jan Janss. van Gorp, en Cornelis Janss. van Gorp en Daniel Goijairt Jan Michielss., als voogd en toeziend voogd van de kinderen van Jan Janss. van Gorp en genoemde Lijsbeth contra Anthonis Anthoniss. Wijvens (de Moeldere), betreft betaling van kooppenningen (?) voor een stuk beemd gelegen te Gilze, 1587.

(1385) Jonkheer Henrick van Beveren, heer van IJseren, als man van Adriana van Brederode, en als gemachtigde van Catharina van Brederode, en Rutger Janss. van Kerckoerlle, als gemachtigde van Walraven, heer van Brederode, Vianen enz. en van Floris van Brederode, voor zichzelf en als gemachtigde van zijn andere broers en zusters, erfgenamen van jonkheer Reijner van Brederode, heer van Kloetinge, Voscholen, Asten enz. contra Dingne, weduwe van Anthonis Anthoniss. Wijffvens, in leven molenaar van de Korvelse molen, Jan Laurens Aertss, de weduwe van Jan Gerardt Lemmens, Henrick Peeter Berijs, Jan Adriaenss. van Spaendonck en Aerdt Jan Aerts, betreft betaling van pacht voor de Corvelse wyntmolen, 1594.

(1445) (Idem) De heer van IJseren c.s. contra de weduwe van Anthonis Anthoniss. Wijffvens, betreft betaling van pacht voor een molen, 1597-1599.

Voogdijbenoemingen Tilburg (1607): voor kinderen Anthonis Anthonis Wijffvers en Dingne Laureijs Aerdt Leijten

ORA Tilburg (civiel procesdossier 1687a) Adriaen Janss. die Moeldere contra Nicolaes Adriaenss. van Os en Pauwel Laureijss., als voogd en toeziend voogd van de kinderen van Anthonis Wijfvens en Adriaen Jan Somers, als man van Anneke Anthonis Wijfvens, betreft betaling van een molensteen en terugbetaling van geleend geld, 1607-1608.


Huwt

25.607   Digna Laureys Aert LEYTEN

FamilienaamIndex 25.607Vader 51.214Moeder 51.215

Overleden Tilburg 1599
Overleden aan de pest (?).

Kinderen

 1. Anna Zie 12.803
 2. Cornelis
 3. Laureijs
 4. Catharina

TerugBegin van generatie


25.608   Gerit Gerits BROCK

FamilienaamIndex 25.608Vader 51.216Moeder 51.217

Overleden voor 1576

Uit een brief van zijn broer Isebrand aan de bekende broer Wouter (19-2-1577; vgl BL 1999:209) blijkt dat Adriana al weduwe van Gerrit is in november 1575.

Vgl. Brabantse Leeuw 1999. Een van de zonen (Gerrit Gerrits junior of senior) was in 1615 burgemeester van Tilburg. Vgl voor nageslacht ook BL 2002:78 ff.

RA Tilburg 9-12-1553 (299:27v) Erven Jan Peter Laureijs van Ghestel aan Gherit de zoon van Gherit Jan Brocken: Peter voors. voor 2 zesde delen en Aert, Gherit, Jan en Jan elk voor 1 zesde deel hen toebehorende in de helft van een stuk bemd, de hele beemd stijf ca 1 bunder groot, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Branden.

RA Tilburg 17-2-1551 (296:65) Kond zij eenieder dat gekomen en gestaan zijn geweest voor schepenen Cornelis zoon van wijlen Jan van Boerden ter ener zijde en Gherit zoon van Gherit Jan Brocken als man van Adriana dochter van wijlen Jan van Boerden voors. ten anderen zijde en ze hebben een zekere erfdeling en erfscheiding gedaan en gemaakt van de erfelijke goederen, die hen na de dood van Jan van Boerden voors., hun vader en schoonvader, aangekomen en verstorven waren en waarin Gheritke weduwe van Jan van Boerden, hun moeder en schoonmoeder, nu onlangs van haar tocht had afgezien en die overgegeven had aan haar zoon en schoonzoon voornoemd (...) Cornelis voors. zal bezitten een huis, hof, schuur met de grond en toebehoren en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in Oerl aan het Heerhecken (belend o.a. erfenis van Gherit zoon van Gherit Jan Brocken), met diverse pachten belast; Item hiertoe nog, dat Cornelis voors. aan Gheritke zijn moeder jaarlijks haar leven lang zal uitreiken en betalen de helft van een jaarlijkse lijfpacht van 3 mud en 4 lopen rogge en daarbij, dat zij haar leven lang zal behouden het gebruik van de uitkamer staande aan het voors. huis, en daarbij een stoel in de haard, 5 roeden hof in de voors. hof en het vierde deel van het fruit, dat er zal groeien, en daartoe haar nog jaarlijks een voeier turf te bezorgen of dat hij voor de voors. uitkamer, stoel in de haard, 5 roeden hof en het vierde deel van het fruit haar jaarlijks zal betalen 2 Philippus guldens, alles volgens de brief, die zij daarvan heeft. (idem fol. 65v) Hiertegen zal Gherit in de naam van zijn huisvrouw bezitten een stedeke te weten een huis met de hof, grond met toebehoren en erfenis daaraan liggen de en daartoe behorende en met een schop nu ter tijd nog staande op de oude stede en grond aan Cornelis voors. toebedeeld, welk huis etc. gelegen is in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Oerl aan het Heerhecken aldaar aan de andere kant van de Oude Stede; Nog een stuk land naast de Oude Stede voors. (belend o.a. erfenis van Cornelis zoon van wijlen Jan van Boerden); Nog een stuk land gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd Corvel Acker. Dit alles is belast met diverse pachten (1 mud rogge erfpacht in een erfpacht van 2 mud rogge aan de Heilige Geest van Oisterwijk, 4 lopen rogge erfpacht in een half mud rogge erfpacht aan de Heilige Geest van Tilburg, 1 Philippus gulden of 25 stuivers erfcijns aan Jan Huijbrecht Smitten, te los staande met 20 karolus gulden volgens de brieven die daarvan zijn, zoals hij zeide, ca 2 stuivers erf grondcijns aan de Heer van Tilburg). En nog dat Gherit voors. aan Gheritke weduwe van Jan van Boerden, zijn schoonmoeder, jaarlijks haar leven zal uitreiken en betalen de helft in 3 mud en 4 lopen rogge lijfpacht en daartoe dat hij haar jaarlijks zal bezorgen en geven een voeier turf, alles volgens de brief, die zij daarvan heeft. (etc.)


Huwt

25.609   Adriana Jans van BEURDEN

FamilienaamIndex 25.609Vader 51.218Moeder 51.219

Kinderen

 1. Gheridt Gheridt Brock de Oude Zie 12.804
 2. Gheridt Gheridt Brock de Jonge (+na 1634)

TerugBegin van generatie


25.610   Jan Joost Berijs EELKENS

FamilienaamIndex 25.610Vader 51.220Moeder 51.221

Geboren ca. 1527


Huwt

25.611   Marij Bartholomeus Willems VERLIJNDEN

FamilienaamIndex 25.611Vader 51.222Moeder 51.223


Zij huwt (2)

Lenaert Jans van RIEL

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. Lijsbeth Zie 12.805
 2. Marij (niet vermeld in Collectie van Dijk)
 3. Jan (volgens Collectie van Dijk)
 4. Joost (volgens Collectie van Dijk)
 5. Jenneken, huwt Jan Lenaert Jan van Riel (volgens Collectie van Dijk)
 6. Heyndrick, huwt Adriaen Adriaen Staeckenborch (volgens Collectie van Dijk)

TerugBegin van generatie


25.612   Jan Gerrit Jan de BONT

FamilienaamIndex 25.612Vader 51.224Moeder 51.225

Geboren Tilburg ca. 1520
Overleden Tilburg na 1604

Bron van zijn kwartieren: ISIS Tilburg. Diverse vermeldingen in archief dorpsbestuur, nog niet alle nagezocht.

Vermeld in diverse criminele dossiers RA Tilburg:

Crimineel: 1152e. Jan Geeritssoone de Bont en Geerit Adriaen Corneliss. van Spaendonck, als voogd en toeziend voogd van de kinderen van Peeter Geeritss. die Bont, contra Sijmon Corneliss., betreft kwestie over de betaling van een som geld, 1582.

1155. Cornelis Claess. van Gierll contra Jan Gerritss. die Bont, betreft betaling van gedane verteringen, 1583.

1198. Handrick Steven Cauwenberch, namens de heer, contra Jan Vranck Lenaers, Ariaen Wouter Ariaen Gherit Mijsen, Jaepik Willem Denis, Jan Gherits de Bont, Handrick "op die stede van" (?), Peter Peter Mutssaers, Gherit Jansen de Cock, Wouter Cornelis de Ruijter en Gherit Willems, betreft het maaien en weghalen van hei en groes en het onderhollen (?) van een dam, 1586.

1225. Handrick Steven Cauwenberch contra Gherit Antoenis Gherits en Jan Gherits de Bont, betreft het maaien van hei en het niet verschijnen met een wagen "op die ghemeijne werck", (1586).

1252a. Jan Cornelis Danijels contra Jan Geritss. de Bont, betreft betaling van een jaarlijkse erfcijns, 1588.

1438. Cornelis Jan Thonis Jan Adriaens contra Jan Gerits de Bont, Henrick Denijs de Ber en Gerit Willemss. Veramelvoert c.s., betreft kwestie over een "voerhoot" (?), 1596.

1509. Adriaen Cornelis Anthoniss. contra Jan Gerarts de Bont, betreft betaling van haver, 1599.

1559. Gerit Willemss. Veramervoirt en Jan Geritss. de Bont, namens zijn vrouw, contra Martten Jan Marttens, als man van Willemke, dr. van Denijs de Beir en Adriaenke, dochter van Willem Veramervoirt, betreft kwestie over de nalatenschap van Cornelis Willemss. Veramervoirt en van Aert Veramervoirt, 1600-1601. N.B. Zie ook inv. nr. 1654m.

1591. Jan Geridts de Bont contra Peter Geridts van Hove, betreft kwestie over de eigendom (?) van een huis, schuur, hof, gronden en erven gelegen aende velthoven, 1601.

1654m. Jan Gerardts de Bont c.s. contra Marten Jan Martens, betreft betaling van o.a. pacht voor diverse erven, 1604. N.B. Zie ook inv. nr. 1559.

Vermeld Kommerboek Tilburg (Veldhoven) 1575 (212:22), 1580 (212a:28), 1583 (212b:22v) volgens van Dijk - nog niet teruggevonden.

Vermeld 12-11-1561 (RA Tilburg 307:21v) als belender van zeven lopensaet beemd in Tilborch ter plaatse genaamd aende Hooch Brugge, uit de nalatenschap van Peter Jan Adriaen Smoelders en Marie wijlen Michiel Jan Soffaerts.

RA Tilburg 303:58 (2-3-1558): Cornelis en Gherit, gebroeders, zonen van wijlen Willem Jan Veramelvoirt, Jan zoon van wijlen Gherit de Bont als man en momber van Jenneke suae uxoris (zijn huisvrouw) en Denijs zoon van wijlen Henrick Wouter Mariën als man en momber van Adriana suae uxoris (zijn huisvrouw, dochters van wijlen Willem Jan veramelvoirt voors, (... verkopen...) aan Jan de Vet Jans zoone, met afgaan en vertijen etc, al alzulk vijfde deel zoals dat hun aangekomen en verstorven is van wijlen Peter, hun broer en zwager, zoon van wijlen Willem Jan Veramelvoirt voors in een stuk land (...)aen die Hasselt in die Langhstraet.

Verkoop (RA Tilburg 301:40v, 24-1-1556) door Cornelis Cornelis Wouters als man van Margriet wijlen Willem Jan Veramelvoirt, Peter, Cornelis en Gherit, gebroeders, en Jan zoon van wijlen Gherit de Bont als man en momber van Jenneke sue uxoris (zijn huisvrouw), hun zuster, allen kinderen van wijlen Willem Jan Veramelvoirt uit het tweede huwelijk elk voor een vijfde deel in de andere helft van een huis, hof, schuur met de grond en toebehoren en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hasselt; (...) En nog in en uit een stuk erf in land en weiland aan Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens, hun zwager (blijkbaar via tweede huwelijk). Dionijs betaalt de drie broers jaarlijks een erfelijke cijns van 5-8-0, eventueel af te lossen met 90-0-0 ineens (idem, fol. 41-41v).

Idem, fol. 41v: de vijf erven en Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens als man en momber van Adriana sue uxoris (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Willem voors. uit het tweede huwelijk voor de andere helft (sic), verkopen aan Korstiaen zoon van wijlen Willem Stelaerts een stukje beemd in Tilburg aen die Blootbeempden.

RA Tilburg 1-2-1556 (301:49) Peter Willem Veramelvoirt, Jan zoon van wijlen Gherit de Bont als man en momber van Jenneke zijn huisvrouw en Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens als man en momber van Adriana zijn huisvrouw, verkopen aan Jan Jan de Vet elk een vijfde deel in een stuk land in Tilburg aen die Hasselt Jan Gherit de Bont (fol. 49v) verkoopt hem bovendien een vijfde deel in een stuk land aan die Hasselt in die Langhstraet. Jan en Dionijs verkopen aan Peter Willem Veramelvoirt (fol. 49v) elk een vijfde deel in een stuk land in die Creijenvenschestraet. Peter Veramelvoirt en Jan de Bont verkopen tenslotte (fol 50) aan Dionijs elk een vijfde deel in een stuk erf in weide aen die Hasselt in die Hoevensche Strate.

Belender van 1 lopensaet land van een stuk land genaamd de Lipsacker eertijds toebehorende aan Margriet weduwe van Godevaert genaamd Michiel Sterts, nu Snellaert zoon van wijlen Jan Snellen als man en voogd van Aleijd dochter van Peter Berijs Eelkens, weduwe van Cornelis Goeijaerts vanden Gheijn (RA Tilburg 297:48v, 11-1-1552).

Vermeld 21-6-1550 (296:21-21v), evenals zijn broer Peter aan de andere zijde, als belender van een stuk akkerland genaamd de Hagers Acker groot ca 3 lopensaet ter plaatse genaamd die Tetenbraeck, verkocht door Jan zoon van wijlen Ghijsbrecht van Ghierl aan Ghijsbrecht zijn natuurlijke zoon. NB: dit stuk land was al eigendom van grootvader Jan de Bont.

RA Tilburg 3-3-1545 (291:51v-52) Verkoop door Anna Jan Jan Leijten weduwe Peter zoon van wijlen Peter zoon van wijlen Jan Zwagemakers van de helft van een stuk land, het gehele stuk groot ca 3 lopensaet min 6 roeden, gelegen te Tilburg in die Schijve, welk geheel stuk land Joest en Jan, gebroeders, zonen van wijlen Gherit Jan sBonten voor henzelf en voor Aerd en Peter, hun broers, en voor Aleijd hun zuster, onmondigen, verkocht hadden aan Peter zoon van wijlen Jan Zwagemakers en Jan zoon van wijlen Mijs Jans.


Huwt voor 1556

25.613   Jenneke Willem Jan VERAMELVOIRT

FamilienaamIndex 25.613Vader 51.226Moeder 51.227

Geboren Tilburg ca. 1525
Overleden Tilburg na 1558

Kinderen

 1. Cornelis
 2. Willem
 3. Engela
 4. Alijdt
 5. Geritkem
 6. Aert Zie 12.806

TerugBegin van generatie


25.614   Jan Goijaert CRILLAERTS

FamilienaamIndex 25.614Vader 51.228Moeder 51.229

Geboren ca 1530

Hypothetisch; samenvoeging van diverse gegevens Van Dijk, Kommerboek 1575, 1580, 1583: Tilburg Berkdijk. (Gekocht door zijn vader voor hem in 1555.)

RA Tilburg 308:11v (5-7-1562): Adriaen zoon van wijlen Dionijs Meijnairts en Corneliske zijn tegenwoordige huisvrouw, weduwe van Berthelmeeus Ghijsbrechts haar eerste man, hebben bekend gemaakt dat aan hen is afgelost en gekweten door Jan zoon van Goiairt Peter Crillairts alle alzulke twee en zestig en een halve stuiver per jaar loscijns, zoals de voors Jan Goiairt Crillairts aan Cornelia voors uit zkere erfenissen van hem jaarlijks op Onze Vrouwendag Lichtmis placht te vergelden, waarvan zij Adriaen en Cornelia voornoemd bekend maakten en opnbaar verklaarden, dat ze geen hefbrieven wisten te vinden. (etc.)

RA Tilburg 31-1-1562 (307:83v) Marten zoon van wijlen Adriaen Dionijs Mutsairts als weduwnaar van Hadewich zijn eerste huisvrouw, dochter van wijlen Jan Gerit Reijnen, (...) verkopen aan Goiairt zoon van wijlen Peter Crillairts een half mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht, hem toebehorende, te vergelden elk jaar erfelijks op Onze Vrouwedag Purificatio [=Lichtmis] uit en van een stuk land genaamd den Geloect Acker, groot ongeveer 2 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch (...) Item nog uit en van een huis en hoeve met de grond en toebehoren en uit een lopensaet land daaraan liggende, gelegen in de parochie voors (...) Welk half mud rogge per jaar erfpacht voors aan de voors Hadewich van Jan haar vader en hem van wijlen haar moeder dochter van wijlen Gerit Peter Eelkens voors in recht van versterven aangekomen en bestorven was (etc.)

RA Tilburg 24-3-1561 (306:88) Andries zoon van wijlen Laureijs Jan Berthouts (...)aan Goiairt zoon van wijlen Peter Crillaerts een jaarlijkse en erfelijke cijns van zestig stuivers, (...) uit en van een stuk akkerland, groot ongeveer vier lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd Oerll (...) Te mogen lossen ten schoonste altijd met Lichtmis met 50 karolus gulden of de waarde etc

RA Tilburg 27-6-1560 (306:88v) Henrick vanden Laer zoon van wijlen Claes vanden Laer, (...mede namens anderen ...) verkoopt aan Goiairt zoon van wijlen Peter Crillaerts (...) een jaarlijkse en erfelijke pacht van een half mud rogge uit een pacht van een mud rogge (...)uit en van een huis, hof met zijn grond en toebehoren en uit de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 15 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch (...)

Belender (2-3-1560, 305:76) van een stuk land in beemd en heide liggende, groot in het geheel ongeveer een bunder, gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd bij Maesdijck, overgedragen door Dingen weduwe van Henrick Peter Goiairt Celen aan haar wettige kinderen

Belender (RA Tilburg 9-9-1559, 305:26) van stuk land van ongeveer vier lopensaet in die Schijve "waar echter een gemeijn voetpad tussendoor loopt een zijde" van Adriaen zoon van wijlen Herman Peter Hermans in een erfdeling met Joest zoon van wijlen Jan Leijten.


Huwt 1555 (?)

25.615   Wouterken Jan VERHOEVEN

FamilienaamIndex 25.615Vader 51.230Moeder 51.231

Kinderen

 1. Marie Zie 12.807
 2. Aert
 3. Jenneken

TerugBegin van generatie


25.624   Adriaen Peter ANDRIES

FamilienaamIndex 25.624Vader 51.248Moeder 51.249

Geboren voor 1530
Overleden na 1585

Burgemeester van Tilburg in 1576. Imker. Van Dijk heeft hier Adriaen Adriaen Dries.

Op 9-8-1549 (vigilie van Sint Laurentius, ORA Tilburg 295, los stuk bij 21) een van de vrienden van wijlen Jan Peter Henrick Eelkens, omgekomen door doodslag door Henrick Boudewijn van Spaendonck, met wie dan verzoemd wordt.

ORA Tilburg 20-5-1550 (296:14): Jan Jan Crillaerts, schuldenaar, aan Adriaen Peter Dries een jaarlijkse en erfelijke cijns van 70 stuivers elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis, (...) uit een stuk land groot ca 31/2 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd achter de Hoevel bij de Looacker aldaar tussen erfenis Jan Cornelis Heijmericks (de Looacker), erfenis Claeus Piers, erfenis klooster van de Baseldonck, die Heerbaan. Te mogen lossen altijd met lichtmis met 56 karolus guldens van 20 stuivers per stuk.

Vermeld Civiel 1596-1619. Tilburg, Civiel:

1062. Peeter Peeter Anthoniss. en Wouter Roeloffs, als man van Luijtgaerd Peter Anthoniss. contra Jan Denijs Reijnen, betreft het overleggen van een inventaris van de nagelaten goederen van Yda Anthonis Meeus Bijckens, in haar leven huisvrouw van Jan Denijs Reijnen, 1566-1567.

1140l. Adriaen Peeter Driess., als man van Engelke, weduwe van Jan Denis Reijnen, contra Willem Matijs Willemss., betreft betaling van interest, 1578.

1140s. Aleijdt, dochter van Marcelis Aertssen van Vessem, contra Adriaen Peter Andriessen, betreft betaling van 15 potten bier, 1578.

Idem, 1150k. Adriaen Peter Andriessoen contra Jan Goijaert Jan Reijnen, betreft betaling van was, 1580

Idem, 1154. Adriaen Peter Andriessen contra Jan Jan Schueren en Jan Jacop Ghijsbrecht Swaghemakers, betreft kwestie over "blyckende penninghen", 1583.

Idem, 1172o. (Anthonis Jan Adriaen Smolders) contra Adriaen Peter Andriessen, betreft betaling van bijen, (1584).

Idem, 1176. Adriaen Peter Andriessen contra Joost Willems die Ber, betreft betaling van "stocken bien, metten leghen corven ende cleederen ende was" die Joost die Ber bij afwezigheid van Anthonis Smulders verkocht heeft aan een man uit Dongen, 1585.

Idem, 1177. Adriaen Peter Andriessen, als man van Enghelen, weduwe van Jan Denis Reijnen, contra Geritke, weduwe van Sebastiaen Jacobss., betreft betaling van een schuld, 1585.

Idem, 1187o. Cornelis Pauwels Crillaerts contra Adriaen Peter Andriessen, betreft betaling van schuld, 1585.


Huwt (1)

25.625   Catharina Lambert Anthonis van LOON

FamilienaamIndex 25.625Vader 51.250Moeder 51.251

Bijgenaamd de Schoenmaecker.


Huwt (2) voor 1578

Engelke N.

Index

Weduwe van Jan Denis Reijnen; vermeld in processen rond 1585.

Kinderen

 1. Peter
 2. Lambert
 3. Jan Zie 12.812
 4. Aleijd (+voor 11-1-1547), hypothetisch (in 1547 heet haar vader wijlen); huwt Jan Jansz van Turnhout (+na 11-1-1547); hun zoon Jan verkoopt op 11-1-1547 diverse stukken grond.

TerugBegin van generatie


25.664   Mathijs Willem Willem Laureijs ANCEMS

FamilienaamIndex 25.664Vader 51.328Moeder 51.329

Geboren voor 1522
Overleden Tilburg voor 1560

Vgl. zijn vader voor de Tiende van Tongeren (1553).

Gezinssamenstelling in een overdrachtsakte van zijn vader uit 1563; members van de kinderen zijn Mathijs' broer Michiel en zwaher Willem Joost Berijs. Vergelijk ook de erfdeling Eelkens in 1560.

Tilburg ORA (310:61 dd 12-6-1565) Willem wijlen Michiel van den Eynde man van Lijsbeth wijlen Joost Berijs Eelkens hgeeft een erfpacht aan Willem wijlen Willem Laureijs Ancens ten behoeve van Willem, Jan, Beeris, Peter, Joost, Adriaen en Cornelis, de kinderen van Willem.

Tilburg ORA (313:31 dd 1568) Adriaen Adriaen Somers en Jacop Jan Symons aan Willem wijlen Willem Laureys ten behoeve van Willemke (?), Adriaen en Cornelis kinderen wijlen Mathijs Willem Willem Laureysz, te lossen met fl. 100.

Tilburg ORA (316:32 dd 10-1(?)-1570) Willem, Jan, Beris, Peter, Joost, Adriaen en Cornelia, kinderen wijlen Mathijs zoon Willem Willem Laureys, verkopen de helft van een jaarlijkse roggepacht aan Michiel Willem Willem Laureys hun oom.

ORA Tilburg (343:1 dd 7-1-1596) Joost wijlen Mathijs Willem Laureijssen verkoopt aan zijn broer Berijs een stuk beemd. Adriaen wijlen Mathijs Willem Laureijssen doet hetzelfde namens zijn vrouw Willem(ina).

ORA Tilburg (348:179ff dd 24-9-1611) Jan zoon van wijlen Adriaen Gerit Vrancken en van (wijlen, MW) Peterke wijlen Jan Peter Pape, ook voor zijn broer Willem, zijn zus Catharina weduwe Cornelis Cornelis Wijten(?)szoon; en Jan zoon wijlen Jan Hendrik Meijnaerts met Willem Laureijs Willemsz voogden van Jan, Peter?, Cornelis, Barbara en Anna de kinderen van Cornelis en Catharina; Jan zoon wijlen Jan Hendrik Meijnaerts ook als man van Digna dochter van wijlen Adriaen en Peterken, maken een erfdeling.

Tilburg ORA 308:67, 12-2-1563: Willem zoon van wijlen Mathijs zoon van Willem Willem Laureijs Anssems, door deze Mathijs en uit wijlen Katherijna zijn huisvrouw, dochter van wijlen Joost Berijs Eelkens samen verwekt en verkregen en Michiel zoon van Willem Willem Laureijs Anssems en Willem zoon van wijlen Joost Berijs Eelkens als door de Heer aangestelde momber en toeziener van Jan, Berijs, Peter, Joost en Adriaen en Cornelia, broers en zuster, onmondige en minderjarige kinderen van wijlen Mathijs en Catherijna beiden voornoemd, daar de momber en toeziener voors in tegenwoordigheid en met toestemming en goedvinden van Jan, Beris, Peter, en Joost voors voor instonden en gelofte deden, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Mathijs zoon van Jan Willem van Gorp, met afgaan en vertijen etc, een stede te weten huis, hof, schuur, schaapskooi met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende in weide liggende, groot ongeveer 15 lopensaet en daarbij nog vier stukken erf samen en in het geheel 471/2 lopensaet met de maat bevonden zijnde, het voors huis met de erfenis daaraan liggende voornoemd gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aende Brouckzijde, aldaar tussen erfenis zoals in de deelbrief, nog een stuk land genaamd de Rijacker zoals in de deelbrief, nog een stuk land groot 10 lopensaet zoals in de deelbrief, de helft in de Mallacker zoals in de deelbrief, nog een stuk land genaamd de Nouwelijn zoals in de deelbrief zoals ze zeiden. (...) behalve dat Mathijs koper voornoemd hieruit moet gelden de helft van acht stuivers en 11/2 ort per jaar gewincijns te betalen aan de Heer van Tilborch, drie of vier halve braspenningen per jaar erfcijns te betalen aan de Prelaat van Tongerloo, zes lopen rogge per jaar erfpacht te betalen aan de Provisoren van de Taeffelen des Heijligen Geests in Tilborch, nog uit de voors 10 lopensaet 2 lopen rogge per jaar erfpacht te betalen aan de Persoonschap van Tilborch, vier lopen rogge per jaar erfpacht te betalen aan de Rector van Onze Vrouwe Altaar ter Noot Gods in de kerkcke van Tilborch, 15 lopen rogge per jaar erfpacht te betalen aan de weduwe van Anthonis Dionijs Meijnairts en nog een mud rogge per jaar erfpacht te betalen aan aan de erfgenamen van Michiel Michiel van Ghoerll en daartoe nog uit alle goederen 5 karolus gulden per jaar loscijns te betalen aan de Heren van het Kapittel ten Bosch ter kwijting staande met 100 karolus gulden; nog een cijns van drie karolus gulden en een stooter te betalen aan Cornelis Jan Hooven ter kwijting staande met 50 karolus gulden, alles volgens inhoud en begrip van de losbrieven, die daarvan zijn.

Belending (19-12-1552, 298:48v): een stuk heiveld gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan Maesdijck, erfenis van Mathijs Willem Laureijs een zijde.

Idem (22-5-1551, 297:11v) een stuk beemd hem toebehorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Achter Mall, erfenis van Mathijs Willem Laureijs een zijde.

RA Tilburg 9-1-1551 (296:42v) Dierck Back zoon van Gherart Back, weduwnaar van jonkvrouwe Mechteld, dochter van wijlen Jan Ghijsels, heeft uit kracht van zeker testament en uiterste wil, door de voors. Dierck en jonkvrouwe Mechteld samen voor schepenen van Tilburg en Goirle gemaakt, hetwelk wij schepenen hebben ge zien en horen lezen, wettelijk en erflijk verkocht en overgegeven aan Mathijs en Michiel, gebroeders, zonen van Willem Willem Laureijs, met afgaan en vertijen, een stuk heideveld hem toebehorende groot ca 25 lopensaet en 18 roeden gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd tussen Maesdijck en Lievegoer, (...) dat kopers voors. daaruit moeten betalen 3 schellingen en 1 penning nieuwe grondcijns aan de Hoge Rent meester van den Bosch op sint Thomaesdag in Oisterwijk te betalen en dat dat stuk heideveld voors. ligt en zal blijven liggen ter nature en op de wijze zoals dat van rechtswege moet liggen.

RA Tilburg 15-1-1551 (296:45v) Erven Peter Peter Zegers verkopen aan Mathijs en Michiel, gebroeders, zonen van Willem zoon van wijlen Willem Laureijs met afgaan en ver tijen, een stuk land de voornoemde kinderen van wijlen Peter Peter Zegers voors. toebehorend, groot ca 10 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan het Voertveken bij die Donckerstraet (...) behalve dat Mathijs en Michiel, gebroeders en kopers, daaruit moeten betalen: 15 lopen rogge erfpacht aan Anthonis Denijs Meijnaerts; 1 mud rogge erfpacht aan Heijlwig weduwe van Michiel Michiel van Goerl met haar kinderen; 4 lopen rogge erf¨pacht aan de rector van Onze Lieve Vrouwe ter Nood Gods altaar in de kerk van Tilburg; 2 lopen rogge erfpacht aan de persoonschap van Tilburg.

RA Tilburg 22-9-1550 (296:22v) Erven Jan Crillaerts verkopen aan Mathijs en Michiel, gebroeders, zonen van Willem zoon van wijlen Willem Laureijs, welk stuk beemd voors. gelegen is in de parochie van Til burg ter plaatse genaamd die Broecksijde aan die Branden

RA Tilburg 4-2-1550 (295:45v) erfgenamen van wijlen Jan Aerdt Smits verkopen aan Mathijs en Michiel, gebroeders, zonen van Willem zoon van wijlen Willem Laureijs, met afgaan en vertijen, een stuk beemd de voornoemde erfgenamen van wijlen Jan Aerts Smits voors. toebehorende gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Broecksijde aan die Branden (belender o.a. Willem Willem Laureijs ander zijde).

RA Tilburg 26-10-1546 (293:35) Steven zoon van wijlen Claeus Steven Reijnen heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Anthonis Jan Ariaen Smolders als gecommiteerde beheerder en administrateuran de goederen van Jan de zoon van Steven voors., door kracht van zekere brieven van indicatie, hem met Mathijs Willem Laureijs uit het Hof van Brabant daarop verleend en dat ten behoeve van zijn administratie, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 51/2 karolus gulden van 20 stuivers uit een stuk land genaamd de Bockhamer, groot ca 13 lopensaet, gelegen te Tilburg aan die Hoeven. Idem, fol. 35: Dezelfde Steven zoon van wijlen Claeus Steven Reijnen voornoemd heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Anthonis Jan Ariaen Smolders als gecommiteerde door het Hof van Brabant tot de administratie van de goederen van Jan de zoon van Steven voors. door kracht van zekere brieven van interdictie aan hen Anthonis voors. met Mathijs Willem Laureijs uit het Hof van Brabant daarop verleend en dat ten behoeve van zijn voors. administratie, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 51/2 karolus gulden van 20 stuivers uit een stuk land genaamd de Bockhamer, groot ca 13 lopensaet, gelegen te Tilburg aan

die Hoeven.

Tilburg ORA 292:48-57 (30-1-1546), erfdeling tussen Elijsabet de weduwe van Joest Berijs Eelkens ter ener zijde en de kinderen. Mathijis en Kathelijn krijgen hieruit een stuk beemd gelegen te Tilburg in Achtermal; een jaarlijkse en erfelijke pacht van 4 lopen rogge uit huis en hoeve met toebehoren gelegen te Tilburg, wat van wijlen Gherit de Bruijn was, gelegen achter de Hoevel; 10 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht in een erfpacht van 2 mud en 10 lopen rogge uit huis, hof, grond met toebehoren en erfenis daaraan liggende en met de Cromme Acker, samen groot ca 3 mudsaet min 2 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Heijdsijde; een jaarlijkse en erfelijke pacht van een half mud rogge uit huis, hof, grond en erf daaraan liggende, ca 111/2 lopensaet groot, gelegen te Tilburg aan die Rijt; 1/3 deel in een jaarltkse ene rfelijke cijns van 48 stuivers, waarvan de andere twee delen toebehoren en ten deel gevallen zijn aan Jan Ghijsbrecht Beerten en de kinderen van Huybrecht Henrick Ariaens voornoemd (...)


Huwt voor 1546

25.665   Catelijn Joost Beris EELKENS

FamilienaamIndex 25.665Vader 51.220Moeder 51.221

Overleden voor 1560

Kinderen

 1. Willem (*ca. 1537), volwassen in 1563, minderjarig in 1560.
 2. Joost
 3. Adriaen
 4. Jan
 5. Berijs Zie 12.832
 6. Peter
 7. Cornelia
 8. Catharina, huwt Cornelis Cornelis Wijtenszoon (+voor 1611)
 9. Kinderen
  1. Jan
  2. Peter
  3. Cornelis
  4. Barbara
  5. Anna

TerugBegin van generatie


25.666   Peter Peter VRANCKEN

FamilienaamIndex 25.666Vader 51.332Moeder 51.333

Geboren ca. 1525
Overleden na 1565, voor 1616

Bosch Protocol 1233 (8-11-1618 1519:45) Symon Everarts van den Broeck stuck ackerland gent de Groote Bocht 9 L par. Tilborch tpl. Loven t erf Peter Peters Vrancken alias Beris t erf Adam Henrick Dielis v erf Jans Beris t voors. Peter Peters Vrancken leenroerig aan de hertog als Symon bij dl. ouders opgedragen Michiel Dielis Wagemaeckers wnd Tilborch.

NB op 9-1-1557 wordt ook een Peter Peter Vrancken de Jonge vermeld. Evenals een aantal belendingen waarin sprake is van 'wijlen Peter Peter Vrancken' vermoed ik dat dit op een verschijving (verwarring met de vader) berust. In het geval 'de Jonge' blijkt dat uit de belendingen: waar dan hetzelfde stuk land wordt genoemd heet hij gewoon Peter Peter.

ORA Tilburg (348:245 dd 21-3-1612) Copie nauwelijks leesbaar.

Tilburg ORA (323:10-11 dd 2-1-1577) Testament van Jan P… (onleesbaar), waarin vermeld worden de kinderen van Peter Peter Vrancken (Nicklaes, Marten, Peter, Adriana), Cornelia Peter Vrancken,

Tilburg ORA (33:23v dd 18-3-1586) Marten, Nicolaes en Peeter, kinderen Peeter Peeter Vrancken en Margriet Ghijb Goessens, plus Adriana met Berijs Mathijs Willem (Willem) Laureys maken een erfdeling. Akte van liefst negen pagina’s.

ORA Tilburg (349:7 dd 3-1-1614) Anthonis wijlen Jan Peters man van Marya dochter van wijlen Niclaes Peter Vrancken en Adriana Wijtman Jans de Groot verkoopt grond aan Peter wijlen Peter Vrancken. (…) Wijtman Niclaes Peter Vrancken en Anthonis verkopen een stuk grond aan …

RA Tilburg 8-5-1562, 308, los blad fol 86 Dit is de uitspraak van de neerslag van Jan Handricus Brabans, overledene, aan de ene zijde en Jan Gherit Brocken. misdadiger, aan de andere zijde, te weten van de zijde van de dode als arbiters heer Willem van Ghemonde kapelaan in Tilborch en Joris Cornelis en Peter Vrancken van de zijde van de levende.

RA Tilburg 10-7-1559 (305:20v) erven Jan Aerdt Henricks Verhoeven verkopen aan Peter zoon van wijlen Peter Vrancken, een huis, hof, grond, schuur met toebehoren in Loven in die Heijstraet (belender o.a. Peter Peter Vrancken); Nog hiertoe een stuk erf nu ter tijd in weide liggende daar; de voors erfenissen gelegen aan het huis en hof voors en het stuk erf voors samen groot ongeveer vijftien lopensaet en acht roeden; Nog hiertoe al alzulk stuk heiveld zoals de voors wijlen Jan Aerdt Henrick Verhoeven en Kathelijn zijn huisvrouw voornoemd haden en bezaten toen zij leefden op die Ruijbraecken; (...) Peter koper voors daaruit moet gelden een half mud rogge erfpacht in de maat van Oesterwijck en te Oesterwijck te leveren te betalen aan de de Heilige Geest aldaar; dertien lopen rogge erfpacht aan de Heilige Geest van Tilborch, een half mud rogge erfpacht aan Gherit Jan Brocken en nog een half mud en 5 lopen rogge te betalen aan Cornelis Claes van Ghierl en twee lopen rogge erfpacht te betalen aan Dingen van Beeck. Item nog drie stuiver en een oirt grondcijns te betalen aan de Heer van Tilborch; nog twaalf penningen, een hoen en een halve Oude Grote grondcijns te betalen aan de nakomelingen van wijlen Lucas van Amerzoijen; nog een halve stuiver ook grondcijns te betalen aan enigen in Oisterwijk uit het voors heiveld gelegen aan die Ruijbraecken. Idem, fol 21v: Dictus Petrus emptor legitime et hereditarie rursus supportavit aan Peter zoon van wijlen Pauwels Melis een huis, hof, grond, schuur met toebehoren en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, hem toebehorende, gelegen in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) Loven aen die Heijstraet, en een stuk erf en weide aldaar

Tilburg ORA 304:50r (17-2-1559): Peter zoon van wijlen Peter Vrancken als man en momber van Margriet suae uxoris (zijn huiusvrouw) en Gherit zoon van wijlen Jan de Cock als man en momber van Joest, suae uxoris (zijn huisvrouw), dochters van wijlen Marten Ghijb Goessens, voor henzelf en Vranck zoon van wijlen Jan Brocken als momber en de voornoemde Peter Peter Vrancken als toeziener van Jan, Heijlwig, Juetke, Corneliske, Jenneke en Marike, broer en zusters, onmondige kinderen van wijlen Adriaen Jan Brocken, door deze Adriaen en uit Deenke sua uxore (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Marten Ghijb Goessens voors, tesamen verwekt, waar Vranck en Peter voors als momber en toeziener, door het testament van wijlen Adriaen en Deenke voors gesteld, voor instonden en gelofte deden legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk, en erfelijk verkocht en overgegeven aan Huijbrecht zoon van wijlen Goijaert Jan Smitten, met afgaan en vertijen etc, twee stukken land hun gezamelijk toebehorende, samen groot ongeveer vier lopensaet min anderhalve roede, gelegen in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) in Loven Acker (...) behalve dat Huijbrecht koper voors over het laatste stuk land moet laten wegen ongeveer elf lopensaet land toebehorende aan de erfgenamen van wijlen Lucas van Amerzoijen voors, gelegen aan het ene einde en nog ongeveer twee en een halve lopensaet land, dat daarnaast ligt en toebehoort aan Peter Peter Vrancken voors en dat op behoorlijke manier. Daartoe moet het eerste stuk land voors onderhouden de gewone voetpad, die daarover gaat. Item hiertoe is er bij gestaan geweest de voornoemde Deenke weduwe van Adriaen Jan Brocken voornoemd cum tutore (met haar voogd) etc en ze gaf over aan haar kinderen voornoemd haar tocht en al haar recht van tochten dat ze had en bezat in de twee stukken land voors, belovende dit overgeven altijd vast en stendig te houden etc en nooit meer van tochtenwege daar aanspraak op te maken etc en alle kommer en calangies van harentwege daarop komende allemaal af etc.

Tilburg 8-2-1563 (ORA 308:64r): Jan zoon van wijlen Peter Vrancken heeft beloofd als een principaal schuldenaar te gelden, te geven en wel te betalen aan Aert zoon van wijlen Roeloff Aerts een jaarlijkse en erfelijke pächt van 12 lopen rogge, te betalen elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis en voor de eerste termijn en dag van betaling op Onze Vrouwedag Lichtmis nu a.s. over een jaar uit en van een stuk land groot ongeveer 7 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd Corvel Acker (...).

Tilburg 9-2-1563 (ORA 308:68r): Jan zoon van wijlen Peter Vrancken door deze Peter en uit wijlen Margriet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Leemans de Oude verwekt en verkregen legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan zoon van wijlen Pauwels Verhoeven, met afgaan en vertijen etc, al alzulk versterf en recht vanwege versterven dat hem aangekomen en verstorven was in alle en eeniegelijke vaderlijke en moederlijke cijnsgoederen (...)

RA Tilburg 9-1-1557 (302:96) Adriaen zoon van wijlen Jan Brocken als man en momber van Daniël suae uxoris (zijn huisvrouw), Peter zoon van wijlen Peter Vrancken als man en momber van Margriet suae uxoris (zijn huisvrouw) en Gherit zoon van wijlen Jan de Cock als man en momber van Joestke suae uxoris (zijn huisvrouw), dochters van wijlen Marten Ghijb Goessensz door deze Marten uit wijlen Heijlwich suae uxoris (zijn huisvrouw) dochter van wijlen Claes Jan Huijb Melis samen verwekt; hebben onder elkaar van de goederen, aan hen nagelaten en gebleven door de voors. Claes Jan Huijb Melis en Jutta diens huisvrouw, (welke goederen) hen tegen hun mede erfgenamen en kinderen van wijlen Daniël Claes Jan Huijb Melis ten deel gevallen waren, wederom een onderverdeling en erfscheiding gedaan en gemaakt.

Adriaen krijgt: een stuk erf in weide en land liggende, genaamd de Bleck, in Loven, Nog hiertoe een stuk land gelegen in de parochie voors. in Loven Acker, Nog hiertoe een stuk land genaamd Hermans Stede, gelegen ter plaatse laatstgenoemd, belast met veertien lopen rogge erfpacht aan Lijsbet weduwe van Joest Berijs Eelkens

Peter krijgt: een huis en hof met het oostelijke einde van de schuur en een schaapskooi met de gehele grond en erfenis daaraan liggende in Loven, Nog een stuk land gelegen in Loven Acker, Nog hiertoe een stuk land groot ca anderhalf lopensaet, gelegen ter plaatse laatstgenoemd; belast met vier lopen rogge aan Dierck Willem Colen, vier lopen aan Cornelis Peter Diercks en nog vier lopen rogge, alle erfpachten, te betalen aan Willem Jan Verschueren. Nog drie stuivers en een halve oirtstuiver grondcijns aan de Heer van Tilburg en drie oirtstuivers grondcijns te betalen aan het klooster vande Baseldonck.

Gerrit krijgt: een stuk erf in land en weide liggendein Loven; Nog een stuk land genaamd de Pass, groot ca een zestersaet en twee roeden, Nog een stuk land gelegen in de parochie voors. in Loven Acker, Nog een stuk land genaamd Haeijen Stuck, Nog een stukje land gelegen in Loven Acker voors, Hiertoe is nog de voors. Gherit ten deel gevallen het westelijke eind van een schuur en daarbij een paardestal staande op de Oude Stede en grond, aan Peter Peter Vrancken in deze deling toebedeeld. Lasten: een half mud rogge erfpacht te betalen aan de Rector van sint Jans altaar in de kerk van Tilburg en daartoe een lopen rogge erfelijks aan de Vier Biddende Orden. Item nog twee blancken min een penning hollantsch erfgrondcijns, te betalen deels in 'sHerthogen cijns op sint Thomasdag in Oisterwijk en deels aan de Heer van Tilburg op sint Stevensdag te betalen.

RA Tilburg 9-1-1557 (302:99v) Adriaen voors als man en momber van Daniëla uxoris voors pro ut supra legitime et hereditarie vendidit et supportavit aan Peter zoon van wijlen Peter Vrancken, zijn medezwager, met afgaan en vertijen etc een stuk erf nu tot weide en land liggende, hem toebehorende, genaamd dat Bleck, in Loven, (...) behalve dat Peter, koper voors, daaruit moet gelden veertien lopen rogge erfpacht te betalen aan Lijsbet weduwe van Joest Berijs Eelkens. Idem, fol. 100: Peter voors heeft gelofte gedaan als eerst aansprakelijke schuldenaar te gelden, te geven en goed te betalen aan Adriaen zoon van wijlen Jan Brocken, zijn medezwager, een jaarlijkse en erfelijke cijns van zes karolus gulden, twintig stuivers of de waarde daarvan in ander goed geld zoals dat ten tijde van de betaling gewoonlijk koers en gang zal hebben en van goede betaling zal zijn, voor elke karolus gulden voors. te rekenen, te vergelden elk jaar gedurende het leven van Jutta weduwe van Claes Jan Huijb Melis, grootmoeder van hun beider huisvrouwen, op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis en voor de eerste termijn van Lichtmis nu a.s. over een jaar, uit en van een stuk erf nu ter tijd in weide en land liggende, genaamd dBleck, groot ca 7 lopeensaet, etc.

RA Tilburg 3-2-1553 (298:78v) Peter zoon van wijlen Peter Vrancken heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Pauwels zoon van wijlen Peter Crillaerts een jaarlijkse en erfelijke cijns van 55 stuivers elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit een stuk erf in weiland liggende met 2 heivelden daar achter aan met een steeg daaraan komende, aan Peter voors. toebehorend, groot samen 71/2 lopensaet en 11 roeden gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Loven (belend erfenis van de weduwe van Claeus Jan Huijb Melis anders genaamd Cleaus Boots met haar kinderen); Nog uit een stuk land groot ca 1 zestersaet gelegen in de parochie en plaats voorschr.

RA Tilburg 21-4-1552 (298:1) Wouter zoon van wijlen Claeus Willem Zegers als man van Michielke dochter van Ghijsbrecht Ariaen (Huijben), door deze Ghijsbrecht uit wijlen Lijsbet diens vrouw dochter van Willem Claeus vanden Gheijn verwekt, heeft wettelijke en erfelijk verkocht en overgegeven aan Peter zoon van wijlen Peter Vrancken met afgaan en vertijen een stuk weiland en twee heivelden daarachter met een steeg aankomende, samen groot ca 71/2 lopensaet en 11 roeden, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Loven (naast erfenis van de weduwe van Claeus Jan Huijb Melis anders genaamd Claeus Boots, met haar kinderen)

RA Tilburg rond 1-2-1550 (295:43v) Peter zoon van wijlen Peter Vrancken als man van Margriet dochter van Marten zoon van wijlen Ghijb Goessens, voor de ene helft, en dezelfde Peter voors. als man voors., Adriaen zoon van wijlen Jan Brocken van Haren als man van Daniëla en Gherit zoon van wijlen Jan Cocks als man van Joest, allen dochters van Marten voornoemd, voor henzelf en ook voor Amelis zoon van wijlen Claeus de Meijer, hun zwager, als man van Hadewig dochter van Marten voors., niet tegenwoordig zijnde, waar zij Peter, Adriaen en Gherit gezamelijk voor instaan en geloofd hebben, voor de andere helft, welke kinderen Marten voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Heijlwig zijn vrouw dochter van wijlen Claeus Jan Huijb Melis, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Goijaert zoon van wijlen Gherit Reijnen samen met de brieven en recht, met afgaan en vertijen, het derde deel van 14 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hen toeheborende te betalen elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag purificatio (lichtmis) uit een stuk land groot ca 51/2 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Loven Acker (...) Welk derde deel van 14 lopen rogge erfpacht voors. Marten met zijn kinderen voornoemd voor de ene helft en de voors. Margriet zijn dochter voor de andere helft gekocht had van Kathelijn dochter van wijlen Jacop Melis Vrancken, weduwe van Jan Gherits van Roije met Peter zoon van wijlen Robbrecht van Calijs, haar zwager en momber. En welk derde deel van 14 lopen rogge erfpacht voors. eertijds Jan zoon van wijlen Huijbrecht Melis als schuldenaar geloofd en gevest had aan Jacop zoon van wijlen Amelis Vrancken ten behoeve van hemzelf en ten behoeve van zijn kinderen, zoals in diverse brieven van Tilburg. (...) Item hier is bijgestaan Marten zoon van wijlen Ghijb Goessen bovengenoemd en gaf over zijn tocht en recht van tochtenwege, dat hij had en de helft van het derde deel van 14 lopen rogge erfpacht voors., aan zijn kinderen bovengenoemd met afgaan en vertijen, gelovende super se et bona sua etc. dit overgeven, afgaan en vertijen altijd vast etc. en nooit meer van tochtenwege daar aanspraak op te maken etc. In margine: Non passatum ergo vacat (niet gepasseerd dus vervallen).

RA Tilburg 29-12-1547 (294:25) Leonaert zoon van wijlen Sijmon Matheus heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Marten zoon van wijlen Ghijsbrecht Goessens een jaarlijkse en erfelijke cijns van 2 karolus gulden van 20 stuiver per stuk of die waarde in ander goed geld daarvoor, elk jaar met lichtmis, waarvan de eerste termijn zijn zal met lichtmis a.s. over een jaar uit een stuk land groot ca 5 lopensaet gelegen te Tilburg in Loven aan die Broeckstraet. In margine: Item Peter Peter Vrancken, Adriaen Jan Brocken en Gherit Jan de Cock, zwagers van Marten in deze brief begrepen en erfgenamen van deze hebben bekend, dat voor elk 1/4 deel in deze cijns gekweten is. Actum 1 februari anno 52.

Pachten:

12-9-1561 (307:10v) 5 karolus gulden per jaar op Peter Peter Vrancken en zijn goederen gelegen tot Looven, pacht te betalen aan erven Anthonis Dionijs Meijnaerts.

RA Tilburg 16-2-1560: twee diverse erfpachten, de een van acht lopen rogge en de andere van zes lopen rogge, door Peter Peter Vrancken te betalen aan Jan zoon van wijlen Joist Berijs Eelkens.

21-11-1559 (305:34v), vier lopen rogge erfpacht, uit de goederen van wijlen Claes Jan Huijb Melis en van Jutta suae uxoris (zijn huisvrouw), gelegen onder Tilborch onder Loven, die nu ter tijd gebruikt worden door en erfelijk in bezit zijn van Peter Peter Vrancken.

Belendingen:

21-11-1559 (305:34v), erfenis van Peter Vrancken, belending in Loven Acker bij de hoeve van de nakomelingen van Lucas van Amerzoijen; erfenis van Peter Peter Vrancken voornoemd, weide liggende genaamd d'Elsenbosch gelegen in de parochie en in Loven; idem, and en weide liggende gelegen aldaar onder die Heerstraet; stuk groot ongeveer acht lopensaet en een vierdevaetsaet, gelegen in Looven.

Idem, belending in Loven, 24-1-1558 (303:43), 12-6-1546 (293:12)

Idem, Loven, weide liggende nu ter tijd aan Peter Peter Vrancken toebehorende, door de voornoemde Wouter Claeus Willems hem voor 2 jaar geleden verkocht (7-2-1554, 299:45)


Huwt voor 1550

25.667   Margriet Marten Ghijb Goessens van BOERDEN

FamilienaamIndex 25.667Vader 51.334Moeder 51.335

Overleden na 1559

Kinderen

 1. Niclaes Peter, trouwt met Adriana Wijtman Jan de Groot
 2. Marten Peter, huwt voor 10-2-1616 met Margriet Willem Claes Verhoeven. Marten wordt ook genoemd 1594-1601-1603 in civiele procesdossiers RHC Tilburg: (1584) Marten Peter Vrancken; (1599) Marten en Peter Peter Vrancken
 3. Peter Peter, trouwt circa 1560 met Jenneken Niclaes Willem Verhoeven.
 4. Adriana Zie 12.833

TerugBegin van generatie


25.668   Cornelis Gerit VERHOEVEN

FamilienaamIndex 25.668Vader 51.336Moeder 51.337

Overleden na 3-2-1592, voor 10-3-1593

ORA Tilburg (308 dd 29-4 en 22-12-1562): belendingen door erfenis van Cornelis Gerit Verhoeven “aenden Vossenberch bij het Gericht van Venloen”

Bosch Protocol (juni 1554) Cornelis z.w. Gerardi van der Hoeven man van Hillegondis d.w. Henrici Elens te Haaren;

Bosch Protocol (1532 fol 293v dd 29-3-1621) Judit d.w. Cornelis Geerits Verhoeven bij Hilleken d.w. Henricx Laureyns en wede Laureyns Jansse alias Witlocx (testeerden voor hr Jan Roijmans van Eerssel pbr en pastoor kerk van Haaren bij Otw 6-12-1610); betreft stuxken weyland 2 L par. Haaren tpl. Belver aent Heesackers ( aangekomen volgens schepenakte Oisterwijk van haar ouders 10-3-1593); deselve tocht 1/4 land Haaren.

ORA Oisterwijk (251 fol 18v no 47 dd 9-2-1547) Mary wede Thomas Henrick Maess (test) huys en hof gronden toebehoren met eenen acker lants daarbij 17 L par. Haaren tpl. Belver in de Roensche straat waarin Thomas te woenen plach etc. (als Thomas verkreeg tegen Jan Toyt bij cope ) aan Cornelis z. Gerit Verhoeven. Belast met 1/3 van den hoefde vaner Belversche Brugge etc.

ORA Oisterwijk (253 fol 19v dd 24-2-1549) Cornelis z. Gerit Verhoven vendt Capelle voorn. [capelle van St Marten tot Belveren] jeec 13 st op 1 mei uit zijns verkopers huyse hove gronden ackeren beemden landen heyen weyen ende houtwassen in par. Haaren tpl. Belver in de Gruenstraet. Marge: Adriaen Peter Marcelis en Henrick Marcelis Gerits als capelmrs verklaren dat Embert van der Voirt deze cijns van 13 st gelost heeft 7-10-1609

ORA Oisterwijk (254 fol 48 dd 13-5-1550) Harman z. Lambrecht Hoers man van Katharijne d.w. Jan Laurens bij w. Lisabeth d.w. Dirck Gerits op 1/3 en alle recht alsulcke huysinge gront schuer hove acker landen beemden heyen weyen houtwassen daarinne verstorven van Katharinas ouders; en welke goederen door Jan Laureyns voors. in voorleden tijden opgedragen voor sch. Otw Laureyns Rochynen en Anthoniss gebr. zn w. Henrick Laureyns, Lambrecht Goyaerts man van Heylken en Cornelis z.w. Gerit Verhoeven man van Hillegonde drs Henricx Laureyns voors. in sch. br. Otw (…)

ORA Oisterwijk (256 fol 53 no 140 dd 12-4-1552) Cornelis z.w. Gherit Verhoeven man van Hillegonde d.w. Henrick Laureys verkoopt een stuck ackerlants 1½ L in par. Haaren t erf Jan Peters t de Huesdensche acker v erf jouffr. Monicx t gem. wech de voors. Cornelis toebehorende (als Cornelis als man van zijn hvr in deling kreeg) aan Rochus Henrick Laureyss zijn zwager

ORA Oisterwijk (259 fol 33v no 139 dd 10-4-1555) Cornelis z.w. Gerit Verhoeven gelooft Ariaen Laureys Loycx en Jan Witlocx proviseurs tafel H.Geest binnen Haren jeec 3 ka gld 12 st op Lichtmis uit huys hoff schuer schaepskoye gronden toebehoren 17 L par. Haren tpl. Belveren in de Roensche strate

ORA Oisterwijk (259 fol 50 no 211 dd 14-6-1556) Gerit z.w. Gerits Verhoeven verkoopt een huys hoff schop schaepskoye gronden toebehoren erff daeraen 3 L par. Haaren aende Harencant etc. (aankomst na dood w. Geride Verhoeven zijn vader en in dl mede erfgen. sch. Otw ) aan Cornelis zijn brueder (Idem no 212) Cornelis verkoopt een stuck eckerlants 3½ L par. Haaren aent Heylich boomken t erff jouffr. Mechtelt van Haren t erff Jan Peters v gem. herbane t erff Gasthuys van den Bosch aan Gerit Verhoeven zijn brueder

ORA Oisterwijk (261 fol 31v no 138 dd 4-3-1557) Andries z.w. Willem Gerits man van Margriet d.w. Lambrecht Jan Peynenborchs verkoopt een stuck eckerlants 2 L par. Haren inde Belversche eckeren etc. aan Cornelis Geritys Verhoeven

BP (1371 fol 235 no 260 dd x-3-1557) Cornelis z.w. Gerardi Verhoeven vendt Heylwigis d.w. Gerardi Claess begine groot begijnhof sBosch jeep 1 malder rogge op Gregorius paus;akkerland 6 L Haaren Mudackers

ORA Oisterwijk (263 fol 7v no 28 dd 6-2-1559) Cornelis z.w. Gerit Verhoeven verkoopt 2 huizen met eender schuere gronden hove toebehoren par. Haren aende Harencant etc. en 1 zesterzaad eckerlants par. voors. aende Boschpat t t v erff des Heeren van Geffen t erf jouffr Mechtelt van Haren (deels tegen Geriden zijn broer sch. Otw. deels na dood vader verkregen) aan Wouter Gerits Verhoeven zijn broer.

ORA Oisterwijk (270 fol 19 no 47 dd 25-3-1566) Gherit z.w. Gerit Verhoeven de helft hem toebehorend in stuk beemd 10 L int geheel par.Haren int Harensbroeck t W erff Peeter Brocken t O erff Udens? van Boecxtel v Adriaen Jan Willen (welke helft hem Geryden in deling krn w. Gerit Verhoeven sch.Otw.) verkocht aan Cornelis zijn broer z.w. Gerit Verhoeven voorn.(…) Cornelis voornt vendt Geriden zijn broer voorn. jeec 6 ka gld ... uit geheel stuk beemd voorn. (…) (Idem no 48) Cornelis z.w. Gerit Verhoeven voorn. vendt Geriden zijn broer jeep 1 mouwer rogge op St Jan baptist geboorte uit stuk weylant gent dLangbroeck 6 L par.Haren aent Claphecken t erff Gasthuys sBosch t erff Jan Peters van Criecken v gem. wech t erff Frans van Rijswijck

ORA Oisterwijk (281.I fol 11 no 22 dd 6-3-1577) Cornelis z.w. Geraert Verhoeven verkoopt een camp lants deels weylant deels heylant 16 L 5 1/4 R par Otw. tpl. t Gagelrys t den Groten Gasthuys ten Bosch, t gemeynt, v erff Aert Wouters, t erfgen mr Jan Monen (als Cornelis tegen Clasen Ostincl en Elisabeth z. hvr d.w. Jan Hueren? des Auden bij cope sch.sBosch verkreeg) aan Jan z.w. Jan Brocke

ORA Tilburg (348:248v dd 1612) Davidt soone wijlen Cornelis Geritssoon Verhoeven voor sijn selven, Jan soone wijlen Ariaen Adriaen Peijnenborch als man ende momboir Catarina sijne huijsvrouwe dochter wijlen Wouter Geritssen  Verhoeven, Embrecht soon wijlen Jacob Handricxss vander Voirt als man ende momber Catarina sijne huijsvrouwe dochter wijlen Cornelis Geritss Verhoeven, Jan soon wijlen  Adriaen Jacobsen Verheijen daer moeder aff was Marie dochter wijlen Wouter Geritss Verhoeffven oock voor sijn selven ende de voorschreven Jan Adriaenssen ende Embrecht alnoch vuijtten name van Jannen soon wijlen Goossenss Verhoeffven,  Gerit soone wijlen Jan Peterssoon van Grieken daer moeder aff was Marie dochter wijlen Peter Verhoeffven d’Oude ende Adriaen soone wijlen Peter Verhoeffven, ende voirt de selven Jan ende Embrecht medes volcomen procuratie hen voir schepenen der vrijheijt van Oisterwijck gedaen op date den 16e meert deser maant ons schepenen volcomentlijck geblecken, sterck makende ende gelooffden en … deselve Garit Jan Embrecht ende Jannen vanden gelijcken erffgenamen Jan (Peterss neen:) Pouwels voorschreven van sijn vaders wegen soo verre daer einige noch mochten wesen. Adam soon wijlen Handrick Adam Peter Gielissen met Huijbert Marcelis Wouterssoon als man ende momboir Geertruijdt sijne huisvrouw dochter wijlen Hendrix voorss oock voor sijn  selven ende mede vuijtten name vanden kijnderen Peter Geritssen de Cock bijden selven Peter ende vuijt Mari sijne ierste huijsvrouwe dochter wijlen Hendrick Adamsz voorschreven (verwant of) verweckt sijnde … hem … sterckmakende ende in desen bekennende Peter ende Cornelis gebroederen soonen wijlen Adam Handrick Peter Gielisz oock voir hen selven, Heer Goijaert … soone Hendrick Jan Gijssen daer grootmoeder aff was Adriana dochter Handrick Peter Gielisz voorschreven, Heer Goijaert geassisteert Herman de Roij sijnen vaderlijcken momboir, Marie dochter wijlen Pauwels Laureijssoon daer grootmoeder aff was Adriana dochter Hendrick voorschreven , Lijsbeth dochter wijlen Andries Muts(aerts)daer van grootmoeder aff was de voorschreven Adriana dochter Hendricxsz Dirckenss ? voorschreven, oock de voorschreven Marie ende Lijsbeth met den momboir … Jan Janssoon  … voor hen selven ende alnoch de voorschreven Adriaen, Huijbrecht, Peter, Cornelis ende Goijaert, Marie ende Lijsbeth vande gelijcke erffgenamen, Anneken huijsvrouwe Pauwels Verhoeven de soone Peter Gielisz  voorschreven daer voor zij  sich waren streckmakende soo verre daer einige meer mochten wesen.

ORA Oisterwijk (319 fol 50 no 23 dd 28-7-1625) Ghijsbert z. Henrick Lenaert Heesters man van Jaexken, Jan Adriaen de Groot man van Jenneken drs w. Embert z. Jacop Henricx van de Voort bij w. Cathelijn d.w. Cornelis Gerits Verhoeven; Adriaen z. Gerit Aerts Baltous en Henrick z.w. Michiel Henricx momb. Cathelijn onm. d. w. Andries z. Embert en Cathelijn eerstgent, Wouter z. Gerit Wouters Verhoeven en Henrick Wouter Brocken momb. Michiel, Peterken en Jenneken onm. krn Henrick z. Michiel Henricx bij Henricken en w. Cornelia d.w. Embert en Cathelijn; Peter Jacops van de Voort en Willem Adriaen Brekelmans momb. onm. krn Cornelis z. Willem Brekelmans bij w. Adriana ook d.w. Embert en Cathelijn delen na dood ouders (…)


Huwt voor juni 1552

25.669   Hilleken Henrick LAUREIJS

FamilienaamIndex 25.669Vader 26.016Moeder 26.017

Geboren ca 1530
Overleden voor 10-3-1593

Kinderen

 1. Cathelijn (+voor 28-7-1625), huwt Embert Jacop Henricx van de Voort (+voor 1625)
 2. Kinderen
  1. Jaexken, huwt Ghijsbert Henrick Lenaert Heesters
  2. Jenneken, huwt Jan Adriaen de Groot
  3. Andries (+voor 1625), huwt N.N.; ouders van de in 1625 minderjarige Cathelijn
  4. Cornelia (+voor 1625), huwt Henrick Michiel Henricx, ouders van de in 1625 onmondige Michiel, Peterken en Jenneken
  5. Adriana (+voor 1625), huwt Cornelis Willem Brekelmans, ouders van de in 1625 onmondige Cornelis
 3. David (+na 1612)
 4. Gerit Zie 12.834
 5. Judith (+na 1621), huwt Laureyns Jansse Witlocx (+na 1610, voor 1621); testeerden voor hr Jan Roijmans van Eerssel pbr en pastoor kerk van Haaren bij Otw 6-12-1610); betreft stuxken weyland 2 L par. Haaren tpl. Belver aent Heesackers ( aangekomen volgens schepenakte Oisterwijk van haar ouders 10-3-1593); deselve tocht 1/4 land Haaren.

TerugBegin van generatie


25.696   Peter SMITS

FamilienaamIndex 25.696 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1520

Hypothetische reconstructie; neef of zoon van Dielis Peters de Smit

ONA Alphen (inv no 1 fol 31v dd 30-1-1578) Ghijsbrecht Arend Ghijsbrechts van Beer (voor zijn vrouw) als eigenaar, Jan Thonis Willems als bewoner, verpachting van een stedeken met erve in Oisterwijc, plus wat land waar Willem Peters de Smit op zit.

ONA Alphen (inv no 1 fol 89v dd 5-12-1581) Jacob Jansz van der Vorst te Alphen, machtigt Mr Henrick van Asten (...nog een dozijn anderen die een jurist machtigen), Peeter Peeters de Smit...

ONA Alphen (inv no 1 fol 101v dd 14-5-1582) Dielis Peter de Smit als grootvader en voogd, en Pauwel Laureijs Ariaens (?) als toeziender over de onmondige kinderen van Jan Dielis de Smit en Cornelia N., zijn vrouw, machtigen Henrick Henricks van der Meulen en anderen 'ad lites'.

ONA Alphen (inv no 1 fol 114 dd 12-10-1583) opdracht Lijnken (?) Willem Smits wegens wijlen Willem de Smit (in marge); diverse partijen waaronder Willem Peters de Smit als voogd van Ariaen Henricx, verkopen een huis en erf.

ORA Alphen en Chaam (inv no 769 fol 173 dd 10-3-1587) Kathelijn Henrick Nuytsdr, met Mr Wijnant van Asten als vgd heur met rechte gegeven, Jan Peter de Smit als oom en vgd en Adriaen Henrick Nuyts als oom en toez van wijlen Willem Peter de Smits kindr, daer partij Kathelijn Henrick Nuytsdr moeder aff is, hebben vercoft aen Cornelis Wilbort Jan Mertensz een hofstede met 'derdehalf' bunder land onder Alphen.


Huwt

25.697   N.N.

Index 25.697 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 12.848
 2. Willem (+na 1578, voor 1587), huwt Kathelijn Henrick Nuyts; vermeld 1578; mogelijk vader van de Lijnken, vermeld in marge van een akte uit 1581
 3. Peter, vermeld 1581

TerugBegin van generatie


25.700   Jan Peters van GINHOVEN

FamilienaamIndex 25.700Vader 51.400Moeder 51.401

Geboren voor 1520
Overleden na 1558, voor 28-2-1559

Vestbrieven Alphen & Chaam (R765 folio 94v dd 14-12-1546) Anthonis Peter Byekenszone verkoopt een erfcijns aan Jan Peterszone van Ghinhoven van 3 kargld en 5 st, (...) op: zijne stede, huysinge, schuere, kooye en erve, 1 bdr (t Alfen te Quaelborch noord de Gebuerstrate oost Jan Peterssen van Ghinhoven zuid en west Cornelis Jan Byekens); een stuck lants, 1 bdr, de Wildert (daer omtrent noord Jan Peterssen van Ghinhoven zuid Lambrecht Anssem Stoops); een stuck lants, 3/4 bdr te Alfen int acker west Adriaen Peter Wilszoon oost Cornelis Jan Haerdenz. Te vrijen met 5 zester rogs in verscheijden parcheelen. En met 7 st den Hove van der Braken. Men mag de erfchijns altijt lossen met 50 kargld, en met 5 st eens meer te geven, en te Bamisse te voren opseggen.

Vestbrieven Alphen en Chaam (R766 fol 214v dd 28-1-1556) Jan Peterszone van Ginhoven heeft een erfchijns vercoft aen Kathelijn Lenaert Jan Kerstendr, de weduwe van Meester Andries Andrieszoon van den Kyeboom. Het gaat om een erfchijns van 3 kargld en 10 st, en d'yerste chijnsdach zal zijn te Lichtmisse 1557, op een stuck lants, 3 loepensaet; tot Alfen te Quaelborch in d'acker oost des Godshuys van Tongerloo erve zuid Wilboort Wilboort Willem Meeuszoon west Cornelis Laureijs Laureijszoon noord ander erve van Van Ginhoven dwelck hier nyet te onderpande staet. Te vrijen mette 3 kargld en 10 st voirs zonder ennigen anderen commer. Men mag de erfchijns altijt lossen met 50 kargld en met 3 mnd opseggen.


Huwt voor 1550

25.701   Anna Adriaen Jan van GESTEL

FamilienaamIndex 25.701Vader 51.402Moeder 51.403

Overleden na 1576

Vestbrieven Alphen en Chaam (R767 fol 60r dd 28-2-1559) Berthelmeeus Adriaen Janszone van Ghestel en Anne Adriaen Janszoon van Ghesteldr weduwe Jan Petersz van Ghinhoven; als erffg van wijlen Gherit Adriaen Jansz van Ghestel hon brueder was, Jan Jan Adriaenszone van der Voirt voir hem selven en oick namens Adriane Jan Adriaensz van der Voirtdr zijn zuster en namens Aert Lambrechtszone heuren man woonende tot Turnhout, Jan Gielis Jan Borybooms voir hem zelven, Stoffel Henricxzone van der Voirt als man en vgd van Kathelijn Gielis Jan Boryboomsdr, van welcke Jan en Kathelijn moeder was wijlen Marie de oude Jan Adriaenszoon van der Voirtdr, met Geertruydt Gielis Jan Boryboomsdr, huisvrouw van Adriaen Janszone van Ghestel, erffg van wijlen Marie de jonge Jan Adriaensz van der Voirtdr, des voirs wijlen Gherit Adriaen Jansz van Ghestel huysfrou was, hebben vercoft aen Geertruyt Gielis Jan Boryboomsdr een huysken en erve metten hof daer aen liggende, 30 r. t Alfen te Quaelborch oost en zuid wijlen Matheeus Jan Geldenszoons erffg west Lijsbeth Willem van der Elstdr noord de Gebuerstrate; B. een stuck lants, 150 r., daer omtrent oost Berthelmeeus Andries Meeuszoon zuid Jan Kersten west Lambrecht Anssem Stoopszoon noord wijlen Matheeus Jan Geldensz erffg; C. een stuck beemden, 5/4 bdr tot Chaem int Broeck oost des voirs Jan Jan Adriaenszoon van der Voirt erve zuid sHeeren vroente west wijlen Jan Cornelisz van Coudelaer erffg noord wijlen Bastiaen Henricxz van den Schoot erffg. Geertruyts man heeft heur gedeelt heur nae de doot van de voirs wijlen Marie de jonge Jan Adriaensz van der Voirtdr heure moeye competerende. Te vrijen met 3 lop rogs ter quijtinge en met 14 oft 15 st oick ter quijtinge beijde Berthelmeeus Andries Meeusz. Met noch 10 lop rogs zekere vrouwe tot Breda opten Haeghdijck woonende. Met noch 2 rijnsgld en 15 st Jenneken Gherit Lauwersdr. En met sHeeren chijnse.

ORA Alphen en Chaam (R768, folio: 111r/111v dd 20-1-1568, Chaam) Berthelmeeus en Joost zonen wijlen Adriaen Janszoon van Ghestel, in dese saecke samentlick in den name van Jan, Mariken en Dingne, des voirs wijlen hon vaders naekindr; verkopen aan Anne Adriaen Jansdr van Ghestel en haar huidige man Willem Henrick Willem Bonsschaertszoon t stuck beemden, 1 bdr, in desen doirsteken schepenenbrieve begrepen, dwelck de vercooperen tesamen mette voirs 2.1 hon zuster coopersse van wijlen Gherit Adriaen Jansz van Ghestel honnen brueder aenbestorven is; ut in littera transfixa wesende van 1557/04/27 ( R766, fol 286r ) Bonsschaert bekende dat tstuck beemden voirs altijt succederen zal ten zelven recht gelijck de oude erfgoeden van zijn huysfrou van heur zijde alleen gecomen nae den lantrechte van Breda.

ORA Alphen en Chaam (R769, folio: 033v/034r dd 7-2-1576) Anne Adriaen Jansdr van Gestel wed wijlen Jan Petersz van Ghinhoven, moeder van Claes Jan Peters van Ghinhovenz, geeft haar zoon een erfpacht van 1 zester rogs en 12 kargld en 10 st, en d'yerste chijnsdach is geweest te Lichtmisse 1576, opten onderpandt zijn stede, daeraf hij (Claes) alnu van Andries en Adriane, zijn brueder en zuster, de 2 derde delen gecoft heeft ( R769, fol 032r/033r); op goed tot Alfen te Quaelborch. Te vrijen met 2 veertel rogs die voirs Adriane Jan Peters van Ghinhoven daerop blijft heffende ( R769, fol 033r/033v ); met noch 9 veertel rogs in verscheijden parcheelen; en noch 4 st en 2 ort en 2 quartier van een ort in 3 verscheijden parcheelen. Met vorwaerde dat men de pacht ende rente lossen zal mogen te weten 1 zester rogs na de doot van voirs Anne zijn moeder en nyet eer, met 50 kargld; en de 12 kargld en 10 st altijt elkcken penn met 16 gelijcke penn eens.

ORA Alphen en Chaam (R769, folio: 032r/033r dd 7-2-1576, Alphen en Chaam) Andries Jan Peters van Ghinhovenz, oudt omtrent 21 jaeren, geassisteert metten vgd en toez van zijn zuster als zijn curators voor hem zelven; Jan Godert Jansz voogd en Joost Adriaensz van Gestel oom en toez samentlick in den name van Adriane Jan Peters van Ghinhovendr; transporteren aan Claes Jan Peters van Ghinhovenz: De 2 derde delen van de stede naerbescreven: A. huysinge, koye, hovinge en erve, 2 bdr t' Alfen te Quaelborch; oost Dyrcx Verelst; zuid Berthelmeeus Henrick Meeus Byekensz; west Anthonis Peter Byekensz; noord de Gebuerstrate. B. stuck lants, 1 bdr, oick t' Alfen te Quaelborch; oost de Gebuerstrate; zuid Wilbort WilbortWillem Meeusz en Gherit Lambrecht Noytsz; west Jan Henrick Noytsz; noord Adriaen Peter Wilsz. C. stuck lants, 2 bdr, te Quaelborch in d'acker; oost Wilboort Cornelis Wilboortsz en Adriaen Matheeus Claesz van Loon; zuid voirs Wilboort Cornelis Wilboortsz; west de voirs Wilboort Wilboort Willem Meeusz en Dyrcx Verelst; noord Anthonis Peter Byekensz en Jan Jans Harenz. D. stuck beemden, 5/4 bdr tot Chaem achter Wilden acker; oost Merten Henrick Denysz; zuid en west Herman Jan Wyericxz; noord Peter Weijn Michielsz. E. stuck beemden, oick 5/4 bdr tot Chaem opte Dasmisse; oost Jacop Henrick Denysz; zuid wijlen Adriaen Gielisz wed; west voirs Peter Weijn Michiels Beckers en Joost Lenaert Cornelisz; noord Jans van Coudeler erve. F. stuck heijvelts, 5/4 bdr, t' Alfen te Bosschoven opte Wildert; oost Anssem Lambrecht Stoopsz; zuid Henrick Jan Gielisz; west Jan Jan Ghijsbrechtsz; noord Berthelmeeus Henrick Meeus Byekensz. G. stuck heijvelts, 3 1/2 vierendeel, t' Alfen buyten Quaelborch in de heijde; oost Jan Godert Jansz; voirt omgaens aen sHeeren vroente. Het resterende derde deel van de goederen behoort de koper. Uut de geheele stede gaen jaerlicx uut 9 veertel rogs in verscheijden parcheelen; nog 1 st en 1 ort der kercke van Alfen; noch 1 st en 3 ort en 2 quartier van een ort in 2 parcheelen en noch 1 1/2 st erfchijns den hove ter Braken.


Zij huwt (2) voor 1567

Willem Henrick Willem BONSSCHAERT

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. Nicolaes Zie 12.850
 2. Andries (*1555)
 3. Adriane

TerugBegin van generatie


25.704   Adriaen Willem LUIJENS

FamilienaamIndex 25.704Vader 51.408Moeder 51.409

Geboren voor 1514

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief Breda R763, folio: 189r/189v dd 16-4-1538) Adriaen Willem Luyenssone als man van Kathelijn Henric Pauwelsdr, woonende tot Poppel, bekende de erfpacht vercoft te hebben aen Martijne Willem Luyensdr sijnre suster een erfpacht van 3 vertel rogs die Aert Janssen van Ghilse nu ter tijt uutreijct in mindernisse van 2 1/2 zester rogs die Aert Janssen van Tulden eertijts vercoft heeft aen Claes Pauwels Otterssone nae uutwijsen eens briefs van Alfen in date 10-3-1488. Hij belooft de vercofte 3 vertel rogs te vrijen nae uutwijsen van de brief, evengelijc uutgaende mette andere 7 vertel rogs dair af Aert Pauwels kindr 3 vertel en Adriaen Pauwels de 4 vertel rogs heffende zijn.


Huwt voor 1538

25.705   Kathelyn Henrick PAUWELS

FamilienaamIndex 25.705Vader 51.410Moeder 51.411

Geboren voor 1518

Kinderen

 1. Jan Zie 12.852

TerugBegin van generatie


25.706   Jacob Meus van AERLE

FamilienaamIndex 25.706Vader 51.412Moeder 51.413

Geboren ca. 1490
Overleden na 1565

ORA Alphen en CHaam (Inv no 764 fol 145 dd 19-6-1543) Jacop Meeuszone van Aerle heeft een erfchijns vercoft van 12 stuivers aen Anne Jan Peter Beemstraetsdr. Pand is een stuk grond (?) dat zijn vrouw Lijsbeth Jan Peter Beemstraetsdr heeft geërfd; gelegen naast Adriane Adriaen Jan Peter Beemstraetsdr. Te vrijen met 2 derdedeelen van 4 zester en 14 lop rogs in verscheijden parcheelen, eensdeels erffelick en eensdeels ter loss; van 10 st te Heeren chijns. Men mag de 12 st altijt lossen met 11 kargld.

ORA Alphen en CHaam (Inv no 765 fol 20 dd 10-3-1545) Jacop Berthelmeeuszone van Airle, zoo voir hem selven, zoo namens zijn huysfrou Lijsbeth Jan Peter Beemstraetsdr, heeft een erfchijns van fl 6 vercoft aen zijn soon Wouter Jacop Berthelmeeus van Airlesoon voir hem selven en tot behoef van diens zuster Cornelie. Te vrijen met 2 zester en 14 lop rogs, eensdeels ter loss mer meestendeels erffelick, en met sHeeren chijns. Men mag de 6 kargld altijt lossen met 100 kargld eens. IN MARGE: Partij Wouter Jacop Berthelmeeus van Airlesoon voir hem selven en namens Cornelie heeft bekent dat Jacop Berthelmeeuszone van Airle hem de erfchijns heeft afgelost. Actum 1564/01/27.

ORA Alphen en CHaam (Inv no 768 fol 32v ff dd 11-12-1565) Jacop Meeuszone van Aerle en zijn huysfrou Lijsbeth Jan Peter Beemstraetsdr bekennen vercoft te hebben aen Jan Jacop Meeuszone van Aerle, Berthelmeeus Jacop Meeuszone van Aerle en Grietken Jacop Meeusdr van Aerle hon beijder wittige zonen en dochter een hofstede met drie stukken land samen ca 7 bunder groot (verder volgens aankoopakte dd 19-6-1543). Te vrijen met 2 zester en 2 lop rogs in 3 parcheelen. En met noch 10 st te Heeren chijns. Zonder ennigen anderen commer. Dies zullen de 2 zonen en dochter van Jacop Meeuszone van Aerle en Lijsbeth Jan Peter Beemstraetsdr gehouden zijn om Jacop Meeuszone van Aerle en Lijsbeth Jan Peter Beemstraetsdr en de langstlevende van hen beijden van cost te onderhouden. Oft indien het Jacop Meeuszone van Aerle en Lijsbeth Jan Peter Beemstraetsdr beliefde op hen zelven te woonen, alsdan in de plaetse van de selve onderhoudinge jaerlicx te leveren en uut te reijcken, hon leven lang geduerende, 10 vertel rogs, en dan zouden Jacop Meeuszone van Aerle en Lijsbeth Jan Peter Beemstraetsdr hon wooninge hebben in de camer van de huysinge voirs.

ORA Alphen en Chaam (inv 769 fol 84 dd 27-1-1579) Gielis Marck Meeusz verkoopt land aan Jan Jacop Meeusz. Te vrijen met 1 st en 1 ort te Heeren chijns.

ORA Alphen en Chaam (inv 709 fol 218v ff dd 26-1-1595) Wouter Jacop Meeusz (voor de helft) en zijn zoon Adriaen Wouter Jacop Meeusz voor hen zelven, en Adriaen Wouter Jacop Meeusz noch namens zijn brueder Peter Wouter Jacop Meeusz (elk voor een zesde), hebben vercoft aen Sijmon Berthelmeeus Cornelis Princen als den coop van Andries Wouter Jacopssen over hebbende (een hofstede met een halve bunder grond, waarvan nog een zesde aan Anneke, dochter van Wouter toebehoort). Te vrijen mette helft en 2 derdendeelen in d'ander helft van 4 vertel rogs het Hof der Braecken, van noch 4 vertel en 1 lop rogs den voirs Heer Niclaes van Nyeuweleijnde, en van de gerechte Heeren en Braecken chijns, sonder ennigen anderen commer, welcke commer yerstmael opte cooper verschijnen zal te Lichtmisse 1596. Behoudelijck eenenyegelijcken zijn erfwegen en erfwaterlaten daer over te gebruycken. En het is tusschen vercooperen en cooper geconditioneert dat Wouter Jacop Meeusz en zijn tegenwoordige huysfrouw hon leven lang geduerende en de langstlevende van hen beijden met een jong wijf hon gebruyck sullen hebben in de groote camer van voirs huysinge, en daer toe tgebruyck van 4 r. erfs int viercant omtrent der voirs schuere, en sullen oock mogen tasschen honnen torf in de voirs schuere. En oft alzoo gebeurde dat Wouter Jacop Meeusz en zijn huysfrouw het gebruyck nyet en begeerden, maer Sijmon Berthelmeeus Cornelis Princen lieten gebruycken, zoo zal Sijmon Berthelmeeus Cornelis Princen gehouden zijn jaerlijcx uut te reijcken de somme van 3 kargld en 10 st aen Wouter Jacop Meeusz en zijn huysfrou en de langstlevende van hen.

ONA Alphen (inv no 3 fol 37v dd 21-03-1612) Batholomeus Jacobs, Jan Adriaen Luijens, Laureijs Henrics, geven op een rente van tien pond (of fl 16.-.-?) van Wouter Jacobs en zijn erven, ten behoeve (?) van Cornelia Jacobs zijn zuster, akkoord.

ONA Alphen (inv no 7 fol 17 dd 1636) Huurovereenkomst van het huis van Bartholomeus Jacops, stede in Aerl. Vier dochters en erven van Bartolomeus Jacobs verhuren huis en hof aan hun twee broers Aert en Anthonis

ONA Alphen (Van Asten inv no 1 folio 70v dd 8-10-1580) Erfdeling tussen de erven van Jan Jacob Meus: zijn weduwe Lijsken met Pieter Henric Joosten als voogd; Bartholomeus Jacob Meus; Jan Adriaen Luijens als man en voogd van Margriete Jacob Meus; en Jan Pauwels en Cornelis Adriaens als voogden van de onmondige dochters van Jan Jacob Meus. De weduwe en kinderen krijgen een helft, Bartholomeus en Jan de andere helft.

ONA Alphen (inv no 3 fol 38 dd 23-3-1612) Minnelijk akkoord (Christiani Petri); voor zijn vrouw; betreft nalatenschap Wouter Jacobs; moeilijk leesbaar


Huwt ca. 1515

25.707   Lijsbeth Jan Peter BEEMSTRAET

FamilienaamIndex 25.707Vader 51.414Moeder 51.415

Geboren ca. 1490
Overleden na 1565

Kinderen

 1. Jan (+1580), huwt Lijsken N., ouders van enkele in 1580 nog onmondige dochters
 2. Bartholomeus (+voor 1636), huwt N.N.
 3. Kinderen
  1. Lesken, huwt Dirck Jan Bartels van der Voort (vermeld 1636)
  2. Paulijntjen, huwt Cornelis Jasper Cornelis (vermeld 1636)
  3. Annetje, onmondig in 1636 (vermeld 1636)
  4. Lijntken, onmondig in 1636 (vermeld 1636)
  5. Aert (vermeld 1636)
  6. Anthonis (vermeld 1636)
 4. Margriet Zie 12.853
 5. Wouter (*voor 1520 +voor 1580)
 6. Cornelia (*voor 1520 +voor 1580)

TerugBegin van generatie


25.708   Jan Jansz VINCX

FamilienaamIndex 25.708 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1465
Overleden voor 1526

Heijliggeestmeester van Alphen, vermeld ORA Breda 11-4-1508, 14-5-1511.

In 1532-3 wordt in het ORA Alphen en Chaam vermeld een mogelijke broer wijlen Zebrecht Dyrc Vincxz. In Breda zit een mogelijke schoonzus: Hillegondt (zoals uit een andere akte van 522 blijkt: weduwe van) Hubrecht Vinckendr.

Vestbrieven Alphen en Chaam (762 fol 4v dd 31-1-1525) Hadewich dr wijlen Michiel Zebrecht Noytsdr, en Jan Jan Emmenssone, man en vgd; aan Henrick Jan Vincxsone voor hem zelven en tot behoef van Cornelis, Lijsbeth en Adriaene, zijn brueder en zusteren: cessie van een erfpacht van 9 loepenen rogs op goed in deze doorsteken brief begrepen (1429/05/07 en 1482/02/05).

Vestbrieven Breda (429 fol 70v dd 17-6-1522) Betreft opwinning van een cijns die wijlen Hillegondt Hubrecht Vinckendr te heffen plach uut het huys in de Katerstrate neven Heer Alsten Jan Peters priesters erfgenamen huys, en mr Dyrcx de Cock huys huys was op d' ander zijde. (Voorts zijn gecomen) Henric Jan Vincxz voir hem selven, Merten Merten Gheryt Cantersz namens zijn frou Hillegondt Jan Vincxdr, en Jan Adriaen Michiel Zibszone namens zijn frou Dingne Jan Vincxdr, en bekenden dat Jehenne Jan Vincxdr na de doot van hun ouders op de erfchijns is gedeelt. (Marge) Jan Gherytsz van Bedaf bekent dat Joost Cornelis Godert Joostsz de chijns gelost heeft. Actum 8-12-1569.

ORA Breda (inv fol 70v dd 17-6-1522) Gheryt Janszone van Bedaf heeft namens zijn vrouw Jehenne Jan Vincx opgewonnen een erfcijns van 25 stuivers die Hillegondt Hubrecht Vinckendr van Jan van Langeraick kreeg. Cornelie Jan Peterszdr, weduwe Godert Roefs, heft het andere deel van de grotere chijns volgens brief van 26-6-1496. Henric Jan Vincxz voor zichzelf; Merten Merten Gheryt Cantersz voor zijn vrouw Hillegondt Jan Vincxdr; Jan Adriaen Michiel Zibszone voor zijn vrouw Dingne Jan Vincxdr, verklaren dat Jehenne Jan Vincxdr na de doot van hun ouders op de erfchijns is gedeelt.

Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1531 fol 71v dd 3-3-1528) Henrick Jan Vincxsone voir hem selven en oick tot behoef van Cornelis, Lijsbeth en Adriane, sijn brueder en zusters (Data transfixa 1424/10/30) versus Meeus Laureijs Canters

Vestbrieven Alphen en Chaam (R762 fol. 31v dd 13-3-1526) Merten Merten Gheryt Cantersz als regeerder en vgd met recht van Cornelis Jan Vincxsone, kynts en on... van sinnen, en Henrick Jan Vincxsone brueder en toesiender van Cornelis. Transport aan Dyrck Wouter Dyrcxsone een huys en erve, 1 1/2 bdr, tot Alfen Oosterwijck oost Heer Ghijsbrecht Vincx priester voort omgaens aen sHeren strate. Te vrijen met 10 veertelen rogs en met alsulcken chijns als tHof van de Braicken daer op sculdich is te heffen.

Ook vermeld in ORA Breda: Jan Jan Vincxs in Alfen 13-7-1506 en (twee maal) 14-5-1511. Mogelijk was hij een broer van Hendrick Jan Vinckenzone (gehuwd met Aechte Heinrick Huybrechtsdr van Emelenberge) (vermeld ORA Breda 23-5-1503, 4-9-1505, 11-1-1507, 28-4-1507, 7-2-1511 [zijn vrouw is moeie], 3-10-1515) en van Gerrit broer van Henrick (vermeld ORA Breda 10-10-1514).


Huwt voor 1490

25.709   N.N.

Index 25.709 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Henrick Zie 12.854
 2. Digna, vermeld RA Chaam en Alphen 22-1-1549; huwt Jan Adriaen Michiel Zibszone
 3. Kinderen
  1. Anna, huwt voor 1549 Adriaen Matheeus Claeszone van Loon
 4. Cornelis, kennelijk geestelijk gehandicapt
 5. Marie, huwt voor 1520 Maes Janszone (+voor 1545)
 6. Kinderen
  1. Joost, volwassen voor 1545
 7. Elias, vermeld ORA Chaam 1535; huwt N.N.
 8. Kinderen
  1. Margriet, huwt voor 1535 Cornelis Wouter Peter Sprangersz
 9. Hillegonda, huwt voor 1522 Merten Merten Gheryt Cantersz
 10. Jehenne Jan Vincxdr

TerugBegin van generatie


25.716   Cornelis Jan LENAERTS

FamilienaamIndex 25.716Vader 51.432Moeder 51.433

Geboren voor 1474

ORA Breda (inv no fol 77 dd 18-12-1498) Cornelis Jan Lenaersz geeft een erfpacht aan Jan Jan Heinricxsoonssone van de Wijmeren van 2,5 lopen rogge. Idem aan Willem Willem Grauwensz twee lopen rogge.

ORA Alphen en Chaam (R762, folio: 145r dd 28-3-1531) Cornelis Jan Lenaertsz schuld aan Cornelis Jan Claesz van den Kyeboom; erfchijns van 3 rijnsgld en 10 st alle jair op Sinten Baven dach op: Een huysken en erve en op den hove en erve mette nyeuwen invanck, tesamen 3/4 bdr, welcke CJL van CJC gecoft heeft B. Erfpacht van 17 lop rogs die Jan Wouter van de Voort aen CJL … A. ut in littera precedente ( R761, fol 144v/145r ) B. t Alfen Bosschoven (…)

ORA Chaam (R762, folio: 071v/072r dd 3-3-1528) Heer Gooswijn van Boeymer priester en pastoir tot Chaem met vgd Cornelis Jan Lenaertsz, jaarrente aan Matheeus Jacop Voirtsz van 25 st op een stuck .... beemdt, 3 bdrde Sweepvoirt tot Chaem noord aen den huren ... .... erve dair de beeck tusschen beijde loopt zuid sHeren strate oost aen s Cloosters van Vredenberch.

ORA Chaam (R762, folio: 148r dd 28-3-1531) Verwijzing naar een eerdere vest ( R762, fol 144v/145r ) met de tekst: Een vest van eenen huysken ende erve dair Cornelis Jan Lenaerts in gevest is met een verlijt van 3 rijnsgld tsjairs ad opus Cornelis Jan Claessen beijde de data xxviij martij anno xxxi habentur supra circa data vij martij.

ORA Chaam (R762, folio: 144v/145r dd 28-3-1531) Cornelis Jan Claesz van den Kyeboom verkoopt aan Cornelis Jan Lenaertsz een huysken en erve mette hove en mette beemdt en mette nyeuwe invanck dair aen liggende, tesamen 3/4 bdr tot Chaem onder s Wildenhuys west en oost Jenneken Oosterwijck met heur kindr zuid sHeren strate. Te vrijen met 6 lop rogs die 1.1 selve heft, bynnen Breda op Lichtmisse te leveren.

ORA Chaam (R763, folio: 127r dd 28-3-1536) Cornelis Jan Lenaertssone is schuldig aan Petere Jan Willemsdr vrouw van Peter Peterssen van de Venneeen erfpacht van 1 vertel rogs op: een stuck lants, 78 r., dat CJL van PPV vercregen heeft; ut in littera precedente ( R763, fol 127r ). Te vrijen met de `1 vertel rogs voirs sonder ennigen andere commer, met vorwairde dat de 1 vertel rogs voir CJL te wairborge sal bliven om dair aen te mogen verhalen in gevalle aent stuc lants voirs ennigen andere commer belast is. (Marge: gelost)

ORA Chaam (R763, folio: 127r dd 28-3-1536) Petere Jan Willemsdr vrouw van Peter Petersz van de Venne, man en vgd, aan Cornelis Jan Lenaertssone: een stuck lants, 28 r. tot Chaem in Swilden acker west en noord ander erve van 2.1 oost Jan Steven Woudenz zuid Willem Jan Willemsz. Te vrijen met 1 vertel rogs die 1.1 selve sal bliven heffen. (…)

ORA Chaam (R763, folio: 141v/142r dd 23-1-1537) Jan Wouter Adriaen Laureijssone, Meus Wouter Adriaen Laureijssone, Wouter Wouter Adriaen Laureijssone, wijlen Wouter Adriaen Laureijssonen, Hillegondt Wouter Adriaenssendr met man en vgd Cornelis Aertssen, Jacoppe Wouter Adriaenssendr met man en vgd Cornelis Adriaen Gherytssone, Wouter Cornelis Wouter Adriaenz natuerlic soon, alle voir hen selven, en Jan Wouter oick als oom en vgd en Cornelis Henric Snelssone als toez van Adriaenken wijlen Adriaen Wouter Adriaenssen onm soon, bekenden dat zij en honne ouders over veel jairen geleden de erfpacht uutgereijct hebben en nu ter tijt alnoch sculdich zijn aen Cornelis Jan Lenairtssone man en voogd van Gielise Woutersdr van Ghilse: Erfpacht van 1 zester rogs op: hon huysinge, schuere, hovinge en erve, 2 bdr tot Chaem bij Grasen west Jan Cornelis Koecxz voort omgaens aen sHeren vroente. Te vrijen mette 1 zester rogs voirs en met Heren chijns sonder ennige andere commer.

ORA Chaam (R763, folio: 192v/193r dd 21-5-1538) Cornelis Jan Lenairtssone als voogd van Marie weduwe Cornelis van den Bleke, opwinning, voir 9 lop rogs van bynnen jairs de onderpande dair af sijnde in dese doirsteken scepenenbrieve begrepen tot behoef van Marie en huere kindr. Data transfixa 1535/02/23 ( R763, fol 100r ).

ORA Chaam (R763, folio: 193r/193v dd 4-6-1538) Margriet Elyaes Jan Vinckendr met Cornelis Wouter Sprangerssone, man en vgd, verkoopt aan Cornelis Jan Lenairtssone een stuck heijvelts, 172 r. tot Chaem in de Lairstrate oost, zuid en west ander erve van Margriet dwelc sij behoudt zuid oic eensdeels en noord aen ander erve van CJL hem van te voren toebehoirende. Te vrijen met sHeren chijnse. Het is vorwairt dat Margriet voir de erve die sij behoudt een erfgebruyckwech sal hebben over tvercofte stuck heijvelts, oft over d'ander erve van CJL hen van te voren toebehoirende.

ORA Chaam (R763, folio: 193v dd 4-6-1538) Cornelis Jan Lenairtsz is schuldig aan Cornelis Wouter Sprangersz en vrouw 25 rijnsgld en 13 st, toecomende van den stuck heijvelts voirs ( R763, fol 193r/193v ).

ORA Chaam (R763, folio: 204v dd 28-1-1539) Cornelis Jan Lenaertssone is schuldig aan Kerstiaen Jan Kerstiaenssoneeen erfpacht van 1 sester rogs, en d'yerste pachtdach sal sijn te Lichtmisse 1540, op: A. een huys en erve, 5/4 bdr B. een stuck beemden, 2 bdr, het Nutselbosken; A. tot Chaem opt Laer oost, zuid en west Cornelis Wouter Sprangerssoon noord sHeeren strate B. tot Chaem aent Laer oost Merten Gheryt Wrijterssoon zuid ander erve van 1.1 noord sHeeren strate. A. te vrijen mette 1 sester rogs voirs en met sHeeren chijnse B. te vrijen met 2 rijnsgld Henrick de Bye. Met 2 lop rogs der kercken van Alfen. Met 1 lop rogs Onser Liever Vrouwen altaer inder kercken van Alfen. En met sHeeren chijnse. Men mag de 1 sester rogs altijt lossen met 50 rijnsgld.

ORA Chaam (R764, folio: 039r/039v dd 1-2-1541) Cornelis Jan Lenaertszone verkoopt aan Zebrecht Cornelis Gherytszone een erfpacht van 1 zester rogs dandum alle jair bynnen Breda op Lichtmisse dair af d'yerste pachtdach sal zijn te Lichtmisse 1542, op: een stuck beemden, 2 bdr B. Erfpacht van 1 zester rogs dwelck Wouter Cornelis Buyszone uutreijckt aen 1.1 op diens stede; A. tot Chaem aent Lair noord sHeeren strate oost Merten Gheryt Wrijterszoon zuid ander erve van 1.1 west aen de erve van de Heere van Honsdonck B. tot Chaem Ghinderdoor. (…)

ORA Chaam (R765, folio: 021v/022r dd 17-3-1545) Henrick Anthonis Henrick Vendincxsone woonende tot Besooyen in de Langstrate, heeft een erfpacht vercoft aen Cornelis Jan Lenaertsz: 2 zester rogs die Henrick heft en hem bij Anthonis, zijn vader, in mindernisse van zijn hijlicxgoet bewesen zijn, nae uutwijsen van zeker hijlicxe vorwaerden, onderteeckent bij Jaspar Lenaerts, notaris, van date 1544/12/31, in mindernisse van 6 1; tot Chaem opte Dasmisse en daer omtrent. Evengelijck uutgaende mette andere 4 1/2 zester rogs daer af Jacoppe, Cornelis de Jagersdr wittige huysfrou, nu ter tijt Claes van den Poel 3 zester rogs en Meester Adriaen de Coster nu ter tijt opte Made d'andere 1 1/2 zester rogs respective heffende zijn.

ORA Chaam (R765, folio: 022r/023r dd 17-3-1545) Cornelis Jan Lenaertszone verkoopt een erfcijns aan Heer Henrick Reijns, priester pastoir der kercken van Chaem voir hem selven en tot behoef van zijn moeder, brueders en zusters en mede erffg wijlen Henrick Reijnersz van Ghilse: 8 kargld, en d'yerste chijnsdach zal zijn te Lichtmisse 1546, op: A. zijne stede, huysinge, schuere, kooye. hovinge en erve, 1/2 bdr B. een stuck lants, 1 veertelsaet C. een stuck lants, 1 veertelsaet D. een stuck lants, 1 bdr E. een stuck l(..) Naam van het goed: B. den Vlyerbosch C. de Hansacker D. de Driesheijninge H. Moeykensbroeck; Ligging van het goed: A. tot Chaem opte Dasmisse onder sWildenhuys oost sHeeren strate west en noord Jan Cornelissen van Coudelaer B. op sWildenacker noord Willem Denys erffg oost en zuid Jan Cornelissen van Coudelaer C. op sWildenacker west en noord Jan Cornelissen van Coudelaer zuid Willem Jan Willemssen erffg D. aen sWildenacker west Jan Cornelissen van Coudelaer noord Cornelis Wouter Sprangerszoon zuid Willem Denys erffg E. oick op sWildenacker west Willem Denys erffg oost Willem Jan Willemssen van Bedaf en voirs Willem Denys erffg erven F. daer omtrent oost en zuid Jan Cornelissen van Coudelaer noord de erve genaempt den Vlyerbosch voirs G. oick daer omtrent west Jan Cornelissen van Coudelaer oost Willem Jan Willemssen van Bedaf erffg H. op Snijders Broeck west Henrick Willem Denyszoon zuid Adriaen Verwildert. Te vrijen mette weerde van 6 rijnsgld in mindernisse van alsulcke 14 royalen daer voir men alnu jaerlicx betaelt 18 rijnsgld en 5 st alst Capittel van Breda opte onderpanden voirs en op noch zekere andere onderpanden, die andere luyden in handen hebben, heffende is. Met noch 10 st der pastorije der kercken van Chaem. Met noch 1 lop rogs. Met sHeeren chijns en met noch 6 1/2 zester rogs. De erfpacht van 2 zester evengelijck uutgaende mette ander 4 1/2 zester rogs daer af Jacoppe Cornelis de Jagerdr de 3 zester en Meester Adriaen de Coster nu ter tijt d'andere 1 1/2 zester rogs heffende zijn.

ORA Chaam (R765, folio: 023v/024r dd 17-3-1545) Margriet Jan Aert Stevensdr, weduwe Steven Wouter Stevenszoon met voogd Cornelis Jan Lenaertszone oick voir hem selven, en Aert Wouter Sprangerszone als oom en vgd en voirs Jan Wouter Sprangerszone als oom en toez namens Wouter, Werner en Jenneken wijlen Cornelis Wouter Sprangerszoons onm kindr, hebben een erfchijns vercoft aen Andries Jan Corneliszone van Coudelaer ook tbv zijn vader Jan Corneliszone van Coudelaer: 25 st, in mindernisse van 30 st in dese doirsteken schepenenbrieve begrepen, luydende van 2 rijnsgld en 10 st, daer af de 20 st die ter quijtinge stonden eertijts gelost zijn, daer af Margriet en Jan Wouter Sprangers elck 10 st, en de kindr wijle (..) Ut in littera transfixa wesende van 1527/03/26 ( R762, fol 047r )

ORA Chaam (R765, folio: 119v/120r dd 1-7-1547) Cornelis Jan Lenaertszone verkoopt een erfpacht aan Abraham Mathijsz de Brouwer van 1 zester rogs, dandum alle jaer bynnen Breda, en d'yerste pachtdach sal zijn te Lichtmisse 1548, op: A. zijne huysinge die 1.1 alnu nyeuw getymmert heeft, hovinge en erve, 1 1/2 bdr B. zijne stede, huysinge, kooye, hovinge en erve, 3/4 bdr (etc.) A. tot Chaem aen de Lairstrate noord sHeeren strate voirt omgaens Jan Noyt Bollaertszoon B. tot Chaem onder sWildenhuys west en noord Jan van Couderlair oost sHeeren strate C. daer omtrent zuid Cornelis Adriaen Schoemaickerszoon noord aen sWilden acker D. in sWilden acker noord en zuid Jan Cornelissen van Coudelair E. aen sWilden acker west Jan van Coudelair noord Jan Nouts zuid Jan Stevens erffg F. daer omtrent oost en west Jan Noyts zuid comende aen sHeeren strate. (…)

ORA Chaam (R765, folio: 248v/249r dd 21-10-1550) Cornelis Jan Lenaertszone, zoon Jan Cornelis Jan Lenaertszone ook voor Lenaert en Kathelijn (broer en zus), Lenaert Jan Lenaertssone, schepen, als oom en toez namens Cornelis, Jan en Wouter wijlen Wouter Cornelis Jan Lenaertszoon onm kindr, hebben vercoft aen Jan Noyt Willem Bollaertszone een huys en erve, 1 1/2 bdr tot Chaem aen de Laerstrate noord sHeeren strate oost en zuid ander erve van Jan Noyt hem van te voren toebehoirende west oick eensdeels aen ander erve van Jan Noyt hem van te voren toebehoirende, en eensdeels aen ander erve van CJL en zijn kindr, dwelck zij behouden. Te vrijen met 3 st te Heeren chijnse sonder ennigen anderen commer.

ORA Chaam (R766, folio: 109r/110r dd 11-1-1554) Cornelis Jan Lenaertszone, zoon Lenaert Cornelis Jan Lenaertszone, Peter Peter Laureijszone als man en vgd van Kathelijn Cornelis Jan Lenaertsdr, en Lenaert Jan Lenaertszone als oom en vgd en Jacop Henrick Haerdenzone als oom en toez van Cornelis, Jan en Woutere wijlen Wouter Cornelis Jan Lenaertszoons sonen en dochter, de voirs Cornelis de oudtste soon van wijlen Wouter Cornelis Lenaertszone, oudt omtrent 17 jaeren oick jegenwoirdich en tgene volcht bekennende, hebben de goeden vercoft aen Jan Cornelis Jan Lenaertszone (zoon van CJL) Aard van het goed: A. De stede, huysinge, schuere, backhuysken, kooye, hovinge en erve, 3/4 bdr B.1. een stuck lants, 1 veertelsaet B.2. een stucxken driesch en erfs, 1/4 bdr B.3. noch een stucxken driesch en erfs, oick 1/4 bdr B.4. noch een stuck lants, 1 veertelsaet B.5. (…) Naam van het goed: B.1. den Vlyerbosch B.2. d' Aeyersen B.3. den Bolck B.4. Lijsswegendriesch B.5. d' Nyeuwlant B.6. de Gansacker C. de Drieschheijninge D.1. Smitsersacker D.2. d' Elft G. Dunttelbosch Ligging van het goed: A. tot Chaem onder Wilden huys noord wijlen Jan Stevens erffg voirt omgaens aen wijlen Jan van Coudelaers erffg oost eensdeels oick comende aen sHeeren strate B. al aen een gelegen daer omtrent zuid en noord wijlen Jan van Coudelaer erffg oost en west wijlen Jan Stevens erffg C. daer omtrent oost en zuid wijlen Jan Stevens erffg west Jan van Coudelaer erffg noord Jan Noyt Bollaertszoon D. aeneengelegen daer omtrent zuid Cornelis Adriaen Schoenmaeckerszoon west wijlen Jan van Coudelaer erffg E. daer omtrent zuid en west Jan Noyt Bollaertsz en sHeeren strate F. daer omtrent noord sHeeren strate oost en zuid Jan Noyt Bollaertszoon G. daer omtrent oost wijlen Gherit Mertens wed en erffg zuid Cornelis Mathijszoon noord sHeeren strate. Te vrijen met 3 zester rogs Claes van den Poel, vorster tot Ghinneken oft zijn huysfrou. Met noch 6 vertel rogs Frans Everts opte Mede woonende. Met noch 1 vertel rogs Petere Jan Willemsdr. Met noch 2 lop rogs die de rectoirs van sekere twee altaeren in de kercke van Alfen heffende zijn. Met noch 2 lop rogs der Tafele sHeijlichs Gheests van Alfen. Met noch 6 lop rogs Lijsbeth Cornelis Jan Claeszoon. Met noch 1 zester rogs ter quijtinge met 50 rijnsgld Kathelijn, Philips Peters Heeren wed. Met noch 1 zester rogs ter quijtinge oick met 50 rijnsgld Abraham Mathijszone de Brouwer. Met noch 8 rijnsgld Margriet Henrick Reijnsdr. Met noch 6 rijnsgld en 2 1/2 st den Capittle van Breda. Met noch 3 rijnsgld en 10 st ter quijtinge voirs Lijsbeth Cornelis Jan Claeszoonsdr. Met noch 2 rijnsgld Henrick Henricxzone van den Kyeboom. Met noch 10 st die de pastoir der kercken van Chaem heft. Met noch 1 ouden grooten der kercke van Alfen. En met sHeeren chijnse.

ORA Chaam (R766, folio: 223r dd 3-3-1556) Peter Peter Laureijssone is schuldig aan Willem Aert Bonsschaertszone 30 kargld toecomende van de stede voirs ( R766, fol 222v/223r ), dandum vel latori te Kersavont 1556 oft pande ten selven termijne; borgen Cornelis Jan Lenaertssone en Hubrecht Peter Laureijszone.

ORA Chaam (R766, folio: 263r/263v dd 16-2-1557) Kathelijn Cornelis Jan Lenaertsdr, met Cornelis Jan Lenaertssone, vader en vgd, ook voor haar man Peter Peter Laureijszone, die buyten slants geloopen is en hem van de voirs Kathelijn zijn huysfrou absenteert, voir dwelcke CJL borge staet voir de erfpenn alnoch ombetaelt staende, hebben vercoft aen Peter Jan Jacopssone A. Een huys en erve onder landt en groese, 1 bdr B. een stuck heijvelts, 1/2 bdr; A. tot Chaem opt Houtghoir oost Lenaert Jan Lenaertszoon zuid wijlen Anthonis Jan Wiltenszoons wed en kindr west Willem Aert Bonsschaertszoon noord sHeeren strate B. daer omtrent oost wijlen Anthonis Jan Wiltenszoons wed en kindr zuid en west Lenaert Jan Lenaertszoon en oick eensdeels aen sHeeren strate noord Cornelis Michiel Anssemszoon. (…)

ONA Alphen (inv no 1 fol 50 dd 17-2-1579) erfdeling tussen de erven van wijlen Marten Cornelissen en Marijken Sijmens: Peter Jan Houtermans als grootvader van de nagelaten kinderen van Peter Marten Cornelis; Goris Marten Cornelisz; Cornelis Marten Cornelisz de oude; Wijnant van Asten als voogd van Cornelis Marten Cornelisz de jonge; Wilbert Cornelis van Duessen (of Diessen) man van Dingen Marten Cornelis; Jan Cornelis Jan Lenaerts man van Elisabeth Martens; Mathijs Dielis Mathijs man van Anneken Marten Cornelis.

ONA Alphen (inv no 1 fol 57 dd 30-6-1579) erfdeling Marten Cornelissen voortgezet

ONA Alphen (inv no 1 fol 102 dd 27-8-1582) huurovereenkomst, vermeldt Jan Cornelis Jan Lenaerts als vorige huurder


Buitenechtelijke relatie (1) met

25.717   Adriana Jan Willems van BEDAF

FamilienaamIndex 25.717Vader 51.434Moeder 51.435

Overleden na 1546


Zij huwt (2)

Adriaen Peter RIJCKAERTS

FamilienaamIndex

Overleden voor 30-5-1553

Huwt (2)

Gielisje Wouters van GILSE

FamilienaamIndex

ORA Chaam (R762, folio: 071v dd 3-3- 1528) Gielise Woutersdr van Ghilze Cornelis Jan Lenaertsz, man en vgd, verkopen aan Gheryt Merten Wrijtersz een stuck beemden, 1/2 bdr tot Chaem opte Dasmisse oost Peter Anssems zuid Merten Geryt Wrijtersz west en noord Henric Cornelis Matheeusz. Te vrijen commerloos.

ORA Chaam (R764, folio: 114v dd 5-9-1542) Gielis Woutersdr van Ghilse wittige huysfrou van Cornelis Jan Lenaertszoon bekende dat bij heuren consente is dat CJL erfpacht A. te bijpande geset heeft van erfpacht B. en 1.1 set oick te bijpande erfpacht A. voor erfpacht ter quijtinge B. en zij geloofde dat te vrijen gelijck oick CJL dat gelooft heeft. Betreft A erfpacht van 1 zester rogs, van heurder zijde gecomen zijnde, dwelck heur Wouter Cornelis Buyszone uutreijct uut zijn stede en erve B. Erfpacht van 1 zester rogs dwelck 1.2 op 1541/02/01 overgevest heeft aen Zebrecht Cornelissen

ORA Chaam (R764, folio: 223r/223v dd 2-12-1544) Gielise Woutersdr van Ghilse met Cornelis Jan Lenaertszone, man en vgd, verkoopt aan Henrick Janszone van Ghilse, schepen, dat 1 zester rogs erfpacht in dese doirsteken schepenenbrieve begrepen ut in littera transfixa van date 1537/01/23 ( R763, fol 141v/142r ). Mede is gecomen Lenaert Jan Lenaertszone, onse mede schepen, en heeft gelooft den onderpandt van de erfpacht altijt goet genoech te houden. Gielise mag de 1 zester rogs altijt weder aen heur selven nemen met 50 kargld en met 10 st eens meer te gheven en met 1/2 jaer opseggen.

ORA Chaam (R765, folio: 080r dd 11-5-1546) Gielise Woutersdr van Ghilse met Cornelis Jan Lenaertsz, man en vgd verkoopt aan Cornelis Adriaen Mathijszone van der Oever een stuck beemden, 2 bdr d' Luttelbosch tot Chaem aen de Honsdonck noord ander erve van 1.2, dwelck hij behoudt oost Jan Aert Noutsz zuid en west der Heeren van Honsdonck erve, mette wegen die men met desen vercoften stuck erfs heeft over d'erve van der Heere van Honsdonck erve, en oick over d'erve van voirs 1.2 tot aen sHeeren strate toe. Te vrijen met 4 rijnsgld ter quijtinge den penn 20 den Capettel van Breda.

Kinderen

 1. (uit 1) Adriaen Zie 12.858
 2. (uit 2) Jan, vermeld ORA Alphen 23-5-1542; huwt Elisabeth Marten Cornelissen
 3. (uit 2) Cornelis
 4. (uit 2) Kathelijn, huwt voor 1554 Peter Peter Laureijszone, die in 1557 'het land ontlopen' is.
 5. (uit 2) Wouter (+voor 1554), huwt N.N.
 6. Kinderen
  1. Cornelis (*ca. 1537)
  2. Jan
  3. Woutertje

TerugBegin van generatie


25.718   Jan HOUTERMAN

FamilienaamIndex 25.718 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ORA Alphen (R768, folio: 345v/346r dd 22-6-1574) Peter Merten Corneliszone, Peter Jan Houtermanszone als grootader en voogd, Merten Cornelis Mertenszone grootvader en toeziend voogd samentlick in den name van Cornelis en Mariken des voirs PMC kindr, daer moeder af was wijlen Margriete Peter Jan Houtermansdr, hebben samentlick vercoft aen Cornelis Adriaenszone van Halle een stuck lants, 100 r. t Alfen te Boschoven oost sHeeren strate zuid Jan Adriaen Ghijssen west ander erve van 2.1 hem van te voren toebehoirende noord Joachim Gherit Peter Lijbenzoon. Te vrijen commerloos.


Huwt

25.719   N.N.

Index 25.719 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Anna Zie 12.859
 2. Peter (+na 1575), huwt N.N.
 3. Kinderen
  1. Margriete Peter Jan Houtermans (+voor 1574), huwt Peter Merten Cornelis Mertensz
  2. Huybrecht, vermeld ORA Alphen 1585
 4. Geraert Jan Houtermans, vermeld 5-2-1582 NA Alphen en Riel (Van Asten, inv no 1 f. 96)

TerugBegin van generatie


25.752   Goijaert Jan de CROM

FamilienaamIndex 25.752Vader 51.504Moeder 51.505

Geboren voor 1488
Overleden voor 6-4-1548

Vermeld ORA 1539 als getuige in een akte, dan oud circa 50 jaar. Alle verwijzingen ORA Oirschot: bron is de bewerking van J. Toirkens. In belendingen vermeld 1511, 1512, 1521, 1522, 1528.

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 173 no 38-9 dd 9-5-1512) Geertruit dochter van wijlen Henrick Stadekkers weduwe van Zebrecht Herman Zibben met haar voogd belooft aan Aert Peter Godschalks die voortaan een pacht van 14 lopen rogge, maat van Oirschot en onder Ameijden te leveren, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen onder Ameijden hier, b.p. de kinderen van Dirck van Onstaden, de gemeijnte. Nog op onderpand van een stuk land groot 3 en een halve lopenzaad en op onderpand van 2 beemdjes, b.p. Goijaert Jan Crommen, de kinderen van Peter Tybisch, Rutger Verhoeven, Gijsbrecht Dirck Hoppenbrouwers, Gerard de Sneijer.

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 51 no 199 dd 12-4-1512) Dirck Gijsbrechts en Goijaert Jan Crommen beloven aan meester Aert van der Meijen ten behoeve van diens broer heer Jan van der Meijen die 9 jaar lang elk jaar 9 rijnsguldens en 9 braspenningen te betalen en wel voor de lammertiendes die vanwege de kerk van Bladel in de parochie Netersel aan heer Jan werden gegund en diens eigendom zijn, welke tiendes van heer Jan zijn gepacht in het jaar 1511 en wel 14 dagen voor St. Jansdag in de zomer toen.

ORA Oirschot (Toirkens inv 129b no 115fol 371-v dd 7-2-1524) Gielis Corsten Gielis verkoopt aan Goijaert Jans Crommen die een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Straten, b.p. de straat, Peter van der Meijen, Katalijn van Doerne, Marcelis Jan Gielis. Actum als boven. In marge : Is verkocht aan Claes Henrick Hoppenbrouwers.

ORA Oirschot (Toirkens inv 129b no 54 dd 31-1-1523 fol 305-v) Jan Joerden Brouwers belooft aan Goijaert Jan Crommen die een bedrag van 400 rijnsguldens te zullen betalen per a.s. St. Jansdag samen met de halve rente tegen de penning zestien danwel per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar samen met de hele rente tegen de penning zestien (6,66 % per jaar, JT) als Goijaert zulks wenst.

ORA Oirschot (Toirkens inv 129b no 113 dd 5-3-1523 fol 313-v) Walraven Wautgaerts en Joest Michiels Verwaerden hebben beloofd om voortaan aan Goijaert Jan Crommen een rente van 2 rijnguldens per jaar te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin etc., eigendom van genoemde Walraven, gelegen in herdgang Naastenbest, b.p. Goijaert de Ketelbueter, Bernaert van den Weijer, de gemeenschappelijke straat. Nog op onderpand van een stuk beemd gelegen in het Besterbroeck genoemd de Spijkkersbunder, b.p. Dirck Gielis Cremers, Gielis Lucas, Willem Haubraken, Wouter Peter Gerits, Maes Goossens, Jan Peter Haecks. Datum als boven, getuigen Hoppenbrouwers en Herzel.

ORA Oirschot (Toirkens inv 128a no 199 fol 251 dd 12-4-1512) Dirck Gijsbrechts en Goijaert Jan Crommen beloven aan meester Aert van der Meijen ten behoeve van diens broer heer Jan van der Meijen die 9 jaar lang elk jaar 9 rijnsguldens en 9 braspenningen te betalen en wel voor de lammertiendes die vanwege de kerk van Bladel in de parochie Netersel aan heer Jan werden gegund en diens eigendom zijn (qua inkomen, JT), welke tiendes van heer Jan zijn gepacht in het jaar 1511 en wel 14 dagen voor St. Jansdag in de zomer toen. (marge: Deze brief hoort te staan in het protocol van het jaar 1512.)

ORA Oirschot (Toirkens 131a fol 17 no 62-3 dd 27-1-1530) Goijaert Jans Crommen heeft aan Claes Henrick Hoppenbrouwers een huis verkocht, met een tuin, grond en erbij gelegen dijk, gelegen in herdgang Straten, b.p. de erfgenamen van Marcelis Dielis, Geraert die Cuijper, de gemeenschappelijke straat, Peter Ruelens van der Ameijden. Dat huis etc. heeft Goijaert verkregen van Gielis Corsten Gielis en Gielis op zijn beurt weer van Adriaen Peters van den Doeren en van Uman Umans van Keersp als man van Elisabeth dochter van genoemde Peter van den Doeren. Lasten hieruit een Bosch mudde rogge per jaar te leveren aan het klooster van de Wijmelenberg, nog 2 gulden per jaar aan Ardt van Tulden, nog 2 en een halve stuiver Cauwenbergse chijns en 3 penningen hertogelijke grondchijns. Er moet overpad worden verleend over de dijk aan degene die daar recht op hebben. (Idem 63) Genoemde Claes als koper uit de vorige akte heeft beloofd om aan Goijaert Jans Cromme die een jaarlijkse rente van anderhalve gulden te gaan betalen, op onderpand van het huis uit de vorige akte. De rente is aflosbaar tegen betaling van 28 gouden carolus guldens, mit er 3 maanden vooraf is opgezegd. Voetnoot : Goijaert Jans Crommen heeft deze anderhalve gulden weer verkocht aan Aert Joerden Sbrauwers samen met de lopende termijn. Hij belooft alle lasten af t e handelen. De rente is niet aflosbaar. Datum 19 april 1530.

ORA Oirschot 16-8-1532 (idem 22-9-1533), in een pachtkwestie: “Daarop is als onderpand een stuk land aangewezen zijnde nu een huis, dat eerder eigendom was van Willem Zeelmakers en nu wordt bewoond door Goijaert de Crom, gelegen in Oirschot onder Ertbruggen ter Ameijden.”

ORA Oirschot (Toirkens 132a fol 32v no 110 dd 19-2-1534) Jan Gevaerts verkoop hierbij een huis, tuin, grond etc., samen ca. 8 lopenzaad groot, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof aan het Moleneinde daar, b.p. Willem Willem Smetsers, de gemeijnte, Willem Colen, Willem Aelbrechts. Hij had dat huis etc. gekocht van Gijsbrecht Lebbens en Gijsbrecht op zijn beurt had het deels verkregen van Bartholomeus van den Hasenbosch en diens broer Aerden en op hun beurt hadden Bartholoneus en Aerden het gekocht van Gijsbrecht Jan Hacken en Gijsbrecht had het met vonnis uit laten winnen met schepenbrief van Oirschot en op die manier hadden Bartholomeus en Aert het verkregen door de schuldenlast voor hun rekening te nemen en genoemde Bartholomeus en Aert hadden dat bezit verkregen van Willem Loijwichs van Hersel die optradt namens het klooster te Waalwijk en Willem had dat bezit voor een vordering op het onderpand laten uitwinnen en voor het andere deel van dit bezit had Gijsbrecht Lebbens het verkregen van Goijaerd Henrik Goijaerts met meer anderen zoals blijkt uit diverse schepenbrieven van Oirschot. Hij verkoopt het bezit nu aan Jan Corstens Screijnwerker. (…) In marge 1: Jan Corstens schrijnwerker heeft aan Claes Henrik Hoppenbrouwers diet bezit weer doorverkocht zoals hij het zelf had gekocht van Jan Gevarts (16 maart 1534). In marge 2: Claes Henrik Hoppenbrouwers verkoop het huis van hiernaast nu weer door aan Goijaerden Jans Crommen (8 mei 1534).

Idem (fol 59v no 199 dd 8-5-1534) Goijaert Jans Crommen heeft als schuldenaar beloofd om aan Willem Willem Smetsers die 47 Karolusguldens te gaan betalen oper a.s. Maria Lichtmisdag.

ORA Oirschot (Toirkens 132c fol 83 no 266 dd 12-9-1537) Goijaert de Crom heeft als schuldenaar beloofd aan Henrik Antonis Thijssen als rentmeester voor het klooster te Waalwijk, ten behoeve ook van dat klooster, die 3 mud rogge te zullen leveren als vervallen pacht, nog 5 gulden en 14 stuiers en wel als hernieuwde schuld waartegen geen bezwaar kan worden gemaakt, te betalen per a..s Maria Lichtmisdag. Daarvoor verbindt Goijaert zijn persoon en bezit.

ORA Oirschot (136a fol 42 no 191 dd 6-4-1548) Er is een ongeluk en doodslag gebeurd door de persoon van Joosten natuurlijke zoon van wijlen Dirck Hoppenbrouwers die Goijaert die Crom ter dood heeft gebacht. Om inzake deze dood een zoenovereenkomst te maken, zijn voor ons verschenen Corstiaen, Adriaen en Wouter, gebroeders en verder Jan Claessen als man van Anne, wettige kinderen van wijlen Goijaerts die Crom als vermoorde, als partij ter ener zijde en verder Joost als misdadiger partij ter andere zijde. Door bemiddeling van goede mannen hebben de kinderen van wijlen genoemde Goijaert vergiffenis geschonken aan Gijsbrecht en aan Jacop, de gebroeders van genoemde Joost als moordenaar. Joost is verplicht wel uit de dorpen Oirschot, St. Oedenrode, Boxtel en Oosterhout te blijven voor een periode van 16 jaar, maar hij mag er wel als gast komen. Verder beloven genoemde Gijsbrecht en Jacop als broers om binnen nu en 14 dagen 3 pond waskaars te zullen leveren, waarvan er twee voor het H. Sacrament in Oirschot moeten worden gezet en de derde zal worden gegeven aan genoemde Corstiaens te St. Oedenrode om die daar in de kerk te zetten al naar hij dat wenst en daarvoor moet hij dan nog 4 stuivers geven aan heer Daniden van den Broeck om daarvoor vier herdenkingsmissen te laten doen. Verder beloven Gijsbrecht en Jacop van hiervoor vanwege de dokterskosten etc. een bedrag van 20 zoenguldens te zullen betalen van elk 10 stuivers waarvan het derde deel binnen nu en twee drie dagen en het restant in ieder geval voor a.s. Kerstmis. Partijen hebben over en weer beloofd deze zoenovereenkomst na te zullen komen op straffe van de bepalingen van het zoenrecht. (marge: Gijsbrecht Dircks heeft betaald en wel 3 gulden en 5 stuivers en nog een pond was zoals Adriaen, Wouter als kinderen en Jan Claessen hebben verklaard op 8 maart 1549).

ORA Oirschot 1547 no 215 (18-5-1547): Goijaert zoon wijlen Aerts van Tulden verkoopt (…) een jaarlijkse rente van zeven een een halve stuiver per jaar uit een rente van 2 gulden per jaar, welke rente Goijaert Jan Crommen eerder aan wijlen genoemde Aert had beloofd (…). In aktes van diezelfe datum is sprake van ‘...of zijn kinderen’ - is hij dan al dood?

ORA Oirschot (135b fol 25v nos 151-153 dd 2-3-1546) Voor ons is verschenen Goijaert Jans Scrommen en draagt nu aan zijn 4 wettige kinderen verkregen bij zijn vrouw Margriet, het recht van vruchtgebruik over inzake een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. de straat, Peter Scheers en meer anderen, Henrick Brouwers. (Idem no 152) Voor ons is verschenen Corstiaen zoon van genoemde Goijaerts en deze verkoopt nu aan zijn broer Adriaen zijn erfdeel waarop hij recht heeft vanwege zijn vader en moeder, roerende en onroerende. (Idem no 153) Voor ons zijn verschenen Adriaen, Wouter en Anna allen kinderen van genoemde Goijaert en hebben hun vader Goijaert nu beloofd om die tussen nu en a.s. Allerheiligen een bedrag van 19 gulden te zullen betalen, daarvan zal Adriaen een helft betalen en Wouter en Anna zullen daarvan de andere helft voldoen.

Idem (no 249-250 fol 38v dd 2-8-1546) Voor ons is verschenen Wouter Goijaerts Crommen, verder Jan Claessen als man van Anna en verkopen nu aan Ariaen Goijaerts Crommen hun erfdelen en aanspraken inzake een huis, tuin, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof (…) (Idem no 250) Ariaen Goijaerts Crommen en heeft beloofd om aan Wouter Goijaert Crommen die per a.s. St. Jansdag een bedrag van 9 gulden te zullen gaan betalen.

ORA Oirschot (135a fol 16 no 30 dd 30-1-1544) Goijert Srommen heeft als schuldenaar beloofd om aan Adriaen Lambert Millincks een bedrag van 9 gulden te zullen gaan betalen per a.s. Pasen vanwege de vervallen termijnen van een pacht van een mudde rogge, welke pacht deze Goijaert jaarlijks aan Adriaen moet betalen. (Idem no 31) Goijaert Scrommen heeft als schuldenaar beloofd om aan Adriaen en Lambert Millincks een bedrag van 9 gulden te gaan betalen per heden datum over een jaar en wel vanwege de achterstand van een jaarlijkse pacht van rogge zoals vermeld in de voorgaande brief.

ORA Oirschot (134b fol 89 no 283 dd 17-6-1541) Goijaert zoon wijlen Jans Crommen heeft beloofd om aan Aerden van Tulden die een jaarlijkse rente van twee gulden te gaan betalen, (…) op onderpand van een huis, tuin, grond etc. genoemd de Kemmer, groot ca. 10 of 12 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof aan het Moleneinde aldaar (…).

NB: zijn grootvader is vermoedelijk Goijaert Jan, vermeld ORA Oirschot 1498. Vader of oom zou meester Jan (pastoor) kunnen zijn, vermeld ORA Oirschot 1526, met broer Dirck.


Huwt voor 1522

25.753   Margriet Corsten Gielis CRIJNS

FamilienaamIndex 25.753Vader 51.506Moeder 51.507

Kinderen

 1. Corstiaen
 2. Adriaen Zie 12.876
 3. Wouter (+na 1574, voor 1594), huwt Anna Jan Peter Daniels Blocks (+voor 1559); verkoopt 6-3-1566 (ORA Oirschot 140a no 185) een rente van 3 gulden uit de erfenis van zijn schoonouders dd. 13-2-1553. “Hij verkoopt deze rente vanwege specifieke redenen die hij aan ons heeft verklaard nu aan Adriaen Janssoon Mijns Heeren. Dit gebeurt omdat als hij de rente van 3 gulden niet al had verkocht, hij en zijn vrouw en kinderen honger zouden hebben moeten lijden en nog lijden zoals hij onder eede heeft verklaard.” Verkoopt 23-5-1559 zijn erfdeel van wijlen zijn vrouw (huis, tuin, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof aan de Heuvel) aan Anna dochter van Willem Henrick Matheeus weduwe van Cornelis Jan Peter Daniels, in ruil voor haar huis in Spoordonck onder Boterwijck. Op 5-5-1557 verkoopt hij ook een rente van 3 gulden “vanwege zijn grote financiele nood”. Vader van een Adriaen
 4. Anna, huwt voor 1456 Jan Claessen

TerugBegin van generatie


25.754   Henrick Willem SCHOETMANS

FamilienaamIndex 25.754Vader 51.508Moeder 51.509

Overleden na 3-2-1539, voor 26-2-1539

Vorster, in 1527 met zijn vermoedelijke patroniem vermeld.

Alle verwijzingen ORA Oirschot: bron is de bewerking van J. Toirkens

ORA Oirschot (Toirkens 129b fol 324 nos 189-90 dd 20-6-1523) Philips van den Doeren als gemachtigde voor heer Joest Belaerts heeft zijn achterstallige vordering aangetoond namens de O.L. Vrouwekapel van Oirschot inzake een pacht van 2 en een half mud rogge, die 3 jaar achterstallig is, uit een pacht van 6 mud en 8 lopen rogge, welke pacht Goossen Thomas Goossen Thomas van Oudenhoven eerder had beloofd aan zijn zwager Michiel Jan Neven, op onderpand van al de erven hetzij heide, weiland of zand etc. dat hij heeft geerfd van wijlen zijn vader Thomas, n.l. het 1/3e deel ervan en het andere 1/3e deel op onderpand van het bezit dat hij heeft gekocht van zijn zwager Willem Vos, conform de brief van Oirschot d.d. 2 maart 1470. Daarop heeft de heer (schout) hem een onderpand laten aanwijzen waaruit hij zijn vordering mag verhalen, zijnde een hoeve gelegen in herdgang Verrenbest, nu eigendom van Adriaen Colen. Philips als gemachtigde heeft de uitwinning voortgezet en de koop is gegund aan Henrick Schoetmans voor de pacht van 2 en een halve mud en 3 jaar achterstand en de kosten van de procedure. (Idem 190) Henrick Scoetmans uit de vorige akte verkoopt het bezit weer door aan heer Joest Belaerts.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 16 no 30 dd 25-6-1526 Elisabeth weduwe van Henrick Lambrechts van Berse en haar wettige dochters Heijlwich en Ijken, verder met haar voogd Gerard Mathijssen, daartoe gemachtigd zijnde met een testament van deze Henrick die haar daarvoor toestemming had gegeven zoals ons is gebleken, verkoopt hierbij een weiland aan Henrick Scoetmans, gelegen in herdgang Hedel, b.p, de gemeenschappelijke straat, Willem Moels, de verkopers zelf.

ORA Oitschot (Toirkens 130a fol 415 no 267 dd 5-6-1527) Henrick Schoetmans heeft hierbij aan Gijsbrecht Gijsbrecht Vlemmincks een bepaalde som kontant geld aangeboden, om daarmee beroep te doen op het recht van vernadering inzake de helft van een stuk land in totaal groot 3 lopenzaad, gelegen onder Ameijden hier, b.p. de gemeenschappelijke straat, genoemde Gijsbrecht. Deze helft had Gijsbrecht Vlemmincks eerder gekocht van Wouter Claesen en van Willem en Godefrida beiden wettige kinderen van genoemde Wouter verwekt bij Katalijn wettige dochter van wijlen Willem Janssen van den Schoet. Genoemde Gijsbrecht erkent dit recht van vernadering en doet daarom afstand van het bezit ten gunste van Henrick Schoetmans inzake de helft van de vermelde akker.

Idem (fol 470 no 327 dd 11-10-1527) Philips Claes heer Philips ( van Geldrop?) heeft eerder van Henrick Schoetmans een perceel verkregen en Henrick op zijn beurt had het verkregen als gemachtigde voor meester Jan de Crom priester, vanweg een achterstallige pacht waarvoor het indertijd was uitgewonnen. Hij verkoopt het perceel nu met de vonnisbrief daarvan aan meester Jan de Crom, priester.

ORA Oirschot (Toirkens 130b fol 100v no 346-7 dd 22-5-1529 en 4-12-1529) Op een genechtsdag voor de gebannen vierschaar voor schout en schepenen is verschenen Philips van den Doeren als gemachtigde voor broeder Laureijs, op zijn beurt weer gemachtigde voor het klooster van Baseldonck nabij Den Bosch en heeft zijn achterstallige vordering aangetoond van een rogpacht van een mudde rogge, die 3 jaar achterstallig is. Dat mudde rogge had Aert Joerden Stockelmans eerder beloofd aan Gerard zoon wijlen Geraert die Mombaer die daarvan het vruchtgebruik kreeg en zijn wettige kinderen daarvan het erfrecht. De pacht werd betaald op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Aerle, b.p.de gemeenschappelijke straat, de erfgenamen van Dirck die Leege, Rolof Backs, conform een schepenbrief d.d. 7 maart 1514. Dat zelfde mud rogge had Jan zoon van Gerard die Mombaer als gift tijdens zijn leven aan het genoemde klooster gegeven zoals hij zei. Daarop hebben wij als schepenen met vonnis bepaald dat Philips zijn vordering op het onderpand mag verhalen en vervolgens heeft Philips dat huis etc. doen veilen en het is verkocht aan Henrick Schoetmans voor de achterstalligheid en de kosten van de procedure. (Idem 347) Het bezit uit de vorige akte is door Henrick Schoetmans weer doorverkocht aan Philips van den Doeren ten behoeve van het genoemde klooster van Baseldonck. Indien het bezit in handen blijft van het klooster dan is men onderworpen aan het gebruikelijke landrecht te Oirschot.

ORA Oirschot (Transcriptie Jan Toirkens; inv 130b no 242-3 fol 65 dd 26-6-1529) Goijaert Hoppenbrouwer is hier voor de gebannen vierschaar verschenen en heeft zijn achterstallige vordering aangetoond inzake een rente van anderhalve Rijnsgulden die 5 gulden en 5 stuivers achterloopt in betaling. Die anderhalve gulden had genoemde Goijaeert gekocht van Henrick Janssen van den Schoet en was eerder door Dirck Dielis Stans beloofd aan genoemde Henrick van den Schoet op onderpand van de helft van een stuk beemd genoemd de Schoerdonk gelegen onder Ameijden hier, b.p. heer Gerart van der Schaut, Cornelis Peters, Goijaert Crommen, Katalijn Jan Wouters van den Loe en de erfgenamen van Dirck Hoppenbrouwers, de straat, conform een schepenbrief d.d. 11 april 1522. Daarop hebben wij als schepenen op aanwijzing van de schout vonnis gewezen en bepaald dat Goijert zijn vordering op het onderpand mag verhalen en voor de uitwinnig is gemachtigd Henrick Scoetman en die heeft het in het openbaar voor 3 herbergen laten veilen en daarna is het verkocht aan Happo Vos voor de betalingsachterstand. (Idem no 243) Het bezit uit de vorige akte zijnde de helft van de beemd heeft Happo Vos met de vonnisbrief weer doorverkocht aan Goijaert Hoppenbrouwers.

ORA Oirschot (Toirkens 131a no 128 dd 24-3-1531) Eerder was er een huis met tuin etc. gelegen in herdgang Hedel, dat eerder eigendom was van wijlen Willem Henrick Willems, in bezit gekomen van Frans van Esch, als hoogste bieder die het van Henrick Schoetmans had gekocht, en Henrick Schoetmans had het gekocht als gemachtigde voor Willem Jans Brouwers die het bezit vanwege een achterstallige pacht van 4 lopen rogge die 6 jaar onbetaald was gebleven, had laten uitwinnen. Frans doet er nu afstand van en verkoopt het aan Willem Jans Brouwers. (marge: de vonnisbrief vindt men einde van het jaar 1530).

Idem (fol 312 no 204 dd 13-6-1531) Vordering van Aert Lenaert Rombouts als man van Katalijn dochter van wijlen Gerit Geerlicks; als gemachtigde van de schout bij een gedwongen verkoop treedt op Henrick Schoetman, vorster.

Idem (fol 330v no 240 dd 5-8-1531) Rutger Gerits als man van Heijlwich dochter van wijlen Jan jongen, verwekt door deze Jan bij Henrieksken Jans Rondendochter, heeft aan Henrick Schoetmans die een bochtje land verkocht genoemd het Heer Jans Rondenbuchtken, gelegen in herdgang de Kerkhof, in de Moelsbroeken daar, b.p. een gemeenschappelijke weg, de erfgenamen van meester Daniel van Herzel, het Tshertogenland. (…) Tot meerdere zekerheid voor deze verkoop heeft Rutgher nog een heiveld in onderpand gegeven genoemd de Langendijk, gelegen in herdgang de Notel, b.p. Jan Celen en meer anderen, verder nog op onderpand van al zijn andere bezit.

ORA Oirschot (Toirkens 131b 1532) vermeldt Hendrik verschillende keren: Jan Wouter Aerts, machtiging aan Henrick Scoetmans en aan Thomas Hoppenbrouwers om voor hem de zaak te behartigen voor schout en schepenen van Oirschot (16-1-1532); als vorster (1-2-1532); als vorster in verband met het huwelijkscontract tussen Goijaert Borcots en Geertruit Jan van Gestel (31-1-1532); als voogd van de broers en zusters van Elisabet Rutger Bierkens, dochter van Rutger en Marie Joirdens de Metser (19-2-1532); en als gemachtigde voor Cornelis Smeets, de beheerder van het gasthuis van Oirschot (22-3-1532).

ORA Oirschot (Toirkens 132a fol 3 no 6 dd 2-1-1534) Gerit Henrik Gerits en Henrick Henricks van Best hebben verklaard dat Henrick Scoetmans aan hen de jaarlijkse pacht van 6 lopen rogge heeft afgelost die ze van hun ouders hadden geerfd zoals ze zeiden en zij of hun ouders jaarlijks plachten te heffenop het bezit dat eerder van de ouders van Henrik Scoetmans was waarvan de ene helft eigendom is van deze Henrick, gelegen in Oirschot onder Ameijden, b.p. Gijsbrecht Vlemmincks de jonge. De brief hierover is in het ongerede geraakt, maar ze doen beiden nu afstand van verdere aanspraken inzake deze pacht van 6 lopen. Indien de oude brief alsnog gevonden zou worden, dan zal die niet meer geldig zijn.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 67v no 190 dd 25-6-1535) Joest Michiels van der Waerden heeft als schuldenaar beloofd om aan Henrik Scoetmans die een bedrag van 3 en een halve Karolusguldens te gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag. Het is een hernieuwde schuld en daar kan geen beroep tegen worden ingesteld.

ORA Oirschot (Toirkens 133a fol 47 no 97 dd 29-4-1538) Werner Jans Beeldsnijder verkoopt hierbij de helft of meer dan de helft van een schuur met de grond, en wel aan de oostelijke kant richting het woonhuis daar zoals is afgepaald, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. aan de oostkant Aert Thomas van de Ven, genoemde Werner waarvan is afgedeeld en is afgepaald, de tuin van Werner, de gemeenschappelijke straat. Werner had dat hele bezit van huis en schuur etc. verkregen van Elisabeth Sronden conform een scheenbrief van Oirschot en verkoopt het deel van de schuur en de grond nu aan Henrick Scoetmans als wettige man van Mechteld dochter van Joirden Smetsers en wel deels voor diens kindsdeel dat die namens zijn vrouw had geerfd van genoemde Joerden en Elisabeth en deels ook vanwege een minnelijke overeenkomst hiervan en beiden zijn hier nu tevreden mee. Werner belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve 6 lopen rogge per jaar aan de erfgenamen van Aerden Dircks door Scoetman te betalen.

ORA Oirschot (139a fol 35 no 141 omstreeks 26-2-1561) Willem van Hersel, verder ( Peeter Eelen Dictis en Joirden die Metser doorgestreept ) Adriaen Roelofs als aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Ricalt Scoetmans verwekt bij Grietkenen dochter van Willem van Hersel, nog Peter Eelen Dictis en Daniel die Metser als aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van Jan Andriessen verwekt bij Elisabeth dochter van Henrick Schoetmans en verder nog Barbara weduwe van Adriaen Crommen met haar zoon Henrick, verkopen hierbij het vierde deel van de helft van een beemd genoemd de Aelsendoncks gelegen in Oirschot herdgang Hedel, welke beemd ze hebben geerfd bij de dood van Daniel van der Ameijden (…) aan Ijken weduwe van Jan Stockelmans met haar voogd Joirden die Metser.

(Idem no 142) Willem en Adriaen uit de vorige akte en Peter Elis Dictis in diens hoedanigheid, verder Ijken weduwe van Jan Stockelmans met haar voogd Joirden die Metser en Barbara weduwe van Adriaen Scrommen met Roelanden Pieters hebben met elkaar een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat ze hebben geerfd bij de dood van Henrick Schoetmans en diens vrouw Mechteld. (…) Willem en Adriaen in hun hoedanigheid en Barbara en haar voogd Roelanden Pieters van der Ameijden, een beemd genoemd de Meijenbeemd, gelegen in herdgang Straten, (…) een weiland gelegen in Oirschot herdgang Hedel (…) helft van een akker genoemd de Lerrupt ( = Lerpt, soms Leerput ook) gelegen in herdgang de Notel, (…) een bocht land gelegen in herdgang de Kerkhof 9 (...). Peeter met Ijken en haar voogd Joirden die Metser een huis, tuin, grond etc. groot ca. een zesterzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, (…) de helft van een akker genoemd de Lerpt, gelegen in herdgang de Notel (…) een halve beemd genoemd de Breempt, gelegen onder Audenhoven (…).

ORA Oirschot (136a fol 97v no 383 dd 14-12-1547) Ricalt zoon wijlen Henrick Scoetmans, verder Jan Stockelmans als man van Ijken, Adriaen Scrommen als man van Barbara, Daniel Janszoon van der Ameijden als man van Katalijn en Jan Andriessen van Berze als man van Elisabeth, allen wettige dochters van wijlen genoemde Henrick Scoetmans, hebben beloofd om aan heer Henrick Stockelmans, priester ten behoeve van de celebrantenmis die is ingesteld in de St. Peterskerk te Oirschot daags na St. Franckendag op de dag van het jaargetijde van wijlen Dirk Neven (=Dirck Goessen Neven) en diens vrouw Geertruit, die een jaarlijkse rente van 7 stuivers te gaan betalen. De rente vervalt elk jaar op St. Bavodag en voor de eerste keer per a.s. St. Bavodag op onderpand van de helft van een stuk land genoemd de Soperdonck, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck (…) (marge: Doorgehaald met instemming van heer Antonis Verreijt priester en kapelaan van de St. Peterskerk te Oirschot op 16 februari 1628).

ORA Oirschot (Toirkens 132b fol 118v no 330 dd 27-10-1536) Jan van den Scoet onze collega-schepen verkoopt hierbij een beemd groot ca. een bunder, gelegen in Oirschot onder Ameijden, b.p. de gemeijnte, Wouter Toirkens, Henrick Verbocht. Hij verkoopt het perceel nu aan Henrik Scoetmans en de verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve een rente van 3 gouden guldens aan Jan Willem Wouters en een half vuurstaal als grondchijns aan de hertog. Verder dient men de waterloop te onderhouden voor zover dat tot nu gebeurde.

ORA Oirschot (Toirkens 133b fol 15v no 52 dd 26-2-1539) …Vervolgens zijn hier verschenen Rijcken Henrick Scoetmans, Jan Stockelmans als man van Iken en Adriaen Goijaert Scrommen als man van Barbara, dochters van wijlen Henrick Scoetmans en ze beloven alle pachten en rentes van hiernaast genoemd zodanig te betalen dat Thomas Rutgers van Kerkoerle hiervoor verder blijft gevrijwaard.

ORA Oirschot (Toirkens 133b fol 23r no 82 dd 31-12-1538, ingeschreven tussen akten van 3-2-1539) Henrick Scoetmans ziek in zijn bed liggend maar wel in het bezit van zijn verstandelijke vernogens en diens wettige vrouw Mechteld, die gezond van lijf en leden is, hebben met wederzijdse instemming hun testament opgemaakt. Ze bevelen hun ziel zodra ze zijn overleden aan bij de almachtige God en en willen hun lichamen in gewijde grond hebben begraven. Voor begane onrechtvaardigheden vermaken ze aan de fabriek van de St. Lambrechtskerk en de gewone heiligen in de St. Petruskerk te Oirschot en de vier biddende ordes elk van hen ieder zoveel als de langstlevende aan hen wil vermaken. Om bepaalde redenen vernaken de testateurs aan hun dochters Katarina en Margriet die nu beiden bij hen inwonem die 3 koeien en 2 paarden die ze vooraf uit de erfenis zullen krijgen na het overlijden van de eerstoverlijdende en wel vanwege de hulp die ze van hen genieten en het geld uit de verkoop daarvan dient voor hen te worden belegd met hulp van Willem van Meijensvoort en van Willem Daniel Smetsers die ze beiden hebben gevraagd zulks te doen. Verder vermaken ze aan hun zoon Reijken vooraf al hun wollen en linnengoed dat ze in bezit hebben en wel alle kleding die zijn vader placht te dragen en die kleding etc. gaat alleen naar Rijken. En Katalijn en Margriet zullen verder wel in alle andere bezit gelijk meedelen. Verder verklaren ze als testateurs dat ze van hun dochter Elisabeth een bedrag van 50 of 51 Karolusguldens hebben ontvangen maar Henrick verklaart dat hij hiervoor wel kosten heeft moeten maken, en daarom krijgt Elisabeth na de dood van de eerstoverlijdende een bedrag van 42 Karolusguldens. Verder willen de testateurs dat de langstlevende van hen beiden na de dood van de eerstoverlijdende het vruchtgebruik behoudt van alle bezitt maar als de langstlevende van huwelijk verandert, zal in dat geval het bezit wordten verdeeld volgens Oirschots recht daarin. Indien de langstlevende niet hetrouwt en het vruchtgebruik blijft behouden, moet die wel alle schulden, kosten van uitvaart en kerkrechten etc. betalen. Alle andere bezit waar geen melding van is gemaakt en dat ze na hun beider dood zullen achterlaten, vermaken ze aan hun wettige kinderen waarbij de dode partij met de levende moet delen. Indien een van hun kinderen weer kinderen uit twee of drie huwelijken verwekt, zullen al die wettige kinderen in de plaats van hun vader of moeder evenveel erven. De testateurs verklaren dat dit hun laatste wil is en willen het als zodanig hebben uitgevoerd, ook al zou er niet aan alle voorschriften zijn voldaan. Ze behouden zich het recht voor om dit testament geheel of ten delen later te wijzigen.

Idem (fol 40v no 149 dd 26-2-1539) Mechteld weduwe van Henrick Scoetmans met mij als haar voogd, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik in de drie zesde delen van alle roerende en onroerende bezit dat door wijlen haar man werd nagelaten, van welke aard dan ook en waar ook gelegen. Ze doet er afstand van ten behoeve van Rijken, Ijken en Barbara, haar wettige kinderen verwekt bij genoemde Henrick en wel voor zover zij een bedrag aan Thomas Rutgers (van Kerkoerle) vandaag hebben beloofd vanwege de aankoop van een akker gelegen in Oischot nabij de Lerpt.

Idem (fol 71 nos 251-2 dd 29-4-1539) Mechteld weduwe van Henrick Scoetmans met mij als haar voogd hierin, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een dries, gelegen in Oirschot onder Ameijden hier, b.p. Ansem Goessen Gielissen, Willem Colen, een pad daar, Antonis Hoppenbrouwers. Ze doet er nu afstand van ten behoeve van al haar wettige kinderen verwekt bij wijlen genoemde Henrick. (Idem 252) Jan zoon wijlen Jacop Stockelmans als wettige man van Ijken, verder Adriaen Goijaert Scrommen als wettige man van Barbara, wettige dochters van wijlen Henrick Scoetmans, nog Elisabeth wettige dochter van genoemde Henrick Scoetmans met genoemde Adriaen hierin als haar voogd, verkopen hierbij de drie zesde delen waarop ze rechten hebben in een stuk dries, met recht van overpad door een pad daar zoals van oudsher gebruikelijk, in totaal een krap lopenzaad groot, gelegen zoals beschreven in de vorige akte. Ze verkopen het nu aan Rijken, Katarijn en aan Margriet, hun wettige broer en zusters en de verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen.

Idem (fol 107 nos 348-9 dd 5-9-1539) Elisabeth en Marie, gezusters en wettige kinderen van Rutger Bierkens verwekt door deze Rutger bij Marie dochter van wijlen Joerden die Metser, met Jan Wouter Aerts als hun voogd en verder hier Servaas ook wettige zoon van genoemde Rutger, en Marie hebben verklaard dat Mechteld weduwe van Henrick Scoetmans en haar beide wettige kinderen aan hen goede verantwoording hebben gegeven en bewijs hebben overlegd voorde betaling van 50 Karolusguldens, die hun voogd wijlen Henrick Scoetmans namens hen heeft ontvangen van Willem van de Velde en ook inzake alle andere beheer dat wijlen Henrick over hun bezit heeft gehad. Ze danken de weduwe etc. namens wijlen genoemde Henrick voor de gevoerde voogdijschap en geven kwijting aan hem en diens kinderen. (Idem 349) Mechteld weduwe van Henrick Scoetmans met mij als haar voogd, verder Ricalt wettige zoon van wijlen genoemde Henrick en Mechteld, Jan zoon wijlen Jacop Stockelmans als wettige man van Ijken, Adriaen Goijaert Scrommen als wettige man van Barbara ook wettige dochters van genoemde Henrick en Mechteld, en nog hun zuster Elisabeth met genoemde Adriaen als haar voogde, voor henzelf handelend en ook voor Katharina en Margriet eveneens hun zusters zijnde, samen als partij ter ener zijde en Henrick zoon van genoemde Jacop Stockelmans als partij ter andere zijde, hebben ermee ingestemd dat Elisabeth, Marie en Servaas, als kinderen van wijlen Rutger Bierkens, of hun erfgenamen na hen en de gebruikers van een stukje land, driehoekig zijnde, thans genoemd het Stertken, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof altijd recht van overpad zullen hebben, b.p. Mechteld weduwe en kinderen van Henrick Scoetmans, een kerkpad daar. Ze zullen altijd overpad houden zoals ze tot nu toe steeds hebben gehad met karren, gaan en staan, tussen hun beide huizen in naar de straat toe daar, tot aan een huisje van O.L. Vrouw daar.


Huwt

25.755   Mechteld Joorden SMETSERS

FamilienaamIndex 25.755Vader 51.510Moeder 51.511

Overleden na 1557, voor 1561

ORA Oirschot (138s fol 22v no 110 dd 18-2-1557) Mechteld dochter van Joerdens die Metsere weduwe van Henrick Scoetmans met Roelanden van der Ameijden als haar hierbij gekozen voogd, doet afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een weiland gelegen in Oirschot herdgang Hedel (…) ten behoeve van Jan Andriessen (van Berse) als man van Lisbeth dochter van genoemde Henrick Schoetmans. (Idem no 111) Jan zoon wijlen Andries van Berze als man van Lisbeth dochter van Henrick Schoetmans verkoopt een weiland gelegen in Oirschot zoals vermeld in voorgaande brief, waarvan Mechteld weduwe van Henrick Schoetmans afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan. Hij verkoopt het perceel nu aan Ricalt zoon van Henrick Schoetmans, aan Adriaen Scrommen en aan Ijken dochter van Henrick Schoetmans.

ORA Oirschot (137a fol 19 no 68 dd 4-2-1552) Mechteld weduwe van Henrick Schoetmans (…) doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een akker genoemd de Lerpt, gelegen in Oirschot herdgang de Notel (…) ten behoeve van Adriaen Goijaert Crommen als man van Barbara, zodanig dat die daarop een rente kan opnemen van 3 gulden per jaar en niet meer dat dat. (Idem no 69) Ariaen Goijaerts Crommen heeft beloofd om aan Corstiaen Willem Aerts en aan Ariaen Dircks van der Heijden die een jaarlijks rente van 3 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk akkerland genoemd die Lerpt (…) (Marge: doorgehaald, datum 20 juli 16...).

Idem (no 381-2 dd 4-11-1552) Mechteld weduwe van Henrick Schoetmans met Roelanden van der Ameijden als haar voogd doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake het vijfde deel van de helft van een perceel genoemd de Aelsendonck, nog onverdeeld zijnde gelegen in herdgang de Notel, (…) het vruchtgebruik inzake het vijfde deel van de helft en nog eens inzake het vijfde deel uit dat vijfde deel van een perceel genoemd de Spoerdonck, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck (…) ten behoeve van Arien Goijaerts Scrommen als man van Barbara dochter van wijlen genoemde Henrick Schoetmans en genoemde Mechteld. (Idem no 382) Arien zoon wijlen Goijaert die Crom als man van Barbara dochter van wijlen Henrick Schoetmans verwekt bij Mechteld, verkoopt hierbij het vijfde deel van de helft van een perceel genoemd de Aelsendonck (…), het vijfde deel van de helft en daarnaast nog het vijfde deel van een vijfde deel van een perceel genoemd de Spoerdonck, gelegen in herdgang Spoordonck (…), het deel dat hij heeft verkregen zoals hij zei van Jan Andriessen Wouters in het genoemde perceel genoemde de Soeperdonck. Alle genoemde perceelsgedeeltes verkoopt hij nu aan Jan Jacop Stockelmans.

ORA Oirschot (135b fol 40v no 258 dd 16-8 en 15-10-1546) Mechteld weduwe van Henrick Schotmans ( = Schoetmans, ook van de Schoot) met haar voogd Jan Rutgers en doet nu afstand van haar recht van vruchgebruik ten behoeve van haar kinderen inzake een weg over een akker genoemd de Leropt (= Lerpt), gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. naast het kerkpad, de kinderen van Beerwinckel. (…) Voor ons zijn verschenen Ricalt Henricks van den Schoet, Jan Andriessen van Berze als man van Elisabeth, Daniel Janssen van der Ameijden als man van Katherinen, Ariaen Goijaerts Crommen als man van Barbara, Jan Jacop Stockelmans als man van Ijken, allen wettige dochters van Henrick van den Schoet verwekt bij Mechteld en verkopen nu aan Librechten Lippen ten behoeve van Ariaenen weduwe van Lippen en haar kinderen, een weg komende vanuit herdgang Straten uitkomend op de kerkpad aldaar, b.p. de kinderen van Beerwinckels, om daarmee te mogen wegen over de akker met aangelijnd vee tot aan hun perceel. Dit gebruiksrecht zal eeuwig blijven duren maar men mag alleen met aangelijnd vee van de weg gebruik maken zodat de verkopers geen nadeel daarvan zullen ondervinden op de vermelde akker. Als er wel schade is dan zullen de verkopers gerechtigd zijn om twee mannen te benoemen die de schade zullen taxeren en dat moet dan door de koper worden betaald. Verder zullen partijen elk deze weg ieder voor de helft aan het einde afsluiten.

Idem (fol 46v no 304 dd 14-12-1546) Ricalt Henricks van den Schoet, Jan Stockelmans als man van Ijken, Ariaen Goijaerts Crommen als man van Barbara, Jan Andriessen als man van Elisabeth, Daniel Janssen van der Ameijden als man van Katharina, hebben samen beloofd om voortaan aan Elisabeth weduwe van Aerts Crommen ten behoeve van haar wettige dochter Anna, die een jaarlijkse rente van 2 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op St. Jansdag en voor de eerste keer per a.s. St. Jansdag op onderpand van een stuk akkerland genoemd de Lijropt (Lerpt) gelegen in Oirschot herdgang de Notel (…)

ORA Oirschot (135b fol 71v no 345 dd 3-12-1545) Mechteld weduwe van Henrick Schoetmans met Jan Rutgers haar voogd heeft als haar zaakvoerder benoemd haar zwager Jan Jacop Stockelmans en geeft hem speciale volmacht om namens haar ale haar rentes, pachten etc. te incasseren, daarvoor kwijting te geven, al haar huizen en grond te verhuren, de lasten die erop drukken te betalen etc. etc., de noodzakelijke reparaties aan die huizen te verrichten en deze zaken voor wethouders etc. waar dat nodig is vast te laten leggen. Genoemde Mechteld met haar zoon Henrick Schoetmans (lees: Ricalt, MW), verder Jan Andriessen als man van Elisabeth, verder Adriaen Crommen als man van Barbara, verder Daniel Janssen van der Ameijden als man van Katharina, wettige dochters van genoemde Henrik Schoetmans en van genoemde Mechteld, beloven al hetgeen door deze zaakvoerder gedaan zal worden, te zullen nakomen en hem daarvoor te vrijwaren, behalve dat de gemachtige later wel rekening en verantwoording moet afleggen. Deze machtiging geldt vanaf a.s. St. Jansdag tot wederopzegging. Het salaris van Jan Stockelmans zijnde 7 uitgelode penningen krijgt hij per genoemde St. Jansdag maar niet eerder.

Idem (fol 73 no 351-2 dd 15-12-1545) Mechteld weduwe van Henrick Schoetmans met Johan van Kerkoerle als haar voogd, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een stuk akkerland, groot ca. 7 en een halve lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, (…) ten behoeve van haar 5 wettige kinderen verkregen bij Henrick Schoetmans en ze belooft alle lasten van haar kant af te handelen, zodat deze kinderen daarop geld kunnen lenen zijnde 20 stuivers per jaar om daarmee aan meester Lambrecht zoon Henrick Lambrechts van Berze een schuld af te betalen afkomstig van een weiland dat eerder door Henrick Schoetmans van Elisabeth weduwe van Henrick Lambrechts was gekocht. (Idem no 352) Ricalt zoon Henrick Schoetmans, Jan Andriessen als man van Elisabeth, Daniel Janssen van der Ameijden als man van Katharina, Adriaen Goijaerts Crommen als man van Barbara en Jan Jacop Stockelmans als man van Ijda, zijnde allen wettige kinderen van Henrick Schoetmans verwekt bij Mechteld uit de vorige akte, hebben beloofd aan Jan Jacop Stockelmans ten behoeve van heer Henrick Stockelmans priester die voortaan een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen.

ORA Oirschot (134b fol 15v nos 56-58 dd 1-2-1541) Mechteld weduwe van Henrick Schoetmans met mij als haar voogd, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake de helft van een stuk akkerland, in totaal groot ca. 3 lopenzaad, nog onverdeeld zijnde gelegen, te Oirschot onder Ameijden aldaar (…) ten behoeve van al haar wettige kinderen die ze heeft verkregen bij genoemde Henrick. (Idem no 57) Ricalt zoon wijlen Henrick Schoetmans, verder Elisabeth dochter van wijlen genoemde Henrick Schoetmans met Adriaen Scrommen als haar voogd, verder Jan Stockelmans als man van IJken, Adriaen Goijaert Scrommen als wettige man van Barbara, Daniel Janszoon van der Meijen als wettige man van Katarijnen, allen wettige dochters van genoemde wijlen Henrick Scoetmans, verkopen hierbij de helft van de akker uit de vorige akte nu aan Adriaen zoon wijlen Rolof Robben (…) (Idem no 58 Elisabeth wettige dochter van wijlen Henrick Schoetmans, met Adriaen Scrommen als haar voogd, verder Jan Stockelmans als man van IJken, Adriaen Goijaert Scrommen als man van Barbara, wettige dochters van wijlen genoemde Henrick Schoetmans, voor wat betreft de drie vijfde delen daarvan en nog een derde deel, verkopen die delen van een stuk land, deels dries zijnde, dat ze rechtstreeks hebben geerfd bij de dood van Margriet Henrick Scoetmans, hun zuster. Het perceel is in totaal groot bijna een lopenzaad, met overpad aldaar, gelegen in Oirschot onder Ameijden (…) Dat derde deel daarvan had wijlen genoemde Margriet verkregen van Jan Stockelmans en van Adriaen Scrommen als echtgenoten en ook van genoemde Elisabeth, conform een schepenbrief van Oirschot. Ze verkopen dit perceelsgedeelte nu aan Ricalt Henrick Schoetmans en aan Daniel van der Meijen als man van Katarijnen.

ORA Oirschot (134a no 299 fol 91v dd 17-8-1540; doorgehaald en niet gepasseerd) Eerder had Aerd die Crom, slootmaker, uit zijn bezit een jaarlijkse pacht beloofd aan de wettige kinderen van wijlen Daniel van der Ameijden en wel 14 lopen rogge waarvan de helft is afgelost en de andere helft van 7 lopen rogge nog wordt betaald door Peter Willems als man van Agneese dochter van wijlen Aert Daniels van der Ameijden, waarvan de ene helft zijnde 3 en een halve lopen staan te betalen door de weduwe en wettige kinderen van Henrik Scoetmans. Hierbij is nu verschenen Mechteld weduwe van Henrik Scoetmans met mij als haar voogd en verder Ricalt Henrik Scoetmans, Elisabeth en Katarijn gezusters en ook wettige kinderen van Henrik Scoetmans met Jan Stockelmans als voogd van zijn vrouw Iken, verder Adriaen Goijaert Scrommen als man van Barbara wettige dochter van Henrik Schoetmans, en hebben beloofd deze 3 en een halve lopen rogge voortaan zodanig te betalen dat genoemde Aert en al zijn bezit daarvoor gevrijwaard blijven.

Kinderen

 1. Barbara Zie 12.877
 2. Ricalt (+na 1547, voor 1551), huwt Grietje Willens van Hersel
 3. Elisabeth (+voor 1561), huwt na 1541 Jan Andriessen van Berse
 4. Ijken, vermeld 1557, huwt Jan Jacop Stockelmans; , vermeld ORA Oirschot (Toirkens 131b 30-12-1532); koopt uit de inboedel van Heijlwich Jan Robilart 2 mouwen en een bonte (…onleesbaar) voor 6 stuivers
 5. Katalijn, huwt Daniel Janszoon van der Ameijden
 6. Margriet (+voor 1541)

TerugBegin van generatie


25.756   Wouter Aerts Lemmens CREMERS

FamilienaamIndex 25.756Vader 51.512Moeder 51.513

Geboren voor 1505
Overleden na 21-5-1540, voor 1542

Alias Wouter Aert Lemmens die Cremere, die men ook Cremer noemt, etc., en eenmaal Van Wolfswinkel.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 65v no 184 dd 15-4-1528) Jan Henrick Gerarts heeft beloofd om voortaan aan Wouter Aert Lemmens die een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, op onderpand van een beemd genoemd de Verdonck, gelegen in herdgang Straten, b.p. Aert die Wit, verder rondom in de gemeijnte daar genoemd de Zenghdonk. De rente is aflosbaar met Pasen, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 16 gouden Karolusguldens.

Idem (fol 95v no 264 dd 8-8-1528) Rutger Rutgers van der Hove heeft beloofd om voortaan aan Wouter Aert Lemmens die een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, op onderpand van een akker genoemd den Streep, groot een zesterzaad, gelegen in herdgang Straten, b.p. Aert Roefs waarvan het is afgedeeld, het erf van de schuldenaar zelf, Jan Theeus, de lopende straat. De rente is aflosbaar, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 16 gouden Karolusguldens.

Idem (fol 118v no 347 dd 6-12-1528) Aert Lenart Rombouts heeft beloofd om aan Wouter Aert Lemmens die 18 gouden Karolusguldens te gaan betalen per a.s. St. Jansdag samen metde rente voor een heel jaar tegen de penning 18 danwel per a.s. St. Jansdag over een jaar samen met twee jaar rente.

Idem (130b fol 87v no 310 dd 29-11-1529) Nicolaes Joerden Harnismakers heeft aan Wouter Aert Lemmens ten behoeve van Jenneken en Marieken, gezusters en kinderen van genoemde Aert Lemmens die een jaarlijkse rente verkocht van 25 stuivers, met de lopende termijn, welke rente Jan Ghijb Quants deze Nicolaes had verkocht, op onderpand van een huis, tuin, grond etc. gelegen in herdgang Straten, b.p. Henrick Erven, Aert die Wit, de gemeenschappelijke straat.

Idem (131b fol 91 no 294 dd 21-9-1532) Aert en Joerden, broers en kinderen van wijlen Aert Smetsers, verder hun zuster Elisabeth met Willem Smetsers als haar voogd, nog Jan Quants als man van Mechteld, Claes Hernick Hoppenbrouwers als man van Berten, zijnde allen dochters van genoemde wijlen Aert Smetsers,voor henzelf optredend en nog voor Thomas minderjarige zoon van wijlen Aert Smetsers en ook namens Aertken minderjarige zoon van wijlen Willem Aerts Smetsers, verder Baet Jan Heesters als weduwe van wijlen genoemde Willem Aert Smetsers met haar vader Jan hierbij, hebben met een schepenbrief van Den Bosch en nog een van Oirschot aan Wouter Aert Lemmens van Wolfswinkel, die een jaarlijkse pacht verkocht van 8 lopen rogge met de lopende termijn, uit een pacht van 10 lopen rogge. De oorspronkelijke pacht hadden zij als verkopers zoals ze zeiden van hun vader Aert Daniel Smetsers geerfd en Aert had die verkregen van heer Bartholomeus de Brouwer, priester en heer Bartholomeus weer verkregen van Goijaerden Bartholomeus Jan Eessen als man van Heijlwich dochter van wijlen Marcelis van der After en was Goijaert Bartholomeus Jan Eessen in de deling met de andere erfgenamen toebedeeld geweest. Deze pacht van 10 lopen rogge had Henrick Peter Agneesen beloofd aan Marcelis van der After die daarvan het vruchtgebruik kreeg en zijn wettige kinderen daarvan het erfrecht, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land met een schuur daarop, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Henrick van den Chaem, Henrick Agnesen, de gemeenschappelijke straat, alles conform schepenbriven van Den Bosch en van Oirschot. De verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen. Hierbij is ook nog aanwezig Willem Willem Smetsers en heeft nog nadrukkelijk verklaard dat hij die jaarlijkse pacht van de 8 lopen verschuldigd is uit zijn huis, tuin etc., gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof aan het Moleneinde, b.p. Benedictus van Berendonk, Jan Gevarts, de gemeijnte daar. Willem verklaart ook nog dat hij toen hij dat huis en de grond had gekocht, dat daarbij toen die rogpacht was vermeld geweest en dat het een goede pacht is en zal de pacht blijven betalen.

ORA Oirschot (Toirkens 131b fol 90 no 291-294 dd 19-4-1532) Voor de rechter en voor ons schepenen is verschenen Jan Wouters van de Ven en heeft met schepenbrieven zijn achterstallige vordering aangetoond inzake een pacht van 2 lopen rogge per jaar die 4 jaar onbetaald is gebleven zoals hij zei. Deze pacht van 2 lopen had Jan na de dood van zijn vader Wouter toebedeeld gekregen in de deling met zijn broers en zusters. En zijn vader Wouter had de pacht verkregen van heer Jan Mengelen, priester en de pacht was oorspronkelijk door Godevaert die Riemsleger beloofd aan Eessen Godevaert Smollers ten hare behoeve en ten behoeve van haar natuurlijke kinderen die ze had verkregen bij genoemde heer Jan Mengelen. De pacht vervalt steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, grond etc., gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. het erf van Schavaerts, de H. Geest van Oirschot, de straat daar conform een schepenbrief van Den Bosch en een van Oirschot d.d. St. Thomasdag anno 1431. Daarop hebben wij op aanwijzing van de rechter een vonis afgegeven zodat Jan zijn vordering op het onderpand kan verhalen. Dat betreft het huis, en tuin etc. zoals hiervoor vermeld in herdgang de Kerkhof waar nu de weduwe van Michiel Geerlincks woont en zoals men beweert nu eigendom is van Philips Claessen en voor de uitwinning is gemachtigd Philips van den Doeren en daarna is het perceel in het openbaar voor 3 herbergen geveild. Daar is verschenen genoemde Wouter Aert Lemmens en heeft een bod uitgebracht voor de achterstand etc. van de rogpacht en de kosten van de procedure en heeft vervolgens de koop verworven. Er is bij de finale niemand meer met een hoger bod gekomen. De verkoop is ook in Den Bosch op het raadhuis daar bekend gemaakt zoals blijkt uit een certificatie van Gerit Kuijst als dienaar van de groene roede. (Idem 292 dd 27-4-1532) Het bezit in de vorige akte is door Wouter Aert Lemmens (van Wolfswinkel) weer doorverkocht aan Jan Wouters van de Ven en de verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. (Idem 294 dd 21-9-1532) Aert en Joerden, broers en kinderen van wijlen Aert Smetsers, verder hun zuster Elisabeth met Willem Smetsers als haar voogd, nog Jan Quants als man van Mechteld, Claes Hernick Hoppenbrouwers als man van Berten, zijnde allen dochters van genoemde wijlen Aert Smetsers (hadden ze ook nog een moeder dan? is hier niet vermeld!, JT),voor henzelf optredend en nog voor Thomas minderjarige zoon van wijlen Aert Smetsers en ook namens Aertken minderjarige zoon van wijlen Willem Aerts Smetsers, verder Baet Jan Heesters als weduwe van wijlen genoemde Willem Aert Smetsers met haar vader Jan hierbij, hebben met een schepenbrief van Den Bosch en nog een van Oirschot aan Wouter Aert Lemmens van Wolfswinkel, die een jaarlijkse pacht verkocht van 8 lopen rogge met de lopende termijn, uit een pacht van 10 lopen rogge. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 131c fol 14v no 47 dd 29-1-1533) Peter Denis Peters als man van Mechteld dochter van wijlen Goijaert Persoens verkoopt hierbij met een schepenbrief van Oirschot, aan Wouter Aert Lemmens die een jaarlijkse pacht van een mud rogge maat van Oirschot met een halve mud vervallen termijn, welke pacht hij heeft geerfd van wijlen Goijaert Jan Persoens en wijlen Goijaert had verkregen van Jacop Wouters van den Dijck. De pacht was eerder door Gijsbrecht Jans van den Dijck en Dirck Jan Stockelmans beloofd aan genoemde Wouter Jacops van den Dijck, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. de kinderen van Gerit Geits, de gemeijnte, alles volgens de brief van Oirschot. De verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 506 no 355 dd 25-11-1527) Jan Gijsbrecht Quants heeft beloofd om voortaan aan Wouter Aert Lemmens van Wolfswinkel, die een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, steeds op St. Andriesdag, op onderpand van een huis, tuin, grond etc., groot een half mudzaad, gelegen in herdgang Aerle, genoemd dat Maerselaer, b.p. Henrick van den Maerselaer, de gemeijnte, Jacop Lupprechts van den Schoet, heer Thomas van den Snepschuet, de gemeenschappelijke straat. De rente is aflosbaar, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 18 gouden Karolusguldens.

Idem (fol 518 no 369 dd 13-12-1527) Henrick Elen Mortels heeft beloofd om voortaan aan Wouter Aert Lemmens die een jaarlijkse rente van 4 gouden Karolusguldens te gaan betalen, op onderpand van een beemd genoemd de Blaeckenbeemd, gelegen bij Ertbruggen ter Ameijden hier, b.p. Willem Sdeckers, Rutger van den Velde, Henrick van Gheenen. Ook nog op onderpand van een akker genoemd de Heijekker, groot 3 lopenzaad, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. het erf van de schuldenaar zelf, Dielis Corstens, Denis Jan Daniels. De rente is altijd aflosbaar, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 64 gouden Karolusguldens.

ORA Oirschot (Toirkens 130b fol 11 no 39-41 dd 19-1-1529) Goijart Jan Hoppenbrouwers heeft beloofd om aan Wouter Aert Scremers die 48 gouden Karolusguldens te gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over 3 jaar. (Idem 40) Henrick Aert Jacops heeft aan Wouter Aert Scremers die een huis met tuin, schuur etc. verkocht gelegen in herdgang Straten, b.p. Goijart Hoppenbrouwers, Aert van Zeelst, de gemeenschappelijke straat. (Idem 41) Wouter Aert Scremers heeft beloofd om voortaan aan Henrick Aert Jacops die een jaarlijkse rente van 6 gouden Karolusguldens te gaan betalen, op onderpand van het bezit uit de vorige akte. De rente is aflosbaar, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 120 gouden Karolusguldens.

ORA Oirschot (Toirkens 131a fol 14 no 52-3 dd 1-2-1531) Wouter Aert Scremers heeft aan Jan Jan Meeus Crommen die een huis met schuur en tuin etc. verkocht, gelegen in herdgang Straten, b.p. Goijaert Hoppenbrouwers, Aert van Zeelst, de gemeenschappelijke straat. Wouter had dat bezit gekocht van Henrick Aert Jacops. De lasten bedragen 6 gouden guldens per jaar aan Henrick Aert Jacops, aflosbaar met 120 guldens. (Idem 53) Jan Aert Jacops en Gerit Henricks van Best hebben beloofd om voor zover Henrick Aert Jacops in leven blijft, dat ze hem alhier voor schepenen zullen laten verschijnen tussen nu en St. Jansdag om aan Jan Jan Meeus (Crommen) met een schepenbrief van Oirschot deze 6 gulden rente uitt de vorige brief over te dragen, welke rente Wouter Aert Scremers had beloofd aan Henrick Aert Jacops op 20 Januari 1529, want Gerit en Jan verklaren hierbij dat Jan Scrommen deze 6 gulden volledig aan hen heeft betaald. Indien Henrick Aert Jacops zou zijn overleden, hebben Gerit en Jan aan Jan als koper beloofd van die 6 gulden goede overdracht te laten plaatshebben.

ORA Oirschot (Toirkens 132a fol 46 no 160 dd 30-3-1534) Dirck Jan Stockelmans voor hemzelf handelend en namens de kinderen van wijlen Gijsbrecht Daniels, heeft verklaard van Wouter Lemmens die men ook de Cremer noemt, vanwege Jan Quants een jaarpacht van 7 lopen rogge te hebben ontvangen, welke pacht Dirck en deze kinderen hebben geheven op het bezit van Jan Quants, welke pacht afgelopen Maria Lichtmis was vervallen uit een pacht van 19 lopen rogge, waarvan de 12 lopen rogge jaarlijks nog onbetaald blijven en welke 12 lopen gecompenseerd worden door een pacht van een mud rogge per jaar, welke pacht Wouter jaarlijks heft op genoemde Dirck en de kinderen van Gijsbrecht, welk mud rogge per jaar eveneens onbetaald blijft openstaan. Dirck geeft nu kwijting voor de 7 lopen rogge per jaar aan Wouter Lemmens en ook aan Jan Quants.

ORA Oirschot (Toirkens 132b fol 9v no 32 dd 19-1-1536) Wouter Aert Lemmens verkoopt hierbij de jaarlijkse rente van 20 stuivers met de lopende termijn, welke rente Jan Gijsbrecht Quants eerder aan genoemde Wouter had beloofd, steeds vervallend op St. Andriesdag, op onderpand van een huis, tuin, grond etc., groot ca. anderhalf mudzaad, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. Henrick van de Maerselaer, de gemeijnte, Jacop Lupprechts van den Scoet, conform schepenbrief van Oirschot d.d. 25 november 1527. Hij verkoopt de rente nu aan Jan Rutgers ten behoeve van Marie Aert Lemmens en de verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve wat betreft de aflossing ervan.

Idem (fol 83v no 235 dd 26-7-1536) Wouter Aert Lemmens verkoopt hierbij een jaarlijkse rente van 20 stuivers met een vervallen en de lopende ternijn, welke rente Rutger Rutgers van der Hoeven eerder aan genoemde Wouter had beloofd, steeds vervallend op St. Bartholomeusdag op onderpand van een akker genoemd de Streep, groot ca. een zesterzaad, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 10 augustus 1528. Hij verkoopt de rente nu aan Karle en Corstiaen, broers en natuurlijke kinderen van wijlen heer Dirck van der Meer en de verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve wat betreft de aflossing van de rente. Verder is voorwaarde dat als deze beide kinderen komen te overlijden zonder wettig nageslacht te hebben dat dan de rente weer toevalt aan Hillegonden Gijb Smeijers qua vruchtgebruik en wat betreft erfrecht vervalt de rente dan toe aan de fabriek van de St. Peteruskerk te Oirschot.

Idem (fol 86 no 248 dd 11-8-1536) Jan zoon wijlen Gijsbrecht Quants verkoopt hierbij een akker groot ca. 8 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. Jan Lambrechts, Willem Wouter Hermans, de gemeijnte daar genoemd de Grootdonk. Hij verkoopt het perceel nu aan Wouter Aert Lemmens en de verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve een mud rogge per jaar aan Wouter als koper, nog 7 lopen rogge per jaar aan Dirck Jan Stockelmans, nog een oud schild per jaar aan genoemde Dirk, nog ongeveer twee stuivers als grondchijns per jaar aan de hertog.

ORA Oirschot (Toirkens 133a fol 58v no 129 dd 27-5-1538) Dirck Jan Stockelmans voor hemzelf handelend en voor de kinderen van wijlen Gijsbrecht Daniels, heeft verklaard te zijn betaald door Wouter Aert Lemmens de Cremer, voor een jaarlijkse pacht van 7 lopen rogge, die is vervallen per afgelopen Maria Lichtmisdag en was beloofd door deze Wouter op onderpand van zijn bezit aan genoemde Dirck en de kinderen van vermelde Gijsbrecht. Die 7 lopen rogge zijn weer deel van een pacht van 19 lopen rogge per jaar, en Drick geeft nu kwijting voor de 7 lopen, samen ook voor alle achterstallige termijnen ervan.

ORA Oirschot (Toirkens 133b fol 72v no 256 dd 5-5-1539) Jan zoon wijlen Wouter Thomas van de Ven verhuurt hierbij aan Henrick Jan Quants het huis met tuin, grond, boomgaard, akker en weiland, gelegen in Oirschot herdgang Hedel, zoals de verpachter dat heeft verkregen van de erfgenamen van Margriet Lebbens weduwe van Gijsbrecht Scremers. (…) Indien het zou gebeuren dat de pachter niet betaalt, en als Jan als verpachter niet in staat is om zijn vordering op het bezit van Henrick te verhalen voor wat betreft het laatste jaar van de pachttermijn voor nog onbetaalde restanten daarvan, zijn hiervoor nu verschenen Wouter Aert Lemmens die Cremere en Jan Gijsbrecht Daniels en hebben zich garant gesteld voor de nakoming van hetgene Henrick niet betaald zal hebben inzake de pacht of dat niet uit diens bezit verhaald kan worden. Daarvoor verbindt Wouter zich voor de helft en Jan Gijsbrecht Daniels zich voor de andere helft. Henrick als pachter belooft zijn borgen hiervoor weer te zullen vrijwaren.

Idem (136b fol 28v no 137 dd 25-2-1550) Lambert Jan Lamberts voor wat betreft een helft, verder Aecht, Heijlwich en Jenneken gezusters en wettige kinderen van wijlen genoemde Jan Lamberts met Marten Verheijden als hun voogd, voor wat betreft de andere helft, verkopen hierbij een heiveld en weiland gelegen in herdgang Aerle, b.p. de kinderen van Wouter Aert Lemmens, de gemeijnte genoemd de Grootdonck, de kinderen van Dirk Willems van Dormalen, de gemeijnte. Het perceel wordt nu verkocht aan mij ten behoeve van de kinderen van Wouter Aert Lemmens en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen ieder voor diens eigen deel, behalve een halve stuiver als grondchijns aan de hertog en er moet overpad worden verleend aan een beemd die eigendom is van de genoemde verkopers.

ORA Oirschot (Toirkens 137a fol 74 no 272 dd 8-8-1552) Willem zoon wijlen Cornelis van Beerwinckel verkoopt hierbij een huis, tuin, grond etc. gelegen in herdgang Straten onder Ameijden aldaar aan het Snepscheut, b.p. Corstiaen Dielis, de lopende straat, Marten Gijsbert Vlemmincks, het gemeenschappelijke broek. Ook verkoopt hij nog een akker genoemd de Weije ( Of Beije ? ), ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Corsten Dielis, de weduwe en kinderen van Jan van den Maerselaer. Hij verkoopt deze bezittingen nu aan Hendrick Lucas Henricks en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve uit het huis etc. een jaarlijkse pacht van 5 lopen rogge aan de St. Odulphuskapel, nog 7 guldens per jaar aan de weduwe van Cornelis van Beerwinckel, nog 5 gulden per jaar aan de kinderen van Wouter die Cremer, nog een gulden per jaar aan Henrick Michiels, nog 3 gulden per jaar aan Henrick Aerts, nog twee gulden per jaar aan Wernaert Snoecks. Uit de genoemde akker moet jaarlijks 3 lopen rogge worden betaald aan de kinderen van Henrick Verhaegen, verder de gebruikelijke dorpslasten. Datum 8 augustus 1552, getuigen Willem Aelbrechts en Velde.

Idem fol 32v no 119 dd 20-2-1552) Jenneken dochter van Wouter Aert Lemmens met Emken Claes Scepens als haar voogd, verder Aert, Wouter, Lijsken, Pauwels en Cathalijn, met hun voogd Emken Claes Scepens, allen wettige kinderen van Wouter Aert Lemmens, hebben een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat ze bij de dood van Wouter Aert Lemmens hebben geerfd. Bij deze verdeling krijgt Lisbeth een stuk land gelegen naast het erf genoemd de Gorter, groot ca. twee en een halve lopenaad, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. de genoemde Gorter, de gemeijnte, Peter Dirck Willems. Verder krijgt zijn nog anderhalf lopen rogge per jaar te ontvangen van Willem Zeeldraaiers te Breugel. Datum als voor, getuigen Hoppenbrouwer en Willem Aelbrechts.

ORA Oirschot (Toirkens 137c fol 94 nos 342-4 dd 20-11-1555) Joost zoon wijlen Michiel Jacops als man van Jenneke dochter van wijlen Wouter Aert Lemmens partij ter ener zijde en Emmert zoon Claes Scepens en Lambrecht Aertszoon namens Aerden, Cathalijnen en Pauwelsen, minderjarige kinderen van wijlen genoemde Wouter Aert Lemmens als partij ter andere zijde, hebben een boedelverdeling gemaakt van de navolgende pachten en rentes die ze van hun vader hebben geerfd. Bij deze verdeling krijgt Joost een jaarlijkse pacht van 8 lopen rogge Oirschotse maat te ontvangen van Agneese van der Ameijden, weduwe van Peter Willems. Verder krijgt hij een jaarlijkse rente van 13 stuivers te ontvangen van Lamberten Aerts. Emmert Claes Scepens en Lambrechten Aerts in hun hoedanigheid krijgen hierbij ten behoeve van de 3 minderjarige kinderen een jaarlijkse rente van 5 gulden te ontvangen van Willem Cornelis van Beerwinckel. Verder krijgen ze een jaarlijkse rente van twee en een halve gulden te ontvangen van Joorden Meelis. Genoemde erfgenamen beloven elkaar deze verdeling altijd gestand te zullen doen en dat ieder de lasten op het eigen deel zodanig zal betalen dat de erfdelen van de andere partijen daarvoor gevrijwaard blijven. Indien er op iemands erfdeel meer lasten zouden blijken te drukken dan zullen ze die gemeenschappelijk betalen. (Idem 343) Joost zoon wijlen Michiel Jacops als man van Jenneken dochter van wijlen Wouter Aert Lemmens verkoopt hierbij een jaarlijkse pacht van 8 lopen rogge met 3 vervallen en een lopende termijn, uit een jaarlijkse pacht van 10 lopen rogge, welke 8 lopen hij namens zijn vrouw heeft geerfd en is toebedeeld geweest in de boedelverdeling van wijlen Wouter Aert Lemmens en welke pacht deze Wouter eerder had verkregen van Aerden en Joirdaen, broers en kinderen van wijlen Aerts Smetsers met hun voogden en deze Aert Smetsers had verkregen van heer Bartholomeus die Brouwer, priester en genoemde heer Bartholomeus daarvoor weer had verkregen van Goijaerden Bartholomeus Jan Eessen als man van Heijlwigen dochter van wijlen Marcelis van der After en deze Goijaert toebedeeld was geweest in een boedelverdeling. De oorspronkelijke pacht was eerder door Henrik Peter Agnesen beloofd aan Marcelis van der After die daarvan het vruchtgebruik kreeg en diens wettige kinderen daarvan het erfrecht, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk akkerland met een schuur die erop staat, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Henrick van den Cham ( Chaam? ), genoemde Henrick zelf, de gemeenschappelijke straat, conform schepenbrieven van Den Bosch en van Oirschot daarover. Hij verkoopt deze pacht nu aan Jan zoon wijlen Jan Gijsbrechts van Kerkoerle en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 344) Jan zoon wijlen Jan Gijsbrechts van Kerkoerle heeft als schuldenaar beloofd om aan Joosten zoon wijlen Michiel Jacops die een bedrag van 45 gulden en 10 stuivers te zullen gaan betalen per a.s. St. Jacopsdag.

Idem (fol 105v no 371 dd 10-12-1555) Jan zoon wijlen Jan Gijsbrechts van Kerkoerle verkoopt hierbij een jaarlijkse rente van 8 lopen rogge met een lopende termijn uit een grotere pacht van 10 lopen rogge, welke pacht van 8 lopen hij heeft verkregen van Joost zoon wijlen Michiel Jacops als voogd van Jenneken dochter van wijlen Wouter Aert Lemmens, en deze Joost toebedeeld zijn geweest bij de verdeling van het bezit van wijlen deze Wouter Aert Lemmens en welke pacht deze Wouter zelf weer had verkregen van Aerden en Joerdaen broers en kinderen van wijlen Aert Smetsers cum suis en wijlen deze Aert Smetsers zelf weer van heer Bartholomeus die Brouwer, priester en heer Bartholomeus die Brouwer had verkregen van Goijaerden Bartholomeus Essen zoon als man van Heijlwigen dochter van wijlen Marcelis van der After. Deze genoemde pacht van 10 lopen rogge had Henrick Peter Agnesenzoon eerder beloofd aan Marcelissen van der After die daarvan het vruchtgebruik kreeg en diens kinderen daarvan het erfrecht, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk akkerland met een schuur daarop, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Henrick van den Cham (Chaem?), de gemeenschappelijke straat, conform schepenbrieven van Oirschot en van Den Bosch daarover. Hij verkoopt deze pacht nu aan Agnese van der Ameijden weduwe van Peter Willems en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.


Huwt voor 1527

25.757   Beelken Jan QUANTS

FamilienaamIndex 25.757Vader 51.514Moeder 51.515

Overleden na 1547, mogelijk voor 1555


Zij huwt (2) voor 1542

Jan Jan Gijssens van KERCKOERLE

FamilienaamIndex

Overleden na 1547

ORA Oirschot (Toirkens 135b fol 75 no 361 dd 18-12-1545) Andries, Jan en Peter, broers en kinderen van Gijsbrecht Daniels, Jacop Willem Jacops als man van Geertruiden, verder Jan die Cort als man van Marie, Henrick Jan Quants als man van Jutten, verder Antonis Wouter Hermans als man van Margriet, nog Goijaert Henricks van den Maerselaer als man van Lana, allen wettige kinderen van Gijsbrecht Daniels die deze had verkregen bij Margriet dochter van Peter die Keijser, hebben een boedelverdeling gemaakt inzake al het bezit dat ze na het overlijden van hun vader en moeder hebben geerfd. Bij deze verdeling krijgt Andries Gijsbrecht Daniels een stuk land genoemd die Braecken, gelegn in Oirschot herdgang Aerle onder Best, b.p. Mathijs Daniels, Antonis van Best, Bartholomeus Mercks. Verder krijgt hij een jaarlijkse pacht van 3 en een halve lopen rogge te ontvangen van Beelken Jan Quants en haar kinderen die ze heeft verwwekt bij Wouter die Cremer. (…)

Idem (136a fol 22v nos 84-5 dd 17-2-1547) Jan wettige zoon van Jan Gijskens de jonge als man van Beelkenen dochter van wijlen Jan Quants verwekt bij deze Jan Quants en bij Geritden zijn wettige vrouw, verkopen hierbij de helft van een beemd genoemd de Meuwart, met recht van overpad over de andere helft van deze beemd, die eigendom is van Henrick Rutgers, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. genoemde Henrick Rutgers waarvan is afgedeeld, de erfgenamen van Mechteld Hoppenbrouwers en meer anderen, Margriet Verhoeven, de weduwe en kinderen van Claes Willems. Het perceel wordt nu verkocht aan Jan Dirk Sijkens en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve de helft van een jaarlijkse rente van twee en een halve gulden aan Gerarden die Cuijper in Den Bosch of diens zusters. (Idem 85) Jan Dirck Sijckens heeft beloofd om aan Jan Jan Gijskens de jonge als man van Beelken dochter van wijlen Jan Quants die een jaarlijkse rente van twee gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van de helft van de beemd zoals is vermeld in de voorgaande akte. De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag van elk jaar, mits er 1 maand vooraf is opgezegd, tegen betaling van 32 gulden en de achterstallige termijnen.

Kinderen

 1. Aert Zie 12.878
 2. Lisbeth Wouter Cremers, vermeld 1541, 1552, ontbreekt 1555
 3. Jenneke, huwt Joost Michiel Jacops
 4. Cathelijn, minderjarig in 1555
 5. Pauwel, minderjarig in 1555

TerugBegin van generatie


25.760   Egidius Henrick van GESTEL

FamilienaamIndex 25.760Vader 51.520Moeder 51.521

Overleden na 7-9-1601

ORA Oirschot (Toirkens, 148d fol 20v no 43 dd 31-1-1617) Peeter zoon Henrick Andriessen als man van Geertruidt dochter van wijlen Reijnder Reiniers van der Muelen, verkoopt hierbij een jaarlijkse rente van 2 gulden en 15 stuivers, welke rente Dielis zoon wijlen Henricks van Gestel en Peeter zoon wijlen Goijaert Eijmbrechts Scepens, als aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Aert Henricks van Gestel, op grond van een schepenbankdecreet van Oirschot eerder hadden beloofd aan deze Reijnder Reijnerszoon van der Muelen. De rente vervalt elk jaar op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang de Notel, groot ca. 15 lopenzaad, b.p. Willem van den Venne, Roelof Smetsers, de gemeenschappelijke straat, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 1 februari 1588. De rente wordt nu verkocht samen met de lopende termijn die vervalt per Maria Lichtmisdag anno 1617, aan heer Anthonis Verreijt, priester als rentmeester van de fabriek van de kapel van O.L. Vrouw te Oirschot en ook ten behoeve van deze kapel.

ORA Oirschot (Toirkens 153a fol 216 no 156 dd 5-4-1628) Jan en Peter, gebroeders en kinderen van Dielis van Gestel hebben vanwege geleend geld beloofd om aan Jan zoon van Dirk Gijsbert Hoppenbrouwers die per a.s. 1 april anno 1629 een bedrag van 100 gulden te zullen gaan betalen, maar in geen kleinere munten dan in schillingen van elk 6 stuivers en onderwijl steeds een rente van 6 gulden. Indien zij het kapitaal dan niet zullen terugbetalen, moeten ze daarna steeds de zelfde vermelde rente van 6 percent per jaar al naar tijdgelang moeten blijven voldoen, totdat de hoofdsom is voldaan.

ORA Oirschot (Toirkens 140a fol 65v no 42-44 dd 30-6-1565) Aert van Hobbelen doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik waarop hij volgens het Oirschots recht aanspraken op heeft inzake een stuk land, deels akker en deels weiland, genoemd de Hofdstad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. Jacops die Metser, genoemde Aert zelf, Daniel Scellekens. Hij doet er nu afstand van ten behoeve van Dielis zoon Henricks van Gestel en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 43) Dielis Henricks van Gestel heeft beloofd om voortaan aan Engelken dochter van Daniel Henrick Daniels die een jaarlijkse rente van 25 stuiver te gaan betalen (…) (Idem 44) Dielis Henricks van Gestel heeft beloofd aan Aerden van Hobbelen dat Dielis deze rente van 35 stuivers per jaar steeds zodanig zal betalen danwel aflossen dat het stuk land waarvoor Aert afstand van het recht van vruchtgebruik heeft gedaan daarvoor steeds gevrijwaard zal blijven.

ORA 1588 (no 4) Dielis zoon wijlen Henricks van Gestel en Peter zoon wijlen Goijaert Eijmbrecht Schepens als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Aert Henricks van Gestel verwekt bij Iken dochter van genoemde Goijaert Schepens, op grond van een schepenbankdecreet d.d. 26 januari j.l. door schepenen van Oirschot afgegeven, etc.

ORA 1590 (Jaarkroniek sGraets) Op 20 maart zijn Henrick Verhoeven, Dielis van Gestel en vele andere burgers met paarden in de herdgang Straten gevangen genomen door het volk dat in Wageningen was gelegerd en zij zijn naar Tiel gebracht. (Blijkbaarwas hij snel weer vrij, blijkens volgende akte, MW)

ORA Oirschot (Toirkens 143c fol 370 no 94 dd 28-3-1590) Dielis zoon wijlen Henricks van Gestel en diens zoon Peter voor henzelf en samen met Jan Henricks van Gestel en Daniel Aerts van Hobbelen voor de andere kinderen van genoemde Dielis, dragen een stuk akkerland over, genoemd het Breestuck, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, zijnde de helft van 3 lopenzaad, b.p. Gerart Janssn van der Hoeven, Wouter Jan Gerits, de kinderen van Danel Hoogkoppen. het perceel wordt nu overgedragen aan Jan Aerts van Hobbelen en Dielis cum suis belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 144b fol 293 no 31 dd 11-2-1595) Henrick zoon wijlen Ghijsbrecht Hoppenbrouwers, Jan Henricks, Dirck Beerwinckels, Henrick Aelbrecht Henrickx, Dielis van Gestel, Gijsbert Jan Henrick Gijsbert Goijaertssn., Eijmbrecht Dielen Dircks, Jan in de Haperdonck en Peter Gijsbert Hoppenbrouwers, inwoners van de herdgang Straten, hebben verklaard dat zij voor deze herdgang in hun nood een bedrag van 100 guldens in kontant geld hebben geleend van Jan Antonis van Vessem. Zij zullen dit bedrag per a.s. St. Bavodag terugbetalen, waarbij Jan dan vrijstelling zal krijgen van de betaling van dorpslasten etc. totdat dit bedrag aan hem zal zijn terugbetaald. Het bedrag mag ook na deze vervaldag langer blijven uitstaan als ze dat willen, maar degene die dat niet wil moet een opzegtermijn van 6 weken in acht nemen.

ORA Oirschot (144c fol 528 no 369 dd 4-12-1597) Peter en Margriet, broer en zus en kinderen van Gielis Henricks van Gestel, waarbij deze Margriet begeleid wordt door haar broer Peter als voogd, verkopen hierbij de helft van een hooiveld genoemd de Brelaecken dat nog onverdeeld is met de koper, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck in de Broekstraat, dat ze van hun moeder hebben geerfd, b.p. Ijken weduwe en kinderen van Jacob Thomas van der Ameiden, het erf van de koper, Pauwels Jacops, Cornelis Francken. Het wordt nu verkocht aan Gerard zoon Jan van Gerwen en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behoudens de dorpslasten, waarvan de eerste termijn per a.s. Maria Lichtmisdag door de koper zal worden betaald. (marge: Henrick Gerits van Dijck als man van Margriet dochter van Gielis Henricks van Gestel, geeft hierbij goedkeuring aan deze verkoop aan Gererd Janssn. van Gerwen. Datum 11 mei 1610).

In 1601 nog voogd van de nagelaten kinderen van een nicht, dochter van zijn broer Jan Henrick van Gestel.


Huwt voor 1550

25.761   Ingen Daniel Henrick DANIELS

FamilienaamIndex 25.761Vader 51.522Moeder 51.523

Overleden voor 1588

ORA Oirschot (Toirkens 139d los stuk 17 uit 1568 in ORA 1565) Anthonis Joost Janssen als man van Marie dochter van Daniel Henrick Daniels, verder Dielis Henricks van Gestel als man van Ingelen ook dochter van genoemde Daniel Henrik Daniels die ook nog optreden voor Henrik .... ...... en machtigen hierbij Jan Willems van Cuijck om hun belangen te behartigen .... Jan en Faes kinderen van Faes Michiels en de zijnen. Datum onvermeld.

Kinderen

 1. Peter (+voor 1634), vermeld 1610-1624
 2. Henrick, vermeld 1624
 3. Joannes Zie 12.880
 4. Margriet, huwt Henrick Gerrits van den Dijck (vermeld 1610)

TerugBegin van generatie


25.762   Willem Peter ROESTEN

FamilienaamIndex 25.762Vader 51.524Moeder 51.525

Overleden na 1629

ORA Oirschot (Toirkens 143c fol 410 no 42 dd 11-2-1591) Gerart zoon wijlen Jans van den Dijck en Jan zoon wijlen Ghijsbert Joordens de Brouwer als voogden over Peter zoon wijlen Peters van Best verwekt bij Marieke dochter van genoemde Gijsbert Joordens de Brouwer, op grond van een schepenbankdecreet d.d. 28 november j.l., verkopen 2 stukken land aan elkaar gelegen, groot ca. in totaal 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten ter Ameijden, b.p. Willem Henrick Goijaerts, een pad dat eigendom is van de kinderen van Jan Henricks in Heerbeeck waarover deze akkers recht van overpad hebben. De percelen worden nu verkocht aan Willem Peter Roesten en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve een jaarlijkse rente van 2 gulden aan Gijsbert Henrik Gijsberts te Liempde, nog 30 stuivers per jaar aan Jenneke weduwe van Jan Eijssen te Aerle. (Idem 43) De koopsom naast genoemde lasten bedraagt 27 gulden.

ORA Oirschot (Toirkens 144c fol 484 no 141 dd 13-3-1597) Willem zoon wijlen Peter Roesten heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan Frans Eijmbrecht een bedrag van 17 guldens te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag.

ORA Oirschot (Toirkens 145b fol 171v no 61 dd 8-3-1600) Genoemde Mariken (dochter van Sijmon den Timmerman, MW) weduwe van (Dirck, MW) Jacop Verloijen met haar voogd en Willem Peter Roesten heeft beloofd om aan genoemde Henrick Joost Aerts de Leeuw een bedrag van 25 gulden te betalen per a.s. Pinksteren.

ORA Oirschot (Toirkens 147b fol 189v no 81-82 dd 4-3-1611) Willem Peeters Roesten verkoopt hierbij een akker genoemd het Haverland, gelegen in Oirschot herdgang Straten onder Ameijden aldaar, groot ca. 3 lopenzaad, b.p. Jan Willems van de Maerselaer, Bartelmeus Lenaerts van Gestel, Philips Jaspers van Esch, zoals hij dat perceel heeft gekocht van Jan zoon Rutgers Erven als man van Elisabeth dochter van Henrick Henricks Verbocht, en verder van Anna weduwe van Laureijs Jan Daniels, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 21 december 1610. Hij verkoopt dit perceel met alle rechten en plichten daarin nu aan Henrick Gijsbert Hoppenbrouwers. Willem als verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen en zal ook de dorpslasten betalen tot aan a.s. oogsttijd toe. (Idem 82) Henrick Gijsbert Hoppenbrouwers heeft als schuldenaar beloofd om aan Willem Peeters Roesten uit de vorige akte die een bedrag van 21 gulden en 18 stuivers te zullen betalen en wel meteen nu bij de overdracht.

ORA Oirschot (Toirkens 148a fol 365v no 3 dd 3-1-1614) Adriaen Janssen van Coll, Jan zoon Jan Peeters Loij Claessen en Peeter Aert Dielissen als man van Anneke, dochter van genoemde Jan Peeters Loij Claessen, waarbij genoemde Jan en Peter ook nog optreden voor Lijsken dochter van genoemde Jan Peters Loij Claessen, verkopen hierbij een akkertje groot anderhalf lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten, genoemd het Hulsel, b.p. de weduwe en kinderen van Roelof Ariens, de weduwe en kinderen van Niclaes Herberts van Wintelre. Ze verkopen dit perceel nu aan Willem Peeters Roesten en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve een jaarlijkse pacht van een malder rogge aan Huijbrecht Verschout, nog 2 stuivers twee oort per jaar als grondchijns aan de baanderheer van Duffel als heer van Oirschot, verder de dorpslasten. (…)

Idem (fol 367 no 7 dd 13-1-1614) Peeter zoon wijlen Jan Jacobs en Jan Jaspers als man van Catharina, dochter van genoemde wijlen Jan Jacobs, voor henzelf handelend en beiden nog optredend voor Jan Goijaerts als man van Margriet dochter van genoemde Jan Jacobs, verkopen hierbij een vierde deel waarop ze samen recht hebben inzake een huis, tuin, schuur, boomgaard, grond etc. samen aan elkaar gelegen in Oirschot herdgang Straten onder Ameijden aldaar, b.p. Denis Jan Aerts, de gemeenschappelijke pad aldaar, de gemeenschappelijke straat. Ook verkopen ze hun vierde part van een akker nog onverdeeld zijnde en ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Jan Dircks, Henrick de Leeuw, Barbara weduwe van Michiel Herberts van Wintelre en haar kinderen, de lopende straat. Ook verkopen ze nog hun part in een weiland genoemd de Buendere, ook nog onverdeeld zijnde, ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. Wouter Ariens Verhoeven, de kinderen van Willem Happen, de gemeenschappelijke straat, Barbara weduwe en kinderen van Michiel Herberts van Wintelre. Nog verkopen ze hun deel in een weiland genoemd het Biesveld, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Aleijt weduwe en kinderen van Pauwels Henricks Haubraekens, Gijsbert Jacobs, Margriet weduwe en kinderen van Willem Happen. Genoemd bezit wordt nu verkocht samen met alle lasten die erop drukken aan Willem Peter Roesten en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te habndelen, behalve de dorpslasten.

ORA Oirschot (Toirkens 148c fol 211 no 251 dd 16-11-1616) Jan Dirck Jacobs en de partijen uit de vorige akte verzoeken hierbij aan heren schepenen om een decreet af te geven om goedkeuring te krijgen over het opgestelde akkoord en daarbij verklaren Willem Peeter Roesten en Peeter Dielis van Gestel, als buren dat ze van oordeel zijn dat e.e.a. de beste oplossing is voor de respectievelijke kinderen. Daarop is dat voorstel geaccepteerd in rechtsprekende vergadering. (Betreft proces tussen Jan zoon wijlen Dirck Jacobs Verloijen als partij ter ener zijde en diens vrouw Peterken eerder weduwe van Willem Gerits in de Haeperdonk met haar voorkinderen als partij ter andere zijde.)

ORA Oirschot (Toirkens 154a fol 5v no 39 dd 3-2-1629) Willem Peter Roesten doet hierbij afstand van zijn recht van vruchtgebruik waarop hij recht heeft zoals hij verklaarde inzake het bezit van wijlen Lijntgen Ariens, zijnde zijn echtgenote, maar uitsluitend wat betreft het kindsdeel daarin van zijn zoon Henrik. Hij draagt die aanspraken nu aan zijn zoon Henrik over en Willem belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 40) Dirck Gerits van Gestel daartoe gemachtigd zijnde middels een machtiging opgemaakt voor schepenen van de stad Haarlem in het Graafschap van Holland d.d. 18 mei 1628, hem daarin verleend zijnde door Henrick zoon Willem Peter Roesten, zoals ons hier als schepenen is gebleken, verkoopt hier het erfelijk bezit waarop hij recht heeft voor zijn deel vanwege het overlijden van zijn moeder Lijntgen Ariens, en ook het bezit dat nog zal erven van Willem Peters Roesten, zijnde zijn vader, welk bezit is gelegen in Oirschot of elders. Daarvoor heeft Willem Peter Roesten vandaag afstand van zijn recht van vruchtgebruik gedaan en Dirck verkoopt dat erfelijk bezit aan Peter Willems Roesten en aan Jan Dielis van Gestel, zijnde resp. de broer en zwager van deze Henrick Willems Roesten. (…) (Idem 41) Wij, Henrick Aelbrechts en Jan Daniels van de Schoot, schepenen van Oirschot, verklaren hierbij plechtig dat wij een machtiging hebben gezien uitgemaakt door Henrik Willem Roesten aan Dirck Gerits van Gestel voor schepenen van de stad Haarlem in het Graafschap Holland, welke brief volledig intact was en voorzien van het stadszegel aldaar. De inhoud daarvan luidt woordelijk : Wij, burgemeesters en schepenen van de stad Haarlem in het Graaf schap van Holland, verklaren dat voor ons is verschenen Henrick Roesten zoon van Willem Peters Roesten, die is verwekt bij wijlen Lijntgen Ariens, zijnde zijn moeder, welke Henrick in deze stad woont en die verklaart dat volgens het gebruik te Oirschot in het hertogdom Brabant, zijn vader het vruchtgebruik mag blijven bezitten van het bezit dat deze Lijntgen Ariens te Oirschot heeft bezeten of nagelaten. Hij geeft hierbij volmacht aan Dirk Gerits ( van Gestel ), blind zijnde, die in Oirschot woont om namens hem Henrik voor schepenen aldaar in Oirschot te verschijnen ten behoeve van Peter Willems Roesten en ten behoeve van Jan Dielis van Gestel zijnde respectievelijk de broer en schoonbroer van de opdrachtgever ,om daar zijn erfdeel van dat bezit over te dragen afkomstig van zijn overleden moeder en ook het bezit dat hij later nog van zijn vader zal erven als die overlijdt, waarbij zijn vader wel het vruchtgebruik daarvan mag behouden, voor welke overdracht hij verklaart van zijn broer en schoonbroer een bedrag van 200 gulden te hebben bedongen, waarvan 100 gulden direct te voldoen bij overdracht, waarvan hij verklaarde al 70 gulden te hebben ontvangen en de resterende 130 gulden te ontvangen na het overlijden van zijn vader, vrij van alle belas stingen en heffingen. Verder moeten zijn gemachtigden daarbij alles deoen hetgeen hij zelf ook gedaan zou hebben. Hij belooft alles na te zullen komen wat zijn gemachtigden voor hem zullen afspreken en wel zodanig alsof hij het zelf gedaan zou hebben. Als oorkonde opgemaakt en voorzien van het zegel van onze stad Haarlem. Datum 18 mei 1628, (…) (Idem 42) Peter Willems Roesten en Jan Dielis van Gestel dragen hierbij het vruchtgebruik over waarvoor Willem Peter Roesten, zijnde resp. hun vader en schoonvader, afstand heeft gedaan en waarvan vandaag ook het erfrecht daarvan werd overgedragen, ten behoeve van de hiervoor vermelde Henrick danwel ten behoeve van Dirck Gerits van Gestel die daarvoor door Henrik was gemachtigd. Ze dragen deze rechten weer terug over aan deze Willem Peter Roesten en ze beloven deze overdracht altijd gestand te zullen doen.


Huwt ca. 1560

25.763   Catalijntje Adriaen Roelof ROBBEN

FamilienaamIndex 25.763Vader 51.526Moeder 51.527

Geboren ca. 1535
Overleden voor 1628

In ORA Oirschot 1594 eenmaal ten onrechte vermeld als vrouw van Peter Willem Roesten, verder altijd correct.

Kinderen

 1. Catharina Zie 12.881
 2. Henrick, woont 1628 te Haarlem

TerugBegin van generatie


25.766   Dirck Dirck de MESMAKER

FamilienaamIndex 25.766Vader 51.532Moeder 51.533

Geboren Hilvarenbeek ca. 1530

Kwartieren ontleend aan Henk Coolen.


Huwt ca. 1550

25.767   Anna Jan Matheus SBIJEN

FamilienaamIndex 25.767Vader 51.534Moeder 51.535

Kinderen

 1. Elisabeth Zie 12.883
 2. Dirck, ook Dirck Annen (naar zijn moeder)

TerugBegin van generatie


25.768   Jan Anthonis ROOSEN

FamilienaamIndex 25.768Vader 51.536Moeder 51.537

Geboren 1561
Overleden na 1619

Vermeld als 43 in 1605 (dus *1562) en 36 in 1596 (dus *1560)

Kerkmeester (1610), H. Geestmeter (1617). Burgemeester van Moergestel. Verdere kwartieren volgens kwartierstaat Coolen (Vgl BL 1973:132). Volgens Genealogie Van Holten: radmaker, provisoir van de tafel van de H. Geest (1596), burgemeester van Gestel (1610), kerkmeester, schutterskoning, geboren circa 1562, overleden voor 1632.

ORA Moergestel (inv no 297 fol 211v no 560 dd. 7-2-1573) Peter Peeters van Gorcum heeft geloeft te betalen Anssem Peter Anssemss jee rente 5 ka gld van 20 st en 5 st sjaers op Lichtmis uit 2/3 tot den selven vercopere toebehorende in een huys schuer hoff lant weide mette toebehoren noch onbedeeld in par. Gestel ter stede ontrent de Hilt ende Caterstraet < O gem. straat v W < Z erf Peter Dierick Toelinckss > N erf Wouter Peters vande Broeck mma belast met aan Middegaell ten Bosch anderhalff mudd rogge sjaers en 21 rogge sjaers erfgen. Jan Gerit Vrancken en Wouter Coppen van Tilborch welcke 21 L dese vercoepere van voers. percelen huyden des daechs heeft gecocht [112r] den vij febr 73 scabini Smit Boer. Marge: nadien Jan Anthonis Roozen in gebannen vierschaar had vertoond dat den brieve hem hiervan vuyt gemaict? ende gelevert vande muysen of ratten was in stucken gebeeten zoo zijn hem geaccordeert die tweede brieven gemaict den ijden may 1595 in pleno judicio en hij mag lossen alle Lichtmisse deze 5 ka gld 5 st metter somme van 84 ka gld

ORA Moergestel (inv no 300 fol 61 no 129 dd. 17-5-1586) Frans z.w. Lenaerts van Laer voor deene hellicht en Pauwels Peeters van Kriekenbeeck als momb. ende [61v] Peeter Willem Laureyssoone als toes. van de onm. krn w. Lambert Joost van Kriekenbeeck ende Willemken zijn hvr d. Peeter Geritssoone ende Henrick Jan Goiaertssoone als momb. ende Pauwels voors, als toes. vande onbej. krn w. Goiart jan Goiairts dmaw w. Lijsbeth zijn hvr d. Joost van Kriekenbeeck voors. voor dander helft Pauwels ende Peeter voorn. hun voort sterck makende voor Wilbortken wede w. Lambert Joost van Kriekenbeeck voors. dat zij tnavolgende zal landeren ende haer tocht haer in desen goede ennichsins competerende sall affgaen: een huysinge schuer schop mette gronde en erffenisse daeraen binnen par. Gestell bij Otw tpl. Overdwater < erf Jans Pijnappels > gem. wech ^ erf der krn Cornelis Janss Veraffter v gem. strate; leg her. vend. supp. Jannen z.w. Anthonis Roosen vuytgenomen dat Jan cooper hiervuyt sall moetten blijven

ORA Moergestel (inv no 300 fol 100v no 218 dd. 6-4-1588) Condt zij want Frans Lenairtss van Laer als voir deene helft ende Pauwels Peeterss van Krieckenbeeck als momb. ende Peeter Willem Laureyss als toesiender vande onm.krn w. Lambert Joost van Krieckenbeeck ende Henrick Jan Goyaertss als momb. ende [101r] Pauwels voors. als toes. van de onbejaerde krn w. Goyaert Jan Goyaerts dmaw w. Lijsbeth zijn hvr d.w. Joost van Krieckenbeeck voors. voor de andere helft en deze Pauwels en Peeterc ook sterk voor Wilbortken wede w. Lamberts Joosten van Krieckenbeeck tanderen tijden hadden verkocht overgegeven en opgedragen Jannen z.w. Anthonis Roosen een huysinge hovinge schuer metten gronde en erffenisse daeraen in par. Gestell bij Otw tpl. inde Caterstrate op conditie dat de verkopers zouden schuldig zijn Jannen cooper te stellen waerborgen binnen Gestell voor Jan zijn laatste cooppenningen gehouden sijn te schieten ende te betaelen zodat Jan ongehouden blijft volgens sch.br. Gestell 1586 opten xvijen may. Daarom zijn gestaan voor sch. voorn. Francis Pauwels Henrick namens als voor om te comen tot betaling van de cooppenningen in plaats van waerborgen Jannen Anthonis Roosen voorn. in handen gestelt den tijd van 30 jaren lang geduerende een schepenbrief van Gestel in date 1546 op 20 meye samen met enen mud rogge sjaers bij Jan Wouterss van den Boir Matheeusen van uebelen den ouden ende bij Dirck Jacobss van Doren en Henric Appels Joosten van Kriekenbeeck overgegeven volgens sch.br. Gestel 1560 den 28 februari en daartoe nog een rente van 4 ka gld sjaers die voorn. ende die onm. krn voorn. sijn heffende op den goeden en erffenisse der krn w. Jan Pluym en Lenaertken zijn hvr etc.

ORA Moergestel (inv no 300 fol 171v no 387 dd. 27-7-1592) Condt zij eenenyegelijken dat voor ons schepenen ondergeschreven zijn gecompareert ende verschenen in henne propre persoone Lijsbeth wedue w. Goiaerts Gijsberts van Elderen geassisteert mett Ancemen heuren zoone ter eenre ende Jan Anthonis Roosen ter [172r] andere zijden ende bekende Lijsbeth voors. Jannen voorgen. te hebben verpacht een stuck zaylants haer Lijsbetten toebehoorende in par. Gestell aldaer Overdwater inden Inslach voor 6 jaar ingaande toogst nu eerstcomende aenden boecweyt en int leste jaer zall Jan pachter het voors. lant moeten liggen halff aende rogge stoppelen ende halff aende boecweytt stoppelen alle jaer om ende voor 4 ka gld 10 st en is voorwaarde dat Jan pachter zal gehouden zijn de voors. 4 gld 10 st alle jaer dese pachtinge geduerende voor ende vanweghen den erffgen. w. Goiaert Gijsberts van Elderen alzoo te gelden aan de erfgen. w. Jans die Bresser in betalinge van der rente die de voors. Goiaerts krn gelden jaarlijks

ORA Moergestel (inv no 301 fol 55 no 140 dd. 2-3-1596) wij Adriaen Gerardt Adriaens ende Corstiaen Marcus die Ber schepenen inder heerlicheyt van Gestell bij Oesterwijck doen condt certificeren dat op heden zijn verschenen Matheeus Cornelis Willemss out ca 40 jaeren wnd ror Baerdwijck rechtelijk alhier gearresteert ende daerna gedaecht Jan Anthonis Roosen out ca 36 jaeren ende Gerardt Joordaens out ca 40 jaeren oeck rechtelijck gedaecht ter instantie van Jasparen Adriaen Gerardts als momb. van Jenneken onm. d. Peeter Peeterss van Gorcum met eed in handen van Aerden Hoppenbrouers onsen schouteth getuycht dat hun deponenten als naeste vrienden ende gebueren vande voors. Jenneken onm. [55v] dat het gedeelte derzelver Jenneken competerende in de stede ende erffenisse haer bij heure ouders achtergelaten voor dezelve Jenneken oorbaerlijcker is vercocht dan gehouden overmits dat doe huysinge daervan gedestrueert is ende derve lange desolaet heeft gelegen ende noch is liggende – int jaer ons heeren duysent vijffhondert ende sessentnegentich opten tweeden dach inde meerte

ORA Moergestel (inv no 301 fol 56 no 143 dd. 2-3-1596) Jan z.w. Ancems die Witte: een stuxken ackerlants in par. Gestell over dwater inden Inslach < erf Wouters vanden Broeck > erfgen. Jan Luyten ^ erff Jans van Boxtell v erf der erfgen. Jans Gerardts Luyten; leg et her. vendt et suppt. Jannen Anthonis Roosen etc.

ORA Moergestel (inv no 301 fol 73v no 192 dd. 12-7-1596) die zelve (?) vercooperen: een stuck beemts in par. Gestel aende Hillt < erf des Grooten Gasthuys vanden Boscg > marye [74r(313)] Anthonis Thonis Jacobs ^Cleynen stroom v Hilse Bergen; verkocht Jannen Anthonis Roozen waaruit te onderhouden des heeren schauwen vande cleynen stroom en gebuurlijke rechten. (Idem 74) Jan Anthonis Roozen promisiit de verkoperen 81 ka gld te lichtmisse. (Marge) Opten ij-en octobris 1597 hebben de erfgen. w. Jan Luijten uitgenomen Henric Aert Corstkens bekent dat Jan voors. die leste helfte van deze 81 ka gld heeft betaald uitgenomen Henric Aerts v-e deel sch. Adriaen Gerit? Adriaens en Daniel Jan die Bresser; voorn. verkoperen hebben bekent dat Jan van deze penningen heeft betaald de helft.

ORA Moergestel (inv no 301 fol 97v no 254 dd. 3-3-1597) Jan z..w. Peeter Bathen namens Henr. Aerdt Corstens uit kracht van proc. voor borgemrs schepenen en raedt der stadt van Aerschot op de helft in een stuk beemd gent tGroot Beemdeken in par. Gestel aenden Hilt < erff der erfgen. w. Anthonis Anthonis Jacobs > de krn w. Jans Janss van Dooren ^ de oude hoeve v Hilsse Berghen; leg et her vendt et suppt Jannen Anthonis Roozen.

ORA Moergestel (inv no 301 fol 88 no 229 dd. 17-3-1597) Wouter Peeters vanden Broeck: een stuxken lants 40 R in par. Gestel overdwater inden Inslach < erf vJans Anthonis Roozen > erf Peeter Joppen ^erf Jans Goiarts van Boxtell v erf der erfgen. Jan Luyten [88v]; leg et her vendt et suppt Jannen Anthonis Roozen met voorwaarde dat die krn Wouters voors. na de dood hens vaders en moeders binnen eenen jaer daernae die voorn. 40 R lands wederom zullen mogen lossen met 30 ka gld actum xvij-a marty anno 1597 scibi Daniell Jan de Bresser enHenric Cornelis Mutzarts. Marge: Jan Anthonis Roosen heeft bekent dat Jan Aert Mesmakers vanwegen krn Wouter Peeters vanden Broeck dit stixken lants heeft gelost metter somme van 30 ka gld die Jan Anthonis Roosen bekent ontfangen te hebben van Jan Aertss xv-en february 1619 scabini Dierick Goyarts van Ostayen en Matheeus Elias Stapels.

ORA Moergestel (inv no 301 fol 170 no 441 dd. 3-5-1602) Jan z.w. Peeter Luyten: 1/4 hem behorende in eenen beemt in par. Gestel achter die Hilse berge < erf Marye d.w. Anthonis Tho is Jacobs > erfgen. Jans van Doren ^Hilze bergen v Cleynen stroom aldaar; opgedagen Jannen Anthonis Roozen doch Jan Peeter Luyten zal mogen lossen met 30 ka gld – actum iij-a may 1602 scibi Bresser et Steven Anthonisz. Marge: deleta de consensu de Jan Peeter Luyten en Jan Anthonis Roosen desen xiiij-a marty 1611 scibi Steven Anthonis en Henric Mutsarts

ORA Moergestel (inv no 301 fol 194v no 500 dd. 4-4-1603; doorgehaalde akte) Jan z.w. Peeter Luijten 1/4 onbedeeld in eenen beemt in par. Gestel tpl. achter die Hilsse [195r] Bergen aldaar < erf Anchem Jan Peeters > wede en krn w. Jans van Diooren ^Hilse Bergen v Cleynen stroom aldaar; leg et her suppt Jannen Anthonis Roozen losbaar met 35 ka gld iiij-a april 1603. Marge: deleta de consensu van Jan Peeter Luyten en Jan Anthonis Roosen xiiij-a martyanno 1611 scibi Steven Anthjoniss ende Henric Corn. Mutsarts

ORA Moergestel (inv no 302 fol 19v no 44 dd. 13-1-1605) Ancem Jan Peeters out ca 80jaar Jan AnthonisRoozen out 43 jaar [20r] rechtelijk bij Goossen Peeter Baten vorstere gedaecht om getuijgenis af te leggen ter instantie van de momb. der onm. krn w. Jan Mathijss en Ariken zijn hvr d. Michiel Claess en de o nm. krn Corstiaen Wouters de Laet en Heilwichs d. Michiels voors. op eed in handen van Johan Beyherts onse schouteth geaffirmeert dat die porte of contingent der voors onm. krn in de stede en erfgoederen w. Michiel Claess voors. beter verkocht dan gehouden en de kooppenningen beleggen actum xiij-a January anno 1605 scabini Peeter Jacobs van Gilze en Daniel Jan die Bresser

ORA Moergestel (inv no 302 fol 52v no 127 dd. 29-4-1606) Willem Oliviers z.w. mr Henrick Oliviers van Berchhuyse: een stuck beempts in par. Gestel ad locum overd water aenden Inslach < erf der erfgen. w. Wouter vanden van den Broeck m.m.a. erven > ^erf Jans Anthonis Loozen v erf Cornelis Henric Sanders; leg et her. vendt et suppt Jannen Anthonis Roozen voorz. etc.

ORA Moergestel (inv no 302 fol 76v no 187 dd. 24-7-1607) Cornelis z.w. Peeter Joppen voor deen helft en Daniel Jacobs van Gillze en Pauwels Anthonis Hessels als provisoren en meesteren der taeffele des H.Geest alhier namens Agnese d.w. Peeters voors. voor dandere helft: een huys hoff metten gronde en erffenisse daaraen in par. Gestell overd water aldaer < erf der Clarissen vanden bosch > gem. straet ^erf Anthonis Heesmans v erf der erfgen. w. Marten Henricx van Balen; stucxken zaylants 1 L in par. en tpl. voors. < erf erfgen. w. Marten voors. > erfgen. w. Wouters vanden Broeck ^erf Adriaens Gerardt Adriaens v erf Jan Goyaerts van Boxtell; leg et her vend et suppt Jannen Anthonis Roozen met raedt ende advyse vande heere Pastoor schoutet en schepenen alhier waaruit te gelden de helft in de pachten en renten te weten 1 mauwer rogge sjaers aan den H.Geest van Otw 1 mouwer rogge sjaers eenen canonick van Oirschot [77r] 10 L rogge sjaers aan erfgen. w. Anthonis Jan de aet nog een ruyterse blanck in de wilderchijns tOesterwijck nog eennen penning swarts sjaers gewincijns aan den heere van Gestell te betalen zamen metten achterstelle actum 24 july 1607 scabini Henrick Cornelis Mutzarts Daniell Jan die Bresser en Elias Peeter Smits

ORA Moergestel (inv no 302 fol 92v no 227 dd. 3-5-1608) Pauwels z. Cornelis Boogarts man van Jenneken zijn hvr ende Anthonia haere zustere drs. w. Aerdts Wouter Aerdts ende Lijskens zijn hvr d.w. [93r] Marten Henrix van Balen; 2/3 hen competerende in een stuxken erffs in par. Gestell tpl. in de Caterstraet < erf Wouters vanden Broeck > erf der onm. krn w. Anthonis Heesmans ^ gem. straat v stroomken aldaar; 2/3 in stuxken erffs in par. voors. < > erf Wouters vanden Broeck ^erf Jans van Bixtell v erff Adriaens Gerardt Adriaens; leg et her vendt suppt Jannen Anthonis Roozen met afgaen en verthijenis waaruit te vergelden 2/3 in de commer nl. 4 L rogge sjaers aan den H.Geest van Otw nog 4 L rogge sjaers aan eenen canonick van Oirschot nog 5 L rogge sjaers aan erfgen. w. Anthonis Jan de Laet nog de helft in een ruyterse blanck in den wildercijns tOosterwijck en nog 1/2 in eenen penning zwarts sjaers gewincijns aan de heere van Gestell.

ORA Moergestel (inv no 302 no 251fol 103 dd 27-12-1608) Dierick Henrick Goyaerts ende Jan Anthonis Volders momb. en toez. van Lijsken onm. d. w. Aerdt Wouter Aerts bij dezelve Aerden en w. Lijsken zijn hvr d.w. Marten Henricx van Balen 1/3 der voors. Lijsken onmondige competerende in een stuck erffs in par.Gestell in de Caterstrate < erf Wouter vanden Broeck > erf der onm. krn w. Anthonis Heesmans ^gem. straat v stroomken aldaer 1/3 in een stucxken erfs in par. voors. < > erf Wouter van den Broeck ^erf Jan van Boxtell v erf Adriaens Gerardt Adriaens leg et her vendt et suppt Jannen Anthonis Roosen waaruit 1/3 in navolgende pachten 4 L rogge sjaers aan de H.Geest van Otw nog [103v] 4 L rogge sjaers aan een cononick van Oirschot nog 5 L rogge sjaers aan erfgen. w. Anthonis Jan de Laet nog in een ruyterse blanck sjaers wildercijns aan borgemrs van Otw nog in 1 p. zwarts sjaers gewincijns aan heer van Gestell actum xxvij decembris anno 1608 scabini Daniell Jan die Bressere en Steven Anthonis Stevenss

ORA Moergestel (inv no 302 no 341 fol 136 dd 11-9-1610) Jan z.w. Peeter Luyten heeft gelooft Jannen Anthonis Roozen kerckmr alhier tbv degenen die de bede cleis des middaechs trecken zall jee rente van 20 st sjaers op St Jan baptist te midsomer uit stucxken ackerlants 1/2 L in par. Gestell in den Inslach < ^ erf Gerardt Jan Martens de Witte > Jan Anthonis Roosen v erff Jan Goyaerts actum xi-a septembris anno 1610 scabini Mutsarts et Steven Anthonis (Idem no 342) Jan Anthonis Roosen kerckmr heeft geconsenteert Jannen Peeter [136v] Luyten gelooft dat hij zal mogen lossen met 16 ka gld van 20 st brabants Actum datum ut supra.

ORA Moergestel (inv no 302 no 350 fol 139 dd. 23-11-1610) Adriaen Gerardt Adriaenssz heeft gelooft te gelden Jan Anthonis Roosen kerckmr alhier nu tegenw. zijnde ten behoeve vande geme die de bede cloeck trecken zall eenen gullden sjaers alle jaer sint Jansmisse toecomende uit eenen beemde binnen par. Gestell tpl. overdwater aende Hilse Berghen < erf Jan Jan Andriess > ^ die Hilse Bergen v erff Jan Anthonis Roosen (Idem 351) Jan Anthonis Roosen kerkmr heeft geconsenteert Adrianen voorn. dathij zal mogen lossen en quyten mits 1/2 jaar tevoren opzeggen mette somme van 16 ka gld 10 st.

ORA Moergestel (inv no 302 fol 152v no 377 dd. 1-4-1611) jr Jacob de Cock; úeen stcxken erffs tot dries liggende in par. Gestel overdwater < ^ die gem. straat > erf voors. Cocx v erf Pauwels Pauwels Peeters; leg her suppt Jannen Anthonis Roosen [153r] losbaar met 100 ka gld actum prima aprilis anno 1611 scabini Daniell Jan de Bresser ende Adriaen Aerdt Appels. marge: Jan Anthonis Roosen heeft bekent dat jr Jacob de Cock dit stuk erf heeft gelost 15-4-1613

ORA Moergestel (inv no 302 fol 173 no 428 dd. 16-3-1612) erboven: gecasseert met consent Jans Jans van Diessen en Jan Anthonis Roosen sijn swagere in de naam van henne moedere 12-3-1628(?) Jan z.w. Peeter Luyten; een stuxken zaailants 1/2 L in par. Gestel inde inslach erf Jans Anthonis Roosen > ^ Geerardt Jan Martens v erf Jan Goeyaertss; leg et her suppt in maniere van beleninge Jannen Jan Andriess losbaar met de somme van 25 ka gld eens

ORA Moergestel (inv no 302 fol 216 no 528 dd. 3-2-1614) deselve verkopers (?): een grechte helft in twee [216v] stuxkens heyvelts opt Goor deen < deyse putten; dander aent Groot Venne; leg et her vendt et suppt Jannen Anthonis Roosen en Jannen Jan Andriess waaruit te gelden 9 penningen sjaers heycijns aan den heer van Gestel Actum datum ut supra.

ORA Moergestel (inv no 302 fol 217 no 533 dd 4-3-1614) Dingne d. Goeyaerts van Elderen met Gijsberten haeren broeder en momboor en Henrick Vrancken haar zoon: een stuxken heyvelts en groese in par. Gestell opt Goer achter der Claeren Ven beginnende in Deyse putten; leg et her vendt et suppt Jannen Anthonis Roosen en Jannen Jan Andriess waaruit te gelden 9 penn. heycijns aan den heer van Gestell.\

ORA Moergestel (inv no 302 fol 302 no 709 dd. 27-6-1617) Christiaen z.w. Wouters de Laet heeft [303r] gelooft te betalen Jannen Thonis Roosen en Nicolasen Adams van Eersell als provisoren der tafel des H.Geest alhier tbv diezelve tafel jee rente van 1 gld 10 st sjaers op St Servaesdach tot halff meye uit eenen beemt tHoochbroeck in par. Gestell opt Hooch Broieck < erff Wouter vande Broeck > erf jan Claterbooms? tot Beeck ^ cleeynen Stroom v erf der clarissen vanden Bosch; en Corstiaen voors heeft voort gelooft super se etc.


Huwt ca. 1585

25.769   Ijken Jan Jan BRESSERS

FamilienaamIndex 25.769Vader 51.538Moeder 51.539

Geboren ca. 1565
Overleden Moergestel b18-11-1637

Kinderen

 1. Anthonis Zie 12.884
 2. Jan
 3. Willem
 4. Peter

TerugBegin van generatie


25.776   Goijaert Gijsbrecht HOPPENBROUWER

FamilienaamIndex 25.776Vader 51.552Moeder 51.553

Geboren voor 1474
Overleden na 30-8-1535 (januari 1537?), voor 31-8-1537

Volwassen en wees in 1518. Schepen (1527). Op 31-8-1537 in ORA Oirschot in belendingen vermeld: weduwe en kinderen Goijaert Hoppenbrouwers.

Niet verwarren met Goijaert N. (Henrick?) Hoppenbrouwer, vader van acht kinderen: (1) Gijsbrecht, (2) Marie, gehuwd met Lauwreijs zoon wijlen Gijsbrecht Aerts; (3) Jan; (4) Catalijn; N., huwt Laureijs Daniels. Zij zijn eigenaars van de Hoijdonck (138a fol 5 no 23 dd 22-1557); verkopen huis, tuin, grond etc. nog onverdeeld zijnde, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. de kinderen van Lauwreijs Daniels waarvan het is afgedeeld, de kinderen van Dielis Peter Dielis, de gemeenschappelijke straat, een kerkweg aan Gooris Antonis van Vessem (138b fol 62v no 220 dd 19-5-1559); bezitten een akker in Huiskens Verdonck (138b no 253 dd 14-3-1559 en 138c fol 50 no 200 14-5-1560).

Alle verwijzingen ORA Oirschot: bron is de bewerking van J. Toirkens.

EIGEN GOED

ORA Oirschot (Toirkens 126b fol 6 no 32 dd 3-2-1499) Peter Jan Bavelmans verkoopt met een schepenbrief van Oirschot aan Goijaert Gijsbrecht Hoppenbrouwers een pacht van een half mud rogge, maat van Oirschot welke pacht Agnees dochter van Ansem Loijen eerder aan deze Peter had beloofd, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Straten, b.p. Aert Wouter Thijssen (Backs), Arnt van Esch, de straat.

Idem (fol 19v no 124 dd St Jan, juni 1499) Willem Michiels als man van Agnesen dochter van Ansem Loijen verklaart dat Goijaert Gijsbrecht Hoppenbrouwers per afgelopen Maria Lichtmisdag aan hem een mud rogge, maat van Oirschot heeft afgelost uit een pacht van 2 mud rogge en 9 lopen rogge per jaar. Hij geeft daarvoor nu kwijting.

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 184 nos 18-19 dd 15-2-1513) Goijaert Gijsbrecht Hoppenbrouwers belooft aan Aert Jacop Smollers die voortaan een jaarlijkse rente van 3 rijnsguldens en 5 stuivers te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land groot 4 lopenzaad genoemd de Witteman, gelegen in herdgang Straten, b.p. de kinderen van Jan de Meijer, de gemeenschappelijke straat. (Idem 19) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 55 rijnsguldens, mits er met Allerheiligen wordt opgezegd.

ORA Oirschot (Toirkens 129b fo 323 nos 180-1 dd St Jacob 1523) Henrick Henricks van de Maerselaer de oude belooft aan Goijaert Gijsbrecht Hoppenbrouwers, die voortaan een rente van 25 stuivers per jaar te gaan betalen, steeds op St. Jansdag, op onderpand van een stuk land groot 6 lopenzaad geleegn in herdgang Aerle, b.p. Dirck van de Maerselaer, Henrick Janssen van best, Aelbrecht van de Maerselaer, Jan Houbraken. (Idem 181) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op St. Jansdag tegen betaling van 23 rijnsguldens, mits er een half jaar vooraf is opgezegd.

ORA Oirschot (Toirkens 129b fol 377 nos 151-2 dd 25-2-1524) Roef Peter Roefs heeft beloofd om voortaan aan Goijaert Gijsbrecht Hoppenbrouwers die een jaarlijkse rente van een rijnsgulden te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Aerle, b.p. Willem Stijnen, Henrick van de Maerselaer de jonge, Katelijn weduwe van Daniel Brouwers, de gemeenschappelijke straat. (Idem 152) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag, tegen betaling van 18 en een halve rijnsguldens, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd.

ORA Oirschot (Toirkens 129b fol 15v no 124-5 dd 3-5-1525; beide doorgehaald) Jan Dircks van de Maerselaer heeft beloofd aan Goijaert Gijsbrecht Hoppenbrouwers die voortaan jaarlijks een rente van 3 rijnsgulden te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, etc., gelegen in herdgang Straten, groot 2 en een halve lopenzaad, b.p. Aert van Zeelst, Goijaert als koper, de gemeijnte. (Idem 125) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar tegen betaling van 60 rijnsguldens, mits er een half jaar vooraf is opgezegd.

Idem 1526 (130a fol 71 no 110 dd 29-3-1526) Henrick Henrick Scabroecks heeft beloofd om aan Goijaert Gijsbrecht Hoppenbrouwers die een jaarrente van 18 stuivers te gaan betalen, op onderpand van een huis, tuin, grond etc., in herdgang de Notel, groot 2 en een halve mudzaad, b.p. Philips van Herzel, Willem Loijwichs van Hersel, verder rondom in de gemeijnte daar.

Idem (fol 130 no 178 dd 2-2-1526) Pauwels Dirck Jan Timmermans als man van Margriet wettige dochter van wijlen Henrick Scabroeks, heeft aan Goijaert Hoppenbrouwers die een jaarlijkse rente verkocht van 3 Rijnsguldens die deze Margriet had geerfd van haar vader Henrick Scabroeks en van haar moeder Margriet, welke rente Margriet als dochter toebedeeld was geweest in de boedeldeling tussen haar broers en zusters. Deze rente had haar broer Henrick Henrick Scabroeks eerder beloofd op onderpand van een huis tuin ete. genoemd de Teijaert.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 297 no 112 dd eind maart 1527) Henrick Aert Jacops heeft beloofd om aan Goijaert Hoppenbrouwers, onze college-schepen, die een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, op onderpand van een akker genoemd de Molenbraeck, groot 5 en een halve lopenzaad, gelegen in herdgang Straten, b.p. Henrick die Hoppenbrouwer, Jan Colen, Goijaert Jans Hoppenbrouwers.

Idem (fol 331 no 165 dd 19-4-1527) Jan Henrick Gerarts heeft beloofd om voortaan aan Goijart Hoppenbrouwers, onze collega-schepen, die een jaarlijkse rente van 48 en ene halve stuiver te gaan betalen, op onderpand van een beemd genoemd de Verdonck, gelegen in herdgang Straten, b.p. Henrick Scepens, verder rondom in de gemeijnte.

Idem (fol 392 no 237 dd 24-8-1527) Laureijs Aerts van der Hoeven heeft aan Goijaert Gijsbrecht Hoppenbrouwers onze collega-schepen die een lopenzaad land en 5 en een halve roede grooot, met het gebruik ook van een weg verkocht, afgemeten van een ander stuk land van 3 lopenzaad groot, genoemd dat Cleijn Loe. Deze 3 lopenzaad heeft Laureijs verkregen van de erfgenamen van wijlen Jan Crommen. Het stuk van een lopenzaad en 5 en een halve roedes is gelegen in de Aerlesche Akkers, b.p. het erf van de koper, het erf van de verkoper waarvan het is afgemeten, Niclaes Ariaen Smolders.

Idem (fol 439 no 303 dd 16-9-1527) Henrick Henrick Scabroecks heeft beloofd om aan Goijart Hoppenbrouwers onze collega schepen die een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen op onderpand van een huis met toebehoren etc., gelegen in herdgang de Notel, b.p. Willem van Herzel, Philips van Herzel, de gemeijnte daar.

Idem (fol 517 no 368 dd 13-12-1527) Heer en meester Jan de Crom, priester, heeft aan Goijaert Hoppenbrouwers, onze collega-schepen die een heiveld verkocht, genoemd dat Aude venneken, gelegen in herdgang Aerle, b.p. het erf dat eerder van heer Amelrijk Boots was, de weduwe en kinderen van Jan van Os, Jan Henrick Gerarts, de weduwe van Daniel Sbrouwers, de gemeijnte daar. Het perceel is inclusief een ‘uitvang’ die bij het heiveld hoort.

Betrokken bij het bierproces van 1527, Zie 103.046

Goijaert verklaart hierin (…) dat hij niettegenstaande hij in Oirschot een aantal jaren bier heeft gebrouwen en verkocht, daarvoor nooit enig gruitgeld heeft hoeven te betalen van het bier dat door hem werd verkocht, hetzij bier uit Oirschot of van buiten Oirschot en heeft daarover ook nooit onderhandeld. Maar het is wel zo dat Jan van Vlierden en Henrick Willem Scoetmans in zijn huis wel bier hebben gedronken en als ze weggingen, dan gaven ze hem geen geld, maar zeiden dat ze het zouden verrekenen met het gruitgeld en dan vertrokken de heren. Hij heeft er nooit rekening mee gehouden dat er nog betaald moest worden. Echter heeft hij zijn ouders wel horen zeggen dat er van het hopbier niets betaald hoefde te worden, maar wel het gruitgeld. En of zijn ouders daarover ooit hebben onderhandeld is hem niet alles bekend, maar hij weet wel dat zijn vader voor het brouwsel 3 stuivers heeft gegeven en dat niemand anders van de vermelde groep opdrachtgevers van hierboven, van het bier van buiten Oirschot ooit enig gruitgeld hoefde te betalen.

ORA Oirschot (Toirkens 130b fol 42 no 151 dd 14-3-1529) Onlangs heeft heer Jeronimus van der Noet, riddder en kanselier en andere leden van de Raad van Brabant, uitspraak gedaan in het geschil tussen Henrick van Merode, heer van Pietershem, Diepenbeeck, Herlaer etc., verder Jan van Vlierden, beide als eisende partij enerzijds en Goijart Peters van den Doeren, Goijart Hoppenbrouweres en hun aanhang, als brouwers en bierverkopers in Oirschot, als gedaagde partij ter andere zijde. Hij heeft gevraagd dat de eisende partij voldoende borg zou staan en betaling zouden doen voor het gruitgeld en wel voor elk aam bier dat in Oirschot is gebrouwen, een halve stuiver, zoals de eis eerder is gesteld in de kwestie d.d. 13 februari 1528, Brabantse tijdsstijl. Om aan dat verzoek te voldoen zijn voor ons schepenen verschenen jonker Henrick van Merode, heer te Pietershem etc., en Jan van Vlierden als eisers in de kwestie en hebben de volgende borgen aangesteld. Voor jonker Henrick van Merode zijn dat Adriaen Vos en Jaspar van Esch en voor Jan van Vlierden zijn dat Henrick Goijaerts en Willem Loijwijchs van Herzel. Deze borgen zijn hier ook verschenen en hebben verklaard dat ze borg zullen staan voor zover het tussenvonnis aangeeft en ze verbinden hiervoor hun persoon en al hun bezit. Genoemde jonker van Merode en Jan hebben beloofd hun borgen voor hun borgstelling te zullen vrijwaren.

Idem (fol 58v no 203 dd 18-5-1529) Lodewijch Henrick Lemmens heeft met een schepenbrief aan Goijaert Hoppenbrouwers die een pacht van 6 lopen rogge verkocht, welke jaarlijkse pacht Lodewijch had verkregen van Aelijt dochter van Wouter van den Spulle met Henrick Belaerts als haar voogd conform een schepenbrief van Oirschot zoals ons is gebleken. Aleijt op haar beurt gahad de pacht verkregen van Jan zoon Willem Sbrouwers als man van Elisabeth dochter van wijlen Henrick Peters van de Ven, en Henrick Peters van de Ven had de pacht verkregen van Daniel Dirck Moermans en de pacht was eerder door Henrixk Dirck Moermans beloofd aan Daniel Dirck Moermans zijnde diens broer, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis etc genoemd den Doerom, gelegen onder Erdbruggen hier, b.p; Henrick Bloeijs, de gemeijnte, Goijaert van Esch, alles conform een schepenbrief van Oirschot. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

Idem (fol 61bisv no 224 dd 6-6-1529) Lodewijch Henrick Lemmens heeft bekend aan Goijaerden Hoppenbrouwers die 20 gouden Karolusguldens schuldig te zijn, die hij belooft aan Goijaert te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar.

Idem (fol 65 no 242-5 dd 26-6-1529) Goijaert Hoppenbrouwer is hier voor de gebannen vierschaar verschenen en heeft zijn achterstallige vordering aangetoond inzake een rente van anderhalve Rijnsgulden die 5 gulden en 5 stuivers achterloopt in betaling. Die anderhalve gulden had genoemde Goijaeert gekocht van Henrick Janssen van den Schoet en was eerder door Dirck Dielis Stans beloofd aan genoemde Henrick van den Schoet op onderpand van de helft van een stuk beemd genoemd de Schoerdonk gelegen onder Ameijden hier, b.p. heer Gerart van der Schaut, Cornelis Peters, Goijaert Crommen, Katalijn Jan Wouters van den Loe en de erfgenamen van Dirck Hoppenbrouwers, de straat, conform een schepenbrief d.d. 11 april 1522. Daarop hebben wij als schepenen op aanwijzing van de schout vonnis gewezen en bepaald dat Goijert zijn vordering op het onderpand mag verhalen en voor de uitwinnig is gemachtigd Henrick Scoetman en die heeft het in het openbaar voor 3 herbergen laten veilen en daarna is het verkocht aan Happo Vos voor de betalingsachterstand. (Idem 243) Het bezit uit de vorige akte zijnde de helft van de beemd heeft Happo Vos met de vonnisbrief weer doorverkocht aan Goijaert Hoppenbrouwers. (Idem 244) Goijaert Hoppenbrouwer is hier voor schout en schepenen in de gebannen vierschaar verschenen en heeft zijn achterstallige vordering aangetoond inzake een rente van 3 Rijnsguldens die voor 9 gulden achterstallig is en had die rente gekocht van Pauwel Jan Dirck Timmermans als man van Margriet dochter van wijlen Henrick Scabroeks en Margriet op haar beurt had de rente van haar ouders geerfd en was haar toebedeeld in de boedeldeling met haar broers en zusters en was beloofd door haar broer Henrick Henrick Scabroeks op onderpand van een huis, tuin etc., genoemd den Teijaert dat aan Henrick toebedeeld was geworden. De originele brief daarover is van 28 januari 1522. Daarop hebben wij na aanwijzing hierover door de schout, vonnis gewezen en bepaald dat Goijaert zijn vordering op het onderpand mag verhalen. Voor de uitwinning is gemachtigd Henrick Scoetman en daarna is het in het openbaar geveild in 3 herbergen en het bezit is verkocht aan Happo Vos voor de betalingsachterstand. (Idem 245) Het bezit uit de vorige akte is door Happo Vos weer doorverkocht aan Goijaert Hoppenbrouwers.

Idem (fol 72v no 258 dd 26-7-1529) Ansem Stevens van Herzele heeft beloofd aan Goijaert Hoppenbrouwer om die voortaan een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, op onderpand van een huis, tuin, grond etc., groot 15 of 16 lopenzaad, gelegen in herdgang de Notel, b.p. Joerden Melis, Peter die Cropel en meer anderen, Elisabeth Cluijstermans met haar kinderen en meer anderen, de straat, heer Gerart van der Schaut.

Idem (fol 81v no 285 dd x-9-1529, eind september) Henrick Henricks van den Maerselaer die men meestel Groet Heijn noemt, heeft beloofd om voortaan aan Goijaert Hoppenbrouwers die een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, op onderpand van een akker genoemd dat Heijlaer, groot 5 of 6 lopenzaad, gelegen in herdgang Aerle, b.p. Dirck van den Maerselaer, de kinderen van Henrick van Best, het erf dat eerder van Aelbrecht van den Maerselaer was, Elisabeth Houbrakens en haar familie.

ORA Oirschot (Toirkens 131a fol 35v no 142 dd 17-2-1530) Henrick Rutger Belaerts onze collega schepen heeft beloofd om voortaan aan Goijaert Hoppenbrouwers die een jaarlijkse rente van 6 gulden te gaan betalen, op onderpand van een beemd genoemd dat Guebenbeemdken, gelegen in herdgang Hedel, b.p. de erfgenamen van Marten van Campen, het gasthuis van Oirschot, de erfgenamen van Claes Mesmakers, Jan Truijen. Nog op onderpand van een akker groot 3 lopenzaad, gelegen in herdgang de Kerkhof, genoemd Denckens akker, b.p. het erf van Antonis Belaerts waarvan het is afgedeeld, Dirck Corstens, de kinderen van Thomas van de Ven, de erfgenamen van heer Jasper van Esch, een straat. De rente is aflosbaar tegen betaling van 100 gouden karolusguldens, mits er met Kerstmis voorafgaand wordt opgezegd.

Idem (fol 60 no 223 dd 13-5-1530) Gielis Corstiaen Gielissen (Crijns) heeft aan Goijaert Hoppenbrouwers een jaarlijkse rente verkocht van een gulden die Gielis heeft verkregen van zijn zuster Heijlwich, en die Heijlwich weer had verkregen van Heijlwich als weduwe van Corstiaen Gielis. Deze rente was eerder door Pauwel Aerts van Zeelst (=Verschueren) beloofd aan de laatstgenoemde Heijlwich op onderpand van een stuk land genoemd de Heije, groot een zesterzaad, ter Ameijden, b.p. genoemde Heijlwich, Willem die Snijder.

Idem (fol 73 no 266 dd 23-7-1530) Marieken Daniel Peter Daniels met Jan Rutgers als haar voogd heeft beloofd om aan Goijaert Hoppenbrouwer die een jaarlijkse rente van anderhalve gouden gulden te betalen, op onderpand van de helft van een beemd genoemd Dechendonck, ter Ameijden, b.p. de kinderen van wijlen Ardt van den Ven, de kinderen van Mathijs Huijskens, de kinderen van Steven van Herzele, verder aan de gemeijnte. De rente kan altijd worden afgelost tegen 24 gouden Karolusguldens mits er 3 maanden vooraf is opgezegd.

Idem (fol 74 no 269 dd 25-7-1530) Peter Henrick Gerarts heeft beloofd om voortaan aan Goijart Hoppenbrouwers die een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, op onderpand van een eeuwsel genoemd de Blaecken beemd, gelegen in herdgang Straten in de Castart daar, b.p. de kinderen van Henrick van Best, Ghijb Jan Ghijben, Gielis Hoppenbrouwers en meer anderen, verder aan een gemeenschapplijke weg daar. De rente kan altijd worden afgelost tegen betaling van 16 gouden Karolusguldens, mit er een maand vooraf is opgezegd.

ORA Oirschot (Toirkens 131a fol 226v no 37 dd 27-1-1531) Fijken en Jutken, gezusters en kinderen van wijlen Lenart Aerdt rombouts, met Joost Hoppenbrouwers als hun voogd, hebben beloofd om aan Goijaert Hoppenbrouwers die een rente van 20 en een rente van 10 stuivers te gaan betalen op onderpand van de helft van een huis en tuin, eigendom van Fijken,

gelegen in herdgang Hedel, b.p. haar zuster Elisabeth , haar broer Rutger, Joffrouw van Vlierden, de straat. Ook nog op onderpand van een stuk land, eigendom van genoemde Fijken, groot 5 vierdevatzaad, zelfde herdgang als hiervoor, b.p. de straat, Dirck BaliAerts. Ook nog op onderpand van een stuk land eigendom van genoemde Jutken, zelfde herdgang als hiervoor, b.p. Rut LenAerts, Rut van de Velde, Jofrouw van Vlierden, haar zuster Elisabeth.

Idem (fol 243v no 70 dd 9-2-1531) Willem Henrick Aelbrechts heeft beloofd om voortaan aan Goijaert Hoppenbrouwers die een jaarlijkse rente van 2 gulden te gaan betalen, op onderpand van een huis, tuin etc., groot 16 lopenzaad gelegen in herdgang Hedel, b.p. heer Daniel die Leeuw,. Henrick Oemen, de gemeenschappelijke straat.

Idem (fol 258 no 98 dd 26-2-1531) Loijwich Lemmens en diens zoon Henrick en dochter Jutken met hun voogd Willem Lambrechts hebben beloofd om aan Goijaert Hoppenbrouwers die per a.a. Maria Lichtmisdag 21 gouden karolusguldens te betalen zonder rente. (marge: Deze schuldbrief heeft Goijaert weer verkocht aan Jan Jan Claes Ceelen en de verkoper belooft alle lasten af te handelen. Datum 27 juni 1531).

Idem (fol 293 no 166 dd 13-5-1531) Jan Dircks van de Maerselaer als man van Marie dochter van wijlen Ariaen Henricks heeft beloofd om aan Goijaert Hoppenbrouwers die voortaan een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, op onderpand van een akker genoemd de Hove, groot 7 lopenzaad gelegen in herdgang de Notel, b.p. Gijb Thijs Peter Roefs (van den Toerken), de erfgenamen van Henrick Erven en Jan van den Marselaer, Goijaert Roestenborch en de gemeijnte.

ORA Oirschot (Toirkens 131b fol 3v nos 6-7 dd 20-1-1532) Marieken dochter van wijlen Daniel Peter Daniels met Jan Rutgers als haar voogd heeft hierbij met een schepenbrief van Den Bosch en een van Oirschot aan Goijaert Hoppenbrouwers een beemd verkocht, genoemd de Eggendonck, gelegen in Oirschot onder Ameijden, b.p. de kinderen van Steven van Hersel, de weduwe en kinderen van Mathijs Huijskens, de gemeijnte. Marieke had de helft van die beemd verkregen haar oom Jan Peter Daniels en deze Jan en Marieken hadden die helft samen geerfd van Peter Daniels zijnde vader van genoemde Jan en de grootvader van Mariken en was hen toebedeeld in de verdeling met de wettige kinderen van wijlen deze Peter Daniels en wijlen Peter had het perceel gekocht van Gerard Gerit Mathijssen. Marieke belooft alle lasten hierin van haar kant af te handelen, behalve een jaarlijkse rente van 2 guldens aan Jan Peter Daniels en nog anderhalve gulden per jaar aan genoemde Goijaert als koper. (Idem 7) Goijaert Hoppenbrouwers verkoopt hierbij aan Marieke dochter van Daniel Peter Daniels, met een schepenbrief van Den Bosch een rente van 3 gulden per jaar, metde lopende termijn, welke rente Goijaert hadf verkregen van van Jan Claes Colen en Jan op zijn beurt weer van Jan Cleijnael. De rente was eerder door Joerden Joerden Sbrouwers beloofd aan genoemde Jan Cleijnael, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. groot ca. een mudzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Dirck Stans, Katalijn van den Mortel. Goijaert belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen.

Idem (fol 10 nr 36 dd 23-2-1532) Aert wettige zoon van heer Daniels die Leeuw, priester, verder Gijsbrecht Aerts als man van Dirck wettige dochter van genoemde heer Daniel verwekt bij diens wettige vrouw Joosten Jans Crommen, verkopen hierbij hun aanspraken in een beemd genoemd de Monnick, gelegen in Oirschot op de Verdonck, b.p. Joffrouw van Os waarvan het is afgedeeld, de Verdonk daar, Dielis Hoppenbrouwers. Ook verkopen ze nog hun rechten in een stuk beemd genoemd de Eelsdonk, gelegen in Oirschot herdgang Straten bij het Snepschuet, b.p. de kinderen van Aert Daniels van der Ameijden, de Eelsdonkse pad, de kinderen van Jan Hoppenbrouwers. Ook verkopen ze nog hun aanspraken in een akker genoemd Clammergaet gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. Jan Huiskens, Marie Jan Thijssen, de weduwe van Dirck Haubraken, de gemeenschappelijke straat. Ze verkopen al die aanspraken nu aan Goijaert Hoppenbrouwers en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve hun aandeel in een jaarlijkse pacht van 10 lopen rogge aan Joffrouw van Os uit de Clammergaeten. Verder moet de koper overpad verlenen zoals gebuikelijk aan degenen die er recht op hebben. (Voetnoot: Gerart wettige zoon van heer Daniel die Leeuw, verkoopt zijn erfdeel en aanspraken in de Monnick, de Eelsdonk en de Clammergaet zoals hiervoor als gespecificeerd, ook aan Goijaert Hoppenbrouwers en hij belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve zijn deel van 10 lopen rogge).

Idem (fol 32v no 123 dd 4-3-1532) Goijaert zoon wijlen Jans die Hoppenbrouwer heeft beloofd om aan Heijlwich als natuurlijke dochter van wijlen heer Jan Natael Robilaerts, die voortaan een jaarlijkse rente van 3 gouden Karolusguldens te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag, op onderpand van eeen akker genoemd de Braeck, groot ca. 5 en een halve lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Henrik van de Ven, het erf van de schuldenaar zelf, Jan Joirdens, Goijaert Hoppenbrouwers. Hij belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. Indien het gebeurt dat Heijlwich zonder wettig nageslacht sterft dan zal de helft van de rente van 3 gulden weer toevallen volgens het testament van wijlen haar moeder Katalijn aan de fabriek van de H. Geest te Oirschot en de andere helft wordt aangewend ten behoeve van de gezongen missen voor het H. Sacrament op Donderdag in de St. Peterskerk te Oirschot. De rente is altijd aflosbaar zoals Dirck Hoppenbrouwers als schepen hier toestaat, op Maria Lichtmisdag, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 48 gouden Karolusguldens.

Idem (fol 61v nos 204-5 dd 4-6-1532) Dirck Jans Crommen verkoopt hierbij het vierde deel van een beemd genoemd de Monnick, gelegen in Oirschot op de Verdonk daar, b.p. Joffrouw van Os en haar kinderen waarvan het is afgedeeld, de Verdonk, Dielis de Hoppenbrouwer. Hij verkoopt het perceelsdeel nu aan Goijarden Hoppenbrouwers en de verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. (Idem 205) Genoemde Goijart uit de vorige akte heeft bekend dat Dirck zijn perceelsdeel gedurende de komende 4 jaar mag aflossen,

maar daarna niet meer. Indien Dirck binnen die 4 jaar niet aflost dan blijft het bezit daarna in handen van Goijaert, ook al zou dat in tegenspraak zijn met sommige rechtsbeginselen of privileges. De aflossing kan gebeuren op St. Jansdag tegen betaling van 61 gouden Karolusguldens en als er met St. Jansdag is betaald dat mag Goijaert in dat jaar voor dat vierde deel nog wel 'scharen'. De genoemde periode van 4 jaar gaat in per de dag na a.s. St. Jansdag. Als Dirck zou aflossen dan moet hij ook voor dat vierde deel de kosten meebetalen voor het maken van een nieuwe sloot tussen het erf van Joffrouwe van Os en de genoemde beemd, verder moet Dirck ook de kosten van de lijfkoop teruggeven zijnde een gulden. Beide partijen beloven deze overeenkomst na te zullen komen.

ORA Oirschot (Toirkens 131c fol 36v no 130 dd 1-2-1533) Voor de 'gebannen vierschaar' is hier verschenen Philips van den Doeren als gemachtigde voor Goijaerden Hoppenbrouwers en heeft zijn achterstallige vordering aangetoond inzake een jaarlijkse rente van 3 Rijnsguldens die 3 jaar onbetaald is gebleven zoals hij zei. Dze rente had Goijaert verkregen van Pauwels Dirck Jan Timmermans als man van Margriet dochter van wijlen Henrick Scabroeks en Margriet op haar beurt had die van haar ouders geerfd en was haar toebedeeld in de deling met haar broers en zusters. De rente was eerder door Henrick Henrick Scabroeks aan deze Margriet beloofd, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin etc. genoemd de Toijaert, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 28 januari 1522. Daarop hebben wij bij vonnis bepaald dat Philips de vordering op het onderpand kan verhalen maar de rechten van anderen dienen daarbij wel gerespecteerd te worden. Daarna is het onderpand aangewezen zijnde de genoemde Toijaert en daarbij zijn alle voorschriften in acht genomen en is het bezit in het openbaar voor 3 herbergen geveild. Daarbij is verschenen Dirck Hoppenbrouwers en heeft een bod uitgebracht voor de achterstand ervan en de kosten van de procedure. Omdat er verder niemand was die er meer voor wilde bieden geeft Dirck de koop verworven. (Idem 131) Het bezit uit de vorige ake is door Dirck Hoppenbrouwers weer doorverkocht aan Goijaert Hoppenbrouwers en de verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen.

Idem (fol 76v no 262 dd 1-8-1533) Mathijs Daniel Wilborts heeft beloofd om voortaan aan Goijarden Hoppenbrouwers die een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, steeds vervallend op St. Jansdag en voor de eerste keer per a.s. St. Jansdag op onderpand van een akker groot ca. 7 lopenzaad, genoemd 't Heijlaer, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. Dirck van den Maerselaer, de kinderen van Henrick van Best, Elisabeth Houbrakens, Baet Haubraken, Dirck Stockelmans en diens erfgenamen zoals hij zei. Hij belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. De rente is altijd aflosbaar op St. Jansdagm mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 16 gouden Karolusguldens.

ORA Oirschot (Toirkens 132a fol 14 no 38 dd 21-1-1534) Meester Jan de Crom, priester, verkoopt hierbij de helft van een beemd genoemd de Monninck, gelegen in Oirschot danwel nabij de gemeijnte genoemd de Verdonk, b.p. de Verdonk, Gielis Hoppenbrouwers en diens kinderen, Joffrouw van Os en haar kinderen. Hij verkoopt het perceel nu aan Goijaerden Hoppenbrouwers en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

Idem (fol 24 no 74-6 dd 1-2-1534) Goijaert Hoppenbrouwers heeft verklaard dat Henrik Rutger Belaerts een rente van 3 Karolusguldens heeft afgelost, uit een jaarlijkse rente van 6 gulden welke rente deze Henrick eerder aan Goijaert had beloofd, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een beemd genoemd het Guebenbeemdke, gelegen in Oirschot herdgang Hedel. Nog op onderpand van een akker groot 3 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof genoemd de Denckens akker, conform de schepenbrief van de 6 gulden d.d. 17 februari 1530. Goijaert geeft nu kwijting voor de 3 gulden en alle vervallen termijnen ervan, maar alleen als zodanig voor de 3 gulden. (Idem 75) Jan zoon wijlen Herbert Peters als man van Margriet dochter van heer Danels de Leeuwe, priester, door deze heer Daniel verwekt bij diens vrouw Joesten Jans Crommen, verkoopt hierbij zijn aanspraken en erfdeel in een beemd genoemd de Monnick, gelegen in Oirschot op de Verdonck daar, b.p. Joffrouw van Os, de Verdonk, Dielis Hoppenbrouwers. Ook verkoopt hij nog zijn aanspraken zijnde het zesde deel van een vierde deel in een stuk beemd genoemd Deelsdonk, gelegen in Oirschot bij het Snepscheut, b.p. de kinderen van Aert Daniels van der Ameijden, de Eelsdonksteegde daar. Nog verkoopt het zesde deel van een vierde deel van een akker genoemd de Clammergaet, gelegen in Oirschot herdgang Aerle Jan Huijskens, Marie Jan Thijssen, de weduwe van Dirck Houbraken, de gemeenschappelijke straat. Hij verkoop al het genoemde bezit nu aan Goijaert Hoppenbrouwers en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve het zesde deel van het vierde deel van 10 lopen rogge per jaar uit de Clammergaeten aan Jofrouw van Os. (3 februari 1534). (marge: Jan wettige zoon van heer Daniel die Leeuw van hiervoor, heeft dit zesde deel van het vierde deel en zijn aanspraken in de Monnick in Deelsdonk en Clammergaeten etc. nu verkocht aan Goijaert Hoppenbrouwers. De verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve het zesde deel van een vierd deel van een jaarlijkse rogpacht van 10 lopen rogge. Er moet overpad worden verleend. Datum 15 mei 1534) (…) (Idem 76) Goijaert Hoppenbrouwers heeft beloofd om aan Jan wettige zoon van van heer Daniels die Leeuwe die een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, steeds vervallend met Allerheiligendag op onderpand van het bezit van hiervoor. Hij belooft het onderpand in voldoende goede staat te houden voor de betaling van de rente. De rente is altijd aflosbaar op Allerheiligendag tegen betaling van 16 gouden Karolusguldens.

Idem (fol 87 no 284 dd 16-9-1534) Jan wettige zoon van heer Daniel die Leeuw heeft verklaard dat Goijaert Hoppenbrouwers aan hem de helft van een jaarlijkse rente van 20 stuivers per jaar heeft afgelost, welke rente Goijaert dit jaar op 15 mei aan Jan had beloofd steeds vervallend op St. Servaasdag op onderpand van een stuk land genoemd de Monnick, ook nog op onderpand van de Eelsdonk, nog op onderpand van de Clammergaten, zoals in die schepenbrief is vermeld. Jan geeft nu kwijting voor de helft van die rente en zal alle lasten hierin van zijn kant afhandelen.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 30v no 86 dd 19-2-1535) Aert Roefs onze collega-schepen heeft beloofd om aan Goijaert Hoppenbrouwers die voortaan een jaarlijkse rente van 2 gouden Karolusguldens en 1 stuivers te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin etc., groot ca. 9 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten aan het Snepscheut, b.p. Frederick van der Heijden, de lopende straat, de gemeijnte daar. (…) De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 48 en een halve Karolusguldens.

KINDEREN

(134a fol 108 no 349 dd 22-10-1540) Jan Huijskens onze collega schepen heeft beloofd om aan Gerarden zoon wijlen Henrick Sroijen die een jaarlijkse rente van twee en een halve stuivers te gaan betalen, steeds vervallend op Allerheiligendag en voor de eerste keer per a.s. Allerheiligendag over een jaar op onderpand van een akker, groot ca. 5 of 6 lopenzaad, genoemd 't Rot of ook wel het Clammergaet, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. de kinderen van Jans van Os, de kinderen van Goijaert Hoppenbrouwers en meer anderen, de kinderen van Henrick Staijakkers, de gemeenschappelijke straat.

(134b fol 41 no 139 dd 7-3-1541) Henrick Dielis Hoppenbrouwers verkoopt hierbij een beemd genoemd de Monnick, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. de kinderen van Willem Lambrechts te Liempde, de kinderen van Goijaert Hoppenbrouwers, de kinderen van Jan van Os, het Neerbroeck aldaar, de Verdonck. Hij verkoopt dit perceel nu aan Heijmerick Jan Scepenszoon.

(135a fol 26 no 75 dd 23-2-1544) Gijsbrecht Aert Hoppenbrouwers verkoopt het erfrecht van het perceel de Wildeman en het huisje dat er op staat zoals vermeld in de voorgaande akte nu aan Gijsbrecht zoon wijlen Goijaert Hoppenbrouwers ten zijnen behoeve en ten behoeve van diens zusters Elisabeth en Katalijnen en waarbij Jenneken weduwe van genoemde Goijaert Hoppenbrouwers daarvan het vruchtgebruik krijgt voor zover ze daar volgens het recht aanspraken op heeft. (…)

(135a fol 50v no 334 dd 1-5-1544) Gijsbrecht zoon wijlen Goijaert Hoppenbrouwers en nog Dielis Dircks als aangesteld voogd in het testament van wijlen Goijaert Hoppenbrouwers en nog Jan Janssen van den Scoet als voogd over Elisabet en Katarijnen wettige minderjarige kinderen van wijlen genoemde Goijaert Hoppenbrouwers, hebben beloofd aan Henrick Willem Jacops als man van Katalijn dochter van Jan Aelbrechts die voortaan een jaarlijkse rente van 6 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op St. Jans dag van elk jaar op onderpand van een akker genoemd de Welten, groot ca. 8 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten, rondom in de gemeijnte aldaar.

(135b fol 23 no 144 dd 1-2-1545) Voor ons zijn verschenen Gijsbrecht Goijaert Hoppenbrouwers met diens voogd Dirck Gielis en nog Jan Lucas van den Schoet als voogd over de minderjarige kinderen zijnde Lijsken en Catharina kinderen van genoemde Goijaert Hoppenbrouwers, voor welke voogdijschap deze Jan van de Schoot is aangewezen door de schepenen en hebben hierbij beloofd om voortaan aan Jan Huiskens ten behoeve van Henrick Henrick Lucassen van den Schoet die een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer de 's-anderdaags na Maria Lichtmisdag (deze akte is opgemaakt op 1 februari en Maria Lichtmisdag valt op 2 februari?) op onderpand van een stuk land genoemd de Walten, gelegen in Oirschot herdgang Straten. Het geld van deze rente is aan dat perceel besteed.

(135b los blad na fol 59v no 297 dd 29-7-1545) Gijsbrecht zoon Goijaert Hoppenbrouwers en met hem Jan van den Schoet als aangestelde voogd over de twee minderjarige kinderen van genoemde Goijart Hoppenbrouwers, hebben beloofd om aan Arnden Gijsbrecht Hoppenbrouwers, die daarvan het vruchtgebruik krijgt en zijn zoon Gijsbrecht daarvan het erfrecht, die voortaan een jaarlijkse rente van 10 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op St. Jansdag van elk jaar, en voor de eerste keer per a.s. St. Jansdag op onderpand van een stuk land genoemd den Bettert, b.p. Ida weduwe van Jan Hoppenbrouwers, het erf van de kopers, Peter Joordensdochter, de gemeijnte. Ook nog op onderpand van een stuk land genoemd den Wallen, b.p. de gemeijnte. Beide stukken zijn gelegen in herdgang Straten. (NB: RA Oirschot (Toirkens), 147a (25-8-1610, fol 102v, 303-4) Jacop Henrick Geraerts, verder Jan Henrik Geraerts, Goort Gijsbert Hoppenbrouwers als man van Judith, nog Jan Jan Aert Scheijntgens als man van Jenneken, zijnde deze Judith en Jenneken beiden dochtersvan genoemde Henrick Geraerts, ieder wat betreft een zesde deel,waarop ze respectievelijk recht hebben in een jaarlijkse rente van 5 gulden uit een grotere rente van 10 gulden, welke rente Gijsbrecht Goijaert Hoppenbrouwers en met hem Jan van de Schoot als voogden van de twee minderjarige kinderen van vermelde Goijaert Hoppenbrouwers hadden beloofd aan Aerden Gijsbrecht Hoppenbrouwers die daarvan het vruchtgebruik kreeg en zijn zoon Gijsbrecht daarvan het erfrecht. De rente vervalt steeds op St. Jansdag op onderpand van een stuk land, genoemd de Bettert, gelegen in herdgang Straten, b.p. Ijken weduwe van Jans Hoppenbrouwers, genoemde Aert, de dochter van Peter Joordens, de gemeijnte aldaar. Ook nog op onderpand van een stuk land genoemd de Wilten ook gelegen in herdgang Straten, rondom in de gemeijnte aldaar, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 29 juli 1545 en zoals de kinderen en erfgenamen van Henrick Jan Geraerts deze rente middels ruil of aankoop hebben verkregen van Aerden Gijsbert Hoppenbrouwers die in Gestel woont. Ze verkopen de rente nu aan Peter zoon wijlen Gijsbrecht Hoppenbrouwers en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen inzake deze vier zesde delen. Datum 25 augustus 1610, getuigen Stockelmans en H. Hoppenbrouwers.

(136a fol 70 no 298 dd 25-6-1548) Er is een bepaalde kwestie onstaan tussen Jan Willem Jacops als man van Jenneken eerder weduwe van Goijaert Hoppenbrouwers als partij ter ener zijde en tusssen Gijsbrecht zoon van wijlen genoemde Goijaert Hoppenbrouwers en verder Willem Goossen Scepens als man van Elisabeth ook dochter van genoemde wijlen Goijaert Hoppenbrouwers en genoemde Jenneken, als partij ter andere zijde en wel vanweg bepaalde schulden die door deze Jan en Jenneken zijn gemaakt.Om dat geschil op te lossen hebben de beide partijen, n.l. Gijsbrecht en Willem die ook optreden voor hun zuster Katalijn dochter van genoemde Goijaert Hoppenbrouwers, als hun arbiters benoemd Jasper van Esch en Jan Goessens onze collega schepenen, verder Peter Willems van Brogel en Henrick Dielis Hoppenbrouwers, onze collega raadslieden en partijen beloven alles na te zullen komen wat deze arbiters zullen afspreken. Na deze bemiddeling hebben de arbiters vastgesteld dat alle rentes en pachten die zijn afbetaald en waarvan genoemde Jan het geld heeft ontvangen, die zullen afgelost blijven zonder dat Jan hier iets van terug hoeft te betalen. De rentes en pachten die door wijlen genoemde Goijaert zijn nagelaten en die men jaarlijks ook uit het huis van de kinderen van genoemde Goijaert heft, die zullen voortaan door de deze kinderen van Goijaert worden betaald, en alle rentes etc. en jaarlijkse pachten die vervallen zijn per afgelopen Maria Lichtmisdag en die daarna tot a.s. Maria Lichtmisdag zullen vervallen, die zullen worden geheven door de kinderen van genoemde Goijaert en de daarvoor vervallen termijnen zullen door Jan worden betaald. Alle andere schulden die genoemde Jan en Jenneken tot nu toe hebben gemaakt die zal genoemde Jan moeten gaan betalen en daarbij moeten de kinderen van Goijaert deze Jan helpen en hem daarvoor tussen nu en a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 54 gulden betalen. De arbiters hebben hiermee de zaak besloten en partijen verklaren over en weer dat deze overeenkomst zal worden nagekomen.

(136a fol 102 no 404 dd 23-11-1548) Gijsbrecht zoon wijlen Goijaert Hoppenbrouwers, verder Willem Goessen Scepens als man van Elisabeth dochter van wijlen genoemde Goijaert Hoppenbrouwers en Jan van den Scoet onze collega scepen als aangestelde voogd zoals hij zei over Katalijn wettige dochter van genoemde Goijaert Hoppenbrouwers, hebben met elkaar een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat ze hebben geerfd bij de dood van wijlen genoemde Goijaert Hoppenbrouwers en waarvan Jan Willem Jacops als man van Jenneken eerder weduwe van genoemde Goijaert Hoppenbrouwers en moeder van genoemde kinderen, daarvan afstand van het recht van vruchtgebruik heeft gedaan. Bij deze verdeling krijgt genoemde Gijsbrecht de helft van een akker genoemde de Aerle akker, gelegen in herdgang Straten, b.p. Frans Scepens, het erf van genoemde Jenneke als moeder waarvan het is afgedeeld. Verder krijgt hij een beemd genoemd de Echendonck, gelegen in herdgang de Notel, b.p. Antonis Dirkc van den Velde, Henrick Mathijs Huiskens. Verder krijgt hij een weiland genoemd de Cluijsterman met recht van doorgang over een pad aldaar, gelegen in herdgang Straten in de Castaerd aldaar, b.p. Jan Huiskens. Verder krijgt hij een heiveld genoemd dat Ven, met recht van overpad over het perceel van Jan Henrick Geraerts, gelegen in herdgang Aerle, b.p. Jan Henrick Geraerts, de hoeve van heer Amelrijck Boots. Hieruit moet jaarlijks de grondchijns worden betaald die erop drukt, verder nog een jaarpacht van 21 lopen rogge en een oude grote aan de rector van het St. Dingena altaar, nog 10 gulden per jaar aan Gijsbrecht Aert Hoppenbrouwers. Er moet worden gezorgd voor het onderhoud van de waterloop aldaar volgens oud gebruik. Verder krijgt hij een jaarlijkse rente van 3 gulden en 5 stuivers te ontvangen van Mathijs Daniels, nog twee gulden en 14 stuivers per jaar te ontvangen van Aerden Roefs, nog een gulden per jaar te ontvangen van Henrick Aert Jacops, nog een gulden en 15 stuivers per jaar te ontvangen uit het bezit van Adriaen Gerit Willems. Genoemde Willem in zijn hoedanigheid krijgt een akker genoemd de Braeck, gelegen in herdgang de Notel, b.p. Michiel Joost Michiels, de gemeenschappelijks straat. Ook krijgt hij een beemd genoemd de Monnick, gelegen in hergang Aerle aan de Verdonck aldaar, b.p Dirck van Os, de gemeijnte, Eijmbrecht Jan Scepens. Uit dit erfdeel moet jaarlijkse de grondchijns worden betaald, nog een gulden per jaar aan Katalijn Goijaert Hoppenbrouwers volgens de brief daarover van vandaag. Verder krijgt hij een jaarlijkse rente van 3 gulden te ontvangen uit het bezit dat nu eigendom is van Marcelis Janssen van de Loo, nog een gulden en 18 stuivers per jaar ook van deze zelfde Marcelis van de Loo te ontvangen. Jan van den Schoot als voogd en ten behoeve van genoemde Katalijn van hiervoor krijgt een akker genoemd die Welten, gelegen in herdgang Straten, rondom in de gemeijnte aldaar. Ook krijgt hij een beemd genoemd de Maerselaer, gelegen in herdgang Aerle, b.p. Roelof Backs, de kinderen van Henrick van de Maerselaer. Uit dit erfdeel moet jaarlijks de grondchijns worden betaald, nog een mudde rogge per jaar aan de rector van het St. Dingena altaar, nog een gulden per jaar of bij benadering aan O.L. Vrouw in Den Bosch, nog 6 gulden per jaar aan Henrick Willem Jacops, nog 3 gulden per jaar aan Henrick Henrick Lucassen van den Schoot. Verder krijgt hij een jaarlijkse rente van een gulden te ontvangen van Jan van den Maerselaer, nog anderhalve gulden per jaar te ontvangen van Fijken en van Jutken Lenaerts, nog een gulden per jaar te ontvangen uit het het bezit van Roef Peter Roefs, nog anderhalve gulden per jaar te ontvangen uit het nagelaten bezit van Dirck Stans, nog de helft van een gulden per jaar te ontvangen van Jan Joirden Sbrouwers. (…) (Idem 405) Willem Goossen Scepens in zijn hoedanigheid heeft beloofd om aan Jan van den Schoot als voogd uit de vorige akte ten behoeve van Katalijn dochter van wijlen Goijaert Hoppenbrouwers ter compensatie van de boedelverdeling van hiervoor, die een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar op onderpand van het erfdeel dat hem vandaag toebedeeld is geworden.

(136b fol 25v no 107 dd 11-2-1549) Willem Goessen Scepens als man van Elisabeth dochter van wijlen Goijaerts die Hoppenbrouwer, verkoopt hierbij een beemd en heiveld genoemd de Monnick, gelegen in herdgang Aerle aan de Verdonck aldaar, b.p. Dirck van Os, de gemeijnte, Embrecht Jan Scepens. Hij verkoopt dit perceel nu aan Jan zoon wijlen Jan Aert Jacops (…) (Idem no 108) Jan zoon wijlen Jan Aert Jacops heeft als schuldenaar beloofd om aan Willem Goossen Scepens die een bedrag van 195 gulden te zullen gaan betalen.

(136b fol 27 no 124 dd 18-2-1550) Eerder heeft Willem Goessen Scepens als man van Elisabeth dochter van wijlen Goijaerts die Hoppenbrouwer, op 11 februari 1549 voor schepenen van Oirschot aan Jan zoon wijlen Jan Aert Jacops een beemd en heiveld verkocht, genoemd de Monnick, gelegen in herdgang Aerle aan de Veerdonck aldaar, die deze Willem beloofd had te zullen vrijwaren voor alle lasten die er op zouden drukken behalve twee oude groten als grondchijns, danwel wat meer of minder en dat dat meerdere of mindere dan aan elkaar terugbetaald zou moeten worden. Genoemde Willem verklaart hierbij dat deze twee oude groten hierop echter niet geheven worden en dat Jan deze twee oude groten daarom aan hem had vergoed. Daarop heeft daarom deze Willem beloofd aan Jan om hem en het stuk grond verder voor deze chijns te zullen vrijwaren.

(139b fol 64v no 319 dd 19-9-1550) Willem Goessen Scepens als man van Elisabeth dochter van wijlen Goijaert Hoppenbrouwers, verkoopt hierbij een akker groot ca. 5 lopenzaad, gelegen in herdgang de Notel, b.p. Michiel Joesten, de gemeijnte, de kinderen van Aert Jacops. Het perceel wordt nu verkocht aan Gijsbrecht Willem Gijsbrechts (…).

(137b fol 84v no 368 dd 4-10-1553) Er zou een bepaalde ruzie kunnen ontstaan tussen Gijsbert zoon van wijlen Goijaert Hoppenbrouwers als partij ter ener zijde en Willem Goessen Scepens als man van Elisabeth en Daniel Embert Jan Scepens als man van Cathalijn, gezusters en dochters van genoemde Goijaert Hoppenbrouwers, als partij ter andere zijde vanwege een huis met tuin, grond etc. gelegen in herdgang Straten waarin hun vader Goijaert gestorven is en wel voor zover dat bezit leengoed is en niet verder daarin. Door bemiddeling van goede mannen is er nu het volgende afgesproken. Genoemde Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers zal na de dood van diens moeder Jenneken dit bezit krijgen voor zover het leengoed is, en Willem Goessens en Daniel Emmerts krijgen alle opgroeiende houtopstand dat in het weiland groeit genoemd de Breemd, gelegen in het Snepschuet en zij mogen dit hout omhakken naar hun keuze maar ze moeten dit hout wel opruimen binnen een jaar na de dood van genoemde Jenneken. Inzake het geriefhout en de wei van het genoemde perceel dat zullen Gijsbrecht, Willen en Daniel en hun moeder Jenneken samen gebruiken zolang Jeneken in leven is en na de dood van Jenneken mag de grond uit dit weiveld door genoemde Gijsbrecht worden aanvaard, waarvoor Gijsbrecht aan Willem en Daniel een bedrag van 100 gulden eens zal betalen binnen een jaar na de dood van genoemde Jenneken. Indien Gijsbrecht dat bedrag niet op de gestelde termijn betaalt, dan mogen Willem Goessens en Daniel Embrechts deze grond uit de Breempt behouden.

(138a fol 102 no 448 dd 24-12-1557) Eerder was er een schepenbrief opgesteld en een akkoord gemaakt tussen de kinderen van wijlen Goijaert die Hoppenbrouwer en daarbij was bepaald dat Gijsbert de wettige zoon van genoemde Goijaert de Hoppenbrouwer meteen een nieuw weiland in gebruik zou mogen nemen genoemd de Breemd gelegen in herdgang Straten, en wel direkt na het overlijden van zijn moeder Jenneken, onder voorwaarde dat hij aan Willem Goessen Scepens als man van Elisabet en aan Daneelen Embert Scepens als man Cathelijnen, beide dochters van genoemde Goijaert de Hoppenbrouwer 100 gulden zou betalen. Daarom zijn nu voor ons verschenen genoemde Gijsbert Goijaertsoen de Hoppenbrouwer en deze heeft nu in zijn plaats deze Daneel Embrecht Scepens benoemd teneinde dat deze Daniel na het overlijden van Jenneken deze Breemd in gebruik mag nemen en behouden, onder voorwaarde dat Danel tegen die tijd aan Willem Goossen Scepens 50 gulden zal betalen volgens het eerdere kontrakt daarover.

(140a fol 88v no 120 dd 11-4-1565) Daniel Eijmbrecht Jan Scepens als man van Catharijn wettige dochter van wijlen Goijaert Ghijb Hoppenbrouwers, verder Jacop Dirck Hoppenbrouwers en Lenaert Wouter Janssen (Toerkens) als aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Gijsbrecht Goijaert Hoppenbrouwers, verder Dirck zoon Dielis Hoppenbrouwers als aangestelde voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Willem Goossens verwekt bij Lisbeth dochter van genoemde Goijaert Hoppenbrouwers, hebben met elkaar een boedelverdeling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd bij de dood van Goijaerden Hoppenbrouwers en diens vrouw Jenneken. Genoemde Daniel krijgt een akker genoemd de Nieuwe Braeck, met het recht van overpad over het perceel van Wouter Loijen, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Jan Goijaerts, Jan Riemslegers, Jans van den Maerselaer. Verder krijgt hij een beemd genoemd de Veerdonck, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Corstens van der Meere, Peter Janssen, de gemeijnte. Uit dit erfdeel moet jaarlijks een stuiver worden betaald en een hollandse penning als grondchijns aan de hertog. (…) Jacop en Lenaert als voogden krijgen een akker genoemd de Aersel akker, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Gijsbrecht Jans Hoppenbrouwers, Dielen Dircks, Jan Jan Crommen junior, Caerl Dircks van Osch, de gemeenschappelijke straat. Vedere krijgt hij een beemd genoemd de Hoodongen ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Jan Eijmbrecht Scepens, de erfgenamen van Gijsbrecht Janssen, Jan Lucassen, de gemeenschappelijke straat. (…) Genoemde Dirck in zijn hoedanigheid krijgt een akker genoemd de Maesenover, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Gijsbrecht Jan Hoppenbrouwers, de kinderen van Gijsbrecht Goijaert Hoppenbrouwers, Dielen Dircks, de gemeenschappelijke straat. Verder krijgt een beemd genoemd de Elsdonk, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. de kinderen van Jan Hanskens, een pad genoemd de Papensteegde, Gijsrecht Jan Hoppenbrouwers, Daniel meester Aerts van der Ameijden. (…)

ORA Oirschot (141c fol 503v no 286 dd 2-11-1576) Willem en Jan, broers en kinderen van wijlen Henrick zoon Willem Jacops verkopen de helft van een jaarlijkse rente van 6 gulden met een vervallen en een lopende termijn, welke rente Gijsbrecht zoon wijlen Goijaert Hoppenbrouwers en D... Dielen als middels een testament aangewezen voogd en ook nog door Jan Janssn. van de Schoot als gedwongen aangestelde voogd van Elisabeth en Catharijn wettige minderjarige kinderen van genoemde Goijaert Hoppenbrouwers, eerder hadden beloofd te betalen aan Henrick Willem Jacops als man van Katherijn dochter van Jan Aelbrechts. De rente vervalt elk jaar op St. Jansdag op onderpand van een akker genoemd den Wilten, groot ca. 8 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten, rondom in de gemeijnte gelegen conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 13 augustus 1544.De rente wordt nu verkocht aan Willem zoon wijlen Willem Jacop Keijmps en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. (NB ORA 1544: Gijsbert zoon wijlen goyaert en zijn zusters en moeder Jenneke.)


Huwt ca. 1518

25.777   Jenneke Jacob GOOSSENS

FamilienaamIndex 25.777 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Oirschot 1574/75

Leeft nog, als weduwe genoemd 1574; dood in 1575. Testeerde 31 maart 1565.

ORA Oirschot (Toirkens 132c losse akte bij fol 96, no 312 dd 1-12-1537) Het is zo dat Dirck Baliaerts aan Jenneken als weduwe van Goijaert Hoppenbrouwers die een bedrag van 9 Karolusguldens schuldig is vanwege een hoeveelheid hop die Dirck eerder van wijlen genoemde Goijaert had gekocht. Dirk en Jan Willem Jacops als man van genoemde Jenneken hebben nu de volgende afspraak gemaakt. Jan zal zolang een beemd gebruiken genoemd de Reexbeemd, gelegen aan de Bodemsteegde hier, eigendom van deze Dirck als echtgenoot van zijn vrouw, en wel voor 3 jaar na datum dezes danwel in de plaats daarvoor jaarlijks een pond groot vlaams betalen, maar als de beemd jaarlijks meer opbrengt, zal Dirck dat aan Jan of aan de weduwe geven. Indien Dirck of zijn vrouw zou komen te overlijden binnen deze 3 jaar, dan mag men de vordering verhalen op de nalatenschap van Dirck die hij zal achterlaten. Dirck verplicht zich hiervoor nu, omdat er verder door Jan nog ander geld is betaald boven deze 9 Karolusguldens.

(138b fol 25v no 96 dd 15-3-1558) Daneel zoon Emmert Jan Scepens heeft beloofd om aan de erfgenamen van wijlen Jan Gijsbrechts een jaarlijkse rente van 37 stuivers te gaan betalen, steeds vervallend op Allerheiligendag en voor de eerste keer per a.s. Allerheiligendag zolang Jenneken weduwe van Goijaert die Hoppenbrouwer leeft maar niet langer, op onderpand van een stuk weiland genoemd de Breempt, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Peter Antonis van der Ameijden, Aleijdt weduwe van Henrick Huijskens, de erfgenamen van Jan Gijsbrechts, Jan van de Scoet.


Zij huwt (2) voor 20-4-1541

Jan Willem Jacob KEIJMPS

FamilienaamIndex

Overleden na 1565, voor 1575

(134b fol 60 no 201 dd 20-4-1541) Meester Peter Verbeeck (schout te Geldrop) en Jasper van Esch als uitvoerders van de laatste wilsbeschikking van wijlen meester Jans die Crom, priester en kapellaan in de St. Peterskerk te Oirschot, verder Laureijs Verhoven, Jacop Hoppenbrouwers, Jan Willem Jacops als wettige man van Jenneken, eerder weduwe van Goijaert die Hoppenbrouwer, verder Gerart en Jan, gebroeders en wettige kinderen van heer Daniels die Leeuw, priester verwekt door deze heer Daniel en Joest Jans Crommen, voor henzelf optredend en ook vanwege hun andere zwagers, broers en zusters, hebben hierbij machtiging gegeven aan meester Jan Reijnen en aan meester Willem Crockaert, procureurs verbonden aan de Raad van Brabant, om aldaar hun belangen te behartigen die ze nu hebben lopen tegen Dirck Jans Crommen.

(135a fol 27v no 221 dd 30-8-1544) Dat voor ons is gekomen Jan Willem Jacops Keijmps met zijn vrouw Jenneken en hebben hierbij afstand gedaan van het recht van vruchtgebruik waarop zijn vrouw recht had in een stuk akkerland genoemd de Welten, groot ca. 8 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten, rondom in de gemeijnte aldaar en wel ten behoeve van haar wettige kinderen verwekt bij Goijaert Hoppenbrouwers, zodat die daar morgen 2 rentes op kunnen opnemen, een van 6 gulden en de andere van 3 gulden. Deze akker hebben zij eerder verkregen van Aerden de Hoppenbrouwer en zijn zoon Gijsbrecht en daarvoor zijn deze rentes ook beloofd. (Idem 222) Gekomen zijn Gijsbrecht Goijaert Hoppenbrouwers met Dirk Gielissen als voogd van deze Goijaert en verder Jan Lucasssen van den Schoot als voogd over de minderjarige kinderen zijnde Lijsken en Katharina kinderen van genoemde Goijaert. Ze hebben beloofd, n.l. Gijsbrecht, Dirck, Gielis en Jan om aan Henrick Willem Jacop Keijmps jaarlijks een rente van 6 gulden te gaan betalen, welk geld afkomstig is van de vrouw van Henrick Keijmps, zijnde Katharina Jan Aelbrechts. De rente is op onderpand van een akker genoemd ten Welten, groot ca. 8 lopenzaad gelegen in Oirschot rondom in de gemeijnte daar. Ze beloven voor de vrouw van Henrick dit onderpand in goede staat te houden. (Idem 223) Verschenen is Henrik Willem Keijmps en heeft genoemde kinderen van Goijaert Hoppenbrouwers beloofd dat ze de rente van 6 gulden altijd mogen aflossen tegen betaling van 100 gulden plus de achterstallige termijnen, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd.

(137b fol 94 no 400 dd 28-11-1553) Jan Willem Jacops en diens vrouw Jenneken eerder weduwe van Goijaert Hoppenbrouwers, hebben samen en ieder hoofdelijk beloofd om aan Jan Dielis Hoppenbrouwers die een bedrag van 50 gulden te zullen gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over 5 jaar. Omdat deze Jan Willem Jacops en Jenneken dat bedrag van deze Jan Dielis Hoppenbrouwers hebben ontvangen voor een periode van 5 jaar, geven zij Jan Dielis Hoppenbrouwers daarvoor zolang een beemd in gebruik, genoemd de Verdonck waarvan Jenneken het vruchtgebruik heeft en deze beemd mag door Jan Dielis Hoppenbrouwers worden gebruikt om er te hooien, er te weiden en het hout daar te kappen voor deze periode van 5 jaar, maar niet langer dan dat.

(137c fol 31 no 112 dd 11-2-1555) Jan zoon wijlen Willem Jacops als man van Jenneken dochter van Jacops Goossens weduwe van Goijaert Hoppenbrouwers, verhuurt hierbij aan Wilbort Daniels een beemd genoemd de Elsdonck, gelegen onder de herdgang van Straten, b.p. de gemeijnte, Dielis Jan Hoppenbrouwers, Daniel meester Aerts van der Ameijden, de straat. De huurtermijn is 4 jaar beginnend per afgelopen Allerheiligendag. De beemd mag worden gebruikt om er te hooien en te weiden maar niet anders, maar Wilbort mag in het laatste jaar het kaphout oogsten tot aan half april toe. De verhuurder zorgt ervoor dat de huur vrij van alle lasten is en de huurprijs bedraagt 26 gulden en twee mudde rogge Oirschotse maat die van nu af aan betaald moeten gaan worden.

(137c fol 69 no 254 dd 13-5-1555) Jenneke dochter van wijlen Jacop Goessens weduwe van Goijaert Hoppenbrouwers met haar huidige man Jan Willem Jacops, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een akker groot ca. 7 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Jan Goijaert Hoppenbrouwers, Jan van den Maerselaer, de kinderen van genoemde Goijaert Hoppenbrouwers. Ze doet er nu afstand van ten behoeve van Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers haar zoon. (Idem no 255) Gijsbert en Dielis broers en wettige kinderen van wijlen Jan Gijsbert Hoppenbrouwers verkopen hierbij een stuk akkerland, genoemd den Bettert, groot ca. 7 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Ijken Dielis met haar kinderen, de weduwe en kinderen van Goijaert Hoppenbrouwers, Dirck van Houte en meer anderen, de gemeenschappelijke straat, welk perceel zij hebben verkregen van Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers. Ze verkopen het perceel nu op grond van een bepaald schepenbankvonnis van Oirschot aan Jan Willem Jacops als man van Jenneken dochter van Jacop Goessens, eerder weduwe van Goijaert Hoppenbrouwers.

(138a fol 14v no 58 dd 30-1-1556) Jenneken weduwe van Goijaert die Hoppenbrouwer met Jan Willem Jacops als man van deze Jenneken, doet afstand voor wat betreft het vruchtgebruik van het vierde deel van een weiland genoemd de Beempt, gelegen in herdgang Straten. Ze doet daar nu afstand van ten behoeve van Jacop Philips van de Schoot.

(138a fol 23v no 119 dd 19-2-1557) Jan zoon wijlen Willem Jacops als man van Jenneken weduwe van Goijaert Hoppenbrouwers, heeft aan Jan Jan Crommen een akker verhuurd groot ca. 2 lopenzaad, gelegen in de Aerlesche akkers voor een periode van 3 jaar met ingang van afgelopen Kerstmis. De huur is 12 gulden per jaar. Als Jenneke onderwijl komt te overlijden, dan zal Jan Willems Jacops aan Jan Jan de Cromme de huur al naar gelang van de tijd restitueren en deze daarvoor zoveel land in gebruik geven dat de 3 jaar daarmee weer vol zijn.

(138a fol 102 no 449 dd 24-12-1557) Jan zoon wijlen Willem Jacops en met met hem zijn vrouw Jenneken dochter van Jacop Goossens, hebben ermee ingestemd dat Eijmbert Jan Scepens een sloot mag gebruiken met de houtwal die tussen het erf van genoemde Embrecht Scepens en dat van Jenneken ligt en wel zolang deze Jennneken leeft, waarbij dat bezit wordt overgedragen voor zover deze Jenneken daarover zeggenschap heeft om dat bezit over te dragen. (Idem no 450) Jan zoon wijlen Willem Jacops heeft als schuldenaar beloofd om aan Goijaerden zoon Embrecht Schepens 13 lopen rogge te zullen betalen, Oirschotse maat per a.s. oogsttijd.

ORA Oirschot (138c fol 5 no 16 dd 9-1-1560) Jan zoon Willem Jacops en Jenneken dochter van Jan Goessens weduwe van Goijaert Hoppenbrouwers, hebben aan de weduwe en kinderen van Jan Dielis de Hoppenbrouwer een beemd overgedragen genoemd de Verdonck, gelegen in Oirschot herdgang Straten op de Veerdonck, b.p. de gemeijnte, Emken Jan Scepens, het erf dat eerder van Ijken Geerlicks was. Ze dragen die beemd voor een periode van 15 jaar over met ingang van a.s. Maria Lichtmisdag zodat de weduwe en kinderen die kan gebruiken als hooiland en om hout te kappen, voor de 50 gulden die genoemde Jan Willem Jacops schuldig was gebleven aan deze Jan Hoppenbrouwers. Als genoemde Jenneken onderwijl zou komen te overlijden dan zal Jan Willem Jacops verplicht zijn echter al naar gelang alsnog te betalen.

(138c fol 31 no 127 dd 1565) Jan zoon wijlen Willem Jacops en Jenneken weduwe van Goijaert Hoppenbrouwers hebben samen beloofd om aan Joorden zoon Willem Goijaert Aelbrechts een bedrag van 25 gulden te zullen betalen per a.s. St. Bavodag over een jaar. Als Jan Willems dan niet kan betalen kan dan mag genoemde Joorden een veld gebruiken om er hout te kappen of er te hooien, genoemd de Elsdonck voor een periode van 7 jaar dat aanvangt in het jaar 1566 en dan voor 7 jaar daarna totdat er betaald zal zijn.

Kinderen

 1. Gijsbrecht Zie 12.888
 2. Elisabeth (+voor 1570), minderjarig in 1544; huwt voor 1548 Willem Goossen Schepens (+voor 1565)
 3. Catharijn, minderjarig in 1544; huwt na 1549, voor 1553 Daniel Eijmbrecht Jan Schepens (+na 1565)

TerugBegin van generatie


25.778   Wouter Jan Wouter TOIRKENS

FamilienaamIndex 25.778Vader 51.556Moeder 51.557

Geboren voor 1500
Overleden na 1557

Wouter de oudste (van twee gelijknamige broers); verhuist naar Antwerpen 1536, later weer terug.

Gezien zijn leeftijd kennelijk de moordenaar van Jan Dirck Bressers (BL 2003:93; ORA Oirschot Toirkens 129a fol 114 no 170), gezoend met drie bedevaarten naar Rome, Wilsenaken en Keulen, 40 zoenguldens en twee jaar verbanning; voor meer hierover Zie 103.076

ORA Oirschot (Toirkens 134b fol 50v no 171 dd 1-4-1541) Willem zoon wijlen Goijaert Aelbrechts, Joirden zoon wijlen Joerden Sbrouwers en Wouter Jan Toirkens hebben met elkaar een boedelverdeling gemaakt inzake de twee volgende akkers die ze samen hebben verkregen van Jan zoon wijlen Philips van Hersel. Bij deze verdeling krijgt Wouter een akker genoemd de Hennehof, groot 3 lopenzaad en 20 roedes, gelegen in Oirschot onder Ameijden, b.p. de lopende straat, een gemeenschappelijke pad, de Aude Smissen, het erf van genoemde Willem waarvan is afgedeeld, waar tussen een sloot ligt bij de straat aldaar die voor ieder van hen voor de helft toebehoort. Daarvoor moet Wouter per a.s. Maria Lichtmisdag aan Jan Philips van Hersele die een bedrag van 146 gulden en 5 stuivers betalen, volgens een schepenschuldbrief van Den Bosch daarover. Genoemde Willem krijgt een stuk akkerland, groot ca. 2 en en halve lopenzaad en 11 roedes, zoals dat is afgepaald, gelegen in Oirschot onder Ameijden aldaar (…) Genoemde Joirden krijgt een stuk akkerland, groot 2 en een halve lopenzaad, zoals dat is afgepaald, gelegen in Oirschot onder Ameijden aldaar (…).

(Toirkens 136a fol 26 no 96 dd 19-2-1547) Jan zoon wijlen Joirdaen Sbrouwers en Wouter Toirkens hebben beloofd dat voor het geval dat Jacop Aert Jacops of diens broers of zuster, dat als een van hen voor deze Jan en Wouter zich borgstelt in de zaak tegen de erfgenamen van wijlen Jacop Sbrouwers of iemand anders in hun plaats, in welke kwestie daarover dan ook (…).

(Toirkens 136a fol 38v no 150 dd 2-4-1557) Wouter Jan Toirkens als man van Agneesen dochter van wijlen Joirden Sbrouwers heeft beloofd om aan Katarijnen wettige dochter van wijlen Henricks van der Ameijden die voortaan een jaarlijkse rente van 10 stuivers te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een beemd groot ca. twee en een halve bunder, gelegen in Oirschot onder Ameijden, b.p. Joirdaen Sbrouwers, de kinderen van Henrick Scoetmans, de Meijen Hovel aldaar, de gemeijnte.


Huwt ca. 1520

25.779   Agnes Jordaen de BROUWER

FamilienaamIndex 25.779Vader 51.558Moeder 51.559

Overleden na 1555

ORA Oirschot (Toirkens 137c fol 115v no 403 dd 30-11-1555) Wouter zoon wijlen Jan Toirkens en diens wettige vrouw Agnese dochter van Joorden Brouwers, welke Wouter ziek in bed ligt maar beiden wel in het bezit van hun verstandelijke vermogens zijn, hebben met wederzijdse instemming hun testament opgemaakt. (…) de langstlevende (…) Verder vermaken ze aan hun zoon Jan een bedrag van 16 gulden vanwege door hem verleende diensten waarbij deze echter ook nog normaal mee mag delen in de erfenis zoals de andere kinderen. Verder willen de testateurs dat er niet eerder een boedelverdeling tussen de kinderen komt dan nadat het jongste kind 18 jaar oud zal zijn. Verder willen ze dat hun zwager Gijsbert Hoppenbrouwers, het bezit dat deze van hen zal erven, niet zal mogen verkopen of belasten maar alleen daarvan het vruchtgebruik zal mogen hebben en diens kinderen daarvan het erfrecht zullen krijgen. Verder verklaren de testateurs dat ze aan deze Gijsbrecht een bedrag van 16 gulden hebben geleend voor welk bedrag hij zolang niet in de erfenis mee zal delen totdat de anderen evenveel gehad zullen hebben. (…)


Zij huwt (1)

Simon DIRCKS

FamilienaamIndex

Overleden voor 1542

Vermeld in de verkoop van goederen van Jacob Jordaen de Brouwer, Beerse 1542. Niet geheel zeker; dit kan eventueel ook haar tante Agnes zijn, maar dat lijkt chronologisch moeilijker.

Kinderen (Toirkens)

 1. Henriekske Zie 12.889
 2. Lenaert, huwt Oirschot 1556 Jenneke Jan Leemans weduwe Jan Jan Aerts (huwelijkse voorwaarden ORA Oirschot 138a fol 96v no 358 dd 16-10-1556)
 3. Catharina
 4. Daniel
 5. Geerlick
 6. Jenneke

Kinderen (Simons)

 1. Marie (*voor 1500), huwt Willem van Berze (+voor 1452), ouders van Henrick en Dirck (*voor 1518)

TerugBegin van generatie


25.780   Dirck Jan LEEMANS

FamilienaamIndex 25.780Vader 51.560Moeder 51.561

Geboren ca. 1482
Overleden Oirschot tussen 17-2-1561 en 28-4-1562

Schepen van Oirschot 1528, 1532, 1535, 1538, 1541, 1544, 1547, 1550-1551. Oud ca. 52 in 1534.

Alle verwijzingen ORA Oirschot: bron is de bewerking van J. Toirkens

ORA Oirschot (Toirkens 129b fol 3v no 21 dd 24-1-1525) Willem Jan Slaets verkoopt aan Dirck Jan Leenmans die het 1/3e deel van een pacht van 10 lopen rogge uit een pacht van 2 mud rogge, vogens een schepenbrief van Den Bosch die hij heeft geerfd na de dood van Steven Leenmans.

ORA Oirschot (Toirkens 130b fol 19 no 64 dd 23-1-1529) Henrick Joerden Hoppenbrouwers als daarin gemachtigd zijnde door Joffrouw Johanna van der Straten, weduwe van heer en meester Jan van Coudenbergen, toen hij leefde licentiaat in de rechten en gewoon Raadsheer verbonden aan de Raad van Brabant, zijzelf dochter zijnde van wijlen Jan van der Straeten verwekt bij wijlen Joffrouw Johanna Heenkensbroot, zijn levenspartner, voor haarzelf handelend en ook voor Jan van der Straten zoon van wijlen Gielis van der Straten, zijnde deze Gielis een broer van genoemde Johanna van der Straten, verder zijzelf hierbij optredend namens de wettige kinderen van wijlen Philips van der Straten ook broer van genoemde Jan van der Straten,(=Jan Gielis van der Straten danwel Jan van der Straten senior) die ze hierin vervangt, en verder nog Joffrouw Johanne van der Straten zuster van de vaderlijke kant van genoemde joffrouw Johanna van der Straten, wier moeder was wijlen Joffrouw Geerboede, voor haarzelf handelend en ook namens Philips van der Straten en Christoffel van der Straten, haar broers uit een en hetzelfde bed, die zij hierin eveneens vervangt zoals blijkt uit een machtiging opgemaakt in de stad Brussel. Ze verkoopt nu namens haarzelf en namens degenen waarvoor ze optreedt, samen met alle dokumenten daarover, aan Dirck Leemans als man van Margriet dochter van Gielis Lucas van den Schoet ten behoeve van hemzelf en ten behoeve van alle wettige kinderen van wijlen genoemde Gielis van den Schoet, een rogpacht van 10 lopen per jaar, welke pacht haar en haar familieleden was vermaakt in een testament van wijlen Geertruit dochter van wijlen Dirck van der Straten. Deze pacht is onderdeel van een rogpacht van 5 muddes per jaar, op onderpand van bepaald bezit te Oirschot. Genoemde Henrick Hoppenbrouwers als gemachtigde belooft op onderpand van al het bezit van bovengenoemde van der Straten-familie deze verkoop altijd gestand te zullen doen en alle lasten namens hen hierin af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 131a fol 255 no 94 dd 15-2-1531) Willem Pauwels als man van Elisabeth, Dirck Leemans als man van Margriet, Goessen Emmen als man van Clara, zijnde dochters van wijlen Dielis Lucas van den Schoet, hebben aan Michiel Dielis Lucas (van den Schoet) hun aanspraken verkocht inzake een beemd genoemd de Braeckerbeemd, gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. Jan van den Ecker, Willem Lippen van Berse, Aert LenAerts, Cornelis Daniels en Denis die Leege. Dat deel hebben zij geerfd en werd hen vermaakt door wijlen Dirck Lucassen (van den Schoet) in diens testament. (marge: Peter Jan Scoemakers (Haecks) als man van Heijlwich heeft aan Michiel Dielis Lucassen die zijn deel verkocht van deze Breackerbeemd. Actum 24 april 1531).

ORA Oirschot (Toirkens 131b fol 40v no 150 dd 2-4-1532) Goessen Emmen als man van Clara dochter van wijlen Dielis Lucas van den Schoet, verkoopt hierbij het erfdeel van zijn vrouw inzake een kapitaal van 74 gouden Karolusguldens die meester Henrick Dirck Corstiaens van de Velde aan alle kinderen van wijlen genoemde Dielis had beloofd conform een schepenbrief van Oirschot. Hij verkoopt dat erfdeel daarin nu aan Dirck Leemans onze collega-schepen en de verkoper belooft mede namens zijn vrouw daarin alle lasten af te handelen. (marge: Peter Jan Scomakers als man van Heijlwich heeft eveneens zijn aandeel in de 74 gulden verkocht aan genoemde Dirck Leemans en belooft alle lasten hierin af te handelen. 3 mei 1532.)

Idem (fol 56 no 187 dd 13-5-1532) Bartholomeus Gerart Mercks heeft beloofd om voortaan aan Dirck Leemans, onze collega-schepen die eeen jaarlijkse rente van 10 stuivers te gaan betalen, steeds vervallend op 1 mei en voor de eerste keer per a.s. 1 mei, op onderpand van een huis, tuin, grond etc., gelegen in Oirschot herdgang Aerle, groot ca. 22 lopenzaad, b.p. Gerit Willems en meer anderen, de gemeenschappelijke straat, Gielis Crijns, het erf van Bartholomeus zelf. De schuldenaar belooft het bezit in goede staat te houden voor de betaling van de rente. De rente is altijd aflosbaar per 1 mei, tegen betaling van 16 gouden Karolusguldens.

Idem (fol 82v no 264 dd 24-8-1532) Willem Pauwels als man van Elisabeth dochter van wijlen Dielis Lucassen heeft beloofd om voortaan aan Dirck Leemans, onze collega-schepen die een jaarlijkse rente van twee gouden Karolusguldens te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag, op onderpand van een beemd genoemd de Cruijsbeemd, gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, bp. genoemde Dirck, de gemeijnte, Peter Scomakers en Gossen Emmen zoals hij zei. De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag, mits er 2 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 32 gulden in een keer of als men wil in twee keer elke keer met de helft al naar keuze van Willem.

ORA Oirschot (Toirkens 131c fol 7v no 20 dd 20-1-1533) Gielis zoon wijlen Peter Gielis Snellen heeft beloofd om voortaan aan Dirck Leemans ten beheoe van Jan Jan Leemans die een jaarlijkse rente van 2 giouden Karolusgulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van een akker genoemd de Grootakker, groot ca. 5 lopenzaad, die hij vanwege zijn vrouw Marien dochter van Claes Scepens bezit, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p.

Elisabeth Vos, Loeij Timmermans, Jan Philips van Hersel, heer Thomas Snepscuet. Gielis belooft het onderpand in voldoende goed staat te houden voor de betaling van de rente. De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag, mits er 2 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 32 gouden Karolusguldens.

Idem (fol 8v no 25 dd 22-1-1533) Heer Goijaert zoon wijlen Stevens van der Donck heeft beloofd om voortaan aan Dirck Leemans die een jaarlijkse rente van 3 gouden Karolusguldens te gaan betalen, steeds op St. Paulusdag op onderpand van een huis, tuin, grond etc. groot ca. 7 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk onder Boterwijk hier, b.p. het erf van de schuldenaar zelf, Jacop Hagelaer, de gemeenschappelijke straat. Hij belooft het onderpand in goed staat te houden voor de betaling van de rente. De rente is altijd aflosbaar op St. Paulusdag, mits er met St. Bavodag vooraf is opgezegd tegen betaling van 50 gouden Karolusguldens.

ORA Oirschot (Toirkens 132a fol 19v no 58 dd 28-1-1534) Meester Henrick Dirck Corstiaenas van de Velde, priester, heeft beloofd om voortaan aan Dirck Leemans die een jaarlijkse rente van 3 Karolusguldens te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van een stuk land van 3 lopenzaad in een stuk akker van 8 lopenzaad, welke akker van 8 lopenzaad is gelegen in Oirschot herdgang Kerkhof aan het Moleneinde, b.p.de gemeijnte, de kinderen van Daniel Omen, de weduwe en kinderen van Dirck Corstiaens, de Geefkens akker. Hij belooft het onderpand in voldoende goede staat te houden voor de betaling van de rente. De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 48 gouden Karolusguldens.

ORA Oirschot (Toirkens 132bb fol 22v nos 73-4 dd 1-2-1536) Heer Goijaert Stevens van de Donck, priester, verkoopt hierbij het kapitaal van 53 gouden Karolusguldens welke kapitaal Lenert Gerart Martens op 4 december 1535 voor schepenen van Oirschot aan heer Goijaert had beloofd. Hij verkoopt het kapitaal nu aan Dirck Leemans en de verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. (Idem 74) Dirck Leemans verkoopt hierbij de rente van 3 gouden Karolusgulden die heer Goijaert Stevens van der Donk, eerder aan genoemde Dirck had beloofd, steeds vervallend op St. Paulusdag, op onderpand van een huis, tuin, grond etc., samen groot ca. 7 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk onder Boterwijk, b.p. genoemde heer Goijaert, conform schepenbrief van Oirschot. Hij verkoopt de rente nu aan Jan Rutgers ten behoeve van de natuurlijke kinderen genoemde heer Goijaert die daarvan alleen het vruchtgebruik krijgen en waarvan hun wettige kinderen daarvan het erfrecht krijgen, van het ene natuurlijke kind op het andere te versterven, waarvan deze natuurlijke kinderen hun leven lang het vruchtgebruik genieten. Afspraak is dat als een van de natuurlijke kinderen sterft zonder wettig nageslacht, dat diens deel dan overgaat naar de anderen, en als ze allen sterven zonder wettige nageslacht, dan versterft de rente op de wettige erfgenamen van genoemde heer Goijaert, tenzijn hij daarover later alsnog anders beschikt. Heer Goijert belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve wat betreft de aflossing ervan.

ORA Oirschot (Toirkens 132c fol 34 nos 99-100 dd 28-2-1537)Gerart Elias van de Laerscot als man van Heijlwich, verkoop hierbij een dries genoemd 't Ven, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. de kinderen van Loijwijch Wouters, de gemeijnte, Dirck Leemans. Hij verkoopt het perceel nu aan Dirck Leemans en de verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. Er moet aan anderen overpad worden verleend. (Idem 100) Dirk Leemans heeft beloofd om aan Gerard Elias uit de vorige akte die 71 Karolusguldens te gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag.

ORA Oirschot (Toirkens 133a fol 27 no 28 dd 6-2-1538) Dirck Leemans, onze collega-schepen als wettige man van Margriet wettige dochter van wijlen Gielis Lucas van den Schoet, verkoopt hierbij een pacht van een mud rogge per jaar, maat van Eindhoven, dat hem in de boedeldeling tussen de kinderen van genoemde Gielis was toebedeeld na diens dood. Dat mud roge is afkomstig uit een pacht van 12 mudde rogge die Jan genoemd Scolaster zoon van wijlen Wouter Goijaerts eerder had verkocht aan Henrick Kuijst, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een perceel gelegen in een bos onder Acht, en op onderpand van een broek genoemd het Bieswaes (?) gelegen in de plaats Breugel nabij Zon, conform een schepenbrief van Eindhoven en van Oirschot. Hij verkoopt die pacht nu aan Peter Jan Haecks de oude en de verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. Datum 6 februari 1538, getuigen Hoppenbrouwer en Keijmps. (Marge Hier dient te staan Peter Haecks en Peter doet afstand ten behoeve van Dirck leemans.)

ORA Oirschot (139a fol 27 nos 113-115 dd 17-2-1561) Dirck Jan Leemans doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik inzake een huis, tuin, grond etc. groot ca. 16 lopenzaad en 16 roeden, gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, dat hij heeft geerfd bij de dood van Dielis Lucassen van den Schoet, b.p. de erfgenamen van Odulphus Peeter Haecks waarvan het eerder is afgedeeld, de erfgenamen van Dirck Verheijden met meer anderen, de erfgenamen van Hermans van Aerle, de gemeijnte. Ook nog zijn vruchtgebruik inzake een beemd genoemd den Cruijs, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Geerit Goijaert Vos, de gemeenschappelijke straat, de erfgenamen van ... Marcelis. Ook nog zijn vruchtgebruik inzake een beemd groot ca. een halve bunder, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. de kantorij te Oirschot met meer anderen, de erfgenamen van ... Verheijden, ........Geerits, de erfgenamen van Odulphus Peeter Haecks. Ook nog zijn recht van vruchtgebruik inzake een heiveld groot ca. een halve bunder, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. de gemeijnte, de erfgenamen van Adriaens van den Sande, Michiel Dielis Lucassen, de erfgenamen van Jan Crijns. Hij doet er nu op de gebruikelijke wijze afstand van ten behoeve van zijn wettige kinderen.

(Idem no 114) Frans Dirck Leemans, verder Wouter Thomassen van den Ven als man van Anna dochter van Dirck Leemans, nog Peeter Jan Goessens als man van Aleijt dochter van genoemde Dirk Leemans, verkopen hierbij het huis, tuin, grond etc. groot ca. 16 lopenzaad en 16 roeden, het huis te aanvaarden daarbij per a.s. Pinksteren en het land in de oogsttijd daarna, welk bezit ze hebben verkregen van Dirck Leemans en van Margriet dochter van Dielis Lucassen van den Schoet en deze Dirck als echtgenoot van deze Margriet toen die nog leefde had verkregen van wijlen Dielissen Lucas van den Schoet, gelegen zoals in de voorgaande akte is aangegeven. Ze verkopen het bezit nu aan Jan Claes Henricks van Nistelroij en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen behalve een halve stuiver als grondchijns.

(Idem no 115) Jan Claes Henricks van Nistelroij heeft beloofd om voortaan aan Frans Dirck Leemans die een jaarlijkse rente van 18 ( doorgestreept en veranderd in 6 ) guldens te gaan betalen (…)

Idem (fol 28v no 119 dd 12-2-1561) Frans Dirck Leemans, verder Wouter Thomassen van den Ven als man van Anna dochter van Dirck Leemans, nog Peeter Jan Goessens als man van Aleijt ook dochter van genoemde Dirck Leemans, hebben een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat ze hebben geerfd van genoemde Dirck en Margriet. (…) Frans een beemd groot ca. een halve bunder, gelegen zoals hiervoor beschreven. Ook krijgt hij een heiveld groot ca. een halve bunder ook zoals hiervoor beschreven. (…) Wouter en Peeter in hun hoedanigheid krijgen een beemd genoemd de Cruijsbeemd, ook gelegen zoals hiervoor omschreven. (NB: Wouter verkoopt zijn deel (3-3-1562, fol 131v no 411 van 1561) aan Henrick Nicolaes Henricks van Nistelroije.)

ORA Oirschot (139b fol 66ff nos 224-226 dd 28-4-1562) Frans Dirck Leemans, Wouter Thomassen van den Venne als man van Anna dochter van wijlen Dirck Jan Leemans en Peter Jan Goessens als man van Aleijten dochter van genoemde Dirck Jan Leemans, hebben een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit van wijlen genoemde Dirck Leemans. (…) Frans twee stukken driesland, genoemd die Vennen, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. Wouter Peter Dielis Snellaerts, de weduwe van Henrick Janssen van Liefveld, het erf eigendom van de erfgenamen van wijlen Lodewijk Wouter Timmermans, de gemeenschappelijke straat. Verder krijgt hij een jaarlijkse rente van 11 gulden te ontvangen van Niclaes Jan Goessens. Ook krijgt hij een jaarlijkse pacht van twee mudden rogge, maat van Woensel te ontvangen van Jan Reijniers (Tempelaers, soms ook Hoogneven), nog een jaarlijkse rente van twee gulden te ontvangen van Alaerden Jan Woesten, nog een gulden per jaar te ontvangen van de erfgenamen van wijlen Willem Erven, nog 30 stuivers per jaar te ontvangen van de erfgenamen van wijlen Dirck Francken. (…) Wouter Thomassen van de Ven in zijn hoedanigheid krijgt een akker genoemd de Sluijsakker, met een weiland gelegen in Oirschot zelfde herdgang, b.p. de gemeijnte genoemd de Vloet, Jan Dircks van Houdt, Adriaen Mathijssen Roefsoon, de gemeenschappelijke straat. Ook krijgt hij een heiveld ter zelfder plaatse gelegen, b.p. het erf dat eigendom is van de erfgenamen van wijlen Jan van der Luijsdonck, de gemeijnte, Willem Peter Gielissen met meer anderen. Hieruit moet Wouter jaarlijks een stuiver en een half oort grondchijns betalen in Oisterwijk. Verder krijgt hij een beemd genoemd de Wippenhout, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. het godshuis van de Clarissen in den Bosch, Adriaen van Haeren met meer anderen. Verder krijgt hij het derde deel van een beemd genoemd de Cavelen, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Jonker van Oefalise en meer anderen, bepaalde personen te Boxtel, verder de sluis aan de rivier de Aa, Gijsbrechts Dirck Hoppenbrouwers, een beemd genoemd de Wippenhout. Hieruit moet jaarlijks een rente van 28 stuivers worden betaald aan de heer van Helmond en verder de grondchijns voor zover die in Oirschot betaald moet worden. (…) Peter krijgt het huis, tuin etc. gelegen in de zelfde herdgang, b.p. Henrick Lodewijk Timmermans met meer anderen, Peeter Janssen van der Vloet met meer anderen, de gemeijnte. Verder krijgt hij een beemd genoemd de Coppensbeemd, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. de erfgenamen van Dionijs Stevens, Peter Janssen Vervloet met meer anderen, de Bel aldaar, de gemeijnte. Verder krijgt hij een akkertje ter zelfder plaatse gelegen als voor, b.p. Peter Antonis van der Meijden, Alaert Niclaessen, genoemde Peter. Ook krijgt hij een heiveld genoemd de Bocht, gelegen onder Gestel bij Oisterwijk, b.p Jeronimus Wijnants, Philips Pauwels en meer anderen, de gemeijnte. Hieruit moet hij jaarlijks 7 gulden betalen aan Fransen Leemans, nog 8 lopen rogge per jaar aan de H. Geest te Machaeren, nog 5 stuivers grondchijns in Gestel nabij Oisterwijk, nog 5 en een halve stuiver grondschijns en een half oort uit de genoemde beemd in Den Bosch en een stuiver te Beerze, nog een halve stuiver grondchijns.

(Idem no 225) Peter Jan Goessens heeft als schuldenaar beloofd om aan Wouter Thomassen van den Venne die een bedrag van 90 gulden te zullen gaan betalen. (Idem no 226) Genoemde Peeter uit de vorige akte heeft als schuldenaar beloofd om aan Frans Leemans die een bedrag van 90 gulden te zullen gaan betalen.


Huwt

25.781   Margriet Dielis Lucassen van den SCHOET

FamilienaamIndex 25.781Vader 51.562Moeder 51.563

Overleden voor 1561

Kinderen

 1. Frans Zie 12.890
 2. Anna (+na 1572), huwt Wouter Thomassen van den Ven (+na 1572)
 3. Aleijt, huwt Peeter Jan Goessens

TerugBegin van generatie


25.782   Peter Jacob STOEPKENS

FamilienaamIndex 25.782Vader 51.564Moeder 51.565

Geboren ca. 1485
Overleden na 1545, voor 1548

Er is geen hard bewijs voor de kwartieren van Peter Jacob Stoepkens alias Leijten (lees: voor de identificatie van Jacob als een wettige zoon van Peter Stoepkens senior), er is alleen indirect bewijs: grondbezit in dezelfde buurten, contact met dezelfde families, gebruik van dezelfde naam Stoepkens alias Leijten, en ten slotte de naamgeving van kinderen.

Bosch Protocol (inv no 1323 fol 375 dd x-3-1536; Paasstijl 1535) Peter Stoepkens promisit 1:0:0 jaarlijks Oorschot, losbaar met 16:0:0

Bosch Protocol (inv no 1324 fol 227v dd x-7-1536) Peter Stoepkens cum suis promisit 2 gulden jaarlijx Oirschot, gecasseert, losbaer met 32:0:0. Dirk Dirixs cum suis promisit 60 mudde rogge. Jan Roelens promisit 12 mud rogge.

ORA Oirschot (Toirkens 1540 no1) belanding van Michiel zoon wijlen Jan Willem Roestenborchs met diens stuk beemd groot ca. een bunder genoemd de Postelman, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. genoemde Simon, Peter Stoepkens, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 2maart 1522.

ORA Oirschot (Toirkens 1545) Belending van Goris Wouters Gorissen met diens beemd genoemd de Pauwelsbeemd, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk in de Broekstraat aldaar, b.p. de kinderen van Rutger Willems van Oudenhoven, Peter Stoepkens, Jan Simons Cortten, de straat.

ORA Oirschot (141c fol 431 no 103 dd 9-1-1576) Adriaen Roelofs als man van Cathalijn dochter van Jan Joerden Happen voor zichzelf en ook optredend voor de andere kinderen van wijlen Jan Joerden Happen, verder Gerit zoon wijlen Willem Joerden Happen optredend voor de andere kinderen van deze Willem Happen, verder Bartholomeus zoon Willems van Geenen vanwege Heijlken zijn moeder, dochter van wijlen Bartholomeus Joorden Happen die ook optreedt voor alle andere kinderen van deze Bartholomeus Joerden Happen, verder Jan Willem Smetsers verwekt bij Marieken dochter van Joerden Happen en Jan Dircks van Ham als man van Lentkenen dochter van genoemde Willem Smetsers en Marieke Joerden Happen, verder Corsten Jan Bollen vanwege zijn kinderen verwekt bij Anna dochter van Peter Stoepkens verwekt bij Cathalijn dochter Joerden Happen die ook optreden voor de andere kinderen van deze Peter Stoepkens en Catharijn, hebben beloofd om Joerden Joerden Happen en Willem Henrick Goijaerts als echtgenoot van Aleijt te zullen vrijwaren voor de belofte die deze twee laatste personen gedaan hebben in het dorp Diessen ten behoeve van de erfgenamen van wijlen meester Gerit van Kerkoers, vanwege bepaalde schulden. Datum en getuigen als boven.


Huwt ca. 1510

25.783   Cathalijn Jordaen HAPPEN

FamilienaamIndex 25.783Vader 51.566Moeder 51.567

Overleden na 1548

Kinderen

 1. Katalijn
 2. Anna, huwt Corsten Jan Bollen
 3. Appolonia Zie 12.891
 4. Aleijt, huwt voor 1548 Jan Goijaert Jacops

TerugBegin van generatie


25.792   Philip Jans van HERSEL

FamilienaamIndex 25.792Vader 51.584Moeder 51.585

Overleden na 1572

Vgl Neggers in BL 2007:456


Huwt voor 1561

25.793   Mericken Ardt SCHEPENS

FamilienaamIndex 25.793Vader 51.586Moeder 51.587

Overleden vermoedelijk 1583

ORA Oirschot (139a fol 9v no 57 dd 29-1-1561) Goijaert Henrick Goijaerts uit de vorige akte heeft als schuldenaar beloofd om aan Joirden Janssen van Hersel die als voogd over het wettige kind van Philips Janssen van Hersel verwekt bij Merieken Aert Scepens die een bedrag van 19 gulden te zullen gaan betalen binnen nu en 3 jaar verder.

ORA Oirschot (141a fol 174v no 64 dd 9-3-1572) Henrick zoon wijlen Jans van Ostaden heeft beloofd om aan Leenarden Henricks van Hersel en aan Niclaes Alaerts Scepens ten behoeve van Lijsken dochter van Philips Janssoen van Hersele een jaarlijkse rente te gaan betalen van 2 gulden (…).

Kinderen

 1. Lijske
 2. Jan Zie 12.896

TerugBegin van generatie


25.796   Jan Erven RUTGERS

FamilienaamIndex 25.796Vader 51.592Moeder 51.593

Overleden na 1552, voor 1560

Onder dit patroniem in ORA Oirschot 1534. Alle verwijzingen ORA Oirschot: bron is de bewerking van J. Toirkens.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 291 no 101 dd 6-2-1527) Jan Ervaert Rutgers heeft beloofd om voortaan aan Barbara Andries Molders die een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, op onderpand van een akker groot 4 lopenzaad, genoemd den Belart, gelegen onder Boterwijk hier, b.p. Simon Scortten, Henrick van Ostaden, de gemeenschappelijke weg daar, Gijsbrecht Vlemmincks.

Idem (fol 253 no 40 dd 21-1-1527) Jan Ervart Rutghers heeft beloofd om voortaan aan Gevard Janssen van Ostaden die een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, op onderpand van een bocht land genoemd de Weehof of ook wel ‘tSgrevenhofstad, gelegen onder Boterwijk, b.p. de gemeenschappelijke straat, Henrick Lupprechts, heer Antonis Coreman, priester. Ook nog op onderpand van een akker genoemd de Belenakker, groot 5 lopenzaad, gelegen in herdgang de Kerkhof dan wel Spoordonck, b.p. Sijmon Scortten, Henrick van Ostaden, de gemeenschappelijke straat, Gijsbrecht Vlemmincks.

(Toirkens 134a fol 106v no 346 dd 13-10-1540) Genoemde Simon uit de vorige akte, verkoopt hierbij het derde deel in twee bunders beemd genoemd de Scautet, gelegen in Oirschot aan het Banensveld, nog het derde deel van een heiveld genoemd de Kievits Hoeve, gelegen in herdgang Spoordonck, nog een akker genoemd die Besdonck, gelegen in Oirschot onder Boterwijk alhier, b.p. Jan Ervaerts.

RA Oirschot (Toirkens 138c fol 70ff nos 277 ff 23-1-1560): erfedling tussen Jan senior, Rut en Jan junior, broers met Erff Willem Ervenzoon en Peter Jan Custers hun aangestelde voogd, verder Willem zoon wijlen Dirck Zijkens als man van Margriet, zijnde allen wettige kinderen van wijlen Jan Erven verwekt bij Anna dochter van Jan Custers, van de goederen die ze bij het overlijden van deze Jan en Anna hebben geerfd.

Voor Jan senior en Jan junior het huis, met tuin, etc. groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck te Boterwijk; een beemd genoemd de Bijvink ter zelfder plaatse; hieruit jaarlijks een mudde rogge aan Thomas Aerts van den Ven, nog een rente van 1 gulden per jaar aan de kinderen van Henrick Geverts, nog een gulden per jaar aan Berbel Loijen, nog een gulden per jaar aan Gijsberten van den Heuvel, nog 3 stuivere chijns aan de heer van Oirschot, nog 3 oort grondchijns aan de heer van Moncheau.

Voor Rutger en Willem samen een akker genoemd den Beelaert, groot ca. 5 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk onder Boterwijk, hieruit jaarlijks 25 stuivers en nog een mudde gerst, Oirschotse maat aan de scholaster te Oirschot.

(idem 278) Erf zoon wijlen Willem Erven en Peter zoon wijlen Jan Custers als voogden over Jan de jongste (…) verkopen het erfdeel (…) tegen het hoogste bod aan Jan senior zoon van genoemde wijlen Jan Erven.

(idem 279) Willem zoon wijlen Dirck Zijkens als man van Margriet dochter van wijlen Jan Erven, verder Rutger zoon wijlen genoemde Jan Erven (etc.) verdere boedelverdeling: aan Willem Dirck Zijkens de helft van een akker genoemd den Beelaert, zijnde het voorste stuk, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, aan Rutger het achterste stuk.

(idem 280) Jan de oudste zoon wijlen Jan Erven heeft beloofd om aan Erf Willem Erven en aan Peter Jan Custers ten behoeve van Jan de jongste zoon van genoemde Jan Erven een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen, op onderpand van het huis etc.

NB: het huis wordt ook vermeld als belendend aan dat van de ervan van Willem Erven (RA Oirschot 138c fol 35 no 146 dd 12-3-1560).

Idem (fol 63 no 258 dd 31-8-1560) “een rente van 20 stuivers per jaar te ontvangen van de kinderen van Jan Erven”, nalatenschap Henrick Geverts van Ostaden.

Verder als belender ORA Oirschot (inv 134b fol 11 no 40 dd 26-1-1541) Jan Erven, naast twee akkers in Oirschot Boterwijk van Peter en Beelken kinderen van Simon sKorten. Idem (134c fol 40 no 138 dd 19-6-1542) naast twee akkers van Jan Simons Cortten en diens broer Dirck in Oirschot onder Boterwijk. Idem de weduwe en kinderen naast een stuk land zijnde akkerland met zijn houtwas etc. groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten in de Cotelstraat van Goijaert zoon wijlen Goijaert Hasselmans (verkoper; ORA Oirschot 143c fol 375 no 122).

ORA Oirschot (137a fol 22 no 83 dd 5-2-1552) Jan Erven heeft beloofd om voortaan aan Henricken weduwe van Willem die Cort die een jaarlijkse rente van een gulden te gaan betalen (…)op onderpand van een akker genoemd de Beerlaert ( ? ), groot ca. 5 lopenzaad, gelegen in Oirschot onder Boterwijk.

Idem (fol 27v no 100 dd 15-2-1552) Heer Andries Coremans priester en uitvoerder van het testament van wijlen meester Eloijen Clements priester en kannunnik toen hij leefde te Oirschot, heeft verklaard dat Jan Erven aan hem een jaarlijkse rente van een gulden heeft afgelost uit een rente van twee gulden en waarvan Lodewijk natuurlijke zoon van wijlen genoemde meester Eloijen Clements het geld heeft ontvangen, welke rente Jan zoon wijlen Ervaert Rutgers eerder had beloofd, op onderpand van een huis, tuin etc. groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot onder Boterwijk aldaar, b.p.de gemeenschappelijke straat, Henrick Philips van den Schoet, de rector van het St. Wilbortsaltaar te Oirschot. Ook nog op onderpand van een akker ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, groot ca. 5 lopenzaad, b.p. Henrick Geeverts, de kinderen van Simons Corten, heer Goijaert Stevens, de gemeenschappelijke straat. (Idem, fol 85v no 318 dd 15-10-1552: de andere helft afgelost.)

ORA Oirschot (140b 1567b fol 238v no 71 dd 7-11-1567) Geerit zoon wijlen Henrick Hasselmans als voogd over Goijaerden zoon wijlen Goijaert Hasselmans, nog minderjarig zijnde, verder Rut Jan Erven als man van Elisabeth dochter van wijlen genoemde Goijaert Hasselmans, Jan zoon Jan Erven als man van Henrieksken dochter van genoemde Goijaert Hasselmans, verkopen een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Jan Peterszoon van Santvoert, Jan Adriaens, de gemeenschappelijke straat. Dit bezit wordt nu op grond van een afgegeven schepenbankvonnis tegen het hoogste bod verkocht aan Marcelis Dielis Janssen.

ORA Oirschot (140b fol 402 no 130-132 dd 8-7-1569) Rutger zoon wijlen Jan Erven als man van Elisabeth en Jan zoon wijlen Jan Erven als man van Henrieksken, gezusters en dochters van wijlen Goijaert Hasselmans verwekt bij wijlen Cathelijnen dochter van Goijaert Kemps voor henzelf handelend maar ook voor Goijaerden zoon van wijlen genoemde Goijaert Kemps, verkopen een akker groot ca. een zesterzaad, die Goijaert heeft verkregen van Wouter Loijen, gelegen in Oirschot herdgang Straten (…) aan Marcelis Dielis Janssen. (Idem no 132) Marcelis zoon wijlen Dielis Janssen heeft beloofd om aan Gerit Hasselmans ten behoeve van Goijaerden zoon wijlen Goijaert Hasselmans voortaan een jaarlijkse rente van twee gulden te gaan betalen. (Idem no 132) Geerit en Jan, broers en kinderen van wijlen Henrick Hasselmans voor wat betreft twee derde delen, verder Rutger zoon wijlen Jan Erven als man van Elisabeth dochter van wijlen Goijaert Hasselmans voor hemzelf en ook optredend voor Goijaert zoon van wijlen genoemde Goijaert Hasselmans, voor twee parten van het derde deel, verkopen een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Jan Jan Goessens, Daneel Wilberts van Beerze, Wouter Goijaert Keijmps, de gemeenschappelijke straat. Ook verkopen ze hun genoemde aanspraken inzake een akker genoemd Polleland ter zelfder plaatse gelegen, groot ca. 3 lopenzaad, b.p. Wilbort Daniels, Corsten Dielis, Roelof Janssen van Ostaden, de lopende straat. Het genoemde bezit wordt nu verkocht aan Jan zoon wijlen Jan Erven.

ORA Oirschot (142b fol 287v no 75 dd 8-3-1581) Jan en Rut, broers en kinderen van wijlen Jan Erven hebben samen en ieder hoofdelijk beloofd om aan Joerden Jan Joerdens en aan Antonis Aert Roefs ten behoeve van Henrieksken dochter van Philips Dirk Stans een bedrag van 22 gulden te betalen per a.s. Maria Lichtmisdag met een rente van de penning zestien.

ORA Oirschot (143a fol 160v nos 84-85 dd 6-3-1586) Met deze belofte is een schuld komen te vervallen die de kinderen van Philips Stans enigermate mochten hebben ten opzichte van Jan en Rutger, broers en zonen van Jan Erven als voogden over hun zuster Margriet weduwe van Willem Dirck Sijkens, waarbij Jan Philips Stans en Henrick Lenaerts als man van Henriekske dochter van genoemde Philips Stans overeenstemmig met elkaar hebben bereikt. Datum en getuigen als boven. (idem 85) Jan zoon wijlen Jan Erven en Adriaen Jan Dirck Sijkens hebben beloofd dat het bedrag van 26 gulden dat Peter Corsten Aerts vandaag voor schepenen alhier heeft beloofd aan Henrick Lenaerts, in mindering zal strekken op een schuld van 32 gulden welk bedrag deze Peter nog moest betalen aan Dirck Dirk Sijkens.

ORA Oirschot (140b 1567b fol 238v no 71 dd 7-11-1567) Geerit zoon wijlen Henrick Hasselmans als voogd over Goijaerden zoon wijlen Goijaert Hasselmans, nog minderjarig zijnde, verder Rut Jan Erven als man van Elisabeth dochter van wijlen genoemde Goijaert Hasselmans, Jan zoon Jan Erven als man van Henrieksken dochter van genoemde Goijaert Hasselmans, verkopen een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Jan Peterszoon van Santvoert, Jan Adriaens, de gemeenschappelijke straat. Dit bezit wordt nu op grond van een afgegeven schepenbankvonnis tegen het hoogste bod verkocht aan Marcelis Dielis Janssen.

ORA Oirschot (143a fol 211v no 338 dd 10-10-1586) Wouter zoon wijlen Goijaert Keijmps, Rutger Jan Erven als man van Elisabeth dochter van wijlen Goijaert Hasselmans, verder Pauwels Henrick Keijmps, Goijaert Goijaert Hasselmans voor zichzelf en met genoemde Rutger nog optredend voor de minderjarige kinderen van Jan Erven verwekt bij Henrieksken dochter van genoemde Goijaert (wrsch. Hasselmans), verkopen hun erfdelen en aanspraken in de helft van een hofstede gelegen in Oirschot aan het Raadhuis, b.p. het Raadhuis, de gemeijnte, Marij Neelen. Het bezit wordt nu verkocht aan Adriaen Lodewijk Verhoeven en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen.

ORA Oirschot (146a fol 81 no 153 dd 13-7-1606) Erfelijke verdeling tussen de kinderen van Ruth Erven verwekt bij Lijsken Goort Hasselmans. Jan Erven, Hens Erven, genoemde Jan Erven en Henrick Jan Govaerts als voogden over Lijsken, minderjarige dochter van wijlen Goort Erven verwekt bij (--, niet ingevuld), Jan Arien Goorts als man en voogd van Anneke, Jacob Willem Joordens als man en voogd van Cathalijn, Goort Hasselmans, oom en voogd over Marijke Erven, en Jan Jan Erven, oom en voogd over Margriet Erven, zijnde allen zonen en dochters van genoemde Rut Erven en Lijsken Goort Hasselmans, hebben een verdeling gemaakt van de nabeschreven goederen, waarvan hun moeder Lijsken vandaag afstand van het recht van vruchtgebruik heeft gedaan. (…)


Huwt (1)

Katalijn Corstiaen OOMEN

FamilienaamIndex

ORA Oirschot (136b fol 5 no 26 dd 13-1-1550) Erfdeling: Goijaert, Jan, Wouter en Henrick gebroeders en wettige kinderen van wijlen Corstiaen Oemen, verder Jan Everaerts als man van Katalijn dochter van genoemde wijlen Corstiaen Oemen (…)


Huwt (2) ca. 1535

25.797   Anna Jan Peter STAPELS

FamilienaamIndex 25.797Vader 51.594Moeder 51.595

Alias Custers

Kinderen

 1. Jan de Oude Zie 12.898
 2. Rutger (+na 1584, voor 1593), minderjarig in 1560, volwassen 1565 en later; huwt voor 1567 Elisabeth Goijaert Hasselmans
 3. Jan de Jonge, minderjarig in 1560, huwt mogelijk (of is dit zijn broer?) voor 1567 Henrieksken Goijaert Hasselmans (+voor 1606), kennelijk kinderloos
 4. Margriet, huwt Willem Dirck Zijkens

TerugBegin van generatie


25.798   Matheus Rutgers BECKERS

FamilienaamIndex 25.798Vader 51.596Moeder 51.597

Overleden voor 1556

Vermoedelijk gestorven in 1545, wanneer zijn weduwe (vermoedelijk) met een tweede man trouwt.

ORA Oirschot (Toirkens 141c fol 459v no 184 dd 7-6-1576) Caerl zoon wijlen Antonis Peter Antonissen van der Ameijden verkoopt een rente van 3 gulden per jaar met een vervallen en een lopende termijn, welke rente Caerl bij de boedelverdeling toebedeeld heeft gekregen en deze Peter Antonissen van der Ameijden eerder had verkregen van Henrick Rutger Beckers en Henrick weer verkregen had van Willem Goijaert Roestenberchs en van Danel Henrick Danielssn., voor hemzelf en als man van Catharijn dochter van Goijaert Roestenberchs die men ook wel Verhoeven noemt. (etc)


Huwt (1) voor 1541

Anna Henrick Aerts van der AMEIJDEN

FamilienaamIndex

Overleden voor 1545

Alias Bieken; vermeld ORA Oirschot 1541


Huwt (2) voor 1545

25.799   Digna Dircks PENNINCKS

FamilienaamIndex 25.799Vader 51.598Moeder 51.599

Overleden na 1546


Zij huwt (2) voor 1556

Jan Jans van den SPIJCKER

FamilienaamIndex

Overleden na 1556

Kinderen

 1. Beatrix Zie 12.899
 2. Dimphna, in 1546 minderjarig
 3. Dirck, in 1546 minderjarig

TerugBegin van generatie


25.800   Jan Dirck HANTSCHOEMAKERS

FamilienaamIndex 25.800Vader 51.600Moeder 51.601

Geboren ca. 1510
Overleden na 5-12-1569, voor 7-6-1570

Alias Speecks. Komt voor in ORA Oirschot 1534. Alle verwijzingen ORA Oirschot: bron is de bewerking van J. Toirkens.

RA Oirschot (Toirkens 141a fol 51 no 145 7-6-1570) Jan zoon wijlen Jan Dirck Hanschoemakers verwekt bij wijlen Anna dochter van Jan Willem Smetsers, zijn eerste vrouw, verder Ariaen en Henrick broers en kinderen van wijlen Jan zoon van genoemde Dirck Hanschoemakers verwekt bij wijlen Geertruid dochter van Dirck Houbraken, de tweede vrouw van Jan Dirck Hanschoemakers, verkopen hun erfdelen en aanspraken inzake de helft van een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. de kinderen van Jan van Helmond, de kinderen van Jan Goijaerts van den Huevel, Michiel Claessen van Hal, de gemeenschappelijke straat. Ook verkopen ze hun erfdelen in een beemd ter zelfder plaatse gelegen, b.p. de weduwe Wouter Bernaarts van den Weijer, Meeus Goijaertsoen van den Heuvel, Peter Goijaerts van den Huevel. Deze percelen worden nu verkocht aan Steven zoon Dirck Hanschoemakers en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve een jaarlijkse rente van 20 stuivers aan Lijsken Lucas en nog de grondchijns. De eerste termijn voor de koper vervalt per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar. Datum 7 juni 1570, getuigen Ven, Vlueten en Joerden.

(Idem, 146) Steven zoon Dirck Hanschoemakers heeft als schuldenaar een betalingsbelofte gedaan en die zijn daarmee tevreden gesteld. Datum en getuigen als boven.

(Idem, 147) Jan zoon wijlen Jan Dircks Hanschoemakers partij enerzijds en Adriaen en Henrick kinderen van genoemde Jan Dircks Hanschoemakers partij ter ander zijde, hebben overeenstemming bereikt inzake alle roerende goederen die door hun vader Jan Dircks Hanschoemakers zijn achtergelaten. Ze doen over en weer afstand van aanspraken jegens elkaar waarbij geen van hen elkaar zal lastig vallen behoudens dat Arien en Henrick van het geld dat Steven Dirck Hanschoemakers verschuldigd is, daarvan eenmalig 6 gulden vooraf krijgen. (etc.)

RA Oirschot (Toirkens, 138c fol 45 no 173 dd 3-4-1560) Jan zoon wijlen Dirck Hanschoenmakers heeft beloofd om aan Mechtelden dochter van Adriaen Slootmekers weduwe van Dirck Houbraken, waarbij zij het recht van vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen van genoemde Dirck het erfrecht, een jaarlijkse rente van twee gulden te gaan betalen, (…) op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang Aerle, (…) Henrick zoon Dirck Houbraken namens genoemde Mechteld uit de vorige akte staat aflossing van de rente altijd toe (etc.).

Belending: idem (fol 42 no 164 dd 29-3-1560) van Denis Peters de Cort (verkoopt) en (koper) Henrick Jan Quans met een weiland genoemd het Eeuwselken, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. Jan Speecks, Michiel Claes, de Heelstraat, het erf van de koper.

NB: in ORA Oirschot 1554 (fol 42 no 166 dd 14-3-1554) wordt genoemd een beemd genoemd de 0oenmakere, gelegen in Oirschot herdgang de Notel aan de Langendijk aldaar, door Geerit Marcelis Peters overgedragen aan Peter Jans Crommen; buren: Willem Pauwels, Jan Lucas van de Schoet, de gemeijnte.

ORA Oirschot (137b fol 22 no 83 dd 9-2-1554) Jan Speecks en verder Henrick en Jan, gebroeders en kinderen van Dirk Houtloeks hebben samen beloofd om aan Antonis zoon wijlen Geerit Philips die een bedrag van 17 gulden te zullen gaan betalen.

ORA Oirschot (138a fol 96v no 432, 434 dd 5-4-1557) Dirck zoon wijlen Dirck Houbraken verkoopt zijn erfdeel en aanspraken inzake alle bezit dat hij door de dood van Dirck Houbraken en Lisbeth dochter van Vreijss Happen, zijn ouders heeft geerfd. Hij verkoopt zijn erfdeel nu aan Jan Dirck Hanscoemakers en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem no 434) Jan zoon wijlen Dirck Hanschoemakers heeft als schuldenaar beloofd om aan Dirk Dircks Houbraken een bedrag van 50 gulden te zullen betalen, per afgelopen 31 maart over 3 jaar, met elk jaar een rente van 3 gulden waarvan de eerste termijn vervalt per a.s. 31 maart.

ORA Oirschot (138b fol 26v nos 100-103 dd 16-3-1558) Michiel zoon wijlen Niclaes die Harnismaker als man van Cathalijn dochter van wijlen Dirck Houbraken verwekt bij wijlen Lijsbet dochter van Vreijs Happen, verkoopt zijn erfdeel een aanspraken die hij namens zijn vrouw heeft geerfd na de dood van genoemde Dirck en Lijsken … aan Jan Dirck Hanschoemakerszoon.

(idem no 101) Jan Dirck Hanschoemakers heeft als schuldenaar beloofd om aan Michiel Niclaes die Harnismaker een bedrag van 112 gulden te betalen per a.s. Maria Lichtmisdag zonder rente danwel per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar met de rente van de penning zestien.

(Idem no 102) Henrieksken dochter van wijlen Wouter van Doormalen, weduwe van Peters die Cort met haar voogd Willem Wouters van Doormalen, die gemachtigd zijn op grond van het testament dat deze Peter de Cort en genoemde Henrieksken eerder hadden opgemaakt, verkopen het deel waarop deze Peter de Cort recht heeft en nu dus deze Henrieksken inzake al het bezit dat die heeft geerfd bij het overlijden van genoemde Dirck Houbraken en Lisbeth dochter van Wreijs Happen. Ze verkoopt dit bezit nu aan Jan Dirck Houbraken en aan Jan Dirck Hanschoemakerszoon en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. (Idem no 103) Jan zoon Dirck Houbraken en Jan Dirck Hanschoenmakers hebben als schuldenaars beloofd om aan Henrieksken weduwe van Peter de Cort een bedrag van 86 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag zonder rente danwel per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar met de rente van de penning zestien.

ORA Oirschot (138b fol 11v no 38 dd 23-2-1559) Jan Dirck Hanschoemakers en Jan Lauwreijssen van der Hoeven, voogden van twee dochters van Aelbrecht Aerts.

ORA Oirschot (139a fol 43v no 168 dd 6-3-1651) Aelberta dochter van Aelbrecht Aerts met haar voogd Jan Dirck Hanschoemakers.

ORA Oirschot (139b fol 40 nos 131A/B dd 20-2-1562) Jan Dirck Hanschoemakers doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik inzake een akker genoemd de Hoeve, groot ca. een zesterzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Lupprecht Gerits, de erfgenamen van Jan Ghijskens, Aerdt Henrick Peeters, Peeter Henrick Peeters. Hij doet er nu afstand van ten behoeve van Jan Jan Dirck Hanschoemakers. (Idem no 131b) Jan Jan Dirck Hanschoemakers heeft beloofd om voortaan aan Jan Henrick Ghijsbrechts die een jaarlijkse rente van twee gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van de akker uit de voorgaande akte.

ORA Oirschot (139d fol 7 no 17 dd 15-1-1564) Jan Dirck Hanschoemakers en Willem Joirden Willems als aangestelde voogden over (…) minderjarige kinderen van wijlen Jan Wouters van Kuijck verwekt bij Lijntken dochter van Aelbrechts Aerts.

Vermeld ORA Oirschot 3-3-1568 als voogd van Wouter en Margriet kinderen van Jan Wouters van Cuijck. Vermeld 5-12-1569 als voogd van Wouter en Heijlken minderjarige kinderen van wijlen Dirck Janssen van Den Bosch verwekt bij Martijna dochter van Wouter Boots en Jenneken dochter van Dirk Hanschoemakers (zijn zus).

ORA Oirschot (140b fol 379v nos 50-51 dd 11-2-1569) Jan zoon wijlen Dirck Hanschoemakers alias Speecks heeft als schuldenaar beloofd om aan Mechteld dochter van Ariens die Slootmaker weduwe van Dirck Houbrakens die een bedrag van 32 gulden te zullen betalen per afgelopen Maria Lichtmisdag over 4 jaar en onderwijl steeds een jaarlijkse rente van 2 gulden (…) Met instemming van partijen doorgehaald en door een andere vervangen. (Idem no 51) Jan zoon wijlen Dirck Hanschoemakers heeft als schuldenaar beloofd om aan genoemde Mechteld uit de vorige akte een bedrag van 48 gulden te zullen betalen per a.s. 1 april over 4 jaar met onderwijl steedd een jaarlijkse rente van 3 gulden waarvan de eerste termijn per a.s. 1 april over een jaar. (marge: Met instemming van partijen doorgehaald).

ORA Oirschot (144b fol 305 no 93 dd 14-3-1595) Henrick zoon wijlen Jan Hanschoemakers had eerder de voogdijschap uitgeoefend over de kinderen van Adriaen Jan Hanschoemakers, maar van dit beheer heeft hij geen specificaties gemaakt en geen wettige verantwoording. Om eventuele processen daarover in de toekomst te vermijden, is nu Geerlack zoon Willems van Baest verschenen als man van Geertruit dochter van Adriaen Jan Hanschoemakers die ook optreedt voor Jenneke dochter van genoemde Adriaen, en hij verklaart hierbij dat Dirk zoon Adriaen Jan Hanschoemakers akkoord gaat met het gevoerde beheer zoals dat door zijn vader voor hem en de andere minderjarige kinderen is gevoerd, en zij beloven de andere kinderen van Adriaen daar niet meer op aan te zullen spreken.


Huwt (1)

25.801   Anna Jan Willem SMETSERS

FamilienaamIndex 25.801Vader 51.602Moeder 51.603

Geboren ca. 1510

Mogelijk een nichtje van Aert en Willem Willem Smetsers, vermeld rond 1550, en kleindochter van ‘de weduwe Willem Smetsers’ uit 1552. Komt voor in ORA Oirschot 1534. Alle verwijzingen ORA Oirschot: bron is de bewerking van J. Toirkens.


Huwt (2)

Geertruid Dirck HOUBRACKEN

FamilienaamIndex

Haar moeder heet Mechteld Adriaen Slootmekers, is weduwe in 1560. ORA Oirschot (138b fol 22v no 83 dd 12-3-1558): Geertruid en Jan als mede-erven van Dirck Houbraken verkopen een beemd.

ORA Oirschot (141b fol 253v no 111 dd 3-7-1573) Henrick en Adriaen, kinderen van wijlen Jan Hanschoemakers hebben beloofd om aan Mechtelden weduwe van Dirck Houbraken, waarbij Mechteld het vruchtgebruik krijgt, en haar kinderen het erfrecht ( akte is niet afgemaakt en de rest van de bladzijde is verder geheel blanko). Later afgemaakt: ORA Oirschot (141b fol 359v no 108 dd 4-6-1575) Adriaen en Henrick, broers en kinderen van wijlen Jan Hantschoemakers anders genoemd Speecken, hebben beloofd om aan Mechtelden dochter van wijlen Adriaen Slootmakers weduwe van Dirck Houbrakens, waarbij Mechteld het vruchtgebruik krijgt en haar kinderen verwekt bij deze Dirck het erfrecht, een jaarlijkse rente van 5 gulden te gaan betalen. (…) marge: Met instemming van partijen doorgehaald, datum 27 december 1608.


Huwt (3) voor 1563

Agnes Dielis CORSTENS

FamilienaamIndex

Dochter van Dielis Corsten Zie 103.042

ORA Oirschot (139c fol 326 no 139 dd 26-3-1563) Jan Dirck Hanschoemakers als man van Agnesen dochter van Dielis Corstens doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik inzake een stuk akkerland met een schuur die erop staat, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Lisbeth weduwe en kinderen van Daniel die Metser, Jan Claessen, de weduwe en kinderen van Jan Dirck Hermans, de gemeenschappelijke straat. Hij doet er nu afstand van ten behoeve van Daniel Laenen als man van Merieken dochter van wijlen Henrick Mortels, en ten behoeve van Gijsbrecht van der After als man van Luijtgaerden ook dochter van genoemde Henrick Mortels namens diens voorkinderen verwekt bij genoemde Luitken en nog ten behoeve van Goijaerden Janssen van Steensel als man van Anna dochter van genoemde Henrick Mortels. (Idem no 140): Daniel Laenen in diens hoedanigheid, verder Gijsbrecht van der After op grond van een testament dat deze Gijsbrecht met Luitgaerden had gemaakt zoals ons schepenen voldoende is gebleken d.d. 24 januari 1562 in aanwezigheid van de H. Sacramenten en van heer Jan Bogaerts, priester en vice-pastoor van de St. Peterskerk te Oirschot, verder Goijaert Janssen van Steensel en nog genoemde Lijsken met Jan Dirck Hanschoenmakers en genoemde Goijaert als haar voogden, verkopen hierbij een stuk land met de schuur die erop staat nu aan Joirden Aerts van der Vloet.

Kinderen

 1. (uit 1) Jan Zie 12.900
 2. (uit 2) Ariaen (+voor 1595), vader van Geertruid, Dirck en Jenneke
 3. (uit 2) Henrick (+voor 1595), vader van Dirck, Aneke en Geertruid (vermeld ORA Oirschot 1595 no 190)
 4. (hypothetisch) Gerard, eigenaar van een rente van 18 lopen rogge verkregen van Jan Hanschoemackers, en overgedragen aan Joost Henrick Belaerts, priester (RA Oirschot 13-2-1560, inv nr 138c fol 17 no 75)
 5. Andries, vader van Jenneke gehuwd met Dirck Hans Caers van Lichtart (ORA Oirschot 1595)

TerugBegin van generatie


25.802   Goijaert Goossen GIJSBRECHTS

FamilienaamIndex 25.802 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1505
Overleden na 1553, voor 1569

Vermeld in belending 1554: de kinderen van; in 1553 echter kennelijk nog in leven. NB: Goijart Goessen Verhoeven, vader van Henrick, was al dood in 1539.

Mogelijk tweemaal gehuwd; dan heet hij Verhoeven. ORA Oirschot 1527 no 333: Henrik Goijaert Goessens van Oudenhoven heeft aan Jan en aan Heijlwich, kinderen van genoemde Goijaert , zijnde zijn broer en zuster, die het 1/3e deel verkocht van alle erfelijk bezit waarvan zij het 2/3e deel bezitten, dat ze hebben geerfd van hun vader Goijaert Goessens en waarin zijn moeder (= die van Henrick) Baet Verhaest zolang ze leeft daarvan het vruchtgebruik bezit en ook inzake alle andere bezit dat hij na de dood van genoemde Baet nog zal erven. (ORA 1529): Heijlwich dochter van Goijart Goossens met haar voogd Jan Rutgers heeft aan haar broer Jan Goijart Goossens die haar erfdeel verkocht inzake alle roerende en onroerende bezit, van welke aard dan ook dat ze heeft geerfd van haar vader Goijaert en haar moeder Baet. Datum 1 februari 1529. (ORA 1529): Henrick Goijaert Goessens als man van Katarijn dochter van genoemde Jan van de Zande. (ORA 1535) Jan Henrick Goijaert Goessens oud ca. 19 jaar, dan zal Hendrik *<1490 zijn.

Mogelijke broer (ORA 1534) Gerart Goessens van der Hoeven alias Verhoeven (alias Proest,1528), man van Heijlwich dochter van Wouter Moermans.

ORA Oirschot (Toirkens 140A fol 172 no 39-40 dd 1563?) Jan Dirck Hanschoenmakers en diens zoon Jan hebben samen en ieder hoofdelijk beloofd om aan Goijaerden Goessens een bedrag van 50 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over drie jaar met onderwijl steeds een jaarlijkse rente van 3 gulden (…) (Idem 40) Jan Jan Dirck Hanschoemakers heeft zijn vader Jan beloofd dat hij geen bezit zal afdelen of aanvaarden afkomstig van zijn vader danwel van Goijaerden Goessens, tenzij dat hij bovenvermeld bedrag eerst betaald zal hebben. Datum en getuigen als boven.

ORA Oirschot (Toirkens 139b fol 121v no 391 dd 29-12-1562) Henrick Peter Claes Houtloecks, verder Peter Corstens als man van Engelken dochter van Peter Claes Houtloecks, voor hemzelf en ook optredend voor hun broer Peter Claes Houtloecks, verkopen hierbij het derde deel van een jaarlijkse rente van 5 gulden, welke rente Goijaert zoon wijlen Goessen Ghijben als man van Annen dochter van Henrick Oemen, eerder had beloofd aan Jan zoon wijlen Jan Thijssen als man van Meriken dochter van wijlen Henrick Oemen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een groot huis en een klein huisje met een daarbij gelegen dries en een akker samen aan elkaar, groot ca. 14 en een halve lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Hedel, b.p. Peter Claes Aert Hoetloecks, Jan Willems, de gemeenschappelijke straat, heer Henrick van Esch. De rente wordt nu samen met een vervallen en een lopende termijn verkocht aan Gerit Janssen van der Hoeven ten behoeve van Henrieksken dochter van Henrick Sbrouwers. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. Datum 29 december 1562, getuigen Schoet en Ven.


Huwt voor 1535

25.803   Anna Henrick OOMEN

FamilienaamIndex 25.803Vader 51.606Moeder 51.607

Overleden Oirschot na 1571

ORA Oirschot (Toirkens 141a fol 68 no 180 dd 30-12-1570) Anna dochter van wijlen Henrick Oomen weduwe van Goijaert Goossens, met Joerden Jan Joerdens Brouwers haar gekozen voogd doet afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een huis, tuin etc. gelegen te Oirschot herdgang Hedel, b.p. Jan Willem Smeijers, Jan van Esch, Willem Dielis Scremers, de gemeijnte. Ook nog inzake een beemd en een stuk land dat erbij ligt, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, met het recht van overpad over het perceel van Dirck Janssn. van Ostaden, b.p. Dirck Janssn. van Ostaden, Zebrecht Willems van Cuijck, de erfgenamen van Gerit van der Lusdonck. Ze doet nu afstand ten behoeve van Goessen, Henrick en Ijken haar wettige kinderen en Anna belooft alle lasten van haar kant af te handelen.

(Doet in 1571 ook afstand van een hoeve in Notel aan deze kinderen.)

Kinderen

 1. Engeltje Zie 12.901
 2. Goessen (+na 1605, voor 1631, huwt Metgen Henrick van Creijelt (+na 1631)
 3. Henrick
 4. Oijken (Icken) (+voor 1605)

TerugBegin van generatie


25.804   Ghijsbert Mathijs Roefs van de TOERKEN

FamilienaamIndex 25.804Vader 51.608Moeder 51.609

Overleden na 2-5-1557, voor 1567

ORA Oirschot (Toirkens 131c fol 6v no 16 dd 20-1-1533) Gijsbrecht Mathijs Roefs als man van Iden dochter van wijlen Mathijs Huijskens heeft beloofd om aan Rutger Mathijs Huijskens die voortaan een jaarlijkse rente van 2 gouden Karolusguldens te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van een akker groot ca. 3 en een half lopenzaad, genoemd dat Neijwe Erve, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Aert Jacops, de gemeenschappelijke straat, genoemde Rutger zelf, Margriet Mathijs Huijskens. Hij belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag, mits er met Kerstmis vooraf is opgezegd, tegen betaling van 32 gouden Karolusguldens.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 19v no 52 dd 1-2-1535) Gijsbrecht Mathijs Roefs als wettige man van Ijken dochter van wijlen Mathijs Huijskens, heeft beloofd om voortaan aan Jan Peter Gielissen die een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een akker groot ca. 9 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Jan Francken, Jan van den Maerselaer, de gemeijnte, Goijaert Roestenborch. Gijsbrecht belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 16 gouden Karolusguldens.

ORA Oirschot (Toirkens 133a fol 86 no 187-8 dd 29-8-1538) Willem zoon wijlen Daniel Smetsers heeft als schuldenaar beloofd om aan Gijsbrecht zoon wijlen Mathijs Roefs (van de Toirken, JT) die 59 gouden Karolusguldens te gaan betalen per a.s. Pinksteren over twee jaar, waarvoor Willem zijn persoon en bezit als onderpand stelt. (Idem 188) Jan zoon wijlen Jan Joerden Swollifs heeft als schuldenaar beloofd om aan Gijsbrecht zoon wijlen Mathijs Roefs (van de Toirken, JT) die 118 gouden Karolusguldens te gaan betalen per a.s. Pinksteren over twee jaar. De schuldenaar beloofdt dat op onderpand van zijn persoon en al zijn bezit.

ORA Oirschot (Toirkens 134b fol 8 no 30 dd 24-1-1541) Mathijs zoon wijlen Willems Sbrouwers heeft beloofd om aan Gijsbrecht zoon wijlen Mathijs Roefs die een jaarlijkse rente van 20 stuivers te zullen gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van de helft van een beemd genoemd de Posdonck, groot ca. een bunder in totaal, gelegen in Oirschot herdgang Hedel, b.p. Daniel van der Meijen, Ursel weduwe en kinderen van Henrick van Ostaden, de gemeijnte.

ORA Oirschot (Toirkens 134b fol 19v no 68 dd 3-20-1541) Goijaert zoon wijlen Goijaert Loijs heeft beloofd om aan Gijsbrecht zoon wijlen Mathijs Roefs, waarbij die daarvan het vruchtgebruik krijgt en zijn wettige kinderen daarvan het erfrecht, die een jaarlijkse rente van 2 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een beemd, groot ca. anderhalve bunder, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. Bartholomeus Gerart Jacops, de gemeijnte genoemd 't HenricksLaer, meester Cornelis Opstal.

ORA Oirschot (Toirkens 134b fol 39v no 133 dd 2-3-1541) Geraert zoon wijlen Jacop Ketelaers verkoopt hierbij een beemd genoemd de Hasenput, gelegen in Oirschot onder Ameijden alhier, b.p. Jan Joirdens, Jacop Smetsers, de gemeijnte genoemd het Quinckersche Broeck, Claes Hoppenbrouwers. Het perceel wordt nu verkocht aan Gijsbrecht zoon wijlen Mathijs Roefs.

ORA Oirschot (Toirkens 134c fol 7v no 13 dd 19-1-1542) Henrick en Rutger, gebroeders en wettige kinderen van wijlen Mathijs Huijskens verwekt door deze Mathijs en wijlen IJken zijn wettige vrouw, dochter van wijlen Henrick Daniels verder Berta wettige dochter van wijlen genoemde Mathijs en IJken met mij als haar voogd, welke Berta weduwe is van Henrick Pennincks, verder Gerart, Jan, Willem en Mathijs, gebroeders en wettige kinderen van wijlen genoemde Henrick Pennincks en Berta, verder Herman zoon wijlen Henrick Hermans als wettige man van Ijken, verder nog Katalijn, beiden gezusters en wettige kinderen van genoemde Henrick Pennincks en Berten, met mij als haar voogd, en verder nog Margriet ook dochter van genoemde Mathijs en IJken weduwe van Jan Sbressers met Willem Elias Scilders als haar wettige man en voogd, verder nog Dirck en Jan, gebroeders en wettige kinderen van wijlen genoemde Jan Sbressers en Margriet, nog Gijsbrecht zoon wijlen Mathijs Roefs (van de Toirken), weduwaar van Iken wettige dochter van genoemde Mathijs en Ijken, verder Mathijs en Peter, gebroeders en wettige kinderen van genoemde Gijsbrecht Mathijs Roefs en Iken met Adriaen zoon wijlen Mathijs Roefs als hun voogd, die voor henzelf optreden en ook voor hun broers Gerard en Adriaen, hebben met elkaar een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat hen is nagelaten door wijlen genoemde Mathijs Huijskens en Ijken, Bij deze verdeling krijgt Henrick zoon wijlen Mathijs Huijskens een beemd genoemd de Echendonck met recht van overpad over het erf volgens schepenbrieven die hij daarvan zegt te hebben, gelegen in Oirschot onder Ameijden alhier, b.p. de kinderen van genoemde Gijsbrecht Roefs, de kinderen van Goijaert Hoppenbrouwers, Henrick Willem Sbrouwers, de gemeijnte.

ORA Oirschot (Toirkens 135a fol 44 no 315 dd 22-10-1544) Gijsbrecht Thijssen heeft met een vonnis, afgegeven door schepenen van Oirschot, beslag mogen laten leggen op een beemd zijnde ca. anderhalve bunder groot, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. Aert Barholomeus Gerart Jacops, de gemeijnte genoemd 't Henrickslaer, meester Cornelis Opstal en wel vanwege een achterstallige vordering van een jaarlijkse rente van 2 gulden die twee jaar onbetaald is gebleven. De rente vervalt steeds op Maria Lichtmisdag en de originele brief daarover dateert van 3 februari 1541 en de rente was eerder beloofd door Goijaert zoon wijlen Goijaert Loeks (of Loijs) aan genoemde Gijsbrecht. De heer van Oirschot heeft daarom beslag laten leggen op dat onderpand en Gijsbrecht heeft vervolgens Gijsbrecht Vlemminks benoemd om de procedure daarvoor voort te zetten, hetgeen vervolgens is gebeurd. Daarbij is het onderpand verkocht aan Elisabeth zijnde zijn vrouw en wel voor de twee gulden jaarlijks die 2 jaar onbetaald waren en voor de kosten van de procedure. Daarbij is nog een uiterste termijn van 3 dagen gesteld warop het onderpand afgelost kon worden maar Elisabeth heeft daarbij de koop behouden.

ORA Oirschot (Toirkens 138a fol 85 no 316 dd 6-10-1556) Gijsbert zoon wijlen Mathijs Roefs heeft met schepenbrieven van Oirschot zijn vordering en achterstand aangetoond inzake een jaarlijkse rente van 2 gulden die 3 jaar onbetaald is gebleven zoals hij zei, welke rente Goijaert zoon wijlen Goijaert Loijs deze Gijsbrecht had beloofd, waarbij Gijsbert het vruchtgebruik kreeg en diens wettige kinderen het erfrecht. De rente vervalt steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een beemd groot ca. anderhalf bunder, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. Bartholomeus Gerit Jacopszoon, de gemeijnte genoemd het Henrickslaer, meester Cornelis Verstallen, conform de originele brief daarover d.d. 3 februari 1531. Daarop hebben wij op aanwijzing van de Heer van Oirschot bepaald dat Gijsbert het onderpand in beslag mag laten nemen voor zover hij zijn vordering kan aantonen waarbij de rechten van anderen ook gerespecteerd moeten blijven. Na dat vonnis heeft Joerden van den Velde die daartoe vanwege Gijsbrecht was gemachtigd dit pand op de gebruikelijke wijze na 3 zondage publikaties daarvan in het openbaar te koop aangeboden. Gijsbert heeft een bod gedaan ter hoogte van de rente van twee gulden en 3 achterstallige termijnen en de gerechtelijke kosten hiervan. Omdat er verder niemand is gekomen die een hoger bod wilde doen, heeft Gijsbrecht het perceel verworven en in het vonnis is nog bepaald dat het onderpand ook als zekerheid dient voor een eventuele vordering van de heer van Oirschot voor zover wij daar zeggenschap in hebben.

ORA Oirschot (Toerkens 139b fol 83v no 273 dd 15-6-1562) Geraert Gijsbrecht Mathijssen heeft beloofd om voortaan aan Mathijs Gijsbrecht Mathijssen die een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. groot ca. 14 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. de Larendijck, Dircks Verhamsvoort, de Laer, de weduwe van Niclaes Bloecks. (…) (Idem 274) Geraert Gijsbrecht Mathijssen heeft beloofd om aan Andriessen Jan Scellekens ten behoeve van het minderjarige kind van (moet zijn: Mathijs zoon van) Gijsbrecht Mathijssen verwekt bij Anna dochter van Jan Scellekens, die een jaarlijkse rente te gaan betalen van 2 gulden steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van het bezit uit de voorgaande akte. (niet afgemaakt…) (Idem 275) Geraert Gijsbrecht Mathijssen heeft als schuldenaar beloofd aan Andriessen Jan Scellekens en aan Jan Henrick Goijaerts ten behoeve van het minderjarige kind van Gijsbrecht Mathijssen verwekt bij Anna dochter van Jan Scellekens, die een bedrag van 32 gulden te zullen gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over 4 jaar en onderwijl een jaarlijkse rente van 2 gulden per jaar waarvan de eerste termijn vervalt per a.s. Maria Lichtmisdag. (Idem 276) Mathijs Gijsbrecht Mathijssen doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik inzake het vijfde deel van een beemd, gelegen in Oirschot herdgang Straten ter Ameijden, b.p. Willem Henrick Goijaerts, Jan Gerits en Jan Joirdens, de gemeijnte. Hij doet er nu afstand van ten behoeve van de voogden over het minderjarige kind van genoemde Mathijs verwekt bij Anna dochter van Jan Scellekens. (…) (Idem no 277) Jan Henrick Goijaerts heeft beloofd om aan Adriaen Gijsbrecht Mathijssen die een bedrag van 24 gulden te zullen gaan betalen, per a.s. St. Jansdag over twee jaar en onderwijl een jaarlijkse rente van 30 stuivers waarvan de eerste termijn vervalt per a.s. St. Jansdag over een jaar.

ORA Oirschot (Toirkens 138a fol 52 no 247 dd 3-5-1557) Henrick Marcelis Dielissen en Gijsbert Mathijssen als man van Margriet dochter van genoemde Marcelis Dielissen, verkopen een jaarlijkse rente van 20 stuivers met twee vervallen en een lopende termijn, welke rente Jan Jan Gijsbrechts junior eerder had beloofd aan Henrick Marcelissen en aan diens zuster Margriet, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Peter Lauwreijssen, de gemeenschappelijke straat, conform een schepenbrief van Oirschot. De rente wordt nu verkocht aan Jan Dielis Hoppenbrouwers onze collega schepen.

ORA Oirschot (Toirkens 134a fol 156v no 71 dd 27-2-1586) Jan zoon wijlen Mathijs Ghijb Thijs, Jan zoon wijlen Adriaen Jansen als man van Anna dochter van genoemde Mathijs, Jan zoon wijlen Gerits inde Haperdonck als voogd over Ijken dochter van genoemde Mathijs en verder Jan en Mathijs, broers en zonen van wijlen Peter Ghijb Thijs en nog Adriaen Joosten van Laerhoven en Wouter Gijsberts van Cathuizen als voogden over Thonisken, Emkenen, Ijken en Catharijn kinderen van genoemde Peter Ghijb Thijssen, verder Wouter zoon wijlen Gerart Ghijb Tijssen, Danel van Berendonck en genoemde Wouter nog als voogden over Dingen en Ijken, die aanwezig zijn, en over Marien en Catharijnen gezusters en dochters van genoemde Gerard Gijb Thijssen, verder nog Peter zoon wijlen Marten Coolen als voogd over Ariken dochter van Adriaen Ghijb Thijs en tenslotte nog wijlen Elisabet dochter van Gijsbert Mathijssen, hebben een boedelverdeling gemaakt inzake de nalatenschap van wijlen Gijsbert Mathijssen (Roefs van den Toerken). Bij deze verdeling hebben de kinderen van wijlen Mathijs Gijben Matijssen een akkertje gekregen dat vroeger weiland is geweest, genoemd de Casteren, gelegen in Oirschot herdgang Straten groot ca. 2 lopenzaad, b.p. Gelden Zeben, Jan Goossens en Claes Peters. Verder krijgen ze nog 8 gulden 6 stuivers en drie oort eenmalig van Ariken dochter van Arien Gijb Thijs te ontvangen per a.s. oogsttijd. Bij deze verdeling krijgen de kinderen van Peter Gijb Thijs een akker genoemd de Vuitvanck groot ca. 3 lopenzaad gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Jan van Berendonck, de kinderen van Niclaes Vlemincks. Uit dit erfdeel moet jaarlijks 6 lopen rogge worden betaald aan het St. Huibrechtsaltaar genoemd het H. Sacramentsaltaar en de dorpslasten. De kinderen krijgen 8 gulden 6 stuivers en drie oort eenmalig van de kinderen van Gerart Gijb Thijs. Bij deze verdeling krijgen de kinderen van Gerard Ghijb Thijs de helft van een stuk land met de halve hofstede voor een helft groot ca. vier en een halve lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. voor het geheel Wouter van Cathuizen, de kinderen van Adriaen van de Maerselaer. Uit dit erfdeel moet jaarlijks de helft van 10 lopen rogge worden betaald aan Jonker Jan de Bever. Verder moeten ze aan de kinderen Mathijs, Peter en Elisabeth 12 en een halve gulden betalen per a.s. oogsttijd. Bij deze verdeling krijgt Arike dochter van Ariaen Gijb Thijssen de helft van de hofstede gelegen herdgang de Notel in totaal groot ca. 9 lopenzaad, b.p. Wouter van Cathuizen, de kinderen van Adriaen van de Maerselaer. Uit dit erfdeel moet jaarlijks de helft van 10 lopen rogge worden betaald aan Jonker Jan de Bever en aan de kinderen van Mathijs Gijb Thijs, Peter Gijb Thijs en aan Elisabeth Gijb Thijs 12 en een halve gulden per a.s. oogsttijd. Bij deze verdeling krijgt wijlen Elisabeth een beemdje groot ca. twee lopenzaad gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. de Echendonck, Corsten Bollen. Uit dit erfdeel moet jaarlijks twee blanken grondchijns worden betaald. Het erfdeel krijgt van de kinderen Gerart Gijb Thijs en van Ariaen Gijb Thijs 8 gulden 6 stuivers en drie oort eenmalig per a.s. oogsttijd.

(Idem no 72) Genoemde erfgenamen uit de vorige akte behalve Elisabeth hebben een boedelscheiding gemaakt inzake de nalatenschap van hun overleden tante Elisabeth.

Bij deze verdeling kijgen de kinderen van Mathijs Ghijb Thijs een beemd genoemd het Echendonck, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. de Echendonkse voort, Corsten Bollen. Hieruit moet jaarlijks twee blanken grondchijns worden betaald aan de heer van Oirschot, en nog 6 gulden 6 stuivers en 3 oort aan de andere erfgenamen per a.s. oogsttijd.

Bij deze verdeling hebben de kinderen van Peter Ghijb Thijssen de helft van drie en een halve lopenzaad grond gekregen gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. de oude hofstede. Ook krijgen ze nog anderhalf vierde deel in een beemd groot ca. een bunder gelegen in de 12 bunders aldaar, b.p. Elisabeth weduwe van Peter Jan Pouwels, het stuk dat er van is afgedeeld. Uit dit erfdeel moet jaarlijks 6 stuivers grondchijns worden betaald aan de Heer van Oirschot.

Bij deze verdeling hebben de kinderen van Gerart Gijb Thijssen voor 5 delen en Ariken minderjarige dochter van Adriaen Ghijb Thijs voor een zesde deel, samen een rente van 4 gulden per jaar verkregen te ontvangen van Dirck Verroten, nog twee gulden per jaar te ontvangen van Dielissen Rutgers, nog twee en een halve gulden per jaar te ontvangen van Ijken weduwe Jan Jan Thomas Vermeijden, nog 30 stuivers per jaar te ontvangen van Goossen Peter Corstens, alle pachten te ontvangen met twee vervallen en een lopende termijn.


Huwt (1)

25.805   Iken Mathijs HUISKENS

FamilienaamIndex 25.805Vader 51.610Moeder 51.611

Geboren ca. 1490
Overleden voor 1542


Huwt (2) voor 1544

Elisabeth N.

Index


Huwt (3)

Margriet Marcelis Jan DIELISSEN

FamilienaamIndex

Overleden voor 1586

ORA Oirschot (Toirkens 138a fol 75v no 278 dd 15-4-1556) Gijsbert zoon wijlen Mathijs Peter Roefs (weduwnaar van Ijken Mathijs Huijskens) en zijn vrouw Margriet dochter van wijlen Marcelis Jan Dielissen, welke Gijsbrecht ziek is en Margriet daarentegen gezond, beiden in het bezit van hun verstandelijke vermogens, hebben met wederzijdse instemming hun testament opgemaakt. (…)Voor begane zonden etc. vermaken ze aan de fabriek van de St. Lambrechtskerk te Luik 1 stuiver eens, na hun dood te ontvangen. Als Gijsbert eerst komt te overlijden vermaakt hij hierbij zijn vrouw Margriet vanwege door haar verrichte arbeid die ze heeft verricht bij het timmeren van het huis waar ze nu in wonen en ook anderszins, haar een jaarlijkse rente van 4 en een halve gulden op onderpand van het bezit van Gijsbrecht en geeft daarvoor speciaal bevoegdheid aan haar. De eerste termijn van die rente binnen een jaar na zijn dood te ontvangen en verder krijgt ze die zolang ze leeft, maar niet langer dan als zodanig, zodat ze met deze lijfrente een woning kan huren op de plek waar ze dat wil. Verder vermaakt Gijsbrecht zijn vrouw Margriet al zijn roerende bezit dat hij na zijn dood zal achterlaten, welk bezit ze zolang ze leeft mag gebruiken hetzij huisraad, houtwerk en wel alles wat niet nagelvast is. Na het overlijden van Margriet zal dat bezit versterven op de wettige kinderen van Gijsbrecht en die kinderen van Gijsbrecht zijn dan ook gehouden om na de dood van Margriet aan de erfgenamen van Margriet die 8 gulden eens te betalen. Indien Margriet eerder komt te overlijden dan de testateur, vermaakt ze al haar bezit aan Gijsbert die dat ook zijn leven lang mag gebruiken.

Kinderen

 1. Gerart Zie 12.902
 2. Mathijs Ghijsbrecht Mathijssen Roefs van de Toerken (+voor 1586), huwt Anna Jan Schellekens, ouders van Anna en Ijken, vermeld ORA Oirschot 20-2-1597, en Jan (+na 1604), minderjarig in 1562, 1565.
 3. Peter (+voor 1604), vermeld ORA Oirschot 1597, 1602, vader van Mathijs (40 jaar in 1604), gehuwd (1) met Beertgen Jans van der Hobbelen (1617 vermeld als moeder van Mathijs, Frans, Iken, Emken en Jan) en (2) met Elisabeth Michiel Verhoeven, Zie 25.841
 4. Adriaen
 5. Elisabeth (+voor 1586)

TerugBegin van generatie


25.806   Wouter Willem BROUWERS

FamilienaamIndex 25.806Vader 51.612Moeder 51.613

Overleden Oirschot tussen 1-2-1554 en 3-2-1556

ORA Oirschot (Toirkens 137a fol 80 no 296 dd 7-9-1552) Henrick Thoniszoon van Ginhoven als man van Lisbeth dochter van Jans die Brouwer, verder Jacop, Henrick, Jenneken en Jenneken, gezusters en allen kinderen van genoemde Jan Brouwers met Henrick Hoppenbrouwers als hun voogd, verkopen hierbij het derde deel van een huis, tuin, grond etc. groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in herdgang de Kerkhof aan de Heuvel aldaar, b.p. de kinderen van Gerit Schoets, de gemeijnte. Ze verkopen dit bezit nu aan Wouter Willems Sbrouwers en diens kinderen verwekt bij Digne dochter van Henricks van Berendonck, waarbij deze Wouter van dat derde deel de helft daarvan in vruchtgebruik mag hebben en zijn kinderen voor de andere helft daarvan het erfrecht. (…) (Idem no 297) Marie dochter van Willem Brouwers met Daniel die Metser als haar gekozen voogd verkoopt hierbij het derde deel van een huis etc. zoals staat vermeld in de voorgaande akte nu aan Wouter Willem Sbrouwers zijnde haar broer en aan diens wettige kinderen. (Idem 298) Wouter Willem Brouwers, verder Lauwereijs en Willem kinderen van genoemde Wouter, die ook handelen voor Lisbeth en Aleijt hun zusters, hebben beloofd om aan de 5 kinderen van Jan die Brouwer, Wouter daarbij voor de helft en diens kinderen ook voor de helft, die een bedrag van 42 gulden te zullen gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag samen met een halve huursom die genoemde Wouter schuldig was danwel met a.s. Pinksteren met de volledige huur. (Idem 299) Genoemde Wouter Willem Brouwers met zijn kinderen en hun voogden hebben beloofd om aan Marien dochter van Wouter Brouwers, waarbij Wouter daarvan de helft betaalt en diens kinderen de andere helft, die een bedrag van 42 gulden te zullen gaan betalen per a.s. Pinksteren over een jaar met een rente tegen de penning zestien.

ORA Oirschot (Toirkens 137b fol 18 no 62 dd 1-2-1554) Dirck zoon wijlen Jan Castermans heeft als schuldenaar beloofd om aan Wouter Willem Sbrouwers die een bedrag van 51 gulden te zullen gaan betalen per heden datum over een jaar.

Op 3-2-1556 in ORA Oirschot: belending door ‘de kinderen van Wouter Sbrouwers’.

ORA Oirschot (Toirkens 138a fol 94 no 421 dd 13-10-1557) Lauwreijs zoon wijlen Wouters Brouwers, Lisbet en Aleijdt gezusters en dochters van genoemde Wouter Brouwers met hun voogden Geerit Janssoen Verhoeven en Henrick van Berendonck, verkopen het huis met tuin etc., welk huis genoemde Wouter voor een derde deel heeft verkregen van Henrick Thonisssoon van Ginnoven als man van Lisbet dochter van Jans die Brouwer, verder van Jacop, Henrick, Jenneken de oudste en Jenneken de jongste, kinderen van genoemde Jan de Brouwer met hun voogd Henrick Hoppenbrouwer, verder nog voor een derde deel van Marie dochter van Willem Brouwers en waarvan Wouter zelf ook het derde deel bezat. Het huis ligt te Oirschot aan de Huevel, b.p. de kinderen van Gerit Schoet, de gemeijnte, conform een schepenbrief van Oirschot. Ze verkopen dit huis nu, na een hiervoor verkregen schepenbankdecreet aan Michiel Gerits van der Vlueten (…) (idem 422) Michiel Geritszoon van der Vleuten heeft als schuldenaar beloofd om aan Lauwreijs, Lisbet en Aleijt uit de vorige akte een bedrag van 153 gulden te zullen betalen (…) (Idem 423) Lauwreijs zoon wijlen Wouters Brouwers en Lisbet dochter van genoemde Wouter Brouwers met haar voogd Gerit Janssen Verhoeven verkopen hun twee derde delen van een schuur met een daarbij gelegen dries, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof aan de Huevel, b.p. Peter Michiel Verhoeven, Cornelis Blocks, de Laerdijck, Marcelis Smolders. Ook verkopen ze nog twee derde delen groot ca. een lopenzaad en 14 roeden grond ter zelfder plaats gelegen. Deze perceelsgedeeltes verkopen ze nu op grond van een daarvoor verkregen schepenbankdecreet aan hun zuster Aleijdt dochter van genoemde Wouter Brouwers en ze beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve een jaarlijkse pacht van 4 lopen rogge aan de rector van het St. Wilbortsaltaar en nog 3 blanken grondchijns. (Idem 424) Genoemde Aleijt met haar voogd Henrick van Berendonck heeft beloofd om aan Lauwreijs en Lisbet uit de vorige akte een bedrag van 58 gulden te zullen betalen.

ORA Oirschot (Toirkens 138b fol 28 no 109 dd 16-2-1558) Lauwerijs en Aleijdt wettige kinderen van wijlen Wouter Sbrouwers hebben als hun zaakwaarnemer benoemd Dirck Adriaens om namens hen al het bezit dat ze hebben geerfd van wijlen Betken dochter van Jan Reiniers alias de Voldere, gelegen in de stad Antwerpen, namens hen te verkopen.


Huwt (1) voor ca. 1530

25.807   Digna Hendriks van BERENDONCK

FamilienaamIndex 25.807Vader 51.614Moeder 51.615

Overleden voor 1552


Huwt (2) ca. 1552

Katalijn N.

Index

ORA Oirschot (Toirkens 137a fol 42 no 208/9 dd 15-6-1551) Anna weduwe van Henrick Lupprecht van Hersele met Jan Rutgers als haar voogd doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake het huis met grond etc. groot ca. 10 of 11 lopenzaad, gelegen in herdgang Spoordonck, b.p. Daniel Toirkens, Natael Vos, Peter Wouters cum suis, de gemeijnte genoemd het Lieveld, de gemeenschappelijke straat. Ze doet er nu afstand van ten behoeve van haar wettige kinderen Lenaert en Lupprecht voor zover dat die daar een lening op kunnen opnemen van Katalijn weduwe van Henrick Vos en haar kinderen ten bedrage van 3 gulden per jaar, maar voor niet meer dan dat. (Idem 209) Lenaert en Lupprecht, gebroeders en wettige kinderen van wijlen Henrick Lupprechts van Hersel, hebben beloofd om voortaan aan Katarijnen weduwe van hiervoor nu echtgenote zijnde van Wouter Brouwers die daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen zoals hiervoor vermeld daarvan het erfrecht, die een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op St. Jansdag van elk jaar op onderpand van het huis etc. uit de voorgaande akte.


Zij huwt (1)

Wouter VOS

FamilienaamIndex

Overleden voor 1551

Kinderen

 1. Lauwereijs
 2. Willem (+voor 1557)
 3. Lisbeth, onmondig in 1557
 4. Aleijt Zie 12.903

TerugBegin van generatie


25.816   Lambert Marten van den COLLENBERG

FamilienaamIndex 25.816Vader 51.632Moeder 51.633

Geboren voor 1500
Overleden na 1568, voor 1587

Lambert Marten Jans van Collenberch heeft de eed afgelegd als schepen, vanwege het overlijden van een schepen, op St. Barbaradag (4-12) anno 1544. Nog steeds schepen in 1551 (oudste), 1557, weer 11-3-1560, 1568.

ORA 1 fol 191v dd x-7-1558 Lambert Martens, H. Geestmeester te Liempde

ORA Liempde (inv no 3 fol 2) 22-11-1581: President-Schepen van Liempde

Bosch Protocol (inv no 1339 fol 348 dd x-9-1544) Peter Rutten promisit diverse sommen; Lambertus fs qdm Martini fs Johs Lamberts de Collenberg promisit 1:0:0 jaarlijks Liemde, losbaar met 20:0:0

ORA Liempde (inv no 1 fol 47v dd x-1-1546?) Lambert Marten Jans van Collenburch heeft verkocht Henrick Jan Schellekens een erfrenten van fl 3.3.- in ruil voor stukken akkerland.

ORA Liempde (inv no 1 fol 194r dd Altra (?) Jacob 1557) Aelbert zoon van Henrick van de Zande verwekt door Henrick bij diens vrouw Heilwigen wettige dochter van Jan van Meijnsvoert verkoopt aan Lambert Marten Janssen van Collenberch een stuk akkerland onder Boxtel dingbank Liempde

ORA Liempde (inv no 1 fol 144 dd 7-5-1554) Jan Mathijs die Raet verkoopt aan Lambert Marten Janssen een beemd. (Idem) Lambert Martens en Lambert Verhoert, aanstelling als voogden voor de minderjarige kinderen van Peter Claus Verhoert verwekt bij diens vrouw Geritken

ORA Liempde (inv no 1 fol 146v dd 30-6-1554) Lambert Martens en kinderen in een belending

Toegang Bosch Protocol (inv no 1413 fol 313 dd x-9-1580) Lambert fs. Martini Janss de Collenberg cum suis 12 gulden jaarlijx onderpanden Boxtel, losbaar met 200 gulden

Toegang Bosch Protocol (inv no 1413 fol 313v dd x-9-1580) Lambert van Collenberg cum suis promiserunt f 80-14-0; Jacob van Bladel 14 gulden jaarlijx onderpanden tot St. Michiels Gestel, losbaar met 200 gulden

ORA Liempde (inv no 3 fol 43 dd 3-3-1587) De erfgenamen van Lambert Mertens, in een belending

ORA Liempde (inv no 4 fol 15r dd 3-12-1597) Jan zoon van Niclaes Jan Goissens als man van Anneken dochter wijlen Ancem Lamberts van de Collenberch, verkoopt een stuk land op 'de lage heije' onder Boxtel aan Henrick Jan Everts ten behoeve van Adriaen zoon wijlen Henrick Gerits

ORA Liempde (inv no 5 fol 19v dd 13-10-1604) Henrick zoon van Pauwels Henricks als man van Heijlken dochter van Willem Willems van Meijensvoirt door Willem verwekt bij wijlen Henricsken dochter van Lambert Mertens van de Collenberch, verkoopt een stuk akkerland aan Niclaes Hermans

ORA Liempde (inv no 7 fol 25 dd 3-2-1610) Jan zoon wijlen Niclaes Jan Goossens, weduwnaar van Anna dochter wijlen Ansem Lamberts van de Collenberch; met Ansem, Jan en Catarina, minderjarige kinderen van Jan Niclaessen (Goossens) verwekt bij Anne; en Heesken dochter wijlen Niclaes Jan Goossens, weduwe van Aert Rutgers Verhoeven, met haar kinderen Rutger en Henrick, broers, Heijlken, Metken en Jenneken, gezusters, maken een erfdeling.

ORA Liempde (inv no 7 fol 29v dd 25-2-1610) de erfgenamen van wijlen Lambert Mertens van de Collenberch en de erfgenamen van Willem Willems van Meijensfoirt, vermeld in een belending

ORA Liempde (inv no 9 fol 3v dd 21-6-1613) Jan zoon wijlen Niclaes Jan Goossens, weduwnaar van Anna dochter wijlen Ansem Lamberts van de Collenberch, ook voor zijn kinderen Ansem, Jan en Catarina (met autorisatie 22-5-1613) verkoopt een akker aan Goijaert Jan Henricks van de Venne

ORA Liempde (inv no 11 fol 49 dd 19-12-1617) Er is een meningsverschil tussen enerzijds Henrick Pauwel Henricks man van Heijlke dochter van wijlen Willem Willems van Meijelsvoort en zijn vrouw Henrieckske dochter wijlen Lambert Mertens van de Collenberch, plus haar broer Willem (?); en Jan Goijaerts Henricks van Aerlebeke als man van Willemken dochter wijlen Jan Laureijssen door Jan verwekt bij diens vrouw de voornoemde Henrieksken in haar tweede huwelijk. Betreft de nalatenschap van de ouders: wat is op Henriekske verstorven en wat niet? Henrick en Jan verklaren nu een minnelijke schikking te hebben getroffen. (Volgen twee pp met een dik dozijn verdeelde akkers)

ORA Liempde (inv no 10 fol 62 dd 26-10-1616) Henrick Pauwels Henricks man van Heijlken dochter van wijlen Willem Willems van Meijelsfoirt door Willem verwekt bij diens vrouw Henrieksken dochter van wijlen Lambert Mertens van Collenberch verkoopt een stuk akkerland genaamd Meth Gevertshoff aan d'loe (?) eijnden, aan Ansem zoon wijlen Henrick Jans van de Braken


Huwt

25.817   N.N.

Index 25.817 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 30-6-1554

Vermoedelijk een dochter van Jan of Claus Verhoert

Kinderen

 1. Marten Zie 12.908
 2. Anssem (+voor 1597), huwt N.N.
 3. Kinderen
  1. Anneke Ansem Lambert Martens van Collenberg (+voor 1610, mogelijk voor 1601), huwt Jan Niclaes Jan Goossens (hieruit Ansem, Jan en Catarina, minderjarig in 1610) te Boxtel; hij huwt (2) voor 1617 Anneke Adriaen van Os; Zie 25.822
 4. Henrieksken, huwt (1) Willem Willems van Meijelsfoirt; huwt (2) Jan Laureijssen
 5. Kinderen
  1. Heijlken Willems van Meijelsfoirt, huwt Henrick zoon van Pauwels Henricks
  2. Wilem Willems van Meijelsfoirt
  3. Willemken Jan Laureijssen, huwt Jan Goijaerts Henricks van Aerlebeke

TerugBegin van generatie


25.818   Willem Peter Willems van der LOE

FamilienaamIndex 25.818Vader 51.636Moeder 51.637

Overleden na 1561

Ook Aent Loe; ook gegoed in de parochie Boxtel onder de dingbank van Gemonde, op de Born.

ORA Liempde (inv no 2 fol 15 dd 3-11-1557) Willem Peter Willems aan het Loo verkoopt aan Henrick zijn halfbroer een erfrente van 32 stuivers 's jaars op een stuk land gemaand De Born in de parochie Boxtel dingbank Liempde. Op 9-4-1619 kennelijk afgelost door Aleijd N. weduwe van Jan Denis, aan Peter Martens van den Collenberg.

ORA Liempde (inv no 2 fol 63 dd 11-2-1560) Jan, Aert en Peterken, resp. zoons en dochter van Arien Willem Willem Bouwens verwekt bij diens vrouw Cathelijnen; kopen een rente van fl 2 s jaars af; verschuldigd aan Peter Willem Peters aan het Loo, een van de nakinderen van Willem verwekt bij Alit, die de pacht deelde met zijn zuster Geertruijd Willem Peters volgens testament.

ORA Liempde (inv no 2 fol 62v dd 31-1-1560) Roelof Dercks van Roeij heeft afgelost 12 lopen erfrogge aan Willemen Peter Willems aent Loe man van Eijmken Peter Henricks van den Biechelaar

ORA Liempde (inv no 2 fol 78v dd 29-10-1561) Willem Peter Willems aent Loe verkoopt aan Margaretha weduwe Eelken Jansz de Visser een erfrente van fl 3.-.- Af te kopen met fl 50.-.-


Huwt (1)

25.819   Eijmken Peter Henricks van de BIECHELAAR

FamilienaamIndex 25.819Vader 51.638Moeder 51.639

Overleden voor 1535


Huwt (2) voor 1535

Aleid N.

Index

Kinderen

 1. (uit 1) Marijke Zie 12.909
 2. (uit 1) Jan, huwt N.N.
 3. Kinderen
  1. Heijlken Jan Peters van de Loe, huwt Jan Jacobs Bolant
  2. Henrick Jan Peters van de Loe
 4. (uit 1) Lijsken, huwt Wouter Maessen
 5. (uit 2) Peter
 6. (uit 2) Geertruid

TerugBegin van generatie


25.820   Jan Jans van OSCH

FamilienaamIndex 25.820Vader 51.640Moeder 51.641

Geboren Oirschot x-9-1485
Overleden na 1557, voor 1563

Heilige Geestmeester (ORA 1550)

ORA Oirschot (137b fol 67v no 272 dd 21-4-1554) Jan van Os verkoopt hierbij een jaarlijkse pacht van 13 lopen rogge, Oirschotse maat, welke pacht Henrick Jan Vremans eerder had beloofd aan Dirck die Crom, op onderpand van een stuk land genoemd de Loo, gelegen in de Aerlesche akkers, b.p. Henrick Volneggers, Jan Vremans, conform eens schepenbrief van Oirschot van het jaar 1380. Ook verkoopt hij nog 12 lopen rogge per jaar zelfde maat, welke pacht Dirck die Crom eerder had verkregen van Geertruid dochter van Willem Castermans en deze Dirck had verkocht ten behoeve van Aert genoemd de Vogelaer van Vught, op onderpand van een akker genoemd de Moestakker, gelegen tussen de tuin van Willem Leemans en het erf genoemd die Moest, conform een schepenbrief van Den Bosch d.d. 15 december 1418. Hij verkoopt deze pachten nu aan Lauwerijssen Aerts van der Hoeven (…).

ORA Oirschot (138a fol 51 no 241 dd 7-5-1557) Dirck zoon wijlen Jans de Crom verkoopt een stuk land groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. Jan Joosten, de weduwe van Daniels van den Dijck, het erf van de armen van Amelrijck Boots, de gemeenschappelijke straat. Het perceel wordt nu verkocht aan Mathijssen Daneel Wilborts en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een jaarlijkse pacht van 10 lopen rogge aan Jan van Os, nog het derde deel van een oude grote per jaar aan genoemde Jan en de dorpslasten.

ORA Oirschot (139c fol 366v no 256 dd 22-10-1563) Mathijs Daniel Willems als eerdere echtgenoot van Heijlwich dochter van wijlen Dircks van den Maerselaer verkoopt een akker genoemd de Clammergaten, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, (…) aan Jan Dircks van Ham en Mathijs belooft nu samen met Adriaen Verheijden aan de toekomstige erfgenamen hiervan omdat deze akker dermate zwaar was belast met schulden, dat ze alle lasten van hun kant af zullen handelen en voor hun rekening nemen behalve een jaarlijkse pacht van 10 lopen rogge aan Jan van Osch, nog 3 gulden per jaar aan Jenneken weduwe van Jan van Mol, nog een halve stuiver chijns aan de erfgenamen van Jan van Osch, nog 3 gulden per jaar aan genoemde Jan als koper, welke rente deze Jan aan Jenneken weduwe van Jan Mol heeft afgelost.

ORA Oirschot (142c fol 440 no 38 dd 2-12-1583) Goijaert zoon wijlen Gijsbrechts Hoppenbrouwers heeft beloofd om voortaan aan Jan zoon Gerit Marcelis als man van Marieken dochter van Jan van Os een jaarlijkse rente te gaan betalen van 5 gulden en 5 stuivers, (…). Daarbij heeft genoemde Jan Gerit Marcelissen verklaard dat hiermee een pacht van 17 lopen rogge per jaar is afgelost Oirschotse maat, welke pacht deze Goijaert en diens voorgeslacht jaarlijks hebben betaald aan genoemde Jan van Os indertijd en nu aan Jan Gerit Marcelissen. Jan geeft daarvoor kwijting en zegt dat de brieven daarover, zo die er al zijn, niet langer geldig zullen zijn, (voldaan 15-12-1588)


Huwt

25.821   N.N.

Index 25.821 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Margriet dochter van Niclaes van der Heijden?

Kinderen

 1. Peter Zie 12.910
 2. Marieke (+na 1583), huwt Jan Gerit Marcelis (+na 1588)

TerugBegin van generatie


25.822   Nicolaes Jan GOOSSENS

FamilienaamIndex 25.822Vader 51.644Moeder 51.645

Overleden na 12-3-1599, voor 26-2-1601

Schepen van Oirschot 1560, 1563, 1569, 1572, 1575, 1578, 1581 (elke drie jaar afwisselend met broers Peter en Jan Jr.); corpuslid 1582, kerkmeester 1565, 1567.

Dossier boedelscheiding 1598 (ORA Oirschot inv A0217 nr 2680)

ORA Oirschot (137b fol 28 no131 dd 14-2-1553) Meester Gabriel zoon wijlen meester Baltasar van Vlierden, priester en kanunnik van de St. Bavokerk te Gent, verkoopt hierbij een akker genoemd de Geskens akker, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. de kinderen van Aert Thomassen van den Ven, de gemeenschappelijke straat, Adriaen Willems van den Hovel. Hij verkoopt het perceel nu aan Niclaes Jan Goessens (…) (idem 132) Niclaes zoon wijlen Jan Goessens en met hem Wouter Thomaes van den Venne als zijn borg hebben samen en ieder hoofdelijk beloofd om aan meester Gabriel van Vlierden die een bedrag van 320 gulden te zullen gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag. Als onderpand verbinden zij hiervoor speciaal een akker genoemd de Geeskens akker.

ORA Oirschot (137b fol 87 no 342 dd 15-10-1554) Jacop zoon wijlen Willem Jacops verkoopt hierbij zijn vordering van 26 gulden en tien stuivers welk bedrag heer Henrik Ariens die Harnismaker priester deze Jacop is verschuldigd vanwege de levering van bijen, vervallend per afgelopen St. Bavodag. Hij verkoopt deze vordering nu aan Niclaes Jan Goessens.

ORA Oirschot (139b fol 105v no 347 dd 6-10-1562) Henrick Gijsbrechts van Kerkoerle verkoopt een akker genoemd de Doderom, groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Aerts van Genuchten, Wouter Thomassen van den Venne, Peter Verhaegen, met meer anderen, een gemeenschappelijke weg, welke akker hij middels uitwinning heeft verkregen en hij verkoopt deze nu aan Nicolaes Jan Goessens.

Idem (fol 117v no 378 dd 5-12-1562) Nicolaes Jan Goessens verhuurt hierbij aan Henrick Loijen een hofstede met toebehoren, gelegen onder Liempde, en wel voor een periode van 8 jaar, waarbij elk van de partijen halverwege de ternmijn kan opzeggen, hetgeen dan wel met Kerstmis daaraan voorafgaand dient te worden opgezegd. Henrick als huurder belooft hiervoor als huursom een bedrag van 36 gulden te zullen betalen waarvan de eerste termijn vervalt per a.s. Pinksteren over een jaar en het koren dat hij zal oogsten is ieder voor de helft. (…).

ORA Oirschot (140a fol 149v no 309 dd 3-12-1566) Peeter natuurlijke zoon van heer en meester Henrick Hoze, volledig gemachtigd door deze Henrick Hoze, zijnde zijn vader voor het navolgende en zoals ons als schepenen voldoende is gebleken volgens een machtiging opgemaakt voor heer Jan Goijaerts als notaris en getuigen Andries Hubrechts en Goijaerden Niclaessen te Boxtel d.d. 30 november 1566, verkoopt hierbij een jaarlijkse rente van twee gulden met twee vervallen en een lopende termijn, welke rente Jan zoon wijlen Aert Jacop Smollers eerder had beloofd aan Henrick Hoozen steeds vervallend op St. Jansdag op onderpand van een huis, tuin etc. groot ca. 9 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten. Ook nog op onderpand van een beemd genoemd de Blaeckenbeemd, met 3 akkers land erbij gelegen die onafgemaakt zijn, de ene genoemd de Stockakker, de andere dat Groot Laer en de derde het Kleine Laer, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 24 juli 1536. De rente wordt nu verkocht aan Niclaes Jan Goessens.

ORA Oirschot (140b fol 378 no 44 dd 7-2-1569) Genoemde Lauwreijs heeft als schuldenaar beloofd om aan Niclaes Jan Goessens een bedrag van 12 gulden en 5 stuivers te zullen betalen.

Idem (fol 411 no 154 dd 15-11-1569) Henrick zoon wijlen Peters die Leeuw verkoopt een jaarlijkse rente van 6 gulden met een vervallen en een lopende termijn, die hem toebedeeld is geweest bij de verdeling met de andere erfgenamen van genoemde Peter, en welke rente de kinderen van deze Peter hebben geerfd van wijlen Henrick Jan Seijsemakers verwekt bij Jenneke en welke rente Odulph zoon Peters die Schoenmaker eerder had beloofd aan Jenneken weduwe van genoemde Henrick Jan Seijsemakers, steeds vervallend op St. Jansdag van elk jaar in Den Bosch te betalen op onderpand van een huis, grond en akker, groot ca. 7 lopenzaad, genoemd de Keelbraecke, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Dirck Joordens, Joost Andriessen met meer anderen, de gemeenschappelijke straat, Geeraerts van Best en meer anderen conform diverse schepenbrieven daarover van Den Bosch. Hij verkoopt deze rente nu aan Niclaes Jan Goessens onze collega schepen.

ORA Oirschot (141a fol 104v no 48 dd 11-1-1571) Henrick zoon Willem Andriessen heeft beloofd om aan Niclaes Jan Goessens een bedrag van 34 gulden te zullen betalen binnen nu en 13 dagen.

Idem (fol 107 no 56 dd 12-2-1571) Goessen en Henrick, broers en kinderen van wijlen Goijaert Goessens, voor henzelf en ook optredend voor hun zuster Ijken, hebben beloofd om aan Niclaes Jan Goessens ten behoeve van Agnese dochter van Jan Gijsbrechts van Kerkoerle, een jaarlijkse rente van 4 gulden te gaan betalen.

ORA Oirschot (141a fol 182v no 93 dd 21-7-1572) Bartholomeus en Peter, broers en kinderen van wijlen Henrick zoon Peter Bartholomeus Scrommen, verkopen een rente van 6 gulden per jaar, welke rente Goessen zoon Adriaen Roelofs eerder had verkocht aan genoemde Bartholomeus ten behoeve van diens vader Henrick, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en te betalen in de stad Den Bosch, op onderpand van een huis met tuin, schuur etc. groot ca. 6 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Dircks van Waelre, de gemeenschappelijke straat, Rutger Henricks conform een schepenbrief van Den Bosch d.d. 1 februari 1560, welke rente van 6 gulden genoemde Peter bij een boedelverdeling toebedeeld is geweest, eveneens volgens een schepenbrief van Den Bosch. De rente wordt nu met een lopende termijn verkocht aan Niclaes Jan Goessens onze collega schepen.

Idem (fol 185 no 100 dd 23-8-1572) Kaerl zoon wijlen heer Dircks van den Meer als man van Cathalijn dochter van Jan Peter Daniels verwekt bij Aleijten dochter van Niclaes Smulders, verkoopt de helft van een jaarlijkse rente van 6 gulden die hij in zijn hoedanigheid bij een boedelverdeling heeft verkregen met de andere kinderen van genoemde Jan Peters Daniels en Aleijt, welke rente Jacop zoon Willem Lonis van den Dooren eerder had beloofd aan Geerarden zoon wijlen Claes Smolders ten behoeve van de uitvoering van het testament van wijlen heer Jans van der Lusdonck die men ook wel Jan Smolders noemt. De rente vervalt elk jaar op Maria lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot onder Boterwijck, b.p. de kinderen van Jan Peter Danels, Elisabeth weduwe en kinderen van Jan Vos. Ook nog op onderpand van een akker groot ca. 6 lopenzaad, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. de kinderen van Jan Peter Danels, Gijsbrecht Pels, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 15 oktober 1539. De rente wordt nu verkocht aan Niclaes Jan Goessens onze collega schepen.

ORA Oirschot (142a fol 166 no 12 dd 22-4-1579) Jan zoon wijlen Joost Crijns verkoopt het weiland genoemd Tsalder dat hij in de voorgaande akte heeft verkregen van Corstiaen Jan Corstens en Corstiaen op zijn beurt had gekocht van de erfgenamen van wijlen Jan Crijns, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. de tafel van de H. Geest in Den Bosch, de kinderen van Odulphus Peter Haecks, Henrick Spierinkcs, de weduwe van Goijaert Maes, condorm een schepenbrief van Oirschot. Hij verkoopt het perceel nu aan Niclaes Jan Goessens.

ORA Oirschot (142b no 205 dd 29-12-1581) Niclaes zoon wijlen Jan Goossens onze collega schepen heeft beloofd om aan Aerden Antonis Sgraets ten behoeve van Henrick Lodewijk Timmermans een jaarlijkse rente van 14 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. groot ca. 6 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, b.p. Peter Jan Corstiaens, de weduwe van Jan Henrick Goijaerts en meer anderen, een gemeenschappelijke straat genoemd aan de Paelgiaert. (…).

ORA Oirschot (142c fol 373 no 90 dd 22-5-1582) Niclaes zoon wijlen Jan Goessens als man van Annen dochter van wijlen Peter Haecks, verkoopt de jaarlijkse rente van 3 gulden met alle vervallen en lopende termijnen welke rente Dirck de Hoppenbrouwer aan genoemde Peter eerder had beloofd. De rente vervalt elk jaar op St. Jansdag op onderpand van een huis, tuin etc. in totaal ca. 3 mudzaad groot, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. de straat, Bertken Toerkens, Alaert Lippen en meer anderen, Goijaert Willems, de gemeenschappelijke straat, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 5 juni 1537. Hij ruilt deze rente met een rente van 3 gulden en tien stuivers welke rente Aert van der Straten op het bezit van genoemde Niclaes heft en welke laatste rente hiermee is vervallen. (…).

ORA Oirschot (143a fol 65 no 135 dd 3-8-1584) Niclaes zoon wijlen Jan Goossens als uitvoerder van het testament van wijlen heer en meester Jan Haex op grond van dit testament dat werd opgemaakt voor heer Joordenen Thoerkens, priester in plaats van de pastoor, waarbij de H. Sacramenten zijn toegediend d.d. 21 september 1571 zoals ons is gebleken, verkoopt het huis met tuin etc. welk huis Jan Haex eerder in een ruil had verkregen van Jacop Thomas van Kerkoerle (…) aan Dirck Willem Dirks genoemd Faes (…).

ORA Oirschot (143a fol 127 no 195 dd 30-9-1585) Dirck zoon wijlen Dirks de Hoppenbrouwer is eerder gehuwd geweest met Heijlken dochter van Niclaes Jan Goossens en deze Heijlken is aan de pest overleden en heeft een zoon Peter achtergelaten. Dirk heeft slecht weinig persoonlijk bezit van deze Heijlken geerfd zoals Niclaes Jan Goossens ook verklaart, behoudens een koe en een bed en een jaarlijkse rente van 8 gulden vanwege de huwelijkse voorwaarden die destijds zijn gemaakt. Verder heeft Dirk van zijn vader Dirk ook geen goederen ontvangen en er zijn geen vaste goederen verdeeld omdat beide ouders van hem nog in leven waren en er zijn ook geen bezittingen in het huwelijk verworven omdat de ziekte van de pest waarmee Dirck zelf ook was besmet en waaraan Heijlke is gestorven er grote kosten zijn gemaakt. En dat vanwege het schrobben, het ziekbed, de uitvaart etc. waaraan veel geld is besteed en er was zelfs niet genoeg geld om die onkosten te betalen. Om daarover in de toekomst geen onmin te verkrijgen zijn nu verschenen Dirck de Hoppenbrouwer, partij enerzijds en Niclaes Jan Goossens, grootvader, Peter Jan Goossens en Goessen Dirck Hoppenbrouwers ooms en voogden van genoemde minderjarige Peter ter andere zijden en hebben de volgende regeling gemaakt. Dirck is in geen enkel opzicht verplicht om aan iemand iets van de roerende goederen te geven behalve in het geval deze Peter komt te huwen of enige ander geestelijke status heeft. Die krijgt dan een koe, een bed met toebehoren. Omdat genoemde Niclaes bij de huwelijkse voorwaarden aan deze Dirck een jaarlijkse rente had beloofd van 12 gulden, waarvan niet meer dan 8 gulden werkelijk is gegeven, belooft Niclaes aan Dirck dat hij deze belofte zal vernieuwen en daarvoor is Dirck de Hoppenbrouwer verplicht zijn zoon Peter groot te brengen totdat die in staat is zelf zijn kost te verdienen. De rente komt voor de helft toe wat betreft erfrecht aan Peter en zodra deze huwt krijgt hij de andere helft. Omdat Dirck de Hoppenbrouwer, vader van genoemde Dirck de Hoppenbrouwer is overleden tijdens het huwelijk van deze Dirck en Heijlke en waarbij Peter dus gerechtigd is in diens nalatenschap, zal Dirk de Hoppenbrouwer dit erfgoed zolang blijven bezitten waarmee hij zijn zoon Peter naar school kan laten gaan en beter zal kunnen kleden. Eerst als Peter komt te huwen zal hij dit erfdeel van zijn grootvader Dirk de Hoppenbrouwer krijgen. Partijen beloven elkaar over en weer dit kontrakt na te zullen komen. Datum als boven, getuigen Vleuten en Aelst.

ORA Oirschot (143b no 11 dd 16-2-1588) Peter zoon wijlen Laureijs van de Sande voor zichzelf en ook optredend voor zijn broer Jan die afwezig is en ook voor zijn broer Rutger, verkoopt een akker met een hofstede daarop zoals ze die hebben geerfd van Jan Janssn. van den Ecker, conform een dokument daarover opgemaakt in Den Bosch voor Willemen Sheeren, kapelaan in het Grote Gasthuis aldaar d.d. 11 augustus 1586, zoals ons is gebleken en welk bezit genoemde Jan had gekocht van de erfgenamen van Jan Henrik Goijaerts, gelegen in Oirschot, herdgang Verrenbest, b.p. het erf van de koper, Jan van de Ecker, de gemeenschappelijke straat. Hij verkoopt dit perceel nu aan Niclaes Jan Goessens (…) (Idem 12) Niclaes Jan Goessens heeft als schuldenaar beloofd genoemde Peter uit de vorige akte 125 gulden te betalen.

ORA Oirschot (143b fol 348v no 92 dd 13-11-1589) Niclaes Jan Goossens heeft beloofd om aan Dirck Dirck de Hoppenbrouwer, onze collega schepen een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis etc. genoemd het Creemselaar, groot ca. 6 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, b.p. Lambert Franck Goijaerts, Jan Jan Goossens, de gemeijnte.

ORA Oirschot (144b fol 282v no 371 dd 29-12-1594) Jan zoon Niclaes Jan Goossens verkoopt het huis en tuin en erbij gelegen gronden groot ca. 6 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. meester Jan Castelijns, de gemeenschappelijke Notelstraat, de kantorij in Oirschot, het arme begijnhof. Ook verkoopt hij nog een stuk land van ca. 3 lopenzaad aldaar gelegen b.p. Jan Wuestkens, Peter van de Ven, Cornelis Lamberts, Philips van de Schoot. Hij had deze goederen eerder van zijn vader verkregen en verkoopt ze nu weer terug aan zijn vader Niclaes Jan Goossens (…) (Idem 372) Niclaes zoon wijlen Jan Goossens heeft als schuldenaar beloofd om aan zijn zoon Jan een bedrag van 700 gulden te zullen betalen.

ORA Oirschot (144b fol 298 no 53 dd 20-2-1595) Niclaes zoon wijlen Jan Goossens, heeft zijn zoon Jan machtiging gegeven om aan de H. Geestmeesters van Oirschot een rente van 3 en een halve gulden per jaar te verkopen uit onderpand van een huis en toebehoren groot ca. 6 lopenzaad gelegen in Oirschot herdgang Kerkhof, b.p. Meester Jan Castelijns, de gemeenschappelijke straat, de cantorij in Oirschot, het arme begijnhof, welk rente eigendom is van genoemde Niclaes.

ORA Oirschot (144c fol 344 no 314 dd 29-10-1596) Niclaes Jan Goossens, eerder schepen van Oirschot en Jacop Jan Dircks, belastinginner voor Oirschot, als buurlui van Jan Janssn. van der Waerden, hebben op verzoek van deze Jan samen met Wouter van Elmpt schout van Oirschot, een bepaald nieuw stuk grond bekeken, genoemd de Creijtenhoef dat in bezit is van genoemde Jan, gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest. Binnenin dit stuk grond ligt een akker genoemd het heijtveld dat aan de weduwe en kinderen van Matheus Joosten behoort en men heeft daarbij gekonstateerd dat dit heiveld ook aan de gemeijnte grenst zodat het niet nodig is dat er over het perceel van genoemde Jan geweegd wordt. Toen het nieuwe perceel werd verkocht is daarbij vastgelegd dat als iemand de mogelijkheid heeft om over de gemeijnte te kunnen wegen dat hij dat dan ook moet doen. De schout heeft in aanwezigheid van ons als schepenen en in aanwezigheid van deze genoemde buurlui aan genoemde Jan de weg aangewezen waarvan deze weduwe en kinderen van Matheus Joosten voortaan gebruik zullen moeten maken, zonder dat ze op het perceel van Jan hoeven te komen.

ORA Oirschot (144c fol 439 no 335 dd 11-12-1596) erfgenamen van wijlen Jacop Philips van de Schoot verkopen een stuk land, deels akkerland en deels weiland dat aan elkaar ligt, gelegen in Oirschot, herdgang Aerle, b.p. Gerart Janssn. van den Dijck, de erfgenamen van Jan Hanschoemakers, het erf van de koper, meester Dirck Toerkens. Het perceel wordt nu verkocht aan Niclaes Jan Goossens.

ORA oirschot (145a fol 19 no 92 dd 21-2-1598) Dielis zoon wijlen Frans Leenmans en Goijaert Gijsbrecht Hoppenbrouwers als voogden van meester Jan zoon wijlen Frans Leenmans, die handelingsonbekwaam is, hebben verklaard dat Niclaes zoon wijlen Jan Goossens aan hen een rente van 9 gulden heeft afgelost samen met de achterstallige termijnen, welke rente genoemde Niclaes uit zijn bezit aan meester Jan Leenmans moest betalen. Dielis en Goijart doen nu afstand van de originele rentebrief en geven daarvoor kwijting. (idem 96) Dielis zoon wijlen Frans Leemans en Goijaert Gijsbrecht Hoppebrouwers als voogden over meester Jan zoon wijlen Frans Leenmans, verklaren vandaag vanwege deze Jan Leenmans van Niclaes Jan Goossens een bedrag van 165 gulden te hebben ontvangen vanwege een aflossing van een jaarlijkse rente van 9 gulden met de achterstand daarover, welke rente deze Niclaes jaarlijks moest betalen en die aflosbaar was met 150 gulden. De voogden hebben beloofd van deze 165 gulden een bedrag van 15 gulden meteen aan genoemde meester Jan te zullen uitreiken om in diens levensonderhoud te voorzien en inzake de 150 gulden krijgt genoemde Dielis 25 gulden en Goijaert 125 guldenper a.s. St Jacobsdag in de oogsttijd elk met een rente van 7 percent per jaar.

Idem (fol 48v no 248 dd 15-5-1598) Niclaes Jacop Henricks als man van Mechteld dochter van Gerart Wouters van der Hoeven verkoopt een akker groot ca. 2 lopenzaad en 4 roeden, gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, b.p. Niclaes Jan Goossens, Jan Daniels van den Dijck, Dirck Goijaert Mathijssen. Het perceel wordt nu verkocht aan genoemde Niclaes Jan Goossens.

ORA Oirschot (Toirkens 145b fol 232 no 60 dd 26-2-1601; akte uit 1598 in register 1605) Jan zoon wijlen Niclaes Jan Goossens voor zichzelf en ook vanwege zijn kinderen verwekt bij Anneke dochter van Ansem Lambert Martens, verder Peter zoon Dirck de Hoppenbrouwer verwekt bij Heijlken dochter van genoemde Niclaes, verder Adriaen Peters van Os vanwege de andere kinderen van Fijken dochter van genoemde Niclaes Goossens, zowel verwekt bij genoemde Peter van Os alsook door Adriaen Dirck Janssn. van Waelre, en verder Heesken dochter van genoemde Niclaes, daarbij geassisteerd door Adriaen Rutgers van der Hoeven als haar hierbij gekozen voogd, voor haar en haar kinderen verwekt bij Aerden Rutgers Verhoeven, zijnde allen kinderen en erfgenamen van genoemde Niclaes Goossens verwekt bij Anna dochter Peter Haecks, conform een bepaalde overdracht die door deze Niclaes en Anneke op ... anno 1598 voor schepenen alhier in Oirschot is gedaan, hebben nu een boedelscheiding gemaakt van de nalatenschap van deze Niclaes en Anneken. Bij deze verdeling heeft genoemde Jan en Heeskenen met haar kinderen het huis met tuin etc. verkregen te Liempde respectievelijk in Boxtel gelegen, zoals Philips Wouters dat heeft gehuurd zonder enige uitzondering. Uit dit erfdeel moet jaarlijks 16 gulden worden betaald resp. aan Lijsken Frans Willems en aan de Raetmaker in Den Bosch, Peter genoemd, elk 8 gulden, verder een lopen raapzaad aan de kerk van Liempde, verder nog de grondchijns. Bij deze verdeling heeft genoemde Peter en de kinderen van genoemde Fijken het huis gekregen met zijn toebehoren, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, zoals Andries Beckers of ook genoemd van de Laeck, die gebruikt. Verder krijgen ze nog een hofstede genoemd het Bruijnsel te Naastenbest gelegen, zoals Peter Denis en anderen die thans in gebruik hebben. Verder krijgt hij alle grond, zijnde beemden, wegen, groesland, hei- en weilanden gelegen in Oirschot, zonder enige uitzondering zoals die in bezit waren van genoemde Niclaes en Anna. Verder krijgt hij nog een rente van 8 lopen rogge per jaar te vorderen van Goijaert Ghijsbrecht Hoppenbrouwers, nog 2 gulden per jaar te vorderen van meester Jacop Lintermans. Uit dit erfdeel moet jaarlijks 18 gulden worden betaald in plaats van vroeger 3 mudde rogge, aan Heijlken weduwe van Jan Thomas in Den Bosch. Indien deze weduwe hiermee niet tevreden is en dat er meer zou moeten worden betaald, dan zullen de erfgenamen dat gezamenlijk betalen. Ook moet er nog een mudde rogge per jaar worden betaald aan de cantorij in Oirschot, nog 21 lopen rogge per jaar aan het kapittel, de kapelanen en de H. Geest, verder nog de grondchijns, nog 22 en een halve stuivers per jaar gebuurcommer uit de akker genoemd de Bijvinck.

(Idem fol 235v no 71 dd 3-3-1601) Peter zoon Dirck de Hoppenbrouwer verwekt bij Heijlkenen dochter Niclaes Jan Goossens, partij enerzijds en Adriaen zoon Peters van Os, verwekt bij Fijken dochter van Niclaes Jan Goossens, die ook optreden voor de andere kinderen van Peter en Fijken en ook nog voor de kinderen van Adriaen Dirks van Waelre verwekt bij dezelfde Fijken, partij anderzijds, hebben op grond van een transport van genoemde Niclaes Jan Goossens en diens vrouw Anna, zoals op ( niet ingevuld ) 1598, voor schepenen werd vastgelegd, een verdere boedelscheiding gemaakt van de nalatenschap die hen op 26 februari van dit jaar te deel is gevallen. Bij deze verdeling krijgt genoemde Peter het huis met tuin etc. in totaal ca. 10 lopenzaad groot herdgang Verrenbest, aan de Paelgiaert b.p. Peter Martens, Peter van Oudenhoven, de gemeenschappelijke straat. Hij krijgt ook nog een akker genoemd de Grootakker aldaar gelegen b.p. Albert Henricks, Peter van Oudenhoven, Gijsbert van Engeland. Ook nog een akkertje genoemd het Heesterveld, aldaar gelegen, b.p. Gijsbert van Croonenburch, rondom in het erf van Peter van Oudenhoven. Nog een heiveld aldaar gelegen, b.p Michiel van de Vleuten, Niclaes van den Spijker, de gemeijnte. Ook krijgt hij een akkertje genoemd het Hei ekkertje, aldaar gelegen, b.p. Jan de Cuijper, Jenneke Jan Goossens, de kinderen van Jacop Henrick Keijmps.Ook krijgt jij een heiveld aldaar gelegen, b.p. Jan van Engeland, de gemeijnte. Nog een beemd genoemd de Beckershorck, aldaar, b.p. Jan Niclaes Jan Goossens, de Oeijendonck. Nog een beemd genoemd de Cruijsbeemd, b.p. de gemeijnte. Verder krijgt hij nog de achterste langen akker met het klein akkertje in het Creemsel tot aan Naastenbest, zijnde het deel dat tot Verrenbest loopt, met een weiland daar aan vast, groot in totaal 7 en een halve lopenzaad, b.p. het stuk daar het van af wordt gedeeld, Denis van Engeland, Jan Goossens. Verder krijgt hij nog een rente van twee gulden per jaar te ontvangen van meester Jacop Lintermans. Uit dit erfdeel moet jaarlijks 11 lopen rogge worden betaald aan de H. Geest, nog 4 lopen rogge aan het kapittel, 4 lopen rogge aan de oude kapelanen, nog 2 lopen rogge aan het beneficie van St. Dingen alles binnen Oirschot en de grondchijns.

Bij deze verdeling heeft genoemde Adriaen in zijn hoedanigheid het huis en tuin met schuur et. gekregen gelegen te Oirschot herdgang Naastenbest, genoemd het Bruinsel, b.p. Wouter Dorstkens, de gemeijnte, Jacop Jan Jacops. Verder krijgt hij een stuk nieuw land, genoemd het Caperven aldaar groot ca. 9 lopenzaad, b.p. genoemde Jacop, Adriaen Wouters Verhoeven, de gemeijnte. Verder krijgt hij een akker genoemd de Grote Braecke, 9 en een halve lopenzaad groot, aldaar gelegen, b.p. Geusken Egons, Laureijs Danels. Nog krijgt het het voorste akker in het Cremsel naast Naastenbest, b.p. Lambrecht Vrancken, het stuk waarvan het wordt afgedeeld, Jan Goossens. Hij krijgt nog eens stuk land samen met een weiland genoemd de Bijvinck, aldaar gelegen b.p. Gijsbert Hoppenbrouwers, Jan Roefs, Gerard van den Dijck, de gemeijnte. Nog een weiland aldaar achter het Cremsel gelegen, b.p. de H. Geest van Oirschot, Henrick Spierinck, het stuk waarvan het wordt afgedeeld. Ook krijgt hij nog de helft van een heiveld waarvan de andere helft in bezit is van Jan Jan Goossens, ter zelfder plaatse gelegen. Ook krijgt hij nog een halve beemd genoemd de Veerdonck die nog onverdeeld is met Jan Jan Goossens, ook ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Dick Rutgers Janssn., Jenneke Jan Goossens, de abt van Perk, de gemeijnte. Ook krijgt hij nog een rente van 8 lopen rogge per jaar te ontvangen van Goijaert Ghijsbert Hoppenbrouwers. Uit dit erfdeel moet jaarlijks een rente van 18 gulden worden betaald aan Heijlwich weduwe van Jan Thomas in plaats van 3 mudde rogge en indien dat niet voldoende is dan moeten de erfgenamen dat gezamenlijk dragen, ook nog te betalen een mudde rogge aan de kantor in Oirschot, nog 22 stuivers en 2 oort uit de Bijvinck, zijnde burencommer en verder de grondchijns.

ORA Oirschot 145c 1605, losse akten 119-120 dd 13 februari 1598) Niclaes zoon wijlen Jan Goossens draagt al zijn aanspraken en bezit over waarin hij gerechtigd is in huis, tuin en ander bezit, zowel vallend onder de schepenbank van Liempde als van Oirschot danwel elders zoals hij dat thans bezit, met uitzondering van een hofstede die hij heeft gekocht van de erfgenamen van Jan Henrick Goijaerts, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest. Ook nog met uitzondering van een akkertje groot ca. een lopenzaad aldaar gelegen in de Hoogakker, b.p. Jan Goossens. Ook nog met uitzondering van een heiveld gelegen te Verrenbest dat onlangs van de gemeente Oirschot is gekocht, b.p. Jan Gijsberts van Engeland, de gemeijnte. Ook nog met uitzondering van 14 opgaande eikebomen die hij naar zijn keuze uit al zijn bezit mag nemen. Hij draagt dit bezit nu voor een vierde deel over aan zijn zoon Jan Niclaes Goossens, voor een vierde deel aan Aerden Rutgers van der Hoeven als man van Hadewichen, een vierde deel aan Peter Dircks de Hoppenbrouwer verwekt bij Heijligen en nog voor een vierde deel aan Adriaen, Jan, Ijken, Heijlken en Mechteld, kinderen van wijlen Peeter Jans van Os en aan Geertruid, Peterken en Marieken kinderen van Ariaen Dircks van Waelre, verwekt bij Sophia dochter van Niclaes Jan Goossens. (Idem 120) Jan zoon Niclaes Jan Goossens voor een vierde deel, Peter zoon Dirck de Hoppenbrouwer, geassisteerd door zijn vader Dirck de Hoppenbrouwer, ook voor een vierde deel, Aert Rutgers van der Hoeven als man van Hadewich, dochters van genoemde Niclaes Jan Goossens, Adriaen en Jan voor henzelf en ook met hun voogd Jan Niclaes Goossens optredend voor Ijken, Heijlken en Mechteld, hun zusters, kinderen van Peter van Os, en nog voor hun zusters Geertruid, Peterken en Marijken dochters van Ariaen Dircks van Waelre, allen verwekt bij Sophia dochter van Claes Jan Goossens, dragen al hun aanspraken en erfdelen die zowel onder de heerlijkheid Oirschot als Liempde vallen, hierbij opnieuw over en wel ieder voor diens vierde deel, aan Niclaes Jan Goossens en diens vrouw Anna, waarbij deze het recht van vruchtgebruik krijgen voor de tijd dat ze nog leven. Indien Niclaes Jan Goossens en diens vrowu Anna zijn overleden, dan vervalt dit bezit weer voor die erfdelen aan de huidige verkopers. Genoemde Jan, Aert, Peter en de kinderen hebben elkaar wederzijds beloofd dat niemand van hen hun erfdeel zal bezwaren, verkopen of vervreemden middels een testament of hoe dan ook, niet eerder dan nadat genoemde Niclaes Jan Goossens en diens vrouw Anna zijn overleden en pas daarna onder hen kunnen worden verdeeld. Datum en getuigen als boven.


Huwt

25.823   Anneke Peter HAEXKS

FamilienaamIndex 25.823Vader 51.646Moeder 51.647

Overleden na 1598, voor 1602

Kinderen

 1. Jan, huwt Anneke Ansem Lambert Martens van Collenberg
 2. Heijlken (+voor 1585, aan de pest), huwt Dirck de Hoppenbrouwer (+voor 1598), ouders van Peter
 3. Sophie Zie 12.911
 4. Heesken (Hadewich), huwt voor 1598 Aerden Rutgers Verhoeven

TerugBegin van generatie


25.840   Jan Dircks CASTERMANS

FamilienaamIndex 25.840Vader 51.680Moeder 51.681

Geboren voor 1544
Overleden voor 1575

Alias Van Cuijck (1557), de naam die de kinderen gebruiken.

ORA Oirschot (Toirkens 139a fol 4v no 12 dd 7-1-1561) Jan zoon Dirck Castermans alias van Cuijck en Cathalijn dochter van wijlen Michiel van der Hoeven met haar hierbij gekozen voogd Wouter Thomassen van den Venne, hebben samen en ieder hoofdelijk beloofd om aan Geerit Gijsbert Thijssen als man van Aleijten dochter van Wouters Brouwers, die een bedrag van 106 gulden te gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar. (Idem 13) Jan zoon Dirck Castermans alias van Cuijck heeft als schuldenaar beloofd om aan Geerit Gijsbert Thijszoon (Roefs van den Toerken) als man van Aleijten dochter van Wouters Sbrouwers die een bedrag van 53 gulden en 10 stuivers te gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar.

ORA Oirschot (Toirkens 139b fol 25 no 83 dd 15-7-1564 in ORA 1563)Jan Dirck Kestermans heeft beloofd om aan Henrick Aert Sgraets die daarvan het vruchtgebruik krijgt en zijn wettige kinderen verwekt bij genoemde Geertruid uit de vorige akte, daarvan het erfrecht, die voortaan een jaarlijkse rente van 6 gulden en 15 stuivers te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van het bezit uit de voorgaande akte. (…) De rente is aflosbaar zodra Henrik zal zijn komen te overlijden en wel 3 maanden daarna tegen betaling van 100 gulden en de achterstallige termijnen, welk bedrag dan ook terstond betaald zal moeten worden.

ORA Oirschot (Toirkens 139d fol 95 nos 240-42 dd 15-7-1564) Jan Henrick Sgraets verkoopt hierbij een stuk akkerland groot ca. 6 lopenzaad, dat hij eerder heeft gekocht van Henrick Sgraets en deze Henrick weer overeenkomstig het testament van deze Henrick en zijn vrouw Geertruid d.d. 9 februari 1553, had verkocht. Het perceel is gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Jenneken weduwe van Mathijs Henrick Augustijns, Henrick Sgraets, Anna weduwe van Cornelis Bloecks, de gemeenschappelijke straat. Het perceel wordt nu verkocht aan Jan Dirck Kestermans (Castermans) en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve drie oude groten aan het kapittel te Oirschot, nog een oude grote aan de St. Peterskerk te Oirschot, nog 26 stuivers per jaar aan de kinderen van Jan van den Schot nog een mudde rogge per jaar, Oirschotse maat, aan Frans Eijmbrechts, nog 10 lopen rogge, zelfde maat aan Michiel Verhaegen en de dorpslasten. De eerste termijn voor rekening van de koper hiervan vervalt per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar. (Iden 241) Jan Dirck Kestermans heeft beloofd om aan Henrick Aert Sgraets die daarvan het vruchtgebruik krijgt en diens wettige kinderen die hij heeft verwekt bij Geertruid dochter van Goessen Roelofs daarvan het erfrecht, die voortaan een jaarlijkse rente van 6 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar op onderpand van het bezit uit de voorgaande akte. (…) Overeengekomen is dat Jan Dircks de rente van 6 gulden af zal lossen binnen 3 maanden na de dood van Henrick Aert Sgraets tegen betaling van 100 gulden. (Idem 242) Jan Dirck Keijstermans heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan Henrick Sgraets die een bedrag van 48 gulden en 10 stuivers te gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag.

ORA Oirschot (Toirkens 140a fol 72v no 71 dd 8-9-1565) Jan Dirck Keijstermans heeft als schuldenaar beloofd om aan Catharijn dochter van Michiel van der Hoeven een bedrag van 32 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar met onderwijl steeds een jaarlijkse rente van 2 gulden waarvan de eerste termijn vervalt per a.s. Maria Lichtmisdag.

ORA Oirschot (Toirkens 140b fol 326v no 212 dd 10-7-1568) Jan zoon Dircks van Casteren verkoopt de helft van een rente van een peter per jaar van 18 stuivers, met een lopende termijn, welke rente Henrick Jan Pennincks eerder had beloofd aan Marie Jan Willem Goijaerts, steeds vervallend op St. Servaesdag van elk jaar, op onderpand van een weiland genoemd dat Venne, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Lijsken weduwe Jan Smetsers. Ook nog op onderpand van een stuk land van 6 lopenzaad, gelegen in Oirschot zelfde herdgang, b.p. de erfgenamen van Goijaerts van den Doren, conform een schepenbrief daarvan d.d. 24 februari 1523. Hij verkoopt de rente nu aan Cathelijn dochter van wijlen Michiels van der Hoeven en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 213) Jan zoon Dircks van Casteren (eerder van Keijsteren?) heeft beloofd om voortaan aan Cathelijn dochter van wijlen Michiels van der Hoeven een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een akker groot ca. 6 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof aan de Heuvel, b.p. Michiels van der Vlueten, de weduwe en kinderen van Jan Michiels van der Hoeven, de gemeijnte.


Huwt ca. 1567

25.841   Elisabeth Michiel VERHOEVEN

FamilienaamIndex 25.841Vader 51.682Moeder 51.683

Overleden na 1610

ORA Oirschot (Toirkens 145c fol 434v no 144 dd 16-6-1604) Mathijs zoon wijlen Peter Gijsbert Mathijssen heeft zich in het huwelijk begeven met Elisabeth weduwe van Jan van Cuijck, waarbij deze Elisabeth van deze Jan van Cuijck een zoon had zijnde Thomas, welke Thomas de erfelijke goederen van zijn vader Jan van Cuijck heeft aanvaard zodat Mathijs bij de huwelijkse vergadering weinig of geen vaste goederen had aangetroffen. Thans zijn voor schepenen alhier verschenen genoemde Elisabeth geassisteerd door Peter Wouters van de Ven, onze collega schepen, haar hierbij gekozen voogd, die verklaard heeft dat Mathijs bij het huidige huwelijk door hem het bezit heeft ingebracht dat hij van de kinderen van Adriaen Goerts heeft verkregen en wel een huis met tuin etc. aan de Heuvel. Dit huis zal voor wat betreft het erfrecht alleen aan genoemde Mathijs toebehoren, tenzij hij met een testament anders zou beschikken, danwel dat indien Mathijs eerder dan Elisabeth komt te overlijden, dan krijgt ze daarvan het recht van vruchtgebruik. Na haar dood mag Mathijs dit bezit verkopen, bezwaren etc.


Zij huwt (2) ca. 1575

Elias Gerrit SCHILDERS

FamilienaamIndex

ORA Oirschot (Toirkens 141b fol 362 no 114 dd 20-6-1575) Lijsken dochter van Michiels van der Hoeven weduwe van Jan Dircks van Cuijck met Elias Gerart Schilders haar man geassisteerd door Henrick van Cuijck als voogd over de kinderen van genoemde Lijsken verwekt bij wijlen Jan van Cuijck, heeft verklaard dat wijlen Jan van Cuijck toen hij nog leefde de hoofdsom heeft ontvangen van een rente van 1 gulden per jaar die Henrick Sgraets in zijn leven eerder had beloofd aan meester Henrick Mesmakers. Deze rente vervalt steeds op St. Jansdag op onderpanden die Lijsken nu in gebruik heeft. Lijsken verklaart dat de heffer van de rente van 1 gulden alleen nog de bezitter van de onderpanden daarover mag aanmanen en ze belooft iedereen daarvoor verder te zullen vrijwaren.

ORA Oirschot (142a fol 40 nos 96-98 dd 21-11-1577) Elisabeth dochter van wijlen Michiel Janssn. van der Hoeven weduwe van Jan Dirck Castermans geassisteerd door Eliassen Gerit Schilders haar man, doet afstand vanwege haar recht van vruchtgebruik inzake een akker groot ca. vijf en een halve lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof aan de Huevel, b.p. Aert Aelbers, Jan Niclaes Blocks, de gemeenschappelijke straat. Ze doet nu afstand ten behoeve van al haar wettige kinderen verwekt bij genoemde Jan Dirck Castermans en belooft alle lasten van haar kant af te handelen. (Idem 97) Lambrecht zoon wijlen Lambrecht Laureijssen (van de Ven) en Henrick zoon Dirck Castermans als aangestelde voogden over de drie minderjarige kinderen van wijlen Jan Dirck Castermans verwekt bij Elisabetten dochter van Michiel Janssn. van der Hoeven, op grond van een schepenbankdecreet, verkoopt een akker groot ca. vijf en een halve lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof aan de Huevel, b.p. het erf van de koper, Jan Niclaes Blocks, de gemeenschappelijke straat, waarvan genoemde Elisabet afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan. Het perceel wordt nu verkocht aan Aerden zoon wijlen Aelbrecht Henricks en de verkopers in hun hoedanigheid beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behoudens een jaarlijkse pacht van 10 lopen rogge, Oirschotse maat, te betalen aan de erfgenamen van Michiel Henricks van de Schoot, nog 26 stuivers per jaar te betalen aan Adriaen Gerit Hoppenbrouwers, nog 20 stuivers per jaar aan heer Eijmbrecht Hoppenbrouwers, nog 3 oude groten per jaar aan het kapittel te Oirschot nog de dorpslasten. (…) (Idem 98) Aert zoon wijlen Aelbrecht Henricks heeft als schuldenaar beloofd om aan genoemde voogden uit de vorige akte ten behoeve van de minderjarige kinderen, een bedrag van 229 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag met een rente van " de penning zestien ".


Zij huwt (3) voor 1610

Mathijs Peters Gijsbert Mathijsen Roefs van der TOERKEN

FamilienaamIndex

Geboren Oirschot 1564 (oud ca. 40 in 1604, vgl ORA Oirschot)
Overleden Oirschot 1610

ORA Oirschot (Toirkens 157a fol 111v no 324 dd 7-9-1610) (…) zijn voor ons schepenen verschenen Mathijs Peters en diens vrouw Lijsken dochter van Michiel Verhoeven, beiden gezond van lijf en leden en in het bezit van hun verstandelijke vermogens zoals ons is gebleken, die het woord van de profeet Isaias overdenken inzake de dood en derhalve hun testament wensen op te maken en wel met wederzijdse instemming. (…) Ze vermaken aan de St. Janskerk in Den Bosch en de St. Peterskerk te Oirschot elk een stuiver eens, voor alle onrechtvaardigheden die ze in hun leven hebben begaan. De testateur vermaakt aan zijn vrouw Lijsken zijn huidige echtgenote, hun beider bezittingen, zowel roerende als onroerende, die ze na zijn dood mag gebruiken zolang ze leeft en na haar dood versterft dat bezit op zijn naaste vrienden. Verder vermaakt Lijsken aan haar zoon Thomas verwekt bij Jan van Cuijck die eenmalig 6 gulden en verder wenst ze dat Mathijs na haar dood al hun beider bezit zal mogen aanvaarden en gebruiken (…) Ze benoemen elkaar over en weer als hun erfgenamen en wel vanwege bepaalde redenen en ook omdat de testatrice eerder met haar zoon Thomas al heeft afgedeeld en al haar bezit zowel roerende als onroerende al aan haar zoon heeft overgedragen, waarbij Mathijs niet al haar toekomstig bezit heeft aanvaard. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 144a fol 38 no 213 dd 25-6-1592) Elisabet dochter wijlen Michiels van der Hoeven weduwe van Jan Dirks van Cuijck geassisteerd door haar zoon Thomas verwekt bij genoemde Jan, waarbij dezelfde Thomas verklaart 24 jaar oud te zijn en ook voor zichzelf handelt, hebben verklaard dat Peter Jans van de Laak aan hen een jaarrente van een peter per jaar heeft afgelost, die genoemde weduwe had geerfd van haar vader Michiel en welke rente Henrik Jan Pennings eerder beloofd had aan Marie dochter van Jan Willem Goijaertsen. Deze rente wordt elk jaar betaald op Sint Servaasdag op onderpand van een weiland gelegen in Oirschot herdgang van de Notel genoemd dat Ven, verder nog uit een stuk land van 6 lopenzaad groot, ter zelfder plaatse gelegen volgens schepenen brief van Oirschot d.d. 24 februari 1523.

Kinderen

 1. Thomas Jansen van Cuijck Zie 12.920
 2. N., minderjarig in 1577
 3. N., minderjarig in 1577

TerugBegin van generatie


25.842   Jan Peter Corstens van OUDENHOVEN

FamilienaamIndex 25.842Vader 51.684Moeder 51.685

Overleden voor 1578

ORA Oirschot, belending (Toirkens 144c fol 491v no 176 dd 21-3-1597) van een akker genoemd den Heiakker, gelegen in Oirschot, herdgang Verrenbest, b.p. Henrick Henricks van den Snepscheut, de kinderen van Jan Peter Corstens.

ORA 1560: Jan zoon wijlen Peter Jan Corstens als aangestelde voogd over de twee minderjarige kinderen van Jan Willems van den Laeck


Huwt

25.843   Margriet N.

Index 25.843 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1590, voor 1593

ORA Oirschot (Toirkens 143c fol 362v no 55 dd 13-2-1590) De kinderen van Adriaen Adriaens van den Hovel hebben middels een vonnis een bepaald huis etc. laten uitwinnen, eigendom van de weduwe en kinderen van Jan Peter Corstens en wel vanwege 25 gulden rente per jaar. Daarvoor hebben deze weduwe en kinderen nu bepaalde eikebomen overgedragen staande te Best om daarvan 50 gulden te verhalen en daarnaast wordt er nog 25 gulden uit de oogstopbrengst betaald per a.s. St. Gilisdag. Indien er van deze termijnen iets niet wordt voldaan dan zullen de kinderen van genoemde Adriaen van den Heuvel hun volledige rechten hernemen.

Kinderen

 1. Ariken Zie 12.921
 2. Elisabeth, vermeld 1595 in grondruil met haar broer Dirck
 3. Adriaen, huwt (1) Joostgen N. (+voor 1611), huwt (2) N.N.; vermeld 1611
 4. Dirck (+voor 1625), vermeld ORA Oirschot 1605a, 1612, 1595
 5. Goossen, in 1595 voogd van Elisabeth
 6. Margriet, vermeld 1611, huwt Goyaert Dirck Jan Hermans; niet verwarren met Margriet Jan Henrick Corstens (patroniem 1582), huwt Frederick van der Aa (+voor 1593)
 7. Jan, huwt voor 1582 Antoniske Antonis Andriessen; in 1588 is Goossen voogd over zijn zoon Jan

TerugBegin van generatie


25.844   Antonis Hendrik SGRAETS

FamilienaamIndex 25.844Vader 51.688Moeder 51.689

Geboren Oirschot ca. 1524
Overleden na 1579, voor 1582

ORA Oirschot (136a fol 108 no 431 dd 12-12-1548) Jan Wouter Janszoon als wettige man van Mechteld dochter van Goijaert Borcots, verkoopt hierbij zijn erfdeel en aanspraken inzake een huis, tuin, grond etc. gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. de gemeijnte, Philips Henrick Jacops, Daniel Aert Colen, de kinderen van Aert Hoecks, de Vrijthof, Jacop van den Eijnde. Hij doet er nu afstand van voor dit erfdeel ten behoeve van Anthonis Sgraets. (NB mogelijk betreft dit Anthonis Willem sGraets).

ORA Oirschot (137a fol 11 no 44 dd 29-1-1552) Antonis Henrick Sgraets heeft beloofd om aan Dirck die Crom ten behoeve van het H. Sacramentsaltaar die een jaarlijks rente van 25 stuivers te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van een huis, tuin etc. groot ca. 13 lopenzaad gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Henrick van Berendonck, de erfgenamen van Peter van Miert, de gemeenschappelijke straat.

ORA Oirschot (137c fol 28v no 99 dd 3-2-1555) Antonis zoon Henrick Sgraets heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan Willem Renierszoon een bedrag van 26 gulden te zullen gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag.

Idem (fol 30 no 106 dd 8-2-1555) Antonis zoon Henrick Sgraets heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan Alaerts ten behoeve van hemzelf voor wat betreft het vruchtgebruik en ten behoeve van zijn kinderen wat betreft het erfrecht, die een bedrag van 34 gulden te zullen gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag.

ORA Oirschot (138a fol 55v no 215 dd 16-6-1556) Antonis zoon Henrick Sgraets heeft beloofd aan Jan Alaerts voor wat betreft het recht van vruchtgebruik en zijn wettige kinderen voor wat betreft het erfrecht, een bedrag van 34 gulden te betalen per a.s. Maria Lichtmisdag.

ORA Oirschot (138a fol 43 no 206 dd 7-4-1557) Antonis zoon Henrick Sgraets heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan Alaerts voor wat betreft het vruchtgebruik en diens wettige kinderen voor wat betreft het erfrecht, die een bedrag van 17 gulden te zullen betalen.

ORA Oirschot (138b fol 23 no 87 dd 3-3-1559) Antonis zoon Henrick Sgraets heeft op zich genomen een bedrag van 25 gulden en 7 lopen rogge, Oirschotse maat, te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag en wel aan Dielissen Geeritszoon van der Vlueten, welk bedrag en rogge wijlen Willem Michielssoen van der Hoeven eerder aan deze Dielis had beloofd. Antonis zal zodanig betalen dat genoemde Willem Michielsen en diens erfgenamen daarvoor verder gevrijwaard blijven.

ORA Oirschot (139a fol 16v no 79 dd 1-2-1561) Antonis Henrick Sgraets heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan Willem Smetsers als voogd over het minderjarige kind van wijlen Robbrecht wettige zoon van Bartholomeus van de Velde verwekt bij Mechtelden natuurlijke dochter van genoemde Willem (Smetsers) die een bedrag van 16 gulden te zullen gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar onder het beding van parate executie.

ORA Oirschot (139b fol 5 no 14 rond 15-1-1562) Antonis Henrick Sgraets heeft beloofd om aan Elisabeth weduwe van Jans die Hoppenbrouwer die daarvan het vruchtgebruik krijgt en waarvan haar wettige kinderen het erfrecht krijgen die voortaan een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen, vrij van alle belastingen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van een huis, tuin en grond, groot ca. 14 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Henricks van Berendonck, de erfgenamen van Peters van Mierde, de gemeijnte.

Idem (fol 103 no 338 dd 16-9-1562) Antonis Henrick Graets heeft als schuldenaar beloofd om aan Daniel zoon wijlen Willem Smetsers als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Robbrechts van Grevenbroeck die een bedrag van 16 gulden te zullen gaan betalen.

ORA Oirschot (140a fol 82 no 117 dd 25-2-1566) Peeter Aert Roefs en Philips Jaspers van Esch als aangestelde voogden over Henrick zoon Jans van de Schoet verkopen op grond van diverse vonnissen en daarvoor afgegegeven schepenbankdecreet het derde deel van een huis, tuin, grond etc., groot ca. 7 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Trijn Oosten, de kinderen van Mathijs Augustijns, Goijaert heer Goijaerts, de gemeijnte aldaar. Ze verkopen dit bezit nu tegen het hoogste bod aan Antonis Henrick Sgraets (…).

Idem (118 dd 25-2-1566) Antonis Henrick Sgraets verkoopt een stuk akkerland groot ca. een lopenzaad, dat hij voor twee derde delen heeft gekocht van meester Jaspaer Mathijssen als voogd over het kind van Jan Janssen van de Schoet en voor het andere derde deel heeft verkregen van Peter Aert Roefs en van Philips Jaspers van Esch als voogden over Henrick Janssoen van den Schoet. Het perceel ligt in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. het erf van de verkoper, een gemeenschappelijke pad, Trijn Oost, (marge: Dit is een ruil en wel voor een drachtige vaarskoe en 6 gulden eens) de gemeijnte. Het perceel wordt nu verkocht aan Gerit Gijsbrecht Mathijssen en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (141a fol 170v no 51 dd 15-2-1572) Antonis zoon wijlen Henrick Sgraets heeft als schuldenaar beloofd om aan Dielissen Geritssn. van der Vlueten een bedrag van 25 gulden te betalen per a.s. St. Jansdag.

ORA Oirschot (141b fol 350 no 72 11-3-1575) Antonis zoon wijlen Henrick Graets en genoemde Andries Corstens hebben samen en ieder hoofdelijk als schuldenaars beloofd om aan Peter Janssn. van Osch een bedrag van 18 gulden en 3 stuivers te betalen per heden datum over twee jaar. (Idem 73) Genoemde Andries heeft beloofd genoemde Anthonis Henricks Graets voor diens belofte te zullen vrijwaren.

ORA Oirschot (143b fol 235v no 74 dd 12-3-1587) Henrick zoon wijlen Niclaes Alaerts verkoopt een stuk beemd genoemd de Tijmmerdonck gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. Mathijs Oerselmans, Peter van de Schoot, Michiel van der Vleuten, de gemeenschappelijke straat. Het perceel wordt nu verkocht aan Antonis Henrick Sgraets en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (koopsom 72 gulden). (Idem 75) Genoemde Antonis heeft als schuldenaar beloofd om aan genoemde Henrick uit de vorige akte een bedrag van 22 gulden te betalen per a.s. Pinksteren. (doorgehaald 10 augustus 1588).

ORA Oirschot (144a fol 15v no 76 dd 10-3-1592) Henrick zoon wijlen Jan Goijaerts verkoopt hetzelfde huis etc. uit de voorgaande akte nu weer door aan Wouter, Henrick en Peter, broers en aan Geertrui hun zuster, zijnde kinderen van wijlen Anthonis Henrick Sgraets. Henrick, verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen en de kopers zullen op hun beurt ervoor zorgen dat de lasten zodanig afgehandeld worden dat de erfgenamen van Willem Vos daar niet op aangesproken zullen worden. (Idem no 77) Wouter en Henrik broers, zonen wijlen Anthonis Sgraets voor zichzelf en ook mede optredende voor hun broer Peter en hun zus Geertruid, hebben als schuldenaars beloofd om aan Henrick Jan Goijaerts een bedrag van 575 gulden te zullen betalen aan de eerdergenoemde erfgenamen van Willem Vos, welk bedrag moet worden betaald aan de crediteuren van de erfelijke pachten en die ook te verrekenen met de andere schulden. (…).

Idem (fol 19v no 99) Jan zoon Jan Houbraken als man van Lijske, dochter van Wouter Loijch Timmermans, een nicht van Cathelijn dochter van Gerit de Hoppenbrouwer, echtgenote van Henrick Jan Goijaerts, heeft in aanwezigheid van de ondergetekende schepenen verzocht dat het huis dat de kinderen van Anthonis Henrick Sgraets, zijnde Peter en Geertrui resp. zoon en dochter van genoemde Anthonis Henrick Sgraets, en ook nog aan Henrick zoon van genoemde Anthonis Henrick Sgraets, eerder van Henrick Jan Goijaerts hadden gekocht en welk bezit genoemde Henrick Jan Goijaerts daarvoor had verkregen van de erfgenamen van Willem Jan Vos aan deze Jan wordt verkocht. Jan wil dat op grond van het recht van naderschap omdat hij in zijn kwaliteit een grotere graad van verwantschap heeft. Deze verkoop vond eerder plaats voor schepenen van Oirschot op 10 maart 1592. Hij biedt hierbij aan om de volledige koopsom etc. voor zijn rekening te nemen en heeft daarvoor 2 rose nobels in consignatie bij schepenen gegeven zijnde elk 9 gulden waard, verder nog een vlaamse nobel van 7 gulden, een gouden reaal van 5 gulden 14 stuivers, een angelot van 14 stuivers, een gouden leeuw van 4 gulden en 10 stuivers, een spaanse pistolet van 3 gulden 7 stuivers, bedragende dus samen 44 gulden 10 stuivers en Jan zal verder ook alle eerder gemaakte kosten vergoeden. (Idem no 100) Nadat dit verzoek is ontvangen heeft Daniel van de Schoot als vorster vanwege genoemde Jan Jan Houbraken in naam van de Vrouwe van Oirschot deze genoemde kinderen verboden om deze goederen verder te gebruiken en verplicht deze weer terug te moeten verkopen op straffe van een boete van 60 gouden realen. (Idem no 101) Op dezelfde wijze heeft Jan Habraken ten huize van Wouter Sgraets ook aan de vrouw van Wouter Sgraets vanwege diens afwezigheid hetzelfde verzocht zoals in bovenstaande akte e.e.a middels de vorster is gebeurd.

Idem (fol 20v no 105 dd 4-4-1592) Wouter, Henrick en Peter, broers en zonen van Anthonis Henrick Sgraets voor henzelf en ook voor hun zuster Geertruida, hebben een rechtszitting aangevraagd aan de vorster bij de Officier van Justitie vanwege het verzoek vanwege het recht van naderschap waarop Jan Jan Habraken zich heeft beroepen, inzake het huis etc. dat zij hebben gekocht van Henrik Jan Goijaerts. Zij hebben zich garant gesteld voor zover dat nodig is vanwege de kosten van rechtvoering. Jan Jan Houbraken tekent daarbij protest aan vanwege zijn kosten en schade die hij loopt vanwege deze weigering om deze goederen in zijn bezit te mogen krijgen vanwege dat recht van naderschap.

Idem (fol 24 no 123 dd 15-4-1592) Wouter en Henrick broers en zonen van wijlen Anthonis Sgraets die ook optreden voor hun broer en zus resp. Peter en Geertrui, verkopen een huis met tuin etc. gelegen in Oirschot, herdgang van de kerkhof aan de Heuvel, b.p. de kinderen van Dirck de Hoppenbrouwer, de kinderen van Willem Henricks van de Schoot, de kinderen Lenaert Philips van Hersell, de gemeenschappelijke straat, welk bezit zij eerder hadden verkregen van Henrick Jan Goijaerts. Het wordt nu, omdat zij vanwege het recht van vernadering hiertoe gedwongen worden, verkocht aan Henrick Niclas Eijmbrechts als man Margriet dochter van genoemde Jan Goijaerts.

ORA Oirschot (144a fol 104 no 155 dd 13-4-1593) Erfdeling bij tweede huwelijk Art Antonis Graets, aanwezig: Jannen Henrick Sgraets, Henrick Anthonis Sgraets, meester Dirck Toorkens, Aelbrechten van der Hoeven en Jan Aerts in Heerbeeck, respectievelijk hun ooms, neven en vrienden.

ORA Oirschot (144b kroniek 1594) Op 14 januari is er een zoenakkoord gesloten tussen de dader Jan Joorden Peterssn. en de kinderen van Anthonis Sgraets, vanwege de doodslag door deze Jan Joorden Peters op de persoon van Henrick Anthonis Sgraets gepleegd op 5 december bij het teerfeest van het St. Barbara gilde en is daarna op 7 december gestorven. (Henrik is de broer van de secretaris Aert Sgraets); (…)Op de zelfde dag (7-2-1594) is er een uitvaart geweest van Henrick Anthonis Sgraets die in zijn huis is gehouden.

ORA Oirschot (144c fol 484 no 142 dd 15-3-1597) Jan zoon Jan Gerard Goijaerts als man van Mariken dochter van wijlen Anthonis Henrick Sgraets verkoopt zijn aanspraken en erfdeel, zijnde de helft in een huis en grond etc., gelegen in Oirschot, herdgang Kerkhof aan de Heuvel, zoals hij dat bij een boedelscheiding op 4 maart j.l. heeft verkregen. Hij verkoopt het nu samen met alle lasten die er op drukken aan Peter zoon Antonis Sgraets en belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem no 143) Peter zoon wijlen Antonis Henrick Sgraets heeft als schuldenaar beloofd om aan genoemde Jan Jan Gerards een bedrag van 80 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag zonder rente en nog eens 80 gulden een jaar later met een rente van 6 percent.

ORA Oirschot (144c fol 481v no 130 dd 3-4-1597) Jan, Wouter en Peter, broers, Jan zoon Jan Gerards als man van Marieken, zuster en kinderen van wijlen Antonis Henrick Sgraets, Franck zoon wijlen Wijnant Henricks als vader en voogd over Antoniske, zijn minderjarige zoon verwekt bij Geertrui dochter van genoemde Antonis Henrick Sgraets, daarbij geassisteerd door Aerden Sgraets die mede als voogd van de minderjarige optreedt, hebben een boedelscheiding gemaakt vanwege het overlijden van genoemde Antonis Sgraets en diens vrouw Ariken. Bij deze verdeling heeft genoemde Jan een akker verkregen van 4 lopenzaad gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof aan den Hovel, b.p. de Lidtschoorstraat, het stuk dat er van wordt afgedeeld, de gemeenschappelijke straat. Uit dit erfdeel moet jaarlijks een half mudde rogge worden betaald aan de kapelaan van St. Joris in het gasthuis alhier, verder nog een gulden per jaar aan Gerard Peter Gielis, nog 25 stuivers per jaar aan het kapittel in Oirschot. Daarnaast moet voor deze pachten op a.s. St. Jacopsdag over een jaar 5 gulden worden betaald. Bij deze verdeling heeft genoemde Wouter voor een helft en Franck en diens minderjarige kind voor de andere helft, een akker verkregen genoemd de Pelenbraecken, groot ca. 7 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de kerkhof aan den heuvel, b.p. Gijsbrecht van Doren, Everart Jacobs van de Velde, de kinderen van Cornelis Jan Gijsberts, de gemeijnte. Verder verkrijgen ze een beemd genoemd de Tijmerdonck gelegen herdgang Spoordonck, b.p. de weduwe en kinderen van Gielis van der Vleuten, Philips van de schoot, de kinderen van Niclaes Loij Schepens, de rivier de Aa. Uit de Pelenbraken moet jaarlijks anderhalf mudde rogge worden betaald aan de H. Geest in Oirschot en nog 7 en een half lopen rogge per jaar aan de bedienaar van de Benedictusmis op het hoogaltaar alhier, nog 14 stuivers per jaar aan het kapittel te Oirschot. Daarnaast moet voor deze pachten per a.s. St. Jacobsdag over een jaar een bedrag van 15 gulden worden betaald. Bij deze verdeling hebben Peter en Jan Jan Gerarts vanwege diens vrouw Marieken, samen het huis etc. verkregen met een lopenzaad land in de achterste akker, in totaal groot ca. 8 lopenzaad, gelegen in Oirschot, herdgang Kerkhof aan den Heuvel, b.p. Mechteld weduwe en kinderen van Henrick van Berendonck, het erf dat ervan is afgedeeld, de weduwe en kinderen van Goijaert van Doren, de gemeenschappelijke straat. Verder krijgen ze samen een beemd onder Beerze gelegen, b.p. Wouter de Kemmer, Hans de Smit van Vessem, het Beersveld. Uit dit perceel moet jaarlijks 9 lopen rogge worden betaald aan het St. Anna-gasthuis te Oirschot, nog 3 gulden per jaar aan Margriet weduwe van Gielis van der Vleuten, nog 3 gulden per jaar aan Gelden Zeben, nog 3 peters per jaar aan de weduwe van Goijaert van Dooren, verder nog 2 hoenderen en een oude grote als chijns aan de heer van Oirschot en nog de dorpslasten. (…) (Idem no 131) Genoemde erfgenamen hebben Aerden Sgraets bedankt dat die voor deze verdeling als toeziend voogd is opgetreden voor het minderjarige kind en ze geven hem hierbij vrijwaring voor deze voogdijschap.

ORA Oirschot (145a fol 28v no 137 dd 10-3-1598) Jan zoon wijlen Antonis Henrick Sgraets verkoopt zijn erfdeel en aanspraken in de nalatenschap van zijn ouders, gelegen in Oirschot, herdgang de Kerkhof aan de Heuvel. Hij verkoopt zijn aanspraken nu samen met alle pachten die er op drukken aan zijn broer Peter Antonis Sgraets. (Idem no 138) Peter zoon wijlen Antonis Henrick Sgraets heeft als schuldenaar beloofd om aan genoemde Jan, zijn broer, een bedrag van 100 gulden te betalen per a.s. Maria Lichtmisdag (…) (Idem no 139) Daarnaast verklaart Jan van genoemde Peter nog 27 gulden en 10 stuivers te hebben ontvangen.

ORA Oirschot (145b dd 29-6-1600) Catharina dochter van Henrick Ghijsbrecht Vlemincs weduwe van Jan Oerselmans geassisteerd door haar neef Aerden Sgraets haar hierbij gekozen voogd (…) Henrick Jan Oerselmans en haar andere kinderen verwekt bij genoemde Jan Oerselmans.

ORA Oirschot (145c fol 402 no 217 dd 11-5-1603) Genoemde Margriet (weduwe van wijlen Dielis Gerits van der Vleuten en Anneke haar dochter) en Anneken verkopen een rente van 3 gulden per jaar, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een akker genoemd de Wesboom, groot ca. 4 lopen zaad gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Henrick van der Berendonck, de gemeenschappelijke straat, Peter Vermeijen en de straat. De rente had Jan zoon wijlen Jan Henrick van der Vleut eerder gekocht van Antonis zoon Henrick Sgraets conform een schepenbrief van Den Bosch d.d. 4 september 1561. Ze verkoopt deze rente nu samen met alle achterstallige termijnen aan Heer Henrick Verbeeck ten behoeve van de fabriek van de St. Peterskerk te Oirschot.

ORA Oirschot (145c fol 448v no 205 dd 16-10-1604) Wouter zoon wijlen Antonis Sgraets verkoopt het huis etc. groot ca. 12 lopenzaad zoals hij dat heeft verkregen van Henrick Niclaes Embrechts en dezelfde Henrick dit eerder op grond van het recht van vernadering had verkregen van de kinderen van Antonis Sgraets en deze kinderen op hun beurt dit weer hadden verkregen van Henrick Jan Govarts en Henrick dit van de erfgenamen van Willem Vos, gelegen in Oirschot, hertgang Kerkhof, b.p. de kinderen van Dirck de Hoppenbrouwer, het kind van Willem Henricks van de Schoot en meer anderen, de kinderen van Lenaert Philips van Hersel, de Boterwijkse straat. Hij verkoopt dit bezit nu aan zijn broer Peter zoon wijlen Antonis Sgraets (Idem no 206) Peter zoon wijlen Antonis Sgraets heeft als schuldenaar beloofd vanwege de hierboven vermelde verkoop, een bedrag van 100 gulden en de rente daarover te betalen aan meester Jacob Lintermans, welke belofte zijn broer Wouter eerder voor schepenen van Oirschot aan deze meester Jacob Lintermans had gedaan. Ook belooft hij nog 32 gulden te betalen aan genoemde Wouter en wel meteen, ook nog aan dezelfde Wouter vanwege de minderjarige zoon van wijlen Geertruit dochter van wijlen Antonis Sgraets hun zuster, een bedrag van 68 gulden per a.s. St. Bavodag ook met een rente van 7 percent per jaar. (…) (Idem no 207) Genoemde Wouter heeft verklaard dat hij dit bedrag van 32 gulden heeft ontvangen.

ORA Oirschot (146b fol 124 no 15 dd 9-1-1606) Bernhard, Joost en Gijsbert, zonen van Jan van Croonenburg en hun broer Henrick die ook optreedt voor hun zuster Marieke, samen enerzijds, en Corstiaen Jan Dielis Crijns en Pauwel Henriks als man van Geertruij met Joost Deelis als man van Judith, zoons en dochters van Dielis Crijns waarvoor bovengenoemde Bernard, Joost en Gijsbrecht ook optreden, samen anderzijds, zijnde erfgenamen van Michiel Jan Sgraets van diens moeders kant, verklaren voldaan te zijn door Wouter en Peter Sgraets, zonen wijlen Anthonis Sgraets wegens een legaat van f 12.-- welk legaat genoemde Michiel in zijn testament, gepasseerd voor heer Marten Goijvaerts namens de pastoor van Oirschot d.d. 11 augustus 1606 aan hen vermaakt heeft. Genoemde Bernard, Joost en Gijsbert, ook optredend voor de eerder genoemde personen en ook Wouter en Peter geven volledige kwijting vanwege het testament van wijlen Michiel Jan Sgraets. (Idem no 16) De genoemde Wouter en Peeter Sgraets hebben als schuldenaars verklaard om aan Bernard, Joost en Gijsbert en degenen waarvoor zij optreden, een bedrag van f. 9.-- te zullen betalen en wel direkt.

ORA Oirschot (148b fol 309 no 157 dd 22-6-1615) Jenneken dochter van meester Simons van der Rijt, weduwe van Goijaert Michielsen, geassisteerd door haar zoon Henrick, verwekt bij genoemde Goijaert en haar, die daarvoor ook optreedt, verkopen hierbij een jaarlijkse rente van 2 gulden en 14 stuivers, welke rente Anthonis Henrik Sgraets die daarbij was geassisteerd door diens vader Henrick Sgraets voor schepenen van de stad Den Bosch hadden beloofd aan Jan zoon wijlen Francken van der Rijt ten behoeve van genoemde meester Simon van der Rijt, zijnde diens broer. De rente vervalt elk jaar op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, schuur, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, groot ca. 9 lopenzaad, b.p. heer Goijaert Stevens ( van der Donck ) priester, de gemeenschappelijke straat aldaar genoemd de Litschoorsche Straat, het erf van Henrick Goorts. Het bezit wordt genoemd aan de Muelen. Verder nog op onderpand van een huis, tuin, schuur, grond etc. groot ca. een malderzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Adriaen zoon Frans van Esch, Wouter van Creijelt, Cornelis Blocks, de gemeenschappelijke straat, alles conform een schepenbrief van Den Bosch d.d. 28 januari 1545. De rente wordt nu met een vervallen en de lopende termijn verkocht aan Lenaerden zoon Bartelmeeus Lenaerts van Gestel en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 153d fol 477v no 463 dd 22-11-1628) Zitting 22e november 1628, Voorgezeten door de heer schout van Kempenland en ook voor Oirschot, namens zijne Koninklijke Majesteit de koning van Spanje. De heer schout in zijn funktie aanlegger contra Gerit en Jan Daniels Sroijen gedaagden. De heer schout dient van aanspraak pro ut latius en wel schriftelijk per eerstkomende zittingsdag. (…) Dielis Dirck Hoppenbrouwers met de zijnen handelt over het erf waarop eerder Antonis Henrick Sgraets en nu diens zoon Peter recht heeft voor 3 gulden per jaar met een achterstand van 8 jaar, behoudens daarop in mindering te brengen hetgeen al betaald is zoals zal blijken, de rentebrief dateert van 14 januari 1562, getuigen Vleuten en Kemps.


Huwt voor 1549

25.845   Ariken Jan KESSELMANS

FamilienaamIndex 25.845Vader 51.690Moeder 51.691

Overleden voor 1597

NB mogelijk niet de moeder van Aert en Arien, die niet in de boedeldeling van 1597 genoemd worden.

Kinderen

 1. Aert (*voor 1552 +voor 13-2-1602, testeert 10-9-1601), notaris (v/a 1580) en secretaris (1582/3 tot zijn dood) van Oirschot (klerk van de secretaris in 1568-1577), koster (1576), griffier van het kwartier van Kempenland 1593-1601 (BL 1956:131); huwt voor 1573 (1) Catharina Mercelis van Gestel alias van Loo (+voor 1592, testeert 28 december 1586), moeder van Barbara en Aleijd (boedelscheiding 13-4-1593); huwt 1593 (2) Judith dochter van wijlen Jonker Andries van Erkel, moeder van Antonis, Clara en Maijken (boedelscheiding ORA Oirschot 25-2-1603)
 2. Jan (+voor 1606), vader van Arien (vermeld ORA 1633-39) en andere kinderen
 3. Wouter, ziek te bed op 24 maart 1640 (ORA); huwt Maria Frans Eijmberts Schepens (testeert ca. 23-8-1631, ORA)
 4. Peter Zie 12.922
 5. Geertruida (+voor 1601, testeert 15 augustus 1596), huwt Franck Wijnants Verrijt (+na 1620, voor 1629), hij hertrouwt met Lucia Jan Phennincks; erfeniskwestie van 11-1-1620 geregeld ORA Oirschot 20-6-1631
 6. Arien Antonis Sgraets, vermeld 1618, 1621, 1628, 1638
 7. Mariken, huwt Jan Jan Gerard Goijaerts
 8. Hendrik (+Oirschot 7-12-1593), vermoord door Jan Joorden Peters

TerugBegin van generatie


25.846   Jan Goijaerts de BROUWER

FamilienaamIndex 25.846Vader 51.692Moeder 51.693

ORA Oirschot (149c fol 115v no 157 dd 27-4-1622) Goijaert Jan Goorts ( de Brouwer) machtigt hierbij Jan Herman Stockelmans om namens hem zijn aandeel in het bezit van zijn moeder Catharina ( dochter van Peter Goort van der Hoeven) wat betreft vruchtgebruik of anderszins voor hem te verkopen. (Idem no 158 dd 7-7-1622) Peter Antonis Sgraets als man van Lijsken dochter van Jan Goijaerts de Brouwer wier moeder Catharina dochter was van Peter Goorts van der Hoeven, verder Jan Stockelmans die daartoe opdracht heeft van Goijaert zoon van genoemde Jan Goorts de Brouwer en van Catharina van hiervoor, verder Marieken weduwe van wijlen Jan zoon Jan Goijaerts de Brouwer daarbij geassisteerd door haar zoon Jan en diens oudoom Goijaert Peters van der Hoeven en door haar neef Thomas Cornelissen, waarbij die samen nog optreden voor de andere kinderen van wijlen deze Jan Jan Goorts de Brouwer, verkopen hierbij het zesde deel van een beemd genoemd 't Henrickslaer, gelegen in herdgang Spoordonck nog onverdeeld zijnde, b.p. Lambert Bressers, de Gemeijnen beemd, de gemeijnte aldaar. Verder verkopen ze het zesde deel van een veld genoemd de Soeperdonck, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck aan het Banisveld aldaar, b.p. Jan Jan Erffven, Joorden Jan Melis, Arien Willem Leijten, Philips Mathijs de Crom, de gemeijnte aldaar. Nog verkopen ze het zesde deel van de Catersche Weijde, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen aan de Aa-sluis, b.p. Ansem Goorts, de Cavelen aldaar, de Vloetbeemd, de gemeijnte. Genoemde Catharina had dit bezit eerder van haar ouders geerfd en het wordt nu verkocht aan Simon Goorts van der Hoeven en diens zuster Ijken. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve ongeveer het zesde deel van 5 stuivers grondchijns en uit de Caterseche Weijde het zesde deel van 14 stuivers per jaar aan Rogier van Broekhoven en verder de dorpslasten. De kopers moeten verder de burenplichten nakomen. (Idem no 159) Genoemde verkopers uit de vorige akte verkopen hierbij een stuk akkerland, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk in de Lubberstraat aldaar, b.p. de gemeijnte aldaar, het erf van het St. Brigittealtaar, Henrik Henricks van Ghijnhoven. Het perceel is onbelast en wordt nu verkocht aan Niclaes Jan Gijsberts en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen behalve de dorpslasten.


Huwt ca. 1560/70

25.847   Catharina Peter Goorts van der HOEVEN

FamilienaamIndex 25.847Vader 51.524Moeder 51.695

Geboren ca. 1530/40

Kinderen

 1. Elisabeth Zie 12.923
 2. Jan (+voor 1622), huwt Marieken N.
 3. Goijaert

TerugBegin van generatie


25.848   Henricus Joannes BOELAERTS

FamilienaamIndex 25.848Vader 51.696Moeder 51.697

Overleden na 19-8-1577, voor 3-2-1578

RA Oirschot (Toirkens, 142b, fol 193 no 9, 4-2-1580) verkoop erfenis Henrick Thoerkens; hierin genoemd een last van “het zesde deel van 20 stuivers per jaar aan de weduwe van Henrick Jan Boelaerts”.

RA Oirschot (Toirkens, 141a, fol 1 no 149, 13-1-1570): Goijaert zoon wijlen Willem Goijaert Aelbrechts verkoopt (een huis aan) Tholoffen Goijaerts van den Melckroth; lasten die voor Goijaert blijven omvatten o.a. 8 gulden per jaar te betalen aan Henrick Jan Boelaerts.

Genoemd als belender (idem fol 46, 6-5-1570) van een heiveld gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p.het erf van de koper, Dielis Crijns en de zijnen, Henrick Jan Boelaerts, Peter Jan Henricks; verkoper is Henrick zoon Willem Andriessen, koper Andriessen Adriaens van den Sande. Idem (fol 72 4-8-1570) van een stuk land groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Henrick Boelaerts, de erfgenamen van Aert die Metser, Adam Weijlaerts, Elias die Lathouder; verkoper is Aert zoon wijlen Dircks van Doormalen, koper Joosten Jan Willemssn.

RA Oirschot (Toirkens 138c fol 15 no 67, 69, 9-2-1560) Henrick zoon wijlen Jan Boelaerts heeft beloofd om aan Jacoppen Lenaertsoen en aan Joerden de Metser ten behoeve van de minderjarige kinderen van Jan Rutgertsoen een jaarlijkse rente van twee gulden te gaan betalen, (…) op onderpand van een heiveld, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. de kinderen van Peter Jan Corstens, Henrick Willems en meer anderen, de gemeenschappelijke straat. (id. 68) Roelof zoon Jacops die Metsere heeft als schuldenaar beloofd om aan Jacop Lenaerts ten behoeve van de kinderen van Jan Rutgertsoen een bedrag van 17 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag (Id. 69) Henrick zoon wijlen Jan Boelaerts weduwnaar van Margriet dochter van wijlen Leenaert Jacops (Keijmps) verkoopt het vijfde deel van een huis, tuin, etc. in totaal groot een half lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. heer Henrick Ariens, de gemeenschappelijke straat, Claes Henrickssoen. Hij verkoopt dit bezit nu aan Roeloffen Jacop Smetsers en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum en getuigen als boven.

RA Oirschot (Toirkens 136b fol 29 nrs 138/9 25-2-1550) Claes Henrick Mercks als man van Margriet dochter van wijlen Henrik Aelbrechts, verkoopt hierbij een lopenzaad akkerland, zoals dat met de beplanting aldaar gelegen en afgepaald is, gelegen in herdgang Verrenbest nabij de kapel aldaar en de school, b.p. het erf van de verkoper, de kinderen van Jan Haecks, de gemeijnte. Het perceel wordt nu verkocht aan Henrik Jan Bolaerts en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Er moet overpad worden verleend zoals dat van oudsher gebruikelijk is. (id no 139) Henrick Jan Bolaerts heeft als schuldenaar beloofd om aan Claessen Henrick Mercks die een bedrag van 50 gulden te zullen gaan betalen per a.s. St. Petersdag.

Broer: RA Oirschot (Toirkens 136b fol 40 no 192, 25-4-1550): Willem Aert Custers heeft als schuldenaar beloofd om aan Peter Jan Bolaerts die een bedrag van 62 gulden te zullen gaan betalen per a.s. Pinksteren over drie jaar.

ORA Oirschot (137a fol 61v no 235 dd 3-6-1552) Henrick Jan Boelaerts heeft beloofd om aan Jacop Philips van den Schoet die voortaan een jaarlijks rente van twee gulden te zullen gaan betalen (…) op onderpand van een huis, tuin, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, (noot: Jenneken dochter van Michiels van de Schoot weduwe van Antonis die Cort geassisteerd door Willem Aerts Sroijen als man van Anneken dochter van wijlen genoemde Antonis en Jenneken, zijnde in die hoedanigheid erfgenamen van wijlen Jacop Philips van den Schoet, hebben verklaard dat Geraert Janssen van Cleijenbreugel deze rente en de achterstalligheid daarvan heeft voldaan, welke rente Henrick Jan Boelaerts eerder aan Jacob Philips van de Schoot had beloofd. Datum 3 oktober 1608).

Idem (fol 79v no 295 dd 5-9-1552) Jan zoon wijlen Jan Haecks heeft beloofd om aan Henrick Jan Boelaerts die een jaarlijkse rente van anderhalve gulden te zullen gaan betalen (…) op onderpand van het vierde gedeelte van een nog onverdeelde akker, gelegen in herdgang Verrenbest.

Idem (fol 45 no 177 dd 17-3-1552) vermeld als belender van Dirck Willems van Berze met een huis, tuin, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. Willem Happen, Henrick Jan Aelbrechts, de Brigida beemd, de gemeijnte. In 1553 ook als belender in Verrenbest naast Jan Jan Haecks.

ORA Oirschot (173b fol 17 no 83 dd 4-2-1553) Henrick zoon wijlen Jan Boelaerts heeft beloofd om aan Jacop zoon wijlen Lenaert Jacops die een jaarlijkse rente van 5 en een halve gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, grond etc. groot ca. een lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest.

ORA Oirschot (137b fol 9v no 28 dd 23-1-1554) Henrik zoon van Jan Boelaerts heeft beloofd om aan Thomaes Rutgers van Kerkoerle en aan Arien Janssoen van den Sande ten behoeve van de 5 kinderen van wijlen Lauwreijs van de Sande die een jaarlijkse rente van twee gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin, grond etc. groot ca. een zesterzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Claes Coolen, de school van Best, de gemeenschappelijke straat. (…) De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag van elk jaar, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 32 gulden en de achterstallige termijnen (doorgehaald).

ORA Oirschot (138a fol 10v nos 50-51 dd 1-2-1557) Aert zoon wijlen Willem die Metsere heeft beloofd om aan Peter Jan Boelaertszoon een jaarlijkse pacht van 11 lopenzaad te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van een stuk weiland en zijn deel in een beemd uit de vorige akte. (marge: Peter zoon wijlen Henrick Jan Boelaerts als rechthebbende daarvan voor de andere partij die afwezig zijn als erfgenamen van genoemde Peter Jan Boelaerts heeft verklaard dat deze pacht van 11 lopen rogge is afgelost. Datum 12 februari 1603) (Idem no 51) Henrick zoon Jan Boelaerts heeft beloofd om aan Leenaert Jacop Keijmps een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer over een jaar, op onderpand van een huis, tuin etc. groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. een waterlaat, Peter Jan Haecks senior, de St. Odulphuskerk, Aert Willem Dircks.

Idem (fol 86v no 399 dd 18-9-1557) Melchior Janssen als man van Lijsbeth dochter van Jan Haecks verkoopt het vierde deel van een beemd genoemd de Diepsteege gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. meester Jans van de Steege, Michiels van den Schoet, de gemeijnte aan Henrick Jan Boelaertszoon.

Idem (fol 91v no 414 dd 24-9-1557) Henrick zoon Jan Boelaerts heeft beloofd om voortaan aan Geerit Cornelis van Kerkhuers een rente van 2 gulden per jaar te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, groot ca. drie en een halve lopenzaad, b.p. het erf van de St. Odulphuskerk, Aert Willems van Dormaelen, Niclaes Henrick Mercks, de gemeenschappelijke straat.

ORA Liempde (inv no 2 fol 7-10 dd 1561?), Henrick Boelaerts te Best ontvangt een rente op een stuk land te Naastenbest dat verkocht wordt door Heijlken Adriaens Henricks te Liempde.

ORA Oirschot (140a fol 139v no 285 dd 3-11-1566) Verkoop van een rente van anderhalve gulden door Jan Dircks als gemachtigde vanwege Dirck Janssen (Crijns), Lauwreijs Janssen, Goijaerden Dircks en genoemde Lauwreijs ook nog als voogd van Joesten Reijniers (Tempelaars, soms Hoogneven) … welke rente Jacop Wouter Peters eerder heeft beloofd aan Dirck Jan Dircks … op onderpand van een zesterzaad akkerland, genoemd de Hoirnkens akker, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, … conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 23 januari 1537. Deze rente wordt nu verkocht aan Henrick Jan Boelaerts. Marge: Dielis Dirck Janssen (Crijns) voor een vierde deel in de genoemde rente van anderhalve gulden per jaar … verkoopt zijn recht daarin aan Henrick Jan Boelaerts … 22 januari 1567.

Mogelijk dezelfde Boelaerts: Idem (fol 289 no 289 dd 5-11-1566) Henrick Jan Bollenzoon heeft als schuldenaar beloofd om aan Willem de Beije in diens hoedanigheid een bedrag van 14 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag.

Dezelfde: ORA OIrschot (140a 1567a fol 192a no 115 dd 17-2-1567) Henrick Jan Bollenzoon verkoopt een stuk land, dat eerder van de gemeente Oirschot is ingenomen en dat hij heeft gekocht van Aerden Henricks van Dormalen, gelegen in Oirschot herdgang Hedel, b.p. Dirck Antonissen van den Velde, Gijsbrecht Verafter, de kinderen van Dirck Moels, de gemeenschappelijke straat. Hij doet er nu afstand van vanwege het recht van vernadering en verkoopt het aan Aerden zoon Dirck Moels.

Vermeld ORA Oirschot 1568 (nos 10, 60, 123) met een jaarlijks te ontvangen rente van 29 stuivers.

ORA Oirschot (141c fol 456v no 175 dd 16-5-1576) Henrick zoon wijlen Jan Boelaerts verkoopt een rente van een gulden per jaar uit een rente van 6 gulden, welke nu door Willem Antonis Huibrechts wordt betaald, en waarvan deze Willem eerder al 3 gulden per jaar heeft afgelost zoals blijkt uit een brief daarover d.d. 27 april 1572. De rente werd eerder door Jan zoon Henrick Amelissen beloofd aan Henrick Henrick Amelissen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., groot twee en een vierde lopenzaad, conform een schepenbrief van Oirschot. De rente wordt nu verkocht aan Joesten Jan Willemssoen (…).

Idem (fol 552 Losse akte 46 dd 4-8-1570, ingeschreven in 1576) Aert zoon wijlen Dirck van Doormalen verkoopt een stuk akkerland groot ca. 3 lopenzaad gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Henrick Boelaerts, de erfgenamen van Aert die Metser, Adam Weijlaerts, Elias die Lathouder. (…)

Nog veermeld ORA Oirschot 1577 met een rente van 20 stuiver, te ontvangen van de erven Joest Aertssoen van Doren.

ORA Oirschot (142b fol 312-ii no 150 dd 19-8-1577 Er is bepaald in de uitspraak dat hetgeen aan roerende goederen in het huis wordt aangetroffen na het overlijden van Barbel dochter van Lenaert Jacops, dat dat Barbel dochter van Henrick Boelaerts vooraf zal krijgen en inzake de andere roerende en vaste goederen die door Henrick en Lijsbet samen zijn verworven, die worden verdeeld. De helft daarvan gaat naar genoemde Barbel en de andere helft gaat naar Lisbeth en haar kinderen. Inzake het huis en toebehoren ... zijnde..... brouwinstallatie en andere zaken die ten tijde van het overlijden van eerdergenoemde Barbel zijn achtergebleven die mag Barbel en haar voogden behouden .... ( onleesbare zijrand)...... Barbel is wel verplicht aan Lisbetten en haar kinderen een bedrag van 116 gulden te betalen danwel daar een rente voor te beloven.

Idem no 151 (3-2-1578) Jan de Crom en Peter Jan Boelaerts als voogden over de kinderen van wijlen Henrick Jan Boelaerts en met hen Lijsken weduwe van genoemde Henrick hebbem verklaard dat Geraert Janssen als man van Barbara dochter van genoemde Henrick Jan Boelaerts aan hen een bedrag van 84 gulden heeft betaald en wel ter voldoening van een bedrag van 116 gulden welk bedrag Lijsken en haar kinderen in een bepaalde uitspraak toegewezen zijn geworden en zij geven deze Gerit daarvoor kwijting. (Idem no 152) Genoemde voogden hebben dit geld overhandigd aan Adamen Marcelis Weijlaerts en wel vanwege een huis, grond etc. dat Elisabeth weduwe van Henrick Jan Boelaerts van deze Adam heeft gekocht, welk geld Adam verklaart hierbij ontvangen te hebben.


Huwt (1)

Margriet Leenaert Jacobs KEIJMPS

FamilienaamIndex

Overleden Oirschot na 11-9-1558, voor 5-10-1558


Huwt (2) voor 1564

25.849   Lijsbeth Aelbrecht WELLENS

FamilienaamIndex 25.849Vader 51.698Moeder 51.699

Overleden na 1617, voor 1622

ORA Oirschot (139d fol 88 no 224 dd 13-6-1564) Margriet dochter van Gijsbrecht Voets en Goijaert van Boxmeer (of Boechmeer?, JT ) als voogd over diens dochter Catharina, verkoopt hierbij een jaarlijkse rente van twee gulden welke rente Jan Gijsbrecht Henricks eerder had beloofd aan Margriet weduwe van Wellens Wouters, waarbij Margriet daarvan het vruchtgebruik kreeg en Aelbrechten Wellenszoon daarvan het erfrecht, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, grond etc. groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Henrick Gijsbrechts, Joest Croonen, Leenaert Jacops, Mathijs Crijns, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 1 februari 1553. Ze verkopen deze rente nu aan Henrick Jan Boelaerts die daarvan het vruchtgebruik krijgt en diens kinderen verwekt bij Lisbeth dochter van Aelbrecht Wellens daarvan het erfrecht.

ORA Oirschot 27-5-1578: … nog een gulden per jaar aan de weduwe van Henrick Jan Boelaerts

ORA Oirschot (142b fol 317 no 159 dd 3-2-1578) Lijsken dochter van wijlen Aelbrecht Wellens weduwe van Henrick Jan Boelaerts geassisteerd door Peter Jan Boelaerts en Jan die Crom als aangestelde voogden van haar wettige kinderen verwekt bij deze Henrick, partij ter ener zijde en Gerart Janssen (van Cleijnenbreugel) als man van Barbara dochter van wijlen genoemde Henrick Jan Boelaerts verwekt bij Margriet dochter van wijlen Lenaert Jacop Keijmps, partij ter andere zijde, hebben een boedelverdeling gemaakt van de navolgende bezittingen, rentes etc. volgens een bepaalde uitspraak die daarover is gedaan. (…) Lisbet met haar kinderen een rente van 29 stuivers per jaar te ontvangen van Dielis Creijns, nog 20 stuivers te ontvangen van de erfgenamen van Niclaes Crijns, nog 30 stuivers per jaar te ontvangen op onderpand van een akker genoemd de Heurskens akker. Verder krijgt ze twee derde delen van een heiveld gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Margriet weduwe van Jan Peter Corstens, het erf van Gerard Janssen waarvan het is afgedeeld, Peter Peter Corstens, de gemeijnte. Verder krijgt ze een bedrag van 12 gulden en 15 stuivers eens te ontvangen van genoemde Gerit Janssen per a.s. Maria Lichtmisdag. Hierbij wordt ook verklaard dat Lisbet met haar voogden eerder van genoemde Gerit een bedrag van 84 gulden heeft ontvangen inzake een bedrag van 116 gulden eens die deze Lisbet en haar kinderen door deze uitspraak nu wordt toegezegd en welk bedrag hiermee wordt doorgehaald. (…) Gerit als echtgenoot van Barbara het derde deel van een heiveld met daarin een stuk groesveld inbegrepen, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Lisbet met haar kinderen waarvan het is afgedeeld, Andries van de Sande, Peter Peter Corstens en meer anderen, de gemeenschappelijke straat. Verder krijgt hij een bedrag van 32 gulden die hij van zichzelf moet ontvangen en wel in mindering op een bepaald bedrag van 116 gulden dat genoemde Lisbeth en haar kinderen door deze uitspraak toegezegd zijn geworden en wel vanwege de helft van een jaarlijkse rente van 4 gulden die deze Lisbeth met haar kinderen in totaal zijn toebedeeld geweest die van diverse personen ontvangen moeten worden, met de verplichting daarbij dat Gerardt aan Lisbeth en haar kinderen per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 12 gulden en 15 stuivers moet betalen.

Belending (ORA Oirschot 143b fol 288 dd 5-3-1588) de weduwe en kinderen van Henrick Boelaerts; eerder: de weduwe …van Elisabeth Henrick Boelaerts.

ORA Oirschot (143c fol 447v no 232 dd 4-11-1591) Wouter zoon Denis Goijaerts, Adriaen Rutgers van der Hoeven, Denis zoon Gijsbrecht van Engelant, Jan Janssn. van den Bosch als man van Jenneken dochter van Geerlings de Hoppenbrouwer, weduwe van wijlen Jan Goossens, Jan zoon van genoemde Jan Goossens voor zichzelf en ook handelend voor de andere kinderen van deze Jan Goossens, verder Lisbeth dochter van Aelbert Wellants, eerder weduwe van Henrick Jan Boelaerts, geassisteerd door haar voogd, verder Peter Huibrechts als man van Christina dochter van Aert van der Voirt weduwe van Bernaert Wouters van den Weijer, hebben samen machtiging gegeven aan meester Henrick der Kinderen, procureur in de stad Den Bosch om namens hen hetzij voor wereldlijke hetzij geestelijke rechtbanken aldaar te ageren tegen de H. Geestmeesters van deze stad en aldaar hun belangen te behartigen.

ORA Oirschot (144c fol 461 no 34 dd 6-2-1597) Gielis zoon wijlen Tholof Goijaert Thomassn. verkoopt een akker genoemd de Achtersten Akker groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, (…belast met) een rente van 5 gulden per jaar aan Elisabeth weduwe van Henrick Boelaerts.

ORA Oirschot (146a fol 17v no 86 dd 2-9-1605) Peter en Lenaert, broers, zonen van Henrick Jan Beelaerts (Boelaerts), geassisteerd door hun moeder Lijsken en mede optredend namens alle andere eventuele rechthebbenden, verkopen een jaarlijkse rente van f. 3.--, die geheven wordt op onderpanden in Verrenbest e.e.a. volgens schepenbrieven van Den Bosch d.d. 09/01/1540, aan de kerk van St. Odulphus in Best.

ORA Oirschot (149c fol 142v no 208 dd 20-10-1622) Albert, Lenaert en Peter, gebroeders, verder Willem Corstens aan de Meer als man van Marijke, verder Jan Niclaes Haencoppen als man van Margriet, gezusters en allen kinderen van wijlen Henrik Jan Boelaerts verwekt bij Lijsken dochter van Aelbert Willems, verder Adriaen Aerts als man van Catharijnen die voor hemzelf handelt en ook voor Henrick en Marijken minderjarig zijnde, allen kinderen van wijlen Jan zoon van genoemde wijlen Henrik Jan Boelaerts en vermelde Lijsken, hebben samen een boedelverdeling gemaakt van het bezit dat door hun ouders is achtergelaten.

Bij deze verdeling krijgt Albert de helft van een stuk land genoemde de Heijcamp, deels weiland en deels akkerland, in totaal groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. genoemde Adriaen Aerts en de zijnen waarvan is afgedeeld, Geeraert Janssen van Cleijnenbreugel, de erfgenamen van Henrick Dircks van Geloven, de gemeenschappelijke straat aldaar. Verder krijgt hij nog een jaarlijkse rente van 5 gulden te ontvangen van Leonaert Rutger Stockelmans met de vervallen termijnen ervan. Nog krijgt hij 25 gulden eens te ontvangen van vermelde Willem Corstens aan de Meer. Uit dit erfdeel moeten jaarlijks alleen de dorpslasten worden betaald en te moeten zorgen voor onderhoud van wegen en waterlopen. (…) Leonaert de schuur met de grond en de halve bocht, af te delen met diens broer Peter, gelegen in Oirschot ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. genoemde Peter waarvan wordt afgedeeld, de gemeenschappelijke staat, Geeraert Janssen van Cleijnenbreugel. Uit dit erfdeel moet jaarlijks een Bosch malder rogge worden betaald in een grotere pacht van 2 malder aan de H. Geest aldaar, over te nemen met een vervallen en de lopende termijn. Nog krijgt hij van genoemde Jan Niclaes Haencoppen of van diens vrouw Margriet een bedrag van 25 gulden. Uit dit erfdeel moeten dorpslasten worden betaald en wegen en waterlopen worden onderhouden. (…) Peter het huis met tuin, schop, grond etc. en de halve bocht, even groot te maken als het deel van Leonaert, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. het erf dat ervan wordt afgedeeld, de weduwe en kinderen van Goossen Peters van Oudenhoven, Margriet zijnde zijn zuster, de gemeenschappelijke straat. Uit dit erfdeel moet jaarlijks 3 malder rogge worden betaald, Bossche maat uit een grotere pacht van 2 Bossche mudden rogge aan de H. Geest aldaar, tot nu toe in geld betaald, over te nemen met een vervallen en de lopende termijn. Verder moeten er dorpslasten worden betaald en te worden gezorgd voor onderhoud van wegen en waterlopen. (…) Willem Corstens aan de Meer het huis, tuin, de halve bocht erbij, gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, groot ca. twee en een halve lopenzaad, b.p. Lambert Corstens van Creijelt, Jan Adriaens van den Huevel, de weduwe en kinderen van Adriaen Henrick Santegoets, de gemeenschappelijke straat aldaar. Uit dit bezit moet jaarlijks een malder rogge worden betaald, Oirschotse maat aan de St. Odulphuskerk te Best, nog twee lopen gerst per jaar aan de heren van der Donck, over te nemen met een vervallen en de lopende termijn, verder nog eenmalig 75 gulden te betalen, waarvan een derde aan Albert, een derde deel aan Adriaen Aerts en de zijnen en het andere derde deel aan de gemeenschappelijke erfgenamen om daarmee gezamenlijk de schulden te betalen, verder de dorpslasten. Er moet worden gezorgd voor onderhoud van wegen en waterlopen. (…) Jan Niclaes Haencoppen ten behoeve van diens vrouw Margriet die hij hierbij als gerechtigde daarin aanstelt, en waarvoor hij vandaag afstand van zijn recht van vruchtgebruik heeft gedaan, een akker groot ca. 2 lopenzaad, met de houtopstand etc., gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, genoemd de Langenakker, b.p. de weduwe en kinderen van Goossen Peters van Oudenhoven, Geeraert van Cleijnenbruegel, Joost Jan Willems, genoemde Gerard Janssen, Pauwels Gijsberts van Croonenburgh. Uit dit erfdeel moet jaarlijks een Bosch malder rogge worden betaald tot nu toe betaald met 2 gulden en 10 stuivers aan het Groot Gasthuis in den Bosch, over te nemen met een vervallen en de lopende termijn. Nog te betalen aan vermelde Leonaert 25 gulden en verder 15 gulden aan de gezamenlijke erfgenamen om daarmee de schulden te voldoen en nog de dorpslasten. Verder moet er worden gezorgd voor onderhoud van wegen en waterlopen. (…) Adriaen Aerts in diens hoedanigheid de helft van het perceel genoemd de Heijcamp, deels heide, weide en akkerland, af te delen van vermelde Albert, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. het erf dat ervan wordt afgedeeld, Joachim Laureijs Schoonen, de erfgenamen van Henrick Dircks van Geloven, de gemeenschappelijke weg aldaar of pad. Verder krijgt hij een jaarlijkse rente van 3 gulden te ontvangen van Marten Corsten Jans van Roij. Nog krijgt hij een jaarlijkse rente van een gulden en 10 stuivers te ontvangen van Jan Dircks van Geloven samen met de vervallen termijnen ervan. Nog te ontvangen van Willem Corstens aan de Meer 25 gulden eens. Uit dit erfdeel moeten de dorsplasten worden betaald en worden gezorgd voor het nakomen van de burenverplichtingen. (…)

Kinderen

 1. (uit 1) Barbara, vermeld 1578 (…nog 20 stuivers per jaar aan Berbelen dochter van Henrick Boelaerts) en 1581; huwt voor 1578 Gerard Jansen van Cleijnenbreugel; krijgen in 1586 toestemming een herberg te houden
 2. (uit 2) Aelbrecht Zie 12.924
 3. (uit 2) Peter (bBest 18-6-1642), doopgetuige in 1635, vermeld ORA 1605, 1606, 1612, 1622, 1623
 4. (uit 2): Leenaert (+voor 13-1-1638), vermeld 1605, 1611; huwt Dymphna Goijaert Dirks van Geloven; vermeld 1637
 5. (uit 2) Jan (+voor 1622), vader van Catharina, Hendrik en Marijke
 6. (uit 2): Marijke, huwt Willem Corstens aan de Meer
 7. (uit 2) Catharina, huwt Jan Niclaes Haencoppen
 8. (uit 1 of 2) Margriet, testeert 27 oktober 1637 (vermeld ORA 1638); kinderloos

TerugBegin van generatie


25.850   Goijaert Dircks van GELOVEN

FamilienaamIndex 25.850Vader 51.700Moeder 51.701

Geboren ca. 1542, maar in 1564 al volwassen
Overleden na 1631, voor 30-3-1637; oud tegen de 90.

In 1602 kerkmeester van de parochiekerk van St. Odulphus.

ORA Oirschot (Toirkens 139d fol 10 no 23 dd 18-1-1564) Simon zoon Henricks Verroeten verkoopt hierbij een akker genoemd den Esperenbosch, groot ca. 3 lopenzaad, en 12 roeden, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. de kinderen van Antonis die Cort, Willems Verroeten, Willem Antonissen, genoemde Simon zelf, welke akker hij heeft gekocht van Willem Verroeten. Hij verkoopt de akker nu aan Goijaerden Dircks van Geloeven.

Idem (fol 29 no 65 dd 3-2-1564) Goijaert Dircks van Geloven heeft als schuldenaar beloofd om aan Lisbeth Goijaerts die een bedrag van 38 gulden te zullen gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over 3 jaar.

ORA Oirschot (Toirkens 140a fol 70 no 60 dd 21-8-1565) Simon Henricks Verroeten heeft als schuldenaar beloofd om aan Goijaerden Dircks van Geloeven een bedrag van 17 gulden en tien stuivers te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar.

ORA Oirschot (Toirkens 140a fol 178v no 56 dd 2-1-1567) Goijaert Dircks van Geloven heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan Dielis Crijns en aan Rutger Janssen ten behoeve van de kinderen van Jan Gijsbrecht van Kerkoerle een bedrag van 36 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar.

ORA Oirschot (Toirkens 142a fol 141v no 134 dd 28-3-1578) Jacop zoon wijlen Peters van Doormalen verkoopt de helft van een akker genoemd de Hoghe akker groot ca. 4 lopenzaad, nog onverdeeld zijnde naast de Zomerweg af te delen, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. de gemeenschappelijke Zomerweg, de erfgenamen van wijlen Jan van Geloven, de kinderen van wijlen Wouter van den Weijer met meer anderen, Willem Antonis van Zon. Het perceel wordt nu verkocht aan Goijaerden Dircks van Geloven (…) Idem no 135: Goijaert zoon wijlen Dircks van Geloven heeft beloofd om aan Jan Jan Goessens ten behoeve van de St. Odulphuskerk te Best een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. groot in totaal ca. 5 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. b.p. Jan Janssn. van den Ecker, de gemeenschappelijke straat, Jacop Peters van Doormalen. Met deze belofte is een andere rente van 3 gulden per jaar afgelost welke rente Joest zoon wijlen Dirck Sweers als man van Catharijnen dochter van wijlen Geerlicks de Hoppenbrouwer deze kerk eerder had beloofd uit zijn onderpanden. (Idem no 136) Jacop zoon wijlen Peters van Doormaelen heeft beloofd dat hij de rente van twee gulden uit de rente van drie gulden zal gaan betalen die Goijaert Dircks van Geloven vandaag heeft beloofd aan Jan Jan Goessens ten behoeve van de St. Odulphuskerk te Best. (…) (Idem no 137) Goijaert zoon wijlen Dircks van Geloven heeft beloofd om aan Margriet dochter van wijlen Aert Dirck Hermans een jaarlijkse rente van twee gulden te gaan betalen steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. genoemd het Bloksken groot ca. 5 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Jan Janssn. van den Ecker, de gemeenschappelijke straat, Jacop Peters van Doormaelen. Ook nog op onderpand van een akker groot ca. 4 lopenzaad, genoemd den Grootakker, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Dirck Henrick Hermans, Jan van den Ecker, genoemde Jacop Peters van Doormaelen, Niclaes Jan Goessens.

ORA Oirschot (Toirkens 143a fol 1689 no 128 dd 19-3-1586) Goijaert zoon wijlen Dircks van Geloven en Jan Jan Hulsen in hun hoedanigheid in de vorige akten, verkopen het vierde deel van een beemd genoemd de Beckersbeemd nog onverdeeld gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, (…) aan Jan zoon Gijsberts van Engeland (Idem no 129) Jan zoon wijlen Ghijsbert Peters van Engeland verkoopt het zelfde deel van de beemd uit de vorige akte nu aan Goijaert Dircks van Geloven (Idem 130) Goijaert zoon wijlen Dirks van Geloven heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan Jan Hulsen, ten behoeve van de minderjarige kinderen van Dirck Henrick Hermans een bedrag van 17 gulden te betalen per a.s. St. Jacopsdag. Voldaan 5 september 1619.

ORA Oirschot (Toirkens 143b fol 260v no 218 dd 8-9-1587) Goijaert Dircks van Geloven oud ca. 45 jaar en Margriet dochter van Gerart Philips van Strijp weduwe van Peter Antonis Dreijssen oud ca. 43 jaar die door Henrieksken weduwe van Jacop Peters van Doormalen verzocht zijn een verklaring af te leggen hebben gezegd dat het hen bekend is dat Jan Peters van Doormalen hetgene heeft betaald dat Dirck Aert Hermans te Woensel in diens testament had vermaakt zijnde 50 gulden en wel aan genoemde Dirck, ondanks het feit dat er in dat testament daarvan geen aantekening is gemaakt. Genoemde Goijaert verklaart dat hij er destijds bij was in het huis van Joost Talen waar het geld werd betaald en Margriet verklaart nog dat genoemde Jacop Peters van Doormalen dit geld van haar man heeft verkregen.

ORA Oirschot (Toirkens 143b fol 343v no 69 dd 14-11-1589) Goijaert zoon wijlen Dircks van Geloven als man van Anna dochter van Henrick Hermans verkoopt een beemd genoemd den Stillen beemd gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Jan Roefs, bepaalde personen uit Liempde, Peter Peter Corstens, de kinderen en erfgenamen van Adriaen Niclaes van Hal. Hij verkoopt dit perceel nu aan Mariken dochter van Jan Raessen weduwe van Peter Laureijs van der Zanden waarbij deze weduwe het vruchtgebruik krijgt en haar kinderen het erfrecht.

ORA Oirschot (Toirkens 144c fol 383 no 43 dd 24-2-1596) Goijaert zoon wijlen Dircks van Geloven heeft als schuldenaar beloofd om aan Fredericken van Herlaer een bedrag van 100 guldens te betalen, vrij van enige kosten, binnen de stad Den Bosch te betalen op a.s. St. Bavodag.

ORA Oirschot 144c fol 463 no 40 dd 6-2-1597) Goijaert Dircks van Geloven heeft als schuldenaar beloofd om aan Henrick Jan Hermans een bedrag van 85 gulden te betalen en daarnaast nog een mudde rogge eens vanwege een Beekse pacht aan meester Niclaes van den Houdt op a.s. St. Bavodag.

ORA Oirschot (145b fol 162 no 8 dd 7-1-1600) Goijaert zoon wijlen Dirck Goijaerts van Geloven verkoopt het stuk akkerland genoemd de Wildecker zoals hij die heeft gekocht van Gielis zoon Odulphus Goijaerts, groot een zesterzaad gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, met een weg die erbij hoort, b.p. Elisabeth dochter Jan Peters van Oudenhoven waarvan het is afgedeeld, Aert Dirck Jan Hermanszoon, Laureijs Joachims, Niclaes Dircks van den Spijker. Het perceel wordt nu op grond van het recht van vernadering, verkocht aan Goijaert Dirck Jan Hermanssn. (Idem fol 166 no 33 dd 14-1-1600) Goijaert Dirck Jan Hermans heeft onlangs beroep gedaan op het recht van vernadering m.b.t. een akker genoemd den Wildenakker, welke akker Goijaert Dircks van Geloven had verkregen van Dielis Odulphus Goijaerts, gelegen in Oirschot, herdgang Verrenbest, b.p. Aert Dirck Jan Hermans, Elisabeth Jan Peters, Laureijs Joachims, Niclaes van den Spijker, omdat hij een grotere graad van verwantschap dan deze Dielis had. Hij doet nu zelf weer afstand, ook op grond van het recht van vernadering ten behoeve van Joorden Adriaens van den Hurck en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 145b fol 258 no 166 dd 8-6-1601) Jan zoon wijlen Tielmans van Zeelst als man van Willemken dochter van Peters van de Zande voor zichzelf en als gemachtigde van Laureijs zoon van Peter van de Zande (…) verkoopt een hooibeemd, genoemd den Stillen beemd gelegen in Oirschot, herdgang Verrenbest, b.p. de Langen beemd, een Liempds veld, Peter van Oudenhoven, de kinderen van Adriaen Claeszoon. Het perceel wordt nu verkocht aan Goijaerden Dircks van Geloven (…) (idem no 167) Ghijsbert zoon wijlen Dircks van Geloven heeft als schuldenaar beloofd om aan genoemde Jan in diens hoedanigheid een bedrag van 80 gulden te betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar.

ORA Oirschot (Toirkens 145b fol 293v no 32 dd 15-3-1602) Goijaert Dircks van Geloven heeft als schuldenaar beloofd om aan Henrick Jan Hermans een bedrag van 50 gulden te zullen betalen per a.s. St. Bavodag over een jaar. Doorgehaald 27 april 1604.

ORA Oirschot (Toirkens 149c fol 35v no 81 dd 8-3-1621; ook los 6 in ORA 1622) Goijaert Dircks van Geloven als vruchtgebruiker van de hierna vermelde bezittingen, geassisteerd door zijn wettige kinderen zijnde Henrick, verder... Willems als man van Mariken, verder Dimphna geassisteerd door Leonaert Andries van de Sande als haar hierbij gekozen voogd, verder Ida geassisteerd door Niclaes Adriaens van Nistelroij als haar hierbij gekozen voogd, zijnde broer en zusters verwekt bij deze Goijaert Dirks van Geloven bij Anna dochter van Henrick van der Heijden, verder Pauwels Pauwels van Croonenburg als vader en voogd van zijn 3 minderjarige kinderen verwekt bij Anna dochter van genoemde Goort Dircks van Geloven, waarbij ze samen nog handelen voor hun zuster Dieriksken, verder Jacop zoon Dircks van Geloven, Jan zoon Peter Peter Corstens (van Oudenhoven), nog Antonis Michiels als man van Lijsken, Laureijs zoon van genoemde Peter Peter Corstens, nog Dirck Willems van Dormalen als man van Margriet, verder Anna geassietsteerd door Niclaes van Nistelroij als haar hierbij gekozen voogd, zijnde broers en zusters en kinderen van Peter Peter Corstens ( van Oudenhoven) verwekt bij wijlen Marieken dochter van genoemde Dircks van Geloven, verder zoon Dirck Peter Peter Corstens die geestelijk gehandicapt is, waarvoor optreden Peter Goossens en Dirk Willems van Dormalen, verder Peter Goossens van Oudenhoven als voogd met deze Dirck Willems van Dormalen over de minderjarige kinderen van wijlen Peter Peter Corstens de jonge, daarbij allen geassisteerd door Peter Peter Corstens de oude, zijnde hun vader die afstand heeft gedaan van zijn recht van vruchtgebruik ten behoeve van zijn vermelde kinderen, verder Jan en Dirck gebroeders en zoons van wijlen Jan Dirks van Geloven, zijnde allen erfgenamen van wijlen Henrick Dircks van Geloven, respectievelijk hun broer en oom, en hebben nu samen een verdeling gemaakt van het bezit dat deze heeft nagelaten.

Bij deze verdeling krijgt Goijaert Dircks van Geloven die daarvan het vruchtgebruik krijgt en diens kinderen het erfrecht, de ene helft en Jacop Dircks van Geloven daarvan de andere helft, wat betreft een huis, tuin, schop. etc. gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest aan de Moest aldaar, (…) een beemd genoemd het Raebroek, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen in het Broek aldaar, (…) een nieuw heideveld ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. de Eindhoefsen Weg aldaar zoals onlangs van de gemeente in gebruik genomen, (…) De kinderen en erfgenamen van Peter Peter Corstens ( van Oudenhoven ) wat betreft de ene helft en genoemde Jan en Dirck, zoons van wijlen Jan Dircks van Geloven voor de andere helft krijgen een schuur, de grond, boomgaard en aangelegen akker, genoemd de Lepper, met een akker die er aan het einde ligt, genoemd het Laer, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, (…) een beemd die eerder van de gemeente in gebruik is genomen, ter zelfder plaatse als hiervoor, (…) een nieuw heideveld aan het Kapeleinde aldaar, ook onlangs van de gemeente in gebruik genomen. (Idem no 82) De erfgenamen van Peter Peter Corstens in de vorige akte, verder Jan en Dirck gebroeders en zoons van Jan Dircks van Geloven hebben een boedelverdeling gemaakt van het bezit dat ze vandaag toebedeeld hebben gekregen afkomstig van wijlen hun oom Henrick Dircks van Geloven. Bij deze verdeling voor wat betreft de halve helft van dat bezit, krijgt Jan Dircks van Geloven een akker genoemd de Lepper, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, (…) krijgt Dirck Jan Dircks van Geloven wat betreft de andere halve helft, een beemd gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest aan de Slip aldaar, (…) een nieuw heideveld dat korte tijd geleden van de gemeente in gebruik is genomen, ter zelfder plaatse als hiervoor aan het Kapeleinde, zoals is vermeld in voorgaande akte. (…) De kinderen en erfgenamen van Peter Peters Corstens de oude, voor wat betreft de andere helft van het erfdeel, een akker genoemd het Laer, met de schuur, grond en boomgaard zoals is afgepaald aldaar, (…) (Idem no 83) Verder hebben alle erfgenamen elkaar beloofd om alle achterstallige lasten samen af te handelen tot aan een vervallen en de lopende termijn toe en ook een som geld van 300 gulden die wijlen genoemde Henrick Dircks van Geloven had gelegateerd aan de St. Odulphuskerk, waarvoor ze voor een tijd van 8 jaar lang, al het opgroeiende willigeen populierehout reserveren op het eerstgenoemde erf staande zowel buiten als op dat erf, om dat gezamenlijk daarna om te kappen en voor gemneenschappelijk gebruik aan te wenden, zoals dat voor dato dezes is aangeplant, zonder de aanplant echter aan de Slip aldaar.

ORA Oirschot (Toirkens 149c fol 56v no 68 dd 17-3-1622) Goijaert en Jacop, gebroeders en zoons van wijlen Dircks van Geloven waarbij Goijaert is geassisteerd door Henrick zijn zoon en door Iken en Dingen zijn dochters, verder Joorden Willems als man van Mariken en nog Pauwels Pauwels als weduwnaar van Jenneken, beiden dochters van vermelde Goijaert Dircks van Geloven, verder in afwezigheid van Albert Henricks danwel diens vrouw Dierksken, ook dochter van vermelde Goijaert, die ondanks dat ze hiertoe werden verzocht, niet zijn komen opdagen zoals ze zeggen, hebben hierbij een boedelverdeling gemaakt van het bezit dat is nagelaten door wijlen hun broer Henrick Dircks van Geloven. (…) Goijaert (…) het huis met tuin en erbij gelegen grond, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, samen met het daarachter gelegen akkertje, (…) een stuk land zijnde het achterste Streepken ter zelfder plaatse als hiervoor, (…) de helft in het Kampken ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen aan het heideveld aan de Eindhovense weg aldaar en hij krijgt de helft van het Raybroek dat als zodanig onverdeeld blijft zoals dat eerder al was. (…) Genoemde Jacop krijgt een schop met de grond die erbij ligt, die moet worden afgebroken, samen met een stukje land erachter (…) een stuk akkerland daar achter gelegen, b.p. het vermelde Stertken, (…)Verder behoudt ieder van hen de onverdeelde helft in het heiveld aan de Eindhovense weg en in het Raebroeck. Verder krijgt Jacop nog 190 gulden eens van Goijaert.

ORA Oirschot (Toirkens 150b fol 24 no 54 dd 12-2-1625) Goijaert Dirks van Geloven en Albert Henrik Bolarts hebben samen en ieder hoofdelijk beloofd om vanwege geleend geld, aan Jan Herman Stokkelmans als rentmeester van Silvester zoon Mr. Jacob Lintermans een bedrag van f. 800.-- te zullen betalen opeisbaar zodra genoemde Stokkelmans of Lintermans dit wensen tegen een rente van 6% per jaar en verder naar tijdsgelang totdat er definitief is terugbetaald. Indien de schuldenaars het kapitaal willen houden zullen zij, indien Stokkelmans of Lintermans hiermee instemmen een jaarrente moeten gaan betalen van f. 48.-- die steeds op 12 februari opeisbaar zal zijn, deze rente zullen zij mogen aflossen met een bedrag van f. 800.-- ineens of in meerdere termijnen van elk f. 200.--, samen met de achterstallige rentetermijnen. In dat geval moeten ze een opzegtermijn van 3 maanden vooraf in acht nemen. Als men gedeeltelijk zal aflossen zal de rente dienovereenkomstig verminderd worden. Voor het nakomen van deze verplichting verbinden genoemde Goijart en Albert hun persoon en al hun goederen, speciaal hun erfelijke goederen die in Oirschot liggen.

ORA Oirschot (Toirkems 151a fol 199 no 276 dd 31-7-1626) Goijaert Dirks van Geloven doet hierbij afstand van het recht van vruchtgebruik inzake het zesde deel van alle bezit dat hem is nagelaten bij de dood van zijn vrouw en dat na zijn dood zal versterven op zijn dochter Marieken. Hij draagt dat vruchtgebruik nu over aan zijn dochter Marieken en belooft alle lasten van zijn kant daarin af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 150b fol 153 no 264 dd 19-11-1625) Goijaert Dirks van Geloven heeft verklaard aan Peter zoon Henrick Cornelis zijn huis met erbij gelegen grond te hebben verhuurd, gelegen in Oirschot, herdgang Verrenbest, zoals Goijaert dat onlangs middels het recht van vernadering had verkregen. De huur is 4 a.s. jaren, met 2 jaar te kunnen beeindigen indien een van de partijen dat wil, mits er met kerstmis daaraan voorafgaand wordt opgezegd. De huur loopt vanaf Pinksteren voor wat betreft het huis met weiland, kanten etc. Voor wat betreft de tuin loopt de periode vanaf medio maart daarvoor en het land vanaf oogsttijd, stoppelbloot, behoudens ca. 1 lopenzaad dat hij als 'voorlijf' krijgt, dat moet hij bij het einde per half maart verlaten. Verder moet alles verlaten worden zoals het werd aanvaard. De pachter moet het land op een goede manier verbouwen en met goede gemengde gewassen inzaaien, zonder dat hij meer land gaat verbouwen of mest van het land afhaalt. De pachter mag geen schade of nadeel toebrengen aan het huis, noch aan de grond of de houtopstand etc. Het koren op de akker wordt op 50/50 basis verdeeld, het deel van de verpachter moet naar diens schuur worden gebracht nadat het vooraf is geteld. De pachter moet de hoop van de verhuurder mee helpen dorsen en het gewande koren leveren. Verder moet de huurder aan de dorsers de kost geven en het dagloon betalen voor de verhuurder. De pachter zal tijdens de huurperiode alle gemeentebelastingen moeten betalen en elk jaar in mei 10 pond boter leveren, in de spurrietijd 20 eieren en 3 karren met turf en deze thuis te leveren. In het eerste jaar moet de pachter 1 vijm goed dakstro aanbrengen en de andere 2 jaren 2 vijmen, waarbij elke bussel 33 pond weegt, e.e.a. volgens het gebruikelijk huurrecht. daarnaast zal de pachter elk jaar met nieuwjaar aan de pachter als 'voorlijf', boven de halve korenopbrengst en de andere konditie's, een bedrag van f. 15.-- betalen. Bij het einde van de huurperiode mag de pachter niet eerder vertrekken of de oogst meenemen, dan nadat hij alles heeft betaald. (NB: no 59 dd 16-2-1625: Overdracht door Aert zoon Arien Rutgers Verhoeven aan Goijaert, na aankoop op 4-3 (sic) van Jan Jan Dirk van Geloven.)

ORA Oirschot (Toirkems 152a fol 213v no 206 dd 9-1-1627) Goijaert Dircks van Geloven doet hierbij afstand van het recht van vruchtgebruik inzake een huis, tuin, klein huisje etc. gelegen in de plaats Turnhout en nog inzake zijn rechten vanwege al het geld voor verkochte huisraad en meubels zoals dat is nagelaten door heer Jan van Geloven zijnde zijn zoon, toen hij leefde kanunnik in Turnhout en zoals dat bezit door deze heer Jan van Geloven in diens testament was vermaakt. Verder doet hij afstand van het vruchtgebruik van alle bezit dat is nagelaten door wijlen zijn vrouw Anneken dochter van Henrick Hermens. Hij draagt dit vruchtgebruik nu over aan zijn zoon Henrick Goijaerts van Geloven, aan Aelbert Henricks als man van Dirksken, aan Lenaert Henricks als man van Dymphna, aan hun zuster Iken, zijnde zijn dochters verwekt bij genoemde Anneken. Verder draagt hij het over aan Pauwels Pauwels van Croonenburg als weduwnaar van Jenneken ook dochter van genoemde Goijaert en Anneken ten behoeve van de wettige kinderen van genoemde Pauwels en Jenneken en nog aan Roelant Everaerts int Ekerschot als man van Anneken dochter van wijlen Aert Hoevens, wier moeder was Merieken, deze Merieken zijnde ook dochter van genoemde Goijaert en Anneken. Hij doet er nu afstand van en draagt het aan hen over en Goijaert belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, onder voorwaarde dat zijn kinderen het geld van de verkoop ervan en dat ze nog van de verkoop van genoemde inventaris en meubelen zullen ontvangen, aan hem daarvoor 500 gulden zullen geven om daarmee de schuld af te lossen van 500 gulden die hij ongeveer twee jaar geleden heeft gemaakt vanwege een vernadering van bepaalde percelen grond etc.,gelegen in Oirschot, welk geld hij heeft geleend van Jan Hermen Stockelmans, zoals zijn kinderen nu ook beloven die schuld te zullen afhandelen.

ORA Oirschot (Toirkens 153c fol 370v no 412 dd 21/24-10-1628) Onder de volgende voorwaardes zullen Goijaert en Jacop, gebroeders en zonen van wijlen Dirck van Geloven, verder de erfgenamen van Peter Peters Corstens van Oudenhoven, en de kinderen van Jan Dircks van Geloven, allen als erfgenamen van wijlen Henrick Dircks van Geloven, in het openbaar na een gedane aankondiging hiervan op afgelopen zondag, bepaalde kavels willigebomen verkopen staande op het erf van genoemde Goijert en verder de bomen die door deze ergfgenamen bij de verkoop van hun erven voor zichzelf waren gereserveerd. (…)

Vandaag op 21 oktober 1628 zijn de voorwaardes opgelezen en zijn de diverse kavels als volgt geveild (…)

Een kavel van 9 willigebomen, gemerkt met een merkteken, gemijnd door Marten Peters voor 18 gulden, geslagen 2 slagen, nog een slag, nog een slag, Jacop Dircks 2 slagen, totaal ..... + 6 stuivers.

Nog 15 willigebomen gemerkt met 2 merktekens, gemijnd door Ruth Aerts Verhoeven voor 15 gulden 15 stuivers, geslagen 3 slagen, Jan Mathijssen nog 2 slagen, totaal ... + 6 stuivers.

Een kavel van 14 willigebomen gemerkt met 3 merktekens, gemijnd door Aert Ariens Verhoeven voor 20 gulden 10 stuivers, geslagen 4 slagen, Henrick Aelberts 2 slagen, Aert nog 2 slagen, Jacop Dircks 2 slagen, totaal ,... + 6 stuivers.

Een kavel van 13 willigebomen, gemerkt met 4 merktekens, gemijnd door Jan Gerits voor 18 gulden 10 stuivers, geslagen 2 slagen, Aert Ariens ontslagen met 4 slagen, Jacop Dircks nog 2 slagen, totaal 21.8. plus 6 stuivers.

Een kavel van 10 willigebomen, gemerkt met 5 merktekens, gemijnd door Jan Gerits voor 14 gulden 5 stuivers, geslagen 5 slagen, Aert Ariens 3 slagen, Jacop Dircks nog 2 slagen, totaal 17.9. plus 6 stuivers.

Een kavel van 12 willigebomen, gemerkt met 6 merktekens, gemijnd door Frank Joordens voor 18 gulden 10 stuivers, geslagen 4 slagen, Frans Henricks ontslagen met 2 slagen, totaal 20.18. plus 6 stuivers.

Een kavel van 7 willigebomen, gemerkt met 7 merktekens, gemijnd door Rut Ariens voor 19 gulden 10 stuivers, geslagen 3 slagen, Henrick Aelberts ontslagen met 2 slagen, Ruth 1 slag, totaal 21.19. plus 6 stuivers.

Een kavel van 13 willigebomen, gemerkt met 8 merktekens, gemijnd door Jan Jan Henricks voor 16 gulden, geslagen 6 slagen, totaal 18.6. plus 6 stuivers.

Een kavel van 10 willigebomen, gemerkt met 9 merktekens, gemijnd door Jan Mathijs Daniels voor 11 gulden 5 stuivers, geslagen 4 slagen, Jan Claessen 3 slagen, totaal 13.11. plus 6 stuivers.

Een kavel van 18 willigebomen, gemerkt met 10 merktekens, gemijnd door Joachim Vreijssen 13 gulden, geslagen 6 slagen, nog een slag, totaal 15.13. plus 6 stuivers.

Een kavel van 16 populierebomen, gemerkt met 11 merktekens, gemijnd door Jacop Dircks van Geloven voor 4 gulden 18 stuivers, geslagen 1 slag, totaal 5.7. plus 6 stuivers.

Een kavel van 19 populierebomen, gemerkt met 12 merktekens, gemijnd door Jan Gerits Cleijnenbreugel voor 9 gulden, geslagen 1 slag, totaal 9.14. plus 6 stuivers.

Een kavel van 16 populierebomen, gemerkt met 13 merktekens, gemijnd door Joachim Laurensen voor 9 gulden, geslagen 4 slagen, nog een slag, Henrick van de Snepscheut 2 slagen, Joachim ontslagen met 2 slagen, genoemde Henrick nog 2 slagen, totaal 12.4. plus 6 stuivers.

Een kavel van 8 populierebomen, gemerkt met 14 merktekens, gemijnd door Jan Gerits voor 9 gulden 5 stuivers, geslagen 3 slagen, totaal 10.9. plus 6 stuivers.

Een kavel van 13 populierebomen, gemerkt met 15 merktekens, gemijnd door Jan Mathijssen voor 11 gulden, geslagen 4 slagen, Gijsbert Martens 2 slagen, totaal 13.1. plus 6 stuivers.

Vandaag op 24 oktober 1628 zijnde de finale veiling, zijn de diverse kavels toegewezen aan de hoogste bieders omdat er verder niemand meer is geweest die meer wilde bieden.

ORA Oirschot (Toirkens 162a fol 125 no 85 dd 30-3-1637) Henrick zoon wijlen Goijaert Dirks van Geloven verwekt door deze Goijaert bij wijlen diens vrouw Anneken dochter van wijlen Henrick Hermans, verder Lenaert Henrick Boelaerts als man van Dimphna, nog Ida en Dirksken gezusters en allen dochters van wijlen deze Goijaert en Anneken, verder Antonis Lamberts als man van Merieken dochter van wijlen Pauwels Pauwels van Croonenburg verwekt door deze Pauwels bij wijlen diens vrouw Jenneken, dochter ook van wijlen genoemde Goijaert en Anneken, nog Roeland zoon wijlen Everaert Henricks Ekerschot als man van Anneken dochter van wijlen Aert Aert Hoevens verwekt door deze Aert bij wijlen diens vrouw Meriken, ook dochter van Goijaert van Geloven en Anneken, welke Ida en Dircksken zijn vergezeld door hun voogden, hebben verklaard een boedelverdeling te hebben gemaakt van het bezit dat ze van hun overleden ouders respectievelijke grootouders hebben geerfd zoals ze verklaarden. Bij deze verdeling krijgt genoemde Roelant Everaert Ekerschot namens diens vrouw Anneken, het oude huis, hofstad, tuin, grond etc. met de boomgaard die daar tegenover is gelegen, alles in Oirschot herdgang Verrenbest ter plaatse genoemd aan de Paillaert, (…) een stuk akkerland genoemd het hoog Ekkerken, ter zelfder plaatse als hiervoor, (…) de helft van een hooibeemd genoemd het Raebroek, ter zelfder plaatse als hiervoor ter plekke genoemd in het Besterbroek, (…) Bij deze verdeling krijgt genoemde Henrick Goijaerts van Geloven de schuur en de grond, de boomgaard die erbij ligt etc., alles in Oirschot herdgang Verrenbest, ter plaatse genoemde aan de Paillaert, (…) een stuk akkerland gnoemd de Groote Akker, ter zelfder plaatse als hiervoor, (…) de helft van een hooibeemd genoemd de Stillen Beemd, ter zelfder plaatse als hiervoor, ter plekke genoemd in het Besterbroek, (…) Bij deze verdeling krijgt Dircksken dochter van Goijaert van Geloven het nieuwe huis met hofdstad etc., tuin, grond, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, ter plaatse genoemd aan de Moest, (…) een stuk akkerland genoemd de Streep, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, (…) een weiland genoemd de Slip, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, (…) de helft van een hooibeemd genoemd de Diepsteegde, ter zelfder plaatse als hiervoor, ter plekke genoemd in het Bester Broek, (…) Bij deze verdeling krijgt genoemde Ida een stuk akkerland genoemd de Lepper, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest ter plaatse genoemd aan de Moost, (…) een stuk akkerland genoemd de Wildenakker, (…) de helft van een hooibeemd genoemd de Berckers Horck, ter zelfder plaatse als hiervoor, ter plekke genoemd in het Besterbroek, (…) Bij deze verdeling krijgt genoemde Lenaert Henrick Boelaerts namens zijn vrouw Dimphna, een stuk akkerland genoemd het Laer, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, ter plaats genoemd aan de Moost, (…) de helft van een stuk akkerland genoemde het Heijcampken, ter zelfder plaatse als hiervoor nog onverdeeld zijnde, (…) de helft van een hooibeemd genoemd de Diepsteegde, ter zelfder plaatse als hiervoor, (…) Bij deze verdeling krijgt genoemde Antonis Lamberts ten behoeve van diens vrouw Meriken, een stuk akkerland genoemd de Moonenakker, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, (…) een stuk akkerland genoemd de Esperen Bosch, ter zelfder plaatse als hiervoor, (…) de helft van een hooibeemd genoemd de Stillenbeemd, ter zelder plaatse als hiervoor gelegen onverdeeld nog (…).

(ORA Oirschot Toirkens 152a fol 234v no 223 dd 21-6-1627) Henrick Goorts van Geloven voor zichzelf handelend, verder Dymphna van Geloven geassisteerd door heer Lenaert Henricks, verder Dircksken en Ijken, gezusters en dochters van genoemde Goorts van Geloven, verder Mariken Pauwels wier moeder was Jenneken Goorts van Geloven, welke Dircxksken, Iken en Marieken respectievelijk met hun daarbij gekozen voogden zijn vergezeld, zijnde allen erfgenamen van wijlen heer Jan van Geloven, kanunnik te Turnhout, hebben hierbij machtiging gegegen aan Aelbert Henrick Boelaerts en aan Antonis Lamberts, zijnde respectievelijk de echtgenoten van genoemde Dirksken en van genoemde Marieken, on namens hen voor schepenen van Turnhout te verschijnen en daar het huis met tuin, grond etc. te verkopen, gelegen in Turnhout, waarin deze heer Jan van Geloven is gestorven en welk bezit deze erfgenamen onlangs in een openbare verkoop hebben doen verkopen. (…).


Huwt voor 1564

25.851   Anna Henrick Dirck Hermans van der HEIJDEN

FamilienaamIndex 25.851Vader 51.702Moeder 51.703

Geboren ca. 1540
Overleden voor 1621

Kinderen

 1. Henrick
 2. Jan (+voor 21-6-1627), kannunik te Turnhout
 3. Dymphna, huwt Lenaert Henrick Boelaerts
 4. Dirksken Zie 12.925
 5. Iken, huwt Antonis Lamberts
 6. Jenneken (+voor 1637), huwt Pauwels Pauwels van Croonenburg (+voor 1637)
 7. Marike (+voor 1638) huwt (2) Joorden Willem Joordens Melissen (+na 1638); huwt (1) Aert Aert Hoevens; uit eerste huwelijk dochter Anna, gehuwd met Roelant Everaert Ekerschot
 8. Anna, huwt Pauwels Pauwels van Croonenburg

TerugBegin van generatie


25.852   Henrick SANTEGOETS

FamilienaamIndex 25.852Vader 51.704Moeder 51.705

Geboren ca. 1527
Overleden voor 31-1-1581

OA Boxtel Rekeningen van de Koningsbede 1554-1563 (inv E 256): Henrick Zantegots betaalt te Cleyn Liemde VI st (fol 97L Kerstmis 1557), XXIII st. (103L St.Jan 1558); III gl. (110 extra beede 1558); II gl. II st. (118R St.Jan 1559); II gl. I ½ st. (128L Kerstmis 1559).

ORA Boxtel (inv 72, index Jan Toirkens, fol 51 dd 11-4-1580) Beeltken weduwe Hendrik Hendriks Santegoets en haar kinderen vermeld als belenders van Oda Jans Daenen weduwe Frederik Lucassen.

ORA Boxtel (inv no 74 fol 45v dd 12-6-1585) De kinderen van Henrick Henrick Santegoets, in een belending vermeld.

ORA Oirschot (Toirkens 143a fol 199v no 291-3 dd 21-10-1586) Adriaen, Jan en Henrick, broers en zonen van wijlen Henrick Santegoets, Adriaen Rutgers van Heesch als man van Barbara en nog Heijlken, gezusters en dochters van genoemde Henrick Santegoets, verder Aerden en Andries, broers en zonen van Henrick Santegoets en nog Goessen Peters en Willem Henriks als hun voogden, hebben een wettige boedelscheiding gemaakt inzake de nalatenschap van genoemde Henrick Santegoets en Beelken dochter van Adriaen de Harnismaker. Bij deze verdeling heeft genoemde Adriaen Henriks een akker verkregen genoemd het Soerland, gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, b.p. de weduwe van Joost de Weer, de kinderen van Henrick Jan Gerits. Verder krijgt hij een akker genoemd de Dasunt ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Willem Henricks, Corsten Jan Corstens. Verder krijgt hij het derde deel van een beemd genoemd de Braexbeemd, gelegen onder Liempde, b.p. Henrick Hulsen, de gemeijnte. Uit dit erfdeel moet jaarlijks de grondchijns worden betaald en een gulden per jaar aan de kinderen van Frans Eijmkens.

Bij deze verdeling krijgt genoemde Jan het huis met tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, b.p. de kinderen van Gerart van der Hoeven, de gemeenschappelijke straat. Verder krijgt hij de helft van een beemd genoemd de Schelenbeemd te Liempde, b.p. de erfgenamen van Lambert Martens, Jenneken Henrick Delien, Lijske Peter Goossens. Uit dit erfdeel moet jaarlijks de grondchijns worden betaald.

Bij deze verdeling krijgt Henrick een akker genoemd de Huijst gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, b.p. Heijlken Odulphs, Heijle aan de Heijde, Michiel Joosten. Ook krijgt hij het derde deel van een beemd genoemd de Braexbeemd, onder Groot Liempde gelegen, b.p. Henrick Hulsen, de gemeijnte. Verder krijgt hij een akkertje genoemd het Hopveld ter zelfder plaatse gelegen aan de waterlaat, b.p. Evert Goijaerts, Corsten van Roij en meer anderen. Uit dit erfdeel moet jaarlijks de grondchijns worden betaald.

Bij deze verdeling krijgt genoemde Adriaen Rutgers een akker genoemd den Lampkens akker gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, b.p. Jan Mathijs, de weduwe van Jan Ariens, het stuk dat er van is afgedeeld. Verder krijgt hij het derde deel van een beemd genoemd de Brakenbeemd gelegen onder Groot-Liempde, b.p. Henrik Hulsen, df gemeijnte. Als uit dit erfdeel grondchijns moet worden betaald, dan zullen de erfgenamen die voor gezamenlijke rekening nemen tegen de factor 40 maal.

Bij deze verdeling heeft genoemde Heijlken een akker verkregen genoemd de Streepe, groot ca. 5 lopenzaad gelegen in Boxtel onder Onrode, b.p. Aert Henrick Santegoets, zijn broer Andries, de gemeenschappelijke straat. Verder krijgt zij de helft van een beemd genoemd de Schelenbeemd onder Liempde, b.p. de erfgenamen van Lambert Martens, Henrick Delijen, Lijsken Peter Goossens. Uit dit erfdeel moet jaarlijks grondchijns worden betaald aan de heer van Boxtel. De erfgenamen beloven dat ze de chijnsen etc. voor gezamenlijke rekening zullen nemen en alle rentes tot en met a.s. Maria Lichtmisdag samen zullen afhandelen. (Idem 292) Jan zoon wijlen Henrick Santegoets geassisteerd door zijn voogden, op grond van deze boedelscheiding heeft als schuldenaar beloofd om aan de andere erfgenamen 4 lopen rogge te betalen, Oirschotse maat per a.s. oogsttijd. (Idem 293) Nota : Alle vier genoemde erfgenamen zullen ieder aan Jan Henrick Santegoets per a.s. oogsttijd een lopen rogge betalen, in totaal dus 4 lopen.

ORA Oirschot (Toirkens 144a fol 30v no 153 dd 14-5-1592) Jan zoon wijlen Henrick Santegoeds als man van Aleijden dochter wijlen Goijaert Franck Goijaerts verkoopt een vierdedeel van een beemd genoemd de Quinckert gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Dirck Jan Huijskens, de gemeijnte, Dielis Ghijsbert Hoppenbrouwers, Mevrouwe van Frentz. Het stuk grond wordt nu verkocht aan Henrick Ghijsbrecht Hoppenbrouwers onze collega schepen. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen behalve de dorpslasten.

ORA Boxtel (inv no 75 fol 48 dd 22-6-1592) Andries Henric Santegoets verkoopt een heijvelt, aan Jan Henric Goyaerts van de Biechelaer. Idem: Adriaen en Jan, zonen van Henrick Henrick Santegoets, verhuren een stuk land aan Andries Henric Santegoets en zijn vrouw.

ORA Boxtel (inv no 75 fol 128v dd 21-6-1594) Kinderen wijlen Henrick Henricks Santegoets, met Beelken zijn weduwe hun moeder, krijgen een erfcijns van fl 3 op goed te Best van Rutgerus Stevens.

Idem (fol 456v no 246-8 dd 17-11-1604) Adriaen zoon Jan Joris Philips draagt een halve beemd land over, waarvan Dionijs Ghijsberts van Engelant de andere helft bezit, genoemd Sbrauwers broeckbeemd, in totaal ca. 3 bunder groot, gelegen in Oirschot, herdgang Aerle, b.p. Henrick Michiel van de Schoot, verder de gemeijnte. Ook nog een akker groot ca. een zesterzaad zoals hij die heeft verkregen van de erfgenamen van wijlen heer Henrick de Harmismaker, genoemd de grote Laerakker, gelegen in Oirschot, herdgang Naastenbest, b.p. Jan Thomas van den Acker, Laureijs Joachims, Adriaen Henricks. Hij draagt deze percelen nu over aan Adriaen en Jan, broers en zonen van wijlen Henrick Zantegoets namens en ten behoeve van Heijlwich hun zuster, dochter van Henrick Zantegoets. (idem 247) Adriaen en Jan Henrick Zantegoets in hun hoedanigheid hebben verklaard dat Adriaen Jan Joris Philips deze halve beemd en de Laerakker wederom tot zich mag nemen en aflosssen tegen betaling van 214 gulden en de hoeveelheid van een mudde rogge, Oirschotse maat. De aflossing zal dienen te geschieden op St. Jacopsdag a.s. over een jaar zijnde 1606 en daarna niet meer. (Idem 248) Adriaen Jan Joris Philips heeft als schuldenaar beloofd om aan Adriaen en Jan Henrick Zantegoets vanwege genoemde Heijlwich een bedrag van 100 gulden te betalen per a.s. St. Jacobsdag over een jaar.

ORA Oirschot (Toirkens 146b fol 134v no 62 dd 5-2-1607) Goederenruil tussen Jan Henrik Santegoets en Arien Rutgers van Hees. De genoemde Jan Henrick Santegoets en Arien Rutgers van Hees als man var Berbelen dochter wijlen Henrick Santegoets hebben een grondruil gedaan van grond die zij in een erffelijke verdeling tussen hun broers en zusters verkregen hebben. Bij deze ruiling heeft Jan Henrick Santegoets aan Arien Rutgers van Hees overgedragen een huis met tuin, hofstede met zijn toebehoren zoals dat in Oirschot, herdgang Naestenbest is gelegen, b.p. Gerit Goort Switten, Goort Lambert Denis, de 'gemeijnte'. Jan belooft alle lasten af te handelen behalve een jaarrente van 7 stuivers aan het kapittel van Oirschot en behalve de gemeentelijke belasting. De koper moet zorgen voor het onderhoud van wegen en waterlaten. Bij genoemde ruiling heeft Arien Rutgers in zijn kwaliteit aan Jan Henrik Santegoets een akker overgedragen genoemd de Lemkens ekker gelegen in Oirschot, herdgang Naastenbest, b.p. de Cantorsakker, de genoemde Arien Rutgers, de weduwe Jan Ariens, de gemeenschappelijke waterlaat. Arien belooft alle lasten af te handelen, behalve de gemeenschappelijke belasting. De koper moet zorgen voor het onderhoud van wegen en waterlaten. Jan en Arien in zijn kwaliteit beloven deze ruil gestand te doen en de pachten die op de grond drukken zodanig te betalen dat Jan of zijn nakomeling daarvoor niet aansprakelijk zal zijn en in het geval er bijzondere pachten op deze percelen zouden drukken, dan moet gehandeld worden volgens de beloftes die achter de ruiling staan genoteerd.

Dochters Heijlken, Barbara, Jutken vermeld in ORA Boxtel (inv 75 fol 128v-129); Jutken ook 141v.


Huwt

25.853   Beelke Adriaen Henrick HARNISMAKERS

FamilienaamIndex 25.853Vader 51.706Moeder 51.707

Geboren ca. 1530
Overleden voor 21-10-1586

Kinderen

 1. Adriaen Zie 12.926
 2. Jan (+na 1637), 1624 kerkmeester te Best; huwt Aleijt Goijaert Franck Goijaerts. Niet verwarren met Jan Henrick Willem Santegoets te Boxtel (1625, vader 1553)
 3. Henrick (+na 1595, voor 1600), in 1595 gevangen te Grave, vader van een Henrick, vermeld 1625
 4. Barbara, huwt Adriaen Rutgers van Hees
 5. Heijlwich
 6. Adriaen II (vermeld 1614); mogelijk de onmondige Aert vermeld in 1586
 7. Andries, onmondig in 1586

TerugBegin van generatie


25.854   Laurens Joachim SCHOONEN

FamilienaamIndex 25.854 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Hoogeloon voor 1545
Overleden Oirschot bBest 20-1-1618

Achtman van Oirschot (1592). Ook Scheunen en Van Loon. Geen zoon van Joachim Peter Goijaerts van den Huevel alias van Loon, gehuwd met Jenneken Jans van der Meulen; van het goed vermeld in een erfdeling in 1558 eindigt niets bij Schoonen.

ORA Oirschot (Toirkens 140b fol 375 no 28-30 dd 3-2-1569) Goijaert zoon wijlen Willem Goijaerts verkoopt het huis, tuin etc. gelegen in Oirschot, herdgang Verrenbest, b.p. Joerdens die Cremer, de kinderen van Willem Marten Maes, Elias Melis Schilders, de gemeenschappelijke straat. Hij verkoopt dit bezit nu aan Lauwreijssen Joachims van Loon en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behoudens een jaarlijkse pacht van twee mudde gerst aan de rector van het St. Brigide altaar en de grondchijns tot aan 3 stuivers per jaar toe en de dorpslasten. (Idem 29) Laureijs Joachims van Loon heeft als schuldenaar beloofd om aan Goijaert Willem Goijaerts een bedrag van 250 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag zonder rente. (Idem 30) Laureijs Joachims van Loon verkoopt het huis, tuin, grond etc. zoals vermeld in de vorige akte en zoals vermeld in een schepenbrief van Oirschot, nu op grond van het recht van vernadering, weer door aan

Lambrecht Willem Goijaerts en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 31) Genoemde Lambrecht uit de vorige akte heeft beloofd deze Lauwereijsen voor diens eerdere betalingsbelofte te zullen vrijwaren.

ORA Oirschot (Toirkens 141a no 21 dd 1-2-1570) Lauwreijs zoon Joachim van Loon heeft als schuldenaar beloofd om aan Goijaerden Willem Goijaerts een bedrag van 53 gulden te zullen betalen per heden datum over een jaar.

ORA Oirschot (Toirkens 141c fol 423 no 74 dd 20-2-1576) Rutger Jan Brouwers had eerder aan Henrick Spierinks zijn bezit overgedragen vanwege een bepaalde belofte die deze Henrick Spierinks voor deze Rutger had gedaan zoals blijkt uit een kontrakt daarover. Daarom draagt Henrick Spierinks het huis etc. met een zesterzaad land erbij uit de voorgaande akte, nu weer over zonder nog langer belast te zijn en wel voor zover het bedrag dat Daniel van der Ameijden had beloofd terzake van de verkoop van de rente van 10 gulden per jaar, die betaald moeten worden aan Laureijs Joachim Schonen in mindering op een bedrag van 295 gulden.

ORA Oirschot (Toirkens 141c fol 517v no 319 dd 15-6-1576) Jan zoon wijlen Jans de Crom heeft als schuldenaar beloofd samen met Laureijs Joachim Schoonen om genoemde verkopers een bedrag van 1234 gulden, vrij van alle belastingen. Het bedrag zal in 3 termijnen worden voldaan, de eerste per a.s. Maria Lichtmisdag zonder rente danwel een jaar nadien met een rente van " de penning zestien ", de tweede en volgende termijn per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar met twee rentetermijnen en de derde termijn per a.s. Maria Lichtmisdag over 3 jaar met drie jaar rente. (marge 1: Is voldaan en betaald zoals ons schepenen middels een kwitantie is gebleken en middels een bevestiging van Niclaes Dircks van den Spijker en ook anderszins duidelijk is, derhalve doorhaling. Datum 15 februari 1607. Marge 2: Hiervan zijn 3 kwitanties in het protocolboek gestoken. Marge 3: Voor genoemd bedrag van 1234 gulden is door de schepenen van Oirschot een vonnis gewezen en de akte is gelicht die eerder door de vorsters Daniel van de Schoot en daarvoor door meester Aerden Jans ( Legius ) is aangeleverd om daarmee recht te kunnen doen.

Idem (los 73 in 141c 1576 dd 8-7-1596) Ik, ondergetekende Jan Dircks van Geloven verklaar van Niclaes Dircks van den Spijker een bedrag van drie en een halve gulden te hebben ontvangen, inzake het erfdeel zijnde het zesde deel dat hem toekomt vanwege Lauwreijs Joachims (Schoonen) en geef hierbij kwijting aan deze Lauwreijs. Ik heb deze kwitantie laten uitschrijven en met mijn eigen hand ondertekend op 8 juli 1596.

ORA Oirschot (Toirkens 143c fol 423 no 107-9 dd 17-5-1591) Lauwreijs zoon wijlen Joachim Schoonen verkoopt een rente van twee gulden per jaar zoals hij die als man van Lijsken dochter van Jan Dirck Hermans heeft verkregen en welke rente Thomas, Michiel en Jan, broers en kinderen van Willem Janssn. van den Ecker eerder hadden beloofd aan Jan Dircks Hermans. De rente vervalt elk jaar op Maria Lichtmisdag op onderpand van drie zevende delen van een akker in totaal groot ca. 8 lopenzaad, gelegen herdgang Verrenbest, b.p. Henrick Dirck Hermans, Henrick Goijaerts, de straat, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 1 februari 1549. De rente wordt nu verkocht met 5 vervallen en een lopende termijn aan Adriaen Dircks van Waelre en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 108) Dielis zoon wijlen Dielen Dircks verkoopt een rente van 3 gulden per jaar die hij van zijn broer Jan heeft verkregen en deze Jan op zijn beurt weer van Jan Willem Dielissen als man van Geertruit dochter van Joost Ariaens van de Sande. De rente werd eerder door Dirck zoon wijlen Jan Hermans beloofd aan genoemde Joost en vervalt elk jaar op onderpand van een akker groot ca. drie en een halve lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Lauwreijs Joachim Schoonen van Loon, Fijken weduwe en kinderen van Aert van Esch, Willem Antonis van Son, Dirck Henrick Hermans, conform een schepenbrief van Oirschot. De rente wordt verkocht aan Lauwreijssen Joachims Schoonen en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 109) Lauwreijs zoon Joachim Schoonen heeft verklaard dat Dielis zoon wijlen Dielen Dircks aan hem een rente van 3 gulden per jaar heeft afgelost die Lauwreijs heft op het bezit van deze Dielis en waarvan Lauwreijs verklaart dat de brief daarover is verbrand, maar hij geeft hiervoor kwijting. Mocht de brief nog gevonden worden dan zal hij hier geen aanspraken meer aan ontlenen.

Idem (fol 446v no 228 dd 23-12-1591) Laureijs zoon wijlen Joachim Schoonen verkoopt een huis met schuur, schop, boomgaard etc. groot ca. 5 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. de weduwe en kinderen van Dirck Henrick Hermans, de gemeenschappelijke straat genoemd de Cappeleintsche straat, Lambrecht van Zon. Het bezit wordt nu verkocht aan Gijsbrechten Pauwels van Croonenburch en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behoudens een jaarlijkse pacht van 7 lopen rogge aan de H. Geest te Vught, nog 2 lopen rogge per jaar aan de St. Odulphuskerk te Best, nog 7 oort grondchijns aan de heer van Oirschot. (Idem 229) Gijsbrecht Pauwels van Croonenburch heeft als schuldenaar beloofd om aan Laureijs een bedrag van 340 gulden te betalen, de helft per a.s. Maria Lichtmisdag en de andere helft per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar. (Met instemming van partijen doorgehaald, 5 april 1595)

ORA Oirschot (Toirkens 144b 1594 kroniek) Op 11 februari hebben Laureijs Joachim Schoonen, Michiel Joosten van der Waerden, Adriaen Jan Joris Philips, Ghijsbert Jan Laureijs Verhoeven, Ghijsbert Niclaes Vlemincx, Rutger Geverts van Ostaden, Jan Jan Erven en Jan Adriaen Leijten vanwege Oirschot aan heer Laureijs Rose 63 gulden per jaar beloofd.

Idem (fol 214v no 58 dd 11-2-1594) Er is een afrekening opgemaakt met heer Laureijs Rose, priester, ridder en kanunnik van de Collegiale kerk van St. Peters in Oirschot vanwege een eerdere geldlening die hij aan de gemeente Oirschot had verstrekt. Daarbij is een eindbedrag vastgesteld van 900 gulden die de gemeente Oirschot nog aan hem dient te betalen en daarvoor moet hem een schuldbekentenis worden verstrekt van 63 gulden per jaar die nog voor schepenen van Den Bosch moet worden opgesteld. Daarom zijn verschenen Laureijs Joachim Schoonen, Michiel Joosten van der Waerden, Adriaen Jan Joris Philips, Gijsbrecht Jan Laureijssen van der Hoeven, Gijsbrecht Niclaes Vlemmincx onze collega schepen, Rutger Willem Geverts van Ostade, Jan Jan Erven en Jan Adriaen Leijten, zijnde inwoners van Oirschot die resp. in de 8 herdgangen wonen, en deze hebben beloofd om aan heer Laureijs Rose een bedrag van 63 gulden per jaar te zullen betalen en binnen Den Bosch te leveren en wel op St. Andriesdag, waarvan de eerste termijn vervalt op St. Andriesdag a.s. Onderpand hiervoor is een akker van 3 lopen en 35 roeden die eigendom is van genoemde Laureijs (Schoonen) genoemd het Sonderen, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Gijsbrecht Pauwels van Cronenborch, de weduwe en kinderen Andries van de Zande, Aert van der Straten. Ook nog op onderpand van (…) De rente mag worden afgelost met een hoofdsom van 900 gulden samen met de achterstallige rentetermijnen, mits er 3 maanden voor de vervaldag van St. Andriesdag wordt opgezegd. Afspraak is dat als de belofte wordt vernieuwd met betrekking tot deze 63 gulden per jaar, dat deze brief dan verder ongeldig zal zijn. (Idem 59) Bartholomeus Lenaerts van Gestel, Meester Dirck Toerkens, Goossen Peters van Oudenhoven, Willem Henrick Keijmps, Henrick Buckincx, Jan Henrick Jan Gerarts, schepenen, verder Jan Ghijsbrecht van Engelant, Goijaert Peters van der Hoeven, Everart int Ekerschot, Wouter de Crom, Jan Houbrakens, Jan Aert Scheijntkens, gezworenen, Henrick Spierincks, Henrick int Ekerschot, Herman Stockelmans, Dirk de Hoppenbrouwer, Willem de Metser, Peter van de Ven, Henrick Gijsbert Hoppenbrouwers, raadsmannen, heer Henrick Verbeeck, Michiel van der Vleuten, Henrick Jan Gerarts, Aert Rutgers van der Hoeven en Dirck Goijaert Willemsen, kerk- en H. Geestmeesters, zijnde allen leden van het corpus van Oirschot, hebben verklaard dat Laureijs Joachim Schoonen, Michiel Joost Michiels van der Waerden, Adriaen Jan Joris Philips, Ghijsbrecht Jan Laureijs Verhoeven, Ghijsbrecht Niclaes Vlemmincx, schepenen, Rutger Willem Geverts van Ostaden, Jan Jan Erven, Jan Arien Leijten, indertijd een jaarrente hebben beloofd vanwege de gemeente Oirschot en dat er nu een rente van 63 gulden per jaar dient te worden vernieuwd voor schepenen van Den Bosch. Wij als schepenen beloven thans om inzake deze rente van 63 gulden per jaar de betaling daarvan zodanig te zullen doen dat de pandgevers en hun verder bezit daarop niet zullen kunnen worden aangesproken. Ter meerdere zekerheid hebben wij deze schepenbrief gezegeld met het schependomszegel van Oirschot.

Idem (fol 262v no 272 dd 30-8-1594) Anthonis Aert Verroten, Lambrecht van der Heijden, Peter Petersssn. van Oudenhoven, Goijaert Dircks van Geloven, Laureijs Joachim Schoonen, Adriaen Jan Wouters, Gerart Janssn. van Cleijnenbreugel, Ghijsbrecht Pauwels van Croonenborch, Ghijsbrecht Willem Deckers, Adriaen Bernaert Joosten, Daniel Gerart Sroijen, zijnde alle gekwalificeerde inwoners van de herdgang van Verrenbest onder Oirschot, machtigen hierbij Jan Ghijsbrechts van Engelant ook inwoner van deze herdgang, om vanwege deze herdgang zich in Helmond te vervoegen of elders waar dat nodig zou blijken te zijn om daar een kontrakt te maken dat deze inwoners eerder met Heijlken Jan Michielssn. van de Schoot thans echtgenote van Willem van Merevoort hadden gemaakt, om dat officieel vast te leggen en wel dat de goederen van genoemde Heijlken onder deze herdgang vrijgesteld zullen zijn voor alle bijdrages, waarvoor Heijlken had beloofd elk jaar een bedrag van 18 gulden te zullen betalen aan deze herdgang. De bovenvermelde opdrachtgevers beloven alles te zullen nakomen wat de gemachtigde zullen doen en vastleggen. Akte is als oorkonde opgemaakt.

ORA Oirschot (Toirkens 144b fol 310v no 121 dd 5-4-1595) Laureijs zoon wijlen Joachim Scheunen verkoopt een stuk akkerland deels ook weiland, genoemd het Sonderen, gelegen in de herdgang van Verrenbest, b.p. Geertruid weduwe en kinderen van Andries van de Zande, het erf van de koper, het erf van de verkoper, Aert van der Straten. Het perceel wordt nu verkocht aan Ghijsbert Pauwels van Croonenburg en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 122) Genoemde Gijsbert heeft als schuldenaar beloofd om ... 143 gulden te betalen en wel meteen. (doorgehaald, datum 2 oktober 1595).

ORA Oirschot (Toirkens 144c fol 455 nos 14-5 dd 14-1-1597) Laureijs zoon wijlen Joachim Scheunen verkoopt een stuk land groot ca. een lopenzaad gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Joost Jan Willems, het erf van de koper, Goijaert Dircks van Geloven, het erf van de verkoper. Het perceel wordt nu verkocht aan Henrick Dircks van Geloven en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 15) Genoemde Laureijs heeft verklaard voor dit lopenzaad land 70 gulden te hebben ontvangen waarmee dit stuk land is voldaan.

ORA Oirschot (Toirkens 145b fol 324v no 156 dd 30-9-1602) Laureijs zoon wijlen Joachim Scheunen als man van Elisabeth, doet hierbij afstand van zijn recht van vruchtgebruik inzake zijn deel van een jaarlijkse rente van 8 lopen rogge maat van Den Bosch, zijnde voor zijn gedeelte 3 lopen rogge per jaar, welke rente hij samen met Jan Thomas vanden Acker en de kinderen van Henrick Zantegoets heft op het onderpand van Adriaen Peters te Gemonde. Hij doet nu afstand ten behoeve van Adriaen Jan Joris Philips als man van Jenneken dochter van genoemde Elisabeth.

ORA Oirschot (Toirkens 145c no 66 dd 26-3-1604) Laureijs zoon wijlen Joachim Scheunen heeft verklaard dat hij volledig is betaald door Margriet weduwe van Rutger Janssn. van den Staeijakker vanwege een door haar gekocht huis etc. gelegen in Oirschot, herdgang Verrenbest aan de Moost, b.p. Gijsbert Pauwels van Croonenburcg, Henrick Jan Hermans en meer anderen, Jan Claes Haencoppen, de gemeenschappelijke straat. Hij geeft hierbij kwijting voor alle betalingsbeloftes die de weduwe aan hem heeft gedaan.

ORA Oirschot (Toirkens 146a fol 11 no 45 dd 6-6-1605) Eijmbrecht van Oetelaer, stadhouder van de schout van Peelland, als gemachtigde van meester Aelbrecht van Oetelaer, zijn broer, licentiaat in de rechten en advokaat in Brussel, zoon van wijlen Willem van Oetelaer verwekt bij Jouffrouw Geertruit van Berckel, zijn wettige vrouw, welke machtiging blijkt uit een schepenbrief van St. Oedenrode d.d. 26 april 1605, ondertekend door J. de Heessel verkoopt een pacht van 8 vaten rogge, Oirschotse maat. Deze pacht wordt elk jaar betaald door Lauwereijns Joachims op 0.L. Vrouwedag Lichtmis uit diens goederen gelegen in Oirschot onder Best, b.p. Marten Corstens en meer anderen, Jan Thijs Daniels, en de gemeenschappelijke straat aldaar, e.e.a. volgens schepenbrieven van Den Bosch. Genoemde Aelbrecht van Oetelaar heeft deze pacht van zijn ouders geerfd samen met zijn mede erfgenamen en Eijmbrecht verkoopt deze pacht nu aan Joachim Laureijns Joachims. Genoemde Eijmbrecht belooft, op grond van zijn machtiging, alle lasten van zijn kant af te handelen, behoudens de gemeentelijke belastingen.

ORA Oirschot (Toirkens 146b fol 141 no 86 dd 10-2-1607) Laureijs Joachim Schuenen als man van Lijsken dochter Jan Hermans heeft verklaard dat Jan Peters de Conink aan hem de jaarrente van f 5.10.-- afgelost heeft samen met de achterstallige termijnen welke rente dezelfde Laureijs in zijn genoemde kwaliteit op de goederen van genoemde Jan Peters geheven heeft. Door deze roerige tijden zijn de brieven daarvan in het ongerede geraakt zoals hij verklaarde. Indien de brief weer gevonden wordt zal hij genoemde Jan Peters de Cort daarover nooit meer aanspreken maar geeft hem en zijn nakomelingen daarvoor volledige kwijting. (Idem 87) De genoemde Laureijs in zijn genoemde kwaliteit doet volledig afstand van al zijn goederen waar die ook binnen of buiten Oirschot gelegen mogen zijn, behalve het klein huisje te Verrenbest, ten behoeve van zijn zoon Joachim en Adrien Henricx Santegoets als man van Margriet dochter van genoemde Laureijs. Laureijs belooft dat hij deze goederen nu of later niet verder zal belasten, bezwaren etc. behoudens goedkeuring van zijn zoon Joachim en zijn zwager Arien. Laureijs zal deze goederen wel v.w.b. het vruchtgebruik mogen blijven gebruiken volgens het landrecht van Oirschot. (Idem 88) De genoemde Laureijs in zijn eerder genoemde kwaliteit verkoopt het genoemde huisje met tuin aan Joachim en Arien bovengenoemd. De goederen liggen in Oirschot, herdgang Verrenbest, b.p. Lijske Dirk Hermans, de Roosakker, toebehorend aan Jacob Dirks, de 'gemeijnte'. Laureijs belooft alle lasten af te handelen en te zorgen voor het onderhoud van wegen en waterlaten. Het huisje kan e.v. oogsttijd aanvaard worden.

ORA Oirschot (Toirkens 146b fol 192v no 317-8 dd 5-11-1607) Niclaes Willem Goossens als man van Hendersken dochter wijlen Jan Jan Crommen, Meester Dirk Toorkens als man van Catharina ook dochter van genoemde Jan Crommen voor zichzelf en ook optredend voor Wouter Lodewijk Verrijt als man Elisabeth dochter van genoemde Jan Crommen, verkopen een huis met tuin, erven en alle toebehoren gelegen in Oirschot, herdgang Verrenbest. Deze goederen heeft genoemde Jan de Crom op 15 juni 1576 voor schepenen in Oirschot gekocht van Jan, Henrik en Niclaes zonen wijlen Dirk van de Spijker met de zijnen en zij verkopen de goederen nu aan Joachim zoon Laureijs Scheunen en aan Arien Henrik Santegoets als man van Margriet dochter van genoemde Laureijs ter vererving voor hen en om daarvan door Laureijs Scheunen en zijn vrouw Elisabeth het vruchtgebruik te laten genieten, volgens een bepaald kontrakt wat gemaakt is door genoemde Laureijs enerzijds en Joachim en Arien anderzijds op 12 februari 1607, voor schepenen in Oirschot. Genoemde Niclaes en meester Dirk ook in zijn genoemde kwaliteit beloven alle lasten af te handelen. (idem 318) Genoemde Joachim en Arien beloven genoemde Niclaes en meester. Dirk ook in diens kwaliteit volledig voor deze verkoop te vrijwaren.

Inventaris Schepenbank Oirschot en Best (boedelscheiding no 1358 uit 1613) Adriaen Jan Jooris namens zijn echtgenote Jenneke Jans de Harnismaker contra Laureys Joachim Schuenen namens zijn echtgenote Elisabeth weduwe van Jan de Harnismaker.

ORA Oirschot (Toirkens 149a fol 36v no 139 dd 18-7-1618) Joachim en Margriet, kinderen van wijlen Laureijs Joachim Scheunen verwekt bij Elisabeth dochter van Jan Dirck Hermans, hebben een boedelverdeling gemaakt van het bezit dat door Laureijs en Elisabeth is nagelaten.

Bij deze verdeling krijgt vermelde Joachim het huis, tuin, grond etc. met de helft van de Bocht aldaar naast Willem Ghiben gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, met de beplanting voor het huis, groot ca, twee en een halve lopoenzaad, b.p. Willem Gijsbert Cortten, het erf dat ervan wordt afgedeeld, de gemeijnte aldaar. Verder krijgt hij de helft van de akker die erachter is gelegen, naast de tuin van het aangelegen erf, groot in totaal ca. 7 lopenzaad, b.p. Marten Corstens, Jan Mathijs Daniels, het erf dat ervan wordt afgedeeld. Verder krijgt hij de helft van een andere akker zijnde de Achterste Bocht, in totaal groot ca. 4 lopenzaad, naast de kant van Aert Jacops van Doormaelen. Verder krijgt hij een weiland genoemd 't Sonderen, groot ca. 5 lopenzaad, gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. Arien Bernaert Joosten, de weduwe en kinderen van meester Aert Janssen (Legius). Verder krijgt een een stuk land groot ca. anderhalf lopenzaad ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Henrick Dircks van Geloven, de erfgenamen van wijlen Henrick Jan Hermans. Verder krijgt hij de helft van een beemd genoemd de Geenckensdijk ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, waarvan de andere helft wordt afgedeeld, b.p. de kinderen van Lijsken Vennen te Liempde, Jan Jan Goossens, de kantorij van Oirschot, de gemeijnte. Uit dit erfdeel moet 150 gulden worden betaald aan het deel van Margriet per heden datum over drie jaar samen met een rente van 6 percent per jaar. Verder moet de schouw in het huis worden afgebroken en weggevoerd ten behoeve van Margriet. Verder krijgt Margriet 10 jaar lang de vruchten van de boomgaard. Verder moet dit lot de helft betalen van alle achterstallige lasten en de dorpslasten. Er moet worden gezorgd voor onderhoud van wegen en waterlopen en er moet overpad worden gegeven aan de andere helft. Margriet geassisteerd door Jan Mathijs Daniels als haar gekozen voogd, krijgt de schuur die bij het huis staat die voor a.s. Pinksteren moet worden afgebroken en ze krijgt de helft van de Bocht gelegen in herdgang Verrenbest, groot ca. twee en een halve lopenzaad, b.p. de weduwee en kinderen van Dirk Henrick Hermans, het erf dat ervan wordt afgedeeld, de gemeijnte aldaar, samen met de begroeing die er voor staat. Verder krijgt ze de helft van de akker die erachter is gelegen, naast de Doorenboom, in totaal groot 7 lopenzaad en waarvan Joachim Laureijs Schoonen de andere helft heeft gekregen. Verder krijgt ze de helft van een akker zijnde de Achterste Bocht, in totaal groot ca. 4 lopenzaad waarvan Joachim de andere helft heeft. Verder krijgt ze een akker genoemd de Hulsbosch, gelegen in herdgang Verrenbest, groot ca. 2 lopenzaad, Gijsbert Janssen van Engeland, de gemeijnte aldaar. Nog krijgt ze een nieuw stuk erf eerder van de gemeijnte ingenomen, genoemd de Cuijlen ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p Peter Dirck Hoppenbrouwers, de gemeijnte, Jan Peter Conincks, Henrick Dircks van Geloven. Verder krijgt ze de helft van een beemd genoemd de Geenkensdijk waarvan Joachim de andere helft heeft. Verder krijgt ze van het erfdeel van Joachim een bedrag van 150 gulden per heden datum over 3 jaar samen met een rente van 6 percent per jaar en ze krijgt 10 jaar lang voor de helft de vruchten uit de boomgaard. Ze heeft recht van overpad over de grond van Joachim en ze moet zelf ook overpad verlenen. Verder krijgt ze de schouw uit het woonhuis die wordt afgebroken en ze moet zelf alle lasten op haar erfdeel betalen en voor de helft van het totaal afhandelen. Er moeten dorpslasten worden betaald en worden gezorgd voor onderhoud van wegen en waterlopen.


Huwt

25.855   Lijsken Jan Dirck HERMANS

FamilienaamIndex 25.855Vader 51.710Moeder 51.711

Overleden Oirschot bBest 1-9-1637

Maar: ORA Oirschot vermeldt in een belending 24-1-1640 nog de weduwe van Laurens Joachims (Scheunen).


Zij huwt (1) voor 1593

Joost Pauwels CRONENBURG

FamilienaamIndex

Kinderen (Schoonen)

 1. Maria Zie 12.927
 2. Joachim (+voor 20-7-1638), huwt Margriet Goosen Peters van Oudenhoven

Kinderen (Cronenburg)

 1. Jenneke (vermeld 1602), huwt voor 1602 Adriaen Jan Joris Philips

TerugBegin van generatie


25.890   Peter Geraert Herman Noijens van HULSEL

FamilienaamIndex 25.890Vader 51.780Moeder 51.781

Vgl BL 1971:70


Huwt

25.891   Jaequenen N.

Index 25.891 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Ook Jaecxken genoemd.


Zij huwt (2)

Henrick Anthonis BOUDEWIJNS

FamilienaamIndex

Meester, schepen van Hilvarenbeek. Weduwnaar van Margriet Dierck Otten (+voor 1577). Bron genealogie Coolen.

Kinderen

 1. Marije Zie 12.945
 2. Geraert Peter Geraert Hermans (+Hilvarenbeek voor 1623), huwt N.N., vader van Jacob en Marie

TerugBegin van generatie


25.892   Adriaen Claessen WUESTENBORCH

FamilienaamIndex 25.892Vader 51.784Moeder 51.785

Geboren ca. 1480
Overleden Hilvarenbeek 1533-5

Woonde aan het Loo in Hilvarenbeek; vgl BL 1978


Huwt (1)

Kathelyn Henrick ZWILDEN

FamilienaamIndex


Huwt (2)

25.893   Kathelyn MOONEN

FamilienaamIndex 25.893Vader 51.786Moeder 51.787

Vgl BL 1970:2


Zij huwt (1)

Dierck Wouter THIELMANS

FamilienaamIndex

Overleden tussen 09-1523 en 03-1524

Kinderen (Thielmans)

 1. Kathelijn Dierck Thielmans
 2. Marie, huwt Joest Henrick Joest Ghijsen te Alphen
 3. Margriet, huwt Henrick Marten Aben te Hilvarenbeek
 4. Cornelis Dierck Thielmans alias Moonen, huwt Jenneken Hessel Claes Jacops van Hesselen te Rovert

Kinderen (Wuestenborch)

 1. (uit 1) Cornelis Adriaen Wuestenborchs
 2. (uit 1) Anna Adriaen Wuestenborchs
 3. (uit 1) Jutta Adriaen Wuestenborchs, huwt Cornelis Jan Feytmans uit Gorp
 4. (uit 2) Huybert Zie 12.946
 5. (uit 2) Claes.

TerugBegin van generatie


25.894   Gerit Barthelmeeus RIJSBOSCH

FamilienaamIndex 25.894Vader 51.788Moeder 51.789

Geboren ca. 1510

Kwartieren volgens Henk Coolen. Vgl. BL 1978.


Huwt

25.895   Elysabeth Jan Dierck THIELMANS

FamilienaamIndex 25.895Vader 51.790Moeder 51.791

Geboren ca. 1510

Kwartieren volgens Henk Coolen.

Kinderen

 1. Cathalijn Zie 12.947
 2. Stijntken (*ca. 1540 +voor 1562), huwt Sijmoen Anthoenis Moenen (*ca. 1530 +voor 27-8-1580)

TerugBegin van generatie


25.956   Matheus Peters van der HAGEN

FamilienaamIndex 25.956Vader 51.912Moeder 51.913

Overleden voor 1562

Kwartieren ontleend aan Genealogie Coolen.


Huwt

25.957   Kathelijn Henriks van TULDEL

FamilienaamIndex 25.957Vader 51.914Moeder 51.915

Kinderen

 1. Aert (+1587)
 2. Joost Zie 12.978
 3. Beatken

TerugBegin van generatie


25.958   Herman Aert GIJSBERTS

FamilienaamIndex 25.958 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kwartieren ontleend aan Genealogie Coolen.


Huwt

25.959   Elisabeth Lambrecht Henrick NOLLENS

FamilienaamIndex 25.959 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Oda Zie 12.979

TerugBegin van generatie


25.986   Gommer Jan PEIJNENBORCH

FamilienaamIndex 25.986Vader 51.972Moeder 51.973

Geboren ca. 1488
Overleden voor 1541

Bron Genealogie Coolen

ORA Oisterwijk (221 fol 44v no 144 dd. 2-12-1517) Gommaer z.w. Jan Poeynenborchs man van Johanne zijn hvr d.w. Wouter vande Staeck heeft verkocht Henrick z.w. Aert Storemans een stuck lants hem toebehorende 6 L in par. Helvoirt ter stede aen die Afterstraet etc. trekkende aan de gemeynt van Haaren. Marge: Agnees d.w. Wouters vanden Staeck met Jan z.w. Goessens vanden Uden haer wittige man tbv Henrick Storemans de somme van 51 Rgld etc. om dit erf te lossen 15-1-15..

BP (1298 fol 346 no 1110 dd. x-4-1523)Gommaar z.w. Joannis Peynenborch man van Joanna d.w. Wolteri vanden Staeck aan Katharina d.w. Joannis z.w. Theodorici Neyts jeec 3 gld op 2 april uit den Brekelacker 1 malder par. Haaren tpl. den Brekeler etc.


Huwt na 1507, voor 1517

25.987   Johanna Wouter Nicolai van der STAECK

FamilienaamIndex 25.987Vader 51.974Moeder 51.975

Geboren voor 1485

ORA Oisterwijk (211 fol 33v no 112 dd 14-6-1507) Gerit Jan Stevens sz. heeft geloeft op hem en al zijn goederen heer Jan Appels priester tbv des abdts van St Geertruid tot Loeven 11 mud rogs vande Galchtiende tot St Andriesmisse a.s. en then bosch opte sulder metter mate vanden Bosch oft tOesterwijck opte Spycker metter mate van Otw (...) Peter Gerits Willem Vrancken Cornelis Vrancken Herman Hessels Dircke Ghijben Beel Floren en Jenneken Wouters vande Staeck 36 1/2 mud rogge van de Helvortss thiende.

Kinderen

 1. Adriaen Gommaer Peijnenborch
 2. Jan jr Gommaer Peijnenborch
 3. Jan de middelste Gommaer Peijnenborch
 4. Jan sr Gommaer Peijnenborch
 5. Maria Gommaer Peijnenborch
 6. Mechteld Gommaer Peijnenborch
 7. Peter Gommaer Peijnenborch
 8. Wouterke Gommaer Peijnenborch
 9. Katharijn Zie 12.993

TerugBegin van generatie


25.988   Merten Adriaens van ABELEN

FamilienaamIndex 25.988Vader 51.976Moeder 51.977

Geboren voor 1500
Overleden voor 1548

ORA Oisterwijk (inv 239 fo; 38v no 112 dd 19-5-1535) Ghijsbrecht z.w. Jan Hessels 1/5 in jeec 3 ka gld 5 st als Mathijs z.w. Jan Mertens geloeft had aan Adriaen Claus Brocken man van Cornelis zijn hvr d.w. Adriaen Martijn Maess op 1 juni uit huyse en hove gronden en toebehoren meter schuere daarbij en daartoe behorende tsamen 1 L in par. Otw ter stede opten Winckel etc. welk 1 /5 Ghijsbrecht voors. tegen Willem Cornelis Vrekelhoven man van Adriaen zijn hvr d.w. Dirck Hessels sch. Otw supt Jan Hessels man van Elisabet zijn hvr wede w. Merten Adriaens

ORA Oisterwijk (256 fol 63 dd 9-5-1552) Huybert z. Merten Adriaens vendt Ariaen z.w. Jan van Aken jeec 3 ka gld op Pasen uit huis hof grond erf daaraan en daartoe bvvo bij de Linde t erf Ghijsbert de Schoemaker W t erf Jan van Boxtel O v gem. straat t gem. stroom, uitgegeven tegen erfcijns van 20 st den clooster van Otw erfpacht 1 mouwer rogge Kerk van Otw de helft van een thuyn den persoon van Otw de helft van 3 penningen shertogencijns (doorgehaald) Peter Arien Ghijben bij ede verklaard als leste proprietaris van deze onderpande dat deze cijns is een goede deugdelijke ongekweten chijns also geconsenteert dat deze geextendeert te worden als de oorspronkelijke brief tevoorschijn komt dan deze vernietigen 30-1-1598

ORA Oisterwijk (259 fol 90v dd 8-1-1556)( deze momboren) stuck eckerlants met een bogaart daarbij tsamen 5½ L par. Otw opt Winckel etc. ad opus Jan z.w. Marten Ariens

(ORA Oisterwijk (392 fol 72 dd 30-9-1578) Hoochout. Condt sij wangt Cornelisen z. Jan Goyaert Smolders voor zijn gebrek jeec 28 gevalueerde brabantsche st als Marten z.w. Adriaen Marten Maes geloofd hadde Janne z.w. Goyaerts de Molder op 24 mey uit de helft in een stuck lants 5 L deze helft in par. Otw op Hoechout < erff Cornelis Anthoniss van de Loo > erf Willem Gerit vendix ^gem. eckerwech v erf Aerts van Engelant volgens sch.br. van Otw 24 mey 1529 welke gebrak van3 jaar gericht vonnis sch.Otw Peeter Willem Heymans voirster metten heere verkocht Corneliss voors. testes Esch WIjtmans Schellens en Gerit datum ultima septembris anno duysent vijffhondert acht ende tseventich (…) is gecompareert Merycken wede w. Cornelis z,w, Jan Goyaert Smolders heeft het voors. opgewonnen onderpand openbaarlijk ten buerde ghestelt en daarvoor biedend boven hetgeen in de vonnisbrief [72v] nog 28 st ter zake van deze chijns tijdens deze evctie verschenen en de schade van recht en die costen op het verbuet etc. is ten buerde gecompareert Jan z.w. Marten Arien Martenss hoe dat op 21-3- 1571 voor sch. Otw zekere erfdeling is gemaakt tussen hem Jannen ter eenre en tussen de momb. van Jan Cornelis Berthens dmaw Oycken d.w. .Marten Ariens voors. t.a.z. in welke erfdeling gecaneert? is dat de voors. Jan Corneliss deen helft van de voors. chijns van 28 st daermede dese evictie gedaen wordt aende erfgen. Jan Goyaerts alsoe zoude gelden en betalen datter hem Jan Meertens off sijnen goeden hynder noch schade aff connen en soude gheeft? alnoch te kennen de selve Jan Martenss hoe dat hij nae date vande selve deylinge dander helft van de voors. chijns den voors. Jan Cornelis Bertenss erffelijk aenghecocht heeft inder vuegen dat hij Jan Cornelis den ghehelen chijns vooirs. alsoe soude gelden en betalen ende want den selven Jan Cornelis ghebrekelijck valdt in de betalinge vanden voors. chijns ende dat alsoe de gronden van erven hem Jannen hoebehorende wordden geuniceert? duer doer hij wel beschadicht soude wesen de somme van 150 ka gld eens biedt alsoe voir dese opgewonnen erffenisse boven elle voirgaende gheboden de somme van 100 ka gld eens mindernisse vandec voirs. 150 ka gld eens reserverende sijn actie vande resterende 50 ka gld opten voirs Jan Cornelis en sijne goeden te mogen suecken en verhalen daer en soe sijnen raedt bedragen sal daer aff protesterende ende want aldaer mymant meer ten buerde gecompareert en is meer biedende off te kennen gevende hoe is die berrende kersse tot dyen eynde aldaer nae ghewoonten ontsteecken rechtelijck wtgegaen allet sonder arch oft list.


Huwt

25.989   Elisabeth N.

Index 25.989 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Zij huwt (2) voor 1535

Jan HESSELS

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. Jan Marten Adriaans Zie 12.994
 2. Oyken
 3. Huybert (hypothetisch)

TerugBegin van generatie


25.990   Mattheeus Cornelis van KREKELO

FamilienaamIndex 25.990Vader 51.980Moeder 51.981

Geboren voor 1495
Overleden voor 1555

Al vermeld ORA 1519. Vgl. BL 1987:181

ORA Oisterwijk (242 fol 41v no 175 dd 18-10-1538) Jan z.w. Jan van Boirden bij Heylken d.w. Jan Vanniss; Claes z.w. Arnts van Engelant bij w. Heylken voorn. en Matheus z.w. Cornelis van Kreckelhoven man van Katharijne d.w. Arnts van Engelant voorn. delen na dood ouders; een huys hoff ende schuer en erff daarbij 16 L in par. Otw in Udenhout opte Winckel etc. aan voorn. Jan van Boerden en Matheuss Corneliss; nog een huys en hoof mette grond en erff daarbij 6 L als voor etc. aan Claes Arts.

ORA Oisterwijk (inv 247 fol 17 no 64 dd 13-6-1543) Gerart z.w. Art Appels man van Anna d.w. Ariaen Hermans Luer soen vendt Matheus Corneliss jeec 3 gld op Kerstmis uit zijn huyse en hove grond schuere scop en alle rechten tsamen 4 L in par. Otw in Udenhout opt Winckel etc.

ORA Oisterwijk (inv 247 fol 11 no 42 dd 10-4-1543) Art Stormans z.w. Henricx gelooft Matheus Corneliss jeec 20 st op St Mathie apostel uit eenen acker lants 1 mouwersaet in par. Haaren aen den Ruybosch etc.

ORA Oisterwijk (247 fol 11 no 43 dd 10-4-1543) Claes z.w. Art van Engelant gelooft Matheo Corneliss jeec 20 st brabants op nat. bapt. Uit huys en hoff gront erff in par. Otw aenden Winckel etc.; gelost bij Bastiaen z. Claes van Engelant 1559.

ORA Oisterwijk (inv 249 fol 5 no 24 dd 4-2-1545) Joest z.w. Jan Martens gelooft Matheus Cornelis jeec 20 st brabants op 1 mei uit 1/5 in een huys en hof grond erf 15 L in par. Otw ter stede Berckel etc.

ORA Oisterwijk (inv 250 fol 10 no 30 dd 17-2-1546) Jan van Vucht gelooft Matheus Cornelis 25 st op St Jacob aanstaande etc.

ORA Oisterwijk (inv 252 fol 3 no 9 dd 28-1-1548) Daniel z. Jan Martens vendt Matheeus Cornelis jeec 25 st brabants op Luchtmis uit beemd 1 zesterzaad 1/4 vatzaad in par. Otw in Udenhout

ORA Oisterwijk (inv 253 fol 72 no 166 dd 21-8-1549) Wauter z. Cornelis Hicxspoir aan Matheeus Cornelis

ORA Oisterwijk (inv 255 fol 32 no 98 dd 11-3-1551) Jan van Vucht doude gelooft Matheuss Corneliss 25 st op St Jacob etc.

ORA Oisterwijk (inv 256 fol 52 no 136 dd 6-4-1552) Jan Cornelis Anthoniss gelooft Matheeus Cornelis alias Belen 50 ka gld.

ORA Oisterwijk (no 259 fol 17 dd 28-1-1555) Geschil tussen Catherijne dochter Aert van Engelant weduwe Matheeus Cornelis; en Adriaen, Laureys, en Jan gebroeders, kinderen van Matheeus Cornelis voornoemd waarvan de moeder was Adriana Jan Verhoeven; Anthonis Gijsberts man van Catherine en Jan Merttens man van Cornelia dochters van Matheeus en Adriana; wegens de hafelijke en erfelijke goederen in het sterfhuis van voorn. Matheeus en staande ten huwelijk met Catherine vercregen. Catharina wordt vertegenwoordigd door Adriaen Henricx en Jan van den Spijcker;  de kinderen van Matheeus Cornelis door Cornelis Jan Gyben en Dierick Jan Roeters als minnelijke arbiters. Uitspraak: aan Catherine door de krn 12 ka gld nog 2 beste bedden met toebehoren een tafel met twee van de beste taeffelakens drie stoelen een van de beste kisten 1 mud rogge eens 4 L boecweyts 4 kannen olye de beste coeye van des laets d... 2 oyen eenen hamel ipv een veerse 2 vymen stroos 2 tennen schotelen 1 middelbaren ketel eenen metalen candelaer een hondert mutsaerts een voeder torffs item het screynen met allet gene dat inne is  waarmee Cathelijn uit het sterfhuis moet scheiden te Vastelavont naest comende.

ORA Oisterwijk (inv no 263 fol 74 no 213 dd 22-11-1559) Laureys en Jan zn w. Matheeus Cornelis van Krekeloo;  Anthonis Gijsberts man van Kathelijne en Jan Merten Ariens man van Cornelia gez. drs Matheeus voorzegd hebben 4/5 in een loscijns van 3 ka gld daaraf dander 1/5 toebehoort Arien hun broer, welke cijns Adriaen z.w. Peeter de Lepper vendt Matheeus voors.op St Martini hyemalis uit stuk hoybeempts 5 L in Udenhout tpl. dWinckel etc. ; welk 4/5 na dood Matheeus bij succ. supt voorn. Adriaen hun broer

ORA Oisterwijk (inv 264 fol 11 no 43 dd 11-2-1560) Adriaen Laureys en Jan zn Matheeus Corneliss, Anthonis Gijsbertss man Kathelijn en Jan Merten Ariens man van Cornelia drs w. Matheeus Cornelis voors. jee loscijns 25 st als Daniel z. Jan Mertens vendt Matheeus Cornelis op Lichtmis uit beemd 1 zesterzaad 1/4 vatzaad par. Otw. in Udenhout; supt Goyaert Claes van Engelant etc.


Huwt (1)

25.991   Adriana Jan VERHOEVEN

FamilienaamIndex 25.991 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1538


Huwt (2) voor 1538

Catherijne Aert van ENGELANT

FamilienaamIndex

Moeder: Heylwich Jan Vanni

Kinderen

 1. (uit 1) Cornelia Zie 12.995
 2. (uit 1) Laureys
 3. (uit 1) Jan
 4. (uit 1) Kathelijne, huwt Anthonis Gijsberts
 5. (uit 1) Adriaen

TerugBegin van generatie


25.992   Wouter Wouter BROCKEN

FamilienaamIndex 25.992Vader 51.984Moeder 51.985

Geboren ca. 1493
Overleden na 1546, voor 1548

ORA Oisterwijk (221 fol 51 dd 5-1-1518) Henrick z.w. Mathijs Andriess en met hem Mari zijn wittige hvr d.w. Jan Coelen: een stuck lants 18 L in par. Haren in stede in de Belvers straet etc.; stuck lants tot weye 18 L ter stede die Bruggeleersse straet etc. naast erf des rectoris St Dingens altaar KvOtw strekkend tot het Laar; nog de helft van een stuk beemd geheten dHarenbroeck den geheelen beempt gelegen tot Belveren etc. Welke erven Mari voors. Ariaen en Wijtman haer bruederen in erfdeling met Ariaen Wouter Brocken soen die hij bij w. Heylwich zijn yerste hvr d.w. Ariaen Boen verkregen had en daarna Mari 2/3 van deze erfenissern tegen Ariaen en Wijtman haar broers met overgeven huys en hof en erf daaraan 5 1/2 L in de Belverse straat etc.; aankomst als voor. Overgegeven Wouter z.w. Wouter Brocken, last o.a. aan het altaar van ste Marien Magdalenen KvOtw 6 pond payment en ook o.a. H.Geest Otw 6 L rogge (…) Wouter voors. gelooft Henrick voors. jaarlijkse erfcijns 1 1/2 Rgld op Lichtmis uit een stuk land van 18 L als voor; huys en hof en erf daaraan 5 1/2 L etc.; losbaar met 24 Rgld

Bosch Protocol 1008 (x-8-1521 1294:254v) Wouter z.w. Walteri Brocken vendt Joahnnes de Heelt z.w. Petri jeec 2 gld huis Haaren Belveren

Bosch Protocol 1151 (31-3-1524, 1300:145v) Wouter z.w. Wouter Brocken Adam z.w. Peter die Lepper Arnoldus Baeljuys z.w. Johannis Baeljuws man van Aleidis d.w. Lamberti Venmans Martinus z.w. Willelmi vanden Bychelaer Henricus z.w. Laurency Elens en Engbertus z.w. Johannis Peynenborch Arnoldus z.w. Johannes Goyaerts en Johannes z. Peter Gerits wonend te haaren vendt mgr Johannes Lombarts junioris z.w. mgr Johannes jeec 7 1/2 gld op 1 april uit huis van Wouter te Haaren Belver agro terre den Scheetlappe 6 L van Adam die Lepper in par. Haaren < Margriet Theodori die Borchgreve > Walteri die Rademeker ^ Petri z.w. Cornelij van der Meer v Geertrudis wede Goeswini van Uden en haar krn weiland Belver broek veld 1/2 bunder van Johannes z. Peter Gerits in par. Haaren op t Ruett < ^ Nycolai de Buchoven > Groot Ziekengasthuis sBosch v water den Moelenloep

Bosch Protocol 1221 (10-7-1525, 1302:336) Wouter z.w. Peter Poynenborch Wmbert en Lambert gebr. Henricus Eelens Peter Brocken Peter z. Peter Gerarts Martinus Wilbrierts Willem van Laerhooven Petrus van den Passche [doorgehaald Godefridus Brabants] Wolter Brocken domicella Gertrude wede Jo.. de Rijswijck Arnoldus Goedscalcx Henricus Appels Bela wede Lambert Appels Adrianus z.w. Petri Leppers [Aelbert Willems] Katharina wede Jo.. Verhoeven Lucas Brocken [Lambert Jacops] geloven het convent van Tongerlo wegens de Grote Tiende in Haren . 124 mud rogge

Bosch Protocol 1232 (x-5-1525, 1302:482v) Wouter z.w. Wouter Brocken 1 1/2 gld; Haaren Belver

Bosch Protocol 218 (x-2-1530, 1311:104) Wouter z.w. Wouter Brock 3 gld; Haaren Belveren

ORA Oisterwijk (239 fol 44 no 124 dd 16-6-1535) Wouter Brocken en Adriaen zijn zoon (dat zal broer moeten zijn, MW) geloven Laureys Wouter sGreven 26 1/2 ka gld

ORA Oisterwijk (239 fol 44 no 125 dd 16-6-1535) Adriane wede Arndt Goyardts heeft een conde beleyt (1) Bartholomeus de Molder oud ca 74 jaar tot Tylborch heeft bij zijn eedt getuygt dat hem kennelijck is dat eenen graft gelegen is tussen erffenis tot heyden liggende nutertyt toebehorende Yden wede Jan van Beeck met hennen kynderen ex uno > erf ook tot heyen liggende nu toebehorende Adriaen wede Ardts Goyardts voors. ex alio welke graft strekkende is van de erfenis Marcelis Ghijb Haermans v erf Adriaen voors. in par. Enscot ter stede Hoigh Enscot etc.; (2) Marcelis Ghijb Haermans oud ca 50 jaar heeft getuygd Willem Matheeus oud ca 51 jaar heeft getuydt dat zijn vader lange tijd heeft gewoond op erf voorn. en dat Jan van Beeck van hem Marcelis voors. gecoft heeft; (3) Arndt Meeus oud 55 jaar heeft getuygd Wouter Brocken oud 42 jaar heeft getuigd dat hij 9 jaar op de goede voors. ofte hoeve gewoond heeft nog Marcelis Matheeus oud ca 55 jaar dat hij ook 6 a 7 jaar aldaar gewoond heeft.

Bosch Protocol (29-7-1536; 1324:247) Wouter z.w. Wouter Brocken man van Marte? d.w. Goeswini de Uden en Adrianus z. dicti Wolteri vendt dms Goeswino Groys pbr ad opus invenstitus et eccl. de Otw et ad opus Altaristaria in eadem eccl. jeec 1 ½ gld op St Jacob uit ¼ in prato 12 L in par. Haaren int Ruett t weg die Ossenvoert t rectore altare beate Katharine prime? fundationis in KvOtw v gem. straat t aquam die Moelenstroem en het vierde dat ook Adriaan daarin bezit; belast met 1 malder rogge Reyner Heesters uit dit ¼.

ORA Oisterwijk (243 fol 58 no 205 dd 7-1-1540) Arnt Joest Thonis gebr. Jan? krn w. Jan van Laerhoven Jan Willem Vervloet man van Mariken en Peter Henrick Wouters man van Jenneken gez. drs Jan van Laerhoven voorn. ook voor Willem hun onm. Bruer: eenen acker lants 2 L in par. Haaren tpl. Belver etc.; vendt Wouter Brocken

ORA Oisterwijk (246 fol 60v no 198 dd 31-10-1542) Willem Muts gelooft Jan Engbrechts 16 ka gld (Idem 199) Wouter Brocke gelooft dicto Johannes 5 gelijke gld op Vastenavond

Bosch Protocol 751 (x-8-1543, 1338:245v) Jan z.w. Walteri Brocken man van Willelma d.w. Cristiani Boonen Adrianus z. gen. Walteri Brocken Petrus z.w. Gerardus Jacops Adrianus z.w. Laurentius Vermeer en Arnoldus z. Lambertus Arnts inw. Haaren supt domicelle Johanna d.w. Johannes de Haren wede mgr Alberti de Vlierden jeec 18 Kgld op St Jacob uit quodam prato terre fenalis 5 L van gen. Johannes in par. Haaren tpl. Belveren etc.; losbaar met 300 gld

Bosch Protocol 752 (x-8-1543 1338:247) Eymbert z.w. Johannes Poynenborch Johannes z. Walteri Brocken Adrianus z. voorn. Walteri Brocken Petrus z.w. Gerardi Jacops Adrianus z.w. Laurentius Vermeer en Arnoldus z.w. Lamberti Arnts inw. Haaren vendt Aleyde wede Willem z. Rutger Willems jeec 12 Kgld op St Jacob uit agro terre arabilis 4 L van gen. Embert in par. Haaren juxta plateam die Doerenstraat t erf Adriani Berkelmans t erf Johannes Arnts v erf Cornelij Poynenborch t gen. Doerenstraat prato terre fenalis 4 ½ L van gen. Johannes alsdaar te Belveren etc. petia terre fenalis 3 L van Adriani in par. voorn. tpl. die Hoel Aa t erf Georgy de Spaendonck t gem. aqua die Hool Aa v Andree z. Johannes vander Loo en krn w. Johannes de Larevenne t erf Nycolai Strick mma prato terre fenalis 2 duernatus in par. Bocxtel Cleyn Liempt etc. prato terre par. Haaren tpl. den Ruybosch etc. losbaar met 200 gld

ORA Oisterwijk (253 fol 27 dd 11-3-1549) Wouter z. Wouter Broecken vendt ad opus mense sancte spiritus in par. Haaren jeep 1/2 mud rogge Otw maart op Lichtmis uit sijns Wouters voors. huyse hove gronden toebehoren in par. Haaren in de Belversche straat etc.(gecancelleerd 28-3-1559)

ORA Oisterwijk (253 fol 27 dd 11-3-1549) Jan Wouter en Peter zn w. Wouter Brocken bij w. Margriet d.w. Goessen van Uden delen; aan Jan huijsinge etc. 5 1/2 L met 1/3 in beemd van 9 L achter dese erff een graft tussenbeide in par. Haaren in de Helvoirtse straat etc.naast erf van het altaar van St Agatha in de kerk van Otw

Bosch Protocol 995 (10-9-1550 1353:539) kennelijck zij dat alzoe Eymbert Peynenborchs en Jan Brocken soen Wouters Brocken als kerckmeesteren der prochie kercke van Haren bij Otw Arnt Maes en Arnt Ansems als Heyligeestmrs der voors. Prochiekerk als gemachtigd na de gemeyn naegebueren dat om den buyck van haerder prochiekercke te volmaken en op te tymmeren die in wauwerck lach ende oick vuyt crachte en met consent ende orloff des archdiacken van Kempelant des bisdoms van Luydick akker land 2 L in par. Haaren bij der kercken opte Heerbane daermen naeden Bossche vaert hadden verkocht aan hr Jan Vervoert priester persoen dder voors. Kercke in sch.br. Otw 3-10-1548 zo is gestaan voorn. Hr Jan Vervoert deze akker tp hr Rutger van Ophoven priester z.w. Jan?

ORA Oisterwijk (255 fol 74v no 197 dd 3-8-1551) Peter z.w. Wouter Brocken, een stuxken beempt 1 L gent den Rietbeempt t erf gent dOssenvoirt t erf gent den Langen beempt v straat gent den Molenloop [sic] tot erf gent die Berckt, welk stuxken beempt Peter na dood ouders bij succ.; vendt Jan en Wouter zn w. Wouter Brocken

ORA Oisterwijk (257 fol 52v no 198 dd 13-5-1553) Wouter en Peeter krn w. Wouter Brocken op 2/3 in stuck beempt 1 L par. Cromvoirt etc.; ad opus Jan z.w. Wouter Brocken hun broer

ORA Oisterwijk (257 fol 52 no 197 dd 13-5-1553) Jan z.w. Wouter Brocken en Cornelis z. Gerit Verhoeven maken erfmengeling en wisseling; aan Jan stuck eckerlant 1 L in par. Haaren tpl. Belveren etc.; aan Cornelis 1 L beemd par. Cromvoirt in de Cromvoirtse beempt etc.

Bosch Protocol 188 (22-1-1555 1367:156v) Jan zw. Walteri Brocken man van Willelme d.w. Christiani Heyen vendt Joannis z.w. Reyneri Heesters jeec 11/2 gld op Lichtmis uit petia terre arabilis sextariatam terre Haaren Noenes

ORA Oisterwijk (262 fol 4v no 21 dd 26-1-1558) Peeter z.w. Wouter Brocken 1/3 en alle recht in stuck beempts 3 L int geheel in par. Haren over de Belversche brugge t erfgen. Joris van Spaendonck t voorts aan gem. Aa, na dood vader bij succ.; supt Jan en Wouter zijn broers zn w. Wouter Brocken

ORA Oisterwijk (266 fol 22 no 87 dd 21-4-1562) Jan en Peter gebr. zn w. Wouter Brocken 2/3 in de helft in stuck heyvelts 9 L par. Haren omtrent de Crekelhoeven aldaer t erfgen. Lijsken in de Papegay t erfgen. Adriuaen Laureys Loycx de jonghe v gemeynt van Otw. t erfgen. Everts de Mommer; ad opus Wouter hennen brueder

ORA Oisterwijk (267 fol 24v no 94 dd 18-4-1563) Peeter z.w. Wauter Brocken: de helft in stuck eckerlants gent den Smitsecker 4 L int geheel in par.Haren inde Belversche strate, als Peter in dl. met erfgen. w. Wouter Brocken; supt Wouter Brocken zijn broer.

ORA Oisterwijk (269 fol 3 no 9 dd 31-1-1565) Peeter z.w. Wouter Brocken, een stuck eckerlants gent de Scheepley 4 L in par.Haren tpl. Belveren naast erf toebehorende St Kathelijnen altaer KvOw, welk stuk land Peeter voorn. tegen Joost z.w. Jan van Laerhoven sch.Otw.; supt Jan en Adriaen gebr. zn w. Aert Janss van Laerhoven, belast o.a. met 18 L rogge rector St Severusaltaer KvOtw. (idem no 10) Peeter z.w. Wouter Brocken had geloofd Jan en Wouter zijn broers schadeloos te houden van gelofte op dit stuk land.

ORA Oisterwijk (269 fol 23v no 83 dd 4-5-1565) Peeter z.w. Wouter Brocken: huys hoff schuer gronden en erff daeraen 6 L par.Haren aende Belversche strate etc.; stuck beempt 5 L in par.voorn. int Harenbroeck t erff wede Philips Boyen t erff Cornelis Verhoeven; supt Wouter zijn broer z.w. Wouter Brocken

Bosch Protocol 790 (x-6-1576 1400:494) Johannes z.w. Walteri Brocken man van Willeme d.w. Cristiani Boonen 7 gld; Haaren Belveren, losbaar met 100 gld

Bosch Protocol 295 (31-12-1588; 1420: 448v) Walterus z.w. Johannis Brocken wedn. Willelme d.w. Adriani Willems (test) petiam terre arabilis 1 L ac quartam unus L terre par. Haaren tpl. Belveren vendt Johannis zijn broer

Bosch Protocol 463 (7-7-1594; 1432:319) also Adriaen en Wouter zn w. Jan z. Wouter Brocken ieder 1/3 in stuck beemd 3 L par. Haaren int Aspelaer aan Jan hun broer sch. Otw 4-3-1581 en het rest. 1/3 toebehorend Hubert hun broer nu Elisabeth wede dess. Huybert Jan voorn. dit 2/3 aan Elisabeth

Bosch Protocol 311 (X-3-1609; 1452:324v) Wouter z.w. Jan Brocken wnd Haren wedn. Willemken d. Adriaen Willems (test. 20-2-1580 voor hr Leonart Anthony vicepastor kerk Haren) aan Marie wede Jan Niclaes Donckers jeec 7 ka gld op Lichtmis uit weyvelt 7 L par. Haaren Belveren etc. losbaar met 100 gld

Idem 317 (x-5-1557 1375:518) Adriaan z.w. Laurenty Witlocx man van Heylwigis d.w. Adriani Wouters Brocken vendt Willelmi z.w. Adriani Jacops? 1 mud rogge. Haaren Ossenvoort

Idem 441 (x-10-1563 1383:21) Adriaan z.w. Laurenty Witlox man van Heylwigis d.w. Adriaan Wouter Brocken jeec 18 gld op Allerheiligen; land Haaren Belveren

Idem 790 (x-6-1576 1400:494) Johannes z.w. Walteri Brocken man van Willeme d.w. Cristiani Boonen 7 gld; Haaren Belveren, losbaar met 100 gld

Idem 671 (x-3-1541, 1333:412v) Adriaen z. Walteri Brocken 3 gld; Haaren Belveren

Idem 70 (14-3-1527, 1306:319) Adriaan z. Wouter Brocken man van Christine d.w. Gossuini de Yden aan Luytgarde d. Arnoldi z.w. Petri Godscalx ook tbv Heylwigis haar nat.d. bij voorn. Adriaan jeep 1 malder rogge op Lichtmis te betalen in mansior Christiaen vander Heyden in par. Haaren te Belver uit

weiland den Verdroncken beempt in par. Haaren bij de watermolen van Oisterwijk < ^ gem. water van af? die molen > gem. straat v erf Gossuini in den Weyer de helft in weide olim ad Gossuini de Uden spectan.. in par. Helvoirt etc. belast met grondcijns

Idem 218 (x-2-1530, 1311:104) Wouter z.w. Wouter Brock 3 gld; Haaren Belveren

Idem 262 (4-3-1531 1313:153) Jan z. Petri Gerits en Johannes z. Wolteri Brocken man van Willelma d.w. Chrispinus Boon vendt Yde d.w. Michaelis Michiels de Gemart jeec 4 gld op Lichtmis de helft van Jan in prato 1 bunder par. Haaren bij Otw tpl. het Roet t v erf Nycolai z.w. Willem van Buchoven t erf Groot Ziekengasthuis sBosch t gem. water den Moelenstroem agro terre arabilis 4 L van Jan Wouter Brocken in par. Haaren tpl. Belver etc. naast erf van het altaar van de H.Dymphna in KvOtw

Idem 493 (29-7-1536; 1324:247) Wouter z.w. Wouter Brocken man van Marte? d.w. Goeswini de Uden en Adrianus z. dicti Wolteri vendt dms Goeswino Groys pbr ad opus invenstitus et eccl. de Otw et ad opus Altaristaria in eadem eccl. jeec 1 ½ gld op St Jacob uit ¼ in prato 12 L in par. Haaren int Ruett t weg die Ossenvoert t rectore altare beate Katharine prime? fundationis in KvOtw v gem. straat t aquam die Moelenstroem en het vierde dat ook Adriaan daarin bezit; belast met 1 malder rogge Reyner Heesters uit dit ¼

Idem 1008 (x-8-1521 1294:254v) Wouter z.w. Walteri Brocken vendt Joahnnes de Heelt z.w. Petri jeec 2 gld huis Haaren Belveren

Idem 1151 (31-3-1524, 1300:145v) Wouter z.w. Wouter Brocken Adam z.w. Peter die Lepper Arnoldus Baeljuys z.w. Johannis Baeljuws man van Aleidis d.w. Lamberti Venmans Martinus z.w. Willelmi vanden Bychelaer Henricus z.w. Laurency Elens en Engbertus z.w. Johannis Peynenborch Arnoldus z.w. Johannes Goyaerts en Johannes z. Peter Gerits wonend te haaren vendt mgr Johannes Lombarts junioris z.w. mgr Johannes jeec 7 1/2 gld op 1 april uit huis van Wouter te Haaren Belver agro terre den Scheetlappe 6 L van Adam die Lepper in par. Haaren < Margriet Theodori die Borchgreve > Walteri die Rademeker ^ Petri z.w. Cornelij van der Meer v Geertrudis wede Goeswini van Uden en haar krn weiland Belver broek veld 1/2 bunder van Johannes z. Peter Gerits in par. Haaren op t Ruett < ^ Nycolai de Buchoven > Groot Ziekengasthuis sBosch v water den Moelenloep

Idem 1221 (10-7-1525, 1302:336) Wouter z.w. Peter Poynenborch Wmbert en Lambert gebr. Henricus Eelens Peter Brocken Peter z. Peter Gerarts Martinus Wilbrierts Willem van Laerhooven Petrus van den Passche [doorgehaald Godefridus Brabants] Wolter Brocken domicella Gertrude wede Jo.. de Rijswijck Arnoldus Goedscalcx Henricus Appels Bela wede Lambert Appels Adrianus z.w. Petri Leppers [Aelbert Willems] Katharina wede Jo.. Verhoeven Lucas Brocken [Lambert Jacops] geloven het convent van Tongerlo wegens de Grote Tiende in Haren . 124 mud rogge

Idem 1232 (x-5-1525, 1302:482v) Wouter z.w. Wouter Brocken 1 1/2 gld; Haaren Belver


Huwt voor 1520

25.993   Margriet Gosen van UDEN

FamilienaamIndex 25.993Vader 51.986Moeder 51.987

Overleden na 1536

Ook wel als Marte en Maria aangeduid.

Kinderen

 1. Wouter Zie 12.996
 2. Peter, ook gegoed te Moergestel
 3. Jan (+na 1576, voor 1588), huwt voor 1551 Dinghen Henric Peters; mogelijk eerder gehuwd met Elisabeth Henric Verhoeven

TerugBegin van generatie


25.994   Aert Gerrits van LAERHOVEN

FamilienaamIndex 25.994Vader 51.988Moeder 51.989

Geboren ca. 1495
Overleden Haaren (Oisterwijk) tussen 17-3-1552 en 6-3-1560

Alias Van de Venne. Geïdentificeerd door Paul Moors; kwartieren aan hem ontleend.

Bosch Protocol (1317 fol 298v no 346 dd. x-5-1533) Arnoldus z. Gerardi van Laerhoven 3 gld; Haaren de Honis

Bosch Protocol (1320 fol 29 no 401 dd x-11-1533) Arnoldus z. Gerardi van Laerhoven 3 pond payment; te Haaren Belveren.

Bosch Protocol (1321 fol 93v no 415 dd. x-1-1535) Arnoldus z.w. Gerardi van Laerhoven vendt Laurentio z. Henrici Witlocx jeep 1 mud rogge op Lichtmis; te Haaren aenden Nuwenhuys

Bosch Protocol (1326 fol 234v no 519 dd x-5-1537) Arnoldus z.w. Gerardi van Larhoven namens Dymphna d.w. Johannes vanden Laer jeec 3 pond; Haaren Belveren

Bosch Protocol (1328 fol 191v no 561 dd. x-3-1538)Arnoldus z.w. Gerardi van Laerhoven 3 gld; te Haaren Belveren

Bosch Protocol (1333 fol 166v no 654 dd. x-3-1541)Arnoldus z.w. Gerardi van Laerhoven 3 gld; Haaren Belveren

ORA Oisterwijk (250 fol 35 dd 27-4-1546) Arnt z.w. Gerit van Laerhoven diemen gemeyndelick noempt vanden Ven vendt Jenneken d.w. Peter Jan Wouters jeec 25 st brabants op 1 mei uit eenen acker lants hem verkoper toebehorende 3 ½ L in par. Haaren tpl. Belver aenden Nuwenhuys etc.


Huwt

25.995   N.N.

Index 25.995 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Kathelijn, huwt Wouter Wouter Brocken Zie 12.996
 2. Hadewich Zie 12.997
 3. Wouterken, huwt voor 1560 Peeter Marcelis Lamberts
 4. N., onbekend kind; in 1560 erft Wouterken een vierde deel van haar ouders’ nalatenschap.

TerugBegin van generatie


25.996   Jan Peter BERTHENS

FamilienaamIndex 25.996Vader 51.992Moeder 51.993

Geboren voor 1475
Overleden na 1535 voor 1541

ORA Oisterwijk (239 fol 6 dd 27-1-1535) Jan, Lambert, Engelbert en Claeus gebr. en Jan Goyardt Smolders man van Adrianen sijnen huysvr hen zuster wittige krn w. Ghijsbrecht van Gorcum delen na dood ouders; overmidts deze erfd. jeep 1 mud rogge wel geldende is Geridt Wittloex nog 1 1/2 mud rogge erfpacht dat nutertijd geldende zijn de krn w. Dirck Bax nog1 mud rogge dat nu geldende is Lenardts Aert Goyardts nog 5 L rogge die nu geldende is Jan Peter Berthens tot Berkel Jan voors. ten deel gevallen


Huwt (1) voor 1498

Geertruyt Goyaert van VUGHT

FamilienaamIndex

Overleden voor 1533

ORA Oisterwijk (246 fol 43 dd 27-6-1542) Arnt z.w. Peter z.w. Peter Goyaerts van Vucht Wouter z.w. Ariaen z.w. Goyaert van Vucht voorn. ook voor zijn mede erfgen. Jacop z. Peter Meus man van Ariaen zijn hvr, Daem z. Peter Gielis man van Anne? zijn hvr gez. drs Goyaert van Vucht voorn. Jan die Meyer en Ariaen zijn bruer krn w. Jan die Meyer bij w. Claesken d.w. Goyaert van Vucht Willem Appels man van Lijsken d. Goyaert voorn. Gijsbert Jan Cornelis en Henrick gebr. krn w. Jan Peter Berthenss bij w. Geertruyt zijn hvr d.w. Goyaert van Vucht Peter Huyben man van Katharijn, Willem die Helt man van Hilleken, Robbrecht z.w. Lambert Leynen man van Elisabeth gez. drs w. Jan en Geertruydt 14/15 in een heyvelt in par. Tilborch in de Lege Hoven; vendt Claes z.w. Anthonis Claess. Marge: Peter z. Jan z.w. Jan Peter Berthens bij w. Geertruydt d.w. Goyaert van Vucht in absentie; Claes z.w. Anthonis Claess

ORA Oisterwijk (247 fol 19 dd 22-6-1543) Peter z. Jan z.w. Jan Peter Berthens verzoekt aan Jan zijn vader verlof omme te mogen gaen sijn ende blijven vuyten huyse ende cost des selfs sijns vaders waarna verlof naar gewoonte der stad sBosch

ORA Oisterwijk (248 fol 7v no 30 dd 29-1-1544) Henrick z.w. Jan Peter Berthens vendt Arnden z.w. Anthonis Wouters jeec 20 st brabants op Lichtmis uit sijns huys gront hoff mette toebehoirten 5 L in par. Otw in Udenhout etc. (Idem no 31) condt zij alsoe Henrick z.w. Jan Peter Berthens vercoft hadde jeep 3 mud rogge Margriet wede Jan Emmen op Lichtmis uit sijns Henrick goeden in par. Otw in Udenhout etc.

ORA Oisterwijk (251 fol 24 dd 14-2-1547) Jan z.w. Jan Berthens; een stede lants huys en hof met rechten en toebehoren in par. Berckel etc. , heeft hij verhuurd aan Claes Stevens voor 10 jaar. Marge: Peterken wede Jan Bertens verhuurt aan Claes nog 4 jaar 22-2-1555.

ORA Oisterwijk (251 fol 25 dd 14-2-1547) Jan z.w. Jan Berthens vendt Gijsberden Peters voor de helft en Katherijne d.w. Ariaen Witlocx en Jan Willems man van Adriana d. Ariaen Witlocx ook tbv Peter hun broer z. Ariaen Witlocx voor de andere helft jeec 3 ka gld op presentationis Maria uit verkopers huyse gront met toebehoren in par. Otw tpl. Berckel etc.

ORA OIsterwijk (251 fol 16 dd 15-2-1548) Arnt z.w. Arnts z.w. Ceel Vendicks 1/5 in 3 stukken heyvelden in par. Venloen tpl. in de Placken etc.; vendt Jan z.w. Jan Berthens

ORA Oisterwijk (255 fol 29 dd 2-3-1551) Gijsbert z.w. Hessels van Riel man van Adriana d.w. Marcelis Henricke Vendicks 1/5 en al zijn gedeelten in 3 stucken heyvelden par. Venloen tpl. in de Placken etc.; vendt Jan z.w. Jan Berthens

ORA Oisterwijk (225 fol 8v no 24 dd 27-1-1551) Adriaen en Peter gebr. en Marijken henne zuster krn w. Jan Berthens ook voor Ledewich en Heylken henne br en z. krn Jan Berthens voorn. alle rechten op 1 zester rogge jeep op Lichtmis als de erfgen. w. Embrecht Goessens te gelden plachen uit hun goederen in par. Otw in Udenhout opt Winckel tbv voorn. Embrecht Goessens voorn.

ORA Oisterwijk (255 fol 53 dd 25-5-1551) Jan z.w. Jan Berthens en Cornelis zijn zoon bij Peterken d.w. Marcelis Vendicx vendt Jan Piggen z.w. Jan Piggen jeec 30 st brabants op venerabilis sacramente uit sijns Jans voors. huyse gront hoff 4 L in par. Otw tpl. Berckel etc.

ORA Oisterwijk (259 fol 51 dd 19-6-1555) Peeterken wede Jan Berthens Jan van de Pasch Pauwels Cornelis Claes Janss Adriaen Henricx Jan Gerit Elyas Joost Peters Jacop Boonen geloven 46 ka gld voor den lammer?tiende van Otw

ORA Oisterwijk (260 fol 18v dd 3-3-1556) Kathelijne d.w. Jan Berthens wede Peeter Huybertss met Adriaen Huberts en Robbrecht Lambert Leynen als momb. van Adriaen Elysabeth en Jenneken onm. krn Kathelijne bij deselve Peter t.e. en Hubert en Henrick zn w. Henricx z. Peeter Huberts voors. bij Peter Huberts en w. Margriet zijn eerste hvr d. Lambert van de Wou t.a.z. delen

ORA Oisterwijk (260 fol 27 dd 30-3-1556) Marie d.w. Jan Peeter Berthens vendt Robbrecht z.w. Lambert Leynen jeep 12 L rogge Otw maat op lichtmis uit de helft in huys en hoff schop schaepskoye gronden 24 L 1/4 vat lants par. Otw tpl. Berkel aende Craen etc.; margo: dictus Robert supt Ariaen Henricx 27-3-1556 [o.s.]

ORA Oisterwijk (260 fol 28v dd 1-4-1556) Gijsbert z.w. Jan Peeter Berthens; een stede nl. Huys hoff schuer en schop gronden toebehoren met erf daarbij 7 1/2 L par. Otw tpl. Udenhout aende Zeshoeven etc. ; vendt Henrick de Hout? de jonghe voorn.

ORA Oisterwijk (260 fol 32 dd 15-4-1556) Peeterken wede Jan Peeter Berthens vbendt Peeter Cornelis Peeters jeep 9 L rogge Otw maat op St Jorisdach uit 3/4 in stuck weyvelts par. Otw in de Schoorstraet etc.

ORA Oisterwijk (261 fol 78 dd 31-10-1557) Henrick z.w. Jan Berthens vendt Jan Daem Peeters jeec 3 ka gld 10 st op Pasen uit stuck eckerlant 7 L par. Otw in de Zeshoeven etc.; cancelli 9-12-69


Huwt (2)

25.997   Bertha Adriaen LOYEN

FamilienaamIndex 25.997 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1541

ORA Oisterwijk (237 fol 152 no 478 dd 1-9-1533) Jan z.w. Peter Berthens en Bertha zijn wittige hvr d.w. Adriaen Loyen testament aan langstlevende - de goederen zullen succederen op de wittige krn die hij Jan en Bertha tesamen wittelijk verwect hebben en niet op de voerkynderen Jans voers bij w. Geertruden sijnder hvr d.w. Goyardts van Vucht omdat Jan aan zijn voorkinderen bij Geertruydt al overgegeven heeft zekere erfgoederen nl. een hove met alle toebehoren [doorgehaald: een huyse beesten] perden scapen en andere beesten en huysraedt tsamen wel 1400 ka gld waarvan Jan voors. drie delen gecoft heeft van Peter Adriaan gebr. wittige krn w. Goyardts van Vucht en van Aerden de Meyer man van Claes zijn hvr d.w. Goyaerdt voors. sijn swagers en dat met de penningen van zekere erfgoederen die Jan voors. van zijn vader en moeder aangestorven zijn in zijn weduwlijke stoel want Peter Berthens sijn vader voors. lange tijd leefde na de aflijvigheid van Geertruydt yerste hvr Jan voors. mochten de voorkinderen ontevreden zijn dan moeten ze al het gekregene inbrengen en samen delen.

ORA Oisterwijk (245 fol 84 dd 21-11-1541) Helken en Lijsken gez. drs w. Huybert die Cuyper bij Elisabeth d.w. Peter Berthens en Peter Verstegen z.w. Jan Verstegen man van Peterken zijn hvr d. Huyberts en Elisabeth Peter Bertens voorn. op alle goederen daer w. Jan Berthens inne bestorven is tbv Bertheken eertijds hvr Jan Berthens d. Ariaen Loyen en tegenw. hvr Francken Jan Gerits t.t. en tbv Ariaen en Peter gebr. ook tbv Loywich Meriken en Heylken henne broers en susteren krn Bertken en w. Jan Berthens t.e.

ORA Oisterwijk (255 fol 8v no 24 dd 27-1-1551) Adriaen en Peter gebr. en Marijken henne zuster krn w. Jan Berthens ook voor Ledewich en Heylken henne br en z. krn Jan Berthens voorn. alle rechten op 1 zester rogge jeep op Lichtmis als de erfgen. w. Embrecht Goessens te gelden plachen uit hun goederen in par. Otw in Udenhout opt Winckel tbv voorn. Embrecht Goessens voorn.

Idem (fol 30 no 92 dd 4-3-1551) Jan Symons gelooft Adriaen Peter en Loye gebr. Marijken en Heylken gez. krn w. Jan Berthens op Lichtmis a.s. 4 L rogge

ORA Oisterwijk (259 fol 8v no 33 dd 29-1-1555) Marie en Heylwich drs w. Jan Berthens geloven Adriaen hun broer 86 ka gld etc.

ORA Oisterwijk (260 fol 76 no 349 dd 12-12-1556) Cornelis z. Peeter Appels man van Heylken en Marie drs w. Jan Peeter Berthens; verkopen een huys en hof schop schaepskoye gronden toebehoren en erf daaraan 24 L par. Otw tpl. Berkel aenden Craen etc.; als Heylken en Marie in dl. tegen Adriaen en Peter hun broers; aan Adriaen z.w. Henrick Janss

ORA Oisterwijk (264 fol 12 no 48 dd 23-2-1560) Heylken wede [Peters? Od dochter?, MW] Jan Berthens tocht in stede huys hoff schuer schaepskoye gronden toebehoren 20 L par. Otw. aent Winckel aen Brabants hoeve etc.; aan Ariaen haar zoon ook tbv andere krn; quo facto Adriaen voorn. Peeter zijn broer zn Gijsbert Janss ook voor Jan en Geertruydt onm. krn Gijsbert voors. (sic) lijfrente aan Cornelisen Wilthout (?) hennen brueder z. Gijsbert Jan Berthens 20 ka gld

ORA Oisterwijk (263 fol 65 no 193 dd 11-10-1559) Cornelis Peter Appels wedn. Heylken d.w. Jan Peeter Berthens zijn tocht inde helft van 6 L erfpacht als Jan van Criecken tot Haren geldende is met zijn tocht in de helft van 2 gld 16½ st dat Lenaert Jan Kuysten tEnschot geldende is en zijn tocht in 3 gld staende ten Bosch met 50 gld die Peeter Appels geldende is; aan Ariaen Peter en Marie krn Jan Peeter Berthens

ORA Oisterwijk (264 fol 8 no 30 dd 31-1-1560) Goyaert z.w. Gijsberts van Elderen man van Elysabeth d.w. Henrix de Cort vendt Marijken d. Jan Berthens jeec 7 ka gld op Lichtmis uit stuck beempts 1 B par. Otw. in Wippenhout t erff Meeus Daniels t erffgen. Joost Ancems v gemeynt van Otw. t gem. stroom gent de Sluijs Aa

ORA Oisterwijk (270 fol 42v no 104 dd 18-12-1566) Peeter Jan Beerthens doude en Jan Jan Goyaerts momb. van Peeter onm. z. w. Peeter Jan Berthens de jonge dmaw Heylken d. Jan Goyaerts voorn. en Adriaen Jan Berthens e n Wouter Priems momb. van Peeterke onm.d. Peeter Jan Berthens de jonge voorn. bij peter voorn en Jenneken d. Wouter Priems; verkopen de helft in 2 huysen en hoven gronden en erff daeraen 9 L in par.Otw. tpl. Berkel ; welke helft w. Peter tegen Bastiaen Merten Stevens bij cope sch.br.Otw. ; aan Denys z.w. Steven Denyssen


Zij huwt voor 1541

Franck Jan GERRITS

FamilienaamIndex

ORA Oisterwijk (245 fol 29 dd 4-10-1541) Ariaen Jan Berthens en Peter zijn bruer machtigen Franck Jan Gerarts en Jan Goyarts tegen Peter Verstegen

Kinderen

 1. (uit 1) Gijsbert (+voor 1557), huwt Heylken N.
 2. Kinderen
  1. Jan, onmondig in 1559
  2. , Geertruydt, onmondig in 1559
  3. Cornelisen “hennen brueder z. Gijsbert Jan Berthens”
  4. Adriaen
 3. (uit 1) Jan (*ca. 1498 +na 1553 voor 1555), huwt Peterken Marcelis Vendicx (+na 1563)
 4. Kinderen
  1. Cornelis
  2. Peter (*na 1519, voor 1525), geëmancipeerd 1543
 5. (uit 1) Cornelis, vermeld 1542; in 1586 voogd van de kinderen van zijn halfbroer Adriaen
 6. (uit 1) Henrick, vermeld 1542, 1544, 1557
 7. (uit 1) Katharijn, huwt Peter Huyben
 8. (uit 1) Hilleken, huwt Willem die Helt
 9. (uit 1) Elisabeth, huwt Robbrecht Lambert Leynen
 10. (uit 1) Peeter Jan Beerthens doude (*voor 1515 +na 1566), vermoedelijk de in 1542 als absent vermelde Peter
 11. (uit 2) Adriaen Zie 12.998
 12. (uit 2) Peeter Jan Berthens de jonge, huwt (1) Heylken Jan Goyaerts; huwt (2) Jenneke Wouter Priems
 13. Kinderen
  1. (uit 2.1) Peeter, onmondig in 1566
  2. (uit 2.2) Peeterke, onmondig in 1566
 14. (uit 2) Marijken, ongehuwd
 15. (uit 2) Heylken (+na 1556, voor 1559), huwt Cornelis Peter Appels
 16. (uit 2) Lodewijk (Ledewich, Loye), alleen in 1551 vermeld

TerugBegin van generatie


26.000   Dierck NAUWEN

FamilienaamIndex 26.000 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 16-2-1607

Heerlijkheidsarchief Loon op Zand (GA Tilburg): 424. Akte van Karel V als hertog van Brabant waarbij hij heer Dirck van Grevenbroeck bevestigt in het bezit van zijn leenroerige windmolen, het recht van windvang en tevens Adriaen Nauwen en andere ingezetenen verplicht de windvang van de molen niet langer te hinderen, 1545. 1 charter N.B. Opgenomen in de charterverzameling nr. 257.

Mogelijk verwant: ORA Loon op Zand (inv no 57 fol 262r en f 262v d.d. 27-11-1555) Condt zij eene ijegelijcken dat voor ons schepenen hier ondergeschr. in properen personen gestaen zijn geweest aen een gebannen vierschaer, Adriaen Henrick Nouwenzn. oudt wesende omtrent 80 jaere.


Huwt

26.001   N.N.

Index 26.001 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aernt Zie 13.000
 2. Jenneke Dierck Nauwen (+na 6-2-1607), huwt Lambert Joost Lamberts (voor 6-2-1607), genoemd in de voogdijregeling van 1607 voor het onmondige kind Joost

TerugBegin van generatie


26.002   Joost Goyaert SMULDERS

FamilienaamIndex 26.002Vader 52.004Moeder 52.005

Geboren 1510, volwassen 1534
Overleden na 1565 voor 1576

ORA Oisterwijk (257 fol 59 dd 5-6-1553) Franck z.w. Elyas Gerit Smeyers Jan z.w. Herman Willems man van Marie en Anna krn w. Elyas Gerit Smeyers ook voor Elysabeth hen beyder sustere absent wesende een halff lopensaet lants uit stuk akkerland gent den Broeckecker 6 L 40 R par. Otw in Udenhout in de Houtsche straet etc.; vendt Joost z.w. Goyaert Smolders etc.

ORA Oisterwijk (260 fol 60v dd 11-9-1556) Joost z.w. Goyaert Smolders: de helft in stuck beempt 31/2 L int geheel tgeheel stuck in par. Otw te Udenhout tpl. de Hoydonck etc.

ORA Oisterwijk (261 fol 10 dd 1-2-1557) Joost z.w. Goyaert Smolders vendt Marie wede Willem Goossen Emmen tbv huer t.t. en haar krn t.e. jeec 3 ka gld 10 st op Lichtmis uit ecker met eenen weyken daeraen 12 L par. Otw in Udenhout aende Gruenstrate etc.

ORA Oisterwijk (261 fol 28 dd 1-3-1557) Willem z.w. Claes van Hout vendt mihi ad opus Joost Goyaerts Smolders jeec 2 ka gld op Pasen uit zijn huis ende hoff gronden toebehoren bvvo inde Kerckstrate t erff Antonis Antonis Jan Jacops t erff Lijsken wede Jan Roelofs v gem. strate t erff Jan Nulants

ORA Oisterwijk (263 fol 80v dd 3-1-1560) Joost Goyaert Smolders gelooft op al zijn gueden Jan van den Pasch en Wouter Aerts van Broeckhoven momb. krn Peeter Elyas ad opus de krn voors. binnen het jaar na dood van Joost betalen 28 ka gld

ORA Oisterwijk (269 fol 11v dd 23-3-1565) Adriaen z.w. Laureys Huyben dmaw Willemken van Vucht geconsenteert willecoert Joosten Goyaert Smolders en Adriaen z. w. Jan Goyaert Smolders dat zij voortaan mogen wegen over stuk weyvelt met een steeghde daeraen hem Adriaen Laureys toebehorende par.Otw. Gruenstraet.

ORA Oisterwijk (280 fol 12 dd 12-3-1576) Peeter z.w. Peeter z.w. Peeter Gerit Elyas en Henrick Wouter Nauwels wedn Jenneke d.w. Peeter Peeter Gerit Elyas 1/2 in jee loscijns 2 ka gld als Willem z.w. Claes van Hout verkocht Dierck van den Hoevel tbv Joost Goyaert Smolders op Paeschen in sch.br.Otw. 1556 uit huys hoff grond bvvo in de Kerckstrate t erf Anthonis Jan Jacops t erff Lijsken wede Jan Roeloffs; welk 1/2 hen Peter en Jenneke zijn zuster na dood Geritken d.w. Peter Gerit Elyas hvr w. Joost Goyaert Smolders bij succ. aan Adriaen z. Adriaen van Gorcum. Adriaan deze helft in de cijns aan Peter z.w. Peter Peter Gerit Elyas, ut supra

Bosch Protocol (1599 november 22 sH,R.1438,101v) Simon van Betmer namens mr Adriaen Dijck gezworen griffier stad Antwerpen 5 gld jaarl. nativitatis baptiste uit een wyntmolen met henne gronden en rechten en toebehoren gent Creytenmolen par. Otw op Creytenheyde welke rente begroot bij Jacop z.w. Geerarts Jans Molder int verkopen van de helft daarin en huysinge daarbij aan Lambert z.w. Joost Smollers sch.br. sBosch 3-6-1535 opgedr. jr Jacques de Cock man van jouffr. Margriet van der Cammen resupt deselve.

Idem (1622 mei 20 sH,R.1522,248v) Jan Vrancken Eliass wnd Udenhout man van Mariken d. Joost Goyaerts Smulders verkocht Antonisken Corstiaen van Gorcum bagijn grooten bagijnhof sBosch jeec 4 gld 10 st op 20 mei uit huis etc. par. Otw tpl. Udenhout etc.


Huwt

26.003   Gerritken Peter Gerrit ELYAS

FamilienaamIndex 26.003Vader 52.006Moeder 52.007

Overleden voor 12-3-1576

Kinderen

 1. Jenneke Zie 13.001
 2. Hendrick Joost Goyaerts, genoemd als voogd in 1605 voor Jennekes kind
 3. Lambert
 4. Mariken, huwt Jan Vrancken Eliass

TerugBegin van generatie


26.004   Gijsbert Reijnier HEESTERS

FamilienaamIndex 26.004Vader 52.008Moeder 52.009

Overleden voor 27-9-1574

BL 1986: Gijsbert verkoopt (3-3-1556) een roggepacht in Belveren onder Haeren, (29-1-1562) een akker te Haaren uit de erfenis van zijn schoonvader, (19-5-1564) een roggepacht uit akkers te Haaren, (9-2-1565) een akker te Haaren, (8-3-1565) een te Haaren, (19-9-1568) de helft in de Biesweije te Haaren aan zijn zwager Anthonis Embert Peijnenborch, (27-9-1568) een roggepacht op een huis te Haaren.

Bosch Protocol 1310 (13-5-1622, 1522:241v) Eymbert z.w. Gijsbert Reynders Heesters wnd Haaren verkocht Jan en Henrick gebr. zn w. Gielis Diericx van Heze Jan Jacob Aerts en Wijnant Evert Heymans momb. Jacobmina onm. dr voors. Jan Gielis Diericx bij Mayken zijn eerste hvr d. Jacop Aerts voors. jeec 14 gld 7½ st op Servati episcopus uit huysinge etc. een waterlaat tussenbeide tsamen 9 L par. Haaren tpl. Belveren etc.

Idem 308 (29-1-1609; 1452:205v) Margriet d.w. Gijsbert Reyners wede Jan Adriaens Jongers wnd Haaren vercoft Niclaes z.w. Henricx Diercx jeec 3½ gld op Lichtmis uit huys hof bogaert ackerlant aanbestorven van Margriet haar moeder wede Gijsbert Reyners 6 L par. Haaren tpl. Belveren aan de Schutsboom etc.losbaar met 50 gld

Idem 309 (28-2-1609? 1452:273v) Margriet d.w. Gijsbert Reyners wede Jan Adriaans wnd Haaren vercoft Embrecht z.w. Jan Joosten jeec 4 ka gld op St Matijs apostel uit

huys erve hoff ackerlants na dood moeder 6 L par. Haaren tpl. Belveren aen de Schutsboom etc.

losbaar met 60 gld

Idem 513 (30-1-1616; 1463:144) Margriet d.w. Gijsbert z. Reyner Heesters wede Jan Adriaen Jongers vercoft Guilliam z. Laureys Donckarts tbv het arme vrouwengasthuys in sBosch in een straetken gent Boomenganxken jeec 9 gld 7½ st op Lichtmis uit huyse van drie gebonten hoof bogaert ackerlant 6 L par. Haaren bij Otw tpl. Belveren aende Scutsboom etc. losbaar met 150 gld


Huwt

26.005   Margriet Embert PEIJNENBORCH

FamilienaamIndex 26.005Vader 52.010Moeder 52.011

Overleden voor 20-3-1602

Bosch Protocol 712 (X-3-1574 1397:599v) Willem Mathijs Corstiaan van Haren, huis erve schuur land 5 L Haaren Belveren; Margriet d.w. Eymbert Pijnenburg nadert

Kinderen

 1. Reynerus Zie 13.002
 2. Margriet (+voor 15-3-1628), huwt Jan Adriaan Jongers (+voor 28-2-1622)
 3. Jenneke (+tussen 23-6-1622 en 12-4-1624), huwt (1) Laureijs Jan Langens (+voor 20-3-1602); huwt (2) Herbert Jan Peter Smits (+1632)
 4. Anthonius (+voor 1601), huwt Aleyd Adriaen Vermee; voogdij geregeld 8-6-1601 (Oisterwijk schepenbank nr 98) met broers Rein Gijsbert Heesters en Jan Adriaen Vermee als voogden.
 5. Embert
 6. Adriana (+na 18-5-1641), huwt Cornelis Huijbert van Laarhoven (+voor 18-5-1641)
 7. Heijlwich (+voor 24-4-1609), huwt Jan Paulus Peter Francken (+voor 24-4-1609)

TerugBegin van generatie


26.006   Wouter Daniel COOLEN

FamilienaamIndex 26.006Vader 52.012Moeder 52.013

Overleden voor 1550

Vgl. BL 1986

ORA Oisterwijk (240 fol 17 dd 7-3- 1536) Wouter z.w. Daniel Colen een huys met sijn gronden en toebehoren en erf daaraqan 9 L in par. Haaren tpl. Nuwenhuys etc.; vendt Adriaen Aert Peter Goidscalx

Bosch Protocol (1542 mei sH,R.1335,191) Wouter z.w. Danielis Colen, de helft in land tot Haaren in de Belversche ackeren

Bosch Protocol (1540 september sH,R.1332,282) Wouter z.w. Daniel Colen 1 gld, Haaren aenden Nuwenhuys

ORA Oisterwijk (269 fol 39 dd 12-9-1565) Jan z.w. Peeter Lambertss, Peeter jacop Mertens man van Heylken, Joost Janss van de Camp man van Meryken gez. drs w. Claes jacops dmaw Yken d.w. Peter Lamberts, Corstiaen Jan Brocken man van Meryken, Margriet en Elysabeth gez. drs w. Wouter Daniel Colen dmaw Elysabeth d.w. Peter Lamberts voorn. en Jan Aert Maes man van Elysabeth d. Peter Lamberts voorn. allen erfgen. w. Claes Jacops en w. Wouter Colen beiden voorn.: beemd par. Haren Oirtbroeck, vendt Andries z.w. Jan Priems

Bosch Protocol ( 1574 mei sH,R.1398,159v) Elisabeth d.w. Wouter z.w. Daniel Colen en Bernardus z.w. Peter z.w. Ghijsbert Wagemaeckers man van Margriet d.w. Wouter Colen voorn. huis Haaren Belver


Huwt ca. 1540

26.007   Elisabeth Peter Lambert van de VENNE

FamilienaamIndex 26.007Vader 52.014Moeder 52.015

Alias Venmans.


Zij huwt (2)

Jan Aert Jan MAES

FamilienaamIndex

Overleden na 1565

Bosch Protcol (1550 januari sH,R.1353,71v) Elisabeth wede Walteri Daniels afstand van tocht; Daniel Daniels 6 L rogge; Haaren Belveren; losbaar met 15 gld

Kinderen

 1. Elisabeth Zie 13.003
 2. Margriet, huwt Bernardus Peter Ghijsbert Wagemaeckers

TerugBegin van generatie


26.008   Wouter Jan HESSELS

FamilienaamIndex 26.008Vader 52.016Moeder 52.017

Geboren ca. 1505
Overleden na 1585

Molenaar op de Kreitenmolen in Udenhout; vgl Kleine Meijerij 1994:89, 1993:106, 1992:23. Kocht in 1531 een huis, hof en schuur in Berkel bij de Kreitenmolen (Creijtenmolen), is na ca. 1550 ook eigenaar van de molen zelf.

Bosch Protocol 172 (5-7-1555 1366:289) Wouter Jan Hessels vendt Anthonia de Ravesteyn wede Petri Gewrits? vanden Eechout jeec 3 gld 3 st op Visitationis Mariae uit 2 huizen naast elkaar met hoven bvv Otw t Antonis Aart Smolleners t erf w. Agnes van der Heyden v straat t Vloet 41/2 L akker par. Otw Berkel belast met 11/2 oude grote grondcijns Porta Coeli 3 pond paym. karthuizers te Vught 1 mud rogge Goossen Emmen 1 malder rogge altaar kerk van Otw marge: jouffr. Barbara Tijepoets bekent lossing door mr Johan de Weer 29-6-1662

Idem 33 (x-4-1526 ; 1305,118v) meldt Wouter Jan Hessels, Oisterwijk aan de Berkel.

Bosch Protocol ( 1551 juli 30 sH,R.1357,250) Wouter Jan Hessels wedn. Gerarda d.w. Jacob Geraerts 30 st brabants op Lichtmis uit huis grond hof brouwhuis bvv Otw op de hoek van de Hoogstraat t Henrick die Verwer [Tintore] t Willemke van Eyghen welke rente gekocht van Henrick Dirk de Bere die de rente verkocht in sch.br. Otw 29-1-1544 [n.s.] tp Gielis Goossen Emmen tbv Adriaan Thomas Martens

Idem (1579 april 27 sH,R.1413,141v) Johannes z.w. Johannis van den Pas man van Catharina d.w. Nicolai Gerarts en Johannes z. eisdem Johannis z. Johannis vande Pas man van Yde d.w. Johannis Damen, Nycolaus z. eerstgen. Johannis z. Johannis van de Pasch man van Dimphna d.w. Robberti Lamberts en Gerardus z. voorn. Johannis z. Johannis van de Pasch man van Judoce d.w. Wolteri Hessels vendt Johanni z.w. Mathei de Bunger jeec 21 gld op Philippus en Jacobus uit domo etc. 3½ mud van Johannes van de Pasch in par. Otw tpl. Udenhout in de Cuyel etc.

ORA Oisterwijk (392 fol 93v Haren no 115 dd 22-1-1585) Condt sij een eygelijcken want Wouter Jan Hessels z. overmits sijn gebrek dats te weten van eenen jaer duerende? erfelijke pacht van eeenen halven mudde rogge welcken pacht Agnees en Heylwich gesusteren dochteren w. Jan Neezen wettelijk ende erffelijk hadde vercocht Godevaerden Brabant te vergelden ende te betalen alle jaer erffelijck op onser Vrouwen dach alsmen keersen dreeght ende te leveren den naesten huyse der kerken van Helvoirt wt en van een stuck lants houdende in stal? drye lopense rogs off daeromtrent gelegen ine prochie van Haren ter plaatse genoemt Belver < erff Helmer? Nezen aan deen sijde noortwaerts ede tussen erff der erfgen. Jan Nezen ter andere zijde streckende metten eenen eynde aende gemeynder strate ende metten anderen eynde erff Jans vander Teynden (…) Wij Adriaen Peeter Peynenborch en Jan Jan Peynenborchs sch. Otw deze erfcoop bejaeert ende bedaecht publicatie geveylt verbuet daaraf geleght in openb. herberge te Otw ten huyse Jans Joachims van Esch stadthouder op daerop ten hoogste te zitten en te slijten ende eenen yegelijcken daeraen ten achter wezende genoch te doen; is gecompareert Jan vanden Hoevel als gemachtigd vanvoors. Wouter Jans Heessels en heeft dit stuk land te buerde gesteld daarvoor biedende boven hetgeen in de vonnisbrief 1/2 mud rogge eens terzake van de pacht duerende deze evictie verschenen schade van recht en costen op dit verbuet. Is gecompareert Peeter Jacops [94] de Raeymaker als geinteresseerde heeft voors. presentatie vande placcate geaccepteert etc. en is biedende ... st eens en hiermede is de berrende keersse tot desen . . . wtgegaen xij-a februari 1586


Huwt (1)

26.009   Gertken Jacob GERRITS

FamilienaamIndex 26.009Vader 52.018Moeder 52.019

Overleden voor 1551

Wouter Hessels' erfenis wordt in vijven gedeeld onder de kinderen uit dit eerste huwelijk.


Huwt (2)

Geertruijt Willem van LAARHOVEN

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. (uit 1) Jacob Zie 13.004
 2. (uit 1)Maria, huwt Jan Cornelis Mutsaers
 3. (uit 1) Jan, in leven in 1587
 4. (uit 1) Joosken, huwt Gerrit Jan van de Pasch
 5. (uit 1) Lucia, huwt Oisterwijk 5-3-1601 Corstiaen Jan Anthonis Wijten, molenaar achter de Veldhovense molen te Tilburg
 6. (uit 2) Gerritken, minderjarig in 1561; huwt Sijmon Jans
 7. (uit 2) Lijsken, minderjarig in 1561; huwt (1) Wouter Cornelis Rijsbroeck; huwt (2) Sebastiaan Gerart

TerugBegin van generatie


26.010   Jan Herman Wouter LUERS

FamilienaamIndex 26.010Vader 52.020Moeder 52.021

Geboren ca. 1520
Overleden Berkel na 1557, voor 1582

Schoonzoon Jacob en diens twee zwagers verdelen de erfenis in 1582; het gaat om goed in de buurt van de Houtsestraat te Berkel.

Bosch Protocol 480 (26-11-1535 1324,33) Wouter en Jan zn w. Herman z.w. Wouter Luer [en Adrianus z. Arnoldi Janss] vendt fr. Laur. de Geldrop cellario convent de Porta Celi prop Buscoducis tbv dit convent jeec 2 ½ gld op Katharina virginis et martiris uit huis erf hof aangelag 10 L par. Otw Kerkhoven t Lijsbet wede Peter Goyaerts t Henrik Robberts en Henric Peter Wijtmans mma v straat t Lucas van Amersoyen belast met 1 ½ mud rogge

ORA Oisterwijk (246 fol 5v no 21 dd 29-1-1542) Willem z. Gijsberts Zegers gelooft Jan z.w. Herman Luers jeec 30 st brabants uit een zesterzaad lants in par. Otw in Udenhout in de Gruenstraet etc.; losbaar met 25 gld

ORA Oisterwijk (249 fol 42v no 143 dd 17-7-1545) Jan z.w. Herman Luer gelooft Jan van Os Gerarts pacht van 1 mud rogge Otw maat op St Jacob uit een acker lants 5 L in par. Otw in Udenhout etc.

ORA Oisterwijk (260 fol 38v n0 161 dd 12-5-1556) Jan z.w. Herman Luers man van Aleyt d.w. Peeter Arien Sterts vendt Willem z.w. Jacop Rijsbroecx jeep 1 mud rogge Otw maat op 1 mei uit stuck beempts gent Lijsenweye 8 L par. Otw tpl. Udenhout in de Cuylstraet

ORA Oisterwijk (260 fol 40 n0 170 dd 22-5-1556) Peeter z.w. Gerit Wouterss man van Geertruyt d.w. Peeter Ariaen Sterts; 1/5 in stede huys hof andere timmeringe gronden toebehoren als w. Peeter Arien Sterts deze gehele stede te gebruycken plach in par. Otw tpl. Udenhout opte Houtsche strate etc.; supt Jan Herman Luers t.t. en zijn wettige krn t.e. bij Aleyde zijn naewijve d. Peeter Arien Sterts

ORA Oisterwijk (261 fol 46 no 220 dd 12-3-1557)  Henrick z.w. Embrecht Goossens man van Elysabeth d. Jan Herman Luer dmaw Katherijn d.w. Arien Vendix t.e. en Jan Hermans met Aleyt zijn 2de hvr d. Peter Ariens t.a.z. accoord  deling


Huwt (1) voor 1533

Catharina Arien VENDIX

FamilienaamIndex

Overleden voor 1555


Huwt (2) voor 1556

26.011   Aleijt Peter Adriaen STERTS

FamilienaamIndex 26.011Vader 52.022Moeder 52.023

Overleden Berkel voor 1582

Kinderen

 1. (uit 1) Elysabeth (*voor 1533), huwt Henrick Embrecht Goossens
 2. (uit 2) Adriana Zie 13.005
 3. (uit 2) N.
 4. (uit 2) N.

TerugBegin van generatie


26.012   Arnoldus Gevaerts van DUERNE

FamilienaamIndex 26.012 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1517, voor 1537

Hypothetisch; niet onmogelijk maar verder ontbreekt alle bewijs. Mogelijk relevant zijn:

Bosch Protocol (1517 september,R.1288,284v) Arnt Goyaerts 1 1/2 gld, Oirschot

Idem (1502 februari,R.1270,126) Arnold Goyart Aarts 1/8 in 4 mud rogge, Berkel, Udenhout.


Huwt

26.013   Adriana N.

Index 26.013 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1537

Bosch Protocol (1537 januari,R.1325,48v) Adriana weduwe Arnoldus Goyarts, 2/3 in huis Oirschot.

Kinderen

 1. Adrianus Zie 13.006
 2. Leonardus (hypothetisch), vermeld in Bosch Protocol c. 1530-55.

TerugBegin van generatie


26.016   Henrick Laureyns EELENS

FamilienaamIndex 26.016Vader 52.032Moeder 52.033 • Tevens 51.338

Geboren voor 1510, vermoedelijk voor 1490
Overleden na 1530, voor 1537

Kerkmeester van Oisterwijk (1523)

Vermeld in ORA Oisterwijk al sinds 1515 als Henrick Laureys Eelens soen of (1519) in belendingen naast elkaar erf Henrick Eelens > erf Jan Eelens.

ORA Oisterwijk (227 fol 16 los no 64 dd 9-10-1523) Marten van Bichelaer Henrik Laureys Eelens kerckmeesters (…)

ORA Oisterwijk (235-I fol 1v no 3 dd 18-3-1530) Andries Wouter Poeynenborch, Lambrecht Jacops, Gerit Verhoven, Mart Wilborts, Goeyaert Elens, Ariaen Aert Goitschalckx , Wouter Brocken, Jan Peter Gerits, Embrecht Jan Poeynenborchs, Wouter sijn brueder ,Henrick Eelens, Ariaen Poeynenborch, Ariaen die Laet vande joffr. van Rijswijck, Jan Wytlocks, Jan Brocken en Henrick Willem Appels hebben geloeft gesamenderhant mr Jan Lombaerts den ouden tbv des convents des goidtshuys van Tongerloo voor 48 mud en een mud zester die zij gecoft hebben uit de tiende van Haaren voor elk mud 3 Rgld 13 st 1/3 in die meymerckt van Oesterwijck a.s. dat andere 1/3 op St Bartholomeus a.s. en het laatste 1/3 op St Mertensdach a.s.

ORA Oisterwijk (241 fol 35v no 130 dd 7-11-1537) Jan z.w. Laureyns Eelens zijn helft in een huyse gront erff schuer hoff ende toebehoirten metter weyen ende eenen acker lants tsamen 5 L lant bijeen gelegen in par. van Haren tpl. aenden Harenkant etc.; noch de helft in eenen acker 8 L in de Harensche ackeren in voorn. par. < > erf Pauwels Jan Neclass? ^ erf gen. Steven voorn. [Henricx van Boechem] v ?? etc. etc.; aankomst als Jan bij succ. van w. Laureyns zijn vader; supt Heylken wede Henrick Elens t.t. en Laureyns Rochen gebr. en Hilleken hen suster krn Heylken en w. Henricx Elens haeren man ook tbv Anthonis hennen bruer noch onm. t.e. ; quo facto voorn. Heylken haar tocht in voorn. goederen en ook de andere helft supt Laureyns Rochen gebr en Heylken haer zuster krn Heylken en w. Henricx en Lamberden z.w. Goyarrts Elens man van Heylken d. Heylken en w. Henrick tbv hen en tbv Anthonis hunnen bruer noch onmondig, waarna dezen vendt Jan z.w. Laureyns Eelens jeep 3 mud 1 zester Bossche maat op Lichtmis

ORA Oisterwijk (243 fol 17 no 67 dd 14-3-1539) Heylwich wede Henrick Eelens d.w. Peter Gijben haar tocht in 1/5 in haer huysinge gront erf schuer en scaepskoye tsamen 6 L in par. Haaren tpl. aende Harensijde < erfgen. w. Ariaen Jacops > erfgen. w. Steven Henricx ^ gem. straat v Bospat; 1/5 in bempt 1 mergen in par. voorn. < erf Groot Gasthuys sBosch > erf Jacop Emmen en Jan Witlock ^ Molenloop v erf Cornelis Kievits ; 1/5 alle andere goederen waarin Henrick Eelens bestorven is en Lambert goyarts man van Heylwich sijnre hvr d. Heylwich en w. Henrick voorn. na haar eerstgen. Heylwichs dood met recht van succ. ; verkocht aan supt Lamberden Goyaerts voors. ; quo facto voorn. Lambert man van Heylwich d. Heylwich en Henrick voorn. vendt Laureys z.w. Helias Jan Jacops en Roeloven z. Wouter Roeloff Peynenborch man van Ana zijn hvr d. Helias voorn. ook tbv andere br en z. krn w. Helias jeec 2 gld op St Servaas uit dit 1/5 deel voorn. ; belast met 1/5 in grondcijns 3 1/2 stuiver 1/5 in verscheydene pachten tsamen 3 mud 3 zester rogge ; losbaar met 33 ka. gld

ORA Oisterwijk (245 fol 47 no 141 dd 14-5-1541) Laureyns en Rochus gebr. krn w. Henrick Eelens en Lambrecht Goyarts man van Heylwigen d.w. Henrick Eelens voorn. geloven Ariaen en Jan gebr. krn w. Heyman Claess jeec 33 1/2 st brabants op St Servaas uit 3/5 in een huys hoff gront schuer scaepskoye met toebehoorten 6 L par. Haaren aende Harensijde etc. beempt gent tRoet in par. voorn. 6 L < erf tGrootgasthuys sBosch > erfgen. Jan Witlock ^ erf Cornelis Kievits v gem. Molenloop

ORA Oisterwijk (249 fol 54v no 193 dd 12-10-1545) Jan z.w. Peter Peynenborch wedn. Even (testeren); legaat van een acker lants 3 L par. Haaren gent tLeyckenstuck? bij der kercken van Haeren etc. tegen jeec aan Heylwich wede Henrick Elens t.t. en haar wettige krn bij Henrick t.e. dicta Heylwich met Laureyns Rochus en Anthonis gebr. en Lambrecht Goyaerts man van Heylwich hen suster krn Heylwich eerstgen. en Henrick voors.

ORA Oisterwijk (254 fol 48 n0 105 dd 13-5-1550) Harman z. Lambrecht Hoers man van Katharijne d.w. Jan Laurens bij w. Lisabeth d.w. Dirck Gerits op 1/3 en alle recht op alsulcke huysinge gront schuer hove acker landen beemden heyen weyen houtwassen daarinne verstorven van Katharinas ouders en welke goederen door Jan Laureyns voors. in voorleden tijden opgedragen voor sch. Otw Laureyns Rochynen en Anthoniss gebr. zn w. Henrick Laureyns, Lambrecht Goyaerts man van Heylken en Cornelis z.w. Gerit Verhoeven man van Hillegonde drs Henricx Laureyns voors. in sch. br. Otw; doet afstand

ORA Oisterwijk (255 fol 44v no 135 dd 6-5-1551) Laureyns Ruchus en Anthonis gebr. zn w. Henrick Laureyns, Lambrecht Goyaerts man van Heylwich en Cornelis z.w. Gerit Verhoeven man van Hillegonde gez. drs Henricx Laureyns voors. delen na dood w. Henrick Laureyns. Aan Laureyns voors. stuck weylant 4 L par. Haaren aent Holleneynde gent de kercken weye t erf krn Gielis Roevers t erff Symon van Have v Creytenheye t erf Claes Vendicx; 1/12 in een erf gent tGoirbroeck in par. Haaren; een stuxken moers gelegen in par. Venloen etc.; belast met uit het stuk moer 1 ort st aan de hertog te onderhouden 1 R dijk Otw dijk. Aan Rochnis stuck erff gent tLeyck stuck 3 L par. Haaren omtrent der kerke van Haaren etc. Aan Anthonis huysinge hove gronden 1 mouwersaet in par. Haaren etc. Aan Lambrecht (…) Aan Cornelis hoybeempt 6 L par. Haaren tpl. opt Ruet t erff des grooten gasthuys van den Bosch t erff Jacop Henrick Emmen mma v mr Andries sGrooten t molenloop

ORA Oisterwijk (272 fol 12v no 23 dd 2-3-1568) Laureys z.w. Henrick Eelens wedn w. Emken d.w. Marcelis Lamberts met raad van Rochus Henrick Elens en Peter Marcelis Emberts als momb. krn Laureys rn w. Emken ook met consent van Henrick en Marcelis gebr. zn dess. Laureys en w. Emken, verkopen een stuck eckerlants 2 1/4 L par.Otw. tpl ter Neder Vonder t erf wede Claes Virlez t erf Mathijs Ariaen Schellens v erf Clara wede Goossen Emmen t erf Laureys voorn.; welk stuk land Laureys tegen Goossen z.w. Embert Goossens bij cope sch.Otw.; verkocht aan Geriden Diercx van de Wiel (…)

ORA Oisterwijk (261 fol 24 dd 20-2-1557) Laureys en Rochus zn w. Henrick Laureys verklaren dat zij betalen aan Jan Willem Corneliss jeep 1 mud Otw maat op Lichtmis uit - stuk eckerlants van voorn. Lauryes gent den Bercktecker 10 L par. Haaren inde Harensche eckeren t erff Ariaen de Lepper t erff Claes Vendix v erf Cornelis Jan van den Bosch t gemeynt van Haaren - stuck eckerlants van Rochus voorn. gent het Lanck stuck 2 1/2 L par. voors. aende kerke etc.

ORA Oisterwijk (274 fol 20 dd 22-4-1570) Henrick Marcelis Gijsbert en Lambert gebr. en Margriet hun zuster krn w. Laureys Henrick Eelens dmaw Emken d.w. Marcelis Lamberts, Rochus Henrick Eelens en Peter Marcelis Lamberts momb. van Lambert en Margriet onbej. en Rochus noch met Henrick Witlocx als momb. van Embrecht onbej. z.w. Laureys voorn. bij Elysabeth d. Jacop Ariens delen bij loting na dood Laureys. Aan Henrick en Embrecht de oudste en joncxte zonen Laureys voorn. tsamen half en half - huys en hoff en andere timmeringe en erff daeraen ong. 24 L bvvo omtrent de wyntmolen ter Nedervonder t Z erff Wouter de Raymaker mma t N erf H.Geest binnen Otw. mma v W Carchovense strate t O heirbane (…) Aan Marcelys en Lamberden tsamen - een hofstede met een schuurken daerop metten boghaert en erff daeraen tsamen 9 L bvvo tenden in de Carchovensche strate t v gemeynt aldaer t erff Dierck van Uden t erff Henrick Vercuylen; - stuck eckerlant 14 L tpl. voors. t t v O, W en N erff Cornelis de Groot t Z erff Elisabeth d. Jacop Emmen; - stuck heyvelt 10 L in de Geytskoye t erff Willem Ariens t erff Jacop Verheyen v gemeynt t erff oost Bloemkens; - materialen van een schop en schaepskoye aen de oude stede binnen jaers aff te breken (…) Aan Ghijsbert en Margriet - huys schuer stelleken gronden 24 L bvvo tpl. Carchoven t v W en Z erff Cornelis de Groot t t O en Z erff Henrick Vercuylen t N gemeyn strate (…)


Huwt ca. 1508

26.017   Heylwich Peter GIJBEN

FamilienaamIndex 26.017Vader 52.034Moeder 52.035 • Tevens 51.339

Geboren voor 1485
Overleden na 1545

ORA Oisterwijk (221 fol 3 no 6 dd 26-1-1517) alsoe Jan Hessels Ghijsbert Hessels ende Jan Jans Yegerss geloeft hadden zekere opgaande eiken hout tot Berckel tegen Henrick Peter Ghijben z. om de somme van 18 Rgld en dezelfde Henrick gestorven; soe is gestaen Heylwych d.w. Peter Ghyben voirs heeft bekent ontvangen te hebben van Jan met zijn gezellen voors. deze 18 Rgld

ORA Oisterwijk (228 fol 5v no 17 dd 27-1-1524) Heylken d.w. Peter Ghijben gelooft Lambrecht Boechmeeckers tbv hr Gielis voors. 12 L rogge te betalen tot Bamisse a.s.

ORA Oisterwijk (251 fol 35 dd 29-3-1547) Heylwich d.w. Peter Gijben wede Henrick Laurens vendt Laurens Henrix jeec 3 ka gld op 1 mei uit - een akker land 3 L gent dLeyken stuck in par. Haeren bij der kercken aldaer etc. Heylwich met Rochus haar zoon en Cornelis Gerits man van Hillegonde d. Heylwich voorn.

Kinderen

 1. Laureyns (+na 1568, voor 1570); huwt (1) Emken Marcelis Lamberts (+voor 1568); huwt (2) Elysabeth Jacop Ariens
 2. Kinderen
  1. (uit 1) Henrick
  2. (uit 1) Marcelis
  3. (uit 1) Gijsbert
  4. (uit 1) Lambert
  5. (uit 1) Margriet
  6. (uit 1) Rochus, vader van Jan en van Elisabeth Rochus Laureijs Henricx (gehuwd met Peter Huijbert van Laarhoven; Jan is voogd van hun kinderen 16-2-1606)
  7. (uit 2) Embrecht
 3. Rochus Zie 13.008
 4. Heylwich, huwt voor 1537 Lambrecht Goyaerts
 5. Anthonis (*na 1513), nog onmondig in 1537
 6. Hillegonda Zie 25.669

TerugBegin van generatie


26.018   Jan Wouter BROCKEN

FamilienaamIndex 26.018Vader 52.036Moeder 52.037

Geboren voor 1500
Overleden waarschijnlijk voor 1543, zeker voor 28-1-1549

ORA Oisterwijk (247 fol 6 dd 15-3-1543) Jan z.w. Wouter Brocken man Elisabeth d.w. Henric Verhoeven 1/2 in stuck heyvelt int geheel 4 1/2 L in par. Tilborch < erf Gielis Pauwels > erf Marten Thonis Mellers? ^ v Ruybraecken aankomst na dood voorn. Henrick Verhoeven; vendt Michiel die Wyse z.w. Goyarts

ORA Oisterwijk (247 fol 25 dd 10-9-1543) Vranck z.w. Jan Brocken gelooft Willem Mutz voorn. 8 ka gld

ORA Oisterwijk (248 fol 3v dd 18-2-1544) Marten Thomas Willems gelooft Jan Brocken Wouters en Dirck Colen Willems 64 ka gld 12 st

ORA Oisterwijk (250 fol 62 dd 2-7-1546) Jan z.w. Wouter Brocken en Huybert Willems fabrieksmeesters ten tyde der fabrycke der kercken van Haeren bij Oesterwijck

ORA Oisterwijk (253 fol 9 dd 28-1-1549) Cornelia d.w. Jan Brocken en Arnt de Meyer die jonge z. Arnts de Meyer man van Heywigen [sic] d. Jan Brocken voorn. bij Elisabeth d.w. Henrick Verhoeven bij w. Katharynen zijn hvr d.w. Arnts van Eersel jeep 5 1/2 L rogge in 11 L als Jan Henrick Aelwijns soen en Jacop Jan Cortrosijns gezamenlijk geloofd hadden Jan Jan Stijnen en zijn nakomelingen op Lichtmis uit - stuk land in par. Westilborch in stede die Laersche ackeren etc. in sch.br. Otw ; welke 5 1/2 L rogge Katharijn wede Ariaen van Eersel deselve Cornelia en Heylwigen bij test. supt Joest van Eersel Janss ook tbv Jan van Eersel Janss

ORA Oisterwijk (258 fol 80 dd 21-11-1554) Jan z. Claes Henricx namens Claes Henricx zijn vader in sch. br. Tilborch Peeter Henricx momb. Henrick Marijken Ariken en Lijnken onm. krn w. Jan Henrickss Dierck Willem Colen man van Dinghen d.w. Henricx Verhoeven Ariaen en Jan zn w. Jan Brocken bij w. Elysabeth d. Henricx Verhoeven voorn. Aert de Meyer man van Heylwich Willem Peeters man van Anna Henrick Laureyss man van Cornelia Cornelis Peeters Vermeer man van Heylwich en Marie drs w. Jan Brocken en Elysabeth voor. ook voor Jenneken onm. d. w. Wouter Jan Brocken op jeep 1 mud rogge Otw maat als Ariaen Gerit Henricx Verhoeven geloofd had Pauwelsen z.w. Ariaen Beken tbv Catharina d.w. Wouter Luers en Jan z. Henrick Aerts Verhoeven tbv Henrick Aertss zijn vader op Lichtmis uit onderpanden par. Otw tpl. Udenhout in de zes merghen, in sch. br. Otw; ad opus Franck z.w. Jan Brocken

ORA Oisterwijk (259 fol 54 dd 1-7-1555) Franck en Jan zn w. Jan Brocken Aert de Meyer man van Heylwich Willem Peeters man van Anna Rochus Henricx man van Cornelia Cornelis Peeters Vermeer man van Helwich de joncxste en Marie gez. drs w. Jan Brocken voorn. ook voor Jenneken onm. dr w. Wouter Brocken 8/9 in - stuck ackerlants 2 L int geheel par. Tilborch tpl. Looven, tbv Adraen Brocken hennen brueder

(Idem) Franck z.w. Jan Brocken Aert de Meyer man van Heylwich Rochus Henricx man van Cornelia Marie drs w. Jan Brocken 1/4 in jeec van 5 ka gld als voorn. w. Jan Brocken jaarl. heffende was tot Gemonden en deselve Jan na dood w. Gerit Francken bij succ. ad opus Adriaen en Jan zn w. Jan Brocken voorn. Willem Peeters en Cornelis Peeters Vermeer ook tbv Jenneken onm. d. Wouter Brocken

ORA Oisterwijk (264 fol 29 dd 26-1-1560) Franck z.w. Jan Brocken en Rochus Henricx man van Cornelia d. Jan Brocken de helft hen samen toebehorende in - 1 zesterzaad beemd inde Cromvoirtse beemdt etc.


Huwt Oisterwijk ca. 1510

26.019   Elisabeth Henrick VERHOEVEN

FamilienaamIndex 26.019Vader 52.038Moeder 52.039

Kinderen

 1. Adriaen
 2. Jan
 3. Anna, huwt Willem Peeters
 4. Heijlwich Sr, huwt Arnt die jonge Arnts de Meyer
 5. Jenneken, onmondig in 1555
 6. Franck
 7. Marie
 8. Heylwich Jr, huwt Cornelis Peeters Vermeer
 9. Cornelia Zie 13.009
 10. Wouter (+voor 1555), huwt N.N.
 11. Kinderen
  1. Jenneke, onmondig in 1555

TerugBegin van generatie


26.020   Jan Symon Jan WYTEN

FamilienaamIndex 26.020Vader 52.040Moeder 52.041

Geboren voor 1535
Overleden voor 1590

Bosch Protocol 491 (23-3-1596; 1434:196) Laurens z. Jan Sijmons en Ariken d. Laureyns sGraten ook voor onm. krn w. Symon z.w. Jan Symons en Ariken voorn.; Jan de jonge z. voorn. w. Jan Symons en Ariken; Wouter Adriaens man van Margriet d. voorn. w. Laureyns sGraten; Peeter Janss van Drunen man van Elisabeth d. voorn. Margriet bij Jan Witlocx haar 1ste man tsamen verwekt; Laureyns en Jan gebr. zn w. Jan Witlocx en Margriet voorn.; Willem Jans Jacops man van Engelken ook voor Denis z. Jan Deniss man van Jutken beide drs Margriet en w. Jan Witlocx; Adriaen en Mariken ook krn Jan Witlocx en Margriet ook voor Ariken wede Jan doude z.w. Jan Symons en Ariken ook voor Jan Catharina en Adriana krn w. Jan Symons en Mariken; als erfgen. voor 12/13 van Arnden z.w. Laureyns sGraten alias Bloemkens 12/13 in jeec 52 st payments op St Jan geboorte in de zomer uit schuur gronden en erff 6 L par Haren t Wouter Scraymaickers[?] t Elisabeth Cornelis welke cijns Wouter z. Cornelis van Meer geloofd had aan Henrick z.w. Dirck Bloemkens t.t. en Laureyns z.w. Adriaen sGraten sch. br. Ow. 1521 26 in merte woensdag na zondag alsmen zingt Oculi aan Adriaen Cornelis de Groot man van Mariken d.w. Jan Symons bij Ariken d. Laureyns sGraten welke Mariken rest. 1/13 competeert nog 2 gld jaarl. Uit huyse etc. par. Haaren aende Haerencant

Idem 1002 (31-1-1550; 1354:289v) Jan z.w. Symonis Joannis Wijten vendt Johanni z.w. Henrici de Vryeze jeec 3 ka gld op Lichtmis uit quodam prato medietate dicto tHarenbroeck 18 L in par. Haaren t erf Henrici Boudewini t erf Mathie Stooters v tafel H.Geest sBosch t gem. water die Leye


Huwt

26.021   Ariken Laureyns SGRATEN

FamilienaamIndex 26.021Vader 52.042Moeder 52.043

Overleden na 1596


Zij huwt (2)

Goosen Goosen van UDEN

FamilienaamIndex

Overleden na 1562

Heet in 1562 zwager van Laurens Peters Gerrits.

Bosch Protocol (389. 1561 september 16 sH,R.1381,18v) Goossen z.w. Goeswini van Uden man van Adriana d.w. Laurentij Bloemkens vendt Godefrido z.w. Henrici Goyaerts jeec 32 gld op Maria geboorte uit domo area orto pomerio ac hereditatibus 1 L par. Haaren in het Holleneynde t v erf Arnoldi z.w. Laurencij Bloemkens t erf Johannes Thomas t gem. straat; 13 L akkerland als voor t erf Wolteri Rotifici t gem. steeg ; Henrici Joirdens ? Adriani Janss

Idem (391. 1561 november 19 sH,R.1381,52) Goyart z.w. Henrici Goyarts jeec 32 gld op OLVrouw geboorte uit domo area orto pomerio hereditatibus 1 L par. Haaren in het Holleneinde t v erf Arnoldi z.w. Laurencij Bloemkens t erf Johannes Thomas t gem. straat; 13 L akkerland als voor t erf Wolteri Rotifici t gem. steeg; als oyaart tegen Goeswini z.w. Goeswini de Uden man van Adriana d.w. Laurencij Bloemkens; supt Johannes Peters Henrico de Waetselaer en Petro Hermans momb. Henrici et Walteri krn w. Alardi Janss

Kinderen

 1. Laurens
 2. Simon Zie 13.010
 3. Jan de Jonge
 4. Jan de Oude (+voor 1596), huwt Ariken N.
 5. Mariken, huwt Adriaen Cornelis de Groot

TerugBegin van generatie


26.022   Ghijsbert Adriaensz van NIEL

FamilienaamIndex 26.022 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren uiterlijk 1535
Overleden voor 1622

Mogelijk uit Niel bij Antwerpen

In ORA Oisterwijk vermeld: Gijsbert Adriaens Gijsberts/Ghijben 1560, 1565 (vermoord?); Gijsbert z.w. Ariaen Gijb Goossens 1576

ORA Oisterwijk 317 f. 47 (14-6-1622) Cathelyn (dochter van wijlen Symon Jan Symonssen en van Jenneken wijlen Ghijsbert Adriaenssen van Niel) draagt over aan Jan Symon Jan Symonssen en Jan Rochus Henricxsen e.v. Jenneken Symon Jan Symonssen, de helft van een huis, hof, halveschuur en 3.5 lopenzaad grond in Udenhout; helft van een stuk akkerland van 1.5 lopenzaad in Udenhout; helft van een weiland vab 2 lopenzaad in Helmond; helft van een beemd 'de Huyckelemsen Beempt' van 1 morgen, helft van de Cromvoirtse Beempden; helft van de helft van de goederen in Heukelom onder Oisterwijk die haar moeder Jenneken van Adriaen van der Venne verkreeg; en haar recht in heidegrond 'de Winckels' aldaar, en in de heidegrond in Helmond.

Een Gijsbert Adriaensz wordt vermeld in het Bosch Protocol als belender (de Hoeve 18 L par. Otw t erf Jacob van Arkel t v gem. Huyclom t erf Ghijsberti Adriaens; 1571 januari 11 sH,R.1395,49; idem 1570 september 28 sH,R.1392,493); en van 10 L bouwland gent den Langenakker (1571 december sH,R.1395,304v).

Verder in Oisterwijk (1558 november 4 sH,R.1376,421): Willem z.w. Peter z.w. Henrici Heuvels jeec 3 gld op St Andries te betalen in Gestel prope Otw uit huis erf hof aangelag 1 zesterzaad [= 2 L] par. Otw tpl. Karchoven t Elisabeth wede Claes Jacops t v t straten 4 L akkerland aldaar t Elisabeth wede Claes Jacops t straat als Petrus z.w. Henrici Hoevels tegen Jan z.w. Henrici die Steenbecker geloofd had 13-11-1538 supt Ghijsberto z.w. Adriani Ghijsberts.


Huwt

26.023   N.N.

Index 26.023 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jenneken Zie 13.011

TerugBegin van generatie


26.024   Aert Peter Mertens de MEYER

FamilienaamIndex 26.024 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1530
Overleden na 1601

ORA Oisterwijk (263 fol 81 no 242 dd. 4-1-1560) Wouter en Gerit gebr. zn w. Aert Janss van Broeckhoven dmaw Jenneken d.w. Gerits de Bont Michiel Willem Laureyss man van Jenneken Aert Mertens de Meyer man van Dinghen zijn hvr Peeter Ariens de Lepper man van Henricxken gez. drs. Aerts van Broeckhoven en Jenneken voors. en Robbert Lambert Leynen zoen en Hubert jan Wouters momb. van Heyliger en Diericken onm. krn w. Jan z. Aerts voors. deling na dood ouders. Aan Wouter (…) ; aan Geriden (…) aan Aert Martens - een hoeve met rechten als tegen de heer van Loon bij erfwisseling vercregen is in par. Loon aent Ven etc.; aan Peeter Ariens de Lepper (…) aan krn Jan van Broeckhoven huys en hoff gronden 16 L in par. Otw aent Sant etc.

Bosch Protocol (1470 fol 252v no 639 dd . 5-5-1598) Arndt z.w. Henric Ancems Willem z.w. Aert Martens man van Catharijn d. voors. w. Henrick Aerts Ancems Gommar z,w, Ancems Aert Ancems en Ariaen z.w. Henrick Michiels man van Marijken d. voors. w. Ancem Aert Ancems erfgen. Elisabeth wede Aert Ancems: stuck tuelants 3 L par. Otw tpl. Udenhout etc.

Bosch Protocol (1437 fol 173 no 559 dd. 9-2-1599) Jan z.w. Lambert Bailjouws wnd Otw verkocht Goyaert z.w. Wouter z. Jan Panis ook tbv Jan zijn broer jeec 10½ gld op Lichtmis uit hofstad hof ackerlant groeslant aan malcanderen 5 L par. Haaren tpl. de Ghever t t v Goossen Hubrechts van Laerhoven t gem. strate; stuck ackerlants gent de Listen 2 L min 1/4 vaets lants par. Haaren te midden in dackers aldaer t T erf Aert Peters Martens wnd Haaren tegenw. borgemr alias gent Aert Martens in de gemeyn wandelinge V JR Kaerl van Vladeracken t ?

Bosch Protocol (1441 fol 34 no 167 dd 22-3-1601) Peter z. Aert Martens en Gielis Gielis test. momb. onm. krn w. Adriaen z. Aert Martens voors. bij Heylken ; land Haaren Belveren

ORA Loon op Zand (Inv.nr. 61, folio 58r d.d. 12-12-1609) Hendrick Aert Martens voor sijn selven ende Peter Aert Martens ende Michiel Janssen als voochden ende momboirs van het onmondige weeskijndt Ariaen Aert Martens verweckt in echten bedde bij Heijlke dochtere Gielis Michielsen, in het bijwesen van Dirck Claessen Buenen, schoutet, hebben lotinge onderlinge met malcanderen gedaen ende gemaect een  erfdeijling ende erfscheiding van de helft van een hoeve landts gelegen binnen der heerlich. Venloon, gelijck hen de selven teghen Jan Wouter Aertsse in scheidingen ende deijlinge is aengecomen. Overmidts welcker erfdeijlinge ende erfscheidingen soo is het voirst. weeskijnder te deel gevallen ende erffelijck aengecomen het huijs metten parceelen van landen te weten de helft van de twee achterste streepen geleghen tusschen erffenis Jan Wouter Aertsse met beijde sijden ende het een eijnde. Noch een stuck landts geleghen neffen hen langweide. Noch de helft van de voirst. langweide te weten het achterste eijnd met het busselken totten dwaers voor toe lopende doir de voirst. weijde. Noch den halve dam daer het voirst. huijs op staet, de oosten zijde met het weijke geleghen neffen den voirst. dam. Noch eenen dries in den hoff geleghen neffen het coolvelt metten halven dootsloot aen de westenzijde. Noch de helft van het ghene dat Jan Wouter Aertsse in den voirst. hoff plach te hebben, geleghen aen den westenzijde. Noch de helft in het groot ven gelegen metten eenen eijnde aen den vaert, de westen zijde. Noch de helft van twee torfvelden streckende van het voirst. groot venne totten voirsten wal toe, de westen zijde. Noch de helft van het voir host de oosten zijde totten duiijn toe uijt. Item de heel missen. Op welck huijs metten landinghen voirst. gespecificeert heeft die voirst. Henrick Aert, wettelijck ende erffelijck verteghen helmelingen in manieren in dien gewoonlijck zijnde. Behoudelijck dat het voirst. weeskijnden hier uijt sal betaelen de helft van des heeren grontchijns met recht daer uijt gaende. Ende daer en boven bij Hendrick Aert Martens sal toe geven 75 ka. gld.  te betaelen 50 gld. tot lichtmis over een jaer ende de resterende 25 gld. van nu tot bamis ierstcomende over een jaer te betaelen sonder intrest. Met conditie ut supra.

Overmits welcker etc. Soo is den voirst. Hendrick Aert Martens te deel gevallen ende erffelijck aengecomen de schuer ende het torfschop geset teghen het voirst. huijs metten gronden van erffenisse te weten de helft van den voirst. twee streepen geleghen tusschen erffenis Jan Wouter Aertssen het voirste eijnd. Noch eenen acker  aen den duijn geleghen neffen het busselken aen den oisten zijde ende de andere zijde Jan Wouter Aertssen. Noch de helft van de voirst. lange weijde, het vorst eijnd totten voirst. dwars voer toe. Noch het koolvelt in den hoff neffen het weijken aen deen zijde oistwaerts, het ander zijde neffen den dries westwaerts. Noch de helft van het ghene dat Jan Wouter Aertssen plach te hebben in de voirst. hoff de oostensijde metten voirst. halve doot sloot. Noch de helft int groot ven, de oosten sijde neffen de gemeijnte van Druenen. Noch de helft van twee torfvelden de oostensijde totten vorsten wal toe. Noch de helft van het voir hoor geleghen teijnden de voirst. torfvelden totten duijn toe de westensijde. Item sal dit lot van den ongedeilde hout af moghen houden  12 van den beste opgaende eijcken boomen ende de reste sal voirt worden gedeijlt. Op welcke schuer, schop ende landinghen voirens gespecificeert hebben die voirst. voochden in den naem ende van weghen het voirst. weeskijndt verteghen helmelingen in manieren in dien gewoonlijck zijnde. Behoudelijck dat de voirst. Hendrick Aert Martens hier uijt sal betaelen de helft van des heeren grontchijns met recht daer uijtgaende. Ende daer beneffens het parceel in den halven hoff nijet moghen aenvaerden voor dat hij Anthonis Arijaen Aertsse sal getelt hebben de somma van 25 gld. voor de helft  van 50 gld. die de voirst. Anthonis in afflossinge van den voirst. hoff getelt heeft aen Jan Wouter Aertssen. Item dat hij sal een roeij van het huijs blijven . Dies sal het torfschop dat met eenen eijnde opt erffenisse van den huijse staet noch moghen blijven staen de tijt  van . jaeren. Met conditien hier in toegedaen dat den vorsten sal den achtersten weghen ende dat de deilderen den voirn.  chijns alsoo sullen betaelen dat deen van dander hinder offte schade komen en sal. Gelovende die voirst. momboiren onder verbijntenisse van des voirst. weeskijndt persoon ende goederen, present ende toecomende. Ende de voirst. Hendrick Aert Martrens onder verbijntenissen van sijnen persoon ende goederen, hebbende ende vercrijgende, dese erffdeijlingen ende erfscheidingen, dit vertijen ende van allen andere conditien boven verhaelt malcanderen vast ende stendich te houden ten eeuwighen daghen sonder eenich wederseggen, alles sonder argelist.

ORA Loon op Zand.( R 63 f 18r d.d. 15-6-1616) Peter Aert Martens ende Michiel Jansse als voogden ende momboirs van Digna Ariaen Aert Martensdochter ende voorst. Michiel uit cracht van procuratie hem bij de voorst. Digna voor schepenen deser heerlijkheijt den 9e juni lestleden verleent ende de voorst. Peter Aertsse ende Willem Aertsse als voogden van de onmondige kijnderen wijlen Thonis Ariaen Aertsse ende Jenneke Cornelisdochter weduwe Thonis Ariaen Aertsse present ende met consent van haer hebben gesamenderhant wettelijck ende erffelijck verkocht Bertrom Peters het vierdedeel van eender hoeve gelegen binnen de heerlijckheijt Venloon ter plaetsen genoemt in de Hoeven, te weten een huijs metten parcelen van landen n.l. de twee achterste strepen gelegen tusschen erffenis Jan Wouter Aertsse met beijde de sijden ende eene eijnde. Noch een stuck landts gelegen nefffens  suijdinge weijde. Alsnoch de helft van de voorst. langenste ende het oisterse weijde met het bul… totten de werse… vaer toe, door de voorst. weijde. Noch de halve dam daer het voorst. huijs op staet de oosteneijnde met het weijken gelegen neffens den voorst. dam. Item noch een dries gelegen in de hoff neffen het coolvelt metten halve doot sloot aen de westensijde. Item noch de helft van het ghene dat Jan Wouter Aertsse in den voorst. hoff plach te hebben aen de westensijde. Item noch de helft in het groot ven totten voorst. wal toe, de westensijde. Item noch de helft van het voorst. de oostensijde totten gemeijnte toe uijt. Item de geheel missen in vuegen ende manieren soo het voorst. goet teghens Hendrick Aert Martens gedeelt ende  tegenwoordicheijt afgepaelt is ende de verkoperen inne gerecht zijn ende hebben het hem opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijen alsoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende die voorst. vooghden onder de verbijntenissen van de voorst. kijnderen persoonen ende goederen ende de voorst. weduwe onder haere verbintenissen ende persoon ende goederen; ende Michiel Jansse onder verbintenissen van den voorst. Digna Arijaens persoon ende goederen, present ende toecomende dit opdragen ende overgeven den voorst. Bertrom Peters altois vast ende van waerden te houden ende het voorst. goet te vrijen ende te waeren voor des heeren chijns met recht daer uitgaende ende te weghen ende te steghen die daertoe gerecht zijn. Testes, Jan Wouters ende Cornelis Dircks, den 15e juni 1616. (In marge bijgeschreven:) Peter Aert Martens voor hem selven ende hem sterck maeckende voor Willem Aertsse zijnen mede momboir heeft gelooft Bertrom Petersse dese coop te garanderen, altois goet ende wel doende te maken ende voor allen calangien die men tegenwoordich ….off naemaels op komen mochten …… costenloos ende schadeloos te houden, onder verbant van zijnen persoon ende goederen, roerende ende onroerende, present ende toecomende, egeene uitgesondert waer die gelegen zijn ofte bevonden mochten wordne. Testes, Dirck Raessen ende Cornelis Dircksse, den 27e meij 1619.

Oisterwijk voogden: Aert, zoon wijlen Henrick Aert Anchems voogd over de drie onmondige kinderen van WILLEM AERT MARTEN DE MEIJER en CATHARINA HENRICK AERT ANCHEMS. Oisterwijk 22-4-1620.

ORA Oisterwijk (324 fol 21 no 12 dd. 7-2-1630) Henrick en Marten zn w. Willem Aert Martens de Meyer dmaw Cathelijn d.w. Henrick Aert Anshems en Anthonis z. Henrick Anthonis van Someren man van Dymphna d.w. Willem en Cathelijn delen

Oisterwijk voogden Martinus Willem Aert Marten de Meijer en Gerit Embert Henrick Vercuijlen voogden over Aert, Willem en Catharina, onmondige kinderen van wijlen HENRICK WILLEM AERT MARTENS en MARIA CORNELIS WILLEM VAN LAARHOVEN. Oisterwijk 22-5-1632.

Bosch Protocol (1516 fol 73v no 1144 dd. 30-10-1615) Willem z.w. Aert Martens wnd Haren heeft verkocht aan Willem Donckers tbv Niclaes Janss Donckers jeec 7 gld 16 st op Allerheiligen uit 1/3 huis sijnen gronden hoff schuer schop bogaert landerijen geheel 12 L par. Haaren aan het Holleneynde t erve Aert Henricx t erve Peter Jan Joosten v erve Henrick Stevens mma t gemeynt; 1/3 in stuk land geheel 4 L voors. par. t t erve Adriaen z. Adriaen Willems v erfgen. Antonis Emkens alias Peynenborch t gem. eckerwech ; belast met 4 gld St Cornelis capel sBosch 25 st convent Otw 25? st altaristen Otw ; gelost bij Anneken wede Nicolaes Jans Donckers bekent lossing 11-3-1633


Huwt voor 1560

26.025   Dingen Aerts van BROECKHOVEN

FamilienaamIndex 26.025Vader 52.050Moeder 52.051

Kinderen

 1. Peter Zie 13.012
 2. Willem huwt Catharina Henrick Aert Ansens
 3. Kinderen
  1. Marten, vermeld BP 1633 met neef Adriaen Peter Aert Martens
  2. Dymphna
  3. Henrick
 4. Henrick
 5. Adriaen

TerugBegin van generatie


26.028   Henrick Henrick BERCKELMANS

FamilienaamIndex 26.028Vader 52.056Moeder 52.057

Geboren voor 1535

ORA Oisterwijk (260 fol 1 no 2 dd 18-1-1556) Henrick van Boxtel Peeter Poirters Adriaen Gerits Aert van Eerssel Claes Peeter Arienss de jonghe Jan Embrecht Goossens Jacop van Doren en Ariaen Claes Goyaerts allen ingezetenen par. Otw machtigen Henrick Berckemans voor stadhouder en mannen van leen van de koning van Engeland als hertog van Brabant te verheffen: zekere percelen van leene onlangs van erfgen. Jan Brants gecocht

ORA Oisterwijk (260 fol 1v no 5 dd 20-1-1556) Cornelis doutste Cornelis de jonxste en Gijsbert gebr. wettige zn Ariens van de Venne thonis Henricx Gijsbert Janss van Riel en Jan Aertss van Spaendonck t.e. en Henrick Henrick Berckelmans en Peeter van den Pasch t.a.z. delen aangekomen tegen erfgen. w. Diericx van Wijck bij coope sch. sBosch (…) aan HHB en PvdP een huys ende hoff gronden toebehoren schaepskoye en erff daertoe zoals nu bepaald par. Otw tpl. Huyckelem t erf hiertegen deelt t v t gem. straat ; ecker par. en tpl. voors. t erff voors. Cornelis voors. hiertegen deelt t erf gent den nyen ecker zoals nu bepaald; een heyvelt opten westenhoeck streckende totten waterlaet toe en voorts zoe tselve bepaald is; de helft aan de noordenzijde in stuck beempts par. Helvoirt in de Schoorstraet etc; belast met 3 mouwer rogge Gijsbert Gijsselen ten Bosch 1 mouwer rogge H.Geest Otw de helft van een cijns van 6 gld 6 st van rechtswegen de helft van grondcijnzen.

ORA Oisterwijk (260 fol 2 no 8 dd 20-1-1556) Jan z.w. Jan Witlocx verkoopt de helft in een derde onbed. rijende van drye jaere te drye jaere in stuck beempts 3 bunder par. Haren tpl. de Berct t Peterken wede Jan Witlocx en des gasthuys van Otw t erff Adriaen Brocken mma v t stroom gent de Hoolaa welk geheel derde deel Jan met Peterken zijn moeder tegen Laureys Henrick Laureys bij opdracht sch. Otw; aan  Henrick z.w. Henrick Berckelmans

ORA Oisterwijk (261 fol 58v no 297-298 dd 21-5-1557) Henrik z.w. Henrick Berckelmans op  een stuck eckerlant 8 1/2 L zoals aldaar bepaald tot Huyckelem t erf krn Arien vande Venne W t v gemeynt O t erf Henricx voors.; en  5 1/2 L heyvelts zoals ook bepaald tpl. voors. t erf Henrick Berkelmans O t v gemeynt W t waterlaet aldaar lopende; en 1/4 in de helft van een stuk beemd par. Helvoirt inde Schoorstrate etc.; aan Peeter vanden Pasch  (belast met 1 mouwer rogge Gijsberde Ghijsselen nog 1/4 in 4 gld aan verscheyde personen); Omgekeerd: Peeter van den Pasch Peeters op  een huys ende hoff gronden toebehoren andere timmeringen zo aldaar bepaald par. Otw tot Huyckelem t erf krn Ariens vande Venne voorts rondom gem. straat; stuck lants so hey als wey als eckerlants tpl. voors. t v erf der krn Ariens voors. t gemeynt N t erf Peter voors; stuck hey velts tpl. voors. t v erf krn Ariens van de Ven O t erf Peter vande Pasch mma W t gemeynt; 3/4 N in stuk beemd in par. Helvoirt inde Schoorstraat etc. aan  Henrick Berckelmans voors.; belast met 2 mouwer rogge erfpacht Gijsberde Gijsselen 1 mouwer rogge H.Geest Otw 3 ka gld aan rechthebbenden


Huwt voor 1560

26.029   N.N.

Index 26.029 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1535

Kinderen

 1. Henrick Zie 13.014

TerugBegin van generatie


26.064   Jacob van de HAGELAAR

FamilienaamIndex 26.064Vader 52.128Moeder 52.129

Geboren Best ca. 1500
Overleden voor 1546

ORA Oirschot (Toirkens 137b fol 41 dd 13-3-1553) Dirck en Arien gebroeders en wettige kinderen van Jacop Dirck van Hagelaer voor henzelf en genoemde Dirck optredend voor diens minderjarige broers Peter, Willem en Jan, verkopen hierbij het vierde deel van een jaarlijkse rente van anderhalve gulden welke rente Jacop zoon Cornelis Gerits eerder had beloofd aan Marie dochter van Adriaens Brievincks, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een beemd groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in de plaats Haeren, ter plaatse genoemd Oirtbroek, b.p. Jan Gerits, Jan Prijemen, een waterloop, Bartholomeus Dielisssen, conform een schepenbrief van Den Bosch d.d. 4 februari 1530. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 140a fol 184 no 79 dd 8-2-1567) Jan Jacops van den Hagelaer verkoopt het een vijfde deel, zijnde zijn erfdeel waarop hij recht heeft in alle vaste en roerende bezit dat hij heeft geerfd van genoemde Jacop van den Hagelaer en diens vrouw Ghijsel. Hij verkoopt dit erfdeel nu aan Dirck zoon wijlen Jacops van den Hagelaer en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.


Huwt voor 1530

26.065   Gijsele Willem MORTELS

FamilienaamIndex 26.065Vader 52.130Moeder 52.131

Overleden na 1560, voor 1567

In 1575 nog in een belending vermeld in ORA Oirschot.

ORA Oirschot (Toirkens 137a fol 17 nos 96-100 dd 18-2-1551) Ghijsselken weduwe van Jacops van Hagelaer met Jan Rutgers als haar voogd, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake het vijfde deel van alle roerende en onroerende bezittingen waarin genoemde Jacop in bestorven is. Ze doet er nu afstand van ten behoeve van haar wettige zoon Adriaen. (Idem 97) Dirck Jacops van Hagelaer heeft zijn moeder inzake de helft van dat vijfde deel van het hiervoor genoemde bezit weer haar recht van vruchtgebruik terugggegeven. (Idem 98) Adriaen zoon wijlen Jacops van Hagelaer verkoopt hierbij zijn vijfde deel en erfrecht inzake alle bezit zoals staat vermeld in de voorgaande akte nu aan zijn broer Dirk Jacops van Hagelaer en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 99) Dirk zoon wijlen Jacops van Hagelaer heeft beloofd om aan zijn broer Adriaen die een bedrag van 16 gulden te zullen gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag. (Idem 100) Dirck zoon wijlen Jacops van Hagelaer heeft als schuldenaar beloofd om aan zijn broer Adriaen een bedrag van 16 gulden te zullen gaan betalen na het overlijden van hun moeder Ghisselken maar niet eerder.

ORA Oirschot (Toirkens fol 138c no 37-40 dd 30-1-1560) Gijsele dochter van Willem Mortels weduwe van Jacops van Hagelaer met haar voogd Jan Simons die Cort, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een huis, tuin en grond deels akker en deels weiland, gelegen in Oirschot. Ze doet daar nu afstand van ten behoeve van haar zoon Peter Jacops voor wat betreft het erfdeel van deze Peter maar niet verder dan dat. (Idem 38) Peter zoon wijlen Jacops van Hagelaer verkoopt zijn erfdeel en aanspraken inzake al het bezit waarop hij recht heeft, dat hij heeft geerfd van wijlen zijn vader Jacop. Hij verkoopt dit erfdeel nu aan zijn broer Dirck Jacops van Hagelaer en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 39) Dirck Jacops van Hagelaer heeft als schuldenaar beloofd om aan zijn broer Peter een bedrag van 16 gulden te zullen betalen, zodra hun moeder is komen te overlijden. (Idem 40) Genoemde Dirck Jacops van Hagelaer heeft zijn moeder Gijselen weer opnieuw in het genot van het vruchtgebruik gesteld.

ORA Oirschot (Toirkens 139b fol 2v nos 6-9 dd 7-1-1562) Ghijssel weduwe van Jacops van den Haegelaer met haar voogd Jan Simons die Cort doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake het erfdeel van haar zoon Willem Janssen (=Jacobs) van den Hagelaer van welke aard dan ook en waar dat bezit zich ook bevond en deze Willem al heeft geerfd of nog zal erven van zijn ouders. Ze doet er nu afstand van ten behoeve van deze Willem. (Idem 7) Willem Jacops van den Hagelaer verkoopt zijn kindsdeel en aanspraken inzake al het bezit dat hij heeft geerfd of nog zal erven van zijn ouders met name dus Jacop en Ghijssel uit de vorige akte. Hij verkoopt dit nu aan zijn broer Dirck Jacops van den Hagelaer en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 8) Dirck Jacops van den Hagelaer heeft als schuldenaar beloofd om aan zijn broer Willem Jacops van den Haegelaer die een bedrag van 32 gulden te zullen gaan betalen, waarvan de helft nu meteen en de andere helft direkt na de dood van zijn moeder Ghijssel. (Idem 9) Genoemde Dirck Jacops van de Hagelaer uit de vorige akte doet afstand van zijn erfdeel ten behoeve van zijn moeder Ghijssel voor wat betreft de helft van het kindsdeel van genoemde Willem en geeft haar voor die helft weer haar vruchtgebruik daarvan terug.

ORA Oirschot (Toirkens 139b fol 59v no 216 dd 10-4-1561) Dirck Jacops van den Hagelaer heeft als schuldenaar beloofd om aan Adriaen Dircks van Hout die een bedrag van 18 gulden te zullen gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag.

Kinderen

 1. Dirck Zie 13.032
 2. Arien
 3. Jan (+voor 1584), vermeld ORA 1584, minderjarig in 1553, huwt N.N. (+na 1584), had kinderen
 4. Peter Jacops van den Hagelaer, minderjarig in 1553, vermeld ORA 1584
 5. Willem, minderjarig in 1553

TerugBegin van generatie


26.066   Willem Gijsbrecht ROELOFS

FamilienaamIndex 26.066Vader 52.132Moeder 52.133

Overleden na 1550, voor 1557

ORA Oirschot (Toirkens 131c fol 52v no 193 dd 14-5-1533) Willem Gijsbrecht Ruelens heeft beloofd om aan Heijlwich weduwe van Claes Scepens die voortaan een jaarlijkse rente van 2 gouden Karolusguldens te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin, grond etc. groot ca. 15 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. de gemeenschappelijke straat, de kinderen van Wouter Peter Gielis, Henrick van der Lulsdonk met meer anderen. Willem belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. (…) De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag, mits er met Kerstmis vooraf is opgezegd tegen betaling van 36 gouden Karolusguldens.

ORA Oirschot (Toirkens 132c fol 29 no 85 dd 21-2-1537) Adriaen zoon wijlen Mathijs Peter Roefs verkoopt hierbij 3 stukken land met een daarbij gelegen pad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk aan de Weijstege daar, b.p. de heer van Merode, Evert Willem Evaerts, de Vijf Bunders daar, de gemeijnte. Genoemde Adriaen had dat perceel geerfd bij de dood van zijn vader en moeder en deels gekocht van zijn broers en mede erfgenamen zoals hij zei en wijlen Mathijs had het gekocht van Willem Laureijs van Tilborg, conform een schepenbrief van Oirschot. Hij verkoopt de percelen nu aan Willem Gijsbrechten de verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant en vanwege de kant van zijn vader en erfgenamen af te handelen. (Idem 86) Willem Gijsbert Ruelens heeft als schuldenaar beloofd om aan Adriaen Mathijs Peter Roefs die 48 gouden Karolusguldens te gaan betalen per a.s. Pinksteren zonder rente of per a.s. Pinksteren over een jaar met de rente van de penning zestien.

ORA Oirschot (Toirkens 134c fol 11 no 24 dd 24-1-1542) Antonis zoon wijlen Willem Aert Sgraets verkoopt hierbij een jaarlijkse rente van 20 stuivers met een vervallen en de lopende termijn, welke rente Willem van Heesterbeeck eerder aan genoemde Antonis had beloofd, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een akker genoemd den Aenhoefsen Akker, groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. Simons die Cort, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 17 januari 1536. Hij verkoopt de rente nu aan Bartholomeus zoon wijlen Jacop Stockelmans en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Voetnoot : Deze 20 stuivers per jaar met de vervallen en lopende termijnen heeft Bartholomeus Stockelmans weer verkocht aan Willem Gijsbrecht Ruelens en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. 28 januari 1542.)

ORA Oirschot (Toirkens 136b fol 14 no 66 dd 27-1-1550) Willem zoon wijlen Gijsbrecht Roelofs, weduwnaar van Baten dochter van wijlen Aerts van der Hobbelen, partij ter ener zijde en Aert wettige zoon van genoemde Willem Gijsbrecht Roelofs en van genoemde Baten, verder Dirck van de Hagelaer als man van Mechteld, ook dochter van genoemde Willem en Baten, nog Heijmerick Claes Scepens en Jan van der Hobbelen als voogden over Jan en Katalijn, wettige en minderjarige kinderen van genoemde Willem en Baten, als partij ter andere zijde hebben met elkaar een boedelverdeling gemaakt van de navolgende bezittingen die ze vanwege de dood van hun moeder Baten hebben geerfd.

Bij deze verdeling krijgt genoemde Willem die daarvan het vruchtgebruik krijgt en zijn kinderen daarvan het erfrecht, die het huis met tuin, grond ect. met een akker en een weiland dat erbij ligt, gelegen in herdgang Spoordonck, zoals dat is afgepaald aldaar, b.p. Gijsbrecht Dirck Hoppenbrouwers, het erf dat er van wordt afgedeeld, Willem Rutgers. Verder krijgt hij de helft van een nog onverdeelde beemd gelegen in de Weijen, b.p. Jonker Ricalt van Merode, Peter Gijb Scortten. Hieruit moet jaarlijks de helft van 28 lopen rogge worden betaald aan de rector van het St. Katarina altaar te Oisterwijk, nog de helft van een lopen rogge per jaar aan Willem Verhoeven, nog de helft van 6 gulden per jaar aan Peterken van Hoeve, nog de helft van 2 gulden per jaar aan Aleijt Scepens, nog de helft van 2 helmondse ponden. Verder moet er overpad worden verleend.

Genoemde Aerden en de zijnen krijgen samen voor wat betreft het erfrecht daarvan een huis met tuin, grond etc. en een daarbij gelegen beemd, gelegen in herdgang Spoordonck, b.p. de straat, het erf van zijn vader dat er van is afgedeeld. Verder krijgen ze nog een stuk akkerland met recht van overpad over het erf van hun vader, waarvan het is afgedeeld en dat hem is toebedeeld wat betreft vruchtgebruik, b.p. de kinderen van Henrick van der Lulsdonk. Verder krijgen ze nog een stuk akkerland b.p. de gemeijnte, Gijsbrecht Dirk Hoppenbrouwers, het erf van hun vader dat er van is afgedeeld. Nog krijgen ze de helft van een beemd nog onverdeeld zijnde gelegen in de Weijen. Hieruit moet jaarlijks de helft van alle lasten worden betaald zoals in de brief van hun vader hiervoor staat vermeld. Verder moet er overpad worden verleend. (…)

ORA Oirschot (Toirkens inv no 137b fol 101v no 421 dd 18-12-1553) Aert zoon wijlen Willem Gijsbrechts, verder Dirck zoon wijlen Jacop van Haegelaer als man van Mechtelden, nog Jan en Cathelijn minderjarige kinderen met Emberten Claes Scepens en Jan van Hoebbelen als hun gekozen voogden, zijnde allen wettige kinderen van Willem Gijsbrechts verwekt bij Baten dochter van Aert van Hobbelen, hebben een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat ze hebben geerfd bij de dood van genoemde Willem en Baeten. Bij deze verdeling krijgen Aerden en Dirck de schuur met een beemd groot ca. een halve bunder, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. de gemeenschappelijke straat, het erf van genoemde Jan en Cathelijn waarvan het is afgedeeld, de Grauwenakker waarvan het is afgedeeld, de Groote Huizinge waarvan het is afgedeeld. Verder krijgen ze de helft van een akker genoemd de Grauwen Akker, zijnde het achterste stuk, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Barbara weduwe van Henrick van der Lusdonck, het erf dat er van is afgedeeld, Willem Rutgers, Gijsbrecht Dirk Hoppenbrouwers. Verder krijgen ze een klein huisje met een daarbij gelegen akker, groot ca. een lopenzaad ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. de gemeenschappelijke straat, Gijsbrecht Dirck Hoppenbrouwers, de Groote Huizinge waarvan het is afgedeeld. Verder krijgen ze de helft van een beemd nog onverdeeld zijnde ter zelfder plaats als hiervoor gelegen aan de Wei-einden, b.p. heer Ricalt van Merode, heer van Oirschot, Peter Gijsbrecht Cortten, Juffrouw Putters, de gemeenschappelijke straat. Hieruit moet jaarlijks twee Bossche mudden rogge worden betaald in Oirschot te leveren aan de rector van het St. Catharina altaar in de kerk van Oisterwijk, nog de helft van een half Bosch mudde rogge per jaar aan Willem Verhoeven, nog de helft van een rente van 6 gulden per jaar aan bepaalde personen in Den Bosch, nog de helft van twee gulden per jaar aan Aleijt weduwe van Cornelis van Pelt, nog de helft van twee ponden per jaar. Verder moet dit perceel laten wegen tussen de beemd en de weilanden.

Bij deze verdeling krijgen Jan en Catharijnen als minderjarige kinderen het huis met tuin, grond en een daarbij gelegen weiland samen aan elkaar gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. Gijsbert Dirck Hoppenbrouwers, een beemd die ervan is afgedeeld, de Grouwen akker waarvan is afgedeeld. Verder krijgen ze de helft van een akker genoemd de Grouwen Akker, zijnde het voorste stuk daarvan, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Willem Rutgers, het erf dat er van is afgedeeld, de gemeenschappelijke straat. Dit voorste stuk moet overpad verlenen aan het achterste stuk. Verder krijgen ze de helft van een beemd onverdeeld zijnde ter zelfder plaatse als hiervoor aan de Wei-einden aldaar, b.p. heer Ricalt van Merode, Peter Gijsbrechts Cortten, Juffrouwe Putters, de gemeenschappelijke straat. Hieruit moet jaarlijks de helft van twee Bossche mudden rogge in Oirschot worden geleverd aan de rector van het St. Catharina altaar te Oisterwijk, nog de helft van een half Bosch mudde rogge aan Willem Verhoeven, nog de helft van 6 gulden per jaar aan Peter van Hove in Den Bosch, nog de helft van twee gulden per jaar aan Aleijt weduwe van Cornelis van Pelt, nog de helft van twee ponden per jaar. Verder moet deze kavel aan beide zijdes van het huis overpad verlenen en wel zo dat de andere stukken die ervan zijn afgedeeld daar geen last van hebben.

ORA Oirschot (Toirkens 138a fol 26 nos 131-4 dd 3-3-1557) Aert zoon wijlen Willem Gijsbrechts en Dirck Jacopszoon van de Hagelaer als man van Mechteld dochter van genoemde Willem Gijsbrechts, hebben een boedelverdeling gemaakt inzake de navolgende goederen.

Bij deze verdeling krijgt Aerden een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. Gijsbert Dirck Hoppenbrouwers, Jan en Cathalijn kinderen van genoemde Willem Gijsbrechts waar het van is afgedeeld, de gemeijnte. Verder krijgt hij een akker groot ca. een zesterzaad, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Willems Verhoeven, het erf van Dirck Jacops waarvan het is afgedeeld, Gijsbert Dirck Hoppenbrouwers, Jan en Cathelijn kinderen van genoemde Willem Gijsbrechts. Verder krijgt hij de helft van een beemd ter zelfder plaatse gelegen, b.p. heer Ricalt van Merode, Peter Gijsbert Cortten, de gemijnte, Jan Monincks. Uit dit erfdeel moet jaarlijks 9 lopen rogge worden betaald min een vierdevat aan diverse personen, te weten 7 lopen rogge aan de rector van het St. Catharina altaar te Oisterwijk, 2 lopen min een vierdevat aan Willem Verhoeven, nog anderhalve gulden per jaar aan Peterken van Hove in Den Bosch, nog 10 stuivers per jaar aan Eelken Neelen, nog 7 stuivers per jaar te betalen.

Bij deze verdeling krijgt Dirck Jacops van den Hagelaer een beemd, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. Jan en Cathalijn, kinderen van genoemde Willem Gijsbrechts, de gemeenschappelijke straat. Verder krijgt hij een akker groot ca. een zesterzaad, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. genoemde Aert, Willem Rutten, Jan en Cathalijn kinderen van genoemde Willem Gijsbrechts. Uit dit erfdeel moet jaarlijks 7 lopen rogge worden betaald aan de rector van het St. Catharina altaar te Oisterwijk, nog twee lopen min een vierdevat aan Willem Verhoeven, nog anderhalve gulden per jaar aan Peterken van Hoeve, nog 10 stuivers per jaar aan Eelken Neelen. (…)

(Idem 132) Aert zoon wijlen Willem Gijsbrechts heeft ermee ingestemd dat Peter Gijsbert Corttenzoon en diens nakomelingen recht van overpad hebben als gebruikers van een beemd genoemd den Papenbeemd, gelegen aan de Weistede, over en langs de helft van een beemd die aan Aerden toebehoort en die hem vandaag toebedeeld is geworden, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. heer Ricalt van Merode, genoemde Peter, de gemeijnte, Jan Monicks. (Idem 133) Aert zoon wijlen Willem Gijsbrechts verkoopt de helft van een beemd die hem eerder toebedeeld is geworden, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. heer Ricalt van Merode, het erf van de koper, de gemeijnte, Jan Monicks. Het perceel wordt nu verkocht aan Peter Gijsbert Scorttten en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een jaarlijkse rente van 7 stuivers. (Idem 134) Peter Gijsbert Scortten heeft als schuldenaar beloofd om aan Aerden Willem Gijsbrechts een bedrag van 22 gulden te betalen per a.s. Maria Lichtmisdag.


Huwt ca. 1525

26.067   Beatrix Aert van HOBBELEN

FamilienaamIndex 26.067Vader 52.134Moeder 52.135

Geboren ca. 1500
Overleden voor 27-1-1550

Kinderen

 1. Aert
 2. Mechtelt Zie 13.033
 3. Jan, minderjarig in 1553
 4. Cathelijn, minderjarig in 1553

TerugBegin van generatie


26.068   Gerrit Henrick SROIJEN

FamilienaamIndex 26.068Vader 52.136Moeder 52.137

Overleden voor 9-4-1572

Smid (vermoedelijk; vgl BL 1992), schepen van Oirschot. Voor de verdere kwartieren zie ook BL 1992.

ORA Oirschot (Toirkens 141c fol 389 nos 1-3 dd 2-1-1576) Jan, Henrick, Geeraert, Philips en Daniel, broers en kinderen van wijlen Geerart Henrick Roijenzoon verwekt bij Elisabeth dochter van Aert Vos, hebben een boedelverdeling gemaakt inzake de goederen die ze hebben geerfd vanwege het overlijden van deze Geeraert en Elisabeth. Bij deze verdeling krijgen Jan, Philips, Aert [sic] en Daniel samen het huis met tuin etc. groot ca. 12 lopenzaad en twaalf en een halve roede, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. de armenhoeve van heer Amelrijck Boots, de gemeijnte, Jan Wouter Stockelmans, de kinderen van Jan Aerts. Uit dit bezit moet jaarlijks 6 gulden worden betaald aan Niclaes de Orgelmaker in Den Bosch, verder nog een pacht van een Bosch mudde rogge per jaar en nog 3 gulden aan genoemde Niclaes ook in Den Bosch te leveren. Bij deze verdeling krijgt Henrick een akker genoemd de Aerle akker, groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. Jan Wouter Stockelmans, Goijaert Gijsbrecht Hoppenbrouwers, de armenhoeve van heer Amelrijck Boots, de kinderen van Gijsbrecht Gijsbrecht Hoppenbrouwers. Uit dit perceel moet jaarlijks een rente van 3 gulden worden betaald aan het klooster van Couwenwater en nog 7 stuivers per jaar aan Mathijs van der Heijden, nog een halve braspenning grondchijns. Bij deze verdeling krijgt Geraerd een akker genoemd de Braeck groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. de weduwe van Jan Aerts, de weduwe van Peter Jan Scrommmen, Henrick Daniels van den Dijck, Jan Daniels van den Dijck. Uit dit perceel moet jaarlijkse 3 gulden worden betaald aan de weduwe van Jan Aert Scheijntkens. (…) (Idem 2) Genoemde Henrick uit de vorige akte heeft beloofd zijn broer Geraerd een bedrag van 8 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag.

ORA Oirschot (Toirkens 141c fol 423 nos 76-79 dd 21-2-1576) Jan en Daniel, broers en kinderen van wijlen Gerart Henrick Roijen verkopen hun erfdeel en aanspraken inzake een huis, tuin etc., groot ca. 12 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. het erf van heer Amelrijck Boots, de gemeijnte, Jan Wouter Stockelmans, Jan Aerts, zoals zij samen met hun broers Aerden en Philips hebben geerfd. Ze verkopen dit bezit nu aan hun broer Aerden en beloven alle lasten van hun kant af te handelen. (Idem 77) Aert zoon wijlen Gerart Roijen heeft als schuldenaar beloofd om aan zijn broer Jan een bedrag van 200 gulden te betalen per a.s. Maria Lichtmisdag zonder rente danwel een bedrag van 100 gulden per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar met een rente van 6 percent (…) (Idem 78) Genoemde Aert heeft als schuldenaar beloofd om aan zijn broer Daniel 192 gulden te zullen betalen (Idem 79)  Eerder hebben Jan, Aert, Philips en Daniel, broers en kinderen van wijlen Gerart Roijen samen een huis tuin etc. uit de voorgaande akte toebedeeld gekregen en daarvan hebben hun broers Jan en Daniel hun erfdeel verkocht aan Aert, samen met de lasten die daar op drukken. Daarna hebben Aert en Philips onderling een boedelverdeling gemaakt op de volgende wijze. Alle in de boedelverdeling genoemde bezittigen gaan naar Aert met uitzondering van een akker groot ca. 4 lopenzaad, b.p. Kaerl van Os, de gemeijnte, Jan Wouter Stockelmans, genoemde Aert zelf. Deze laatste beemd gaat naar Philips, vrij van alle lasten etc. en Aert doet afstand van deze beemd ten behoeve van zijn broer Philips en Aert belooft alle lasten voor zijn portie af te handelen, zodanig dat het deel van de ander daarvoor gevrijwaard zal blijven.


Huwt voor 1537

26.069   Elisabeth Aert VOS

FamilienaamIndex 26.069Vader 52.138Moeder 52.139

Overleden na 1571, voor 1576

Kinderen

 1. Aert Zie 13.034
 2. Gerit, vermeld 1599, 1605, huwt voor 1571 Jenneken Jan Aert Jacobs (? In BL 1992 staat een aannemelijker verhaal)
 3. Kinderen
  1. Gerrit, huwt Jenneken Jan Aerts; op 8-12-1597 verzoenen vrouw Jenneke, zoon Wouter en vader Gerit zich met de moordenaar van Gerit, Marten Peters van de Marselaar
 4. Daniel, vermeld als broer 1605; huwt Barbara Melis Schilders
 5. Philips, vermeld 1599
 6. Henrick (+voor 1590), huwt Cathelijn Gerard Henricks van Best
 7. Jan, huwt (1) Luijtgard Aert Raijmakers; huwt (2) Heijlwich Jansen van der Laeck; er waren jonggestorven kinderen uit het eerste huwelijk, maar die worden nergens met name genoemd.
 8. Kinderen
  1. (uit 2) Jan
  2. (uit 2) Marieke

TerugBegin van generatie


26.070   Jan Jans van de MARSELAAR

FamilienaamIndex 26.070Vader 52.140Moeder 52.141

Overleden voor 1562

ORA Oirschot (Toirkens 131a fol 35v no 133 dd 28-3-1531) Aert zoon wijlen Aert Jacops, verder Gijsbrecht Jan Corten en Jan Janssen van den Maerselaer verkopen hierbij een akkertje, genoemd dat Putekkerken, met het huis erop, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p.de erfgenamen van heer Antonis Bruinincks, heer Thomas van den Ven, een gemeenschappelijke kerkpad, Dircks Crommen. Ze hadden dat perceel verkregen van Jan natuurlijke zoon van wijlen heer Hilaers en Jan op zijn beurt had het verkregen van Jan van Herzel en diens kinderen. Ze verkopen het akkertje nu aan genoemde heer Thomas van de Ven.  (…)

ORA Oirschot (Toirkens 131b no 186 dd 13-5-1532) Eerder had Wouter Jan Toirkens vorige jaar voor schepenen van Oirschot beloofd om aan Gielis Aert Scremers die 50 gouden Karolusguldens te betalen, in bepaalde termijnen zoals ons uit het protocol is gebleken. Thans is deze Gielis hier verschenen en heeft verklaard dat hij voor een bedrag van 47 en een halve Karolusguldens is betaald zodat er nog selchts 2 en een halve gulden te betalen blijven. Hij verkoopt deze vordering van 2 en een halve gulden nu aan Jan van den Maerselaer en de verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 134a fol 37 no 138-9 dd 26-2-1540) Heer Geraert van der Scaut, priester en kanunnik verkoopt hierbij een heideveld, dat hij heeft verkregen van Willem zoon wijlen Jan Dircks, verder van Lamberten Jans van Roey, van Rutger Jan Rutgers, verder van Rutger Mathijs Huijskens en van Jan Dielis Jansen als echtgenoten. Het perceel is gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. genoemde Willem, conform een schepenbrief van Oirschot. Het perceel wordt nu verkocht aan Jan zoon wijlen Jans van den Maerselaer en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 139) Jan zoon wijlen Jans van den Maerselaer heeft als schuldenaar beloofd om aan heer Gerarden van der Scaut, priester etc. die een bedrag van 49 gulden te zullen gaan betalen, waarvan de helft per a.s. Pasen en de andere helft per a.s. St. Jansdag.

ORA Oirschot (Toirkens 134a fol 105 no 341dd 13-10-1540) Jan zoon wijlen Jan van de Maerselaer heeft als schuldenaar beloofd om aan Gerarden Henrick van Best die een bedrag van 17 gulden te zullen gaan betalen per a.s. 1 april.

ORA Oirschot (Toirkens 134b fol 28v no 98 dd 8-2-1541) Jacop Philips van den Scoet verkoopt hierbij de jaarlijkse rente van 20 stuivers met de vervallen termijnen, welke rente Willem Willem Smetsers eerder had beloofd aan genoemde Jacop, steeds vervallend op 1 mei van elk jaar, op onderpand van (…) Hij verkoopt de rente nu aan Jan zoon wijlen Jans van den Maerselaer en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 134c fol 57 no 192 dd 11-5-1542) Willem Henrick Goijaerts heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan zoon wijlen Jans van den Maerselaer die een bedrag van 58 gulden te zullen gaan betalen per a.s. Driekoningendag. (marge : Is niet gepasseerd.)

ORA Oirschot (Toirkens no 134c fol 61 no 203dd 1-3-1542) Katalijn weduwe van Willem Peters  met Jacop Bernaerts als haar voogd verkoopt hierbij haar erfrecht en aanspraken inzake een beemd genoemd de Plijsdonck, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. de kinderen van Jan Knapen, de erfgenamen van Daniel die Brouwer en meer anderen, de gemeijnte. (…) Ze verkoopt haar aanspraken nu aan Jan zoon wijlen Jans van den Maerselaer en de verkoopster belooft alle lasten van haar kant af te handelen behalve dat ze haar aanspraken behoudt inzake de vermelde helft van de jaarrente van 6 gulden.

ORA Oirschot (Toirkens no 134c fol 61v no 205 dd 1-3-1542) Jan Huijskens en Jan zoon wijlen Jans van den Maerselaer hebben beloofd om aan Loijwich Loij Timmermans die een jaarlijkse rente van 6 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op St. Jacobsdag en voor de eerste keer per a.s. St. Jacobsdag op onderpand van (…)  De rente is altijd aflosbaar op St. Jacobsdag van elk jaar, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 100 gulden en de achterstallige termijnen.

ORA Oirschot (Toirkens 135a fol 9 nos 138-9 dd 16-12-1544) Jan zoon wijlen Jans van den Maerselaer verkoopt een jaarlijkse rente van 20 stuivers met 6 vervallen en een lopende termijn, welke rente hij heeft verkregen van Jacop Philips van den Schoot en welk rente Willem Willem Smetsers eerder had beloofd aan genoemde Jacop, steeds vervallend op 1 mei van elk jaar, op onderpand van een huis, tuin etc. groot ca. 3 mudzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. de gemeijnte, Willem Henrick Aelbrechts. Ook nog op onderpand van een beemd genoemd de Plijsdonck, groot ca. een bunder gelegen in herdgang Straten, b.p. Henrick Sbrouwers, conform een schepenbrief van Oirschot. Hij verkoopt deze rente nu aan Willem Henrick Goijaerts en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 139) Jan zoon wijlen Jans van de Maerselaer verkoopt een beemd genoemd de Plijsdonck gelegen in herdgang de Notel danwel Straten, b.p   Henrick Sbrouwers, Wouter Willems van Doormaelen, welke beemd genoemde Jan heeft verkregen van Katalijn weduwe van Willem Peters en deze Katalijn weer middels een schepenvonnis van Oirschot uitgewonnen heeft. Hij verkoopt deze beemd nu aan Willem Henrick Goijaerts en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 136a fol 10 no 52 dd 16-1-1548) Jan Janssen van den Maerselaer, Jan Dircks van den Maerselaer, verder Adriaen Jan Smollers en Jan Goijaert Hoppenbrouwers hebben als schuldenaars beloofd om aan Jan zoon wijlen Jan Aert Jacops die een bedrag van 18 gulden te zullen gaan betalen, op de datum en de voorwaarde van de vorige akte.

ORA Oirschot (Toirkens 136a fol 66 no 234 dd 20-7-1547) Jan zoon wijlen Jans van den Maerselaer heeft beloofd om aan Gerarden Henricks van Best die een jaarlijkse rente van twee gulden te gaan betalen, steeds vervallend op St. Jacopsdag op onderpand van een huis, tuin, grond etc. groot ca. een mudzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Henrick Hoppenbrouwers, de gemeijnte, Jan Joirden Sbrouwers, de erfgenamen van Jan Colen. De rente is altijd aflosbaar op St. Jacopsdag, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 32 gulden en de achterstallige termijnen.

ORA Oirschot (Toirkens 136b fol 96v nos 370-3 dd 24-12-1549) Rutger, Jacop en Dirck, gebroeders en wettige kinderen van wijlen Rutger Jansen verwekt bij deze Rutger en bij wijlen Ieven ( Eva ) dochter van wijlen Jan Dircks, verkopen hierbij een akker, genoemd de Braeck, met het huis etc. daarop, groot ca. 5 lopenzaad, gelegen in herdgang de Notel, b.p. Aleijt weduwe van Jan Adriaens, Katalijn van den Maerselaer, Dielis Dirck Dielis, de gemeijnte. Ze verkopen dit perceel nu aan Jan zoon wijlen Jans van den Maerselaer en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve een stuiver grondchijns aan de hertog, nog 10 stuivers per jaar aan Bartolomeus Colen, nog een mudde rogge per jaar aan Adriaen Henrick Joordens. (marge : Deze akker genoemd de Braeck en het half lopenzaad land aan de andere kant, heeft Jan van de Maerselaer vanwege het recht van vernadering weer verkocht aan Willem Jan Vrancken …) (Idem 371) Jan zoon wijlen Jans van den Maerselaer heeft als schuldenaar beloofd om aan Jacop en Dirck, gebroeders en wettige kinderen van Rutger Janssen die een bedrag van 238 gulden te zullen gaan betalen, per a.s. Maria Lichtmisdag zonder rente danwel per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar met de rente tegen de penning zestien. (marge : Deze 238 gulden heeft Willem Jan Vrancken beloofd te zullen gaan betalen en wel zodanig dat Jan Jans van den Maerselaer daarvoor gevrijwaard blijft. …) (Idem 372)  Rutger zoon wijlen Rutger Janssen heeft verklaard dat Jacop en Dirck zijn broers, aan hem hebben voldaan wat betreft zijn derde deel van de akker genoemde de Braeck en vanwege een stukje land dat van de gemeente Oirschot in gebruik is genomen alsmede voor het huis dat erop staat en welk bezit is verkocht aan Jan Janssen van den Maerselaer. (Idem

373) Rutger, Jacop en Dirck, gebroeders en wettige kinderen van wijlen Rutger Janssen, verkopen hierbij een stuk land dat van de gemeente Oirschot afkomstig is, groot ca. een half lopenzaad, gelegen in herdgang de Notel, b.p. een akker genoemd de Braeck, welke Braeck vandaag is verkocht aan Jan Janssen van den Maerselaer, welk half lopenzaad afkomstig is van de gemeente Oirschot volgens een brief daarover. Het perceel wordt nu verkocht aan Jan zoon wijlen Jans van den Maerselaer en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 136b fol 10 nos 50-52 dd 21-1-1550) Jan zoon wijlen Gijsbrecht Hoppenbrouwers verkoopt hierbij twee onafgemaakte stukken land die aan elkaar leggen, genoemd de Leeuwerickshoeve, met recht van overpad over het erf van Wouter Loij Timmermans, gelegen in herdgang Straten, b.p. genoemde Wouter, de kinderen van Goijaert Hoppenbrouwers, genoemde Jan als verkoper zelf. Hij verkoopt deze percelen nu aan Jan zoon wijlen Jans van den Maerselaer en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve (…) (Idem 52) Jan zoon wijlen Jans van den Maerselaer belooft hierbij om op de twee stukken aan elkaar gelegen percelen, genoemd de Leeuwerikshoeve gelegen in herdgang van Straten, b.p. Wouter Loijwijch Timmermans, de kinderen van Goijaert Hoppenbrouwers, nooit enige bebouwing te zullen maken of een huis te zullen timmeren aldaar, noch door hemzelf noch door iemand anders.

ORA Oirschot (Toirkens 137b fol 47 nos 220-1 dd 11-3-1553) Jan Janssen van den Maerselaer partij ter ener zijde en Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers partij ter andere zijde hebben met elkaar een ruil gedaan op de volgende manier. Daarbij draagt Jan Janssen van de Maerselaer aan genoemde Gijsbert Goijaerts die een akker over gelegen in Oirschot herdgang Straten, groot ca. 3 lopenzaad, b.p. Lauwerijs Verhoeven met meer anderen, Margriet weduwe en kinderen van Henrick Goijaerts, Jan Joerdens Brouwers, Ijken weduwe en kinderen van Jan Gijsbert Hoppenbrouwers. Genoemde Jan Jansen van den Maerselaer belooft alle lasten van zijn kant af te handelen behalve dat Gijsbert wel een voetpad moet laten voortbestaan zoals dat van oudsher in gebruik is aldaar en verder moet hij overpad verlenen zoals dat gebruik was. Genoemde Gijsbert draagt aan Jan Janssen van den Maerselaer een stuk akkerland over genoemd die Braeck, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Aert Heijn Peters met meer anderen, Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers, Jan Joerdens Brouwers, Jenneken weduwe en kinderen van Goijaert Hoppenbrouwers. Genoemde Goijaert belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een jaarlijkse pacht van een mudde rogge Oirschotse maat aan een persoon wonend in St. Oedenrode, nog een oude grote grondchijns aan de heer van Oirschot. Verder moet er overpad worden verleend van de gemeijnte tot aan de deze akker over het erf van Jan Goijaert Hoppenbrouwers. (Idem 221) Jan zoon Jans van den Maerselaer heeft als schuldenaar beloofd om aan Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers die een bedrag van 55 gulden te zullen gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar.

ORA Oirschot (Toirkens 137b fol 109 no 440 dd 24-8-1553) Wouter zoon wijlen Corstiaen Oomen verkoopt hierbij een akker gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. de weduwe en kinderen van Jan Goossens, Gijsbert Dirck Hoppenbrouwers, welke akker Wouter heeft verkregen van Peter Gijsbert Cortten conform een schepenbrief van Oirschot daarover. Hij doet er nu afstand van op grond van het recht van vernadering en verkoopt de akker aan Jan Janssen van den Maerselaer en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 137b fol 20v no 75 dd 7-2-1554) Jan zoon wijlen Jan van den Maerselaer heeft beloofd om aan Margriet dochter van wijlen Henrick Goijaerts die voortaan een jaarlijkse rente van 6 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, grond etc. groot ca. 6 lopenzaad, gelegen in Oirschot, herdgang Straten, b.p. Jans Pijnappels, de weduwe en kinderen van Peter Joerdens. De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 100 gulden en de achterstallige termijnen.

ORA Oirschot (Toirkens 137b fol 26v no 121dd 7-2-1554) Peter zoon wijlen Peter Vos verkoopt hierbij het huis, tuin, grond, vijver etc. groot ca. 6 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Jan Pijnappels, de weduwe en kinderen van Peter Joerdens, welk bezit Peter heeft verkregen van Wouter zoon van Lodewijk Timmermans en deze Wouter daarvoor had verkregen van Heijlwich dochter van wijlen Gijsbrecht Hoppenbrouwers en haar voogd en Heijlwich zelf weer had geerfd en was toebedeeld in een deling met haar broer en zusters. Hij verkoopt het bezit nu aan Jan zoon wijlen Jans van den Maerselaer en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens Fol 17 no 60 dd 28-1-1555) Heer Goijaert Stevenszoon van der Donck priester en Jan zoon wijlen Jans van den Maerselaer als uitvoerders van het testament van wijlen heer Gerit Mengelen, priester, verkopen nu op grond van testament waartoe ze zijn gemachtigd zoals ons voldoende is gebleken, tegen het hoogste bod, het huis met tuin, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang de Notel, (…)

ORA Oirschot (Toirkens 137c fol 108v nos 383-4 dd 31-12-155) Jan zoon wijlen Jans van den Maerselaer verkoopt hierbij een stuk heiveld groot ca. een halve bunder, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. de kinderen van Gijsbert Peters, een ander heiveld, het Deckensrijt, de gemeijnte genoemd de Biesenrijt. Het perceel wordt nu verkocht aan Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers onze collega schepen en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een jaarlijkse grondchijns van twee blanken aan de hertog. (Idem

384) Jan zoon wijlen Jans van den Maerselaer belooft hierbij voortaan een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen welke rente eerder door Jan Gijsbrechts Hoppenbrouwers was beloofd aan Emmerten Claes Scepens, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een akker genoemd de Leeuwerikse hoeve, gelegen in herdgang Straten. Hij zal deze rente voortaan zodanig betalen dat deze akker en het andere bezit van genoemde Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers daarvoor gevrijwaard blijft.

ORA Oirschot (Toirkens 138a fol 24 nos 100, 102 dd 19-2-1556) Jan zoon wijlen Jans van den Maerselaer heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan Dielis Hoppenbrouwers en aan Frans Eijmbrecht Scepens, een bedrag van 176 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag met een rente van 11 gulden, vrij van alle tiende penningen etc. (…) (Idem 102) Jan zoon wijlen Jans van den Maerselaer heeft beloofd om aan Gooris Antonis van Vessem een mudde rogge per jaar te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een akker genoemd De Braeck, groot ca. 5 en een halve lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. het erf van Jan zelf, de weduwe van Antonis Erven, Aert Peters, Jan Joerdens, de kinderen van Goijaert Hoppenbrouwers. Hierop zal geen vermindering mogen worden toegepast vanwege de tiende penning. (…) Gooris Antonis van Vessem staat aflossing van de pacht altijd toe op Maria Lichtmisdag, mits er een half jaar vooraf is opgezegd, tegen betaling van 40 gulden en de achterstallige termijnen.

ORA Oirschot (Toirkens 138a fol 33v no 137 dd 25-2-1556) Jan zoon wijlen Jans van den Maerselaer verkoopt een akker gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. de weduwe en kinderen van Jan Goessen, …, Gijsbert Dirck Hoppenbrouwers, die hij op grond van het recht van vernadering heeft verkregen van Wouter Corstiaen Oomenzoon en Wouter op zijn beurt van Peter Gijsbert Cortten conform een schepenbrief van Oirschot. De akker wordt nu verkocht aan Mechtelden weduwe van Jans Goessens waarbij zijzelf het recht van vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen het erfrecht.

ORA Oirschot (Toirkens 138a fol 6 no 28 dd 22-1-1557) Jan zoon wijlen Jans van de Maerselaer heeft beloofd om aan Corstiaen Willems van den Huevel een jaarlijkse rente van 6 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. groot ca. 7 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. de heer van Oirschot, Wouter Lodewijks, Wouter Dircks van Hout, Jan Geerits. (…) Corstiaen Willems van den Huevel staat aflossing van de rente altijd toe op Maria Lichtmisdag van elk jaar, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd tegen betaling van 100 gulden en de achterstallige termijnen.

ORA Oirschot (Toirkens 138a fol 29 no 145 dd 5-3-1557) Jan zoon wijlen Jans van den Maerselaer, Jacop zoon Aert Jacops en Wouter Thomaes van den Ven als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Jan Aerts verwekt bij Jenneken dochter van Jan Leemans, op grond van een afgegeven schepenbank-decreet, verkopen een akker genoemd de Hermans Braeck, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, (…).

ORA Oirschot (Toirkens Fol 79 nos 370-371 dd 20-8-1557) Jan zoon wijlen Jans van de Maerselaer heeft als schuldenaar beloofd om aan Henrick Goijaerts van den Huevel een bedrag van 42 gulden te zullen betalen per afgelopen Maria Lichtmisdag over twee jaar en nog een mudde rogge, Oirschotse maat als rente per jaar, waarvan de eerste termijn vervalt per a.s. Maria Lichtmisdag. (Idem 371) Jan zoon wijlen Jans van den Maerselaer heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan Dielis Hoppenbrouwer een bedrag van 48 gulden en 17 en een halve stuiver per a.s. Maria Lichtmisdag.

ORA Oirschot (Toirkens 139b fol 37 no 125-127 dd 20-2-1562) Jan van den Maerselaer doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik inzake het vijfde deel van alle bezit dat hij nu heeft, zonder enige uitzondering. Hij doet er nu afstand van ten behoeve van de minderjarige kinderen van Jan Lambrechts van Roije om op dat vijfde deel een bedrag van 50 gulden te kunnen opnemen door de voogden van die kinderen om daaruit de schulden te kunnen betalen die hij heeft gemaakt bij Jenneken dochter van genoemde Jans van de Maerselaer en wel voor het onderhoud van zijn minderjarige kinderen. Deze voogden van die kinderen voor zover die nog minderjarig zijn, zullen nadat Jan van den Maerselaer is komen te overlijden zolang niet in de erfenis meedelen totdat de andere kinderen ook evenveel hebben gehad. (Idem 126) Aert Lambrechts van Roije en Jan Dirck Houbrakens als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Lambrechts verwekt bij Jenneken dochter van genoemde Jan (van den Maerselaer)  hebben beloofd, na een daarvoor afgegeven schepenbankdecreet aan Dirck Henricks van den Schoet met zijn broers die voortaan een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op St. Petrusdag en voor de eerste keer per a.s. St. Petrusdag op onderpand van het vijfde deel van een huis, tuin, grond etc. groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. Heijlen weduwe van Henrick Cornelissen, Willem Dirck, de gemeenschappelijke straat. Ook nog op onderpand van het vijfde deel van een akker genoemd de Braeken, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Willem Dircks, Matheeus Joesten, Gijsbrecht die Hoppenbrouwer, de gemeenschappelijke straat. Ook nog op onderpand van het vijfde deel van een akker genoemd de Bijvanck ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Lijsken weduwe van Goijaerts van den Maerselaer, Henrick Janssen, de gemeenschappelijke straat. Ook nog op onderpand van het vijfde deel van een beemd genoemd de Hooge Weteringe in herdgang Verrenbest, b.p. de gemeijnte, Jan Dirck Jacops. (Idem 127) Genoemde voogden herstellen genoemde Jan van de Maerselaer weer in zijn recht van vruchtgebruik inzake het hiervoor genoemde vijfde deel alsof dat afstand doen daarvan niet had plaatsgevonden.

ORA Oirschot (Toirkens 141a fol 171 nos 53-54 dd 20-2-1572) Jan zoon wijlen Jans van den Maerselaer voor hemzelf en ook optredend voor zijn broers en zusters, kinderen van wijlen genoemde Jan van den Maerselaer, verder Henrick zoon Jan Molenpas als man van Lijsbet dochter van wijlen Roelof die Cort, voor hemzelf en ook optredend voor de andere kinderen van genoemde Roelof, Jan zoon wijlen Antonis Goijaerts als man van Lijsbet, dochter van wijlen Peter die Cort voor hemzelf en ook optredend voor de andere kinderen van genoemde Peter en nog Goijaert Jacopssn. van der Aa, als man van Lijsken dochter van wijlen Willem van den Maerselaer voor hemzelf en ook optredend voor de andere kinderen van genoemde wijlen Willem van de Maerselaer, verkopen een jaarlijkse rente van 3 gulden, met een vervallen en een lopende termijn, welke rente ze hebben geerfd middels het testament van wijlen heer Jan Gijsbrecht Scortenzoon en welke rente Jan Pennincks eerder aan genoemde Jan had beloofd, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpan d van een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang de Notel, groot ca. 9 lopenzaad, b.p. Alaert Lippen, Dirck Joordens, de straat, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 5 februari 1545. De rente wordt nu verkocht aan Adriaen zoon Joorden Janssen en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. (Idem 54) Henrick zoon Jan Molenpas, Jan zoon Antonis Goijaerts en Goijaert Jacops van der Aa, elk in hun hoedanigheid zoals in de voorgaande akte, hebben verklaard dat de weduwe van Jan van den Maerselaer en haar kinderen hen tevreden heeft gesteld of betaald inzake een bedrag van 100 gulden die heer Jan Gijsbrechts die Cort, priester in zijn testament had vermaakt aan zijn natuurlijke dochter Lijsken vanwege het testament daarvan. Indien deze weduwe lastig wordt gevallen terzake hiervan dan zullen zijn daarvoor naar rato vrijwaring geven.

ORA Oirschot (Toirkens 142a fol 19 no 47 dd 6-3-1577) Pauwels zoon wijlen Jans van den Ecker heeft als schuldenaar beloofd om aan Jacop Aert Jacops namens Catherijnen dochter van Gijsbert de Hoppenbrouwer, weduwe van Jan Janssn. van de Maerselaer een bedrag van 60 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar en onderwijl steeds een rente van 4 gulden per jaar, waarvan de eerste termijn vervalt per a.s. Maria Lichtmisdag. (marge: doorgehaald, 19 februari 1600) (Idem 48) Jacop zoon wijlen Aert Jacops heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan Janssn. van den Maerselaer ten behoeve van genoemde Catarijnen zijn moeder uit de vorige akte, een bedrag van 16 gulden te zullen betalen per a.s. St. Jansdag over twee jaar en onderwijl elk jaar een rente van een gulden waarvan de eerste termijn vervalt per a.s. St. Jansdag.

ORA Oirschot (Toirkens 142a fol 169 nos 25-7 dd 14-8-1579) Dielis zoon Dielen Dircks verkoopt een stuk land dat van de gemeijnte is ingenomen en dat hij op grond van het recht van vernadering heeft verkregen van Rutger Aerts van de Ven en Rutger weer had verkregen van van Jan zoon Dielen Dircks en Jan weer op zijn beurt van de gecommitteerden van de gemeente Oirschot, gelegen in Oirschot herdgang de Notel aan het Bijsterveld, b.p. de gemeijnte, Willem Faes, het Bijsterveld, conform een schepenbrief van Oirschot. Het perceel wordt nu verkocht aanJan zoon Jans van den Maerselaer en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 26) Jan zoon wijlen Jans van den Maerselaer heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan zoon Dielen Dircks een bedrag van 100 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over 5 jaar met onderwijl steeds een rente van 7 gulden per jaar waarvan de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag. Verder nog een bedrag van 43 gulden en twee en een halve stuiver per a.s. Maria Lichtmisdag zonder rente. (Idem 27) Jan Dielen Dircks heeft bekend dat met de vorige belofte door Jan van de Maerselaer gedaan, een andere belofte is komen te vervallen die Rutger Aerts van den Ven deze Jan Dielen Dircks eerder heeft gedaan.

ORA Oirschot (Toirkens 143a fol 91 no 53-56 dd 27-3-1585) Jan senior, Ghijsbert en Jan junior, verder Jan Dircks van Ham als man van Elisabeth, Niclaes Wouters van Gestel als man van Marije, Aert zoon wijlen Gerits de Roij als man van Jenneken en Steven Jan Joosten als man van Catherijnen, gezusters en allen dochters van wijlen Jan Janssn. van den Maerselaer verwekt bij Catherijnen dochter van wijlen Gijsbert de Hoppenbrouwer, hebben een boedelscheiding gemaakt inzake de nalatenschap van hun ouders. Bij deze verdeling krijgen Jan senior en Jan Dirks als man van Elisabeth samen een rente van 4 gulden per jaar te ontvangen van Pauwels Janssn. van den Ecker, waarbij Jan de helft krijgt voor wat betreft het erfrecht en Elisabet, echtgenote van Jan Dirks het recht van vruchtgebruik voor de andere helft en haar kinderen verwekt bij Adriaen Joordens daarvan weer het erfrecht. Bij deze verdeling krijgen Willem en Steven een rente van 3 gulden per jaar te ontvangen uit het bezit van Adriaen Pennincks, nog een gulden per jaar te ontvangen van Dingen weduwe van Frans Goijaerts. Bij deze verdeling krijgt Gijbert een rente van een gulden per jaar te ontvangen uit het bezit van Jacop Aert Jacops en nog eenmalig 16 gulden uit de roerende goederen in de erfenis. Bij deze verdeling krijgt Jan junior een bedrag van 16 gulden eens te ontvangen van Niclaes en nog 16 gulden van Aerden, beiden mede erfgenamen, per a.s. St. Jansdag. Bij deze verdeling krijgt Niclaes Wouters van Gestel een jaarlijkse rente van 3 gulden te ontvangen van Willem Dircks van Beerse. Hij moet zelf 16 gulden eens betalen aan Jan junior, zijn andere erfgenaam per a.s. St. Jansdag. Bij deze verdeling krijgt Aerden een jaarlijkse rente van 3 gulden te ontvangen van Simon Matheussen. Hij moet zelf eenmalig 16 gulden betalen aan Jan junior per a.s. St. Jansdag.(…)

(Idem 54) Willem zoon wijlen Jans van de Maerselaer en Steven zoon wijlen Jan Joosten als man van Catharijn, dochter van Jan van de Maerselaer, hebben een verdeling gemaakt van de navolgende goederen die ze eerder samen toebedeeld hebben gekregen. Bij deze verdeling krijgt Willem een beemd genoemd de Quinckerse beemd, gelegen In Oirschot herdgang Straten ter Ameijden, b.p. de kinderen van Evert Michiels te Veldhoven, de gemeijnte, de erfgenamen van Joorden Jan Joordens. Verder krijgt hij nog een rente van 3 gulden per jaar te ontvangen van Adriaen Jan Pennincks. Uit dit erfdeel moet jaarlijks grondchijns worden betaald. Bij deze verdeling krijgt Steven een akker groot ca. 6 lopenzaad, genoemd de Braecke, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Danel Eijmbert Schepens, Rut van de Ven, Jan Houbraken, de erfgenamen van Ghijsbert Jan Joordens. Verder krijgt hij nog een rente van een gulden per jaar te ontvangen van Dingenen Frans Goijaerts. Uit dit erfdeel moet jaarlijks grondchijns worden betaald.

(Idem 55) Niclaes zoon Wouters van der Loo (=van Gestel) heeft ter voldoening van de bovenstaande boedelverdeling als schuldenaar beloofd om aan Jan Janssn. van Haren junior (=Jan Janssn van de Maerselaer) een bedrag van 16 gulden te betalen per a.s. Maria Lichtmisdag.

(Idem 56) Aert zoon wijlen Gerits de Roij heeft ter voldoening van bovenstaande boedelverdeling als schuldenaar beloofd om aan Jan Janssn. van de Maerselaer junior een bedrag van 16 gulden te betalen per a.s. St. Jansdag.


Huwt

26.071   Catharina Gijsbert Gijsbert HOPPENBROUWER

FamilienaamIndex 26.071Vader 52.142Moeder 52.143

Overleden voor 1585

ORA Oirschot (Toirkens 141c fol 390 nos 3-5 dd 2-1-1576) Catherijn dochter van wijlen Gijsbrecht de Hoppenbrouwer weduwe van wijlen Jan Janssn. van den Maerselaer met haar voogd Jacop Aert Jacops doet afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. de erfgenamen van Jutken Coolen, Gijsbrecht Jan Joerdens Sbrouwers, de kinderen van Niclaes Henrick Hoppenbrouwers, de gemeijnte. Ook nog het vruchtgebruik inzake alle andere bezittingen waar die ook gelegen zijn. Ze doet nu afstand ten behoeve van haar wettige kinderen verkregen bij genoemde Jan Jan van de Maerselaer en zij belooft alle lasten van haar kant af te handelen.

(Idem 4) Jan en Willem, broers, Adriaen Joerdens als man van Lijsken, Niclaes Wouters van de Loe als man van Marieken, Aert zoon Geerit Sroijen als man van Jenneken, Wouter Lodewijk Timmermans als aangestelde voogd over Gijsbrecht, Jan en Lijnkenen minderjarige kinderen van wijlen Jan Janssn. van de Maerselaer verwekt bij Cathelijn dochter van Gijsbrecht de Hoppenbrouwer, welke kinderen nochtans wel aanwezig zijn, hebben ermee ingestemd dat deze Cathelijn haar roerende goederen zal mogen verkopen en de oogst die op het land staat van de hoeve waar ze in woont, om daarmee een rente te kopen, waarvan zij het vruchtgebruik krijgt en haar kinderen het erfrecht van 32 gulden per jaar, voor zover de opbrengst daarvan voldoende is. Indien er niet zoveel opbrengst is dan zullen de kinderen verplicht zijn het tekort daarvan bij te leggen. Indien Cathelijn niet opnieuw huwt en dat geld niet volledig nodig heeft dan mag ze naar haar keuze doen wat ze wil voor wat betreft een jaarlijkse rente van 12 gulden uit deze 32 gulden, maar voor niet meer dan dat. Verder zijn de kinderen verplicht om aan hun moeder elk jaar met Maria Lichtmisdag twee mudde rogge te geven, Oirschotse maat zolang ze leeft, op onderpand van alle genoemde bezittingen waarvoor zij afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan. De eerste pacht daarvan vervalt per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar. Ze mag betaling hiervan vragen aan elk van de kinderen naar haar keuze, zonder dat ze verplicht is dat ook aan de andere kinderen te vragen. Verder mag Cathalijn in de kamer blijven wonen van het huis dat in herdgang de Straten staat, zolang ze leeft en indien ze daar niet wil wonen dan zijn de kinderen verplicht haar daarvoor jaarlijks 4 gulden extra te geven, welke bedrag zal worden verhaald op de persoon die dat huis toebedeeld krijgt. Verder hoeft Cathelijn op geen enkele wijze iets te betalen terzake van de dorpsbede of belastingen maar alles zal vrij van alle lasten zijn zolang ze leeft.

(Idem 5) Jan en Willem, broers, Aert Joerdens als man van Lijsken, Niclaes Wouters van Loe als man van Marieken, Aert zoon Gerit Sroijen als man van Jenneken en Wouter Lodewijk Timmermans als aangestelde voogd van Gijsbrecht, Jan en Lijntken, minderjarige kinderen die wel aanwezig zijn, zijnde allen kinderen van wijlen Jan Jan van de Maerselaer verwekt bij Cathelijn dochter van wijlen Gijsbrecht Hoppenbrouwer, hebben een boedelverdeling gemaakt van de navolgende goederen. Bij deze verdeling krijgen Jan de oudste en Jan de jongste samen een akker genoemd de Braecke gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. de kinderen van Dielen Dircks, de gemeijnte, Rut Aerts van den Ven, het erf waarvan het is afgedeeld. Ook krijgen ze een akker genoemd de Hoeve gelegen herdgang de Notel, b.p. de kinderen van Arien Janssn. van den Maerselaer, Rut Aerts van den Ven, de gemeenschappelijke straat. Ook krijgen ze een beemd genoemd de Nieuwe Dijck gelegen herdgang Aerle, b.p. Henrick Jan Gerits, Lambrecht Denis Goijaerts, Geerit Goijaert Hasselmans, de gemeenschappelijke straat. Uit dit erfdeel moet jaarlijks 9 lopen rogge worden betaald aan de tafel van de H. Geest te Oirschot en de grondchijns. Bij deze verdeling krijgen Willem en Cathelijn samen een akker genoemd de Braeck, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Jan die Riemsleger, Rut Aerts van den Ven, Gijsbrecht Jan Joerdens, Daniel Schepens, Jan Goijaerts. Verder krijgen ze een beemd genoemd de Quinckerse beemd, b.p. Evert Michiels, de gemeijnte, de kinderen van Gijsbrecht Goijaert Hoppenbrouwers. Uit dit erfdeel moet jaarlijks de grondchijns worden betaald, daarvoor ontvangen ze van Jan senior en Jan junior en bedrag van 15 gulden eens. Bij deze verdeling krijgen Adriaen Joerdens en Gijsbrecht samen het huis met tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Jan Henricks van Berendonck, de gemeijnte, Gijsbrecht Dirck Beertkens. Verder krijgen ze een weiland ter zelfder plaatse gelegen, b.p. het erf dat er van is afgedeeld, de gemeijnte, Ariaen Jan Ariens. Uit dit erfdeel moet jaarlijks grondchijns worden betaald. Bij deze verdeling krijgen Niclaes en Aerden samen een huis, tuin, grond schuur etc. gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. de erfgenamen van Jutken Coolen, Gijsbrecht Jan Joordens, de kinderen van Niclaes Hoppenbrouwer, de gemeijnte. Uit dit erfdeel moet jaarlijks 12 gulden worden betaald aan de kinderen van Willem van de Maerselaer te Gestel, nog 9 gulden per jaar aan Willem Cornelis van Beerwinckel, nog 6 gulden per jaar aan Jan Roefs, nog twee gulden per jaar aan Henrick Gerit Sroijen, nog een mudde rogge per jaar aan Evert Thonis te St. Oedenrode, Oirschotse maat, nog een mudde rogge per jaar aan de erfgenamen van Gijsbrecht Jan Hoppenbrouwers, nog 20 stuivers per jaar zowel chijns als andere lasten. Verder is deze kavel verplicht onderdak te verlenen aan hun moeder Cathelijn zolang ze leeft en daar wil wonen, danwel haar daarvoor 4 gulden per jaar te geven. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 141c fol 401 no 27 dd 27-1-1576) Niclaes zoon Wouters van de Loe als man van Marieken, verder Aert zoon Gerit Sroijen als man van Jenneken, gezusters en kinderen van wijlen Jans van de Maerselaer verwekt bij Cathelijnen dochter van Gijsbrecht die Hoppenbrouwer, verkopen het huis met tuin, schuur, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. de erfgenamen Jutkens Coolen, Gijsbrecht Jan Joordens, de kinderen van wijlen Niclaes die Hoppenbrouwer, de gemeijnte, zoals ze dat bezit samen hebben verkregen in de boedelverdeling tussen hen en de andere kinderen van Jans van de Maerselaer en genoemde Catharijn. Het bezit wordt nu verkocht aan Jan zoon Jans van de Maerselaer de oudste en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. (…) (Idem 29) Jan zoon wijlen Jans van den Maerselaer heeft als schuldenaar beloofd om aan Aerden Gerit Sroijen een bedrag van 250 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar zonder rente.

ORA Oirschot (Toirkens 141c fol 159 no 184 dd 13-6-1576) Caerl zoon wijlen Antonis Peter Antonissen van der Ameijden verkoopt een rente van 3 gulden per jaar met een vervallen en een lopende termijn, welke rente Caerl bij de boedelverdeling toebedeeld heeft gekregen en deze Peter Antonissen van der Ameijden eerder had verkregen van Henrick Rutger Beckers en Henrick weer verkregen had van Willem Goijaert Roestenberchs en van Danel Henrick Danielssn., voor hemzelf en als man van Catharijn dochter van Goijaert Roestenberchs die men ook wel Verhoeven noemt. De rente vervalt elk jaar op Maria Lichtmisdag op onderpand van twee zesde delen van een huis met tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. Willem Happen, het erf dat eerder van Dirck Moermans was, Dirck Willems van Beerze, de gemeijnte. Ook nog op onderpand van twee zesde delen van een beemd genoemd Schauteth, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. de kinderen van Henrick Philips van Hersel, de gemeijnte, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 18 december 1534. De rente wordt nu verkocht aan Catharijn dochter van Gijsbrecht Hoppenbrouwers, weduwe van Jans van den Maerselaer, waarbij Catharijn het vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen verwekt bij genoemde Jan van den Maerselaer het erfrecht.

ORA Oirschot (Toirkens 141c fol 478v no 230-32 dd 3-10-1576) Jan zoon Matheus Janssn. van Aelst heeft beloofd om aan Katherijnen dochter van Gijsbert Gijsbert Hoppenbrouwers weduwe van Jan Janssoen van den Maerselaer, waarbij Katherijn het vruchtgebruik krijgt en de kinderen van haar en Jan van de Maerselaer het erfrecht, voortaan een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op St. Jansdag en voor de eerste keer per a.s. St. Jansdag op onderpand van een akker en de schuur die daar op staat, groot ca. drie en een halve lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Daniel Aerts van der Ameijden, Joffrouwe Aleijdt van Bruegel, het erf van de erfgenamen van Rubben Meus genoemd de Swaens- akker, de gemeenschappelijke straat. Jan en Willem, broers en kinderen van wijlen Jans van den Maerselaer vanwege hun moeder Katharijn, staan aflossing van de rente toe op St. Jansdag van elk jaar, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 50 gulden en de achterstallige termijnen. (Idem 231) Simon zoon Matheus Janssen heeft beloofd om de rente van 3 gulden per jaar die Jan Mattheuss. van Aelst vandaag heeft beloofd aan Katharijnen dochter van Gijsbert Gijsbert Hoppenbrouwers, weduwe van Jan van den Maerselaer, waarbij Catharijn het vruchtgebruik krijgt en haar kinderen het erfrecht, voortaan zodanig aan haar te betalen dat Jan Matheussn. van Aelst daarvoor verder gevrijwaard zal blijven. (Idem 232) Jan Matheussn. Janssen van Aelst heeft als schuldenaar beloofd om aan Katharijn dochter van Gijsbert Gijsbert Hoppenbrouwers weduwe van Jan van den Maerselaer een bedrag van 20 gulden te zullen betalen per a.s. St. Jansdag over een jaar en onderwijl steeds een rente tegen "de penning zestien" waarvan de eerste termijn vervalt per a.s. St. Jansdag.

Kinderen

 1. Jan senior, volwassen in 1576, huwt Anna Cornelis van Pelt; ouders van onder andere Jenneken (+voor 1562)
 2. Willem, volwassen in 1576, kennelijk dood in 1586
 3. Elisabeth, huwt (1) voor 1576 Adriaen Joerdens; huwt (2) voor 1586 Jan Dircks van Ham
 4. Marieke huwt voor 1576 Niclaes Wouters van Gestel alias Van de Loo
 5. Gijsbrecht, minderjarig in 1576
 6. Jan, minderjarig in 1576
 7. Catherijnen alias Lijntken, onmondig in 1576, huwt voor 1586 Steven Jan Joosten
 8. Jenneken Zie 13.035
 9. Aert

TerugBegin van generatie


26.072   Jan Joost WELLENS

FamilienaamIndex 26.072Vader 52.144Moeder 52.145

Geboren ca. 1510
Overleden na 1547, voor 1560

Ook (kennelijk) wel eens als Willems geschreven.

ORA Oirschot (Toirken 136a no 58 dd 21-1-1547) Jan Joest Willems heeft als schuldenaar beloofd om aan Laureijs Gijbenzoon die een bedrag van 16 gulden te zullen gaan betalen per a.s. St. Jansdag over twee jaar en onderwijl steeds een jaarlijkse rente van een gulden waarvan de eerste keer per a.s. St. Jansdag.

ORA Oirschot (Transcriptie Jan Toirkens; 136a fol 10 no 52-53 dd 16-1-1548) Jan Janssen van den Maerselaer, Jan Dircks van den Maerselaer, verder Adriaen Jan Smollers en Jan Goijaert Hoppenbrouwers hebben als schuldenaars beloofd om aan Jan zoon wijlen Jan Aert Jacops die een bedrag van 18 gulden te zullen gaan betalen, op de datum en de voorwaarde van de vorige akte. ; (idem 53) Jan Cornelis Daniels en Jan Joost Wellens hebben als schuldenaars beloofd om aan Jan uit de vorige akte die een bedrag van 27 gulden en 10 stuivers te zullen gaan betalen op de datum en onder de kondities van de voorgaande brief. ( geen datum vermeld ). Getuigen Goessen en Scoet.

ORA Oirschot (Transcriptie Jan Toirkens; 136b fol 41v n0 171-2 dd 15-3-1549) Katalijn weduwe van Willem Dielissen met Jan Huiskens als haar voogd, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake het vijfde deel van een huis met tuin, grond etc. in totaal groot ca. 3 mudzaad, gelegen in herdgang Straten, b.p. Margriet weduwe en kinderen van van Jan van den Schoot, Dirck Henrick Joirdens, de gemeijnte. Ze doet er nu afstand van ten behoeve van Jan Joost Wellens als man van Baten dochter van wijlen genoemde Willem en Katalijn zodat die daarop van Henrick Dielis Hoppenbrouwers, onze collega schepen, een jaarlijkse rente van 3 gulden kan opnemen, maar ook niet meer dan als zodanig. (Idem 172) Jan Joest Wellens als man van Baten heeft beloofd om aan Henrick Dielis Hoppenbrouwers onze collega schepen die een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag  en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van het vijfde deel van het huis met tuin. grond etc. zoals staat vermeld in de voorgaande akte. De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag van elk jaar, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 48 gulden en de achterstallige termijnen.

ORA Oirschot (Toirkens 138c fol 206 ff Los 51-3 dd 31-8-1560) Geerit zoon wijlen Willem Dielis, Danel zoon Mathijs Danels als man van Cathalijn dochter van genoemde Willem Dielis, Willem zoon Daniel Smetsers als man van Heijlken dochter van genoemde Willem Dielis, verder Dielis zoon wijlen Jan Willems verwekt bij Beatrice dochter van genoemde wijlen Willem Dielis, voor hem zelf en ook optredend voor zijn broer Joost waarvoor hij samen met Roeland van der Ameijden optreedt, waarbij Daniel de Metsere optreedt als voogd van Jan, minderjarige zoon van wijlen Gerit Willems, hebben samen een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat ze bij het overlijden van wijlen genoemde Willem Dielis en wijlen Cathalijn dochter van Geerit Mathijs hebben geerfd. (…) Bij deze verdeling krijgen Danel Mathijs Danels, Gerit Willem Dielis en Dielis Jan Willems samen een schuur en een akker genoemd den Schuurakker, gelegen in Oirschot herdgang Straten aan het Snepscheut, b.p. Dirck Peter Bressers, het erf dat er van is afgedeeld, de gemeenschappelijke straat, het erf van Dirck Henrick Hoppenbrouwers waarvan het is afgedeeld. Verder krijgen ze een weiland, met het voorste stuk van de Hei-akker samen aan elkaar gelegen, b.p. het erf dat er van is afgedeeld, de gemeijnte, de gemeenschappelijke dijk die hun eigendom is. Verder krijgen ze de helft van een heiveld, nog onverdeeld ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Dirck Hoppenbrouwers, de Hei-akker, de gemeijnte. Verder krijgen ze de helft van een beemd ter zelfder plaatse gelegen, b.p. de Abt van Perk, Willem Goijaert Aelberts, de kinderen van Lauwreijs Verhoeven, de gemeijnte. Verder krijgen ze de helft van een akker ter zelfder plaatse gelegen, b.p. de gemeijnte, meester Henrick van der Ameijden, een gemeenschappelijke pad. Uit dit erfdeel moet jaarlijks de helft van twee mudde rogge worden betaald aan de rector van het Hoogaltaar, nog anderhalve gulden per jaar aan Alaerden Scepens, nog de dorpslasten en de helft van de grondchijns en men moet recht van overpad verlenen over de gemeenschappelijke dijk aan genoemde Willem Daniels die het ander erfdeel heeft gekregen.

(Idem Los 52) Geerit zoon wijlen Willem Dielis en Dielis zoon wijlen Jan Joost Willems verkopen hun erfdeel en aanspraken inzake de schuur en de akker genoemd de Schuurakker, en verder inzake alle andere bezit dat ze nu toebedeeld hebben gekregen zonder enige uitzondering. Het bezit wordt nu verkocht aan Danel Mathijs Danels en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. (Idem los 53) Danel Mathijs Danels uit de vorige akte heeft als schuldenaar beloofd om aan Geerit Willem Dielissen een bedrag van 200 gulden te zullen betalen, waarvan de helft per a.s. Maria Lichtmisdag zonder rente en de andere helft per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar met een rente van 6 gulden. (Idem Los 54) Danel Mathijs Danels neemt op zich om voortaan een jaarlijkse rente van 3 gulden te betalen welke rente Jan Joost Willems eerder had beloofd aan Henrick Dielis Hoppenbrouwers uit bepaalde onderpanden die samen in bezit zijn van de kinderen van Willem Dielis en wel zodanig te betalen of af te lossen dat Dielis zoon Jan Joost Willems daarvoor verder gevrijwaard zal blijven. De eerste termijn hiervan voor rekening van Daniel vervalt per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar. (Idem los 55) Daniel Mathijs Daniels heeft beloofd om aan Dielis zoon wijlen Jan Joost Willems een jaarlijkse rente van 3 gulden te betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag waarvan de eerste termijn vervalt per a.s. Maria Lichtmisdag, op onderpand van een schuur en een daarbij gelegen akker, gelegen in Oirschot herdgang Straten aan het Snepscheut, b.p. Dirck Peter Bressers, Willem Daniel Dmetsers, de gemeijnte, Dirk Henrick Hoppenbrouwers. De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 50 gulden en de achterstallige termijnen.


Huwt ca. 1530

26.073   Beatrix Willem Dielis in de ESPENDONCK

FamilienaamIndex 26.073Vader 52.146Moeder 52.147

Kinderen

 1. Joost Zie 13.036
 2. Dielis
 3. Jan

TerugBegin van generatie


26.074   Henrick Gijsbert MELIS

FamilienaamIndex 26.074Vader 52.148Moeder 52.149

Geboren voor 1515
Overleden na 1555, voor 1557

Niet verwarren met de schepen van Oirschot uit 1534, 1537, die in 1534 60 jaar oud is. Vertegenwoordiger van Oirschot en Best bij onderhandelingen over bouw van een kerk in Best 1555.

ORA Oirschot (Toirkens 131b fol 101v no 325 dd 25-11-1532) Claes Henrick Claessen verkoopt hierbij aan Henrick Melis een stuk land deels akker en deels weide, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Gijsbrecht van den Broeck, Jan van den Ecker, Claes Aerts, de gemeenschappelijke straat. De verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve 4 lopen rogge per jaar genoemd Beekse pacht.

ORA Oirschot (Toirkens 131b fol 109 no 351 dd 13-12-1532) Henrick Gijsbrecht Melissen heeft als schuldenaar beloofd om aan Gijsbrecht Peters ten zijnen behoeve en ten behoeve van Lenarden Jacop Coppens (Keijmps, JT) die 22 Karolusguldens te gaan betalen en wel per a.s. Allerheiligendag.

ORA Oirschot (Toirkens 132c fol 19 nos 45-7 dd 31-1-1537) Henrick Gijsbrecht Melis verkoopt hierbij een huis met schuur, grond, boomgaard et., groot ca. 7 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Rutger Willems van der Vlueten, Bartelmeeus Antonissen, Henrik Aelbregts en de gemeijnte. Hij verkoopt het bezit nu aan Willem Aert Custers en het huis met tuin en boomgaard is per a.s. Pinksteren te aanvaarden en het land daarna in de oogsttijd, stoppelbloot. De verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve een mud rogge, Bossche maat en in Den Bosch jaarlijks te leveren aan het klooster op de Wijmelenberg en nog een mud rogge per jaar aan de kinderen van heer Henrick van Esch, nog 9 lopen rogge per jaar aan de fabriek van de St. Odulphuskapel te Best, nog een half lopen rogge per jaar aan de 4 biddende ordes samen, nog 2 gulden per jaar aan Aerden van Tulden, nog 2 en een halve gulden per jaar aan Peter Denis Peters, ingaande a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar door de koper voortaan te betalen. (Idem 46) Vervolgens is hier genoemde Willem uit de vorige akte verschenen en heeft beloofd om de pachten en rentes voortaan zelf zodanig te gaan betalen ingaande a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar, dat Henrick als verkoper daarvoor verder gevrijwaard blijft. Daarvoor verbindt Willem zijn persoon en bezit. (Idem 47) Willem Aert Custers uit de vorige akte heeft als schuldenaar beloofd om aan Henrick Gijsbrecht Melis die 53 gouden Karolusguldens te gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar.

ORA Oirschot (Toirkens 133a fol 127 no 318 dd 18-11-1538) Eerder had Dirck Jan Timmermans aan Henrick zoon wijlen Gijsbrecht Melis die een huis met tuin etc. verkocht, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Claes Aert Houtloecks conform een schepenbrief van Oirschot. Daabij had Dirk echter verzwegen dat er een rente op stond te betalen van een gulden per jaar aan Gerard Henricks van Best. Daarom is hier nu deze Dirck verschenen en heeft beloofd om de rente van een gulden samen met alle achterstand zodanig zelf te gaan betalen, dat genoemde Henrik en het bezit van hem daarvoor verder gevrijwaard blijven. Daarvoor verbindt Dirck zijn persoon en bezit.

ORA Oirschot (Toirkens 134a fol 26 no 98 dd 14-12-1540) Er is hier een niet-inwoner van Oirschot gekomen die zichzelf warantmeester noemt of als diens plaatvervanger beweert op te treden en deze heeft een inwoner van Oirschot gevangen genomen en wel Henrick zoon wijlen Gijsbrecht Melis. Daarna hebben Lenaert Jacops, Jacop Goijaert Jacops, Willem Aert Custers en Aerdt Sgraets aan deze Henrick verzocht en hebben ook beloofd dat zodra deze voor deze warantmeester moet verschijnen of voor diens rechthebbenden dat hij dan als zodanig daar zal verschijnen danwel iemand die namens deze Henrick op kan treden. Daarom is nu deze Henrick zelf verschenen en heeft beloofd genoemde Lenaert, Jacop, Willem en Aerden die voor hun belofte te zullen vrijwaren.

ORA Oirschot (Toirkens 134a fol 123 no 396 dd 10-12-1540) Henrick zoon wijlen Gijsbrecht Melis heeft als schuldenaar beloofd om aan Peter Jans van den Spijcker die een bedrag van 20 gulden te zullen gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar.

ORA Oirschot (Toirkens 134c fol 32v no 107 dd 4-3-1542) Willem wettige zoon van wijlen Peter natuurlijke zoon van wijlen heer Rutgers van de Laeck verwekt bij deze Peter van de Laeck en bij Mechtelden dochter van Gerart Coppens, verkoopt hierbij de twee aan elkaar gelegen beemden, genoemd Diepsteegen, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. de kinderen van meester Jan van der Steegen, de kinderen van Jan Steenbeckers, Margriet Goijaert Aelbrechts, de Carthuizers van Vught bij Den Bosch, de gemeenschappelijke straat, welk bezit hij heeft geerfd en hem met zijn andere broers en zusters als erfgenamen toebedeeld is geweest bij de dood van wijlen Peter en Mechteld zijn vader en moeder, volgens een verdeelbrief van Oirschot daarover. Hij verkoopt deze percelen nu aan Henrick zoon wijlen Gijsbrecht Henrik Melis en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een jaarlijkse pacht van 10 lopen rogge aan Aleijt de echtgenote van Goijaert Bernaerts, nog de door Oirschot opgenomen gelden en de dorpslasten. Henrick als koper belooft deze lasten zodanig te zullen betalen dat Willem als verkoper daarvoor gevrijwaard zal blijven. (Idem 108) Henrick zoon wijlen Gijsbrecht Henrick Melis heeft beloofd om aan Willem zoon wijlen Peters van den Laeck die voortaan een jaarlijkse rente van 8 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag van elk jaar en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een beemd genoemd 'tSalroth, groot ca. een bunder, verder nog op onderpand van de helft van een akker groot ca. 3 lopenzaad, nog op de helft van een akker groot ca. 2 lopenzaad, samen en onverdeeld aan elkaar gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Willem Pauwels Henricks, Aleijt Pelmans, Henrick Aelbrechts, Mathijs Crijns, de weduwe en kinderen van Michiel van der Diesdonck, Dirck Verheijden, Aert van Meijensvoort, de kinderen van Goijaerts van Geloven. Verder nog op onderpand van een akker genoemd 't Buchtken, groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot ongeveer ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Peter Somers, Jan Mercks, de weduwe en kinderen van genoemde Henrick Melis, Geerlack Hoppenbrouwers en meer anderen. De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag van elk jaar, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 136 gulden en de achterstallige termijnen.

ORA OIrschot (Toirkens 135a fol 14 nos 34-5 dd 1-2-1543) Henrick Gijsbrecht Melis heeft als schuldenaar beloofd om aan Peter Janszoon van den Spijker die een bedrag van 20 gulden te zullen gaan betalen per heden datum over een jaar. (Idem 35) Jacop Goijaert Jacopszoon heeft als schuldenaar beloofd om de in de vorige akte genoemde 20 gulden aan Peter Janszoon van den Spijker zodanig te betalen dat Henrick Gijsbrecht Melis daarvoor gevrijwaard blijft.

ORA Oirschot (Toirkens 135b fol 8v no 52 dd 18-1-1545) Voor ons is verschenen Henrick Henrick Aelbrechts en heeft aan Henrick Gijsbrecht Meliszoon een beemd verkocht genoemd den Nepsen Bunder gelegen onder Liempde, samen met het recht van overpad over het perceel van de erfgenamen van Jan Huiben, die hij heeft verkregen bij de boedelverdeling met zijn broers en zusters, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 14 juni 1543. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve 2 stuivers grondchijns per jaar.

ORA Oirschot (Toirkens 136a fol 90v no 337 dd 12-10-1547) Peter Denis Peters verkoopt hierbij een jaarlijkse rente van 3 en een halve gulden waarbij hij de lopende termijn voor zichzelf reserveert, welke rente Dirk van den Spijcker eerder aan Peter had beloofd, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een akker genoemd de Groot Akker, groot ca. 7 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Andries Peters, Dirck Francken, conform een schepenbrief van Oirschot. Hij verkoopt de rente nu aan Henrick Gijsbrecht Melissen en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 136a fol 62 no 216 dd 22-6-1547) Henrick zoon wijlen Gijsbrecht Melis heeft beloofd om aan Henrick Gevaerts van Ostaden als voogd over de minderjarige kinderen van Adriaen van Ringelbergen, verwekt bij deze Adriaen en bij wijlen Katarina dochter van wijlen Willem Houbraken, waarvan het vruchtgebruik naar deze Adriaen gaat en verder ten behoeve is van die kinderen wat betreft het erfrecht, die voortaan een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen, steeds vervallend half mei op St. Servaasdag en voor de eerste keer per a.s. St. Servaasdag, op onderpand van een huis, tuin, grond etc. groot ca. 2 en een halve lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Lenaert Jacops, Jan zoon genoemde Gijsbrechts, de straat, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Peter Haecks, Geerlick Hoppenbrouwers en meer anderen, genoemde Henrick Gijsbrecht Melis zelf, Jan Mercks. De rente is altijd aflosbaar op St. Servaasdag van elk jaar, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 50 gulden en de achterstallige termijnen.

ORA Oirschot (Toirkens 136b fol 9v no 47-8 dd 21-1-1550) Peter Denis Peters verkoopt hierbij een akker groot ca. 4 lopenzaad min 6 en een kwart roede, met recht van overpad over de gemeenschappelijke weg naar de Haecks akker toe, en over het erf van Aert Smetsers, en ook nog met recht van overpad over de mesthoop van genoemde Peter, over de kant aldaar tussen twee akkers van deze Peter door, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Aert die Metser, genoemde Peter, Lenart Jan Hermans, Marie weduwe van Willem Roestenburch, Henrick Mortels. Verder verkoopt hij een beemd genoemd de Broecbeemd, behalve een vierde deel van een bunder die in de zelfde beemd is gelegen, dat wordt gewisseld volgens oud gebruik, met recht van overpad over het erf dat eerder van Claes van den Spijker was. Het perceel ligt in het Bester broeck, b.p. Goijaerts van der Vlueten, Jacop Hoppenbrouwers en meer anderen, het erf dat van Claes van den Spijker was, Goijaert van den Maerselaer. Hij verkoopt deze percelen nu aan Henrick Gijsbrecht Melis en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een stoter als grondchijns aan de hertog, nog 2 gulden per jaar aan Dirck van Geloven, nog 3 gulden per jaar aan Adriaen van den Zande, nog 3 gulden per jaar aan meester Coenraden in Den Bosch, nog 3 gulden per jaar de zelfde meester Coenraden, nog 25 stuivers per jaar aan Steven Speecks. Het genoemde vierde deel van de beemd moet overpad verlenen door de vermelde beemd. (Idem 48) De genoemde percelen zijn aflosbaar en terug te kopen vanaf nu tot aan a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar en daarna niet meer, tegen betaling van 140 gulden.

ORA Oirschot (Toirkens 137a 23v no 127 dd 4-3-1551) Henrick Gijsbrecht Meliszoon verkoopt hierbij een akker en een beemd die hij eerder heeft verkregen van Peter Denis Petersoon, gelegen in Oirschot onder Best aldaar, b.p. wat betreft de akker Aert die Metser en de beemd die nog onafgemaakt is, wordt begrensd door het erf Goijaert van de Vlueten zoals vermeld staat in een Oirschotse schepenbrief. Hij verkoopt de percelen nu met de lasten die erop drukken aan Henrick Goijaerts van den Hovel onze collega schepen en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 137b fol 75 no 338 dd 7-10-1553) Henrick zoon Gijsbrecht Melissen belooft hierbij een jaarlijkse rente van twee gulden te zullen gaan betalen, welke rente Dirck van Geloven ontvangt, nog een rente van 3 gulden die wordt geheven door Adriaen van de Sande, nog een rente van 3 gulden per jaar die wordt geheven door meester Coenraet in Den Bosch, nog een rente van 25 stuivers die wordt geheven door Steeven Speecks, steeds op onderpand van een akker, groot 4 lopenzaad min 6 roedes, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest. Ook nog op onderpand van een beemd genoemde de Broekbeemd, welke akker en beemd genoemde Henrick Gijsbrechts eerder heeft verkregen van Peter Denisssen en waarvoor hij dus heeft beloofd ook deze rentes voor zijn rekening te zullen nemen zodat deze Peter Denissen en diens bezit daarvoor gevrijwaard blijven.

ORA Oirschot (Toirkens 137c fol 82 no 309 dd 6-9-1555) Circa 70 inwoners van herdgang Aerle, en allen inwoners van Oirschot hebben als hun gemachtigde benoemd Henrick Gijsbrecht Meliszoon, die daarbij opdracht van hen krijgt om het proces te voeren inzake de gevraagde goedkeuring vanwege bisschop van Luik om in Best een eigen parochiekerk te mogen hebben en verder daarbij alles te doen wat in hun belang kan zijn. De opdrachtgevers beloven de gemachtigde voor diens handelen te zullen vrijwaren. (Idem 310) Genoemde opdrachtgevers uit de vorige akte machtigen deze genoemde Henrick ook nog ook namens de St. Odulphuskapel om alle schulden, jaarrentes, bescheiden m.b.t. deze kapel ook namens hen te innen, daarvoor kwijting te geven en daarbij alles te doen wat nodig is, behoudens dat de gemachtigde daarvoor later wel rekening en verantwoording moet afleggen. (Idem 314, 19-9-1555) 134 gezinshoofden, die meer dan twee derde deel uitmaken van het totaal aantal inwoners, verder uit Naastenbest 63 gezinshoofden die ook meer dan twee derde deel van de totale inwoners uitmaken en die in de kapel van St. Odulphus aldaar zijn vergaderd, verder van herdgang Aerle 61 gezinshoofden, ook in vergadering in de St. Odulphuskapel te Best en meer dan twee derde deel van de totale inwoners vormend, hebben hierbij als hun belangenbehartiger gekozen Henrick Gijsbert Meliszoon waarbij zij zich verplichten om voor altijd hun bijdrage te zullen blijven doen aan de moederlijke parochiekerk van Oirschot zoals ze dat steeds hebben gedaan met betrekking tot de reparatie daarvan en zoals andere inwoners van Oirschot dat ook doen, en zij zullen de deken van het kapittel van deze kerk altijd hun bijdrage blijven doen en ook de vicaris van de St. Odulphuskapel betalen ook wat betreft de toediening van de sacramenten, het begraven van lijken en andere dergelijke rechten. Verder machtigen ze deze Henrick ook om met betrekking tot de scholaster van het kapittel van Oirschot die ook een aanbod te doen om al zijn voorrechten die deze heeft in de school die nu bij de St. Odulphuskapel wordt gehouden of nog zal houden, om die daarvoor diens bijdrage te betalen zoals dat betaamt voor een school en ook tot de kerk hoort. Verder moet de gemachtigde om een afkondiging verzoeken in de Raad van Brabant om een toestemming te krijgen van de bisschop van Luik om een eigen bedienaar te krijgen voor de sacramenten in de St. Odulphuskapel en om daarover een beschikking te verkrijgen in de kwestie die tussen hen en de deken, de scholaster en het kapittel van Oirschot loopt in de Raad van Brabant. Ze keuren daarbij ook al hetgene goed dat deze Henrick in deze aangelegenheid al heeft gedaan en beloven ook alles te zullen nakomen wat de gemachtigde voor hen zal doen en zal afspreken.

ORA Oirschot (Toirkens 138c fol 21 no 89 dd 16-1-1560) Gijsbert zoon wijlen Henrick Meelis, Goijaert zoon Rutger Dircks als man van Suzanne dochter van genoemde Henrick Meelis, Joost zoon Jan Willems als man van Marien dochter van genoemde Henrick Meelis en Aert van Dormaelen en Jan Aert Scheijntkens onze collega schepen als voogden van genoemde Gijsbert, verder Dirck, Heijlwigen, Henrick en Lisbetten minderjarige kinderen van wijlen genoemde Henrick Meelis, hebben een boedelverdeling gemaakt inzake de volgende goederen die door de dood van genoemde Henrick Meelis en diens vrouw Beatricks zijn achtergelaten. Bij deze verdeling krijgen Gijsbert en Goijaert samen een akker genoemd den Hardenbeemd, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, (…) Verder krijgen ze een veld genoemd het Houtveld, gelegen in Boxtel onder Liempde, (…) Verder krijgen ze een pacht van een lopen rogge per jaar te ontvangen van Joerden die Metser. Bij deze verdeling krijgen Joosten en Heijlken samen het huis, tuin etc. genoemd de Broekakker, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, (…)Verder krijgen ze een rente van 4 gulden per jaar te ontvangen van Willem Antonissen. Bij deze verdeling krijgen Dirck en Henrick samen een akker genoemd het Buchtken gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, (…) Verder krijgen ze een rente van twee gulden per jaar te ontvangen van Willem Thonissen. Bij deze verdeling krijgt Elisabeth een akker genoemd den Climmortel, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, (…) Verder krijgt ze een hooiveld genoemd Tsalrot, ter zelfder plaatse gelegen, (…).

ORA Oirschot (Toirkens 138c fol 9 no 32-33 dd 26-1-1560) Joerden zoon wijlen Ariens van den Horck heeft als schuldenaar beloofd om aan Aerden Dircks van Dormalen ten behoeve van de 3 kinderen van Henrick Gijsbrechts een bedrag van 18 gulden te zullen betalen per a.s. 1 mei. (Idem 33) Arien zoon Henrick Goijaerts heeft beloofd om aan Aerden Dircks zoon van Dormaelen ten behoeve van de dochter van Henrick Gijsbrechts een bedrag van 36 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar.

ORA Oirschot (Toirkens 139a fol 32v no 132 dd 21-2-1561) Jan Jan Willems heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan Aert Scheijntkens en aan Aerden Dircks van Dormalen als aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Henrick Ghijsbrechts verwekt bij Berten Bartholomeus Crommendochter, ten zijnen behoeve die een bedrag van 25 gulden te gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar en onderwijl steeds een jaarlijkse rente van anderhalve gulden waarvan de eerste termijn zal vervallen per a.s. Maria Lichtmisdag.


Huwt circa 1528

26.075   Beatrix Peter Bartholomeus CROMMEN

FamilienaamIndex 26.075Vader 52.150Moeder 52.151

Geboren ca. 1505
Overleden na 1561

ORA Oirschot (Toirkens 138b fol 23 no 171 dd 18-4-1558) Willem Anthonissen heeft als schuldenaar beloofd om aan Beerten weduwe van Henrick Gijsbrecht Melis een bedrag van 213 gulden te zullen betalen per a.s. 10 december.

Kinderen

 1. Gijsbert
 2. Suzanne, huwt Goijaert Rutger Dircks
 3. Marieken Zie 13.037
 4. Dirck, ook vermeld 1561, minderjarig in 1560
 5. Heijlwigen, minderjarig in 1560
 6. Henrick, minderjarig in 1560
 7. Lisbet, minderjarig in 1560
 8. Henrieksken (hypothetisch), huwt Willem Wouters van Waelre

TerugBegin van generatie


26.076   Aert Henrick Dircks VERROOTEN

FamilienaamIndex 26.076Vader 52.152Moeder 52.153

Overleden na 1566, voor 1577

Alias van der Roten. Met zijn broers pas eind 1558 in Oirschot verschenen.

ORA Oirschot (Toirkens 138b fol 3v nos 6-7 dd 27-1-1559) Wouter zoon wijlen Goijaert Kemps als man van Beatricen dochter van Jan Henrick Goijaerts, verkoopt de helft van een huis, tuin etc. nog onverdeeld zijnde, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Henrick Thomassen, de kinderen van Ariens van de Sande, de gemeenschappelijke straat, Willem Scuijtkens. Het bezit wordt nu verkocht aan Aerden Henricks van der Roeten en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een jaarlijkse pacht van 13 lopen rogge aan diverse personen, Oirschotse maat, nog 30 stuivers per jaar aan diverse personen, nog 22 stuivers en een oort grondchijns. De eerste termijnen hiervan voor rekening van de koper vervallen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar. (Idem 7) Aert Henricks van der Roeten heeft beloofd om aan Wouter Goijaert Keijmps een bedrag van 17 gulden te zullen betalen, de helft daarvan per a.s. Maria Lichtmisdag en de andere helft per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar.

ORA Oirschot (Toirkens 138b fol 24 nos 92-3 dd 10-3-1559) Jacop Aert Lauwreijssen, Peter Jan Henricks en Bartholomeus Goijaerts van den Huevel als voogden van Aert die zelf ook aanwezig is en over Dielen die afwezig is, kinderen van wijlen Dielis Jan Henricks, verkopen op grond van een daartoe afgegeven schepenbankdecreet de helft van een huis, tuin, nog onverdeeld zijnde, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Henrick Thomaes, de kinderen van Ariens van den Sande, de kinderen van Jan Haecks, de gemeenschappelijke straat. Ze verkopen dit bezit nu aan Aerden Henricks van de Rooten en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve een jaarlijkse rente van 2 gulden aan de kinderen van Simon Brouwers, nog 10 stuivers per jaar aan de weduwe van Henrick Goijaerts van Audenhoven, nog 13 lopen rogge per jaar aan diverse personen, Oirschotse maat en in Oirschot te leveren, de dorpslasten en nog anderhalf oort grondchijns aan de hertog. De eerste termijn voor rekening van de koper vervalt per a.s. Maria Lichtmisdag. (Idem 93) Aert Henricks van der Rooten heeft beloofd de genoemde voogden uit de vorige akte een bedrag van 19 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag met een rente van 6 percent al naar tijdsgelang.

ORA Oirschot (Toirkens 138b fol 74 nos 258-9 dd 25-7-1559) Aert zoon Henricks Verrooten verkoopt de helft van een huis, tuin etc. nog onverdeeld zijnde, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Henrick Thomaes, de kinderen van Ariens van den Sande, de kinderen van Jan Haecks, de gemeenschappelijke straat, welk bezit hij heeft gekocht van de voogden van de kinderen van Dielis Jan Henricks, conform een schepenbrief van Oirschot daarvan. Het bezit wordt nu verkocht aan Aerden Dircks van Doormalen en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 259) Aert Dirks van Dormaelen heeft beloofd om Aerden Henricks Verrooten vanwege diens eerdere koop te zullen vrijwaren voor diens beloftes die Aert Henricks Verrooten daarvoor heeft gedaan.

ORA Oirschot (Toirkens 138b fol 31v nos 116-8 dd 4-4-1559) Aert en Lambrecht, broers en zonen van Henrick van Taertwijck, verkopen het huis, tuin etc. en een stuk grond groot ca. 3 lopenzaad genoemd den Bogaerts akker, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. de kinderen van Jans van den Spijker, de kinderen van Jans die Cuijpere, de kinderen van Dircks Vrancken, de gemeenschappelijke straat, zoals hen dat samen toebedeeld is geweest. Het bezit wordt nu verkocht aan Aerden Henrick Verrooten en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve een jaarlijkse pacht van 5 lopen rogge. (Idem 117) Aert Henricks Verrooten heeft beloofd om aan Aerden en Lambrecht kinderen van Henrick van Tartwijck uit de vorige akte een bedrag van 100 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag. (Idem 118) Aert zoon Henrick Verrooten heeft beloofd om voortaan aan Aerden en Lambrecht, kinderen van Henricks van Taertwijck, een jaarlijkse rente van 7 en een halve gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis etc. zoals vermeld in de voorgaande akte. De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag van elk jaar, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 125 gulden en de achterstallige termijnen.

ORA Oirschot (inv 10217 Contentieuze rechtspraak) no 481 dd 1560: Aert Henricksz. Verroten contra Hubert Roefs

ORA Oirschot (Toirkens 138c fol 57v no 230 dd 24-4-1560) Andries zoon Henricks van der Vlueten verkoopt een jaarlijkse rente van 25 stuivers met de achterstalligheid daarvan die Hubrecht zoon wijlen Roef Brokmans als man van Iken dochter van wijlen Goijaerts van den Huevel eerder had beloofd aan heer Henrick van der Vleuten ten behoeve van genoemde Andries. De rente vervalt steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. groot c. 3 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Barholomeus Goijaerts van den Huevel. Ook nog op onderpand van een beemd genoemd het Cleijn Ceelster ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Henrick Willem Jacops, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 14 mei 1547. De rente wordt nu verkocht aan Aerden Henricks Verroten en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 139a fol 86v no 284-7 dd 25-7-1561) Henrick en Bartholomeus Goijaerts van den Heuvel, broers en verder Antonis Willems van den Venne als aangestelde voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Willems van den Venne verwekt bij Marien dochter van Goijaerts van den Hovel, na een daarvoor verkregen schepenbankdecreet van Oirschot, verkopen hierbij het vierde deel van een huis, tuin, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Bartholomeus Goijaerts, de gemeijnte, de erfgenamen van Willem Jacops. Ook verkopen ze het vierde deel van een akker genoemd de Heijcamp, groot ca. een bunder, ter zelfder plaatse gelegen aldaar, b.p. de fraters van Den Bosch, Mechteld weduwe van Claes van Henkstem, het klooster van Eindhoven, Aert verroeten. Ze verkopen deze bezittingen nu aan Aerden Henrick Verroeten en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve de dorpslasten. ( Idem 285) Aert Henricks Verroeten uit de vorige akte heeft beloofd om aan genoemde Henrick, Bartholomeus en aan Antonis als voogd die een bedrag van 55 gulden te zullen gaan betalen per a.s. 26 juli 1561. (Idem 286) Genoemde Aert uit de voorgaande akte heeft beloofd om aan genoemde Henrick, Bartholomeus en Antonis een bedrag van 50 gulden te zullen betalen welk bedrag voortkomt uit een bepaalde uitwinning die deze voogden hebben gedaan namens de minderjarige kinderen, en dat is overgebleven na aftrek van alle lasten etc. en dat toekomt aan deze minderjarige kinderen. Hij zal dat betalen per a.s. Maria Lichtmisdag aan genoemde voogden of aan anderen die aan hem kenbaar gemaakt worden, waarbij er wel een kwitantie overlegd moet worden van de eerdere schuldeiser terzake van dat bedrag. (Idem 287) De genoemde voogden hebben verklaard dat Aert Verroeten uit de vorige akte in mindering op het bedrag van de uitwinning een bedrag van 25 gulden heeft betaald.

ORA Oirschot (Toirkens 139b fol 75 no 245 dd 20-5-1562) Antonis Willems van den Ven verkoopt een beemd genoemd het Selster, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Henrick Willem Jacops, Jenneken weduwe van Rutger die Brouwer, Jan Peeters, de gemeenschappelijke straat, welke beemd hij heeft gekocht zoals hij zei van Michiel Willems van den Ven en van Henrick en Bartholomeus, gebroeders en kinderen van Goijaerts van den Hovel als aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Willems van den Ven verwekt bij Merieken dochter van Goijaerts van den Hovel. Hij verkoopt dit bezit nu aan Aerden Henricks Verrooten en de verkoper belooft alle lasten van hun kant af te handelen, behalve een grondchijns van 15 stuivers per jaar en een jaarlijkse rente van 6 gulden aan Jan van den Water in den Bosch. (Idem 246) Aerdt Henricks Verrooten heeft als schuldenaar beloofd om aan Antonis Willems van de Ven die een bedrag van 30 gulden te zullen gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar en onderwijl steeds een rente van 2 gulden per jaar waarvan de eerste termijn vervalt per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar.

ORA Oirschot (Toirkens 139d fol 5 nos 13-15 dd 13